YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

2 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt Oy SIVU 15 SIVU 16 SIVU 17 SIVU 18 SIVU 19 SIVU 20 SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Governian hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniin kulloinkin kuuluvia yhtiöitä. Ne käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Ohjeet kieltävät myös epäeettiset kauppa- ja -toimintatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Eettiset ohjeet toimivat myös ohjausvälineenä konsernin yritysten toimitusketjujen hallinnassa. Kunkin konserniyhtiön tulee odottaa kaikilta toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan Governian hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden tai niitä vastaavien ohjeiden noudattamista. Toimitusjohtaja on tulospalkkauksen piirissä, joka palkkaus perustuu Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Vuoden 2013 osalta Governian hallitus on määritellyt kaikkien tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet. Lue lisää: s. 14 Ympäristövastuun kannalta tunnistettuja pitkäkestoisia riskejä ovat Mikkelin Pursialan entisen VR:n kyllästämöalueen maa-alueen puhdistamiseen liittyvät ympäristöriskit. Maa-alueet on puhdistettu pohjaveden yläpuolisilta osin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden alapuolisen kreosootin osalta jatketaan pohjaveden puhdistamista pumppaamalla. Kreosootin poistaminen maaperästä kokonaan on käytännössä mahdotonta, joten Governian vastuu asiassa tulee jatkumaan niin kauan kuin kohde on yhtiön hoidossa. Seuranta ja valvonta on jatkuvaa ja siinä käytetään ammattitaitoisia ja asiantuntevia yhteistyökumppaneita. Turun Telakkakiinteistön maaperään liittyvät ympäristövastuut ml. niiden kartoitus ja hoitaminen on sopimuksellisesti vastuutettu vuokralaiselle eli telakkayhtiölle. Lue lisää: s YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

3 TALOUDELLINEN VASTUU Governia Oy:n taloudellisesti vastuullisen toiminnan päätavoitteena on yhtiön taloudellisten val miuksien ylläpitäminen uusien erityistehtävien vastaanottamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvän vaka varaisuuden ja maksu valmiuden ylläpitämistä niin, että yhtiö voi: toteuttaa valtion päättämiä järjestelyjä, toimia mahdollistajana tytäryhtiöiden toiminnassa tarvittavissa rahoitusjärjestelyissä mm. takausjärjestelyjen kautta, huolehtia vastuullaan olevan likvidin sijoitusvarallisuuden ammattimaisesta hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Lue lisää: s. 12 (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO/-TAPPIO -0,96-0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT. YHT. 1,57 1,52 RAHOITUSTULOS 0,6 1,02 TASEEN LOPPUSUMMA 216,6 160,7 OMAVARAISUUSASTE % 51 % 69 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,4 % 0,7 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,3 % 0,6 % NETTOVELKAANTUMISASTE 6,1 % -17,9 % QUICK RATIO 0,85 27,41 VEROJALANJÄLKI KONSERNI A TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT, M 4,87 C TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M -3,85 1 TULOVEROT 1,55 2 TYÖNANTAJAMAKSUT 0,71 3 KIINTEISTÖVEROT 0,48 4 VARAINSIIRTOVEROT 1,46 5 MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 0,67 1 PALKKAVEROT 1,33 2 LÄHDEVEROT 0,00 3 ARVONLISÄVEROT, MYYNNIT 23,45 4 ARVONLISÄVEROT, HANKINNAT 28,63 ARVONLISÄVEROT, NETTO -5,18 B TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT, M 14,66 1 SÄHKÖ- JA POLTTOAINEVEROT 1,73 2 VÄHENNYSKELVOTTOMAT ARVONLISÄVEROT 4,16 3 AUTOVEROT 8,53 4 MUUT VEROT 0,23 KAIKKI YLLÄ MAINITUT YHTEENSÄ, M 15,68 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA 13 % KONSERNIYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M 117,4 Lue lisää: s. 13 Laskentaperiaatteet: s. 23 YRITYSVASTUURAPORTTI

4 GOVERNIA OY:N YRITYSVASTUU Yritysvastuuraportissa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat olennaisia Governia Oy:lle ja sen sidosryhmille, jotka ovat yhtiön välittömässä vaikutuspiirissä ja joihin yhtiö aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan. Raportin ulkopuolelle on jätetty sellaiset sinänsä merkittävät yritysvastuuasiat, jotka ovat olennaisia vain tytäryhtiöiden sidosryhmille. Ellei toisin mainita, raportti sisältää vain emoyhtiö Governia Oy:n tiedot, ei tytäryhtiöiden tietoja. Tämä yritysvastuuraportti koskee Governia Oy:n tilikautta YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

5 GOVERNIAN TOIMINNAN LUONNE Governia Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuudessa. Yhtiö toimii valtion erityisyhtiönä, jonka vahvaa tasetta käytetään valtion tavoittelemien omistusja rakennejärjestelyiden toteuttamiseen. Valtion erityisyhtiön tehtävästä huolimatta Governialla itsellään ei ole poliittista roolia eikä se toimi viranomaisen roolissa. Omistus- ja rakennejärjestelyjen toteuttamisessa Governian roolina on olla mukana yritysten tai omaisuuserien ostoissa ja omistusten haltuunotoissa. Haltuunoton jälkeen Governian roolina on omistusten omistaja-arvon kehittäminen ja omistuksista irtautuminen tarkoituksenmukaisella hetkellä. Valmiutta irtautumisiin kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti, jotta yhtiöllä on jatkuva valmius uusien toimeksiantojen vastaanottamiseen. Omistamiseen ja omistusten toimintaan liittyvä taloudellisesti vastuullinen toiminta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa Governian tehtäviä. Governia toimii konsernissa valtio-omistajan ja tytäryhtiöidensä välillä huolehtien siitä, että toiminta ja omistaja-arvo kehittyvät tytäryhtiöissä valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla. Governia Oy:n organisaation muodostaa Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston nimittämä hallitus (tilikaudella 2013 neljä jäsentä) ja toimitusjohtaja, joka oli 2013 ainoa yhtiön palkkalistoilla oleva henkilö. Hallituksen jäsenistä osa edustaa suoraan omistajaohjausosastoa ja osa on riippumattomia omistajasta. Yhtiö käyttää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tehtäväkohtaisesti ulkopuolisia taloushallinto-, asiantuntija- ja neuvonantopalveluja. Governia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kokonaan omistetut tytäryhtiöt Kruunuasunnot Oy (asuntojen omistaminen ja vuokraaminen), Easy Km Oy (hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasing-toiminta), Turun Telakkakiinteistöt Oy (Turun telakan kiinteistön omistaminen ja vuokraaminen, konsernissa 5/2013 alkaen) ja Corenet Oy (verkkoliiketoiminta, konsernissa 11/2013 alkaen). Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 253 henkilöä (vuotta aiemmin 63 henkilöä). Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi, kun Corenet Oy hankittiin tilikauden 2013 lopussa. VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt Oy YRITYSVASTUURAPORTTI

6 YRITYSVASTUU GOVERNIAN TOIMINNASSA Vastuullinen toiminta on Governiassa yksi riskienhallinnan työkalu. Se luo edellytyksiä erityistehtävän hoitamiseen menestyksellisesti siten, että toiminta palvelee toimeksiantajan eli valtion kokonaisetua pitkällä tähtäimellä. Hallitustyöskentely on tärkein ohjausväline tytäryhtiöiden toiminnan vastuullisuuden ohjaamisessa. Suhteessa valtio-omistajaan Governian tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja luopua omistuksista tehtävän hoitamisen kannalta oikea-aikaisesti ja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Näin yhtiö kykenee ylläpitämään valmiuksia vastaanottaa annettuja toimeksiantoja. Suhteessa tytäryhtiöihinsä Governian tärkeimpänä tehtävänä on vakavaraisena omistajana luoda, tarjota ja ylläpitää taloudellisia toimintaedellytyksiä tytäryhtiöiden liiketoiminnalle ja omistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. TALOUDELLINEN VASTUU OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN, TALOUDELLISTEN RISKIEN HALLINTA, VALMIUDET VASTAANOTTAA ERITYISTEHTÄVIÄ. SOSIAALINEN VASTUU TYTÄRYHTIÖIDEN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PALKITSEMISTA KOSKEVA OHJAUS JA VALVONTA. EETTINEN OHJEISTUS. YMPÄRISTÖVASTUU OMISTUKSIIN LIITTYVÄ YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA JA ARVIOINTI. LUPAEHTOJEN MUKAINEN TOIMINTA. SIDOSRYHMÄT JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Governian sidosryhmä- ja olennaisuusmäärittelyä on tarkistettu ja tämän raportin vuorovaikutusnäkökulma on muuttunut aiemmista vuosista. Sidosryhmät on määritelty sillä perusteella, minkä sidosryhmien kanssa Governialla konsernin emoyhtiönä on välitöntä, jatkuvaa ja systemaattista yhteistyötä. Governian tärkeimpinä sidosryhminä ovat Suomen valtio ja Governian tytäryhtiöt. Valtio on sidosryhmänä kahdessa roolissa: toisaalta omistajana ja toisaalta yhteiskunnallisena toimijana. Governian roolin kautta tärkeäksi sidosryhmäksi muissa sidosryhmissä nousevat Governian luotottajat. Muut sidosryhmät liittyvät yhtiöön käytännössä tytäryhtiöiden toiminnan kautta. Käytännön vuorovaikutus valtion ja tytäryhtiöiden kanssa toteutuu pitkälti hallitustyöskentelyn kautta. Suhteessa omistajaan tärkeässä roolissa ovat myös valtio-omisteisia yhtiöitä koskevat ohjeistukset ja neuvottelut vastuullisten virkamiesten kanssa. 6 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

7 GOVERNIAN SIDOSRYHMÄT JA NIIDEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN VALTIO-OMISTAJA Valtioneuvosto ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto TYTÄRYHTIÖT ml. hallitukset, toimiva johto ja henkilöstö YHTEISKUNTA mm. viranomaiset ja ministeriöt MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT mm. rahoittajat TALOUDELLINEN VASTUU: YRITYSVASTUUN JOHTAMISEN VÄLINEET Strategiatyö Budjetointiprosessi Sijoitustoiminnan ohjeistus Riskienhallinnan periaatteiden määrittely ja seuranta Tytäryhtiöiden henkilöstön palkitsemista ohjaavat mittarit Tytäryhtiöiden puolesta annettavia lainatakauksia koskeva päätöksentekoprosessi Tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen ja toiminnan seuranta ja valvonta raportoinnin kautta SOSIAALINEN VASTUU: Eettiset ohjeet Palkitsemista koskeva ohjeistus Riskienhallintaprosessien valvonta Lakien ja asetusten noudattaminen Erityistehtävän tavoitteellinen hoitaminen Riskienhallinta, erityisesti sijoitusriskien osalta Omistaja-arvon kasvattaminen Valmiudet vastaanottaa toimeksiantoja Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Henkilöstön palkitsemista koskevat, Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeiden mukaiset toimintatavat Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen luotettavan omistajuuden mm. takausjärjestelyiden kautta Vakaat työsuhteet Hyvää henkilöstöjohtamista tukevat toimintaperiaatteet Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Harmaan talouden torjuminen Vastuullinen verokansalaisuus Erityistehtävän ja toimeksiantojen taloudellisesti tarkoituksenmukainen hoitaminen Toiminnan läpinäkyvyys Eettisten periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä Annettujen säännösten ja määräysten noudattaminen hankintaketjussa Palkitsemista koskevat toimintatavat Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Läpinäkyvyys Luotettava taloudellinen raportointi Riskienhallinta Tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen ja riskien seuranta Omistuksen pysyvyys Luotettavat ja vakaat kumppanuussuhteet Johdonmukainen kilpailuttamis- ja toimittajavalintaprosessi Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Tytäryhtiöiden riskienhallinnan seuranta YMPÄRISTÖVASTUU: Erityistehtäväkohtaiset toimenpidesuunnitelmat ja toimenpideluvat Riskienhallintaprosessi Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta Lupaehtojen noudattaminen Määräystenmukaisuus Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta YRITYSVASTUURAPORTTI

8 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN JA TOIMINTAPERIAATTEET Valtio-omistajan periaatepäätökset, omistajaohjausyksikön hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä koskeva ohjeistus ja muu omistajan ohjeistus muodostavat yritysvastuun raamit. Hallitustyöskentelyn kautta valvotaan, että tytäryhtiöiden toiminnassa toteutetaan ne vastuuta koskevat vaatimukset, jotka Governialle on asetettu. Governia-konsernissa ei ole laadittu konsernitason yritysvastuuohjelmaa, koska sitä ei ole erityistehtävän ja yhtiöomistusrakenteen vuoksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Tytäryhtiöiden yritysvastuun, tavoitteiden ja toimintatapojen sekä seurannan järjestäminen on tytäryhtiöiden hallitusten vastuulla. Governia osallistuu omistajana hallitustyöskentelyn kautta tytäryhtiöiden strategian, vuosisuunnittelun ja vuosibudjettien laadintaan, joiden kautta määritellään vastuulliseen toimintaan ohjaavat tavoitteet. Governian hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniin kulloinkin kuuluvia yhtiöitä. Ne käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Ohjeet kieltävät myös epäeettiset kauppa- ja -toimintatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Eettiset ohjeet toimivat myös ohjausvälineenä konsernin yritysten toimitusketjujen hallinnassa. Kunkin konserniyhtiön tulee odottaa kaikilta toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan Governian hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden tai niitä vastaavien ohjeiden noudattamista. Governia valvoo omistajaroolissaan, että jokaisella tytäryhtiöllä on toimiva yhtiökohtainen riskienhallintajärjestelmä ja että Governian ja sen sidosryhmien kannalta olennaiset yritysvastuun näkökulmat on otettu osaksi sitä. Riskienhallinnan monitorointi tytäryhtiöissä tapahtuu hallitustyöskentelyssä. Lisäksi Governian hallitukselle raportoidaan vuosittain tytäryhtiöiden riskienhallinnan toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet. Vastuu käytännön seurannasta ja toimenpiteistä on tytäryhtiöiden hallituksilla. Konsernin riskienhallintaprosessi toteutuu tytäryhtiöiden omien riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden valvontana. Yhtiössä on tunnistettu, että vastuullisuuden kannalta merkittävässä roolissa ovat toimeksiantoihin liittyvien ostojen ja haltuunottojen yhteydessä tehtäviin due dilligence -tarkastuksiin liittyvät riskianalyysit. Toimintatapoja kehitetään jatkossa edelleen ulkopuolisten neuvonantajien kanssa. Sijoitustoiminnan riskien hallintaa ohjataan hallituksen hyväksymällä sijoitustoiminnan ohjeistuksella. Siihen liittyen ja osana sijoitusmarkkinoihin ja -instrumentteihin liittyvää riskienhallintaa varainhoito on ulkoistettu alkuvuodesta 2014 lähtien. Kaikissa pitkäaikaisissa pankkilainoissa käytetään hallituksen päätöksen mukaisesti korkosuojausta. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä konsernissa ovat Talouspoliittisen ministerivaliokunnan (Talpo) linjauksiin perustuvien, henkilöstön tulospalkkausta määrittävien palkitsemismittareiden valinta ja tavoitteiden asettaminen. Tulospalkkauksen piirissä on yhtiöiden koko henkilöstö, mukaan lukien toimiva johto. Hallitusten jäsenet eivät ole tulospalkkauksen piirissä. Governian rooli rahoituksellisten toimintaedellytysten mahdollistajana toteutuu tarvittaessa mm. hyödyntämällä emoyhtiön takauskykyä. Governian hallitus arvioi ja ottaa vastatakseen tapauskohtaisesti rahoitusjärjestelyyn tarvittavan takauksen. Tällä osaltaan ohjataan tytäryhtiöiden rahoitustoiminnan taloudellista vastuullisuutta. Governian toiminnassa ympäristövastuulla on olennaista merkitystä niissä tapauksissa, joissa ympäristövastuusta huolehtiminen kuuluu osana Governian omistuksiin tai omistamiinsa yhtiöihin liittyviin vastuisiin. Ohjeistuksena on, että näitä varten laaditaan tarvittavat toimenpide- ja riskienhallintasuunnitelmat. Suoraan Governiaan kohdistuvat ympäristövastuut liittyvät tällä hetkellä Mikkelin Pursialan saastuneeseen maaperään, sen riskienhallintaan ja puhdistustoimenpiteisiin. Yhtiön vastuulliseen toimintatapaan kuuluu riittävän asiantuntijuuden varmistaminen. Tämän tapahtuu käyttämällä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia (mm. taloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä) sekä muita yhteistyökumppaneita. 8 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

9 YRITYSVASTUUN DYNAMIIKKA VALTIO TYTÄR- YHTIÖT Governian yritysvastuullisen toiminnan painopisteet YHTEISKUNTA MUUT SIDOSRYHMÄT HALLITUS- TYÖSKENTELY EETTISET OHJEET RISKIEN- HALLINTA JA -SEURANTA PALKITSE- MISEN PERIAATTEET SIJOITUS- SUUNNI- TELMA ASIANTUNTIJA- VERKOSTON KÄYTTÖ TALOUDELLINEN VASTUU vakavaraisuus ja maksuvalmius vastuullinen verokansalaisuus rahoitukselliset toimintaedellytykset SOSIAALINEN VASTUU sitoutunut henkilöstö corporate governance eettiset toimintatavat YMPÄRISTÖ- VASTUU ennakoiva riskien hallinta lupaehtojen noudattaminen YRITYSVASTUURAPORTTI

10 YRITYSVASTUUN MAHDOLLISUUDET JA RISKIT MAHDOLLISUUDET RISKIT TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellisesti vastuullinen toimintatapa kasvattaa ja säilyttää omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Vastuullinen toiminta riskienhallinnassa ja sijoitustoiminnassa mahdollistaa osaltaan kyvyn hoitaa yhtiön vastuulle annettuja tehtäviä menestyksellisesti. Governian omistamien yhtiöiden taloudelliset riskit kohdistuvat realisoituessaan myös Governiaan annettujen lainojen ja takausten kautta. Governia ei voi itse vaikuttaa saamiinsa tehtäviin. Erityistehtäväyhtiönä Governialle voidaan antaa tehtäviä, joilla on epäedullisia vaikutuksia Governian omaan taloudelliseen tilanteeseen. SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstöstä huolehtiminen ja oikeudenmukainen palkitseminen mahdollistavat edellytykset yritysten toiminnan pitkäjänteisen kehittämiselle. Governian riskit sosiaalisen vastuun alueella liittyvät erityisesti henkilöstöön: riittävään resursointiin ja avainhenkilöiden seuraajasuunnittelun onnistumiseen. YMPÄRISTÖ- VASTUU Vaikka hyvä hallinnointitapa on keskeinen toimintatapa kaikissa yhtiöissä, konserniin ei ole luotu yhtenäistä Compliance-ohjelmaa. Compliance-ohjeiston kehittämisen ja käyttöönoton tarpeellisuutta ja siitä saatavia hyötyjä on tarkoitus selvittää tilikauden 2014 aikana. Ympäristövastuiden riskit liittyvät Governian omistusten hallinnassa olevien maa-alueiden ympäristöriskeihin ja niiden hoitamiseen. 10 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

11 YRITYSVASTUUN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 Governia kannalta keskeiset yritysvastuuasiat liittyvät taloudelliseen vastuuseen ja henkilöstövastuuseen. Muut keskeiset yritysvastuuasiat ovat toimeksiantokohtaisia ja riippuvat kulloistenkin omistusten liiketoiminnan luonteesta. YRITYSVASTUURAPORTTI

12 TALOUDELLINEN VASTUU JA VEROJALANJÄLKI Governian taloudellisesti vastuullisen toiminnan päätavoitteena on yhtiön taloudellisten valmiuksien ylläpitäminen uusien erityistehtävien vastaanottamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämistä niin, että yhtiö voi: toteuttaa valtion päättämiä järjestelyjä, toimia mahdollistajana tytäryhtiöiden toiminnassa tarvittavissa rahoitusjärjestelyissä mm. takausjärjestelyjen kautta, huolehtia vastuullaan olevan likvidin sijoitusvarallisuuden ammattimaisesta hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Governian tuotot muodostuivat käytännössä kokonaan rahoitustuotoissa esitettävistä likvidien sijoitusten tuotoista. Maksuvalmiutta mittaavan Quick ration voimakas lasku ja nettovelkaantumisasteen nousu ovat seurausta tilikaudella hankittujen Corenet Oy:n ja Turun Telakkakiinteistöt Oy:n ostoista. Yhtiön korolliset velat lisääntyivät 36,6 miljoonalla ja kauppahintavelkaa oli tilikauden lopussa jäljellä 19,7 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmiutta arvioitaessa on otettava huomioon yhtiölle annettu tehtävä, mutta samalla vahvan taseen mahdollistama velanottokyky. Seuraavassa on esitetty Governia Oy:n taloudelliset rahavirrat sen sidosryhmille suoriteperusteisesti: Taloudellisen toiminnan tunnusluvut: (Kaikki taloudellista vastuuta koskevat tiedot on esitetty vain Governia Oy:n osalta. Luvut eivät sisällä tytäryhtiöiden tietoja.) (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO/-TAPPIO -0,96-0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT. YHT. 1,57 1,52 RAHOITUSTULOS 0,6 1,02 TASEEN LOPPUSUMMA 216,6 160,7 OMAVARAISUUSASTE % 51 % 69 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,4 % 0,7 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,7 % 1,0 % NETTOVELKAANTUMISASTE 6,1 % -17,9 % QUICK RATIO 0,85 27,41 SIDOSRYHMÄ MILJ. MILJ. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT 0,81 0,27 HENKILÖSTÖ (sisältäen sivukulut) 0,33 0,30 VALTIO: VÄLITTÖMÄT VEROT 0,15 0,25 OMISTAJAT (OSINGOT) 0,00 0,00 RAHOITTAJAT (KORKOKULUT) 0,65 0,56 TYTÄRYHTIÖT Pitkäaikaiset rahoitussaamiset tytäryhtiöiltä (muutos) 23,5 0 TAKAUKSET (MUUTOS) 15,9 INVESTOINNIT Uusinvestoinnit 34,8 0,0 Sijoitukset ja investoinnit aiemmin hankittuihin tytäryhtiöihin ja omaisuuseriin 0,0 0,0 Muut investoinnit 0,0 0,0 12 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

13 Governia toimii valtion omistajaohjauksen hallintoperiaatteiden mukaisesti. Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia eikä yhtiö anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia, eikä osallistu sponsorointiin. Governian välilliset taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöiden sataprosenttisena omistajana vakavarainen ja vahva valtio-omisteinen Governia edesauttaa tytäryhtiöiden asemaa rahoitusneuvotteluissa. Governia-konsernissa kukin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuden periaatteella. Konsernitason tai yhtiökohtaisten verostrategioiden käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Verosuunnittelua tehdään lähinnä verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen ja -varausten puitteissa. Jokainen yhtiö maksaa verot omasta toiminnastaan. Kaikki verot maksetaan Suomeen. Konserniavustuksia ei ole käytetty eikä konserniyhtiöiden välillä muutenkaan tehdä tulosjärjestelyitä. Konsernilla ei ole mitään suoria kytköksiä nk. veroparatiisiyhtiöihin eikä millään konserniyhtiöllä ole meneillään verovalitusprosesseja. Governia-konsernin yhtiöiden verojalanjälki 2013 A TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT, M 4,87 C TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M -3,85 1 TULOVEROT 1,55 2 TYÖNANTAJAMAKSUT 0,71 3 KIINTEISTÖVEROT 0,48 4 VARAINSIIRTOVEROT 1,46 5 MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 0,67 1 PALKKAVEROT 1,33 2 LÄHDEVEROT 0,00 3 ARVONLISÄVEROT, MYYNNIT 23,45 4 ARVONLISÄVEROT, HANKINNAT 28,63 ARVONLISÄVEROT, NETTO -5,18 B TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT, M 14,66 1 SÄHKÖ- JA POLTTOAINEVEROT 1,73 2 VÄHENNYSKELVOTTOMAT ARVONLISÄVEROT 4,16 3 AUTOVEROT 8,53 4 MUUT VEROT 0,23 KAIKKI YLLÄ MAINITUT YHTEENSÄ, M 15,68 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA 13 % KONSERNIYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M 117,4 Käytetyt laskentaperiaatteet on esitetty tämän raportin lopussa sivulla 23. YRITYSVASTUURAPORTTI

14 HENKILÖSTÖ JA JOHDON PALKITSEMINEN Governian oma hallitus ja sen nimittämien tytäryhtiöiden hallitukset ovat muodostuneet vuonna 2013 seuraavasti: YHTIÖ HALLITUKSEN MIEHIÄ NAISIA JÄSENTEN LKM GOVERNIA OY CORENET OY EASY KM OY KRUUNUASUNNOT OY Governia Oy:n palveluksessa on vain yksi henkilö, yhtiön toimitusjohtaja. Governian pitkäaikainen toimitusjohtaja, varatuomari Raimo Korpinen jäi eläkkeelle Yhtiössä aloitti uutena toimitusjohtajana DI Timo Kankuri. Kumpikaan tilikaudella toiminut toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita eikä optioita. Toimitusjohtajille maksettiin kiinteää kuukausipalkkaa, jonka yhteismäärä vuonna 2013 oli euroa (vuonna euroa). Toimitusjohtaja on tulospalkkauksen piirissä, joka palkkaus perustuu Talouspoliittisen ministerivaliokunnan (Talpo) ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Tulospalkkion määrä on 15 prosenttia vuosipalkasta ja poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta enintään 30 prosenttia. Toimitusjohtaja Raimo Korpiselle maksettiin vuonna 2013 vuodelta 2012 tulospalkkioita yhteensä euroa. Toimitusjohtaja Korpisen toimitusjohtajasopimukseen liittyi valtion aiemmin käytännön mukainen lisäeläkejärjestely, jonka suuruus on määräytynyt Talpon ohjeen mukaisen luokan 01 perusteella. Vastaavaa järjestelyä ei ole sovittu toimitusjohtaja Timo Kankurin kanssa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Vuoden 2013 osalta Governian hallitus on määritellyt kaikkien tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet. Tytäryhtiöiden henkilöstön mittarit ja tavoitteet määritteli kunkin tytäryhtiön hallitus. Johdon tulospalkkiomittarit heijastavat kunkin yhtiön liiketoiminnan erityisluonnetta. Lisäksi kussakin tytäryhtiössä yhtiöiden hallitukset määrittelivät erikseen strategiset mittarit. Seuraavassa on esitetty konserniyhtiöiden johdon tulospalkkiot: YHTIÖ GOVERNIA OY KRUUNU- ASUNNOT OY EASY KM OY GOVERNIAN ASETTAMAT TULOSPALKKIO- MITTARIT Konsernin liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto ROCE Nettovuokratuotto I (ennen peruskorjausinvestointeja) Sijoitetun pääoman tuotto ROI Tulos ennen satunnaiseriä Oman pääoman tuotto ROE JOHDON TULOS- PALKKIOT 2013 (MAKSETTU 2014) JOHDON TULOS- PALKKIO 2012 (MAKSETTU 2013) 37 teur 11 teur 74,6 teur 31,6 teur 179 teur 0 GOVERNIAN OMISTUSTEN OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT 2013 Seuraavassa on esitetty Governian yritysomistukset vuodelta 2013 ja niihin liittyvät olennaiset yritysvastuuasiat, joihin yhtiöllä on omistajana mahdollisuus vaikuttaa. 14 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

15 KRUUNUASUNNOT OY OMISTUS KRUUNUASUNNOT OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governialle Solidium Oy:n jakautumisen yhteydessä. Yhtiö perustettiin vuonna 1999 omistamaan ja kehittämään puolustusvoimien käytössä olevasta asuntokannasta taloudellisesti ja toiminnallisesti terve kokonaisuus. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä on yhtiön omistuksen kautta varmistaa puolustusvoimien henkilöstön asuntotarpeen tyydyttäminen ja asuntokannan kehittäminen puolustusvoimille tärkeillä paikkakunnilla. Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä sen henkilökunnan asuntotarve on vähentynyt ja ulkopuolisille vuokrattujen asuntojen osuus on vakiintunut nykyiselle noin 40 %:n tasolle asuntokannasta. Governian tehtävä Kruunuasuntojen omistajana tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Asuntovarallisuuden hoitaminen ja hallinnointi pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Asuntokantaan sijoitetulle pääomalle saatavan riittävän tuottotason varmistaminen mm. kustannustehokkaan investointiohjelman avulla. Sosiaalinen vastuu: Tukea puolustusvoimien rakenneuudistuksen toteutumisedellytyksiä. Taata asukkaille tarkoituksenmukaiset, käyttökelpoiset ja turvalliset asumisolosuhteet. Valvoa eettisten ohjeiden noudattamista yritystoiminnassa ja kilpailuttamisessa. Varmistaa harmaan talouden torjunnan toteutuminen rakennushankkeissa. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista. Governian toimitusjohtaja on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Johdon tulospalkkiomittareiksi ohjaamaan taloudellista vastuullisuutta oli asetettu liikevoitto ja oman pääoman tuotto. Valtioneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla. Toteuttajayhtiöksi nimettiin A-Kruunu Oy. Tilikauden 2013 aikana tehtiin valmistelutyötä liittyen A-Kruunu Oy:n siirtoon ympäristöministeriön alaisuuteen. Henkilöstöä koskevat tiedot liiteosiossa s. 22. YRITYSVASTUURAPORTTI

16 CORENET OY OMISTUS CORENET OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governian omistukseen marraskuussa Kriittisiin ympäristöihin erikoistunut Corenet tarjoaa ICT-pohjaiset palvelut ja ratkaisut yrityksille ja yhteisöille teknologiariippumattomasti. Yhtiön omistuksessa on lisäksi yli kilometrin pituinen, pääasiassa rautateiden vieritse kulkeva maanlaajuinen optinen runkoverkko. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käynnistää Suomen ja Saksan välisen korkealuokkaisen, kyberturvallisen ja nopean merenalaisen valokuitukaapeliyhteyden rakentamisen eurooppalaisiin ja globaaleihin verkkoihin. Governian tehtävänä on huolehtia, että valokaapelihankkeen toteutus käynnistetään ja saatetaan loppuun. Governia vastaa hankkeen organisaation rakentamisesta. Corenet Oy toimii hankkeen toteutusyhtiönä, vastaten mm. kaapeliyhteyden rakentamiseen ja hallinnointiin liittyvistä valmisteluja toteutustehtävistä sekä siihen liittyvien lisäarvopalvelujen kehittämisestä. Governian tehtävänä Corenet Oy:n kautta on hakea hankkeelle rahoittajia, sijoittajia ja muita toimijoita, joilla varmistetaan hankkeen toteutuminen ja valtion omistusosuuden asteittainen pieneneminen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa Corenetin liiketoiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Varmistaa merikaapelihankkeen toteutumisedellytykset mm. riittävällä, merikaapelin rakentamiseen kohdistuvalla pääomittamisella. Varmistaa, että hankkeeseen valikoituvat rahoittajat ja sijoittajat ovat vakavaraisia ja hankkeeseen sitoutuneita toimijoita. Sosiaalinen vastuu: Valvoa, että eettisiä ohjeita noudatetaan Corenetin liiketoiminnassa ja merikaapelihankkeen toteutusprojektissa. Varmistaa, että hankkeeseen valikoituu luotettavia sijoittajia, rahoittajia, rakentajia ym. kumppaneita. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia osti Corenet Oy:n osakekannan marraskuussa 2013, jolloin käynnistyi yrityksen haltuunotto. Merikaapelihankkeen EU-notifikaatioon liittyvien lupa-asioiden valmistelua jatkettiin ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin useita alustavia käyttäjä-/rahoittaja-/ sijoittajakeskusteluita yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Jatkossa toimeksiantoon kuuluu huolehtia hankkeen rakentamiseen tähtäävien toimenpiteiden eteenpäinviemisestä (mm. EU-tason lupa-asioiden hoitaminen) sekä hankkeen rahoitus- ja omistuspohjan laajentaminen. 16 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

17 EASY KM OY OMISTUS EASY KM OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governian omistukseen vuonna 2010 Raskone Oy:ltä osana Raskoneen liittyviä omistusjärjestelyitä. Easy Km on johtavia hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasingvuokraajia. Yhtiön merkittävin asiakasryhmä on julkinen sektori. Juuret ovat entisen posti- ja telelaitoksen ajoneuvokannan hallinnassa ja huoltamisessa. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Omistuksen tavoitteena on Easy Km:n liiketoiminnan tervehdyttäminen ja kehittäminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa ja seurata, että taloudellisten ja liiketoiminnallisten riskien hallinta toteutuu. Huolehtia, että yritys valvoo ja arvioi asiakaskannan luottokelpoisuutta suhteessa yhtiön riskinkantokykyyn. Huolehtia siitä, että yhtiöllä on käytössä luotettavat raportointi- ja taloushallintojärjestelmät luotto- ja rahoitusriskien sekä niiden kustannusten valvomiseksi ja hallitsemiseksi. Valvoa yrityksen kannattavuuden kehittymistä omistajan tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalinen vastuu: Valvoa eettisten ohjeiden noudattamista yritystoiminnassa. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista sekä riskienhallinnan ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Hallitus on asettanut riskienhallinnan olennaisimmiksi kehityskohteiksi ajoneuvokannan huoltoriskin alentamisen ja jäännösarvoriskin, asiakasriskin sekä rahoitus- ja korkoriskien hallinnan. Strategisten mittareiden kautta on huolehdittu siitä, että IT-järjestelmät ovat olleet yksi kehittämistoiminnan painopistealueista. Governia on toiminut yhtiön pankkirahoituksessa takaajavastuussa varmistaen näin yhtiön edellytykset kehittää ja tervehdyttää liiketoimintaansa. Governia vaikuttaa liiketoiminnan volyymiin määrittelemällä oman takausvastuulimiittinsä yhtiölle. Myönnettyjen takausten määrä vuoden 2013 lopussa oli 160,7 miljoonaa euroa (2012 lopussa 176,6 miljoonaa euroa). Johdon tulospalkkiomittareiksi oli asetettu liikevoitto ja oman pääoman tuotto ohjaamaan taloudellista vastuullisuutta eli toiminnan kannattavuuden parantamista. Henkilöstöä koskevat tiedot liiteosiossa s. 22. YRITYSVASTUURAPORTTI

18 RANTASARFVIK OY OMISTUS RANTASARFVIK OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Omistus siirtyi Governialle 2009 toteutuneessa Solidium Oy:n jakautumisessa. Governian omistus yhtiössä on 50 prosenttia. Rantasarfvik osallistuu Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. Kaavoitetuilla alueilla on rakennus oikeutta yli kerrosneliömetriä. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä on huolehtia, että Rantasarfvik toteuttaa omistuksessaan olevien maa-alueiden kehittämistä kaavoituksen kautta ja myy valmiit kaavatontit edelleen. Governia osallistuu Ranta sarfvik Oy:n osaomistajana Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa, että tonttien myynnit tuottavat ja maa-alueiden kehittäminen tuottaa taloudellista lisäarvoa Rantasarfvik Oy:n omistajille. Sosiaalinen vastuu: Sato-yhteistyöhön liittyen huolehditaan siitä, että: Rantasarfvik noudattaa toiminnassaan Governian hyväksymiä eettisiä toimintaperiaatteita. Tonttien myynnissä toimitaan lain ja asetusten mukaisesti. Ympäristövastuu: Maa-alueisiin ei sisälly tiedossa olevia ympäristövastuita. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia on valvonut, että: Sato-konserni yhteistyökumppanina jatkaa kaavoitettujen alueiden myyntiä (kaava-alue 1 on saatu kokonaan myydyksi), kaava-alueiden 2 3 osalta on jatkettu vuonna 2014 alkavaa kunnallistekniikan rakentamisen valmistelua. Kaavoittamattoman maan (30 hehtaaria) osalta alueen kehittämien on riippuvainen kunnan kaavoitusohjelmasta ja -aikataulusta. Toimintaa on ohjattu Rantsarfvikin ja Sato-konsernin yhteisen ohjausryhmän kautta, joka on kokoontunut kahdesti vuonna Yhteistyö perustuu tehtyyn yhteistyösopimukseen, jossa on sovittu mm. Saton toimivaltuuksista ja tonttien minimi- ja tavoitemyyntihinnoista. 18 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

19 MIKKELIN PURSIALA OMISTUS MIKKELIN PURSIALAN (entisen VR:n kyllästämön maa-alue) PUHDISTUSVASTUUT OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Vuonna 2009 Solidium Oy:n jakautumisessa Governialle siirtyneeseen maanomistukseen liittyvästä ympäristövastuusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä huolehtiminen. Governian ympäristövastuu tulee jatkumaan toistaiseksi. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Tehtävänä on Mikkelin Pursialassa sijaitsevan VR:n entisen kyllästämön saastuneen maa-alueen puhdistaminen Etelä-Savon ympäristökeskuksen myöntämän toimenpideluvan ehtojen mukaisesti yhdessä Liikenneviraston ympäristöosaston kanssa (kustannusjako 50/50). Kreosootin poistaminen maaperästä kokonaan on käytännössä mahdotonta, joten Governian vastuu asiassa tulee jatkumaan niin kauan kuin kohde on yhtiön hoidossa. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Huolehtia puhdistustoimenpiteiden kustannustehokkuudesta. Ympäristövastuu: Hallita ympäristöriskejä ja ylläpitää varautumissuunnitelmaa. Toteuttaa tarpeelliset puhdistustoimenpiteet viranomaislupien edellyttämällä tavalla. Monitoroida haitta-ainepitoisuuksia (toteutetaan ulkopuolisten asiantuntijaresurssien avulla) ja reagoida muutoksiin tarvittaessa. Sosiaalinen vastuu: Huolehtia lupaehtojen mukaisesta toiminnasta. Valvoa alihankkijan toimintaa ja varmistaa pätevyys. Kilpailuttaa alihankintapalvelut määrävälein. Huolehtia ja koordinoida tarvittavassa laajuudessa kommunikointia ja toimintaa sidosryhmien kesken (mm. lupaviranomaiset, Mikkelin kaupungin vesilaitos, Liikennevirasto ym.) GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Maa-alueet on puhdistettu pohjaveden yläpuolisilta osin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden alapuolisen kreosootin osalta jatketaan pohjaveden puhdistamista pumppaamalla. Erotettu kreosootti toimitetaan Ekokemin käsittelylaitokseen jatkokäsittelyä varten. Puhdistustyö aktiivisin vaihe on jo tehty. Governia seuraa toiminnan vaikuttavuutta jatkuvasti konsulttiyhtiön toimittaman raportoinnin kautta. Kohteeseen liittyvät riskianalyysit on kirjattu varautumissuunnitelmassa. Vuoden aikana on järjestetty useita seurantapalavereita ympäristöasioista vastaavien viranomaisten ja Mikkelin kaupungin sekä Liikenneviraston ja pumppausta valvovan alihankkijan kanssa. YRITYSVASTUURAPORTTI

20 TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY OMISTUS TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Turun telakan maa-alueen omistaminen ja vuokraaminen telakkakäyttöön. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä vuonna 2013 oli toteuttaa telakan maa-alueen ostaminen valtion omistukseen ja sen vuokraaminen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella takaisin telakkayhtiö STX Finland Oy:lle. Tehtävä toteutettiin Turun Telakkakiinteistöt Oy:n kautta. Omistus tulee jatkumaan pitkäaikaisen määräaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Vuokravalvonnasta huolehtiminen. Turvata vuokrasaatavat vakuusjärjestelyin. Huolehtia, että yritys- ja kiinteistökauppaan liittyvät rahoitusvastuut hoidetaan sopimusten mukaisesti. Ympäristövastuu: Vastuuttaa telakan toimintaan ja tonttiin liittyvien ympäristöriskien hallinta ja hoito vuokralaiselle STX Finland Oy:lle. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Vuokralaisen kanssa tehty pitkäaikainen vuokrasopimus, jossa maa-alueen ympäristöriskit on vastuutettu telakkayhtiölle. Vuokrasaatavat on turvattu vakuusjärjestelyin. 20 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Stora Enso tilinpäätös 2009

Stora Enso tilinpäätös 2009 Stora Enso tilinpäätös 2009 Sivu Stora Enso lyhyesti 2 Stora Enso pääomamarkkinoilla 3 Konsernihallinnointiohje 16 Hallitus 27 Johtoryhmä 30 Toimintakertomus 33 Tilinpäätös 54 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot