Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI"

Transkriptio

1 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

2 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Raportti kuvaa yritysvastuun näkökulmasta Atrian vuoden 29 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia. Yritysvastuunsa yleisten periaatteiden soveltamisessa Atria noudattaa hyviä toimintatapoja eri liiketoiminta-alueillaan niin, että se kunnioittaa sidosryhmiensä erilaisia käsityksiä vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta. Käsitykset ja toiminta eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa paikallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, konsernihallinnon periaatteiden tai Atrian arvojen kanssa. Atrian yritysvastuun seurannasta ja kehittämisestä vastaa Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) -työryhmä, jossa on edustus Atrian kaikilta liiketoiminta-alueilta. Työryhmää johtaa konsernin tuoteturvallisuudesta ja laatuasioista vastaava johtaja, joka raportoi konsernin johtoryhmälle. Sidosryhmilleen olennaisen ja kattavan informaation takaamiseksi Atria kehittää ja monipuolistaa yritysvastuunsa tavoitteista ja tuloksista raportointia. Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään kolmipilarimallin mukaisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Atria on valinnut GRI-ohjeistosta oman toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Olennaisuudet on määritelty sidosryhmäkyselyjen ja erilaisten selvitysten avulla. Tätä Atrian yritysvastuuraporttia ei ole varmennettu puolueettomasti. Yritysvastuuraportin teksti ja muu esitys eivät seuraa GRI-suosituksen mukaista tunnuslukujen järjestystä eikä otsikointia. Raportin lopussa olevassa taulukossa on kuitenkin verrattu sen kattavuutta GRI-suosituksiin. Raportissa on mukana case-esimerkkejä, jotka kuvaavat yhtiön vastuullisuutta käytännössä. Mukana on myös Atrian toimialaa ja toimintaympäristöä kuvaavia lyhyitä artikkeleita. Tämä on Atrian ensimmäinen, erillinen yritysvastuuraportti. Aiemmin yritysvastuuta on esitelty ja raportoitu osana vuosikertomusta. Raportti kattaa yhtiön toiminnan tilikaudelta Atria julkaisee raportin sähköisenä. Julkaisuajankohta on joulukuu 21. Atrian yritysvastuun raportti kattaa lähtökohtaisesti toiminnan koko konsernin laajuisesti. Pääosin yritysvastuuraportti on itsenäinen, Atrian yritysvastuusta kertova kokonaisuus. Raportoinnin piiriin kuuluvaa hallinnointiosuutta ei kuitenkaan raporttiin sisälly. Se on luettavissa Atrian vuoden 29 vuosikertomuksesta esimerkiksi Atrian verkkopalvelusta osoitteessa Yritysvastuun mittarointi vaihtelee hyvin paljon Atrian eri liiketoiminta-alueilla. Syynä tähän on liiketoimintojen erilainen luonne eri alueilla. Raportoinnin kannalta kattavin tunnusluvusto on Atria Suomessa. Esimerkiksi ympäristötunnuslukujen tilastoinnin vakiinnuttaminen koko konsernin tasoisesti vie aikaa. Tässä raportissa konsernitasolla raportoidaankin vain energian- ja vedenkulutus. Yritysvastuuraporttiin sisällytettäviä indikaattoreita lisätään suunnitelmien mukaisesti seuraavina raportointivuosina. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa. Tämän mukaisesti Atria viestii yritysvastuustaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen avoimesti, kattavasti ja järjestelmällisesti. 1) Atria -ilmaisulla tarkoitetaan tässä yritysvastuuraportissa koko Atria-konsernia. Konsernin emoyhtiö on Atria Oyj. 2) Jotkut raportissa esille otetut asiat sijoittuvat vuodelle 21 ajankohtaisuutensa vuoksi.

3 3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Toimitusjohtajalta... 4 Keskeiset tulokset vuonna Organisaation kuvaus... 6 Atrialainen ruokaketju... 6 Atrian strategia... 6 Perustiedot Atria-konsernista... 7 Tuotemerkit... 8 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät... 9 Operatiivinen rakenne... 1 Merkittävimmät muutokset yhtiörakenteessa Atrian sidosryhmät Atrian Kädenjälki -ohjelma Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu...23 Hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen...24 Turvallinen Atria Laatu...3 Tuotekehitys ja markkinointi...31 GRI-sisältövertailu...32 Kartta ja yhteystiedot...33

4 4 TOIMITuSJOHTAJALTA Vakauttamisen vuosi 29 Vuosi 29 oli Atrian liiketoimintojen kannalta vakauttamisen vuosi. Vakautimme toimintojamme edellisvuoden suurten yritysostojen jälkeen ja keskityimme erityisesti kannattavuutemme parantamiseen. Yritysvastuun näkökulmasta vakauttamistoimenpiteet ja niihin liittyvät tehostamisohjelmat vaikuttivat muun muassa henkilöstön määrään vähentävästi kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Jatkoimme kuitenkin vastuullisten toimintatapojemme johdonmukaista kehittämistä liiketoiminnan voimakkaista muutoksista huolimatta. Pystyimme edistämään vastuullisten käytäntöjen harmonisointia muun muassa ympäristö-, tuoteturvallisuus- ja tuotekehitysasioissa eri liiketoiminta-alueiden kesken. Tosin joidenkin keskeisten ohjaavien välineiden, kuten Atrian eettisen ohjeiston, hyväksyminen siirtyi vuoteen 21. Kansantalouksien supistuminen Itämeren maissa vuonna 29 heikensi merkittävästi Atrian kasvuedellytyksiä. Ostovoiman vähentyminen ja talouden epävarmuus painoivat elintarvikkeiden kysynnän laskuun päivittäistavarakaupassa. Food Service -tuotteiden kokonaiskysyntä väheni tätäkin enemmän sekä volyymeissa että arvossa mitattuna. Myös kuluttajien ostotottumukset muuttuivat; yksikköhinnaltaan edullisempien tuotteiden suhteellinen osuus kasvoi useissa tuoteryhmissä. Atrian liikevaihto laski 41 miljoonaa euroa eli 3, prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli miljoonaa euroa. Vähentyneen myynnin lisäksi liikevaihtoamme pienensi Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon nähden. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihtomme pieneni 1,2 prosenttia. Toimintaympäristömme voimakkaista muutoksista ja hintakilpailun kiristymisestä huolimatta kannattavuutemme kehittyi tyydyttävästi. Liikevoittomme oli 27,5 miljoonaa euroa, joka sisälsi kertaluonteisia kuluja 13,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoamme pienensi ennen muuta Atria Venäjään edellisvuonna liitetyn Campomos-yhtiön alkuvuoden suuret tappiot sekä Atria Skandinaviaan kesään asti kuuluneen Lätta Måltider -liiketoimintojen tappiollisuus. Tuloskehityksemme veturi oli Atria Suomi, jonka liikevoitto kasvoi yli neljänneksen noin 43 miljoonaan euroon. Myönteistä kehitystä vauhditti erityisesti kustannusten ja myyntihintojen välisen tasapainon erinomainen hallinta. Vuoden lopulla Atria Suomen myyntivolyymit elpyivät kesän notkahduksen jälkeen ja olivat odotusten mukaiset. Atrian pitkä, yli 1 vuoden historia on yksi konkreettisimpia osoituksia siitä, että se on tehnyt oikeita ratkaisuja ja toiminut vastuullisesti. Näin pitkä historia on mahdollista vain rehelliselle, oikeudenmukaiselle ja lainsäädäntöä noudattavalle yritykselle. Atria on myös kyennyt vastaaman niihin odotuksiin, joita sille tärkeät sidosryhmät ovat yritystä kohtaan osoittaneet. Näitä ryhmiä ovat erityisesti asiakkaat ja kuluttajat, yrityksen omistajat, liharaakaaineen toimittajat ja muut yhteistyökumppanit sekä tietysti yrityksen henkilökunta kaikissa toimintamaissamme. Vastuullinen toiminta ja sen läpinäkyvyys ovat Atrian ja koko elintarviketeollisuuden keskeinen haaste ja kehittämisen painopiste. Voin sanoa, että vastuulliset toimintatavat ja kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet ovat myös yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme. Niiden avulla voimme luoda strategiamme mukaista kestävää ja kannattavaa kasvua, joka puolestaan on edellytyksenä sosiaalisten ja ympäristövastuidemme menestykselliselle edistämiselle. Matti Tikkakoski Toimitusjohtaja

5 5 KeSKeISeT TuLOKSeT VuONNA 29 Taloudellinen vastuu Atria saavutti keskeisen taloudellisen tavoitteensa: toiminnot saatiin vakautettua edellisvuoden suurten yritysostojen jälkeen. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kannattavuus oli tyydyttävä: voitto ennen veroja oli edellisvuoden tasolla. Kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin kustannustehokkuutta parantavia tehostamistoimia. Hankinnat ja ostot kuluineen olivat noin 1,7 miljardia euroa. Atria maksoi palkkoja ja palkkioita 185 miljoonaa euroa ja veroja sosiaalikuluineen 36 miljoonaa euroa. YmpärisTövasTuu Atria jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energian kokonaiskulutus aleni 1,4 prosenttia, mutta tuotettuja kiloja kohden kulutus kasvoi viisi prosenttia. Konsernitasolla veden kokonaiskulutus laski neljä prosenttia, mutta veden käytön tehokkuus heikkeni kahdeksan prosenttia. Hiilidioksidipäästölukuja ei kyetty konsernitasolla laskemaan eri liiketoiminta-alueiden metodisten erojen takia. Atria Suomi saavutti keskeiset ympäristötavoitteensa, joita mitataan energian- ja vedenkäytön, jäteveden kuormituksen, kaatopaikkajätteen ja pakkausmateriaalien hallinnan kautta. sosiaalinen vastuu Liiketoimintojen yhdistymisen ja tehostamisen tuloksena henkilöstöä vähennettiin usean sadan työpaikan verran. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi määräaikaisten rekrytointien kautta edellisvuoden tasolla ja oli noin 6 2. Työhyvinvointia kehitettiin liiketoiminta-alueittain: Suomessa merkittävimmät hankkeet olivat Varhainen välittäminen -projekti ja ikäjohtamisen PUHTI-ohjelma. Henkilöstön osaamista kehitettiin pitkäjänteisesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, josta merkittävin oli Atria Future Leader Program -johtajakoulutus Henkilöstökyselyssä esiin tulleista kaikkia liiketoiminta-alueita koskevista kehittämiskohteista toteutettiin lähes 9 prosenttia.

6 6 ORGANISAATION KuVAuS Atrialainen ruokaketju Atrialla on liiketoimintansa kannalta sidokset useille tahoille, joiden kanssa yhtiö ja sen edustajat ovat vuorovaikutuksessa ja jotka toimillaan ja päätöksillään vaikuttavat välittömästi tai välillisesti yhtiön menestymiseen ja toimintaedellytyksiin. Atria tuottaa ruokaa alkutuotannosta kuluttajien ruokapöytään. Atrialainen ruokaketju on monivaiheinen, ja se vaihtelee hyvinkin paljon tuoteryhmien ja liiketoiminta-alueiden mukaan. Atrialaisen ruokaketjun päävaiheet ovat alkutuotanto, teollinen tuotanto, asiakas ja kuluttaja sekä vaiheita läpileikkaava logistinen ketju. Omaa alkutuotantoa Atrialla on Venäjällä ja Virossa. Suomessa liharaaka-aineen tuottamisesta vastaavat sopimustuottajat. Atria Skandinavia hankkii liharaakaaineensa kansallisilta ja kansainvälisiltä liharaaka-ainemarkkinoilta. Atrian strategia Atrian missio on Hyvä ruoka parempi mieli. Atrian visiona on olla kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruoka-alalla Itämeren alueella ja Venäjän Euroopan puoleisissa osissa. Atrian tavoitteena on olla markkinajohtaja tai markkinakakkonen kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Näin sillä on parhaat mahdollisuudet tuottaa omistajilleen kestävää lisäarvoa. Atrian tuotemerkkien tavoitellaan olevan kahden tunnetuimman merkin joukossa ja asiakkaidensa halutuin yhteistyökumppani kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla ja kehittyvillä liha-alan markkinoilla. Atria pyrkii olemaan toimialansa tehokkain ja virtaviivaisin yritys. Atria pyrkii myös olemaan paras työpaikka: välineinä ovat hyvä johtaminen ja järjestelmällinen, strategiaan pohjautuva osaamisen kehittäminen. atrian arvot ovat kuluttajalähtöisyys ja asiakasyhteistyö yksilö- ja yhteisöosaaminen verkostoituminen kustannustehokkuus. Alkutuotanto Teollinen tuotanto Asiakas Kuluttaja logistiikka logistiikka logistiikka

7 7 ORGANISAATION KuVAuS Perustiedot Atria-konsernista Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Liikevaihdoltaan Atria-konserni on suurin lihanjalostaja Suomessa ja yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Emoyhtiö Atria Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat kansainvälisen konsernin, jonka kotipaikka on Kuopio. Atrian pääkonttori sijaitsee Nurmossa. Atrian liikevaihto vuonna 29 oli miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, milj. euroa 1 316, 1 356,9 Liikevoitto, milj. euroa 27,5 38,4 Liikevoitto, % 2,1 2,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 16,5 16,7 Osakekohtainen tulos, euroa,25,42 Omavaraisuusaste, % 39,7 38,4 Bruttoinvestionnit, milj. euroa 33, 152,6 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,5 11,2 Henkilöstö keskimäärin Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service 3 -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 193, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on osakasta. Atria Oyj:n tuotteita ovat tuore ja kuluttajapakattu liha, lihavalmisteet, valmisruoat, siipikarjatuotteet ja herkuttelutuotteet. Atria valmistaa lihatuotteita porsaasta, naudasta ja siipikarjasta. Lihavalmisteet ovat leivänpäällisiä ja makkaroita. Valmisruokatuotteita ovat muun muassa kotiruokatuotteet sekä pika- ja kioskiruoat. Raportointikaudella Atria ei saanut palkintoja. 3) Sisältää hotelli-, ravintola- ja suurkeittiö -asiakkuudet (HoReCa) sekä julkishallinnon asiakkuudet. TUOTERYHMIEN VALMISTUS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Atria Oyj on jäsenenä Suomessa elintarviketeollisuusliitto ETL:ssä, Kansainvälisessä Kauppakamarissa, Pohjoismaisen kansalaistyön keskusliitto Pohjola-Nordenissa sekä osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervossa Venäjällä Pietarin ja Leningradin oblastin lihayhdistyksessä ja ruokateollisuusyhdistyksessä sekä Venäjän osaamista edistävässä East Officessa Ruotsissa elintarvikeyhdistyksissä Livsmedelsföretag LI:ssä, Kött och Charkföretagen KCF:ssä, Djupfrysningsbyrån Swedish Frozen Food Institutessa, Dagligvaruleverantörers fördund DLF:ssä, Institutet för livsmedel och bioteknik SIK:ssa, Ideon Agrofoodissa sekä innovaatioverkostossa Innovatio Pioneersissä. Virossa henkilöstöyhdistus Eesti Personaalitöö Arendamise Ühingissä, kauppakamari Eesti Kaubandus - Töötuskodassa, GS1 Estonia MTÜ:ssä ja elintarviketeollisuuden liitossa Eesti Toiduainetetööstuse Liit. Tuore ja kuluttajapakattu liha Lihavalmisteet Valmisruoat Siipikarjatuotteet Herkuttelutuotteet Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia

8 8 ORGANISAATION KuVAuS Tuotemerkit Vahvat alueelliset ja kansainväliset tuotemerkit ovat olennainen osa Atrian kasvustrategiaa. Investoimalla niihin Atria turvaa nykyisten tuoteryhmiensä ja palveluidensa kilpailukykyä sekä helpottaa uusien tuoteryhmien ja ruoka-alan innovaatioiden markkinoille tuomista. Atrian tavoite on, että sen tuotemerkit ovat kahden tunnetuimman merkin joukossa kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla sekä kehittyvillä lihavalmiste- ja lihaalan markkinoilla. Päätuotemerkeillä voi olla tuoteryhmäkohtaisia alatuotemerkkejä. Esimerkiksi Atria Suomen päätuotemerkki on Atria, jonka alabrändejä ovat Wilhelm ja Atria Fresh. KunKin liiketoiminta-alueen johtavat TuoTemerKiT Atria Suomi: Atria Skandinavia: Atria Venäjä: Atria Baltia:

9 9 ORGANISAATION KuVAuS Liiketoiminnot ja asiakasryhmät Atria Oyj:n liiketoiminnot ovat liha-, lihavalmiste- sekä ateria- ja siipikarjaliiketoiminta, joita suunnataan päivittäistavarakaupalle, Food Service -sektorille, konseptiasiakkuuksille, elintarviketeollisuudelle ja vientiin. LIIKETOIMINNOITTAIN ASIAKKAAT jakautuvat SEURAAVASTI Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Liha Lihavalmiste Ateria Siipikarja Herkuttelutuotteet ASIAKKUUKSITTAIN LIIKETOIMINNOT jakautuvat SEURAAVASTI Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakauppa Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia Atria Skandinavialla on lisäksi omana asiakasryhmänään Deli- ja Denmark-asiakkuudet.

10 1 ORGANISAATION KuVAuS Operatiivinen rakenne atria suomi Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt ovat Atria Suomi Oy, A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy. Atria Suomi Oy kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Yhtiö on liikevaihdolla mitaten Suomen suurin lihanjalostusyritys. Atria Suomi Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Forssassa, Kuopiossa, Kauhajoella ja Karkkilassa. A-Tuottajat Oy on lihanhankintaan keskittynyt tytäryhtiö ja A-Rehu Oy rehuliiketoimintaan keskittynyt yhtiö. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Koskenkorvalla ja Varkaudessa. Vuonna 29 Atria Suomen kannattavuus parani, ja se oli tyydyttävä taantuneen kysynnän ja laskuun kääntyneiden hintojen leimaamilla ruokailutuotemarkkinoilla. Kannattavuutta paransi ennen muuta kustannusten hyvä hallinta. Myynnin tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet ja liikevaihto hieman laski. Eniten pienentyi kaupan omien merkkituotteiden ja Food Service -tuotteiden myynti. atria skandinavia Atria Skandinavian keskeisimmät yhtiöt ovat Atria Retail AB, Atria Foodservice AB, Atria Deli Ridderheims & Falbygdens AB, Atria Consept AB ja Atria Denmark 3-Stjernet A/S. Atria Retail AB toimittaa kuluttajapakatun lihan, lihavalmisteiden ja valmisruoan päivittäistavarakaupalle, Atria Foodservice AB on lihavalmisteiden ja valmisruoan toimittaja suurkeittiöille, Atria Deli Ridderheims & Falbygdens AB toimittaa tuoreet herkuttelutuotteet päivittäistavarakaupalle ja suurkeittiöille, Atria Concept AB on Sibylla-pikaruokakonseptin kehittäjä ja toimittaja sekä Atria Denmark 3-Stjernet A/S toimittaa leivänpäälliset päivittäistavarakaupalle erityisesti Tanskassa. Vuonna 29 Atria Skandinavian kasvu ja kannattavuus eivät olleet tavoitteiden mukaisia. Liikevaihtoa pienensi Lättä Måltider -liiketoiminnan myynti, Ruotsin kruunun heikko kurssi ja joidenkin tuoteryhmien vähentynyt kysyntä. Kannattavuus oli heikko erityisesti alkuvuodesta. Tulosta pienensi tuontiraaka-aineiden kallistuminen heikon valuutan takia sekä Lättä Måltiderin tappiollisuus. Tappiollisen liiketoiminnan myyminen sekä voimakkaat tehostamistoimet paransivat tuloksentekoedellytyksiä loppuvuodesta. atria venäjä Atria Venäjä toimii Venäjällä kahdessa paikassa, kahdella päätuotemerkillä. Pietarissa päätuotemerkki on Pit-Product, jonka nimissä tehdään lihavalmisteista erityisesti makkaroita ja leivänpäällisiä. Lihanjalostuslaitokset sijaitsevat Leningradin oblastissa Sinyavinossa ja Gorelovossa. Gorelovon tehtaan yhteydessä on yhtiön logistiikkakeskus. Moskovassa päätuotemerkkinä on CampoMos, jonka nimissä tuotetaan lihavalmisteita, leivänpäällisiä, pitsoja, ruokamakkaroita ja tuorelihaa. Tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Moskovassa. Yhdistelmäsikala on Moskovan oblastin alueella. Vuonna 29 Atria Venäjän liikevaihto kasvoi tuntuvasti ja edellisvuonna ostetun Campomos-yhtiön liittäminen Atria Venäjään eteni suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan kannattavuus jäi kuitenkin epätyydyttäväksi. Liiketoiminta-alueen kahdesta yhtiöstä Pit-Product-yhtiön liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti ja tavoitteiden mukaisesti. Campomos-yhtiönkin kannattavuus kohentui merkittävästi, mutta tulos oli tappiollinen. Tämän takia myös koko Atria Venäjän liiketulos jäi tappiolliseksi. atria BalTia Atria Baltiassa Atria näkyy kolmella tuotemerkillä, jotka ovat Maks & Moorits, Wõro ja VK. Atria Baltian tuotantolaitokset sijaitset Virossa Valgassa ja Vastse-Kuustessa. Vuonna 29 Viroon keskitetyt Atria Baltian toiminnot kasvoivat yritysostojen ansiosta. Toiminnan kannattavuus oli kuitenkin epätyydyttävä kysynnän ja hintojen voimakkaan laskun takia. Liiketulos oli tappiollinen.

11 11 ORGANISAATION KuVAuS Merkittävät muutokset yhtiörakenteessa Vuonna 29 Atria ei toteuttanut yritysostoja, vaan se keskittyi ostettujen yhtiöiden liittämiseen ja toimintojen vakauttamiseen. Atrian kansainvälistä kasvua tukivat edellisenä vuonna toteutetut neljä yrityskauppaa, joista arvoltaan merkittävin yritysosto oli venäläisen OOO Campomos -lihanjalostusyhtiön hankinta. Yhtiön osto mahdollisti Atrian etabloitumisen Moskovan markkinoille. Ruotsalaisen AB Ridderheims Delikatesser -yhtiön ostolla Atria loi tuoreisiin herkuttelutuotteisiin erikoistuneen Atria Deli -liiketoiminnon, joka on segmenttinsä johtava toimija Ruotsissa, ja sen kansainväliset kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Virosta Atria osti kaksi lihanjalostusyritystä, minkä ansiosta Atria kasvoi markkinoiden toiseksi suurimmaksi toimijaksi. Atria Skandinavia myi kesäkuussa 28 voileipä- ja salaattiannoksiin keskittyneen Lättä Måltider -liiketoiminnon Ruotsissa. Liiketoiminnon liikevaihto edellisenä vuonna oli noin 25 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 125. Toiminnon kannattavuus oli heikko. Atria solmi joulukuussa 29 sianlihatuotantoa Venäjällä koskevan yhteistyösopimuksen tanskalaisen Dan Invest A/S:n kanssa. Sopimuksen mukaan Atria saa 26 prosentin osuuden kaksi sikalaa omistavasta OOO Dan Invest -yhtiöstä. Sen tuotanto alkaa vuosien aikana. Case Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmasta eväitä tuleville kokeille Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelma avittaa nuoria kokkeja uransa alussa. Koulutusohjelma antaa nuorille ruoka-alasta kokonaisvaltaista ja innostavaa tietoa, josta he saavat aineksia oman uransa ja osaamisensa kehittämiseen. Atria Akatemia-erikoistumisopinnot kestävät noin vuoden, ja koulutus sisältää teoriaa ja käytännön työssäoppimista. Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmassa ruoka-alan huippuosaajat ja edustajat jakavat tuoreimmat tietonsa opiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman johtajina ovat toimineet kokeneet kokit kuten jyrki sukula, aki Wahlman ja jaakko nuutila. Koulutuksen rennossa ja luovassa vuorovaikutuksessa syntyy uusia reseptejä suomalaisen ruoka-alan menestykseen. ensimmäinen Atria 1 Nuorta Kokkia -kurssi järjestettiin vuonna 23 Atrian 1-vuotisjuhlan kunniaksi. Vuoden 23 jälkeen Atria 1 Nuorta Kokkia -kurssin käyneitä on jo yli 6. Lisätietoja

12 12 ORGANISAATION KuVAuS Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Mittarit Vuorovaikutuskanavat Atrian sidosryhmät Atria käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät Atria on määritellyt liiketoimintastrategiasta käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, omistajat, viranomaiset, henkilöstö ja tavarantoimittajat. Muita sidosryhmiä ovat alihankkijat, lähiyhteisöt, oppilaitokset ja media. Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan Atria kartoittaa laaja-alaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Atria suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raaka-ainetoimittajia valitessaan Atrian yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella Atrian liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. Atrian ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Kuluttajan osto- ja ruokailutottumusten tunteminen on elintarviketeollisuuden keskeisimpiä haasteita. Atria panostaa kuluttajatutkimukseen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalla on selkeä ja konkreettinen tavoite: Atria pyrkii aidosti tuotteiden ja konseptien onnistuneeseen, kuluttajalähtöiseen kaupallistamiseen. Omistajat Sijoittajat Rahoittajat Asiakkaat Viranomaiset Alihankkijat ja yhteistyökumppanit Mielipidevaikuttajat ja media Henkilöstö Kuluttajat Lähiyhteisöt ja oppilaitokset sijoituksien tuotto, yritystoiminnan jatkuvuus, päätäntävalta sekä pääoman palautukset lainojen lyhennykset sovittuna aikana, luotettavuus, jatkuvuus, velankestokyky kilpailukykyiset hinnat, turvallisuus ja laatu, asiakaslähtöinen palvelu, luotettavuus toimituksissa sekä muussa toiminnassa verotulot, työllistäminen, kansainvälinen kilpailukyky, investoinnit, avoimuus, yhteistyö ja ympäristön huomioon ottaminen luotettava laskujen maksaminen, pitkäaikainen asiakassuhde, ennustettavuus ja kasvava kysyntä läpinäkyvyys, alan asiantuntijuus palkka, työsuhteen jatkuvuus, sosiaaliedut, viihtyvät ja turvalliset työolot ja uralla etenemismahdollisuus tuotteita kuluttajan tarpeeseen, edullinen hinta, turvallisuus ja laatu, luotettavuus, eettisesti oikeutetut tuotteet työllistäminen, yhteistyö, ympäristöstä huolehtiminen, harjoittelupaikat riskin kantaminen pääoman muodossa vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan yhteiset toimintamallit, sovittujen asioiden toteuttaminen, ennusteet lainsäädäntö, julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raakaaineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen työpanos, innovatiivisuus Atrian tuotteiden valinta, luottamus ja maksuvalmius Atria-brändiä kohtaan julkiset palvelut kuten koulutus, infratekniikka sidosryhmäkysely asiakastyytyväisyystutkimus sidosryhmäkysely medialuotaus kehityskeskustelut, työilmapiirikysely, sairauspoissaolot kuluttajatutkimukset, kuluttajakäyttäytyminen henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, yhtiökokous, Capital Markets Day, pörssi- ja mediatiedotteet vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, pörssi- ja mediatiedotteet henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat, vierailut henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, sidosryhmäkysely, seminaarit ja tapahtumat, viranomaisyhteistyö, pörssija mediatiedotteet henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestimet, sidosryhmäkyselyt, tuotelanseeraukset, kampanjat, seminaarit ja tapahtumat, tutkimus- ja kehitysprojektit henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, Hyvä Ruoka asiakaslehti, pörssi- ja mediatiedotteet, mediayhteistyö henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestintä, kehityskeskustelut, henkilöstötutkimukset, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat, Meidän Atrium henkilöstölehti, yksiköiden omat viestintäkanavat markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, tutkimus- ja kehitysprojektit

13 13 ATRIAN KäDeNJäLKI -OHJeLMA Yritysvastuuohjelma Atrian yritysvastuun kehittäminen eteni merkittävästi vuonna 21. Yhtiö julkaisi kesällä eettiset toimintaohjeensa nimellä Atrian Tapa Toimia. Yhtiö myös käynnisti laaja-alaisen ja pitkäjänteisen Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelman, joka näkyy ja vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa. Atrian Kädenjälki -ohjelma kokoaa Atria vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt, projektit ja tulokset sekä viestii niistä kattavasti ja läpinäkyvästi. Yksi osa Atrian Kädenjälki -ohjelmaa on Atrian Tapa Toimia -toimintaohjeet. Atrian Kädenjälki -ohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan ensivaiheessa seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: talous ympäristö eläinten hyvinvointi tuoteturvallisuus ravitsemus henkilöstö viestintä. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä Atria pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Atrian Kädenjälki -ohjelma kehittää ja syventää Atrian vastuullisia käytäntöjä erityyppisillä kehitysprojekteilla, jotka vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Kehitysprojektit nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Atrian Kädenjälki -ohjelman tunnus on Atrian Kädenjälki -merkki. Merkki kertoo jokaisen atrialaiseen ruokaketjuun osallistuvan henkilökohtaisesta panostuksesta kädenjäljestä ja viestii väreillään vastuullisuuden vaikutuksista. VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

14 14 ATRIAN KäDeNJäLKI Yritysvastuuohjelman johtaminen Atrian Kädenjälki -ohjelmaa johdetaan kahden ryhmän avulla. Nämä ovat Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) ja Atria CR (Corporate Responsibility). Atria CRMM:n kokoonpano tukee Kädenjälki-ohjelman johtamista koko konsernissa ja varmistaa, että liiketoiminta-aluekohtaiset kehityshankkeet tukevat yhteisiä tavoitteita. Tämä ryhmä käyttää olennaisen tiedon lähteenä omia sidosryhmäselvityksiä sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja toimialan selvityksiä. CR-ohjausryhmien tehtävä kaikilla liiketoimintaalueilla on tarkemmin analysoida liiketoiminta-alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien Atrian vastuullisuuteen liittyvät odotukset. Ohjausryhmien organisoinnin avulla huolehditaan siitä, että kustakin sidosryhmärajapinnasta on edustaja CR-ohjausryhmissä. Tällöin strategisesti tärkeiden sidosryhmien näkemykset ovat jatkuvasti osana päätöksentekoa. Case Atrian Tapa Toimia eettisesti oikein Atria julkisti eettiset toimintaohjeensa Atrian Tapa Toimia syksyllä 21. Ohjeet heijastavat Atrian arvoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat kohti kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista. Atrian Tapa Toimia on ohjeisto niistä odotuksista, joita yhtiöllä on työntekijöidensä käyttäytymisestä sekä työntekijöidensä eettisistä ja lainsäädännöllisistä perusvastuista silloin, kun he toimivat Atrian edustajina. Atrian Tapa Toimia kattaa viisi kokonaisuutta, jotka ovat Turvallinen Atria Laatu Ympäristön kunnioittaminen Sidosryhmäsuhteet Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan rehellisyys. eettiset ohjeet koskevat kaikkia Atrian työntekijöitä, kumppaneita ja toimihenkilöitä sekä johtoryhmän, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Ohjeet kattavat Atrian kaikki liiketoiminta-alueet ja myös ne kumppanuudet ja yhteisyritykset, joissa Atrialla on enemmistöosuus ja/tai vastuutehtäviä. Atrian Tapa Toimia -toimintaohje on jaettu jokaiselle atrialaiselle Atrian konsernilehden, Meidän Atriumin, välissä. Lisäksi lehdessä on käsitelty monipuolisesti toimintaohjetta ja vastuullisuuden merkitystä omassa työssä.

15 15 TALOuDeLLINeN VASTuu Lähtökohtana kannattavuus Taloudellisella vastuullaan Atria tarkoittaa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista niin, että se voi tuottaa pitkäjänteisesti taloudellista lisäarvoa omistajille ja muille sidosryhmille sekä lisätä hyvinvointivaikutuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi Atrian toiminnalta edellytetään ennen muuta kannattavuutta. Tätä tukevat hyvä kilpailukyky ja tehokkuus sekä liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta. Taloudellinen vastuu tarkoittaa Atrialla myös tervei- den ja vastuullisten liiketoimintatapojen noudattamista. Liiketoiminnan vastuullisuutta sekä yhtiön päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat kansalliset lainsäädännöt ja säädökset sekä muun muassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi. Kannattavuus ja tehokkuus luovat edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Atrialla nähdään, että sosiaalisen ja ympäristövastuun kantaminen toimivat myös toiseen suuntaan eli taloudellista vastuuta vahvistavina tekijöinä. Case atrian Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Asiakkaat Päivittäistavarakauppa Food Service -asiakkaat Alan teollisuus Vientiasiakkaat Atria Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot MeuR Yhteistyökumppanit erityisesti alkutuotanto Ostot ja muut kulut 1 72 MeuR Henkilöstö Palkat ja palkkiot 185 MeuR Yhteiskunta Verot ja sosiaalikulut 36 MeuR Omistajat Osingot 1) 6 MeuR Rahoittajat Rahoituskulut 12 MeuR Kasvuinvestoinnit Bruttoinvestoinnit Tutkimus ja tuotekehitys 42 MeuR Tulevaisuusseminaari katsoo tulevaisuuteen Atrian Tulevaisuusseminaarissa helmikuussa 21 kurkotettiin tulevaisuuteen muun muassa kriisien, talouden, median ja kuluttajakäyttäytymisen näkökulmista. Seminaarin pääpuheenvuoron esitti Nobel-palkittu, presidentti martti ahtisaari, joka puhui aiheesta Kriisien hallinta ja ajan taloudelliset haasteet. Media-alan tulevaisuuteen katsoi Suomen suurimman sanomalehtitalon, Sanoma News Oy:n toimitusjohtaja mikael pietikäinen. Kuluttajakäyttäytymistä luotasi kahden vuoden perspektiivillä kansainvälisen igd-tutkimuslaitoksen konsultti jamie Trust, ja talouden näkyviä valotti Sampopankin pääekonomisti lauri uotila. Jo kahdeksatta kertaa järjestettyyn seminaariin osallistui noin 25 suomalaisen elinkeinoelämän ja valtiovallan päättäjää. Tulevaisuutta luotaava seminaarisarja aloitettiin Atrian 1-vuotisjuhlavuotena 23.

16 16 YMPäRISTöVASTuu Perusedellytyksenä ympäristön hyvinvointi Ympäristön hyvinvointi on Atrian ja koko elintarviketeollisuuden toiminnan perusedellytys. Atria konsernin ympäristövastuu rakentuu kolmesta pääelementistä: ekologisen ympäristön huomioonottamisesta toiminnan kaikilla tasoilla välillisten ympäristövaikutusten tunnistamisesta toimintaketjun eri vaiheissa välittömien ympäristövaikutusten vähentämisestä käytännön toiminnassa. Atrian keskeiset ympäristönäkökohdat ovat energian käyttö, veden käyttö, jäteveden aiheuttama kuormitus ja yhdyskuntajätteen synty. Välillisesti merkittäviä ovat kuljetukset sekä alkutuotanto. Näiden vaikutuksista ollaan tietoisia, ja esimerkiksi kuljetusten osalta seurataan polttoaineen kulutusta ja alkutuotannossa ympäristötuen ehtoihin sitoutuneiden tuottajatilojen osuutta kaikista tiloista. Ympäristöjohtamista kehitetään konsernin arvojen mukaisesti verkottumalla, jolloin muiden toimijoiden kanssa kehitetään parhaat ympäristöjohtamiskäytännöt jatkuvan parantamisen tueksi. Ympäristöjohtamisen taustalla Atria Suomella ja osin Atria Skandinavialla on ISO 141 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Muilla liiketoiminta-alueilla pyritään vastaavaan ympäristöjohtamisen tasoon. Atria Suomen ympäristöjohtamisesta vastaa johtoryhmän alaisuudessa toimiva ohjausryhmä, jonka tehtävä on ympäristöjohtamisen suunnittelu ja seuranta. Ohjausryhmässä on edustajia ostotoiminnosta, tuotannosta, tuotekehityksestä, pakkaussuunnittelusta sekä energiantuotannosta. Ryhmän kokoonpano varmistaa, että johtaminen kattaa kaikki alueet, joilla Atrian on mahdollista hallita ympäristövaikutuksia. Ryhmä analysoi edellisenä vuonna saavutetut tulokset, suunnittelee tarvittavat investoinnit ja asettaa tavoitteet tulevalle jaksolle. Ohjelmakauden tavoitteet (Atria Suomi) Sähkön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 Lämmön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 Tuotantoon suhteutettu vedenkäyttö säilytetään vuoden 28 tasolla energiajakeen määrän lisääminen 5 prosenttiin vuoteen 211 Jätevesiarvojen pitäminen ympäristölupamääräysten tasolla Ympäristöarvojen huomioiminen liitetään kiinteäksi osaksi pakkaussuunnittelua. Vuoden 29 tulokset (Atria Suomi) Sähkönkulutus pysyi tavoitetasolla. Kolmen vuoden aikana suhteellinen sähkönkulutus on vähentynyt lähes 5 prosenttia. Veden käytössä tavoiteraja on alitettu, ja veden käytön tehokkuus on parantunut kolmen vuoden aikana noin 15 prosenttia. Yhdyskuntajätteen määrä nousi yli tavoiterajan laatuvaatimusten kiristymisen vuoksi. Jäteveden laatu hallittiin vuoden aikana hyvin ja hapenkulutukselle asetettu tavoiteraja alitettiin selvästi.

17 17 YMPäRISTöVASTuu Case Suomessa kasvatettua lähiruokaa Atria luottaa suomalaiseen lihaan. Kaikki Atriatuotemerkillä myytävät sianliha-, naudanliha- ja siipikarjatuotteet on valmistettu suomalaisilta tuottajilta tulleesta raaka-aineesta. Kotimaisen lihan käyttöä puoltavat monet syyt, kertoo Atria Suomi Oy:n liha- ja alkutuotantoliiketoiminnasta vastaava johtaja matti perälä. Suomalainen liha on laadukasta, sillä eläinten terveystilanne on hyvä, eikä lihassa ole esimerkiksi raja-arvoja ylittäviä määriä salmonellaa tai antibioottijäämiä. Ostamalla lihan kotimaisilta sopimustuottajilta pystymme hallitsemaan koko tuotantoketjun: tiedämme missä eläin on syntynyt ja kasvanut, mitä rotuja siinä on, mitä sille on syötetty ja millainen sen terveystilanne on ollut. Suomalaista lihantuotantoa valvotaan tarkasti. Atrian verkoston sianlihantuottajat kuuluvat kansalliseen SIKAVA-rekisteriin, johon kirjataan muun muassa kaikki eläinten lääkintä- ja terveystiedot. Näillä tiloilla eläinlääkäri tekee säännöllisiä terveydenhuoltokäyntejä. Sen lisäksi A-Tuottajien henkilökunta tekee tilakäyntejä ja opastaa eläinten hoidossa ja kasvatuksessa. Suomessa kasvatettu liha on lähiruokaa, jota suomalaiset arvostavat, Perälä toteaa. Atria on sitoutunut hankkimaan Atria-tuotteiden liharaaka-aineen 1-prosenttisesti suomalaisilta tuottajilta. Suomessa lähes kaikki teollisuuden tarvitsema raaka-aine hankitaan suomalaisilta maatiloilta, joilla tuotetut teuraseläimet teurastetaan, leikataan ja prosessoidaan Atrian tehtailla. Atria-tuotemerkillä myytävien tuotteiden liharaaka-aineen tulee olla Suomessa tuotettua, kertoo Atrian alkutuotannosta vastaava Atria Venäjän toimitusjohtaja juha ruohola. Vuonna 29 Suomessa tuotettiin sianlihaa yhteensä 25,6 miljoonaa kiloa. Atrian kautta tästä lihamäärästä tuli markkinoille 89 miljoonaa kiloa eli Atrian markkinaosuus kotimaisesta sianlihasta oli 43 prosenttia. TiesiTKö, että Teurastamoteollisuus kierrättää sivutuotteet ja jätteet Teurastamot tuottavat vuosittain yli 2 tonnia erilaisia sivutuotteita. Tästä määrästä vain murtoosa päätyy kaatopaikalle, sillä teurastamoteollisuus kierrättää lähes kaiken syntyneen sivutuotteen ja jätteen. Huomattava osa teurastettavan eläimen elopainosta on erilaisia sivutuotteita. Naudalla niiden osuus on 45 prosenttia elopainosta, sialla ja broilerilla keskimäärin yli 35 prosenttia elopainosta. Suuri osa teurastamoteollisuuden sivutuotteista on syötäväksi kelpaamatonta, ja se ohjataan destruktio- eli tuhoamislaitokseen. Osa sivutuotteista voidaan käyttää myös elintarvikkeena. esimerkiksi elimet ja veri voidaan prosessoida elintarvikkeiden raaka-aineeksi tai kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Sivutuotteita voidaan käyttää myös energiaksi. Niitä voidaan käyttää biokaasun ja biodieselin tuottamiseen, ja niitä voi myös polttaa. esimerkiksi biokaasun tuottaminen on osa jätehuoltoa ja uusiutuvan energian tuotantoa. Lähde: Lihalehti 29, Lihateollisuuden tutkimuskeskus

18 18 YMPäRISTöVASTuu Atria Suomen ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Atria on määritellyt toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja -näkökohdat, jotka vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Keskeisimpiä kaikilla alueilla ovat energiankäyttö, vedenkäyttö, jäteveden aiheuttama hapen kulutus sekä yhdyskuntajäte. Keskeiset ympäristömittarit ovat energian- ja vedenkulutuksen sekä kaatopaikkajätteen ja pakkausmateriaalien määrä tuotettua tuotetonnia kohden. Konkreettinen tavoite on luoda ympäristöpäämäärille konsernitason mittausperiaatteet ja tavoitteet sekä kehittää Atrian kaikkia liiketoiminta-alueita koskevaa ympäristöohjeistoa. atria suomen YmpärisTöohjelmaT 1. Energian käytön hallinta Sähkön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 (vv 25) Ohjelma energiakatselmus ja -analyysi Nurmossa Kylmätilojen ja -järjestelmien säädön tehostaminen 2. Energian käytön hallinta Lämmön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 (vv 25) Ohjelma energiakatselmus ja -analyysi Lämmön talteenoton lisääminen kannattavasti 3. Veden käytön hallinta Tuotantoon suhteutettu vedenkäyttö säilytetään vuoden 28 tasolla Ohjelma Veden kierrättämisen tehostaminen ja uusien kierrättämiskohteiden tunnistaminen Veden hukkakäytön tunnistaminen uusien kulutusseurantojen ja -hälytysten avulla Prosessipesujen vedenkäytön optimointi 4. Yhdyskuntajätteen määrän hallinta Energiajakeen määrän lisääminen 5 prosenttiin vuoteen 211 Ohjelma Lajittelun tehostaminen henkilöstön perehdyttämisellä energiajakeen keräyspisteiden sijainnin suunnittelu Jäteastioiden värikoodaus 5. jätevesiarvojen hallinta jätevesiarvojen pitäminen ympäristölupamääräysten tasolla Ohjelma Tuotantolaitteistojen tyhjentäminen kiinteästä jätteestä ennen pesua esikäsittelylaitosten puhdistustehon ylläpito 6. Pakkausmateriaalin hallinta Ympäristöarvojen huomioiminen liitetään kiinteäksi osaksi pakkaussuunnittelua Ohjelma Pakkausmenetelmien ja -materiaalien ympäristövaikutusten tunnistaminen Kuljetusmoduuliin sopivien pakkausyksiköiden kehittäminen

19 19 YMPäRISTöVASTuu Case TiesiTKö, että Pakkausten ympäristökuorma kevenee Liha-alan yritykset huomioivat ympäristön kestävän kehityksen pakkausjärjestelmissään ja pakkausmateriaalivalinnoissaan. Keinoina ovat muun muassa ylipakkaamisen välttäminen, ohuemmat pakkausmateriaalit, enemmän tuotetta suhteessa pakkaukseen sekä biopohjaisten kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttö. Liha-ala siirtyi käyttämään kuljetuspakkauksissa pääasiassa kierrätettäviä muovilaatikoita 199 luvulla. Lähde: Lihalehti 29, Lihateollisuuden tutkimuskeskus Atria Fresh -mikroateriat Suomen ensimmäisissä kierrätettävissä mikroateriapakkauksissa Atria Suomen ja Stora enson usean vuoden tuotekehitysyhteistyön tuloksena syyskuussa 29 lanseeratut Atria Fresh -mikroateriat on pakattu Suomen ensimmäisiin kierrätettäviin mikroateriapakkauksiin. PeT-muovipäällystetty sellupohjainen vuokakartonki on ympäristöystävällinen pakkausratkaisu, jolla on kestävän kehityksen mukainen matala hiilijalanjälki. Atria käyttää pakkauksissaan vain kierrätys- ja /tai energiahyötykäyttöön soveltuvia materiaaleja. Ylimääräisen pakkausjätteen muodostumista ennaltaehkäistään tunnistamalla kehitysprojeteissa pakkausmateriaalien kriittinen määrä tuotteen elinkaaren aikana sekä kuluttajahyväksynnän että elintarvikehävikin muodostumisen kannalta. Koska elintarvikkeen ympäristövaikutus on Atrian tuotteissa moninkertaisesti suurempi kuin pakkauksen ympäristövaikutus, on kuluttajan kannalta optimaalinen pakkauskoko ympäristön kannalta paras pakkaus.

20 2 YMPäRISTöVASTuu Mittarit/konserni m 3 VeDeNKuLuTuS Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Viro Atria Venäjä m 3 /tuotantotonni VeDeNKuLuTuS Atria Suomi Atria Venäjä vedenkulutus Veden käyttö elintarviketeollisuudessa on runsasta muun muassa tuotantohygienisistä syistä. Vuonna 29 veden kokonaiskulutus aleni 4 prosenttia, mutta veden käytön tehokkuus heikentyi 8 prosenttia. Atrian käyttämästä lähdevedestä puolet tulee pohja- ja puolet pintavedestä. Atria ei pumppaa vettä itse, vaan vesi tulee paikallisilta vesilaitoksilta, joita valvoo paikalliset viranomaiset. Atria Skandinavia Keskiarvo LäHDeKOHTAINeN VeDeN KOKONAISKuLuTuS m Pintavesi Pohjavesi Atrian toimintojen rakenteet ja ympäristömuuttujien mittaustavat eri liiketoiminta-alueilla vaihtelevat niin merkittävästi, että vuoden 29 lopulla yhteiset ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet olivat osin kesken. Konsernitasolla vuonna 29 ympäristösuoriutumista mitattiin energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä, absoluuttisina arvoina ja tuotantovolyymiin suhteutettuna. Hiilidioksidipäästöjen mittauksissa esiintyneiden eroavaisuuksien takia lukuja ei ole esitetty tilastoyhteenvedossa. TiesiTKö, että ekotehokkuus säästää ympäristöä elintarvikkeiden valmistus kuluttaa paljon energiaa sähkönä, lämpönä ja erilaisina polttoaineina. Merkittävä osa sähköstä kuluu erityisesti jäähdytykseen ja kylmäketjun ylläpitoon. Muutaman prosentin säästöt ovat mahdollisia pelkästään toimintatapoja ja asenteita muuttamalla. Liha on luontaisesti biologinen, helposti pilaantuva materiaali, mikä edellyttää hyvää tuotantohygieniaa ja hyvää kylmäketjua koko logistisen ketjun osalta. energiakustannusten hallintaan kuuluu myös raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusten energiatehokkuus. eläinkuljetukset pyritään optimoimaan siten, että kuljetusautot ovat mahdollisimman täysiä lain vaatimukset huomioiden. Osa energiankulutuksen vähentämiseen liittyvistä toimista toteutetaan teknisten järjestelmien uudistuksilla. Tällaisia ovat muun muassa lämmön talteenottojärjestelmien rakentaminen, kylmälämpökompressoreiden optimaalinen käyttö, lämpöpumppujen käyttö sekä lämmön ja prosessihöyryn tuottaminen edullisimmalla mahdollisella tavalla. Lähde: Lihateollisuuden tutkimuskeskus, Lihalehti 21

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41 Vuosikertomus 2003 Sisältö Vuosi 2003 lyhyesti... 1 Atria Yhtymä Oyj lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toimialanäkymät... 6 Atria Oy... 8 Lithells AB... 12 Liha ja Säilyke Oy... 14 UAB Vilniaus

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot