YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007

2 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä Toimitusjohtajan katsaus Strategiatyö Johtaminen, hallinto Perustietoa yhtiöstä Kehityshankkeet 6 2. Palvelut ja tuotteet Käsittely ja hyödyntäminen Palvelujen kuvaus Jätemäärät Jätteiden hyödyntäminen Muut palvelut Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Vuorovaikutus Ympäristövastuu Vaikutukset veteen Vaikutukset ilmaan Melu, liikenne ja haittaeläimet Taloudellinen vastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöstiedot Tilintarkastuskertomus Käsitteet ja lyhenteet 30 Ekokaari 50, ANJALANKOSKI Keskus: (05) Telefax: (05) Sähköposti: Jätekeskus avoinna ma-pe Toimisto avoinna ma-pe YHTEYSHENKILÖT: Toimitusjohtaja saakka Jukka Köppä (05) alkaen Kari Martikainen (05) LAITOKSEN KÄYTTÖ: Käyttöpäällikkö Paavo Savolainen (05) Laitos Sami Korhonen, Mika Leppänen, Janne Markkanen, Matti Pietarila, Pekka Tiuraniemi. KAATOPAIKKATOIMINTA: Jätehuoltomestari Eero Aho (05) Jätehuoltotyöntekijä Juha Myllylä Hannu Ceder Tero Räikkönen Mika Utti NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: Laatu- ja ympäristöpäällikkö Hanna Alatalo (05) Ympäristöinsinööri Essi Tani (05) Asiakaspalvelupäällikkö Virpi Leppälä (05) Neuvoja Vesa-Matti Keisa (05) TIEDOTUS: LASKUTUS: TOIMISTO: Tiedottaja Maimi Spännäri (05) Taloussihteeri Maija Kaivola (05) Toimistosihteeri Maarit Toikkanen (05) VASTAANOTTO: Anna-Liisa Lång (05) Minna Matila 2 SISÄLLYS JA YHTEYSTIEDOT

3 1. KUVAUS YHTIÖSTÄ 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2007 toukokuun 14. päivänä tuli kuluneeksi kymmenen vuotta yhtiön perustamisesta. Kymmenvuotista taivalta juhlittiin matalalla profiililla omistajatahojen ja sidosryhmien edustajien kanssa laivaristeilyllä Kotkan vesillä. Taloudellisesti yhdeksäs tuotannollinen toimintavuotemme oli hyvä liikevaihdon noustessa budjetoitua paremmaksi lähes edellisen vuoden tasolle, vaikka jätevesilietteen käsittelystä luovuttiin vuoden alussa. Kaatopaikalle sijoitetun jätemäärän kasvu, noin 4 %, paikkasi jätevesilietteen pois jäämisen aiheuttaman aukon. Hyvän tuloksen syntymiseen vaikutti oleellisesti liikevaihdon lisäksi kulupuolen onnistunut kurissapitäminen. Kuluneen vuoden merkittävimpiä hankkeita oli ISO 14001:2004 mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Järjestelmä rakennettiin verkostohankkeena kolmen muun jäteyhtiön kanssa. Hankkeessa ja siihen liittyvässä sisäisessä koulutuksessa oli mukana koko yhtiön henkilöstö. Ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden lopulla. Vuonna 2008 tavoitteena on jatkaa toimintajärjestelmien kehittämistä rakentamalla yhtiölle ISO 9001:2000 standardin vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä ja integroida se yhtenäiseksi toimintajärjestelmäksi em. ympäristöjärjestelmän kanssa. Yhtiö laajensi toimialaansa sopimalla tiedotus- ja neuvontapalvelujen myymisestä Etelä-Kymenlaakson kunnille. Myös muiden jätehuollon palvelutehtävien suorittamisesta yhtiön toimesta on neuvoteltu Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa. Uuden Kouvolan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämisessä tulisi ottaa huomioon Kymenlaakson Jäte Oy:n mahdollisuudet huolehtia kunnalle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä. Jätehuoltojärjestelmän kokonaisuuden selventämiseksi, yhtenäisten jätehuoltopalvelujen mahdollistamiseksi ja synergiaetujen hyödyntämiseksi maakunnassa em. toimintojen yhdistäminen yhdelle toimijalle olisi enemmän kuin toivottavaa. Pääosa yhtiön käsittelytoiminnoista päätettiin tehdä omalla henkilökunnalla ja kalustolla. Päätös edellytti kaatopaikkakoneen hankintaa ja kenttähenkilöstön työtehtävien uudelleen järjestelyjä. Päätös ja ulkoistettujen konetöiden sopimuksen päättyminen tehosti toimintoja ja vähensi käyttöpuolen kuluja. Rakennusinvestointien määrä viime toimintavuonna oli vähäinen. Merkittävin investointi, suoto- ja muiden jätevesien esikäsittelyjärjestelmän rakentaminen, käynnistyi syksyllä ja jatkuu kesällä Esikäsittelyn tavoitteena on puhdistaa jätevedet vastaanottokelpoiselle tasolle Kymen Vesi Oy:n lopullisesti puhdistettavaksi sekä jäteveden aiheut tamien hajuhaittojen poistaminen verkostosta. Samalla lisätään jätevesien varastointikapasiteettia ylivuotojen minimoimiseksi. Muita merkittävimpiä tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita olivat uuden ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistäminen, uuden budjetointijärjestelmän käyttöönotto sekä yhteistyössä Kouvolan seudun kuntayhtymän ja Ekokem- Palvelu Oy:n kanssa tehty tutkimus lähiasukkaiden käsityksistä ja mielipiteistä koskien Ekopark-yrityspuistoa. Ympäristövaikutusten arviointi valmistuu kesällä 2008 ja antaa pohjaa jätekeskuksen mahdollisille uusille toiminnoille. Hankkeen jatkotyönä käynnistyy jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistamisprosessi. Allekirjoittanut siirtyy 11 toimitusjohtajavuoden jälkeen eläkkeelle syyskuun alusta Haluan tässä yhteydessä kiittää yhtiön omistajia, asiakkaita ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana. Olen ylpeä, mutta samalla nöyrä saatuani olla näköalapaikalla ja johtamassa laaksokunnan jätteenkäsittelytoimintaa sen tähän asti voimakkaimmissa kehitys- ja muutosvaiheissa. Toivotan onnea ja menestystä seuraajalleni sekä yhtiön hallitukselle ja henkilökunnalle. Jukka Köppä toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

4 1.2 STRATEGIATYÖ YHTIÖN PERUSTEHTÄVÄ Yhtiön tehtävänä on hoitaa ensisijaisesti osakkaidensa jätteiden käsittelytehtäviä omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa osinkoa. (Osakassopimus ) VISIO VUONNA 2010» Yhtiö on kokonaisvaltainen jätehuollon järjestäjä ja kehittäjä toiminta-alueellaan» Jätelainsäädännön perusperiaatteiden mukaisesti toteutetaan jätehierarkiaa: jätteen synnyn ehkäisy, jätteen hyödyntäminen materiaalina, jätteen hyödyntäminen energiana ja jäännösjätteen vaaraton loppusijoittaminen» Biojäte kerätään ja käsitellään erikseen» Pääosa nykyisin kaatopaikalle sijoitettavasta yhdyskuntajätteestä hyödynnetään energiana» Koko toiminta-alueella kunnan velvollisuutena olevan jätteen kuljetukset on kilpailutettu» Muita toimintoja (esim. yritysjätepalvelut, jätevesilietteen, tuhkien jne käsittely) voidaan järjestää liiketaloudellisin perustein (Liiketoimintasuunnitelma ) ARVOT Asiakkaiden, ympäristön ja kustannustehokkuuden huomioiminen ovat johtavia arvoja toiminnassamme. (Liiketoimintasuunnitelma ) TOIMINTA-AJATUS Toiminnan tarkoituksena on huolehtia asiakkaan toimittaman jätteen asianmukaisesta hyödyntämisestä ja/tai käsittelystä tarjoamalla tälle teknisesti laadukkaita sekä ympäristövaatimukset täyttäviä lajittelu-, hyödyntämis- ja loppusijoituspalveluja kustannustehokkaasti. (Liiketoimintasuunnitelma ) 1.3 JOHTAMINEN, HALLINTO Yhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Ylintä päätäntävaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa, omistajat päättävät mm. yhtiöjärjestyksen sisällöstä, yhtiön laajentumisesta tai merkittävistä investoinneista. Yhtiökokous päättää myös hallituksen kokoonpanosta. Koska hallituspaikkoja on vähemmän kuin omistajia, on pienemmillä omistajakunnilla edustus vuorotellen. Vastuut ja valta jakaantuvat omistajien kesken kuntien asukasluvun suhteessa. Isommilla kunnilla on enemmän osakkeita ja siten myös ääniä kokouksissa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, samoin sillä on valvontavastuu eli velvollisuus seurata ja valvoa yhtiön toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa juoksevasta hallinnosta ja operatiivisesta johtamisesta sekä laatii strategiset suuntaviivat, jotka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskustelevat ja valmistelevat asioita säännöllisesti hallituksen kokouksia varten. Yhtiön käytännön toiminta on jaettu kuuden yksikön tehtäväksi. Säännöllisiin johdon viikkopalavereihin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden päälliköt ja tarvittaessa muuta henkilöstöä. Yhteydenpito omistajakuntien ja kuntayhtymän jätehuoltovastaavien kanssa tapahtuu koordinaatioryhmäksi kutsutuissa neuvotteluissa, joita pidetään 3-4 kuukauden välein. KYMENLAAKSON JÄTE OY:N ORGANISAATIO KUVAUS YHTIÖSTÄ

5 1. KUVAUS YHTIÖSTÄ 1.4 PERUSTIETOA YHTIÖSTÄ OMISTAJAT Anjalankoski Elimäki Hamina Iitti Jaala Kotka Kouvola Kuusankoski Lapinjärvi Miehikkälä Pyhtää Valkeala Virolahti Kouvolan seudun kuntayhtymä Kymenso Oy Myllykoski Paper Oy Sunila Oy UPM Kymmene Oyj KYMENLAAKSON JÄTE OY:N VIRSTANPYLVÄÄT Kouvolan ja Kotkan seutujen jätehuoltotyöryhmien tutkimus- ja selvitystöitä Kymenlaakson Jäte Oy perustettiin (13 kuntaa, Kouvolan seudun kuntayhtymä ja neljä metsäteollisuusyhtiötä) Jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointi Jätekeskukselle myönnettiin ympäristölupa. Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui: vaaka, optinen erottelulaitos, energiajätteen murskauslaitos, varastokenttä, työmaatoimisto, tasausallas jätevesille. Energiajätteen ja kaatopaikkajätteen erottelu kotitalouksissa erivärisiin pusseihin käynnistyi (energiajäte oranssin väriseen pussiin). Solmittiin sopimus Lahden Lämpövoima Oy:n kanssa kierrätyspolttoaineen toimittamisesta Lapinjärven kunta liittyi yhtiöön EU-direktiivin täyttävä tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen ensimmäinen täyttöalue valmistui Jätteen vastaanotto kuntien kaatopaikoille päättyi. Öljyisten maiden vastaanottoalue ja -rakennus otettiin käyttöön. Ekokem Palvelu Oy:n kanssa solmittiin sopimus pilaantuneiden maiden vastaanotosta ja käsittelytoiminnasta yhtiön vuokraamalla alueella Toimisto- ja sosiaalitilarakennus valmistui Rakennettiin loppusijoitusalueen toinen täyttöalue, lajittelukenttä, toinen jätevesien tasausallas, nestemäisten jätteiden vastaanotto- ja valutusaltaat ja hankittiin toinen vaaka. Perustettiin Kaakkois-Suomen hankintarengas (IUJH, PHJ, Metsäsairila Oy, KLJ) tarkoituksena jätteen energiakäytön kilpailuttaminen yhteishankintana Biojätteen erilliskeräys ja kompostointi membraanikankaalla peitetyissä aumoissa aloitettiin. Yhdyskuntalietteiden vastaanotto ja käsittely avoaumoissa käynnistyi. Kotitalouksissa luovuttiin energiajätteen lajittelusta eli ns. oranssipussijärjestelmästä. Solmittiin Kaakkois-Suomen hankintarenkaan ja Kotkan Energia Oy:n välinen sopimus jätteen energiahyötykäytöstä Yhdyskuntalietteen vastaanotto päättyi. Hyötyvoimalan rakentaminen Kotkassa käynnistyi Yhtiö täytti 10 vuotta. Yhtiölle myönnettiin ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Asukasneuvonta sopimusperusteisesti Kotkassa, Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella käynnistyi. Jäteyhtiön 10-vuotisjuhlassa toukokuun lopulla ei jäykistelty. Halvatun Papat duon Pete Kauppinen (oik.) tenttaa Anjalankosken kaupungin mittauspäällikkö Pekka Aaltoa ja vuoroaan odottaa Kotkan kaupungin kunnossapitoinsinööri Anu Heinikoski. Kotkalaisvarustamon ms. Kristina Brahen illallisristeilylle osallistui kuutisenkymmentä henkilöä. VUOSIKERTOMUS

6 1.5 KEHITYSHANKKEET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kymenlaakson Jäte Oy käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) vuoden 2007 alussa. YVA:n ensimmäisessä vaiheessa laadittiin yhteistyössä konsultin kanssa uusi, jätehuollon muuttuvia vaatimuksia vastaava ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jossa on otettu huomioon lainsäädännön muutosten vaikutukset toimintaan. Jätekeskuksen ensimmäinen YVA tehtiin ennen toiminnan aloittamista vuonna Kymenlaakson Jäte Oy:n uudessa YVA-ohjelmassa pääpaino on yhtiön paikallisissa tarpeissa ja toimintojen kehittämisessä. Osa ohjelman toiminnoista on uusia YVAmenettelyn vaativia käsittelytekniikoita, joille on haettava ympäristölupa. Arvioinnin tavoitteena on vähentää tai lieventää suunnitellun hankkeen kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa sen myönteisiä vaikutuksia. Valmisteilla oleva YVA koskee muun muassa biojätteen ja jätevesilietteen sekä niistä valmistettavan humuksen ja mullan jatkojalostusta, kotitalouksien kuivajätteen siirtokuormausta, teollisuussivutuotteiden ja -jätteiden käsittelyä sekä erilaatuisten tuhkien käsittelyä ja loppusijoitusta. YVA-menettelyn on tarkoitus valmistua kesäkuun lopussa Konsulttina työssä toimii FCG Planeko Oy. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Kymenlaakson Jäte Oy rakensi ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2004 verkostoprojektissa kolmen muun jätehuoltoyhtiön kanssa. Projektissa mukana olleet jäteyhtiöt olivat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy sekä Oulun Jätehuolto. Projekti käynnistyi vuoden 2006 lopulla. Kymenlaakson Jäte Oy:n ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden 2007 joulukuussa. Ympäristöjärjestelmän auditoi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ruotsista. Lisää tietoa ympäristöjärjestelmästä löytyy vuosikertomuksen sivulta 17. JLRAP II -HANKE JlrapII -hanke on Jätelaitosyhdistys ry:n ja 26 jäteyhtiön yhteishanke. Hankkeen toteutuksen vastuuorganisaatio on FCG Efeko. Käytännön työskentelyä varten osallistujista on koostettu pienryhmiä: materiaalivirrat, viestintä- sekä talous- ja henkilöstöryhmät. Kullakin jäteyhtiöllä on edustajansa jokaisessa pienryhmässä. JlrapII -hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään edelleen jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia, johon kuuluvat olennaisena osana jätelaitoksille soveltuvat yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Hanke soveltaa GRI (Global Reporting Initiative) kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa jätelaitosten sidosryhmäraportoinnin käytäntöön. Lisäksi käytetään hyväksi Jlrap I -hankkeesta saatuja hyviä tuloksia sekä ehdotuksia ja jatketaan JLY:n jätelaitoksille tarkoitetun vertailutietokannan kehittämistä yhteensopivaksi tunnuslukujen kanssa. Hankkeen avulla saavutettava hyöty; luotettava ja vertailukelpoisesti toteutettu ulkoinen sidosryhmäraportointi, vie mahdollisuuden turhilta ja perusteettomilta väittämiltä sekä parantaa jätelaitosten julkisuuskuvaa. Lisäksi yhteiset tunnusluvut tuottavat toiminnan kehittämisen, ympäristövastuun hallinnan sekä sidosryhmien tiedontarpeiden kannalta keskeistä tietoa. OSWAT-HANKE Kymenlaakson Jäte Oy on ollut ohjausryhmän jäsenenä selvityshankkeessa, jossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston energia- ja ympäristötekniikan osasto valmisteli Kymenlaakson alueelle alustavan suunnitelman suuressa alusöljyonnettomuudessa syntyneiden jätteiden käsittelemiseksi. Selvitys osoitti, että suomalainen jätehuoltojärjestelmä vaatii kehittämistä, jotta vastaanotto- ja käsittelykeskukset voivat vastaanottaa öljyonnettomuuden sattuessa syntyvät suuret jätemäärät. SYTYKE SYNTYPAIKKALAJITTELUN KEHITTÄMINEN Kymenlaakson Jäte Oy ja Kotkan Energia Oy aloittivat Hyötyvoimalan jätepolttoaineen hankintaan liittyen yhteistyöprojektin jätteiden lajittelun tehostamiseksi. Mukana projektissa ovat myös Etelä-Kymenlaakson kunnat, Kouvolan seudun jätehuolto ja Kymen luonnonsuojelupiiri ry. Projektin tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy sekä materiaaleina hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden lajittelun tehostaminen niiden syntypaikalla. Vuoden 2007 aikana tutkittiin esimerkki-asukasalueen jätekuormia, pidettiin yleisötilaisuuksia jätteiden lajittelusta ja jätteen määrän vähentämisestä sekä järjestettiin alueella asukaskysely. 6 KUVAUS YHTIÖSTÄ

7 1. KUVAUS YHTIÖSTÄ BIOHALO-HANKE Kymenlaakson Jäte Oy on ollut mukana rahoittajana ja yhteistyökumppanina Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimassa BIOHALO-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ekotehokasta arkea ja vapaa-aikaa. BIOHALOhanke edistää jäte- ja vesihuollon ekologisesti kestävien ja ekotehokkaiden ratkaisujen omaksumista ja käyttöönottoa maaseudun vakituisten ja vapaa-aikaa viettävien asukkaiden keskuudessa. JÄTEHUOLTOTEKNIIKAN PROFESSUURI ALUEELLISEN TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon perustettiin jätehuoltotekniikan professuuri määräaikaisena hankkeena alkaen. Hankkeen on suunniteltu kestävän vuoden 2010 loppuun. Kymenlaakson Jäte Oy toimii hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Jätealan professuurin alaksi on määritelty teollisuuden ja yhdyskuntien jätehuoltojärjestelmät ja jätteiden hyötykäyttö. Näillä aloilla erityisiä sovellusalueita ovat teollisuuden ja yhdyskuntien jätevirtojen integrointi ja jätehuoltoyhteistyö, Itä-Suomi yhteistyö, Venäjän lähialueyhteistyö sekä Itämeriyhteistyö. Olennainen yhteistyön rakentamisen keino on professuurin toiminta Anjalankosken Ekoparkin jätealan tutkimuksen johtajana ja kehittäjänä. Yritysyhteistyönä tehtiin hankkeessa toimintavuoden aikana diplomityö: Kaatopaikkakaasun hyötykäyttömahdollisuudet Anjalankosken Ekoparkissa. Työssä tarkastellut vaihtoehdot tarjoavat ympäristöllisten hyötyjen lisäksi liiketoiminnallista hyötyä Ekoparkin alueella toimiville yrityksille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää soveltaen myös muilla eri kokoluokan kaatopaikoilla syntyvien kaatopaikkakaasujen hyötykäyttöä suunniteltaessa. JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN Kymenlaakson Jäte Oy:n jätevesien käsittelyn kehittäminen on ollut yhtiössä keskeinen kehityshanke vuonna Kymenlaakson Jäte Oy teetti konsulttityönä Keltakankaan jätekeskuksen jätevesien esikäsittelystä yleissuunnitelmaselvityksen Ramboll Oy:llä. Kymenlaakson Jäte Oy ja Kymen Vesi Oy allekirjoittivat sopimuksen jätevesien toimittamisesta Kymen Vesi Oy:n jäteveden-puhdistamolle Halkoniemeen. Sopimuksen mukaan Kymenlaakson Jäte Oy:n tulee jatkossa esikäsitellä jätevetensä ennen kuin vesi voidaan johtaa parhaillaan rakennettavalle Mussalon keskuspuhdistamolle. Jätevesien käsittelyn kehittämishankkeen toteutus on jaettu kahteen urakkaan: asfalttipohjaisen tasausaltaan, koneiston ja putkiston rakentamiseen sekä selkeytysrakennuksen rakentamiseen. Tuleva lisäallaskapasiteetti 4500 m 3 mahdollistaa pumppauksen tasaisen virtaaman ja tasaa siten puhdistamolle lähtevää kuormaa. Keskimääräinen virtaama saadaan näin pysymään sopimuksen mukaisissa, kohtuullisissa rajoissa, so. noin 300 m 3 /d. Allas valmistuu keväällä Altaaseen keräytyvä sakka voidaan käsitellä esimerkiksi nestemäisten jätteiden käsittelyn yhteydessä. VUOSIKERTOMUS

8 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.1 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 1. VAAKA JA VASTAANOTTO» kuormien punnitus» siirtokirjat» ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan 2. MURSKAUSLAITOS» otettu käyttöön 1999» kierrätyspolttoaineen valmistus» jätepuun murskaus» magneettisten metallien erotus» murskauksen kapasiteetti 12 t / h 3. LAJITTELUKENTTÄ» kuormien lajittelu koneella» vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää 4. BIOJÄTTEEN KÄSITTELY JA KOMPOSTOINTI» urakoitsija: Vapo Oy» perustuu membraanitekniikkaan» toiminta aloitettu vuonna 2005» kapasiteetti noin 5000 t/a 5. PUHDISTAMOLIETTEEN KOMPOSTOINTI» lietettä käsiteltiin vuosina 2005 ja 2006 noin t/a» vuonna 2007 jälkikypsytys aumoissa PALVELUT JA TUOTTEET

9 2. PALVELUT JA TUOTTEET 6. ÖLJYISTEN MAIDEN KÄSITTELY» toiminta käynnistynyt vuonna 2002» perustuu kompostointitekniikkaan» öljy-vesi-hiekkaseoksille kolme allasta 7. EKOKEM-PALVELU OY» pilaantuneiden maiden käsittely» Ekokem-Palvelu Oy:n vastuulla 8. ja 9. LOPPUSIJOITUSALUE» EU-vaatimukset täyttävä pohjarakenne» I täyttövaihe otettiin käyttöön 2001, pinta-ala 3,0 ha» II täyttövaihe otettiin käyttöön 2004, pinta-ala 3,4 ha 10. NESTEMÄISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTO» rasvanerotus- ja hiekanerotuskaivo» sadevesikaivojen hiekkajäte» muita teollisuuden lietteitä 11. JÄTEVESIEN TASAUSALTAAT» kaksi sepelipohjaista allasta» täyttökapasiteetti 2900 m 3» altaassa ilmastus ja kemikaalien syöttö» kolmannen altaan rakennustyöt aloitettu» pumppaus altaasta jätevedenpuhdistamolle 12. PIENTUOJIEN VASTAANOTTO» pakettiauto ja peräkärrykuormat» energiajäte 2.2 PALVELUJEN KUVAUS ENERGIAJÄTTEEN MURSKAUS Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksessa on toiminnassa vuonna 1999 käyttöönotettu palavan jätteen murskauslaitos. Laitoksessa murskataan yrityksistä, teollisuudesta ja laitoksista erilliskerättyä polttokelpoista energiajätettä. Jätettä murskataan pääsääntöisesti kahdessa vuorossa, viitenä päivänä viikossa. Vastaanotettu, tarkastettu polttokelpoinen energiajäte nostetaan kauhakuormaajan avulla lamellikuljettimelle, josta se saadaan tasaisesti syötettyä esimurskaan. Esimurskassa on repivät terät, joilla kappaleiden palakooksi saadaan noin mm. Materiaalivirta kulkee murskan jälkeistä kourukuljetinta pitkin jälkimurskaan. Tällä kuljettimella materiaalivirta kulkee myös hihnamagneetin alta ja siitä poistetaan magneettiset metallit. Esimurskattu jäte johdetaan jälkimurskaukseen, jossa leikkaavilla terillä materiaalin lopulliseksi palakooksi saadaan alle 50 mm. Jälkimurskauksen jälkeen materiaali kulkee vielä toisen hihnamagneetin alta. Kokonaisuudessaan magneettien yhteenlaskettu erotusteho on vähintään 95 p- %. Sekä esi- että jälkimagneeteista talteen saadut metallit ohjautuvat suoraan lavalle, josta ne kuljetetaan hyötykäyttöön. Valmiin kierrätyspolttoaineen voi ohjata joko konttiasemalle, jossa tuote puristetaan kontteihin tai bunkkeriin, josta se voidaan lastata suoraan hakeautoon tai siirtää varastokentälle. Laitoksella toimii myös murskauspalvelu, jolloin murskataan erikseen kantoja tai muita vaikeasti murskattavia jakeita. Myös esimerkiksi Tullilaitos käyttää murskauspalvelua takavarikoitujen tuotteiden hävityksessä.» kaatopaikkajäte» metallit» kyllästetty puu 13. TOIMISTO» valmistunut vuonna 2003» toimistotiloja» sosiaalitiloja Lähin asuintalo 0,7 km Jätekeskuksessa on toiminnassa vuonna 1999 käyttöön otettu energiajätteen murskauslaitos. Valmis murske on kooltaan noin 5x5 cm. VUOSIKERTOMUS

10 BIOJÄTTEEN KÄSITTELY Biojätteen erilliskeräys käynnistyi Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueella lokakuussa Biojätettä kerätään alueen rivi- ja kerrostaloista sekä yrityksistä ja laitoksista. Vapo Oy on vuokrannut 8000 m 2 :n kenttäalueen käsittelytoimintaa varten. Käsittelytoiminta perustuu yhtiöiden väliseen sopimukseen. Kymenlaakson Jäte Oy ottaa biojätteen vastaan, punnitsee kuormat sekä hyödyntää lopputuotteen. Vapo Oy:n kevytrakenteinen kompostointilaitoksen tekniikka perustuu membraaniteknologiaan. Laitoksen vuosikapasiteetti on noin 5000 tonnia biojätettä. ÖLJYISTEN MAIDEN KÄSITTELY Öljyisten maiden vastaanotto- ja käsittelyalueen käsittelykapasiteetti on t/a öljyllä pilaantunutta maata. Käsittelyalueen kokonaispinta-ala on noin m 2. Käsittelyalue koostuu neljästä erillisestä asfaltoidusta allasmaisesta maaperärakenteesta. Vastaanotto- ja käsittelyrakennus sijaitsee yhdessä allasrakenteessa. Vuonna 2007 vastaanotetut öljyiset maat ovat lähtöisin pääosin Kymenlaakson alueelta, lisäksi muutama erä tuotiin maakunnan ulkopuolelta. Yhteensä Kymenlaakson Jäte Oy on vastaanottanut öljyisiä maita noin tonnia vuosina Käsiteltävät öljyiset maat sijoitetaan aumoihin ja tarvittaessa niihin lisätään tukiainetta, kuten haketta sekä ravinteita, esimerkiksi salpietaria. Kun prosessoitavien maamassojen öljypitoisuus laskee alle tavoitepitoisuuden, maat siirretään kaatopaikan penkalle. Ympäristöluvassa on saastuneisuudelle määritelty tavoitepitoisuus, joka on mg/kg. NESTEMÄISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Nestemäisten jätteiden altaisiin otetaan vastaan hiekanerotuskaivojen sakkoja, ravintorasvajätettä, teollisuussakkoja sekä sadevesikaivojen hiekkajätettä. Nestemäiset jätteet sijoitetaan altaisiin jäteliemityyppien mukaan. Kaksi altaista on käytössä ja kolmas toimii vara-altaana. Altaassa lietteestä valuu neste pois, jolloin pohjalle jää jätesakkaa. Kirkaste johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta näytteenottokaivoon, josta se johdetaan tasausaltaaseen. Jätesakka poistetaan altaan pohjalta, joko puskutraktorilla tai kaivinkoneella ja siirretään tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tai yhdyskuntalietteiden käsittelyalueelle aumojen seosaineeksi. Nestemäisiä jätteitä vastaanotettiin vuonna 2007 yhteensä noin 4900 tonnia. Tästä määrästä yli 130 tonnia sijoitettiin kaatopaikalle ja noin 4800 tonnia nestemäisten jätteiden vastaanottoaltaisiin. JÄTTEEN LOPPUSIJOITTAMINEN Kaatopaikan täyttäminen eteni täyttösuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2007 aikana ei nostettu jätetäytön korkeutta vaan kaatopaikan täyttämistä jatkettiin leveyssuuntaan uudelle täyttöalueelle. Jätepenkereen paksuus oli vuoden 2007 lopussa enimmillään 10,5 m ja täyttökorkeus oli tasolla +65,00 metriä. Vuoden 2007 jätetäyttölisäys oli m 3. Vuoden 2007 loppuun mennessä koko kaatopaikan täyttötilavuudeksi arvioitiin m 3. Kymenlaakson Jäte Oy:n kaatopaikka on ollut toiminnassa kuusi vuotta. Täyttöä seurataan jatkuvasti ja alueen vaa itus tehdään joka kuukausi. Kun teollisuudesta vastaanotetaan jätettä, jonka ominaisuuksista ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei ole varmuutta, velvoitetaan jätteentuottaja aina toimitta- 10 PALVELUT JA TUOTTEET

11 2. PALVELUT JA TUOTTEET maan kaatopaikkakelpoisuusselvitys. Vuonna 2007 tehtiin kuusi kaatopaikkakelpoisuusselvitystä. Lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy:n jätehuoltomestarille toimitettiin 11 erilaisten aineiden tai valmisteiden käyttöturvallisuustiedotetta. Tyypillisin kaatopaikalle sijoitettava jäte on tavanomaista yhdyskuntajätettä, josta ei ole tehty kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä. Vuonna 2007 vastaanotettiin yhteensä 6407 kaatopaikkajätekuormaa ja 11 lajittelemattoman jätteen kuormaa. Lajittelukentälle toimitettiin vuoden 2007 aikana yhteensä 2018 jätekuormaa. Vuoden 2007 aikana vastaanotetuista jätekuormista löytyi ongelmajätteitä (mm. kylmälaitteita, näyttöjä, televisioita, loisteputkia, akkuja) ja autonrenkaita yhteensä 644 kappaletta. Autonrenkaita tuli lukumääräisesti eniten. YHDYSKUNTAJÄTEVESILIETTEIDEN KÄSITTELY Kymenlaakson Jäte Oy:llä oli vuonna 2007 lainvoimainen ympäristölupa jätevesilietteiden käsittelemiseksi seuraavin ehdoin: jätevesilietteitä voi vastaanottaa käsiteltäviksi ajalla enintään 500 tonnia / kk ja ajalla enintään 1250 tonnia / kk. Jälkikypsytyksen osalta lupa on voimassa vuoden 2008 loppuun saakka. Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy ei ole vastaanottanut lainkaan jätevedenpuhdistamolietteitä, koska yhtiöllä ei ole voimassaolevia sopimuksia vesilaitosten kanssa. Lietteen jälkikypsytys käsittelykentällä on kuitenkin jatkunut koko vuoden Tässä vaiheessa prosessia lieteaumat eivät aiheuta enää vastaavia hajuongelmia kuin tuoreen lietteen käsittely. Vuoden 2007 aikana käytettiin 62 tonnia valmista kompostia viherrakentamiseen. Kompostimullalla päällystettiin jätekeskuksessa sijaitsevien teiden ja ojien luiskia. Alueen ulkopuolelle toimitettiin hyötykäyttöön vajaa 12 tonnia kompostimultaa. PIENTUOJIEN VASTAANOTTO Jäteyhtiö ottaa vastaan myös pienkuormia omaan vastaanottopisteeseensä. Nämä kuormat ovat tyypillisesti henkilöauton peräkärrykuormia tai pakettiautokuormia. Vastaanottopisteessä on lavat energia- ja kaatopaikkajätteelle, metalleille sekä kyllästetylle puulle. Asiakkaat lajittelevat kaatopaikka- ja hyötyjätteiden pienerät erillisen vastaanottoalueen vaihtolavoille. Vuonna 2007 jätekeskukseen vastaanotettiin noin 300 kappaletta henkilöautoilla tuotuja jätekuormia ja pakettiauto- ja peräkärrykuormia vastaanotettiin yhteensä 160 tonnia. 2.3 JÄTEMÄÄRÄT VASTAANOTETUT JÄTTEET Jätekeskukseen vastaanotettiin vuonna 2007 yhteensä noin tonnia jätettä ja 755 tonnia öljyisiä maaaineksia. Vastaanotetusta jätemäärästä noin tonnia oli kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä, josta erityisjätettä yli 1900 tonnia. Hyödynnettäviä jätteitä (eloperäinen jäte, energiajäte, puujäte ja metalli) otettiin vastaan noin tonnia. Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksesta toimitettiin yli 300 tonnia metalliromua Kuusakoski Oy:lle sekä lähes 600 tonnia kyllästettyä puuta Demolite Oy:lle. Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitokseen toimitettiin polttaen hyödynnettäväksi vajaa 5500 tonnia kierrätyspolttoainetta sekä noin 2400 tonnia murskattua puuta. Kotkan Energia Oy:n Hovinsaaren voimalaitokseen ei toimitettu vuoden 2007 aikana kierrätyspolttoainetta eikä puupolttoainetta. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle toimitettiin 970 tonnia kierrätyspolttoainetta kaatopaikan routaeristeeksi. Ongelmajätteistä osa toimitettiin jatkokäsittelyyn Ekokem Oy:lle ja osa Lassila & Tikanoja Oyj:lle. JÄTELAITOKSEN HALLINTAAN TULLEET JÄTEMÄÄRÄT VUOSINA 2006 JA 2007: tonnia yhdyskuntajäte maa- ja kiviaines rakennusjäte tuotantotoiminnan jäte Jäteryhmät VUOSIKERTOMUS

12 JÄTERYHMÄT VUODELTA 2007 JAOTELTUINA TARKEMPIIN ALARYHMIIN tonnia sekalainen yhdyskuntajäte 54077,34 erilliskerätty biojäte 4972,17 TUOTANTOTOIMINNAN JÄTE RAKENNUSJÄTE MAA- JA KIVIAINES YHDYSKUNTAJÄTE erilliskerätyt pakkausjätteet yhdyskuntien ongelmajätteet lietemäiset ja nestemäiset yhdyskuntajätteet sekä sakat muu yhdyskuntajäte pilaantuneet maat (ongelmajäte) pilantuneet maat (ei ongelmajäte) muut maat ongelmajätepitoinen rakennusjäte muut rakennusjätteet jätehuollossa syntyvät jätteet yhdyskuntajätevedenpuhdistuksessa syntyneet tuotantotoiminnan/teollisuuden ongelmajätteet tuotantotoiminnan/teollisuuden nestemäiset lietteet ja sakat tuotantotoiminnan/teollisuuden muut jätteet 6359,33 5, ,5 755, , , , , ,12 550,67 JÄTEMÄÄRIÄ ASUKASTA KOHDEN VUODESSA kg/a/asukas sekalainen yhdyskuntajäte 280,48 287,65 rakennusjäte 33,36 62,89 biojäte 25,65 26,45 Syksyllä 2007 jätekeskukseen ilmestyi hyvinvoivan näköinen kettu. Tuuheaturkkinen repolainen ei säikähdellyt alueen liikennettä, ei edes ihmistä. Päinvastoin, se oli halukas tekemään jopa lähempää tuttavuutta ihmisten kanssa. 12 PALVELUT JA TUOTTEET

13 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN Jätteiden hyötykäyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden määrän prosentteina. Hyödyntämisprosentti lasketaan suhteuttamalla hyödynnettävien jätteiden määrä kaikkien vastaanotettujen jätteiden määrään. Kymenlaakson Jäte Oy:n vastaanottamista jätteistä hyötyjätteiksi luetaan haravointijätteet, metallit, kannot, energiajätteet, puujätteet, biojätteet, asfaltti-, tiili- ja betonijätteet sekä öljyisten maiden valmiit aumat. Vuonna 2007 hyödyntämisprosentti oli 25,42 % laskettuna kaikesta vastaanotetusta jätteestä. HYÖDYNTÄMISPROSENTTI KOKO TOIMINNAN AIKANA vuosi % , , , , , , , , ,11 keskiarvo 19,86 Jäteyhtiön neuvoja Vesa-Matti Keisa opasti Haminan Aseman koulun oppilaita jätteiden lajittelun roskarastilla Haminan Taskalinmellä järjestetyillä teemapäivillä. Teemapäivien järjestelyistä vastasi Kymijoen 4H-yhdistys. HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET Jäteyhtiö on hyödyntänyt käsittelyprosessiensa avulla tai toimittanut edelleen hyödynnettäviksi vuoden 2007 aikana seuraavia jätejakeita: JÄTEJAE MÄÄRÄ, t TUOTE, KÄYTTÖKOHDE LOPULLINEN HYÖDYNTÄJÄ MÄÄRÄ,t HYÖDYNTÄMISEN LAJI energiajäte 6359,33 kierrätyspolttoaine Lahti Energia Oy 5472,15 energiana Stora Enso Oyj 264,29 energiana Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 967,78 aineena puujäte ja kannot 4752,15 murskattu puu Lahti Energia Oy 2412,60 energiana Stora Enso Oyj 9,99 energiana biojäte 4835,27 peiterakenne Kymenlaakson Jäte Oy aineena puhdistamoliete 0 peiterakenne / myynti Kymenlaakson Jäte Oy aineena Anjalankosken kaupunki 11,60 aineena tiili- ja metonimurske <150 mm 1936,41 kaatopaikan rakenteet Kymenlaakson Jäte Oy aineena metallit 9,0 Kuusakoski Oy 311,07 aineena kyllästetty puu 462,36 Demolite Oy 590,52 energiana kyllästetty puu, sisältää rautaa 59,89 öljyiset maat 755,23 kaatopaikan peiterakenteet Kymenlaakson Jäte Oy 968,65 aineena öljy-vesi-hiekka-seokset 1063,51 nestemäiset jätteet 4802,90 Kymenlaakson Jäte Oy 800 aineena haravointijäte 847,27 kompostionnin tukiaine Kymenlaakson Jäte Oy aineena joulukuuset 3,23 kompostionnin tukiaine Kymenlaakson Jäte Oy energiana VUOSIKERTOMUS

14 LOPPUSIJOITETUT JÄTTEET JÄTELAJEITTAIN jätejae määrä, t energiajätekuormien rejekti 280,91 kaatopaikkajäte pienjäteasemalta 196,88 kaatopaikkajäte käsittelykentältä 3214,40 kansainvälinen ruokajäte 0,23 kaatopaikkajäte 23687,42 sekajäte 24,75 sadevesikaivon hiekkajäte 6,78 hiekanerotuskaivosakka 11,38 ravintorasvat 47,59 nestemäiset jätteet 131,50 teollisuuden jäte 1116,52 tuhka, märkä 127,69 kaoliini, tuhka 631,29 asbesti 592,49 riskijäte 48,95 pilaantuneet elintarvikkeet 550,67 välpän erotusjäte 529,86 teurasjäte 103,87 muu erityisjäte 87,65 ylijäämämaa 3984,53 seulaylite öljyiset maat KLJ 10,40 Tuhka Kotkan Energia Oy:n Hovinsaaren voimalaitos 20,86 Lentotuhka 91,23 Kotitalousjäte kaatopaikalle ,54 Jätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle vuoden 2007 aikana yhteensä noin tonnia. Loppusijoitetun jätteen energiapotentiaali on noin GJ kun syntypaikkalajittelussa muodostuvan sekajätteen energiasisältö on noin 7-11 GJ/t. YHDYSKUNTAJÄTTEEN POTENTIAALINEN HYÖDYNTÄMISASTE 12 % loppusijoitetaan ohjataan muualle loppusijoitettavaksi KLJ hyödyntää 13 % 75 % LOPPUSIJOITETTU JÄTE VUOSINA tonnia 2.5 MUUT PALVELUT YRITYSNEUVONTA Yritysneuvonnasta vastaa jäteyhtiössä pääosin neuvontatiimi, johon kuuluvat neuvoja ja asiakaspalvelupäällikkö. Lisäksi ohjeistusta antaa tarvittaessa koko henkilökunta. Vuoden 2007 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n henkilökunta teki yhteensä 22 yrityskäyntiä. Vierailut olivat pääosin neuvontakäyntejä, joiden aikana tarkasteltiin kokonaisuudessa yrityksen jätehuollon tilaa ja etsittiin ratkaisuja mahdollisiin ongelmakohtiin. Jäteneuvontaa annettiin myös päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse. Yritysopas päivitettiin vuonna 2007 ja se jaettiin kaikille toiminta-alueen tuotantoyrityksille. Yrityksiin on lisäksi lähetetty kirjeitse lajitteluohjeita ja muuta esitemateriaalia, kuten astiatarroja. Asiakastiedotteita lähetettiin yrityksiin hintamuutosten tai jätejakeiden vastaanotossa tapahtuvien muutosten takia. ETELÄN KUNTIEN ASUKASNEUVONTA Etelä-Kymenlaakson kuntien; Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä asukasneuvonnan hoitaminen palvelusopimuksella alkoi vuonna Asukasneuvontatiimiin kuuluvat neuvoja, ympäristöinsinööri, tiedottaja, laatu- ja ympäristöpäällikkö sekä asiakaspalvelupäällikkö. Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy alkoi tehdä yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson paikallislehtien Ankkurin ja Reimarin kanssa jätteisiin sekä lajitteluun liittyvää palstaa, joka julkaistaan kerran kuukaudessa. Palstalla käsitellään ajankohtaisia asioita jätteiden lajittelusta ja hyödyntämisestä. Vuoden 2007 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n neuvontatiimi osallistui mm. Kotkan Tall Ships Race s tapahtuman jäteneuvontaan ja Virolahden Hapanvellimarkkinoille. Neuvonta oli mukana myös Erämessuilla Korialla ja RAKmessuilla Kouvolassa. 14 PALVELUT JA TUOTTEET

15 2. PALVELUT JA TUOTTEET Lisäksi neuvontatiimi oli mukana Kymijoen 4H:n järjestämillä teemapäivillä Haminan Taskalinmäellä. Teemapäivien aikana roskarastilla vieraili yhteensä 1044 Haminan koululaista. Roskarastilla käytiin läpi jätteiden lajittelua ja jätteiden hyötykäyttöä. TIEDOTUS Tiedotus vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta. Yhtiötä koskevat uutisarvoiset tapahtumat tiedotus on toimittanut tuoreeltaan ja tasapuolisesti kaikkiin Kymenlaakson tiedotusvälineisiin sekä seurannut niiden julkaisemista. Sisäiseen tiedottamiseen on laadittu viikoittain Asiasta ja asian vierestä -tiedote, joka lähetetään kaikkiin yhtiön omiin sähköposteihin. Tarvittaessa on yhtiössä jaettu myös muita tiedotteita. Sisäisen tiedotuslehden materiaalia ovat tuottaneet myös yhtiön muut työntekijät. Tiedotuksen ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Kymenlaakson kuntien ympäristötoimialat ja tekniset toimialat sekä Kouvolan seudun kuntayhtymä. Yhtiön nettisivut päivitetään tarpeen mukaan. Kymenlaakson kunnat, Kouvolan seudun jätehuolto ja jäteyhtiö olivat vuonna 2007 jo kuudetta kertaa mukana Kymenlaakson puhelinluettelossa yhteisellä jäteoppaalla. Luettelo jaetaan kaikkiin kymenlaaksolaisiin talouksiin ja yrityksiin. UUTISOTSIKOITA Hajuhaitat vähenevät Ekoparkissa Kymenlaakson Jäte Oy:lle ei enää tule jätelietettä Kymen Sanomat , Timo Uusiniitty Joka kotiin jäteopas puhelinluettelossa Kymen Sanomat Kymenlaakson Jäte teki hyvän tuloksen viime vuonna Jäteyhtiön puhdas voitto oli noin euroa. Yhtiö on mukana tarjouskilpailussa seudun yhdyskuntalietteen käsittelystä. Kouvolan Sanomat , Jarmo Gråsten Jätehuollon kustannukset alle keskiarvon Keskilaakso, Anjalankosken jätekeskuksen tulavaisuus turvattu Suomessa joudutaan syksyllä sulkemaan 30 kaatopaikkaa, jotka eivät täytä EU:n kaatopaikkadirektiivin vaatimuksia. Kymen Sanomat, , Johanna Harjula VIIKON VISERRYS Ajatukset ovat kuin laskuvarjoja toimivat vain avoimina. Thomas Dewar Valtakunnalliset erämessut pidettiin Korialla ja Kymenlaakson Jäte Oy oli niissä mukana ensimmäistä kertaa. Kymenlaakson Jäte Oy, Kouvolan seudun jätehuolto ja Jätelaitosyhdistys järjestivät valtakunnalliset jäteneuvojapäivät Kouvolassa marraskuun alussa. Monikymmenpäinen osallistujajoukko lievensi kaksipäiväistä Kasarminmäen istumaurakkaa taukojumpalla. VUOSIKERTOMUS

16 3. SOSIAALINEN VASTUU 3.1 HENKILÖKUNTA Henkilöstön määrä kpl ja htv 22 ja ja 118,4 22 ja 117,2 Määräaikaisten osuus % htv:sta Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus % Keskimääräinen työsuhteen pituus % - 4,6 5,5 Henkilöstön keski-ikä - 37,3 37,2 Naisten osuus % (määräaikaisista %) Miesten osuus % (määräaikaisista %) Koulutus /htv 36,26 82,01 92,69 Virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv - Tapaturmataajuus Tapaturmapoissaolot pvä/htv Sairauspoissaolot pvä/htv Työterveyshuolto /htv Työsuojelu /htv Henkilötyövuoden hinta /htv Vaakahenkilö huolehtii kuormien punnituksesta, siirtokirjoista ja ohjaa asiakkaat jäteyhtiön alueella oikeisiin kohteisiin. 3.2 VUOROVAIKUTUS VIERAILUT KYMENLAAKSON JÄTE OY:LLÄ Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaan kävi tutustumassa yhteensä 46 vierasryhmää; muun muassa muiden jätehuoltoyhtiöiden henkilöstöä, osakaskuntien eri lautakuntien tai osastojen edustajia, eri ammattiryhmien edustajia, eri alojen edustajia sekä ulkomaisia vieraita. Yhteensä vierailulla kävi 559 henkilöä. Jäteyhtiössä vierailivat myös liikenneministeri Anu Vehviläinen ja puolustusministeri Jyrki Häkämies. EKOPARK-ASUKASKYSELY Kouvolan seudun kuntayhtymä teetti yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Ekokem-Palvelu Oy:n kanssa kysely- ja haastattelututkimuksen jätekeskuksen lähialueella syksyllä Tutkimuksen teki Jyväskylän yliopistossa sosiologiaa opiskeleva Arto Vuori. Syksyn aikana 400 Ekoparkin lähialueen kotitaloutta sai mahdollisuuden vastata kyselyyn, jossa selvitettiin asukkaiden kokemia ympäristöhaittoja, asennetta erilaisiin jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen liittyviin toimintoihin sekä mielipiteitä Ekopark yrityspuistosta. Kyselyn lisäksi Vuori teki henkilökohtaisia teemahaastatteluja. Saamiensa vastausten pohjalta Arto Vuori laati raportin: Ekopark ja lähiasukkaat, selvitys Ekopark-yrityspuiston lähiasukkaista ja heidän käsityksistään syksyllä Asukaskyselyn tuloksien raportoinnin jatkoksi tehdään vielä laaja teoriatarkastelu, joka valmistuu vuoden 2008 keväällä. Työkokonaisuus on Vuoren pro gradu -työ. Kymenlaakson Jäte Oy tulee hyödyntämään tehtyä selvitystä mm. meneillään olevan YVA-menettelyn sosiaalisten vaikutusten arviointiosuudessa. 16 SOSIAALINEN VASTUU

17 4. YMPÄRISTÖVASTUU 4. YMPÄRISTÖVASTUU Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaa ohjaa ympäristölainsäädäntö. Lainsäädäntö koostuu erilaisista laeista, asetuksista ja päätöksistä. Lisäksi yhtiön toimintaa velvoittavat ympäristöluvat sekä yhtiön oma ympäristöpolitiikka. Jäteyhtiöllä oli vuonna 2007 voimassa olevat ympäristöluvat seuraaville toiminnoille:» tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue» palavan jätteen murskauslaitos» öljyisten maiden käsittelyalue» energiajätteen varastokenttä» hyötyjätekenttä» nestemäisten jätteiden käsittely» erityisjätteen loppusijoitusalue» yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteiden kompostointi Lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy:n alueella toimivalla Ekokem-Palvelu Oy:llä on voimassaoleva lupa pilaantuneiden maiden käsittelylle ja Vapo Oy:llä biojätteen käsittelylle. Kymenlaakson Jäte Oy rakensi ympäristöjärjestelmän verkostoprojektissa kolmen muun jätehuoltoyhtiön kanssa. Projekti käynnistyi vuoden 2006 lopulla ja Kymenlaakson Jäte Oy:n ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden 2007 joulukuussa. Puolueettoman arvioijan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP Technical Research Institute of Sweden), myöntämä sertifikaatti on todisteena siitä, että yhtiön toiminta noudattaa ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001:2004. Kymenlaakson Jäte Oy aloittaa laatujärjestelmän (ISO 9001:2000) rakentamisen keväällä Jäteyhtiön ympäristöjärjestelmä on rakennettu internetiin, jolloin jokaisella työntekijällä on halutessaan mahdollisuus tutkia ja käyttää järjestelmää. Kymenlaakson Jäte Oy:n ympäristöjärjestelmä sisältää muun muassa yhtiön ympäristönäkökohdat, tavoitteet ja päämäärät, lakirekisterin, kemikaaliluettelon sekä työohjeita eri toiminnoille. Ympäristöjärjestelmällä on pyritty parantamaan yhtiön Jäteyhtiölle myönnetty ympäristösertifikaatti. sisäistä tiedonkulkua, sillä käyttöön on otettu poikkeamaraportointi, jolla työntekijät voivat ilmoittaa toiminnoissa tapahtuvista poikkeamista ja läheltäpititilanteista sekä antaa parannusehdotuksia yhtiön toimintaan liittyen. Poikkeamaraportointi otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Vuonna 2007 käsiteltiin kaikkiaan 21 yhtiön sisäistä poikkeamaraporttia, joista suurin osa koski lähiasukkaiden puhelimitse tekemiä hajuhavaintoja. Ympäristöviranomaiselle lähetettiin yksi poikkeamaraportti tasausaltailta tapahtuneen ylivuodon takia. Ylivuodosta raportoitiin sekä puhelimitse että VAHTI-TYVI -palveluun kuuluvan VAHTI-järjestelmän kautta. Jäteyhtiön merkittävät ympäristönäkökohdat ovat jätteenkäsittelytoiminnot, neuvonta ja tiedottaminen, laitteiden ja koneiden huolto ja kunnossapito sekä jäteyhtiön energiankulutus. Merkittävistä ympäristönäkökohdista on johdettu yhtiön ympäristötavoitteet:» Lämpöenergiana käytettävästä fossiilisesta polttoaineesta korvataan biokaasulla vuoden 2010 loppuun mennessä 80 %» Jätevesien käsittelyä tehostetaan vuoden 2008 loppuun mennessä - ylivuotojen estäminen - jätevesien esikäsittely siten, että ne voidaan haitattomasti johtaa siirtoviemäriin» Biojätteen käsittelyn muuttaminen laitosmaiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä» Murskauspalvelujen tarjonnan laajentaminen liikutettavalla murskaimella vuoden 2009 loppuun mennessä» I-luokan REF:n tuottamisen lisääminen 50 %:iin REF:n kokonaismäärästä vuoden 2008 loppuun mennessä. Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa tarkkailemalla sähkön- ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta, jätevesien ja kierrätyspolttoaineen laatua sekä varastoidun kierrätyspolttoaineen määrää. VUOSIKERTOMUS

18 4.1 VAIKUTUKSET VETEEN KUVAUS JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN ALUEESTA VESISTÖVAIKUTUSTEN NÄKÖKULMASTA Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminnassa on huomioitu ympäristövaikutukset vesistöön ja pohjaveteen. Kaatopaikkaalueen suotovesien ja kenttäalueiden prosessi- ja sadevesien pääsy pinta- tai pohjavesiin on estetty. Jätekeskuksen alue ei ole pohjavesialuetta. Jätetäytön pohjarakenne noudattaa annettuja määräyksiä ja kaikki alueen asfaltoidut kentät on varustettu viemäröinnillä. Jätekeskuksen alueen kalliopinnan vaihtelevuudesta johtuen alueen pintavedet laskevat useaan eri suuntaan. Ympäristöstä tulevat valumavedet on ohjattu putkituksilla alueen poikki ja purettu edelleen ojiin. Jätekeskus sijaitsee moreeni- ja kallioalueella, missä pohjaveden muodostuminen on hyvin vähäistä. Vaihtelevan kalliotopografian vuoksi alueella ei ole yhtenäistä pohjavesivarastoa, vaan vesi varastoituu eri korkeuksille kallion muodostamiin painanteisiin. KUVAUS VESIENHALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ Kymenlaakson Jäte Oy:n käytössä olevien kahden tasausaltaan jäteveden laatuongelmana olivat vuonna 2007 korkea kiintoainepitoisuus ja kemiallisen sekä biologisen hapen kulutus. Jäteyhtiön vesimäärä on noin 4 % Kymen Vesi Oy:n Halkoniemen puhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrästä. Nestemäisen hapen syöttämistä tasausaltaisiin hajuhaittojen estämiseksi jatkettiin tammikuulle 2007 saakka. Menetelmänä oli Oy AGA Ab:n hienokuplailmastus nestemäisen hapen syötöllä Kemwater PIX-105 -kemikaalin syöttö toiseen tasausaltaaseen käynnistettiin tammikuussa. Kemikaali tehostaa ilmastuksen vaikutusta jätevedessä, poistaen myös haitallisia hajuja. Ilmastuskapasiteettia lisättiin yhdellä lisäilmastimella loppuvuodesta. Syksyllä 2007 käynnistettiin kolmannen, asfalttipohjaisen, tasausaltaan rakentaminen. Tuleva lisäallaskapasiteetti m 3 mahdollistaa pumppauksen tasaisen virtaaman ja siten tasaa puhdistamolle lähtevää kuormaa. Allas valmistuu keväällä 2008, jolloin sen asfaltointityö voidaan käynnistää. Lisäallas liittyy myös vuonna 2008 toteutettavan selkeyttämön toimintaan. JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTISOPIMUS Kymenlaakson Jäte Oy ja Kymen Vesi Oy allekirjoittivat sopimuksen jätevesien toimittamisesta Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolle Halkoniemeen. Sopimuksen mukaan Kymenlaakson Jäte Oy:n tulee jatkossa esikäsitellä jätevetensä ennen kuin vesi voidaan johtaa parhaillaan rakennettavalle Mussalon keskuspuhdistamolle. Oheisessa taulukossa on esitetty Kymen Vesi Oy:n ja Kymenlaakson Jäte Oy:n välisen viemäröintisopimuksen mukaiset raja-arvot lähtevälle jätevedelle. Parametri virtaama Q 300 m 3 / d BOD7 ATU 100 kg / d 400 mg / l COD Cr 250 kg / d 1000 mg / l kiintoaine 80 kg / d 270 mg / l KUVAUS TARKKAILUOHJELMASTA Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus on hyväksynyt jätekeskuksen alueen voimassaolevan ja keväällä 2007 päivitetyn vesientarkkailuohjelman (A ). Päivitetyn päätöksen hyväksymiseen saakka oli alkuvuoden ajan voimassa päätös tarkkailuohjelmasta (A 1159). Ohjelmassa huomioidaan Kymenlaakson Jäte Oy:n yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue, öljyisten maiden käsittelyalue sekä hyötyjätejakeiden lajittelu- ja käsittelykenttä, Kouvolan seudun jätehuollon pienjäteasema, Ekokem-Palvelu Oy:n pilaantuneiden maiden käsittelyalue sekä Ekokem Oy Ab:n ongelmajätteiden palvelukeskus. Lisäksi tarkkailuohjelmassa huomioidaan Anjalankosken kaupungin Keltakankaan lopetetun kaatopaikan jälkitarkkailu. Tarkkailuohjelmaan lisättiin uusia näytteenottopisteitä Ekokem Palvelu Oy:n tulevan teollisuusjätteen käsittelylaitoksen vesien tarkkailemiseksi. KESKEISIÄ TIETOJA NÄYTTEENOTOSTA Näytteenotto- Näytteenotto- Näytteenotto- Analyysejä paikka tiheys kertaa / a pisteitä kpl yhteensä /a Pintavedet Pohjavedet Suotovedet YMPÄRISTÖVASTUU

19 4. YMPÄRISTÖVASTUU JÄTEKESKUKSEN VESIEN KIERTOKULKUKAAVIO 2007 VESIEN TARKKAILUPISTEET Kaivo Pintavedet Pohjavesiputki Suotovesi POHJAVEDET, PISTE PU2 Tutkituilta ominaisuuksiltaan vesi oli laadultaan hyvää. Vuosi/parametri tarkkailu 2 / 2007 veden korkeus 1,14 m kokonais N 34,3 kg / d ammonium N 3,5 kg / d kokonais P 5,4 kg / d PINTAVEDET, PISTE P3 Piste P3 sijaitsee ojassa jätekeskuksen jälkeen. Ojaveden sähkönjohtavuus oli korkea. Vesi oli ph-arvoltaan lievästi emäksistä. Kokonaistyppeä oli erittäin runsaasti. Fosforia oli suhteessa typen määrään vähän. Veden hygieeninen laatu oli välttävä. Jätevesien vaikutusta oli havaittavissa. Vuosi/parametri tarkkailu1 / 2007 tarkkailu2 / 2007 tarkkailu3 / 2007 yksikkö virtaama Q 5,4 2,3 56 l / s kokonais N 3,9 2,0 48 kg / d ammonium N 1,6 0,7 2,0 kg / d kokonais P 0,03 0,007 0,3 kg / d SUOTOVEDET, PISTE S2 Jätekeskuksen suotovesien laatua tarkkaillaan tasausaltaiden läheisyydessä olevan pumppaamon vesinäytteistä. Näytepisteen nimi on S2. TULOSTEN KESKIARVOJA VUOSILTA vuosi / parametri yksikkö virtaama Q m3 ph 7,2 7,5 7,6 7,3 7,6 8,1 sähkön-johtavuus 197,9 573,5 703,5 511,9 ms / m kiintoaine mg / l CODCr mg / l BOD7ATU mg / l kokonais N mg / l kokonais P 12 7,5 4,6 8,1 13,2 9,3 mg / l VUOSIKERTOMUS

20 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE PUMPATTU JÄTEVESI Kierrätyspolttoaineen lastaus 4.2 VAIKUTUKSET ILMAAN Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä kaatopaikalta. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia sekä metaania, jotka ovat molemmat kasvihuonekaasuja. Orgaaniset ainekset, kuten biojäte, kompostoidaan alueella hapellisessa prosessissa, josta biokaasun vapautuminen on vähäistä. JÄTELAITOKSEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUOSILTA JÄTELAITOS ILMASTONMUUTOKSEN TORJUJANA Kaasunkeräysverkoston rakentaminen jätetäytön päälle käynnistyi vuonna Penkalle asennettiin viisi kaasunkeräyskaivoa. Varsinaisen keräysputkiston ja pumppuaseman rakentaminen mahdollistuu vasta kun jätetäytön korko on riittävässä tasossa. Kun verkosto on valmis, kaatopaikalta tullaan imemään pois ilmakehää kuormittavat haitalliset kasvihuonekaasut ja ne hyödynnetään energiana. Jätepenkan lyhyestä käyttöiästä johtuen kaatopaikalla muodostuu vasta kohtuullisen vähän kaatopaikkakaasuja. Kaasun hyödyntämisen erilaisista vaihtoehdoista on tehty selvitystöitä. 20 YMPÄRISTÖVASTUU

OMISTUSSUHTEET. 2 SISÄLLYS ja OMISTUSSUHTEET

OMISTUSSUHTEET. 2 SISÄLLYS ja OMISTUSSUHTEET VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLLYS Sisällysluettelo ja omistussuhteet 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Jätekeskuksen toiminta ja vuositilastot 4 Ympäristöjärjestelmä ja -politiikka 9 Ympäristökatsaus 10 Projektit

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Vuosikertomus 2015 24.3.2016 1 2 POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY 1. Toiminta vuonna 2015 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupunkikonserniin

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.11.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi Sivu 1/10 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry METSO suojelu- Juha Juuti keskustelu Etelä- Käpypolku 4 as.4 Karjalan metsien 54120 PULP suojelun edistämiseksi Puh. 0500221213 Email: juha.juuti@ruokolahtelainen.net

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI TOUKOKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI TOUKOKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.7.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI TOUKOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.2.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.12.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle Rakennus- ja 24 08.02.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 72 27.02.2017 72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Oulun Jätehuollon tarveprofiili Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Ruskon jätekeskuksen opasteet Haasteena kukkahattutädit, lippaja karvalakkisedät, mummot ja papat. Tänne minä olen aina tuonut... ja niinpä

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Kuormitusennusteet ja mitoitusarvot Puhdistamon prosessivaiheet Puhdistamon layout Kustannukset Sopimukset TAUSTAA: ALUEELLISET

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ)

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 90 21.08.2015 Hallitus 102 25.09.2015 JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) 1646/00.01.013.0132/2015 Hallitus 90 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 16.11. RAUMA SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Toteutus tarkemmin Alustavia

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Turvallisen hoivan ja huolenpidon palvelutalo YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Hopearannan palvelutalo on 55-paikkainen vanhusten palvelutalo, joka tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä hoiva- ja hoitopalveluja.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin Jätehuolto 1(8) HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTISELOSTUKSEN TIIVISTELMÄ TIEDOT HANKKEESTA Hangassuon jäteasemalla otetaan vastaan kaikki Porin, Harjavallan,

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2017

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2017 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2017 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot