Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset"

Transkriptio

1

2 Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen Työttömyyskassa

3 ISBN Jaarli 2012

4 Sisällysluettelo Edunvalvonta Työehtosopimustoiminta Sopimus- ja neuvottel ujärjestelmä Työpalkat ja palkkapolitiikka Työaika Työsuhdeturva Luottamushenkilöt Sosiaaliset määräykset Muut työehtosopimustoimintaa tai työlainsäädäntöä koskevat päätökset Työympäristö, työsuojelu ja sosiaalipolitiikka Työsuojelu Lakisääteinen sosiaaliturva Työttömyysturva Tutkimustoiminta ja talouspolitiikka Teollisuus- ja elinkeinopolitiikka Talous- ja veropolitiikka Tutkimustoiminta Kansainvälinen toiminta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Kansainväliset yhteydet ja edunvalvonta Kansainvälinen konserniyhteistyö Ammattiosastojen kansainvälisen toiminnan tukeminen Järjestötoiminta Ammattiosastojen toiminta Seuturyhmät ja aluetoiminta Järjestäytyminen ja jäsenhankinta Jäsenrekisteri ja aktiivirekisteri Nuorisotoiminta Tasa-arvo, maahanmuuttajat ja kulttuuritoiminta Veteraanitoiminta Ruotsinkielinen toiminta svenskspråkig verksamhet Edunvalvontaa tukevat toiminnot Koulutustoiminta Yleinen koulutuspolitiikka ja ammatillinen edunvalvonta

5 6.2 Koulutussopimus Alueellinen ja paikallinen koulutus Murikka-opisto Koulutusperiaatteet Tiedotustoiminta Ahjo Verkkosivut ja muu sähköinen viestintä Muu tiedotustoiminta Liiton talous ja hallinto Liiton talous Liittomaksu Jäsenedut Avustukset ja korvaukset Muut taloutta koskevat päätökset...62 Liiton hallinto Voimavaroja keskustoimistoon ja aluetoimistoihin Atk- ja puhelintoimintojen kehittäminen Muut hallintoa koskevat päätökset...66 Sääntömuutokset Liiton säännöt Aluejärjestön säännöt Ammattiosaston säännöt Työhuonekunnan säännöt Henkilövalinnat Liittohallitus...77 Liittovaltuusto...77 Metalliliiton keskeiset linjaukset seuraavalle liittokokouskaudelle Metallityöväen Työttömyyskassa Metallityöväen Työttömyyskassa Työttömyyskassan jäsenmaksu Työttömyyskassan toiminta Työttömyyskassojen yhdistyminen Sääntömuutokset Henkilövalinnat Kassan hallitus...87 Kassan valtuusto

6 Edunvalvonta 1 Työehtosopimustoiminta 1.1 Sopimus- ja neuvottelujärjestelmä Esityksiä tehneet ammattiosastot ja aluejärjestöt 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 21, 23, 28, 29, 41, 49, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 90, 97, 103, 109, 114, 117, 128, 148, 169, 175, 179, 182, 195, 200, 205, 213, 221, 227, 235, 242, 250, 256, 268, 271, 272, 274, 275, 287, 289, 295, 302, 309, 313, 338, 345, 346, 366, 368, 402, 424, Häme-Pirkanmaan aluejärjestö Esitykset Tiivistelmä esityksistä Esityksissä korostuvat keskitettyjen ja liittokohtaisten työmarkkinaratkaisujen tarkoituksenmukaisuus, pituus, työehtosopimusten yleissitovuus, selkeys ja tulkintaoikeudet, sopimusten käytettävyys ja valvonta, paikallinen sopiminen sekä vuokratyövoiman käyttö ja sopimusten muoto. Kolmikantaisesta neuvottelujärjestelmästä ei tule luopua ja yhteistyötä muiden teknologiateollisuuden liittojen kanssa tulee lisätä työehtosopimusneuvotteluissa. Sopimusratkaisuissa tulee olla perälauta. Yleissitovuuden säilyminen turvattava, sopimusmääräyksiä on täsmennettävä ja selvennettävä sekä työntekijöiden tulkintaoikeutta parannettava. Ulkopuolisen työvoiman käytölle tulee asettaa täsmälliset pelisäännöt ja vuokratyövoimaa tulisi voida käyttää vain rajatun ajan. Vuokratyöntekijöiden ja lähetettyjen työntekijöiden työehtoja tulee parantaa, käyttäjäyrityksen tulee kantaa vastuu heidän työehdoistaan ja -oloistaan. Luottamusmiehillä on oltava käytännön oikeudet ja mahdollisuus valvoa vuokratun työvoiman työehtoja. Keskeisten työehtojen tulee olla samantasoisia kuin tilaajayrityksen työntekijöillä. Paikallisesti sovittavien asioiden määrää ei pidä nykyisestä lisätä työehtosopimuksessa ja sopimuksiin edellytetään selkeitä pelisääntöjä sekä perälautamallia. Yrityskohtaisiin palkka- ja työehtosopimuksiin ei mennä. Paikalliset sopimukset on tehtävä aina kirjallisesti. Paikallisia sopimuksia ei tule voida tehdä työpaikoilla, joissa ei ole valittu pääluottamusmiestä. Sopijaosa- 5

7 puolten koulutusta tulee lisätä. Kaivosalalle on perustettava oma työehtosopimusneuvottelukunta. Tietoliikennealalle on saatava oma työehtosopimus. Peltialan sopimus samantasoiseksi kuin pääalan sopimus. Liittokokouksen päätös Liiton ensisijaisena sopimustavoitteena on keskitetty sopimusratkaisu. Työehtosopimustoiminnan osalta kehitetään yhteistyötä muiden ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimusratkaisuja arvioitaessa pääpaino on sopimuksen sisällössä, ei muodossa. Liitto jatkaa työelämän laadullisten uudistusten kehittämistä, tavoitteena on eri sopimusalojen ja ammatti-, ikä- ja kansallisuusryhmien sekä sukupuolien tasavertainen kohtelu. Liitto huomioi toimintaympäristön muutokset sopimusalojen työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Paikallinen sopiminen on osa työehtosopimusjärjestelmää. Työehtosopimuksen pakottavien määräysten on oltava sopimisen perälautana. Paikallinen sopimus on tehtävä kirjallisesti, ellei toisin sovita. Paikallisen sopimisen edellytys on kehittyvä ja toimiva neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmä sekä ammattiosastojen roolin vahvistaminen. Tasavertaisten sopimismahdollisuuksien takaamiseksi sopimusosapuolet järjestävät tehokasta koulutusta ja ohjausta työehtosopimuksen määräysten oikeaan soveltamiseen. Palveluiden, tavaroiden, työvoiman ja pääomien vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin alueella sekä tuotannon paineet sijoittua halvemman työvoiman maihin, uusille kehittyville markkinoille ovat muuttaneet edunvalvonnan luonteen entistä kansainvälisemmäksi. Liitto ohjaa voimavaroja kansainvälisen edunvalvonnan tehtäviin. Tuotannon verkostoituminen, erilainen alihankinta ja vuokratyövoiman käytön lisääntyminen vaikeuttavat työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamisen valvontaa. Viranomaisvalvontaa tulee edelleen lisätä niin, että väärinkäytökset voidaan estää. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen on voitava tarkastaa, että alihankkijoiden ja vuokratyöntekijöiden työehdot ovat lain ja työehtosopimuksen mukaisia. 6

8 1.2 Työpalkat ja palkkapolitiikka Esityksiä tehneet ammattiosastot ja aluejärjestöt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 21, 23, 29, 35, 41, 43, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 70, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 87, 97, 99, 100,103, 109, 111, 122, 127, 128, 134, 135, 146, 147, 148, 168, 169, 172, 175, 186, 191, 195, 196, 200, 201, 205, 210, 213, 221, 227, 233, 235, 250, 254, 256, 268, 270, 272, 274, 275, 282, 286, 287, 289, 294, 295, 302, 307, 308, 309, 312, 313, 317, 323, 332, 337, 338, 340, 343, 345, 353, 366, 368, 369, 376, Häme-Pirkanmaan aluejärjestö, Varsinais-Suomi- Satakunnan aluejärjestö Esitykset Tiivistelmä esityksistä Palkkapolitiikan tavoitteena on turvata metalliteollisuuden työntekijöiden kilpailukykyinen ja positiivinen palkkakehitys alan tuottavuus huomioiden sekä kohottaa metallialan työn arvostusta. Palkkaperusteita on korotettava yleiskorotusta enemmän. Yleiskorotukset on toteutettava kaikille senttimääräisesti yhtä suurina. Ei paikallisesti sovittavia työpaikkakohtaisia eriä. Liiton eri sopimusalojen tuotannon rakenteiden ja työn sisällölliset muutokset edellyttävät palkkarakenteen ylläpitoa ja kehittämistä eri palkkaustavat huomioiden. Vaativuuden mittausjärjestelmien tulee mitata töiden erityispiirteitä niin, että samapalkkaisuus ja töiden samanarvoisuus toteutuu. Henkilökohtaista palkanosuutta kehitettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota sen määritysperusteisiin, käyttöön ja prosentuaaliseen tasoon. Henkilökohtaisen palkanosuuden korotuksen tulee näkyä myös aikapalkkakehityksessä. Palvelusvuosilisän ansaintaperiaatteessa tulee huomioida työsuhteiden monimuotoisuuden ja keston kehitys. Palvelusvuosilisän ansaintaedellytyksiä tulisi kehittää niin työsuhteen alku- kuin loppupäästä. Työntekijöiden ikään, työuraan ja kouluttautumiseen liittyvät tilanteet tulee huomioida työehtosopimusten palkkamääräyksistä neuvoteltaessa. Palvelusvuosi- ja muita lisiä tulee voida muuttaa palkallisiksi vapaiksi työntekijän näin halutessa. Vuorotyö- ja muita erillisiä lisiä ja korvauksia tulee kehittää ja korottaa. Vuorotyötä tekevien arkipyhäkorvauksissa tulee huomioida kaikki työtuntijärjestelmän mukaiset työpäivät. Arkipyhäkorvausten maksuedellytyksiä pitää kehittää. Itsenäisyyspäivän palkan määräytyminen on saatava arkipyhäsäännösten piiriin. Työskentelymääräyksiä tehdasalueen ulkopuolella on selkeytettävä ja parannettava. Päivärahan ja matkakorvausten maksamisen edellytyksiä tulee kehittää. Komennustyötä tekevien asumistasoa komennuskohteissa tulee parantaa yksilöllisyys huomioiden. 7

9 Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on edellyttänyt työssä oppimisen, ammatillisen koulutuksen ja ammattitutkintojen tehostamista. Tämä kehitys vaatii työnopastajien ansiotason ja oppilaspalkkojen kehityksen turvaamista. Palkkaustapoja ja -menetelmiä tulisi kehittää niin, että ne ovat kannustavia kaikki liiton sopimusalat huomioiden. Keskituntiansion käyttöön ja laskentaperusteisiin tulee kiinnittää huomiota. Liittokokouksen päätös Liiton tavoitteena ovat senttimääräiset palkankorotukset, reaaliansioiden ja ostovoiman parantaminen ja työelämän laadullisten uudistusten jatkaminen. Työehtosopimusratkaisuja arvioitaessa pääpaino on solidaarisella palkkapolitiikalla, jonka tavoitteena on lisätä liiton eri sopimusaloilla tehtävän työn arvostusta ja reaaliansioiden kasvua. Palkkapolitiikan tulee turvata oikeudenmukaiset ja kilpailukykyiset palkat, jotta alalle hakeutuu koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Tuottavuuden kasvu ja inflaatio tulee huomioida palkkapolitiikassa. Työehtosopimusten palkkaratkaisujen tavoitteena on yhtenäisen palkkakehityksen takaava yleiskorotus. Palkkarakenteen käyttöä ja ylläpitoa jatketaan. Palkkarakennetta kehitetään vastaamaan muuttuneita työoloja ja tehtäviä. Palkkaustapoja ja menetelmiä tullaan kehittämään niin, että ne ovat kilpailukykyisiä ja kannustavia eri sopimusalat huomioiden. Palvelusvuosilisän ansaintaperiaatetta ja maksamista kehitetään niin, että se ottaa huomioon työntekijöiden ja työelämän monimuotoisuuden ja työsuhteiden keston. Erillisiä lisiä ja korvauksia koskevia työehtosopimusmääräyksiä kehitetään muun muassa tasoa parantaen. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää työssä oppimisen, ammatillisen koulutuksen ja ammattitutkintojen tehostamista, siksi työnopastajien ja työpaikkaohjaajien ansiotason kehitys tulee turvata. Matkatyöhön liittyviä sopimusmääräyksiä parannetaan. 8

10 1.3 Työaika Esityksiä tehneet ammattiosastot ja aluejärjestöt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 23, 28, 29, 41, 43, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 66, 70, 72, 74, 77, 80, 81, 84, 87, 97, 99, 100, 103, 111, 117, 122, 128, 135, 141, 146, 147, 148, 168, 169, 174, 175, 186, 191, 195, 196, 197, 200, 205, 210, 213, 221, 233, 235,242, 250, 256, 268, 271, 272, 275, 282, 287, 289, 294, 295, 309, 312, 313, 317, 323, 332, 337, 338, 340, 343, 345, 353, 366, 368, 369, 376, 402, 403, 424, Häme-Pirkanmaan aluejärjestö Esitykset Tiivistelmä esityksistä Ammattiosastot ovat tehneet liittokokoukselle erimuotoisia työaikaan ja vuosilomaan liittyviä esityksiä. Työajan lyhentäminen vuosilomajärjestelyin on ollut esityksistä selvästi vallitsevin. Kokonaistyöaikaa esitetään lyhennettäväksi. Esityksissä korostuu ylitöiden lakisääteisen enimmäismäärän rajoittaminen sekä eri vuorotyömallien työajan lyhentäminen ja lyhennyskorvausten korottaminen. Työtuntijärjestelmää muutettaessa noudatettavaa ilmoitusaikaa esitetään pidennettäväksi. Työnantajan mahdollisuutta määrätä lauantai työpäiväksi halutaan rajoittaa. Työajan tasaamista ja työaikajärjestelyjä koskevissa esityksissä pääpaino on ollut paikalliseen sopimiseen liittyvien menettelysääntöjen tarkistamisessa ja työajan tasaamisjärjestelmän kehittämisessä. Päivä- ja kaksivuorotyössä esitetään työajan lyhennyskorvauksen maksamista aina vapaan pitämisen yhteydessä. Liittokokouksen päätös Liitto seuraa työajan kehitystä Euroopan unionin alueella ja jatkaa aktiivista toimintaa pitääkseen työajan kilpailukykyisenä Suomen metalliteollisuuden keskeisten eurooppalaisten kilpailijamaiden kanssa. Liitto tukee Euroopan metallityöläisten tavoitteita työajan lyhentämisestä. Euroopanlaajuisten työaikatavoitteiden tarkoituksena on estää epäterve kilpailu työajoilla ja työsuhteen ehdoilla. Työajan pituus tulee porrastaa työn kuormittavuuden mukaan sekä ottaa huomioon ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen. Työelämässä on panostettava yhä enemmän työssä jaksamiseen ja ikääntyvien työssäkäyntiä tukeviin toimenpiteisiin. Vapaisiin ja vuosilomaan liittyviä sopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä parannetaan, ensisijaisena tavoitteena vuosiloman pidentäminen ansiotasoa laskematta. 9

11 10 Työaikajärjestelmiä on kehitettävä niin, että niissä otetaan tasapuolisesti huomioon niin työntekijöiden kuin tuotannonkin tarpeet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vuorotyöjärjestelmien ja niihin liittyvien sopimusmääräysten parantamiseen. Kaikissa työaikajärjestelyissä tasa-arvo ja terveysnäkökulmat on otettava huomioon entistä enemmän. Työajan tasaamisjärjestelmä tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää. Tasaamislisien maksaminen tulee kohdistaa vapaan pitämisen yhteyteen. Vuotuisten ylitöiden enimmäismäärää tulee vähentää.

12 1.4 Työsuhdeturva Esityksiä tehneet ammattiosastot 1, 4, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 23, 35, 36, 43, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 66, 72, 77, 97, 117, 122, 175, 195, 200, 271, 272, 275, 317, 323, 338, 368 Esitykset Tiivistelmä esityksistä Vuokratyövoiman käyttö näkyy esitysten joukossa erityisesti työvoiman vähentämistilanteissa, vajaakuormatilanteissa sekä takaisinottovelvollisuuden aikana. Yrityksen irtisanoessa tai lomauttaessa omia työntekijöitään sekä takaisinottovelvollisuuden ollessa voimassa, sen ei tule voida käyttää ulkopuolista työvoimaa töissä, jotka pystytään tekemään edellä mainittujen toimenpiteiden kohteiksi joutuneilla työntekijöillä. Vuokratyön käytön rajoittamista esitetään laajasti. Kannattavia ja tuottavia yrityksiä lakkautettaessa tulee valtion periä maksamansa yritystuet takaisin tai vaihtoehtoisesti esitetään huomattavia taloudellisia vastuita ja seurauksia yrityksille, korkeampaa irtisanomiskynnystä, koulutusvelvollisuutta sekä ryhmäkanneoikeutta. Irtisanomisaikoja tulee pidentää ja korvauksien summaa korottaa. Vähentämisjärjestyksen selkeyttämistä työehtosopimuksessa sekä muutosturvaa on edelleen kehitettävä. Irtisanomisajan palkka tulee maksaa vähintään keskituntiansion mukaan, vaikkei työvelvoitetta olisikaan. Lisäksi esitetään määräaikaisten työsopimusten ketjuttamiseen määrällisiä rajoituksia, tarkennuksia määräaikaisten työsopimusten perusteisiin sekä määräaikaisuuden päättyessä työntarjoamisvelvollisuutta. Työnantajan takaisinottovelvollisuutta tulee pidentää, takaisinoton yhteydessä on työntekijällä oltava oikeus palata työhön entisin palkka- ja työehdoin. Esitetään yhteistoimintalain soveltamista kaikkiin yrityksiin sekä neuvottelijoiden tasa-arvoisemman aseman kehittämistä. Liittokokouksen päätös Liitto jatkaa muutosturvan kehittämistä tavoitteenaan turvata jäsenten uudelleentyöllistyminen nopeasti koulutuksen sekä muiden tukitoimien avulla. Yritysten vähentäessä työntekijöitään on työnantajien vastuuta lisättävä ennen kaikkea tilanteissa, joissa lakkautetaan kannattavia tuotantolaitoksia ja irtisanomisia tehdään vain liikevoiton maksimoimiseksi. Liitto toimii aktiivisesti irtisanomismenettelyn ja irtisanomisperusteiden sekä irtisanomistilanteisiin liittyvän sopimustoiminnan ja lainsäädännön määräysten selkeyttämiseksi sekä täsmentämiseksi. Tarkoituksena on vaikuttaa sopimustoi- 11

13 12 mintaan ja lainsäädäntöön, jotta työsuhteilla keinotteleminen niin normaaleissa työsuhteissa kuin vuokra- ja alihankintatilanteissa voidaan estää. Vuokratyövoiman käyttöön lomautus- ja irtisanomistilanteissa liittyviä määräyksiä tulee täsmentää ja selkeyttää. Liitto edistää toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden käyttöä. Määräaikaisten työsopimusten perusteita on selkeytettävä. Eurooppalaisen yhteistyön kautta liitto yhtenäistää monikansallisten yritysjärjestelyjen ja toiminnan siirtojen pelisääntöjä. Laajaa kumppanuutta tarvitaan edunvalvonnassa monikansallisten yritysten kanssa toimittaessa. Yhteistoimintaa koskevia sopimuksia voidaan soveltaa kaikilla työpaikoilla ja liitto toimii aktiivisesti käytännön yhteistoiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.

14 1.5 Luottamushenkilöt Esityksiä tehneet ammattiosastot ja aluejärjestöt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 23, 28, 35, 36, 41, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 66, 70, 72, 77, 80, 84, 87, 90, 97, 100, 117, 122, 134, 146, 147, 148, 169, 174, 175, 179, 186, 191, 195, 196, 200, 210, 213, 221, 227, 232, 242, 256, 271, 272, 274, 275, 287, 289, 295, 302, 309, 323, 338, 345, 366, 402, 424, Häme-Pirkanmaan aluejärjestö Esitykset Tiivistelmä esityksistä Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatiota on kehitettävä paremmin vastaamaan nykyajan yritys- ja konsernirakenteita. Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatiossa toimivien henkilöiden työsuhdeturvaa, ajankäyttöä ja kuukausikorvauksia koskevia sopimusmääräyksiä tulee parantaa ja yhtenäistää. Vuokratyöntekijöiden lukumäärä tulee ottaa huomioon ajankäyttöä laskettaessa. Koulutusmahdollisuuksia on parannettava, tiedonsaantioikeuksia lisättävä ja jaksamisen eteen tehtäviä toimia vahvistettava. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valvontaoikeuksia on parannettava etenkin alihankinnan ja vuokratyövoiman käytön osalta. Ennen luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsuhteen päättämistä tulee asia käsitellä liiton ja työnantajapuolen välillä tai oikeusteitse. Luottamustehtävän päättymisen jälkeistä jälkisuojaa on pidennettävä. Luottamustehtävissä toimivien henkilöiden ansiokehityksen tulee nykyistä paremmin seurata yrityksen muiden työntekijöiden ansiokehitystä. Yritysten hallintoelimiin valittujen työntekijöiden toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa. Ammattiosaston toimihenkilöiden neuvottelu- ja liikkumisoikeus ammattiosastoon kuuluvien työntekijöiden työpaikoilla on toteutettava. Ammattiosastojen tulee voida valita edustaja, joka osallistuu neuvotteluihin ja paikallisten sopimusten tekemiseen erityisesti niillä pienillä työpaikoilla, joilla ei ole valittuna luottamusmiestä. Liittokokouksen päätös Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaation kehittäminen on yksi työehtosopimustoiminnan pysyvistä painopisteistä. Luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia on yhtenäistettävä sekä parannettava sopimus- ja lakiteitse. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luottamushenkilöiden ajankäyttöön, ansiokehitykseen, tiedonsaantiin, koulutukseen, 13

15 14 jaksamiseen ja irtisanomissuojaan. Myös ulkopuolisen työvoiman lisääntyneen käytön vaikutukset luottamushenkilöiden tehtäviin ja oikeuksiin tulee ottaa huomioon luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia parannettaessa. Pienten työpaikkojen luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksien parantamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ammattiosastojen roolia luottamusmiesjärjestelmän osana tulee vahvistaa. Luottamusmiesjärjestelmää tulee kehittää vastaamaan paremmin nykyisiä yritys- ja konsernirakenteita.

16 1.6 Sosiaaliset määräykset Esityksiä tehneet ammattiosastot ja aluejärjestöt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 21, 23, 29, 35, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 66, 70, 72, 74, 77, 80, 81, 82, 84, 87, 99, 103, 111, 117, 122, 134, 135, 147, 148, 175, 186, 195, 197, 200, 213, 221, 233, 235, 250, 254, 256, 268, 272, 275, 287, 294, 308, 309, 312, 323, 338, 340, 344, 345, 369, 376, 402, 424, Häme-Pirkanmaan aluejärjestö Esitykset Tiivistelmä esityksistä Ammattiosastojen tekemät esitykset painottuvat perhevapaisiin, varsinkin työntekijän äkillisesti sairastuneen lapsen ja omaisten hoidon mahdollisuuksien ja edellytysten parantamiseen. Palkalliseen poissaoloon oikeuttavaa hoidettavan lapsen ikärajaa esitetään nostettavaksi ja poissaoloaikaa pidennettäväksi. Määräys lapsen sairauden äkillisyydestä tulisi poistaa ja myös lapsen lääkärintarkastusten ja neuvolakäyntien ajalta tulisi maksaa työntekijälle palkka. 3-vuorotyössä oleville alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille tulisi mahdollistaa siirtyminen 1- tai 2-vuorotyöhön. Samoin ikääntyneille tulisi mahdollistaa kevennetyt työt työhistorian loppuvaiheessa. Sairausajan palkanmaksujaksoja tulisi pidentää ja karenssipäivä poistaa. Lääkärintodistuskäytännön ja palkallisen sairausloman määräyksiä tulisi selkeyttää ja lyhytaikaisen poissaolon tulisi olla mahdollista ilman lääkärintodistusta. Puolison opiskelu tulee rinnastaa työssäkäyntiin sairaan lapsen hoitomahdollisuuksia arvioitaessa. Äitiys- ja isyysvapaata esitetään pidennettäväksi. Isyysvapaan tulisi olla kokonaan palkallinen, samoin synnytyspäivän. Äitiysvapaan aikana isällä tulisi olla mahdollisuus käyttää vanhempainvapaata. Adoption yhteydessä sukupuolisidonnaiset määräykset tulisi poistaa. Työntekijällä tulisi olla oikeus jäädä hoitamaan palkallisesti myös lähiomaisiaan heidän sairastuessa. Korvaavaan työhön määräämisen tulisi aina perustua työterveyslääkärin arvioon ja työntekijän vapaaehtoisuuteen. Korvaavasta työstä olisi tehtävä työpaikalla sopimus työnantajan ja työntekijöiden edustajan kesken. Korvaavan työn määräyksiä esitetään poistettavaksi sopimuksesta. Fysikaalinen hoito sekä vieroitushoito tupakasta lääkkeineen tulee saada työnantajan korvattavaksi. Hammaslääkärissäkäynti työajalla tulee saada palkalliseksi. Vuokrayritysten työntekijöiden tulee kuulua tilaajayrityksen työterveyshuollon piiriin. 15

17 Lomarahan tulee olla lomapalkan suuruinen. Liittokokouksen päätös Työnantajan korvausvelvollisuutta sairaan lapsen hoidosta on edelleen laajennettava lapsen ikä, erilaiset perhetilanteet ja työaikamuodot huomioon ottaen. Sairausajan sopimusmääräyksiä tulee parantaa. Työntekijän ja hänen lapsensa lyhytaikaisista sairauspoissaoloista tulee riittää terveyden- tai sairaanhoitajan antama todistus tai työntekijän oma ilmoitus. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen sekä tasa-arvoisen työelämän kehittäminen on liiton keskeinen tehtävä. Jäsenten perhepoliittisten oikeuksien parantaminen on välttämätöntä. Isyysvapaa tulee saada kokonaisuudessaan palkalliseksi ja äitiysvapaan palkanmaksujaksoa tulee pidentää. Korvaavan työn käyttöä ja liittojen ohjeistuksen toimivuutta seurataan ja oikeita käytäntöjä edistetään riittävällä koulutuksella ja tiedotuksella. Työnantajan vastuuta vuokratyöntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä tulee lisätä. 16

18 1.7 Muut työehtosopimustoimintaa tai työlainsäädäntöä koskevat päätökset Esityksiä tehneet ammattiosastot 1, 4, 5, 6, 7, 23, 46, 49, 52, 55, 58, 63, 74, 81, 87, 97, 99, 117, 128, 147, 148, 174, 175, 200, 213, 221, 254, 271, 272, 274, 275, 286, 287, 307, 308, 366, 368, 369 Esitykset Tiivistelmä esityksistä Esityksissä korostuvat ammattiliittojen kanneoikeus, tilaajavastuulain kehittäminen, lakko-oikeuden säilyttäminen, vuosilomalain kehittäminen ja komennustyöhön liittyvät kysymykset. Metalliliiton on ryhdyttävä toimenpiteisiin kanneoikeuden saamiseksi mahdollisimman pian. Tilaajavastuulakia halutaan tiukentaa koskemaan tilaajan kaikkia alihankkijan työsuhdeasioita. Vuosilomalla sairastumisesta tulee poistaa karenssi. Matka- ja komennustöiden ohjeistusta tulee selkeyttää ja täsmentää. Henkilöstön edustuksen merkitystä yrityksen hallinnossa halutaan korostaa. Asiaa koskevaa lainsäädäntöä tulee täsmentää. Työlainsäädäntöä tulee kiristää työantajan tekemien rikkeiden osalta. Työtuomioistuimen käsittelyaikoja tulee tasapuolistaa nykyisestä. Tasa-arvosuunnitelma tulee tehdä yli 10 hengen työpaikoissa. Oppisopimuskoulutusta tulee lisätä. Harjoittelijoiden käytölle pitää luoda pelisäännöt työpaikan eri tilanteita varten. Työharjoitteluajalta on maksettava oppilaspalkkaa. Työehtosopimus tulee kirjoittaa selkeämpään muotoon. Liittokokouksen päätös Harmaa talous on lisääntynyt suomalaisilla työpaikoilla viime vuosina. Ongelma ei kohdistu pelkästään joillekin tietyille toimialoille, vaan harmaa talous on levinnyt laajasti koko suomalaiseen työmarkkinakenttään. Yhteiskunta menettää harmaan talouden vuoksi vuosittain useita miljardeja. Tilaajavastuulaki ei nykymuodossaan ole riittävän tehokas ohjaamaan epärehellisesti toimivien yritysten toimintaa lain ja sopimusten edellyttämälle tasolle. Tilaajavastuulakia tulee tiukentaa, jotta sillä olisi todellista vaikutusta tilaajan käyttämän ulkopuolisen työvoiman toimintaan ja työehdoilla keinottelu voidaan saada kuriin. Valvontaviranomaisten resursseja tulee jatkossa lisätä. Kanneoikeus on tarpeen etenkin tilanteissa, joissa yksittäisellä työntekijällä ei erinäisistä syistä johtuen ole mahdollisuutta puuttua työehtojensa epäkohtiin. Liitto toimii aktiivisesti, jotta kanneoikeus saadaan voimaan. 17

19 18 Lakko-oikeus on jokaisen työntekijän perustuslain turvaama perusoikeus. Sen poistamista liitto ei hyväksy missään olosuhteissa. Liitto jatkaa johdonmukaisesti yhteiskuntavaikuttamista liiton teollisuuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Henkilöstön edustus yritysten hallinnoissa on työntekijöiden keskeinen vaikutuskanava omien työnantajiensa toimintaan. Liitto tekee jatkuvaa työtä henkilöstön edustajien toimintamahdollisuuksien parantamiseen. Liitto toimii aktiivisesti nuorten oppisopimus- ja harjoittelumahdollisuuksien lisäämiseksi. Liitto ei hyväksy nuorten palkkaamista alle työehtosopimusten minimimääräysten. Matka- ja komennustöiden sopimusmääräyksiä tulee selkeyttää ja yhdenmukaistaa verottajan käytännön mukaisiksi.

20 2 Työympäristö, työsuojelu ja sosiaalipolitiikka 2.1 Työsuojelu Esityksiä tehneet ammattiosastot 1, 7, 11, 12, 17, 23, 41, 49, 56, 57, 58, 66, 67, 70, 72, 74, 77, 84, 122, 128, 148, 175, 186, 191, 195, 200, 201, 221, 268, 271, 272, 287, 294, 302, 308, 309, 366, 368, 424 Esitykset Tiivistelmä esityksistä Seniorivapaista ja ikääntyvistä työntekijöistä on saatava eri-ikäisiä koskevia työssä jaksamista tukevia lainsäädäntö- ja työehtosopimusmuutoksia. Erityisesti yli 55-vuotiaiden kohdalla esitettiin erilaisten ikäohjelmien tekemistä ja vapaaehtoisuutta vuorotyöjärjestelmissä. Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdyshenkilöiden ja ammattiosaston toiminnassa mukana olevien jaksamiseen on panostettava. Työsuojeluviranomaisen resursseja on lisättävä ja työsuojelun laiminlyönteihin tulee määritellä kovemmat sanktiot. Työnantajien ja työntekijöiden työsuojeluedustajien työsuojelukoulutusta on lisättävä. Työnopastusta ja perehdytystä tulee lisätä. Yksintyöskentely tulee kieltää. Taukotilat on saatava asianmukaiseksi. Työsuojelutoimintaa ja työolosuhteita tulee kehittää. Työntekijöiden kuntoutukseen ja työhyvinvointiin liittyvät kustannukset on saatava täysin työnantajan kustannettaviksi. Työterveyshuollon toimintaa tulee kehittää ja laajentaa. Työpaikkaselvitykset on tehtävä aina yhteistyössä työntekijöiden kanssa. HTP-arvoja kaivostyössä on tarkennettava. Yhteisen työpaikan työsuojeluvaltuutetun oikeuksia tulee laajentaa ja yhteistoimintaa kehittää. Työturvallisuuskortti on saatava pakolliseksi yhteisellä työpaikalla toimiville alihankintayrityksille. Työnantajan tulee kustannuksellaan hankkia ja huoltaa tarvittavat suojavaatetukset. Ympäristöasiat on otettava osaksi työsuojelua. Mahdolliset ympäristöhaitat on selvitettävä myös henkilöstölle. Liittokokouksen päätös Tuloksellinen työsuojelutoiminta edellyttää hyvää yhteistyötä, osaamista, työturvallisuuden jatkuvaa parantamista sekä järjestelmällistä vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista ja riskien arviointia. Liitto vaikuttaa aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevien 19

21 20 säädösten, sopimusten ja ohjeiden valmisteluun. Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitot sopivat työehtosopimuksissaan edistävänsä työhyvinvointia työpaikoilla. Liitot käynnistivät yhdessä kolmevuotisen työhyvinvointihankkeen Hyvä työ Pidempi työura, jossa huomioidaan eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden tarpeet. Laajan hankkeen tavoitteena on pilottivaiheen jälkeen saada yli 100 alan työpaikkaa mukaan. Hankkeesta saadut kokemukset ja työkalut ovat kaikkien työpaikkojen saatavilla. Lisäksi liitot perustivat työryhmän, joka valmistelee sopimusmääräyksiä sekä tuottaa materiaalia ja hyviä käytäntöjä, joilla yrityksiä kannustetaan kehittämään ikääntyvien työntekijöiden työkykyä ja jaksamista sekä laatimaan seniorivapaaja ikäohjelmia. Panostetaan luottamushenkilöiden jaksamista tukevaan tiedonvaihtoon, koulutukseen ja kuntoutukseen. Työterveyshuollon toiminta perustuu tarpeeseen. Tarvearvio pohjautuu työpaikkaselvitykseen. Sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia tulee seurata yhteistyössä linja- ja työsuojeluorganisaation kanssa. Työntekijöiden kuntoutustarpeen arvioinnissa tulee ottaa käyttöön kokonaisvaltainen näkökulma, jolla estetään sairastumiset ja ennenaikaiset työkyvyn menettämiset koko työsuhteen ajalla. Työsuojeluviranomaisten on työpaikkakäynneillä valvottava, että työpaikkaselvitykset ovat ajan tasalla ja haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia ei ylitetä. Työterveyshuollon toimivuus on varmistettava koko maassa, kaiken kokoisissa yrityksissä ja muuttuvissa tilanteissa. Työsuojelun valvontaviranomaisen toiminnan tulee olla itsenäistä ja kattavaa, ja metallialan tarkastuksiin pitää lisätä resursseja. Työsuojeluviranomaisten on käytettävä työpaikkatarkastuksissa koko toimivaltaansa täysimääräisesti ja työsuojelurikkomusten enimmäisrangaistuksia on kiristettävä. Myös liiton työsuojelupäiviä kohdennetaan pieniin yrityksiin. Yhteisellä työpaikalla, jolla työskentelee samaan aikaan eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä, on työntekijöiden tiedotus, perehdytys, toimintojen yhteensovittaminen ja yhteydenpito turvattava tilaajan toimesta kaikissa tapauksissa. Yhteisen työpaikan pelisääntöjä tulee kehittää ja varmistaa turvallisuusosaaminen esim. työturvallisuuskortilla ja alihankkijoiden yhtenäisellä auditoinnilla. Henkilöstö- ja ruokailutilojen määräysten vähimmäisehtoja tulee myös tarkistaa ja samassa yhteydessä huomioida erityisesti ulkopuolisen työvoiman tarpeet. Liitto vaikuttaa SAK:n kautta niin, että yksintyöskentelystä tehdään valtioneuvoston asetus, jossa määritellään tarkemmin turvallisuuteen liittyvät järjestelyt. Työpaikkojen ympäristönsuojelun perusta luodaan teknologian kehittämisen ja tuotantoprosessien hallinnan lisäksi parantamalla työolosuhteita. Liitto edellyttää ympäristöasioiden liittämistä työsuojeluorganisaation tehtäviin. Työnantajan tulee kustannuksellaan hankkia ja huoltaa tarvittavat suojavälineet ja kaikenkattava suojavaatetus.

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012

Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012 Työurasopimus 2012 22.3.2012 Tö Työurasopimus miksi? i? Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria Tämä sopimus osaltaan lunastaa tätä lupausta Sopimus

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

20. liittokokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

20. liittokokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset 20. liittokokous 25.-28.5.2008 Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset 20. LIITTOKOKOUS 1 LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 2 ISBN 978-951-9470-83-2 Jaarli

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

22.3.2012. Työmarkkinavaliokunta 28.3.2012 Jukka Ahtela

22.3.2012. Työmarkkinavaliokunta 28.3.2012 Jukka Ahtela Keskusjärjestöjen Lisää tähän otsikko työurasopimus 22.3.2012 Työmarkkinavaliokunta 28.3.2012 Jukka Ahtela Hyvinvointi syntyy työstä Yhden vuoden lisäys keskimääräiseen työuraan pienentäisi valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Eläkeuudistus 2017 Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Miksi eläkeuudistus? Elinikä kasvaa - Arvioita nopeammin - Aktuaarin vastuu? Kestävyysvaje vaatii toimia - Uudistus pienentää kestävyysvajetta

Lisätiedot

Lähivuosien keskeinen haaste

Lähivuosien keskeinen haaste Dialoogiteema: Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Miten työelämä 2020 hankkeessa mahdollistetaan nyt työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsy? VATES-PÄIVÄT 9.4.2014 Margita Klemetti

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä

Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä Ansioturva taloustieteen näkökulmasta Vakuutus työpaikan menetyksen varalle Turvaa toimeentulon työttömyysaikana Tasaa tuloja työllisyys-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen pääkohdat

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen pääkohdat Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen pääkohdat Yleistä Tällä sopimuskierroksella ei ollut suuria rahoja jaossa, mutta neuvotteluissa sovittiin ehkä merkittävimmät muutokset

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Edunvalvonta on joukkuelaji 22. LIITTOKOKOUS TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO

Edunvalvonta on joukkuelaji 22. LIITTOKOKOUS TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Edunvalvonta on joukkuelaji liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston päätökset 22. LIITTOKOKOUS 22. 25.5.2016 TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Metallityöväen Liiton 22. liittokokous Metallityöväen

Lisätiedot

Työehtosopimusasiain valiokunta

Työehtosopimusasiain valiokunta Mietintö 1 (8) Työehtosopimusasiain valiokunta Sopimus- ja neuvottelujärjestelmä Esitykset 1.1.1 1.1.122 Liiton ensisijaisena sopimustavoitteena on keskitetty sopimusratkaisu. Työehtosopimustoiminnan osalta

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Mitä kaikkea tulisi tehdä työvoiman tarjonnan lisäämiseksi? (%)

Mitä kaikkea tulisi tehdä työvoiman tarjonnan lisäämiseksi? (%) 1 Mitä kaikkea tulisi tehdä työvoiman tarjonnan lisäämiseksi? (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Velvoitettava työttömät ottamaan vastaan muuta kuin koulutusta/ammattia vastaavaa työtä nykyistä laajemmin

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kiky-neuvottelutulokset

Kiky-neuvottelutulokset Kiky-neuvottelutulokset Terveyspalvelualan TES AVAINTES Ensihoitopalvelualan TES 17.6.2016 Miksi kilpailukykysopimus? Hallituksen pakkolait olisivat kuristaneet erityisesti julkista sektoria vielä voimakkaammin

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Joukkuepelillä. vahvempi Metalli. Metallin yhteistyön vaaliliitto VAALIOHJELMA. 22.liittokokous

Joukkuepelillä. vahvempi Metalli. Metallin yhteistyön vaaliliitto VAALIOHJELMA. 22.liittokokous Joukkuepelillä vahvempi Metalli Metallin yhteistyön vaaliliitto VAALIOHJELMA 2016 22.liittokokous [-1-] Sopimusoikeudesta emme luovu Ammattiyhdistysliike on ajettu perimmäisten kysymysten äärelle. Pitkään

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 13

Sisällys. 1 Johdanto... 13 Sisällys 1 Johdanto... 13 2 Sairauspoissaolot... 15 2.1 Poissaolo sairauden perusteella... 15 2.1.1 Poissaolo-oikeus 15 2.1.1.1 Työkyvyttömyys 15 2.1.1.2 Sairauspoissaolon keskeyttäminen 16 2.1.1.3 Päällekkäiset

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Mikko Ahtola Jari Lahtinen Paavo Mattila Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 Sisältö Johdanto... 9 1 Työehtosopimusten yleiset määräykset...

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa lukien osapuolten kesken ajalle allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa lukien osapuolten kesken ajalle allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS HARJA- JA SIVELLINALOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja sen

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot