STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET"

Transkriptio

1 Rahoitus ja vakuudet 2010 Prof. Jarno Tepora: STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET I. STRUKTUROIDUN RAHOITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN YRITYKSEN / HANKKEEN TOIMIJOIDEN RISKIPOSITIOIDEN OPTIMAALINEN MÄÄRITTÄMINEN KOKO HANKETTA SILMÄLLÄ PITÄEN (PROSESSIKAAVIO) TOIMIJOIDEN RISKIVASTUUN ALLOKOINTITAVOITE SILMÄLLÄ PITÄEN HYÖTYNÄKÖKOHTIA JA RISKINKANTOKYKYÄ RAHOITUSINSTRUMENTTIEN JAKO ERI RISKILUOKKIIN SILMÄLLÄ PITÄEN ETUSIJAJÄRJESTYSTÄ JA VAKUUDEN ANTAMIS-MAHDOLLISUUTTA; RASITUS- JA OMISTUSVAKUUDET RAHOITUKSEN HAJAUTUS ERILAISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN RINNAKKAISELLA KÄYTÖLLÄ: OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS, VÄLIRAHOITUS JA VELKARAHOITUS VELKARAHOITUKSEN ANTAJIEN INTRESSIKONFLIKTIEN POISTAMIS-TAVOITE SOPIMUSJÄRJESTELYIN: SENIOR- JA JUNIORLUOTOT, ALIS-TEISET LAINAT, (SYNDIKOIDUT LUOTOT) KONTROLLITAVOITE SOPIMUSJÄRJESTELYIN: LUOTTOSOPIMUSTEN KOVENANTTIEHDOT OMISTAJIEN SITOUTTAMISTAVOITE: SUORAT VASTUUSITOUMUKSET JA EPÄSUORAT TUKISITOUMUKSET

2 II. STRUKTUROIDUN RAHOITUKSEN KÄYTTÖALASTA 1. YRITYKSEN RAHOITUS- JA VAKUUSJÄRJESTELYT OMA PÄÄOMA: OSAYHTIÖOIKEUDELLISET RAHOITUSINSTRUMENTIT VIERAS PÄÄOMA: VAKUUDELLISET LAINAT: RASITUSVAKUUS JA OMISTUSVAKUUS SEKÄ VAKUUDETTOMAT VELKAKIRJALAINAT, ALISTEISET LAINAT TULORAHOITUS VÄLIRAHOITUS -> PÄÄOMALAINA, VAIHTOVELKAKIRJA tms. 2. YRITYSKAUPAN RAHOITUS- JA VAKUUSJÄRJESTELYT LBO-TYYPPINEN YRITYSKAUPPA: YRITYSKAUPPAA VARTEN PERUSTETTU YHTIÖ OSTAA YRITYKSEN KAUPPA ON RAHOITETTU ESIMERKIKSI SEURAAVASTI: OMA PÄÄOMA 20 %, VÄLIRAHOITUS 10 % JA VIERAS PÄÄOMA 70 % VÄLIRAHOITUS ETUSIJAJÄRJESTYS MYYJÄN YRITYSKAUPAN TOTEUTTAMISEKSI MYÖNTÄMÄ LAINA (AVENDOR ETUSIJAJÄRJESTYS PANKKIEN SENIOR JA JUNIOR -LUOTOT: SOPIMUSVAPAUS, ALISTEISET LAINAT

3 3 3.. PROJEKTIRAHOITUS LÄHINNÄ VIERAAN PÄÄOMAN EHDOILLA TAPAHTUVA INVESTOINTIRAHOITUS PROJEKTIYHTIÖN AVULLA VELKARAHOITUKSEN TAKAISINMAKSU PERUSTUU PROJEKTIYHTIÖN KASSAVIRTAAN PROJEKTIN KOKO OMAISUUSMASSA VAKUUTENA PROJEKTISOPIMUKSET ELINKAARI-/YKSITYISRAHOITUS JULKISEN SEKTORIN INFRAN RAKENTAMISTA JA YLLÄPITOA PROJEKTIYHTIÖ TUOTTAA JA JULKISYHTEISÖ OSTAA PALVELUN 4. ARVOPAPERISTAMINEN SAATAVAN ARVOPAPERISTAMINEN ENNALTA YKSILÖIDYN SAATAVAN TAI SAATAVAKANNAN UUDELLEENRAHOITTAMISTA ERILLISYHTIÖN AVULLA JOUKKOVELKAKIRJALAINA: SENIOR JA JUNIOR-OSUUDET; KESKINÄINEN ETUSIJAJÄRJESTYS RATING: AINAKIN OSA AAA-luokkaa LIIKETOIMINNAN ARVOPAPERISTAMINEN TIETYN YRITYKSEN MÄÄRITELLYN LIIKETOIMINNAN KASSAVIRRAN, TULOJEN ARVOPAPERISTAMINEN ARVOPAPERISTETTAVAN LIIKETOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN ANSAITSEMATTOMAN SAATAVAN PANTTAUS ERILLISYHTIÖLLE

4 4 III. STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN VAIKUTTAVAT PERUSTEKIJÄT YRITYKSEN / HANKKEEN TALOUDELLINEN TILA JA SEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (TILINPÄÄTÖSTIEDOT JA TULEVAISUUDEN KASSAVIRTAAN PERUSTUVA ARVONMÄÄRITYS) RAHOITUSJÄRJESTELYN ERI TOIMIJOIDEN RISKIPOSITIOIDEN MÄÄRITTÄMINEN RISKINKANTOKYVYN JA KOKONAISARVIOINNIN POHJALTA riskimatriisi: riski riskinkantaja riskin hallintakeino SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ KANSAINVÄLISESSÄ RAHOITUKSESSA PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ / SOPIMUSVAPAUS LAKI VELKOJIEN MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ (1578/1992) VELKOJIEN ETUSIJAJÄRJESTYS KONKURSSISSA JA ULOSOTOSSA TAKAISINSAANTILAKI (758/1991) / SOPIMUSKOVENANTIT INSOLVENSSILAINSÄÄDÄNTÖ: konkurssi, yrityssaneeraus ja ulosotto LAINSÄÄDÄNNÖLLISET ESTEET VAKUUDEN ASETTAMISELLE (OYL; VKL) ALISTEISET LAINAT SOPIMUSVAPAUDEN PUITTEISSA ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖ TIEDONANTOVELVOLLISUUS KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ VEROLAINSÄÄDÄNTÖ

5 5 IV. RAHOITUSINSTRUMENTTIEN JAKO ERI RISKILUOKKIIN PÄÄOMALAJI ISTRUMENTTI ETUSIJAJÄRJESTYS VAKUUS VOIDAAN koroton vpo I kyllä VELKARAHOITUS korollinen lyhyt vpo I kyllä korollinen pitkä vpo I kyllä jvk:t (suorat,vvk:t ja optiolainat) I kyllä debentuurit (suorat) II debentuurit (vvk:t ja optiolainat) II VÄLIRAHOITUS pääomalaina (suorat) III pääomalaina (vvk:t ja optiolainat) III äänettömät etuosakkeet (ei jako-osaa) IV osakepääoma V äänettömät etuosakkeet (jako-osa) V (IV) OMAN PÄÄOMAN Muu sidottu oma pääoma VI EHTOINEN RAHOITUS vapaa oma pääoma V (ml. varaukset ja poistoerä)

6 6 V. AJANKOHTAISIA KEHITYSSUUNTAUKSIA SUOMEN OIKEUDEN KANNALTA 1. ELINKAARI- /YKSITYISRAHOITUS JULKINEN HANKINTA SÄÄNNELTYNÄ PROSESSINA julkisia hankintoja koskeva sääntely verolainsäädäntö OIKEUDELLISET RISKIT hankintasääntelyn tulkintaongelmat vero-oikeudelliset ongelmat käytännössä esiintyneitä ongelmia * Lahti moottoritiehanke ;käyttöoikeusurakkatyyp. projektirahoitus * Agora -tutkimuskeskus, Jyväskylä ;rakennusurakkatyyp.leasing * Kuninkaantien lukio + liikunta- ja uimahalli, Espoo; käyttöo.leasing * Kampin keskus, Helsinki; sekatyyppinen käyttöoikeusurakka HANKINTASÄÄNTELYN TULKINTAONGELMAT MIKÄ HANKINTATYYPPI RAKENNUSHANKKEESSA ON KYSYMYKSESSÄ? * julkinen palveluhankinta? * julkinen rakennusurakka? * julkinen käyttöoikeusurakka? MINKÄLAINEN HANKINTAILMOITUS ON LAADITTAVA? B> avoin menettely B> rajoitettu menettely B> neuvottelumenettely; aina mahdollinen käyttöoikeusurakassa B> suora neuvottelumenettely; erityiset edellytykset: mm. yksinoikeuden suojaaminen tärkeätä on valita hankintamenettely oikein

7 7 VERO-OIKEUDELLISET ONGELMAT EVL:n KÄYTTÖOIKEUSURAKAN JA VEROTUKSEN PERUSRISTI-RIITA * rakennustyön korvauksena rakennuskohteen käyttöoikeus / suoriteperiaate (EVL 19 ') * projektiyhtiön verotus on epäselvä ja raskas * käyttöoikeusurakan rakenteellinen vero-ongelma EVL:N UUDET JAKSOTTAMISSÄÄNNÖKSET KOSKEVAT VAIN KÄYTTÖOIKEUSURAKOITA, JOISSA ON KYSYMYKSESSÄ: * yleinen tie tai rautatie * valtio korvauksen maksajana * kokonaishoitopalvelusopimus sopimusmuotona * suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalvelu * valtion maksama rahavastike määräytyy suoritemäärän perusteella C> kapea soveltamisala C> tarve verotussäännöksille, jotka ratkaisevat verotusongelman kaikkien käyttöoikeusurakkahankkeiden osalta * nykyisellään käyttöoikeusurakkaa kohtaa epäneutraali verokohtelu C> oikeustoimiin perustuvia järjestelyjä C> lainsäädännön muutostarve

8 8 2. ARVOPAPERISTAMINEN YKSILÖIDYN SAATAVAKANNAN ARVOPAPERISTAMISEN KEHITTELYÄ VAATIVIA OSIOITA: * saatavan aito kauppa (true sale) / vakuusluovutus - VKL 9 ' * suomalainen erillisyhtiö joukkovelkakirjalain liikkeeseenlaskijana - yksityinen osakeyhtiö peruspääomalla * erillisyhtiön omistus - säätiö, jonka tarkoitus on hyödyllinen (SäätiöL 5.3 ') * sijoittajien edunvalvonnan järjestäminen (vrt. trust-järjestely) - peruuttamaton valtuutus C> lainsäädännön uudistaminen - välillinen edustus C> omissa nimissään sijoittajien lukuun C> riippumaton luottolaitos taikka vastaava instituutio C> siirretään sijoittajien oikeudet C> pantinsaaja + edelleen pantinsaaja - fidusiaarinen edunvalvoja C> riippumaton instituutio C> sopimus- ja luottamussuhde osapuolten välillä

9 9 YRITYKSEN YKSILÖIDYN LIIKETOIMINNAN ARVOPAPERISTAMISEN KEHITTELYÄ VAATIVIA OSIOITA: YHDEN ERILLISYHTIÖN MALLI C> TRANSAKTION KONSTRUK- TIO KUVION AVULLA * erillisyhtiön rakenne ja omistajuus * sijoittajien edunvalvonnan järjestäminen * siirron kohteena liiketoiminnan tulevaisuudessa tuottamat kassavirrat - tuote tai palvelu ei suhdanneherkkä - liiketoimintaympäristö vakaa * kassavirtojen siirto liikkeeseenlaskija-erillisyhtiölle - siirto suoraan erillisyhtiölle tai keräilytilille, joka pantataan erillisyhtiölle * operatiivisen yhtiön koko vakuuskelpoinen omaisuus liikkeeseenlaskija- erillisyhtiön myöntämän luoton vakuudeksi * lisäksi operatiivisen yhtiön osakekanta pantataan erillisyhtiölle - mahdollistaa insolvenssitilanteessa panttirealisaation ja yhtiön hallinnoinnin * vielä ansaitsemattoman saatavan panttaus - panttikelpoisuus - ns. ansaintaperiaate

10 10 KAHDEN ERILLISYHTIÖN MALLI vaihtoehtoinen varainhankintaväline tilanteessa, jossa yritys voisi listata omistamansa liiketoiminnan * joukkovelkakirjamarkkinoille suunnattu synteettinen listautumisanti vaihtoehtoinen rahoitusmalli yrityskaupan rahoitusjärjestelyyn kahden erillisyhtiön malli edellyttää vielä syventävää perustutkimusta, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön Suomessa SYNTEETTINEN ARVOPAPERISTAMINEN luottojohdannaissopimuksella siirretään saatavapooliin kohdistuva luottoriski tai osa siitä erillisyhtiölle (suojan myyjä) luottojohdannainen on luottolaitoksen ja erillisyhtiön välinen molemminpuolinen velvoiteoikeudellinen sopimus, jossa suojan myyjän velvoite on ehdollinen suojan myyjän sitoumus C> ehdollinen maksunlupaus tai ehdollinen viiteomaisuuden ostovelvoite luottojohdannaissopimuksen oikeudellinen sisältö ja luonne voimassa olevan oikeusjärjestyksemme mukaan vaatii tutkimusta takauksen ja vakuutuksen piirteitä KIINTEISTÖVARALLISUUDEN ARVOPAPERISTAMINEN

11 11 3. ALISTEISET LUOTOT (ASubordinated määritelmä: Luoton alistaminen sopimusperusteisesti tarkoittaa sitä, että velkojat sopivat keskenään siitä, että seniorvelkoja on oikeutettu maksuun ennen juniorvelkojaa. Luoton alistaminen voidaan saavuttaa myös rakenteellisella alistamisella (osinkojen maksu) tai lakisääteisellä alistamisella (pääomalaina OYL 12:1 ja MJL 6 ' 4 kohta) käyttötilanteita: (1) yrityksen taloudellisten vaikeuksien yhteydessä, (2) yrityskaupan yhteydessä (esim. MBO -kaupassa) tai (3) projekti-rahoituksessa lainatyypit: (1) pääomalaina, (2) viimesijainen laina ja (3) velkojien keskinäinen sopimus maksunsaantijärjestyksestä pääomalaina: tunnusmerkit määritellään OYL :ssa C> velvoite-oikeudellinen saatava, johon liittyy samanaikaisesti yhtiöoikeudellisia piir-teitä viimesijainen laina: velkojan ja velallisen välinen sopimusjärjestely maksun-saantijärjestyksen muuttamiseksi luottosopimuksessa C> velkojan myöntämä luotto suoritetaan konkurssitilanteessa vasta kaikkien velkojien saatavien suorittamisen jälkeen -> etusijajärjestyksen muuttaminen L velkojien maksunsaantijärjestyksestä 2 ja 6 ' (VML) alistettu suhteessa yhteen velkojaan / kaikkiin muihin velkojiin annettu vakuus viimesijaisesta lainasta velkojien keskinäinen sopimus: velkojien väliset sopimukset (intercreditor-sopimukset) luoton alistamisesta -> voidaan tulkita kolmella tavalla: (i) saatavan vierasvelkapanttaus, (ii) yksityiseen sopimukseen

12 12 perustuvana rahoitusinstrumenttina tai (iii) omana vakuusmuotona velallisen konkurssissa kaikki järjestelyyn osallistuvat velkojat saavat VML 2 ':n mukaisen tasapuolisen maksunsaantiaseman, mikä sitten velkojien keskinäisessä suhteessa jaetaan sovitulla tavalla C> esim. V:n konkurssissa junior-velkoja B tilittää senior-velkojalle A:lle mahdollisesti saamansa jako-osuuden kunnes A:n saatava on tullut kokonaisuudessaan maksetuksi junior-velkojan (B) insolvenssitilannetta silmällä pitäen senior-velkojalle (A) voidaan luoda etuoikeutettu asema vierasvelkavakuuden asettamisella tai saatavan siirrolla C> junior-velkojan jakosopimuksen mukainen maksuvelvollisuus rajoittuu siihen määrään, jonka junior-velkoja saa velallistaholta suorituksena C> niinpä junior-velkoja voi pantata velalliselta olevan saatavansa senior-velkojalle maksuvelvollisuutensa vakuudeksi tai perustaa objektikohtaisen suorituksensaantioikeuden ehdollisesta saatavasta Toinen ja yksinkertaisempi tapa on ehdollisen saatavan siirto juniorivelkojalta seniorivelkojalle -> denuntiaatio VKL 31.1 ' jakosopimuksen ja saamissuhteen sisältö ja luonne rajoitettu takaus / vierasvelkapantti tai saatavan siirto

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa:

1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: Asianajotoimisto Trust JOUKKOVELKAKIRJAVELKOJIEN KONTROLLOINTI JA NEUVOTTELUASEMA UUDELLEENJÄRJESTELYISSÄ 1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: velallisyritys

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot