LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA"

Transkriptio

1 Salme Näsi LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA Johdanto Riippumatta siitä, korostetaanko liiketoimintaosaamisen määrittelyssä kauppa- ja taloustieteiden käytäntöön suuntautuvaa ulottuvuutta, liiketaloudellisen kokonaisuuden johtamista uudessa maailmassa, muutoksen johtamista tai strategiaosaamista (vrt. Reponen 2004, Lehtinen 2005 ja Näsi Neilimo 2006), laskentatoimella ja talousosaamisella on siinä oma tärkeä roolinsa. Raha ja talous ovat aina kuvassa mukana, kolikon toinen puoli, kun puhutaan liiketoiminnasta. Kun taas puhutaan osaamisesta, luodaan siihen koulutuksella ja opiskelulla perusta, jolle vankkaa käytännön liiketoimintaosaamista voidaan rakentaa. Keskityn seuraavassa tarkastelemaan liiketoiminta- ja erityisesti talousosaamisen näkökulmasta keskeisessä oppiaineessa eli laskentatoimessa parin viime vuosikymmenen aikana eli 1990-luvulla ja nyt uudella vuosituhannella tapahtuneita kehityssuuntia. Tarkastelunäkökulmana on lähtökohtaisesti laskentatoimen doktriini tai kirjaviisaus, laskentatoimen normeja ja käytäntöjäkään täysin unohtamatta. Usein lausutun viisauden mukaan laskentatoimi on aikansa lapsi. Kirjoitin 1980-luvun jälkipuoliskolla väitöskirjan otsikolla Laskenta-ajattelun kehitys viime vuosisadan puolivälistä nykypäiviin alaotsikolla Suomenkieliseen laskentatoimen kirjallisuuteen perustuva historiantutkimus. Tutkimukseni, joka luonteeltaan oli siis suomalaisen laskentatoimen ja laskentaajattelun historiankirjoitus, kattoi yli satavuotisen tarkasteluajanjakson. Tutkimukseni valmistui vuonna Laskentatoimen kehitystä ajatellen tuon ajankohdan ja tämän päivän väliin on jo nyt syntynyt mittava kuilu, eli kirjassa esitetty tutkimustulos on nyt jo selvästi jäänyt tästä ajasta jälkeen. Mutta mitä laskentatoimessa sitten on tapahtunut vuoden 1990 jälkeen ja missä mennään tänään, vuonna 2006? Liiketaloustiede, laskentatoimen yliopistoopetuksen jäsentämisen näkökulmasta merkittävää kehitystä edustaa se, että rahoitus (finance) on modernin rahoitusteorian ja globaalien rahoitusmarkkinoiden myötä muodostunut omaksi oppiaineekseen ja laskentatoimen haarat on nimetty englanninkielisen terminologian pohjalta rahoituksen laskentatoimeksi (Financial Accounting) ja johdon laskentatoimeksi (Management Accounting) (Vehmanen 1992). Tarkastelen seuraavassa 57

2 laskentatoimen kehityssuuntia viimeisten kahden vuosikymmenen aikana erityisesti rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen näkökulmasta. Rahoituksen laskentatoimen kansainvälinen standardointi Sitten 1980-luvun laskentatoimessa on tapahtunut merkittävä kansainvälistymiskehitys tarkastellaanpa laskentatointa opin, tutkimuksen, normien tai käytäntöjen tasolla. Väitöskirjatutkimukseni alaotsikko täsmensi työni suomenkieliseen laskentatoimen kirjallisuuteen perustuvaksi historiantutkimukseksi. Vielä 80-luvulla oli aivan luonnollinen ratkaisu rajata aineisto suomenkieliseen laskentatoimen kirjallisuuteen ja tutkimus suomalaiseen laskenta-ajatteluun. Tällainen kansallinen tarkastelufokus saatettiin tuolloin nähdä jopa tärkeäksi. Työssäni toki totesin, että yritysympäristön ja yhteiskunnallisten tarpeiden muuttumisen ohella eräs laskentatoimen muutostekijä on laskentatoimen kansainvälinen kehitys. Tänään tuskin mieleenikään tulisi rajata tarkastelua suomalaiseen laskenta-ajatteluun. Ja syykin on selvä: sellaista ei näinä aikoina ole enää olemassakaan. Niin voimakas on ollut laskentatoimen kansainvälinen harmonisointi- ja standardointikehitys viimeisten parin vuosikymmen aikana. Euroopan Unionin jäsenyys oli yksi tärkeä laskentatoimen kansainvälistymisen taustatekijä Suomessa juuri 1990-luvulla. Rahoituksen laskentatoimen, siis kirjanpidon ja tilinpäätösinformaation, suhteen väitöskirjani kattoi kansallisen kirjanpitolainsäädäntömme synnyn itsenäisyytemme alkuvuosina 1920-luvulla sekä sen uudistamisen sotavuosina 40-luvulla ja uudelleen 70-luvulla, jolloin myös selviteltiin mahdollisuuksia kirjanpitolainsäädännön pohjoismaiseen yhdenmukaistamiseen luvun taitteessa Suomessa kuitenkin todettiin, ettei ollut mahdollista päästä eikä edes aiheellista pyrkiä yhteispohjoismaiseen kirjanpitolainsäädäntöön. Parikymmentä vuotta myöhemmin 90-luvun taitteessa kirjanpitolainsäädäntöämme ryhdyttiin harmonisoimaan Euroopan Yhteisön direktiivien mukaiseksi unionin jäsenyyteen valmistautuen. Nyt 2000-luvulla ollaan sitten jo otettu seuraava askel eli siirrytty kansainvälisiin IAS/IFRS-standardeihin. Pörssiyhtiöissä kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat olleet Euroopan Unionin asetukseen perustuen konsernitilinpäätöskäytäntöä vuodesta 2005 lähtien. Mikä sitten on muiden ja erityisesti pk-yritysten kirjanpito- ja tilinpäätösnormistojen tulevaisuus? IAS/IFRS-säännökset ovat pk-yritysten käyttöön ja tarpeita ajatellen varmasti ylimitoitetut. Normistojen kansallisesta kahtiajaosta on haittansa. Maailmanlaajuisessa verkosto- ja alihankintataloudessa yritysten yhteinäiset laskentakäytännöt olisivat ehdottomasti eduksi. Rahoituksen laskentatoimen kehitysvauhti suomalaisesta kansainväliseen on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut nopeaa. Teoriatasolla kan- 58

3 sallinen ylpeyden aiheemme, Saarion meno-tulo-teoria, on kohta todellakin vain historiankirjoituksen aihe (vrt. Järvinen Prepula Riistama Tuokko 2000). Kirjanpito- ja tilinpäätösnormistomme on vaatinut ja vaatii edelleen uusimista. Ensin normit harmonisoitiin direktiiveihin ja nyt ollaan siirtymässä IAS/IFRS-määräysten maailmaan. Myös laskentatoimen käytännön työtehtävät ovat entistä useammin monikansallisissa, globaaleissa yrityksissä. Laskentatoimen työkieli on usein englanti silloinkin, kun työpaikka on Suomessa. Laskentatoimen opiskelu yliopistossa perustuu tänään pääasiassa ulkomaiseen kirjallisuuteen ja tutkijoille osallistuminen kansainväliseen keskusteluun on luonnollinen toimintamalli. Pyrkimys tutkimustulosten kansainväliseen julkaisemiseen on tänään itsestäänselvyys, mitä se ei laskentatoimen parissa vielä 80-luvulla suuremmin ollut. Kustannuslaskennan ja johdon laskentatoimen uudet opit ja ismit Laskentatoimen kirjallisuudessa viitataan vielä tänäänkin usein siihen kritiikkiin, jota amerikkalaisprofessorit Johnson ja Kaplan esittivät johdon laskentatointa kohtaan vuonna 1987 julkaistussa kirjassaan Relevance Lost, The Rise and Fall of Management Accounting. Osin ehkä tämän kritiikin innoituksesta ja paljolti juuri samojenkin kirjoittajien toimesta johdon laskentatoimeen on 1980-luvun lopulta lähtien tullut paljon uusia ainesosia. Ovatko ne kaikki pysyviä oppeja vai ohimeneviä ismejä, on sitten jo eri kysymys. Usein näille amerikkalaista alkuperää oleville muotivirtauksille on löydetty sopivan iskevä kaksi- tai kolmikirjaiminen lyhenne. Näihin kuuluvat ABC, ABM, CM, TQM, BSC jne. Näillä kustannuslaskennan ja johdon laskentatoimen doktriiniin lukeutuvilla uusilla elementeillä on yleensä selkeä kytkentä liiketalouden ja liiketoimintaosaamisen muille alueille: johtamiseen, markkinointiin, tuotantoprosesseihin jne. Muun muassa asiakaslähtöisyys tai -orientaatio näkyy monella tavoin uudemmassa johdon laskentatoimen doktriinissa. Asiakaskannattavuuksien selvittäminen, analysointi ja parantaminen kuuluvat keskeisenä osana tämän päivän johdon laskenta-ajatteluun ja talousjohtamiseen. Kun 1980-luvun lopulla viimeistelin väitöskirjaani, oltiin maailmallakin vasta ottamassa ensiaskeleita toimintolaskennassa (Activity Based Costing, ABC). Väitöskirjassani kuitenkin jo ennustin, että toimintolaskenta tulisi olemaan kustannuslaskennan mahdollinen kehityslinja. Tänään toimintolaskenta tarjoaakin muun muassa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen tuotteiden ja asiakaskannattavuuksien selvittämiseen paremman välineen kuin perinteinen kustannuslaskenta. Melkein alalla kuin alalla kilpailu asiakkaista on kireää, ja yritysten on huolehdittava asiakastyytyväisyydestä. Asiakasnäkökulma strategiassa ja sen toteuttamisessa pyritään ottamaan haltuun avoin tuloskortti- eli BSC-tyyppisten suoritusmittaristojen avulla. Toimintojohtaminen (Activity Based Management, ABM), laatujohtaminen (TQM) ja laatukustannuslaskenta, arvoketjuanalyysi, prosessien kehittäminen jatkuvan parantamisen periaat- 59

4 teella jne. tarkoittavat aina myös kustannuslaskennan ja johdon laskentatoimen informaation tuottamista ja tehokasta hyväksikäyttöä toiminnan kehittämisessä. Kustannuslaskennan sijasta suositaan tänään usein sanaa kustannushallinta (Cost Management), mikä sinänsä on jo yksi merkki kustannuslaskenta-ajattelun uudistumisesta juuri 1990-luvulla. Kustannukset kun eivät laske pelkästään kustannuksia laskemalla, vaan niihin on myös vaikutettava (kattava esitys kustannushallinnasta, ks. Vehmanen Koskinen 1997). Edellä mainitut kehityspiirteet tai kirjainlyhenne-ismit ovat esimerkkejä siitä, miten johdon laskentatoimi on menneiden parin vuosikymmenen aikana saanut uusia elementtejä ja etsinyt yhteisiä leikkauspintoja liiketoimintaosaamisen kentässä mm. strategian, markkinoinnin ja johtamisen eri alueiden (prosessijohtamisen, laatujohtamisen jne.) kanssa. Strateginen johdon laskentatoimi ja controller-toiminnot Opinala, jonka vaikutus laskenta-ajatteluun ei vielä 1980-luvulla ollut läheskään samaa mittaluokkaa kuin tänään, on strategia. Tänään johdon päätöksentekoa tukeva laskentatoimi liitetään lujasti myös yrityksen strategiaan, strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja valvontaan. Tästä osoituksena on mittava kansainvälinen 1990-luvulla syntynyt johdon laskentatoimen kirjallisuus otsikolla Strategic Management Accounting (SMA), strateginen johdon laskentatoimi (ks. Kasurinen 1998). Raja johdon laskentatoimen ja strategian välillä on osin hämärtynyt; monet johtamisjärjestelmät kuuluvat sekä strategian että laskentatoimen alaan, esimerkkinä jo edellä mainittu Balanced Scorecard (BSC), joka yhtäältä on strategisen johtamisen ja strategian implementoinnin väline strategisen johtamisen järjestelmä (ks. Näsi Aunola 2002), mutta samalla myös yrityksen suoritusmittausjärjestelmä erilaisine laskentafunktion tuottamaan informaatioon perustuvine mittareineen ja tunnuslukuineen. Laskentatoimen opiskelijan tärkeä sivuaine tänään onkin strategia, sillä myös talousjohdon on tunnettava strategiat hallittava strategisen johtamisen kenttä. Ja juuri strategian hallintaan liittyen talousjohdon tehtävien luonne yrityksissä on muuttunut. Siinä missä entisaikojen johdon laskentatoimen ammattilainen oli menneisyyttä koskevalla numeroaineistolla pelaava historioitsija, vahtikoira ja pavunlaskija, siinä tämän päivän laskentahenkilö, controller, on johtoryhmän jäsen, neuvonantaja ja muutosagentti. Häneltä edellytetään paljon enemmän kuin ennen: palvelusuuntautuneisuutta ja aktiivista, osallistuvaa otetta. Hänellä tulee olla hyvä ymmärrys liiketoiminnasta, omata ongelmanratkaisukykyä ja kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä innovatiivisuutta, ei vain talousosaamista vaan myös liiketoimintaosaamista. Laskentahenkilön tulee olla ryhmätyö- sekä kommunikointi- ja 60

5 kielitaitoinen, ja hänen perustehtävänään on tietysti huolehtia sekä määrällisen että laadullisen informaation tuottamisesta päätöksenteon ja erityisesti strategiatoiminnan tueksi. Eri tutkimuksista voitaisiin poimia vieläkin pidempi controllerin ominaisuuksien vaatimuslista (ks. esim. Grandlund & Lukka 1997, Järvenpää 1998 ja 2002, Partanen 2001), mutta kaikkia esitettyjä ominaisuuksia ei laskentaihmisellä taida juuri koskaan olla. Johdon laskentatoimen uudistuminen ja kansainvälistyminen näkyvät myös jo tuon controller-toiminnon ja -tehtävänimikkeen lanseeraamisena laskentatoimen terminologiaan. Controllereita etsitään joka sunnuntain Helsingin Sanomissa näkyvin ilmoituksin. Myös uutta talousjohtamisen kirjallisuutta on alkanut meillä Suomessakin ilmestyä aiempaa runsaammin (melko uunituoreita esimerkkejä mm. Alhola ja Lauslahti 2005 ja Pellinen 2005). Liekö juuri liiketoimintaosaamisen käsitteen suosio aktivoinut myös talousjohtamisen osaajia kirjoituspuuhiin? Laskenta-ajattelun ja -käytäntöjen samanlaistuminen yli sektorirajojen Vielä 1980-luvulla laskentatoimen ja talousjohtamisen opit olivat tiukasti sektoroituneet sen mukaan, oliko kysymys yritys- vai julkisen sektorin ja edelleen vielä valtion tai kunnan laskentatoimesta ja talousohjauksesta. Tänään asia on jokseenkin toinen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskentatoimi on harmonisoitunut myös yli sektorirajojen. Enää ei ole suurta erottavaa kuilua yrityksen laskentatoimen ja julkisen hallinnon laskentatoimen välillä, ja Suomi on ollut tässä kehityksessä yksi edelläkävijä. Tämä koskee erityisesti rahoituksen laskentatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä mutta myös johdon laskentatointa eri alueineen. Aivan kuten yritykset, myös kunnat ja valtio vannovat kahdenkertaisen, suoriteperusteisen kirjanpidon ja tilinpäätösinformaation (accrual-based accounting) nimeen. Niin sanotun uuden julkisen taloushallinnon (NPFMideologian) myötä liikelaskentaa on alettu pitää parempana laskentatoimen mallina kuin perinteisiä julkisen hallinnon kameraalisia laskentajärjestelmiä. Tosin epäilyjäkin suoriteperusteisen laskentatoimen paremmuudesta julkisen taloushallinnon ja -ohjauksen tarpeisiin on kirjallisuudessa esitetty (ks. esim. Olson, Guthrie ja Humphrey 1998). Tuloslaskelmat ja taseet eivät siis enää ole yksinomaan yrityssektorille kuuluvia asioita. Yhtä hyvin kuin Kesko, Nokia tai Metso myös Jyväskylän kaupunki, Tampereen yliopisto ja Suomen valtio laativat vuosittain tilinpäätöksensä tuloslaskelmineen, taseineen ja liitetietoineen. Tulevaisuus ei näytä yhtään sen eriytyneemmältä, päinvastoin. Siinä missä yrityssektorin kirjanpitonormisto tulevaisuudessa nojaa kansainvälisiin laskentatoimen standardeihin (IAS/IFRS), siinä julkisen hallinnon kansallisia normistoja kolkuttelevat kansainväliset julkisen sektorin laskentatoimen 61

6 standardit, IPSAS (International Public Sector Accounting Standards 1 ) tai ehkä IPSFRS. Suomen valtionhallinnossa IPSAS-standardeja käännetään parhaillaan standardi standardilta suomeksi ja pohditaan niiden nykykäytäntöjä muuttavaa merkitystä valtion laskentatoimen näkökulmasta. Lähtökohtaisesti IAS- ja IPSAS-standardit ovat yhteneväiset niin pitkälle kuin mahdollista. 2 Rahoitusmarkkinoiden ja laskentatoimen kansainvälistyminen on tuonut selkeitä uudelleenpainotuksia myös laskentatoimen informaation käyttäjänäkökulmaan. Kun ja 80-luvulla laskentatoimen doktriinissa informaation hyväksikäyttäjäryhmiä sidosryhmäajatteluun (stakeholder thinking) nojautuen laajennettiin käsittämään kaikki yrityksen taloudesta kiinnostuneet sidosryhmät, tänään kansainvälisen ajattelun valtavirrassa on noussut yksi sidosryhmä, nykyiset ja potentiaaliset omistajat, muita tärkeämmäksi (shareholder thinking). Liiketoimintaa harjoittavan, voittoa tavoittelevan organisaation perimmäisenä tarkoituksena katsotaan olevan luoda arvoa osakkeenomistajille. Käypien arvojen (fair value) käyttäminen IFRS-tilinpäätöksissä varojen arvostuksessa palvelee erityisesti osakkeenomistajia yrityksen arvon tunnistamisessa. Samasta syystä johdon laskentatoimen puolella suosiossa ovat taloudellisen lisäarvon (EVA Economic Value Added) ja muut osakkeenomistajiin liittyvät mittarit. Omistajanäkökulman ja omistajaohjauksen korostaminen eivät nekään koske yksinomaan yrityssektoria ja sen laskentatointa. Siksi on voimakkaasti omaksuttu liiketoiminta- ja omistajuusajattelu sekä niiden mukaiset toimintamallit ja terminologia meillä myös julkisessa hallinnossa. Osoituksena tästä ovat liikelaitostamisen, yksityistämisen, tulosyksiköittämisen, tulosohjauksen, ulkoistamisen, prosessien omistajuus-ajattelun jne. trendit. Liiketoimintaosaamiselle on siis todella käyttöä myös julkisella sektorilla. Laskentatoimen harmonisointi yli sektorirajojen kattaa paljolti myös johdon laskentatoimen kentän. Toimintolaskenta tarjoaa mahdollisuuksia myös perinteisesti heikoissa kantimissa olleen julkisen sektorin kustannuslaskennan ja johdon laskentajärjestelmien kehittämiseen. Omakustannuslaskenta, toimintolaskenta ja toimintojohtaminen, strategian implementointi ja suorituksen mittaaminen BSC:n tai muun vastaavan mittariston avulla ovat niin julkisen hallinnon kuin yrityssektorinkin nykypäivää (ks. esim. Määttä & Ojala 1999). Veikkaan vielä vahvempaa yhteistä tulevaisuutta. Laskentatoimi on oppiaine, joka muodostuu monista erilaisista malleista ja tekniikoista. Laskentatoimen osaaminen kuitenkin syntyy juuri siitä, että ymmärretään laskelmien käyttömahdollisuudet erilaisissa organisaatiokonteksteissa ja erilaisissa päätöksentekotilanteissa. 1 The International Federation of Accountants (IFAC), sen julkisen sektorin komitea (Public Sector Committee, PSC) muodostaa laskentatoimen ja tilintarkastuksen standardeja julkista sektoria, siis esim. valtiota ja kuntasektoria sekä niiden toimintayksikköjä varten. 2 Jokainen IPSAS-standardi alkaa esipuheella, jossa todetaan, että this International Public Sector Accounting Standard (#1) is drawn primarily from International Accounting Standard (#1). Vastaavasti jokainen IPSAS-standardi päättyy vertailuun, jossa luettelona tuodaan esille ko. IPSAS-standadin ja vastaavan IAS-standardin keskeiset erot. 62

7 Liiketoiminnasta oppeja ottavat julkisen sektorin toimintamallit (tulosohjaus ja -johtaminen, kilpailuttaminen, kilpailu- tai kvasikilpailu, tilaajatuottajamallit jne.) edellyttävät samanlaisia talousohjauksen ja johtamisen välineitä kuin mitä yrityssektorillakin on käytössään. Tarvetta olisi kustannuslaskelmille, hinnoittelulaskelmille, erilaisille investointi- ja muille vaihtoehtolaskelmille jne., kunhan vain olisi riittävää osaamista. Laskentatoimen tekniikkojen hallitsemattomuus ei kuitenkaan liene pulmallisin asia, vaan suurempi puute ehkä sittenkin liittyy laskentatoimen informaation luonteen ja käyttömahdollisuuksien ymmärtämiseen erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Eri alojen ammattilaiset tuntevat oman organisaationsa hyvin (esimerkiksi lääkärit sairaalaympäristön ja sen toiminnan), mutta ovatko he siltikään parhaita laskijoita ja laskentatoimen hyväksikäyttäjiä? Laskentatoimen tuottama informaatio on harvoin ehdottoman totuuden faktaa tai käytännön toimenpitein tässä hetkessä tarkistettavissa olevia mittaustuloksia (vrt. Vehmanen 2002). Laskentatoimen informaation luonteen ymmärtäminen sekä raporttien lukeminen ja oikea tulkinta edellyttävät pintatietoa syvempää laskentatoimen osaamista. Laskentatoimen raporttien tulkinta ja oikeiden johtopäätösten teko on sitä, mitä liiketoimintaosaaminen todella edellyttää. Sekä laskentatoimen informaation tuottajat että käyttäjät ovat ihmisiä. Laskentatoimi kaiken kaikkiaan on inhimillistä toimintaa. Inhimillisen näkökulman liittäminen laskentatoimen tutkimusperspektiiveihin on voimistunut juuri 90-luvulla (Suomessa erityisesti Pihlannon laaja tutkimustuotanto, ks. esim. 2003). Talousjohtamisen osaamista sekä ymmärrystä laskentatoimen mahdollisuuksista ja rajoitteista ihmisten käytössä tarvitaan sekä yritys- että julkisen sektorin päätöksenteossa. Tilivelvollisuuden ja raportoinnin laajeneminen uusille alueille Edelleen väitöskirjaani ja -tilaisuuteenikin keväällä 1990 palaten muistelen vastaväittäjäni panneen minut tilille ympäristölaskentatoimesta, johon viittasin joko työssäni, lektiossani tai muussa puheessani yhteiskunnallisen laskentatoimen uutena tulokkaana. Olin tuolloin toukokuussa 1990 vasta käynyt eräässä ulkomaisessa seminaarissa ja kuullut siellä jonkun sanovan sanat green accounting. En tainnut olla aivan varma, olinko edes kuullut oikein, mutta epäilemättä olin. Nykypäivänä laskentatoimen tehtävä ei rajoitu vain taloudellisen tuloksen, varallisuuden ja rahoitusaseman esittämiseen, vaan tilivelvollisuus on laajentunut muun muassa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointiin. Edelläkävijäyritykset ovat raportoineet vapaaehtoisesti ympäristöasioistaan jo noin kymmenen vuotta. Laaja-alaisempi yhteiskuntavastuun raportointi on yleistynyt 2000-luvulla niin maailmalla kuin myös meillä Suomessa. Yhteiskuntavastuuraportin laatimista ohjeistaa kansainvälinen GRI (Global Reporting Initiative). Yhteiskuntavastuuraportissa kootaan yhteen sekä organisaation ympäristö- että taloudelliset ja sosiaaliset asiat. Niissä voidaan kertoa ympäristöasioiden lisäksi sellaisista sosiaalisista asioista kuin 63

8 henkilöstön hyvinvoinnista ja tasa-arvosta tai vaikkapa yrityksen toiminnasta kehitysmaissa. Tätä nykyä noin 50 % maailman 250 suurimmasta yrityksestä ja meillä Suomessa runsaat 40 % 100 suurimmasta yrityksestä julkaisee yhteiskuntavastuuraporttinsa (ks. lähemmin Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportteja laativat myös julkisen hallinnon organisaatiot, esimerkiksi kunnalliset liikelaitokset, energia- ja vesilaitokset. Raportoinnin laajeneminen uusille alueille haastaa yritysten talousjohdon uusille osaamisalueille. Kaiken kaikkiaankin uudet raportointialueet henkilöstötilinpäätös, ympäristötilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportointi hakevat vielä sisältöään ja muotoaan (vrt. Troberg 2001) sekä myös vastauksia kysymyksiin, keitä varten näitä raportteja laaditaan, ketkä niitä käyttävät ja mihin tarkoituksiin. IT ja laskentatoimen ammattilaiset 1980-luvulla saatettiin laskentatointa ja laskenta-ajattelua vielä tutkia irrallaan tietojärjestelmistä, mutta tänään laskentatoimen tekninen toteutus ja informaatioteknologia nousevat vääjäämättä laskentatoimen erääksi tarkasteluperspektiiviksi. Toki 1980-luvulla taloushallinnon tietokoneistuminen oli jo hyvällä alulla, mutta tuskin kukaan osasi tuolloin aavistaakaan, mihin ja millä vauhdilla oltaisiin menossa. Eipä olisi tuolloin osattu arvata, minkälaiseen IT-, digi- ja e-maailmaan 2000-luku meidät toisi. Laskentatoimen perustehtävät, tietojen rekisteröinti ja raportointi hoidetaan yhä yleisemmin osana integroituja toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP- Enterprise Resource Planning järjestelmiä) mm. SAPein tai Baanein ja niihin kuuluvin taloushallinnon modulein. Nämä tietojärjestelmät ohjaavat yritysten henkilöstö-, tavara-, raha- ja tietovirtoja. Olennaisina näihin kuuluvat tietovarastot ja niissä tapahtuva tietojen prosessointi sekä raportointi käyttötarpeiden mukaan. Tietojärjestelmiin liittyvät lupaukset ovat olleet usein liiankin optimistisia, mutta ihmetellä saa, tuleeko varsinainen laskentatoimen osaaminen ja laskenta-ajattelu jäämään näiden integroitujen toiminnanohjausjärjestelmien jalkoihin ja niitä nikkaroivien atk-henkilöiden tiedon ja osaamisen varaan. Sellaisiakin merkkejä on olemassa. Sitä mukaa kun laskentarutiinit alkavat hoitua pelkällä enterin painalluksella, voivat laskentatoimen ammattilaiset käyttää työaikansa ja energiansa vaativampiin analysointi- ja johdon konsultointitehtäviin. Siinä missä controllerit ovat jo siirtyneet tai ainakin siirtymässä talousosastoilta johtoryhmiin ja varsinaisen busineksen pariin, siinä myös kirjanpitäjien ennustetaan sähköisen taloushallinnon myötä pääsevän irti rutiineista ja paperien pyörittämisestä haastavampiin tehtäviin (ks. Jaatinen 2006). Koska ja miten sataprosenttisesti näin tulee käymään, jää nähtäväksi. Se joka tapauksessa näyttää jo varmalta, että laajakaistat, e-laskut ym. IT-ratkaisut tulevat radikaalisti muuttamaan tilitoimistoalaa sekä yritysten talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitamista. Yritykset keskittyvät strategisiin ydintehtäviinsä ja ulkoistavat talous- ja henkilöstöhallinnon rutiininsa (tai keskittävät nämä 64

9 tehtävät omiin in-house palvelukeskuksiinsa, Shared Service Centereihin). Kysymys on taloushallinnon rutiinitehtävien keskitetystä hoitamisesta ja skaalaetujen etsimisestä. Kehityksen eturintamassa kulkevat tilitoimistot tarjoavat jo myös controller-palveluja jopa suurille yrityksille. Lopuksi Yhteenvetona totean, että laskentatoimi tänään on hyvin kansainvälistä. Kansainvälinen laskentatoimi ei ole enää yksi kurssi tai ulottuvuus, vaan laskentatoimi on kansainvälistä kaikilla tasoilla Se on sitä paitsi tutkimusalueena myös oppina ja käytännön toimintana. Tästä syystä myös laskentatoimen koulutuksen on oltava kaikin mahdollisin tavoin kansainvälistä. Suomalainen laskenta-ajattelu ja koulutus ovat katoavaa perinnettä. Laskentatoimi on kieli. Se on talouden kieli omine ja alati kehittyvine terminologioineen. Laskentatoimen kieli on konkreettisestikin hallittavia paitsi omalla äidinkielellä, ainakin myös englanniksi, kansainvälisellä talouden kielellä. Laskentatoimen tietojen rekisteröinti, tallentaminen ja raporttien tuottaminen tapahtuvat yhä useammin henkilöstö-, tavara-, raha- ja tietovirtoja ohjaavien integroitujen toiminnanohjausjärjestelmien puitteissa. Laskentatoimen ammattilaisten tulee olla moniosaajia. Ainakin osan laskentaihmisistä tulee hallita tietokoneet sekä tietokoneohjelmat ja -ohjelmistot, erityisesti taloushallinnon ohjelmistot ja toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuudet. Osan laskentaihmisistä ja erityisesti niiden, jotka ovat johdon laskentatoimen tehtävissä controllereina, tulee hallita strategiatoiminta eri osa-alueineen ja osata rakentaa organisaatiolleen sen strategiaan ja visioon perustuvat ohjausjärjestelmät ja suoritusmittaristot. Osan täytyy hallita normit, niin itse laskentatoimen alueella kuin myös esimerkiksi välittömän ja välillisen verotuksen ja yhteisölainsäädännön alueella. Normisidonnaisuus on laskentatoimen perinteinen piirre, tosin tänään normit ovat paitsi kansallisia myös aiempaa painokkaammin kansainvälisiä. Lisäksi normit vaihtuvat entistäkin tiuhempaan. Professori Pekka Pihlanto totesi eräässä vuonna 1986 julkaistussa kirjoituksessaan, että laskentatoimen kannalta keskeiset lähitieteet ovat aikojen kuluessa vaihdelleet. Esimerkiksi oikeustiede, kansantaloustiede ja matematiikka ovat kukin vuorollaan olleet primäärisen taustatieteen asemassa Tänään tuohon listaan kuuluu siis ainakin kaksi uutta tieteenalaa: tietojärjestelmätieteet ja strategiat, joihin kumpaankin laskentatoimen kytkennät ovat edellä esitetyllä tavalla todella vahvat. Enää ei laskentaihmiselle riitä perinteinen kamreerin roolikuva. Ammattiosaamisen lisäksi talousjohdolta vaaditaan dynaamista ja innovatiivista osallistumista liikkeenjohtamiseen. Tehtäväkenttään nousee koko ajan uusia, myös arvopohjaan nojaavia asioita: ympäristötilinpäätös, henkilöstötilinpäätös, eettinen raportointi ja yhteiskuntavastuun raportointi. Näitä kaikkia ei laskenta-alan ammattilainen osaa tehdä yksin, mutta siksipä hänen pitääkin olla erityisen yhteistyökykyinen ja -haluinen muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 65

10 Edellä olen lähes pari vuosikymmentä vuotta vanhan väitöskirjatutkimukseni pohjalta tarkastellut laskentatoimen viime aikaista kehitystä. Olen katsellut asioita vähän laidasta laitaan, mutta näin luulen voineeni osoittaa sen, että laskentatoimi eri tasoilla ja eri näkökulmista tarkastellen on todella aikansa lapsi. Se muuttuu maailman muuttumisen mukana. Laskentatoimi tarjoaa välineitä liiketoimintaosaamisen haasteisiin, mutta vain asiansa osaavien ja myös laskentatoimen syvempää olemusta ymmärtävien ihmisten käytössä. Lähteet Alhola, Kari ja Lauslahti, Sanna (2005) Taloutta johtamista varten esimiehille ja asiantuntijoille. Yritysjulkaisut Edita. Helsinki. Grandlund, Markus & Lukka Kari (1997) From Bean-Counters to Change Agents: The Finnish Management Accounting Culture in Transition. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 3/1997. Jaatinen, Pirkko (2006). Konekielisistä yhteyksistä sähköiseen taloushallintoon Analyysi kirjanpidon teknisistä innovaatioista ja kirjanpitäjän työn kehityksestä 1980-luvulta nykypäivään. Tampereen yliopisto (tulossa). Johnson, H. Thomas and Kaplan, Robert S. (1987) Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting. Harvard Business School Press, Boston Massachusetts. Järvenpää, Marko (1998) Strateginen johdon laskentatoimi ja talousjohdon muuttuva rooli. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Sarja D-1:1998, Turku. Järvenpää, Marko (2002) Johdon laskentatoimen liiketoimintaan suuntautuminen laskentakulttuurisena muutoksena vertaileva casetutkimus. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Sarja A Järvinen, Risto - Prepula, Eero - Riistama, Veijo - Tuokko, Yrjö (2000) Kirjanpito ja tilinpäätös uuden kirjanpitolain mukaan, WSOY, Ekonomia-sarja, Porvoo. Kasurinen, Tommi (1998) Strategic Management Accounting, Review of Literature and Integrated Framework. Helsinki School of Economics and Business Administration, Working Papers W-209. Lehtinen, Uolevi (2005) Liiketoimintaosaaminen, teknologiaosaaminen ja yliopistojen kolmas tehtävä. Tieteenpäivät Määttä, Seppo & Ojala, Timo (1999) Tasapainoisen onnistumisen haaste, Johtaminen julkisella sektorilla ja Balanced Scorecard, Hallinnon kehittämiskeskus Valtiovarainministeriö, Oy Edita Ab, Helsinki. Näsi, Juha ja Aunola, Manu (2002). Strategisen johtamisen teoria ja käytäntö. Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Tampere. 66

11 Näsi, Juha ja Neilimo, Kari (2006) Mitä on liiketoimintaosaaminen. WSOY (tulossa) Näsi, Salme (1990) Laskenta-ajattelun kehitys viime vuosisadan puolivälistä nykypäiviin, Suomenkieliseen laskentatoimen kirjallisuuteen perustuva historiantutkimus. Tampereen yliopisto. Tampere. Olson, Olov Guthrie, James, Humphrey, Chistopher (1998) Global Warning: Debating International Development in New Public Financial Management. Cappelen Akademisk Forlag AS, Oslo. Partanen, Vesa (2001) Muuttuva johdon laskentatoimi ja organisatorinen oppinen.: Field-tutkimus laskentahenkilöstön roolin muutoksen ja uusien laskentainnovaatioiden käyttöönoton seurauksista. Turun kauppakorkeakoulun Julkaisuja A-6:2001. Pellinen, Jukka (2005) Talousjohtaminen. Talentum. Helsinki. Pihlanto, Pekka (1986) Laskentatoimen tutkimuksen uusia painotuksia. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1/1986. Pihlanto, Pekka (2003) The Role of the Individual Actor in Different Accounting Research Perspectives. The holistic individual image as a tool for analysis. Scandinavian Journal of Management 19. Reponen, Tapio (2004) Kauppatieteistä vahva pohja yrittäjyydelle. Talouselämä 1/2004, Talemtum. Troberg, Pontus (2001) Kansainvälisen tilinpäätösraportoinnin nykytilanne ja tulevaisuus, Liiketaloudellinen Aikakauskirja 2/2001. Vehmanen, Petri (1992) Johdon laskentatoimi ja rahoituksen laskentatoimi ehdotus terminologian tarkistamiseksi. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 1/1992. Vehmanen, Petri Koskinen Kai (1997) Tehokas kustannushallinta. Ekonomia, WSOY. Porvoo. Vehmanen, Petri (2002) Tilinpäätösinformaation ennustepitoisuus, Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 2/2002. Laskentatoimen professori, KTT Salme Näsi on toiminut vuodesta 1993 lähtien aluksi laskentatoimen apulaisprofessorina Oulun yliopistossa ja professorina Jyväskylän yliopistossa vuosina , viimeisinä vuosina myös yliopiston ensimmäisenä vararehtorina. Vuodesta 2002 lähtien hän on toiminut laskentatoimen professorina Tampereen yliopistossa. Näsi on ollut tutkijana ja vierailevana professorina kolme lukuvuotta myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Näsi on julkaissut useita artikkeleita kansainvälisissä kokoomateoksissa ja aikakauskirjoissa sekä rahoituksen laskentatoimen että johdon laskentatoimen kehityksestä Suomessa ja myös Pohjoismaissa. Hän on myös toiminut useissa tieteellisissä neuvottelukunnissa. Tällä hetkellä hän on Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan, hallintoja talousjaostan sekä SOK:n tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Hän on myös Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen. 67

KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS

KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS Salme Näsi Juha Keurulainen KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Lili-Anne Kihn Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Johdanto Sekä suomalainen yhteiskuntamme että yritystemme toimintaympäristö sen yhtenä osa-alueena ovat kokeneet voimakkaita

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla 1manager-tutkimushankkeen loppuraportti Liiri, Tuomas Virtaharju, Jouni Kostamo, Tuukka

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 DISCUSSION MIKA KAMENSKY Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 KANTAVA RISTIRIITA Menestyvä yritys pystyy 1) luomaan menestysstrategiat 2) toteuttamaan ne hyvin 3) uusimaan

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

Arvonluonnin uusi aalto

Arvonluonnin uusi aalto KATSAUS 309/2014 Arvonluonnin uusi aalto Näin rakennetaan tämän vuosisadan arvokkaimmat yritykset Ville Tikka ja Nuppu Gävert (Wevolve) 2 Ville Tikka ja Nuppu Gävert, Wevolve Arvonluonnin uusi aalto Näin

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Design for Government

Design for Government Demos Helsinki Avanto Helsinki Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta Julkaisu 7/2015 Julkaisu on osa Design for Government -hanketta. Hanketta koordinoi Demos Helsinki -ajatushautomo

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot