Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus"

Transkriptio

1 Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen avoimuus toimitusvarmuus ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Gasum Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanitverkostoon

2 Sisältö Johdanto Tietoja Gasumista... 2 Yrityksen hallinto ja vastuullisuuden johtaminen... 4 Gasumin kestävän kehityksen strategia... 6 Gasumin yritysvastuun olennaiset teemat ja niihin liittyvät tavoitteet Raportin tärkeimmät tunnusluvut... 9 Yritysvastuun tunnusluvut: Avoimuus Toimitusvarmuus Ympäristö ja turvallisuus Kaasun nykyinen käyttö ja tulevaisuus Taloudelliset tunnusluvut Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät tunnusluvut GRI-sisältövertailu

3 Johdanto Tämä on Gasum-konsernin kolmas yritysvastuuraportti. Raportointijakso on yksi kalenterivuosi, tämä raportti kattaa tiedot vuodelta Gasum nojaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) mukaiseen ohjeistukseen, periaatteisiin, käsitteistöön, tunnuslukuihin, laskentatapoihin ja rakenteeseen. Myös valtio neuvoston päätöksen mukaista yritys vastuun raportointimallia valtioomisteisille yrityksille on hyödynnetty. Yritysvastuun asiantuntija Tofuture Oy on tarkastanut Gasumin yritysvastuuraportoinnin 2012 vastaavuuden GRI G3. 1 -ohjeistoon ja vahvistaa raportoinnin täyttävän sovellustason B mukaiset vaatimukset. GRI-perustunnuslukujen lisäksi raportoinnissa käytetään GRI:n energia-alan lisäosan (Electric Utility Sector Supplement, EUSS) mukaisia tunnuslukuja Gasumin toimintaan soveltuvin osin. Raportti kattaa Gasum-konsernin toiminnot. Raporttiin sisällytetään kuvaus tärkeimmän myyntituotteen (maakaasu) tuotannon elinkaaresta, josta tuotanto ja siirto Suomen rajalle eivät kuitenkaan kuulu Gasumin omaan toimintaan, eivätkä siten sisälly Gasumin raportoitaviin tietoihin. Mittausperiaatteet ja -tekniikat Gasumilla on käytössä CMS-ohjelmisto ja turvallisuusjohtamisen TAVA-järjestelmä ympäristö- ja turvallisuustietojen tallentamiseen ja raportointiin. Gasumin toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidi- ja typenoksidien päästömäärät perustuvat tietoihin Gasumin omasta polttokaasun kulutuksesta. Polttokaasun määrä saadaan Gasumin valvontajärjestelmästä, jolla seurataan myös kaasun myyntiä ja toimituksia asiakkaille. Päästökaupan piiriin kuuluvien kompressoriasemien hiilidioksidipäästöt todennetaan päästökaupassa määritellyllä tavalla. Kompressoriasemilla tehdään säännöllisesti mittauksia typenoksidien päästölaskennan tarkentamiseksi. Metaanipäästöjä syntyy siirtoverkostossa poikkeustilanteissa, esimerkiksi liitostöiden yhteydessä. Poikkeustilanteista tallentuu tieto valvontajärjestelmään. Helsingin kaupungin kaasuverkoston metaanipäästöjen mittaus perustuu jakeluverkostoon syötetyn kaasumäärän ja myyntimäärän vertaamiseen. Maakaasun toimituksien poikkeamat raportoidaan Energiamarkkinaviraston edellyttämällä tavalla Gasumin valvontajärjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella. Raportin käyttäjät Gasum on tunnistanut asiakkaat, poliittiset päättäjät, opiskelijat, median sekä kansalaisjärjestöt tämän raportin pääkäyttäjiksi. Gasumin tavoitteena on, että jatkossa asiakkaat ja eri sidosryhmät saavat raportista keskitetysti kaikki tarvitsemansa tiedot koskien Gasumin tuotteiden ja palvelujen vastuullisuus- ja ympäristöseikkoja. 1 Gasumin yritysvastuu 2012

4 Tietoja Gasumista Yrityksen rakenne Gasum-konserniin kuuluvat emoyhtiö Gasum Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Gasum Energiapalvelut Oy, Gasum Paikallisjakelu Oy, Gasum Tekniikka Oy, Helsingin kaupunkikaasu Oy ja Virossa toimiva tytäryhtiö Gasum Eesti AS. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Energiakauppa: maakaasun hankinta ja tukkumyynti, biokaasun tuotanto ja myynti, nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotanto ja myynti, LNG-liiketoiminnan jatkokehittäminen Siirtopalvelut: kaasun siirtopalvelut, Suomen kaasuverkoston järjestelmävastuuseen liittyvät tehtävät, verkoston ylläpito ja kehittäminen Energiapalvelut: maakaasun jälleenmyynti jakeluverkoissa, kaasupohjaiset energiaratkaisut kuten lämpöpalvelut, kaasulaitteet (esim. lämmityskattilat), aluelämpöjärjestelmien suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta, liikennepalvelut, kaasun liikennekäyttö Gasum-konsernilla on 11 toimipistettä, emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Gasumin toiminta sijoittuu pääosin Suomeen, yksi tytäryhtiö toimii Virossa. Gasum Oy on pääosin suomalaisessa omistuksessa oleva osakeyhtiö. Gasumin omistavat Fortum Heat and Gas Oy (31 %), Suomen valtio (24 %), OAO Gazprom (25 %) ja E.ON Ruhrgas International GmbH (20 %). Valtio on ryhmitellyt osakkuusyhtiönsä kolmeen kategoriaan, joista yhdessä valtiolla on lähes tai yksinomaan vahva sijoittajaintressi, toisessa sijoittajaintressiin sisältyy vahva strateginen intressi ja kolmannessa valtiolla on omistajana sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisintressi. Gasum kuuluu toisena mainittuun ryhmään, jossa on myös muita energia- ja infrastruktuuriyhtiöitä. Yhtiön koossa, rakenteessa ja omistuspohjassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia raportointivuodenaikana. E.ON Ruhrgas ilmoitti lokakuussa 2012, että se aikoo luopua osakkuudestaan Gasumissa. Gasumin tuotteita markkinoidaan pääasiassa Suomessa, mahdollisesti lähi tulevaisuudessa Itämeren alueella laivaliikenteen polttoaineena. Gasumin markkina-alueet, toimialat ja asiakasryhmät Gasum-konsernin toimialoja ovat polttoaineiden (maakaasu, nesteytetty maakaasu LNG, paineistettu maakaasu, biokaasu) sekä erilaisten palvelujen (siirtopalvelut, valvontapalvelut, kaasupohjaiset energiaratkaisut kuten lämpöpalvelut) ja laitteiden (kaasuliedet, lämmityskattilat) myynti. Maakaasua myydään myös raaka-aineeksi kemianteollisuudelle. Asiakkaita ovat energian tuottajat ja käyttäjät (yhdyskuntien voimalaitokset, suuret ja pienet ja keskisuuret yritykset), kiinteistöt ja kotitaloudet (lämmitys- ja liesikäyttäjät) sekä kaasua ajoneuvojen polttoaineena käyttävät yritykset ja yksityishenkilöt. Asiakastoimijoita ovat yrityksissä ja kunnissa energiapäätöksiä tekevät päättäjät, virkamiehet ja myös poliittiset luottamushenkilöt ja päättäjät. Gasumin tuotteita markkinoidaan pääasiassa Suomessa, mahdollisesti lähitulevaisuudessa Itämeren alueella laivaliikenteen polttoaineena. Gasumin markkinoima maakaasu tuodaan Suomeen Venäjältä. Maakaasun tuottaa ja myy Suomeen OAO Gazprom. 2 Gasumin yritysvastuu 2012

5 Maakaasun siirrosta tuotantoalueilta Suomeen vastaavat Gazpromin tytäryhtiöt, joista Suomea lähimpänä on Gazprom Transgaz St Peterburg. Biokaasu, jota Gasum myi vuonna 2012 ajoneuvojen polttoaineeksi, tuotetaan jätepohjaisista raaka-aineista Kouvolassa Mäkikylässä ja Espoossa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n jätevedenpuhdistamolla Suomenojalla. Gasum on myös osakkaana 20 %:n osuudella biokaasun tuotantoon ja myyntiin keskittyvässä Biovakka Suomi Oy:ssä. LIIKEVAIHTO (MEUR) LIIKEVOITTO (%) SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (%) Yhtiön koko ja toiminnan laajuus Gasum-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 1 281,8 miljoonaa euroa. Maakaasun myynti oli 34,96 TWh. Investoinnit vuonna 2012 olivat 21 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 836,2 miljoonaa euroa. Taseen pääosa koostuu maakaasun siirtoputkistosta ja sen valvonta- ja käyttölaitteista. Siirtoputkiston pituus vuoden 2012 lopussa oli km ja jakelu putkiston 556 km. Gasumilla on toimipisteitä 11 paikkakunnalla, kymmenen Suomessa ja yksi Virossa. Tankkausasemia on 12 paikkakunnalla, yhteensä 15. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 259 henkilöä OMAVARAISUUSASTE (%) Gasumin yritysvastuu 2012

6 Yrityksen hallinto ja vastuullisuuden johtaminen Vuonna 2012 Gasum-konsernin organisaatio muodostui neljästä liiketoiminta-alueesta ja kuudesta konsernitoiminnosta. Vuoden 2013 alusta organisaatio muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta ja kolmesta konsernitoiminnosta. Konsernin operatiivista toimintaa ohjaa toimitusjohtajan apuna konsernin johtoryhmä. Vuonna 2012 Gasumilla käynnistyi toiminnan kehittämishanke, johon kuuluu prosessiorganisaation toimintatapojen ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönotto. Hankkeen tavoitteena on tukea koko Gasum-konsernin liiketoimintaa, muun muassa parantaa sisäistä tehokkuutta, resurssien hallintaa ja raportointia. Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja valittiin huhtikuussa. Gasumille on määritelty kuusi operatiivista ja kuusi hallinnollista prosessia. Gasumin sertifioitu toimintajärjestelmä pitää sisällään laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät, ja se noudattaa ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 ja OHSAS 18001:2007 standardeja. Toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta seurataan vuosittain sekä yhtiön sisäisillä että ulkoisen toimijan suorittamilla arvioinneilla. Osakeyhtiölain mukaisesti konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat Gasum Oy:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiökokous valitsee Gasumille hallintoneuvoston. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden sekä terveiden liikeperiaatteiden mukaan. Hallintoneuvostossa päätetään Gasum Oy:tä koskevat merkittävät strategiset linjaukset. Hallintoneuvosto myös valitsee Gasum Oy:n hallituksen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja hänen lisäkseen enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta lain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, päättää mm. kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä ja ottaa ja erottaa yhtiön ne ylimmät johtohenkilöt, joita hallintoneuvosto ei valitse. Konsernin johtoryhmässä siirto palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja vastaa turvallisuus- ja ympäristöasioista ja siirtotoiminnan toimitusvarmuudesta, energiakaupan johtaja biokaasun ja maakaasun toimitusvarmuudesta hankinnan osalta, talous-, henkilöstö ja lakiasioista vastaava johtaja taloudesta ja henkilöstöstä, liiketoiminnan suunnittelun johtaja teknologiahankkeiden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämisestä sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden koordinoinnista. Turvallisuuspäällikkö raportoi hallitukselle kaksi kertaa vuodessa turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittymisestä. Johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain tärkeimmät talouskehitystä ja henkilöstöä koskevat tunnusluvut. Gasum-konsernin eettiset periaatteet tukevat konsernin liiketoimintaa ja menestystä muodostaen yhteisen arvo- ja toimintaperustan. Eettisistä periaatteista on julkaistu tiivistelmä yrityksen internet-sivuilla. Gasum on sitoutunut noudattamaan lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä 4 Gasumin yritysvastuu 2012

7 täysimääräisesti niin konsernin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Gasum noudattaa suhteessa asiakkaisiinsa ja muihin sidosryhmiinsä avoimuuden, läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden periaatteita ja on sitoutunut reilun toiminnan ja kilpailun periaatteisiin. Gasumin organisaatio Hallintoneuvosto HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Antero Jännes Kaasupörssi Energiakauppa Siirtopalvelut Energiapalvelut Pekka Karinen Aleksei Novitsky Ari Suomilammi Jarko Alanko HALLINTO: LAKI-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAT Kristiina Vuori LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU: TEKNOLOGIA, VIESTINTÄ, YHTEISKUNTASUHTEET Christer Paltschik TIETOHALLINTO Ari Suomilammi 5 Gasumin yritysvastuu 2012

8 Gasumin kestävän kehityksen strategia Kestävä kehitys ja yritysvastuu haluttiin kytkeä tiiviisti Gasumin liiketoimintastrategiaan. Gasumin kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan puhtaampaa lähiympäristöä, puhtaampaa Itämerta ja puhtaampaa ilmastoa. Keskeisessä roolissa uusien ratkaisujen kehittämisessä ovat tutkimus- ja kehitystoiminta sekä uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin tähtäävien innovaatioiden luominen. Vuonna 2012 Gasum kartoitti yritysvastuun nousevia trendejä yhdessä PwC:n kanssa. Kartoitus tehtiin etsimällä sosiaalisesta mediasta viitteitä uusista trendeistä. Kaasuun, energiaan ja yritysvastuuseen liittyviä nousevia trendejä ovat muun muassa: Kehittämällä uusiutuvan energian ratkaisuja luodaan myös huomattava määrä työpaikkoja. Liuskekaasun särötysteknologian kehityksen myötä maakaasun käyttö lisääntyy maailmanlaajuisesti ja maakaasulle on koittamassa kulta-aika. Maakaasumarkkinoilla on paljon epävarmuustekijöitä, kuten Euroopan tuontiriippuvuus, ydinvoiman suosion väheneminen ja Aasian maiden kasvava kysyntä. Kaasulla ja sähköllä kulkevat hybridiautot tulevat lisääntymään erityyppisten kuluttajien keskuudessa. Yritykset siirtyvät syystemaattisempaan henkilöstön vastuullisen toiminnan kannustamiseen. Gasum pyrkii vastaamaan näihin nouseviin trendeihin lisäämällä biokaasun tuotantoa ja hankintaa, selvittämällä kaasunhankinnan hajauttamista nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonnin avulla Gasumin strategiana on tulla Suomen merkittävimmäksi biopohjaisten kaasujen tarjoajaksi. ja palkitsemalla henkilöstöä kestävään huomiseen tähtäävistä hankkeista. Tärkeimmät uudet teknologiat ovat jätepohjaisen biokaasun tuotanto mädättämällä, puupohjaisen biokaasun (bio-sng, synteettinen biokaasu) tuotanto kaasuttamalla ja hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS, carbon capture and storage) maakaasua käyttävissä voimalaitoksissa. Gasumin strategiana on tulla Suomen merkittävimmäksi biopohjaisten kaasujen tarjoajaksi. Asiantuntija-arvioiden mukaan biopohjaisten kaasujen yhteenlaskettu potentiaali Suomessa on ainakin 15 TWh, mikä on 38 % nykyisestä maakaasun käytöstä. 6 Gasumin yritysvastuu 2012

9 Gasumin yritysvastuun olennaiset teemat ja niihin liittyvät tavoitteet Gasumin yritysvastuun raportoinnin piiriin sisällytetyt indikaattorit on valittu ja määritelty kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Gasumin sisäisessä työryhmässä, johon kuului edustaja talous-, henkilöstö-, ympäristö ja turvallisuus-, energiakauppa-, energiapalvelut ja liiketoiminnan suunnitteluja viestintäosastoilta sekä konsulttina Tofuture Oy, toisessa vaiheessa Gasumin tärkeimmille sidosryhmille tehdyssä kyselyssä ja kolmannessa vaiheessa Gasumin johtoryhmän työpajassa. Analyysien perustella Gasumin tärkeimmät vastuullisuuden teemat ovat avoimuus, toimitusvarmuus, ympäristö ja turvallisuus sekä kaasun nykyinen käyttö ja tulevaisuus. AVOIMUUDEN tavoitteeksi Gasum on määritellyt, että yhtiö on selvillä luonnonkaasun tuotanto- ja käyttöketjujen ympäristövaikutuksista ja pyrkii vaikuttamaan omalla toiminnallaan päästöjen vähentämiseen. Vuonna 2012 CLEENin tutkimusohjelmien puitteissa tutkittiin biokaasuketjun ympäristövaikutuksia ja bio-sng:n tuotanto- ja käyttöketjun energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjä. Vuoden aikana käynnistettiin myös nesteytetyn maakaasun (LNG) hankintaja käyttöketjun ympäristövaikutusten tutkimus. Luonnonkaasun TOIMITUSVARMUUS on ollut erittäin hyvä. Gasumin tavoitteena on, ettei kaasun toimituksissa tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä ja toimitusvarmuus yleisesti vastaa Suomen energia-alan ja Euroopan kaasualan parasta tasoa. Vuonna 2012 toimitusvarmuus säilyi hyvällä tasolla. TURVALLISUUS koettiin niin tärkeäksi teemaksi, että siihen valittiin kaksi erillistä tavoitetta. Ensimmäinen näistä tavoitteista liittyy kaasujärjestelmään: Luonnonkaasujen käyttö on turvallista eikä kaasun siirto-, jakelu-, tuotanto- tai tankkausjärjestelmissä tapahdu onnettomuuksia. Työturvallisuutta koskevaksi tavoitteeksi valittiin nolla työtapaturmaa. Vuonna 2012 luonnonkaasujen käytössä ei tapahtunut onnettomuuksia, työturvallisuutta koskevaa tavoitetta sen sijaan ei saavutettu. YMPÄRISTÖÄ koskeva tavoite on yhtiön toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen johdonmukainen vähentäminen. Kaasuverkoston osalta tavoitteeksi asetettiin metaanipäästöjen vähentäminen 30 % vuoden 2010 tasoon (1 472 tonnia) verrattuna, vuoteen 2020 mennessä. Merkittävin vähennyspotentiaali kohdistuu Helsingin kaupungin kaasunjakeluverkostoon. Gasumin liiketoiminnan laajentuessa kiinnitetään huomiota uusien laitosten energiatehokkuuteen ja päästövaikutuksiin. Vuonna 2012 Gasumin kasvihuonekaasupäöstöt kasvoivat jonkin verran edellisvuodesta lämpöliiketoiminnan asiakkuuksien lisäännyttyä. 7 Gasumin yritysvastuu 2012

10 Tavoitteet näkyvät myös tulospalkkiomittareina Gasumin palkitsemisjärjestelmässä, jonka piiriin koko Gasumin henkilöstö kuuluu. KAASUN NYKYISTÄ JA TULEVAISUU- DEN KÄYTTÖÄ koskeva tavoite linkittyy Gasumin liiketoimintastrategiaan, jossa painotetaan kaasun hankintalähteiden monipuolistamista kehittämällä Suomen biokaasumarkkinoita ja mahdollisuuksia LNG-tuonnin aloittamiseen. Gasumin tavoitteena on luoda yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kumppanuuksia, joiden avulla kestävään huomiseen tähtääviä uusia luonnonkaasuratkaisuja voidaan kehittää tehokkaasti. Vuonna 2012 Gasumin verkkoon syötetyn biokaasun määrä kymmenkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Bio-SNG:n tuotantoedellytyksiä selvitettiin yhdessä Metsä Fibre Oy:n ja Helsingin Energian kanssa. Selvitykset osoittivat, että biojalostamo on teknisesti toteuttamiskelpoinen ja se on mahdollista integroida Joutsenon sellutehtaan yhteyteen. Gasumin Finngulf LNG-hanke eteni tavoitteiden mukaisesti. Nämä tavoitteet näkyvät myös tulospalkkiomittareina Gasumin palkitsemisjärjestelmässä, jonka piiriin koko Gasumin henkilöstö kuuluu. Vuonna 2012 henkilöstön tulospalkkiomittareissa olivat mukana henkilöturvallisuus ja turvallisuushavainnot, kestävän kehityksen edistäminen sekä biokaasu- ja LNGhankkeiden eteneminen. Gasumin yritysvastuun riskit Vuodenvaihteessa kartoitettiin yritysvastuun riskejä toteuttamalla ennakkokysely johtoryhmän jäsenille, yritysvastuun asiantuntijoille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä jatkojalostamalla ennakkokyselyn tuloksia PwC:n fasilitoimassa työpajassa, johon osallistui koko Gasumin johtoryhmä. Työpajan tuloksena Gasumin yritysvastuun merkittävimmiksi riskeiksi tunnistettiin: Verotuksen tai tukimekanismien muutokset, jotka asettavat kaasun huonompaan asemaan muihin energiamuotoihin verrattaessa, esimerkiksi lainsäädännön muuttumisen seurauksena Maakaasun poliittisen hyväksyttävyyden heikkeneminen Kaasun fossiilisuuden korostuminen Mahdolliset ongelmat eurooppalaiseen verkkoon integroitumisessa Rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon Osaavan henkilöstön saatavuus Strategian toteuttamisen ja yhtiön uudistamisen vaikeus Tuotannon ja toiminnan turvallisuus sisältäen työturvallisuuden Kaikki merkittävimmät riskit on vastuutettu Gasumin johtoryhmän jäsenille. Gasum pyrkii aktiivisesti tuomaan esiin luonnonkaasuun mahdollisuuksia vähentää ympäristökuormitusta ja kehittämään entistä kestävämpiä luonnonkaasuratkaisuja. Yksi Gasumin neljästä strategisesta teemasta on kestävä huominen. Maakaasun avulla voidaan vähentää rikki- ja hiukkaspäästöjä energiantuotannossa ja liikenteessä, ja siten turvata puhtaampi lähiympäristö. Nesteytetty maakaasu mahdollistaa puhtaamman Itämeren vähentämällä laivaliikenteen päästöjä. Biokaasun poltosta ei synny fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, mikä johtaa puhtaampaan ilmastoon. Henkilöstön osaamista pyritään vahvistamaan koulutuksen avulla. Työturvallisuutta pyritään edistämään muun muassa osallistumalla Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumiin. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus tarkastella yritysvastuun ja liiketoiminnan riskejä kokonaisvaltaisesti. Riskikuvauksia tarkennetaan ja määritellään tärkeimmät toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. 8 Gasumin yritysvastuu 2012

11 Raportin tärkeimmät tunnusluvut Olennaisiin teemoihin liittyvät tärkeimmät tunnusluvut, jotka sisältyvät tähän raporttiin, ovat: Toimitusvarmuus: EU6 Maa- ja biokaasun saatavuus sekä toimitusvarmuuden varmistaminen (raportin sivuilla 13 15) EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen (s. 13; 15) EU28 Toimituskatkot (s. 15) Avoimuus: EU19 Sidosryhmien osallistuminen kaasun siirron / jakelun sekä infrastruktuuriin liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon (s ) SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen (s ) PR5 Asiakastyytyväisyys (s. 10) Ympäristö ja turvallisuus: EN3 Energiankulutus (s. 17) EN6 Energiatehokkaat tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet ja palvelut (s ) EN12 ja EU13 Toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen (s ; 16) EN16 Kasvihuonekaasupäästöt (s ) EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset (s. 10; 14; 16 17) EN20 Typpi- ja rikkidioksidipäästöt (s. 17) EN22 Jätteet (s. 17) EN23 Merkittävien vuotojen lukumäärä (s. 16) LA7 Tapaturmat ja poissaolot (s. 18) LA8 Ennaltaehkäisevä koulutus ja ohjelmat (s. 18) EU18 Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työturvallisuusohjelmat ja -koulutus (s. 18) Kaasun käyttö ja tulevaisuus: EU1 Maa- ja biokaasun määrä, siirto ja jakelu alueittain (s. 13; 21) EU3 Yksityis- ja yritysasiakkaiden määrä (s ) EU4 Jakeluverkoston pituus (s. 3; 14 15) EU8 Tutkimus- ja kehitystoiminta (s ) 9 Gasumin yritysvastuu 2012

12 Toiminnan vastuullisuuteen liittyvät ulkopuoliset sitoumukset Gasum on mukana teollisuuden energiatehokkuussopimuksessa, valtakunnalliseen työtapaturmaohjelmaan kuuluvassa Nolla tapaturmaa -foorumissa ja Kemianteollisuus ry:n Responsible Care -ohjelmassa. Gasum on liittynyt Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kautta Itämeren tilan parantamiseen sitoutuneiden organisaatioiden joukkoon. Gasumin sitoumus koskee mahdollisuuksia käyttää puhdasta polttoainetta, nesteytettyä maakaasua meriliikenteen polttoaineena. Vuonna 2012 Gasum liittyi elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteiseen Ilmastokumppanit-verkostoon. Ilmastokumppanit antavat sitoumuksen, jossa ne lupaavat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tehostamalla omaa toimintaansa ja tarjoamalla parempia tuotteita ja palveluita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Gasum sitoutui käyttämään yrityksen huolto- ja työsuhdeautoissa polttoaineena biokaasua, edistämään biokaasun ja LNG:n hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa sekä ylläpitämään ja kehittämään Helsingin kaupungin alueella toimivaa kaasunjakeluverkostoa. Gasumin liikennepolttoaineeksi myytävälle biokaasulle on myönnetty Joutsenmerkki. Tunnukselle asetetut kriteerit ja vaatimukset tuotteen ympäristöystävällisyydestä verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin tarkastetaan vuosittain. Jäsenyydet järjestöissä Gasum on Suomen Kaasuyhdistys ry:n sekä Finbio ry:n ( alkaen Bioenergia ry) jäsen. Työnantajana Gasum on järjestäytynyt Kemianteollisuus ry:n jäseneksi. Gasum on Energiateollisuus ry:n (ET) yhteistoimintajäsen. Gasumilla on paikka myös Energiafoorumissa sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) energiavaliokunnassa. Gasum on mukana myös kansainvälisten energia- ja kaasualan järjestöjen toiminnassa. Näitä ovat mm. Eurogas, European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), Gas Infrastructure Europe (GIE), International Gas Union (IGU), European Gas Research Group (GERG) ja European Pipeline Research Group (EPRG). Gasumin tärkeimmät sidosryhmät ja vuorovaikutus niiden kanssa Gasumin toiminnan kannalta tärkeiksi sidosryhmiksi on tunnistettu asiakkaat, henkilöstö, omistajat, poliittiset päättäjät valtakunnallisella ja paikallistasolla, maanomistajat, media, T&K-kumppanit sekä alihankkijat ja konsultit. Näillä kaikilla toimijoilla on merkittävä rooli yrityksen toiminnan ja toimintaedellytyksien kehittämisessä. Yhtiöstä ja sen toiminnasta pyytävät tietoa myös monet oppilaitokset ja opiskelijat. Gasum kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä yrityksen toiminnasta asiakastutkimuksella (joka toinen vuosi), henkilöstötutkimuksella (joka toinen vuosi) sekä teettää muita kyselyjä tarpeen mukaan. Vuonna 2012 Gasum tutki kaasuverkoston alueen kuntapäättäjien energiaasenteita. Aula Researchin suorittamaan tutkimukseen osallistui lähes 900 kuntien ja maakuntien päättäjää, virkamiestä ja kuntavaaliehdokasta 54:stä Etelä-Suomen ja rannikkoseudun kunnasta. Tulosten mukaan yli kaksi kolmannesta kyselyyn osallistuneesta kuntapäättäjästä haluaa, että maan hallitus kasvattaa erityisesti maa- ja biokaasun roolia kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa. Vastanneista 41 % näkisi joukkoliikenteen kulkevan tulevaisuudessa mieluiten biokaasulla. Parhaat hyödyntämismahdollisuudet biokaasulla vastaajat näkivät kuitenkin kaukolämmön ja sähkön tuotannossa sekä teollisuuden prosesseissa. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista lähes 300:sta satamakaupungissa asuvasta vaikuttajasta piti tärkeänä, että kotikunnan satamassa olisi LNG-terminaali. Vuoden 2012 kevättalvella toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa Gasum sai toiminnastaan kokonaisuudessaan kouluarvosanan 8.5. Tyytyväisimpiä oltiin toimitusvarmuuteen, lupausten pitämiseen, henkilöstön ammattitaitoon ja palveluhalukkuuteen. Asiakastyytyväisyystutkimuksen vastauksissa heijastui selkeästi maakaasun hintakilpailukyvyn lasku muihin energiamuotoihin verrattuna. Gasumilta toivottiin nykyistä parempaa näkyvyyttä julkisuudessa niin markkinointiviestinnän kuin yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen suhteen. Tutkimukset toteutti Add Value Research Finland Oy. Gasumin ja sen tuotteiden yleistä tunnettuutta selvitti mediatoimisto Dagmar. Gasumin yleinen tunnettuus parani hieman muun muassa yhtiön toteuttaman markkinointiviestinnän myötä, ja mielikuva Gasumin tuotteista on hyvällä tasolla. Gasumin henkilöstötutkimus toteutettiin loppuvuonna Sen tuloksia käytiin läpi henkilöstön kanssa järjestetyissä informaatiotilaisuuksissa vuoden 2012 alkupuolella. Sidosryhmäyhteistyön tärkeä muoto ovat myös lausunnot ja kannanotot eduskunnalle ja ministeriöille sekä rakennushankkeissa maanlunastukseen liittyvät kuulemis- ynnä muut prosessit. Vuonna 2012 käynnistyi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Finngulf LNG -hankkeesta sekä Joutsenon biojalostamosta. 10 Gasumin yritysvastuu 2012

13 Yritysvastuun tunnusluvut Avoimuus Gasum haluaa toiminnassaan noudattaa avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatetta. Kaasulinjoja ja tuotantolaitoksia suunniteltaessa vähimmäisvaatimuksista säädetään muun muassa laissa ympäristövaikutusten arvioinnista ja maanlunastuksesta. Avoimuuden takaamiseksi Gasum panostaa hankeviestintään verkkosivuillaan sekä julkisiin keskustelutilaisuuksiin hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa Gasum käy avointa vuoropuhelua poliittisten päättäjien, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Alueellisessa vaikuttamistyössä pyritään keräämään tietoa paikallisista tarpeista ja toiveista eri puolilla Gasumin toiminta-aluetta. Kaasuinfrastuktuurin rakentamiseen liittyvien sidosryhmien määrä on merkittävä. Rakennettaessa kaasuputkea uudelle alueelle tehdään markkinaselvityksiä potentiaalisista asiakkaista, joiden kanssa käydään ennakkoneuvotteluja kaasun käytöstä. Maakaasun käytöstä keskustellaan myös alueen kuntien kanssa. Biokaasun tuotantoa suunniteltaessa vuoropuhelua käydään mahdollisia raaka-aineita tai tuotantoa hallitsevien organisaatioiden, kuten kunnallisten tai alueellisten jäte- ja jätevesilaitosten tai yhtiöiden kanssa. Kaasuputkistojen ja tuotantolaitosten, kuten biokaasureaktoreiden tai LNGterminaalin rakentamisen ympäristövaikutukset selvitetään tarkasti suunnitteluvaiheessa. Selvitysten perusteella valitaan sellaiset reitti- ja sijoitusvaihtoehdot sekä työmenetelmät, jotka rasittavat ympäröivää luontoa mahdollisimman vähän ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa naapureille ja maanomistajille. Luonnonsuojelu- ja kulttuurihistoriallisilla alueilla ympäristön tila on keskeisesti huomion kohteena. Samoin olemassa olevat ja suunnitellut muut infrarakenteet, kuten rautatiet ja voimansiirtolinjat otetaan huomioon suunnittelussa. Alustavia linjauksia esitellään yleisötilaisuuksissa. Linjaussuunnittelun pohjalta maakuntakaavaan voidaan tehdä varauksia maakaasuputkea varten. Putkilinjalla tehdään maastotutkimukset ja yksityiskohtainen suunnittelu ennen rakennusvaihetta. Putken linjauksen tarkentuessa käydään jatkokeskusteluja niiden maanomistajien kanssa, joiden mailla linjaus kulkee. Putken rakentamista varten tarvittavien maa-alueiden haltuunotto edellyttää valtioneuvoston myöntämää lunastuslupaa, jossa määritellään tarkemmin lunastuksen ehdot. Lunastustoimituksesta vastaa Maanmittauslaitos. Tuotantolaitosten osalta kiinnitetään erityistä huomiota laitosten turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen. Tuotantolaitoksien rakentaminen saattaa edellyttää kaavamuutoksia valitulla alueella. Vuonna 2012 Gasum käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn LNG-terminaalin rakentamisesta joko Inkooseen tai Porvooseen. YVA-ohjelman esittelytilaisuudet järjestettiin huhtikuussa Porvoossa ja Inkoossa. Arviointiohjelmaan tuli 17 lausuntoa muilta viranomaisilta ja kahdeksan mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat 11 Gasumin yritysvastuu 2012

14 Gasum suuntaa kannatus- ja tukivaransa keskitetysti muutamiin suurempiin valtakunnallisiin kohteisiin. Kohteiden tulee omata valtakunnallista näkyvyyttä sekä olla hyvämaineisia ja Gasumin imagoon sopivia. muun muassa turvallisuuteen, terminaalien rakentamisaikaan, meriliikenteeseen ja meriluontoon liittyvät asiat. Gasum järjesti myös Inkoossa ja Porvoossa työpajat, joissa esiteltiin hankkeen pääpiirteet sekä keskusteltiin hankkeen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden kanssa. Turussa Pansiossa käynnistyi kaavamuutos merenkulun tarpeita palvelevan LNG-terminaalin rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavamuutoksen yhteydessä kuultiin lähialueen asukkaita Turun kaupungin koolle kutsumassa tilaisuudessa. Loppuvuodesta 2012 käynnistyi YVAmenettely Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren suunnittelemasta biojalostamohankkeesta Lappeenrantaan Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan alueelle. Markkinoita kehitetään yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten kanssa Maakaasumarkkinoita säädellään monin tavoin muun muassa turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevilla määräyksillä, maakaasun hinnoittelun valvonnalla sekä energiamarkkinoiden kehittymistä ohjaavilla vero- ja tukipäätöksillä. Vuonna 2012 Gasum teki aktiivista vaikuttamistyötä luonnonkaasun etujen tunnetuksi tekemiseksi erityisesti kuntasektorilla. Gasum järjesti Imatran alueen kuntapäättäjille seminaarin, jonka aiheina olivat muun muassa bioenergian ja luonnon kaasun mahdollisuudet Etelä-Karjalalle. Gasum selvitti kaasuverkoston ja rannikkokaupunkien kuntapäättäjien ja aluehallinnon virkamiesten energiamielikuvia Aula Researchin toteuttamalla tutkimuksella. Parhaat hyödyntämismahdollisuudet biokaasulla vastaajat näkivät kaukolämmön ja sähkön tuotannossa sekä teollisuuden prosesseissa. Gasum on Suomen Kaasuyhdistys ry:n sekä Bioenergia ry:n jäsen. Työnantajana Gasum on järjestäytynyt Kemianteollisuus ry:n jäseneksi. Gasum on Energiateollisuus ry:n (ET) yhteistoimintajäsen. Gasumilla on paikka myös Energiafoorumissa sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) energiavaliokunnassa. Gasum on mukana myös Energiahuoltosektorin öljypoolin alaisen maakaasujaoston toiminnassa. Kannatus- ja tukitoiminta Gasum ei tue poliittisia puolueita tai ehdokkaita raha- tai muilla lahjoituksilla. Gasum suuntaa kannatus- ja tukivaransa keskitetysti muutamiin suurempiin valtakunnallisiin kohteisiin. Kohteiden tulee omata valtakunnallista näkyvyyttä sekä olla hyvämaineisia ja Gasumin imagoon sopivia. Vuonna 2012 suurimmat Gasumin tuen saajat olivat Millennium-teknologiapalkintosäätiö, Lux Musicae-festivaali ja Espoon modernin taiteen museo EMMA. Lisäksi Gasum tuki muun muassa jääkiekkoseura Tapparaa biokaasuauton hankinnassa ja käytössä sekä pienemmillä summilla toimipistepaikkakuntiensa urheiluseurojen junioritoimintaa. Kaikkiaan Gasum käytti kannatus- ja tukitoimintaan noin euroa vuonna Gasum ja Ski Sport Finland tekivät kesäkuussa 2012 yhteistyösopimuksen. Taloudellinen tuki käynnistyi vuoden 2013 alussa. 12 Gasumin yritysvastuu 2012

15 Yritysvastuun tunnusluvut Toimitusvarmuus Gasum kehittää toimitusvarmuutta laajentamalla kaasun hankintalähteitä ja varmistamalla kaasuverkoston riittävän toimintakyvyn. Poikkeustilanteisiin varaudutaan ja niiden varalta harjoitellaan vuosittain yhdessä viranomaisten kanssa. Gasumin tärkeimmät tehtävät maa- ja biokaasun saatavuuden ja toimitusvarmuuden osalta ovat ajan tasalla oleva maakaasun hankintasopimus, hankintalähteiden laajentaminen, maakaasun siirto- ja jakeluverkostojen teknisestä toimivuudesta huolehtiminen, investoinnit biokaasun tuotantoon ja tuotekehitykseen ja LNG-tuonnin aloittamiseen valmistautuminen. Maakaasun riittävä saatavuus Suomeen on varmistettu Gasumin ja Gazprom Exportin välisellä sopimuksella, joka on voimassa vuoteen Hankintasopimus kattaa Suomen nykyisen maakaasun käytön ja sen puitteissa on mahdollista myös lisätä kaasun hankintaa, mikäli kaasun käyttö Suomessa lisääntyisi. Maakaasun toimitukset Suomeen ovat sujuneet moitteettomasti koko sen ajan, kun maakaasua on Suomessa käytetty, ja molemmat osapuolet ovat noudattaneet voimassa olevaa sopimusta hankintamääristä ja hintojen määräytymisen perusteista. Vuoden 2012 aikana tuonnissa ei ollut häiriöitä. Biokaasun hyödyntämistä Suomessa Gasum kehittää yhteistyössä useiden eri osapuolien kanssa. Kymen Bioenergia Oy toimittaa Gasumin verkkoon biokaasua Mäkikylän jäteveden puhdistamon yhteydessä sijaitsevalta biokaasulaitokselta. Biokaasun syöttö Gasumin verkkoon Helsingin seudun ympäristöpalvelyt HSY:n jäteveden puhdistamolta Espoon Suomenojalta käynnistyi joulukuussa Kaikkiaan biokaasua Gasumin verkkoon syötettiin MWh vuonna Gasumin, Helsingin Energian ja MetsäFibre Oy:n Joutsenon biojalostamohanke eteni YVA-vaiheeseen vuonna Jalostamo tuottaisi uusiutuvasta puuraaka-aineesta biokaasua, joka siirrettäisiin kaasuverkossa muun muassa Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitokselle. Suunnitellun jalostamon tuotantoteho olisi maksimissaan 200 MW. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetulla puupohjaisella biokaasulla voitaisiin korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä uusiutuvan kaasun 13 Gasumin yritysvastuu 2012

16 Gasum-konsernin henkilöstöstä merkittävä osa, noin sata henkilöä, työskentelee siirtoverkoston kunnossapitotehtävissä. osuutta kaasujärjestelmässä. Puupohjainen biokaasu soveltuu käytettäväksi kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaasukin. Gasum omistaa 20 %:n osuuden Biovakka Suomi Oy:stä, jolla on biokaasulaitokset Vehmaalla ja Turussa Topinojalla. Gasum ja Kujalan Komposti allekirjoittivat Lahdessa sopimuksen biokaasun tuotannosta ja hyödyntämisestä Suomen suurimmassa biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksessa Lahdessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle energiatuen. Valmistuttuaan laitos tuottaa jopa 50 GWh biokaasua vuodessa. Gasumin Finngulf-hanke tähtää suuren kokoluokan, Suomea ja Baltian maita palvelevan LNG-terminaalin rakentamiseen Inkooseen. LNG-tuonnilla voidaan monipuolistaa maakaasun hankintaa. LNG-terminaalin arvioidaan olevan käytössä aikaisintaan vuoden 2018 loppupuolella. Sitä ennen Suomeen voi jo rakentua merenkulun tarpeita palvelevia, pienempiä terminaaleja. Vuoden 2012 aikana Gasum edisti Finngulf-hanketta siten, että se pystyttiin esittämään Euroopan unionin Projects of Common Interest (PCI) -listalle, jolloin hankkeen toteutukseen on mahdollista saada EU-tukea. Myös Suomen hallituksen EU-ministerivaliokunta totesi kesäkuussa, että LNGterminaalin toteutumista Suomenlahden rannalle on edistettävä. Toimitusvarmuus hyvällä tasolla vuonna 2012 Gasumilla on järjestelmävastuu Suomen maakaasun siirtojärjestelmästä ja maakaasun toimittamisesta sekä verkoston ylläpidosta ja kehittämisestä. Siirtoverkosto on Gasumin suurin omaisuuserä. Gasum-konsernin henkilöstöstä merkittävä osa, noin 100 henkilöä, työskentelee siirtoverkoston kunnossapitotehtävissä. Gasum siirtää Venäjältä maahantuodun maakaasun omistamassaan korkeapaineisessa (max. 54 bar) siirtoputkessa asiakkaille, joille se luovutetaan matalammassa paineessa paineenvähennysasemien kautta. Siirtoverkostoa valvotaan ympäri vuorokauden Gasumin keskus valvomossa Kouvolassa. Maakaasun kulutusta arvioidaan muun muassa sääennusteiden ja teollisuuden käyttöasteiden mukaan. Teräsputki, jossa kaasua siirretään, kulkee reilun metrin syvyydessä maan alla, ja sen on merkitty maastoon merkintäpylväillä. Siirtojärjestelmään kuuluu lisäksi venttiiliasemia, kompressoriasemia sekä linkkimastoja. Kompressoreilla korotetaan maakaasun painetta ja siten virtausta putkissa. Venttiiliasemien avulla osia putkesta voidaan eristää verkosta esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten. Verkoston toimintaa valvotaan omalla KAASUAUTOJEN JULKISET TANKKAUS ASEMAT SUOMESSA 2012 Gasumin tankkausasema Muun toimijan tankkausasema Valmistuu 2013 Vuonna 2013 käynnistyviä hankkeita TAMPERE LOHJA RIIHIMÄKI HYVINKÄÄ ESPOO LAUKAA HELSINKI valvontajärjestelmällä, jossa käytetään sähköistä tiedonsiirtoa. Siirtoverkosto pidetään turvallisena ja käyttövarmana ennakoivan huollon avulla. Huollot tehdään Gasumin ennakkohuoltoohjelmaan kirjattujen ohjeiden mukaisesti. Vuoden aikana tehdään noin huoltotoimenpidettä. Verkoston itäisin piste sijaitsee Imatralla, jossa maahan tuotavan maakaasun määrä ja laatu mitataan. Läntisin ja samalla pohjoisin siirtoputkiston piste on Ikaalisissa. LAHTI MÄNTSÄLÄ PORVOO JOUTSA LAPPEENRANTA HAMINA Malmi VANTAA Vermo Roihupelto Ruskeasuo ESPOO Friisilä KOUVOLA KOTKA Hermanni HELSINKI IMATRA KITEE 14 Gasumin yritysvastuu 2012

17 Maakaasun toimitusvarmuus vuonna 2012 oli erinomainen. Toimittamatta jäänyt energia verkon kautta siirretystä energiamäärästä oli 0,0004 %. Suunniteltuja keskeytyksiä verkoston käytössä oli kuusi, häiriökeskeytyksiä kolme. Gasumin jakeluverkostoissa oli kahdeksan lyhyeksi jäänyttä toimituskatkosta. Maakaasun siirtoverkostoa kehitetään asiakkaiden tarpeet ja toimitusvarmuus huomioiden. Vuoden 2012 lopussa siirtoputkea oli yhteensä km. Uutta jakeluverkostoa jälleenmyyntiä varten rakennettiin Nummelan taajamaan Vihdissä. Maakaasun siirtoverkostoa kehitetään myös tulevaisuuden uusia hankintalähteitä varten. Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varapolttoaineita ja toimintaohjeet Gasum Oy ja Gasum Energiapalvelut Oy ovat yhteiskunnan perustoimintojen ja riittävän huoltovarmuuden turvaamisen kannalta tärkeitä toimijoita, eli huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä. Gasumkonsernin yhtiöt ovat varautuneet poikkeaviin tilanteisiin ja niistä selviämiseen jatkuvuussuunnitelmissaan. Mahdollisessa häiriötilanteessa suurin osa maakaasun kulutuksesta on nopeasti korvattavissa vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta edellyttää polttoaineiden varmuusvarastointia tuontipolttoaineille, kuten maakaasulle. Varastointivelvoite on kohdistettu maakaasua käyttävälle tai sitä jälleenmyyvälle yhteisölle sekä maakaasun maahantuojalle eli Gasumille. Kaasu spesifisille käyttäjille, esimerkiksi yksityistalouksille, Gasum on varautunut syöttämään varapolttoaineena LNG:tä (nesteytetty maakaasu) ja ilmapropaaniseosta. Muita maakaasua korvaavia polttoaineita ovat ensisijaisesti kevyt ja raskas polttoöljy, nestekaasu sekä tulevaisuudessa myös biokaasu. Gasumin maakaasun nesteytyslaitos Porvoon Kilpilahdessa tuottaa noin tonnia nesteytettyä maakaasua vuodessa. Tuotantolaitoksen yhteydessä on noin kuutiometrin tuotevarasto, jossa olevaa nesteytettyä maakaasua voidaan käyttää maakaasuverkoston varapolttoaineena toimitushäiriöiden aikana. Lisäksi Gasumilla on käytössään siirrettävä LNG-höyrystin, jota voidaan käyttää esimerkiksi huoltotöistä aiheutuvan toimituskatkon aikana. Energiahuoltosektorin öljypoolin alainen maakaasujaosto käsittelee maakaasun huoltovarmuuskysymyksiä. Jaostossa ovat edustettuna Gasum maakaasun maahantuojana, öljyala varapolttoaineen toimittajana, maakaasun käyttäjät yhdyskunnissa ja teollisuudessa, Suomen Kaasuyhdistys ja Huoltovarmuuskeskus. Suunnitteluperusteena alan varautumisessa maakaasun toimitushäiriön varalta käytetään valmius ohjetta Maakaasuhuollon järjestelyt poikkeustilanteissa. Valmiusohjeesta on tehty maakaasun käyttäjille tarkoitettu MAAKAASUVERKOSTO SUOMESSA Siirtoputkiston pituus km Jakeluputkiston pituus 556 km Kompressoriyksiköt 9 kpl Liitynnät siirtopukesta 198 kpl tiivistelmä Varautuminen ja toiminta mahdollisessa maakaasun häiriötilanteessa. Ohjeen tiivistelmään voi tutustua Gasumin ja Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla. Tulevaisuudessa Suomessa mahdollisesti varastoidaan myös LNG:tä varapolttoaineena. 15 Gasumin yritysvastuu 2012

18 Yritysvastuun tunnusluvut Ympäristö ja turvallisuus Gasumin tavoitteena on määrätietoisesti vähentää toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja putken rakentamisen vaikutuksia luonnonoloihin. Työturvallisuudessa tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Myös Gasumin yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita kannustetaan turvallisuusasioiden huomioimiseen. Gasum kehittää luonnonkaasun kestävyyskriteereitä jatkuvasti. Vuonna 2012 Gasum kehitti yhdessä Gaia Consultingin kanssa vapaaehtoista biokaasun sertifikaattijärjestelmää Kaasuverkoston ja laitosten rakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonoloihin, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Varsinaista rakentamista edeltävässä suunnitteluvaiheessa selvitetään arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja valitaan sellaiset reitti- ja sijoitusvaihtoehdot sekä työmenetelmät, jotka rasittavat ympäröivää luontoa mahdollisimman vähän. Selvitys on joko Gasumin toteuttama ympäristöselvitys, tai viranomaisen näin määrätessä ympäristövaikutusten arviointi-ohjelma (YVA), jonka kattavuudesta viranomainen antaa arvionsa. Gasumin kasvihuonekaasupäästöt Gasumin suoriin kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan Gasumin maakaasuverkoston ylläpidosta ja maakaasun siirrosta aiheutuvat päästöt ja vuodot mukaan lukien maakaasun nesteytyslaitoksen päästöt. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu lämpöpalvelujen tuotantolaitteista. Lämpöliiketoiminnan kasvusta johtuen sen osuus Gasumin kasvihuonekaasupäästöistä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Metaanipäästöt Noin 45 % Gasumin suorista kasvihuonekaasupäästöistä syntyi metaanista. Siirtoverkostosta metaania pääsee ilmakehään putkiston tyhjennysten eli niin sanottujen ulospuhallusten yhteydessä. Ulospuhalluksia tarvitaan, kun putki joudutaan tyhjentämään maakaasusta häiriötilanteiden tai huolto- ja liitostöiden vuoksi. Vuonna 2012 Gasumin siirtojärjestelmän metaani päästöt olivat yhteensä 235 tonnia (206 tonnia vuonna 2011), joka oli 0,009 % siirretystä maakaasumäärästä (0,007 % vuonna 2011). Päästöjä syntyy myös jakeluverkoston vuodoista, jotka vuonna 2012 olivat tonnia. Jakeluverkoston merkittävin päästölähde on Helsingin kaupungin alueella sijaitseva, osin iäkäs kaasunjakeluverkko, KASVIHUONEPÄÄSTÖT PÄÄSTÖLÄHTEITTÄIN VUONNA 2012 Siirto- ja jakelujärjestelmän metaanipäästöt 45 % Kompressoriasemien CO 2 -päästöt 23 % Paineenvähennysasemien CO 2 -päästöt 7 % Lämpökohteet, CO 2 -päästöt 25 % 16 Gasumin yritysvastuu 2012

19 KASVIHUONEPÄÄSTÖT (tonnia) HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT (tonnia) ENERGIAN KULUTUS GASUMILLA 2012 paineenvähennysasemilla ja 1,5 % Gasumin toimipisteiden lämmitykseen ja valaistukseen. Gasum on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa. Vuonna 2012 selvitettiin muun muassa paineenvähennysasemien energiatehokkuuden parantamista kattavasti Kompressoriasemat 37 % Lämpöpalvelukohteet 32 % Paineenvähennysasemat 26 % Gasumin toimipisteiden lämmitys ja valaistus 1,5 % Yhteensä MJ Jätteet ja veden käyttö Gasumin toiminnasta syntyi vuonna 2012 jätteitä 86,34 tonnia Lajittelemattoman sekajätteen osuus oli 60 %. Veden kulutus oli m 3 josta prosessivesien osuus m 3 ja toimipisteiden talousveden m 3. jota uudistetaan suunnitelmallisesti. Uudistustyön myötä verkoston päästöt ovat vähentyneet 47 % vuodesta LNG -laitoksen metaanipäästöt olivat alle yksi tonnia. Hiilidioksidipäästöt Maakaasun käyttö siirtojärjestelmän laitteistoissa ja toimipisteiden lämmityksessä aiheuttaa hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä. Maakaasun siirtämiseen putkistossa tarvitaan kompressoriasemia, joissa kaasun painetta nostetaan verkoston varrella noin 100 kilometrin välein. Kompressoreiden käyttövoima saadaan kaasuturbiineista, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua. Gasumin kompressoriasemat sijaitsevat Imatralla, Kouvolassa ja Mäntsälässä. Lisäksi hiilidioksidipäästöjä aiheutuu lämpöliiketoiminnan lämpökohteissa, joissa maakaasu on energiantuotannon polttoaineena, aiheuttaen näin myös ilmapäästöjä. Gasumin siirtojärjestelmän hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2012 yhteensä tonnia ( tonnia vuonna 2011). Gasumin Imatran ja Kouvolan kompressoriasemat kuuluvat päästökaupan piiriin. Maakaasun paineenvähennysasemien lämmityksestä aiheutui päästöjä tonnia ja omasta käytöstä toimipisteissä 620,5 tonnia. Gasumin lämpöasiakaskohteiden CO 2 - päästöt olivat tonnia. Typenoksidipäästöt Gasum-konsernin typenoksidien kokopäästöt vuonna 2012 olivat 43,7 tonnia ja kompressoriasemien keskimääräinen ominaispäästö oli 80,1 mg/mj. Gasumilla kaasun siirron ja jakelun typenoksidipäästöjä syntyy kompressori- ja paineenvähennysasemilla. Typenoksidien määrää voidaan vähentää käyttämällä Low-NOx-polttotekniikkaa hyödyntäviä kompressoriyksiköitä. Imatran ja Kouvolan kompressoriasemilla on käytössä LowNOx-kaasuturbiinit, yksi kompressoriyksikkö kummallakin paikkakunnalla. Tulevaisuudessa kaikkien kompressorien on tarkoitus olla LowNOxeja. Energian kulutus ja energian käytön tehostaminen Gasumilla Energian kulutus Gasumilla vuonna 2012 oli MJ. Tästä 37 % kului kompressoriasemilla, 32 % Gasumin lämpöpalvelukohteissa, 26 % Maakaasun käytöstä aiheutuvat päästöt Gasumin toiminta kattaa maakaasun siirron Suomessa loppukäyttäjille. Maakaasun siirtovaiheesta aiheutuu vähäisiä ympäristövaikutuksia ja päästöjä. Suurin osa päästöistä syntyy maakaasun käyttövaiheessa, kuten muissakin polttoaineisiin perustuvissa energiaketjuissa. Maakaasun palamisessa syntyy hiilidioksidia, vesihöyryä ja typenoksideja, mutta ei lainkaan rikkidioksidipäästöjä. Maakaasun alhaisen hiili- ja suuren vetypitoisuuden vuoksi poltettaessa syntyvä hiilidioksidipäästö on huomattavasti pienempi kuin muilla fossiilisilla polttoaineilla. Maakaasun poltossa syntyvä ominaishiilidioksidipäästö on 55,0 gco 2 /MJ, kun se esimerkiksi kivihiilellä on 93,3 gco 2 /MJ ja turpeella 105,9 gco 2 /MJ (Tilastokeskus, polttoaineluokitus 2013). 17 Gasumin yritysvastuu 2012

20 Maakaasun alhaisen hiili- ja suuren vetypitoisuuden vuoksi poltettaessa syntyvä hiilidioksidipäästö on huomattavasti pienempi kuin muilla fossiilisilla polttoaineilla. Maakaasun tuotannosta aiheutuvat päästöt Koko polttoaineketjun kasvihuonekaasupäästöistä 86 % aiheutuu maakaasun poltosta käyttökohteissa Suomessa. Seuraavaksi merkittävin vaihe on maakaasun siirto Venäjältä kilometrin päästä Länsi-Siperiasta Suomeen. Venäjän siirron osuus on lähes 13 % maakaasuketjun päästöistä, josta 2/3 tulee kompressoriasemien hiilidioksidipäästöistä ja 1/3 toimintaan liittyvistä sekä suunnittelemattomista metaanipäästöistä. Venäjällä tapahtuvan maakaasun tuotannon ja prosessoinnin osuus kokonaispäästöistä on alle prosentti ja Gasumin oman Suomen siirtotoiminnan osuus noin 0,5 %. Työturvallisuus parani Gasumin turvallisuuskulttuuriin mukaiseen toimintaan kuuluu muun muassa johdon ja koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuusasioihin, turvallisuusohjeiden ja turvallisten työtapojen noudattaminen, turvallisuuteen liittyvän johtamisjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen, työhön liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen, henkilökunnan kouluttaminen ja turvallisten työtapojen noudattamisen kannustaminen. Gasum konsernissa jokainen gasumlainen saa työnsä mukaisesti työsuojelukoulutusta. Myös lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat, esimerkiksi kesäharjoittelijat, osallistuvat työsuojelukoulutukseen. Gasum edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vastaavaa turvallisuustasoa. Työturvallisuuden edistämiseksi Gasumilla on käytössä tapaturmien ja vaarojen hallintajärjestelmä TAVA, jossa kirjataan ja käsitellään kaikki turvallisuushavainnot, vaaratilanteet ja riskit. Vuonna 2012 tavoitteena oli kerätä TAVAan vähintään sata turvallisuushavaintoa, johon myös päästiin. Gasumilla kaikki tapaturmat tutkitaan. Tutkinnassa analysoidaan tapahtumaketju, sen syyt, seuraukset ja vaikuttavat tekijät. Menettelyllä pyritään estämään vastaavien tapaturmien syntyminen jatkossa sekä saamaan tarpeellinen oppi tapahtumista. Vuonna 2012 yli yhden päivän poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli yhteensä kolme. Nämä työtapaturmat olivat luonteeltaan lieviä. Lisäksi tutkittiin viisi tapaturmaa, jotka eivät aiheuttaneet poissaoloja, sekä kaksi työmatkatapaturmaksi luokiteltua tapausta. TAVA-järjestelmään kirjatuista turvallisuushavainnoista määrättiin vaaratilanteina tutkittavaksi kymmenen tapausta. Vuonna 2012 Gasum jatkoi pelastustoimeen liittyvää koulutusta niin henkilö kunnalleen kuin Etelä-Suomen pelastuslaitoksille. Turvallisuuskoulutusta annettiin urakoitsijoille ja työmaahenkilöstölle eri hankkeissa. Gasum harjoittelee vuosittain suuronnettomuuden varalta. Harjoituksia on järjestetty vuodesta 2008 alkaen vuosittain, ja vuoden 2012 yhteistoimintaharjoitus järjestettiin lokakuussa Imatralla. Harjoituksessa keskityttiin yhteistoimintaan, johtamiseen, viestintään sekä toipumiseen normaalitilanteen tasolle. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö niin pelastus- kuin muidenkin viranomaisten kanssa on jatkuvaa toimintaa. Gasumille ei määrätty sakkoja tai sanktioita ympäristölakien tai -määräyksien rikkomisesta vuonna Lokakuussa 2012 järjestettiin yhteistoimintaharjoitus Imatralla. 18 Gasumin yritysvastuu 2012

Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12.

Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12. Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12.2014 HUOLTOVARMUUSKESKUS Pohjoinen Makasiinikatu 7A, 00130 Helsinki

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot