The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary)"

Transkriptio

1 Markku Lankinen Asumisen vaihtoehdot ja hinta Helsingissä. (Esipuhe ja tiivistelmä) The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2006:4. City of Helsinki Urban Facts. Research Series 2006:4. ISSN X ISBN T R A N S L A T I O N S Magnus Gräsbeck Esipuhe Helsingin asuntokannassa on monenlaisia asumismuotoja, joiden hallinnalliset ja taloudelliset ehdot vaihtelevat suuresti. Käsillä olevassa tutkimuksessa esitellään eri asumismuotojen ominaisuudet ja tarjonta Helsingissä. Tutkimuksessa analysoidaan myös erilaisten asumiskustannusten alentamiseen tarkoitettujen tukimuotojen laajuutta ja kohdentumista. Lisäksi omistusasumista tarkastellaan erikseen, koska tässä asumismuodossa on suurin vaihtelu hinnan, sääntelyn ja rahoitusehtojen suhteen. Erikoistutkija Markku Lankinen on kehittänyt tutkimusta varten laskentamallin pystyäkseen vertailemaan yhtäältä eri asumismuotojen ja toisaalta omistusasunnon hankintavaihtoehtojen keskinäisiä suhteita. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että omistusasunnon hankinta Helsingin hintatasoltaan edullisemmilta alueilta on halvempaa (asuinneliötä kohti) kuin normaalissa aravavuokratalossa asuminen. Tulosta selittää kaksi seikkaa: 1) eurokorkojen matala taso ja 2) asuntolainan korkovähennys. Tutkimus päättyy asumismenojen kohtaannon tarkasteluun, jossa vertaillaan asumiskustannusten ja väestön tulojakauman suhdetta. Huolimatta väestön muuta maata korkeammasta tulotasosta helsinkiläiset joutuvat maksamaan erityisesti omistusasunnon hankinnasta suuremman tulo-osuuden kuin muualla Suomessa. Sama koskee usein myös helsinkiläisten vapaarahoitteista vuokra-asumista. Markku Lankisen asumisen vaihtoehtoja ja hintaa koskeva tutkimus on osa Helsingin kaupungin tutkimusohjelman toteuttamista. Helsingissä kesäkuussa 2006 Markus Laine Erikoistutkija 1

2 Yhteenveto ja johtopäätökset Helsingin asuntomarkkinoilla esiintyy lukuisia toisistaan poikkeavia asumismuotoja, ehkä useampia kuin muualla Suomessa. Ne ovat syntyneet historian eri vaiheissa, kuitenkin pääosin valtiollisen asuntopolitiikan suuntaviivojen mukaan. Maanomistus ja erilaiset hallinnolliset ratkaisut ovat tuottaneet lisäsävyjä valikoimaan. Näillä kaikilla on vaikutusta asumiskustannusten muodostumiseen. Eri vaihtoehtojen esiintyminen ja markkinatarjonta esitellään. Asumiskustannusten käsite on jokseenkin selkeä arkipäiväisessä kielenkäytössä. Sillä tarkoitetaan käytettävissä olevista varoista maksettavia rahamenoja kuukausittain tai harvemmalla jaksotuksella. Omistusasumisen osalta tämä käsite on kuitenkin problematisoitu, haastajan tullessa taloustieteen puolelta. Bruttovuokraperiaate, jossa omistusasunnosta lasketaan saatavan etuja niin kuin vastaavasta asunnosta vuokrattuna, pyrkii lisäämään tämän edun asumiskulutukseen ja nettoperiaatteella lasketun asuntoedun tulopuolelle. On tärkeä kuitenkin muistaa, että näin ajateltaessa siirrytään kulutuksen käsitteistöön ja irralleen kustannuskäsitteestä. Toinen taloustieteilijöiden esittämä käsite, käyttäjän kokonaiskustannus, pyrkii ottamaan huomioon omistusasunnon pääoman sijoitusobjektina, jonka käytölle pitää laskea vaihtoehtoisesta sijoituksesta saatavaa tuottoa vastaava korko. Lisäksi tulee ottaa huomioon asunnon markkina-arvon nousu kustannuksia alentavana ja vastaavasti sen lasku kustannuksia lisäävänä tekijänä. Lainan lyhennyksiä ei nähdä kustannuksena vaan säästämisenä. Näistä laskennallisista suuruista voidaan todeta, että niissä vaihtoarvon logiikka ylittää käyttöarvon logiikan. Aidossa valintatilanteessa arvonnousun mahdollisuus varmasti kangastelee omistusasuntoa miettivän mielessä, mutta budjettirajoitus kuitenkin asettaa asuntomarkkinoille tulevat lähemmäksi samaa viivaa. Tässä tutkimuksessa laskenta tehdään jatkossa ainoastaan asumisen rahameno- käsitteen mukaisesti. Rahatilanteet Helsingin asuntomarkkinoilla ovat selvästi muuttuneet 1990-luvun lamasta toivuttua. Markkinasektorin hintataso niin omistus- kuin vuokra-asunnoissakin on nousuvauhdiltaan selvästi ylittänyt elinkustannusten tai väestön tulotason kehityksen. Talouden hetkellinen lamaantuminen ja työmarkkinoiden vedon hidastuminen saivat hintakehityksessä aikaan hetkellisen taantuman, mikä on levinnyt osittain myös markkinavuokrasektorille. Vuokrapyyntöjen ja uusien vuokrasopimuksen välisen tasoeron seuraaminen saattaisi toimia vuokramarkkinoiden tilan indikaattorina, kuten myös vuokrapyyntöjen jakauman muutosten seuranta. Aravavuokrien kehitysvauhti on ollut laman jälkeen hitaampaa, joten ero markkinavuokriin on kasvanut. Nämä hintasuhteiden muutoksen ovat muuttaneet eri asumismuotojen välistä haluttavuusasemaa. Kaikki ei kutienkaan määräydy hinnasta käsin. Vanhojen ja uusien omistusasuntojen hintavertailu jaettuna markkinaehtoiseen ja hitashintasäänneltyyn osaan paljastaa yhä suuremmaksi kasvavan eron näiden välillä erityisesti uustuotannon osalta. Tosin hitas-urakoidenkin hintataso on kahden viime vuoden aikana kohonnut lähemmäksi vanhan kannan keskihintaa, mutta vielä kauemmaksi on etääntynyt uusien sääntelemättömien hankkeiden hintataso. Hitas-jälleenluovutushinnan määrittelyindeksin muutos muuttaa eri aikoina rakennettujen kohteiden hintasuhteita melko tuntuvasti. Tutkimuksessa kohdistetaan erityishuomio omistusasunnon hankintamenojen tason muodostukseen. Niistä keskeinen on hankinta-arvo, jonka määräytymisessä on asuinalueen merkitys Helsingissä suuri. Osoitetaan, että alueiden väliset hintasuhteet ovat muuttuneet pidemmällä aikavälillä ennalta arvaamattomalla tavalla, joten ne voivat muuttua vastedeskin. Koron, laina-ajan ja lainatyypin merkitystä arvioidaan. Tässä yhteydessä esitellään korkoekvivalenssin käsite, jonka mukaan lineaarisesti aleneva korkokanta johtaa eksponentiaalisesti kohoavaan hankinta-arvoon. Hyvin matalan korkotason vallitessa vuotuinen korkorasitus tietystä lainapääomasta on sama kuin olennaisesta pienemmästä lainapääomasta korkeamman korkotason aikana. Tämä on johtamassa nykyisten matalien korkojen valli- 2

3 tessa yhä kohoaviin hintoihin alueilla, joilla kysyntää riittää. Tähän yhtälöön sisältyy kuitenkin myös suuri korkoriskin mahdollisuus, koska se toimii myös toiseen suuntaan. Tutkimuksessa esitellään laskentamalli, jolla voidaan vertailla säänneltyjen järjestelmien sekä sääntelemättömän omitusasuntokaupan vaikutuksia asumismenojen määrään eri ehdoista riippuen pitkällä aikavälillä. Sen tällä hetkellä havaittujen hankinta-arvojen perusteella tehdään vertailu eri asumismuotojen rahamenojen välillä. Tulokseksi saadaan, että Helsingin halvimmilta alueilta ostettu omistusasunto nykyisin lainaehdoin tuottaa ensimmäisenä vuonna edullisimman asunnonhankintavaihtoehdon. Uusi asumisoikeusasunto jää tästä jonkin verran jälkeen ja tästä taas pienen välimatkan päähän arava- tai korkotukivuokra-asunto. Syynä on ensinnäkin korkoero pankkilainan ja valtion tukemien tuotantomuotojen välillä ja toiseksi omistusasumisen suosiminen korkojen verovähennysoikeudella. Myös kustannusten kokonaiskertymässä 25 vuoden jaksolla tämä hankintavaihtoehto osoittautuu edullisimmaksi. Vapaasti määräytyvien markkinavuokrien taso on noussut siinä määrin, että sen kuukausitaso ylittää Helsingin keskihinnoilla hankitun omistusasunnon kuukausittaiset rahamenot. Myös 25 vuoden vuokrakertymä ilman inflaatio-olettamaa johtaa korkeisiin vuokrakertymiin. Uusien yksiöiden vuokrasopimusten taso ylittää Helsingin kalleimmalta hintavyöhykkeeltä hankitun omistusasunnon aiheuttamat rahamenot. Asumiskustannusten kohtaannon arvioimista varten selvitetään Helsingin asuntokuntien tulojakauman eri asuntokuntatyypeissä muotoa ja kehityssuuntia. Laskentatulosten soveltaminen tähän jakaumaan antaa tulokseksi, että noin 40 % perheistä ylittäisi 20 % asumismenojen tulo-osuuden bruttotuloista laskettuna, jos vuokrat olisivat aravavuokrien tasoa. Osuus kohoaisi vastaavasti 70 %:iin ja aravapuolellakin noin 45 %:iin, jos tulo-osuudeksi määriteltäisiin 25%. Eläkeikäisistä kuitenkin noin % asuu omistusasunnossa, joten jakauman pienituloisempi pää ohenee tältä osin. Asumismenojen keskinäiseen vertailuun on siten useita mahdollisuuksia. Kohtuuhintaisia, säännellyn vuokra-asumisen kanssa kilpailukykyisiä vaihtoehtoja löytyy vielä markkinoiden reunoilta, mutta ei kovin paljon. Perheiden ja muiden asuntokuntien tulojakaumaan nähden kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen on perheiden Helsinkiin jäämisen kynnyskysymys. 3

4 Preface The housing stock in Helsinki offers many kinds of housing on strongly varying economic and administrative conditions. The present study draws a picture of the provision and the properties of various forms of housing in the city. It also analyses to what extent various forms of support to make housing more affordable have been targeted on various population groups. In addition, owner occupied housing is analysed separately, because this sector shows the greatest variation in price, regulation and finance. For this research Markku Lankinen, Senior Researcher, has developed a calculation model enabling a comparison of various forms of housing and of various ways of buying an owner-occupied dwelling. A crucial finding is that it is cheaper (per square metre) to buy a home in the cheapest neighbourhoods in Helsinki than to be a tenant in an average city-owned rented flat. This finding is explained by two factors: 1) the low level of interests in the euro area and 2) the right to deduce housing mortgage interests from your taxable income. The studies end up in an analysis of the incidence of housing costs, an analysis that compares the relationship between housing costs and the income distribution of the population. Although Helsinki residents have a higher level of income than Finns at large, they have to spend a greater share of their disposable income on housing than the average Finn. This is true especially of those who live in owner-occupied homes, but also of those living in free market rented homes. Markku Lankinen s study of housing alternatives and costs is part of Helsinki City s Research Programme for the years Helsinki, June 2006 Markus Laine, Senior researcher 4

5 Summary Many tenure statuses and types of housing are represented on the housing market in Helsinki, maybe more than anywhere else in Finland. They have come about in various phases, yet mostly in accordance with the guidelines drawn up by the state s housing policy. Land ownership and various administrative solutions have added nuances to this whole. All these factors influence housing costs. The study presents, initially, the provision and use of housing alternatives, i.e. housing in various tenure statuses. In everyday speech, the concept of housing costs or housing expenses is pretty clear. It refers to how much you have to pay for your housing per month or some other period of time. But the concept of owner-occupied housing has been problematised, the contester being the economic sciences. Here, the concept of gross rent, which considers that the owner-occupier of a dwelling receives a benefit equal to the rent for a corresponding dwelling, regards this benefit as an income instead of an expense in housing consumption, and concludes by establishing the net balance between housing expense and income. It is important to note, of course, that in such cases we are, strictly speaking, talking about consumption as a wider concept rather than just cost. Another concept presented by economists, namely the total costs of the resident, regards an owneroccupied dwelling as an investment on which an interest should be calculated that corresponds to the interest received from another investment of similar size. Furthermore, the rise/decline in the market value of the dwelling should be included as a factor decreasing/increasing the total housing costs. Here, mortgage instalments are not regarded as costs but, instead, as savings. We may just note that these theories concentrate on the value of exchange rather than the value of use. In reality, a potential rise in value is a probable incentive to buy, but since the average buyer has an average budget, this aspect may not be that important, after all. In the present study, however, we disregard these aspects and concentrate merely on the costs. After Finland s recovery from the economic depression in the 1990s, the financial situation on the housing market in Helsinki has changed very clearly. Both prices of and rents for dwellings have risen clearly faster than the cost-of-living index and the average income. With the depression, housing prices fell quite strongly for a while, which also brought market rents down. An indicator of the situation on the rented housing market could be the change over time in rents requested, and another one could be the change in the rate of rents requested to rents agreed. After the depression, rents for council flats (social housing) have risen more slowly, and thereby the difference in cost between city tenancy and market tenancy has grown. This has influenced the popularity of these two forms of tenancy. (Money, of course, is not the only decisive factor.) In the owner-occupier segment, the difference between price regulated so-called HITAS dwellings and free market dwellings has grown, particularly so with new-built dwellings. And although the prices of HITAS dwellings have climbed close to the average price for second hand dwellings, the free market prices have risen even faster. With HITAS dwellings, the index for determining their resale price makes these prices vary pretty substantially depending on when the dwelling has been built. Special attention is paid in the study to how the costs of acquisition of owner-occupied dwellings are incurred. The most important factor is, of course, the acquisition value, i.e. purchase value, and here the location of the dwelling is important. It appears differences in prices between Helsinki districts have changed unpredictably over time. (And obviously, they may do so in future, too.) In the next step, interest, mortgage term, and the type of mortgage are considered. In this context, the concept of rent equivalence is presented, according to which a linear falling interest level leads to exponentially 5

6 rising purchase prices. When interests are very low, the interest on a large mortgage may be equal to the interest on a much smaller mortgage under normal circumstances. Record low interests these last few years have encouraged people to take on more debt than earlier, and this in turn has raised prices in attractive areas considerably. This has happened despite the fact that interests are always a risk factor: they may rise. Our study presents a calculation model for monitoring how prices of price-regulated and market owner-occupied dwellings influence housing costs on various conditions and in the long term. On the basis of current purchase prices, a comparison of prices in the two variants is made. The conclusion is that the most favourable way of acquiring (buying or renting) a dwelling (during the first year and with today s interest level) is to buy a second hand flat in some of the cheapest areas in Helsinki. A new flat is not as favourable to buy, and even less favourable is a rented council (social housing) flat. The reason is, first of all, the difference in interest between a bank mortgage and the production models supported by the state, and secondly that owner-occupied housing is favoured by the right of owneroccupiers to deduce interests from their taxable income. In terms of aggregate costs over 25 years, too, this alternative is the most favourable one. Rents for market dwellings have risen to the extent that their average monthly rent (of new contracts) is higher than the monthly costs for purchasing an average-priced market dwelling. Also, the aggregate rent over 25 years is considerable, regardless of inflationary offsets. In the most expensive price zone, rents for new one-room flats are higher than the costs for mortgages etc. of a similar purchased dwelling. To find out what kind of housing costs various types of households have, the income distribution and its trends among households in Helsinki is studied. When the findings are applied on our material, the result is that around 40% of all families would pay more than 20% of their gross income for housing if all rents were at the same level as council rents. Since 60-64% per cent of pensioners live in owner occupied dwellings, low-income earners are underrepresented in our material. In the periphery of the market, there are still some competitive alternatives (in terms of costs) to regulated and social housing available on the market in Helsinki but not too many. A key issue for making families and other households stay in Helsinki is to increase the provision of reasonably-priced housing in the city. 6

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y.

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 1'1 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. L YDINKAUKOLAMPOLAITOS ATS:N EKSKURS I O UNKARIIN JA ITALIAAN 30. 9... 9. 10. 1982 P. Holmstrom YDINENERGIAN TUTKIMUKSEN RAHOITUS

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin?

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? 17 Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? Ellen Huan-Niemi, Michael Kull, Petri Liesivaara ja Jyrki Niemi 17 Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Contemporary marketing

Contemporary marketing Anton Molander Contemporary marketing A study of marketing's role in large Finnish service firms Master of Sciences Thesis Department of Marketing HANKEN- Swedish School of Economic and Business Administration

Lisätiedot

The Implications of China s Rise for Asia and Europe

The Implications of China s Rise for Asia and Europe Report from the international seminar The Implications of China s Rise for Asia and Europe Organised by: The Finnish Institute of International Affairs The Foreign Affairs Committee of the Parliament of

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Mikko Niemelä Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Johdanto Esiteollisella ajalla ja vielä maailmansotien jälkeenkin suomalainen kurjuus ja puute paikantuivat

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

9"11$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9"$-2-"-6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!"#$%&'(&)*("+$**,$"-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)"##*!"#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08

911$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9$-2--6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!#$%&'(&)*(+$**,$-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)##*!#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08 Kekki Tomi K., Kaunisto Tuija, Keinänen-Toivola Minna M., Luntamo Marja Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa Vesi-Instituutin julkaisuja 3 VESIJOHTOMATERIAALIEN VAURIOT JA KÄYTTÖIKÄ SUOMESSA

Lisätiedot

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi MTT:n selvityksiä 57 Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi Maija Puurunen Mika Hirvijoki Harri Turunen Johan Åberg Talous MTT:n selvityksiä 57 106 s., 6 liitettä Etelä-Suomen kansallisten

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot