Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

2 Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu 12 Sosiaalinen vastuu 26 Taloudellinen vastuu 34 GRI-vertailu 38 Sanasto 40 Yhteiskuntavastuuraportin kattavuus Vuoden 2006 yhteiskuntavastuuraportissa kerrotaan nyt toista kertaa tässä muodossa Bolidenin toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Raportin mallina on ollut GRI (Global Reporting Initiative) ohjeisto, joka on yritysten taloudellista vastuuta, ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta koskeva kansainvälinen raportointistandardi. Tämän raportin lopussa on taulukko, jossa verrataan raportin sisältöä ja rakennetta GRI-standardin vaatimuksiin. Perustunnuslukujen lisäksi raportti sisältää joitakin lisäindikaattoreita ja yrityskohtaisia indikaattoreita. Lisätietoja laskentatavoista, määritelmistä ja muista raportin laadintaperiaatteista antaa Bolidenin konserniviestintä. Raportti löytyy myös osoitteesta

3 Bolidenin toiminta Boliden on johtava perusmetallien (sinkin ja kuparin) toimittaja Euroopassa. Muita konsernin valmistamia metalleja ovat lyijy, kulta ja hopea. Kolmen liiketoiminta-alueen Kaivokset, Sulatot ja Markkinointi muodostaman toimintakokonaisuuden kautta Boliden hallitsee koko ketjua malminetsinnästä lopulliseen metallituotteeseen. Konserni työllistää noin henkeä, ja sen liikevaihto on 3,8 miljardia euroa. ToIMInTA-AJATus Bolidenin toiminta-ajatus on mineraalien louhiminen ja korkealaatuisten metallien tuottaminen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä markkinoilla olevien kaupallisten tilaisuuksien hyödyntäminen siten, että yhtiö tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajilleen, henkilöstölleen ja asiakkailleen. Bolidenin toimipaikat K AIVOKSET MARKKINOINTI 1. Aitik Euroopan suurimpia kuparikaivoksia. 2. Bolidenin alue Käsittää Kristinebergin, Renströmin, Petiknäsin ja Maurlidenin sinkkikaivokset. 3. Garpenberg Käsittää Garpenbergin sinkkikaivoksen. 4. Tara Euroopan suurin sinkkikaivos. SUL ATOT 5. Rönnskär Ruotsi 10. Espoo Suomi 11. Rotterdam Hollanti 12. Leamington Spa Englanti 13. Tukholma Pääkonttori Rönnskär Kuparisulatto, maailman suurimpia elektroniikkaromun kierrätyslaitoksia. 6. Harjavalta Käsittää Harjavallan kuparisulaton ja Porin elektrolyysilaitoksen. 7. Odda Sinkkisulatto, tuottaa myös alumiinifluoridia. 8. Kokkola Euroopan toiseksi suurin sinkkisulatto. 9. Bergsöe Pohjoismaiden ainoa lyijyakkuja kierrättävä sulatto Bolidenin organisaatio Toimitus- ja konsernijohtaja Talous ja rahoitus IR/Viestintä Strategia/ IT Markkina-analyysi Kehitys, Energia, EHSQ, Hankinta, Lakiasiat, Henkilöstö Kaivokset Sulatot Markkinointi Aitik Henkilöstön määrä 457 Bolidenin alue Henkilöstön määrä 422 Garpenberg Henkilöstön määrä 275 Tara Henkilöstön määrä 678 Kokkola Henkilöstön määrä 685 Odda Henkilöstön määrä 385 Rönnskär Henkilöstön määrä 813 Harjavalta Henkilöstön määrä 449 Bergsöe Henkilöstön määrä 101 Sinkkimarkkinointi Henkilöstön määrä 24 Kuparimarkkinointi Henkilöstön määrä 18

4 TUOT TEET K ÄYTTÖALUEET % KUPARI Boliden on Euroopan kolmanneksi suurin kuparin toimittaja. Vuonna 2006 kuparin osuus Bolidenin myynnistä oli 45 prosenttia. Bolidenin kaivoksista saatava kuparirikaste jalostetaan kokonaisuudessaan konsernin omissa sulatoissa. Valmis kupari myydään pääasiassa eurooppalaisille puolivalmisteiden tuottajille. Kuparin loppukäyttäjät ovat pääasiassa rakennus-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Rakennusteollisuus 38 Elektroniikkatuotteet 28 Teollisuuskoneet 13 n Kuljetusala 11 n Kulutustuotteet 10 Lähde: Brook Hunt SINKKI Boliden on Euroopan toiseksi suurin sinkin toimittaja. Vuonna 2006 sinkin osuus Bolidenin myynnistä oli noin 37 prosenttia. Valtaosa kaivosten sinkkirikasteesta jalostetaan konsernin omissa sulatoissa. Valmis sinkki myydään pääasiassa pohjoiseurooppalaiselle terästeollisuudelle. Sinkin loppukäyttäjät ovat pääasiassa rakennus- ja kuljetusteollisuudessa. Galvanointi 56 Messinkituotteet 15 Painevalu 12 n Oksidit ja kemikaalit 7 n Valssaustuotteet 6 n Muut 4 Lähde: Brook Hunt LYIJY Boliden tuottaa vuosittain noin tonnia lyijyä ja lyijyseoksia, joista 70 prosenttia saadaan talteen kierrätysmateriaalista. Vuonna 2006 lyijyn osuus Bolidenin myynnistä oli noin kolme prosenttia. Yli kolme neljäsosaa maailman lyijystä käytetään akkuteollisuudessa. Vaihtoakut 40 Alkuperäiset akut 12 Siirrettävät akut 11 n Kiinteät akut 15 n Muut kuin akut 22 Lähde: Brook Hunt KULTA Boliden tuottaa vuosittain noin kiloa kultaa. Vuonna 2006 kullan osuus Bolidenin myynnistä oli noin kahdeksan prosenttia. Koruteollisuus kuluttaa lähes 90 prosenttia maailmanmarkkinoille tulevasta kullasta. Merkittävä osa kullan tuotannosta saadaan sinkki- ja kuparikaivosten sivutuotteina. Korut 84 Muut, mm. elektroniikka 16 Lähde: CRU HOPEA Vuonna 2006 hopean osuus Bolidenin myynnistä oli noin kolme prosenttia. Hopean tuotanto on noin tonnia vuodessa. Koska sähköja elektroniikkateollisuus on merkittävä käyttäjä, hopean hinta on yhteydessä maailmantalouden kehitykseen. Hopeasta on yhä enemmän tullut raaka-aine, jonka hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Merkittävä osa hopeasta saadaan sinkki- ja kuparikaivosten sivutuotteina. Korut 31 Valokuvaus 17 Elektroniikka 22 n Seokset ja korjaus 6 n Kolikot 4 n Muut 20 Lähde: CRU KONSERNIN TUNNUSLUVUT LIIKETULOS MSEK Taloudelliset tunnusluvut Myynti, MEUR Liikevoitto (EBIT), MEUR Jatkuvan toiminnan kassavirta, MEUR Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Nettovelka, MEUR Velkaantumisaste (netto), % 1 54 Henkilöstö Palkat ja palkkiot, MEUR Henkilösivukulut, MEUR Investoinnit, MEUR Jälkihoitovaraus, MEUR OSAKEKOHTAINEN VOITTO SEK

5 Maailmanluokan yhteistyökumppani Bolidenin visio on olla maailmanluokan yhteistyökumppani metallialalla. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa asiakkaille, omistajille, työntekijöille, toimittajille ja muille sidosryhmille. Teemme työtä ollaksemme ensisijainen toimittajavalinta sinkki- ja kuparimarkkinoilla. Vastuullisuus, luotettavuus ja asiakastyytyväisyys varmistavat tiemme maailmanluokan yhteistyökumppaniksi metallialalla. Vastuullisen yritystoiminnan edelläkävijänä luomme parhaat edellytykset vahvan yrityskulttuurin ja pitkäjänteisten sidosryhmäsuhteiden rakentamiseksi. Yhtiömme saavuttama luottamus auttaa meitä toteuttamaan tavoitteemme. Luottamus syntyy sekä laadukkaista tuotteista ja toimituksista että tehokkaista ja ympäristöystävällisistä tuotantoprosesseista. Myös työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä ympäristön hyvinvointi vahvistavat luottamusta.

6 Toimitusjohtajan katsaus Kestävällä tiellä eteenpäin Bolidenin visio on olla maailmanluokan yhteistyökumppani omalla toimialallaan. Visio edellyttää, että olemme alamme edelläkävijä niin sosiaalisessa ja taloudellisessa vastuullisuudessa kuin ympäristövastuullisuudessakin. Toimimalla vastuullisesti edistämme nyky-yhteiskunnan kestävää kehitystä. Haluamme kertoa työstämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä järjestykseltään toisessa yhteiskuntavastuuraportissa. Bolidenin haasteena on ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa vastaamalla lisääntyvään metallien kysyntään ja samalla edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Meille kestävä kehitys tarkoittaa tasapainon saavuttamista liiketoiminnallisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien vaikutusten välillä. KESTÄVÄLL Ä KEHIT YKSELL Ä LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Viime vuosina metallien hintojen nousu ja yhtiön tuottamien perusmetallien lisääntynyt kysyntä ovat vaikuttaneet merkittävästi Bolidenin vahvaan kehitykseen. Menestyksen takana on kuitenkin muitakin syitä. Yksi tärkeä tekijä on ollut yhtiön kaikkien toimintaalueiden jatkuva kehittäminen. Kilpailukykymme säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää kuitenkin, ettemme tuudittaudu viime vuosien hyvien tulosten varaan. Meidän tulee edelleen vahvistaa Bolidenin toimintaedellytyksiä, jotta saamme luoduksi pitkällä aikavälillä kestävää lisäarvoa. SUURIA VA ATIMUKSIA JA KORKEITA ODOTUKSIA Lainsäädäntö ja muut vaatimukset, jotka liittyvät teollisuuden ja etenkin luonnonvaroja hyödyntävien yritysten vastuullisuuteen, tulevat väistämättä kiristymään. Meidän itsellemme asettamien vaatimusten tulee olla suurempia kuin mitä ympäristö meille asettaa. Olemalla vastuullisuudessa alan edelläkävijä aina ensimmäisistä malminetsintätoimista laadukkaan metallin toimitukseen asti vahvistamme saavuttamaamme luottamusta ja edistämme yhtiön kehitystä tulevaisuudessa. Näin vähennämme toiminnallisia riskejä ja vahvistamme kilpailukykyämme. Maantieteellisellä toiminta-alueellamme on jo pitkään ollut voimassa tiukka ympäristölainsäädäntö ja monia työolosuhteisiin liittyviä vaatimuksia. Myös tämä parantaa mahdollisuuksiamme olla pysyvästi edelläkävijä kestävän kehityksen hyväksi tehtävässä työssä. Samalla kun teemme jatkuvaa työtä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi, meidän on toimittava vastuullisesti työntekijöitä, asiakkaita, omistajia ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Olemme tärkeässä asemassa myös siksi, että olemme usealla toimipaikalla suurin paikallinen työnantaja. JATKUVA A KEHIT YST YÖTÄ Viime vuoden aikana olemme jatkaneet työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Voin ilolla todeta, että useimmissa tuotantolaitoksissamme on otettu käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmä. Lisäksi pyrimme sertifioimaan ympäristöjärjestelmät niissä yksiköissä, joissa sertifiointi vielä puuttuu. Bolidenin omaksuma nolla tapaturmaa -ajattelu osoittaa selvästi sitoutumisemme siihen, että tavoitteenamme on luoda alan turvallisin työympäristö. Olemme työskennelleet tiiviisti uusien konsernitason strategioiden ja ohjelmien parissa, joilla turvaamme osaamisen ja johtamisen vaatimukset myös tulevaisuudessa. Viime vuoden voimakkaat sateet ovat valitettavasti aiheuttaneet joidenkin sulattojen vesienkäsittelykapasiteetin ylikuormittumista. Tämä on eräs niistä ympäristökysymyksistä, joihin keskitymme lähiaikoina. Meidän tulee tulee koko ajan vaatia itseltämme enemmän kuin mitä ympäristö meiltä vaatii. YKSILÖN ROOLI ON TÄRKEÄ BOLIDENIN TULOKSELLISUUDELLE Jotkut yksiköistämme ovat edistyksellisempiä kuin toiset, ja teemme työtä, jotta kaikkien yksiköiden suorituskyky kehittyisi samalle tasolle. Asenteiden muokkaamisessa viestinnällä ja koulutuksella on suuri merkitys. Yhtiön strateginen perusta, The New Boliden Way, auttaa meitä omaksumaan yhteisen arvopohjan, mutta myös tekemään oikeita asioita oikealla tavalla. Tämä kiinnittää huomion jokaisen omaan rooliin ja antaa työntekijöille entistä selkeämmän käsityksen heidän oman työpanoksensa vaikutuksesta Bolidenin tavoitteiden saavuttamiseksi. The New Boliden Way siivittää meitä kohti johtavaa asemaa Euroopan sinkki- ja kuparialalla. Tukholma, huhtikuu 2007 Jan Johansson Toimitus- ja konsernijohtaja 2

7 Toimitusjohtajan katsaus Olemalla vastuullisuudessa alamme edelläkävijä aina ensimmäisistä malminetsintätoimista laadukkaiden metallituotteiden toimituksiin asti vahvistamme Bolidenin saavuttamaa luottamusta ja edistämme yhtiön kehitystä tulevaisuudessa.

8 Arvoketju MALMINETSINTÄ K AIVOSLOUHINTA RIK ASTUS Malminetsinnän tavoitteena on turvata, että myös tulevaisuudessa on käytössä louhittavia malmivarantoja. Uusien löydösten etsiminen ja taloudellisesti kannattavan malminlouhinnan varmistaminen ovat pitkäjänteisiä ja aikaa vieviä prosesseja. Ensimmäinen vaihe on kenttätutkimus, johon kuuluvat malmioiden kartoitus, poraukset ja näytteenotot. Lähialuetutkimuksia tehdään myös olemassa olevien kaivosten yhteydessä. Ennen malminlouhintapäätöstä arvioidaan huolellisesti taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristövaikutukset. Malminetsintä vaatii Ruotsissa Bergsstatenin ja Irlannissa EMD:n luvan. Louhintaa harjoitetaan sekä maanalaisissa kaivoksissa että avolouhoksissa. Tärkeimmät työvaiheet ovat poraus, räjäytystyö, lastaus ja malmin kuljetus jalostettavaksi. Sinkkipitoisuus: 6 8 prosenttia Kuparipitoisuus: 0,3 prosenttia Rikastus on ensimmäinen vaihe, kun metallia valmistetaan louhitusta malmista. Rikastusprosessin vaiheita ovat murskaus, jauhatus, vaahdotus ja joskus myös liuotus. Rikastuksen tuotteena syntyvä rikaste toimitetaan eteenpäin sulattoihin. Sinkkipitoisuus: 55 prosenttia Kuparipitoisuus: 28 prosenttia Ympäristövastuu Ympäristövastuu Kaivos- ja sulattotoiminnoissa ympäristö otetaan huomioon jo malminetsinnän valmisteluvaiheessa. Malminetsintätoimilla ei sinänsä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tarkempiin kallioperätutkimuksiin sisältyy kuitenkin pienimuotoisia fysikaalisia toimenpiteitä. Rajallisia ympäristövaikutuksia on myös lentomittaukseen ja muuhun näytönottoon liittyvillä kuljetuksilla. Kallioperään kohdistuvat toimenpiteet edellyttävät huolellista ja vastuullista toimintaa. Tuotantoprosessit suunnitellaan niin, että niillä on mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia ja että ne ovat turvallisia. Kaivoslouhinta aiheuttaa melua, tärinää, hylkykivikasoja, pölyämistä ja päästöjä maahan, vesistöihin sekä ilmaan. Kaivoslouhinta on luvanvaraista toimintaa niin Ruotsissa kuin Irlannissakin. Rikastuksen sivutuotteena syntyy rikastushiekkaa. Se sijoitetaan loppuun louhittuun louhostilaan tai kaivoksen läheisyydessä sijaitsevaan rikastushiekka-altaaseen. Rikastustoimintaan vaaditaan ympäristölupa. Vuonna 2006 Bolidenin Kaivokset-liiketoiminta-alue otti käyttöön noin kuusi hehtaaria maata, tuotti noin tonnia rikastetta, käytti neljä gigajoulea energiaa ja 53 miljoonaa kuutiota vettä, josta noin 37 miljoonaa kuutiota oli jatkuvassa kierrossa. SOSIAALINEN VASTUU Koska malminetsintä ohjaa tulevaa louhintaa, se vaikuttaa merkittävästi alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen. Malminetsinnän yhteydessä tapahtuva kallioperätutkimus antaa myös tietoa, josta voi olla hyötyä yhteiskunnalle ja yrityksille. Tällä hetkellä Bolidenin malminetsinnässä työskentelee noin 50 henkeä. Vuoden 2007 aikana toimintaan osallistuvien kokonaismäärä nousee henkilöön. SOSIAALINEN VASTUU Malminlouhintapäätöksen valmisteluprosessiin osallistuvat asianomaiset kunnat ja viranomaiset, lähialueen asukkaat sekä muut asianosaiset. Ennen kaivostoiminnan aloittamista vaaditaan, että eri viranomaisilta saadaan tarvittavat luvat. Haluamme huolehtia sidosryhmistä, joihin toimintamme vaikuttaa, ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamisen ohella minimoida lähialueen asukkaisiin kohdistuvat häiriöt. Nykyään kaivoksissamme ja rikastamoissamme työskentelee henkilöä. TALOUDELLINEN VASTUU Vuonna 2006 Boliden käytti 17,5 miljoonaa euroa malminetsintään, ja vuoden 2007 aikana summaa on määrä nostaa noin 32 miljoonaan euroon. Viiden viime vuoden aikana malminetsintään on sijoitettu rahaa lähes viisinkertaisesti. Vuonna 2006 timanttiporauksia tehtiin noin metriä ja perälouhintaa noin 950 metriä. TALOUDELLINEN VASTUU Vuonna 2006 Kaivokset-liiketoiminta-alueen (malminetsintä, kaivoslouhinta, rikastus ja jälkihoitotoimenpiteet) liikevaihto oli 785 miljoonaa euroa.

9 Arvoketju KIERRÄTYS SULATUS JA JATKOJALOSTUS JÄLKIHOITOTOIMENPITEET Metalleja voidaan periaatteessa kierrättää loputtomasti menettämättä niiden fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia. Kierrätys on tärkeä prosessi, joka tuottaa sulatoille raaka-aineita. Boliden kierrättää pääasiassa metalli- ja elektroniikkaromua sekä lyijyakkujen sisältämää kuparia, sinkkiä, lyijyä, kultaa ja hopeaa. Vuonna 2006 kierrätysmateriaalia kertyi runsaat tonnia, josta otettiin talteen yhteensä tonnia metalleja. Rikastamoista malmirikaste toimitetaan sulattoon jatkojalostusta varten. Sulatot tuottavat puhdasta metallia kuparikatodeina ja sinkkiharkkoina, jotka toimitetaan asiakkaalle. Prosessin tärkeimmät sivutuotteet ovat kulta, hopea, lyijy, rikkihappo ja rikkidioksidi. Louhinnan päättymisen jälkeen kaivosalueella aloitetaan alueen maisemointiin liittyvät toimenpiteet. Samalla vähennetään myös alueelle sijoitetun jätteen ympäristövaikutuksia. Jälkihoitotoimenpiteitä tehdään jatkuvasti niin kaivoksilla ja hylkykiven sijoituspaikoilla kuin rikastushiekka-altaillakin. Nykyisin jälkihoitosuunnitelma tehdään jo uuden kaivosalueen suunnitteluvaiheessa. Sinkkipitoisuus: 99,9 prosenttia Kuparipitoisuus: 99,9 prosenttia Ympäristövastuu Ympäristövastuu Ympäristövastuu Kierrätys jo itsessään edistää ympäristötasapainoa. Sen lisäksi Boliden on edelleen kehittänyt niin sanottua Kaldo-tekniikkaa, jonka avulla metalleja voidaan kierrättää mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaasti. Bolidenin käyttämän fumingprosessin avulla voidaan käsitellä sinkkiä ja kuparia sisältävää metalliromua ympäristötehokkaasti. Lyijynkierrätyslaitos on eräs Euroopan vähiten ympäristöä kuormittavista käsittelylaitoksista. Sulattojen ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmaan ja vesistöihin sekä prosesseissa syntyvä jäte. Bolidenin nykyään käyttämät tekniikat ja prosessit, muun muassa kuparin liekkisulatus ja sinkin suoraliuotus, ovat vähentäneet ympäristövaikutuksia. Energian kulutus ja ympäristövaikutukset ovat nykyisin vain murto-osa aiempaan verrattuna. Vuoden 2006 aikana energiaa kului yhteensä 13 miljoonaa gigajoulea. Metallipäästöt ilmaan olivat 33 tonnia ja vesistöihin 17 tonnia. Bolidenin tavoitteena on hoitaa aiemmin louhintakäytössä olleiden maa-alueiden jälkihoitotoimenpiteet ja uusien maa-alueiden käyttöönotto hyvin. Vuonna 2006 jälkihoitoalueet käsittivät 60 hehtaaria maata samalla kun kuusi hehtaaria uutta maata otettiin käyttöön. SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Metallien kierrätys tapahtuu sulatoissamme, ja tämän vuoksi sillä on samanlaisia ympäristövaikutuksia kuin sulatus- ja jalostustoiminnalla. Elektroniikka- ja metalliromun kierrätys vähentää myös omalta osaltaan yhteiskunnan jätteiden käsittelyä. Tällä toiminnalla on EU-direktiivien tiukentumisen johdosta kasvupotentiaalia, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyisin kierrätykseen liittyvissä toiminnossa työskentelee Bolidenissa noin 355 henkilöä. Bolidenin sulatot ovat usein paikkakunnan suurimpia työnantajia. Toiminta edellyttää avointa viestintää sidosryhmiemme kanssa. Nykyisin Bolidenin viidessä sulatossa työskentelee henkilöä sulatuksessa ja jalostuksessa. Boliden tekee yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden yritysten kanssa varmistaakseen parhaat mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet. TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU Otamme käsiteltäväksemme messinki- ja terästeollisuuden elektroniikkaromua ja sivutuotteita osana kaupallista toimintaamme. Bolidenin kierrätystoiminnasta on tullut yhä tärkeämpi osa konsernin toimintaa. Vuonna 2006 Sulatot-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli miljoonaa euroa. Vuoden 2006 aikana Bolidenin hukkalämmön myynti oli yhteensä 2,26 miljoonaa gigajoulea. Boliden tekee taloudellisia varauksia jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin jälkihoitotoimenpiteet ovat ajankohtaisia. Vuonna 2006 toimenpiteisiin varattiin 64 miljoonaa euroa.

10 Yhteiskuntavastuun hallinta Vastuullisuus on luonnollinen osa toimintaa Ollakseen maailmanluokan yhteistyökumppani Bolidenin on jatkuvasti täytettävä asiakkaittensa odotukset ja jopa ylitettävä ne. Tämä edellyttää, että toiminta perustuu vastuulliseen päätöksentekoon. Vastuullisuus osa jok apäiväistä toimintaamme Bolidenin tavoitteena on olla ensisijainen toimittajavalinta sinkki- ja kuparimarkkinoilla. Tämä edellyttää päivittäiseltä toiminnaltamme jatkuvaa lisäarvon tuottamista asiakkaille, omistajille, työntekijöille, toimittajille ja muille sidosryhmille, joihin olemassaolomme ja toimintamme vaikuttaa. Siksi pyrimme järjestelmällisen ja päämäärätietoisen työn kautta parantamaan kykyämme täyttää meihin kohdistuvat odotukset ja mieluummin jopa ylittämään ne. KENEN VASTUULL A BOLIDENIN YHTEISKUNTAVASTUUASIAT OVAT? Yhtiöstä ja sen ohjauksesta vastaa viime kädessä yhtiökokous, jonka tehtävänä on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen valitseminen. Hallitus määrittelee yhdessä operatiivisessa vastuussa olevan toimitusjohtajan kanssa yhtiön strategisen suunnan. Myös kestävän kehityksen edistämistoimenpiteet on integroitu osaksi strategiaa. Toimitusjohtaja muun konsernijohdon avustamana johtaa ja vastaa jatkuvasta seurannasta ja siitä, että toimitaan annettujen suuntaviivojen mukaisesti. Yhtiön hallinnassa pyritään toimimaan mahdollisimman lähellä operatiivista tasoa siten, että esikuntatoimintoja on mahdollisimman vähän. Uskomme, että tämä on paras tapa saada kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi ja että tämä edistää hyödyllisten tietojen ja kokemusten jakamista yksiköiden välillä. Tämän vuoksi sekä henkilöstöasioiden että ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden (EHSQ) hallintaa kehitetään linjaorganisaatiossa konserniverkostojen tuella. Tavoitteena on verkostojen avulla luoda edellytyksiä vastuulliselle toiminnalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Verkostojen vastuuhenkilöt raportoivat yhtiön varatoimitusjohtajalle, jolla on kokonaisvastuu Bolidenin yhteiskuntavastuuseen liittyvästä toiminnasta. Henkilöstöverkostoon kuuluu seitsemän henkilöä, joilla on apunaan laajempi, henkilöstövastaavista koostuva verkosto. EHSQesikunnassa työskentelee kolme henkilöä, jotka tekevät yhteistyötä yhtiön eri yksiköiden EHSQ-vastaavista koostuvan verkoston 6

11 Yhteiskuntavastuun hallinta kanssa, johon kuuluu noin 60 henkilöä. Verkostot vastaavat toiminnasta ja sen koordinoinnista omalla vastuu-alueellaan, pääasiassa opastuksen ja ohjeistuksen avulla sekä jakamalla hyödyllisiä käytäntöjä konsernin eri yksiköiden välillä. Viime kädessä jokaisen Bolidenin yksikön ja työntekijän on toimittava vastuullisesti omassa työssään ja toimintaympäristössään. HALLINTATYÖK ALUT Hyvä hallintotapa varmistetaan siten, että Boliden on soveltanut lähtien Ruotsin yritysten hyvää hallintotapaa koskevaa yleistä toimintaohjetta, kuten useimmat muutkin pörssiyhtiöt Ruotsissa. Bolidenin hallintotapaa kuvaava raportti on kokonaisuudessaan kotisivuillamme osoitteessa Operatiivisessa työssä suunnannäyttäjänä toimii yhteinen strategiapohja eli The New Boliden Way (TNBW), joka sisältää yleiset toimintaperiaatteet kaikille työntekijöille. TNBW:ssä esitetty yhteinen näkökulma tukee Bolidenin hajautettua ja verkostopohjaista toimintatapaa. EHSQ- ja henkilöstöasioissa suuntaa näyttää Bolidenin määrittelemä toimintapolitiikka. Lisäksi yhteiset tavoitteemme ja hallintajärjestelmämme luovat edellytykset jatkuvien parannusten tekemiselle. Tavoitteena on, että kaikilla Bolidenin yksiköillä on sertifioidut työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja energia-asioiden hallintajärjestelmät vuoden 2008 loppuun mennessä. Yksiköillä tulee myös olla laatujärjestelmä vuoden 2009 loppuun mennessä. TNBW, toimintapolitiikka ja konsernin yhteinen ohjeisto muodostavat ne kriteerit, joita käytetään vuosittaisissa yhtiön sisäisissä arvioinneissa. Auditoinnit ovat tähän mennessä koskeneet ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintaa. Kaikki konsernin yksiköt auditoidaan vähintään joka toinen vuosi. Auditointiryhmät koostuvat konsernin eri yksiköissä työskentelevistä henkilöistä, ja niitä johtaa EHSQ-esikunta. Jokaisen auditoinnin tuloksena on raportti, jossa todetaan havaitut poikkeamat ja tarvittavat parannustoimenpiteet. EHSQ-esikunta seuraa myös toimenpiteiden toteutumista sovitun aikataulun mukaisesti. Hallintat yök alu TNBW on strateginen perusta, joka määrittää Bolidenin suunnan, yhteiset toimintaperiaatteet ja ydinarvot: innokkuus, vastuullisuus ja sitoutuminen. Hallintat yök alu TNBW:n osana on Bolidenin arvoja heijastava toimintaohje, jossa kuvataan yhtiön omaisuuteen, työntekijöihin, ympäristöön, myyntiin, markkinointiin ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät periaatteet. Hallintat yök alu Toimintapolitiikkamme määrittelee yhtiön toimintaperiaatteet ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioissa (EHSQ) sekä henkilöstöasioissa. EHSQ-ohjeisto tukee käytännön toteutusta. Hallintat yök alu Boliden on asettanut ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden (EHSQ) sekä henkilöstöasioiden hallintaa koskevat tavoitteet. Hallintat yök alu Kaikki Bolidenin yksiköt käyttävät EHSQtoiminnan hallintajärjestelmiä. Useimmat yksiköt on jo sertifioitu ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaisesti. Hallintat yök alu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset ovat Bolidenin yksiköissä joka toinen vuosi suoritettavien sisäisten auditointien kriteereinä. The New Boliden Way (TNBW) TOIMINTAOHJE TOIMINTAPOLITIIKK A JA OHJEISTO YHTEISET TAVOITTEET Hallintajärjestelmät sisäinen auditointi Tarkoitus TNBW:n tarkoitus on ohjata jokaista työntekijää yleisellä tasolla. Se kertoo, miten meidän tulee toimia, jotta olisimme asiakkaiden ensisijainen valinta. Tarkoitus Toimintaohje esittää normit, joiden edellytetään ohjaavan työntekijöiden toimintaa päivittäisessä työssä. Tarkoitus Toimintapolitiikassa määritellään Bolidenin visioon ja ydinarvoihin perustuvat puitteet, jotka auttavat meitä saavuttamaan yhteiset tavoitteemme. Ohjeistossa määritellään myös konsernin EHSQ-toiminnan perusvaatimukset. Tarkoitus Tavoiteasetanta toimii työkaluna, kun parannamme toimintaamme. Tavoiteasetanta myös auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Tarkoitus Hallintajärjestelmät antavat koko organisaatiolle edellytykset järjestelmälliseen ja jäsenneltyyn toimintaan. Niiden ansiosta voidaan myös parhaat käytännöt jakaa yksiköiden välillä. Tarkoitus Auditoinnit toimivat työkalunamme toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Ne tukevat kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla laatua voidaan parantaa. Auditoinnit edistävät myös osaamisen ja arvojen välittymistä organisaatiossa.

12 Yhteiskuntavastuun hallinta MITEN OLEMME HOITANEET YHTEISKUNTAVASTUUMME? Kaikille Bolidenin yhdeksälle tuotantoyksikölle on asetettu selkeät tavoitteet yhteiskuntavastuuasioiden hoidolle, mutta yhtiöiden nykykäytännöissä on eroavaisuuksia. Bolidenilla on suunnitelma sertifioitujen ympäristöja energia-asioiden (ISO 14001), työterveys- ja työturvallisuusasioiden (OHSAS 18001/ISRS) sekä laadunhallintajärjestelmien (ISO 9001) rakentamiseksi. Kehittämistyön tämän hetkinen tilanne esitetään alla olevassa taulukossa. Esimerkiksi Kaivokset-liiketoiminta-alueella aloitettiin vuoden aikana työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmien rakentaminen. Kaikki sulatot, lukuun ottamatta Rönnskärin kuparisulattoa, ovat nykyisin kokonaisuudessaan sertifioituja. Rönnskärissä puuttuvat sertifioinnit toteutetaan vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2006 käynnistettiin kampanja laatuajattelun integroimiseksi jokapäiväiseen työntekoon. Laatuverkostoon kuuluu seitsemän henkilöä eri puolilta konsernia. Verkosto on kehittänyt laadunhallinnalle konsernissa yhteiset suuntaviivat. Seuraavaksi on vuorossa toimeenpano eri yksiköissä. Vuoden 2006 aikana konserni suoritti sisäiset auditoinnit Tarassa, Kokkolassa, Rönnskärissä, Harjavallassa ja Bolidenin alueella. Ne olivat etupäässä hallintajärjestelmien auditointeja, joiden avulla seurattiin, miten TNBW:ssä kuvatut ja EHSQ-verkostossa määritellyt toimintaperiaatteet oli omaksuttu. Vuonna 2007 sisäiset auditoinnit laajennetaan laadunhallinnan alueelle. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että sisäiset auditoinnit kattaisivat tuotantolaitosten lisäksi myös markkinointiorganisaation ja eri esikuntatoiminnot. Janne Anturamäki Harjavallan tehtailta ottaa vastaan vuoden 2005 EHSQ-palkinnon Bolidenin varatoimitusjohtaja Tom Niemeltä. Boliden Aitik Garpenberg Tara Rönnskär Bergsöe Harjavalta Kokkola Odda Sinkkimarkkinat Laatu ISO 9001:2000 Ympäristö ISO 14001:2004 x x x x EHSQ-PALKINNOT 2006 Vuosittain yksi konsernin yksikkö ja työntekijä palkitaan ansiokkaasta toiminnasta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Vuoden 2005 parhaana yksikkönä palkittiin Oddan sulatto, muun muassa sen vuoksi, että yksikössä on jo usean vuoden ajan ollut konsernin alin tapaturmataajuus. Odda on jo melkein saavuttanut Bolidenin nolla tapaturmaa -ajatteluun perustuvat tavoitteet, ja yhtiö raportoi vuoden 2005 luvukseen 1,4 tapaturmaa miljoona työtuntia kohti. Henkilökohtainen palkinto annettiin Harjavallan yksikön työntekijälle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt työterveyttä ja työturvallisuutta. Kuparimarkkinat Työterveys ja työturvallisuus OHSAS 18001/ISRS x x x x Patoturvallisuus * * * * * * * Energia SS627750/IS393:2005 x x * * * sertifioitu osittain sertifioitu toteutettu x aloitettu ei sovellettavissa * osa ISO standardista

13 TARA UUDISTA A TOIMINTA ANSA THE NEW BOLIDEN WAY -STRATEGIAN MUK AISEKSI Bolidenin Taran sinkkikaivoksen työntekijät ovat erinomainen esimerkki The New Boliden Way strategian käyttöönotosta. Kaivoksen johtaja Bert-Ove Johansson on järjestänyt henkilöstölle useita yhteisiä infotilaisuuksia, joissa on käyty läpi uuden strategian merkitystä. Hän on myös yksinkertaistanut Taran organisaation rakennetta, jotta se sopisi paremmin yhteen nykyisen toiminnan ja strategian kanssa. Koska tärkeä osa The New Boliden Way -strategiaa on työntekijöiden kannustaminen aloitteellisuuteen, organisaatiota on uudistettu paljolti työntekijöiden omien ehdotusten pohjalta. Eri puolilta organisaatiota tulevat työntekijät ovat käsitelleet parannusehdotuksia pienissä ryhmissä. Jotta tämä kulttuurin muutos onnistuisi kaikilla organisaatiotasoilla, on käytävä avointa vuoropuhelua johdon, työntekijöiden ja ammattiliittojen kesken ja johdon on osoitettava selkeää johtajuutta, kertoo Bert-Ove Johansson. Yksikössä kokeillaan myös uutta The New Boliden Way - strategiaan perustuvaa palkkiojärjestelmää osalle kaivostyöntekijöitä. Tarkoituksena on, että kaikki kaivostyöntekijät tulevat järjestelmän piiriin.

14 Yhteiskuntavastuun hallinta Matkalla maailmanluokkaan Alla olevassa yhteenvedossa esitetään Bolidenin hallintajärjestelmien, ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun tavoitteet sekä tavoitteiden toteutuminen. HALLINTAJÄRJESTELMÄT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Konsernin sisäiset työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat toimintaperiaatteet otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Toimintaperiaatteiden soveltamista arvioidaan kahden vuoden välein konsernin kaikissa yksiköissä. Vuoden aikana kaikki operatiiviset yksiköt ottivat käyttöön sisäisen ohjeiston. Viisi yksikköä arvioitiin: Harjavalta, Kokkola, Rönnskär, Bolidenin alue ja Tara. Kaikki yksiköt ISO sertifioituvat vuoden 2008 loppuun mennessä. Neljä Bolidenin yhdeksästä tuotantoyksiköstä on sertifioitu. Kaikki yksiköt OHSAS sertifioituvat tai täyttävät ISRS-tason 6 vaatimukset vuoden 2008 loppuun mennessä. Energia-asioiden hallintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä vuoden 2008 loppuun mennessä. Konsernissa määritellään yhteiset laadunhallintaa koskevat toimintaperiaatteet. Kolme yhdeksästä tuotantoyksiköstä on OHSAS/ISRS-sertifioitu, ja muissa sertifiointi on käynnissä. Tara on jo aiemmin saavuttanut ISRS 7 -tason. Neljä yksikköä: Boliden, Aitik, Garpenberg ja Rönnskär, ottivat vuoden aikana käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmän. Järjestelmä on nyt käytössä yhteensä seitsemässä yksikössä. Vasta perustettu konsernin laatuasioiden verkosto on määritellyt yhteiset toimintaperiaatteet. YMPÄRISTÖVASTUU TAVOIT TEET 1 TAVOIT TEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Metallien (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, As) ominaispäästöjä 2 ilmaan vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Päästöt olivat vuoden 2005 tasolla. Vuodesta 2004 päästöt ovat vähentyneet 9,5 prosenttia. Metallien (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Hg) ominaispäästöjä vesistöihin vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Hiilidioksidin ominaispäästöjä vähennetään viisi prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Päästöt lisääntyivät 33 prosenttia pääasiassa voimakkaiden sateiden takia. Vuodesta 2004 päästöt ovat lisääntyneet 41 prosenttia (ks. s. 19). Vuoden aikana päästöt vähenivät kaksi prosenttia. Vuodesta 2004 hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet viisi prosenttia. Sijoitettavan jätteen määrää (volyymi/tuotettu tonni) vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Määrään ei sisälly tuotannosta syntyvä jäte. Viiden vuoden tarkastelujaksolla säilytetään tasapaino jälkihoitotöiden kohteena olevien ja uusien maa-alueiden käytön välillä. Sijoitetun jätteen määrä oli yhtä suuri kuin vuonna Vuodesta 2004 vähennystä on yhteensä kuusi prosenttia. Vuoden aikana jälkihoitotoimenpiteiden kohteena oli 60 hehtaaria maata ja käyttöön otettiin kuusi hehtaaria maata. Viimeisimmän viisivuotiskauden aikana on jälkihoitotoimenpiteitä tehty yhteensä 179 hehtaarin alueella ja samalla maata on otettu käyttöön 92 hehtaaria. 1 Bolidenin ympäristövastuun vertailuvuosi on Ominaispäästöillä tarkoitetaan yhteenlaskettujen päästöjen määrää jaettuna kaivosten ja sulattojen tuottaman metallin kokonaismäärällä. 10

15 Yhteiskuntavastuun hallinta SOSIAALINEN VASTUU TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Tapaturmataajuus on konsernitasolla korkeintaan viisi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti vuoden 2011 lopulla. Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohti laski 11,9:stä 11,2:een. Sairauspoissaolot ovat konsernitasolla 4,8 prosenttia tai vähemmän vuonna Sairauspoissaolot laskivat 5,3 prosentista 5,0 prosenttiin. Konsernissa toteutetaan konserninlaajuinen avainhenkilöiden ja potentiaalisten johtajien kartoitus. Konsernissa toteutetaan työtyytyväisyyskysely Min Åsikt ensimmäistä kertaa. Laaditaan konsernin yhteinen yhteiskuntavastuuraportti kansainvälistä käytäntöä noudattaen. Kartoitus toteutettiin, ja johtajien sekä avainhenkilöiden resurssointia koskeva Management Planning Process määriteltiin. Useita kehitysohjelmia on käynnistetty. Min Åsikt -kysely toteutettiin Sulatot-liiketoiminta-alueella ja konsernihallinnon toiminnoissa. Bolidenin työntekijästä osallistui tutkimukseen. Bolidenin yhteiskuntavastuuraportti, joka nyt julkaistaan toista kertaa, perustuu GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative). Tämän raportin ja GRI-ohjeiston välinen vastaavuus kuvataan raportin lopussa. TALOUDELLINEN VASTUU TAVOIT TEET Sijoitetun pääoman tuotto ylittää 10 prosenttia yhden suhdannesyklin aikana. Nettovelkaantumisaste on 40 prosenttia. Osinkoa jaetaan noin kolmasosa nettotuloksesta yhden suhdannesyklin aikana. Tulla Euroopan johtavaksi sinkin ja kuparin toimittajaksi. Olla edelläkävijä elektroniikan kierrätyksessä maailmassa. 3 Olla yksi maailman kustannustehokkaimmista metallintuottajista. 3 Asetettu tavoitteeksi

16

17 YMPÄRISTÖVASTUU Pyrimme jatkuvien parannusten kautta vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, ja käytämme luonnonvaroja.

18 Ympäristövastuu Työskentelemme aktiivisesti ympäristötehokkuuden parantamiseksi Bolidenin pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Aktiivinen ympäristöasioiden hallinta ja ympäristösuorituskykyä parantavat investoinnit edesauttavat toimintaedellytyksiämme ja samalla kehittävät kilpailukykyämme. TOIMINTAMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kaivostoiminnassa ympäristövaikutukset ovat näkyviä, koska malmi louhitaan kallioperästä. Maisemallisten muutosten lisäksi kaivostoiminta aiheuttaa melua, tärinää, pölyämistä, päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä samalla tuottaa sivukiveä. Rikastusvaiheessa syntyvä jäte on pääasiassa niin sanottua rikastushiekkaa. Myös sulattojen toiminnalla on ympäristövaikutuksia. Näitä ovat päästöt ilmaan ja vesistöihin sekä muodostuvat prosessijätteet. Toiminta vaatii myös energiaa. Vähennämme raaka-aineen ja energian kulutusta sekä päästöjä etupäässä tehostamalla tuotantoprosesseja ja kehittämällä parempia puhdistusmenetelmiä. Pyrimme vähentämään ympäristökuormituksia ja käyttämään säästeliäästi resursseja. Tällä alennamme tuotantokustannuksiamme ja parannamme kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä. Hyvä ympäristösuorituskyky vahvistaa niin asiakassuhteita kuin brändiämmekin. Tavoitteenamme on vastata sekä asiakkaiden että yhteiskunnan ympäristövaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. ritellyt yhteiset suuntaviivat parantavat mahdollisuuksiamme kehittää toiminnan ympäristötehokkuutta järjestelmällisellä tavalla. Näiden soveltamisesta eri organisaatioyksiköissä on kerrottu enemmän sivuilla KEHITÄMME JATKUVASTI YMPÄRISTÖSUORITUSK YK YÄMME Uudistuva lainsäädäntö ja sidosryhmien esittämät vaatimukset edellyttävät jatkuvaa ympäristösuorituskyvyn kehittämistä. Itse asettamamme ympäristösuorituskyvyn tavoitteet ja yhteiset suuntaviivat edesauttavat tuotantoprosessien ympäristötehokkuuden jatkuvaa paranemista. Viime vuosikymmenten aikana prosessimme ovat tehostuneet merkittävästi. Bolidenin kaivosten aiheuttamat päästöt ovat nykyisin niin alhaiset, että niiden ympäristövaikutukset ovat havaittavissa vain aivan lähialueilla. Nykyään kaikessa toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomioita ympäristövaikutusten hallintaan. Esimerkiksi vuoden 2006 aikana asennettiin useissa Bolidenin yksiköissä tuotantoprosesseihin uusia puhdistuslaitteistoja. Aitikissa meneillään oleva 560 miljoonan euron investointi malmintuotannon kaksinkertaistamiseksi merkitsee samalla sitä, että monella osa-alueella saavutetaan maailmanluokan ympäristösuorituskyky. Investoinnin seurauksena esimerkiksi kuparipäästöt vähenevät ja energiankäyttö tehostuu. Sivuilla esitetään lisätietoja hankkeen myönteisistä ympäristövaikutuksista. Myös Bolidenin sulatot ovat ympäristöteknologialtaan ensiluokkaisia. Sinkin suoraliuotusprosessi ja Harjavallassa kehitetty kuparin liekkisulatustekniikka edustavat teknologioita, jotka mahdollistavat Bolidenin energiankäytön ja päästöjen vähentämisen. Vuonna 2006 investoimme esimerkiksi 43 miljoonaa euroa tehostamistoimenpiteisiin Harjavallassa (ks. sivu 18) ja 11 miljoonaa euroa Rönnskärin uuteen prosessikaasujen puhdistusjärjestelmään. Edistysaskeleistamme huolimatta ympäristöasioissa riittää vielä kehitettävää. Laitoksiltamme vaaditaan esimerkiksi pölyämisen ja melun vähentämistä. Tämä koskee esimerkiksi Oddan ja Bergsöen sulattoja, jotka sijaitsevat lähellä asutusta. Metalleja voidaan kierrättää ja käyttää uudestaan periaatteessa vaikka kuinka monta kertaa hyvänsä. Bergsöe on pohjoismaiden ainoa lyijyn käsittelyyn ja tuotantoon keskittynyt sekundaarisulatto, ja Rönnskäristä on tullut yksi maailman johtavista elektroniikkaromun perus- ja jalometallien kierrätyslaitoksista. Tämän lisäksi Rönnskärin ympäristösuorituskyky on erittäin hyvä. Kierrätys tukee merkittävällä tavalla Bolidenin toimintaa ja vahvistaa yrityskuvaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivasta yrityksestä. Kierrätyksestä kerrotaan lisää sivulla 25. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA RAPORTOINTI Bolidenin jokaisella yksiköllä on ympäristöpäällikkö, jonka vastuulla on ympäristöasioiden koordinointi ja raportointi omalle johdolle. Ympäristöasioista vastaavat henkilöt kuuluvat EHSQ-verkostoon ja raportoivat Bolidenin EHSQ-organisaation kautta yhtiön varatoimitusjohtajalle. Kaikki yksiköt raportoivat vuosittain ympäristösuorituskyvystään ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Bolidenin päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia valvotaan jatkuvasti kunkin maan viranomaisten hyväksymillä yksityiskohtaisilla tarkkailuohjelmilla. Ympäristöjärjestelmät ja konsernissa mää- Irlannin Tarassa sijaitseva Bolidenin kaivos on päättänyt sijoittaa ympäristötoimistonsa kaivosalueen ulkopuolelle hyvien suhteiden luomiseksi paikalliseen yhteisöön. Tämän ansiosta asukkaiden on helppo esittää kysymyksiä ja tuoda esiin mielipiteitään. Kuvassa yksi Taran naapureista keskustelee Taran ympäristöosastolla työskentelevien Ailish McCaben ja Carly Andersonin kanssa Navanissa sijaitsevan toimiston edessä. 14

19 Ympäristövastuu Toimintamme on luvanvaraista ja sä ännelt yä Lainsäädäntö ja muut velvoitteet säätelevät tiukasti Bolidenin toimintaa. Kaikki Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa sijaitsevat laitoksemme kuuluvat kukin oman maansa ympäristölainsäädännön piiriin ja tarvitsevat toiminnalleen voimassa olevat ympäristöluvat. Joillakin toimipaikoilla Boliden on hankkinut toiminnan laajentamista koskevan luvan. Jätteiden ja kemikaalien käsittely sekä veden käyttö ovat esimerkkejä EU-direktiivien kansalliselle lainsäädännölle asettamista vaatimuksista, joilla on vaikutusta Bolidenin toimintaan. REACH EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö, REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyminen ja rajoittaminen) astui voimaan Tämä yhteinen laki korvaa 40 olemassa olevaa kansallista lakia eri EU:n jäsenvaltioissa. Tavoitteena on kemikaaleihin liittyvä kokonaisvaltainen terveys- ja ympäristöriskien hallinta. Kemikaaleja käsittelevät yritykset joutuvat selvittämään entistä perusteellisemmin kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi yritykset joutuvat tekemään selvityksen, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti. Myös sekundaariraaka-aineet, kuten kierrätysmateriaalit, kuuluvat rekisteröinnin piiriin. Malmit ja metallirikasteet eivät kuulu rekisteröinnin piiriin, mutta ne voivat koostumuksesta riippuen joutua lainsäädännön mukaiseen lupamenettelyyn. Boliden on vuoden aikana varautunut lainsäädännön uudistuksiin erilaisten hankkeiden muodossa. EU:N K AIVOSJÄTEDIREKTIIVI EU:n uudessa vuonna 2006 voimaan tulleessa kaivosjätedirektiivissä edellytetään vastaavan kansallisen lainsäädännön valmistumista vuoden 2008 toukokuuhun mennessä. Direktiivissä vaaditaan muun muassa kaivosyhtiöitä laatimaan jälkihoitosuunnitelma kaivoksen sulkemisen varalle. Kyseisten yritysten on myös hankittava vakuudet jälkihoitokuluja varten, mikä yleensä merkitsee yritykselle lisää taloudellisia velvoitteita. VESIPUITEDIREK TIIVI Vuoden 2000 vesipuitedirektiiviä ollaan parhaillaan siirtämässä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä asetetaan veden käytölle kestävän kehityksen vaatimuksia. Boliden on laatinut vesienkäsittelyä varten omia suunnitelmia, joiden avulla yksiköt varautuvat uusiin laatuvaatimuksiin. Meidän osaltamme vaatimukset koskevat lähinnä päästöjä vesistöihin. Tällä hetkellä kaikki yksikkömme täyttävät päästöille asetetut vaatimukset, lukuun ottamatta muutamia tutkimuksiin ja satunnaisnäytteisiin liittyviä toimenpiteitä. LUPAHANK K EET 2006 malminetsintä Bolidenin hallussa on Ruotsissa nykyään 136 hyväksyttyä malminetsintää koskevaa tutkimuslupaa. Hyväksyntää odottamassa on kuusi lupahakemusta, jotka koskevat yhteensä hehtaarin maa-alueita. HÖTJÄRNIN ALLAS Marraskuussa 2006 Boliden sai ympäristötuomioistuimelta luvan rakentaa uuden hiekka-altaan rikastamon yhteyteen. Altaan tarkoituksena on toimia niin sanotun rikastushiekan loppusijoitusalueena. Suunniteltua allasta lähellä asuvat henkilöt ovat olleet huolissaan altaan vaikutuksesta lähiympäristöön. Ympäristötuomioistuimen kanta oli kuitenkin, että altaan sijainti on sopiva ja sen patoturvallisuus on riittävä. Ympäristötuomioistuin käsittelee asiaa uudelleen vielä ennen altaan käyttöönottoa ja päättää muun muassa vesistöpäästöihin liittyvistä ehdoista, jälkihoitotoimenpiteistä ja vakuuksien asettamisista. Meneillään olevan prosessin aikana Boliden on pitänyt yllä vuoropuhelua lähiseudun asukkaiden kanssa ja myös aikaansaanut edistystä asiassa. AITIKIN KUPARIK AIVOS Vuoden 2006 lopussa Boliden jätti lupahakemuksen, joka koski malmintuotannon lisäämistä 18 miljoonasta tonnista 36 miljoonaan tonniin vuodessa. Bolidenin arvion mukaan päätös saataneen vuoden 2007 aikana. Voimassa olevan luvan mukaan Boliden on velvollinen asettamaan 1,1 miljoonan euron vakuuden, joka liittyy rikastushiekka-altaan ja sivukivikasojen jälkihoitoon. Vakuus on väliaikainen. Bolidenin on mennessä esitettävä ehdotuksensa lopullisesta vakuudesta ympäristötuomioistuimelle. TARAN SINKKIK AIVOS Taran IPPC-lupahakemusta (Integrated Pollution and Prevention Control) täydennettiin vuoden 2006 aikana. GARPENBERGIN SINKKIK AIVOS Kesäkuussa 2006 Boliden jätti ympäristötuomioistuimelle hakemuksen malmintuotannon kasvattamisesta kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Bolidenin arvion mukaan päätös annetaan vuoden 2007 aikana. HARJAVALLAN SULATTO Harjavallan ympäristölupa uudistettiin 2004, mutta Boliden teki päätöksestä osittaisen valituksen. Suurin syy oli se, että hetkellisiä hiukkaspäästöjä koskeva vaatimustaso on niin korkea, ettei suodattimia voida vaihtaa optimaalisin välein. Valitus hylättiin vuonna 2007 annetussa päätöksessä. PORIN KUPARIELEKTROLY YSI Harjavallan sulaton yhteyteen kuuluva Porin kuparielektrolyysi sai vuonna 2005 luvan lisätä tuotantoaan. Yhtiö on tehnyt päätöksestä osittaisen valituksen, jonka pääasiallinen syy on näytteenottojen määrän olennainen lisääntyminen. Asiasta ei vielä ole annettu lopullista päätöstä. KOKKOLAN SINKKISULATTO Kokkolan sinkkisulatto jätti uuden ympäristölupahakemuksen vuonna Boliden odottaa, että uusi ympäristölupa saadaan vuoden 2007 aikana. ODDAN SINKKISULATTO Oddan alumiinifluoridilaitoksen vesistöpäästövaatimukset tiukentuivat vuoden 2006 aikana. Vuoden 2007 alusta louhostilojen käyttöä koskevia ehtoja muutettiin. 15

20 Ympäristövastuu Pyrimme vähentämään tuotantohyödykkeiden kulutusta Kaivoksemme ja sulattomme tarvitsevat erilaisia tuotantohyödykkeitä voidakseen tuottaa myytäviä metallituotteita. Pyrimme jatkuvasti vähentämään hyödykkeiden kulutusta tuotantoprosesseissamme. RAAK A-AINEET Tuotteidemme perusraaka-aineita ovat omista kaivoksista tulevat tai muualta hankitut metallirikasteet, joita sulattomme käyttävät. Omat kaivoksemme pystyvät toimittamaan noin 80 prosenttia sulattojen tarvitsemasta sinkistä ja lyijystä. Kuparintuotannossa osuus on noin neljännes. Vuonna 2006 sulattomme tuottivat noin tonnia kuparia, tonnia sinkkiä ja tonnia lyijyä ja lyijyseoksia. Boliden käyttää metallituotannon raaka-aineena lisääntyvässä määrin myös kierrätettyä metallipitoista materiaalia. KEMIK AALIT Kemikaalit ovat välttämättömiä tietyissä jalostusvaiheissa. Malmin ja sivukiven louhinta edellyttävät räjäytysaineiden käyttöä, mikä muun muassa aiheuttaa typpipäästöjä. Rikastamoiden prosesseissa käytetään niin sanottua kokoojareagenssia ja vaahdotuskemikaaleja metallien erottamiseksi. Veden puhdistamisessa käytetään lisäksi kalkkia ja natriumkarbonaattia. Kulta erotetaan malmista käyttämällä metallin kanssa reagoivaa syanidia. Syanidia täytyy kuitenkin käsitellä erittäin huolellisesti siten, ettei kemikaali pääse luontoon vahingoittamaan ympäristöä. Boliden on mukana EU-projektissa, jossa tutkitaan niin sanottua bioliuotusta metallien erottamiseksi bakteerien avulla taloudellisesti, energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kompleksisista tai kultarikkaista malmeista. Toivomme voivamme soveltaa bioliuotusta viiden vuoden sisällä. Kemikaalien käyttö sulattojen prosesseissa tarkoittaa etupäässä kalkkikiven ja hiekan käyttöä kuonan muodostajana. Ympäristölle ja terveydelle haitallisten kemikaalien käyttöä ja siihen liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti Bolidenin sisällä. ENERGIA Sekä kaivosten että sulattojen tuotantoprosessit vaativat paljon energiaa. Vuonna 2006 energian kulutus oli yhteensä noin 17 miljoonaa gigajoulea. Sähkö on nykyisin Bolidenin toiseksi suurin kustannuserä, ja vuonna 2006 tämä osuus oli 164 miljoonaa euroa. Konsernissa suurimpia energiankuluttajia ovat sinkkisulatot. Vesivoima on Ruotsissa ja Norjassa pääasiallinen energianlähde ja Suomessa käytetään ydinvoimaa sekä myös uusiutuvia energialähteitä. Irlannissa käytetään ydinvoimaa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Boliden on käynnistänyt sisäisiä ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on energiankäytön tehostaminen, kilpailukyvyn lisääminen ja energiankäytön ympäristövaikutusten minimointi. Otamme esimerkiksi talteen hukkalämpöä Kokkolan, Harjavallan, Rönnskärin ja Bergsöen sulatoissa ja myymme sen eteenpäin lähinnä lämmitystarkoituksiin. Vuonna 2006 Boliden myi lämpöä noin 2,26 miljoonaa gigajoulea, mikä vastaa yli keskikokoisen omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta. Harjavallan kuparisulaton ja Porin kuparielektrolyysin käynnissä olevan laajennuksen ja tuotannon tehostamisen yhteydessä toteutetaan energiankäytön tehostamishanke, jonka arvioidaan vähentävän energiankulutusta 13 prosenttia. Lisätietoja hankkeesta on sivulla 18. Boliden on hyväksynyt yhteisen energiapolitiikan, jonka tavoite on, että kaikki laitokset ottavat käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmän vuoden 2008 loppuun mennessä. Teollisuuden yhteistyö Boliden on ollut perustamassa BasEl-yhtymää, johon kuuluu 23 sähköintensiivistä teollisuusyritystä. Tämän hankkeen myötä Boliden on jatkanut sähkönsaannin ja kilpailun edistämistä etenkin Ruotsissa ja Suomessa sekä pyrkinyt löytämään mahdollisuuksia investoida uusiin energialähteisiin. BasEl-yhtymän puitteissa perustettiin vuoden 2006 lopulla tuulivoimayhtiö VindIn AB, ENERGIANK ÄYTTÖ 2006 % Hankittu sähkö 73 Hiili/Koksi 9 Diesel 6 n Polttoöljy 5 n Hankittu lämpö/höyry 2 n Muut 7 Yhteensä 17 miljoonaa GJ ENERGIAN OMINAISKULUTUS* GJ/ tonni 15 TUOTANTOHYÖDYKKEIDEN KULUTUS (TONNEINA) Hiekka Räjäytysaineet Kalkki ja kalkkikivi Natriumkarbonaatti Kokoojareagenssit (vaahdotus) Vaahdotuskemikaalit (vaahdotus) *Ominaiskulutus on kokonaiskäyttö jaettuna kaivosten ja sulattojen tuottaman metallin kokonaismäärällä. 16

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Markus Tykkyläinen, 12.05.2016 Esityksen sisältö: 1. Napapiirin Energia ja Vesi konsernin toimintaa 2. Rovaniemi kiertotalouden arktinen

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 1.11.2016 Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Rahoitettavat yrityshankkeet valitaan Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien valintakriteereiden perusteella.

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki Katsaus HKScanin toimintaan Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous,, Helsinki HKScanin johtoryhmä Aki Laiho Toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja, TkT, CSCP Tuomo Valkonen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot