Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

2 Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu 12 Sosiaalinen vastuu 26 Taloudellinen vastuu 34 GRI-vertailu 38 Sanasto 40 Yhteiskuntavastuuraportin kattavuus Vuoden 2006 yhteiskuntavastuuraportissa kerrotaan nyt toista kertaa tässä muodossa Bolidenin toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Raportin mallina on ollut GRI (Global Reporting Initiative) ohjeisto, joka on yritysten taloudellista vastuuta, ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta koskeva kansainvälinen raportointistandardi. Tämän raportin lopussa on taulukko, jossa verrataan raportin sisältöä ja rakennetta GRI-standardin vaatimuksiin. Perustunnuslukujen lisäksi raportti sisältää joitakin lisäindikaattoreita ja yrityskohtaisia indikaattoreita. Lisätietoja laskentatavoista, määritelmistä ja muista raportin laadintaperiaatteista antaa Bolidenin konserniviestintä. Raportti löytyy myös osoitteesta

3 Bolidenin toiminta Boliden on johtava perusmetallien (sinkin ja kuparin) toimittaja Euroopassa. Muita konsernin valmistamia metalleja ovat lyijy, kulta ja hopea. Kolmen liiketoiminta-alueen Kaivokset, Sulatot ja Markkinointi muodostaman toimintakokonaisuuden kautta Boliden hallitsee koko ketjua malminetsinnästä lopulliseen metallituotteeseen. Konserni työllistää noin henkeä, ja sen liikevaihto on 3,8 miljardia euroa. ToIMInTA-AJATus Bolidenin toiminta-ajatus on mineraalien louhiminen ja korkealaatuisten metallien tuottaminen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä markkinoilla olevien kaupallisten tilaisuuksien hyödyntäminen siten, että yhtiö tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajilleen, henkilöstölleen ja asiakkailleen. Bolidenin toimipaikat K AIVOKSET MARKKINOINTI 1. Aitik Euroopan suurimpia kuparikaivoksia. 2. Bolidenin alue Käsittää Kristinebergin, Renströmin, Petiknäsin ja Maurlidenin sinkkikaivokset. 3. Garpenberg Käsittää Garpenbergin sinkkikaivoksen. 4. Tara Euroopan suurin sinkkikaivos. SUL ATOT 5. Rönnskär Ruotsi 10. Espoo Suomi 11. Rotterdam Hollanti 12. Leamington Spa Englanti 13. Tukholma Pääkonttori Rönnskär Kuparisulatto, maailman suurimpia elektroniikkaromun kierrätyslaitoksia. 6. Harjavalta Käsittää Harjavallan kuparisulaton ja Porin elektrolyysilaitoksen. 7. Odda Sinkkisulatto, tuottaa myös alumiinifluoridia. 8. Kokkola Euroopan toiseksi suurin sinkkisulatto. 9. Bergsöe Pohjoismaiden ainoa lyijyakkuja kierrättävä sulatto Bolidenin organisaatio Toimitus- ja konsernijohtaja Talous ja rahoitus IR/Viestintä Strategia/ IT Markkina-analyysi Kehitys, Energia, EHSQ, Hankinta, Lakiasiat, Henkilöstö Kaivokset Sulatot Markkinointi Aitik Henkilöstön määrä 457 Bolidenin alue Henkilöstön määrä 422 Garpenberg Henkilöstön määrä 275 Tara Henkilöstön määrä 678 Kokkola Henkilöstön määrä 685 Odda Henkilöstön määrä 385 Rönnskär Henkilöstön määrä 813 Harjavalta Henkilöstön määrä 449 Bergsöe Henkilöstön määrä 101 Sinkkimarkkinointi Henkilöstön määrä 24 Kuparimarkkinointi Henkilöstön määrä 18

4 TUOT TEET K ÄYTTÖALUEET % KUPARI Boliden on Euroopan kolmanneksi suurin kuparin toimittaja. Vuonna 2006 kuparin osuus Bolidenin myynnistä oli 45 prosenttia. Bolidenin kaivoksista saatava kuparirikaste jalostetaan kokonaisuudessaan konsernin omissa sulatoissa. Valmis kupari myydään pääasiassa eurooppalaisille puolivalmisteiden tuottajille. Kuparin loppukäyttäjät ovat pääasiassa rakennus-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Rakennusteollisuus 38 Elektroniikkatuotteet 28 Teollisuuskoneet 13 n Kuljetusala 11 n Kulutustuotteet 10 Lähde: Brook Hunt SINKKI Boliden on Euroopan toiseksi suurin sinkin toimittaja. Vuonna 2006 sinkin osuus Bolidenin myynnistä oli noin 37 prosenttia. Valtaosa kaivosten sinkkirikasteesta jalostetaan konsernin omissa sulatoissa. Valmis sinkki myydään pääasiassa pohjoiseurooppalaiselle terästeollisuudelle. Sinkin loppukäyttäjät ovat pääasiassa rakennus- ja kuljetusteollisuudessa. Galvanointi 56 Messinkituotteet 15 Painevalu 12 n Oksidit ja kemikaalit 7 n Valssaustuotteet 6 n Muut 4 Lähde: Brook Hunt LYIJY Boliden tuottaa vuosittain noin tonnia lyijyä ja lyijyseoksia, joista 70 prosenttia saadaan talteen kierrätysmateriaalista. Vuonna 2006 lyijyn osuus Bolidenin myynnistä oli noin kolme prosenttia. Yli kolme neljäsosaa maailman lyijystä käytetään akkuteollisuudessa. Vaihtoakut 40 Alkuperäiset akut 12 Siirrettävät akut 11 n Kiinteät akut 15 n Muut kuin akut 22 Lähde: Brook Hunt KULTA Boliden tuottaa vuosittain noin kiloa kultaa. Vuonna 2006 kullan osuus Bolidenin myynnistä oli noin kahdeksan prosenttia. Koruteollisuus kuluttaa lähes 90 prosenttia maailmanmarkkinoille tulevasta kullasta. Merkittävä osa kullan tuotannosta saadaan sinkki- ja kuparikaivosten sivutuotteina. Korut 84 Muut, mm. elektroniikka 16 Lähde: CRU HOPEA Vuonna 2006 hopean osuus Bolidenin myynnistä oli noin kolme prosenttia. Hopean tuotanto on noin tonnia vuodessa. Koska sähköja elektroniikkateollisuus on merkittävä käyttäjä, hopean hinta on yhteydessä maailmantalouden kehitykseen. Hopeasta on yhä enemmän tullut raaka-aine, jonka hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Merkittävä osa hopeasta saadaan sinkki- ja kuparikaivosten sivutuotteina. Korut 31 Valokuvaus 17 Elektroniikka 22 n Seokset ja korjaus 6 n Kolikot 4 n Muut 20 Lähde: CRU KONSERNIN TUNNUSLUVUT LIIKETULOS MSEK Taloudelliset tunnusluvut Myynti, MEUR Liikevoitto (EBIT), MEUR Jatkuvan toiminnan kassavirta, MEUR Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Nettovelka, MEUR Velkaantumisaste (netto), % 1 54 Henkilöstö Palkat ja palkkiot, MEUR Henkilösivukulut, MEUR Investoinnit, MEUR Jälkihoitovaraus, MEUR OSAKEKOHTAINEN VOITTO SEK

5 Maailmanluokan yhteistyökumppani Bolidenin visio on olla maailmanluokan yhteistyökumppani metallialalla. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa asiakkaille, omistajille, työntekijöille, toimittajille ja muille sidosryhmille. Teemme työtä ollaksemme ensisijainen toimittajavalinta sinkki- ja kuparimarkkinoilla. Vastuullisuus, luotettavuus ja asiakastyytyväisyys varmistavat tiemme maailmanluokan yhteistyökumppaniksi metallialalla. Vastuullisen yritystoiminnan edelläkävijänä luomme parhaat edellytykset vahvan yrityskulttuurin ja pitkäjänteisten sidosryhmäsuhteiden rakentamiseksi. Yhtiömme saavuttama luottamus auttaa meitä toteuttamaan tavoitteemme. Luottamus syntyy sekä laadukkaista tuotteista ja toimituksista että tehokkaista ja ympäristöystävällisistä tuotantoprosesseista. Myös työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä ympäristön hyvinvointi vahvistavat luottamusta.

6 Toimitusjohtajan katsaus Kestävällä tiellä eteenpäin Bolidenin visio on olla maailmanluokan yhteistyökumppani omalla toimialallaan. Visio edellyttää, että olemme alamme edelläkävijä niin sosiaalisessa ja taloudellisessa vastuullisuudessa kuin ympäristövastuullisuudessakin. Toimimalla vastuullisesti edistämme nyky-yhteiskunnan kestävää kehitystä. Haluamme kertoa työstämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä järjestykseltään toisessa yhteiskuntavastuuraportissa. Bolidenin haasteena on ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa vastaamalla lisääntyvään metallien kysyntään ja samalla edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Meille kestävä kehitys tarkoittaa tasapainon saavuttamista liiketoiminnallisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien vaikutusten välillä. KESTÄVÄLL Ä KEHIT YKSELL Ä LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Viime vuosina metallien hintojen nousu ja yhtiön tuottamien perusmetallien lisääntynyt kysyntä ovat vaikuttaneet merkittävästi Bolidenin vahvaan kehitykseen. Menestyksen takana on kuitenkin muitakin syitä. Yksi tärkeä tekijä on ollut yhtiön kaikkien toimintaalueiden jatkuva kehittäminen. Kilpailukykymme säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää kuitenkin, ettemme tuudittaudu viime vuosien hyvien tulosten varaan. Meidän tulee edelleen vahvistaa Bolidenin toimintaedellytyksiä, jotta saamme luoduksi pitkällä aikavälillä kestävää lisäarvoa. SUURIA VA ATIMUKSIA JA KORKEITA ODOTUKSIA Lainsäädäntö ja muut vaatimukset, jotka liittyvät teollisuuden ja etenkin luonnonvaroja hyödyntävien yritysten vastuullisuuteen, tulevat väistämättä kiristymään. Meidän itsellemme asettamien vaatimusten tulee olla suurempia kuin mitä ympäristö meille asettaa. Olemalla vastuullisuudessa alan edelläkävijä aina ensimmäisistä malminetsintätoimista laadukkaan metallin toimitukseen asti vahvistamme saavuttamaamme luottamusta ja edistämme yhtiön kehitystä tulevaisuudessa. Näin vähennämme toiminnallisia riskejä ja vahvistamme kilpailukykyämme. Maantieteellisellä toiminta-alueellamme on jo pitkään ollut voimassa tiukka ympäristölainsäädäntö ja monia työolosuhteisiin liittyviä vaatimuksia. Myös tämä parantaa mahdollisuuksiamme olla pysyvästi edelläkävijä kestävän kehityksen hyväksi tehtävässä työssä. Samalla kun teemme jatkuvaa työtä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi, meidän on toimittava vastuullisesti työntekijöitä, asiakkaita, omistajia ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Olemme tärkeässä asemassa myös siksi, että olemme usealla toimipaikalla suurin paikallinen työnantaja. JATKUVA A KEHIT YST YÖTÄ Viime vuoden aikana olemme jatkaneet työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Voin ilolla todeta, että useimmissa tuotantolaitoksissamme on otettu käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmä. Lisäksi pyrimme sertifioimaan ympäristöjärjestelmät niissä yksiköissä, joissa sertifiointi vielä puuttuu. Bolidenin omaksuma nolla tapaturmaa -ajattelu osoittaa selvästi sitoutumisemme siihen, että tavoitteenamme on luoda alan turvallisin työympäristö. Olemme työskennelleet tiiviisti uusien konsernitason strategioiden ja ohjelmien parissa, joilla turvaamme osaamisen ja johtamisen vaatimukset myös tulevaisuudessa. Viime vuoden voimakkaat sateet ovat valitettavasti aiheuttaneet joidenkin sulattojen vesienkäsittelykapasiteetin ylikuormittumista. Tämä on eräs niistä ympäristökysymyksistä, joihin keskitymme lähiaikoina. Meidän tulee tulee koko ajan vaatia itseltämme enemmän kuin mitä ympäristö meiltä vaatii. YKSILÖN ROOLI ON TÄRKEÄ BOLIDENIN TULOKSELLISUUDELLE Jotkut yksiköistämme ovat edistyksellisempiä kuin toiset, ja teemme työtä, jotta kaikkien yksiköiden suorituskyky kehittyisi samalle tasolle. Asenteiden muokkaamisessa viestinnällä ja koulutuksella on suuri merkitys. Yhtiön strateginen perusta, The New Boliden Way, auttaa meitä omaksumaan yhteisen arvopohjan, mutta myös tekemään oikeita asioita oikealla tavalla. Tämä kiinnittää huomion jokaisen omaan rooliin ja antaa työntekijöille entistä selkeämmän käsityksen heidän oman työpanoksensa vaikutuksesta Bolidenin tavoitteiden saavuttamiseksi. The New Boliden Way siivittää meitä kohti johtavaa asemaa Euroopan sinkki- ja kuparialalla. Tukholma, huhtikuu 2007 Jan Johansson Toimitus- ja konsernijohtaja 2

7 Toimitusjohtajan katsaus Olemalla vastuullisuudessa alamme edelläkävijä aina ensimmäisistä malminetsintätoimista laadukkaiden metallituotteiden toimituksiin asti vahvistamme Bolidenin saavuttamaa luottamusta ja edistämme yhtiön kehitystä tulevaisuudessa.

8 Arvoketju MALMINETSINTÄ K AIVOSLOUHINTA RIK ASTUS Malminetsinnän tavoitteena on turvata, että myös tulevaisuudessa on käytössä louhittavia malmivarantoja. Uusien löydösten etsiminen ja taloudellisesti kannattavan malminlouhinnan varmistaminen ovat pitkäjänteisiä ja aikaa vieviä prosesseja. Ensimmäinen vaihe on kenttätutkimus, johon kuuluvat malmioiden kartoitus, poraukset ja näytteenotot. Lähialuetutkimuksia tehdään myös olemassa olevien kaivosten yhteydessä. Ennen malminlouhintapäätöstä arvioidaan huolellisesti taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristövaikutukset. Malminetsintä vaatii Ruotsissa Bergsstatenin ja Irlannissa EMD:n luvan. Louhintaa harjoitetaan sekä maanalaisissa kaivoksissa että avolouhoksissa. Tärkeimmät työvaiheet ovat poraus, räjäytystyö, lastaus ja malmin kuljetus jalostettavaksi. Sinkkipitoisuus: 6 8 prosenttia Kuparipitoisuus: 0,3 prosenttia Rikastus on ensimmäinen vaihe, kun metallia valmistetaan louhitusta malmista. Rikastusprosessin vaiheita ovat murskaus, jauhatus, vaahdotus ja joskus myös liuotus. Rikastuksen tuotteena syntyvä rikaste toimitetaan eteenpäin sulattoihin. Sinkkipitoisuus: 55 prosenttia Kuparipitoisuus: 28 prosenttia Ympäristövastuu Ympäristövastuu Kaivos- ja sulattotoiminnoissa ympäristö otetaan huomioon jo malminetsinnän valmisteluvaiheessa. Malminetsintätoimilla ei sinänsä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tarkempiin kallioperätutkimuksiin sisältyy kuitenkin pienimuotoisia fysikaalisia toimenpiteitä. Rajallisia ympäristövaikutuksia on myös lentomittaukseen ja muuhun näytönottoon liittyvillä kuljetuksilla. Kallioperään kohdistuvat toimenpiteet edellyttävät huolellista ja vastuullista toimintaa. Tuotantoprosessit suunnitellaan niin, että niillä on mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia ja että ne ovat turvallisia. Kaivoslouhinta aiheuttaa melua, tärinää, hylkykivikasoja, pölyämistä ja päästöjä maahan, vesistöihin sekä ilmaan. Kaivoslouhinta on luvanvaraista toimintaa niin Ruotsissa kuin Irlannissakin. Rikastuksen sivutuotteena syntyy rikastushiekkaa. Se sijoitetaan loppuun louhittuun louhostilaan tai kaivoksen läheisyydessä sijaitsevaan rikastushiekka-altaaseen. Rikastustoimintaan vaaditaan ympäristölupa. Vuonna 2006 Bolidenin Kaivokset-liiketoiminta-alue otti käyttöön noin kuusi hehtaaria maata, tuotti noin tonnia rikastetta, käytti neljä gigajoulea energiaa ja 53 miljoonaa kuutiota vettä, josta noin 37 miljoonaa kuutiota oli jatkuvassa kierrossa. SOSIAALINEN VASTUU Koska malminetsintä ohjaa tulevaa louhintaa, se vaikuttaa merkittävästi alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen. Malminetsinnän yhteydessä tapahtuva kallioperätutkimus antaa myös tietoa, josta voi olla hyötyä yhteiskunnalle ja yrityksille. Tällä hetkellä Bolidenin malminetsinnässä työskentelee noin 50 henkeä. Vuoden 2007 aikana toimintaan osallistuvien kokonaismäärä nousee henkilöön. SOSIAALINEN VASTUU Malminlouhintapäätöksen valmisteluprosessiin osallistuvat asianomaiset kunnat ja viranomaiset, lähialueen asukkaat sekä muut asianosaiset. Ennen kaivostoiminnan aloittamista vaaditaan, että eri viranomaisilta saadaan tarvittavat luvat. Haluamme huolehtia sidosryhmistä, joihin toimintamme vaikuttaa, ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamisen ohella minimoida lähialueen asukkaisiin kohdistuvat häiriöt. Nykyään kaivoksissamme ja rikastamoissamme työskentelee henkilöä. TALOUDELLINEN VASTUU Vuonna 2006 Boliden käytti 17,5 miljoonaa euroa malminetsintään, ja vuoden 2007 aikana summaa on määrä nostaa noin 32 miljoonaan euroon. Viiden viime vuoden aikana malminetsintään on sijoitettu rahaa lähes viisinkertaisesti. Vuonna 2006 timanttiporauksia tehtiin noin metriä ja perälouhintaa noin 950 metriä. TALOUDELLINEN VASTUU Vuonna 2006 Kaivokset-liiketoiminta-alueen (malminetsintä, kaivoslouhinta, rikastus ja jälkihoitotoimenpiteet) liikevaihto oli 785 miljoonaa euroa.

9 Arvoketju KIERRÄTYS SULATUS JA JATKOJALOSTUS JÄLKIHOITOTOIMENPITEET Metalleja voidaan periaatteessa kierrättää loputtomasti menettämättä niiden fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia. Kierrätys on tärkeä prosessi, joka tuottaa sulatoille raaka-aineita. Boliden kierrättää pääasiassa metalli- ja elektroniikkaromua sekä lyijyakkujen sisältämää kuparia, sinkkiä, lyijyä, kultaa ja hopeaa. Vuonna 2006 kierrätysmateriaalia kertyi runsaat tonnia, josta otettiin talteen yhteensä tonnia metalleja. Rikastamoista malmirikaste toimitetaan sulattoon jatkojalostusta varten. Sulatot tuottavat puhdasta metallia kuparikatodeina ja sinkkiharkkoina, jotka toimitetaan asiakkaalle. Prosessin tärkeimmät sivutuotteet ovat kulta, hopea, lyijy, rikkihappo ja rikkidioksidi. Louhinnan päättymisen jälkeen kaivosalueella aloitetaan alueen maisemointiin liittyvät toimenpiteet. Samalla vähennetään myös alueelle sijoitetun jätteen ympäristövaikutuksia. Jälkihoitotoimenpiteitä tehdään jatkuvasti niin kaivoksilla ja hylkykiven sijoituspaikoilla kuin rikastushiekka-altaillakin. Nykyisin jälkihoitosuunnitelma tehdään jo uuden kaivosalueen suunnitteluvaiheessa. Sinkkipitoisuus: 99,9 prosenttia Kuparipitoisuus: 99,9 prosenttia Ympäristövastuu Ympäristövastuu Ympäristövastuu Kierrätys jo itsessään edistää ympäristötasapainoa. Sen lisäksi Boliden on edelleen kehittänyt niin sanottua Kaldo-tekniikkaa, jonka avulla metalleja voidaan kierrättää mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaasti. Bolidenin käyttämän fumingprosessin avulla voidaan käsitellä sinkkiä ja kuparia sisältävää metalliromua ympäristötehokkaasti. Lyijynkierrätyslaitos on eräs Euroopan vähiten ympäristöä kuormittavista käsittelylaitoksista. Sulattojen ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmaan ja vesistöihin sekä prosesseissa syntyvä jäte. Bolidenin nykyään käyttämät tekniikat ja prosessit, muun muassa kuparin liekkisulatus ja sinkin suoraliuotus, ovat vähentäneet ympäristövaikutuksia. Energian kulutus ja ympäristövaikutukset ovat nykyisin vain murto-osa aiempaan verrattuna. Vuoden 2006 aikana energiaa kului yhteensä 13 miljoonaa gigajoulea. Metallipäästöt ilmaan olivat 33 tonnia ja vesistöihin 17 tonnia. Bolidenin tavoitteena on hoitaa aiemmin louhintakäytössä olleiden maa-alueiden jälkihoitotoimenpiteet ja uusien maa-alueiden käyttöönotto hyvin. Vuonna 2006 jälkihoitoalueet käsittivät 60 hehtaaria maata samalla kun kuusi hehtaaria uutta maata otettiin käyttöön. SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Metallien kierrätys tapahtuu sulatoissamme, ja tämän vuoksi sillä on samanlaisia ympäristövaikutuksia kuin sulatus- ja jalostustoiminnalla. Elektroniikka- ja metalliromun kierrätys vähentää myös omalta osaltaan yhteiskunnan jätteiden käsittelyä. Tällä toiminnalla on EU-direktiivien tiukentumisen johdosta kasvupotentiaalia, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyisin kierrätykseen liittyvissä toiminnossa työskentelee Bolidenissa noin 355 henkilöä. Bolidenin sulatot ovat usein paikkakunnan suurimpia työnantajia. Toiminta edellyttää avointa viestintää sidosryhmiemme kanssa. Nykyisin Bolidenin viidessä sulatossa työskentelee henkilöä sulatuksessa ja jalostuksessa. Boliden tekee yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden yritysten kanssa varmistaakseen parhaat mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet. TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU Otamme käsiteltäväksemme messinki- ja terästeollisuuden elektroniikkaromua ja sivutuotteita osana kaupallista toimintaamme. Bolidenin kierrätystoiminnasta on tullut yhä tärkeämpi osa konsernin toimintaa. Vuonna 2006 Sulatot-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli miljoonaa euroa. Vuoden 2006 aikana Bolidenin hukkalämmön myynti oli yhteensä 2,26 miljoonaa gigajoulea. Boliden tekee taloudellisia varauksia jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin jälkihoitotoimenpiteet ovat ajankohtaisia. Vuonna 2006 toimenpiteisiin varattiin 64 miljoonaa euroa.

10 Yhteiskuntavastuun hallinta Vastuullisuus on luonnollinen osa toimintaa Ollakseen maailmanluokan yhteistyökumppani Bolidenin on jatkuvasti täytettävä asiakkaittensa odotukset ja jopa ylitettävä ne. Tämä edellyttää, että toiminta perustuu vastuulliseen päätöksentekoon. Vastuullisuus osa jok apäiväistä toimintaamme Bolidenin tavoitteena on olla ensisijainen toimittajavalinta sinkki- ja kuparimarkkinoilla. Tämä edellyttää päivittäiseltä toiminnaltamme jatkuvaa lisäarvon tuottamista asiakkaille, omistajille, työntekijöille, toimittajille ja muille sidosryhmille, joihin olemassaolomme ja toimintamme vaikuttaa. Siksi pyrimme järjestelmällisen ja päämäärätietoisen työn kautta parantamaan kykyämme täyttää meihin kohdistuvat odotukset ja mieluummin jopa ylittämään ne. KENEN VASTUULL A BOLIDENIN YHTEISKUNTAVASTUUASIAT OVAT? Yhtiöstä ja sen ohjauksesta vastaa viime kädessä yhtiökokous, jonka tehtävänä on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen valitseminen. Hallitus määrittelee yhdessä operatiivisessa vastuussa olevan toimitusjohtajan kanssa yhtiön strategisen suunnan. Myös kestävän kehityksen edistämistoimenpiteet on integroitu osaksi strategiaa. Toimitusjohtaja muun konsernijohdon avustamana johtaa ja vastaa jatkuvasta seurannasta ja siitä, että toimitaan annettujen suuntaviivojen mukaisesti. Yhtiön hallinnassa pyritään toimimaan mahdollisimman lähellä operatiivista tasoa siten, että esikuntatoimintoja on mahdollisimman vähän. Uskomme, että tämä on paras tapa saada kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi ja että tämä edistää hyödyllisten tietojen ja kokemusten jakamista yksiköiden välillä. Tämän vuoksi sekä henkilöstöasioiden että ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden (EHSQ) hallintaa kehitetään linjaorganisaatiossa konserniverkostojen tuella. Tavoitteena on verkostojen avulla luoda edellytyksiä vastuulliselle toiminnalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Verkostojen vastuuhenkilöt raportoivat yhtiön varatoimitusjohtajalle, jolla on kokonaisvastuu Bolidenin yhteiskuntavastuuseen liittyvästä toiminnasta. Henkilöstöverkostoon kuuluu seitsemän henkilöä, joilla on apunaan laajempi, henkilöstövastaavista koostuva verkosto. EHSQesikunnassa työskentelee kolme henkilöä, jotka tekevät yhteistyötä yhtiön eri yksiköiden EHSQ-vastaavista koostuvan verkoston 6

11 Yhteiskuntavastuun hallinta kanssa, johon kuuluu noin 60 henkilöä. Verkostot vastaavat toiminnasta ja sen koordinoinnista omalla vastuu-alueellaan, pääasiassa opastuksen ja ohjeistuksen avulla sekä jakamalla hyödyllisiä käytäntöjä konsernin eri yksiköiden välillä. Viime kädessä jokaisen Bolidenin yksikön ja työntekijän on toimittava vastuullisesti omassa työssään ja toimintaympäristössään. HALLINTATYÖK ALUT Hyvä hallintotapa varmistetaan siten, että Boliden on soveltanut lähtien Ruotsin yritysten hyvää hallintotapaa koskevaa yleistä toimintaohjetta, kuten useimmat muutkin pörssiyhtiöt Ruotsissa. Bolidenin hallintotapaa kuvaava raportti on kokonaisuudessaan kotisivuillamme osoitteessa Operatiivisessa työssä suunnannäyttäjänä toimii yhteinen strategiapohja eli The New Boliden Way (TNBW), joka sisältää yleiset toimintaperiaatteet kaikille työntekijöille. TNBW:ssä esitetty yhteinen näkökulma tukee Bolidenin hajautettua ja verkostopohjaista toimintatapaa. EHSQ- ja henkilöstöasioissa suuntaa näyttää Bolidenin määrittelemä toimintapolitiikka. Lisäksi yhteiset tavoitteemme ja hallintajärjestelmämme luovat edellytykset jatkuvien parannusten tekemiselle. Tavoitteena on, että kaikilla Bolidenin yksiköillä on sertifioidut työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja energia-asioiden hallintajärjestelmät vuoden 2008 loppuun mennessä. Yksiköillä tulee myös olla laatujärjestelmä vuoden 2009 loppuun mennessä. TNBW, toimintapolitiikka ja konsernin yhteinen ohjeisto muodostavat ne kriteerit, joita käytetään vuosittaisissa yhtiön sisäisissä arvioinneissa. Auditoinnit ovat tähän mennessä koskeneet ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintaa. Kaikki konsernin yksiköt auditoidaan vähintään joka toinen vuosi. Auditointiryhmät koostuvat konsernin eri yksiköissä työskentelevistä henkilöistä, ja niitä johtaa EHSQ-esikunta. Jokaisen auditoinnin tuloksena on raportti, jossa todetaan havaitut poikkeamat ja tarvittavat parannustoimenpiteet. EHSQ-esikunta seuraa myös toimenpiteiden toteutumista sovitun aikataulun mukaisesti. Hallintat yök alu TNBW on strateginen perusta, joka määrittää Bolidenin suunnan, yhteiset toimintaperiaatteet ja ydinarvot: innokkuus, vastuullisuus ja sitoutuminen. Hallintat yök alu TNBW:n osana on Bolidenin arvoja heijastava toimintaohje, jossa kuvataan yhtiön omaisuuteen, työntekijöihin, ympäristöön, myyntiin, markkinointiin ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät periaatteet. Hallintat yök alu Toimintapolitiikkamme määrittelee yhtiön toimintaperiaatteet ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioissa (EHSQ) sekä henkilöstöasioissa. EHSQ-ohjeisto tukee käytännön toteutusta. Hallintat yök alu Boliden on asettanut ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden (EHSQ) sekä henkilöstöasioiden hallintaa koskevat tavoitteet. Hallintat yök alu Kaikki Bolidenin yksiköt käyttävät EHSQtoiminnan hallintajärjestelmiä. Useimmat yksiköt on jo sertifioitu ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaisesti. Hallintat yök alu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset ovat Bolidenin yksiköissä joka toinen vuosi suoritettavien sisäisten auditointien kriteereinä. The New Boliden Way (TNBW) TOIMINTAOHJE TOIMINTAPOLITIIKK A JA OHJEISTO YHTEISET TAVOITTEET Hallintajärjestelmät sisäinen auditointi Tarkoitus TNBW:n tarkoitus on ohjata jokaista työntekijää yleisellä tasolla. Se kertoo, miten meidän tulee toimia, jotta olisimme asiakkaiden ensisijainen valinta. Tarkoitus Toimintaohje esittää normit, joiden edellytetään ohjaavan työntekijöiden toimintaa päivittäisessä työssä. Tarkoitus Toimintapolitiikassa määritellään Bolidenin visioon ja ydinarvoihin perustuvat puitteet, jotka auttavat meitä saavuttamaan yhteiset tavoitteemme. Ohjeistossa määritellään myös konsernin EHSQ-toiminnan perusvaatimukset. Tarkoitus Tavoiteasetanta toimii työkaluna, kun parannamme toimintaamme. Tavoiteasetanta myös auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Tarkoitus Hallintajärjestelmät antavat koko organisaatiolle edellytykset järjestelmälliseen ja jäsenneltyyn toimintaan. Niiden ansiosta voidaan myös parhaat käytännöt jakaa yksiköiden välillä. Tarkoitus Auditoinnit toimivat työkalunamme toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Ne tukevat kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla laatua voidaan parantaa. Auditoinnit edistävät myös osaamisen ja arvojen välittymistä organisaatiossa.

12 Yhteiskuntavastuun hallinta MITEN OLEMME HOITANEET YHTEISKUNTAVASTUUMME? Kaikille Bolidenin yhdeksälle tuotantoyksikölle on asetettu selkeät tavoitteet yhteiskuntavastuuasioiden hoidolle, mutta yhtiöiden nykykäytännöissä on eroavaisuuksia. Bolidenilla on suunnitelma sertifioitujen ympäristöja energia-asioiden (ISO 14001), työterveys- ja työturvallisuusasioiden (OHSAS 18001/ISRS) sekä laadunhallintajärjestelmien (ISO 9001) rakentamiseksi. Kehittämistyön tämän hetkinen tilanne esitetään alla olevassa taulukossa. Esimerkiksi Kaivokset-liiketoiminta-alueella aloitettiin vuoden aikana työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmien rakentaminen. Kaikki sulatot, lukuun ottamatta Rönnskärin kuparisulattoa, ovat nykyisin kokonaisuudessaan sertifioituja. Rönnskärissä puuttuvat sertifioinnit toteutetaan vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2006 käynnistettiin kampanja laatuajattelun integroimiseksi jokapäiväiseen työntekoon. Laatuverkostoon kuuluu seitsemän henkilöä eri puolilta konsernia. Verkosto on kehittänyt laadunhallinnalle konsernissa yhteiset suuntaviivat. Seuraavaksi on vuorossa toimeenpano eri yksiköissä. Vuoden 2006 aikana konserni suoritti sisäiset auditoinnit Tarassa, Kokkolassa, Rönnskärissä, Harjavallassa ja Bolidenin alueella. Ne olivat etupäässä hallintajärjestelmien auditointeja, joiden avulla seurattiin, miten TNBW:ssä kuvatut ja EHSQ-verkostossa määritellyt toimintaperiaatteet oli omaksuttu. Vuonna 2007 sisäiset auditoinnit laajennetaan laadunhallinnan alueelle. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että sisäiset auditoinnit kattaisivat tuotantolaitosten lisäksi myös markkinointiorganisaation ja eri esikuntatoiminnot. Janne Anturamäki Harjavallan tehtailta ottaa vastaan vuoden 2005 EHSQ-palkinnon Bolidenin varatoimitusjohtaja Tom Niemeltä. Boliden Aitik Garpenberg Tara Rönnskär Bergsöe Harjavalta Kokkola Odda Sinkkimarkkinat Laatu ISO 9001:2000 Ympäristö ISO 14001:2004 x x x x EHSQ-PALKINNOT 2006 Vuosittain yksi konsernin yksikkö ja työntekijä palkitaan ansiokkaasta toiminnasta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Vuoden 2005 parhaana yksikkönä palkittiin Oddan sulatto, muun muassa sen vuoksi, että yksikössä on jo usean vuoden ajan ollut konsernin alin tapaturmataajuus. Odda on jo melkein saavuttanut Bolidenin nolla tapaturmaa -ajatteluun perustuvat tavoitteet, ja yhtiö raportoi vuoden 2005 luvukseen 1,4 tapaturmaa miljoona työtuntia kohti. Henkilökohtainen palkinto annettiin Harjavallan yksikön työntekijälle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt työterveyttä ja työturvallisuutta. Kuparimarkkinat Työterveys ja työturvallisuus OHSAS 18001/ISRS x x x x Patoturvallisuus * * * * * * * Energia SS627750/IS393:2005 x x * * * sertifioitu osittain sertifioitu toteutettu x aloitettu ei sovellettavissa * osa ISO standardista

13 TARA UUDISTA A TOIMINTA ANSA THE NEW BOLIDEN WAY -STRATEGIAN MUK AISEKSI Bolidenin Taran sinkkikaivoksen työntekijät ovat erinomainen esimerkki The New Boliden Way strategian käyttöönotosta. Kaivoksen johtaja Bert-Ove Johansson on järjestänyt henkilöstölle useita yhteisiä infotilaisuuksia, joissa on käyty läpi uuden strategian merkitystä. Hän on myös yksinkertaistanut Taran organisaation rakennetta, jotta se sopisi paremmin yhteen nykyisen toiminnan ja strategian kanssa. Koska tärkeä osa The New Boliden Way -strategiaa on työntekijöiden kannustaminen aloitteellisuuteen, organisaatiota on uudistettu paljolti työntekijöiden omien ehdotusten pohjalta. Eri puolilta organisaatiota tulevat työntekijät ovat käsitelleet parannusehdotuksia pienissä ryhmissä. Jotta tämä kulttuurin muutos onnistuisi kaikilla organisaatiotasoilla, on käytävä avointa vuoropuhelua johdon, työntekijöiden ja ammattiliittojen kesken ja johdon on osoitettava selkeää johtajuutta, kertoo Bert-Ove Johansson. Yksikössä kokeillaan myös uutta The New Boliden Way - strategiaan perustuvaa palkkiojärjestelmää osalle kaivostyöntekijöitä. Tarkoituksena on, että kaikki kaivostyöntekijät tulevat järjestelmän piiriin.

14 Yhteiskuntavastuun hallinta Matkalla maailmanluokkaan Alla olevassa yhteenvedossa esitetään Bolidenin hallintajärjestelmien, ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun tavoitteet sekä tavoitteiden toteutuminen. HALLINTAJÄRJESTELMÄT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Konsernin sisäiset työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat toimintaperiaatteet otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Toimintaperiaatteiden soveltamista arvioidaan kahden vuoden välein konsernin kaikissa yksiköissä. Vuoden aikana kaikki operatiiviset yksiköt ottivat käyttöön sisäisen ohjeiston. Viisi yksikköä arvioitiin: Harjavalta, Kokkola, Rönnskär, Bolidenin alue ja Tara. Kaikki yksiköt ISO sertifioituvat vuoden 2008 loppuun mennessä. Neljä Bolidenin yhdeksästä tuotantoyksiköstä on sertifioitu. Kaikki yksiköt OHSAS sertifioituvat tai täyttävät ISRS-tason 6 vaatimukset vuoden 2008 loppuun mennessä. Energia-asioiden hallintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä vuoden 2008 loppuun mennessä. Konsernissa määritellään yhteiset laadunhallintaa koskevat toimintaperiaatteet. Kolme yhdeksästä tuotantoyksiköstä on OHSAS/ISRS-sertifioitu, ja muissa sertifiointi on käynnissä. Tara on jo aiemmin saavuttanut ISRS 7 -tason. Neljä yksikköä: Boliden, Aitik, Garpenberg ja Rönnskär, ottivat vuoden aikana käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmän. Järjestelmä on nyt käytössä yhteensä seitsemässä yksikössä. Vasta perustettu konsernin laatuasioiden verkosto on määritellyt yhteiset toimintaperiaatteet. YMPÄRISTÖVASTUU TAVOIT TEET 1 TAVOIT TEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Metallien (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, As) ominaispäästöjä 2 ilmaan vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Päästöt olivat vuoden 2005 tasolla. Vuodesta 2004 päästöt ovat vähentyneet 9,5 prosenttia. Metallien (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Hg) ominaispäästöjä vesistöihin vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Hiilidioksidin ominaispäästöjä vähennetään viisi prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Päästöt lisääntyivät 33 prosenttia pääasiassa voimakkaiden sateiden takia. Vuodesta 2004 päästöt ovat lisääntyneet 41 prosenttia (ks. s. 19). Vuoden aikana päästöt vähenivät kaksi prosenttia. Vuodesta 2004 hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet viisi prosenttia. Sijoitettavan jätteen määrää (volyymi/tuotettu tonni) vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Määrään ei sisälly tuotannosta syntyvä jäte. Viiden vuoden tarkastelujaksolla säilytetään tasapaino jälkihoitotöiden kohteena olevien ja uusien maa-alueiden käytön välillä. Sijoitetun jätteen määrä oli yhtä suuri kuin vuonna Vuodesta 2004 vähennystä on yhteensä kuusi prosenttia. Vuoden aikana jälkihoitotoimenpiteiden kohteena oli 60 hehtaaria maata ja käyttöön otettiin kuusi hehtaaria maata. Viimeisimmän viisivuotiskauden aikana on jälkihoitotoimenpiteitä tehty yhteensä 179 hehtaarin alueella ja samalla maata on otettu käyttöön 92 hehtaaria. 1 Bolidenin ympäristövastuun vertailuvuosi on Ominaispäästöillä tarkoitetaan yhteenlaskettujen päästöjen määrää jaettuna kaivosten ja sulattojen tuottaman metallin kokonaismäärällä. 10

15 Yhteiskuntavastuun hallinta SOSIAALINEN VASTUU TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Tapaturmataajuus on konsernitasolla korkeintaan viisi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti vuoden 2011 lopulla. Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohti laski 11,9:stä 11,2:een. Sairauspoissaolot ovat konsernitasolla 4,8 prosenttia tai vähemmän vuonna Sairauspoissaolot laskivat 5,3 prosentista 5,0 prosenttiin. Konsernissa toteutetaan konserninlaajuinen avainhenkilöiden ja potentiaalisten johtajien kartoitus. Konsernissa toteutetaan työtyytyväisyyskysely Min Åsikt ensimmäistä kertaa. Laaditaan konsernin yhteinen yhteiskuntavastuuraportti kansainvälistä käytäntöä noudattaen. Kartoitus toteutettiin, ja johtajien sekä avainhenkilöiden resurssointia koskeva Management Planning Process määriteltiin. Useita kehitysohjelmia on käynnistetty. Min Åsikt -kysely toteutettiin Sulatot-liiketoiminta-alueella ja konsernihallinnon toiminnoissa. Bolidenin työntekijästä osallistui tutkimukseen. Bolidenin yhteiskuntavastuuraportti, joka nyt julkaistaan toista kertaa, perustuu GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative). Tämän raportin ja GRI-ohjeiston välinen vastaavuus kuvataan raportin lopussa. TALOUDELLINEN VASTUU TAVOIT TEET Sijoitetun pääoman tuotto ylittää 10 prosenttia yhden suhdannesyklin aikana. Nettovelkaantumisaste on 40 prosenttia. Osinkoa jaetaan noin kolmasosa nettotuloksesta yhden suhdannesyklin aikana. Tulla Euroopan johtavaksi sinkin ja kuparin toimittajaksi. Olla edelläkävijä elektroniikan kierrätyksessä maailmassa. 3 Olla yksi maailman kustannustehokkaimmista metallintuottajista. 3 Asetettu tavoitteeksi

16

17 YMPÄRISTÖVASTUU Pyrimme jatkuvien parannusten kautta vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, ja käytämme luonnonvaroja.

18 Ympäristövastuu Työskentelemme aktiivisesti ympäristötehokkuuden parantamiseksi Bolidenin pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Aktiivinen ympäristöasioiden hallinta ja ympäristösuorituskykyä parantavat investoinnit edesauttavat toimintaedellytyksiämme ja samalla kehittävät kilpailukykyämme. TOIMINTAMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kaivostoiminnassa ympäristövaikutukset ovat näkyviä, koska malmi louhitaan kallioperästä. Maisemallisten muutosten lisäksi kaivostoiminta aiheuttaa melua, tärinää, pölyämistä, päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä samalla tuottaa sivukiveä. Rikastusvaiheessa syntyvä jäte on pääasiassa niin sanottua rikastushiekkaa. Myös sulattojen toiminnalla on ympäristövaikutuksia. Näitä ovat päästöt ilmaan ja vesistöihin sekä muodostuvat prosessijätteet. Toiminta vaatii myös energiaa. Vähennämme raaka-aineen ja energian kulutusta sekä päästöjä etupäässä tehostamalla tuotantoprosesseja ja kehittämällä parempia puhdistusmenetelmiä. Pyrimme vähentämään ympäristökuormituksia ja käyttämään säästeliäästi resursseja. Tällä alennamme tuotantokustannuksiamme ja parannamme kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä. Hyvä ympäristösuorituskyky vahvistaa niin asiakassuhteita kuin brändiämmekin. Tavoitteenamme on vastata sekä asiakkaiden että yhteiskunnan ympäristövaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. ritellyt yhteiset suuntaviivat parantavat mahdollisuuksiamme kehittää toiminnan ympäristötehokkuutta järjestelmällisellä tavalla. Näiden soveltamisesta eri organisaatioyksiköissä on kerrottu enemmän sivuilla KEHITÄMME JATKUVASTI YMPÄRISTÖSUORITUSK YK YÄMME Uudistuva lainsäädäntö ja sidosryhmien esittämät vaatimukset edellyttävät jatkuvaa ympäristösuorituskyvyn kehittämistä. Itse asettamamme ympäristösuorituskyvyn tavoitteet ja yhteiset suuntaviivat edesauttavat tuotantoprosessien ympäristötehokkuuden jatkuvaa paranemista. Viime vuosikymmenten aikana prosessimme ovat tehostuneet merkittävästi. Bolidenin kaivosten aiheuttamat päästöt ovat nykyisin niin alhaiset, että niiden ympäristövaikutukset ovat havaittavissa vain aivan lähialueilla. Nykyään kaikessa toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomioita ympäristövaikutusten hallintaan. Esimerkiksi vuoden 2006 aikana asennettiin useissa Bolidenin yksiköissä tuotantoprosesseihin uusia puhdistuslaitteistoja. Aitikissa meneillään oleva 560 miljoonan euron investointi malmintuotannon kaksinkertaistamiseksi merkitsee samalla sitä, että monella osa-alueella saavutetaan maailmanluokan ympäristösuorituskyky. Investoinnin seurauksena esimerkiksi kuparipäästöt vähenevät ja energiankäyttö tehostuu. Sivuilla esitetään lisätietoja hankkeen myönteisistä ympäristövaikutuksista. Myös Bolidenin sulatot ovat ympäristöteknologialtaan ensiluokkaisia. Sinkin suoraliuotusprosessi ja Harjavallassa kehitetty kuparin liekkisulatustekniikka edustavat teknologioita, jotka mahdollistavat Bolidenin energiankäytön ja päästöjen vähentämisen. Vuonna 2006 investoimme esimerkiksi 43 miljoonaa euroa tehostamistoimenpiteisiin Harjavallassa (ks. sivu 18) ja 11 miljoonaa euroa Rönnskärin uuteen prosessikaasujen puhdistusjärjestelmään. Edistysaskeleistamme huolimatta ympäristöasioissa riittää vielä kehitettävää. Laitoksiltamme vaaditaan esimerkiksi pölyämisen ja melun vähentämistä. Tämä koskee esimerkiksi Oddan ja Bergsöen sulattoja, jotka sijaitsevat lähellä asutusta. Metalleja voidaan kierrättää ja käyttää uudestaan periaatteessa vaikka kuinka monta kertaa hyvänsä. Bergsöe on pohjoismaiden ainoa lyijyn käsittelyyn ja tuotantoon keskittynyt sekundaarisulatto, ja Rönnskäristä on tullut yksi maailman johtavista elektroniikkaromun perus- ja jalometallien kierrätyslaitoksista. Tämän lisäksi Rönnskärin ympäristösuorituskyky on erittäin hyvä. Kierrätys tukee merkittävällä tavalla Bolidenin toimintaa ja vahvistaa yrityskuvaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivasta yrityksestä. Kierrätyksestä kerrotaan lisää sivulla 25. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA RAPORTOINTI Bolidenin jokaisella yksiköllä on ympäristöpäällikkö, jonka vastuulla on ympäristöasioiden koordinointi ja raportointi omalle johdolle. Ympäristöasioista vastaavat henkilöt kuuluvat EHSQ-verkostoon ja raportoivat Bolidenin EHSQ-organisaation kautta yhtiön varatoimitusjohtajalle. Kaikki yksiköt raportoivat vuosittain ympäristösuorituskyvystään ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Bolidenin päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia valvotaan jatkuvasti kunkin maan viranomaisten hyväksymillä yksityiskohtaisilla tarkkailuohjelmilla. Ympäristöjärjestelmät ja konsernissa mää- Irlannin Tarassa sijaitseva Bolidenin kaivos on päättänyt sijoittaa ympäristötoimistonsa kaivosalueen ulkopuolelle hyvien suhteiden luomiseksi paikalliseen yhteisöön. Tämän ansiosta asukkaiden on helppo esittää kysymyksiä ja tuoda esiin mielipiteitään. Kuvassa yksi Taran naapureista keskustelee Taran ympäristöosastolla työskentelevien Ailish McCaben ja Carly Andersonin kanssa Navanissa sijaitsevan toimiston edessä. 14

19 Ympäristövastuu Toimintamme on luvanvaraista ja sä ännelt yä Lainsäädäntö ja muut velvoitteet säätelevät tiukasti Bolidenin toimintaa. Kaikki Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa sijaitsevat laitoksemme kuuluvat kukin oman maansa ympäristölainsäädännön piiriin ja tarvitsevat toiminnalleen voimassa olevat ympäristöluvat. Joillakin toimipaikoilla Boliden on hankkinut toiminnan laajentamista koskevan luvan. Jätteiden ja kemikaalien käsittely sekä veden käyttö ovat esimerkkejä EU-direktiivien kansalliselle lainsäädännölle asettamista vaatimuksista, joilla on vaikutusta Bolidenin toimintaan. REACH EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö, REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyminen ja rajoittaminen) astui voimaan Tämä yhteinen laki korvaa 40 olemassa olevaa kansallista lakia eri EU:n jäsenvaltioissa. Tavoitteena on kemikaaleihin liittyvä kokonaisvaltainen terveys- ja ympäristöriskien hallinta. Kemikaaleja käsittelevät yritykset joutuvat selvittämään entistä perusteellisemmin kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi yritykset joutuvat tekemään selvityksen, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti. Myös sekundaariraaka-aineet, kuten kierrätysmateriaalit, kuuluvat rekisteröinnin piiriin. Malmit ja metallirikasteet eivät kuulu rekisteröinnin piiriin, mutta ne voivat koostumuksesta riippuen joutua lainsäädännön mukaiseen lupamenettelyyn. Boliden on vuoden aikana varautunut lainsäädännön uudistuksiin erilaisten hankkeiden muodossa. EU:N K AIVOSJÄTEDIREKTIIVI EU:n uudessa vuonna 2006 voimaan tulleessa kaivosjätedirektiivissä edellytetään vastaavan kansallisen lainsäädännön valmistumista vuoden 2008 toukokuuhun mennessä. Direktiivissä vaaditaan muun muassa kaivosyhtiöitä laatimaan jälkihoitosuunnitelma kaivoksen sulkemisen varalle. Kyseisten yritysten on myös hankittava vakuudet jälkihoitokuluja varten, mikä yleensä merkitsee yritykselle lisää taloudellisia velvoitteita. VESIPUITEDIREK TIIVI Vuoden 2000 vesipuitedirektiiviä ollaan parhaillaan siirtämässä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä asetetaan veden käytölle kestävän kehityksen vaatimuksia. Boliden on laatinut vesienkäsittelyä varten omia suunnitelmia, joiden avulla yksiköt varautuvat uusiin laatuvaatimuksiin. Meidän osaltamme vaatimukset koskevat lähinnä päästöjä vesistöihin. Tällä hetkellä kaikki yksikkömme täyttävät päästöille asetetut vaatimukset, lukuun ottamatta muutamia tutkimuksiin ja satunnaisnäytteisiin liittyviä toimenpiteitä. LUPAHANK K EET 2006 malminetsintä Bolidenin hallussa on Ruotsissa nykyään 136 hyväksyttyä malminetsintää koskevaa tutkimuslupaa. Hyväksyntää odottamassa on kuusi lupahakemusta, jotka koskevat yhteensä hehtaarin maa-alueita. HÖTJÄRNIN ALLAS Marraskuussa 2006 Boliden sai ympäristötuomioistuimelta luvan rakentaa uuden hiekka-altaan rikastamon yhteyteen. Altaan tarkoituksena on toimia niin sanotun rikastushiekan loppusijoitusalueena. Suunniteltua allasta lähellä asuvat henkilöt ovat olleet huolissaan altaan vaikutuksesta lähiympäristöön. Ympäristötuomioistuimen kanta oli kuitenkin, että altaan sijainti on sopiva ja sen patoturvallisuus on riittävä. Ympäristötuomioistuin käsittelee asiaa uudelleen vielä ennen altaan käyttöönottoa ja päättää muun muassa vesistöpäästöihin liittyvistä ehdoista, jälkihoitotoimenpiteistä ja vakuuksien asettamisista. Meneillään olevan prosessin aikana Boliden on pitänyt yllä vuoropuhelua lähiseudun asukkaiden kanssa ja myös aikaansaanut edistystä asiassa. AITIKIN KUPARIK AIVOS Vuoden 2006 lopussa Boliden jätti lupahakemuksen, joka koski malmintuotannon lisäämistä 18 miljoonasta tonnista 36 miljoonaan tonniin vuodessa. Bolidenin arvion mukaan päätös saataneen vuoden 2007 aikana. Voimassa olevan luvan mukaan Boliden on velvollinen asettamaan 1,1 miljoonan euron vakuuden, joka liittyy rikastushiekka-altaan ja sivukivikasojen jälkihoitoon. Vakuus on väliaikainen. Bolidenin on mennessä esitettävä ehdotuksensa lopullisesta vakuudesta ympäristötuomioistuimelle. TARAN SINKKIK AIVOS Taran IPPC-lupahakemusta (Integrated Pollution and Prevention Control) täydennettiin vuoden 2006 aikana. GARPENBERGIN SINKKIK AIVOS Kesäkuussa 2006 Boliden jätti ympäristötuomioistuimelle hakemuksen malmintuotannon kasvattamisesta kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Bolidenin arvion mukaan päätös annetaan vuoden 2007 aikana. HARJAVALLAN SULATTO Harjavallan ympäristölupa uudistettiin 2004, mutta Boliden teki päätöksestä osittaisen valituksen. Suurin syy oli se, että hetkellisiä hiukkaspäästöjä koskeva vaatimustaso on niin korkea, ettei suodattimia voida vaihtaa optimaalisin välein. Valitus hylättiin vuonna 2007 annetussa päätöksessä. PORIN KUPARIELEKTROLY YSI Harjavallan sulaton yhteyteen kuuluva Porin kuparielektrolyysi sai vuonna 2005 luvan lisätä tuotantoaan. Yhtiö on tehnyt päätöksestä osittaisen valituksen, jonka pääasiallinen syy on näytteenottojen määrän olennainen lisääntyminen. Asiasta ei vielä ole annettu lopullista päätöstä. KOKKOLAN SINKKISULATTO Kokkolan sinkkisulatto jätti uuden ympäristölupahakemuksen vuonna Boliden odottaa, että uusi ympäristölupa saadaan vuoden 2007 aikana. ODDAN SINKKISULATTO Oddan alumiinifluoridilaitoksen vesistöpäästövaatimukset tiukentuivat vuoden 2006 aikana. Vuoden 2007 alusta louhostilojen käyttöä koskevia ehtoja muutettiin. 15

20 Ympäristövastuu Pyrimme vähentämään tuotantohyödykkeiden kulutusta Kaivoksemme ja sulattomme tarvitsevat erilaisia tuotantohyödykkeitä voidakseen tuottaa myytäviä metallituotteita. Pyrimme jatkuvasti vähentämään hyödykkeiden kulutusta tuotantoprosesseissamme. RAAK A-AINEET Tuotteidemme perusraaka-aineita ovat omista kaivoksista tulevat tai muualta hankitut metallirikasteet, joita sulattomme käyttävät. Omat kaivoksemme pystyvät toimittamaan noin 80 prosenttia sulattojen tarvitsemasta sinkistä ja lyijystä. Kuparintuotannossa osuus on noin neljännes. Vuonna 2006 sulattomme tuottivat noin tonnia kuparia, tonnia sinkkiä ja tonnia lyijyä ja lyijyseoksia. Boliden käyttää metallituotannon raaka-aineena lisääntyvässä määrin myös kierrätettyä metallipitoista materiaalia. KEMIK AALIT Kemikaalit ovat välttämättömiä tietyissä jalostusvaiheissa. Malmin ja sivukiven louhinta edellyttävät räjäytysaineiden käyttöä, mikä muun muassa aiheuttaa typpipäästöjä. Rikastamoiden prosesseissa käytetään niin sanottua kokoojareagenssia ja vaahdotuskemikaaleja metallien erottamiseksi. Veden puhdistamisessa käytetään lisäksi kalkkia ja natriumkarbonaattia. Kulta erotetaan malmista käyttämällä metallin kanssa reagoivaa syanidia. Syanidia täytyy kuitenkin käsitellä erittäin huolellisesti siten, ettei kemikaali pääse luontoon vahingoittamaan ympäristöä. Boliden on mukana EU-projektissa, jossa tutkitaan niin sanottua bioliuotusta metallien erottamiseksi bakteerien avulla taloudellisesti, energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kompleksisista tai kultarikkaista malmeista. Toivomme voivamme soveltaa bioliuotusta viiden vuoden sisällä. Kemikaalien käyttö sulattojen prosesseissa tarkoittaa etupäässä kalkkikiven ja hiekan käyttöä kuonan muodostajana. Ympäristölle ja terveydelle haitallisten kemikaalien käyttöä ja siihen liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti Bolidenin sisällä. ENERGIA Sekä kaivosten että sulattojen tuotantoprosessit vaativat paljon energiaa. Vuonna 2006 energian kulutus oli yhteensä noin 17 miljoonaa gigajoulea. Sähkö on nykyisin Bolidenin toiseksi suurin kustannuserä, ja vuonna 2006 tämä osuus oli 164 miljoonaa euroa. Konsernissa suurimpia energiankuluttajia ovat sinkkisulatot. Vesivoima on Ruotsissa ja Norjassa pääasiallinen energianlähde ja Suomessa käytetään ydinvoimaa sekä myös uusiutuvia energialähteitä. Irlannissa käytetään ydinvoimaa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Boliden on käynnistänyt sisäisiä ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on energiankäytön tehostaminen, kilpailukyvyn lisääminen ja energiankäytön ympäristövaikutusten minimointi. Otamme esimerkiksi talteen hukkalämpöä Kokkolan, Harjavallan, Rönnskärin ja Bergsöen sulatoissa ja myymme sen eteenpäin lähinnä lämmitystarkoituksiin. Vuonna 2006 Boliden myi lämpöä noin 2,26 miljoonaa gigajoulea, mikä vastaa yli keskikokoisen omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta. Harjavallan kuparisulaton ja Porin kuparielektrolyysin käynnissä olevan laajennuksen ja tuotannon tehostamisen yhteydessä toteutetaan energiankäytön tehostamishanke, jonka arvioidaan vähentävän energiankulutusta 13 prosenttia. Lisätietoja hankkeesta on sivulla 18. Boliden on hyväksynyt yhteisen energiapolitiikan, jonka tavoite on, että kaikki laitokset ottavat käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmän vuoden 2008 loppuun mennessä. Teollisuuden yhteistyö Boliden on ollut perustamassa BasEl-yhtymää, johon kuuluu 23 sähköintensiivistä teollisuusyritystä. Tämän hankkeen myötä Boliden on jatkanut sähkönsaannin ja kilpailun edistämistä etenkin Ruotsissa ja Suomessa sekä pyrkinyt löytämään mahdollisuuksia investoida uusiin energialähteisiin. BasEl-yhtymän puitteissa perustettiin vuoden 2006 lopulla tuulivoimayhtiö VindIn AB, ENERGIANK ÄYTTÖ 2006 % Hankittu sähkö 73 Hiili/Koksi 9 Diesel 6 n Polttoöljy 5 n Hankittu lämpö/höyry 2 n Muut 7 Yhteensä 17 miljoonaa GJ ENERGIAN OMINAISKULUTUS* GJ/ tonni 15 TUOTANTOHYÖDYKKEIDEN KULUTUS (TONNEINA) Hiekka Räjäytysaineet Kalkki ja kalkkikivi Natriumkarbonaatti Kokoojareagenssit (vaahdotus) Vaahdotuskemikaalit (vaahdotus) *Ominaiskulutus on kokonaiskäyttö jaettuna kaivosten ja sulattojen tuottaman metallin kokonaismäärällä. 16

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot