TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Liite /Kh TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Valtionosuusleikkaukset Vuonna 2014 valtion taholta kunnalle on määrätty mm. seuraavat uudet lakisääteiset tehtävät: Työterveyshuollon yhtiöittäminen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Janakkalan visio Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Janakkalan Asunnot Oy Janakkalan Teollisuusalueet Oy Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE VAALIT TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE TARKASTUSTOIMI TOIMIELIN KUNNANHALLITUS TULOSALUE YLEISHALLINTO TULOSALUE HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TALOUSPALVELUT

3 TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT TULOSALUE PELASTUSLAITOS TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TULOSALUE ALUEIDEN KUNNOSSAPITO TULOSALUE TILAPALVELU TULOSALUE ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA TULOSALUE VAMMAISTYÖ TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO TOIMIELIN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE VARHAISKASVATUS TULOSALUE OPETUSTOIMI TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMIELIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT TULOSALUE KULTTUURIPALVELUT TULOSALUE LIIKUNTAPALVELUT TULOSALUE NUORISOPALVELUT Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

4 Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Omistuksia muissa yhteisöissä Saamisten erittely Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Vieras pääoma Velkojen erittely Sekkilimiitti Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat Elatustuen takautumissaatava Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut Tilintarkastajan palkkiot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Janakkalan Veden erillistilinpäätös Toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Luottamushenkilöorganisaatioon kokoonpanot 2014 sekä osallistuminen kokouksiin TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Kuntalain lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tulee noudattaa tilinpäätöksen laadinnassa työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on laatinut useita yleisohjeita kunnille ja kuntayhtymille, joiden tarkoituksena on parantaa kuntien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Tätä tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu seuraavia kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita: - Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2006 Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL69 ). Liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kuntalain mukaan kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 5

6 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli jälleen kuntakentälle haasteellinen. Kuntia koskevia lainsäädäntöhankkeita oli vireillä useita, kuten kuntalain kokonaisuudistus (voimaan ) ja valtionosuusjärjestelmää koskeva kokonaisuudistus (voimaan ). Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu puolestaan siirtyi lopulta uuden Suomen hallituksen valmisteltavaksi. Kuntarakennelaissa asetettu kuntien yhdistymiseen liittyvä selvitysvelvollisuus tuli voimaan , mutta selvitysvelvollisuudelle ei lopulta asetettu määräaikaa ja esitys raukesi (HE 299/2014 vp), koska se on sidottu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaantuloon. Näin ollen määräaikaa sille, mihin mennessä kuntien tulee kuntaliitosta koskeva selvitysvelvollisuutensa täyttää, ei ole olemassa. Janakkalan kunnassa on päätetty lähteä vapaaehtoisesti selvittämään palvelurakenteeseen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien kanssa. Selvitystyö vei suuren osan vuodesta, ja selvitystä varten perustettiin useita viranhaltijatyöryhmiä. Näitä olivat 1) sosiaali- ja terveys, 2) sivistys, 3) hallinto, henkilöstö, talous- ja tukipalvelut, 4) maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä 5) elinkeino- ja elinvoima työryhmät. Työryhmät työskentelivät puheenjohtajiensa johdolla ja päätöksentekoon vuoden 2015 alkupuolella valikoitui useita yhteistyökohteita. Tämän lisäksi perustettiin luottamushenkilöistä koostuva 6) demokratiaryhmä. Valtio on viime vuosien budjettikehysvalmisteluissaan suorittanut hallituksen toimesta sopeutustoimia, joista suuri osa kohdistuu kuntiin mm. valtionosuuksien leikkauksina. Rahoituksen vähentymisestä huolimatta kunnille määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä ei kuitenkaan ole vähennetty. Valtionosuuksien leikkaukset aiheuttavat kuntien liikkumavaran kaventumista ja sen myötä valtionosuusleikkauksista aiheutuvat tulonmenetykset kohdistuvat kunnissa paineena korottaa kunnallisveroprosenttia. Janakkalan riippuvuus valtionosuuksista on vähäisempi kuin kunnilla keskimäärin, mutta se on kuitenkin merkittävä, ja on samalla tasolla kuin naapurikunnilla Hämeenlinnalla ja Hattulalla Valtio on päättänyt kuntataloutta koskevista kahden miljardin euron sopeuttamistoimista, joista yksi miljardi tulee saada aikaan kuntien tuottavuutta lisäämällä ja toinen miljardi kuntien velvollisuuksia vähentämällä vuoteen 2017 mennessä. Kuntien velvollisuuksia ei ole kuitenkaan pystytty purkamaan, vaan päinvastoin, kunnille on annettu edelleen lisää tehtäviä. Suurimpia tehtäväkenttiä ovat olleet ns. työmarkkinatukiuudistus, oppilashuoltoon liittyvät velvoitteet sekä sosiaalihuoltolakia koskeva kokonaisuudistus, jotka kaikki aiheuttavat kunnille suuren määrän uusia velvoitteita ja kustannuksia. Vuosi 2014 oli valtuustokauden toinen vuosi ja vuoden lopussa valtuustokausi oli siten puolessa välissä. Valtuustokauden alkupuolella kesäkuussa 2013 hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa vietiin läpi kohtuullisella menestyksellä. Ongelmat koskivat joko ylimitoitettuja odotuksia taikka lautakuntien sitoutumista valtuuston hyväksymään ohjelmaan. Tasapainottamisohjelma koostuu monien sovittujen toimenpiteiden läpiviennistä, joista ohjelman lopullinen toteutuminen on kiinni. Tasapainottamisohjelman tarkoituksena on saattaa Janakkalan kunnan talous tasapainoon suunnitelmakauden aikana. Vuoden aikana johtoryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, kun virkajärjestelyistä johtuen talous- ja hallintojohtajat virat yhdistettiin, uusi vakituinen henkilöstöjohtaja aloitti virassa kesäkuussa ja teknisen toimen ja maankäytön virka muutettiin teknisen johtajan viraksi viranhaltijan irtisanouduttua. Teknisen toimen johtavana viranhaltijana toimi syyskauden ympäristöpäällikkö, ja joitakin tehtäviä hoidettiin hallintokunnan sisäisin järjestelyin. Teknisen toimen johtaja valittiin virkaan marraskuussa ja aloitti viranhoitonsa tammikuussa Janakkalassa on 2000-luvulla ehditty tottua pitkään jatkuneeseen väestönkasvuun, jota on voinut luonnehtia melko rajuksikin ja joka sittemmin on tasaantunut vakaaksi, 0,5 % tuntumaan. Vuonna 2012 Janakkalan väkiluku kuitenkin kääntyi poikkeuksellisesti laskuun. Vuoden 2013 aikana väkiluku väheni edelleen 78 henkilöllä. Asukasluku vuoden 2013 lopussa oli Vuoden 2014 aikana väestö ei kuitenkaan enää vähentynyt, vaan Janakkalan väkiluku kääntyi kasvuun 6 henkilöllä, ja oli vuoden 2014 lopussa (Väestörekisterikeskus ). 6

7 Tilinpäätös vuodelle 2014 toteutui ennakoitua paremmin. Talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin euroa alijäämäisenä ilman liikelaitosta, mutta tästä huolimatta tilinpäätös toteutui ,57 euroa ylijäämäisenä ilman liikelaitosta. Konsernitilinpäätös osoittaa ,27 euroa ylijäämää. Haluan osoittaa kiitokseni Janakkalan kunnan henkilökunnalle menneestä vuodesta ja erinomaisesta työstä. Kunta koostuu jokaisesta sen palveluksessa olevasta henkilöstä eikä organisaatiota ole olemassa ilman ihmisiä. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu teille! Kiitän myös luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä, jonka toivon jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tanja Matikainen Kunnanjohtaja 7

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto koostuu 43 valtuutetusta. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut Esa Silvennoinen (Kok.), 1. varapuheenjohtajana Rauno Kurki (SDP), 2. varapuheenjohtajana Petri Ojanen (Vihr.) ja 3. varapuheenjohtajana Eeva-Maria Tuominen (PS). Kunnanvaltuusto on vuoden 2014 aikana pitänyt 8 kokousta ja käsitellyt 73 :ää. Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: SDP 12 Kesk. 10 Kok. 7 PS 6 Vas. 4 Vihr. 3 KD 1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus koostuu 9 jäsenestä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana on toiminut Kalevi Ilmarinen (SDP.), 1. varapuheenjohtajana Osmo Tokeensuu (Kesk.) ja 2. varapuheenjohtajana Seppo Hauta-aho (PS). Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut vt. kunnanjohtaja Katja Pesonen ja kunnanjohtaja Tanja Matikainen Kunnanhallitus on vuoden 2015 aikana pitänyt 27 kokousta ja käsitellyt 266 :ää. Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: SDP 3 Kesk. 2 PS 1 Kok. 1 Vas. 1 KD 1 8

9 Kunnan toiminta Kunnan toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: perusturva, sivistystoimi sekä tekniikka ja ympäristö. Konsernipalvelut tukevat koko kunnan tasolla kunnan organisaation toimintaa kunnanjohtajan rinnalla. Kunnan johtoryhmän kokoonpano Katja Pesonen vt. kunnanjohtaja ( ) Tanja Matikainen kunnanjohtaja (10.2. ) Matti Korkala hallintojohtaja ( ja ) Tiina Vesala vs. hallintojohtaja ( ja ) Merja Ylipaavalniemi henkilöstöjohtaja ( ) Matti Korkala vs. henkilöstöjohtaja ( ) Kristiina Hämäläinen henkilöstöjohtaja (16.6. ) Jenni Jokela talousjohtaja ( ), talous- ja hallintojohtaja (8.9. ) Leena Joutsenniemi viestintäpäällikkö Matti Valtonen perusturvajohtaja Juha Prittinen teknisen toimen ja maankäytön johtaja ( , Kh ) Heikki Tamminen vs. teknisen toimen ja maankäytön johtaja ( ) Jouni Wilpola sivistystoimen johtaja Sinikka Elo henkilöstön edustaja Janakkalan kunnan hallinto-organisaatio

10 Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio 10

11 1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Valtionvarainministeriön julkaiseman Taloudellisen katsauksen (30a/2014) mukaan kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja v molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Vaikka Kiinan kasvu vaimenee ennusteperiodilla, se yltää vielä v lähes seitsemään prosenttiin. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Suomen talouden ennuste pitää sisällään oletuksen hyvin maltillisesta kasvusta vuoden 2014 neljännelle neljännekselle ja siten BKT:n vuosikasvuksi vuodelle 2014 ennustetaan 0,1 %. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen ja työttömyysaste nousee 8,6 prosenttiin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot eivät juuri lisäänny. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusperiodin loppua kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaimeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat lähinnä kone- ja laiteinvestointien ja t&k-investointien vetämänä. (Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 30a/2014) Työmarkkinoiden tilanne heikkenee vuoden 2015 aikana. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien osuus on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys edelleen kasvaa. Lokakuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli kaikkiaan yli Taloudellisen aktiviteetin viriämisestä huolimatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät yhteensopivuusongelmat ylläpitävät pitkäaikaistyöttömyyttä. Työn tuottavuuden kehitys on vaimeaa, sillä nousua kertyy vain 0,8 %. Inflaatio jää 0,8 prosenttiin. (Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 30a/2014) Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen vuoksi, vaikka sopeutustoimet osaltaan estävät alijäämän syventymistä. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa kuormittaa lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu, mikä kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen. Talouskasvu jatkuu vaimeana myös lähivuosina niin, että kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. (Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 30a/2014) Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Ennustetulla kasvu-uralla tilanne ei tule itsessään paranemaan. Suomen kohdalla rakenteellisten uudistusten voimaansaattamisella on kiire, jotta talouspoliittinen uskottavuus säilyy ja kasvupotentiaalia saadaan keskipitkällä aikavälillä nostettua. (Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 30a/2014) Kuntatalous pysyy lähivuosina kireänä. Veropohjien vaimea kehitys sekä osana valtion sopeutustoimia toteutetut valtionosuusleikkaukset hidastavat kuntien tulojen kasvua. Toisaalta kustannustason maltillinen nousu rajoittaa menojen kasvua. Vaikean taloustilanteen pakottamana kunnat jatkavat menojen kasvua hillitseviä toimia v Huomattava osa kunnista myös nostaa veroprosenttejaan. Sopeutustoimet eivät kuitenkaan riitä supistamaan paikallishallintosektorin alijäämää. Kuntatalouden velka jatkaa kasvuaan. (Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 30a/2014) 11

12 Oman alueen taloudellinen kehitys Asukasmäärän kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Janakkalan kunnan asukasmäärä pysyi ennallaan vuoteen 2013 verrattuna. Asukasmäärä oli vuoden 2014 lopussa Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan Kanta-Hämeessä kunnittain v Tammi-joulukuu Tammi-joulukuu Kuntien välinen Elävänä Syntyneiden Nettomaahanmuutto Ennakko- syntyneet Kuolleet enemmyys Väestönlisäys väkiluku tulomuutto lähtömuutto nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto..Janakkala Kanta-Häme Lähde: Tilastokeskus, Väestönmuutostilasto Kuukausittain tarkasteltuna, väestönkasvua tapahtui eniten huhti- toukokuussa, jolloin väestön määrä lisääntyi 51 henkilöllä. Väki väheni edellisiin vuosiin verrattuna eniten elokuussa, mutta myös syys- ja lokakuussa väestö väheni harmillisen paljon. Poikkeuksellista edellisiin vuosiin verrattuna oli myös joulukuussa tapahtunut väestön väheneminen. Janakkala, väestönmuutos kuukausittain vuosina Väestömuutos kuukausittain tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yht Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) 0 Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) 12

13 Kunnan asukasluku pysyi melko vakaana vuoteen 2003 saakka. Tämän jälkeen asukasluku kasvoi kiihtyvällä vauhdilla vuoteen 2009 asti. Vauhtia kuvaa vuotuinen väestönkasvu, joka on ollut vuosina Janakkalassa 0,9 1,8 % välillä. Vuosina asukasluvun kasvu hidastui huomattavasti ja vuonna 2012 asukasluku kääntyi laskuun ja lasku jatkui edelleen vuonna Vuoden 2014 talousarviossa suunnitteluoletuksena käytettiin asukasta. Arvio ei toteutunut, sillä vuoden 2014 asukasluku pysyi vuoden 2013 tasolla asukkaassa. Työllisyys Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on enemmän (10,4 %) kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli joulukuun lopussa kasvaen edellisen vuoden joulukuusta (10,1 %). Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELYkeskuksen alueella 14,9 % ja koko maassa 13,9 %.(Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2014) Joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Kanta-Hämeessä 12,3 %, mikä on 0,6 % korkeampi kuin vuosi sitten. Kunnittain tarkasteltuna työttömien osuus työvoimasta nousi edellisestä vuodesta Kanta-Hämeen kaikissa kunnissa paitsi Forssassa, Humppilassa ja Tammelassa. Maakunnan matalimmat työttömien osuudet olivat Hausjärvellä (9,2 %), Lopella (9,5 %) ja Hattulassa (9,5 %). Korkein työttömien osuus työvoimasta oli Forssassa (16,2 %). (Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2014) Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) Työllisyys kehittyi vuoden 2014 aikana Janakkalassa paremmin kuin Kanta-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin. Janakkalassa kehitystrendi on ollut koko vuoden samansuuntainen kuin Kanta- Hämeessä, mutta työttömyysaste on säännönmukaisesti keskimäärin n. 1,6 %:a alhaisemmalla tasolla. Koko maan työttömyysasteen kehittymiseen nähden Janakkalan kunnan kehitys on n. 3 %:a alhaisemmalla tasolla. Janakkalan vuoden 2014 keskimääräinen työttömyysaste oli n. 9,5 %, kun se vuonna 2013 oli 8,2 %. 13

14 Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) Janakkalassa pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä olleita) oli vuoden 2014 joulukuussa 212 henkilöä, joka on 34 henkilöä eli 19 % enemmän kuin vuoden 2013 joulukuussa. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta Kanta-Hämeessä 300:lla (13 %). Kunnittain katsottuna yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikissa Kanta- Hämeen kunnissa paitsi Forssassa, Jokioisilla ja Tammelassa. (Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2014) Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) Janakkalassa työttömien lukumäärä oli vuoden 2014 joulukuussa 846 henkilöä, joka on 52 henkilöä eli 7 % enemmän kuin vuoden 2013 joulukuussa. 14

15 Kanta-Hämeen maakunnan kunnissa oli joulukuun 2014 lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 529 enemmän (5 %) kuin vuosi sitten. Työttömien määrä kasvoi marraskuusta Kanta-Hämeen maakunnassa 1191:llä (13 %). Kunnittain katsottuna työttömien määrä kasvoi edellisestä vuodesta Kanta- Hämeen maakunnan kaikissa kunnissa paitsi Forssassa, Humppilassa ja Tammelassa. (Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2014) Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) Nuorten työttömien lukumäärä Janakkalassa joulukuun 2014 lopussa oli 112 henkilöä, joka on 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Janakkalassa nuorten työttömien määrä nousi viime vuonna nopeammin kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Kanta-Hämeen maakunnassa oli joulukuun lopussa työttömänä 1514 alle 25-vuotiasta nuorta, mikä on 73 enemmän (5 %) kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien osuus (alle 25-vuotiaasta työvoimasta) Janakkalassa joulukuun 2014 lopussa oli 17,4 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kanta-Hämeessä nuorten työttömien osuus nuorten työvoimasta oli 18,8 %, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna. Kunnittain tarkasteltuna nuorten työttömien osuus nousi edellisestä vuodesta kaikissa Kanta-Hämeen alueen kunnissa paitsi Hattulassa, Forssassa, Humppilassa, Tammelassa ja Riihimäellä. Kanta-Hämeen maakunnassa matalimmat nuorten työttömien osuudet nuorten työvoimasta olivat Humppilassa (11,5 %) ja Tammelassa (13,7 %). Korkeimmat nuorten työttömien osuudet olivat Ypäjällä (22,9 %), Forssassa (21,8 %) ja Jokioisilla (21,8 %). Kausittaista työttömyyden määrää selittää pääsääntöisesti kausityöt sekä kouluista valmistumiset. Tilapäistyövoiman tarve kasvaa erityisesti keväällä kesälomasijaisia palkatessa eripituisiksi jaksoiksi sekä syksyllä syyskuussa, kun sijoitutaan oppilaitoksiin. Tämä on nähtävissä Janakkalan työttömien lukumäärän ja alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden lukumäärän samansuuntaisessa kehityksessä vuoden aikana. Työllisyyden hoitoon on kiinnitetty kunnan päätöksentekoelimissä erityistä huomiota. Kunnanhallitus perusti kokouksessaan työllisyystoimikunnan ja valtuusto työllistämiskoordinaattorin määräaikaisen viran vuoden 2015 loppuun asti. Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on selvittää, mitkä ovat kunnan keinot hoitaa työllisyyttä ja erityisesti (pitkäaikais-) työttömyyttä. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon taloudelliset velvoitteet ovat kunnassa kasvaneet vuoden 2015 alusta tul- 15

16 leen työttömyysturvalain uudistuksen vuoksi. Työllisyyskoordinaattori koordinoi kunnan palkkatukityöllistämistä, jotta se kohdentuisi entistä paremmin kunnan maksuvelvoitteen piirissä oleviin pitkäaikaistyöttömiin sekä nuorisotakuun toteuttamiseksi. Tavoitteena on luoda vuoden 2015 aikana Janakkalan kunnan työllisyydenhoidon kokonaismalli ja optimoida tehokkuus kunnan työllisyydenhoidon prosesseissa ja rakenteissa. Elinkeinotoiminta ja asuntotuotanto Janakkalan kunnan vuonna 2013 hyväksytyn elinkeino-ohjelman mukaisesti kunnan elinkeinopalvelut keskitetään Janakkalan Teollisuusalueet Oy:lle. JTA Oy järjestää kunnalle yritysasiamiespalvelut. Yritysasiamies huolehtii mm. yhteydenpidosta nykyisiin yrityksiin, yrittäjäjärjestöihin ja muihin sidosryhmiin sekä edistää uusien yritysten syntymistä yhteistyössä Hämeen Uusyrityskeskuksen kanssa. Alla on taulukko, jonka tiedot on saatu Janakkalan Teollisuusalueet Oy:ltä. Taulukosta voi nähdä uusien yritysten perustamisen ja lopettamisen kappalemäärittäin Janakkalassa vuosina Janakkala Uusien yritysten määrä, kpl Toimintansa lopettaneita yrityksiä, kpl Netto, kpl Samansuuntainen trendi on nähtävissä alla olevassa taulukossa, jossa on nähtävillä myytyjen yritystonttien määrä sekä koko. Vuonna 2013 käynnistyi kunnanhallituksen alaisen konsernijaoston toiminta. Konsernijaosto on valmisteleva ja tulevaisuutta linjaava sekä kuntakonsernin kokonaisuutta ohjaava toimielin. Konsernijaoston tehtävänä on mm. seurata elinkeinotoiminnan kehittämistä ja toimia yhteistyöelimenä nopean päätöksenteon varmistamiseksi ja kunnan elinkeinotoiminnan koordinoimiseksi. Asuntotuotanto on pitkään ollut hiljaista ja Janakkalan asuntorakentaminen on perustunut pääosin yksityiseen omakotitalorakentamiseen. Omakotirakentaminen hiipui kuitenkin edellisestä vuodesta edelleen, mutta vapaa-ajan asuntojen rakentaminen vilkastui. Vuonna 2014 haettiin 21 rakennuslupaa 16

17 omakotitalorakentamiselle ja 2 rivitalorakentamiselle. Viimeisin kerrostalorakentamiseen tarvittava lupa myönnettiin vuonna Talouden taantuma näkyy erittäin selvästi rakentamisen tahdissa. Asuntotuotanto Janakkalassa vuosina Myönnetyt luvat, kpl Yhden asunnon talot Kahden asunnon talot Rivitalot Kerrostalot Vapaa ajan asunnot Lähde: Janakkalan rakennusvalvonta 14 Lähde: Janakkalan rakennusvalvonta Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Valtionosuusleikkaukset Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2012 toteutettiin valtionosuuspohjaan 631 miljoonan euron leikkaus. Valtionosuuksia leikattiin edelleen vuonna 2013 hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 125 milj. euroa ja n. 362 milj. lisää. Leikkaukset toteutettiin kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosenttia alentamalla ja kunnan omarahoitusosuutta nostamalla. Vuonna 2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti oli 29,57 % (vuonna ,96 %) ja kunnan omarahoitusosuus 3 282,60 euroa/asukas (vuonna ,92 /asukas). Vuonna 2014 toteutetun kunnan omarahoitusosuuden noston /asukas vaikutus Janakkalan kunnalle oli n. -2,5 milj.. 17

18 Vuonna 2014 valtion taholta kunnalle on määrätty mm. seuraavat uudet lakisääteiset tehtävät: Tekniikka ja ympäristö toimiala Maaseutulautakunta - suorien tukien lain 5 tarkoitetun ennakkoluvan myöntäminen - kunta suorittaa valvonta-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tiedon siirron sähköiseen järjestelmään Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulaki uudistui lähtien. Laissa on nyt määritelty ja velvoitettu viranomainen säännölliseen ja suunnitelmalliseen valvontaan. Valvonnasta tulee laatia suunnitelma kolmen vuoden siirtymäajalle voimaantulosta. Valvonnasta voidaan periä maksu (3 vuoden kuluttua) ja maksu perustuu hyväksyttyyn taksaan. Myös työnjako lupa-asioissa muuttui jonkin verran valtion ja kunnan välillä, joitakin asiakkaita siirtyy kunnan hoitoon, joitakin taas kunnalta valtiolle. Tekninen lautakunta Tilapalvelut Hankkeen yritysten ja työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus verottajalle jos hanke on yli Automaattiset sammutusjärjestelmät hoitolaitoksiin 24/7 Perusturvan toimiala Terveydenhuolto Janakkala liittyi marraskuussa Kanta-arkistoon (valtakunnallinen asiakastietoarkisto). Liittyminen perustui lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /159. Kustannuksia syntyi liittymismaksuista, tukimaksuista, määräaikaisen projektityöntekijän palkkauskustan- 18

19 nuksista (käyttöön oton käytännön toteutus, henkilökunnan ohjeistus ja koulutus). Lisäksi henkilöstön työaikaa on käyttöön oton jälkeen kulunut jokaisen potilaan informointiin sekä lupatietojen kirjaamisesta Efficaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kuntainfon, joka tarkentaa kunnissa annettavaa terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 :n mukaista hoitotarvikejakelua. Janakkalan ja Hattulan edellinen hoitotarvikejakeluohje oli hyväksytty terveysjaostossa Tämä ohje ei kuitenkaan täyttänyt STM:n uuden kuntainfon ohjeita. Uusi ohjeistus hyväksyttiin perusturvalautakunnassa ja ohjeet täyttävät terveydenhuoltolain ja STM:n infon vaateet hoitotarvikejakelusta. Aikaisempaan ohjeistukseen verrattuna hoitotarvikejakelun piiriin tulivat potilaat, joilla on yli kolme kuukautta kestänyt pitkäaikainen haavahoito sekä kaikki keskivaikeasta tai vaikeasta virtsan karkailusta kärsivät potilaat Sivistystoimen toimiala Kasvatus- ja koulutuslautakunta/opetustoimi Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta voimaan Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Kunnan velvollisuudet esi- ja perusopetuksen oppilaiden palvelujen järjestämisessä lisääntyvät myös. Nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vastaavan kuraattorin palvelut. Laskutus kuntien välillä lisääntyy. Kustannukset Janakkalan kunnalle lisääntyvät. Arvioita kustannusten lisäyksestä on tässä vaiheessa vaikea tehdä. Elämänlaatulautakunta/Kirjastopalvelut Kirjastolaki ( /935) voimaan Valtakunnallisesta arvioinnista sekä valtakunnallisesta osallistumisesta kansainväliseen arviointiin päättää opetus- ja kulttuuriministeriö, joka vastaa arvioinnin toteutuksesta yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Kunta on velvollinen osallistumaan tässä momentissa tarkoitettuun arviointiin Työterveyshuollon yhtiöittäminen Kuntalain voimaan tulleet säännökset edellyttävät, että kuntien on yhtiöitettävä kaikki sellainen toiminta, joka tapahtuu markkinoilla. Janakkalan Vesi, joka on kunnallinen liikelaitos, on rajattu yhtiöittämisvelvoitteesta ulos lain 2 a 1:n perusteella. Edellä mainitun lainkohdan mukaan, toiminta joka nojaa lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluita on saanut poikkeusoikeuden yhtiöittämisvelvoitteesta. Janakkalan kunnan työterveyshuolto toimii kilpailluilla markkinoilla. Päätös työterveyshuollon toiminnan muodosta ratkaistaan mennessä Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 tilikauden tulos on 1,3 milj. euroa ylijäämäinen ja huomattavasti parempi kuin talousarviovuoden aikana ennakoitiin. Toimintatuotot ylittyivät n ja toimintakulut alittuivat Toimintatuottojen ylitys piti sisällään ennakoimatonta omaisuuden myynnistä johtuvaa kertaluonteista tuloa n Toimintakulujen alittuminen on erityisen ilahduttavaa, sillä tiedossa ollut perusturvan toimialan ylityspaine pystyttiin paikkaamaan muiden toimialojen toimesta omaa toimintaa muuttamalla. Verotulojen kehitys oli hivenen, n , parempaa kuin talousarviossa ennakoitiin. Valtionosuusarvio alittui Samoin poistot toteutuivat n pienempinä kuin talousarviota tehtäessä arvioitiin. Huomionarvoista on myös se, että talouden tasapainotusohjelman säästötavoite jäi ainoastaan euron päähän. TPO:n toteutumasta voi lukea lisää kappaleesta

20 Vaikka vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 1,3 milj. euron ylijäämää, ei tilanne näytä ruusuiselta. Päinvastoin. Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksyttiin siten, että viimeisenä suunnitelmavuonna kunnalla on taseeseen kertynyttä alijäämää n. 1,5 milj.. Mikäli Janakkalan Vesi liikelaitosta ei huomioida, alijäämää on jopa 4,8 milj. euroa. Alijäämäisyyden lisäksi ongelmaksi voi osoittautua työttömyyden kustannusten hoitoon varatut määrärahat ja niiden riittämättömyys. Tämä kehitys on nähtävissä vasta keväämmällä. Voimassa olevan taloussuunnitelman alijäämäisyys ja lainakannan jatkuva kasvu yhdistettynä tiedossa oleviin valtion taholta tuleviin uudistuksiin (mm. sote ja lukiorahoitus) on pakottanut kunnan tekemään uutta päivitettyä talouden tasapainotusohjelmaa. Tasapainotuksen tarve on n. 2 milj. euroa vuoden 2015 tasosta. Talouden tasapainotusohjelman päivitysprosessi on käynnistetty tammikuussa 2015 henkilöstökyselyllä ja valmistelussa on mukana myös lautakuntien sekä valtuuston jäsenet. Uusi talouden tasapainotusohjelma tuodaan käsiteltäväksi kesäkuun valtuustoon. Uuden haasteen kunnille ja kuntayhtymille asettaa myös asettaa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, joka on antanut lausunnon (110), jonka mukaan jäsenkunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa osuus kuntayhtymään kertyneestä alijäämästä pakollisena varauksena, mikäli kuntayhtymän alijäämää ei todennäköisesti saada lähitulevaisuudessa katetuksi esimerkiksi kuntayhtymän päättämillä muilla toimenpiteillä. Tämä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto tuo kunnille valtavat paineet saada kuntayhtymien talouden tasapainottamisohjelmat toteutettua. Valtiovarainministeriön julkaistu virkamiesraportti tuo lisää painetta kunnille. Raportti edellyttää julkiselle taloudelle noin 6 miljardin euron sopeutustoimia vuoteen 2019 mennessä. Kuntatalouteen sopeutustoimista kohdistuisi 2 miljardia euroa. Edellä mainitun summan vaikutus Janakkalan kunnalle olisi n. 6 milj. euroa. Voi siis olla, että Janakkalan kunnan talouden tasapainotustarve tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin nyt kevään tasapainotusohjelmassa tavoiteltava 2 milj Kunnan henkilöstö Kunnan palveluksessa oli yhteensä 1065 henkilöä (v hlöä eli + 8 hlöä, + 0,8 %). Vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimi 818 henkeä (v hlöä eli + 12 hlöä, + 1,5 %). Tilapäisissä palvelussuhteissa oli 246 henkilöä (v hlöä eli 5 hlöä, - 2 %). Tilapäisen työvoiman pitämisessä maltillisena on auttanut Seuturekryn Oy:n käyttäminen alle 3 kuukauden sijaisuuksien hankinnassa. Seuturekryn kautta tulevat sijaiset eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Vuonna 2014 palkkojen ja palkkioiden sekä henkilöstöpalvelujen ostojen kulut yhteensä olivat Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli eli -0,32 %. Janakkalan kunnasta laaditaan henkilöstökertomus, josta löytyy henkilöstöön liittyviä tarkempia lisätietoja Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnassa on käytössä vuonna 2007 kunnanhallituksen hyväksymä riskienhallinnan toimintaohje ja riskianalyysi. Riskianalyysi sisältää tarkastelun seuraavista olennaisista riskiluokista: toiminta-, henkilö-, tieto- ja tietojärjestelmien, sopimus- ja vastuu-, yhteiskunnan, talous-, ympäristöriskit ja omaisuuden vahinkoriskit. Vuoden 2007 riskianalyysi tullaan muuttamaan vuoden 2015 aikana kunnanhallituksen :n mukaiseksi. Edellä mainittu päätös pitää sisällään kunnanhallituksen ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Kunnanhallituksen vuoden 2015 ohjeessa riskit jaotellaan seuraavasti: toiminnalliset-, taloudelliset- ja omaisuusriskit. Vuoden 2014 riskianalyysi on käsitelty kunnan johtoryhmässä. Perustoiminnan riskianalyysissä ei havaittu mitään suurta tai poikkeavaa negatiivista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Riskeihin liittyvien seikkoja on tarkasteltu myös luvussa 1.3. (Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä) ja luvussa (Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä). 20

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot