YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

2 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt Oy SIVU 15 SIVU 16 SIVU 17 SIVU 18 SIVU 19 SIVU 20 SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Governian hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniin kulloinkin kuuluvia yhtiöitä. Ne käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Ohjeet kieltävät myös epäeettiset kauppa- ja -toimintatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Eettiset ohjeet toimivat myös ohjausvälineenä konsernin yritysten toimitusketjujen hallinnassa. Kunkin konserniyhtiön tulee odottaa kaikilta toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan Governian hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden tai niitä vastaavien ohjeiden noudattamista. Toimitusjohtaja on tulospalkkauksen piirissä, joka palkkaus perustuu Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Vuoden 2013 osalta Governian hallitus on määritellyt kaikkien tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet. Lue lisää: s. 14 Ympäristövastuun kannalta tunnistettuja pitkäkestoisia riskejä ovat Mikkelin Pursialan entisen VR:n kyllästämöalueen maa-alueen puhdistamiseen liittyvät ympäristöriskit. Maa-alueet on puhdistettu pohjaveden yläpuolisilta osin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden alapuolisen kreosootin osalta jatketaan pohjaveden puhdistamista pumppaamalla. Kreosootin poistaminen maaperästä kokonaan on käytännössä mahdotonta, joten Governian vastuu asiassa tulee jatkumaan niin kauan kuin kohde on yhtiön hoidossa. Seuranta ja valvonta on jatkuvaa ja siinä käytetään ammattitaitoisia ja asiantuntevia yhteistyökumppaneita. Turun Telakkakiinteistön maaperään liittyvät ympäristövastuut ml. niiden kartoitus ja hoitaminen on sopimuksellisesti vastuutettu vuokralaiselle eli telakkayhtiölle. Lue lisää: s YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

3 TALOUDELLINEN VASTUU Governia Oy:n taloudellisesti vastuullisen toiminnan päätavoitteena on yhtiön taloudellisten val miuksien ylläpitäminen uusien erityistehtävien vastaanottamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvän vaka varaisuuden ja maksu valmiuden ylläpitämistä niin, että yhtiö voi: toteuttaa valtion päättämiä järjestelyjä, toimia mahdollistajana tytäryhtiöiden toiminnassa tarvittavissa rahoitusjärjestelyissä mm. takausjärjestelyjen kautta, huolehtia vastuullaan olevan likvidin sijoitusvarallisuuden ammattimaisesta hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Lue lisää: s. 12 (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO/-TAPPIO -0,96-0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT. YHT. 1,57 1,52 RAHOITUSTULOS 0,6 1,02 TASEEN LOPPUSUMMA 216,6 160,7 OMAVARAISUUSASTE % 51 % 69 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,4 % 0,7 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,3 % 0,6 % NETTOVELKAANTUMISASTE 6,1 % -17,9 % QUICK RATIO 0,85 27,41 VEROJALANJÄLKI KONSERNI A TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT, M 4,87 C TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M -3,85 1 TULOVEROT 1,55 2 TYÖNANTAJAMAKSUT 0,71 3 KIINTEISTÖVEROT 0,48 4 VARAINSIIRTOVEROT 1,46 5 MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 0,67 1 PALKKAVEROT 1,33 2 LÄHDEVEROT 0,00 3 ARVONLISÄVEROT, MYYNNIT 23,45 4 ARVONLISÄVEROT, HANKINNAT 28,63 ARVONLISÄVEROT, NETTO -5,18 B TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT, M 14,66 1 SÄHKÖ- JA POLTTOAINEVEROT 1,73 2 VÄHENNYSKELVOTTOMAT ARVONLISÄVEROT 4,16 3 AUTOVEROT 8,53 4 MUUT VEROT 0,23 KAIKKI YLLÄ MAINITUT YHTEENSÄ, M 15,68 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA 13 % KONSERNIYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M 117,4 Lue lisää: s. 13 Laskentaperiaatteet: s. 23 YRITYSVASTUURAPORTTI

4 GOVERNIA OY:N YRITYSVASTUU Yritysvastuuraportissa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat olennaisia Governia Oy:lle ja sen sidosryhmille, jotka ovat yhtiön välittömässä vaikutuspiirissä ja joihin yhtiö aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan. Raportin ulkopuolelle on jätetty sellaiset sinänsä merkittävät yritysvastuuasiat, jotka ovat olennaisia vain tytäryhtiöiden sidosryhmille. Ellei toisin mainita, raportti sisältää vain emoyhtiö Governia Oy:n tiedot, ei tytäryhtiöiden tietoja. Tämä yritysvastuuraportti koskee Governia Oy:n tilikautta YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

5 GOVERNIAN TOIMINNAN LUONNE Governia Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuudessa. Yhtiö toimii valtion erityisyhtiönä, jonka vahvaa tasetta käytetään valtion tavoittelemien omistusja rakennejärjestelyiden toteuttamiseen. Valtion erityisyhtiön tehtävästä huolimatta Governialla itsellään ei ole poliittista roolia eikä se toimi viranomaisen roolissa. Omistus- ja rakennejärjestelyjen toteuttamisessa Governian roolina on olla mukana yritysten tai omaisuuserien ostoissa ja omistusten haltuunotoissa. Haltuunoton jälkeen Governian roolina on omistusten omistaja-arvon kehittäminen ja omistuksista irtautuminen tarkoituksenmukaisella hetkellä. Valmiutta irtautumisiin kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti, jotta yhtiöllä on jatkuva valmius uusien toimeksiantojen vastaanottamiseen. Omistamiseen ja omistusten toimintaan liittyvä taloudellisesti vastuullinen toiminta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa Governian tehtäviä. Governia toimii konsernissa valtio-omistajan ja tytäryhtiöidensä välillä huolehtien siitä, että toiminta ja omistaja-arvo kehittyvät tytäryhtiöissä valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla. Governia Oy:n organisaation muodostaa Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston nimittämä hallitus (tilikaudella 2013 neljä jäsentä) ja toimitusjohtaja, joka oli 2013 ainoa yhtiön palkkalistoilla oleva henkilö. Hallituksen jäsenistä osa edustaa suoraan omistajaohjausosastoa ja osa on riippumattomia omistajasta. Yhtiö käyttää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tehtäväkohtaisesti ulkopuolisia taloushallinto-, asiantuntija- ja neuvonantopalveluja. Governia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kokonaan omistetut tytäryhtiöt Kruunuasunnot Oy (asuntojen omistaminen ja vuokraaminen), Easy Km Oy (hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasing-toiminta), Turun Telakkakiinteistöt Oy (Turun telakan kiinteistön omistaminen ja vuokraaminen, konsernissa 5/2013 alkaen) ja Corenet Oy (verkkoliiketoiminta, konsernissa 11/2013 alkaen). Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 253 henkilöä (vuotta aiemmin 63 henkilöä). Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi, kun Corenet Oy hankittiin tilikauden 2013 lopussa. VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt Oy YRITYSVASTUURAPORTTI

6 YRITYSVASTUU GOVERNIAN TOIMINNASSA Vastuullinen toiminta on Governiassa yksi riskienhallinnan työkalu. Se luo edellytyksiä erityistehtävän hoitamiseen menestyksellisesti siten, että toiminta palvelee toimeksiantajan eli valtion kokonaisetua pitkällä tähtäimellä. Hallitustyöskentely on tärkein ohjausväline tytäryhtiöiden toiminnan vastuullisuuden ohjaamisessa. Suhteessa valtio-omistajaan Governian tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja luopua omistuksista tehtävän hoitamisen kannalta oikea-aikaisesti ja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Näin yhtiö kykenee ylläpitämään valmiuksia vastaanottaa annettuja toimeksiantoja. Suhteessa tytäryhtiöihinsä Governian tärkeimpänä tehtävänä on vakavaraisena omistajana luoda, tarjota ja ylläpitää taloudellisia toimintaedellytyksiä tytäryhtiöiden liiketoiminnalle ja omistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. TALOUDELLINEN VASTUU OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN, TALOUDELLISTEN RISKIEN HALLINTA, VALMIUDET VASTAANOTTAA ERITYISTEHTÄVIÄ. SOSIAALINEN VASTUU TYTÄRYHTIÖIDEN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PALKITSEMISTA KOSKEVA OHJAUS JA VALVONTA. EETTINEN OHJEISTUS. YMPÄRISTÖVASTUU OMISTUKSIIN LIITTYVÄ YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA JA ARVIOINTI. LUPAEHTOJEN MUKAINEN TOIMINTA. SIDOSRYHMÄT JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Governian sidosryhmä- ja olennaisuusmäärittelyä on tarkistettu ja tämän raportin vuorovaikutusnäkökulma on muuttunut aiemmista vuosista. Sidosryhmät on määritelty sillä perusteella, minkä sidosryhmien kanssa Governialla konsernin emoyhtiönä on välitöntä, jatkuvaa ja systemaattista yhteistyötä. Governian tärkeimpinä sidosryhminä ovat Suomen valtio ja Governian tytäryhtiöt. Valtio on sidosryhmänä kahdessa roolissa: toisaalta omistajana ja toisaalta yhteiskunnallisena toimijana. Governian roolin kautta tärkeäksi sidosryhmäksi muissa sidosryhmissä nousevat Governian luotottajat. Muut sidosryhmät liittyvät yhtiöön käytännössä tytäryhtiöiden toiminnan kautta. Käytännön vuorovaikutus valtion ja tytäryhtiöiden kanssa toteutuu pitkälti hallitustyöskentelyn kautta. Suhteessa omistajaan tärkeässä roolissa ovat myös valtio-omisteisia yhtiöitä koskevat ohjeistukset ja neuvottelut vastuullisten virkamiesten kanssa. 6 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

7 GOVERNIAN SIDOSRYHMÄT JA NIIDEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN VALTIO-OMISTAJA Valtioneuvosto ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto TYTÄRYHTIÖT ml. hallitukset, toimiva johto ja henkilöstö YHTEISKUNTA mm. viranomaiset ja ministeriöt MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT mm. rahoittajat TALOUDELLINEN VASTUU: YRITYSVASTUUN JOHTAMISEN VÄLINEET Strategiatyö Budjetointiprosessi Sijoitustoiminnan ohjeistus Riskienhallinnan periaatteiden määrittely ja seuranta Tytäryhtiöiden henkilöstön palkitsemista ohjaavat mittarit Tytäryhtiöiden puolesta annettavia lainatakauksia koskeva päätöksentekoprosessi Tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen ja toiminnan seuranta ja valvonta raportoinnin kautta SOSIAALINEN VASTUU: Eettiset ohjeet Palkitsemista koskeva ohjeistus Riskienhallintaprosessien valvonta Lakien ja asetusten noudattaminen Erityistehtävän tavoitteellinen hoitaminen Riskienhallinta, erityisesti sijoitusriskien osalta Omistaja-arvon kasvattaminen Valmiudet vastaanottaa toimeksiantoja Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Henkilöstön palkitsemista koskevat, Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeiden mukaiset toimintatavat Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen luotettavan omistajuuden mm. takausjärjestelyiden kautta Vakaat työsuhteet Hyvää henkilöstöjohtamista tukevat toimintaperiaatteet Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Harmaan talouden torjuminen Vastuullinen verokansalaisuus Erityistehtävän ja toimeksiantojen taloudellisesti tarkoituksenmukainen hoitaminen Toiminnan läpinäkyvyys Eettisten periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä Annettujen säännösten ja määräysten noudattaminen hankintaketjussa Palkitsemista koskevat toimintatavat Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Läpinäkyvyys Luotettava taloudellinen raportointi Riskienhallinta Tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen ja riskien seuranta Omistuksen pysyvyys Luotettavat ja vakaat kumppanuussuhteet Johdonmukainen kilpailuttamis- ja toimittajavalintaprosessi Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Tytäryhtiöiden riskienhallinnan seuranta YMPÄRISTÖVASTUU: Erityistehtäväkohtaiset toimenpidesuunnitelmat ja toimenpideluvat Riskienhallintaprosessi Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta Lupaehtojen noudattaminen Määräystenmukaisuus Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta YRITYSVASTUURAPORTTI

8 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN JA TOIMINTAPERIAATTEET Valtio-omistajan periaatepäätökset, omistajaohjausyksikön hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä koskeva ohjeistus ja muu omistajan ohjeistus muodostavat yritysvastuun raamit. Hallitustyöskentelyn kautta valvotaan, että tytäryhtiöiden toiminnassa toteutetaan ne vastuuta koskevat vaatimukset, jotka Governialle on asetettu. Governia-konsernissa ei ole laadittu konsernitason yritysvastuuohjelmaa, koska sitä ei ole erityistehtävän ja yhtiöomistusrakenteen vuoksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Tytäryhtiöiden yritysvastuun, tavoitteiden ja toimintatapojen sekä seurannan järjestäminen on tytäryhtiöiden hallitusten vastuulla. Governia osallistuu omistajana hallitustyöskentelyn kautta tytäryhtiöiden strategian, vuosisuunnittelun ja vuosibudjettien laadintaan, joiden kautta määritellään vastuulliseen toimintaan ohjaavat tavoitteet. Governian hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniin kulloinkin kuuluvia yhtiöitä. Ne käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Ohjeet kieltävät myös epäeettiset kauppa- ja -toimintatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Eettiset ohjeet toimivat myös ohjausvälineenä konsernin yritysten toimitusketjujen hallinnassa. Kunkin konserniyhtiön tulee odottaa kaikilta toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan Governian hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden tai niitä vastaavien ohjeiden noudattamista. Governia valvoo omistajaroolissaan, että jokaisella tytäryhtiöllä on toimiva yhtiökohtainen riskienhallintajärjestelmä ja että Governian ja sen sidosryhmien kannalta olennaiset yritysvastuun näkökulmat on otettu osaksi sitä. Riskienhallinnan monitorointi tytäryhtiöissä tapahtuu hallitustyöskentelyssä. Lisäksi Governian hallitukselle raportoidaan vuosittain tytäryhtiöiden riskienhallinnan toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet. Vastuu käytännön seurannasta ja toimenpiteistä on tytäryhtiöiden hallituksilla. Konsernin riskienhallintaprosessi toteutuu tytäryhtiöiden omien riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden valvontana. Yhtiössä on tunnistettu, että vastuullisuuden kannalta merkittävässä roolissa ovat toimeksiantoihin liittyvien ostojen ja haltuunottojen yhteydessä tehtäviin due dilligence -tarkastuksiin liittyvät riskianalyysit. Toimintatapoja kehitetään jatkossa edelleen ulkopuolisten neuvonantajien kanssa. Sijoitustoiminnan riskien hallintaa ohjataan hallituksen hyväksymällä sijoitustoiminnan ohjeistuksella. Siihen liittyen ja osana sijoitusmarkkinoihin ja -instrumentteihin liittyvää riskienhallintaa varainhoito on ulkoistettu alkuvuodesta 2014 lähtien. Kaikissa pitkäaikaisissa pankkilainoissa käytetään hallituksen päätöksen mukaisesti korkosuojausta. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä konsernissa ovat Talouspoliittisen ministerivaliokunnan (Talpo) linjauksiin perustuvien, henkilöstön tulospalkkausta määrittävien palkitsemismittareiden valinta ja tavoitteiden asettaminen. Tulospalkkauksen piirissä on yhtiöiden koko henkilöstö, mukaan lukien toimiva johto. Hallitusten jäsenet eivät ole tulospalkkauksen piirissä. Governian rooli rahoituksellisten toimintaedellytysten mahdollistajana toteutuu tarvittaessa mm. hyödyntämällä emoyhtiön takauskykyä. Governian hallitus arvioi ja ottaa vastatakseen tapauskohtaisesti rahoitusjärjestelyyn tarvittavan takauksen. Tällä osaltaan ohjataan tytäryhtiöiden rahoitustoiminnan taloudellista vastuullisuutta. Governian toiminnassa ympäristövastuulla on olennaista merkitystä niissä tapauksissa, joissa ympäristövastuusta huolehtiminen kuuluu osana Governian omistuksiin tai omistamiinsa yhtiöihin liittyviin vastuisiin. Ohjeistuksena on, että näitä varten laaditaan tarvittavat toimenpide- ja riskienhallintasuunnitelmat. Suoraan Governiaan kohdistuvat ympäristövastuut liittyvät tällä hetkellä Mikkelin Pursialan saastuneeseen maaperään, sen riskienhallintaan ja puhdistustoimenpiteisiin. Yhtiön vastuulliseen toimintatapaan kuuluu riittävän asiantuntijuuden varmistaminen. Tämän tapahtuu käyttämällä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia (mm. taloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä) sekä muita yhteistyökumppaneita. 8 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

9 YRITYSVASTUUN DYNAMIIKKA VALTIO TYTÄR- YHTIÖT Governian yritysvastuullisen toiminnan painopisteet YHTEISKUNTA MUUT SIDOSRYHMÄT HALLITUS- TYÖSKENTELY EETTISET OHJEET RISKIEN- HALLINTA JA -SEURANTA PALKITSE- MISEN PERIAATTEET SIJOITUS- SUUNNI- TELMA ASIANTUNTIJA- VERKOSTON KÄYTTÖ TALOUDELLINEN VASTUU vakavaraisuus ja maksuvalmius vastuullinen verokansalaisuus rahoitukselliset toimintaedellytykset SOSIAALINEN VASTUU sitoutunut henkilöstö corporate governance eettiset toimintatavat YMPÄRISTÖ- VASTUU ennakoiva riskien hallinta lupaehtojen noudattaminen YRITYSVASTUURAPORTTI

10 YRITYSVASTUUN MAHDOLLISUUDET JA RISKIT MAHDOLLISUUDET RISKIT TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellisesti vastuullinen toimintatapa kasvattaa ja säilyttää omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Vastuullinen toiminta riskienhallinnassa ja sijoitustoiminnassa mahdollistaa osaltaan kyvyn hoitaa yhtiön vastuulle annettuja tehtäviä menestyksellisesti. Governian omistamien yhtiöiden taloudelliset riskit kohdistuvat realisoituessaan myös Governiaan annettujen lainojen ja takausten kautta. Governia ei voi itse vaikuttaa saamiinsa tehtäviin. Erityistehtäväyhtiönä Governialle voidaan antaa tehtäviä, joilla on epäedullisia vaikutuksia Governian omaan taloudelliseen tilanteeseen. SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstöstä huolehtiminen ja oikeudenmukainen palkitseminen mahdollistavat edellytykset yritysten toiminnan pitkäjänteisen kehittämiselle. Governian riskit sosiaalisen vastuun alueella liittyvät erityisesti henkilöstöön: riittävään resursointiin ja avainhenkilöiden seuraajasuunnittelun onnistumiseen. YMPÄRISTÖ- VASTUU Vaikka hyvä hallinnointitapa on keskeinen toimintatapa kaikissa yhtiöissä, konserniin ei ole luotu yhtenäistä Compliance-ohjelmaa. Compliance-ohjeiston kehittämisen ja käyttöönoton tarpeellisuutta ja siitä saatavia hyötyjä on tarkoitus selvittää tilikauden 2014 aikana. Ympäristövastuiden riskit liittyvät Governian omistusten hallinnassa olevien maa-alueiden ympäristöriskeihin ja niiden hoitamiseen. 10 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

11 YRITYSVASTUUN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 Governia kannalta keskeiset yritysvastuuasiat liittyvät taloudelliseen vastuuseen ja henkilöstövastuuseen. Muut keskeiset yritysvastuuasiat ovat toimeksiantokohtaisia ja riippuvat kulloistenkin omistusten liiketoiminnan luonteesta. YRITYSVASTUURAPORTTI

12 TALOUDELLINEN VASTUU JA VEROJALANJÄLKI Governian taloudellisesti vastuullisen toiminnan päätavoitteena on yhtiön taloudellisten valmiuksien ylläpitäminen uusien erityistehtävien vastaanottamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämistä niin, että yhtiö voi: toteuttaa valtion päättämiä järjestelyjä, toimia mahdollistajana tytäryhtiöiden toiminnassa tarvittavissa rahoitusjärjestelyissä mm. takausjärjestelyjen kautta, huolehtia vastuullaan olevan likvidin sijoitusvarallisuuden ammattimaisesta hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Governian tuotot muodostuivat käytännössä kokonaan rahoitustuotoissa esitettävistä likvidien sijoitusten tuotoista. Maksuvalmiutta mittaavan Quick ration voimakas lasku ja nettovelkaantumisasteen nousu ovat seurausta tilikaudella hankittujen Corenet Oy:n ja Turun Telakkakiinteistöt Oy:n ostoista. Yhtiön korolliset velat lisääntyivät 36,6 miljoonalla ja kauppahintavelkaa oli tilikauden lopussa jäljellä 19,7 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmiutta arvioitaessa on otettava huomioon yhtiölle annettu tehtävä, mutta samalla vahvan taseen mahdollistama velanottokyky. Seuraavassa on esitetty Governia Oy:n taloudelliset rahavirrat sen sidosryhmille suoriteperusteisesti: Taloudellisen toiminnan tunnusluvut: (Kaikki taloudellista vastuuta koskevat tiedot on esitetty vain Governia Oy:n osalta. Luvut eivät sisällä tytäryhtiöiden tietoja.) (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO/-TAPPIO -0,96-0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT. YHT. 1,57 1,52 RAHOITUSTULOS 0,6 1,02 TASEEN LOPPUSUMMA 216,6 160,7 OMAVARAISUUSASTE % 51 % 69 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,4 % 0,7 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,7 % 1,0 % NETTOVELKAANTUMISASTE 6,1 % -17,9 % QUICK RATIO 0,85 27,41 SIDOSRYHMÄ MILJ. MILJ. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT 0,81 0,27 HENKILÖSTÖ (sisältäen sivukulut) 0,33 0,30 VALTIO: VÄLITTÖMÄT VEROT 0,15 0,25 OMISTAJAT (OSINGOT) 0,00 0,00 RAHOITTAJAT (KORKOKULUT) 0,65 0,56 TYTÄRYHTIÖT Pitkäaikaiset rahoitussaamiset tytäryhtiöiltä (muutos) 23,5 0 TAKAUKSET (MUUTOS) 15,9 INVESTOINNIT Uusinvestoinnit 34,8 0,0 Sijoitukset ja investoinnit aiemmin hankittuihin tytäryhtiöihin ja omaisuuseriin 0,0 0,0 Muut investoinnit 0,0 0,0 12 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

13 Governia toimii valtion omistajaohjauksen hallintoperiaatteiden mukaisesti. Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia eikä yhtiö anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia, eikä osallistu sponsorointiin. Governian välilliset taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöiden sataprosenttisena omistajana vakavarainen ja vahva valtio-omisteinen Governia edesauttaa tytäryhtiöiden asemaa rahoitusneuvotteluissa. Governia-konsernissa kukin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuden periaatteella. Konsernitason tai yhtiökohtaisten verostrategioiden käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Verosuunnittelua tehdään lähinnä verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen ja -varausten puitteissa. Jokainen yhtiö maksaa verot omasta toiminnastaan. Kaikki verot maksetaan Suomeen. Konserniavustuksia ei ole käytetty eikä konserniyhtiöiden välillä muutenkaan tehdä tulosjärjestelyitä. Konsernilla ei ole mitään suoria kytköksiä nk. veroparatiisiyhtiöihin eikä millään konserniyhtiöllä ole meneillään verovalitusprosesseja. Governia-konsernin yhtiöiden verojalanjälki 2013 A TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT, M 4,87 C TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M -3,85 1 TULOVEROT 1,55 2 TYÖNANTAJAMAKSUT 0,71 3 KIINTEISTÖVEROT 0,48 4 VARAINSIIRTOVEROT 1,46 5 MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 0,67 1 PALKKAVEROT 1,33 2 LÄHDEVEROT 0,00 3 ARVONLISÄVEROT, MYYNNIT 23,45 4 ARVONLISÄVEROT, HANKINNAT 28,63 ARVONLISÄVEROT, NETTO -5,18 B TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT, M 14,66 1 SÄHKÖ- JA POLTTOAINEVEROT 1,73 2 VÄHENNYSKELVOTTOMAT ARVONLISÄVEROT 4,16 3 AUTOVEROT 8,53 4 MUUT VEROT 0,23 KAIKKI YLLÄ MAINITUT YHTEENSÄ, M 15,68 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA 13 % KONSERNIYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M 117,4 Käytetyt laskentaperiaatteet on esitetty tämän raportin lopussa sivulla 23. YRITYSVASTUURAPORTTI

14 HENKILÖSTÖ JA JOHDON PALKITSEMINEN Governian oma hallitus ja sen nimittämien tytäryhtiöiden hallitukset ovat muodostuneet vuonna 2013 seuraavasti: YHTIÖ HALLITUKSEN MIEHIÄ NAISIA JÄSENTEN LKM GOVERNIA OY CORENET OY EASY KM OY KRUUNUASUNNOT OY Governia Oy:n palveluksessa on vain yksi henkilö, yhtiön toimitusjohtaja. Governian pitkäaikainen toimitusjohtaja, varatuomari Raimo Korpinen jäi eläkkeelle Yhtiössä aloitti uutena toimitusjohtajana DI Timo Kankuri. Kumpikaan tilikaudella toiminut toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita eikä optioita. Toimitusjohtajille maksettiin kiinteää kuukausipalkkaa, jonka yhteismäärä vuonna 2013 oli euroa (vuonna euroa). Toimitusjohtaja on tulospalkkauksen piirissä, joka palkkaus perustuu Talouspoliittisen ministerivaliokunnan (Talpo) ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Tulospalkkion määrä on 15 prosenttia vuosipalkasta ja poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta enintään 30 prosenttia. Toimitusjohtaja Raimo Korpiselle maksettiin vuonna 2013 vuodelta 2012 tulospalkkioita yhteensä euroa. Toimitusjohtaja Korpisen toimitusjohtajasopimukseen liittyi valtion aiemmin käytännön mukainen lisäeläkejärjestely, jonka suuruus on määräytynyt Talpon ohjeen mukaisen luokan 01 perusteella. Vastaavaa järjestelyä ei ole sovittu toimitusjohtaja Timo Kankurin kanssa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Vuoden 2013 osalta Governian hallitus on määritellyt kaikkien tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet. Tytäryhtiöiden henkilöstön mittarit ja tavoitteet määritteli kunkin tytäryhtiön hallitus. Johdon tulospalkkiomittarit heijastavat kunkin yhtiön liiketoiminnan erityisluonnetta. Lisäksi kussakin tytäryhtiössä yhtiöiden hallitukset määrittelivät erikseen strategiset mittarit. Seuraavassa on esitetty konserniyhtiöiden johdon tulospalkkiot: YHTIÖ GOVERNIA OY KRUUNU- ASUNNOT OY EASY KM OY GOVERNIAN ASETTAMAT TULOSPALKKIO- MITTARIT Konsernin liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto ROCE Nettovuokratuotto I (ennen peruskorjausinvestointeja) Sijoitetun pääoman tuotto ROI Tulos ennen satunnaiseriä Oman pääoman tuotto ROE JOHDON TULOS- PALKKIOT 2013 (MAKSETTU 2014) JOHDON TULOS- PALKKIO 2012 (MAKSETTU 2013) 37 teur 11 teur 74,6 teur 31,6 teur 179 teur 0 GOVERNIAN OMISTUSTEN OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT 2013 Seuraavassa on esitetty Governian yritysomistukset vuodelta 2013 ja niihin liittyvät olennaiset yritysvastuuasiat, joihin yhtiöllä on omistajana mahdollisuus vaikuttaa. 14 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

15 KRUUNUASUNNOT OY OMISTUS KRUUNUASUNNOT OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governialle Solidium Oy:n jakautumisen yhteydessä. Yhtiö perustettiin vuonna 1999 omistamaan ja kehittämään puolustusvoimien käytössä olevasta asuntokannasta taloudellisesti ja toiminnallisesti terve kokonaisuus. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä on yhtiön omistuksen kautta varmistaa puolustusvoimien henkilöstön asuntotarpeen tyydyttäminen ja asuntokannan kehittäminen puolustusvoimille tärkeillä paikkakunnilla. Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä sen henkilökunnan asuntotarve on vähentynyt ja ulkopuolisille vuokrattujen asuntojen osuus on vakiintunut nykyiselle noin 40 %:n tasolle asuntokannasta. Governian tehtävä Kruunuasuntojen omistajana tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Asuntovarallisuuden hoitaminen ja hallinnointi pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Asuntokantaan sijoitetulle pääomalle saatavan riittävän tuottotason varmistaminen mm. kustannustehokkaan investointiohjelman avulla. Sosiaalinen vastuu: Tukea puolustusvoimien rakenneuudistuksen toteutumisedellytyksiä. Taata asukkaille tarkoituksenmukaiset, käyttökelpoiset ja turvalliset asumisolosuhteet. Valvoa eettisten ohjeiden noudattamista yritystoiminnassa ja kilpailuttamisessa. Varmistaa harmaan talouden torjunnan toteutuminen rakennushankkeissa. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista. Governian toimitusjohtaja on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Johdon tulospalkkiomittareiksi ohjaamaan taloudellista vastuullisuutta oli asetettu liikevoitto ja oman pääoman tuotto. Valtioneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla. Toteuttajayhtiöksi nimettiin A-Kruunu Oy. Tilikauden 2013 aikana tehtiin valmistelutyötä liittyen A-Kruunu Oy:n siirtoon ympäristöministeriön alaisuuteen. Henkilöstöä koskevat tiedot liiteosiossa s. 22. YRITYSVASTUURAPORTTI

16 CORENET OY OMISTUS CORENET OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governian omistukseen marraskuussa Kriittisiin ympäristöihin erikoistunut Corenet tarjoaa ICT-pohjaiset palvelut ja ratkaisut yrityksille ja yhteisöille teknologiariippumattomasti. Yhtiön omistuksessa on lisäksi yli kilometrin pituinen, pääasiassa rautateiden vieritse kulkeva maanlaajuinen optinen runkoverkko. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käynnistää Suomen ja Saksan välisen korkealuokkaisen, kyberturvallisen ja nopean merenalaisen valokuitukaapeliyhteyden rakentamisen eurooppalaisiin ja globaaleihin verkkoihin. Governian tehtävänä on huolehtia, että valokaapelihankkeen toteutus käynnistetään ja saatetaan loppuun. Governia vastaa hankkeen organisaation rakentamisesta. Corenet Oy toimii hankkeen toteutusyhtiönä, vastaten mm. kaapeliyhteyden rakentamiseen ja hallinnointiin liittyvistä valmisteluja toteutustehtävistä sekä siihen liittyvien lisäarvopalvelujen kehittämisestä. Governian tehtävänä Corenet Oy:n kautta on hakea hankkeelle rahoittajia, sijoittajia ja muita toimijoita, joilla varmistetaan hankkeen toteutuminen ja valtion omistusosuuden asteittainen pieneneminen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa Corenetin liiketoiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Varmistaa merikaapelihankkeen toteutumisedellytykset mm. riittävällä, merikaapelin rakentamiseen kohdistuvalla pääomittamisella. Varmistaa, että hankkeeseen valikoituvat rahoittajat ja sijoittajat ovat vakavaraisia ja hankkeeseen sitoutuneita toimijoita. Sosiaalinen vastuu: Valvoa, että eettisiä ohjeita noudatetaan Corenetin liiketoiminnassa ja merikaapelihankkeen toteutusprojektissa. Varmistaa, että hankkeeseen valikoituu luotettavia sijoittajia, rahoittajia, rakentajia ym. kumppaneita. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia osti Corenet Oy:n osakekannan marraskuussa 2013, jolloin käynnistyi yrityksen haltuunotto. Merikaapelihankkeen EU-notifikaatioon liittyvien lupa-asioiden valmistelua jatkettiin ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin useita alustavia käyttäjä-/rahoittaja-/ sijoittajakeskusteluita yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Jatkossa toimeksiantoon kuuluu huolehtia hankkeen rakentamiseen tähtäävien toimenpiteiden eteenpäinviemisestä (mm. EU-tason lupa-asioiden hoitaminen) sekä hankkeen rahoitus- ja omistuspohjan laajentaminen. 16 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

17 EASY KM OY OMISTUS EASY KM OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governian omistukseen vuonna 2010 Raskone Oy:ltä osana Raskoneen liittyviä omistusjärjestelyitä. Easy Km on johtavia hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasingvuokraajia. Yhtiön merkittävin asiakasryhmä on julkinen sektori. Juuret ovat entisen posti- ja telelaitoksen ajoneuvokannan hallinnassa ja huoltamisessa. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Omistuksen tavoitteena on Easy Km:n liiketoiminnan tervehdyttäminen ja kehittäminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa ja seurata, että taloudellisten ja liiketoiminnallisten riskien hallinta toteutuu. Huolehtia, että yritys valvoo ja arvioi asiakaskannan luottokelpoisuutta suhteessa yhtiön riskinkantokykyyn. Huolehtia siitä, että yhtiöllä on käytössä luotettavat raportointi- ja taloushallintojärjestelmät luotto- ja rahoitusriskien sekä niiden kustannusten valvomiseksi ja hallitsemiseksi. Valvoa yrityksen kannattavuuden kehittymistä omistajan tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalinen vastuu: Valvoa eettisten ohjeiden noudattamista yritystoiminnassa. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista sekä riskienhallinnan ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Hallitus on asettanut riskienhallinnan olennaisimmiksi kehityskohteiksi ajoneuvokannan huoltoriskin alentamisen ja jäännösarvoriskin, asiakasriskin sekä rahoitus- ja korkoriskien hallinnan. Strategisten mittareiden kautta on huolehdittu siitä, että IT-järjestelmät ovat olleet yksi kehittämistoiminnan painopistealueista. Governia on toiminut yhtiön pankkirahoituksessa takaajavastuussa varmistaen näin yhtiön edellytykset kehittää ja tervehdyttää liiketoimintaansa. Governia vaikuttaa liiketoiminnan volyymiin määrittelemällä oman takausvastuulimiittinsä yhtiölle. Myönnettyjen takausten määrä vuoden 2013 lopussa oli 160,7 miljoonaa euroa (2012 lopussa 176,6 miljoonaa euroa). Johdon tulospalkkiomittareiksi oli asetettu liikevoitto ja oman pääoman tuotto ohjaamaan taloudellista vastuullisuutta eli toiminnan kannattavuuden parantamista. Henkilöstöä koskevat tiedot liiteosiossa s. 22. YRITYSVASTUURAPORTTI

18 RANTASARFVIK OY OMISTUS RANTASARFVIK OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Omistus siirtyi Governialle 2009 toteutuneessa Solidium Oy:n jakautumisessa. Governian omistus yhtiössä on 50 prosenttia. Rantasarfvik osallistuu Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. Kaavoitetuilla alueilla on rakennus oikeutta yli kerrosneliömetriä. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä on huolehtia, että Rantasarfvik toteuttaa omistuksessaan olevien maa-alueiden kehittämistä kaavoituksen kautta ja myy valmiit kaavatontit edelleen. Governia osallistuu Ranta sarfvik Oy:n osaomistajana Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa, että tonttien myynnit tuottavat ja maa-alueiden kehittäminen tuottaa taloudellista lisäarvoa Rantasarfvik Oy:n omistajille. Sosiaalinen vastuu: Sato-yhteistyöhön liittyen huolehditaan siitä, että: Rantasarfvik noudattaa toiminnassaan Governian hyväksymiä eettisiä toimintaperiaatteita. Tonttien myynnissä toimitaan lain ja asetusten mukaisesti. Ympäristövastuu: Maa-alueisiin ei sisälly tiedossa olevia ympäristövastuita. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia on valvonut, että: Sato-konserni yhteistyökumppanina jatkaa kaavoitettujen alueiden myyntiä (kaava-alue 1 on saatu kokonaan myydyksi), kaava-alueiden 2 3 osalta on jatkettu vuonna 2014 alkavaa kunnallistekniikan rakentamisen valmistelua. Kaavoittamattoman maan (30 hehtaaria) osalta alueen kehittämien on riippuvainen kunnan kaavoitusohjelmasta ja -aikataulusta. Toimintaa on ohjattu Rantsarfvikin ja Sato-konsernin yhteisen ohjausryhmän kautta, joka on kokoontunut kahdesti vuonna Yhteistyö perustuu tehtyyn yhteistyösopimukseen, jossa on sovittu mm. Saton toimivaltuuksista ja tonttien minimi- ja tavoitemyyntihinnoista. 18 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

19 MIKKELIN PURSIALA OMISTUS MIKKELIN PURSIALAN (entisen VR:n kyllästämön maa-alue) PUHDISTUSVASTUUT OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Vuonna 2009 Solidium Oy:n jakautumisessa Governialle siirtyneeseen maanomistukseen liittyvästä ympäristövastuusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä huolehtiminen. Governian ympäristövastuu tulee jatkumaan toistaiseksi. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Tehtävänä on Mikkelin Pursialassa sijaitsevan VR:n entisen kyllästämön saastuneen maa-alueen puhdistaminen Etelä-Savon ympäristökeskuksen myöntämän toimenpideluvan ehtojen mukaisesti yhdessä Liikenneviraston ympäristöosaston kanssa (kustannusjako 50/50). Kreosootin poistaminen maaperästä kokonaan on käytännössä mahdotonta, joten Governian vastuu asiassa tulee jatkumaan niin kauan kuin kohde on yhtiön hoidossa. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Huolehtia puhdistustoimenpiteiden kustannustehokkuudesta. Ympäristövastuu: Hallita ympäristöriskejä ja ylläpitää varautumissuunnitelmaa. Toteuttaa tarpeelliset puhdistustoimenpiteet viranomaislupien edellyttämällä tavalla. Monitoroida haitta-ainepitoisuuksia (toteutetaan ulkopuolisten asiantuntijaresurssien avulla) ja reagoida muutoksiin tarvittaessa. Sosiaalinen vastuu: Huolehtia lupaehtojen mukaisesta toiminnasta. Valvoa alihankkijan toimintaa ja varmistaa pätevyys. Kilpailuttaa alihankintapalvelut määrävälein. Huolehtia ja koordinoida tarvittavassa laajuudessa kommunikointia ja toimintaa sidosryhmien kesken (mm. lupaviranomaiset, Mikkelin kaupungin vesilaitos, Liikennevirasto ym.) GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Maa-alueet on puhdistettu pohjaveden yläpuolisilta osin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden alapuolisen kreosootin osalta jatketaan pohjaveden puhdistamista pumppaamalla. Erotettu kreosootti toimitetaan Ekokemin käsittelylaitokseen jatkokäsittelyä varten. Puhdistustyö aktiivisin vaihe on jo tehty. Governia seuraa toiminnan vaikuttavuutta jatkuvasti konsulttiyhtiön toimittaman raportoinnin kautta. Kohteeseen liittyvät riskianalyysit on kirjattu varautumissuunnitelmassa. Vuoden aikana on järjestetty useita seurantapalavereita ympäristöasioista vastaavien viranomaisten ja Mikkelin kaupungin sekä Liikenneviraston ja pumppausta valvovan alihankkijan kanssa. YRITYSVASTUURAPORTTI

20 TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY OMISTUS TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Turun telakan maa-alueen omistaminen ja vuokraaminen telakkakäyttöön. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä vuonna 2013 oli toteuttaa telakan maa-alueen ostaminen valtion omistukseen ja sen vuokraaminen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella takaisin telakkayhtiö STX Finland Oy:lle. Tehtävä toteutettiin Turun Telakkakiinteistöt Oy:n kautta. Omistus tulee jatkumaan pitkäaikaisen määräaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Vuokravalvonnasta huolehtiminen. Turvata vuokrasaatavat vakuusjärjestelyin. Huolehtia, että yritys- ja kiinteistökauppaan liittyvät rahoitusvastuut hoidetaan sopimusten mukaisesti. Ympäristövastuu: Vastuuttaa telakan toimintaan ja tonttiin liittyvien ympäristöriskien hallinta ja hoito vuokralaiselle STX Finland Oy:lle. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Vuokralaisen kanssa tehty pitkäaikainen vuokrasopimus, jossa maa-alueen ympäristöriskit on vastuutettu telakkayhtiölle. Vuokrasaatavat on turvattu vakuusjärjestelyin. 20 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2014 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2015 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA

Lisätiedot

Kruunuasunnot Oy Yritysvastuuraportti 2014

Kruunuasunnot Oy Yritysvastuuraportti 2014 Oy Yritysvastuuraportti 2014 Yhtiö on perustettu 1999 osana valtion kiinteistöstrategian uudistusta Hallitus Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Timo Kankuri Jäsenet: hallintoneuvos Ilpo Nuutinen, prikaatikenraali

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 +5,1 % liikevaihdon kasvu 0,3 % liikevoittomarginaali Merkintäetuoikeusannin suunnittelu Ehdollinen pankkirahoitus +18,8 % henkilöstömäärän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2011

Palkat ja palkitseminen 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Palkat ja palkitseminen 2011 48 Palkat ja palkitseminen 2011 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot