TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDELLISTA PÄÄOMAA"

Transkriptio

1 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen

2 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 897/80) ja valokuvalain (405/61, muut. 898/80) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion ja Kopiosto ry:n tekemässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä osittaista kopiointia opetustarkoituksiin. 8. uudistettu painos ISBN Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2012 Kustantaja: Taloustieto Oy, Helsinki 2012

3 3 Suomi ja suomalaiset kansainvälistyvässä maailmassa Menestyvä kansantalous on yleisesti hyväksytty tavoite. Kestävä ja hallittu taloudellinen kasvu luo edellytykset kansalaisten vaurastumiselle ja myönteiselle työllisyyskehitykselle. Se myös helpottaa vaikeuksissa o levien auttamista: suuresta kakusta on helpompi jakaa kaikille. Aineellinen hyvinvointi ympäröi ihmisiä rikkaissa maissa. Ihmiset kuluttavat enemmän ja monipuolisempia hyödykkeitä kuin kehitysmaissa. Erilaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä kulttuuri-, koulutusja terveyspalvelut ovat yhä useampien käytettävissä. Kansantalouden menestyminen edellyttää, että sen osa-alueet voivat hyvin ja tukevat toisiaan. Hallitsematon taloudellisen kasvun tavoittelu saattaa aiheuttaa vaikeita ongelmia kuten saastumista ja luonnonvarojen ehtymistä. Ympäristön huomioon ottaminen on osa tasapainoista kehitystä. Kansainvälisessä politiikassa ja maailmantaloudessa on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Keskustelemme tietoyhteiskunnan tuomasta rakennemuutoksesta, väestön vanhenemisesta ja yritysten kansainvälistymisestä. Samanaikaisesti talous on vielä toipumassa pahasta kriisistä luvun alun lama johti tuotannon supistumiseen, joukkotyöttömyyteen ja hyvinvointivaltion rahoituskriisiin. Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen on tuonut kansalaisille uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia riskejä. Suomen suhtautumisessa kansainväliseen yhteistyöhön on tapahtunut merkittävä muutos: seurailijan ja tarkkailijan asemasta Suomesta on tullut täysimittainen jäsen. Suomalaiset ovat ostaneet runsaasti yrityksiä ulkomailla. Ulkomaiset yritykset ja sijoittajat omistavat puolestaan merkittävän osan suomalaisesta yritystoiminnasta. Suomi on hyödyntänyt muualla kehitettyä teknologiaa ja viime aikoina osallistunut yhä enemmän kansainväliseen yhteistyöhön. Muutokset näissä asioissa ovat osa laajempaa kehitystä kohti aitoa kansainvälistymistä, joka näkyy yrityksissä ja yksityisten kansalaisten toiminnassa. Kun saamme vaikuttaa asioihin, meidän on myös syytä pohtia entistä tarkemmin, millaisen maailman me haluamme.

4 4 Kaiken tämän muutoksen ymmärtäminen edellyttää talouden perusriippuvuuksien hahmottamista sekä taloudellisten perustieto jen ja -taitojen hallintaa. Taloustiedot ja -taidot ovat osa kansalaisen keskeistä yleissivistystä. Tiedotusvälineiden ja vaikkapa poliitikkojen puheiden seuraaminen on näin antoisaa, oman elämän hallinta paranee ja kokonaisuuden kannalta vahingolliset ristiriitatilanteet vähenevät. Pienen perehtymisen jälkeen kansantalouden keskeiset rakenteet ja perusriippuvuudet ovat helposti hahmotettavissa. Tämä oppikirja on laadittu mahdollisimman helppolukuiseksi ja konkreettiseksi. Siinä on lisäksi aihealueittain pohjustavia, kertaavia ja aktivoivia tehtäviä. Oppikirjaa täydentäviä tekstejä sekä vastauksia kirjan tehtäviin ja osa kirjan kuvioista löytyy päivitettynä Taloustieto Oy:n kotisivulta: (julkaisut/muutkirjat/taloudellista pääomaa) Kirjan rakenteen suunnitteluun ovat osallistuneet tutkija Juha Kinnunen, Etelä-Tapiolan lukion lehtori Leena Mäkilä, Taloustieto Oy:n kustannusjohtaja Laila Riekkinen ja Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila. Leena Mäkilä on laatinut kirjassa olevat kysymykset ja tehtävät. 2. ja 5. painokseen on tehtäviä lisännyt Ensio Tikkanen. Opiskelijanäkökulman kirjaan on tuonut kevään 1997 ylioppilas Anna Ylä- Anttila. Kuviot on piirtä nyt Kimmo Aaltonen ja tiedonhankinnassa avustanut tutkija Rolf Maury. Tekijät ja kustantaja kiittävät kaikkia kirjan valmistelussa mukana olleita sekä Taloustieto ry:tä, jonka taloudellinen tuki on mahdollistanut tämän kirjan tekemisen. Mahdollisen kirjan tekstejä, kuvioita ja taulukoita koskevan palautteen korjaus- ja kehittämisehdotuksineen pyydämme toimittamaan kustantajalle Taloustieto Oy:lle, puh , (kustannusjohtaja), Helsingissä kesäkuussa 1998 Ensio Tikkanen Pentti Vartia Taloustieto Oy

5 5 8. uudistettu painos Selviytyminen finanssikriisistä Maailmantalous ajautui vuoden 2008 lopulla syvimpään talousahdinkoon sitten 1930-luvun suuren laman. Taustalla oli erityisesti yhdysvaltalaisten kotitalouksien pitkään jatkunut velkaantuminen ja velan perusteella rakennettujen arvopaperisijoitusten muodostaman korttitalon sortuminen. Kun pankit ja muut rahoituslaitokset eivät enää pystyneet arvioimaan riskejään, syntyi täydellinen luottamuspula. Luottoja ei enää haluttu antaa, korkotaso nousi ja maailmantalous lamaantui. Kriisiin reagoitiin nopeasti. Keskuspankit pudottivat ohjauskorot lähelle nollaa. Valtiot ottavat rajusti velkaa pitääkseen talouden pyörät pyörimässä. Jatkossa velkataakan supistamiseksi Suomessakin on karsittava julkisia menoja ja parannettava tuottavuutta julkisissa palveluissa. Väestön ikääntyessä lähes maksuttoman terveydenhoidon järjestäminen kaikille on vaikeaa. Työurien on pidennyttävä. Nuorten syrjäytymisen työelämästä on vähennyttävä. Työttömyys on painettava alas. Maahanmuuton on tuettava hyvinvointivaltion rahoitusta. Talouskasvua ei voida hakea ilmaston ja ympäristön kustannuksella. Haasteita on paljon. Finanssimaailman myllerryksistä ja rajuista suhdannevaihteluista huolimatta melko suurella julkisella sektorilla täydennetyn markkinatalouden perusrakenteet ja lainalaisuudet säilyvät. Vaikka poliitikkojen ei ole perinteisesti helppo tehdä lyhyellä aikavälillä tuntuvia kipeitä ratkaisuja, talousasioista perillä oleville kansalaisille vaikeidenkin päätösten perusteleminen on mahdollista. Kansalaisten on helpompi luovia talouden karikoissa ja suvannoissa, kun he tuntevat talouden kielen. Näin Suomi vauraana, joustavana ja yhteistyökykyisenä kansakuntana kykenee selviämään myös tulevista haasteista. Helsingissä elokuussa 2012 Tekijät ja kustantaja

6 6 Suomalainen hyvinvointi perustuu vastuuseen omasta itsestä ja kokonaisuudesta Suomalaisten hyvinvointi nousi valtavasti viime vuosisadalla. Aineellisessa mielessä olemme yksi maailman vauraimmista kansoista. Elintason kohottaminen edellyttää henkilökohtaisia ja yhteisiä ponnisteluja ja päätöksiä. Talouskasvun ei tarvitse tapahtua ympäristön kustannuksella. Suomalaiset haluavat jatkossakin nauttia kauniista ja puhtaasta luonnosta. Vastuu on jokaisella.

7 7 Sisällys Suomi ja suomalaiset kansainvälistyvässä maailmassa 3 1 Kansantalous on kokonaisuus 8 Tarpeet luovat taloudellisen toiminnan 9 Kotitalouksien kulutuksen rakenne muuttuu 12 Yritykset tuottavat hyödykkeitä ihmisten ja toisten yritysten tarpeisiin 15 2 Hyödykemarkkinoilla kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan 20 3 Työmarkkinat ja tulopolitiikka 28 4 Rahoitusmarkkinat tärkeä osa kansantaloutta 34 5 Suomi ja ulkomaat 44 Maailmantalous 45 Suomelle elintärkeä ulkomaankauppa 47 Euroopan unioni EU 55 6 Julkinen talous: veroja ja palveluja 60 Valtio tasaa hyvinvointieroja 63 Kunnat tuottavat hyvinvointipalveluja 65 Verotus 65 7 Kansantalouden kiertokulku 72 Kokonaiskysyntä ja -tarjonta sekä bruttokansantuote 75 8 Tuotannon kasvu ja elintaso 78 9 Suhdannevaihtelut eli talouden ylä- ja alamäet 86 Työttömyys: ikuisuusongelmako? 90 Inflaatio merkitsee hintojen nousua 92 Velkaantuminen vaikeuttaa talouden hoitoa Talouspolitiikka 98 Rahapolitiikka uuteen aikaan euron myötä 100 Finanssipolitiikan merkitys korostuu 103 Korkojen ja valuuttakurssien määräytymisestä luvun haasteet 111 Asiahakemisto 118

8 8 1 Kansantalous on kokonaisuus Meillä kaikilla on erilaisia tarpeita. Hyvinvoinnin lisääntyessä tarpeet näyttävät muuttuvan ja lisääntyvän. Tyydytämme tarpeita kuluttamalla tavaroita ja palveluja, joita yritykset tuottavat. Mitkä tekijät vaikuttavat kulutukseen? Mihin perustuu yritysten toiminta?

9 9 Tarpeet luovat taloudellisen toiminnan Taloudellisen toiminnan tavoitteena on erilaisten tarpeiden (esim. ravinto, asuminen, liikkuminen, harrastukset) tyydyttäminen. Ihminen tyydyttää osan tarpeistaan kuluttamalla hyödykkeitä. Koska hyödykkeitä, aikaa ja varallisuutta ei ole rajattomasti, meidän on valittava, millä tavoin pyrimme tarpeitamme tyydyttämään ja mitkä hyödykkeet asetamme etusijalle. Hyödykkeiden hankkiminen voidaan rahoittaa esimerkiksi työtä tekemällä, lainaamalla tai varallisuutta kuluttamalla. Yritysten taas on valittava, kuinka hyödykkeet tuotetaan kuluttamatta turhaan voimavaroja. Taloustiede, erityisesti mikrotaloustiede ja liiketaloustiede, tutkii inhimillistä päätöksentekoa tällaisissa niukkuudesta aiheutuvissa tilanteissa. Taloustiede tutkii myös kokonaistaloudellisia ilmiöitä, esimerkiksi tuotannon vaihteluita, työttömyyttä, inflaatiota, talouspolitiikkaa sekä talouskasvun ja vaurastumisen syitä. Taloustiede on kiinnostunut myös yhteiskunnallisista ongelmista kuten tulonjaosta ja sosiaalipolitiikasta. Kokonaistaloudellisia kysymyksiä selvitellään erityisesti makrotaloustieteessä ja kansantaloustieteessä. Hyödykkeet voidaan jakaa aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Aineellisia hyödykkeitä ovat tavarat, esim. polkupyörä, takki ja ruoka. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi parturi-, lääkäri- tai opetuspalvelut. Palvelujen tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat yleensä yhtäaikaisesti, ja asiakas on mukana palvelun tuottamisessa, esimerkiksi ravintola- ja matkailupalvelut. Palveluja on vaikea varastoida. Esimerkiksi tyhjää paikkaa elokuvateatterissa ei voi siirtää seuraavaan näytäntöön. Hyödykkeet voidaan jakaa myös kulutus- ja tuotantohyödykkeisiin käyttötarkoituksen perusteella. Tuotantohyödykkeitä kuten koneita käytetään yrityksissä kulutus- ja tuotantohyödykkeiden tuottamiseen. Yritykset tuottavat siis hyödykkeitä paitsi kuluttajille myös toisilleen. Tuotannontekijöiksi kutsutaan hyödykkeiden tuotannossa käytettäviä panoksia. Niihin luetaan yleensä työvoima, luonnonvarat (esimerkiksi metsä ja mineraalit) sekä reaalipääoma, joka on syntynyt aikaisemman tuotannon seurauksena. Reaalipääomaa ovat koneet, työkalut, rakennukset, raaka-ainevarastot jne. Pääoman lisäämistä kutsutaan inves- Taloudessa joudutaan tekemään valintoja niukkuuden vallitessa. Suomen tuotannontekijät (kirjan www-sivut: muutkirjat.html)

10 10 Kehruu-Jennyn käyttöönotto kaksisataa vuotta sitten alensi lankakilon kehräämisessä tarvittavien työtuntien määrän vajaasta 10 tunnista noin kolmeen tuntiin. Nykyisin teknologia on niin kehittynyttä, että lankakilon kehrääminen lasketaan sekunneissa. toimiseksi. Finanssipääomaa eli rahaa ja arvopapereita ei yleensä lueta varsinaisiin tuotannontekijöihin, koska niitä ei käytetä suoranaisesti hyödykkeiden valmistamiseen. Henkinen pääoma eli ihmisen osaaminen on tärkeä osa työvoimaa tuotannontekijänä. Työpanoksesta erotetaan usein omaksi tuotannontekijäksi yrittäjyys, joka ilmenee ihmisten luovuutena, aloitekykynä, vastuullisuutena, taloudellisuutena jne. Tuotantotekniikka eli teknologia vaikuttaa siihen, kuinka tuotannontekijöitä käytetään hyödykkeiden tuottamiseen. Tuotantotekniikat voivat vaihdella paljonkin yritysten ja maiden välillä. Tuotannontekijöiden hintasuhteet ja kansakunnan varallisuustaso vaikuttavat siihen, missä suhteessa tuotannontekijöitä käytetään. Joissakin maissa suuri joukko ihmisiä työskentelee pelloilla muokkaamassa maata sekä kylvämässä ja korjaamassa satoa. Toisissa maissa yksi ihminen voi koneiden avulla toteuttaa nämä työvaiheet. Yritys saattaa korvata työvoimaa koneella, jos tuotannon määrä pysyy entisellään ja kustannukset samalla laskevat. Yritysten tekemät teknologiavalinnat vaikuttavat tuotannon laatuun, määrään ja tuotannontekijöiden, esimerkiksi työvoiman, käyttöön. Kuvio 1 Hyödykkeiden jako HYÖDYKKEET KULUTUSHYÖDYKKEET TUOTANTOHYÖDYKKEET Tavarat Lyhytikäiset tavarat (esim. ruoka) Puolikestävät tavarat (esim. vaatteet) Palvelut Kestokulutustavarat (esim. TV) Aineelliset tuotantohyödykkeet (esim. raakaaineet, koneet, rakennukset) Aineettomat tuotantohyödykkeet (esim. yrityskoulutus) Hyödykkeet voidaan jakaa tavaroihin ja palveluihin. Ihmiset tyydyttävät tarpeitaan kuluttamalla hyödykkeitä. Tuotantohyödykkeitä käytetään yrityksissä.

11 11 Teknologian kehityksen myötä tiedon merkitys on entisestään korostunut. Nykyisin pidetäänkin uhkana, että väestö voi jakautua kahteen ryhmään; ne, joilta syystä tai toisesta puuttuvat mahdollisuudet tiedon hankintaan, jäävät helposti heikompaan asemaan. Kyky ja halu hankkia ja omaksua muuttuvissa olosuhteissa tarvittavaa tietoa auttaa ihmistä säilyttämään paikan työmarkkinoilla ja turvaamaan hyvän taloudellisen ja sosiaalisen aseman. Yhteiskunta voi omalla panoksellaan ja koulutustarjonnallaan tukea elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Kysymyksiä ja pohdittavaa: 1. Mihin hyödykeryhmään kuuluvat a) rannekello b) vaatteet c) elokuvissa käynti d) vesi e) yrityskoulutus? Mitä tarvetta ne tyydyttävät? 2. Mitä tuotannontekijöitä ovat a) paperikone b) kokki c) kaupparakennus d) maa 3. Mitä tavaroita ja palveluja olet viikon aikana kuluttanut? Mitä niistä pidät välttämättömänä kulutuksena? 4. Millä aloilla tuotantotekniikka on viime vuosikymmeninä muuttunut siten, että koneet ovat korvanneet ihmistyön? Pohdi, millä aloilla ihmistyötä ei voida korvata koneilla? Kuvio 2 Tuotannontekijät, tuotanto ja hyödykkeet TUOTANNONTEKIJÄT Työvoima Pääoma Luonnonvarat TUOTANTOTEKNIIKKA TUOTANTO HYÖDYKKEET Tuotannossa yhdistetään eri tuotannontekijöitä ja saadaan aikaan hyödykkeitä kotitalouksien ja yritysten tarpeisiin.

12 12 Kotitalouksien kulutuksen rakenne muuttuu Yksityinen kulutus kansantaloudessa (kirjan www-sivut) Luonteva lähtökohta taloudellisten rakenteiden sekä ilmiöiden tarkastelulle on jakaa taloudessa vaikuttavat yksiköt erilaisiin ryhmiin. Niitä ovat kotitaloudet, yritykset, rahoituslaitokset, julkinen sektori ja ulkomaat. Näiden ryhmien keskinäisiä suhteita voidaan hahmottaa kansantalouden kiertokulkukaaviolla (tarkemmin luvussa 7, s. 72). Kotitalous on talouden perusyksikkö. Sen jäsenet tekevät työtä kotona ja yrityksissä tai julkisen sektorin (valtion ja kuntien) palveluksessa. Kotitaloudet saavat kodin ulkopuolella tekemästään työstä palkkatuloja, joista valtaosa kulutetaan ostamalla hyödykkeitä. Kulut tamatta jäänyt osa säästetään. Säästöt voidaan investoida esimerkiksi asuntoon tai sijoittaa osakkeisiin tai pankkitilille. Sijoituksista saadut korot ja voitot ovat pääomatuloja. Kotitaloudet voivat rahoit taa hankintojaan myös lainaamalla rahaa pankeista. Yksityisen kulutuksen rakenne muuttuu maan talouden kehityksen mukana. Tulotason noustessa välttämättömyyshyödykkeiden osuus supistuu ja vapaa-aikaan liittyvien osuus kasvaa. Ravintomenojen osuus kotitalouksien kulutuksesta oli Suomessa 1950-luvun alussa vielä yli 40 prosenttia. Nykyisin osuus on laskenut alle 20 prosentin. Ravintomenojen osuuden supistuminen olisi ollut merkittävämpääkin, ellei viime vuosikymmeninä olisi siirrytty kalliimpiin valmisruokiin. Vaatetuksen osuus on sodan jälkeisenä aikana selvästi pudonnut. Vaatetuksessa on siirrytty yhä selvemmin kotona tehdyistä vaatteista kotimaisiin ja sitten ulkomaisiin merkkituotteisiin. Asumismenoihin lasketaan mm. vuokrat, vesimaksut, lämpö ja valo. Asumismenojen osuus kulutuksesta kasvoi selvästi 1990-luvulla. Taustalla on vuokra-asumisen ja sinkkutalouksien lisääntyminen sekä voimakkaan muuttoliikkeen suuntautuminen kasvukeskuksiin. Asuntojen hinnat ja vuokrat vaihtelevat jopa kymmeniä prosentteja eri puolilla Suomea luvulla asumista ovat kallistaneet asuntojen hintojen nousun ohella energiakustannusten ja kiinteistönhoitomenojen kasvu. Asumisen laatu on parantunut viime vuosikymmeninä ratkaisevasti. Esimerkiksi, kun nykyisin lämmin vesi ja WC on lähes jokaisessa asunnossa, vuonna 1950 lämmin vesi oli vain 7 prosentissa ja WC 17 prosentissa asunnoista.

13 13 Kuvio 3 Kulutusmenojen rakenne vuosina 1967, 1990 ja 2008, % Elintarvikkeet, juomat ja tupakka Vaatetus ja jalkineet Asuminen Kotitalouskalusto Terveydenhoito Liikenne Virkistys, kulttuuri ja koulutus Muut tavarat ja palvelut Lähde: Tilastokeskus. Välttämättömyyshyödykkeiden osuus kulutuksesta on supistunut. Vapaa-aikaan liittyvien hyödykkeiden ja asumisen osuus on kasvanut. Liikennemenoihin sisältyvät yksityisten kulkuvälineiden hankinta ja käyttö, matkat yleisissä kulkuvälineissä ja tietojen välitys. Matkapuhelimien ja internetin käytön lisääntyminen on ollut viime vuosien suuri kotitalouksien menorakenteen muokkaaja. Myös virkistysmenojen (taide, urheilu, huvit, ravitsemus- ja majoitusliikkeiden palvelut, kirjat, lehdet ym.) osuus on kasvanut moninkertaiseksi viime vuosisadan alkuun verrattuna. Ulkomaanmatkailu on kasvanut erityisen nopeasti 1970-luvulta lähtien. Elintason nousun ja vapaa-ajan lisääntymisen myötä näiden ylellisyys hyödykkei den ja yleisemminkin erilaisten palveluiden merkitys ihmisten kulutuksessa näyttää edelleenkin kasvavan.

14 14 Käytettävissä olevat tulot = tuotannontekijätulot + tulonsiirrot välittömät verot = kulutus + säästäminen Mistä kulutus riippuu? Ihminen kuluttaa siis hyödykkeitä tyydyttääkseen tarpeitaan. Ihmisen arvot, esimerkiksi kulttuuri ja uskonto, vaikuttavat hänen kulu tuksensa määrään ja rakenteeseen. Kulutus heijastaa ihmisen elämäntapaa. Luonnollisesti ikä ja elämänvaihe vaikuttavat myös. Ihmisen käyttäytymiseen yleensäkin ja siten myös kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaa ympäristö, jossa hän elää. Sosiaalinen paine voi ohjata yksilön valintoja paljonkin. Yritysten mainonta myös osaltaan vaikuttaa kuluttajan ratkaisuihin. Lisäksi yhteiskunnan säätämät normit pyrkivät ohjaamaan ja rajoittamaan kuluttajaa. Käytettävissä olevat tulot ovat tärkein kulutuksen määrään vaikuttava tekijä. Tulojen kasvaessa kulutus yleensä lisääntyy. Käytettävissä olevat tulot muodostuvat tuotannontekijätuloista, joista vähennetään välittömät verot ja joihin lisätään mahdolliset tulonsiirrot. Tuotannontekijätuloja ovat lähinnä palkka, korot, osingot ja vuokratulot. Välittömiä veroja ovat ansio- ja pääomatulojen verot. Tulonsiirtoja ovat puolestaan esimerkiksi lapsilisät ja työttömyyskorvaukset. Vuosina kotitalouksien käytössä olevat tulot kasvoivat noin 5 prosenttia vuodessa. Kuluttajahintojen nousu eli inflaatio söi hieman tulojen ns. reaalista ostovoimaa. Kulutusmenot kasvoivat kuitenkin ajanjaksolla noin 3 prosenttia vuodessa. Tulevaisuuden näkymät vaikuttavat myös kulutuspäätöksiin. Jos kotitalous odottaa tulojensa tulevaisuudessa kasvavan, se usein lisää kulutustaan ottamalla velkaa tulevaisuuden tuloja vastaan. Vastaavasti odotettavissa oleva tulojen väheneminen voi saada kotitalouden vähentämään kulutustaan ja säästämään pahojen päivien varalle. Myös korkotaso voi vaikuttaa kulutukseen. Korkeampi korkotaso vähentää yleensä kulutusta, koska se tekee säästämisen houkuttelevaksi ja velanoton kalliiksi luvulla erittäin alhainen korkotaso on osaltaan houkutellut kuluttamaan säästämisen sijaan. Suomessa kotitalouksien säästämisaste eli säästämisen osuus käytettävissä olevista tuloista on hyvin alhainen eli muutama prosentti. Tärkein säästämismuoto on asuntosäästäminen. Hyvä sosiaaliturva on oleellisesti vähentänyt tulevaisuuden varalle säästämistä.

15 15 Kuvio 4 Yritys markkinoilla YRITYS Tuotannontekijäin Ostot Valmistus Myynti Hyödyke- markkinat KASSA markkinat Rahoitusmarkkinat Yritys tuottaa hyödykkeitä ja käyttää niistä saamansa tulot tuotannontekijöiden ostamiseen. Ylimääräiset kassavarat se voi sijoittaa rahoitusmarkkinoille, joilta se voi myös hankkia varoja esimerkiksi investointeihin. Yritykset tuottavat hyödykkeitä ihmisten ja toisten yritysten tarpeisiin Yrityksen tuotantotoiminta perustuu tuotannontekijöiden yhdistämiseen. Näin syntyy hyödykkeitä eli tavaroita ja palveluja. Esimerkiksi leipomo ostaa raaka-aineita jauhoja, hiivaa ja suolaa toisilta yrityksiltä. Leipomolla on myös työntekijöitä, joille leipomo maksaa palkkaa korvauksena työpanoksesta. Leipomo tarvitsee myös vettä ja sähköä. Niitäkin se ostaa markkinoilta. Toimintaansa sekä varsinkin uusien toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintaan eli investointeihin yritys tarvitsee rahoitusta, jota se voi hankkia rahoitusmarkkinoilta. Yritykset toimivat eri aloilla ja niiden koko, rakenne ja asiakkaat poikkeavat suuresti toisistaan. Niille yhteinen piirre on pyrkimys kannattavaan toimintaan. Kannattavalla yrityksellä tulot ovat suuremmat kuin menot. Lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi tuotantoa aloitettaessa tai taloudellisen taantuman aikana, yritys saattaa tuottaa tappiota. Pitkällä aika-

16 16 Yritystoiminnan rahoitus (kirjan www-sivut) Yrityksen talouden tilan arvioiminen (kirjan www-sivut) Finnair-konserni Emoyhtiö: Finnair Oy Tytäryhtiöitä: Oy Aurinkomatkat, Suomen Matkatoimisto Oy, Matkatoimisto Oy Area välillä yrityksen on kuitenkin katettava tuotannosta aiheutuvat kustannukset toiminnasta saatavilla tuloilla, jotta toiminta voisi ylipäänsä jatkua. Pyrkimys voittoon turvaa siten pitkällä tähtäimellä yrityksen sidosryhmien työntekijöiden, omistajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien, rahoittajien, kunnan ja valtion edut. Pystyäkseen toimimaan yrityksen täytyy säilyttää maksuvalmius. Näin yritys selviytyy sopimusten mukaisista maksuista kuten palkoista, suorituksista tavarantoimittajille sekä koroista ja lyhennyksistä lainan antajille. Jos yritys ei pysty täyttämään sitoumuksiaan laillisessa järjestyksessä, yritys asetetaan konkurssiin. Konkurssissa velallisen omaisuus otetaan hänen määräysvallastaan ja sitä voidaan käyttää velkojen maksuun. Yritys on sitä vakavaraisempi, mitä enemmän sillä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan. Omaa pääomaa ovat omistajien yritykseen sijoittamat tai voittovaroina jättämät varat. Oma pääoma on siten omistajille kuuluva osa yrityksestä. Vierasta pääomaa ovat lainanantajien yritykseen sijoittamat varat. Vakavaraisuus luo turvaa varsinkin vaikeina aikoina. Vakavarainen yritys voi esimerkiksi saada helpommin luottoa, koska sen omaisuutta voidaan käyttää lainan vakuutena. Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat tavoitteita, joihin yritystoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kun talous on kunnossa, yritys pystyy paremmin laajentamaan toimintaansa ja palkkaamaan uusia työntekijöitä. Myös tuotekehitykseen ja henkilöstön motivointiin on helpompi panostaa menestyvässä yrityksessä. Yhteistyö ja verkostoituminen luovat voimaa Yritykset pyrkivät yhteistoimintaan parantaakseen toimintamahdollisuuksiaan ja kasvattaakseen markkinoitaan kotimaassa ja kansainvälisesti. Yritykset voivat harjoittaa yhteistoimintaa kuten esimerkiksi yhteisostoja (paljousalennukset), yhteistyötä kuljetuksissa, varas toinnissa ja valmistuksessa (erikoistuminen) sekä markkinoinnissa (yhteiset myyntipisteet) ja hallinnossa (keskitetyt atk-palvelut). Yritykset luovat myös toimivia alihankintasuhteita ja verkostoja. Konsernit ovat kahden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yrityksen yhteenliittymiä. Konsernissa emoyhtiö omistaa yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti muiden yhtiöiden eli tytäryhtiöiden määräysvallasta. Konsernissa tytäryhtiöt toimivat usein eri toimialoilla. Konserni pystyy siten hajauttamaan tuotannon vaihteluista eri aloilla aiheutuvat haitat. Konsernin yritykset saattavat myös muodostaa tuotantoketjun raaka-aineita hankkivasta yrityksestä valmiita tuotteita myyvään yritykseen.

17 17 Suomessa on yrittämisen vapaus Täysi-ikäisillä ja -valtaisilla kansalaisilla ja yhteisöillä on oikeus elinkeinon harjoittamiseen. Viranomaisille on tehtävä tarpeelliset ilmoitukset. Joillakin aloilla tarvitaan lisäksi lupa. Tällaisia aloja ovat mm. apteekkitoiminta sekä sähkölaitteiden korjaus ja huolto. Yrittäminen on tärkeä vaihtoehto itsensä työllistämiseksi. Yrittäjänä toimimiseen liittyy useita hyviä puolia. Yrittäjällä on usein työntekijää suurempi vapaus toteuttaa itseään sekä hyödyntää ammattitaitoaan, ja tulot riippuvat pitkälti omasta työpanoksesta. Yrittämiseen liittyy luonnollisesti myös erilaisia rasitteita ja riskejä. Työpäivät ja -viikot venyvät helposti pitkiksi. Tulot saattavat jäädä varsinkin yrityksen alkuvaiheessa hyvinkin pieniksi. Perheen omaisuus on usein lainojen vakuutena. Yrittäjä kokee myös vastuuta työntekijöiden työpaikoista ja viihtyvyydestä. Yrittäjä joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Suhdannevaihtelut, kuluttajien makujen ja mieltymysten muutokset sekä kilpailun kiristyminen vaikeuttavat kuitenkin tulevan arviointia. Lisäksi yrittämiseen liittyy yleensä riski omaisuuden vahingoittumisesta ja henkilövahingoista. Yrittämisen halun ohella on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen perustamiseen. Jotta yrityksen perustaminen ja toiminta olisi mielekästä ja kannattavaa, useiden tekijöiden on oltava kunnossa: Yrittäjällä täytyy olla idea tuotteesta tai palvelusta, jolle on markkinoilla riittävästi kysyntää. Yrittäjällä on oltava jonkin verran omia varoja sekä mahdollisuus saada toiminnan kannalta riittävän edullista rahoitusta esimerkiksi pankista. Yrittäjän täytyy työ taidon lisäksi hallita myös yritys- ja kansantalouden ja markkinoinnin perusteita. Kykyä ja mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi sekä liikeidean menestymismahdollisuuksia täytyy ennen yrityksen perustamista arvioida kriittisesti. Puolueettoman kuvan mahdollisuuksista saa kääntymällä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Mitä useampia asiantuntijoita käytetään, sitä monipuolisemman arvion saa. Yrityksen voi perustaa myös vuokraamalla jo toimivan yrityksen liikeidea. Franchising-toiminnassa valtuuttajayritys tekee yhteistyö sopimuksen toisen itsenäisen yrityksen kanssa. Valtuuttajayritys an taa (vuokraa) oikeuden käyttää tietyllä alueella nimeään, tuote merkkiään, valmistusmenetelmäänsä ja markkinointimenetel miään. Val tuut taja- Liikeidea: Mitä? (Tuotteet, palvelut) Kenelle? (Asiakkaat, markkinat) Miten? (Toimintatapa, resurssit) Imago?

18 18 yritys antaa valtuuttamalleen yritykselle yksityiskohtaisia ohjeita ja valvoo niiden noudattamista. Franchising-toimintaa esiintyy esimerkiksi vaatteiden ja kosmetiikan myynnissä sekä hampu rilais ravin toloissa. Kysymyksiä ja pohdittavaa: 1. Seuraa lehti-ilmoittelua viikon ajan. Minkälaisten tuotteiden uskot olevan kotitalouksien kysynnän kohteena mainosten perusteella? Minkälaisten seikkojen uskot lisänneen kyseisten hyödykkeiden kulutusta? 2. Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kulutuksen määrään ja rakenteeseen? Mitkä ovat nykyiset kotitalouksien kulutusnäkymät? 3. Jos ryhmässäsi on opiskelija yrittäjäperheestä, haastattele häntä. Mikä kuva hänellä on yrittäjyydestä, sen hyvistä ja huonoista puolista? 4. Tutustu johonkin konserniin esimerkiksi sen vuosikertomuksen avulla. Mikä on emoyhtiö ja mitkä ovat tärkeimmät tytäryhtiöt? Mitä ne tuottavat? Miten ja minne yritys on investoinut viime aikoina? Mikä on konsernin henkilöstömäärä ja sen kehitys? Liikevaihto ja sen kehitys (liikevaihto kuvaa yrityksen myyntiä tilikauden aikana)? Ulkomaantoiminnan merkitys (Suomen, Euroopan, muun maailman osuus liikevaihdosta)? Onko yhtiöllä eri osakesarjoja? Jos on, mikä on niiden ero? Suurimmat osakkeenomistajat (äänimäärän perusteella, jos kaksi osakesarjaa)? Selvitä eri hallintoelinten keskeiset tehtävät, jos kerrottu vuosikertomuksessa. Keitä (hallintoneuvostossa), hallituksessa ja johtoryhmässä on, eli millä perusteella kukin siellä on? Tyy pittele hallintoelinten jäseniä (ikä-, koulutus- ja sukupuolijakauma). Esittele konserni muille ryhmäsi opiskelijoille. 5. Yrityksen kannattavuutta ja vakavaraisuutta voidaan arvioida sen vuosittain tekemän tilinpäätöksen avulla. Tilinpäätöksen osat ovat tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tilikauden liikevaihdon, tuloksen ja kulurakenteen. Taseen vastaavaa-puoli kertoo yrityksen varojen jakautumisesta eri omaisuuseriin. Taseen vastattavaa-puoli kertoo yrityksen varojen rahoituksesta eli omasta ja vieraasta pääomasta. Tilinpäätöksen informaatiota voidaan tiivistää erilaisiin tuloslaskelmasta ja taseesta laskettaviin tunnuslukuihin, joiden perusteella voidaan arvioida yrityksen talouden tilaa. Sivulla 19 on esimerkkinä yksinkertaistetut tuloslaskelma ja tase sekä kolme niiden perusteella laskettua keskeistä talouden tunnuslukua ja karkeat tunnuslukujen arviointiohjeet. Tutustu esimerkkiin. Selvitä ja arvioi parin suomalaisen yrityksen kannattavuutta ja vakavaraisuutta. Tunnusluvut on laskettu valmiiksi yrityksen vuosikertomukseen.

19 19 Tuloslaskelma Liikevaihto 44 - Materiaali-, henkilöstö-, korko- ym. kulut Välittömät verot - 1 = Nettotulos 3 Tase Vastaavaa Vastattavaa Rakennukset ja kalusto 10 Oma pääoma 20 Aineettomat hyödykkeet 4 Vieras pääoma 18 Varastot Rahat ja saamiset Yrityksen kannattavuuden tunnuslukuja: Nettotulos-% = nettotulos (= omistajille jäävä voitto)/liikevaihto yli 10 % erinomainen, 5 10 % hyvä, 0 5 % tyydyttävä, alle 0 % tappiota Oman pääoman tuotto, % = nettotulos/oma pääoma yli 20 % erinomainen, % hyvä, % tyydyttävä, 5 10 % välttävä Yrityksen vakavaraisuutta kuvaava tunnusluku: Omavaraisuusaste, % = oma pääoma/(oma pääoma + vieras pääoma) yli 50 % erinomainen, % hyvä, % tyydyttävä, % välttävä Esimerkkiyrityksen tunnusluvut: Nettotulos-% = 3/44 = 7 % Oman pääoman tuotto, % = 3/20 = 15 % Omavaraisuusaste, % = 20/(20+18) = 53 %

20 20 2 Hyödykemarkkinoilla kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan Kaupassa kohtaavat tavaroiden kysyntä ja tarjonta. Kuluttajalle se on valinnan paikka. Mitä ostan? Valinnoilla voimme vaikuttaa hintoihin, tuotteiden laatuun ja yleensäkin yritysten toimintaan. Se on mahdollista, koska markkinoilla on yleensä kilpailevia yrityksiä.

21 21 Markkinoilla ymmärretään yleensä kauppapaikkaa, jossa ostetaan ja myydään erilaisia hyödykkeitä. Esimerkki tällaisista markkinoista on kauppatori, jolla myydään elintarvikkeita, matkamuistoja jne. Taloustieteessä markkinat eivät välttämättä tarvitse mitään fyysistä paikkaa kuten toria, jossa ostajat ja myyjät ovat välittömässä yhteydessä toisiinsa. Markkinoilla tarkoitetaan yleisemmin erilaisia tilanteita, joissa ostajien kysyntä ja myyjien tarjonta kohtaavat. Esimerkki modernisti toimivista markkinoista ovat arvopaperimarkki nat, joilla käydään kauppaa tietokoneiden ja verkkojen välityksellä. Tuotannontekijöitä on olemassa äärellinen määrä. Sen vuoksi useimmat hyödykkeet ovat niukkoja eli niitä on rajallisesti. Taloustietees sä pyritään selittämään, kuinka niukkojen hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden hinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysyntä Hyödykkeen kysyntään, siihen paljonko hyödykettä halutaan ostaa, vaikuttavat useat tekijät. Keskeiset tekijät ovat luonnollisesti ihmisten tarpeet ja hyödykkeen hinta. Useimpien hyödykkeiden kysyntä kasvaa, kun hyödykkeen hinta laskee. Hinnan ja kysytyn määrän välistä yhteyttä kuvaa kysyntäkäyrä. Tarpeen voimakkuus vaikuttaa kysyntäkäyrän muotoon. Kuluttaja on valmis maksamaan hyödykkeestä melkein mitä tahansa, jos hän pitää sitä itselleen välttämättömänä. Tällöin kysyntäkäyrä on hyvin jyrkkä. Hyödykkeen kysyntä saattaa muuttua, vaikka hyödykkeen hinta pysyy samana. Kuluttaja on esimerkiksi valmis ostamaan hyödykettä samalla hinnalla enemmän kuin aikaisemmin. Tällöin puhutaan kysynnän vahvistumisesta. Kysyntäkäyrä siirtyy oikealle. Kysyntä heikkenee ja kysyntäkäyrä siirtyy vasemmalle, kun kuluttaja ostaa hyödy kettä vähemmän samalla hinnalla kuin aikaisemmin. Kysynnän muutoksiin ja kysyntäkäyrän siirtymisiin vaikuttavat monet tekijät. Normaalihyödykkeiden kohdalla ostajien käytettävissä olevien tulojen kasvu vahvistaa hyödykkeen kysyntää. Esimerkiksi kodinkoneiden myynti lisääntyy tulojen kasvaessa. On kuitenkin olemassa hyödykkeitä, joiden kysyntä heikkenee tulojen kasvaessa. Esimerkiksi joidenkin elintarvikkeiden kysynnän kohdalla on käynyt näin. Jos hyödykkeet ovat toisiaan korvaavia hyödykkeitä (substituut teja), toisen hinnan kohoaminen vahvistaa korvaavan hyödykkeen kysyntää. Esimerkiksi voin hinnan nousu lisää margariinin kysyntää. Voi ja

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA Lauri Tähtinen Antti Törmänen Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2013

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

MITÄ ON TYÖVOIMAPOLITIIKKA?

MITÄ ON TYÖVOIMAPOLITIIKKA? 1 VATT-JULKAISUJA 38 VATT PUBLICATIONS Elisabet Heinonen Kari Hämäläinen Heikki Räisänen Matti Sihto Juha Tuomala MITÄ ON TYÖVOIMAPOLITIIKKA? VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Government Institute for

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot