11057/03 msu/msu/ap 1 DG G II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11057/03 msu/msu/ap 1 DG G II"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM VAO Mäkiranta Marja-Terttu VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yk-sinkertaistamisen osalta (sairaanhoitokortti). U/E-tunnus: EUTORI-numero: Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti Eduskunnalle tiedoksi komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (sairaanhoitokortti). Tarkoitus on ollut saattaa asia Eduskunnan käsittelyyn perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella. Euroopan Unionissa asia on edennyt nopeasti ja kirjelmä Eduskunnalle lähetetään E-kirjeenä. Vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta 11057/03 msu/msu/ap 1 DG G II FI

2 LIITTEET 1. Sosiaali- ja terveysministeriö muistio Asiakirja 11057/03 SOC 282 CODEC /03 msu/msu/ap 2 DG G II FI

3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ MUISTIO Komission ehdotus asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 1. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Komissio on antanut neuvostolle ehdotuksen (KOM (2003) 378) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyjen yksinkertaistamisen osalta. Ehdotus perustuu Eurooppa neuvoston Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 tekemään päätökseen, että eurooppalaisella sairaanhoitokortilla korvataan E-lomakkeet, jotka nykyisin ovat tarpeen hoidon saamiseksi oleskelun aikana toisessa jäsenvaltiossa. Kortin käyttöönotolla on tarkoitus yksinkertaistaa menettelyitä. Komissio esitti helmikuussa 2003 tiedonannossaan suunnitelman, jonka mukaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla korvataan nykyiset E-lomakkeet asteittain. Tämän toteuttamiseksi on tarpeen yhdenmukaistaa kaikkien vakuutettujen eri ryhmien oikeudet heidän oleskellessaan tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa valtiossa. Näin kaikki asetuksen soveltamisalaan kuuluvat henkilöt voisivat saada lääketieteellisesti välttämättömät luontoisetuudet oleskellessaan toisessa jäsenvaltiossa. Sen lisäksi menettelyjä yksinkertaistettaisiin siten, että henkilöllä olisi mahdollisuus suoraan kääntyä hoidon tarjoajan puoleen. Hänen ei siten enää olisi tarpeen käydä oleskelupaikan sosiaaliturvalaitoksessa ennen hoidon tarjoajaan turvautumista. Komission ehdotuksen 1 artiklan mukaan muutokset toteutettaisiin muuttamalla asetuksen 1408/71 22 artiklaa, joka sisältää säännökset oikeudesta sairaanhoidon saamiseen tilapäisen oleskelun aikana muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Artiklaan otettaisiin säännökset oikeudesta saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa. Huomioon otettaisiin annettavien etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto jäsenvaltiossa. Hallintotoimikunta laatisi luettelon sellaisista hoidoista ja luontoisetuuksista, joiden saamisen varmistamiseksi on tarpeen sopia ennakolta asianomaisen henkilön ja hoidosta vastaavan laitoksen kesken. Koska uusi 22 artikla kattaa kaikki vakuutettujen ryhmät kuten esimerkiksi kuljetustyöntekijät ja lähetetyt työntekijät sekä opiskelijat, näitä ryhmiä koskevat erityissäännökset voidaan tarpeettomina poistaa. Asetuksen työttömiä työnhakijoita koskevaa 25 artiklaa ja eläkkeensaajia koskevaa 31 artiklaa tarkistetaan 22 artiklan muutosten johdosta. Komission ehdotuksen mukaan asetukseen 1408/71 lisätään uusi 84 a artikla sosiaaliturvalaitosten ja asetuksen piiriin kuuluvien henkilöiden välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on, että vakuutetut voivat hyödyntää täysimääräisesti asetuksen kaikkia heille takaamia oikeuksia. Sosiaaliturvalaitosten on annettava vakuutetuille kaikki tarpeellinen apu asetuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Toisaalta vakuutetuilla henkilöillä olisi velvollisuus ilmoittaa olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista sosiaaliturvalaitokselle. Velvoitteiden laiminlyönnin seuraamusten osalta noudatettaisiin kansallista lainsäädäntöä. Komission ehdotuksen 2 artiklan mukaan edellä selostettujen muutosten johdosta myös asetuksen 1408/71 täytäntöönpanoasetuksen 574/72 artiklaan 2, 17, 21, 26 ja 31 sekä 117 tehtäisiin tarvittavat muutokset ja 20 artikla poistettaisiin tarpeettomana /03 msu/msu/ap 3 DG G II FI

4 Artiklan 3 mukaan asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen kun se on hyväksytty ja julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. 2. Vaikutukset Suomen lainsäädäntöön Ehdotus toteutuessaan ei aiheuta lainsäädännön muutoksia sen vuoksi, että ehdotetut muutokset ovat sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Ehdotukseen sisältyvät muutokset ovat kuitenkin sen luonteisia, että niitä on pidettävä lainsäädännön alaan kuuluvina. 3. Ehdotuksen artiklakohtainen tarkastelu 1 artikla Asetuksen 1408/71 22 artiklan uuden 1 kohdan a alakohdan mukaan henkilöllä on oikeus lääketieteellisesti välttämättömiin luotoisetuuksiin toisen jäsenvaltion alueella oleskelun aikana ottaen huomioon annettavien etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. Artiklaan lisättäisiin uusi 1 a kohta, jonka mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on laatia luettelo niistä etuuksista, joiden antamisen varmistamiseksi käytännössä on tarpeen sopia ennakolta asianomaisen henkilön ja hoidon antavan laitoksen välillä. Tällaisia hoitoja ovat esimerkiksi dialyysihoito ja muut jatkuvat tai eritystä infrastruktuuria vaativat hoidot. Näiden hoitojen osalta on henkilön kannalta tärkeää, että hoitoa on saatavissa jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Säännöksiä sovelletaan myös palkatun työntekijän ja ammatinharjoittajan perheenjäseniin Koska ehdotettu säännös koskisi kaikkia eri vakuutettujen henkilöiden ryhmiä 22 b ja 34 b artikla ehdotetaan tarpeettomana poistettaviksi. Asetuksen 25 artiklaa muutettaisiin siten, että työnhakijana jäsenvaltiossa oleva henkilö saa lääketieteellisesti tarpeellisen hoidon. Myös tällöin otetaan huomioon annettavien etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. Etuudet antaa toimivaltaisen laitoksen puolesta se laitos, jonka alueella työtä haetaan. Siltä osin kun on kysymys sairauden perusteella myönnettävistä rahaetuuksista 25 artiklan tarkoittamissa tilanteissa säännös pysyy ennallaan. Edelleen nykyinen 31 artikla korvataan uudella 31 artiklalla, jossa on uutta 22 artiklaa vastaavat säännökset eläkkeensaajan ja hänen perheenjäsenensä oikeudesta saada luontoisetuuksia oleskelun aikana muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa. Asetukseen lisätään uusi 84 a artikla, joka koskee asetuksen soveltamisalaan kuuluvan sosiaaliturvalaitoksen ja vakuutettujen henkilöiden yhteistyötä. On huomattava, että artiklan soveltamisala ei rajoitu vain sairausetuuksiin, vaan kattaa kaikki asetuksen piiriin kuuluvat sosiaaliturvan alat. Uuden 84 a artiklan 1 kohdassa asetetaan tiedotus ja yhteistyövelvoite asetuksen 1408/71 moitteettoman soveltamisen takaamiseksi. Sosiaaliturvalaitoksen on hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti vastattava kyselyihin kohtuullisessa ajassa, ilmoitettava asianomaiselle henkilölle kaikki ne tiedot, joiden avulla asetuksen mukaan kuuluvia oikeuksia voi hyödyntää. Vastaavasti vakuutetuilla henkilöillä itsellään on ilmoitusvelvollisuus kaikista henkilökohtaisessa tai perheensä tilanteessa tapahtuneista muutoksista. Artiklan 2 kohdassa säädetään seuraamuksista, jos yhteistyövelvoitetta ei noudateta. Seuraamusten osalta noudatetaan vastaavaa menettelyä kuin noudatetaan kansallisen oikeusjärjestykseen kuuluvissa tilanteissa. Edelleen artiklan 3 kohdan mukaan asuinvaltion laitoksen on tarpeen mukaan oltava yhteydessä toisen jäsenvaltion laitokseen tilanteessa, jossa asetuksen tulkinnassa tai soveltamisessa on vaikeuksia. Jos asiaa ei laitosten kesken voida ratkaista, on mahdollista kääntyä hallintotoimikunnan puoleen. 2 artikla 11057/03 msu/msu/ap 4 DG G II FI

5 Artikla sisältää säännökset asetuksen 1408/71 täytäntöönpanoasetuksen 574/72 muutoksista. Asetuksen 574/72 2 artiklaa tarkistetaan teknisesti siten, että hallintotoimikunnan laatii mallit tarvittavista asiakirjoista. Nämä asiakirjat voivat olla paitsi paperimuotoisia myös standardoituja sähköisiä viestejä. Käsite asiakirja pitää siten sisällään eurooppalaisen sairaushoitokortin. Täytäntöönpanoasetuksen 117 tarkistetaan teknisesti ja 17 artiklan 6 ja 7-kohta ja 20 artikla poistetaan. Nykyinen 21 artikla korvataan uudella 21 artiklalla asetuksen 1408/71 22 artiklaan tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi myös täytäntöönpanossa. Muutokset koskevat palkattua työntekijää ja ammatinharjoittajaa sekä heidän perheenjäseniään sekä työnhakijana toisessa jäsenvaltiossa olevaa henkilöä, joiden tulee luontoisetuuksia hakiessaan esittää hoitoa antavalle laitokselle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, joko nykyinen E-lomake tai sairaanhoitokortti, joka todistaa oikeuden sanottuihin etuuksiin. Kun on kysymys eri jäsenvaltiossa asuvasta perheenjäsenestä, hänen asuinpaikkansa laitos on toimivaltainen laitos ja asuinvaltion lainsäädäntöä pidetään toimivaltaisen valtion lainsäädäntönä sovellettaessa tätä artiklaa. Tällöin siis perheenjäsen asuinvaltion laitos antaa edellä tarkoitetun asiakirjan. Edelleen asetuksen 574/72 26 artiklaa muutetaan siten, että sen 1 kohtaan tehdään jäsenvaltiossa työtä hakemassa olevan henkilön ja hänen mukanaan oleva perheenjäsenen osalta vastaavat asiakirjan esittämistä koskevat muutokset. Artiklan 1 a kohtaan otetaan säännökset menettelystä haettaessa rahaetuuksia sairauden perusteella. Täytäntöönpanoasetuksen 31 artiklaan tehdään vastaavat muutokset asiakirjan esittämisestä hoitoa antavalle taholle tilanteessa, jossa eläkkeensaaja ja perheenjäsen oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa. Jos hän ei pysty tätä toimittamaan, eläkkeensaajan on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää asuinpaikan laitokselta asiakirjan. 3 artikla Artikla sisältää tavanomaisen voimaantulossäännöksen. 4. Valtioneuvoston kanta Valtioneuvosto suhtautuu ehdotettuun uudistukseen myönteisesti ja pitää sen tavoitteita kannatettavina. Käytännössä henkilöiden oikeuksien yhdenmukaistaminen, sairaanhoitokortin käyttöönotto ja hoidon saamista koskevien menettelyjen yksinkertaistaminen tilapäisen oleskelun aikana on myös kansalaisten kannalta myönteistä ja käytännössä nopeuttaisivat välttämättömän hoidon saamista. Ehdotuksen käsittely on jo aloitettu neuvoston työryhmässä. Työryhmään on tuotu lukuisia komission ehdotusta täsmentäviä ehdotuksia, jotka kuitenkaan eivät tarkoita oleellista muutosta komission ehdotuksen asialliseen sisältöön /03 msu/msu/ap 5 DG G II FI

6 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. heinäkuuta 2003 (03.07) (OR. fr) 11057/03 Toimielinten välinen asia: 2003/0138 (COD) SOC 282 CODED 931 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission ehdotus, joka on saapunut pääsihteeri, korkea edustaja Javier Solanalle johtaja Patricia Bugnot'n lähettämällä kirjeellä. Liite: KOM(2003) 378 lopull /03 msu/msu/ap 6 DG G II FI

7 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003)378 lopullinen 2003/0138 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (komission esittämä) ominaisuuden nimi. Virhe. Tuntematon asiakirjan

8 PERUSTELUT 1. JOHDANTO Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että eurooppalaisella sairausvakuutuskortilla korvataan lomakkeet, jotka nykyisin tarvitaan hoidon saamiseksi toisessa jäsenvaltiossa. Komissio tekee tätä koskevan ehdotuksen ennen keväällä 2003 kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa. Kortin käyttöönotolla yksinkertaistetaan menettelyitä muttei muuteta nykyisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Komissio esitti 17. helmikuuta 2003 tiedonannon eurooppalaisen sairausvakuutuskortin käyttöönotosta 1 (jäljempänä eurooppalainen kortti ). Siinä esitetään suunnitelma, jonka mukaan eurooppalaisella kortilla korvataan asteittain lomakkeet, jotka nykyisin tarvitaan hoidon saamiseksi tilapäisen oleskelun yhteydessä muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Jotta lomakkeet voitaisiin korvata eurooppalaisella kortilla ja jotta kortin käyttöönotolla saataisiin todella yksinkertaistettua menettelyitä, olisi suotavaa toteuttaa kaksi toimenpidettä. Ensinnäkin olisi yhdenmukaistettava kaikkien vakuutettujen luokkien oikeudet vakuutettujen oleskellessa tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa, jotta kaikki asetuksen soveltamisalaan kuuluvat henkilöt voivat saada lääketieteellisesti välttämättömät luontoisetuudet oleskellessaan toisessa jäsenvaltiossa. Toiseksi olisi yksinkertaistettava menettelyitä, joita sovelletaan oleskeluvaltiossa hoidon tarpeessa olevaan potilaaseen. Olisi esimerkiksi poistettava potilaalta tälle usein asetettu velvoite käydä oleskelupaikan sosiaaliturvalaitoksessa ennen hoidon tarjoajaan turvautumista, ja olisi näin ollen annettava potilaalle mahdollisuus kääntyä suoraan hoidon tarjoajan puoleen. On tarpeen antaa säännös, jossa määritellään sosiaaliturvalaitosten ja käyttäjien väliset suhteet. 1 KOM(2003) 73 lopullinen 2 Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi.

9 2. ARTIKLOJA KOSKEVAT KOMMENTIT artikla Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttaminen artiklan muuttaminen Asetuksessa säädetään tällä hetkellä erilaisista oikeuksista sairaanhoidon saamisessa oleskeltaessa tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa tai asuinjäsenvaltiossa sen luokan mukaan, johon vakuutettu kuuluu. Palkatut työntekijät tai itsenäiset ammatinharjoittajat sekä heidän perheenjäsenensä saavat välittömästi tarvittavat luontoisetuudet oleskellessaan toisessa jäsenvaltiossa. Eläkkeensaajat ja heidän perheenjäsenensä saavat tarvittavat luontoisetuudet (ilman välittömyyden vaatimusta) oleskelleessaan muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa. Henkilöt, jotka työskentelevät ja oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa (esim. lähetetyt työntekijät, kansainvälisessä kuljetusliikenteessä toimivat) ja heidän perheenjäsenensä saavat tarvittavat luontoisetuudet valtiossa, jossa he harjoittavat ammattiaan. Työttömät, jotka siirtyvät toiseen jäsenvaltioon etsiäkseen sieltä työtä, saavat tarvittavat luontoisetuudet siitä jäsenvaltiosta. Eri lomakkeita on luotu, jotta vakuutettujen eri luokat voisivat saada luontoisetuuksia tilapäisen oleskelun aikana. Jotta voitaisiin taata kaikkien näiden vakuutettujen luokkien yhtäläinen kohtelu ja helpottaa lomakkeiden korvaamista kortilla, olisi yhdenmukaistettava asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kaikkien henkilöluokkien oikeudet. Olisi näin ollen muutettava 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jotta palkansaajat tai itsenäiset ammatinharjoittajat sekä heidän perheenjäsenensä saisivat lääketieteellisesti välttämättömät luontoisetuudet oleskellessaan toisessa jäsenvaltiossa. Tietyntyyppisten hoitojen, esimerkiksi dialyysihoitojen, osalta on potilaan kannalta ratkaisevaa, että hoitoa on saatavissa jatkuvasti toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Tämän vuoksi 22 artiklaan on lisätty uusi 1 a kohta, jossa säädetään, että asetuksen 80 artiklassa tarkoitettu hallintotoimikunta laatii luettelon luontoisetuuksista, jotka käytännön syistä vaativat ennakkosopimuksen asianomaisen henkilön ja hoidosta vastaavan laitoksen välillä, jotta etuudet voidaan tarjota oleskelun aikana b artiklan poistaminen Asetuksen 22 b artiklan tarkoituksena on antaa henkilöille, jotka harjoittavat ammattiaan muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa (tai muun kuin toimivaltaisen jäsenvaltion lippua käyttävällä aluksella) ja oleskelevat siinä valtiossa, jossa he harjoittavat ammattiaan (tai jonka lippua se alus käyttää, jossa he harjoittavat ammattiaan), sekä heidän perheenjäsenilleen mahdollisuus saada oleskelun aikana tarvittavia luontoisetuuksia. Kun 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa muutetaan, palkatut työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat saada lääketieteellisesti välttämättömiä luontoisetuuksia oleskellessaan muun kuin toimivaltaisen jäsenvaltion alueella, jolloin 22 b artiklasta tulee turha ja se voidaan poistaa. ominaisuuden nimi. 3 Virhe. Tuntematon asiakirjan

10 ja 31 artiklan muuttaminen Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sen osoittamiseksi, että oikeus luontoisetuuksiin tilapäisen oleskelun aikana on saman laajuinen kaikkien asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöluokkien osalta, olisi yhdenmukaistettava 25 artiklan (työttömät) ja 31 artiklan (eläkkeensaajat) teksti 22 artiklan tekstin kanssa b artiklan poistaminen Asetuksen 34 a artiklassa säädetään, että 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan vastaavasti opiskelijoihin, mikä merkitsee sitä, että opiskelijoilla on oikeus välittömästi tarvittaviin luontoisetuuksiin oleskellessaan muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Nykyisen 34 b artiklan tarkoituksena on antaa opiskelijoille, jotka oleskelevat muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa opintojensa vuoksi, ja heidän perheenjäsenilleen mahdollisuus saada tarvittavia luontoisetuuksia (ilman välittömyyden vaatimusta), kun he oleskelevat tämän jäsenvaltion alueella. Kun otetaan huomioon 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan (johon viitataan 34 a artiklassa) muuttaminen, opiskelijat voivat saada lääketieteellisesti välttämättömiä luontoisetuuksia oleskellessaan muun kuin toimivaltaisen jäsenvaltion alueella. Näin ollen 34 b artiklasta tulee turha ja se voidaan poistaa a artiklan lisääminen Jotta voitaisiin parantaa asetuksen soveltamisen toimivuutta, olisi määriteltävä selkeästi sosiaaliturvalaitosten ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden väliset suhteet. Näiden kahden osapuolen toimiva yhteistyö lisää asetuksen soveltamisen toimivuutta mutta takaa myös sen, että vakuutetut voivat hyödyntää täysimääräisesti kaikkia oikeuksia, jotka heille kuuluvat asetuksen mukaisesti. Yhteistyöllä voidaan tasapainottaa paremmin osapuolten välisiä suhteita. Olisi siis säädettävä, että sosiaaliturvalaitosten ja vakuutettujen on ilmoitettava toisilleen kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa etuuksiin liittyviin oikeuksiin. Laitosten on esimerkiksi ilmoitettava kaikista lainsäädäntömuutoksista, jotka voivat vaikuttaa vakuutettujen tilanteeseen, ja vakuutettujen on ilmoitettava esimerkiksi palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen lopettamisesta tai vaihdoksesta, vakuutetun tai hänen perheenjäsentensä asuin- tai oleskelupaikan muuttamisesta tai perhetilanteen muuttumisesta. Jos ilmoittamisvelvoitetta ei noudateta, siitä voi aiheutua seuraamuksia. Jäsenvaltiot päättävät seuraamuksista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti noudattaen suhteellisuusperiaatetta. Yhteisöjen tuomioistuimen asioissa Camarotto ja Vignone (C-52/99 ja C-53/99, tuomio ) vahvistaman oikeuskäytännön mukaisesti seuraamusten on oltava vastaavia kuin mitä sovelletaan sisäiseen oikeusjärjestykseen kuuluvissa samanlaisissa tilanteissa, eivätkä ne käytännössä saa tehdä mahdottomaksi tai liian vaikeaksi asetuksella vakuutetuille annettujen oikeuksien käyttämistä. Jotta vakuutetut pystyisivät hyötymään täysimääräisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarjoamista eduista, sosiaaliturvalaitosten on annettava vakuutetuille kaikki tarpeellinen apu. Jos kyseessä on asetuksen säännösten monimutkainen soveltaminen, kyseinen laitos voi viedä asian käsiteltäväksi hallintotoimikuntaan maansa hallituksen edustajan kautta. ominaisuuden nimi. 4 Virhe. Tuntematon asiakirjan

11 2.2 2 artikla Asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttaminen ja 117 artiklan muuttaminen Asetuksen 2 artiklan 1 kohta koskee asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetuksen soveltamisessa tarvittavien todistusten, ilmoitusten, hakemusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen malleja. Jotta hallintokomitealla olisi mahdollisuus seurata teknistä kehitystä, on suotavaa korvata tämä luettelo pelkästään viittauksella asiakirjoihin, sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/ artiklan a alakohdassa seuraavasti: [asiakirjalla tarkoitetaan] mitä tahansa tallennetta (paperille tulostettua tai sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni- tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista tallennetta)[ ]. Tämän määritelmän ansiosta E- lomakkeet voidaan korvata korteilla, joissa tiedot ovat näkyvissä, sekä kaikenlaisilla älykorteilla. Oikeusvarmuuden takaamiseksi on syytä poistaa 2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tavoitteenahan on helpottaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden yhteydessä siirtymistä yhdestä sosiaaliturvajärjestelmästä toiseen. On siis tärkeää, että asiakirjat, jotka esitetään, jotta siirtyminen toiseen sosiaaliturvajärjestelmään olisi mahdollista, ovat heti tunnistettavissa yhtenäisen mallin ansiosta. Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus tehdä keskenään hallinnollisia sopimuksia olla täyttämättä kaikkia kohtia, kuitenkaan mallia muuttamatta. Tällöin ei tarvita hallintotoimikunnan lausuntoa. On myös syytä mukauttaa 117 artikla korvaamalla sanat todistusten, todistettujen ilmoitusten, hakemusten ja muiden asiakirjojen pelkästään sanalla asiakirjojen artiklan muuttaminen Yksinkertaistamisen vuoksi olisi poistettava artiklan 6 kohta, jossa velvoitetaan asuinpaikan laitos ilmoittamaan toimivaltaiselle laitokselle sairaalahoidon osalta sairaalaan ottamisen päivämäärä ja todennäköinen sairaalahoidon kesto. Sairaalahoitoa koskeva ilmoitus on erityisen hyödytön ja se tehdään yhä harvemmin. Samoin yksinkertaistamisen vuoksi voitaisiin poistaa 7 kohta, jossa velvoitetaan asuinpaikan laitos ilmoittamaan toimivaltaiselle laitokselle määrältään huomattavien luontoisetuuksien myöntämisestä. Artiklan 6 ja 7 kohdan poistamisen vuoksi on mukautettava 19 a artiklan 2 kohtaa, 21 artiklan 2 kohtaa, 22 artiklan 2 kohtaa, 23 artiklan 2 alakohtaa, 26 artiklan 3 kohtaa ja 31 artiklan 2 kohtaa artiklan poistaminen ja 21, 26 ja 31 artiklan muuttaminen Eurooppalaisen kortin käyttöönoton ja kaikkien vakuutettujen luokkien oikeuksien yhdenmukaistamisen vuoksi 20 artiklalle, joka koskee pelkästään kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskenteleviä, ei ole enää perusteita ja se voidaan poistaa. Kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskentelevät saavat käyttöönsä eurooppalaisen kortin, jonka laitos myöntää heille ja joka antaa heille mahdollisuuden saada kaikki tarvittavat luontoisetuudet tilapäisen oleskelun aikana muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa oleskelun tarkoituksesta riippumatta. 21, 26 ja 31 artiklassa säädetään, että asianomaisen on esitettävä oleskelupaikan laitokselle todistus, josta ilmenee, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Velvoite ottaa yhteyttä oleskelupaikan laitokseen ennen hoidon tarjoajan puoleen kääntymistä vaikuttaa epärealistiselta ja suhteettomalta etenkin, jos kyseessä on lyhyt oleskelu toisessa jäsenvaltiossa, ja henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle voi aiheutua todellinen este, mikäli luontoisetuuksien saaminen kiellettäisiin, jos vakuutettu ei ole esittänyt oleskelupaikan ominaisuuden nimi. 5 Virhe. Tuntematon asiakirjan

12 laitokselle vaadittua lomaketta etukäteen. Vakuutetut ovat usein jättäneet velvoitteen huomiotta ja ovat uskoneet, että pelkkä lomakkeen hallussapito takaa luontoisetuuksien saamisen. Useat jäsenvaltiot eivät lisäksi ole määränneet mitään seuraamuksia, vaikka menettelyä ei ole noudatettu. Yhteisöjen tuomioistuin ilmoitti asiassa IKA (C-326/00, ei vielä julkaistu) 25. helmikuuta 2003 annetussa tuomiossaan, että on kuitenkin todettava, että asian kannalta ratkaisevaa ei voi olla se, ettei asianomainen henkilö ole omasta aloitteestaan esittänyt tätä lomaketta (47 kohta). Barcelonassa maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti eurooppalaisen sairausvakuutuskortin käyttöönottoon liittyen, että menettelyitä on yksinkertaistettava hoitoon pääsyn helpottamiseksi. Olisi siis muotoiltava uudelleen 21 artiklan otsikko ja 1 kohta, 26 artiklan 1 kohta ja 31 artiklan 1 kohta, jotta vakuutetut luontoisetuuksia saadakseen voisivat ottaa suoraan yhteyttä hoidon tarjoajaan esittämällä hoitoon oikeuttavan asiakirjan eli eurooppalaisen sairausvakuutuskortin. Jos vakuutettu on hukannut tai unohtanut kortin, hänelle on kuitenkin annettava mahdollisuus ottaa yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, jotta se voi pyytää vastaavaa todistusta toimivaltaiselta laitokselta. Koska eurooppalainen kortti koskee vain luontoisetuuksia, vanhaa menettelyä on edelleen sovellettava rahaetuuksiin. Näin ollen 26 artiklaan on lisättävä uusi 1 a kohta artikla Artikla koskee asetuksen voimaantuloa. ominaisuuden nimi. 6 Virhe. Tuntematon asiakirjan

13 3. SOVELTAMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN MAISSA JA SVEITSIN VALALIITOSSA Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi tavoitteista ja periaatteista Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyssä sopimuksessa, joka tuli voimaan 1. tammikuuta Sopimuksen 3 osan 1 luku koskee henkilöiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta, ja sen 28, 29 ja 30 artiklassa käsitellään palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien vapaata liikkuvuutta. Erityisesti 29 artiklassa toistetaan EY:n perustamissopimuksen 42 artiklassa esitetyt periaatteet, jotka liittyvät yhteisön sisällä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan. Jos tämä asetusehdotus hyväksytään, sitä on näin ollen sovellettava ETA-valtioihin. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tuli voimaan 1. kesäkuuta , ja sen 8 artiklassa esitetään EY:n perustamissopimuksen 42 artiklaan sisältyvät periaatteet yhteisön sisällä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta. Jos tämä asetusehdotus hyväksytään, sitä on näin ollen sovellettava Sveitsin valaliittoon. 2 EYVL L 1, , sellaisena kuin se on muutettuna ETA:n sekakomitean päätöksellä 7/94, (EYVL L 160, ). 3 EYVL L 114, Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi.

14 2003/0138 (COD) 8(20) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen, 4 ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, 5 ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon, 6 noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä, 7 sekä katsovat seuraavaa: (1) Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi seuraavaa: Eurooppalainen sairausvakuutuskortti korvaa nykyiset paperilomakkeet, joita tarvitaan toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa hoitoa varten. Komissio esittää asiaa koskevan ehdotuksen ennen kevään 2003 Eurooppa-neuvoston kokousta. Tällainen kortti yksinkertaistaa menettelyjä mutta ei muuta nykyisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. (2) Jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa ja jopa ylittää niin, että hyödynnetään mahdollisimman hyvin eurooppalaisen kortin vakuutetuille ja laitoksille tarjoamia etuja, on tarpeen tehdä joitakin mukautuksia sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/ EUVL C [ ], [ ], s. [ ]. EUVL C [ ], [ ], s. [ ]. EUVL C [ ], [ ], s. [ ]. EUVL C [ ], [ ], s. [ ]. EYVL L 149, , s. 2. Asetus sellaisena kuin se on saatettuna ajan tasalle neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, , s. 1) ja viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1386/2001 (EYVL L 187, , s. 1).

15 9(20) (3) Asetuksessa säädetään tällä hetkellä luontoisetuuksien saamista koskevista erilaisista oikeuksista oleskeltaessa tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa tai asuinjäsenvaltiossa; oikeudet riippuvat siitä, mihin luokkaan vakuutettu kuuluu, ja niissä tehdään ero välittömästi tarvittavan hoidon ja tarvittavan hoidon välille. Vakuutettujen suojan lisäämiseksi on säädettävä kaikkien vakuutettujen oikeuksien yhdenmukaistamisesta luontoisetuuksien saamisen osalta heidän oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat vakuutettuja tai jossa he asuvat. (4) Tietyntyyppisten jatkuvien ja erityistä infrastruktuuria vaativien hoitojen, kuten dialyysihoidon, osalta on potilaan kannalta ratkaisevaa, että hoitoa on saatavissa toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Tämän vuoksi hallintotoimikunta laatii luettelon luontoisetuuksista, joista on tehtävä ennakkosopimus vakuutetun ja hoidosta vastaavan välillä, jotta varmistetaan hoidon saatavuus ja edistetään vakuutetun vapautta oleskella tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. (5) Luontoisetuuksien saaminen oleskeltaessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa edellyttää periaatteessa sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 574/72 9 säädetyn asianmukaisen lomakkeen esittämistä. Jotkin jäsenvaltiot vaativat lisäksi elleivät käytännössä niin ainakin teoriassa lisämuodollisuuksien noudattamista niiden alueelle saavuttaessa. Nämä vaatimukset, etenkin velvoite esittää aina ennalta oleskelupaikan laitokselle todistus oikeuksista luontoisetuuksiin, vaikuttavat tarpeettoman rajoittavilta ja sellaisilta, että ne haittaavat kyseisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta. (6) Jotta asetuksen soveltaminen olisi tehokasta ja tasapuolista, vaaditaan laitosten ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vakuutettujen henkilöiden välistä toimivaa yhteistyötä. Yhteistyö vaatii sekä laitoksilta että vakuutetuilta täydellisiä tietoja kaikista tilanteen muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa etuuksia koskeviin oikeuksiin, esimerkiksi palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen lopettamisesta tai vaihdoksesta, vakuutetun tai hänen perheenjäsentensä asuin- tai oleskelupaikan muuttamisesta tai perhetilanteen muuttumisesta taikka lainsäädännön muutoksista. (7) Kun otetaan huomioon joidenkin henkilöiden liikkuvuuteen liittyvien yksittäisten tilanteiden monimutkaisuus, olisi säädettävä mekanismista, jonka kautta laitokset voivat käsitellä yksittäisiä tapauksia, joissa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetuksen tulkintaerot vaarantavat kyseisten henkilöiden oikeudet. Ellei asiassa päästä ratkaisuun, jossa noudatetaan vakuutetun kaikkia oikeuksia, olisi säädettävä mahdollisuudesta kääntyä hallintotoimikunnan puoleen. 9 EYVL L 74, , s. 1. Asetus sellaisena kuin se on saatettuna ajan tasalle neuvoston asetuksella (EY) N:o 1290/97 (EYVL L 176, , s. 1) ja viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1386/2001 (EYVL L 187, , s. 1).

16 10(20) (8) Asetuksen saattamiseksi ajan tasalle tietojenkäsittelytekniikan kehittymisen osalta, jossa eurooppalainen kortti on keskeinen tekijä, koska siitä on tarkoitus tulla elektronisesti luettava väline kaikissa jäsenvaltioissa, olisi muutettava asetuksen (ETY) N:o 574/72 2 ja 117 artiklan tekstiä, jotta asiakirjan käsitteellä tarkoitettaisiin kaikkea sisältöä tallennusvälineestä riippumatta (paperituloste, sähköinen tallenne, ääni-, kuva- tai audiovisuaalitallenne), OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti: 1) Muutetaan 22 artikla seuraavasti: 1 artikla a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti: a) jonka on lääketieteellisistä syistä saatava luontoisetuuksia toisen jäsenvaltion alueella oleskelun aikana ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. b) Lisätään uusi 1 a kohta seuraavasti: 1 a. Jotta jotkin luontoisetuudet voidaan tarjota toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana, niistä on käytännön syistä tehtävä ennakkosopimus kyseisen henkilön ja hoidosta vastaavan laitoksen välillä. Hallintotoimikunta laatii luettelon tällaisista etuuksista. c) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: Edellä 1, 1 a ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan perheenjäseniin. 2) Poistetaan 22 b artikla. 3) Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Työtön, joka aikaisemmin oli palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja ja johon sovelletaan 69 artiklan 1 kohdan tai 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan toisen virkkeen säännöksiä ja joka täyttää toimivaltaisen valtion lainsäädännössä asetetut edellytykset oikeuden saamiseksi luontois- ja rahaetuuksiin, ottaen tarvittaessa huomioon 18 artiklan säännökset, saa 69 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ajan: a) luontoisetuuksia, jotka hänen on lääketieteellisistä syistä saatava oleskellessaan sen jäsenvaltion alueella, josta hän hakee työtä, ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. Nämä luontoisetuudet antaa toimivaltaisen laitoksen puolesta laitos siinä jäsenvaltiossa, josta hän etsii työtä, viimeksi mainitun laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaisesti, niin kuin hänet olisi vakuutettu siinä b) rahaetuuksia toimivaltaisesta laitoksesta sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaisen laitoksen ja sen jäsenvaltion laitoksen, josta työtön hakee työtä, välisellä sopimuksella etuudet voidaan kuitenkin antaa viimeksi mainitusta laitoksesta ensiksi mainitun laitoksen puolesta toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Työttömyysetuuksia 69 artiklan 1 kohdan mukaisesti ei myönnetä ajalta, jolta suoritetaan rahaetuuksia.

17 11(20) 4) Korvataan 31 artikla seuraavasti: 31 artikla Eläkkeensaajan ja hänen perheenjäsentensä oleskelu muussa kuin asuinjäsenvaltiossa Eläkkeensaaja, jolla on oikeus eläkkeeseen tai eläkkeisiin yhden valtion lainsäädännön mukaan tai eläkkeisiin kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ja jolla on oikeus etuuksiin yhden tällaisen valtion lainsäädännön mukaan, saa yhdessä perheenjäsentensä kanssa oleskellessaan muun kuin sen jäsenvaltion alueella, jossa he asuvat a) luontoisetuudet, jotka hänen on lääketieteellisistä syistä saatava oleskellessaan muun kuin asuinjäsenvaltion alueella ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. Nämä luontoisetuudet antaa oleskelupaikan laitos sen soveltaman lainsäädännön määräysten mukaisesti eläkkeensaajan asuinpaikan laitoksen kustannuksella, b) tarvittaessa rahaetuudet toimivaltaisesta laitoksesta, joka määräytyy 27 artiklan tai 28 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaisen laitoksen ja oleskelupaikan laitoksen välisen sopimuksen perusteella nämä etuudet voidaan kuitenkin antaa viimeksi mainitusta laitoksesta ensiksi mainitun puolesta toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. 5) Poistetaan 34 b artikla. 6) Lisätään uusi 84 a artikla seuraavasti: 84 a artikla Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden väliset suhteet 1. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on vastavuoroinen tiedotus- ja yhteistyövelvoite, jonka tarkoituksena on taata asetuksen moitteeton soveltaminen. Laitosten on hyvän hallintotavan periaatteen mukaisesti vastattava kaikkiin kyselyihin kohtuullisessa ajassa. Niiden on ilmoitettava henkilöille, joita asia koskee, kaikista tiedoista, joiden avulla nämä voivat hyödyntää heille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvia oikeuksia. Henkilöiden, joita asia koskee, on ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti toimivaltaiselle laitokselle kaikista henkilökohtaisessa tai perheensä tilanteessa tapahtuneista muutoksista. 2. Jos 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädettyä tiedottamisvelvoitetta ei noudateta, siitä voi aiheutua oikeasuhtaisia seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Seuraamusten on kuitenkin oltava vastaavia kuin ne, joita sovelletaan sisäiseen oikeusjärjestykseen kuuluvissa samanlaisissa tilanteissa, eivätkä ne saa käytännössä tehdä mahdottomaksi tai liian vaikeaksi tällä asetuksella asianomaisille henkilöille annettujen oikeuksien harjoittamista. 3. Jos tämän asetuksen tulkinnassa tai soveltamisessa ilmenee vaikeuksia, jotka voivat vaarantaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön oikeudet, kyseisen henkilön asuinvaltion laitoksen on otettava yhteyttä laitokseen tai laitoksiin muussa jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa, joita asia koskee. Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan kohtuullisessa ajassa, voidaan kääntyä hallintotoimikunnan puoleen.

18 12(20) 2 artikla Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti: 1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Hallintotoimikunta laatii mallit asiakirjoista, joita tarvitaan asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen soveltamiseksi. Asiakirjat voidaan siirtää laitosten välillä joko paperimuotoisina tai standardoituina sähköisinä viesteinä telemaattisten palveluiden kautta VI a osaston säännösten mukaisesti. Telemaattinen tiedonvaihto edellyttää lähettävän ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä sopimusta. 2) Poistetaan 17 artiklan 6 ja 7 kohta. 3) Korvataan 19 a artiklan 2 kohta seuraavasti: 2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. 4) Poistetaan 20 artikla. 5) Korvataan 21 artikla seuraavasti: 21 artikla Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa 1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan on toimitettava hoidon tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan säännösten mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan kyseistä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää toimivaltaiselta laitokselta asiakirjan, jossa todistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin. 2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. 6) Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti: 2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. 7) Korvataan 23 artiklan toinen alakohta seuraavasti: Kuitenkin tapauksissa, joita tarkoitetaan asetuksen 22 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, perheenjäsenten asuinpaikan laitosta pidetään toimivaltaisena laitoksena ja perheenjäsenten asuinmaan lainsäädäntöä pidetään toimivaltaisen valtion lainsäädäntönä sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 21 ja 22 artiklaa. 8) Muutetaan 26 artikla seuraavasti: a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti työttömän tai hänen mukanaan seuranneen perheenjäsenen on toimitettava hoidon tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan säännösten mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan kyseistä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää toimivaltaiselta laitokselta asiakirjan, jossa todistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin.

19 13(20) b) Lisätään 1 a kohta seuraavasti: Saadakseen rahaetuuksia 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti itselleen ja perheenjäsenilleen työttömän on toimitettava toimivaltaiselta sairausvakuutuslaitokselta ennen lähtöään hakemansa todistus sen paikan sairausvakuutuslaitokselle, johon hän on lähtenyt. Jos työtön ei toimita todistusta, sen paikan laitos, johon hän on lähtenyt, kääntyy toimivaltaisen laitoksen puoleen sen saamiseksi. Todistuksessa on todistettava oikeus kyseisiin etuuksiin asetuksen 69 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettujen edellytysten mukaan, ilmoitettava oikeuden kesto ottaen huomioon asetuksen 69 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökset ja täsmennettävä tarvittaessa sairausvakuutuksen nojalla maksettavien rahaetuuksien määrä edellä mainittuna aikana, jos kyseessä on työkyvyttömyys tai sairaalahoito. c) Korvataan 3 kohta seuraavasti: 3. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. 9) Korvataan 31 artikla seuraavasti: 31 artikla Luontoisetuudet eläkkeensaajille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa 1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 31 artiklan mukaisesti eläkkeensaajan on toimitettava hoidon tarjoajalle asuinpaikan laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan säännösten mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan kyseistä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää asuinpaikan laitokselta asiakirjan, jossa todistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin. 2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. 3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, kun kyseessä on luontoisetuuksien myöntäminen asetuksen 31 artiklassa tarkoitetuille perheenjäsenille. Jos perheenjäsenet asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa eläkkeensaaja asuu, he saavat 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan oman asuinpaikkansa laitokselta.

20 14(20) 10 ) Korvataan 117 artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Hallintotoimikunta mukauttaa täytäntöönpanoasetuksen 117 c artiklassa mainitun teknisen toimikunnan tutkimusten ja ehdotusten perusteella asiakirjojen mallit sekä asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen soveltamista varten säädettyjen tietojen siirtokeinot ja -menettelyt uuden tietojenkäsittelytekniikan mukaisiksi. 3 artikla Tämä asetus tulee voimaan [ ]. päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä [ ] päivänä [ ]kuuta [ ]. Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2011-00017 VAO Alaviuhkola Katriina 18.01.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, erinäiset muutokset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

14518/1/08 REV 1 ADD 1 msu/msu/sp 1 DG G II

14518/1/08 REV 1 ADD 1 msu/msu/sp 1 DG G II EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0008 (COD) 14518/1/08 REV 1 ADD 1 SOC 621 CODEC 1363 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston 17 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto

Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2017-00398 SVO Rentola Essi(STM) 23.11.2017 Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

12818/10 HKE/phk DDTE

12818/10 HKE/phk DDTE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (OR. en) 12818/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

ASETUSEHDOTUKSEN II OSASTOA KOSKEVA NEUVOSTON LAUSUMA

ASETUSEHDOTUKSEN II OSASTOA KOSKEVA NEUVOSTON LAUSUMA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. heinäkuuta 2009 (23.07) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2006/0006 (COD) 11162/09 ADD 1 CODEC 874 SOC 405 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot