Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna Khall

2

3 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Taloudelliset riskit Operatiiviset riskit Omaisuusriskit Toimintaympäristöön liittyvät riskit Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta Talouden suunnittelun sisäinen valvonta Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta Muut asiat Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 42 2 Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu 43 Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastuslautakunta 45 Kunnanhallitus ja valtuusto 47 Sukevan aluelautakunta 66 Sivistyslautakunta 68 Tekninen lautakunta Käyttötalousosan toteutumisvertailun yhdistelmä Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja tuloarvioiden alituksista 101

4 3 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatulot tehtäväalueittain Verotulot Valtionosuudet Satunnaiset tuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoalaisten investointien vastaavuudesta Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentakaavat 127 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 131 Tilinpäätöksen allekirjoitus 132 Tilintarkastusmerkintä 132 Muut liitetiedot Henkilöstökertomus 2014 Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet vuonna 2014 Arviointikertomus vuodelta 2014 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

5

6 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 Valtuusto: 27 valtuutettua, pj. Mikko Mustonen, I vpj. Vesa Hynynen, II vpj. Jyri Kuittinen Paikkajakautuma: KESK 13, PS 5, VAS 2, SDP 4, KOK 2, KD 1 Kunnanhallitus: 9 jäsentä, pj. Eero Kurtelius, I vpj. Helena Kainulainen, II vpj. Ilpo Partanen Kunnanjohtaja: Simo Mäkinen Toimielimet ja niiden esimiehet: Valtuusto ja kunnanhallitus/kunnanjohtaja Simo Mäkinen Sukevan aluelautakunta/aluesihteeri Mirja Tonteri Sivistyslautakunta/rehtori Auli Halonen Tekninen lautakunta/kunnaninsinööri Jari Sihvonen

7 3 Sonkajärven kunnan hallinto-organisaatio 2014 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA - tilintarkastus - vaalit KUNNANHALLITUS - yleishallinto - työllistäminen - ruokahuolto - sosiaalitoimi ja terveydenhuolto - elinkeinojen kehittäminen SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA - Sukevan alueen palvelut SIVISTYS- LAUTAKUNTA - varhaiskasvatus - koulutoimi - joukkoliikenne - vapaa sivistystoimi - nuoriso- ja liikuntatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA - tekninen toimi - rakennusvalvonta - liikelaitokset - palo- ja pelastustoimi

8 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys 4 Kansainvälisen talouden kehitys on ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso- Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Edelleen jatkuvan epävakaan tilanteen johdosta sekä ruplan ulkoisen arvon alenemisen että energian hinnan laskun johdosta Venäjän talous ei kasva kuluvana vuonna lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana sen ennustetaan supistuvan. Kehitys heijastuu Venäjän tuonnin alenemisena ja siten Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan vähenevän seuraavien parin vuoden aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna Vuonna 2014 kuluttajien odotukset ovat muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi. Työllisyyskehityksen heikkenemisen myötä kuluttajien kokema työttömyyden uhka on voimistunut ja myös koko kansantalouden näkymiä koskevat odotukset ovat aiempaa epävarmemmat. Työllisyyskehitys on jatkunut heikkona vuoden 2014 aikana. Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona edelleen vuonna 2015 ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys edelleen kasvaa. Taloudellisen aktiviteetin viriämisestä huolimatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät yhteensopivuusongelmat ylläpitävät pitkäaikaistyöttömyyttä. Työn tuottavuuden kehitys on vaimeaa, sillä nousua kertyy vain 0,8 prosenttia. Inflaatio jää 0,8 prosenttiin. Julkinen talous oli vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee vuonna 2015 sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Valtiovarainministeriön (VM) ennusteen mukaan kuntatalous pysyy lähivuosina kireänä. Veropohjien vaimea kehitys sekä osana valtion sopeutustoimia toteutetut valtionosuusleikkaukset hidastavat kuntien tulojen kasvua. Toisaalta kustannustason maltillinen nousu rajoittaa menojen kasvua. Vaikean taloustilanteen pakottamana kunnat jatkavat menojen kasvua hillitseviä toimia vuonna Huomattava osa kunnista myös nostaa veroprosenttejaan. Kokonaisuutena VM arvioi, että kuntatalouden velka jatkaa kasvuaan. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Lähteet: Valtiovarainministeriö (VM), Talousnäkymät ja palkanmuodostus, tammikuu 2015, Valtiovarainministeriö (VM): Taloudellinen katsaus, talvi 2014, Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito. Ennakkotietoja, vuosi 2014 ja 4. neljännes.

9 5 Kuntatalouden kehitys Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kasvoivat kunnallisverotulot vain 1,3 prosenttia. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 prosenttia. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd. euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd. euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. Kuntaliiton mukaan kunnat ovat omalta osaltaan toteuttaneet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromista. Henkilöstökuluja on vähennetty noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja. Kuntien toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman veronkorotuksia. Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää ja samalla lisätään kuntien vastuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 prosenttia edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri oteta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten myös kuntien veropohja kehittyy jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Kuntien toimintamenot kasvavat kuitenkin edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta sekä uusien tehtävien myötä. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kuntaliiton mukaan kunnallisveroon kohdistuu suuria korotuspaineita ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään. Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta selittää tästä noin 2,5 mrd. euroa. Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja verkostoihin laskivat edellisestä vuodesta 2 prosenttia, mutta ovat yhä korkealla tasolla. Lähde: Kuntaliitto, Tilinpäätösarviot 2014, Kunnat tehostivat tuloksekkaasti,

10 6 Kuvio 1. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta (Tilastokeskus: *tilinpäätösarviotietoja, ).

11 7 Kunnat Kuntayhtymät 2014, milj. 2014, milj. Toimintatuotot Siitä: Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Siitä: Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset = Toimintakate (+ tai -) Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut = Vuosikate (+ tai -) Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Lainakanta Taulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2014, Tilastokeskus. Talousalueen kehitys Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue menestyi yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on kuitenkin hidasta. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjoissavolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin. Pohjois-Savon alueen väestökehitys on ollut positiivinen ja alue on yksi viidestä maan sisällä muuttovoittoa saavasta maakunnasta. Kolme vuotta sitten alkaneen hyvän väestökehityksen jatkuminen tulevaisuudessa on mahdollista. Ylä-Savossa väestömäärä sen sijaan väheni -490 henkilöä (2013: -446).

12 8 Tammi-kesäkuussa 2014 kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Pohjois-Savon maakunnassa +0,5 % edellisvuodesta. Koko maassa liikevaihto kasvoi +0,6 %. Tarkastelussa mukana olevista toimialoista tammi-kesäkuussa 2014 liikevaihtoaan kasvattivat kaikki toimialat pois lukien yrityspalvelu. Metalliteollisuus kasvatti liikevaihtoaan +9,6 %, kun koko maassa alan liikevaihto laski -3 %. Mekaanisen puunjalostuksen liikevaihto säilyi lähes ennallaan verrattuna vuoden takaiseen. Yrityspalveluissa liikevaihto laski -2,1 %. Alan liikevaihto on kasvanut aiempina vuosina keskimäärin 6,6 %. Koko maassa alan liikevaihto kasvoi + 4,9 %. Maakunnan liikevaihdon vetureina olivat alkuvuonna Varkauden (+6 %) ja Ylä-Savon seutu (+3 %). Kuopion seudun liikevaihto laski -2,1 %. Liikevaihto heikkeni Kuopiossa ensimmäisen kerran sitten alkuvuoden Sisä-Savo säilytti hyvin asemansa (+1,2), kun edellisvuona oli voimakasta kasvua. Koillis-Savossa liikevaihto heikkeni -1,3 %. Pohjois-Savon työttömyyden kehitys on ollut alkuvuonna 2014 valtakunnan keskiarvoa parempaa. Pohjois-Savon muuta valtakuntaa positiivisempaan työttömyyskehitykseen on vaikuttanut muun muassa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, suurten irtisanomisten kohdentuminen muille alueille sekä kohtuullisen korkea aktiivitoimenpiteissä olevien työttömien määrä. Taulukoissa 2-5 on kuvattu talousalueen asukasmäärää, työpaikkoja, työttömyysastetta ja huoltosuhdetta Sonkajärvi Ylä-Savo Pohjois-Savo Taulukko 2. Asukasmäärä vuosina * Sonkajärvi Ylä-Savo Pohjois-Savo Taulukko 3. Työpaikat vuosina (*vuosien tietoja ei saatavilla) Sonkajärvi 12,9 12,3 14,1 13,6 13,1 14,1 19,3 18,7 Pohjois-Savo 10,1 9,7 12,4 11,8 10,4 10,7 13,5 14,6 Koko maa 6,4 7,6 9,8 10,0 9,1 7,7 7,9 8,8 Taulukko 4. Työttömyysaste %, vuosina Lähteet: Pohjois-Savon liitto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2014 Työ- ja elinkeinoministeriö: Työttömät työnhakijat ja osuus työvoimasta kunnittain vuonna Tilastotiedote 2015.

13 1.2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kuntaorganisaatio Kuntatalous 9 Kuntaorganisaatiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Työllistämistoiminnan osalta yhteistoimintaneuvottelut Sonkajärven Nuorisontuki ry:n kanssa käynnistettiin alkuvuonna 2014 työpajatoimintojen siirtämiseksi kunnan alaisuuteen. Valtuusto teki asiasta lopullisen päätöksen kokouksessaan Päätöksen mukaisesti Sonkajärven Nuorisontuki ry:n työpajatoiminnot siirtyvät kunnan omaksi toiminnaksi alkaen. Samalla yhdistyksen henkilöstö (3) siirtyi kunnan palvelukseen vuoden 2015 alusta alkaen. Muutoksella kunta pyrkii omalta osaltaan tehostamaan työllistämistoimintaa ja vahvistamaan rooliaan pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Sonkajärven kunnan vuoden 2014 tilinpäätös on ylijäämäinen 1,0 milj. euroa. Tilikaudet ovat olleet alijäämäisiä. Vuoden 2012 aikana kunnassa käynnistettiin talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden seurauksena vuodet ovat olleet ylijäämäisiä. Tilikaudelle 2014 on tehty Omatalo Oy:n osakkeiden alaskirjaus yhteensä 0,4 milj. euroa. Alaskirjaus johtuu yhtiön oman pääoman alenemisesta tilikausina Koska kysymyksessä on kunnan osakkuusyhtiö, tulee kunnan kirjata tilinpäätökseen laskennallinen kunnan osuus oman pääoman alenemisesta. Vuonna 2013 hyväksyttyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu edelleen vuonna Keskeisimmät ja vaikuttavimmat talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat olleet harkinnanvaraisten avustusten karsiminen sekä investointitason pitäminen matalana. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupaineet suunnitelmavuosina ovat edelleen merkittävät ja tulevista SOTE-ratkaisuista riippuu, millaiseksi palveluja kustannusrakenne tulevaisuudessa määräytyvät. Suunnitelmakauden investointipaineet kunnassa ovat merkittävät ja siksi on tärkeää, että tiedossa oleviin investointeihin voidaan varautua. Kunnan taloudellinen tilanne vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimia, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään kuntatalouden näkökulmasta vastaamaan. Jatkossa kunnanhallitus jatkaa talouden tasapainottamistyöryhmän työtä osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Tilastokeskuksen väestömuutosten ennakkotietojen perusteella Sonkajärven kunnan väkiluku oli Kokonaismuutos tammi-joulukuu 2014 oli siten -118 henkilöä, kun vastaava luku oli -39 henkilöä. Investointimenoihin oli vuoden 2014 talousarviossa varattu yhteensä 0,9 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit (netto) ovat 0,7 milj. euroa.

14 10 Vuonna 2014 ei otettu uutta pitkäaikaista lainaa, pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty -0,9 milj. euroa, lyhytaikaisten lainojen muutos oli -0,2 milj. euroa. Kokonaislainamäärä oli 9,8 milj. euroa. Toimintatulojen ja -menojen kehitys Toteutuneet toimintatulot (sisäiset + ulkoiset) olivat 5,6 milj. euroa, toteutuma 102,9 %. Toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat 30,4 milj. euroa, toteutuma 98,2 %. Toimintakate (tulot menot) oli 24,9 milj. euroa, toteutuma 97,2 %. Toimintatulojen ja -menojen kehitystä vuosina on kuvattu taulukoissa 6-7. Toimintamenoja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että vuonna 2014 toimintamenot vähenivät edellisestä vuodesta noin 0,2 milj. euroa (-0,5 %). Vastaavasti toimintatulot lisääntyivät noin 0,5 milj. euroa (8,7 %). Toimintatuloja lisäsivät edellisvuoteen verrattuna kiintiöpakolaisista saatavat korvaukset sekä erilaiset hanketoimintaan kohdennetut avustukset, joita saatiin noin 0,5 milj. euroa (lisäys edellisvuoteen 19,9 %). TP 2013 TA 2014 TAmuutos Muutettu TA 2014 TP 2014 Muutos Toimintatulot % Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,8 Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintatulot yhteensä ,7 Taulukko 6. Toimintatulot vuosina Toimintamenot TP 2013 TA 2014 TAmuutos Muutettu TA 2014 TP 2014 Muutos Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,6 Henkilöstökulut yhteensä ,6 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,8 Toimintamenot yhteensä ,5 Toimintakate ,4 Taulukko 7. Toimintamenot vuosina

15 11 Verotulot Veroprosentit vuonna 2014 olivat seuraavat: tuloveroprosentti 20,50 (2013: 20,50) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,40 muu asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,85 Kaikkiaan verotuloja arvioitiin vuonna 2014 saatavan talousarvion muutos mukaan lukien 12,5 miljoonaa euroa. Verotulojen toteutuma oli 12,8 miljoonaa euroa eli 0,3 milj. euroa yli arvion. Verotulojen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,0 %. Vuonna 2013 lisäys oli 9,6 %. Lisäystä selittävät veroprosentin nosto sekä kertaluonteiset verotilitykset. Sekä tulo- että yhteisöveron tuotto ylitti arvion vuonna Kunnan verotulokertymä vuosina on esitetty taulukossa 8. Verotulot euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos 13 14, % Kunnan tulovero ,1 Kiinteistövero ,7 Osuus yhteisveron tuotosta ,8 Verotulot yhteensä ,0 Asukasluku ,0 Euroa/ asukas ,8 Tuloveroprosentti 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 - Taulukko 8. Verotulokertymä vuosina Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: yleisen osan määräytymisperusteet sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutu Lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa huomioidaan vuosittain valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä järjestelmämuutoksesta aiheutuva tasaus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion, vammaisten opetuksen, peruskoulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, kansalaisopiston, nuorisotyön, liikunnan ja museoiden toimintaan myönnettävän valtionosuuden. Sekä peruspalvelujen valtionosuudessa että ylläpitäjäjärjestelmän mukaisessa valtionosuudessa on asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus.

16 12 Kunta sai valtionosuuksia 14,3 miljoonaa euroa. Summa oli 0,1 milj. euroa eli 0,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saatiin euroa ennakoitua enemmän. Valtionosuus euroa TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos 13 14, % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,7 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,0 Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen, vapaan sivistystyön muu rahoitus ,9 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 550 Valtionosuudet yhteensä ,5 Asukasluku ,0 Euroa/ asukas ,2 Taulukko 9. Valtionosuudet vuosina Verotulojen ja valtionosuuksien asukaskohtaiset määrät vuosina näkyvät taulukossa 10. Lisäksi taulukosta käy ilmi valtionosuuksien prosentuaalinen osuus Verotulot/asukas Valtionosuudet/asukas Yhteensä/asukas Valtionosuuden osuus % 51,3 52,3 51,7 53,8 53,5 52,9 Taulukko 10. Asukaskohtaiset verotulot ja valtionosuudet vuosina Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 0,7 milj. euroa (netto). Muutetun talousarvion mukaiset investointimenot olivat 1,0 milj. euroa (netto). Lopullinen toteuma oli 0,3 milj. euroa alle muutetun talousarvion.

17 13 Investointi Nettokustannus v Kokonaiskustannus Vedenjakelun parantaminen/isolappi-saarimäki Tuulikanteleen 1. ja 2.krs tilojen saneeraus Sonkajärven vv-laitoksen automaatio-ohjelma Sukevantien vesijohdon saneeraus Taulukko 11. Suurimmat investoinnit v Suurimpia investointeja olivat vedenjakelun parantamishanke alueella Iso-Lappi- Saarimäki sekä Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen aloitus. Maakunnallinen laajakaistaverkko rakennettiin valmiiksi Sonkajärvellä vuonna Kunnan rahoitusosuus laajakaistaverkon rakentamisesta vuosina on noin 0,5 milj. euroa. Vuodenvaihteessa valmistuneen runkoverkon kattavuus on noin 90 prosenttia. Runkoverkolla on mittaa kunnan alueella noin 250 kilometriä. Kunnan vuoden 2014 rahoitusosuus oli euroa. Hyvitystä edellisen vuoden osuuteen saatiin euroa, joten laajakaistahankkeen rahoitusosuus (netto) vuodelle 2014 oli euroa. Lainakanta Kunnan lainamäärä väheni vuonna 2014 yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 miljoonaa euroa, uutta lainaa ei vuonna 2014 otettu. Lainamäärä oli 9,8 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa eur/asukas (2013: eur/asukas). Lainamäärä /asukas Taulukko 12. Asukaskohtainen lainamäärä vuosina Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstön määrä oli 163. Virkojen/toimien määrä palvelussuhteen luonteen mukaan on esitetty taulukossa Vakinainen Määräaikainen Sijainen 3 6 Työllistetty Oppisopimussuhteinen 1 Yhteensä Taulukko 13. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 5,1 milj. euroa (vähennystä edellisvuoteen oli euroa eli -0,7 %). Henkilöstökulut on esitetty taulukossa 14.

18 14 Henkilöstökulut Muutos % Palkat ja palkkiot ,7 Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut -KuEL- maksut/ palkkaperusteiset -KuEL- maksut/ varhe-maksut -KuEL- maksut/ eläkemenoperusteiset -muut työeläkemaksut Muut henkilösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen - - Yhteensä henkilöstökulut ,6 Taulukko 14. Henkilöstökulut Tarkempi selvitys henkilökunnan määrästä, henkilöstömenoista ja muista henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista ja niiden muutoksista on henkilöstökertomuksessa, joka on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä. Ympäristötekijät Kunnalle on aiheutunut ympäristömenoja jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Viemärilaitoksen toimintakulut olivat euroa, tuotot euroa. Muiden kuin kunnan kiinteistöjen jätehuollon kustannukset olivat euroa.

19 Investointi (1 000 ) 15 Pieni Siikalammen kunnostus Harvanjärven kunnostus Sukevanjärven kunnostus Ylä-Varpasen kunnostus, vaihe 1 ja vaihe Raudanjoentien perusparannus -243 Jyrkän kunnallistekniikka -466 Mustanjoen pohjapato ja vesistön kunnostus -5 Ranhuusin asuntoalueen kunnallistekniikka -61 Vankilan ja Iskolan kunnallistekniikka Tenetin alueen vesijohdon ja viemäröinnin saneeraus -33 Sukevantien vesijohdon saneeraus -56 Vedenjakelun parantaminen Isolappi-Saarimäki Tulot Menot Sakokaivolietteen vastaanottoasema -87 Kangasl-Lehmil-Kauppilanranta kunnallistekniikka Hirsikangas-Raudanniemen viemäröinti Koulutien vesijohto ja viemäri -75 Sj. taajaman sadevesiviemäri -85 Taulukko 15. Ympäristöinvestoinnit vuosina Ylä-Varpasen kunnostushankkeen tavoitteena on ollut hillitä järven lähivalumaalueelta tulevaa kuormitusta sekä parantaa järven veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia nostamalla alivedenpintaa pohjapadon avulla. Ylä-Varpasen kunnostukselle saatiin Itä Suomen aluehallintoviraston vesilupapäätös Pohjois-Savon Ely-keskus ja Sonkajärven kunta käynnistivät hankkeen toisen vaiheen lokakuussa Vesistön kunnostustyöt tehtiin pääosin talvityönä. Koko hankkeen vastaanottotarkastus pidettiin töiden valmistuttua marraskuussa Urakoitsijana toimii Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy. Hanke toteutui Pohjois-Savon Elykeskuksen ja Sonkajärven kunnan yhteisrahoituksella ja sen kustannukset olivat euroa (alv 0 %). Valtion rahoitusosuuden on myöntänyt ympäristöministeriö. Mustanjoen pohjapato- ja vesistön kunnostushankkeelle on haettu lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) tammikuussa Aloite vesistön kunnostamisesta on tullut alueen asukkailta ja kyläyhdistykseltä. AVI myönsi vesilupapäätöksen Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Mustanjoen ja Nuottijärven rehevöity-

20 16 neen ja umpeen kasvaneen vesistön tilaa sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Rakennushankkeen kustannusarvio on (alv 0 %). Hanke toteutetaan urakointityönä vuoden 2015 aikana. Hanke toteutuu kunnan ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoituksella. Pohjois-Savon Ely-keskus myönsi hankkeelle euron avustuksen Sukevantien ja Tenetinjoen vesijohdon saneeraus toteutui alkukesästä Urakkakilpailun perusteella hankkeen toteutti Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy. Vastaanottotarkastus oli heinäkuussa 2014 ja urakan toteutuneet kustannukset olivat (alv 0 %). Hankkeessa saneerattiin vanhoja vesijohtoja ja lisättiin venttiilikaivoja. Toimenpiteillä lisättiin toimintavarmuutta Sukevalla. Vankilan alueen talousvesijärjestelyn mukaiset työt jatkuivat kunnan hankintaosuuksilla ja Suojärventien vesijohdon rakentamisella. Hanke kilpailutettiin syksyllä 2014 ja työt saatiin valmiiksi vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa Vesijohdon rakentamisurakan toteutti Mikko Tauriainen Ky ja urakan toteutuneet kustannukset olivat (alv 0 %). Keväällä Sonkajärven kunta ja Sukevan vankila, jota edusti Senaatti-kiinteistöt, tekivät sopimuksen vesi- ja viemäriverkoston luovutuksesta Sukevan vankilan lähialueelta Sonkajärven vesi- ja viemärilaitokselle. Senaatti-kiinteistön ja Sonkajärven kunnan välinen sopimus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa Senaatti-kiinteistön hallinnoimat viisi (5) asuinkiinteistöä siirtyivät kuluttaja-asiakkaiksi Sonkajärven vesi- ja viemärilaitokselle. Sopimus astui voimaan Iso-Lappi-Saarimäki -vesijohtolinjan ja paineenkorotusaseman rakentamisen hankinta-asiakirjat valmistuivat kesällä Hankkeen sai urakkakilpailutuksen perusteella toteutettavakseen Niskasen Maansiirto Oy. Rakennustyöt käyttökuntoon valmistuivat vuodenvaihteessa 2014/2015 ja vastaanottotarkastus toteutui tammikuussa Vesijohtolinjojen rakentaminen sisältää lisäksi paineenkorotusaseman sekä muut verkoston laitteet. Rakentamisella on tarkoitus turvata Kauppilanmäen vesiosuuskunnan Vänninmäen alueen verkoston toiminnallisuus ja vesihuolto. Pohjois-Savon Ely-keskus myönsi hankkeelle vesihuoltoavustusta , enintään 20 % toteutuneista kustannuksista.

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot