Jyväskylän kaupungin kuntalaiskysely viestinnästä Tutkimusraportti, lokakuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin kuntalaiskysely viestinnästä Tutkimusraportti, lokakuu"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin kuntalaiskysely - Tutkimusraportti, lokakuu

2 Sisältö Sivu Johdanto Päätulokset ja yhteenveto Aineiston rakenne Tutkimustulokset 1. Tietolähteet Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta 1.1. Painetut lehdet 1.2. Verkkolehdet 1.3. Radio- ja tv-kanavat 1.4. Sosiaalinen media 1.5. Muut Jyväskylän kaupungin käyttämät sähköiset kanavat 1.6. Muut tietolähteet 2. Mieluisimmat tietolähteet Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta 3. Luotettavimmat tietolähteet Jyväskylän kaupunkiin liittyvissä asioissa 4. Mistä ja miten asukkaat ovat saaneet tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista 5. Mistä ja miten asukkaat haluaisivat saada nykyistä enemmän tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista 6. Asukkaiden tyytyväisyys kaupungilta saatuun tietoon 7. Mihin ja miten asukkaat ottavat yhteyttä asioidessaan kaupungin kanssa 8. Jyväskylä-Lehden lukeminen ja Jyväskylä-Lehden hyödyllisyys 9. Vapaamuotoinen palaute Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä Taulukkoliite Avoimet kysymykset

3 Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta lokakuussa Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Jyväskylän kaupungin asukkaiden käsityksiä ja mielipiteitä siitä, miten he miten he saavat tietoja kaupungin palveluista ja päätöksenteosta tällä hetkellä ja miten he haluaisivat saada niitä jatkossa. Tutkimuksen kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungissa asuvat vuotiaat miehet ja naiset. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelua. Haastattelutyön tekivät Tietoykkönen Oy:n omat erityisesti tehtäväänsä koulutetut tutkimushaastattelijat. Tutkimuksen otantalähteenä käytettiin Fonectan sähköistä puhelinluetteloa. Tutkimuksen otanta tehtiin kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa kiintiöitiin vastaajien sukupuoli, ikä ja asuinalue (suuraluetasolla) Jyväskylän kaupungin väestöpohjaa vastaavassa suhteessa. Tutkimuksen otoskoko on 300 kohderyhmän vaatimukset täyttävää henkilöä. Vastaajien taustatietojakaumat on esitetty luvussa Aineiston rakenne. Tutkimustulosten analysoinnissa vastaajien perustiedot on oikaistu perusjoukon tasolle painokertoimien avulla siten, että tutkimuksen taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, asuinalue) jakaumat vastaavat Jyväskylän kaupungin väestön rakenteellista jakaumaa. Tutkittavat asiakokonaisuudet: Mistä tietolähteestä asukkaat saavat tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta Mitkä ovat asukkaiden mieluisimmat tietolähteet saada tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta Mihin tietolähteeseen asukkaat luottavat kaikkein eniten kaupunkiin liittyvissä asioissa Mistä ja miten asukkaat ovat saaneet viimeksi tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista Mistä ja miten asukkaat haluaisivat saada nykyistä enemmän tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista Ovatko asukkaat tyytyväisiä saamaansa kaupunkiin liittyvään tietoon Mihin ja miten asukkaat ottavat yhteyttä asioidessaan kaupungin kanssa Kuinka asukkaat lukevat Jyväskylä-Lehteä ja mitä mieltä he ovat sen hyödyllisyydestä Vapaamuotoinen palaute Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä Lisätietoja tutkimuksesta: Tietoykkönen Oy, tutkimusjohtaja Lasse Luoma 3

4 Päätulokset ja yhteenveto Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta lokakuussa Tutkimuksessa on selvitetty Jyväskylän kaupungin asukkaiden käsityksiä ja mielipiteitä siitä, miten he miten he saavat tietoja kaupungin palveluista ja päätöksenteosta tällä hetkellä ja miten he haluaisivat saada niitä jatkossa. Tutkimuksessa selvitettiin myös tyytyväisyyttä kaupungilta saatuun tietoon sekä Jyväskylä-lehden lukemista. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Jyväskylän kaupungissa asuvat vuotiaat miehet ja naiset. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelua. Tutkimusta varten haastateltiin 300 henkilöä. Tutkimuksen otos on muodostettu siten, että se edustaa kaupungin väestörakennetta iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Internetin ja sosiaalisen median käyttäjäosuudet Jyväskylän aikuisväestöstä valtaosa (95%) käyttää internetiä. Internetin käytössä ei ollut merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä. Asuinaluekohtaiset erot olivat myös vähäiset. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tulokset poikkesivat merkittävästi. Alle 45 vuotiaista kaikki käyttivät internetiä, mutta yli 65-vuotiaista joka viides ja vuotiaista noin viisi prosenttia ei käyttänyt internetiä. Tyypillisimmin internetiä käytettiin pöytä- tai kannettavalla tietokoneella (88%). Kaksi kolmasosa käytti internetiä älypuhelimella ja kaksi viidestä tablet-tietokoneella. Sosiaalisen median käyttö on jo melko yleistä aikuisväestön keskuudessa. Kaksi kolmasosa haastatelluista käytti sosiaalista mediaa. Eniten käytettiin Facebookia (63%), YouTubea (31%) ja Instagramia (26%). Twitter- tai LinkedIn-käyttäjiä oli noin joka seitsemäs. Miehistä noin kolme neljäsosa ja naisista noin kaksi kolmasosa käytti sosiaalista mediaa. Alle 25 vuotiaista kaikki käyttivät sosiaalista mediaa. Sosiaalisen media käyttäjäosuudet pienenevät siirryttäessä vanhempiin ikäryhmiin: vuotiaat (käyttäjäosuus 93%), vuotiaat (86%), vuotiaat (62%), vuotiaat (41%), yli 65 vuotiaat (19%). Tietolähteet Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta Kysyttäessä mistä eri tietolähteistä asukkaat saavat tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta, tärkeimpinä tietolähteinä mainittiin painetut lehdet, verkkosivut ja verkkolehdet, Ylen alueelliset tv-uutiset sekä omat perheenjäsenet ja tuttavat. Sosiaalinen media tietolähteenä oli tässä yhteydessä vähäinen. Yksittäisistä tietolähteistä merkittävimpiä olivat: Suur-Jyväskylän Lehti (usein/joskus-osuus 81%), oma perhe ja tuttavat (79%), Keskisuomalaisen painettu lehti (73%), Ylen alueelliset tv-uutiset (73%), Jyväskylä-Lehti (68%), Jyväskylän kaupungin verkkosivut (67%) ja Aaltoja-Lehti (45%). Sosiaalisen median kanavista merkittävimpiä olivat kaupungin omat Facebook-sivut (14%) ja muiden tahojen Facebook-sivut (24%). Kaupungin muista omista tiedotuskanavista merkittävimpiä olivat Palveluopas (44%), kotiin jaetut tiedotteet (41%) ja kaupungin työntekijät (35%). Yleisesti ottaen tiedonsaanti eri kanavista vaihteli melko suuresti eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa. Alle 35 vuotiaat kokivat saaneensa yleensä huonommin tietoa perinteisiltä kanavilta kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat, mutta vastaavasti enemmän sosiaalisen median kanavilta. 4

5 Mieluisimmat tietolähteet Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta Vastaajia pyydettiin nimeämään 3-5 heille kaikkein mieluisinta tietolähdettä kaupungin palveluista ja päätöksenteosta tiedotettaessa. Mieluisimpina tietolähteinä koettiin Keskisuomalaisen painettu lehti (47%) ja kaupungin verkkosivut (45%). Toiseksi eniten mainintoja sai Suur-Jyväskylän Lehti (36%) ja kolmanneksi eniten Jyväskylä-Lehti (26%) ja sosiaalinen media (22%). Ikäryhmittäin tarkasteltuna tuloksissa oli melko suuret erot. Painetut lehdet (Keskisuomalainen, Suur-Jyväskylän Lehti ja Jyväskylä-Lehti) olivat mieluisimpia suhteellisesti useammin yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Nuorimmissa, alle 35 vuotiaiden ikäryhmissä vastaavasti kaupungin verkkosivut olivat perinteisiä medioita mieluisammat. Nuorimmissa, alle 35-vuotiaide ikäryhmissä sosiaalinen media koettiin selvästi mieluisampana kuin tätä vanhemmissa ikäryhmissä. Luotettavimmat tietolähteet Jyväskylän kaupunkiin liittyvissä asioissa Kysyttäessä mihin tietolähteeseen asukkaat luottavat kaikkein eniten kaupunkiin liittyvissä asioissa, sai kaupungin verkkosivut selvästi eniten mainintoja (34%). Toiseksi eniten mainintoja sai Keskisuomalaisen painettu lehti (24%) ja kolmanneksi eniten Jyväskylä-Lehti (10%). Muiden tietolähteiden osuudet jäivät selvästi pienemmiksi (maininnat 0-5%). Tuloksissa oli ikäryhmittäisiä eroja. Kaupungin verkkosivut koettiin luotettavimpana tietolähteenä alle 65 vuotiaiden keskuudessa. Yli 65 vuotiaiden keskuudessa luotettavimpana tietolähteenä koettiin Keskisuomalaisen painettu lehti (31%), Jyväskylä-Lehti (13%), televisio (13%) ja kaupungin verkkosivut (10%). Mistä ja miten asukkaat ovat saaneet tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista Vastaajilta kysyttiin vapaamuotoisella kysymyksellä Mistä Jyväskylän kaupunkiin liittyvästä asiasta saitte viimeksi tietoa? ja Mistä ja miten saitte kyseisen tiedon?. Asiakokonaisuuksiin liittyvistä teemoista nousi eniten esille rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvät asiat (47 kpl). Toiseksi eniten mainittiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat (33 kpl) ja kolmanneksi eniten tapahtumiin (27 kpl) ja kaupunkiin (26 kpl) liittyvät asiat. Tietolähteinä mainittiin useimmiten Keskisuomalainen/ksml.fi (62 kpl) ja kaupungin verkkosivut (36 kpl). Mistä ja miten asukkaat haluaisivat saada nykyistä enemmän tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista Vastaajilta kysyttiin vapaamuotoisella kysymyksellä Mistä Jyväskylän kaupunkiin liittyvistä palveluista ja asioista haluaisitte saada nykyistä enemmän tietoa ja miten haluaisitte saada niistä tietoa? Eri asioihin ja palveluihin liittyvistä toivomuksista nousivat eniten esille sosiaali- ja terveyspalvelut (21 kpl), erilaiset tapahtumat (20 kpl) sekä rakentaminen ja kaavoitus (17 kpl). Selvästi toivotuin tapa saada tietoa nykyistä enemmän oli Jyväskylän omat verkkosivut (41 kpl). Toiseksi toivotuimpia tapoja olivat sosiaalinen media (25 kpl) ja Keskisuomalainen (23 kpl). Kolmanneksi eniten toivottuja tapoja olivat muut lehdet (16 kpl) ja kotiin jaetut tiedotteet (13 kpl). Jyväskylä-Lehti ja Suur-Jyväskylän Lehti saivat kumpikin 10 mainintaa. 5

6 Asukkaiden tyytyväisyys kaupungilta saatuun tietoon Valtaosa kyselyyn vastanneista (86%) olivat tyytyväisiä siihen, miten he saavat tietoa Jyväskylän kaupunkiin liittyvistä asioista. Vain noin joka kymmenes ei ollut tyytyväinen. Alueellisesti tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat Kuokkalan asukkaat (97% tyytyväisiä) ja tyytymättömimpiä kaupunkialueen ulkokehällä (Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Vaajakoski, Jyskä, Korpilahti) asuvat. Heistä noin joka kuudes ei ollut tyytyväinen kaupungilta saamaansa tietoon. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat alle 25-vuotiaat, joista kukaan ei ilmoittanut olevansa tyytymätön. Suhteellisesti eniten tyytymättömiä oli ikäryhmässä vuotiaat (20% tyytymättömiä). Muissa ikäryhmissä tyytymättömien osuus oli 10-13%. Niiltä, jotka eivät olleet tyytyväisiä kaupungilta saamaansa tietoon, kysyttiin perusteluja vastaukselleen. Suurimmat tyytymättömyyden aiheet liittyivät tiedon löydettävyyteen sekä tiedotuksen ajoitukseen ja avoimuuteen. Mihin ja miten asukkaat ottavat yhteyttä asioidessaan kaupungin kanssa Vastaajilta kysyttiin vapaamuotoisella kysymyksellä Mihin ja miten otatte yhteyttä asioidessanne Jyväskylän kaupungin kanssa? Ensisijaisista yhteydenottokohteista mainittiin eniten netti, josta haetaan puhelinnumero/yhteystieto (33 kpl), suora yhteydenotto yksikköön/henkilökuntaan (33 kpl), jyväskyla.fi verkkosivut (21 kpl) ja sähköposti (14 kpl). Yhteydenottotavoista selvästi yleisin oli puhelin (93 kpl). Toiseksi yleisin oli jyvaskyla.fi verkkosivut (21 kpl) ja kolmanneksi yleisimmät sähköposti (14 kpl) ja henkilökohtainen käynti (10 kpl). Jyväskylä-Lehden lukeminen ja sen hyödyllisyys Kaksi kolmasosa (67%) oli lukenut tai selaillut Jyväskylä-lehteä. Joka kahdeksas (13%) ei ollut lukenut lehteä lainkaan. Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna suhteellisesti vähiten lehteä olivat lukeneet alle 25-vuotiaat (ei lukeneita 38%), opiskelijat (40%) ja yksin asuvat (20%). Suhteellisesti eniten lukijoita on yli 65- vuotiaiden ja eläkeläisten keskuudessa. Naisten keskuudessa Jyväskylä-Lehden lukeminen on yleisempää kuin miesten keskuudessa (naiset 73%, miehet 63%). Vajaa puolet vastanneista (45%) ilmoitti pitävänsä lehden tallessa ja joka viides vastaavasti ei säilyttänyt lehteä. Kaksi kolmasosa vastanneista (66%) koki Jyväskylä-lehden hyödyllisenä tiedonsaantikanavana kaupungin asioista ja palveluista tiedotettaessa. Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna lehden kokivat hyödyllisimpänä yli 45-vuotiaat ja lapsiperheet. Yli puolet vastanneista (58%) ilmoitti keskustelleensa Jyväskylä-Lehdessä olleista jutuista tai ilmoituksista muiden ihmisten kanssa. Vapaamuotoinen palaute Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä Haastattelun lopuksi asukkaiden toivomuksia Jyväskylän kaupungin viestinnän kehittämiseksi kysyttiin vapaamuotoisella kysymyksellä: Tuleeko mieleenne vielä jokin asia tai toivomus, jonka haluaisitte esittää Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä ja tiedottamisesta? Toivomuksia tuli runsaasti ja ne on esitetty teemoittain luokiteltuna raportin viimeisessä luvussa. Asiakokonaisuuksittain tiivistettynä toivomukset liittyvät useimmiten viestinnän ajoitukseen ja avoimuuteen (15 kpl) sekä sosiaalisen median ja kotisivujen käyttöön (13 kpl). 6

7 Aineiston rakenne taustatiedot vastanneista Aineiston rakenne - taustatiedot vastanneista kpl % SUKUPUOLI Mies ,5% Nainen ,5% vuotta 49 16,3% vuotta 61 20,4% IKÄRYHMÄ vuotta 45 15,0% vuotta 45 14,9% vuotta 45 14,9% 65+ vuotta 55 18,4% 1 henkilö 81 27,0% 2 henkilöä ,5% TALOUDEN KOKO 3 henkilöä 27 9,1% 4 henkilöä 39 13,2% 5 tai enemmän 19 6,3% ONKO TALOUDESSA Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia ,3% ALLE 18 v. LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 74 24,7% Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 41 13,6% KOULUTUS Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) ,1% Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) ,3% Ansiotyössä ,1% Eläkeläinen 81 27,1% ELÄMÄNTILANNE Kotiäiti tai -isä 11 3,6% Työtön 30 10,1% Opiskelija tai koululainen 45 14,9% Yrittäjä / maanviljelijä 10 3,2% Kantakaupunki 71 23,6% Kypärämäki-Kortepohja 23 7,5% Lohikoski-Seppälänkangas 10 3,4% Huhtasuo 21 6,9% Kuokkala 33 11,1% Keltinmäki-Myllyjärvi 11 3,7% SUURALUE Keljo 11 3,6% Halssila 9 3,0% Säynätsalo 11 3,6% Tikkakoski-Nyrölä 12 3,9% Palokka-Puuppola 37 12,4% Vaajakoski-Jyskä 33 10,9% Kuohu-Vesanka 6 1,9% Korpilahti 13 4,5% KAIKKI ,0% 7

8 Aineiston rakenne internetin käyttö INTERNETIN KÄYTTÖ Ei käytä internetiä Käyttää pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella Internetin käyttö Käyttää tabletilla/ tablettietokoneella Käyttää älypuhelimella Jokin muu N= KAIKKI 5% 88% 42% 67% 1% 300 SUKUPUOLI Mies 4% 92% 42% 65% 1% 157 Nainen 6% 85% 42% 70% 0% vuotta 0% 88% 23% 88% 0% vuotta 0% 98% 53% 85% 0% 61 IKÄRYHMÄ vuotta 0% 96% 64% 86% 2% vuotta 4% 88% 48% 66% 0% vuotta 7% 87% 39% 52% 0% vuotta 21% 72% 26% 28% 1% 55 1 henkilö 6% 85% 35% 54% 0% 81 TALOUDEN KOKO 2 henkilöä 7% 87% 34% 66% 1% tai enemmän 2% 93% 61% 83% 1% 85 ONKO TALOUDESSA ALLE 18 v. Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 7% 87% 34% 63% 0% 226 LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 1% 93% 67% 81% 1% 74 Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 29% 64% 22% 29% 0% 41 KOULUTUS Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 3% 88% 39% 66% 0% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 0% 98% 55% 86% 2% 100 Ansiotyössä 2% 92% 56% 85% 1% 123 Eläkeläinen 15% 76% 28% 31% 1% 81 ELÄMÄNTILANNE Kotiäiti tai -isä 0% 92% 71% 81% 0% 11 Työtön 3% 91% 31% 53% 0% 30 Opiskelija tai koululainen 0% 96% 26% 89% 0% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 0% 100% 59% 80% 0% 10 Kantakaupunki 4% 95% 36% 80% 0% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 5% 87% 57% 63% 0% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 8% 87% 54% 63% 0% 40 ALUE Kuokkala 2% 92% 34% 73% 0% 33 Keljo, Säynätsalo 8% 84% 41% 59% 8% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 8% 86% 33% 54% 0% 31 Palokka, Puuppola 4% 84% 51% 68% 0% 37 Vaajakoski, Jyskä 5% 84% 33% 63% 0% 33 8

9 Aineiston rakenne sosiaalisen median käyttö SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ Ei käytä sosiaalista mediaa Sosiaalisen median käyttö Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn Jokin muu N= KAIKKI 33% 63% 14% 31% 26% 12% 4% 300 SUKUPUOLI Mies 37% 56% 14% 31% 23% 11% 4% 157 Nainen 28% 70% 13% 30% 31% 12% 3% vuotta 0% 96% 27% 58% 77% 19% 15% vuotta 7% 88% 23% 47% 32% 17% 2% 61 IKÄRYHMÄ vuotta 14% 76% 4% 40% 22% 16% 4% vuotta 38% 58% 16% 24% 12% 12% 0% vuotta 59% 41% 2% 11% 9% 4% 0% vuotta 81% 15% 6% 3% 6% 1% 1% 55 1 henkilö 36% 62% 12% 33% 28% 14% 3% 81 TALOUDEN KOKO 2 henkilöä 40% 57% 14% 26% 22% 11% 4% tai enemmän 18% 73% 14% 35% 32% 11% 4% 85 ONKO TALOUDESSA ALLE 18 v. Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 37% 59% 14% 29% 28% 12% 4% 226 LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 20% 74% 12% 36% 23% 11% 2% 74 Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 69% 26% 4% 19% 11% 2% 2% 41 KOULUTUS Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 35% 60% 12% 29% 30% 8% 5% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 15% 81% 20% 38% 28% 22% 3% 100 Ansiotyössä 27% 69% 14% 30% 27% 10% 1% 123 Eläkeläinen 70% 24% 4% 10% 5% 1% 1% 81 ELÄMÄNTILANNE Kotiäiti tai -isä 0% 100% 27% 36% 45% 37% 0% 11 Työtön 16% 78% 10% 37% 15% 16% 3% 30 Opiskelija tai koululainen 2% 94% 30% 65% 70% 28% 19% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 20% 70% 8% 31% 11% 0% 0% 10 Kantakaupunki 22% 75% 24% 38% 45% 16% 4% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 32% 66% 17% 31% 28% 9% 0% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 44% 53% 12% 26% 15% 10% 0% 40 ALUE Kuokkala 16% 79% 11% 48% 40% 19% 17% 33 Keljo, Säynätsalo 36% 51% 17% 17% 13% 8% 9% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 40% 49% 6% 21% 15% 9% 0% 31 Palokka, Puuppola 45% 53% 2% 25% 17% 5% 2% 37 Vaajakoski, Jyskä 39% 58% 9% 27% 15% 12% 0% 33 9

10 Tutkimustulokset 10

11 1. Tietolähteet Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta 11

12 Mistä seuraavista tietolähteistä saatte tietoa Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta? PAINETUT LEHDET Usein Joskus En koskaan Usein+Joskus MUUT KAUPUNGIN SÄHKÖISET KANAVAT Usein Joskus En koskaan Usein+Joskus Sanomalehti Keskisuomalainen (painettu lehti) 41% 33% 27% 73% Wilma 12% 7% 81% 19% Suur-Jyväskylän Lehti 49% 32% 19% 81% Mobiilikunta Jyväskylä -mobiilisovellus 3% 2% 95% 5% Kaupunginosalehti tai paikallislehti 18% 27% 55% 45% Sähköiset uutiskirjeet 2% 7% 90% 10% Yhdistyksen tai järjestön lehti 2% 9% 89% 11% Jokin muu 6% 2% 93% 7% Jyväskylän kaupungin Jyväskylä-lehti 35% 33% 32% 68% MUUT KAUPUNGIN TIEDOTUSKANAVAT Usein Joskus En koskaan Usein+Joskus Jyväskylän kaupungin Aaltoja!-lehti 21% 24% 55% 45% Jyväskylän kaupungin palveluopas 7% 37% 56% 44% Jokin muu painettu lehti 1% 0% 99% 1% Jyväskylän kaupungin koteihin jaettavat tiedotteet 9% 32% 59% 41% VERKKOLEHDET Usein Joskus En koskaan Usein+Joskus Jyväskylän kaupungin asukas-/esittely-/keskustelutilaisuudet 2% 16% 83% 17% Sanomalehti Keskisuomalaisen verkkosivut/verkkolehti 9% 34% 57% 43% Jyväskylän kaupungin työntekijät 5% 29% 65% 35% Yle Jyväskylän verkkosivut 6% 29% 66% 34% Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöt 2% 13% 85% 15% Jyväskylän kaupungin tai sen yksikön verkkosivut 14% 52% 33% 67% Asukas-/kyläyhdistykset 2% 17% 81% 19% Jokin muu verkkolehti 0% 1% 99% 1% Oman perheen jäsenet, naapurit, tuttavat 14% 66% 21% 79% SOME-KANAVAT Usein Joskus En koskaan Usein+Joskus Jokin muu 2% 3% 95% 5% Facebook (Jyväskylän kaupunki) 1% 13% 86% 14% RADIO- JA TV-KANAVAT Usein Joskus En koskaan Usein+Joskus Twitter (Jyväskylän kaupunki) 0% 3% 96% 4% Yle Jyväskylä (entinen Yle Keski-Suomi) 14% 20% 66% 34% YouTube (Jyväskylän kaupunki) 0% 0% 100% 0% Radio Jyväskylä 5% 22% 73% 27% Instagram (Jyväskylän kaupunki) 0% 3% 97% 3% Radio Kompassi 5% 14% 81% 19% Jokin muu some-kanava (Jyväskylän kaupunki) 0% 0% 100% 0% Jokin muu radiokanava 1% 1% 98% 2% Facebook (muut tahot) 2% 22% 76% 24% Yle Jyväskylä (Keski-Suomen alueelliset tv-uutiset) 33% 40% 27% 73% Twitter (muut tahot) 0% 2% 98% 2% Jokin muu tv-kanava 0% 0% 100% 0% YouTube (muut tahot) 0% 1% 99% 1% Instagram (muut tahot) 0% 3% 97% 3% Jokin muu some-kanava (muut tahot) 0% 0% 100% 0% 12

13 1.1. Painetut lehdet 13

14 1.2. Verkkolehdet 14

15 1.3. Radio- ja tv-kanavat 15

16 1.4. Sosiaalinen media 16

17 Kysymys, niille jotka ilmoittivat saaneensa tietoa sosiaalisen median kanavilta: Mitä tietoa saatte kanavalta pääasiassa? (vapaamuotoinen kysymys, eniten mainintoja saaneet) Mitä tietoa saatte kanavalta pääasiassa? Jyväskylän kaupungin omat sosiaalisen median kanavat Mitä tietoa saatte kanavalta pääasiassa? Minkä tahon kanavasta on kyse? Muiden tahojen sosiaalisen median kanavat Mitä tietoa? Tapahtumat (5 mainintaa) Ajankohtaisia uutisia Alennukset Aalto-Alvariin Julkinen liikenne, Kankaan alueen edistyminen Kaupunginkirjasto Kulttuuri, Valon kaupunki Mainokset Talous ja sote Teatteri Ulkoilu ja liikunta Uudet rakennushankkeet Yleisimmät jutut Mitä tietoa? Ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia (8 mainintaa) Poliittiset päätökset, päätöksistä tiedottaminen (3 mainintaa) Urheilu (3 mainintaa) Urheilu (3 mainintaa) Hankkeet, suunnitteilla olevat asiat (2 mainintaa) Entiset ja nykyiset jyväskyläläiset -ryhmä: vanhaa tietoa, historiaa Kaavoitus, oma facebook -ryhmä Kaverit linkkaa; poikkeavia ei-mieluisia päätöksiä, lakkautuksia, säästötoimia Rakennushankkeet Talous ja sote Valtuuston päätökset tuttavilta Varhaiskasvatus, lasten tapahtumat Miltä kanavalta? Jyväskylän pyöräilyseura (2 mainintaa) Keskisuomalainen (2 mainintaa) Nuorisoseurat, urheiluseurat (2 mainintaa) Yle Jyväskylä (2 mainintaa) Asukasyhdistys Jyväskylän nuoret yrittäjät, Keski-Suomen yrittäjät, Jyväskylän tiepalvelu (tietyöt ja kunnostushankkeet, auraukset ym.) Jyväskylän sinfonia Keljonkankaan koulu ja kouluyhdistys Kypärämäki-Köhniö asukasyhdistys, alueen omat facebook-ryhmät Mara Museot Radio kompassi Roskalava Jyväskylä, Puskaradio Jyväskylä (oli vinkki esim. Valon kaupunki - tapahtumasta) 17

18 1.5. Muut Jyväskylän kaupungin käyttämät sähköiset kanavat 18

19 1.6. Muut tietolähteet 19

20 2. Mieluisimmat tietolähteet Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta 20

21 3. Luotettavimmat tietolähteet Jyväskylän kaupunkiin liittyvissä asioissa 21

22 4. Mistä ja miten asukkaat ovat saaneet tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista Kysymys: Mistä Jyväskylän kaupunkiin liittyvästä asiasta saitte viimeksi tietoa? Mistä ja miten saitte kyseisen tiedon? (vapaamuotoinen kysymys, eniten mainintoja saaneet luokitellut vastaukset). Alla olevassa yhteenvetotaulukossa on esitetty tiivistelmä saaduista vastauksista teemoittain. Yksittäiset kommentit on esitetty teemoittain luokiteltuna liitetaulukossa Avoimet kysymykset. Mistä Jyväskylän kaupunkiin liittyvästä asiasta saitte viimeksi tietoa? Mistä ja miten saitte kyseisen tiedon? Rakentaminen ja kaavoitus (47 mainintaa) Sosiaali- ja terveyspalvelut (33 mainintaa) Tapahtumat (27 mainintaa) Jyväskylän kaupungin asiat (26 mainintaa) Uutiset (21 mainintaa) Liikenneasiat (18 mainintaa) Kouluun liittyvät asiat (11 mainintaa) Lapset ja päivähoito (10 mainintaa) Asumiseen liittyvät asiat (9 mainintaa) Harrastukset (9 mainintaa) Työpaikat (5 mainintaa) Keskisuomalainen/ksml.fi (62 mainintaa) Kaupungin verkkosivut/jyvaskyla.fi (36 mainintaa) Tuttavat/sukulaiset (18 mainintaa) Kotiin jaettu tiedote (16 mainintaa) Muiden tahojen verkkosivut (15 mainintaa) Suur-Jyväskylän Lehti (15 mainintaa) Kaupungin työntekijät (14 mainintaa) Sosiaalinen media/facebook (12 mainintaa) Ylen tv-alueuutiset/tv (9 mainintaa) Jyväskylä-lehti (7 mainintaa) Lehdistä (6 mainintaa) Sähköinen lehti, kirje tai sähköposti (5 mainintaa) Radio (5 mainintaa) Asukastilaisuudet (4 mainintaa) Mobiilikunta Jyväskylä -mobiilisovellus (4 mainintaa) Wilma (3 mainintaa) Työpaikalla (3 mainintaa) Valotaulumainos ulkona (1 maininta) 22

23 5. Mistä ja miten asukkaat haluaisivat saada nykyistä enemmän tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista Kysymys: Mistä Jyväskylän kaupunkiin liittyvistä palveluista ja asioista haluaisitte saada nykyistä enemmän tietoa? Miten haluaisitte saada niistä tietoa? (vapaamuotoinen kysymys, eniten mainintoja saaneet). Alla olevassa yhteenvetotaulukossa on esitetty tiivistelmä saaduista vastauksista teemoittain. Yksittäiset kommentit on esitetty teemoittain luokiteltuna liitetaulukossa Avoimet kysymykset. Mistä Jyväskylän kaupunkiin liittyvistä palveluista ja asioista haluaisitte saada nykyistä enemmän tietoa? Miten haluaisitte saada niistä tietoa? Sosiaali- ja terveyspalvelut (21 mainintaa) Tapahtumat (20 mainintaa) Rakentaminen ja kaavoitus (17 mainintaa) Jyväskylän kaupungin asiat ja toiminta (15 mainintaa) Liikunta ja urheilu (15 mainintaa) Vanhukset ja eläkeläiset (14 mainintaa) Asuminen ja asuinympäristö (10 mainintaa) Harrastukset ja vapaa-aika (8 mainintaa) Lapset, lapsiperheet ja koulutus (8 mainintaa) Liikenneasiat (8 mainintaa) Kulttuuri (7 mainintaa) Työpaikat (3 mainintaa) jyvaskyla.fi/jyväskylän omat verkkosivut (41 mainintaa) Sosiaalinen media/facebook ym. (25 mainintaa) Keskisuomalainen (23 mainintaa) Muut lehdet (16 mainintaa) Kaupungin kotiin jaettavat tiedotteet/esitteet (13 mainintaa) Jyväskylä-Lehti (10 mainintaa) Suur-Jyväskylän Lehti (10 mainintaa) Sähköposti ja uutiskirjeet (7 mainintaa) Alueuutiset radiossa/tv:ssa (7 mainintaa) Henkilökohtainen tapaaminen/yhteydenotto (6 mainintaa) Puhelin (2 mainintaa) 23

24 6. Asukkaiden tyytyväisyys kaupungilta saatuun tietoon 24

25 25

26 Kysymys niille, jotka ilmoittivat etteivät ole tyytyväisiä kaupungilta saamaansa tietoon: Miksi ette ole tyytyväinen? (vapaamuotoinen kysymys). Taulukota nähdään saadut vastaukset teemoittain luokiteltuina. Tiedon löydettävyys ja näkyvyys Näkyvyys, tietoa pitää etsiä. Näkyvämpää markkinointia tapahtumista. Tiedot eri palvelupisteiden osoitteista ja puhelinnumeroista. Tiedottaminen ei ole tehokasta, tiedon joutuu hakemaan. Tiedottamisessa on liian paljon vaihtoehtoja ja sekavia linjauksia. Sellaisia asioita, jotka kiinnostaisivat, ei kerrota, mutta jo päätetyt asiat kerrotaan. Valmisteluvaiheessa olevat asiat viedään salassa virkakoneistoa pitkin. Tietoa ei löydy helposti. Tietoa pitäisi olla saatavilla muualtakin kuin vain internetistä. Kaikilla ei ole käytössä internetiä, vaikka niin tunnutaan ajattelevankin. Tietoa pitää todellakin etsiä, sitä ei mistään ainakaan tyrkytetä Kyse pitkälti omasta aktiivisuudesta, ei ole oikein tullut ajatelleeksikaan, mistä sitä tietoa saisi. Tieto on vähän hajallaan, voisi olla paremmin koottuna samaan paikkaan. ei tiedä voiko tiedotteet hukkua, miten posti hukkaa niitä Esim. julkisesta liikenteestä ei ole mitään tietoa saatavilla. Liikenne mainostaa, mutta ei tiedota. Henkilökohtainen palvelu olisi tärkeää, kaikkea ei voi hoitaa netin kautta. Sosiaalinen media ja kotisivut Facebook sivuilla enemmän tietoa Netin kautta ei saa helposti tietoa. Sillisalaattia, sivut hankala löytää, pitää nähdä aikaa ja vaivaa järjestelmät ovat raskaita, kaupungin verkkosivut ovat hankalat käyttää Tiedotuksen määrä En oikein tiedä niistä mitään. (muuttanut melko vasta Jyväskylään) Enemmän tietoa päätöksistä Hakkeen ja turpeenpoltto asioista ei tunnu saavan tietoa Rauhanlahden osalta tarpeeksi. Koulutusasioista pitäisi saada tietoa. On onnetonta että kyläkouluja lakkautetaan ja lukiolaiset lähetetään Jyväskylään kouluun. Jyväskylä-lehti saisi ilmestyä useammin. Ilmaisjakelut ei tule Korpilahdelle Jyväskylä lehti Jos ei tilaa sanomalehteä niin monet tapahtumat jäävät huomioimatta. Laajempaa tiedottamista tapahtumista sähköiseen muotoon. Tiedotuksen ajoitus ja avoimuus Harmittaa, kun kiinnostavista asioista ei aina saa tietoa ajoissa. Monet jakajat tulkitsevat mainospostikiellon käsittävän myös ilmaisjakelulehdet. Ongelmallista on se, että tehdään ennen kuin tiedotetaan. Onko aina totuudenmukaista tiedotus, avoimuutta päätöksenteossa. Tiedottaminen saisi olla aikaisempaan, eikä vasta sillä hetkellä, kun esim. jokin liikennejärjestely muuttuu. Palautteeseen vastataan, muuttuneista käytännöistä ei aina kerrota ajoissa. Asukkaita/kaupunkilaisia ei kuulla riittävän ajoissa. Asioiden valmistelut ovat usein jo liian pitkällä, kun mielipidettä kysytään. Kaupungin tapahtumista tieto tulee viimetingassa tai liiaan aikaisin. Monesta asiasta kuulee jälkikäteen, harvaan asiaan pääsee sisälle hyvissä ajoin. Monet päätökset tulevat kaupunkilaisten tietoon vasta sitten, kun päätökset on jo tehty. Niihin ei enää voi vaikuttaa. Kaupungin hallituksen kokousten katselu verkossa Tieto ei ole tarkkaa, ympäripyöreitä päätöksiä joita myöhemmin perutaan. 26

27 7. Mihin ja miten asukkaat ottavat yhteyttä asioidessaan kaupungin kanssa Kysymys: Mihin ja miten otatte yhteyttä asioidessanne Jyväskylän kaupungin kanssa? (vapaamuotoinen kysymys, eniten mainintoja saaneet) Mihin otatte yhteyttä? Miten otatte yhteyttä? Etsii netistä puhelinnumeron tai muut yhteystiedot (33 mainintaa) Yhteydenotto yksikköön/virastoon/työntekijään (33 mainintaa) Kaupungin vaihde/asiakaspalvelu/jyväskylä Info (19 mainintaa) Terveyskeskus, terveyspalvelut (17 mainintaa) Jyväskylän kaupungin nettisivut (16 mainintaa) Netin kautta (10 mainintaa) Rakennusvalvonta/-virasto (8 mainintaa) Palvelun mukaan asiasta riippuen (8 mainintaa) Koulu/opettaja (8 mainintaa) Palvelupiste Hannikainen (4 mainintaa) Jäteyhtiö/kierrätys (3 mainintaa) Päiväkoti (3 mainintaa) Sosiaalipalvelut (2 mainintaa) Luottamushenkilöön (2 mainintaa) Puhelimella/soittamalla/Info-piste (93 mainintaa) Puhelimella tai sähköpostilla (23 mainintaa) jyvaskyla.fi/nettisivujen kautta (21 mainintaa) Sähköpostilla (14 mainintaa) Henkilökohtainen käynti (12 mainintaa) Käy paikan päällä tai soittaa (10 mainintaa) Wilma (4 mainintaa) Soittaa tai asioi netin kautta (3 mainintaa) Käymällä tai puhelimella tai sähköpostitse (2 mainintaa) Daisy.fi (2 mainintaa) Facebook (1 maininta) Mobiilisovellus (1 maininta) 27

28 8. Jyväskylä-Lehden lukeminen ja Jyväskylä-Lehden hyödyllisyys 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 9. Vapaamuotoinen palaute Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä Kyselyn lopuksi kysyttiin vapaamuotoisella kysymyksellä: Tuleeko mieleenne vielä jokin asia tai toivomus, jonka haluaisitte esittää Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä ja tiedottamisesta? Toivomuksia tuli runsaasti ja ne luokiteltiin teemoittain seuraavasti: Viestinnän avoimuus ja ajoitus (15 kommenttia) Sosiaalinen media ja kotisivut (13 kommenttia) Tiedon riittävyys/määrä (8 kommenttia) Kaupungin hankkeet ja suunnitelmat (7 kommenttia) Jyväskylä-Lehti (6 kommenttia) Kaupunginosat (5 kommenttia) TV ja radio (3 kommenttia) Sekalaiset kommentit (7 kommenttia) Seuraavilla sivuilla on esitetty yksittäiset vastaukset teemoittain luokiteltuina. 36

37 Tuleeko mieleenne vielä jokin asia tai toivomus, jonka haluaisitte esittää Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä ja tiedottamisesta?(vapaamuotoinen kysymys) Viestinnän avoimuus ja ajoitus (15 kommenttia) Avoimempaa viestintää. avoimuutta tiedotukseen Avointa tiedottamista. Lisää avoimuutta viestintään Lisää avoimuutta. Kaupungin pitää ottaa paremmin huomioon asukkaiden mielipiteet. Korpilahden töyssyt ovat pysyneet paikallaan vaikka niistä on valitettu. Turha pyytää mielipiteitä asukkailta kun ei niihin kuitenkaan vastata. Ennakoivaa tiedottamista. Tiedotustilaisuudet, joissa aktiivisesti ja osaavasti kerrotaan muutoksista. jos kysyy jotain sähköpostilla tai jättää viestiä niihin otetaan kantaa ja vastataan. Mahdollisimman pian tietoa asioista, nykisin tulee hitaasti Tiedottaminen avoimuus kaikkine kiemuroineen syyt ja seuraukset ja mitkä vaihtoehdot. Tiedottaminen ennakkoon tapahtumista, mobiili Jyväskylä tulee aika lyhyellä ajalla. Tiedottaminen pitää tehdä tarpeeksi ajoissa. Esimerkiksi jos asuinkadulla tehdään remontteja, niin pitää ottaa huomioon, että se vaikuttaa paljon asukkaiden arkeen; pitää jättää asukkaille aikaa reagoida ja valmistautua muutokseen. Viestintä saisi olla mahdollisimman ajankohtaista ja avointa. Vastattaisiin kysymyksiin ja yhteydenotto pyyntöihin. Talvikunnossapidosta asuinalueella olisi mukava saada tietoa etukäteen, koska tämä on aika haasteellista aluetta mäkisenä maastona. Sosiaalinen media ja kotisivut (13 kommenttia) Kaupungin nettisivut ovat hankalat käyttää. Asioita on vaikea löytää. Kaupungin nettisivut saisi olla jotenkin selkeämmät. Tietoa on, mutta sitä saa hakea. Aktiivinen twitter tili ja hyvä tiedottaja olisi enemmän kuin 100 jänistä. Oikea mediahenkilö, joka osaisi tehdä tällaista tiedottamista. Tietöistä voisi olla vaikka netissä tietoa Helposti löydettävä sivut, joilta yhteystiedot löytyy helposti. Tiedonhaku yleensä helposti löytää etsimänsä verkkosivulta. jyvaskyla.fi Mobiili-sovellu tökkii joskus Nettisivut pitäisi pitää ajan tasalla. Päivittäkää itsenne tälle vuosituhannelle. Ottakaa sosiaalinen media haltuun. Paremmat nettisivut matkailijoille. Miten kaupunkilaisille voidaan turvata jatkossakin tiedottaminen mobiilisti tai verkkopalveluna? Ja miten tuoda tämän positiivisen kautta esille sekä päättäjille että kuntalaisille. Jkl:n verkkosivuille tarvitaan chat-palvelu, joka auttaa verkkokäyttäjiä. Chattiä voisi mainostaa Jyväskylä-lehden kautta, kun se jaetaan joka kotiin. selkeys nettisivulle, kaikki osa-alueet selkeämmin sosiaalisessa mediassa pitää olla aktiivisempi Verkkosivujen selkeyttä parannettava. Kaikki tiedot linkkeineen samaan paikkaan. 37

38 Tuleeko mieleenne vielä jokin asia tai toivomus, jonka haluaisitte esittää Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä ja tiedottamisesta?(vapaamuotoinen kysymys) Tiedon riittävyys/määrä (8 kommenttia) Joskus jää jotkut palvelut käyttämättä, kun niistä ei tiedä. Saisi kai niitä tietoja olla vähän enemmän, toisaalta voi olla, etten tiedä, mitä etsiä, kun tämä on vielä vieras paikkakunta. Viestintää ei ole koskaan liian vähän. Tietoa pitää tulla. Yleensä paremmin voisi tiedottaa joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista. Kulttuurista enemmän tiedotusta Lasten tapahtumista parempaa tiedottamista. Vanhusten asioista ja tapaamisista haluaisi lisää tietoa, lähinnä siitä, missä eläkkeelle jäävät ihmiset viettävät aikaa ja tapaavat. Asuntoasioista vanhuksille, minne voi hakee kun kunto heikkenee entisestään. Kaupungin hankkeet ja suunnitelmat (7 kommenttia) Kaupungin hankkeet ja suunnitelmat ja vaikutusmahdollisuudet, tiedotusta voisi lisätä. Kaavamuutokset jne. Tietoa päätöksenteosta ja perustelut ja ketkä poliitikot ovat kannattaneet asiaa ja päättänen vaikutuksia ei aina ymmärretä. Joudutaan perumaa päätöksiä kun vaikutuksista ei ole tietoa. Toivoisi, että asioiden valmisteluista tiedotettaisiin asukkaille ja esitettäisiin erilaisia vaihtoehtoja asioiden ratkaisemiseksi. Toivoisi keskustelua, ei pelkkää tiedottamista. Demokratiahenkeä, kiitos! Tällä hetkellä tiedottamisessa kiinnostaa miten tämä helminauha rakentaminen ja rakennusluvat, jotka ovat vaikeita asioita Jyväskylässä koulukuljetuksineen ja muineen, menevät tällä hetkellä. Onko vaikea tietää, saako itse vaikka rakennuslupaa tällä hetkellä. Aikaisemmin keppihevonen rakentamisen esteeksi oli ympäristön likaaminen, sitten Kuikan vesistö ja haluaisin tietää, mitä tehdään alueen puustolle siinä ohessa. Viemäröintiasiat ja puuasiat on viestitty niin kuin pitää. Ei ole ollut mitään ongelmia ainakaan henkilökohtaisesti. Koulukuljetuskiista on semmoinen asia, jossa rehtorilta ei saatu päätöstä muuten kuin erikseen pyytämällä. Voisi lähestyä vähän enemmän kaupunkilaisia tällaisessakin asiassa. Jyväskylä-Lehti (6 kommenttia) Jyväskylä lehti ilmestyy liian harvoin. Yhtenäistä linjaa Jyväskylän eri tahojen kanssa, tehokkaampaa hyödyntämistä Facebookin kautta ym. some. Jyväskylä lehti olisi laajempi, taustoja enemmän päätöksistä ym. Jyväskylä-lehden kieli voisi olla kansantajuisempaa. Koska palvelut perustuvat lakeihin, niin olisi hyvä, että nämä lait (esim. vanhuspalvelulaki) selitettäisiin pääpiirteittäin ja selkokielellä, niin että ikäihmisetkin ne ymmärtävät. Jyväskylä-lehti antaa siloitellun kuvan palveluista. Ei pelkästään kehuja. Jyväskylä-lehti on tympeän näköinen. Se voisi olla houkuttelevampi. "Täynnä tärkeää asiaa, mutta pökkelösti laitettu". Korpilahdelle myös ilmaisjakelu lehdet kuten Jyväskylä-lehti 38

39 Tuleeko mieleenne vielä jokin asia tai toivomus, jonka haluaisitte esittää Jyväskylän kaupungille sen viestinnästä ja tiedottamisesta?(vapaamuotoinen kysymys) Kaupunginosat (5 kommenttia) Korpilahti-lehteen voisi perustaa oman osion, johon tulisi Jyväskylän kaupungin päätöksiä ja ajankohtaisia asioita. Joskus voisi olla eri kaupunginosiin painottunutta asiaa vaikka Keskisuomalaisessa. Teemoina, lehden liitteinä tai kotiin jaettuina tiedotteina. Jo ennen kuin päätökset on tehty, valmisteluvaiheessa. Tiedottamisessa olisi hyvä kertoa myös naapurikuntien palveluista. Esim. Sääksvuori on aivan Muuramen kupeessa, palveluja pitäisi voida käyttää molempiin suuntiin. Tulkaa joka kylälle puhumaan asiat selväksi ainakin koko kylää koskevissa asioissa. Tuntuu, että esim. kuljetuspalvelujuttuja muutetaan kauheasti. Toivoisin, että meidät syrjäkylien ihmiset otettaisiin huomioon ja ainakin informoitaisiin muutoksista. Joskus on ollut ongelmia näkövammaisuuden kanssa esim. jos joku tieto on vain luettavissa lehdessä tai netissä. TV ja radio (3 kommenttia) Enemmän tv alueuutisiin tietoa. Keski-Suomen radiossa voisi olla enemmän tietoa kaupungin asioista. Tietoa enemmän TV kautta Sekalaiset kommentit (7 kommenttia) Alueella on lamppupylväitä, joissa on neljä erillistä pallolamppua. Aina syksyllä joku kaupungin edustaja pyytää tiedotusvälineissä ilmoittamaan rikkinäisistä valoista ja sanoo, että ne korjataan. Kuitenkaan ikinä ei korjata niin, että kaikissa neljässä lampussa olisi valo. Itse on tyytyväinen palveluihin ja niistä tiedottamiseen, mutta huolestuttaa vanhat ihmiset, joilla ei ole nettiä. Ihan vasta on tapahtunut niin, että vanha ihminen oli menossa sairaalaan ja olisi tarvinnut sairaalakäyntiin liittyvää tietoa, joka oli saatavilla vain Omakannassa. Pitäisi olla mahdollisuus soittaa, jos ei ole nettiä käytössä. Ja soittamiseen liittyen: tunnin soittoaika ei riitä. Mahdollisuus tilata uutiskirje tietystä aiheesta, nettisivu mihin antaisin sähköpostiosoitteen, valitsisin asuinalueen ja aihepiirin. Asikaspalvelussa olevat työntekijät voisivat muokata ja vaihtaa jos aukioloajat ovat vääriä. Mielipiteen ilmaisua tai oman kannan tuomista voisi helpottaa tärkeissä päätöksiin liittyvissä asioissa. Voisi olla joku helppo kanava, jonka kautta voisi kokea vaikuttavansa ennen kuin päätökset on tehty. Mediaratkaisuissa on keskitettävää: silloin kun on tiedotettavaa, niin Suur-Jyväskylän Lehdessä ja Keskisuomalaisessa voisi olla oma kaupungin tiedottamiseen liittyvä sivu, jolla ei ole muita juttuja tai mainoksia. Vaikea sanoa, mistä tietoa eritoten tarvitsisi. Tässä vaiheessa on ihan hyvä (muuttanut vasta Jyväskylään). Jyväskylää moittien voisi sanoa, että työttömät on valjastettu pysäköinninvalvontaan, tai ainakin semmoisen kuvan saa. 39

40 Taulukkoliite 40

41 PAINETUT LEHDET Mistä seuraavista painetuista lehdistä saatte tietoa Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta? Sanomalehti Keskisuomalainen (painettu lehti) Suur-Jyväskylän Lehti Kaupunginosalehti tai paikallislehti KAIKKI Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan % N= KAIKKI 41% 33% 27% 49% 32% 19% 18% 27% 55% 100% 300 SUKUPUOLI Mies 41% 35% 25% 45% 34% 21% 14% 29% 57% 100% 157 Nainen 41% 30% 29% 52% 30% 18% 22% 24% 54% 100% vuotta 15% 46% 38% 27% 23% 50% 4% 15% 81% 100% vuotta 18% 45% 37% 35% 40% 25% 8% 30% 62% 100% 61 IKÄRYHMÄ vuotta 34% 28% 38% 52% 36% 12% 24% 18% 58% 100% vuotta 54% 32% 14% 52% 34% 14% 14% 24% 62% 100% vuotta 57% 24% 20% 67% 26% 7% 22% 43% 35% 100% vuotta 69% 19% 12% 62% 31% 7% 35% 29% 35% 100% 55 1 henkilö 28% 31% 41% 45% 28% 27% 15% 24% 61% 100% 81 TALOUDEN KOKO 2 henkilöä 46% 36% 18% 53% 35% 12% 19% 29% 52% 100% tai enemmän 44% 29% 27% 46% 31% 23% 18% 27% 55% 100% 85 ONKO TALOUDESSA ALLE 18 v. Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 39% 34% 27% 47% 32% 20% 17% 26% 57% 100% 226 LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 45% 28% 27% 53% 30% 17% 20% 29% 51% 100% 74 Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 57% 22% 22% 56% 25% 20% 21% 34% 45% 100% 41 KOULUTUS Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 36% 38% 27% 49% 27% 24% 20% 20% 60% 100% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 42% 29% 29% 45% 42% 13% 13% 34% 53% 100% 100 Ansiotyössä 42% 35% 22% 46% 37% 16% 14% 29% 57% 100% 123 Eläkeläinen 62% 18% 20% 62% 27% 11% 30% 31% 39% 100% 81 ELÄMÄNTILANNE Kotiäiti tai -isä 18% 46% 36% 71% 19% 10% 26% 19% 55% 100% 11 Työtön 12% 44% 44% 52% 29% 19% 12% 38% 50% 100% 30 Opiskelija tai koululainen 17% 45% 38% 25% 30% 44% 4% 8% 87% 100% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 61% 19% 20% 31% 39% 29% 31% 30% 39% 100% 10 Kantakaupunki 29% 44% 27% 40% 36% 24% 4% 3% 93% 100% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 40% 32% 28% 54% 23% 23% 13% 39% 48% 100% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 49% 27% 24% 54% 27% 19% 18% 39% 43% 100% 40 ALUE Kuokkala 29% 37% 34% 52% 25% 23% 16% 25% 59% 100% 33 Keljo, Säynätsalo 49% 18% 34% 37% 50% 13% 8% 17% 75% 100% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 50% 21% 29% 47% 21% 32% 32% 26% 42% 100% 31 Palokka, Puuppola 52% 22% 25% 63% 30% 7% 35% 43% 22% 100% 37 Vaajakoski, Jyskä 41% 45% 14% 44% 48% 9% 28% 43% 30% 100% 33 41

42 PAINETUT LEHDET Mistä seuraavista painetuista lehdistä saatte tietoa Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta? Yhdistyksen tai järjestön lehti Jyväskylän kaupungin Jyväskylälehti Jyväskylän kaupungin Aaltoja!- lehti KAIKKI Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan % N= KAIKKI 2% 9% 89% 35% 33% 32% 21% 24% 55% 100% 300 SUKUPUOLI Mies 1% 11% 89% 29% 38% 34% 12% 21% 67% 100% 157 Nainen 4% 8% 88% 43% 28% 29% 31% 28% 41% 100% vuotta 0% 15% 85% 4% 35% 62% 0% 12% 88% 100% vuotta 2% 3% 95% 15% 38% 47% 12% 38% 50% 100% 61 IKÄRYHMÄ vuotta 2% 8% 90% 32% 42% 26% 18% 18% 64% 100% vuotta 0% 18% 82% 44% 34% 22% 28% 24% 48% 100% vuotta 4% 9% 87% 59% 22% 20% 41% 26% 33% 100% vuotta 4% 4% 91% 62% 28% 10% 31% 24% 46% 100% 55 1 henkilö 2% 13% 84% 29% 28% 42% 21% 23% 56% 100% 81 TALOUDEN KOKO 2 henkilöä 3% 8% 90% 39% 37% 25% 22% 26% 52% 100% tai enemmän 1% 8% 91% 36% 32% 32% 20% 22% 58% 100% 85 ONKO TALOUDESSA ALLE 18 v. Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 2% 10% 88% 34% 32% 34% 21% 24% 54% 100% 226 LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 1% 6% 92% 39% 38% 23% 20% 25% 55% 100% 74 Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 0% 6% 94% 42% 32% 26% 20% 17% 62% 100% 41 KOULUTUS Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 3% 6% 90% 33% 30% 36% 19% 20% 62% 100% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 1% 15% 84% 36% 38% 26% 25% 34% 41% 100% 100 Ansiotyössä 2% 11% 87% 33% 39% 29% 17% 21% 61% 100% 123 Eläkeläinen 3% 5% 92% 54% 26% 20% 32% 26% 43% 100% 81 ELÄMÄNTILANNE Kotiäiti tai -isä 0% 0% 100% 36% 46% 18% 18% 56% 26% 100% 11 Työtön 0% 12% 88% 37% 31% 31% 31% 28% 41% 100% 30 Opiskelija tai koululainen 0% 13% 87% 4% 32% 64% 7% 22% 72% 100% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 11% 9% 80% 48% 21% 31% 20% 10% 70% 100% 10 Kantakaupunki 0% 10% 90% 21% 36% 43% 18% 24% 57% 100% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 8% 19% 72% 40% 25% 35% 30% 23% 47% 100% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 4% 16% 80% 38% 34% 27% 18% 31% 51% 100% 40 ALUE Kuokkala 2% 11% 86% 29% 36% 35% 23% 20% 57% 100% 33 Keljo, Säynätsalo 0% 4% 96% 49% 30% 21% 16% 29% 56% 100% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 0% 3% 97% 38% 23% 39% 20% 22% 58% 100% 31 Palokka, Puuppola 3% 2% 95% 50% 35% 15% 27% 18% 55% 100% 37 Vaajakoski, Jyskä 0% 3% 97% 36% 41% 23% 17% 28% 55% 100% 33 42

43 Mistä seuraavista verkkolehdistä saatte tietoa Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta? Sanomalehti Keskisuomalaisen Jyväskylän kaupungin tai sen Yle Jyväskylän verkkosivut VERKKOLEHDET verkkosivut tai verkkolehti yksikön verkkosivut KAIKKI Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan % N= KAIKKI 9% 34% 57% 6% 29% 66% 14% 52% 33% 100% 300 SUKUPUOLI Mies 10% 37% 53% 6% 33% 61% 11% 55% 34% 100% 157 Nainen 7% 31% 62% 5% 24% 71% 18% 50% 32% 100% vuotta 8% 50% 42% 8% 38% 54% 12% 46% 42% 100% vuotta 8% 43% 48% 5% 30% 65% 15% 63% 22% 100% 61 IKÄRYHMÄ vuotta 10% 40% 50% 4% 24% 72% 18% 70% 12% 100% vuotta 6% 28% 66% 6% 30% 64% 18% 48% 34% 100% vuotta 13% 30% 57% 7% 33% 61% 7% 54% 39% 100% vuotta 7% 12% 81% 4% 18% 78% 16% 34% 50% 100% 55 1 henkilö 5% 24% 71% 3% 30% 67% 11% 40% 49% 100% 81 TALOUDEN KOKO 2 henkilöä 10% 36% 54% 8% 33% 59% 16% 50% 35% 100% tai enemmän 9% 40% 51% 4% 21% 75% 15% 68% 16% 100% 85 ONKO TALOUDESSA ALLE 18 v. Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 9% 32% 59% 6% 32% 62% 14% 48% 38% 100% 226 LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 9% 39% 53% 4% 18% 79% 16% 66% 17% 100% 74 Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 7% 22% 71% 9% 11% 81% 6% 24% 70% 100% 41 KOULUTUS Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 9% 33% 58% 5% 29% 66% 14% 55% 31% 100% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 8% 40% 51% 5% 36% 59% 18% 60% 22% 100% 100 Ansiotyössä 12% 38% 51% 6% 32% 62% 17% 57% 26% 100% 123 Eläkeläinen 7% 17% 75% 5% 19% 76% 15% 37% 48% 100% 81 ELÄMÄNTILANNE Kotiäiti tai -isä 0% 44% 56% 0% 26% 74% 0% 82% 18% 100% 11 Työtön 9% 31% 59% 3% 31% 66% 6% 44% 50% 100% 30 Opiskelija tai koululainen 2% 57% 41% 8% 38% 53% 10% 68% 21% 100% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 21% 11% 68% 0% 11% 89% 41% 39% 20% 100% 10 Kantakaupunki 10% 47% 44% 9% 40% 50% 11% 61% 28% 100% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 3% 32% 65% 6% 22% 72% 3% 45% 52% 100% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 7% 31% 62% 7% 23% 70% 25% 49% 26% 100% 40 ALUE Kuokkala 9% 56% 35% 2% 37% 61% 18% 45% 36% 100% 33 Keljo, Säynätsalo 8% 34% 58% 4% 25% 71% 17% 58% 25% 100% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 6% 26% 67% 0% 21% 79% 9% 36% 55% 100% 31 Palokka, Puuppola 10% 18% 73% 5% 15% 81% 17% 57% 26% 100% 37 Vaajakoski, Jyskä 16% 14% 70% 5% 33% 62% 17% 58% 25% 100% 33 43

44 RADIO- JA TV-KANAVAT Miltä radio- ja tv-kanavilta saatte tietoa Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta? Yle Jyväskylä (entinen Yle Keski- Suomi) Usein Joskus En koskaan Usein Radio Jyväskylä Joskus En koskaan Usein Radio Kompassi Joskus En koskaan Yle Jyväskylä (Keski-Suomen alueelliset tv-uutiset) KAIKKI 14% 20% 66% 5% 22% 73% 5% 14% 81% 33% 40% 27% 100% 300 SUKUPUOLI Mies 13% 26% 61% 5% 31% 64% 6% 16% 78% 31% 43% 26% 100% 157 Nainen 14% 14% 71% 6% 12% 83% 3% 13% 84% 35% 36% 29% 100% vuotta 0% 19% 81% 0% 27% 73% 8% 31% 62% 4% 50% 46% 100% vuotta 0% 7% 93% 2% 15% 83% 3% 15% 82% 10% 43% 47% 100% 61 IKÄRYHMÄ vuotta 0% 22% 78% 0% 20% 80% 4% 10% 86% 16% 44% 40% 100% vuotta 18% 24% 58% 8% 18% 74% 4% 14% 82% 38% 40% 22% 100% vuotta 37% 26% 37% 11% 28% 61% 4% 7% 89% 61% 37% 2% 100% vuotta 29% 28% 43% 10% 25% 65% 4% 9% 87% 72% 25% 3% 100% 55 1 henkilö 13% 15% 72% 8% 16% 77% 2% 9% 89% 31% 35% 34% 100% 81 TALOUDEN KOKO 2 henkilöä 19% 22% 59% 5% 25% 70% 5% 16% 79% 46% 39% 15% 100% tai enemmän 6% 23% 71% 2% 23% 75% 6% 17% 77% 15% 46% 39% 100% 85 TALOUDESSA ALLE 18 v. LAPSIA KOULUTUS ELÄMÄNTILANNE ALUE Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 17% 20% 64% 6% 23% 71% 4% 13% 83% 39% 36% 25% 100% 226 Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 5% 22% 73% 1% 20% 78% 5% 18% 77% 15% 52% 33% 100% 74 Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 32% 23% 45% 13% 28% 60% 6% 8% 85% 52% 43% 4% 100% 41 Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 12% 17% 71% 6% 21% 73% 6% 13% 81% 32% 38% 30% 100% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 9% 25% 66% 1% 21% 78% 2% 18% 80% 27% 41% 32% 100% 100 Ansiotyössä 11% 22% 67% 4% 20% 76% 5% 15% 79% 27% 49% 25% 100% 123 Eläkeläinen 29% 24% 47% 12% 22% 66% 4% 6% 90% 67% 28% 6% 100% 81 Kotiäiti tai -isä 0% 26% 74% 0% 27% 73% 10% 27% 63% 19% 18% 63% 100% 11 Työtön 6% 12% 81% 3% 12% 84% 3% 9% 88% 21% 41% 37% 100% 30 Opiskelija tai koululainen 0% 15% 85% 0% 25% 75% 4% 23% 73% 0% 41% 59% 100% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 10% 18% 72% 0% 59% 41% 0% 29% 71% 41% 38% 21% 100% 10 Kantakaupunki 9% 14% 77% 3% 21% 76% 0% 24% 76% 22% 39% 39% 100% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 14% 10% 76% 8% 13% 78% 0% 14% 86% 34% 39% 26% 100% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 22% 18% 60% 9% 25% 66% 5% 12% 84% 42% 42% 16% 100% 40 Kuokkala 11% 33% 56% 5% 33% 62% 5% 22% 73% 29% 42% 29% 100% 33 Keljo, Säynätsalo 8% 40% 52% 4% 25% 72% 17% 18% 66% 34% 36% 30% 100% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 23% 23% 54% 3% 23% 74% 0% 9% 91% 28% 53% 19% 100% 31 Palokka, Puuppola 19% 22% 59% 7% 20% 72% 13% 5% 82% 48% 27% 25% 100% 37 Vaajakoski, Jyskä 5% 16% 79% 3% 16% 81% 6% 2% 92% 37% 40% 23% 100% 33 Usein Joskus En koskaan KAIKKI % N= 44

45 Saatteko tietoa Jyväskylän kaupungin palveluista ja päätöksenteosta sosiaalisen median kanavilta? Facebook (Jyväskylän kaupunki) Facebook (muut tahot) KAIKKI Usein Joskus En koskaan Usein Joskus En koskaan SOME-KANAVAT % % % % % % % N= KAIKKI 1% 13% 86% 2% 22% 76% 100% 300 SUKUPUOLI Mies 0% 11% 89% 2% 19% 79% 100% 157 Nainen 3% 14% 83% 1% 27% 72% 100% 142 IKÄRYHMÄ vuotta 0% 35% 65% 4% 50% 46% 100% vuotta 5% 12% 83% 3% 28% 68% 100% vuotta 2% 16% 82% 0% 30% 70% 100% vuotta 0% 8% 92% 2% 16% 82% 100% vuotta 0% 7% 93% 0% 11% 89% 100% vuotta 0% 1% 99% 1% 0% 99% 100% 55 TALOUDEN KOKO 1 henkilö 0% 10% 90% 0% 23% 77% 100% 81 2 henkilöä 2% 12% 86% 3% 17% 80% 100% tai enemmän 1% 17% 82% 2% 30% 68% 100% 85 ONKO TALOUDESSA ALLE 18 v. Taloudessa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 1% 13% 85% 2% 21% 77% 100% 226 LAPSIA Taloudessa on alle 18-vuotiaita lapsia 1% 12% 87% 3% 26% 71% 100% 74 KOULUTUS Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 0% 9% 91% 0% 2% 98% 100% 41 Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 1% 14% 85% 2% 21% 77% 100% 159 Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 3% 12% 85% 2% 33% 65% 100% 100 ELÄMÄNTILANNE Ansiotyössä 2% 15% 82% 2% 24% 75% 100% 123 Eläkeläinen 0% 0% 100% 2% 2% 96% 100% 81 Kotiäiti tai -isä 0% 18% 82% 0% 45% 55% 100% 11 Työtön 3% 10% 87% 0% 25% 75% 100% 30 Opiskelija tai koululainen 0% 29% 71% 4% 51% 45% 100% 45 Yrittäjä / maanviljelijä 0% 19% 81% 0% 11% 89% 100% 10 ALUE Kantakaupunki 4% 31% 65% 4% 35% 61% 100% 71 Kypärämäki, Kortepohja, Keltinmäki, Myllyjärvi 0% 6% 94% 3% 31% 66% 100% 34 Lohikoski, Seppälä, Huhtasuo, Halssila 3% 4% 93% 2% 18% 79% 100% 40 Kuokkala 0% 17% 83% 0% 37% 63% 100% 33 Keljo, Säynätsalo 0% 4% 96% 4% 13% 83% 100% 21 Tikkakoski, Nyrölä, Kuohu, Vesanka, Korpilahti 0% 6% 94% 0% 9% 91% 100% 31 Palokka, Puuppola 0% 3% 97% 0% 7% 93% 100% 37 Vaajakoski, Jyskä 0% 11% 89% 0% 12% 88% 100% 33 45

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELYN RAPORTTI

LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELYN RAPORTTI LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELYN RAPORTTI Mukava, rauhallinen & rento ohjaaja, uskaltaa tehdä ja epäonnistua nolostumatta Kivaa ja rentoa pelailua! Ei liian kilpailuhenkistä. Paljon monipuolisia lajeja,

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT / LIIKUNTAPALVELUIDEN KUNTALAISKYSELY 2009 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Pohjankyrö-lehti Lukijatutkimus 2007

Pohjankyrö-lehti Lukijatutkimus 2007 Pohjankyrö-lehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimuksen sisältö Lehtien lukijapeitot Lehtien lukemistarkkuus Lehtien lukemisajankohta Lehtien lukemiskerrat Lehtien säilyttäminen Parhaat tietolähteet Tiedotusvälineille

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 46 65-vuotiaat vastaajat. 29.10.2015 Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 46 65-vuotiaat vastaajat. 29.10.2015 Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 46 65-vuotiaat vastaajat 29.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 121 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Karhumäki

Lisätiedot

KYSELY JYVÄSKYLÄ-LEHDEN JA MUIDEN VIESTINTÄKANAVIEN KÄYTÖSTÄ

KYSELY JYVÄSKYLÄ-LEHDEN JA MUIDEN VIESTINTÄKANAVIEN KÄYTÖSTÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tarjouspyyntö Viestintä, markkinointi ja matkailu 2.9.2016 KYSELY JYVÄSKYLÄ-LEHDEN JA MUIDEN VIESTINTÄKANAVIEN KÄYTÖSTÄ Jyväskylän kaupungin Viestintä, markkinointi ja matkailu -yksikkö

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kyrönmaa-lehti Lukijatutkimus 2007

Kyrönmaa-lehti Lukijatutkimus 2007 Kyrönmaa-lehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimuksen sisältö Lehtien lukijapeitot Lehtien lukemistarkkuus Lehtien lukemisajankohta Lehtien lukemiskerrat Lehtien säilyttäminen Parhaat tietolähteet Tiedotusvälineille

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010 CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen Medialiitto Valeuutistutkimus 2017 14.11. 2017 Tanja Herranen Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä uutisoinnin luotettavuudesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 TAMPEREEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Kaiken kaikkiaan lähes 2 900 vastaajaa Tampereelta ja Orivedeltä Tampereelta noin 2 500

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot