Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI"

Transkriptio

1 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

2 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Raportti kuvaa yritysvastuun näkökulmasta Atrian vuoden 29 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia. Yritysvastuunsa yleisten periaatteiden soveltamisessa Atria noudattaa hyviä toimintatapoja eri liiketoiminta-alueillaan niin, että se kunnioittaa sidosryhmiensä erilaisia käsityksiä vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta. Käsitykset ja toiminta eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa paikallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, konsernihallinnon periaatteiden tai Atrian arvojen kanssa. Atrian yritysvastuun seurannasta ja kehittämisestä vastaa Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) -työryhmä, jossa on edustus Atrian kaikilta liiketoiminta-alueilta. Työryhmää johtaa konsernin tuoteturvallisuudesta ja laatuasioista vastaava johtaja, joka raportoi konsernin johtoryhmälle. Sidosryhmilleen olennaisen ja kattavan informaation takaamiseksi Atria kehittää ja monipuolistaa yritysvastuunsa tavoitteista ja tuloksista raportointia. Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään kolmipilarimallin mukaisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Atria on valinnut GRI-ohjeistosta oman toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Olennaisuudet on määritelty sidosryhmäkyselyjen ja erilaisten selvitysten avulla. Tätä Atrian yritysvastuuraporttia ei ole varmennettu puolueettomasti. Yritysvastuuraportin teksti ja muu esitys eivät seuraa GRI-suosituksen mukaista tunnuslukujen järjestystä eikä otsikointia. Raportin lopussa olevassa taulukossa on kuitenkin verrattu sen kattavuutta GRI-suosituksiin. Raportissa on mukana case-esimerkkejä, jotka kuvaavat yhtiön vastuullisuutta käytännössä. Mukana on myös Atrian toimialaa ja toimintaympäristöä kuvaavia lyhyitä artikkeleita. Tämä on Atrian ensimmäinen, erillinen yritysvastuuraportti. Aiemmin yritysvastuuta on esitelty ja raportoitu osana vuosikertomusta. Raportti kattaa yhtiön toiminnan tilikaudelta Atria julkaisee raportin sähköisenä. Julkaisuajankohta on joulukuu 21. Atrian yritysvastuun raportti kattaa lähtökohtaisesti toiminnan koko konsernin laajuisesti. Pääosin yritysvastuuraportti on itsenäinen, Atrian yritysvastuusta kertova kokonaisuus. Raportoinnin piiriin kuuluvaa hallinnointiosuutta ei kuitenkaan raporttiin sisälly. Se on luettavissa Atrian vuoden 29 vuosikertomuksesta esimerkiksi Atrian verkkopalvelusta osoitteessa Yritysvastuun mittarointi vaihtelee hyvin paljon Atrian eri liiketoiminta-alueilla. Syynä tähän on liiketoimintojen erilainen luonne eri alueilla. Raportoinnin kannalta kattavin tunnusluvusto on Atria Suomessa. Esimerkiksi ympäristötunnuslukujen tilastoinnin vakiinnuttaminen koko konsernin tasoisesti vie aikaa. Tässä raportissa konsernitasolla raportoidaankin vain energian- ja vedenkulutus. Yritysvastuuraporttiin sisällytettäviä indikaattoreita lisätään suunnitelmien mukaisesti seuraavina raportointivuosina. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa. Tämän mukaisesti Atria viestii yritysvastuustaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen avoimesti, kattavasti ja järjestelmällisesti. 1) Atria -ilmaisulla tarkoitetaan tässä yritysvastuuraportissa koko Atria-konsernia. Konsernin emoyhtiö on Atria Oyj. 2) Jotkut raportissa esille otetut asiat sijoittuvat vuodelle 21 ajankohtaisuutensa vuoksi.

3 3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Toimitusjohtajalta... 4 Keskeiset tulokset vuonna Organisaation kuvaus... 6 Atrialainen ruokaketju... 6 Atrian strategia... 6 Perustiedot Atria-konsernista... 7 Tuotemerkit... 8 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät... 9 Operatiivinen rakenne... 1 Merkittävimmät muutokset yhtiörakenteessa Atrian sidosryhmät Atrian Kädenjälki -ohjelma Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu...23 Hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen...24 Turvallinen Atria Laatu...3 Tuotekehitys ja markkinointi...31 GRI-sisältövertailu...32 Kartta ja yhteystiedot...33

4 4 TOIMITuSJOHTAJALTA Vakauttamisen vuosi 29 Vuosi 29 oli Atrian liiketoimintojen kannalta vakauttamisen vuosi. Vakautimme toimintojamme edellisvuoden suurten yritysostojen jälkeen ja keskityimme erityisesti kannattavuutemme parantamiseen. Yritysvastuun näkökulmasta vakauttamistoimenpiteet ja niihin liittyvät tehostamisohjelmat vaikuttivat muun muassa henkilöstön määrään vähentävästi kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Jatkoimme kuitenkin vastuullisten toimintatapojemme johdonmukaista kehittämistä liiketoiminnan voimakkaista muutoksista huolimatta. Pystyimme edistämään vastuullisten käytäntöjen harmonisointia muun muassa ympäristö-, tuoteturvallisuus- ja tuotekehitysasioissa eri liiketoiminta-alueiden kesken. Tosin joidenkin keskeisten ohjaavien välineiden, kuten Atrian eettisen ohjeiston, hyväksyminen siirtyi vuoteen 21. Kansantalouksien supistuminen Itämeren maissa vuonna 29 heikensi merkittävästi Atrian kasvuedellytyksiä. Ostovoiman vähentyminen ja talouden epävarmuus painoivat elintarvikkeiden kysynnän laskuun päivittäistavarakaupassa. Food Service -tuotteiden kokonaiskysyntä väheni tätäkin enemmän sekä volyymeissa että arvossa mitattuna. Myös kuluttajien ostotottumukset muuttuivat; yksikköhinnaltaan edullisempien tuotteiden suhteellinen osuus kasvoi useissa tuoteryhmissä. Atrian liikevaihto laski 41 miljoonaa euroa eli 3, prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli miljoonaa euroa. Vähentyneen myynnin lisäksi liikevaihtoamme pienensi Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon nähden. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihtomme pieneni 1,2 prosenttia. Toimintaympäristömme voimakkaista muutoksista ja hintakilpailun kiristymisestä huolimatta kannattavuutemme kehittyi tyydyttävästi. Liikevoittomme oli 27,5 miljoonaa euroa, joka sisälsi kertaluonteisia kuluja 13,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoamme pienensi ennen muuta Atria Venäjään edellisvuonna liitetyn Campomos-yhtiön alkuvuoden suuret tappiot sekä Atria Skandinaviaan kesään asti kuuluneen Lätta Måltider -liiketoimintojen tappiollisuus. Tuloskehityksemme veturi oli Atria Suomi, jonka liikevoitto kasvoi yli neljänneksen noin 43 miljoonaan euroon. Myönteistä kehitystä vauhditti erityisesti kustannusten ja myyntihintojen välisen tasapainon erinomainen hallinta. Vuoden lopulla Atria Suomen myyntivolyymit elpyivät kesän notkahduksen jälkeen ja olivat odotusten mukaiset. Atrian pitkä, yli 1 vuoden historia on yksi konkreettisimpia osoituksia siitä, että se on tehnyt oikeita ratkaisuja ja toiminut vastuullisesti. Näin pitkä historia on mahdollista vain rehelliselle, oikeudenmukaiselle ja lainsäädäntöä noudattavalle yritykselle. Atria on myös kyennyt vastaaman niihin odotuksiin, joita sille tärkeät sidosryhmät ovat yritystä kohtaan osoittaneet. Näitä ryhmiä ovat erityisesti asiakkaat ja kuluttajat, yrityksen omistajat, liharaakaaineen toimittajat ja muut yhteistyökumppanit sekä tietysti yrityksen henkilökunta kaikissa toimintamaissamme. Vastuullinen toiminta ja sen läpinäkyvyys ovat Atrian ja koko elintarviketeollisuuden keskeinen haaste ja kehittämisen painopiste. Voin sanoa, että vastuulliset toimintatavat ja kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet ovat myös yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme. Niiden avulla voimme luoda strategiamme mukaista kestävää ja kannattavaa kasvua, joka puolestaan on edellytyksenä sosiaalisten ja ympäristövastuidemme menestykselliselle edistämiselle. Matti Tikkakoski Toimitusjohtaja

5 5 KeSKeISeT TuLOKSeT VuONNA 29 Taloudellinen vastuu Atria saavutti keskeisen taloudellisen tavoitteensa: toiminnot saatiin vakautettua edellisvuoden suurten yritysostojen jälkeen. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kannattavuus oli tyydyttävä: voitto ennen veroja oli edellisvuoden tasolla. Kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin kustannustehokkuutta parantavia tehostamistoimia. Hankinnat ja ostot kuluineen olivat noin 1,7 miljardia euroa. Atria maksoi palkkoja ja palkkioita 185 miljoonaa euroa ja veroja sosiaalikuluineen 36 miljoonaa euroa. YmpärisTövasTuu Atria jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energian kokonaiskulutus aleni 1,4 prosenttia, mutta tuotettuja kiloja kohden kulutus kasvoi viisi prosenttia. Konsernitasolla veden kokonaiskulutus laski neljä prosenttia, mutta veden käytön tehokkuus heikkeni kahdeksan prosenttia. Hiilidioksidipäästölukuja ei kyetty konsernitasolla laskemaan eri liiketoiminta-alueiden metodisten erojen takia. Atria Suomi saavutti keskeiset ympäristötavoitteensa, joita mitataan energian- ja vedenkäytön, jäteveden kuormituksen, kaatopaikkajätteen ja pakkausmateriaalien hallinnan kautta. sosiaalinen vastuu Liiketoimintojen yhdistymisen ja tehostamisen tuloksena henkilöstöä vähennettiin usean sadan työpaikan verran. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi määräaikaisten rekrytointien kautta edellisvuoden tasolla ja oli noin 6 2. Työhyvinvointia kehitettiin liiketoiminta-alueittain: Suomessa merkittävimmät hankkeet olivat Varhainen välittäminen -projekti ja ikäjohtamisen PUHTI-ohjelma. Henkilöstön osaamista kehitettiin pitkäjänteisesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, josta merkittävin oli Atria Future Leader Program -johtajakoulutus Henkilöstökyselyssä esiin tulleista kaikkia liiketoiminta-alueita koskevista kehittämiskohteista toteutettiin lähes 9 prosenttia.

6 6 ORGANISAATION KuVAuS Atrialainen ruokaketju Atrialla on liiketoimintansa kannalta sidokset useille tahoille, joiden kanssa yhtiö ja sen edustajat ovat vuorovaikutuksessa ja jotka toimillaan ja päätöksillään vaikuttavat välittömästi tai välillisesti yhtiön menestymiseen ja toimintaedellytyksiin. Atria tuottaa ruokaa alkutuotannosta kuluttajien ruokapöytään. Atrialainen ruokaketju on monivaiheinen, ja se vaihtelee hyvinkin paljon tuoteryhmien ja liiketoiminta-alueiden mukaan. Atrialaisen ruokaketjun päävaiheet ovat alkutuotanto, teollinen tuotanto, asiakas ja kuluttaja sekä vaiheita läpileikkaava logistinen ketju. Omaa alkutuotantoa Atrialla on Venäjällä ja Virossa. Suomessa liharaaka-aineen tuottamisesta vastaavat sopimustuottajat. Atria Skandinavia hankkii liharaakaaineensa kansallisilta ja kansainvälisiltä liharaaka-ainemarkkinoilta. Atrian strategia Atrian missio on Hyvä ruoka parempi mieli. Atrian visiona on olla kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruoka-alalla Itämeren alueella ja Venäjän Euroopan puoleisissa osissa. Atrian tavoitteena on olla markkinajohtaja tai markkinakakkonen kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Näin sillä on parhaat mahdollisuudet tuottaa omistajilleen kestävää lisäarvoa. Atrian tuotemerkkien tavoitellaan olevan kahden tunnetuimman merkin joukossa ja asiakkaidensa halutuin yhteistyökumppani kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla ja kehittyvillä liha-alan markkinoilla. Atria pyrkii olemaan toimialansa tehokkain ja virtaviivaisin yritys. Atria pyrkii myös olemaan paras työpaikka: välineinä ovat hyvä johtaminen ja järjestelmällinen, strategiaan pohjautuva osaamisen kehittäminen. atrian arvot ovat kuluttajalähtöisyys ja asiakasyhteistyö yksilö- ja yhteisöosaaminen verkostoituminen kustannustehokkuus. Alkutuotanto Teollinen tuotanto Asiakas Kuluttaja logistiikka logistiikka logistiikka

7 7 ORGANISAATION KuVAuS Perustiedot Atria-konsernista Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Liikevaihdoltaan Atria-konserni on suurin lihanjalostaja Suomessa ja yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Emoyhtiö Atria Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat kansainvälisen konsernin, jonka kotipaikka on Kuopio. Atrian pääkonttori sijaitsee Nurmossa. Atrian liikevaihto vuonna 29 oli miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, milj. euroa 1 316, 1 356,9 Liikevoitto, milj. euroa 27,5 38,4 Liikevoitto, % 2,1 2,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 16,5 16,7 Osakekohtainen tulos, euroa,25,42 Omavaraisuusaste, % 39,7 38,4 Bruttoinvestionnit, milj. euroa 33, 152,6 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,5 11,2 Henkilöstö keskimäärin Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service 3 -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 193, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on osakasta. Atria Oyj:n tuotteita ovat tuore ja kuluttajapakattu liha, lihavalmisteet, valmisruoat, siipikarjatuotteet ja herkuttelutuotteet. Atria valmistaa lihatuotteita porsaasta, naudasta ja siipikarjasta. Lihavalmisteet ovat leivänpäällisiä ja makkaroita. Valmisruokatuotteita ovat muun muassa kotiruokatuotteet sekä pika- ja kioskiruoat. Raportointikaudella Atria ei saanut palkintoja. 3) Sisältää hotelli-, ravintola- ja suurkeittiö -asiakkuudet (HoReCa) sekä julkishallinnon asiakkuudet. TUOTERYHMIEN VALMISTUS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Atria Oyj on jäsenenä Suomessa elintarviketeollisuusliitto ETL:ssä, Kansainvälisessä Kauppakamarissa, Pohjoismaisen kansalaistyön keskusliitto Pohjola-Nordenissa sekä osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervossa Venäjällä Pietarin ja Leningradin oblastin lihayhdistyksessä ja ruokateollisuusyhdistyksessä sekä Venäjän osaamista edistävässä East Officessa Ruotsissa elintarvikeyhdistyksissä Livsmedelsföretag LI:ssä, Kött och Charkföretagen KCF:ssä, Djupfrysningsbyrån Swedish Frozen Food Institutessa, Dagligvaruleverantörers fördund DLF:ssä, Institutet för livsmedel och bioteknik SIK:ssa, Ideon Agrofoodissa sekä innovaatioverkostossa Innovatio Pioneersissä. Virossa henkilöstöyhdistus Eesti Personaalitöö Arendamise Ühingissä, kauppakamari Eesti Kaubandus - Töötuskodassa, GS1 Estonia MTÜ:ssä ja elintarviketeollisuuden liitossa Eesti Toiduainetetööstuse Liit. Tuore ja kuluttajapakattu liha Lihavalmisteet Valmisruoat Siipikarjatuotteet Herkuttelutuotteet Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia

8 8 ORGANISAATION KuVAuS Tuotemerkit Vahvat alueelliset ja kansainväliset tuotemerkit ovat olennainen osa Atrian kasvustrategiaa. Investoimalla niihin Atria turvaa nykyisten tuoteryhmiensä ja palveluidensa kilpailukykyä sekä helpottaa uusien tuoteryhmien ja ruoka-alan innovaatioiden markkinoille tuomista. Atrian tavoite on, että sen tuotemerkit ovat kahden tunnetuimman merkin joukossa kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla sekä kehittyvillä lihavalmiste- ja lihaalan markkinoilla. Päätuotemerkeillä voi olla tuoteryhmäkohtaisia alatuotemerkkejä. Esimerkiksi Atria Suomen päätuotemerkki on Atria, jonka alabrändejä ovat Wilhelm ja Atria Fresh. KunKin liiketoiminta-alueen johtavat TuoTemerKiT Atria Suomi: Atria Skandinavia: Atria Venäjä: Atria Baltia:

9 9 ORGANISAATION KuVAuS Liiketoiminnot ja asiakasryhmät Atria Oyj:n liiketoiminnot ovat liha-, lihavalmiste- sekä ateria- ja siipikarjaliiketoiminta, joita suunnataan päivittäistavarakaupalle, Food Service -sektorille, konseptiasiakkuuksille, elintarviketeollisuudelle ja vientiin. LIIKETOIMINNOITTAIN ASIAKKAAT jakautuvat SEURAAVASTI Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Liha Lihavalmiste Ateria Siipikarja Herkuttelutuotteet ASIAKKUUKSITTAIN LIIKETOIMINNOT jakautuvat SEURAAVASTI Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakauppa Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia Atria Skandinavialla on lisäksi omana asiakasryhmänään Deli- ja Denmark-asiakkuudet.

10 1 ORGANISAATION KuVAuS Operatiivinen rakenne atria suomi Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt ovat Atria Suomi Oy, A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy. Atria Suomi Oy kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Yhtiö on liikevaihdolla mitaten Suomen suurin lihanjalostusyritys. Atria Suomi Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Forssassa, Kuopiossa, Kauhajoella ja Karkkilassa. A-Tuottajat Oy on lihanhankintaan keskittynyt tytäryhtiö ja A-Rehu Oy rehuliiketoimintaan keskittynyt yhtiö. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Koskenkorvalla ja Varkaudessa. Vuonna 29 Atria Suomen kannattavuus parani, ja se oli tyydyttävä taantuneen kysynnän ja laskuun kääntyneiden hintojen leimaamilla ruokailutuotemarkkinoilla. Kannattavuutta paransi ennen muuta kustannusten hyvä hallinta. Myynnin tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet ja liikevaihto hieman laski. Eniten pienentyi kaupan omien merkkituotteiden ja Food Service -tuotteiden myynti. atria skandinavia Atria Skandinavian keskeisimmät yhtiöt ovat Atria Retail AB, Atria Foodservice AB, Atria Deli Ridderheims & Falbygdens AB, Atria Consept AB ja Atria Denmark 3-Stjernet A/S. Atria Retail AB toimittaa kuluttajapakatun lihan, lihavalmisteiden ja valmisruoan päivittäistavarakaupalle, Atria Foodservice AB on lihavalmisteiden ja valmisruoan toimittaja suurkeittiöille, Atria Deli Ridderheims & Falbygdens AB toimittaa tuoreet herkuttelutuotteet päivittäistavarakaupalle ja suurkeittiöille, Atria Concept AB on Sibylla-pikaruokakonseptin kehittäjä ja toimittaja sekä Atria Denmark 3-Stjernet A/S toimittaa leivänpäälliset päivittäistavarakaupalle erityisesti Tanskassa. Vuonna 29 Atria Skandinavian kasvu ja kannattavuus eivät olleet tavoitteiden mukaisia. Liikevaihtoa pienensi Lättä Måltider -liiketoiminnan myynti, Ruotsin kruunun heikko kurssi ja joidenkin tuoteryhmien vähentynyt kysyntä. Kannattavuus oli heikko erityisesti alkuvuodesta. Tulosta pienensi tuontiraaka-aineiden kallistuminen heikon valuutan takia sekä Lättä Måltiderin tappiollisuus. Tappiollisen liiketoiminnan myyminen sekä voimakkaat tehostamistoimet paransivat tuloksentekoedellytyksiä loppuvuodesta. atria venäjä Atria Venäjä toimii Venäjällä kahdessa paikassa, kahdella päätuotemerkillä. Pietarissa päätuotemerkki on Pit-Product, jonka nimissä tehdään lihavalmisteista erityisesti makkaroita ja leivänpäällisiä. Lihanjalostuslaitokset sijaitsevat Leningradin oblastissa Sinyavinossa ja Gorelovossa. Gorelovon tehtaan yhteydessä on yhtiön logistiikkakeskus. Moskovassa päätuotemerkkinä on CampoMos, jonka nimissä tuotetaan lihavalmisteita, leivänpäällisiä, pitsoja, ruokamakkaroita ja tuorelihaa. Tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Moskovassa. Yhdistelmäsikala on Moskovan oblastin alueella. Vuonna 29 Atria Venäjän liikevaihto kasvoi tuntuvasti ja edellisvuonna ostetun Campomos-yhtiön liittäminen Atria Venäjään eteni suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan kannattavuus jäi kuitenkin epätyydyttäväksi. Liiketoiminta-alueen kahdesta yhtiöstä Pit-Product-yhtiön liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti ja tavoitteiden mukaisesti. Campomos-yhtiönkin kannattavuus kohentui merkittävästi, mutta tulos oli tappiollinen. Tämän takia myös koko Atria Venäjän liiketulos jäi tappiolliseksi. atria BalTia Atria Baltiassa Atria näkyy kolmella tuotemerkillä, jotka ovat Maks & Moorits, Wõro ja VK. Atria Baltian tuotantolaitokset sijaitset Virossa Valgassa ja Vastse-Kuustessa. Vuonna 29 Viroon keskitetyt Atria Baltian toiminnot kasvoivat yritysostojen ansiosta. Toiminnan kannattavuus oli kuitenkin epätyydyttävä kysynnän ja hintojen voimakkaan laskun takia. Liiketulos oli tappiollinen.

11 11 ORGANISAATION KuVAuS Merkittävät muutokset yhtiörakenteessa Vuonna 29 Atria ei toteuttanut yritysostoja, vaan se keskittyi ostettujen yhtiöiden liittämiseen ja toimintojen vakauttamiseen. Atrian kansainvälistä kasvua tukivat edellisenä vuonna toteutetut neljä yrityskauppaa, joista arvoltaan merkittävin yritysosto oli venäläisen OOO Campomos -lihanjalostusyhtiön hankinta. Yhtiön osto mahdollisti Atrian etabloitumisen Moskovan markkinoille. Ruotsalaisen AB Ridderheims Delikatesser -yhtiön ostolla Atria loi tuoreisiin herkuttelutuotteisiin erikoistuneen Atria Deli -liiketoiminnon, joka on segmenttinsä johtava toimija Ruotsissa, ja sen kansainväliset kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Virosta Atria osti kaksi lihanjalostusyritystä, minkä ansiosta Atria kasvoi markkinoiden toiseksi suurimmaksi toimijaksi. Atria Skandinavia myi kesäkuussa 28 voileipä- ja salaattiannoksiin keskittyneen Lättä Måltider -liiketoiminnon Ruotsissa. Liiketoiminnon liikevaihto edellisenä vuonna oli noin 25 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 125. Toiminnon kannattavuus oli heikko. Atria solmi joulukuussa 29 sianlihatuotantoa Venäjällä koskevan yhteistyösopimuksen tanskalaisen Dan Invest A/S:n kanssa. Sopimuksen mukaan Atria saa 26 prosentin osuuden kaksi sikalaa omistavasta OOO Dan Invest -yhtiöstä. Sen tuotanto alkaa vuosien aikana. Case Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmasta eväitä tuleville kokeille Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelma avittaa nuoria kokkeja uransa alussa. Koulutusohjelma antaa nuorille ruoka-alasta kokonaisvaltaista ja innostavaa tietoa, josta he saavat aineksia oman uransa ja osaamisensa kehittämiseen. Atria Akatemia-erikoistumisopinnot kestävät noin vuoden, ja koulutus sisältää teoriaa ja käytännön työssäoppimista. Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmassa ruoka-alan huippuosaajat ja edustajat jakavat tuoreimmat tietonsa opiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman johtajina ovat toimineet kokeneet kokit kuten jyrki sukula, aki Wahlman ja jaakko nuutila. Koulutuksen rennossa ja luovassa vuorovaikutuksessa syntyy uusia reseptejä suomalaisen ruoka-alan menestykseen. ensimmäinen Atria 1 Nuorta Kokkia -kurssi järjestettiin vuonna 23 Atrian 1-vuotisjuhlan kunniaksi. Vuoden 23 jälkeen Atria 1 Nuorta Kokkia -kurssin käyneitä on jo yli 6. Lisätietoja

12 12 ORGANISAATION KuVAuS Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Mittarit Vuorovaikutuskanavat Atrian sidosryhmät Atria käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät Atria on määritellyt liiketoimintastrategiasta käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, omistajat, viranomaiset, henkilöstö ja tavarantoimittajat. Muita sidosryhmiä ovat alihankkijat, lähiyhteisöt, oppilaitokset ja media. Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan Atria kartoittaa laaja-alaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Atria suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raaka-ainetoimittajia valitessaan Atrian yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella Atrian liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. Atrian ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Kuluttajan osto- ja ruokailutottumusten tunteminen on elintarviketeollisuuden keskeisimpiä haasteita. Atria panostaa kuluttajatutkimukseen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalla on selkeä ja konkreettinen tavoite: Atria pyrkii aidosti tuotteiden ja konseptien onnistuneeseen, kuluttajalähtöiseen kaupallistamiseen. Omistajat Sijoittajat Rahoittajat Asiakkaat Viranomaiset Alihankkijat ja yhteistyökumppanit Mielipidevaikuttajat ja media Henkilöstö Kuluttajat Lähiyhteisöt ja oppilaitokset sijoituksien tuotto, yritystoiminnan jatkuvuus, päätäntävalta sekä pääoman palautukset lainojen lyhennykset sovittuna aikana, luotettavuus, jatkuvuus, velankestokyky kilpailukykyiset hinnat, turvallisuus ja laatu, asiakaslähtöinen palvelu, luotettavuus toimituksissa sekä muussa toiminnassa verotulot, työllistäminen, kansainvälinen kilpailukyky, investoinnit, avoimuus, yhteistyö ja ympäristön huomioon ottaminen luotettava laskujen maksaminen, pitkäaikainen asiakassuhde, ennustettavuus ja kasvava kysyntä läpinäkyvyys, alan asiantuntijuus palkka, työsuhteen jatkuvuus, sosiaaliedut, viihtyvät ja turvalliset työolot ja uralla etenemismahdollisuus tuotteita kuluttajan tarpeeseen, edullinen hinta, turvallisuus ja laatu, luotettavuus, eettisesti oikeutetut tuotteet työllistäminen, yhteistyö, ympäristöstä huolehtiminen, harjoittelupaikat riskin kantaminen pääoman muodossa vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan yhteiset toimintamallit, sovittujen asioiden toteuttaminen, ennusteet lainsäädäntö, julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raakaaineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen työpanos, innovatiivisuus Atrian tuotteiden valinta, luottamus ja maksuvalmius Atria-brändiä kohtaan julkiset palvelut kuten koulutus, infratekniikka sidosryhmäkysely asiakastyytyväisyystutkimus sidosryhmäkysely medialuotaus kehityskeskustelut, työilmapiirikysely, sairauspoissaolot kuluttajatutkimukset, kuluttajakäyttäytyminen henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, yhtiökokous, Capital Markets Day, pörssi- ja mediatiedotteet vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, pörssi- ja mediatiedotteet henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat, vierailut henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, sidosryhmäkysely, seminaarit ja tapahtumat, viranomaisyhteistyö, pörssija mediatiedotteet henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestimet, sidosryhmäkyselyt, tuotelanseeraukset, kampanjat, seminaarit ja tapahtumat, tutkimus- ja kehitysprojektit henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, Hyvä Ruoka asiakaslehti, pörssi- ja mediatiedotteet, mediayhteistyö henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestintä, kehityskeskustelut, henkilöstötutkimukset, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat, Meidän Atrium henkilöstölehti, yksiköiden omat viestintäkanavat markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, tutkimus- ja kehitysprojektit

13 13 ATRIAN KäDeNJäLKI -OHJeLMA Yritysvastuuohjelma Atrian yritysvastuun kehittäminen eteni merkittävästi vuonna 21. Yhtiö julkaisi kesällä eettiset toimintaohjeensa nimellä Atrian Tapa Toimia. Yhtiö myös käynnisti laaja-alaisen ja pitkäjänteisen Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelman, joka näkyy ja vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa. Atrian Kädenjälki -ohjelma kokoaa Atria vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt, projektit ja tulokset sekä viestii niistä kattavasti ja läpinäkyvästi. Yksi osa Atrian Kädenjälki -ohjelmaa on Atrian Tapa Toimia -toimintaohjeet. Atrian Kädenjälki -ohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan ensivaiheessa seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: talous ympäristö eläinten hyvinvointi tuoteturvallisuus ravitsemus henkilöstö viestintä. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä Atria pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Atrian Kädenjälki -ohjelma kehittää ja syventää Atrian vastuullisia käytäntöjä erityyppisillä kehitysprojekteilla, jotka vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Kehitysprojektit nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Atrian Kädenjälki -ohjelman tunnus on Atrian Kädenjälki -merkki. Merkki kertoo jokaisen atrialaiseen ruokaketjuun osallistuvan henkilökohtaisesta panostuksesta kädenjäljestä ja viestii väreillään vastuullisuuden vaikutuksista. VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

14 14 ATRIAN KäDeNJäLKI Yritysvastuuohjelman johtaminen Atrian Kädenjälki -ohjelmaa johdetaan kahden ryhmän avulla. Nämä ovat Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) ja Atria CR (Corporate Responsibility). Atria CRMM:n kokoonpano tukee Kädenjälki-ohjelman johtamista koko konsernissa ja varmistaa, että liiketoiminta-aluekohtaiset kehityshankkeet tukevat yhteisiä tavoitteita. Tämä ryhmä käyttää olennaisen tiedon lähteenä omia sidosryhmäselvityksiä sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja toimialan selvityksiä. CR-ohjausryhmien tehtävä kaikilla liiketoimintaalueilla on tarkemmin analysoida liiketoiminta-alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien Atrian vastuullisuuteen liittyvät odotukset. Ohjausryhmien organisoinnin avulla huolehditaan siitä, että kustakin sidosryhmärajapinnasta on edustaja CR-ohjausryhmissä. Tällöin strategisesti tärkeiden sidosryhmien näkemykset ovat jatkuvasti osana päätöksentekoa. Case Atrian Tapa Toimia eettisesti oikein Atria julkisti eettiset toimintaohjeensa Atrian Tapa Toimia syksyllä 21. Ohjeet heijastavat Atrian arvoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat kohti kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista. Atrian Tapa Toimia on ohjeisto niistä odotuksista, joita yhtiöllä on työntekijöidensä käyttäytymisestä sekä työntekijöidensä eettisistä ja lainsäädännöllisistä perusvastuista silloin, kun he toimivat Atrian edustajina. Atrian Tapa Toimia kattaa viisi kokonaisuutta, jotka ovat Turvallinen Atria Laatu Ympäristön kunnioittaminen Sidosryhmäsuhteet Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan rehellisyys. eettiset ohjeet koskevat kaikkia Atrian työntekijöitä, kumppaneita ja toimihenkilöitä sekä johtoryhmän, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Ohjeet kattavat Atrian kaikki liiketoiminta-alueet ja myös ne kumppanuudet ja yhteisyritykset, joissa Atrialla on enemmistöosuus ja/tai vastuutehtäviä. Atrian Tapa Toimia -toimintaohje on jaettu jokaiselle atrialaiselle Atrian konsernilehden, Meidän Atriumin, välissä. Lisäksi lehdessä on käsitelty monipuolisesti toimintaohjetta ja vastuullisuuden merkitystä omassa työssä.

15 15 TALOuDeLLINeN VASTuu Lähtökohtana kannattavuus Taloudellisella vastuullaan Atria tarkoittaa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista niin, että se voi tuottaa pitkäjänteisesti taloudellista lisäarvoa omistajille ja muille sidosryhmille sekä lisätä hyvinvointivaikutuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi Atrian toiminnalta edellytetään ennen muuta kannattavuutta. Tätä tukevat hyvä kilpailukyky ja tehokkuus sekä liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta. Taloudellinen vastuu tarkoittaa Atrialla myös tervei- den ja vastuullisten liiketoimintatapojen noudattamista. Liiketoiminnan vastuullisuutta sekä yhtiön päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat kansalliset lainsäädännöt ja säädökset sekä muun muassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi. Kannattavuus ja tehokkuus luovat edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Atrialla nähdään, että sosiaalisen ja ympäristövastuun kantaminen toimivat myös toiseen suuntaan eli taloudellista vastuuta vahvistavina tekijöinä. Case atrian Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Asiakkaat Päivittäistavarakauppa Food Service -asiakkaat Alan teollisuus Vientiasiakkaat Atria Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot MeuR Yhteistyökumppanit erityisesti alkutuotanto Ostot ja muut kulut 1 72 MeuR Henkilöstö Palkat ja palkkiot 185 MeuR Yhteiskunta Verot ja sosiaalikulut 36 MeuR Omistajat Osingot 1) 6 MeuR Rahoittajat Rahoituskulut 12 MeuR Kasvuinvestoinnit Bruttoinvestoinnit Tutkimus ja tuotekehitys 42 MeuR Tulevaisuusseminaari katsoo tulevaisuuteen Atrian Tulevaisuusseminaarissa helmikuussa 21 kurkotettiin tulevaisuuteen muun muassa kriisien, talouden, median ja kuluttajakäyttäytymisen näkökulmista. Seminaarin pääpuheenvuoron esitti Nobel-palkittu, presidentti martti ahtisaari, joka puhui aiheesta Kriisien hallinta ja ajan taloudelliset haasteet. Media-alan tulevaisuuteen katsoi Suomen suurimman sanomalehtitalon, Sanoma News Oy:n toimitusjohtaja mikael pietikäinen. Kuluttajakäyttäytymistä luotasi kahden vuoden perspektiivillä kansainvälisen igd-tutkimuslaitoksen konsultti jamie Trust, ja talouden näkyviä valotti Sampopankin pääekonomisti lauri uotila. Jo kahdeksatta kertaa järjestettyyn seminaariin osallistui noin 25 suomalaisen elinkeinoelämän ja valtiovallan päättäjää. Tulevaisuutta luotaava seminaarisarja aloitettiin Atrian 1-vuotisjuhlavuotena 23.

16 16 YMPäRISTöVASTuu Perusedellytyksenä ympäristön hyvinvointi Ympäristön hyvinvointi on Atrian ja koko elintarviketeollisuuden toiminnan perusedellytys. Atria konsernin ympäristövastuu rakentuu kolmesta pääelementistä: ekologisen ympäristön huomioonottamisesta toiminnan kaikilla tasoilla välillisten ympäristövaikutusten tunnistamisesta toimintaketjun eri vaiheissa välittömien ympäristövaikutusten vähentämisestä käytännön toiminnassa. Atrian keskeiset ympäristönäkökohdat ovat energian käyttö, veden käyttö, jäteveden aiheuttama kuormitus ja yhdyskuntajätteen synty. Välillisesti merkittäviä ovat kuljetukset sekä alkutuotanto. Näiden vaikutuksista ollaan tietoisia, ja esimerkiksi kuljetusten osalta seurataan polttoaineen kulutusta ja alkutuotannossa ympäristötuen ehtoihin sitoutuneiden tuottajatilojen osuutta kaikista tiloista. Ympäristöjohtamista kehitetään konsernin arvojen mukaisesti verkottumalla, jolloin muiden toimijoiden kanssa kehitetään parhaat ympäristöjohtamiskäytännöt jatkuvan parantamisen tueksi. Ympäristöjohtamisen taustalla Atria Suomella ja osin Atria Skandinavialla on ISO 141 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Muilla liiketoiminta-alueilla pyritään vastaavaan ympäristöjohtamisen tasoon. Atria Suomen ympäristöjohtamisesta vastaa johtoryhmän alaisuudessa toimiva ohjausryhmä, jonka tehtävä on ympäristöjohtamisen suunnittelu ja seuranta. Ohjausryhmässä on edustajia ostotoiminnosta, tuotannosta, tuotekehityksestä, pakkaussuunnittelusta sekä energiantuotannosta. Ryhmän kokoonpano varmistaa, että johtaminen kattaa kaikki alueet, joilla Atrian on mahdollista hallita ympäristövaikutuksia. Ryhmä analysoi edellisenä vuonna saavutetut tulokset, suunnittelee tarvittavat investoinnit ja asettaa tavoitteet tulevalle jaksolle. Ohjelmakauden tavoitteet (Atria Suomi) Sähkön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 Lämmön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 Tuotantoon suhteutettu vedenkäyttö säilytetään vuoden 28 tasolla energiajakeen määrän lisääminen 5 prosenttiin vuoteen 211 Jätevesiarvojen pitäminen ympäristölupamääräysten tasolla Ympäristöarvojen huomioiminen liitetään kiinteäksi osaksi pakkaussuunnittelua. Vuoden 29 tulokset (Atria Suomi) Sähkönkulutus pysyi tavoitetasolla. Kolmen vuoden aikana suhteellinen sähkönkulutus on vähentynyt lähes 5 prosenttia. Veden käytössä tavoiteraja on alitettu, ja veden käytön tehokkuus on parantunut kolmen vuoden aikana noin 15 prosenttia. Yhdyskuntajätteen määrä nousi yli tavoiterajan laatuvaatimusten kiristymisen vuoksi. Jäteveden laatu hallittiin vuoden aikana hyvin ja hapenkulutukselle asetettu tavoiteraja alitettiin selvästi.

17 17 YMPäRISTöVASTuu Case Suomessa kasvatettua lähiruokaa Atria luottaa suomalaiseen lihaan. Kaikki Atriatuotemerkillä myytävät sianliha-, naudanliha- ja siipikarjatuotteet on valmistettu suomalaisilta tuottajilta tulleesta raaka-aineesta. Kotimaisen lihan käyttöä puoltavat monet syyt, kertoo Atria Suomi Oy:n liha- ja alkutuotantoliiketoiminnasta vastaava johtaja matti perälä. Suomalainen liha on laadukasta, sillä eläinten terveystilanne on hyvä, eikä lihassa ole esimerkiksi raja-arvoja ylittäviä määriä salmonellaa tai antibioottijäämiä. Ostamalla lihan kotimaisilta sopimustuottajilta pystymme hallitsemaan koko tuotantoketjun: tiedämme missä eläin on syntynyt ja kasvanut, mitä rotuja siinä on, mitä sille on syötetty ja millainen sen terveystilanne on ollut. Suomalaista lihantuotantoa valvotaan tarkasti. Atrian verkoston sianlihantuottajat kuuluvat kansalliseen SIKAVA-rekisteriin, johon kirjataan muun muassa kaikki eläinten lääkintä- ja terveystiedot. Näillä tiloilla eläinlääkäri tekee säännöllisiä terveydenhuoltokäyntejä. Sen lisäksi A-Tuottajien henkilökunta tekee tilakäyntejä ja opastaa eläinten hoidossa ja kasvatuksessa. Suomessa kasvatettu liha on lähiruokaa, jota suomalaiset arvostavat, Perälä toteaa. Atria on sitoutunut hankkimaan Atria-tuotteiden liharaaka-aineen 1-prosenttisesti suomalaisilta tuottajilta. Suomessa lähes kaikki teollisuuden tarvitsema raaka-aine hankitaan suomalaisilta maatiloilta, joilla tuotetut teuraseläimet teurastetaan, leikataan ja prosessoidaan Atrian tehtailla. Atria-tuotemerkillä myytävien tuotteiden liharaaka-aineen tulee olla Suomessa tuotettua, kertoo Atrian alkutuotannosta vastaava Atria Venäjän toimitusjohtaja juha ruohola. Vuonna 29 Suomessa tuotettiin sianlihaa yhteensä 25,6 miljoonaa kiloa. Atrian kautta tästä lihamäärästä tuli markkinoille 89 miljoonaa kiloa eli Atrian markkinaosuus kotimaisesta sianlihasta oli 43 prosenttia. TiesiTKö, että Teurastamoteollisuus kierrättää sivutuotteet ja jätteet Teurastamot tuottavat vuosittain yli 2 tonnia erilaisia sivutuotteita. Tästä määrästä vain murtoosa päätyy kaatopaikalle, sillä teurastamoteollisuus kierrättää lähes kaiken syntyneen sivutuotteen ja jätteen. Huomattava osa teurastettavan eläimen elopainosta on erilaisia sivutuotteita. Naudalla niiden osuus on 45 prosenttia elopainosta, sialla ja broilerilla keskimäärin yli 35 prosenttia elopainosta. Suuri osa teurastamoteollisuuden sivutuotteista on syötäväksi kelpaamatonta, ja se ohjataan destruktio- eli tuhoamislaitokseen. Osa sivutuotteista voidaan käyttää myös elintarvikkeena. esimerkiksi elimet ja veri voidaan prosessoida elintarvikkeiden raaka-aineeksi tai kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Sivutuotteita voidaan käyttää myös energiaksi. Niitä voidaan käyttää biokaasun ja biodieselin tuottamiseen, ja niitä voi myös polttaa. esimerkiksi biokaasun tuottaminen on osa jätehuoltoa ja uusiutuvan energian tuotantoa. Lähde: Lihalehti 29, Lihateollisuuden tutkimuskeskus

18 18 YMPäRISTöVASTuu Atria Suomen ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Atria on määritellyt toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja -näkökohdat, jotka vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Keskeisimpiä kaikilla alueilla ovat energiankäyttö, vedenkäyttö, jäteveden aiheuttama hapen kulutus sekä yhdyskuntajäte. Keskeiset ympäristömittarit ovat energian- ja vedenkulutuksen sekä kaatopaikkajätteen ja pakkausmateriaalien määrä tuotettua tuotetonnia kohden. Konkreettinen tavoite on luoda ympäristöpäämäärille konsernitason mittausperiaatteet ja tavoitteet sekä kehittää Atrian kaikkia liiketoiminta-alueita koskevaa ympäristöohjeistoa. atria suomen YmpärisTöohjelmaT 1. Energian käytön hallinta Sähkön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 (vv 25) Ohjelma energiakatselmus ja -analyysi Nurmossa Kylmätilojen ja -järjestelmien säädön tehostaminen 2. Energian käytön hallinta Lämmön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 (vv 25) Ohjelma energiakatselmus ja -analyysi Lämmön talteenoton lisääminen kannattavasti 3. Veden käytön hallinta Tuotantoon suhteutettu vedenkäyttö säilytetään vuoden 28 tasolla Ohjelma Veden kierrättämisen tehostaminen ja uusien kierrättämiskohteiden tunnistaminen Veden hukkakäytön tunnistaminen uusien kulutusseurantojen ja -hälytysten avulla Prosessipesujen vedenkäytön optimointi 4. Yhdyskuntajätteen määrän hallinta Energiajakeen määrän lisääminen 5 prosenttiin vuoteen 211 Ohjelma Lajittelun tehostaminen henkilöstön perehdyttämisellä energiajakeen keräyspisteiden sijainnin suunnittelu Jäteastioiden värikoodaus 5. jätevesiarvojen hallinta jätevesiarvojen pitäminen ympäristölupamääräysten tasolla Ohjelma Tuotantolaitteistojen tyhjentäminen kiinteästä jätteestä ennen pesua esikäsittelylaitosten puhdistustehon ylläpito 6. Pakkausmateriaalin hallinta Ympäristöarvojen huomioiminen liitetään kiinteäksi osaksi pakkaussuunnittelua Ohjelma Pakkausmenetelmien ja -materiaalien ympäristövaikutusten tunnistaminen Kuljetusmoduuliin sopivien pakkausyksiköiden kehittäminen

19 19 YMPäRISTöVASTuu Case TiesiTKö, että Pakkausten ympäristökuorma kevenee Liha-alan yritykset huomioivat ympäristön kestävän kehityksen pakkausjärjestelmissään ja pakkausmateriaalivalinnoissaan. Keinoina ovat muun muassa ylipakkaamisen välttäminen, ohuemmat pakkausmateriaalit, enemmän tuotetta suhteessa pakkaukseen sekä biopohjaisten kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttö. Liha-ala siirtyi käyttämään kuljetuspakkauksissa pääasiassa kierrätettäviä muovilaatikoita 199 luvulla. Lähde: Lihalehti 29, Lihateollisuuden tutkimuskeskus Atria Fresh -mikroateriat Suomen ensimmäisissä kierrätettävissä mikroateriapakkauksissa Atria Suomen ja Stora enson usean vuoden tuotekehitysyhteistyön tuloksena syyskuussa 29 lanseeratut Atria Fresh -mikroateriat on pakattu Suomen ensimmäisiin kierrätettäviin mikroateriapakkauksiin. PeT-muovipäällystetty sellupohjainen vuokakartonki on ympäristöystävällinen pakkausratkaisu, jolla on kestävän kehityksen mukainen matala hiilijalanjälki. Atria käyttää pakkauksissaan vain kierrätys- ja /tai energiahyötykäyttöön soveltuvia materiaaleja. Ylimääräisen pakkausjätteen muodostumista ennaltaehkäistään tunnistamalla kehitysprojeteissa pakkausmateriaalien kriittinen määrä tuotteen elinkaaren aikana sekä kuluttajahyväksynnän että elintarvikehävikin muodostumisen kannalta. Koska elintarvikkeen ympäristövaikutus on Atrian tuotteissa moninkertaisesti suurempi kuin pakkauksen ympäristövaikutus, on kuluttajan kannalta optimaalinen pakkauskoko ympäristön kannalta paras pakkaus.

20 2 YMPäRISTöVASTuu Mittarit/konserni m 3 VeDeNKuLuTuS Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Viro Atria Venäjä m 3 /tuotantotonni VeDeNKuLuTuS Atria Suomi Atria Venäjä vedenkulutus Veden käyttö elintarviketeollisuudessa on runsasta muun muassa tuotantohygienisistä syistä. Vuonna 29 veden kokonaiskulutus aleni 4 prosenttia, mutta veden käytön tehokkuus heikentyi 8 prosenttia. Atrian käyttämästä lähdevedestä puolet tulee pohja- ja puolet pintavedestä. Atria ei pumppaa vettä itse, vaan vesi tulee paikallisilta vesilaitoksilta, joita valvoo paikalliset viranomaiset. Atria Skandinavia Keskiarvo LäHDeKOHTAINeN VeDeN KOKONAISKuLuTuS m Pintavesi Pohjavesi Atrian toimintojen rakenteet ja ympäristömuuttujien mittaustavat eri liiketoiminta-alueilla vaihtelevat niin merkittävästi, että vuoden 29 lopulla yhteiset ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet olivat osin kesken. Konsernitasolla vuonna 29 ympäristösuoriutumista mitattiin energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä, absoluuttisina arvoina ja tuotantovolyymiin suhteutettuna. Hiilidioksidipäästöjen mittauksissa esiintyneiden eroavaisuuksien takia lukuja ei ole esitetty tilastoyhteenvedossa. TiesiTKö, että ekotehokkuus säästää ympäristöä elintarvikkeiden valmistus kuluttaa paljon energiaa sähkönä, lämpönä ja erilaisina polttoaineina. Merkittävä osa sähköstä kuluu erityisesti jäähdytykseen ja kylmäketjun ylläpitoon. Muutaman prosentin säästöt ovat mahdollisia pelkästään toimintatapoja ja asenteita muuttamalla. Liha on luontaisesti biologinen, helposti pilaantuva materiaali, mikä edellyttää hyvää tuotantohygieniaa ja hyvää kylmäketjua koko logistisen ketjun osalta. energiakustannusten hallintaan kuuluu myös raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusten energiatehokkuus. eläinkuljetukset pyritään optimoimaan siten, että kuljetusautot ovat mahdollisimman täysiä lain vaatimukset huomioiden. Osa energiankulutuksen vähentämiseen liittyvistä toimista toteutetaan teknisten järjestelmien uudistuksilla. Tällaisia ovat muun muassa lämmön talteenottojärjestelmien rakentaminen, kylmälämpökompressoreiden optimaalinen käyttö, lämpöpumppujen käyttö sekä lämmön ja prosessihöyryn tuottaminen edullisimmalla mahdollisella tavalla. Lähde: Lihateollisuuden tutkimuskeskus, Lihalehti 21

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008 Atria Oyj 1.1. 30.6.2008 Toimitusjohtaja 1.8.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 30.11.2016 Atria Capital Markets Day 30.11.2016 ohjelma 10.00 10.20 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Atria Oyj

Atria Oyj Atria Oyj 1.1. 30.9. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.10. Milj. Atria-konserni Katsaus Liikevaihto 331,3 327,5 954,2 975,6 1.316,0 Liikevoitto -0,4 16,9 5,3 23,6 27,5 Liikevoitto-% -0,1 5,2 0,6 2,4

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 30.10.2014 30.10.2014 1 Atria-konserni 1.1. 30.9.2014 Milj. EUR Q3 2014 Q3 2013 2014 2013 2013 Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7 1 050,4

Lisätiedot

Atria-konserni Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 30.9. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 2013 Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.9.2012 Milj. Q3 2012 Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 2011 Liikevaihto 341,1 325,5 982,9 963,1 1301,9 Liikevoitto

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 1 Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat Tanska tappiollinen 2 HKScan-konserni Q1-2/2015 Positiivinen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.7. Milj. Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.6. 2011 2011 2011 Liikevaihto 333,3 333,6 641,8 637,6 1301,9 Liikevoitto 5,7-0,9 5,8-5,2 8,0 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Kohti tuotejohtajuutta. Vuosikertomus

Kohti tuotejohtajuutta. Vuosikertomus Kohti tuotejohtajuutta Vuosikertomus Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Liikevaihdoltaan Atria-konserni on suurin lihanjalostaja Suomessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2011

Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 16.2.2012 2012 Atria-konserni Katsaus 2011 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Liikevaihto 338,7 346,7 1 301,9 1 300,9 Liikevoitto 4,1 4,4 8,0 9,8 Liikevoitto % 1,2

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt

Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt Atrian kuulumisia Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt Atria Suomi Oy Kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Liikevaihdolla mitaten Suomen suurin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Asiana pihvi! -seminaari 11.10.2012, Tampere Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö MTT, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Vastuullisuuden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo

HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo HKScan Oyj Q1 Osavuosikatsaus 7.5.2008 Toimitusjohtaja Kai Seikku Sijoittajainfo 7.5.2008 HKScan Oyj Q1/ 2008 Q1/ 2007 2007 Liikevaihto, Meur 510,1 498,6 2 107,3 Liikevoitto, Meur 6,1 9,2 55,3 - Liikevoitto

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot