RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003"

Transkriptio

1 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

2 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen Mittarit Tuotteet Raaka-aineiden ja resurssien käyttö Päästöt ja jätteet Päästöt vesistöön Päästöt ilmaan Jätteet Ympäristö ja talous TURVALLISUUS Lainsäädännön noudattaminen Vahingot ja niiden ehkäisy Työturvallisuus Työsuojelutyö Työtapaturmat Riskienhallinta SOSIAALINEN VASTUU Eettiset periaatteet Henkilöstön määrä Osaamisen johtaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Aloitetoiminta Palkitsemisen periaatteet Yhteisöllisyys Vuoden 2004 haasteet RAISIO CHEMICALS EHS-tavoitteet EHS-johtaminen ja keskeiset ympäris tönäkökohdat Sidosryhmät Kehitystoiminta EHS-tapahtumat RAVINTORAISIO EHS-tavoitteet EHS-johtaminen ja keskeiset ympäris tönäkökohdat Sidosryhmät Kehitystoiminta EHS-tapahtumat RAISIO LIFE SCIENCES EHS-tavoitteet EHS-johtaminen ja keskeiset ympäris tönäkökohdat Sidosryhmät Kehitystoiminta EHS-tapahtumat Yhteyshenkilöt Sanasto

3 YLEISTÄ Raportoinnin kattavuus Ympäristöraportointi sisältää niiden tytäryritysten tiedot, joista Raisio Yhtymä kertomusvuonna omisti yli 50 prosenttia ja joissa on tuotantoa. Tytäryhtiö Diffchamb on mukana raportoinnissa hankintahetkestä eli alkaen. Vertailuluvut on esitetty kulloisenkin organisaatiorakenteen mukaisena. Ympäristöraportointi on rajattu oman liiketoiminnan ympäristö-, terveys - ja turvallisuusnäkökohtiin. Raisio Yhtymällä on vain vähäisessä määrin omaa kuljetuskalustoa. Pääosa kuljetuksista hoidetaan yhteistyössä alan palveluyritysten kanssa. Ostettujen kuljetusten ympäristökuormitusta ei ole toistaiseksi arvioitu. Sosiaalisen vastuun raportointi kattaa pääosiltaan koko konsernin henkilöstön. Joidenkin tunnuslukujen osalta raportoinnin kehitystyö on kesken ja luvut esitetään vain kotimaan henkilöstön osalta. Kohti yhteiskuntavastuuraportointia Yhteiskuntavastuu rakentuu taloudellisesta, ympäristöä koskevasta ja sosiaalisesta vastuusta. Raisio Yhtymän tavoitteena on vastuullisella, laadukkaalla toiminnalla taata pitkän aikavälin kannattavuus ja tuottaa lisäarvoa niin omistajille kuin asiakkaille ja muillekin sidosryhmille. Olemme sitoutuneet Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Kestävän kehityksen ohjeiden noudattamiseen. Lisäksi Raisio Chemicals on mukana kemianteollisuuden Vastuu Huomisesta Responsible Care -ohjelmassa. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportointia kehitetään talousraportoinnin rinnalla kohti GRI-periaatteiden mukaista yhteiskuntavastuuraportointia. Tavoitteena on julkaista näitä periaatteita keskeisiltä osin noudatteleva yhteiskuntavastuuraportti vuonna Vuosiraportointia laajennetaan sitä mukaa kuin mittareiden ja raportointijärjestelmien rakentamisessa edistytään. Pääjohtajan katsaus Vuosi 2003 oli kaikille kolmelle toimialaryhmällemme, Raisio Chemicalsille, RavintoRaisiolle ja Raisio Life Sciencesille, varsin vaikea. Toiminnan tehostamisesta aiheutuneet kertakulut heikensivät osaltaan tulosta. Käyttöpääoman pienentämisessä ja kassavirran parantamisessa onnistuttiin kuitenkin jopa ennakoitua paremmin. Tämä mahdollisti vakavaraisuustason säilyttämisen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. Vuonna 2003 jatkunut vaikea markkinatilanne ja eräiden tuotteiden heikentynyt kysyntä pakotti Raisio Yhtymän vähentämään työvoimaa eri puolilla konsernia. Henkilöstöä vähennettäessä pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan uudelleen sijoittumismahdollisuuksia konsernin sisällä, eläkejärjestelyjä ja muutoskoulutusta. Ymmärrettävästi monen yksittäisen raisiolaisen kannalta vuosi oli tästä huolimatta raskas. Pitkän aikavälin kannattavuuden turvaaminen on kuitenkin mielestäni ainoa tae työpaikoille tulevaisuudessa ja keskeinen osa vastuullisuutta, joka on kirjattu yhdeksi Raision ydinarvoista. Raisio Yhtymän johto ja hallitus on vuoden mittaan pohtinut konsernin yhteisiä eettisiä periaatteita taloudellisten tavoitteiden, EHS-politiikan ja ydinarvojen rinnalla. Yhteisesti hyväksytyt ja hallituksen vahvistamat eettiset periaatteet on nyt kirjattu tiiviiksi kokonaisuudeksi, joka on luettavissa verkkosivuiltamme. Raisio Yhtymän hallitus käynnisti alkuvuonna 2004 uuden strategian valmistelun. Sen peruspilareita tulevat olemaan toiminnan nykyistä selkeämpi keskittyminen ja Raisio Yhtymän kehittäminen edelleen kasvavana, kannattavana ja innovatiivisena life science suuntautuneena elintarvike- ja rehualan yrityksenä. Monipuolisena viljan, öljykasvien ja perunan jatkojalostajana Raisio pystyy vastaamaan kuluttajien toivomuksiin turvallisesta, terveellisestä, helposta ja herkullisesta ruuasta. Voimme hyödyntää olemassa olevaa tietotaitoa laajentaessamme RavintoRaision toimintaa Itämeren alueella. Terveysvaikutteisten ainesosien ja elintarvikediagnostiikan kasvu taas on haettavissa erityisesti Euroopan markkinoilta. Ympäristö-, terveys - ja turvallisuusasioista huolehtiminen sekä eettisesti kestävät valinnat ovat tärkeä osa jokaisen raisiolaisen arkipäivää. Raisio Yhtymä tulee hyvinvoinnin erityisosaajana jatkossakin panostamaan yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Vastuullisen toiminnan edellyttäminen koko hankintaketjun toimijoilta on tulevan kehitystyön keskeinen haaste. Myös raportointia kehitetään edelleen. Tavoitteena on julkaista laaja yhteiskuntavastuuraportti vuonna Yhteiskuntavastuun kolmen peruspilarin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun - yhteensovittaminen ei aina ole yksiselitteistä tai helppoa. Raision ponnistelut tasapainon löytämiseksi on kuitenkin huomattu. Raision osake on vuoden 2003 aikana valittu Kempenin SRI-indeksiin ja Ethibelin sijoitusrekisteriin eettisenä sijoituskohteena. Konserni lyhyesti Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, jonka toiminnot on jaettu kolmeen toimialaryhmään: Raisio Chemicals, RavintoRaisio ja Raisio Life Sciences. Raisio Yhtymä on käynnistänyt rakennejärjestelyselvitykset, joiden tavoitteena on toiminnan nykyistä selvempi keskittyminen. Lopullisten päätösten arvioidaan ajoittuvan toiselle tai kolmannelle vuosineljännekselle 2004.

4 Raisio Chemicals palvelee maailmanlaajuista paperiteollisuutta funktionaalisilla paperikemikaaleilla ja kemikaalikonsepteilla. Raisio Chemicals on yksi maailman johtavista paperilateksien, erikoiskemikaalien ja tärkkelyssideaineiden valmistajista. RavintoRaisioon kuuluvat elintarvike-, rehu- ja mallastoimialat. Raisio Life Sciences toimialaryhmä tuottaa kolesterolia alentavaa Benecol-ainesosaa eli stanoliesteriä. Sen toinen tukijalka on elintarvikediagnostiikka. RavintoRaisio ja Raisio Life Sciences keskittyvät jatkossa entistä voimakkaammin hyvinvoinnin erityisosaamiseen. Raisio Yhtymän palveluksessa on noin henkilöä, joista 45 prosenttia työskentelee ulkomailla. Tuotantoyksiköitä on 31 paikkakunnalla 18 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Raisiossa, ja sen lis äksi tuotantotoimintaa on kahdeksalla paikkakunnalla muualla Suomessa. Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla toimialana elintarviketeollisuus ja kantaosakkeet I-listalla. Yhtiöllä on noin osakkeenomistajaa. YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita ja terveysvaikutteisia ravinnon ainesosia, rehuja ja maltaita. Laajennamme tuotevalikoimaamme tuomalla markkinoille uusia kilpailukykyisiä, innovatiivisia ja turvallisia tuotteita. Haluamme olla asiakkaillemme ja muille sidosryhmille johtava ja luotettava yhteistyökumppani, joka toimii vastuullisesti sekä yhteiskunnassa että luonnonvarojen käytössä. Raaka-aineina käytämme mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia luonnonvaroja. Tavoitteenamme on olla toimialoillamme menestyvä, eturivin yritys, joka on tunnettu kyvystään hoitaa ympäristö- ja laatuasioitaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimialaryhmämme määrittelevät vuosittain ympäristö-, terveys - ja turvallisuustavoitteensa ja seuraavat niiden toteutumista. Noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Olemme sitoutuneet n oudattamaan Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi Raisio Chemicals on sitoutunut kansainväliseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Toimimalla turvallisesti ja panostamalla turvallisuuden edistämiseen tuemme toiminnan laatua ja taloudellisuutta. Kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme ympäristömyötäisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi hyödyntäen kansainvälisten resurssiemme ja yhteistyökumppaneidemme osaamista. Ympäristö -, terveys - ja turvallisuusasiat ovat osa johtamiskäytäntöämme. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan ympäristö-, terveys - ja turvallisuusasioissa säännöllisesti. Henkilöstömme vastaa tähän politiikkaan kirjattujen periaatteiden soveltamisesta päivittäisessä toiminnassaan. Tiedotamme toiminnastamme eri sidosryhmille avoimesti ja rehellisesti. GMO-politiikka Muuntogeeniset raaka-aineet öljykasvien hankinnassa Raisio Yhtymä kehittää ja valmistaa sekä ravitsemusominaisuuksiltaan että eettiseltä taustaltaan korkealuokkaisia elintarvikkeita ja rehuja. Prosessoimme öljykasvien siemeniä ja valmistamme niistä öljyjä elintarvikkeiksi tai teknisiin käyttötarkoituksiin sekä valkuaisrehuja kotielämille. Suosimme suomalaista rypsiä sen kotimaisuuden ja hyvän rasvahappokoostumuksen takia. Soijaa tarvitaan eläinten valkuaisrehuksi ja elintarvikkeisiin. Soija on erinomainen ja monipuolinen raaka-aine. Elintarvikekaupassa on sadoittain erilaisia tuotteita, joissa soija on yksi raaka-aineista. Yhdysvallat on maailman suurin soijan tuottaja eikä ilman amerikkalaista soijaa tulla toimeen. Myös Raisio Yhtymä ostaa käyttämänsä soijan Pohjois - ja Etelä-Amerikasta. Testatusti geenimuuntamattoman (GM-vapaan) soijan saanti vaikeutuu ja käy kalliimmaksi vuosi vuodelta muuntogeenisen (GM-soijan) viljelyalan ollessa USA:ssa jo lähes 80 % ja koko maailmassakin jo yli puolet soijan viljelyalasta. GM-lajikkeet ovat laajassa käytössä myös Etelä-Amerikassa. Viljelijät suosivat uusia lajikkeita, koska niiden satotaso on aikaisempaa parempi. Myös rikkakasvien torjunta-aineiden käyttökertoja voidaan vähentää, mikä säästää kustannuksia ja ympäristökuormitusta. GM-kasvilajikkeet ovat viranomaisten turvallisiksi toteamia ja käyttöön hyväksyttyjä muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopan Unionin alueella. Raisio Yhtymässä seurataan jatkuvasti alan tutkimusta ja kehitystä. Näkemyksemme GM-soijan

5 laatuun ja turvallisuuteen perustuu aina uusimpaan tutkimustietoon ja viranomaisnäkemykseen. Myös Raisio Yhtymän parhaan käsityksen mukaan GM-soija on täysin turvallista ja laadultaan moitteetonta. Koska osa kuluttajista kuitenkin vastustaa geeniteknologian käyttöä elintarviketuotannossa, Raisio Yhtymän tuotteet kotimaassa sisältävät vain perinteisiä, ei geeniteknisesti jalostettuja soijalajikkeita. Perinteisen soijan hankkimiseksi olemme luoneet oman erillisen, jäljitettävän hankintaketjun. Soija ostetaan eriytetyn, valvotun hankintaketjun kautta erillään soijan valtavirroista. Valvomme GM-vapaan soijan hankintaa viljelijöiltä, ja myös kuljetusten jokainen vaihe on valvottu. Soijasta vaaditaan sekä alkuperätodistukset että kunkin toimituserän analyysitulokset, jotka osoittavat GM-osuuden olevan alle 0,5 %. Kunnioitamme kuluttajien mielipiteitä ja hankimme perinteistä soijaa raaka -aineeksi niin pitkään kuin se on mahdollista ja asiakkaamme sitä toivovat. Eläinkokeista Elintarvikkeet ja eläinkokeet Elintarvikkeiden turvallisuutta säätelevät Suomessa muun muassa hygienialaki, terveydensuojelulaki, elintarvikelaki ja EU:n säännökset. Pääperiaatteena on, että kuluttajan tulee saada elintarvikkeita, joiden elintarvikehygieeninen ja terveydellinen laatu on turvattu. Elintarvikkeissa ei saa esiintyä taudinaiheuttajia, vieraita aineita tai muita terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Säädösten niin vaatiessa turvallisuus saatetaan todentaa muun muassa eläinkokeiden avulla. Uuselintarvikelaki asettaa kriteerit turvallisuustutkimuksille, jotka on tehtävä ns. uuselintarvikkeille ja niihin rinnastettaville tuotteille. Myös näihin vaatimuksiin saattaa joissakin tapauksissa liittyä turvallisuustutkimuksia koe -eläimillä. Raisio Yhtymä ja eläinkokeet Raisio Yhtymän tuotteiden kehittämisessä ja valmistamisessa pääsääntö on se, että eläinkokeita käytetään vain se määrä, jonka laki ja viranomaistahot edellyttävät tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi. Stanoliesterin turvallisuus on todennettu viranomaisten vaatimusten mukaisilla eläinkokeilla. Yhtymä osallistuu myös kansallisiin ja kansainvälisiin ravitsemustutkimuksiin, joissa voi olla eläinkokeita sisältäviä kokonaisuuksia. Raisio Yhtymällä ei ole omia koe -eläinlaitoksia, vaan kokeet teetetään kansainvälisissä viranomaisten hyväksymissä laitoksissa. Päämäärät Raisio Yhtymän tavoitteena on ottaa toiminnassaan huomioon niin ympäröivä yhteiskunta kuin toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset. Keskeiset konsernitasoiset ympäristö-, terveys - ja turvallisuuspäämäärät ovat: Turvallisten, terveellisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen sekä valmistaminen luonnonvaroja säästäen Toimintaan liittyvien riskien, onnettomuusvaarojen ja niistä mahdollisesti aiheutuvien seurausten ehkäisy. Päästöjen ja jätteiden määrän sekä haitallisuuden vähentäminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen Turvallisuus -, terveys- ja ympäristöasioihin liittyvän avoimen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäminen asiakkaiden, koko hankintaketjun, viranomaisten, sidosryhmien ja henkilöstön välillä Johtaminen Konsernin johtoryhmän hyväksymät ympäristö-, terveys - ja turvallisuuspäämäärät luovat perustan toimialaryhmien EHStyölle. Lisäksi toimialaryhmät ja yksittäiset toimialat asettavat osana johtamisjärjestelmiään omat EHS-tavoitteensa ja seuraavat niiden toteutumista. Kaikilla Raisio Yhtymän toimialaryhmillä on omaa vahvaa EHS-asioiden osaamista. Ympäristöjohtaminen noudattaa pääosin ISO standardia. Suuri osa toimialaryhmien ja toimialojen johtamisjärjestelmistä on sertifioituja. Ympäristösidosryhmäyhteistyö Raisio Yhtymä on Lounais -Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen jäsen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kannattajajäsen. Pakkausmateriaalien kierrätyksen edistämiseksi Raisio Yhtymä on mukana Pakkausalan Ympäristörekisterissä (www.pyr.fi), Suomen Uusiomuovi Oy:ssä, Suomen Teollisuuskuitu Oy:ssä ja Suomen Kuluttajakuitu ry:ssä. Ruotsissa toimiva Carlshamn Mejeri on mukana Reparegistret Ab:ssä (www.repa.se) Raisio Yhtymän ympäristö- ja laatujärjestelmät vuonna 2003 Valtaosa Raisio Yhtymän toimialoista noudattaa ympäristöjohtamisen ISO standardia. Vuoden 2003 aikana koko RavintoRaisio-toimialaryhmä sertifioitiin kotimaan ympäristötoimintojensa osalta. Raisio Chemicalsille myönnettiin neljä uutta ympäristöjärjestelmäsertifikaattia. Lisäksi useat laatujärjestelmät on päivitetty vastaamaan ISO 9001:2000 standardia. Raisio Life Sciencesin ainesosaliiketoiminnan tavoitteena on vastaava sertifiointivalmius Suomessa vuoden 2004 kuluessa. Yhteensä Raisio Yhtymän toimialoilla on yli neljäkymmentä ISO ympäristö- ja laatujärjestelmäsertifikaattia. Uudet järjestelmät näkyvät taulukossa vahvistetulla tekstillä.

6 Yritys Ympäristöjärjestelmä Laatujärjestelmä Valmistettavat tuotteet RAISIO CHEMICALS Suomi Raisio Chemicals Oy (Raisio, Mietoinen, Anjalankoski ) ISO ISO 9001:2000 kationiset polymeerit, tärkkelykset, hydrofobiliimat, kationisointikemikaalit, erikoiskemikaalit Oy Kationi Ab (Lapua) ISO ISO 9001:2000 tärkkelykset Latexia Suomi Oy, Latexia SB Oy (Anjalankoski) ISO ISO 9001:2000 lateksit Finnamyl Oy (Kokemäki) ISO ISO 9001:2000 perunatärkkelys Lapuan Peruna Oy (Lapua) ISO ISO 9001:2000 perunatärkkelys Eurooppa Raisio Echeveste S.A. (Tolosa, Espanja) ISO ISO 9001:2000 hydrofobiliimat Raisio France SAS (Toulouse, Ranska) ISO ISO 9001:2000 hydrofobiliimat Raisio Chemicals Paperion S.A. (Gron, Ranska) ISO ISO 9001:2000 hydrofobiliimat Raisio Belgium N.V. (Veurne, Belgia) tekeillä ISO 9002 tärkkelykset ja kationiset polymeerit Raisio Chemicals Deutschland GmbH (Mainz-Laubenheim, Saksa) Raisio Chemicals UK Ltd. (Blackburn, Iso-Britannia) - - ISO ISO 9001:2000 hydrofobiliimat hydrofobiliimat Latexia Management - ISO 9001:2000 Latexia Österreich GmbH (Pischelsdorf, Itävalta) ISO ISO 9001:2000 lateksit Latexia France SAS (Ribecourt, Ranska) SIMSERP ISO 9001:2000 lateksit Latexia Iberia S.L. (Guturribay, Espanja) tekeillä ISO 9001:2000 lateksit Amerikka Raisio Chemicals Canada Inc. (Squamish, Kanada) ISO ISO 9001:2000 hydrofobiliimat, erikoiskemikaalit, polyalumiinikloridit Raisio Chemicals US Inc. (Berwick, USA) tekeillä ISO 9001:2000 tärkkelykset, kationiset polymeerit Raisio Quimica Andina S.A. (Itagüi-Antioquia, Kolumbia) tekeillä tekeillä hydrofobiliimat Latexia Brasil Ltda (Paulinia, Brasilia) tekeillä ISO 9001:2000 lateksit Kaukoitä P.T. Intercipta Kimia Pratama (Jakarta, Indonesia) Raisio Chemicals Korea Inc. (Cheonan, Korea) - ISO 9001:2000 hydrofobiliimat ISO ISO 9001:2000 erikoiskemikaalit, hydrofobiliimat PT Latexia Indonesia (Merak, Indonesia) - ISO 9001:2000 lateksit

7 RAVINTORAISIO Elintarviketoimiala: margariini -, mylly- ja ruokaperunaliiketoiminnat (Raisio, Nokia, Vihanti) Margariiniliiketoiminta, Carlshamn Mejeri AB (Karlshamn, Ruotsi) Margariiniliiketoiminta, Raisio Polska Foods Sp. z o.o. (Karczew, Puola) ISO ISO 9001:2000 vilja- ja kasviöljypohjaiset elintarvikkeet ja perunajalosteet ISO margariinit, levitteet, jäätelöt, soija- ja kaurapohjaiset kasvirasvavalmisteet, mantelimassa - - margariinit, levitteet Rehutoimiala Rehuraisio Oy (Raisio, Oulu, Anjalankoski) ISO ISO 9001:2000 naudan-, sian-, siipikarjan- ja kalanrehut Monäs Feed Oy Ab (Uusikaarlepyy) - - turkiseläinten rehut Kasviöljyliiketoiminta (Raisio) ISO ISO 9001:2000 rypsi- ja soijaöljy, rypsi- ja soijarouhe Mallastoimiala, Raisio Malt (Raisio) ISO ISO 9001:2000 maltaat Viljatärkkelysliiketoiminta, Raisio Grain Starch Oy (Raisio) ISO ISO 9001 viljatärkkelys Ostot & logistiikka ISO ISO 9001:2000 viljojen ja öljykasvien hankinta, pakkausmateriaalien tilaukset RAISIO LIFE SCIENCES Ingredientit Raisio Benecol Oy (Raisio) Raisio Staest Oy (Raisio) tekeillä ISO 9001:2000 sterolipohjaiset ainesosat Diagnostiikka Diffchamb Danmark A/S (Risskov, Tanska) - ISO 9001:2000 pika-analyysijärjestelmät Diffchamb Limited (Nottinghamshire, UK) - ISO 9001:2000 diagnoosijärjestelmät Diffchamb SA, R&D Centre (Lyon, France) Diffchamb France SARL (Lyon, France) - ISO 9001:2000 diagnoosijärjestelmät ISO 9001 = Kansainvälinen laatujärjestelmästandardi Suunnittelun tuotekehityksen, tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli ISO 9001:2000 = Kansainvälinen laatujärjestelmästandardi Suunnittelun tuotekehityksen, tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli Korvaa aikaisemman ISO 9001 kansainvälisen laatujärjestelmästandardin ISO 9002 = Kansainvälinen laatujärjestelmästandardi Tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli ISO = Kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi SIMSERP = Système Intégrant le Management de la Sécurité et de l Environnement chez Rhône-Poulenc

8 Mittarit Tuotteet Raisio Yhtymän päämäärä: Turvallisten, terveellisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen sekä valmistaminen luonnonvaroja säästäen. Raisio Yhtymän tuotantotoiminnan aiheuttama ympäristön kuormittum inen on yleensä vähäistä ja paikallista. Yksi tärkeimmistä ekotehokkuusindikaattoreista on energiankulutus. Raisio Yhtymän prosesseissa käytetään sähkö- ja lämpöenergiaa. Yhtymä ostaa kaiken käyttämänsä sähkön ja suurimman osan käyttämästään lämpöenergiasta. Ostoenergian toimittajan aiheuttamia päästöjä ei ole raportoitu. Päätuotteet Raisio Chemicals RavintoRaisio Raisio Life Sciences Lateksisideaineet, erikoiskemikaalit, tärkkelyssideaineet Elintarvikkeet, rehut, maltaat Ainesosat, diagnostiikka Liikevaihto ja tuotantomäärät Liikevaihto, milj. euroa Tuotantomäärä, tonnia Raaka-aineiden ja resurssien käyttö Raisio Yhtymän raaka-aineista pääosa on uusiutuvia luonnonvaroja. Toimialojen väliset materiaalisiirrot aiheuttavat osittain konsernin raaka-ainemäärien kertautumista. Raaka-aineet, tonnia Raaka-aineet, t/tuotetonni Apuaineet, tonnia Pakkausmateriaalit 1000 tonnia ,14 1,52 1,21 0,89 0,77 2,40 2,81 3,43 2,64 2,16 16,43 16,52 13,82 16,22 13,81 Vesi, m Vesi, m3/tuotetonni 1,68 1,94 2,56 1,86 1,81 Lämpöenergia, GJ Lämpöenergia, GJ/tuotetonni 0,86 1,04 0,97 0,92 0,81 Sähköenergia, MWh Sähköenergia, MWh/tuotetonni ,13 0,13 0,13 0,10 0,10

9 Päästöt ja jätteet Raisio Yhtymän päämäärä: Päästöjen ja jätteiden määrän sekä haitallisuuden vähentäminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäytön lisääminen. Jätevedet ovat merkittäviä prosessipäästöjä, jotka puhdistetaan omissa tai yhteistyökumppaneiden jätevesien puhdistamoissa. Niiden osalta konsernin aiheuttamaa jätevesikuormitusta vesistöön ei voida laskea eikä arvioiminen ole tarkoituksenmukaista. Indikaattorina käytetään ainoastaan jätevesimäärää. Melu-, haju- ja pölypäästöistä ei ole jatkuvia kvantitatiivisia mittauksia, vaan niitä seurataan pistokokein. Jatkuvaa indikaattoritietoa ei näin ollen muodostu. Ympäristöhaittoja vähennetään pitkäjänteisellä työllä investointien ja korjausten yhteydessä. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästömittauksia tehdään säännöllisesti tietyissä laitoksissa ympäristölupaehtojen mukaisesti. Päästöt vesistöön Koko konserni Jätevesi, m3 Jätevesi, m3/tuotetonni ,16 1,31 1,20 0,89 0,84 Raision tehdasalueen tuotantolaitosten jätevesien esikäsittelyn ja Raision kaupungin puhdistamon jäteveden puhdistustulokset Esikäsittelyyn tuleva COD, kg/a Kaupungin puhdistamolle lähtevä COD, kg/a Kaupungin puhdistamolta vesistöön keskiarvona/kk BOD 7, mg/l Kaupungin lupaehto BOD 7 20mg/l ,9 4,3 4,4 4,9 10, Suoraan veteen laskettava kuormitus Raisio Yhtymän omilta jätevedenpuhdistamoilta Kokemäki (Finnamyl) Määrä, m COD, tonnia 12,60 35,10 11,00 10,45 4,90 P, tonnia 0,30 0,31 0,20 0,20 0,08 N, tonnia 1,33 0,61 0,80 Lapua (Lapuan Peruna) Määrä, m COD, tonnia 13,20 20,00 6,90 12,70 5,20 P, tonnia 0,11 0,20 0,10 0,20 0,06 N, tonnia 2,06 5,50 4,00 Hirvlax (Monäs Feed) Määrä, m COD, tonnia 1,50 1,50 1,60 1,30 0,66

10 P, tonnia 0,07 0,08 0,10 0,10 0,04 N, tonnia 0,92 0,87 0,38 Vihanti (RavintoRaisio, ruokaperunaliiketoiminta) Määrä, m COD, tonnia 28,00 31,10 37,20 47,10 45,80 P, tonnia 0,25 0,30 0,45 0,43 0,48 N, tonnia 2,06 2,16 2,24 Kaikki yllä olevat arvot ovat todellisiin mittauksiin perustuvia. Päästöt ilmaan RavintoRaision kasviöljytehtaan osalta heksaanipäästöt lisääntyivät edellisvuosiin nähden. Rypsin osalta päästöt olivat 0,970 kg/raaka-ainetonni (raja 1,0 kg/tonni). Soijan osalta päästöt olivat 0,792 kg/raaka-ainetonni (raja 0,8 kg/tonni). Päästömäärät alittivat kuitenkin vuonna 2007 EU:ssa voimaan tulevat rajoitukset. Heksaani- ja hajupäästöjen vähentämiseksi on heksaanin talteenottojärjestelmä uusittu. Heksaanipäästöt, kg/tonnia raaka-ainetta Jätteet Rypsin heksaanipäästöt 0,791 0,625 0,710 0,884 0,970 Soijan heksaanipäästöt 0,633 0,500 0,568 0,982 0,792 Raaka-aineet yhteensä, 0,692 0,551 0,620 0,942 0,871 ka. EU:ssa vuonna 2007 voimaan tulevat päästörajoitukset: Rypsi: 1,0 kg heksaania/tonnia raaka-ainetta Soija: 0,8 kg heksaania/tonnia raaka-ainetta Raisio Yhtymässä raaka-aineet pystytään käyttämään hyödyksi lähes täysimääräisesti, joten jätteen muodostuminen ei ole merkittävä ympäristönäkökohta. Jätteen muodostuminen on kuitenkin tärkeä ekotehokkuuden indikaattori. Jätteen määrän vähentäminen ja hyötykäytön lisääminen ovat myös lakisääteisiä velvoitteita. Hyötykäyttöön, kaatopaikalle ja ongelmajätteiden käsittelyyn sijoitettujen jätteiden määrät on perusteltua raportoida ympäristöindikaattoreina. RavintoRaision elintarviketoimiala valmistaa pääasiassa pakattuja kuluttajatuotteita. Pakkausmateriaalien käytölle ja kierrätykselle on EU:ssa asetettu tiukat tavoitteet. Käytettyjen pakkausmateriaalien määrien seuranta on EU:n alueella lakisääteistä. Tästä syystä pakkausmateriaalien käyttö on ympäristöindikaattori. Jätteen lajitteluun on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Hyötykäyttöä on edelleen lisätty tehostamalla jätekartongin ja muovin keräystä sekä ohjaamalla energiajakeeksi kelpaavaa jätettä polttoon. Koko konserni Kierrätetty tai hyödynnetty jäte, tonnia Kaatopaikka- ja ongelmajäte, tonnia Jätteet yhteensä, % tuotannosta ,58 4,31 4,61 3,47 2,79 Raision tehdasalueen pakkausjätteen kierrätysmäärät Pahvit, tonnia 3,00 53,20 63,30 74,90 137,80 Lasi, tonnia 7,70 16,60 8,30 8,30 2,40 Muovijäte, tonnia 24,20 56,10 89,00 122,00 87,80 Yhteensä 34,90 125,90 160,60 205,20 228,00

11 Ympäristö ja talous Ympäristö- ja turvallisuusinvestointeihin käytettiin vuonna 2003 noin 3,2 miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa vuonna 2002). Merkittävimmät investoinnit suuntautuivat ilmanpäästöjen vähentämiseen. Jätteiden käsittelyn, vesiensuojelun, ilmansuojelun ja työturvallisuuden käyttömenot olivat noin 4,1 milj euroa (4,5 milj. euroa). Ympäristönsuojelun käyttömenot käsittivät jätteen osalta kuljetus - ja käsittelykustannukset, jätevesien osalta esikäsittelyn kustannukset ja käsittelypalvelun toimittajien jätevesilaskutukset, ilmansuojelun osalta suodattimien uusimisen ja käytettyjen suodattimien käsittelykustannukset. Merkittävä jäteveden esikäsittelylaitos hanke Raisiossa on saanut Euroopan Unionilta 1,2 milj. euroa ympäristörahoitusta. Raision kaupunki saneeraa omaa jätevedenpuhdistamoaan siten, että Raisio Yhtymän elintarviketeollisuuden hiilipitoista jätevettä hyödynnetään ravinteiden poistamiseen kaupungin puhdistamolla. Raision kaupungin laitos uudistetaan kesään 2004 mennessä, jonka jälkeen Raisio Yhtymä muuttaa oman jätevesien esikäsittelylaitoksensa yhteistyön vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 7 milj. euroa, josta Raisio Yhtymän osuus on noin 20 prosenttia. Raisio Yhtymällä ei ole merkittäviä jätevarastoja. Likaantuneen maaperän puhdistamisvelvoitteita ei ole. TURVALLISUUS Raisio Yhtymän päämäärä: Toimintaan liittyvien riskien, onnettomuusvaarojen ja niistä mahdollisesti aiheutuvien seurausten ehkäisy Lainsäädännön noudattaminen Valtaosa Raisio Yhtymän lupavelvollisista tuotantolaitoksista jätti ympäristölupahakemuksensa vuonna Finnamyl Oy sai ympäristölupapäätöksen syksyllä Ympäristöasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä ei ole. Vahingot ja niiden ehkäisy Raisio Yhtymän Raision toimipisteessä tapahtui 2003 kolme turvallisuusvahinkoa, joiden seuraukset jäivät kuitenkin melko vähäisiksi Raisio Life Sciencesiin kuuluvalla esteröintilaitoksella oli tulipalovaara stanolin sulatusyksikön akselitiivisteen vuotaessa stanolia kuumalle höyryputkelle. Aineelliset vahingot jäivät pieniksi. RavintoRaision kasviöljytehtaalla pieni määrä heksaania syttyi palamaan vuosihuollon yhteydessä. Palo sammui nopeasti sprinkler-järjestelmän ansiosta. Raisio Yhtymän voimalaitoksella havaittiin rikkihapposäiliön putkiyhteessä pieni vuoto, jolloin rikkihappoa oli päässyt valumaan säiliön alla sijaitsevaan suoja-altaaseen. Vuoto tukittiin ja noin 50 litraa altaaseen valunutta rikkihappoa neutraloitiin nopeasti. Vuodosta ei aiheutunut henkilö-, ympäristö- eikä aineellisia vahinkoja. Rais io Yhtymässä ei ole merkittävää omaa kuljetuskalustoa, joten pääosa kuljetuksista hoidetaan yhteistyössä alan palveluyritysten kanssa. Kuljetusonnettomuuksia tapahtui 6 ja niissä loukkaantui 5 henkilöä. Ympäristövahinkoja kuljetusonnettomuuksista ei aiheutunut. Ostettujen kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ei ole toistaiseksi arvioitu. Vaarallisten aineiden maakuljetusten kanssa tekemisissä olevat yksiköt ovat nimenneet turvallisuusneuvonantajat. Nimetyt henkilöt ovat suorittaneet pätevyyden edellyttämän kokeen. Työturvallisuus Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan työterveys - ja turvallisuusasioissa säännöllisesti. Turvallisuusindikaattorina käytetään tapaturmatiheyttä. Tapaturmatunnuslukuun eivät sisälly kodin ja työpaikan välillä sattuneet tapaturmat, kuolemantapaukset ja invaliditeetit. Vuonna 2003 kirjattiin 84 tapaturmaa (61), joista aiheutuneiden poissaolojen määrä kuitenkin väheni vertailuvuoteen nähden. Työtapaturmat Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä Menetetyt työtunnit (vähintään 3 päivää) 1) ) Vuoden 2003 arvoihin sisältyvät kaikki myös alle 3 päivänpoissaoloihin johtaneet onnettomuudet.

12 Työsuojelutyö Raisio Yhtymän Suomen toimipaikoissa työsuojelu on organisoitu siten, että jokaisella yksilöllä on työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat yksikön työsuojelupäällikkö sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Kokouksiin kutsutaan myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut sekä työterveyshuollon edustajat. Linja-organisaatiossa työskenteleviä työsuojelupäälliköitä on 19. Henkilöstöryhmien keskuudestaan valitsemia työsuojeluvaltuutettuja on 21. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta. Raisio Yhtymä järjestää työsuojelutoiminnassa mukana oleville henkilöille yrityskohtaista sekä yrityksen ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden työsuojelutiedon jatkuvaan seurantaan sekä antaa valmiuden työolojen kehittämiseen. Yrityskohtainen työsuojelun peruskurssi, Työsuojelun Perusteet, järjestetään kahden vuoden välein Raisiossa. Tavoitteena on ollut ohjata kurssille kaikki työsuojeluvastuussa olevat esimiehet ja työsuojelun luottamushenkilöt. Koulutukseen ovat päässeet mukaan myös muut työsuojelusta kiinnostuneet. Kansainvälisissä toimipisteissä noudatetaan paikallista työsuojelulainsäädäntöä, jonka mukaisesti järjestetään sekä työsuojelutyö että koulutus.uusien henkilöiden perehdyttämisen ja työnopastuksen kehittämisessä työsuojelunäkökulma on keskeisessä osassa. Riskienhallinta Raisio Yhtymän riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut on määritelty yhtymän hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa. Keskeinen periaate on pyrkiä tunnistamaan ja arvioimaan merkittävät ulkoiset ja sisäiset epävarmuustekijät, jotka voivat uhata strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Tunnistettuja riskejä pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan, pienentämään tai siirtämään. Erityinen paino on ennalta ehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämisellä. Vuoden 2003 suuri haaste on ollut riskitietoisuuden lisääminen yhtymän henkilökunnan keskuudessa. Riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa konsernin riskienhallintatoiminto, jota johtaa konsernin talousjohtaja. Keskeisiä konsernin riskienhallintotoiminnon tehtäviä on kehittää yhteismitallisia menetelmiä toimialayksikköjen riskienhallintatason mittaamiseksi sekä päättää vuosittain tehtävien toimenpiteiden laajuus ja painopistealueet. Konserni vastaa myös globaaleista vakuutusohjelmista. Vakuutusten kattavuutta arvioidaan vuosittain toimipaikkojen riskikartoitusten yhteydessä. Kukin toimialaryhmä ja siihen kuuluvat toimialat ja tytäryhtiöt toteuttavat itse käytännön riskienhallintatyötä yhtymän riskienhallintapolitiikan ja konsernin ohjeiden mukaisesti. Operatiivinen vastuu on kunkin toimialaryhmän johdolla. Toimialaryhmät suorittavat riskien tunnistamista ja kartoitusta systemaattisesti ja arvioivat tarpeellisia toimenpiteitä mm. vuosisuunnittelun yhteydessä. Riskien arviointi ja raportointi tapahtuu tarkoitusta varten kehitetyllä yhteismitallisella järjestelmällä ja saadut tulokset käsitellään konsernin johdon tasolla. Riskienhallintaa kehitetään myös yhdessä ulkopuolisen vakuutusmeklarin kanssa. Tuotantolaitosten turvallisuuden ennaltaehkäisyyn ja suojelutason nostoon tähtäävänä toimintana on suoritettu riskienhallintatason arviointeja eri toimipisteissä. Saatujen mittaustulosten perusteella laadittu ohjelma ohjaa arviointia riskitason parantamiseksi. Tavoitteena on jatkaa yhteismitallisten kartoitusten suorittamista kaikissa merkittävissä tuotantolaitoksissa kotimaassa ja ulkomailla. SOSIAALINEN VASTUU Eettiset periaatteet Raisio Yhtymä noudattaa yhteiskuntavastuun periaatteita, joihin kuuluvat sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset ulottuvuudet. Yhtymän perustavoitteet ovat kannattavuus ja asiakastyytyväisyys ja keskeiset arvot osaaminen, vastuullisuus, avoimuus ja työnilo yhdessä. Arvojen mukainen toiminta mahdollistaa Raisio Yhtymän sitoutumisen hyvään yrityskansalaisuuteen eri puolilla maailmaa toimiessaan. Raisio noudattaa paikallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja. Eettisten periaatteiden, perustavoitteiden ja arvojen lisäksi Raisio Yhtymän hallitus on hyväksynyt ympäristö-, terveys - ja turvallisuuspolitiikan. Nämä tärkeät toimintaa ohjaavat periaatteet kommunikoidaan kattavasti koko henkilöstölle ja niiden noudattamisesta vastaavat kaikki Raision palveluksessa olevat henkilöt. Tavarantoimittajia valitessaan Raisio Yhtymä pyrkii löytämään yhteistyökumppaneita, jotka noudattavat toiminnassaan vastaavia eettisiä periaatteita. Myös raaka-aineiden jäljitettävyys on Raisiolle tärkeää.

13 Ihmisoikeudet ja tasa-arvo Raisio Yhtymä kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) määrityksen mukaisia työntekijöiden perusoikeuksia. Oikeudet kattavat yhdistymisvapauden, järjestäytymisoikeuden ja oikeuden olla järjestäytymättä, oikeuden järjestäytyneisiin työehtosopimusneuvotteluihin, pakkotyön kiellon, lapsityövoiman käytön kiellon sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelun. Koko henkilökunta on oikeutettu turvalliseen työympäristöön. Henkisesti tai fyysisesti pakottavaa, uhkaavaa, loukkaavaa tai hyväksikäyttävää käytöstä ei sallita. Henkilöstön monipuolisuus nähdään Raisio Yhtymässä vahvuutena. Työntekijät valitaan tehtäviinsä henkilökohtaisten ominaisuuksien ja taitojen perusteella. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen mahdollistetaan sisäisen ja ulkoisen koulutuksen ja työssä oppimisen kautta. Syrjintä esimerkiksi rodun, sukupuolen, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai poliittisen mielipiteen perusteella on kiellettyä. Tavoitteemme on, että Raisio Yhtymän tasa-arvo- ja hyvinvointisuunnitelmat kattavat koko Raisio Yhtymän henkilöstön. Liiketoiminnan eettisyys Raisio Yhtymän johdon ja henkilöstön tulee toimia yrityksen parhaaksi. Eturistiriitoja henkilökohtaisen ja yhtiön toiminnan välillä on vältettävä. Raisio Yhtymän johto tai työntekijät eivät saa maksaa, antaa tai ottaa vastaan tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja liikekumppaneiltaan tai muilta yhtiön sidosryhmiltä. Raisio Yhtymä arvostaa aineettoman pääoman luomista ja suojelemista. Työsuhdekeksinnöt ja aloitetoiminta ovat Raisiolle tärkeitä. Innovatiivisuuteen kannustetaan ja siitä palkitaan systemaattisesti. Raision työntekijät suojelevat yrityksen omaa aineetonta pääomaa ja kunnioittavat myös muiden yritysten hallussa olevaa aineetonta pääomaa. Raisio Yhtymän suoriutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta kerrotaan samanaikaisesti, rehellisesti ja avoimesti kaikille sidosryhmille Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön velvoitteita noudattaen. Tytäryhtiöt eripuolilla maailmaa noudattavat lisäksi omassa raportoinnissaan paikallisia ohjeita ja määräyksiä. Yhteisöllisyys Raisio Yhtymä tekee paikallista ja konsernitasoista yhteistyötä eri toimijoiden kuten tiedeyhteisöjen, koululaitoksen, korkeakoulujen, liikunta- ja kulttuuritarjoajien sekä terveydenhuollon kanssa. Raisio Yhtymän Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä vuosittaisten apurahojen muodossa. Jatkuva vuorovaikutus viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa mahdollistaa osaltaan hyvät yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan. Eri sidosryhmien kuuleminen ja tarpeiden huomioon ottaminen on kaikille Raisiolaisille tärkeää. Raisio Yhtymä kannustaa yksiköitään ja henkilöstöään osallistumaan aktiivisesti paikallisen yhteisön hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Henkilöstön määrä Rais io Chemicals RavintoRaisio Raisio Life Sciences 199 Palveluyksiköt 73 Vuonna 2003 henkilöstön määrää kasvatti diagnostiikkayritys Diffchambin osto ja Raisio Chemicalsin toiminnan laajeneminen Aasiassa. Sitä vähensivät muun muassa Ruotsin margariinitoimintojen lopettaminen ja jäätelöliiketoiminnan myyminen Åhus Glass AB:lle sekä läpiviedyt toiminnan tehostamisohjelmat. Raisio Chemicalsin taloudelliset paineet ja toimialan kiristynyt kilpailutilanne johtivat vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimintatapojen kriittiseen tarkasteluun, jonka seurauksena organisaatiota muutettiin ja noin 90 työpaikkaa jouduttiin vähentämään kotimaassa, muualla Euroopassa ja Amerikassa. Myös konsernihallinnosta väheni vuoden 2003 alussa 26 työpaikkaa osana hallinnon tehostamisohjelmaa. RavintoRaisio kävi läpi laajan tehostamisohjelman, johon sisältyi kokonaisvaltainen organisaatiomuutos, päällekkäisten toimintojen karsiminen, resurssien suuntaaminen asiakastarpeiden mukaisesti sekä tuoterationalisointi. Lisäksi päätettiin viljatärkkelysliiketoiminnan lopettamisesta. RavintoRaision tehostamisohjelman kautta vähenee Suomesta vuonna 2004 yhteensä 117 työpaikkaa. Henkilöstövähennyksistä osa on pystytty toteuttamaan konsernin sisäisin tehtäväsiirroin, luonnollisen poistuman ja eläkejärjestelyjen kautta. Tiettyjä toimenpiteitä järjestettiin uudelleensijoittumisen ja muutoksen kohtaamisen tueksi.

14 Osaamisen johtaminen Henkilöstövoimavaroja johdettaessa tarkastellaan työntekijöiden osaamista ja kehitystavoitteita, organisaatiota ja johtamista. Strategisten ja budjetoitujen tavoitteiden toteutumista tuetaan osaamisen kehittämisen keinoin. Kehittämisen keinoja ovat muun muassa työnkierto, perehdyttäminen, koulutus ja verkostoihin osallistuminen sekä kokemusten jakaminen. Henkilökohtaisista tavoitteista ja osaamisen kehittämisen keinoista sovitaan yksittäisen esimiehen ja työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. Osaamisen kehittämisessä panostettiin vuonna 2003 ammatillisen koulutuksen ja sisäisen toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa liiketalouden ja johtamisen osaamiseen, kieli- ja tietotekniikkakoulutukseen sekä laatu- ja ympäristöasioihin. Raisio Chemicalsin kansainväliseen keskijohdon koulutusohjelmaan osallistui vuonna 2003 noin 20 henkilöä yhdeksäs tä eri maasta. Valmennus on järjestetty keskimäärin joka toinen vuosi, ja siihen on osallistunut yhteensä noin 80 Raisio Chemicalsin johto- ja esimiestehtävissä toimivaa henkilöä. Syksyllä 2002 käynnistetyn Johtava Raisio esimieskoulutuksen ensimmäinen ryhmä sai opintonsa päätökseen keväällä 2003, ja palautteiden perusteella ohjelmaa kehitettiin edelleen. Uusi 20 esimiehen ja asiantuntijan ryhmä aloitti opinnot tavoitteenaan muun muassa vision, arvojen ja strategian jalkauttaminen, liiketaloudellisen osaamisen lisääminen sekä henkilökohtaisten taitojen, sisäisen verkottumisen ja sitä kautta esimiestyön kehittäminen. RavintoRaisiossa ja Raisio Life Sciencissa panostettiin vuonna 2003 voimakkaasti hygieniakoulutukseen. Hygieniaosaamistodistuksen, joka vaatii hyväksytysti suoritetun tentin, on saanut jo noin 800 raisiolaista. Raisio Chemicalsissa noin 50 asiakastehtaiden tuotannossa työskentelevää henkilöä osallistui syksyllä 2003 työturvallisuuskoulutukseen, jonka tavoitteena on suorittaa valtakunnallinen työturvallisuuskortti. Vuoden 2004 aikana käytäntö laajennetaan koskemaan koko Raisio Yhtymää. Kriisiviestintäkoulutusta järjestettiin Raisiossa, Anjalankoskella, Nokialla, Lapualla ja Vihannissa. Koulutuksessa annettiin eväitä kriisin hallintaan ja viestintävalmiuksia erityyppisiin kriisitilanteisiin. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan noin 60 henkilöä. Raisio Yhtymä kouluttaa ja motivoi henkilökuntaansa pitämään yllä ammattitaitoaan. Henkilökuntaa kannustetaan työskentelemään ympäristövastuullisesti ja toimimaan turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Ympäristö-, terveys - ja turvallisuuskoulutusta järjestetään myös henkilöstön ammattitaidon lisäämiseksi ja ajan tasalla pitämiseksi. Vuonna 2003 ympäristöön, turvallisuuteen ja hygieniaan kohdistuvaan koulutuksen määrä lisääntyi 26 % edellisvuodesta. Myös erilaisia kannustin- ja sanktiojärjestelmiä käytetään toiminnan ohjaamisessa ympäristömyönteisempään suuntaan. EHS-koulutus Koulutustilaisuudet, kpl Osallistujamäärä yhteensä Työhyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvoinnin kehittämistä on kaikki toiminta, joka liittyy yksittäisen työntekijän terveyteen, hyvinvointiin, osaamiseen, työyhteisöön sekä työhön ja työolosuhteisiin. Tyky-toiminnalla eli työkykyä ylläpitävällä toiminnalla on pitkät perinteet Raisio Yhtymän Suomen yksiköissä. Pitkäjänteisellä työllä pyritään lisäämään työmotivaatiota, hyödyntämään systemaattisesti yrityksen sisäistä osaamista ja vähentämään sairauspoissaoloja sekä ehkäisemään ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Keinoina käytetään muun muassa työyhteisökoulutusta, tuettua vapaa-ajan toimintaa, terveyteen liittyviä palveluja ja kuntoutusta sekä kyselyä ja työyhteisöarviointeja. Lisäksi Raisio Yhtymän Suomen yksiköiden käyttöön on luotu henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla estetään sukupuoleen perustuva syrjintä, edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, parannetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä estetään sukupuolista häirintää ja ahdistelua. Tasa-arvon toteutumisen nykytila kartoitettiin henkilökunnan keskuudessa tehdyllä tutkimuksella, jonka pohjalta konsernin tasaarvosuunnitelmaan kirjattiin tavoitteet ja toimenpiteet havaittujen epäkohtien poistamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja sitä kehitetään jatkossa myös kattamaan kansainvälisiä toimintoja.

15 Aloitetoiminta Raisio Yhtymässä aloitetoiminnan tavoitteeksi on asetettu liiketoiminnan kehittäm iseen tai työolojen parantamiseen tähtäävien ehdotusten määrän lisääminen. Toiminnan vauhdittamiseksi järjestettiin keväällä 2003 aloitekilpailu yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja aloitetoimikunnan kanssa. Aloitteita tehtiin kilpailuaikana erittäin aktiivisesti. Työturvallisuuden ja työolojen kehittämiseen tähtäävien aloitteiden määrä oli huomattava. Henkilöstön tekemien aloitteiden määrä EHS-aloitteiden määrä EHS-aloitteiden määrä koko määrästä, % Palkitsemisen periaatteet Raisio Yhtymän periaatteena on tarjota sekä maittain että toimialoittain kilpailukykyistä kompensaatiota henkilöstölleen. Palkkaus - ja kannustinjärjestelmiä sekä sosiaalisia ja muita etuuksia arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää maa- ja toimialakohtaisesti oikeudenmukaisia, motivoivia ja hyvästä suorituksesta palkitsevia järjestelmiä. Raisio Yhtymä seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja oman kilpailukyvyn ylläpitämiseks i. Yhteisöllisyys Raisio Yhtymän päämäärä: Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioihin liittyvän avoimen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäminen asiakkaiden, koko hankintaketjun, viranomaisten, sidosryhmien ja henkilöstön välillä. Raisio Yhtymän eettisten periaatteiden mukaan yhtiö tekee paikallista ja konsernitasoista yhteistyötä eri toimijoiden kuten tiedeyhteisöjen, koululaitoksen, korkeakoulujen, liikunta - ja kulttuuritarjoajien sekä terveydenhuollon kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon Raisio Yhtymän tuen jatkuminen Unicefin Maailman Tytöt kouluun -kampanjalle sekä Raisio Polska Foodsin ja Benecol-tuotteiden osallistuminen Puolan kansanterveysprojektiin. Raisio Yhtymän Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä vuosittaisilla apurahoilla. Tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää öljykasvi-, vilja- ja perunatuotannon kehityksen yleisiä edellytyksiä sekä tieteellisellä pohjalla tapahtuvaa tutkimustyötä elintarvikkeiden, rehujen ja kemian teollisuuden tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittä miseksi. Vuonna 2003 säätiö jakoi apurahoja 9 eri tutkijalle yhteensä noin euroa. Jatkuva vuorovaikutus viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa mahdollistaa osaltaan hyvät yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan. Eri sidosryhmien kuuleminen ja ta rpeiden huomioon ottaminen on kaikille Raisiolaisille tärkeää. Raisio Yhtymän eri tehdasalueilla järjestetään ympäristön asukkaille tutustumismahdollisuuksia ja tiedotustilaisuuksia. Raisio Yhtymä kannustaa yksiköitään ja henkilöstöään osallistumaan aktiivisesti paikallisen yhteisön hyväksi tapahtuvaan toimintaan Sidosryhmäyhteistyöstä on kerrottu toimialaryhmien katsauksissa. Vuoden 2004 haasteet Raisio Yhtymä on strategisessa muutosvaiheessa. Muutokset tuovat usein mukanaan epävarmuuden tunteen tulevaisuuden suhteen. Vuoden 2004 henkilöstöstrategiset painopistealueet ovat esimies -alaistyöskentelyn ja yhteistoiminnan parantaminen sekä työhyvinvoinnin edelleen kehittäminen

16 RAISIO CHEMICALS EHS-tavoitteet Raisio Chemicalsin laatu- ja EHS-tavoitteet vuodelle 2004 Asiakaspalautteen systemaattinen seuranta yhtenäisen asiakaspalauteprosessin käyttöönoton myötä Balanced Scorecard -työkalun täydentäminen Alempi tapaturmataso kuin vuonna 2003, tavoitteena tapaturmien nollataso Henkilöstön jatkuva ympäristötietoisuuden lisääminen kouluttamalla World Class Manufacturing indikaattorien ja raporttien kiteyttäminen ja optimointi Kuljetusliikkeiden kouluttaminen Maailmanlaajuisten laatu- ja EHS-ohjeistuksen ja auditointien kehittäminen Raisio Chemicalsin ylimmän johdon turvallisuuskierroksen toteuttaminen jokaisella tuotantopaikalla kerran vuodessa EHS-johtaminen ja keskeiset ympäristönäkökohdat Raisio Chemicalsin laatu- ja EHS-asioissa vuotta 2003 on leimannut vahvasti ISO 9001:2000 -standardin uudistuminen ja tämän myötä järjestelmien muokkaaminen uutta standardia vastaavaksi. Pyrkimyksenä on ollut ISO 9001:2000- ja ISO järjestelmien integroiminen. Raisio Chemicalsin neljälle tuotantolaitokselle on myönnetty vuoden 2003 aikana uudet ISO ympäristöjärjestelmäsertifikaatit. Järjestelmiä hyödynnetään toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja ohjaamiseen ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan asiakkaiden erityisvaatimukset huomioon ottaen. Turvallisuusjärjestelmiä ei ole sertifioitu, mutta turvallisuusasiat on toiminnassa vahvasti otettu huomioon. Tulevista haasteista merkittävimpiä on EU:n komission esittämä ehdotus uudesta kemikaalilainsäädännöstä. Asetusehdotus on etenemässä EU:n parlamentin ja neuvoston käsittelyssä, ja sen arvioidaan astuvan voimaan aikaisintaan vuonna Raisio Chemicals on osallistunut aktiivisesti eri työryhmissä asetusehdotuksen kommentointiin ja selvittänyt sen vaikutuksia omaan ja asiakkaidensa liiketoimintaan. Raisio Chemicals arvioi tulevansa rekisteröimään noin parikymmentä kemikaalia uuden asetuksen seurauksena, ja muutama aine tulee uuden lainsäädännön lupamenettelyn piiriin. Suurimmat haasteet lainsäädännön toimeenpanossa ovat rekisteröintiin ja muihin velvoitteisiin liittyvässä kommunikoinnissa säädösten edellyttämine menettelyineen ja yrityksen tietojärjestelmien uusimisessa. Kaikkiaan asetuksen toimeenpano aiheuttanee Raisio Chemicalsille usean miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. Sidosryhmät Avoin sidosryhmäviestintä on Raisio Chemicalsin liiketoiminnan edellytys yhä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Varmistaakseen liiketoimintansa kehittymisen kestävällä tavalla Raisio Chemicals on vahvasti mukana muun muassa Kemianteollisuus ry:n, Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton, kansallisten tutkimuslaitosten ja EU:n yhteistyöelinten toiminnassa. Raisio Chemicals on myös perinteisesti tehnyt tiivistä yhteistyötä niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa eri puolilla maailmaa. Toimipaikoillamme yhteistyötahot kattavat monia paikallisten yhteisöjen toimintamuotoja. Raisiossa joulukuussa 2003 avattu Raisio Chemicalsin, Hansaprintin, Omyan, Flint-Schmidt Finlandin ja Metso Paperin omistama testipainolaitos, Future Printing Center (FPC) on hyvä esimerkki Raisio Chemicalsin tekemästä laajasta sidosryhmäyhteistyöstä. Future Printing Centerissä tehtävässä innovatiivisessa yhteistyössä ovat mukana omistajayritysten lisäksi tiiviisti myös eri korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Kiinteistön osalta on yhteistyökumppanina myös Raision kaupunki. Raisio Chemicals teki 2003 vuodenvaihteessa tärkeimmille raaka-aine- ja pakkaustoimittajilleen sekä käyttämilleen kuljetusliikkeille ympäristöasioiden hallintaa koskevan kyselyn. Tiedot on analysoitu ja yhteistyötä avaintoimittajien kanssa myös ympäristöasioissa ollaan syventämässä. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa Raisio Chemicalsin avaintoimittajien ympäristöasioiden hallinnan olevan melko hyvällä tasolla: - 67 prosentilla kemikaalitoimittajista ja lähes 50 prosentilla kuljetusliikkeistä on ympäristöjärjestelmä - 85 prosentilla kemikaalitoimittajista on mukana Responsible Care-ohjelmassa Puolet toimittajista, joilla ei ole ympäristöjärjestelmää, on ottamassa sen käyttöön tulevaisuudessa Kehitystoiminta Tuotekehityksessään Raisio Chemicals ottaa erityisesti huomioon ympäristöystävällisyyden. Tuotteiden kehittämisessä suositaan uusiutuvia, ympäristöä säästäviä raaka-aineita ja prosessivaihtoehtoja. Suuri osa Raisio Chemicalsin tuotteista pohjautuu uusiutuviin luonnonmateriaaleihin ja niiden johdannaisiin. Lähes kaikki tuotteet täyttävät niiden käyttökohteille myönnettävien ympäristömerkkien kemikaalivaatimukset ja ovat hyväksyttyjä elintarvikepakkausten valmistukseen. Tuote- ja prosessikehityksessä valitaan mahdollisimman paljon ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja ja noudatetaan ns. varovaisuusperiaatetta.

17 Painotuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tavoite pienentää energiankulutusta paperikoneella ja edullisempien prosessien ja raaka-aineiden tarve vaikuttavat paperin painettavuuteen ja sen soveltuvuuteen erilaisiin lopputuotteisiin. Paperin lisäksi myös painolevyjen ja -kumien, painovärien, kostutusvesien ja lisäaineiden ympäristövaatimukset kiristyvät. Raisio Chemicals on jo pitkään tehnyt tuotekehitystyötä muun muassa orgaanisten liuottimien käytön vähentämiseksi painossa niin, että samanaikaisesti voidaan varmistaa paperin painettavuus. Future Printing Center (FPC) koepainolaitoksessa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävällä intensiivisellä tuotekehityksellä voidaan vastata painetulle medialle asetettaviin tiukentuviin vaatimuksiin. EHS-tapahtumat Raisio Chemicals huomioi ympäristöasioiden lisäksi turvallisuusasiat vahvasti toiminnassaan. Tapaturmien lukumäärää on onnistuttu huomattavasti vähentämään vuodesta Poikkeamien raportointia on vuonna 2003 laajennettu kattamaan koko EHS-kentän. Raisio Chemicalsin henkilöstöä kannustettiin läheltä piti -tilanteiden raportointiin muun muassa arpomalla kaikkien raportin palauttaneiden kesken rahapalkinto. Raportoinnin kehittäminen aloitettiin Safety 24h -projektin (Turvallisuutta kellon ympäri yhteistyössä) yhteydessä. Hanke on toteutettu Kemianteollisuus ry:n, Kemianliitto ry:n sekä muiden kemian lähialojen järjestöjen kesken. Hankkeella pyrittiin löytämään menettelytapoja, joilla saavutetaan todellisia ja pysyviä parannuksia riskien ehkäisemiseksi työpaikoilla. Safety 24h palkittiin marraskuussa 2003 Euroopan työturvallisuus - ja työterveysviraston hyvien käytäntöjen kilpailussa. Raisio Chemicals järjesti Lapuan tehtaillaan lokakuussa 2003 avoimet ovet -tilaisuuden kuntalaisille ja muille sidosryhmilleen. Tilaisuudessa kerrottiin muun muassa tehtaan toiminnasta, siellä käytettävistä kemikaaleista ja toimintatavoista mahdollisess a vaaratilanteessa sekä järjestettiin esittelykierroksia tehtaalle ja sen jätevedenpuhdistamolle. Tapahtuman tavoitteena oli myös lisätä vuoropuhelua paikallisen yhteisön ja tehtaiden välillä.

18 RAVINTORAISIO EHS-tavoitteet RavintoRaision toimialojen EHS-tavoitteita vuodelle 2004 Turvallisuus - ja suojelusuunnitelmakoulutus henkilöstölle Tapaturmien ja sairastavuuden mallinnettu seuranta johtamisjärjestelmissä. Raision Margariinin kaatopaikkajätteen pudotus tasosta 300 t/v tasolle 100 t/vuosi lajittelua tehostamalla Rasvaerotuksen parantaminen Raision margariinitehtaalla. Nokian viljajätteen saaminen hyötykäyttöön. Vihannin käytetyn veden määrän vähentäminen tasosta m3/vrk tasolle m3/vrk Linkolietteen hyödyntäminen biopolttoaineen sideaineena. Puolan ja Venäjän margariinituotannon EHS-koulutukset Sikojen kivennäisruokinnan tarkentaminen rehu-uudistuksilla Ohran puhdistuksen tehostaminen ennen mallastusta jäteveden kiintoaineen vähentämiseksi Vuodelle 2003 asetetut EHS-tavoitteet saavutettiin pääosin, mutta suunniteltua lämmön talteenotto- ja jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyinvestointeja Vihannin ruokaperunatuotannossa jouduttiin toistaiseksi lykkäämään EHS-johtaminen ja keskeiset ympäristönäkökohdat RavintoRaision kotimaan toiminnot saatiin vuoden 2003 aikana aukottomasti sertifioitujen ympäristö- ja laatujärjestelmien piiriin mylly-, margariini- ja ruokaperunaliiketoimintojen rakennettua yhteisesti ISO ympäristöjärjestelmän. Samalla ISO 9001 laajentui käsittämään myös perunaliiketoiminnan. Rehu- ja mallastoimialoilla järjestelmät ovat olleet kattavat jo aiemmin. Järjestelmiä apuna käyttäen kukin toimiala asettaa ympäristö - ja laatutavoitteita jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vuonna 2003 alettiin asettaa ja seurata entistä laajemmin myös terveyteen ja turvallisuuteen kuuluvia tavoitteita. RavintoRaision haasteena jatkossa on myös näiden tavoitteiden ja toimenpiteitten sisällyttäminen entistä kiinteämmin osaksi johtamisjärjestelmiä ja käytännön toimintaa. Vuoden 2003 merkittäviin ympäristöhankkeisiin kuului RavintoRaisiossa tuotantolaitoskohtaisten ympäristölupahakemusten jättäminen viranomaisille. Useimmilta RavintoRaision tuotantolaitoksilta ei ole tähän mennessä edellytetty ympäristönsuojelun erityislakien mukaisia lupavelvoitteita, koska tuotanto aiheuttaa pääsääntöisesti varsin vähän ilmasto- tai vesistöpäästöjä. Uuden lainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten kokonaisharkintaan (IPPC) perustuva lupa tarvitaan kuitenkin jatkossa useimmille RavintoRaision tuotantolaitoksille Uusiutuvia raaka-ainelähteitä käyttävän Ravintoraision ympäristölle aiheuttama kuormitus on yleisesti ottaen vähäistä ja paikallista. Peltoperäinen raaka-aine käytetään lähes poikkeuksetta hyödyksi kokonaan ja syntyvät jätevirrat ovat huomattavan pieniä. Prosessit sekä ympäristötekniikka valitaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) periaatteen mukaisesti. Elintarvike- ja mallasteollisuuden ympäristönäkökohtia ovat energian käyttö prosesseissa ja kuljetuksissa sekä jossain määrin myös pakkaus - ja muut jätteet. Myös veden käytöllä ja jätevesillä on myllyliiketoimintaa lukuun ottamatta huomattava merkitys. Vuonna 2003 kartoitettiin ja arvioitiin erityisesti myös onnettomuustilanteiden mahdolliset ympäristövaikutukset. Rehuteollisuuden tärkein ympäristönäkökohta on kotieläinten lannan kautta tapahtuva ravinnekuormitus. Rehujen optimoitu ravinnekoostumus ja hyvä hyötysuhde pienentävät päästöjä tuotettua rehu- ja elintarvikekiloa kohti. Konkreettisina esimerkkeinä käynnissä olevista ympäristötoimenpiteistä mainittakoon mallasohran puhdistuksen tehostaminen ennen liotusta jäteveden kiintoaineen vähentämiseksi, Raision margariinitehtaan jäteveden rasvaerotuksen parantamisprojekti, fosforipitoisuuksien alentaminen kivennäisrehuissa sekä hanke perunan linkolietteen hyödyntämiseksi biopolttoaineen sideaineena. Raaka-ainehankinta Tärkeimpien raaka-aineiden - viljan ja öljykasvien - hankinnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät viljelypanosten käyttöön alkutuotannossa sekä kuljetuksin. Laatujyvä -järjestelmä huomioi myös ympäristönäkökohdat osana hankintatoimintaa ja laadunohjausta. Ulkopuolisten toimittajien arviointia ja raaka-aineen jäljitettävyyttä kautta hankintaketjun on parannettu Syyskuussa 2003 julkaistiin pitkään valmistelussa olleet EU:n uudet asetukset muuntogeenisten tuotteiden hyväksymismenettelystä, merkinnöistä ja jäljitettävyydestä. Uuden laajemman ja tarkemman lainsäädännön johdosta kuluttajien odotetaan muuttavan suhtautumistaan geenitekniikkaan myönteisemmäksi Euroopassa. Myös rehuraaka-aineet, kuten soijarouhe, tulevat merkintävelvollisuuden sekä virallisen valvonnan piiriin.

19 Uusi lainsäädäntö tulee sovellettavaksi alkaen, mutta käytännön toteutusohjeissa alan toimijoille on vielä puutteita. RavintoRaisio seuraa geenitekniikan kehitystä ja siitä saatuja kokemuksia. Tuotteissa noudatetaan asiakkaiden toivomuksia ja markkinoiden kehitystä ennen kaikkea muulla EU-alueella. Samasta tuotteesta sekä geenimuunnellun että perinteisen tuotteen rinnakkainen valmistus ja markkinointi olisi logistisesti hyvin vaikeaa ja kallista. Raisio Yhtymä pidättyi edelleen vuonna 2003 muuntogeenisten raaka-aineiden käytöstä tuotteissaan. Myös hankinnoissa vuodelle 2004 päätettiin toistaiseksi pysyä perinteisessä, muuntogeenittömässä soijassa. Uusien EU-säädösten lopullisesta soveltamistulkinnasta riippuen saattavat kuitenkin jotkin rehutoimialan käyttämät mikrobien avulla valmistetut lisäaineet tulla jatkossa luokitelluiksi muuntogeenisiksi. Tämä koskee lähinnä entsyymejä, vitamiineja ja aminohappoja. Sidosryhmät Suomalainen viljelijä on Raisio Yhtymälle erittäin tärkeä yhteistyökumppani sekä raaka-aineen toimittajana että rehuasiakkaana. Perheviljelmät ovat tärkeitä kotiseutunsa kehittäiiä, maaseudun ja sen perinnemaiseman ylläpitäjiä. Myös laajamittainen sopimusviljelijöiden koulutus jatkui edelleen. Näin suomalaisen peruna- ja viljaraaka-aineen jäljitettävyys, puhtaus ja ekologisesti kestävä tuotantotapa voidaan varmistaa aikaisempaa paremmin. Kehitystoiminta Vuonna 2003 valmistui monivuotinen VTT:n ja MTT:n koordinoima laaja Foodchain- tutkimusprojekti. Tutkimuksessa selvitettiin eri muuttujien vaikutuksia elintarviketuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Projektissa on kolme osiota eli vilja-, juusto- ja perunatuotteet. Raisio Yhtymä on mukana kaikissa. Viljatuoteosiossa tutkittavana elinkaarituotteena oli Elovena-kaurahiutale. Teollisen jalostuksen osuus sen ympäristövaikutuksista oli yllättävän pieni verrattuna alkutuotantoon ja tuotteen jatkokäsittelyyn kotona. Ympäristövaikutusta pienensi omalta osaltaan myös RavintoRaision Nokian tuotantolaitoksen siirtyminen käyttämään höyryntuotannossa polttoöljyn sijasta bio- sekä maakaasua. Muuntogeenittömän soijan hankintalähteet ovat entistä rajoitetumpia, ja tämä on aiheuttanut lisäystä kasviöljytehtaan heksaanikulutuksessa. Ongelman ratkaisemiseksi on vuoden 2003 aikana kehitetty uusia prosessitapoja ja investoitu uuteen absorbtiolaitteistoon. Tuoteturvallisuus ja terveellisyys ovat vahvasti esillä RavintoRaision toiminnassa. Niiden erityisosaaminen on myös osa RavintoRaision liiketoimintastrategiaa. Raaka-aine- ja prosessikontrolliin kiinnitettiin lisäresursseja, ja mm. laboratoriotoimintoja kehitettiin. Raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyyttä parannettiin entisestään. Kotimaisuuden suosiminen antaa RavintoRaisiossa hyvän lähtökohdan turvallisuus - ja ympäristöasioille. Eläinten terveys on yhtenä teemana Rehuraision tuotekehityksessä. EHS-tapahtumat Ympäristökoulutusta annettiin erityisesti Elintarviketoimialan ISO järjestelmän rakentamisen yhteydessä. Jätteiden hyötykäyttö lisääntyi ja kaatopaikalle menevä jäte väheni. Naudanrehujen fosforitasoja laskettiin naudanrehuissa olennaisesti, ja tällä on merkittävä vaikutus karjatilojen fosforitaseeseen. Turkisrehuissa lisättiin viljan käyttöä suhteessa eläinperäisiin raaka-aineisiin uuden tutkimustiedon valossa, mikä vähentää typpi- ja fosforikuormitusta tarhoilla ja myös rehutehtaalla merkittävästi.

20 RAISIO LIFE SCIENCES EHS-tavoitteet Raisio Yhtymän hallituksen vahvistaman ympäristöpolitiikan mukaisesti Raisio Life Sciences toimialaryhmä on sitoutunut pitämään ympäristö- terveys - ja turvallisuusnäkökohdat toiminnan lähtökohtina. Keskeisenä tavoitteena on tapaturmien ehkäisy, raaka-aineiden käytön tehostaminen sekä jätteiden määrän vähentäminen. Vuoden 2004 konkreettisena tavoitteena on vähentää tuotannon kuormitusta jäteveteen 20 prosentilla suhteutettuna tuotantomäärään. Toisena olennaisena tavoitteena on henkilöstön osallistuminen työturvallisuuskoulutukseen ja siihen liittyvän testin läpäiseminen työturvallisuuskortinsaamiseksi. EHS-johtaminen ja keskeiset ympäristönäkökohdat Raisio Life Sciences toimialaryhmään kuuluvat Raisio Benecol ja Raisio Staest sertifioivat laadunhallintajärjestelmänsä ISO 9001:2000 mukaisesti. Raisio Staest US:n järjestelmän sertifiointi tapahtuu alkuvuonna Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ISO kehitystyötä jatketaan, ja tavoitteena on saavuttaa järjestelmän sertifiointivalmius vuoden 2004 loppuun mennessä. Keväällä 2003 hankitun elintarvikediagnostiikkayritys Diffchambin toimipisteissä saatettiin loppuun laadunhallintajärjestelmien päivittäminen ja sertifiointi ISO 9001:2000 vastaaviksi. Diffchambin ympäristöraportoinnin integrointi on vielä kesken. Sidosryhmät Sidosryhmäyhteistyössä uutena toimintamuotona vuonna 2003 toteutettiin laboratoriotyön turvallisuusriskien kartoitusta yhdessä Turun aluetyöterveyslaitoksen kanssa. Kehitystoiminta Ainesosaliiketoiminnan tutkimus - ja kehitystoiminta on verkottunut kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kesken. Raisio Benecol osallistuu sekä julkisiin tutkimushankkeisiin että koordinoi omia yhteistutkimushankkeita. Tutkimushankkeiden tavoitteena on muun muassa selvittää Raisio Yhtymän prosesseissa syntyvien sivujakeiden nykyistä tehokkaampaa hyötykäyttöä. Prosessikehityksessä selvitetään tuotannon jätteeksi toimitettavien sivujakeiden hyötykäyttömahdollisuuksia. EHS- tapahtumat Merkittävä osa Raisio Life Sciencesin ainesosaliiketoiminnan henkilöstöstä Suomessa sai hygieniaosaamistodistukset. Raisio Staest Oy:n tuotannossa uusittiin tuotannonautomaatiojärjestelmä. Raisio Staest Oy uusi ympäristölupahakemuksensa muiden Raisio Yhtymän tuotantolaitosten kanssa. Raisio Staest US Inc:n tehtaalla South Carolinassa suoritettiin osavaltion vapaaehtoinen turvallisuustarkastus (OSHA) Yhteyshenkilöt Raisio Yhtymä Antti Salminen, puh. (02) Maritta Punta, puh. (02) Raisio Chemicals Britta Sunde, puh. (02) RavintoRaisio Pekka Heikkilä (rehutoimiala), puh. (02) Mirkka Rajala (elintarviketoimiala), puh. (02) Raisio Life Sciences Leena Aalto, puh. (02) (sähköposti:

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2001 VASTUULLISUUS TURVALLISUUS PUHTAUS

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2001 VASTUULLISUUS TURVALLISUUS PUHTAUS TURVALLISUUS PUHTAUS VASTUULLISUUS Sisältö Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus... Muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen, laatujärjestelmät... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot