Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI"

Transkriptio

1 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

2 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Raportti kuvaa yritysvastuun näkökulmasta Atrian vuoden 29 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia. Yritysvastuunsa yleisten periaatteiden soveltamisessa Atria noudattaa hyviä toimintatapoja eri liiketoiminta-alueillaan niin, että se kunnioittaa sidosryhmiensä erilaisia käsityksiä vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta. Käsitykset ja toiminta eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa paikallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, konsernihallinnon periaatteiden tai Atrian arvojen kanssa. Atrian yritysvastuun seurannasta ja kehittämisestä vastaa Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) -työryhmä, jossa on edustus Atrian kaikilta liiketoiminta-alueilta. Työryhmää johtaa konsernin tuoteturvallisuudesta ja laatuasioista vastaava johtaja, joka raportoi konsernin johtoryhmälle. Sidosryhmilleen olennaisen ja kattavan informaation takaamiseksi Atria kehittää ja monipuolistaa yritysvastuunsa tavoitteista ja tuloksista raportointia. Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään kolmipilarimallin mukaisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Atria on valinnut GRI-ohjeistosta oman toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Olennaisuudet on määritelty sidosryhmäkyselyjen ja erilaisten selvitysten avulla. Tätä Atrian yritysvastuuraporttia ei ole varmennettu puolueettomasti. Yritysvastuuraportin teksti ja muu esitys eivät seuraa GRI-suosituksen mukaista tunnuslukujen järjestystä eikä otsikointia. Raportin lopussa olevassa taulukossa on kuitenkin verrattu sen kattavuutta GRI-suosituksiin. Raportissa on mukana case-esimerkkejä, jotka kuvaavat yhtiön vastuullisuutta käytännössä. Mukana on myös Atrian toimialaa ja toimintaympäristöä kuvaavia lyhyitä artikkeleita. Tämä on Atrian ensimmäinen, erillinen yritysvastuuraportti. Aiemmin yritysvastuuta on esitelty ja raportoitu osana vuosikertomusta. Raportti kattaa yhtiön toiminnan tilikaudelta Atria julkaisee raportin sähköisenä. Julkaisuajankohta on joulukuu 21. Atrian yritysvastuun raportti kattaa lähtökohtaisesti toiminnan koko konsernin laajuisesti. Pääosin yritysvastuuraportti on itsenäinen, Atrian yritysvastuusta kertova kokonaisuus. Raportoinnin piiriin kuuluvaa hallinnointiosuutta ei kuitenkaan raporttiin sisälly. Se on luettavissa Atrian vuoden 29 vuosikertomuksesta esimerkiksi Atrian verkkopalvelusta osoitteessa Yritysvastuun mittarointi vaihtelee hyvin paljon Atrian eri liiketoiminta-alueilla. Syynä tähän on liiketoimintojen erilainen luonne eri alueilla. Raportoinnin kannalta kattavin tunnusluvusto on Atria Suomessa. Esimerkiksi ympäristötunnuslukujen tilastoinnin vakiinnuttaminen koko konsernin tasoisesti vie aikaa. Tässä raportissa konsernitasolla raportoidaankin vain energian- ja vedenkulutus. Yritysvastuuraporttiin sisällytettäviä indikaattoreita lisätään suunnitelmien mukaisesti seuraavina raportointivuosina. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa. Tämän mukaisesti Atria viestii yritysvastuustaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen avoimesti, kattavasti ja järjestelmällisesti. 1) Atria -ilmaisulla tarkoitetaan tässä yritysvastuuraportissa koko Atria-konsernia. Konsernin emoyhtiö on Atria Oyj. 2) Jotkut raportissa esille otetut asiat sijoittuvat vuodelle 21 ajankohtaisuutensa vuoksi.

3 3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Toimitusjohtajalta... 4 Keskeiset tulokset vuonna Organisaation kuvaus... 6 Atrialainen ruokaketju... 6 Atrian strategia... 6 Perustiedot Atria-konsernista... 7 Tuotemerkit... 8 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät... 9 Operatiivinen rakenne... 1 Merkittävimmät muutokset yhtiörakenteessa Atrian sidosryhmät Atrian Kädenjälki -ohjelma Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu...23 Hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen...24 Turvallinen Atria Laatu...3 Tuotekehitys ja markkinointi...31 GRI-sisältövertailu...32 Kartta ja yhteystiedot...33

4 4 TOIMITuSJOHTAJALTA Vakauttamisen vuosi 29 Vuosi 29 oli Atrian liiketoimintojen kannalta vakauttamisen vuosi. Vakautimme toimintojamme edellisvuoden suurten yritysostojen jälkeen ja keskityimme erityisesti kannattavuutemme parantamiseen. Yritysvastuun näkökulmasta vakauttamistoimenpiteet ja niihin liittyvät tehostamisohjelmat vaikuttivat muun muassa henkilöstön määrään vähentävästi kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Jatkoimme kuitenkin vastuullisten toimintatapojemme johdonmukaista kehittämistä liiketoiminnan voimakkaista muutoksista huolimatta. Pystyimme edistämään vastuullisten käytäntöjen harmonisointia muun muassa ympäristö-, tuoteturvallisuus- ja tuotekehitysasioissa eri liiketoiminta-alueiden kesken. Tosin joidenkin keskeisten ohjaavien välineiden, kuten Atrian eettisen ohjeiston, hyväksyminen siirtyi vuoteen 21. Kansantalouksien supistuminen Itämeren maissa vuonna 29 heikensi merkittävästi Atrian kasvuedellytyksiä. Ostovoiman vähentyminen ja talouden epävarmuus painoivat elintarvikkeiden kysynnän laskuun päivittäistavarakaupassa. Food Service -tuotteiden kokonaiskysyntä väheni tätäkin enemmän sekä volyymeissa että arvossa mitattuna. Myös kuluttajien ostotottumukset muuttuivat; yksikköhinnaltaan edullisempien tuotteiden suhteellinen osuus kasvoi useissa tuoteryhmissä. Atrian liikevaihto laski 41 miljoonaa euroa eli 3, prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli miljoonaa euroa. Vähentyneen myynnin lisäksi liikevaihtoamme pienensi Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon nähden. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihtomme pieneni 1,2 prosenttia. Toimintaympäristömme voimakkaista muutoksista ja hintakilpailun kiristymisestä huolimatta kannattavuutemme kehittyi tyydyttävästi. Liikevoittomme oli 27,5 miljoonaa euroa, joka sisälsi kertaluonteisia kuluja 13,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoamme pienensi ennen muuta Atria Venäjään edellisvuonna liitetyn Campomos-yhtiön alkuvuoden suuret tappiot sekä Atria Skandinaviaan kesään asti kuuluneen Lätta Måltider -liiketoimintojen tappiollisuus. Tuloskehityksemme veturi oli Atria Suomi, jonka liikevoitto kasvoi yli neljänneksen noin 43 miljoonaan euroon. Myönteistä kehitystä vauhditti erityisesti kustannusten ja myyntihintojen välisen tasapainon erinomainen hallinta. Vuoden lopulla Atria Suomen myyntivolyymit elpyivät kesän notkahduksen jälkeen ja olivat odotusten mukaiset. Atrian pitkä, yli 1 vuoden historia on yksi konkreettisimpia osoituksia siitä, että se on tehnyt oikeita ratkaisuja ja toiminut vastuullisesti. Näin pitkä historia on mahdollista vain rehelliselle, oikeudenmukaiselle ja lainsäädäntöä noudattavalle yritykselle. Atria on myös kyennyt vastaaman niihin odotuksiin, joita sille tärkeät sidosryhmät ovat yritystä kohtaan osoittaneet. Näitä ryhmiä ovat erityisesti asiakkaat ja kuluttajat, yrityksen omistajat, liharaakaaineen toimittajat ja muut yhteistyökumppanit sekä tietysti yrityksen henkilökunta kaikissa toimintamaissamme. Vastuullinen toiminta ja sen läpinäkyvyys ovat Atrian ja koko elintarviketeollisuuden keskeinen haaste ja kehittämisen painopiste. Voin sanoa, että vastuulliset toimintatavat ja kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet ovat myös yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme. Niiden avulla voimme luoda strategiamme mukaista kestävää ja kannattavaa kasvua, joka puolestaan on edellytyksenä sosiaalisten ja ympäristövastuidemme menestykselliselle edistämiselle. Matti Tikkakoski Toimitusjohtaja

5 5 KeSKeISeT TuLOKSeT VuONNA 29 Taloudellinen vastuu Atria saavutti keskeisen taloudellisen tavoitteensa: toiminnot saatiin vakautettua edellisvuoden suurten yritysostojen jälkeen. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kannattavuus oli tyydyttävä: voitto ennen veroja oli edellisvuoden tasolla. Kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin kustannustehokkuutta parantavia tehostamistoimia. Hankinnat ja ostot kuluineen olivat noin 1,7 miljardia euroa. Atria maksoi palkkoja ja palkkioita 185 miljoonaa euroa ja veroja sosiaalikuluineen 36 miljoonaa euroa. YmpärisTövasTuu Atria jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energian kokonaiskulutus aleni 1,4 prosenttia, mutta tuotettuja kiloja kohden kulutus kasvoi viisi prosenttia. Konsernitasolla veden kokonaiskulutus laski neljä prosenttia, mutta veden käytön tehokkuus heikkeni kahdeksan prosenttia. Hiilidioksidipäästölukuja ei kyetty konsernitasolla laskemaan eri liiketoiminta-alueiden metodisten erojen takia. Atria Suomi saavutti keskeiset ympäristötavoitteensa, joita mitataan energian- ja vedenkäytön, jäteveden kuormituksen, kaatopaikkajätteen ja pakkausmateriaalien hallinnan kautta. sosiaalinen vastuu Liiketoimintojen yhdistymisen ja tehostamisen tuloksena henkilöstöä vähennettiin usean sadan työpaikan verran. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi määräaikaisten rekrytointien kautta edellisvuoden tasolla ja oli noin 6 2. Työhyvinvointia kehitettiin liiketoiminta-alueittain: Suomessa merkittävimmät hankkeet olivat Varhainen välittäminen -projekti ja ikäjohtamisen PUHTI-ohjelma. Henkilöstön osaamista kehitettiin pitkäjänteisesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, josta merkittävin oli Atria Future Leader Program -johtajakoulutus Henkilöstökyselyssä esiin tulleista kaikkia liiketoiminta-alueita koskevista kehittämiskohteista toteutettiin lähes 9 prosenttia.

6 6 ORGANISAATION KuVAuS Atrialainen ruokaketju Atrialla on liiketoimintansa kannalta sidokset useille tahoille, joiden kanssa yhtiö ja sen edustajat ovat vuorovaikutuksessa ja jotka toimillaan ja päätöksillään vaikuttavat välittömästi tai välillisesti yhtiön menestymiseen ja toimintaedellytyksiin. Atria tuottaa ruokaa alkutuotannosta kuluttajien ruokapöytään. Atrialainen ruokaketju on monivaiheinen, ja se vaihtelee hyvinkin paljon tuoteryhmien ja liiketoiminta-alueiden mukaan. Atrialaisen ruokaketjun päävaiheet ovat alkutuotanto, teollinen tuotanto, asiakas ja kuluttaja sekä vaiheita läpileikkaava logistinen ketju. Omaa alkutuotantoa Atrialla on Venäjällä ja Virossa. Suomessa liharaaka-aineen tuottamisesta vastaavat sopimustuottajat. Atria Skandinavia hankkii liharaakaaineensa kansallisilta ja kansainvälisiltä liharaaka-ainemarkkinoilta. Atrian strategia Atrian missio on Hyvä ruoka parempi mieli. Atrian visiona on olla kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruoka-alalla Itämeren alueella ja Venäjän Euroopan puoleisissa osissa. Atrian tavoitteena on olla markkinajohtaja tai markkinakakkonen kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Näin sillä on parhaat mahdollisuudet tuottaa omistajilleen kestävää lisäarvoa. Atrian tuotemerkkien tavoitellaan olevan kahden tunnetuimman merkin joukossa ja asiakkaidensa halutuin yhteistyökumppani kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla ja kehittyvillä liha-alan markkinoilla. Atria pyrkii olemaan toimialansa tehokkain ja virtaviivaisin yritys. Atria pyrkii myös olemaan paras työpaikka: välineinä ovat hyvä johtaminen ja järjestelmällinen, strategiaan pohjautuva osaamisen kehittäminen. atrian arvot ovat kuluttajalähtöisyys ja asiakasyhteistyö yksilö- ja yhteisöosaaminen verkostoituminen kustannustehokkuus. Alkutuotanto Teollinen tuotanto Asiakas Kuluttaja logistiikka logistiikka logistiikka

7 7 ORGANISAATION KuVAuS Perustiedot Atria-konsernista Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Liikevaihdoltaan Atria-konserni on suurin lihanjalostaja Suomessa ja yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Emoyhtiö Atria Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat kansainvälisen konsernin, jonka kotipaikka on Kuopio. Atrian pääkonttori sijaitsee Nurmossa. Atrian liikevaihto vuonna 29 oli miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, milj. euroa 1 316, 1 356,9 Liikevoitto, milj. euroa 27,5 38,4 Liikevoitto, % 2,1 2,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 16,5 16,7 Osakekohtainen tulos, euroa,25,42 Omavaraisuusaste, % 39,7 38,4 Bruttoinvestionnit, milj. euroa 33, 152,6 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,5 11,2 Henkilöstö keskimäärin Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service 3 -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 193, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on osakasta. Atria Oyj:n tuotteita ovat tuore ja kuluttajapakattu liha, lihavalmisteet, valmisruoat, siipikarjatuotteet ja herkuttelutuotteet. Atria valmistaa lihatuotteita porsaasta, naudasta ja siipikarjasta. Lihavalmisteet ovat leivänpäällisiä ja makkaroita. Valmisruokatuotteita ovat muun muassa kotiruokatuotteet sekä pika- ja kioskiruoat. Raportointikaudella Atria ei saanut palkintoja. 3) Sisältää hotelli-, ravintola- ja suurkeittiö -asiakkuudet (HoReCa) sekä julkishallinnon asiakkuudet. TUOTERYHMIEN VALMISTUS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Atria Oyj on jäsenenä Suomessa elintarviketeollisuusliitto ETL:ssä, Kansainvälisessä Kauppakamarissa, Pohjoismaisen kansalaistyön keskusliitto Pohjola-Nordenissa sekä osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervossa Venäjällä Pietarin ja Leningradin oblastin lihayhdistyksessä ja ruokateollisuusyhdistyksessä sekä Venäjän osaamista edistävässä East Officessa Ruotsissa elintarvikeyhdistyksissä Livsmedelsföretag LI:ssä, Kött och Charkföretagen KCF:ssä, Djupfrysningsbyrån Swedish Frozen Food Institutessa, Dagligvaruleverantörers fördund DLF:ssä, Institutet för livsmedel och bioteknik SIK:ssa, Ideon Agrofoodissa sekä innovaatioverkostossa Innovatio Pioneersissä. Virossa henkilöstöyhdistus Eesti Personaalitöö Arendamise Ühingissä, kauppakamari Eesti Kaubandus - Töötuskodassa, GS1 Estonia MTÜ:ssä ja elintarviketeollisuuden liitossa Eesti Toiduainetetööstuse Liit. Tuore ja kuluttajapakattu liha Lihavalmisteet Valmisruoat Siipikarjatuotteet Herkuttelutuotteet Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia

8 8 ORGANISAATION KuVAuS Tuotemerkit Vahvat alueelliset ja kansainväliset tuotemerkit ovat olennainen osa Atrian kasvustrategiaa. Investoimalla niihin Atria turvaa nykyisten tuoteryhmiensä ja palveluidensa kilpailukykyä sekä helpottaa uusien tuoteryhmien ja ruoka-alan innovaatioiden markkinoille tuomista. Atrian tavoite on, että sen tuotemerkit ovat kahden tunnetuimman merkin joukossa kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla sekä kehittyvillä lihavalmiste- ja lihaalan markkinoilla. Päätuotemerkeillä voi olla tuoteryhmäkohtaisia alatuotemerkkejä. Esimerkiksi Atria Suomen päätuotemerkki on Atria, jonka alabrändejä ovat Wilhelm ja Atria Fresh. KunKin liiketoiminta-alueen johtavat TuoTemerKiT Atria Suomi: Atria Skandinavia: Atria Venäjä: Atria Baltia:

9 9 ORGANISAATION KuVAuS Liiketoiminnot ja asiakasryhmät Atria Oyj:n liiketoiminnot ovat liha-, lihavalmiste- sekä ateria- ja siipikarjaliiketoiminta, joita suunnataan päivittäistavarakaupalle, Food Service -sektorille, konseptiasiakkuuksille, elintarviketeollisuudelle ja vientiin. LIIKETOIMINNOITTAIN ASIAKKAAT jakautuvat SEURAAVASTI Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Liha Lihavalmiste Ateria Siipikarja Herkuttelutuotteet ASIAKKUUKSITTAIN LIIKETOIMINNOT jakautuvat SEURAAVASTI Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakauppa Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia Atria Skandinavialla on lisäksi omana asiakasryhmänään Deli- ja Denmark-asiakkuudet.

10 1 ORGANISAATION KuVAuS Operatiivinen rakenne atria suomi Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt ovat Atria Suomi Oy, A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy. Atria Suomi Oy kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Yhtiö on liikevaihdolla mitaten Suomen suurin lihanjalostusyritys. Atria Suomi Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Forssassa, Kuopiossa, Kauhajoella ja Karkkilassa. A-Tuottajat Oy on lihanhankintaan keskittynyt tytäryhtiö ja A-Rehu Oy rehuliiketoimintaan keskittynyt yhtiö. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Koskenkorvalla ja Varkaudessa. Vuonna 29 Atria Suomen kannattavuus parani, ja se oli tyydyttävä taantuneen kysynnän ja laskuun kääntyneiden hintojen leimaamilla ruokailutuotemarkkinoilla. Kannattavuutta paransi ennen muuta kustannusten hyvä hallinta. Myynnin tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet ja liikevaihto hieman laski. Eniten pienentyi kaupan omien merkkituotteiden ja Food Service -tuotteiden myynti. atria skandinavia Atria Skandinavian keskeisimmät yhtiöt ovat Atria Retail AB, Atria Foodservice AB, Atria Deli Ridderheims & Falbygdens AB, Atria Consept AB ja Atria Denmark 3-Stjernet A/S. Atria Retail AB toimittaa kuluttajapakatun lihan, lihavalmisteiden ja valmisruoan päivittäistavarakaupalle, Atria Foodservice AB on lihavalmisteiden ja valmisruoan toimittaja suurkeittiöille, Atria Deli Ridderheims & Falbygdens AB toimittaa tuoreet herkuttelutuotteet päivittäistavarakaupalle ja suurkeittiöille, Atria Concept AB on Sibylla-pikaruokakonseptin kehittäjä ja toimittaja sekä Atria Denmark 3-Stjernet A/S toimittaa leivänpäälliset päivittäistavarakaupalle erityisesti Tanskassa. Vuonna 29 Atria Skandinavian kasvu ja kannattavuus eivät olleet tavoitteiden mukaisia. Liikevaihtoa pienensi Lättä Måltider -liiketoiminnan myynti, Ruotsin kruunun heikko kurssi ja joidenkin tuoteryhmien vähentynyt kysyntä. Kannattavuus oli heikko erityisesti alkuvuodesta. Tulosta pienensi tuontiraaka-aineiden kallistuminen heikon valuutan takia sekä Lättä Måltiderin tappiollisuus. Tappiollisen liiketoiminnan myyminen sekä voimakkaat tehostamistoimet paransivat tuloksentekoedellytyksiä loppuvuodesta. atria venäjä Atria Venäjä toimii Venäjällä kahdessa paikassa, kahdella päätuotemerkillä. Pietarissa päätuotemerkki on Pit-Product, jonka nimissä tehdään lihavalmisteista erityisesti makkaroita ja leivänpäällisiä. Lihanjalostuslaitokset sijaitsevat Leningradin oblastissa Sinyavinossa ja Gorelovossa. Gorelovon tehtaan yhteydessä on yhtiön logistiikkakeskus. Moskovassa päätuotemerkkinä on CampoMos, jonka nimissä tuotetaan lihavalmisteita, leivänpäällisiä, pitsoja, ruokamakkaroita ja tuorelihaa. Tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Moskovassa. Yhdistelmäsikala on Moskovan oblastin alueella. Vuonna 29 Atria Venäjän liikevaihto kasvoi tuntuvasti ja edellisvuonna ostetun Campomos-yhtiön liittäminen Atria Venäjään eteni suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan kannattavuus jäi kuitenkin epätyydyttäväksi. Liiketoiminta-alueen kahdesta yhtiöstä Pit-Product-yhtiön liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti ja tavoitteiden mukaisesti. Campomos-yhtiönkin kannattavuus kohentui merkittävästi, mutta tulos oli tappiollinen. Tämän takia myös koko Atria Venäjän liiketulos jäi tappiolliseksi. atria BalTia Atria Baltiassa Atria näkyy kolmella tuotemerkillä, jotka ovat Maks & Moorits, Wõro ja VK. Atria Baltian tuotantolaitokset sijaitset Virossa Valgassa ja Vastse-Kuustessa. Vuonna 29 Viroon keskitetyt Atria Baltian toiminnot kasvoivat yritysostojen ansiosta. Toiminnan kannattavuus oli kuitenkin epätyydyttävä kysynnän ja hintojen voimakkaan laskun takia. Liiketulos oli tappiollinen.

11 11 ORGANISAATION KuVAuS Merkittävät muutokset yhtiörakenteessa Vuonna 29 Atria ei toteuttanut yritysostoja, vaan se keskittyi ostettujen yhtiöiden liittämiseen ja toimintojen vakauttamiseen. Atrian kansainvälistä kasvua tukivat edellisenä vuonna toteutetut neljä yrityskauppaa, joista arvoltaan merkittävin yritysosto oli venäläisen OOO Campomos -lihanjalostusyhtiön hankinta. Yhtiön osto mahdollisti Atrian etabloitumisen Moskovan markkinoille. Ruotsalaisen AB Ridderheims Delikatesser -yhtiön ostolla Atria loi tuoreisiin herkuttelutuotteisiin erikoistuneen Atria Deli -liiketoiminnon, joka on segmenttinsä johtava toimija Ruotsissa, ja sen kansainväliset kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Virosta Atria osti kaksi lihanjalostusyritystä, minkä ansiosta Atria kasvoi markkinoiden toiseksi suurimmaksi toimijaksi. Atria Skandinavia myi kesäkuussa 28 voileipä- ja salaattiannoksiin keskittyneen Lättä Måltider -liiketoiminnon Ruotsissa. Liiketoiminnon liikevaihto edellisenä vuonna oli noin 25 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 125. Toiminnon kannattavuus oli heikko. Atria solmi joulukuussa 29 sianlihatuotantoa Venäjällä koskevan yhteistyösopimuksen tanskalaisen Dan Invest A/S:n kanssa. Sopimuksen mukaan Atria saa 26 prosentin osuuden kaksi sikalaa omistavasta OOO Dan Invest -yhtiöstä. Sen tuotanto alkaa vuosien aikana. Case Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmasta eväitä tuleville kokeille Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelma avittaa nuoria kokkeja uransa alussa. Koulutusohjelma antaa nuorille ruoka-alasta kokonaisvaltaista ja innostavaa tietoa, josta he saavat aineksia oman uransa ja osaamisensa kehittämiseen. Atria Akatemia-erikoistumisopinnot kestävät noin vuoden, ja koulutus sisältää teoriaa ja käytännön työssäoppimista. Atria 1 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmassa ruoka-alan huippuosaajat ja edustajat jakavat tuoreimmat tietonsa opiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman johtajina ovat toimineet kokeneet kokit kuten jyrki sukula, aki Wahlman ja jaakko nuutila. Koulutuksen rennossa ja luovassa vuorovaikutuksessa syntyy uusia reseptejä suomalaisen ruoka-alan menestykseen. ensimmäinen Atria 1 Nuorta Kokkia -kurssi järjestettiin vuonna 23 Atrian 1-vuotisjuhlan kunniaksi. Vuoden 23 jälkeen Atria 1 Nuorta Kokkia -kurssin käyneitä on jo yli 6. Lisätietoja

12 12 ORGANISAATION KuVAuS Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Mittarit Vuorovaikutuskanavat Atrian sidosryhmät Atria käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät Atria on määritellyt liiketoimintastrategiasta käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, omistajat, viranomaiset, henkilöstö ja tavarantoimittajat. Muita sidosryhmiä ovat alihankkijat, lähiyhteisöt, oppilaitokset ja media. Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan Atria kartoittaa laaja-alaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Atria suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raaka-ainetoimittajia valitessaan Atrian yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella Atrian liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. Atrian ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Kuluttajan osto- ja ruokailutottumusten tunteminen on elintarviketeollisuuden keskeisimpiä haasteita. Atria panostaa kuluttajatutkimukseen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalla on selkeä ja konkreettinen tavoite: Atria pyrkii aidosti tuotteiden ja konseptien onnistuneeseen, kuluttajalähtöiseen kaupallistamiseen. Omistajat Sijoittajat Rahoittajat Asiakkaat Viranomaiset Alihankkijat ja yhteistyökumppanit Mielipidevaikuttajat ja media Henkilöstö Kuluttajat Lähiyhteisöt ja oppilaitokset sijoituksien tuotto, yritystoiminnan jatkuvuus, päätäntävalta sekä pääoman palautukset lainojen lyhennykset sovittuna aikana, luotettavuus, jatkuvuus, velankestokyky kilpailukykyiset hinnat, turvallisuus ja laatu, asiakaslähtöinen palvelu, luotettavuus toimituksissa sekä muussa toiminnassa verotulot, työllistäminen, kansainvälinen kilpailukyky, investoinnit, avoimuus, yhteistyö ja ympäristön huomioon ottaminen luotettava laskujen maksaminen, pitkäaikainen asiakassuhde, ennustettavuus ja kasvava kysyntä läpinäkyvyys, alan asiantuntijuus palkka, työsuhteen jatkuvuus, sosiaaliedut, viihtyvät ja turvalliset työolot ja uralla etenemismahdollisuus tuotteita kuluttajan tarpeeseen, edullinen hinta, turvallisuus ja laatu, luotettavuus, eettisesti oikeutetut tuotteet työllistäminen, yhteistyö, ympäristöstä huolehtiminen, harjoittelupaikat riskin kantaminen pääoman muodossa vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan yhteiset toimintamallit, sovittujen asioiden toteuttaminen, ennusteet lainsäädäntö, julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raakaaineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen työpanos, innovatiivisuus Atrian tuotteiden valinta, luottamus ja maksuvalmius Atria-brändiä kohtaan julkiset palvelut kuten koulutus, infratekniikka sidosryhmäkysely asiakastyytyväisyystutkimus sidosryhmäkysely medialuotaus kehityskeskustelut, työilmapiirikysely, sairauspoissaolot kuluttajatutkimukset, kuluttajakäyttäytyminen henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, yhtiökokous, Capital Markets Day, pörssi- ja mediatiedotteet vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, pörssi- ja mediatiedotteet henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat, vierailut henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, sidosryhmäkysely, seminaarit ja tapahtumat, viranomaisyhteistyö, pörssija mediatiedotteet henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestimet, sidosryhmäkyselyt, tuotelanseeraukset, kampanjat, seminaarit ja tapahtumat, tutkimus- ja kehitysprojektit henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, Hyvä Ruoka asiakaslehti, pörssi- ja mediatiedotteet, mediayhteistyö henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestintä, kehityskeskustelut, henkilöstötutkimukset, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat, Meidän Atrium henkilöstölehti, yksiköiden omat viestintäkanavat markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, tutkimus- ja kehitysprojektit

13 13 ATRIAN KäDeNJäLKI -OHJeLMA Yritysvastuuohjelma Atrian yritysvastuun kehittäminen eteni merkittävästi vuonna 21. Yhtiö julkaisi kesällä eettiset toimintaohjeensa nimellä Atrian Tapa Toimia. Yhtiö myös käynnisti laaja-alaisen ja pitkäjänteisen Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelman, joka näkyy ja vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa. Atrian Kädenjälki -ohjelma kokoaa Atria vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt, projektit ja tulokset sekä viestii niistä kattavasti ja läpinäkyvästi. Yksi osa Atrian Kädenjälki -ohjelmaa on Atrian Tapa Toimia -toimintaohjeet. Atrian Kädenjälki -ohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan ensivaiheessa seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: talous ympäristö eläinten hyvinvointi tuoteturvallisuus ravitsemus henkilöstö viestintä. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä Atria pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Atrian Kädenjälki -ohjelma kehittää ja syventää Atrian vastuullisia käytäntöjä erityyppisillä kehitysprojekteilla, jotka vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Kehitysprojektit nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Atrian Kädenjälki -ohjelman tunnus on Atrian Kädenjälki -merkki. Merkki kertoo jokaisen atrialaiseen ruokaketjuun osallistuvan henkilökohtaisesta panostuksesta kädenjäljestä ja viestii väreillään vastuullisuuden vaikutuksista. VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

14 14 ATRIAN KäDeNJäLKI Yritysvastuuohjelman johtaminen Atrian Kädenjälki -ohjelmaa johdetaan kahden ryhmän avulla. Nämä ovat Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) ja Atria CR (Corporate Responsibility). Atria CRMM:n kokoonpano tukee Kädenjälki-ohjelman johtamista koko konsernissa ja varmistaa, että liiketoiminta-aluekohtaiset kehityshankkeet tukevat yhteisiä tavoitteita. Tämä ryhmä käyttää olennaisen tiedon lähteenä omia sidosryhmäselvityksiä sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja toimialan selvityksiä. CR-ohjausryhmien tehtävä kaikilla liiketoimintaalueilla on tarkemmin analysoida liiketoiminta-alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien Atrian vastuullisuuteen liittyvät odotukset. Ohjausryhmien organisoinnin avulla huolehditaan siitä, että kustakin sidosryhmärajapinnasta on edustaja CR-ohjausryhmissä. Tällöin strategisesti tärkeiden sidosryhmien näkemykset ovat jatkuvasti osana päätöksentekoa. Case Atrian Tapa Toimia eettisesti oikein Atria julkisti eettiset toimintaohjeensa Atrian Tapa Toimia syksyllä 21. Ohjeet heijastavat Atrian arvoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat kohti kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista. Atrian Tapa Toimia on ohjeisto niistä odotuksista, joita yhtiöllä on työntekijöidensä käyttäytymisestä sekä työntekijöidensä eettisistä ja lainsäädännöllisistä perusvastuista silloin, kun he toimivat Atrian edustajina. Atrian Tapa Toimia kattaa viisi kokonaisuutta, jotka ovat Turvallinen Atria Laatu Ympäristön kunnioittaminen Sidosryhmäsuhteet Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan rehellisyys. eettiset ohjeet koskevat kaikkia Atrian työntekijöitä, kumppaneita ja toimihenkilöitä sekä johtoryhmän, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Ohjeet kattavat Atrian kaikki liiketoiminta-alueet ja myös ne kumppanuudet ja yhteisyritykset, joissa Atrialla on enemmistöosuus ja/tai vastuutehtäviä. Atrian Tapa Toimia -toimintaohje on jaettu jokaiselle atrialaiselle Atrian konsernilehden, Meidän Atriumin, välissä. Lisäksi lehdessä on käsitelty monipuolisesti toimintaohjetta ja vastuullisuuden merkitystä omassa työssä.

15 15 TALOuDeLLINeN VASTuu Lähtökohtana kannattavuus Taloudellisella vastuullaan Atria tarkoittaa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista niin, että se voi tuottaa pitkäjänteisesti taloudellista lisäarvoa omistajille ja muille sidosryhmille sekä lisätä hyvinvointivaikutuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi Atrian toiminnalta edellytetään ennen muuta kannattavuutta. Tätä tukevat hyvä kilpailukyky ja tehokkuus sekä liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta. Taloudellinen vastuu tarkoittaa Atrialla myös tervei- den ja vastuullisten liiketoimintatapojen noudattamista. Liiketoiminnan vastuullisuutta sekä yhtiön päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat kansalliset lainsäädännöt ja säädökset sekä muun muassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi. Kannattavuus ja tehokkuus luovat edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Atrialla nähdään, että sosiaalisen ja ympäristövastuun kantaminen toimivat myös toiseen suuntaan eli taloudellista vastuuta vahvistavina tekijöinä. Case atrian Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Asiakkaat Päivittäistavarakauppa Food Service -asiakkaat Alan teollisuus Vientiasiakkaat Atria Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot MeuR Yhteistyökumppanit erityisesti alkutuotanto Ostot ja muut kulut 1 72 MeuR Henkilöstö Palkat ja palkkiot 185 MeuR Yhteiskunta Verot ja sosiaalikulut 36 MeuR Omistajat Osingot 1) 6 MeuR Rahoittajat Rahoituskulut 12 MeuR Kasvuinvestoinnit Bruttoinvestoinnit Tutkimus ja tuotekehitys 42 MeuR Tulevaisuusseminaari katsoo tulevaisuuteen Atrian Tulevaisuusseminaarissa helmikuussa 21 kurkotettiin tulevaisuuteen muun muassa kriisien, talouden, median ja kuluttajakäyttäytymisen näkökulmista. Seminaarin pääpuheenvuoron esitti Nobel-palkittu, presidentti martti ahtisaari, joka puhui aiheesta Kriisien hallinta ja ajan taloudelliset haasteet. Media-alan tulevaisuuteen katsoi Suomen suurimman sanomalehtitalon, Sanoma News Oy:n toimitusjohtaja mikael pietikäinen. Kuluttajakäyttäytymistä luotasi kahden vuoden perspektiivillä kansainvälisen igd-tutkimuslaitoksen konsultti jamie Trust, ja talouden näkyviä valotti Sampopankin pääekonomisti lauri uotila. Jo kahdeksatta kertaa järjestettyyn seminaariin osallistui noin 25 suomalaisen elinkeinoelämän ja valtiovallan päättäjää. Tulevaisuutta luotaava seminaarisarja aloitettiin Atrian 1-vuotisjuhlavuotena 23.

16 16 YMPäRISTöVASTuu Perusedellytyksenä ympäristön hyvinvointi Ympäristön hyvinvointi on Atrian ja koko elintarviketeollisuuden toiminnan perusedellytys. Atria konsernin ympäristövastuu rakentuu kolmesta pääelementistä: ekologisen ympäristön huomioonottamisesta toiminnan kaikilla tasoilla välillisten ympäristövaikutusten tunnistamisesta toimintaketjun eri vaiheissa välittömien ympäristövaikutusten vähentämisestä käytännön toiminnassa. Atrian keskeiset ympäristönäkökohdat ovat energian käyttö, veden käyttö, jäteveden aiheuttama kuormitus ja yhdyskuntajätteen synty. Välillisesti merkittäviä ovat kuljetukset sekä alkutuotanto. Näiden vaikutuksista ollaan tietoisia, ja esimerkiksi kuljetusten osalta seurataan polttoaineen kulutusta ja alkutuotannossa ympäristötuen ehtoihin sitoutuneiden tuottajatilojen osuutta kaikista tiloista. Ympäristöjohtamista kehitetään konsernin arvojen mukaisesti verkottumalla, jolloin muiden toimijoiden kanssa kehitetään parhaat ympäristöjohtamiskäytännöt jatkuvan parantamisen tueksi. Ympäristöjohtamisen taustalla Atria Suomella ja osin Atria Skandinavialla on ISO 141 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Muilla liiketoiminta-alueilla pyritään vastaavaan ympäristöjohtamisen tasoon. Atria Suomen ympäristöjohtamisesta vastaa johtoryhmän alaisuudessa toimiva ohjausryhmä, jonka tehtävä on ympäristöjohtamisen suunnittelu ja seuranta. Ohjausryhmässä on edustajia ostotoiminnosta, tuotannosta, tuotekehityksestä, pakkaussuunnittelusta sekä energiantuotannosta. Ryhmän kokoonpano varmistaa, että johtaminen kattaa kaikki alueet, joilla Atrian on mahdollista hallita ympäristövaikutuksia. Ryhmä analysoi edellisenä vuonna saavutetut tulokset, suunnittelee tarvittavat investoinnit ja asettaa tavoitteet tulevalle jaksolle. Ohjelmakauden tavoitteet (Atria Suomi) Sähkön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 Lämmön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 Tuotantoon suhteutettu vedenkäyttö säilytetään vuoden 28 tasolla energiajakeen määrän lisääminen 5 prosenttiin vuoteen 211 Jätevesiarvojen pitäminen ympäristölupamääräysten tasolla Ympäristöarvojen huomioiminen liitetään kiinteäksi osaksi pakkaussuunnittelua. Vuoden 29 tulokset (Atria Suomi) Sähkönkulutus pysyi tavoitetasolla. Kolmen vuoden aikana suhteellinen sähkönkulutus on vähentynyt lähes 5 prosenttia. Veden käytössä tavoiteraja on alitettu, ja veden käytön tehokkuus on parantunut kolmen vuoden aikana noin 15 prosenttia. Yhdyskuntajätteen määrä nousi yli tavoiterajan laatuvaatimusten kiristymisen vuoksi. Jäteveden laatu hallittiin vuoden aikana hyvin ja hapenkulutukselle asetettu tavoiteraja alitettiin selvästi.

17 17 YMPäRISTöVASTuu Case Suomessa kasvatettua lähiruokaa Atria luottaa suomalaiseen lihaan. Kaikki Atriatuotemerkillä myytävät sianliha-, naudanliha- ja siipikarjatuotteet on valmistettu suomalaisilta tuottajilta tulleesta raaka-aineesta. Kotimaisen lihan käyttöä puoltavat monet syyt, kertoo Atria Suomi Oy:n liha- ja alkutuotantoliiketoiminnasta vastaava johtaja matti perälä. Suomalainen liha on laadukasta, sillä eläinten terveystilanne on hyvä, eikä lihassa ole esimerkiksi raja-arvoja ylittäviä määriä salmonellaa tai antibioottijäämiä. Ostamalla lihan kotimaisilta sopimustuottajilta pystymme hallitsemaan koko tuotantoketjun: tiedämme missä eläin on syntynyt ja kasvanut, mitä rotuja siinä on, mitä sille on syötetty ja millainen sen terveystilanne on ollut. Suomalaista lihantuotantoa valvotaan tarkasti. Atrian verkoston sianlihantuottajat kuuluvat kansalliseen SIKAVA-rekisteriin, johon kirjataan muun muassa kaikki eläinten lääkintä- ja terveystiedot. Näillä tiloilla eläinlääkäri tekee säännöllisiä terveydenhuoltokäyntejä. Sen lisäksi A-Tuottajien henkilökunta tekee tilakäyntejä ja opastaa eläinten hoidossa ja kasvatuksessa. Suomessa kasvatettu liha on lähiruokaa, jota suomalaiset arvostavat, Perälä toteaa. Atria on sitoutunut hankkimaan Atria-tuotteiden liharaaka-aineen 1-prosenttisesti suomalaisilta tuottajilta. Suomessa lähes kaikki teollisuuden tarvitsema raaka-aine hankitaan suomalaisilta maatiloilta, joilla tuotetut teuraseläimet teurastetaan, leikataan ja prosessoidaan Atrian tehtailla. Atria-tuotemerkillä myytävien tuotteiden liharaaka-aineen tulee olla Suomessa tuotettua, kertoo Atrian alkutuotannosta vastaava Atria Venäjän toimitusjohtaja juha ruohola. Vuonna 29 Suomessa tuotettiin sianlihaa yhteensä 25,6 miljoonaa kiloa. Atrian kautta tästä lihamäärästä tuli markkinoille 89 miljoonaa kiloa eli Atrian markkinaosuus kotimaisesta sianlihasta oli 43 prosenttia. TiesiTKö, että Teurastamoteollisuus kierrättää sivutuotteet ja jätteet Teurastamot tuottavat vuosittain yli 2 tonnia erilaisia sivutuotteita. Tästä määrästä vain murtoosa päätyy kaatopaikalle, sillä teurastamoteollisuus kierrättää lähes kaiken syntyneen sivutuotteen ja jätteen. Huomattava osa teurastettavan eläimen elopainosta on erilaisia sivutuotteita. Naudalla niiden osuus on 45 prosenttia elopainosta, sialla ja broilerilla keskimäärin yli 35 prosenttia elopainosta. Suuri osa teurastamoteollisuuden sivutuotteista on syötäväksi kelpaamatonta, ja se ohjataan destruktio- eli tuhoamislaitokseen. Osa sivutuotteista voidaan käyttää myös elintarvikkeena. esimerkiksi elimet ja veri voidaan prosessoida elintarvikkeiden raaka-aineeksi tai kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Sivutuotteita voidaan käyttää myös energiaksi. Niitä voidaan käyttää biokaasun ja biodieselin tuottamiseen, ja niitä voi myös polttaa. esimerkiksi biokaasun tuottaminen on osa jätehuoltoa ja uusiutuvan energian tuotantoa. Lähde: Lihalehti 29, Lihateollisuuden tutkimuskeskus

18 18 YMPäRISTöVASTuu Atria Suomen ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Atria on määritellyt toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja -näkökohdat, jotka vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Keskeisimpiä kaikilla alueilla ovat energiankäyttö, vedenkäyttö, jäteveden aiheuttama hapen kulutus sekä yhdyskuntajäte. Keskeiset ympäristömittarit ovat energian- ja vedenkulutuksen sekä kaatopaikkajätteen ja pakkausmateriaalien määrä tuotettua tuotetonnia kohden. Konkreettinen tavoite on luoda ympäristöpäämäärille konsernitason mittausperiaatteet ja tavoitteet sekä kehittää Atrian kaikkia liiketoiminta-alueita koskevaa ympäristöohjeistoa. atria suomen YmpärisTöohjelmaT 1. Energian käytön hallinta Sähkön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 (vv 25) Ohjelma energiakatselmus ja -analyysi Nurmossa Kylmätilojen ja -järjestelmien säädön tehostaminen 2. Energian käytön hallinta Lämmön käytön vähentäminen 9 prosenttia vuoteen 216 (vv 25) Ohjelma energiakatselmus ja -analyysi Lämmön talteenoton lisääminen kannattavasti 3. Veden käytön hallinta Tuotantoon suhteutettu vedenkäyttö säilytetään vuoden 28 tasolla Ohjelma Veden kierrättämisen tehostaminen ja uusien kierrättämiskohteiden tunnistaminen Veden hukkakäytön tunnistaminen uusien kulutusseurantojen ja -hälytysten avulla Prosessipesujen vedenkäytön optimointi 4. Yhdyskuntajätteen määrän hallinta Energiajakeen määrän lisääminen 5 prosenttiin vuoteen 211 Ohjelma Lajittelun tehostaminen henkilöstön perehdyttämisellä energiajakeen keräyspisteiden sijainnin suunnittelu Jäteastioiden värikoodaus 5. jätevesiarvojen hallinta jätevesiarvojen pitäminen ympäristölupamääräysten tasolla Ohjelma Tuotantolaitteistojen tyhjentäminen kiinteästä jätteestä ennen pesua esikäsittelylaitosten puhdistustehon ylläpito 6. Pakkausmateriaalin hallinta Ympäristöarvojen huomioiminen liitetään kiinteäksi osaksi pakkaussuunnittelua Ohjelma Pakkausmenetelmien ja -materiaalien ympäristövaikutusten tunnistaminen Kuljetusmoduuliin sopivien pakkausyksiköiden kehittäminen

19 19 YMPäRISTöVASTuu Case TiesiTKö, että Pakkausten ympäristökuorma kevenee Liha-alan yritykset huomioivat ympäristön kestävän kehityksen pakkausjärjestelmissään ja pakkausmateriaalivalinnoissaan. Keinoina ovat muun muassa ylipakkaamisen välttäminen, ohuemmat pakkausmateriaalit, enemmän tuotetta suhteessa pakkaukseen sekä biopohjaisten kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttö. Liha-ala siirtyi käyttämään kuljetuspakkauksissa pääasiassa kierrätettäviä muovilaatikoita 199 luvulla. Lähde: Lihalehti 29, Lihateollisuuden tutkimuskeskus Atria Fresh -mikroateriat Suomen ensimmäisissä kierrätettävissä mikroateriapakkauksissa Atria Suomen ja Stora enson usean vuoden tuotekehitysyhteistyön tuloksena syyskuussa 29 lanseeratut Atria Fresh -mikroateriat on pakattu Suomen ensimmäisiin kierrätettäviin mikroateriapakkauksiin. PeT-muovipäällystetty sellupohjainen vuokakartonki on ympäristöystävällinen pakkausratkaisu, jolla on kestävän kehityksen mukainen matala hiilijalanjälki. Atria käyttää pakkauksissaan vain kierrätys- ja /tai energiahyötykäyttöön soveltuvia materiaaleja. Ylimääräisen pakkausjätteen muodostumista ennaltaehkäistään tunnistamalla kehitysprojeteissa pakkausmateriaalien kriittinen määrä tuotteen elinkaaren aikana sekä kuluttajahyväksynnän että elintarvikehävikin muodostumisen kannalta. Koska elintarvikkeen ympäristövaikutus on Atrian tuotteissa moninkertaisesti suurempi kuin pakkauksen ympäristövaikutus, on kuluttajan kannalta optimaalinen pakkauskoko ympäristön kannalta paras pakkaus.

20 2 YMPäRISTöVASTuu Mittarit/konserni m 3 VeDeNKuLuTuS Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Viro Atria Venäjä m 3 /tuotantotonni VeDeNKuLuTuS Atria Suomi Atria Venäjä vedenkulutus Veden käyttö elintarviketeollisuudessa on runsasta muun muassa tuotantohygienisistä syistä. Vuonna 29 veden kokonaiskulutus aleni 4 prosenttia, mutta veden käytön tehokkuus heikentyi 8 prosenttia. Atrian käyttämästä lähdevedestä puolet tulee pohja- ja puolet pintavedestä. Atria ei pumppaa vettä itse, vaan vesi tulee paikallisilta vesilaitoksilta, joita valvoo paikalliset viranomaiset. Atria Skandinavia Keskiarvo LäHDeKOHTAINeN VeDeN KOKONAISKuLuTuS m Pintavesi Pohjavesi Atrian toimintojen rakenteet ja ympäristömuuttujien mittaustavat eri liiketoiminta-alueilla vaihtelevat niin merkittävästi, että vuoden 29 lopulla yhteiset ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet olivat osin kesken. Konsernitasolla vuonna 29 ympäristösuoriutumista mitattiin energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä, absoluuttisina arvoina ja tuotantovolyymiin suhteutettuna. Hiilidioksidipäästöjen mittauksissa esiintyneiden eroavaisuuksien takia lukuja ei ole esitetty tilastoyhteenvedossa. TiesiTKö, että ekotehokkuus säästää ympäristöä elintarvikkeiden valmistus kuluttaa paljon energiaa sähkönä, lämpönä ja erilaisina polttoaineina. Merkittävä osa sähköstä kuluu erityisesti jäähdytykseen ja kylmäketjun ylläpitoon. Muutaman prosentin säästöt ovat mahdollisia pelkästään toimintatapoja ja asenteita muuttamalla. Liha on luontaisesti biologinen, helposti pilaantuva materiaali, mikä edellyttää hyvää tuotantohygieniaa ja hyvää kylmäketjua koko logistisen ketjun osalta. energiakustannusten hallintaan kuuluu myös raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusten energiatehokkuus. eläinkuljetukset pyritään optimoimaan siten, että kuljetusautot ovat mahdollisimman täysiä lain vaatimukset huomioiden. Osa energiankulutuksen vähentämiseen liittyvistä toimista toteutetaan teknisten järjestelmien uudistuksilla. Tällaisia ovat muun muassa lämmön talteenottojärjestelmien rakentaminen, kylmälämpökompressoreiden optimaalinen käyttö, lämpöpumppujen käyttö sekä lämmön ja prosessihöyryn tuottaminen edullisimmalla mahdollisella tavalla. Lähde: Lihateollisuuden tutkimuskeskus, Lihalehti 21

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj Tilinpäätös 2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 25.2.2009 Konsernin rakenne 2008 Atria Oyj Liikevaihto 1.357 milj. Henkilöstö 6.135 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008 Atria Oyj 1.1. 30.6.2008 Toimitusjohtaja 1.8.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008 Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007 Toimitusjohtaja 27.2.2008 Konsernin rakenne 2007 Atria Yhtymä Oyj Liikevaihto 1.272 milj. Henkilöstö 5.947 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Baltia

Atria Capital Markets Day Atria Baltia Atria Capital Markets Day Atria Baltia Toimitusjohtaja Rauno Väisänen 9.11.2012 9.12.2011 Rauno Väisänen Atria Oyj Konsernin rakenne 2010 Liikevaihto 1.301 milj. Henkilöstö 5 812 (keskimäärin) Suomi Skandinavia

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI n yritysvastuuraportti 21 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Hyvä lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka (1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2009

Atria Oyj Tilinpäätös 2009 Atria Oyj Tilinpäätös 2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 18.2.2010 2010 Konsernin rakenne 2009 Atria Oyj Liikevaihto 1.316 milj. Henkilöstö 6.214 (keskimäärin) Suomi Liikevaihto 782 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 30.11.2016 Atria Capital Markets Day 30.11.2016 ohjelma 10.00 10.20 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1. - 31.3.2014 Milj. 2014 *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1.11.2013 Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.9.2013 Milj. EUR Q3 2013 Q3 2012 2013 2012 2012 Liikevaihto 358,4 341,1 1 050,4 982,9 1 343,6

Lisätiedot

Atrian ympäristövastuun elementit

Atrian ympäristövastuun elementit 1 Atrian ympäristövastuun elementit Ekologisen ympäristön huomioon ottaminen toiminnan kaikilla tasoilla. Välillisten ympäristövaikutusten tunnistaminen toimintaketjun eri vaiheissa. Välittömien ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Atria Oyj

Atria Oyj Atria Oyj 1.1. 30.9. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.10. Milj. Atria-konserni Katsaus Liikevaihto 331,3 327,5 954,2 975,6 1.316,0 Liikevoitto -0,4 16,9 5,3 23,6 27,5 Liikevoitto-% -0,1 5,2 0,6 2,4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.9.2012 Milj. Q3 2012 Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 2011 Liikevaihto 341,1 325,5 982,9 963,1 1301,9 Liikevoitto

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 30.10.2014 30.10.2014 1 Atria-konserni 1.1. 30.9.2014 Milj. EUR Q3 2014 Q3 2013 2014 2013 2013 Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7 1 050,4

Lisätiedot

Atria-konserni Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 30.9. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 2013 Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Tuloksia vastuullisella ympäristöjohtamisella

Tuloksia vastuullisella ympäristöjohtamisella Tuloksia vastuullisella ympäristöjohtamisella ATRIAN YMPÄRISTÖVASTUUN ELEMENTIT Atrian kädenjälki näkyy kaikkialla ketjussa ALKUTUOTANTO KULJETUS ASIAKAS KULUTTAJA Eläinten kasvatus Lähiruokaa eläimille

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

H Q Q2 2013

H Q Q2 2013 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 30.6. 2013 2013 2013 Liikevaihto 371,4 363,6 698,4 692,0 1411,0 Liikevoitto 8,4 7,7 5,8 10,9 19,7 Liikevoitto-% 2,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2017 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 27.4.2017 Atria-konserni 1.1. 31.3.2017 2 Q1 Q1 Liikevaihto 332,5 314,5 1 351,8 Liikevoitto 1,2 1,6 31,8 Liikevoitto-% 0,4 % 0,5 % 2,3 % Tulos

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus

Puolivuotiskatsaus Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 20.7.2017 Atria-konserni 1.1. 30.6.2017 Q2 Q2 H1 H1 Milj. EUR 2017 2016 2017 2016 2016 Liikevaihto 368,4 341,3 701,0 655,8 1 351,8 Liikevoitto

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Atria Oyj

Atria Oyj Atria Oyj 1.1. 30.6. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 29.7. Milj. Atria-konserni Katsaus H2 Liikevaihto 317,0 337,4 622,9 648,1 1.316,0 Liikevoitto 4,7 7,1 5,7 6,8 27,5 Liikevoitto-% 1,5 2,1 0,9 1,0 2,1

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2010

Atria Oyj Tilinpäätös 2010 Atria Oyj Tilinpäätös 2010 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 17.2.2011 2011 Atria-konserni Katsaus 2010 Milj. 2010 2009 2010 2009 Liikevaihto 346,7 340,44 1 300,9 1 316,0 Liikevoitto 4,4 3,9 9,8 27,5 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

20 S TO R E IK OS U V

20 S TO R E IK OS U V VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Atria-konsernin vuosi 2009 Taloudellinen yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus 2 Atrian tuotemerkit 4 Atrian strategia 6 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä,

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2011

Atria Oyj 1.1. 31.3.2011 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 29.4. Atria Oyj:n johtoryhmä Juha Gröhn, toimitusjohtaja, yhtiön palvelukseen vuonna 1990 Juha Ruohola, konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR) 1-9/2002 1-9/2001 muutos-% 1-12/2001

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR) 1-9/2002 1-9/2001 muutos-% 1-12/2001 Tulosta sivu ATRIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 06.11.2002, klo 10.00 1(4) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 21,2 milj.eur (21,1 milj.eur). Konsernin tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

20 S TO R E IK OS U V

20 S TO R E IK OS U V VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Atria-konsernin vuosi 2009 Taloudellinen yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus 2 Atrian tuotemerkit 4 Atrian strategia 6 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.7. Milj. Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.6. 2011 2011 2011 Liikevaihto 333,3 333,6 641,8 637,6 1301,9 Liikevoitto 5,7-0,9 5,8-5,2 8,0 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 1 Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat Tanska tappiollinen 2 HKScan-konserni Q1-2/2015 Positiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Kohti tuotejohtajuutta. Vuosikertomus

Kohti tuotejohtajuutta. Vuosikertomus Kohti tuotejohtajuutta Vuosikertomus Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Liikevaihdoltaan Atria-konserni on suurin lihanjalostaja Suomessa

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q2/2017 Talousjohtaja Tuomo Valkonen Tiedotustilaisuus , Vantaa

Puolivuosikatsaus Q2/2017 Talousjohtaja Tuomo Valkonen Tiedotustilaisuus , Vantaa Puolivuosikatsaus Q2/2017 Talousjohtaja Tuomo Valkonen Tiedotustilaisuus, Vantaa 1 Haasteet jatkuivat toiminnan uudelleenjärjestelyt päätökseen 2 HKScan-konserni Q2/2017 Konsernin liikevaihto laski Liikevaihto

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Konsernin rakenne 2012 Atria Oyj Liikevaihto 1 344 milj. Henkilöstö 4 898 (keskimäärin) Suomi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Atria-konserni 1.1. 31.12.2014. Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2014 12.2.2015 1. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 12.2.2015

Atria-konserni 1.1. 31.12.2014. Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2014 12.2.2015 1. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 12.2.2015 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Liikevaihto 363,4 360,6 1 426,1 1 411,0

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day 9.12.2011

Atria Capital Markets Day 9.12.2011 Atria Capital Markets Day 9.12.2011 Aloitus ja aamukahvit klo 10.00 1. Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj - Katsaus Atrian strategiaan - Ruokatrendit ja lihamarkkinakatsaus 2. Atria Suomi

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2011

Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 16.2.2012 2012 Atria-konserni Katsaus 2011 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Liikevaihto 338,7 346,7 1 301,9 1 300,9 Liikevoitto 4,1 4,4 8,0 9,8 Liikevoitto % 1,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 22.10.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki. Q3 2014 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 22.10.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki. Q3 2014 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 22.10.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki 1 Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 22.7.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa edellisen vuoden tasolla Keskon liikevaihto oli 4,5 mrd., kehitys

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11.

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11. HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2013 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11.2013 HKScan-konserni *) *) Myönteinen kehitys Ruotsissa, Puolassa ja Baltiassa

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA Esitys Joensuussa Frans Silvenius tutkija, MTT Tutkimusalue Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Miten kehitetään ruokaketjun vastuullisuutta ja edistetään kuluttajien

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän ja yrityksen välinen yhteistyö sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen

Koulutuksen järjestäjän ja yrityksen välinen yhteistyö sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen Koulutuksen järjestäjän ja yrityksen välinen yhteistyö sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen Atria Suomi Oy Kaija Ketola-Annala Henkilöstön kehittämispäällikkö Atria Oyj Atria Oyj on nykyaikainen

Lisätiedot

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARSIN VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas Fiskars vuonna 2010 Liikevaihto 716 miljoonaa euroa 3 600 työntekijää yli 20 maassa Tuotteita myydään

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot