YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

2 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt Oy SIVU 15 SIVU 16 SIVU 17 SIVU 18 SIVU 19 SIVU 20 SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Governian hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniin kulloinkin kuuluvia yhtiöitä. Ne käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Ohjeet kieltävät myös epäeettiset kauppa- ja -toimintatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Eettiset ohjeet toimivat myös ohjausvälineenä konsernin yritysten toimitusketjujen hallinnassa. Kunkin konserniyhtiön tulee odottaa kaikilta toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan Governian hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden tai niitä vastaavien ohjeiden noudattamista. Toimitusjohtaja on tulospalkkauksen piirissä, joka palkkaus perustuu Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Vuoden 2013 osalta Governian hallitus on määritellyt kaikkien tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet. Lue lisää: s. 14 Ympäristövastuun kannalta tunnistettuja pitkäkestoisia riskejä ovat Mikkelin Pursialan entisen VR:n kyllästämöalueen maa-alueen puhdistamiseen liittyvät ympäristöriskit. Maa-alueet on puhdistettu pohjaveden yläpuolisilta osin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden alapuolisen kreosootin osalta jatketaan pohjaveden puhdistamista pumppaamalla. Kreosootin poistaminen maaperästä kokonaan on käytännössä mahdotonta, joten Governian vastuu asiassa tulee jatkumaan niin kauan kuin kohde on yhtiön hoidossa. Seuranta ja valvonta on jatkuvaa ja siinä käytetään ammattitaitoisia ja asiantuntevia yhteistyökumppaneita. Turun Telakkakiinteistön maaperään liittyvät ympäristövastuut ml. niiden kartoitus ja hoitaminen on sopimuksellisesti vastuutettu vuokralaiselle eli telakkayhtiölle. Lue lisää: s YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

3 TALOUDELLINEN VASTUU Governia Oy:n taloudellisesti vastuullisen toiminnan päätavoitteena on yhtiön taloudellisten val miuksien ylläpitäminen uusien erityistehtävien vastaanottamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvän vaka varaisuuden ja maksu valmiuden ylläpitämistä niin, että yhtiö voi: toteuttaa valtion päättämiä järjestelyjä, toimia mahdollistajana tytäryhtiöiden toiminnassa tarvittavissa rahoitusjärjestelyissä mm. takausjärjestelyjen kautta, huolehtia vastuullaan olevan likvidin sijoitusvarallisuuden ammattimaisesta hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Lue lisää: s. 12 (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO/-TAPPIO -0,96-0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT. YHT. 1,57 1,52 RAHOITUSTULOS 0,6 1,02 TASEEN LOPPUSUMMA 216,6 160,7 OMAVARAISUUSASTE % 51 % 69 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,4 % 0,7 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,3 % 0,6 % NETTOVELKAANTUMISASTE 6,1 % -17,9 % QUICK RATIO 0,85 27,41 VEROJALANJÄLKI KONSERNI A TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT, M 4,87 C TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M -3,85 1 TULOVEROT 1,55 2 TYÖNANTAJAMAKSUT 0,71 3 KIINTEISTÖVEROT 0,48 4 VARAINSIIRTOVEROT 1,46 5 MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 0,67 1 PALKKAVEROT 1,33 2 LÄHDEVEROT 0,00 3 ARVONLISÄVEROT, MYYNNIT 23,45 4 ARVONLISÄVEROT, HANKINNAT 28,63 ARVONLISÄVEROT, NETTO -5,18 B TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT, M 14,66 1 SÄHKÖ- JA POLTTOAINEVEROT 1,73 2 VÄHENNYSKELVOTTOMAT ARVONLISÄVEROT 4,16 3 AUTOVEROT 8,53 4 MUUT VEROT 0,23 KAIKKI YLLÄ MAINITUT YHTEENSÄ, M 15,68 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA 13 % KONSERNIYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M 117,4 Lue lisää: s. 13 Laskentaperiaatteet: s. 23 YRITYSVASTUURAPORTTI

4 GOVERNIA OY:N YRITYSVASTUU Yritysvastuuraportissa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat olennaisia Governia Oy:lle ja sen sidosryhmille, jotka ovat yhtiön välittömässä vaikutuspiirissä ja joihin yhtiö aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan. Raportin ulkopuolelle on jätetty sellaiset sinänsä merkittävät yritysvastuuasiat, jotka ovat olennaisia vain tytäryhtiöiden sidosryhmille. Ellei toisin mainita, raportti sisältää vain emoyhtiö Governia Oy:n tiedot, ei tytäryhtiöiden tietoja. Tämä yritysvastuuraportti koskee Governia Oy:n tilikautta YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

5 GOVERNIAN TOIMINNAN LUONNE Governia Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuudessa. Yhtiö toimii valtion erityisyhtiönä, jonka vahvaa tasetta käytetään valtion tavoittelemien omistusja rakennejärjestelyiden toteuttamiseen. Valtion erityisyhtiön tehtävästä huolimatta Governialla itsellään ei ole poliittista roolia eikä se toimi viranomaisen roolissa. Omistus- ja rakennejärjestelyjen toteuttamisessa Governian roolina on olla mukana yritysten tai omaisuuserien ostoissa ja omistusten haltuunotoissa. Haltuunoton jälkeen Governian roolina on omistusten omistaja-arvon kehittäminen ja omistuksista irtautuminen tarkoituksenmukaisella hetkellä. Valmiutta irtautumisiin kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti, jotta yhtiöllä on jatkuva valmius uusien toimeksiantojen vastaanottamiseen. Omistamiseen ja omistusten toimintaan liittyvä taloudellisesti vastuullinen toiminta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa Governian tehtäviä. Governia toimii konsernissa valtio-omistajan ja tytäryhtiöidensä välillä huolehtien siitä, että toiminta ja omistaja-arvo kehittyvät tytäryhtiöissä valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla. Governia Oy:n organisaation muodostaa Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston nimittämä hallitus (tilikaudella 2013 neljä jäsentä) ja toimitusjohtaja, joka oli 2013 ainoa yhtiön palkkalistoilla oleva henkilö. Hallituksen jäsenistä osa edustaa suoraan omistajaohjausosastoa ja osa on riippumattomia omistajasta. Yhtiö käyttää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tehtäväkohtaisesti ulkopuolisia taloushallinto-, asiantuntija- ja neuvonantopalveluja. Governia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kokonaan omistetut tytäryhtiöt Kruunuasunnot Oy (asuntojen omistaminen ja vuokraaminen), Easy Km Oy (hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasing-toiminta), Turun Telakkakiinteistöt Oy (Turun telakan kiinteistön omistaminen ja vuokraaminen, konsernissa 5/2013 alkaen) ja Corenet Oy (verkkoliiketoiminta, konsernissa 11/2013 alkaen). Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 253 henkilöä (vuotta aiemmin 63 henkilöä). Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi, kun Corenet Oy hankittiin tilikauden 2013 lopussa. VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt Oy YRITYSVASTUURAPORTTI

6 YRITYSVASTUU GOVERNIAN TOIMINNASSA Vastuullinen toiminta on Governiassa yksi riskienhallinnan työkalu. Se luo edellytyksiä erityistehtävän hoitamiseen menestyksellisesti siten, että toiminta palvelee toimeksiantajan eli valtion kokonaisetua pitkällä tähtäimellä. Hallitustyöskentely on tärkein ohjausväline tytäryhtiöiden toiminnan vastuullisuuden ohjaamisessa. Suhteessa valtio-omistajaan Governian tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja luopua omistuksista tehtävän hoitamisen kannalta oikea-aikaisesti ja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Näin yhtiö kykenee ylläpitämään valmiuksia vastaanottaa annettuja toimeksiantoja. Suhteessa tytäryhtiöihinsä Governian tärkeimpänä tehtävänä on vakavaraisena omistajana luoda, tarjota ja ylläpitää taloudellisia toimintaedellytyksiä tytäryhtiöiden liiketoiminnalle ja omistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. TALOUDELLINEN VASTUU OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN, TALOUDELLISTEN RISKIEN HALLINTA, VALMIUDET VASTAANOTTAA ERITYISTEHTÄVIÄ. SOSIAALINEN VASTUU TYTÄRYHTIÖIDEN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PALKITSEMISTA KOSKEVA OHJAUS JA VALVONTA. EETTINEN OHJEISTUS. YMPÄRISTÖVASTUU OMISTUKSIIN LIITTYVÄ YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA JA ARVIOINTI. LUPAEHTOJEN MUKAINEN TOIMINTA. SIDOSRYHMÄT JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Governian sidosryhmä- ja olennaisuusmäärittelyä on tarkistettu ja tämän raportin vuorovaikutusnäkökulma on muuttunut aiemmista vuosista. Sidosryhmät on määritelty sillä perusteella, minkä sidosryhmien kanssa Governialla konsernin emoyhtiönä on välitöntä, jatkuvaa ja systemaattista yhteistyötä. Governian tärkeimpinä sidosryhminä ovat Suomen valtio ja Governian tytäryhtiöt. Valtio on sidosryhmänä kahdessa roolissa: toisaalta omistajana ja toisaalta yhteiskunnallisena toimijana. Governian roolin kautta tärkeäksi sidosryhmäksi muissa sidosryhmissä nousevat Governian luotottajat. Muut sidosryhmät liittyvät yhtiöön käytännössä tytäryhtiöiden toiminnan kautta. Käytännön vuorovaikutus valtion ja tytäryhtiöiden kanssa toteutuu pitkälti hallitustyöskentelyn kautta. Suhteessa omistajaan tärkeässä roolissa ovat myös valtio-omisteisia yhtiöitä koskevat ohjeistukset ja neuvottelut vastuullisten virkamiesten kanssa. 6 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

7 GOVERNIAN SIDOSRYHMÄT JA NIIDEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN VALTIO-OMISTAJA Valtioneuvosto ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto TYTÄRYHTIÖT ml. hallitukset, toimiva johto ja henkilöstö YHTEISKUNTA mm. viranomaiset ja ministeriöt MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT mm. rahoittajat TALOUDELLINEN VASTUU: YRITYSVASTUUN JOHTAMISEN VÄLINEET Strategiatyö Budjetointiprosessi Sijoitustoiminnan ohjeistus Riskienhallinnan periaatteiden määrittely ja seuranta Tytäryhtiöiden henkilöstön palkitsemista ohjaavat mittarit Tytäryhtiöiden puolesta annettavia lainatakauksia koskeva päätöksentekoprosessi Tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen ja toiminnan seuranta ja valvonta raportoinnin kautta SOSIAALINEN VASTUU: Eettiset ohjeet Palkitsemista koskeva ohjeistus Riskienhallintaprosessien valvonta Lakien ja asetusten noudattaminen Erityistehtävän tavoitteellinen hoitaminen Riskienhallinta, erityisesti sijoitusriskien osalta Omistaja-arvon kasvattaminen Valmiudet vastaanottaa toimeksiantoja Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Henkilöstön palkitsemista koskevat, Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeiden mukaiset toimintatavat Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Vakavaraisuus ja toiminnan vakaus Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen luotettavan omistajuuden mm. takausjärjestelyiden kautta Vakaat työsuhteet Hyvää henkilöstöjohtamista tukevat toimintaperiaatteet Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Harmaan talouden torjuminen Vastuullinen verokansalaisuus Erityistehtävän ja toimeksiantojen taloudellisesti tarkoituksenmukainen hoitaminen Toiminnan läpinäkyvyys Eettisten periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä Annettujen säännösten ja määräysten noudattaminen hankintaketjussa Palkitsemista koskevat toimintatavat Corporate governance -periaatteiden noudattaminen Läpinäkyvyys Luotettava taloudellinen raportointi Riskienhallinta Tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen ja riskien seuranta Omistuksen pysyvyys Luotettavat ja vakaat kumppanuussuhteet Johdonmukainen kilpailuttamis- ja toimittajavalintaprosessi Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus Tytäryhtiöiden riskienhallinnan seuranta YMPÄRISTÖVASTUU: Erityistehtäväkohtaiset toimenpidesuunnitelmat ja toimenpideluvat Riskienhallintaprosessi Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta Lupaehtojen noudattaminen Määräystenmukaisuus Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa Yrityskuvan hallinta YRITYSVASTUURAPORTTI

8 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN JA TOIMINTAPERIAATTEET Valtio-omistajan periaatepäätökset, omistajaohjausyksikön hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä koskeva ohjeistus ja muu omistajan ohjeistus muodostavat yritysvastuun raamit. Hallitustyöskentelyn kautta valvotaan, että tytäryhtiöiden toiminnassa toteutetaan ne vastuuta koskevat vaatimukset, jotka Governialle on asetettu. Governia-konsernissa ei ole laadittu konsernitason yritysvastuuohjelmaa, koska sitä ei ole erityistehtävän ja yhtiöomistusrakenteen vuoksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Tytäryhtiöiden yritysvastuun, tavoitteiden ja toimintatapojen sekä seurannan järjestäminen on tytäryhtiöiden hallitusten vastuulla. Governia osallistuu omistajana hallitustyöskentelyn kautta tytäryhtiöiden strategian, vuosisuunnittelun ja vuosibudjettien laadintaan, joiden kautta määritellään vastuulliseen toimintaan ohjaavat tavoitteet. Governian hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniin kulloinkin kuuluvia yhtiöitä. Ne käsittelevät liiketoimintaperiaatteita, ihmisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Ohjeet kieltävät myös epäeettiset kauppa- ja -toimintatavat, lahjukset sekä poliittisen toiminnan rahoittamisen ja tukemisen. Eettiset ohjeet toimivat myös ohjausvälineenä konsernin yritysten toimitusketjujen hallinnassa. Kunkin konserniyhtiön tulee odottaa kaikilta toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan Governian hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden tai niitä vastaavien ohjeiden noudattamista. Governia valvoo omistajaroolissaan, että jokaisella tytäryhtiöllä on toimiva yhtiökohtainen riskienhallintajärjestelmä ja että Governian ja sen sidosryhmien kannalta olennaiset yritysvastuun näkökulmat on otettu osaksi sitä. Riskienhallinnan monitorointi tytäryhtiöissä tapahtuu hallitustyöskentelyssä. Lisäksi Governian hallitukselle raportoidaan vuosittain tytäryhtiöiden riskienhallinnan toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet. Vastuu käytännön seurannasta ja toimenpiteistä on tytäryhtiöiden hallituksilla. Konsernin riskienhallintaprosessi toteutuu tytäryhtiöiden omien riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden valvontana. Yhtiössä on tunnistettu, että vastuullisuuden kannalta merkittävässä roolissa ovat toimeksiantoihin liittyvien ostojen ja haltuunottojen yhteydessä tehtäviin due dilligence -tarkastuksiin liittyvät riskianalyysit. Toimintatapoja kehitetään jatkossa edelleen ulkopuolisten neuvonantajien kanssa. Sijoitustoiminnan riskien hallintaa ohjataan hallituksen hyväksymällä sijoitustoiminnan ohjeistuksella. Siihen liittyen ja osana sijoitusmarkkinoihin ja -instrumentteihin liittyvää riskienhallintaa varainhoito on ulkoistettu alkuvuodesta 2014 lähtien. Kaikissa pitkäaikaisissa pankkilainoissa käytetään hallituksen päätöksen mukaisesti korkosuojausta. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä konsernissa ovat Talouspoliittisen ministerivaliokunnan (Talpo) linjauksiin perustuvien, henkilöstön tulospalkkausta määrittävien palkitsemismittareiden valinta ja tavoitteiden asettaminen. Tulospalkkauksen piirissä on yhtiöiden koko henkilöstö, mukaan lukien toimiva johto. Hallitusten jäsenet eivät ole tulospalkkauksen piirissä. Governian rooli rahoituksellisten toimintaedellytysten mahdollistajana toteutuu tarvittaessa mm. hyödyntämällä emoyhtiön takauskykyä. Governian hallitus arvioi ja ottaa vastatakseen tapauskohtaisesti rahoitusjärjestelyyn tarvittavan takauksen. Tällä osaltaan ohjataan tytäryhtiöiden rahoitustoiminnan taloudellista vastuullisuutta. Governian toiminnassa ympäristövastuulla on olennaista merkitystä niissä tapauksissa, joissa ympäristövastuusta huolehtiminen kuuluu osana Governian omistuksiin tai omistamiinsa yhtiöihin liittyviin vastuisiin. Ohjeistuksena on, että näitä varten laaditaan tarvittavat toimenpide- ja riskienhallintasuunnitelmat. Suoraan Governiaan kohdistuvat ympäristövastuut liittyvät tällä hetkellä Mikkelin Pursialan saastuneeseen maaperään, sen riskienhallintaan ja puhdistustoimenpiteisiin. Yhtiön vastuulliseen toimintatapaan kuuluu riittävän asiantuntijuuden varmistaminen. Tämän tapahtuu käyttämällä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia (mm. taloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä) sekä muita yhteistyökumppaneita. 8 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

9 YRITYSVASTUUN DYNAMIIKKA VALTIO TYTÄR- YHTIÖT Governian yritysvastuullisen toiminnan painopisteet YHTEISKUNTA MUUT SIDOSRYHMÄT HALLITUS- TYÖSKENTELY EETTISET OHJEET RISKIEN- HALLINTA JA -SEURANTA PALKITSE- MISEN PERIAATTEET SIJOITUS- SUUNNI- TELMA ASIANTUNTIJA- VERKOSTON KÄYTTÖ TALOUDELLINEN VASTUU vakavaraisuus ja maksuvalmius vastuullinen verokansalaisuus rahoitukselliset toimintaedellytykset SOSIAALINEN VASTUU sitoutunut henkilöstö corporate governance eettiset toimintatavat YMPÄRISTÖ- VASTUU ennakoiva riskien hallinta lupaehtojen noudattaminen YRITYSVASTUURAPORTTI

10 YRITYSVASTUUN MAHDOLLISUUDET JA RISKIT MAHDOLLISUUDET RISKIT TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellisesti vastuullinen toimintatapa kasvattaa ja säilyttää omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Vastuullinen toiminta riskienhallinnassa ja sijoitustoiminnassa mahdollistaa osaltaan kyvyn hoitaa yhtiön vastuulle annettuja tehtäviä menestyksellisesti. Governian omistamien yhtiöiden taloudelliset riskit kohdistuvat realisoituessaan myös Governiaan annettujen lainojen ja takausten kautta. Governia ei voi itse vaikuttaa saamiinsa tehtäviin. Erityistehtäväyhtiönä Governialle voidaan antaa tehtäviä, joilla on epäedullisia vaikutuksia Governian omaan taloudelliseen tilanteeseen. SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstöstä huolehtiminen ja oikeudenmukainen palkitseminen mahdollistavat edellytykset yritysten toiminnan pitkäjänteisen kehittämiselle. Governian riskit sosiaalisen vastuun alueella liittyvät erityisesti henkilöstöön: riittävään resursointiin ja avainhenkilöiden seuraajasuunnittelun onnistumiseen. YMPÄRISTÖ- VASTUU Vaikka hyvä hallinnointitapa on keskeinen toimintatapa kaikissa yhtiöissä, konserniin ei ole luotu yhtenäistä Compliance-ohjelmaa. Compliance-ohjeiston kehittämisen ja käyttöönoton tarpeellisuutta ja siitä saatavia hyötyjä on tarkoitus selvittää tilikauden 2014 aikana. Ympäristövastuiden riskit liittyvät Governian omistusten hallinnassa olevien maa-alueiden ympäristöriskeihin ja niiden hoitamiseen. 10 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

11 YRITYSVASTUUN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 Governia kannalta keskeiset yritysvastuuasiat liittyvät taloudelliseen vastuuseen ja henkilöstövastuuseen. Muut keskeiset yritysvastuuasiat ovat toimeksiantokohtaisia ja riippuvat kulloistenkin omistusten liiketoiminnan luonteesta. YRITYSVASTUURAPORTTI

12 TALOUDELLINEN VASTUU JA VEROJALANJÄLKI Governian taloudellisesti vastuullisen toiminnan päätavoitteena on yhtiön taloudellisten valmiuksien ylläpitäminen uusien erityistehtävien vastaanottamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämistä niin, että yhtiö voi: toteuttaa valtion päättämiä järjestelyjä, toimia mahdollistajana tytäryhtiöiden toiminnassa tarvittavissa rahoitusjärjestelyissä mm. takausjärjestelyjen kautta, huolehtia vastuullaan olevan likvidin sijoitusvarallisuuden ammattimaisesta hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Governian tuotot muodostuivat käytännössä kokonaan rahoitustuotoissa esitettävistä likvidien sijoitusten tuotoista. Maksuvalmiutta mittaavan Quick ration voimakas lasku ja nettovelkaantumisasteen nousu ovat seurausta tilikaudella hankittujen Corenet Oy:n ja Turun Telakkakiinteistöt Oy:n ostoista. Yhtiön korolliset velat lisääntyivät 36,6 miljoonalla ja kauppahintavelkaa oli tilikauden lopussa jäljellä 19,7 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmiutta arvioitaessa on otettava huomioon yhtiölle annettu tehtävä, mutta samalla vahvan taseen mahdollistama velanottokyky. Seuraavassa on esitetty Governia Oy:n taloudelliset rahavirrat sen sidosryhmille suoriteperusteisesti: Taloudellisen toiminnan tunnusluvut: (Kaikki taloudellista vastuuta koskevat tiedot on esitetty vain Governia Oy:n osalta. Luvut eivät sisällä tytäryhtiöiden tietoja.) (MILJ. EUROA) LIIKEVOITTO/-TAPPIO -0,96-0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT. YHT. 1,57 1,52 RAHOITUSTULOS 0,6 1,02 TASEEN LOPPUSUMMA 216,6 160,7 OMAVARAISUUSASTE % 51 % 69 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,4 % 0,7 % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 0,7 % 1,0 % NETTOVELKAANTUMISASTE 6,1 % -17,9 % QUICK RATIO 0,85 27,41 SIDOSRYHMÄ MILJ. MILJ. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT 0,81 0,27 HENKILÖSTÖ (sisältäen sivukulut) 0,33 0,30 VALTIO: VÄLITTÖMÄT VEROT 0,15 0,25 OMISTAJAT (OSINGOT) 0,00 0,00 RAHOITTAJAT (KORKOKULUT) 0,65 0,56 TYTÄRYHTIÖT Pitkäaikaiset rahoitussaamiset tytäryhtiöiltä (muutos) 23,5 0 TAKAUKSET (MUUTOS) 15,9 INVESTOINNIT Uusinvestoinnit 34,8 0,0 Sijoitukset ja investoinnit aiemmin hankittuihin tytäryhtiöihin ja omaisuuseriin 0,0 0,0 Muut investoinnit 0,0 0,0 12 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

13 Governia toimii valtion omistajaohjauksen hallintoperiaatteiden mukaisesti. Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia eikä yhtiö anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia, eikä osallistu sponsorointiin. Governian välilliset taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöiden sataprosenttisena omistajana vakavarainen ja vahva valtio-omisteinen Governia edesauttaa tytäryhtiöiden asemaa rahoitusneuvotteluissa. Governia-konsernissa kukin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuden periaatteella. Konsernitason tai yhtiökohtaisten verostrategioiden käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Verosuunnittelua tehdään lähinnä verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen ja -varausten puitteissa. Jokainen yhtiö maksaa verot omasta toiminnastaan. Kaikki verot maksetaan Suomeen. Konserniavustuksia ei ole käytetty eikä konserniyhtiöiden välillä muutenkaan tehdä tulosjärjestelyitä. Konsernilla ei ole mitään suoria kytköksiä nk. veroparatiisiyhtiöihin eikä millään konserniyhtiöllä ole meneillään verovalitusprosesseja. Governia-konsernin yhtiöiden verojalanjälki 2013 A TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT, M 4,87 C TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M -3,85 1 TULOVEROT 1,55 2 TYÖNANTAJAMAKSUT 0,71 3 KIINTEISTÖVEROT 0,48 4 VARAINSIIRTOVEROT 1,46 5 MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 0,67 1 PALKKAVEROT 1,33 2 LÄHDEVEROT 0,00 3 ARVONLISÄVEROT, MYYNNIT 23,45 4 ARVONLISÄVEROT, HANKINNAT 28,63 ARVONLISÄVEROT, NETTO -5,18 B TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT, M 14,66 1 SÄHKÖ- JA POLTTOAINEVEROT 1,73 2 VÄHENNYSKELVOTTOMAT ARVONLISÄVEROT 4,16 3 AUTOVEROT 8,53 4 MUUT VEROT 0,23 KAIKKI YLLÄ MAINITUT YHTEENSÄ, M 15,68 PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA 13 % KONSERNIYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M 117,4 Käytetyt laskentaperiaatteet on esitetty tämän raportin lopussa sivulla 23. YRITYSVASTUURAPORTTI

14 HENKILÖSTÖ JA JOHDON PALKITSEMINEN Governian oma hallitus ja sen nimittämien tytäryhtiöiden hallitukset ovat muodostuneet vuonna 2013 seuraavasti: YHTIÖ HALLITUKSEN MIEHIÄ NAISIA JÄSENTEN LKM GOVERNIA OY CORENET OY EASY KM OY KRUUNUASUNNOT OY Governia Oy:n palveluksessa on vain yksi henkilö, yhtiön toimitusjohtaja. Governian pitkäaikainen toimitusjohtaja, varatuomari Raimo Korpinen jäi eläkkeelle Yhtiössä aloitti uutena toimitusjohtajana DI Timo Kankuri. Kumpikaan tilikaudella toiminut toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita eikä optioita. Toimitusjohtajille maksettiin kiinteää kuukausipalkkaa, jonka yhteismäärä vuonna 2013 oli euroa (vuonna euroa). Toimitusjohtaja on tulospalkkauksen piirissä, joka palkkaus perustuu Talouspoliittisen ministerivaliokunnan (Talpo) ohjeistukseen. Mittarit ja tavoiteasetannan vahvistaa yhtiön hallitus. Tulospalkkion määrä on 15 prosenttia vuosipalkasta ja poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta enintään 30 prosenttia. Toimitusjohtaja Raimo Korpiselle maksettiin vuonna 2013 vuodelta 2012 tulospalkkioita yhteensä euroa. Toimitusjohtaja Korpisen toimitusjohtajasopimukseen liittyi valtion aiemmin käytännön mukainen lisäeläkejärjestely, jonka suuruus on määräytynyt Talpon ohjeen mukaisen luokan 01 perusteella. Vastaavaa järjestelyä ei ole sovittu toimitusjohtaja Timo Kankurin kanssa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Vuoden 2013 osalta Governian hallitus on määritellyt kaikkien tytäryhtiöiden johdon tulospalkkioiden mittarit ja tavoitteet. Tytäryhtiöiden henkilöstön mittarit ja tavoitteet määritteli kunkin tytäryhtiön hallitus. Johdon tulospalkkiomittarit heijastavat kunkin yhtiön liiketoiminnan erityisluonnetta. Lisäksi kussakin tytäryhtiössä yhtiöiden hallitukset määrittelivät erikseen strategiset mittarit. Seuraavassa on esitetty konserniyhtiöiden johdon tulospalkkiot: YHTIÖ GOVERNIA OY KRUUNU- ASUNNOT OY EASY KM OY GOVERNIAN ASETTAMAT TULOSPALKKIO- MITTARIT Konsernin liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto ROCE Nettovuokratuotto I (ennen peruskorjausinvestointeja) Sijoitetun pääoman tuotto ROI Tulos ennen satunnaiseriä Oman pääoman tuotto ROE JOHDON TULOS- PALKKIOT 2013 (MAKSETTU 2014) JOHDON TULOS- PALKKIO 2012 (MAKSETTU 2013) 37 teur 11 teur 74,6 teur 31,6 teur 179 teur 0 GOVERNIAN OMISTUSTEN OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT 2013 Seuraavassa on esitetty Governian yritysomistukset vuodelta 2013 ja niihin liittyvät olennaiset yritysvastuuasiat, joihin yhtiöllä on omistajana mahdollisuus vaikuttaa. 14 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

15 KRUUNUASUNNOT OY OMISTUS KRUUNUASUNNOT OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governialle Solidium Oy:n jakautumisen yhteydessä. Yhtiö perustettiin vuonna 1999 omistamaan ja kehittämään puolustusvoimien käytössä olevasta asuntokannasta taloudellisesti ja toiminnallisesti terve kokonaisuus. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä on yhtiön omistuksen kautta varmistaa puolustusvoimien henkilöstön asuntotarpeen tyydyttäminen ja asuntokannan kehittäminen puolustusvoimille tärkeillä paikkakunnilla. Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä sen henkilökunnan asuntotarve on vähentynyt ja ulkopuolisille vuokrattujen asuntojen osuus on vakiintunut nykyiselle noin 40 %:n tasolle asuntokannasta. Governian tehtävä Kruunuasuntojen omistajana tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Asuntovarallisuuden hoitaminen ja hallinnointi pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Asuntokantaan sijoitetulle pääomalle saatavan riittävän tuottotason varmistaminen mm. kustannustehokkaan investointiohjelman avulla. Sosiaalinen vastuu: Tukea puolustusvoimien rakenneuudistuksen toteutumisedellytyksiä. Taata asukkaille tarkoituksenmukaiset, käyttökelpoiset ja turvalliset asumisolosuhteet. Valvoa eettisten ohjeiden noudattamista yritystoiminnassa ja kilpailuttamisessa. Varmistaa harmaan talouden torjunnan toteutuminen rakennushankkeissa. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista. Governian toimitusjohtaja on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Johdon tulospalkkiomittareiksi ohjaamaan taloudellista vastuullisuutta oli asetettu liikevoitto ja oman pääoman tuotto. Valtioneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla. Toteuttajayhtiöksi nimettiin A-Kruunu Oy. Tilikauden 2013 aikana tehtiin valmistelutyötä liittyen A-Kruunu Oy:n siirtoon ympäristöministeriön alaisuuteen. Henkilöstöä koskevat tiedot liiteosiossa s. 22. YRITYSVASTUURAPORTTI

16 CORENET OY OMISTUS CORENET OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governian omistukseen marraskuussa Kriittisiin ympäristöihin erikoistunut Corenet tarjoaa ICT-pohjaiset palvelut ja ratkaisut yrityksille ja yhteisöille teknologiariippumattomasti. Yhtiön omistuksessa on lisäksi yli kilometrin pituinen, pääasiassa rautateiden vieritse kulkeva maanlaajuinen optinen runkoverkko. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käynnistää Suomen ja Saksan välisen korkealuokkaisen, kyberturvallisen ja nopean merenalaisen valokuitukaapeliyhteyden rakentamisen eurooppalaisiin ja globaaleihin verkkoihin. Governian tehtävänä on huolehtia, että valokaapelihankkeen toteutus käynnistetään ja saatetaan loppuun. Governia vastaa hankkeen organisaation rakentamisesta. Corenet Oy toimii hankkeen toteutusyhtiönä, vastaten mm. kaapeliyhteyden rakentamiseen ja hallinnointiin liittyvistä valmisteluja toteutustehtävistä sekä siihen liittyvien lisäarvopalvelujen kehittämisestä. Governian tehtävänä Corenet Oy:n kautta on hakea hankkeelle rahoittajia, sijoittajia ja muita toimijoita, joilla varmistetaan hankkeen toteutuminen ja valtion omistusosuuden asteittainen pieneneminen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa Corenetin liiketoiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Varmistaa merikaapelihankkeen toteutumisedellytykset mm. riittävällä, merikaapelin rakentamiseen kohdistuvalla pääomittamisella. Varmistaa, että hankkeeseen valikoituvat rahoittajat ja sijoittajat ovat vakavaraisia ja hankkeeseen sitoutuneita toimijoita. Sosiaalinen vastuu: Valvoa, että eettisiä ohjeita noudatetaan Corenetin liiketoiminnassa ja merikaapelihankkeen toteutusprojektissa. Varmistaa, että hankkeeseen valikoituu luotettavia sijoittajia, rahoittajia, rakentajia ym. kumppaneita. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia osti Corenet Oy:n osakekannan marraskuussa 2013, jolloin käynnistyi yrityksen haltuunotto. Merikaapelihankkeen EU-notifikaatioon liittyvien lupa-asioiden valmistelua jatkettiin ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin useita alustavia käyttäjä-/rahoittaja-/ sijoittajakeskusteluita yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Jatkossa toimeksiantoon kuuluu huolehtia hankkeen rakentamiseen tähtäävien toimenpiteiden eteenpäinviemisestä (mm. EU-tason lupa-asioiden hoitaminen) sekä hankkeen rahoitus- ja omistuspohjan laajentaminen. 16 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

17 EASY KM OY OMISTUS EASY KM OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Yhtiö siirtyi Governian omistukseen vuonna 2010 Raskone Oy:ltä osana Raskoneen liittyviä omistusjärjestelyitä. Easy Km on johtavia hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasingvuokraajia. Yhtiön merkittävin asiakasryhmä on julkinen sektori. Juuret ovat entisen posti- ja telelaitoksen ajoneuvokannan hallinnassa ja huoltamisessa. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Omistuksen tavoitteena on Easy Km:n liiketoiminnan tervehdyttäminen ja kehittäminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa ja seurata, että taloudellisten ja liiketoiminnallisten riskien hallinta toteutuu. Huolehtia, että yritys valvoo ja arvioi asiakaskannan luottokelpoisuutta suhteessa yhtiön riskinkantokykyyn. Huolehtia siitä, että yhtiöllä on käytössä luotettavat raportointi- ja taloushallintojärjestelmät luotto- ja rahoitusriskien sekä niiden kustannusten valvomiseksi ja hallitsemiseksi. Valvoa yrityksen kannattavuuden kehittymistä omistajan tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalinen vastuu: Valvoa eettisten ohjeiden noudattamista yritystoiminnassa. Varmistaa, että yhtiö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia ohjaa ja valvoo hallitustyöskentelyn kautta yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista sekä riskienhallinnan ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Hallitus on asettanut riskienhallinnan olennaisimmiksi kehityskohteiksi ajoneuvokannan huoltoriskin alentamisen ja jäännösarvoriskin, asiakasriskin sekä rahoitus- ja korkoriskien hallinnan. Strategisten mittareiden kautta on huolehdittu siitä, että IT-järjestelmät ovat olleet yksi kehittämistoiminnan painopistealueista. Governia on toiminut yhtiön pankkirahoituksessa takaajavastuussa varmistaen näin yhtiön edellytykset kehittää ja tervehdyttää liiketoimintaansa. Governia vaikuttaa liiketoiminnan volyymiin määrittelemällä oman takausvastuulimiittinsä yhtiölle. Myönnettyjen takausten määrä vuoden 2013 lopussa oli 160,7 miljoonaa euroa (2012 lopussa 176,6 miljoonaa euroa). Johdon tulospalkkiomittareiksi oli asetettu liikevoitto ja oman pääoman tuotto ohjaamaan taloudellista vastuullisuutta eli toiminnan kannattavuuden parantamista. Henkilöstöä koskevat tiedot liiteosiossa s. 22. YRITYSVASTUURAPORTTI

18 RANTASARFVIK OY OMISTUS RANTASARFVIK OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Omistus siirtyi Governialle 2009 toteutuneessa Solidium Oy:n jakautumisessa. Governian omistus yhtiössä on 50 prosenttia. Rantasarfvik osallistuu Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. Kaavoitetuilla alueilla on rakennus oikeutta yli kerrosneliömetriä. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä on huolehtia, että Rantasarfvik toteuttaa omistuksessaan olevien maa-alueiden kehittämistä kaavoituksen kautta ja myy valmiit kaavatontit edelleen. Governia osallistuu Ranta sarfvik Oy:n osaomistajana Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Valvoa, että tonttien myynnit tuottavat ja maa-alueiden kehittäminen tuottaa taloudellista lisäarvoa Rantasarfvik Oy:n omistajille. Sosiaalinen vastuu: Sato-yhteistyöhön liittyen huolehditaan siitä, että: Rantasarfvik noudattaa toiminnassaan Governian hyväksymiä eettisiä toimintaperiaatteita. Tonttien myynnissä toimitaan lain ja asetusten mukaisesti. Ympäristövastuu: Maa-alueisiin ei sisälly tiedossa olevia ympäristövastuita. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Governia on valvonut, että: Sato-konserni yhteistyökumppanina jatkaa kaavoitettujen alueiden myyntiä (kaava-alue 1 on saatu kokonaan myydyksi), kaava-alueiden 2 3 osalta on jatkettu vuonna 2014 alkavaa kunnallistekniikan rakentamisen valmistelua. Kaavoittamattoman maan (30 hehtaaria) osalta alueen kehittämien on riippuvainen kunnan kaavoitusohjelmasta ja -aikataulusta. Toimintaa on ohjattu Rantsarfvikin ja Sato-konsernin yhteisen ohjausryhmän kautta, joka on kokoontunut kahdesti vuonna Yhteistyö perustuu tehtyyn yhteistyösopimukseen, jossa on sovittu mm. Saton toimivaltuuksista ja tonttien minimi- ja tavoitemyyntihinnoista. 18 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

19 MIKKELIN PURSIALA OMISTUS MIKKELIN PURSIALAN (entisen VR:n kyllästämön maa-alue) PUHDISTUSVASTUUT OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Vuonna 2009 Solidium Oy:n jakautumisessa Governialle siirtyneeseen maanomistukseen liittyvästä ympäristövastuusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä huolehtiminen. Governian ympäristövastuu tulee jatkumaan toistaiseksi. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Tehtävänä on Mikkelin Pursialassa sijaitsevan VR:n entisen kyllästämön saastuneen maa-alueen puhdistaminen Etelä-Savon ympäristökeskuksen myöntämän toimenpideluvan ehtojen mukaisesti yhdessä Liikenneviraston ympäristöosaston kanssa (kustannusjako 50/50). Kreosootin poistaminen maaperästä kokonaan on käytännössä mahdotonta, joten Governian vastuu asiassa tulee jatkumaan niin kauan kuin kohde on yhtiön hoidossa. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Huolehtia puhdistustoimenpiteiden kustannustehokkuudesta. Ympäristövastuu: Hallita ympäristöriskejä ja ylläpitää varautumissuunnitelmaa. Toteuttaa tarpeelliset puhdistustoimenpiteet viranomaislupien edellyttämällä tavalla. Monitoroida haitta-ainepitoisuuksia (toteutetaan ulkopuolisten asiantuntijaresurssien avulla) ja reagoida muutoksiin tarvittaessa. Sosiaalinen vastuu: Huolehtia lupaehtojen mukaisesta toiminnasta. Valvoa alihankkijan toimintaa ja varmistaa pätevyys. Kilpailuttaa alihankintapalvelut määrävälein. Huolehtia ja koordinoida tarvittavassa laajuudessa kommunikointia ja toimintaa sidosryhmien kesken (mm. lupaviranomaiset, Mikkelin kaupungin vesilaitos, Liikennevirasto ym.) GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Maa-alueet on puhdistettu pohjaveden yläpuolisilta osin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden alapuolisen kreosootin osalta jatketaan pohjaveden puhdistamista pumppaamalla. Erotettu kreosootti toimitetaan Ekokemin käsittelylaitokseen jatkokäsittelyä varten. Puhdistustyö aktiivisin vaihe on jo tehty. Governia seuraa toiminnan vaikuttavuutta jatkuvasti konsulttiyhtiön toimittaman raportoinnin kautta. Kohteeseen liittyvät riskianalyysit on kirjattu varautumissuunnitelmassa. Vuoden aikana on järjestetty useita seurantapalavereita ympäristöasioista vastaavien viranomaisten ja Mikkelin kaupungin sekä Liikenneviraston ja pumppausta valvovan alihankkijan kanssa. YRITYSVASTUURAPORTTI

20 TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY OMISTUS TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY OMISTUSKOHTEEN TOIMINTA/FUNKTIO Turun telakan maa-alueen omistaminen ja vuokraaminen telakkakäyttöön. GOVERNIAN TOIMEKSIANTO Governian tehtävänä vuonna 2013 oli toteuttaa telakan maa-alueen ostaminen valtion omistukseen ja sen vuokraaminen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella takaisin telakkayhtiö STX Finland Oy:lle. Tehtävä toteutettiin Turun Telakkakiinteistöt Oy:n kautta. Omistus tulee jatkumaan pitkäaikaisen määräaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa. GOVERNIALLE OLENNAISET YRITYSVASTUUASIAT Taloudellinen vastuu: Vuokravalvonnasta huolehtiminen. Turvata vuokrasaatavat vakuusjärjestelyin. Huolehtia, että yritys- ja kiinteistökauppaan liittyvät rahoitusvastuut hoidetaan sopimusten mukaisesti. Ympäristövastuu: Vastuuttaa telakan toimintaan ja tonttiin liittyvien ympäristöriskien hallinta ja hoito vuokralaiselle STX Finland Oy:lle. GOVERNIAN VAIKUTTAMINEN JA TOIMENPITEET 2013 Vuokralaisen kanssa tehty pitkäaikainen vuokrasopimus, jossa maa-alueen ympäristöriskit on vastuutettu telakkayhtiölle. Vuokrasaatavat on turvattu vakuusjärjestelyin. 20 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2015 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2015 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot