c Alueellisen geokemiallisen kartoituksen tulosten tulkinta Enonkosken Ni-Cu-malmin ympäristössä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c Alueellisen geokemiallisen kartoituksen tulosten tulkinta Enonkosken Ni-Cu-malmin ympäristössä."

Transkriptio

1 l )_./(~,;) /,_/ 4,:(!,/... jj.nc;.tli,-/c~ij,<_;~7'--il /$f!'j ARKISTCJ\APPHE c Alueellisen geokemiallisen kartoituksen tulosten tulkinta Enonkosken Ni-Cu-malmin ympäristössä. Jari Mäkinen Geologian tutkimuskeskus Geokemian osasto

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä..... Aineisto ja sen laatu...! Aineiston käsittely ja kuvaus... 3 Tulosten tulkinta Jatkotutkimukset Yhteenveto () KIRJALLISUUSLUETTELO... 8 LIITTEIDEN SELITYKSET... 9 TAULUKKO. LIITTEET - 4.

3 MUISTIO ( ) Martti KokkolajKET KOMMENTTEJA JARI MÄKISEN ENONKOSKEN YMPÄRISTÖSTÄ LAATIMAAN GEOKEMIALLISEEN TUTKIMUSRAPORTTIIN Yleistä Kyseessä olevaan harvapisteaineistoon ja sen aiemmin esitettyihin karttaversioihin nähden tutkimuksen tulos on yllättävän hyvä ja kokonaisuudessaan geokemialliselta kannalta varmasti hintansa väärtti. Mikäli työstä halutaan etsiä puutteita, sellaisia ovat: Raportin selkeys ja kielellinen asu voisi olla selvempikin. Tasoitus- ja korjauslaskujen osalta selitykset voisivat olla täydellisempiäkin (tosin ne saatiin myöhemmin suullisesti). Faktorianalyysissä on käsitelty koko aineistoa sitä "riisumatta", jolloin alta olisi voinut paljastua nyt esitettyä kiehtovampi vihje. Koko tulkinta perustuu ns. glasigeeniseen anomaliamuodostus teoriaan. Jos, kuten monet viimeaikaiset tutkimukset antavat aiheen olettaa, anamalianmuodostus moreenin hienofraktioon on pikemminkin hydro- tai atmomorfinen, anomalioiden aiheuttajia tulisi etsiä, ei yksinomaan maanpintatasosta vaan myös syvyyssuunnassa. Martti Kokkola

4 Yleistä Outokumpu Oy:n malminetsinnän toimeksiannosta suoritti geologian tutkimuskeskuksen geokemian osasto alueellisen geokemiallisen kartoituksen tulosten tulkinnan Enonkosken alueella. Tulkinta liittyy Ni-Cu-malmien etsintään Enonkosken kaivoksen ympäristössä. Tutkimusalueeksi määritettiin koko Savonlinnan karttalehti (42) sekä N-puoleisen Savonrannan lehden (422) SW-osa. Tutkimus aloitettiin ja päättyi Aikaa k~ytettiin Aineisto ja sen laatu 33 tutkijan työpäivää. Aineisto käsitti moreenin alueellisen geokemiallisen kartoituksen näytteet karttalehdiltä 3233,, 2; 42; 422, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ja 423, 2, 3 (liite ). Näytepisteitä kerättiin tasoitusta varten tutkimusaluetta laajemmalta alueelta. Näytteitä oli 6 kpl. Tiedot sisältyv~t pääasiassa syksyllä 989 julkaistuun 42-lehden (:4 ) tulosaineistoon. Näytteenottotiheys on n. näyte/4 km 2 Näytteet on seulottu ja moreenin raekooltaan alle.6 mm:n fraktiosta on määritetty kuumaan kuningasvesiuutokseen (=osittaisuutos) liukenevat alkuaineet ICP-laitteistolla. Analyysipakettiin kuuluu kaikkiaan 34 alkuainetta mutta vain yhdeksäntoista katsottiin analyyttisesti riittävän luotettaviksi. Näitä olivat Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Ni, P, Se, Ti, V, Y, Zn ja zr. Näytteenottomenetelmät poikkeavat sikäli osa-alueittain, että 422-lehden näytteet on muodostettu aikaisemmin tiheydellä n. näytettä/km 2 otetuista näytteistä yhdistämällä kahdeksan näytettä koko neljän km 2 :n ruudun alueelta. Muut näytteet muodostuvat neljästä osanäytteestä, jotka on otettu muutaman kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan. Tulkintaa ajatellen

5 laajemmalta alueelta kerätty aineisto muodostaa loivamman geokemiallisen reliefin kuin pisteittäin kerätty aineisto. 2 Johtuen vaihtelevista näytteenottomenetelmistä, olivat 422- lehdellä taustapitoisuudet lähes kaikkien alkuaineiden osalta korkeammat kuin S-puoleisilla karttalehdillä. Tasoero kuvastui pitoisuuksilla, jotka olivat pienemmät kuin 7 %:n - 8%:n prosenttipisteiden arvot. Suurimmilla pitoisuuksilla karttalehtien välistä tasoeroa ei ollut. Aineiston yhdenmukaistamiseksi alennettiin alkuaineiden taustapitoisuudet 422-lehdellä samoille tasoille muun aineiston kanssa. Tasoerot korjattiin laatimalla kullekin alkuaineella kerroin, joka muuttui pitoisuuden funktiona; kerroin sai pienimmän arvon alhaisella pitoisuustasolla ja kasvoi pitoisuuden kohotessa. Riittävän korkealta pitoisuustasolta lähtien kertoimen arvo pysyi yhtenä. Kertaimien lähtöarvot olivat välillä.5 - O.BS. Pienin lähtöarvo oli Zn:llä. Cu:n, P:n, Y:n ja Zr:n pitoisuuksia ei muutettu. Tulosten oikeellisuutta tarkasteltiin alkuainekohtaisesti jakaumakuvioilla sekä alueellisilla kartoilla. Lisäksi molempien osa-alueiden aineistoista suoritettiin faktorianalyysit, ja tuloksia verrattiin koko aineistosta suoritettuun faktorianalyysiin. Tulokset olivat kaikissa tapauksissa lähes samoja, joten tasoitusta pidettiin onnistuneena.

6 3 Aineiston käsittely ja kuvaus Analyysitietoa tarkasteltiin ensinnä frekvenssikuvaajien avulla, ja pitoisuudet rajattiin 98 %:n tai 99 %:n prosenttipisteiden arvoihin, jotta voimakkaasti anomaaliset pitoisuudet eivät vääristäisi korrelaatiokertoimia. Aluksi piirrettiin kunkin alkuaineen pitoisuuksista pallosymbolikartat (liiteet 2-2). Luokkia oli 2 ja ylimmän luokan alarajaksi määrättiin 95 %:n pitoisuus. Vastaavasti alimman luokan ylaraja on %:n pitoisuus. Luokkaväli kasvaa prosenttipisteiden välillä logaritmisesti, Alkuaineiden välisten korrelaatioiden selvittämiseksi suoritettiin faktorianalyysi (taulukko, liittet 2-24, 33-36). Tulkinnassa huomioitiin vain neljä ensimmäistä faktoria, koska viides faktori kuvaa pääasiassa lantaanin käyttäytymistä. Seuraavaksi kuvattiin faktoripistemäärien alueellinen heterogeenisuus geokemian osastossa kehitetyllä ohjelmalla (liittet 25-28, 37-4). Tuloksena on geokemiallinen jäännösanomaliakartta, jossa suurimmat arvot sijoittuvat alueille, missä vierekkäisten pisteiden väliset erot ovat suuria. Kun menetelmällä kuvataan faktoripistemäärät, voidaan siitä päätellä alueen geokemiallista heterogeenisuutta aiheuttavan tekijän luonne ja levinneisyys. Ohjelmassa määritetään jokaisen näytepisteen kohdalle solu, jonka sisään osuvien näytteiden välisiä pitoisuuseroja verrataan. Solun säteenä käytettiin kolmea km:a. Lopuksi faktoripistemäärät, heterogeenisuudet sekä Co:n, Cu:n, Ni:n ja Zn:n pitoisuudet kuvattiin väripintakartoilla (liittet 33-4).

7 4 Tulosten tulkinta Tutkimusalueen näkyvimpiä piirteitä ovat kaksi monielementtianomaliaa, joista toinen sijoittuu 422-lehdelle ja toinen 42-lehdelle (liitteet 2, 24, 33 ja 34). Anomalioiden erillisyys tulee parhaiten esille väripintakartoilla sekä faktorianalyysissä, sillä anomaliat kuvastavat eri faktoreissa. Yksittäisten alkuaineiden pallosymbolikartoista vain osassa (Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, V ja Zn) voi hahmottaa erilliset anomaliavyöhykeet. Ensimmäinen faktori kuvaa pääasiassa 422-lehdelle sijoittuvaa monielementtianomaliaa (liitteet 2, 33). Latausten perusteella anomalian pitoisuudet määräytyvät pitkälti kiillefraktiosta (taulukko ). Anomalian jakaantuminen väripintakartalla kahteen osaan johtunee näytepisteiden puuttumisesta anomalian keskeltä. Faktorille ei löydy Koistisen (987) laatiman kartan pohjalta selitystä (liite 4). Myöskään maaperän morfologiassa ei ole vastaavia piirteitä, joten kysymys lienee kallioperän ruhjeisuudesta tai ympäristöään runsaammin kiillettä sisältävästä kivilajihorisontista. Toiseen faktoriin (liitteet 22, 34) kuuluva anomaliavyöhyke sijoittuu 42-lehdelle. Yleisenä piirteenä on suurien faktoripistemäärien sijoittuminen geosutuurin S-puolelle kun taas ensimmäisen faktorin pistemäärät jakaantuvat päinvastaisesti. Toisessa faktorisaa ei kiilteiden osuus ole yhtä merkittävä kuin ensimmäisessä faktorissa, koska Al:n, K:n ja Sc:n lataukset ovat suhteessa alhaisempia. Kallioperäkartan mukaan geosutuurin S-puolella on runsaasti mafisia kivilajeja, jotka yhdessä kiillegneissien kanssa voivat selittää faktorin. On huomattava kuitenkin, että tutkimusalueen NE-puoleisilla alueilla on paikoin korkeita toisen faktorin pistemääriä.

8 5 Kolmas merkittävä piirre on tutkimusalueen aineistossa kuvastava suliidifaktori (=faktori 3, liitteet 24, 36), jonka suurimmat pistemäärät sijoittuvat mafisten vulkaniittien alueelle. 3-faktorista ei näinollen voi suoraan päätellä Ni Cu-malmeille potentiaalisia alueita, vaikkakin anomaliavyöhyke sijoittuu geosutuurin S-puolelle. C "' Sulfidifaktorin anomaliakuvio poikkeaa Co:n, Ni:n ja Zn:n väripintakartoista, joissa näkyy lievä "sulfidivyöhykkeen" kaksijakoisuus Enonkosken intruusion SE-puolella. Ero johtuu Cu:n voimakkaasta latauksesta sulfidifaktorissa. Litologinen selite sulfidifaktorin jakaantumiselle on mafiset vulkaniitit. Muista kivilajeista saatava informaatio jää vähemmälle, koska mafiset vulkaniitit jauhautuvat glasiaatiossa esim. noriitteja herkemmin. Mustaliuskeet liittyvät tutkimusalueen Ni-Cu-malmeihin, joten Co-, Ni- ja Zn-karttoja voidaan käyttää malmipotentiaalisten alueiden arviointiin. Pidettäessä Enonkosken intruusion ympäristön pitoisuuksia referenssitasoina, on intruusion SEpuoleinen alue malmipotentiaalisesti mielenkiintoisin. Enonkosken W-puoleisen alueen moreenissa on mafisten vulkaniittien vaikutus niin suuri, että kyseisillä perusteilla ei alueen malmipotentiaaliauudesta voi sanoa paljoakaan. Neljäs faktori kuvaa koko tutkimusalueen mittakaavassa gra- () niittisten kivien esiintymistä sillä La, P ja Y saavat voimakkaimmat lataukset, ja korkeimmat pistemäärät sijoittuvat graniittisten kivien alueelle. Samantyyppinen faktori esiintyy Pyhäsalmen alueella. (Koistinen and Gaal 988, kuva 7. 3). Mielenkiintoisena piirteenä on kuitenkin ympäristöönsä nähden korkeat neljännen faktorin pistemäärät Enonkosken intruusion läheisyydessä, jossa on lisäksi korkeita Co-, Ni- ja Znpitoisuuksia. Alkuaineassosiaation (Co, La, Ni, P, Y ja Zn) sekä kallioperäkartan perusteella kysymys ei ole suurten graniittimassiivien luonnehtimaata alueesta kuten kartoitusalueen NE-osassa. Neljännen faktorin korkeat pistemäärät

9 Enonkosken Ni-Cu-malmin ympäristössä on mahdollista selittää mafisten intrusiivikivien korkeilla P-pitoisuuksilla, sillä Enonkosken intruusion kivissä esiintyy paikoin runsaasti apatiittikiteitä. Toinen selite on intruusion yhteydessä esiintyvät pegmatiittigraniitit. 6 " Kyseinen alkuaineassosiaatio kuvastuu voimakkaana Enonkosken malmin NW-puoleisella geosutuuria myötäileväliä alueella (42 3), jossa kallioperäkartan mukaan on vähän graniittiala kivilajeja. Enonkosken malmin NW-puoleista aluetta lähinnä oleva granitoidi on Äimisvedellä, joten sen vaikutus P-pitoisuuteen on pieni. Mafiset vulkaniitit eivät ole alkuaineassosiaation kannalta kriittisiä kivilajeja, joten yleisenä piirteenä voidaan ainakin sanoa, että alkuaineassosiaatio liitty geosutuurin läheisyydessä vallinnaisiin tapahtumiin. Alueella esiintyy kuitenkin paikoin korkeita zr-pitoisuuksia, joten pienialaisten pegmatiittigraniittien osuus saattaa olla alkuaineassosiaatioon merkittävä. Enonkosken intruusion yhteydessähän esiintyy samanaikaisesti mustaliuskeita ja pegmatiitteja, joten kivilajiassosiaatiolla on mahdollista selittää erikoinen alkuaineyhdistelmä. Mafisten intrusiivikivien suuria P-pitoisuuksia ei myöskään voi jättää huomiotta. Mustaliuskeista ja pegmatiittigraniiteista syntyvät Co-, La-, Ni-, P-, Y- ja Zn-anomaliat voisivat siis olla tutkimusalu- ~) eella parhaita Ni-Cu-malmien geokemiallisia indikaattoreita. Mainittakoon, että Tavanniemen intruusiossa esiintyy pegmatiittigraniitteja kuten Enonkoskella. Tavanniemen intruusio sijaitsee Enonkosken malmin NW-puoleisella alueella, jossa on suuret Co-, Ni- ja Zn-pitoisuudet sekä korkeat neljännen faktorin pistemäärät. Enonkosken kaltaisia mutta heikommin kolmos- ja nelosfaktorikartoilla erottuvia alueita on Joutsenmäki-Tolvaniemen intruusion E-osassa 42 5-lehdellä sekä idempänä 8-lehdellä. Pegmatiitteja esiintyy runsaimmin Joutsenmäki-Tolvaniemen intruusion E-osassa, missä neljännen faktorin pistemäärät ovat kohonneet (Parkkinen 975, kuva 8). Suuret

10 kolmannen faktorin pistemäärät intruusion N-puolella johtunevat mafisista vulkanliteista. Huolimatta samanaikaisesti kohonneista Co-, La-, Ni-, Zn- ja zr-pitoisuuksista kysymys ei tässä tapauksessa liene suuresta malmipotentiaalisuudesta. 7 Jatkotutkimukset Moreenianomalioiden tulkinnan kannalta olisi syytä selvittää P:n esiintyminen mafisissa ja ultramaflsissa intruusioissa ja niiden läheisyydessä olevassa moreeniaineksessa. p voi esiintyä sekä pegmatiiteissa että mafiiteissa, kuten esim. Enonkosken gabroissa. Runsaasti P:a sisältävien kivilajien esiintyminen yhdessä mustaliuskeiden kanssa on geologiaesti erikoinen yhdistelmä. Näinollen kivilajiassosiaatiosta saatu geokemiallinen informaatio poikkeaa riittävän selvästi alkuaineiden alueellisesta taustavaihtelusta ja sitä voidaan pitää Ni-Cu-malmien kannalta kriittisenä. Yhteenveto c Tutkimusalue voidaan jakaa geokemiallisin ja geologisin perustein neljään pääluokkaan. Kaksi voimakkaimmin korostuvaa aluetta rajoittuvat NW-SE-suuntaiseen geosutuuriin, jonka N puoleisella alueella on kiilleliuskeita ja S-puoleisella alueella kiillegneissejä ja niihin liittyviä mafisia vulkaniitteja. Kolmantena on itse geosutuuri ja neljäntenä on tutkimusalueen NE-osassa granitoidien luonnehtima geologinen kokonaisuus. Malminetsinnällisesti mielenkiintoisin alue sijoittuu geosutuurin S-puolelle Enonkosken ympäristöön ja sen NW-SE-jatkeille. Moreenin geokemiallisen kartoituksen kannalta informatiivisin kivilajiassosiaatio on mafisten intruusioiden yhteydessä esiintyvät mustaliuskeet ja pegmatiitit. Johtuen ympäröiviln kiviin nähden voimakkaasta geogemiallisesta poikkeavuudesta erottuu mustaliuskeiden ja pegmatiittien yhteisvaikutus selkeästi anomaliakartoilla. On myös mahdol-

11 lista, että korkeat P-pitoisuudet liityvät suoraan mafisiin 8 kivilajeihin. Siksi moreeniaineksen geokemiallisissa kartoissa esiintyviä Co-, La, Ni-, P- ja Zn-anomalioita pidetään tässä tutkimuksessa osoituksena alueen malmipotentiaalisuudesta. KIRJALLISUUSLUETTELO () Koistinen, E. and Gaål, G., 988. Integration of geological data. In Exploration target selection by integration of geodata using statistical and image processing techniques: an example from Central Finland. Ed. by Gaål, G. Geol. Surv. Finland, Rep. Invest. 8, Koistinen, T., 987. Review of the geology of North Karelia. Geol. Surv. Finland, Spec. Pap., Parkkinen, J., 975. Deformation analyses af a precambrian mafic intrusive: Haukivesi area, Finland. Geol. Surv. Finland, Bull. 278, l-6.

12 9 LIITTEIDEN SELITYKSET Liite : Tutkimusalueen karttalehtijako 2: Alkuaineiden pitoisuudet pallosymbolikart Liitteet 2 - toina. Liitteet 2-24: Faktoripistemäärät pallosymbolikarttoina. Facl = ensimmäinen faktori jne. Liitteet 25-28: Geokemialliset jäännösanomaliakartat. Kuvat esittävät faktoripistemäärien eroja vierekkäisiin pisteisiin nähden. ETFl = ensimmäisen faktorin jäännösanomalia jne. Liitteet 29-32: Co:n, Cu:n, Ni:n ja Zn:n pitoisuudet väripintakarttoina. Liitteet 33-36: Faktoripistemäärien väripintakartat. Liitteet Jäännösanomaliakarttojen väripintaesitys. Liite 4: Tutkimusalueen kallioperäkartta Koistisen (987) mukaan.

13 Taulukko. FAC FAC 2 FAC 3 FAC 4 Al Oo67 Oo5 Oo6 -Oo8 Ba Oo82 Oo6 Oo32 Oo9 Co Oo55 6 Oo5 Oo3 Cr Oo8 Oo35 Oo39 -Oo2 Cu 4 Oo23 Oo84 Oo7 Fe Oo72 Oo37 Oo48 Oo6 K Oo87 Oo23 Oo5 Oo26 La Oo23 Oo3 Oo3 Oo5 Li Oo52 Oo74 Oo8 Oo Mg 77 Oo49 Oo35 Oo9 Mn Oo53 Oo63 Oo29 Oo32 Ni Oo5 Oo53 Oo59 -Oo3 p Oo6 - o Oo2 Oo95 Se Oo8 Oo46 Oo27 o Ti Oo74 Oo55 Oo23 ol3 V Oo76 Oo45 Oo43 Oo6 y Oo3 Oo34 Oo4 Oo84 Zn Oo48 Oo67 Oo42 Oo9

14 C) C) LIITE

15 LIITE 2

16 LIITE 3 '.. :.. o : -~... "... c":l,m!wo' ~ ~... -,..!. ;.. ~ ~ f ~ ~ :.: " : ~.,.,. GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto ' 2, 4, 5, 7, 8, 423,2,3 3233,,2 Barium Moreeni <.6 mm- froktio 2 km Ni:lytemooro 58 Bo ppm

17 n LIITE 5

18 LIITE 6 " ". ol GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto oe oeo , 2, 4, 5, 7, 8, ol 423, 2, ,, 2 Koboltti Mor<>t-ni <.6 mm- fraktio ',.. ' ''. '. 2 km Ni:iytoemoorQ 58 : Co ppm 2.6 i ~~.. Oo "" ,. lo _ : o ' ' ' '. 9,J " ",..., ::,. ~ <>,

19 LIITE 7 " ;o "" " GEOKEMIALLINEN KARTTA i. ' Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto ,2,4,5,7,8, 423, 2, ,,2 " --.-t.- ~ - i Moreeni <.6 mm- froktio ' Rauta 2 km " Fe % a.s NoytemaOra 58' " a.s " a.s " ~ " ;o " "" " " ~ ::<: <)...

20 LIITE 8 oe GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8,.., i o 423, 2, ,, 2 Kalium Moreeni <6 mm- troktro 2 km Naytemoari:! 58< K % ' _,. ; ' '

21 LIITE 9 ' - --,--- ' GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Lantaani Mort>en.::6mm-fraktio 2 km ' Noytemoaro 58 La ppm ;o.. i ' ~-..~. o

22 LIITE,:. : :'~ ::_ :~~ :::... a :.... oe '.- J GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 3233,, 2 Litium Moreeni <.5 mm- traktio 2 km. f-.,-.c_o-~.l_~ '~.---i.., ~ o. t\.. ~-.. ~ Oo i Li ppm to.a 2.3 Naytemaaro 58

23 LIITE " "... ;o!e '. i....~~. ".-.:-r -. -~ ;o. ".. ' '... ' "jo. ~!'.~.!. j,.. ' " ;o ;o,.=.. : " II, jl _j _L GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Magnesium Mor<>eni <.6 mm -lroktro 2 km Noytemoara 53 Mg% ' o.s.--.. o.s

24 LIITE GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto so[ ' -- i ~;\~ ~ ::~;~:~ : '... ~ ~. '. :....,..._ ~ ~ ;..' i. '. " ' 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Mangaan; f.oreenr < _6 mm - Iraktie 2 km Noytemaaro 58 Mn ppm ss.o

25 () LIITE 3 " " GEOKEMIALLINEN KARTTA " " Geologian tutkimusk~skus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8,, 423, 2, ,,2 Nikkeli..! Moreeni <.5 mm- froktio -- : 2 km " Ni:tytemi:lcira 58 N; ppm ! ;o ~ ~, ~ } ":;:. -,.: (\) Q

26 LIITE 4

27 LIITE 5 GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Skandium Moreen < 6 mm - lrokl " ',.. j J..'t.. ~ J..!. =--'-~~~ _.---~---!.. ie ".. ~~... '..: J ~ _. _~ ! '. r:: ;-ta;-.,..... i, ~... '. : '.. '. :.. " 2 km NaytemCora 58 Se ppm !.9 2.!

28 LIITE 6 '. :--.-: ;--~---:. i,.. i.i. ;. f L ".. ' GEOKEMIAU.INEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto ' 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Titaani Moreen <.6 mm - froktio 2 km Ni:lytemaaro 58 Ti%

29 LIITE 7

30 LIITE 8. ~ ~. f r "! oo -. ' i'... -=. '.... GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Yttrium Moreeni <.6 mm- frakto 2 km Noytemooro 58 y ppm ""' o". Oo s 2.4

31 ~~--~~- -- LIITE 9 " " " GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto ' , 2, 4, 5, 7, 8, IL_. 423, 2, ,, 2 ---~r -- Sinkki Moreeni <.6 mm- froktio "" ' " Noytemoorci., 2 km.. Zn ppm s.s. o, " "l ' r ~ j , r " " "" Q ".._. ' ~ ~

32 " GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto LIITE , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Zirkonium Moreeni <.6 mm- frakto.. e... L. ~.. ' ~....!.. " '. e.... r-....!.. '... "'... ' ' 2 km Ni:tytemoorb 58 Zr ppm I s

33 LIITE 2 " " " " ;o ;o " GEOKEMIALLINEN KARTTA " Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, j. j 423, 2, ,, 2 " -t..., Faktoripistemäärät Moreen <:.5 mm- lrakto.. ~- " ~ 2 km '. Naytemaaro 58 Fac ".,.. ~ '.. o ~ ~ ~ ~ ! ~ Q.l o...,j ~ "----- ' ',.' ' ' ' o.s. ;! II rl ;o ;o " ".. 8 " "... f t:!

34 LIITE 22 i",.,.: ~ i. '. '. ' GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Faktoripistemäärät Moreeni <.6 mm- Iraktie 2 km NaytemooriJ 58 Foc2. -~.r ; ~ ~ o l ~==============~, ============ ============ ============ ============ ============" ~==~ ~~ _j~ -.;. " ~

35 LIITE 23 " " " "" GEOKEMIALLINEN KARTTA geokemian osasto Geologian tutkimuskeskus , 2, 4, 5,7,8, 423, 2, ,, 2 " Faktoripistemäärät Moreeni <.6 mm - froktio.. 2 km " ' Noytemaoro 58 "j' J. Fac " ~ " ~ Q.l! : !. j !. ' ' -- -.s "!.9 o " " " " ;::. " ~ \\ ~

36 LIITE 24 ~...:...,. ~, " ~-~- ~ ', i,~ t , '..! ;. : i!"..,.. :.. '.. i. '! '.... "" "" GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2 Faktoripistemäärät Moreeni <.6 mm- Iraktie 2 km Naytemooro 58 Fac ~----- ~--- _-.8 ~ o.o -3 o.s ""

37 LIITE 25 GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto.... i " , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,,2 Etäisyys Moreenr < 6 mm- fraktio 2 km... ~... ""'--~.-..+~--- -' =-.IÄ. "j -.!-_! ,... r ' ~ -~ " A ;: ~~ ::.:E.e;. '--~---.~ ~.--'--- _c""""." :-;t~ :----- ~ ;--;-~ ! M:. - i!. '..! ~ '. Noytemoora 58 F Etä ~- j

38 " " " " ;o " " GEOKEMIALLINEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto ' , 2, 4, 5, 7, 8, ',' 423, ,, 2! ~- Etäisyys ' :....,. More-eni <.6 mm -lrcktoo,. '. 2 km : Nayl~Cmoori:! F3 Etö ,, o.s " ", " " " "!.3 LIITE 26!;: ~ ~

39 LIITE 27 " CO GEOKEMIALLINEN KARTTA~ " Geologian tutkimuskeskus r geokemian osasto " ' , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2.:~; Etäisyys Moreeni <.6 mm - froktio ~.j 2 km. ' ' ". " Noytemdilra 58 "" " "" F4 Etä " ' o.s ' o.s o.a.~ !. " ;o ;o " ' "::::: ~ 'l "'

40 " " GEOKEMIALLI'NEN KARTTA Geologian tutkimuskeskus geokemian osasto -~' ~..... ~...,." , 2, 4, 5, 7, 8, 423, 2, ,, 2., ' Etäisyys Moree"i <.5 mm- fraktio Noytemaori:J 58 F2 Etä " i ~.3 ~. -~ o.s -.,o o.s -~-... ~ : ' "" 2 km LIITE 28 r--.. :;:. ::.:. \'\ ~

41 _... ~ ~IITE QJO 6QQO GTK Geokemia Co 66QO PUrrott,.: 28.. geg C'I'K

42 L ITE GTK Geokemia Cu 69 eeso eeao 667 eeao

43 eg2o 9 GTK Geokemia Ni eeao Pilrrel\y: 26..GeG C'!K

44 L fi!e GTK Geokemia Zn 69 88GO 6SM Pilrretty: U.t t.ju6~ C'I'l(

45 GTK Geokemia F K Ba Cr Se Mg V Ti Fe Al Co Mn Li Ni Zn Cu Pi.k retty: 2 4. fi. IQ 8~ G'l'K

46 6Q2 G9l 8GOO GTK Geokemia F2 Li Zn Mn Co n Ni Al Mg Se V Pilmtttr. 2"..88> cnc

47 liite 35 GTK Geokemia Cu Ni Co Fe V Zn F3 88' 688> P.iir'rvlty. 2?.t.fQSQ GK

48 ----. LIITE GTK Geokemia F4 p y La 669 eaeo 68? esao PUrrett: ~ C'Tl<

49 ' LIITE ijg!o 69 GTK Geokemia ETF ~~l'lllliilfd'. 689 ltl p; 66 86? 686

50

51 -- LIITE ~ : km GTK Geokemia ETF3 669 eeeo ~~ '\!lll\lllillll""!nl,w ij'.) 8? 686 Pem~ttr. 28.l J.JQOQ C'K ~ ~ ~

52 () LIITE GTK Geokemia ETF Iiv \li,9"' ''l'' \II 868C ee?o PLrrotty: 26..8i CTK

53 --- ~,.._, ~,.._, ~ EZJ E±J ~ f m / \ EJ - Grnllttl Tonlllttl- trondhjemllttl Grnodlorllttl- kvrtldlorllttl / porfyyrlnen Dioriitti Mlomtllttlnen kiinelluk Mlomtllttlnen klllleonel.. l Mflnen vulknllttl Geoutuurl Sovonlonno

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö Turun yliopisto Tutkimuksen tavoitteet 1. Kuvata Pirkanmaan ja Satakunnan moreenin geokemialliset yleispiirteet

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto

Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto Pohjois-Suomen yksikkö 23.1.2009 Rovaniemi Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto Käsivarren geokemiaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 23.1.2009 Tekijät Pasi

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Tutkimusalue: Kiuruveden ja Pielaveden rajalla sijaitseva Sulkavanjärvi, sen keski- ja eteläosa.

Tutkimusalue: Kiuruveden ja Pielaveden rajalla sijaitseva Sulkavanjärvi, sen keski- ja eteläosa. Tutkimusalue: Kiuruveden ja Pielaveden rajalla sijaitseva Sulkavanjärvi, sen keski- ja eteläosa. Työn tarkoitus ja suoritus Tarkoituksena oli järvisedimenttien geokemiallisella tutkimuksella selvittää

Lisätiedot

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsinta BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI Johdanto Tulosten tarkastelua Suomussalmen Aittojärven Mo-aiheella suoritettiin tammi-helmikuussa 1974

Lisätiedot

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI TALLENNETTU 0625/3613 02/MK/76 1 R 11 1010 Tutkimuskohteen sijainti Rovani e mi mlk, Kuohunki Kartan mittakaava 1:400 000 GTK "'':.I.-."$'>,... ',..I l Hirv ss8lk I ' Saun;? \ ukkc: """'\ V\IOsUmojt,....

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Alueen maaperä Geokemiallinen näytteenotto - kalustot - näytteiden preparointi ja analysointi Analyysitulosten esittäminen Yhteenveto

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

RAPORTTI ,3732,3741. Lapin MalmiIE Korvuo. Jakelu GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ

RAPORTTI ,3732,3741. Lapin MalmiIE Korvuo. Jakelu GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ RAPORTTI 06213714,3732,3741 /EKI97 Lapin MalmiIE Korvuo Jakelu Kemin kai :~, : GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ Sodan kyla, Huutamoaapa ja Haapasel k2

Lisätiedot

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4)

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK 26.2.1986 2 (4) LOHKARE-ETSINTA KOTALAHDEN YMPARISTOSSA 1985 Yleistii Kotalahden kaivokselta kaakkoon, Sarkiniemessä,.on matalalentomittauksissa todettu

Lisätiedot

ARNSTOKAPPAI. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/96/1/10 PAAVOLA Esko Iisalo

ARNSTOKAPPAI. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/96/1/10 PAAVOLA Esko Iisalo ARNSTOKAPPAI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/96/1/10 PAAVOLA Esko Iisalo 15.9.1996 Paavolan alueen kohteelliset geokemialliset tutkimukset 1994-1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

TUTKIMUSTEN AIHE JA TAUSTA Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osasto suoritti keväällä 979 malminetsinnällisiä detaljitutkimuksia jäältä käsin Rää

TUTKIMUSTEN AIHE JA TAUSTA Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osasto suoritti keväällä 979 malminetsinnällisiä detaljitutkimuksia jäältä käsin Rää M 9424-790 9-9 Rääkkylä,, Varpasalo Lauri J. Pekkarinen 5.5.979 SELOSTUS RÄÄKKYLÄSSÄ VARPASALON JA HIETASAAREN VÄLISELLÄ JÄRVI- ALUEELLA SUORITETUISTA ERILLISTUTKIMUKSISTA KEVÄÄLLÄ 979 Koonnut Lauri J.

Lisätiedot

Timo Tarvainen PUROSEDIMENTTIANALYYSIEN HAVAINNOLLISTAMINEN GEOSTATISTIIKAN KEINOIN. Outokumpu Oy Atk-osasto

Timo Tarvainen PUROSEDIMENTTIANALYYSIEN HAVAINNOLLISTAMINEN GEOSTATISTIIKAN KEINOIN. Outokumpu Oy Atk-osasto Timo Tarvainen PUROSEDIMENTTIANALYYSIEN HAVAINNOLLISTAMINEN GEOSTATISTIIKAN KEINOIN Outokumpu Oy Atk-osasto PUROSEDIMENTTIANALYYSIEN HAVAINNOLLISTAMINEN GEOSTATSISTIIKAN KEINOIN 1. Johdanto Niin sanotulla

Lisätiedot

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander GEOLTMIALLINEN TULKINTA Pekka Huhta Jarmo Nikander 09031 977 Työn tarkoitus Käytettävissä oli sadan liejunäytteen analyysitulokset (AAS). Näytteet oli otettu Iisveden Jauholahdesta, Kokinsalmesta ja Suihanlahdesta.

Lisätiedot

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin Seppo Penninkilampi/R~L GEOKEMIALLINEN TARKISTUSNÄYTTEENOTTO KUHMON, VUOSANGAN ALUEELLA. (,L,TC),:UP~P\J Toukokuussa v. 1983 suoritetun maastotarkistuskäynnin (VO, U W, SEP) yhteydessa kerattiin joitakin

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

= RNNMINES. 0 outokumpu mining TUTKIMUSRAPORTTI 1(6) 061/ , /LP/1993. Jakelu OKME/ arkisto. Sijainti 1:

= RNNMINES. 0 outokumpu mining TUTKIMUSRAPORTTI 1(6) 061/ , /LP/1993. Jakelu OKME/ arkisto. Sijainti 1: 0 outokumpu mining = RNNMINES TUTKIMUSRAPORTTI 1(6) 061/3322 10,3324 01/LP/1993 Jakelu OKME/ arkisto P LITOGEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET VUOSINA 1991-1992 LIITTOPERÄN-TORVELAN ALUEELLA Sijainti 1: 400 000

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi TUTKIMUSRAPORTTI 2 (6) 060/3234 08, ll/umv/1989 NAYTTEENOTON TULOKSET KOHTEITTAIN 4.1 Homeselka 3234 08B 4.2 Perhonlaht i 3234 08B 4.3 Lamsniemi 3234 08C, D 4.4 Loskunvuori 3234 11B 4.5 Menginniemi 3234

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX Q Q K OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX M. Isohanni/TIH 15.6.1983 1 (3) TUTKIMUSRAPORTTI Ni-kriittisten lohkareiden lähtöpaikan selvittely Sievin Petäistön alueella, Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOMUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä 0 = OKANOSTEOWSUUS U~O~U~PU J.Eeronheimo, R. Pietilä 01.09.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI - SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. ALKUTIEDOT 3 2. AIKAISEMMAT RAPORTIT 3 3.

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VÄLI-SUOMEN ALUETOIMISTO M19/2441/-94/1/18. 0 Tuohinto, Jokikylä, Kastell i Esko Iisal o 1.9.199 4 GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista

SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista Outokumpu Oy Halminetsintä (){.,.;!,. 3731/600/69 MKK SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista Sodankylän Orajä.rven alueella v. 1968 tehdyn puroeedimonttitutki muksan yhteydessä saatujen

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 130 / 2013 Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski Pohjois-Suomi S49/2009/38 4.6.2009 Rovaniemi Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

2 1. Johdanto Tama Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikon tekema mineraalivarantoarvio koskee Niinikosken esiintymaa Kotalahden nikkelivyohykkeel

2 1. Johdanto Tama Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikon tekema mineraalivarantoarvio koskee Niinikosken esiintymaa Kotalahden nikkelivyohykkeel GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikko M19/3242/2002/1/10 Kuopio Niinikoski Timo Heino 30.7.2002 09. 01. 913 Kuopion Niinikosken Ni-esiintymdn mineraalivarantoarvio, valtaus Niinikoski 1 (kaiv. rek.

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS. TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva Sijainti 1 :

OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS. TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva Sijainti 1 : Q OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva 2434 08 Sijainti 1 : 400 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS TUTKIMUSRAPORT'I' 1 RANTSILA, Peur,ineva 2434 08 Suoritetut tutkimukset

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /MK/1989 Martti Kokkola/KET

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /MK/1989 Martti Kokkola/KET TUTKIMUSRAPORTTI 062/3214 07/MK/1989 Martti Kokkola/KET 1 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI 2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimusalue sijaitsee Kangasniemen pitäjän pohjoisosassa Pieksämäeltä n. 25 km lounaaseen. Tarkempi

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Julkinen 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Kiannanniemellä valtausalueilla Kuikkapuro 1-5 (kaiv.rek. nrot 6748/1, 6841/1,

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/-92/1/10 HAAPAJÄRVI Katajaperä Jarmo Nikander 30.12.1992 325 "3 HAAPAJÄRVEN KATAJAPERÄN PGE-PITOISISTA LOHKAREISTA JA PINTAMOREENIN PGE-TUTKIMUKSISTA KARTTALEHDELLÄ 2343

Lisätiedot

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4689 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoon yksikkö M19/2114/2002/1/10 URJALA KYLMÄKOSKI Espoossa 30.8.2002 Markku Tiainen URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GTK Etelä-Suomen Yksikkö Espoo GTK 122/2014 Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa 2011-2012 Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Susikas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

;* 2. Paltamo. Haapaselka

;* 2. Paltamo. Haapaselka 2 L* + GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS ;* 2 'I Paltamo Haapaselka Timo Heino TUTKIMUSTY USELOSTUS PALTAMON KUNNASSA VALTAUSALUEILLA HAAPASELKA 1 ja 2 SEK# HORKANLAMPI 1, KAIV. REK. N:O 3130 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Kartoituksen tuloksena varmistui N-S -suuntainen vihrealiuskefasieksen

Kartoituksen tuloksena varmistui N-S -suuntainen vihrealiuskefasieksen Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX YHTEENVETO Karttamateriaalin geologisen tulkinnan perusteella rajattiin kohdealueet geologiselle kartoitukselle. Alustavien tutkimusten ja kohdekartoituksen merkitys oli

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

.. Kuva A Yksi piste diagrammissa, joka Co-anomaalinen (Ni:Co&10)

.. Kuva A Yksi piste diagrammissa, joka Co-anomaalinen (Ni:Co&10) Outokumpu Oy Malminetsinta 01::analogia/4311/1972/MH Taydennysraportti. ~ommentteja Miihkalin ja Lipasvaaran analyysituloksista laadittuihin NiCo ja CuCo diagrammeihin.~ico=g&aqra~&.. Kuva A Yksi piste

Lisätiedot

KUUSAMON LIUSKEALUEEN KULTAPITOISET ESIINTYMÄT JA ALUEEN KULTAPOTENTIAALI

KUUSAMON LIUSKEALUEEN KULTAPITOISET ESIINTYMÄT JA ALUEEN KULTAPOTENTIAALI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/4522, 4611, 4613/-90/1/10 Kuusamo Erkki Vanhanen 19.01.1990 KUUSAMON LIUSKEALUEEN KULTAPITOISET ESIINTYMÄT JA ALUEEN KULTAPOTENTIAALI 2 Yleistä Geologian tutkimuskeskus on

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen

Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 12.12.2013 Arkistoraportti 162/2013 Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

t x = 7158,05, y = 456,60). Lohkare löytyi matalahkon KUHMO, KARHUJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsintä RAPORTTI MAAPERÄGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

t x = 7158,05, y = 456,60). Lohkare löytyi matalahkon KUHMO, KARHUJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsintä RAPORTTI MAAPERÄGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA OUTOKUMPU Oy Malminetsintä RAPORTTI MAAPERÄGEOLOGISESTA KUHMO, KARHUJARVI Tutkimusalueen sijainti TUTKIMUKSESTA Tutkimusalue sijaitsee Kuhmosta pohjoiseen n. 50 km päässä kirkonkylästä peruskarttalehtien

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3714/90/3/10 Sodankylä Puilettilampi Tapani Mutanen 5.12.1990 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/3723/-78/1/10 Sodankylä, Lohisarriot Kauko Puustinen MALMITUTKIMUKSET SODANKYLÄN LOHISARRIOLLA. Johdanto

M 19/3723/-78/1/10 Sodankylä, Lohisarriot Kauko Puustinen MALMITUTKIMUKSET SODANKYLÄN LOHISARRIOLLA. Johdanto M 19/3723/-78/1/10 Sodankylä, Lohisarriot Kauko Puustinen 1978-01-16 MALMITUTKIMUKSET SODANKYLÄN LOHISARRIOLLA Johdanto Ylijohtaja Herman Stigzelius antoi 25.7.1975 malmiosastolle tehtäväksi selvittää

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Espoo 93/2016 Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot