Vääräkosken padon muuttaminen pohjapadoksi, Janakkala. Veli Hietasen kuolinpesän osakkaat Reijo Hietanen ym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vääräkosken padon muuttaminen pohjapadoksi, Janakkala. Veli Hietasen kuolinpesän osakkaat Reijo Hietanen ym."

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 36/2014/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJAT Vääräkosken padon muuttaminen pohjapadoksi, Janakkala Veli Hietasen kuolinpesän osakkaat Reijo Hietanen ym. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Veli Hietasen kuolinpesän osakkaat Reijo Hietanen, Vuokko Jaatinen, Hilkka Hietanen, Raija Hietanen, Kaisa Lehtinen ja Pertti Mankonen ovat Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet vesilain mukaista lupaa nykyisen Mallasjoen Vääräkosken padon pysyttämiseen siten muutettuna, että tasoluukuilla säädettävän juoksutusaukon eteen rakennetaan kiinteä pohjapato hakemukseen liitetyn päivätyn suunnitelman mukaisesti Mallinkaisten ja Turengin kylissä Janakkalan kunnassa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HANKETTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Vesilain 3 luvun 2 ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Hämeen läänin Kuvernöörin antamassa päätöksessä nro 2106 Ossian Sivénille oli myönnetty lupa asettaa Vääräkoskessa sijaitsevaan vesilaitokseensa vesirattaan sijaan kaksi turbiinia. Luvan edellytyksenä oli muun muassa, että Mallasjoessa sijaitsevan padon aukot tuli sulkea luukuilla siten, että vedenkorkeus padon yläpuolella ei missään olosuhteissa ollut ylempänä kuin 13,00 m vesilaitoksen kiintopisteen (K = 10,00 m) tasossa. Länsi-Suomen vesioikeus oli antamallaan päätöksellä nro 85/1989/1 muuttanut Paavo Alaspään, Ilkka Koskelan ja Heikki Ojalan yhteisestä hakemuksesta Hämeen läänin Kuvernöörin antamaa Vääräkosken vesilaitosta koskevaa päätöstä siten, että padon kaikki aukot oli pidettävä kokonaan auki silloin, kun vedenkorkeus välittömästi padon yläpuolella oli ylempänä kuin 12,33 m vesilaitoksen kiintopisteen (K = 10,00 m) tasossa. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 (15) Vesiylioikeus oli antamassaan päätöksessä nro VYO 152/1990 kumonnut vesioikeuden päätöksen nro 85/1989/1 ja palauttanut asian vesioikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Vesiylioikeuden päätöksen mukaan vesioikeuden tuli ennen asian ratkaisemista varata hakijoille tilaisuus vesioikeuden asettamassa määräajassa hakea ojitustoimitusta ja toimittaa vesioikeudelle toimitusinsinöörin laatima suunnitelma siltä osin, kuin asia saatetaan vesioikeuden ratkaistavaksi. Länsi-Suomen vesioikeus oli antamallaan päätöksellä nro 97/1993/1 jättänyt asian käsittelyn sikseen, koska hakijat olivat kirjeessään ilmoittaneet panneensa asian vireille ojitustoimituksessa eikä vesioikeudelle ollut tuon ajankohdan jälkeen toimitettu uutta vesiylioikeuden päätöksessä tarkoitettua hakemusta. Vesioikeus oli lisäksi todennut, että jos ojitustoimituksen toimitusinsinööri katsoi, että hankkeeseen tarvittiin vesilain 6 luvun 2 :n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettu vesioikeuden lupa ojitustoimituksen jatkamiseksi, hakijat voivat toimittaa vesioikeudelle sitä koskevan uuden lupahakemuksen. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET Hankealue on kokonaisuudessaan kaavoittamatonta haja-asutusaluetta. Alueella ei ole luonnonsuojelualueita. HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Vääräkosken pato sijaitsee Mallasjoessa Mallinkaisten ja Turengin kylissä Janakkalan kunnassa. Padon yläpuolella sijaitsee Myllylampi. Padon alapuolella on pieni lampare. Vuonna 1956 toimintansa lopettaneesta Vääräkosken myllystä on enää jäänteitä jäljellä. Vuosien 1979 ja 1980 vaihteessa toimintansa lopettaneen sahan saharakennus laitteineen on edelleen olemassa ja on melko hyväkuntoinen. Myllylammen rannoilla ja sen välittömässä läheisyydessä on 12 kiinteistöä, joista hakijat omistavat kiinteistöt Mallasranta , Myllytila , Rantaruoho ja Vellamo Myllylammen ja padon alapuoleisen lampareen vesialueet kuuluvat yhteisiin vesialueisiin , ja Hankkeen taustaa Hämeen läänin Kuvernöörin antaman päätöksen nro 2106 nojalla rakennettu Vääräkosken pato sortui ukkossateen aiheuttaman tulvan aikana vuonna 1988 ja se rakennettiin uudelleen. Tällöin vedenjohtorakenteita muutettiin. Nykyisellä padolla ja siinä olevilla vedenjohtorakenteilla ei ole vesiviranomaisten lupaa. Pato oli alkuaan kolmeaukkoinen. Siinä oli vedenjohtokanavat sahalle ja myllylle sekä tasoluukuilla säädettävä ohi/tulvajuoksutusuoma. Sahan lopettamisen jälkeen sinne johtanut vesikanava suljettiin ja betonimuuri muu-

3 3 (15) rattiin umpeen. Ukkossateen aiheuttaman tulvan aikana vuonna 1988 pato sortui osittain. Murtuma tapahtui pääosin ohi/tulvajuoksutusuoman kohdalla, jossa kiviarkkuperusteinen puukantinen siltarakennelma petti. Myllyuoma ja sen tasoluukku säilyivät tulvassa. Vuoden 1988 tulvan jälkeen kiviarkkuperusteisen sillan tilalle rakennettiin ellipsinmuotoinen rumpu ja heti sen yläpuolelle tehtiin betonikynnys korkeuteen +11,55 m hankkeen tasossa. Rummun alapinnan korkeus on +10,75 m ja yläpinnan korkeus +12,70 m. Rummun kohdalla putouskorkeus on siten 80 cm. Rummun suurin leveys on 2,68 m ja suurin korkeus 1,95 m. Rummun pituus on 9,3 m ja se on käytännössä vaakasuorassa. Padon uusimisen yhteydessä tieuraa nostettiin jonkin verran ylemmäksi. Hankkeen korkeuskiintopisteen korkeus N 60 -korkeusjärjestelmässä on +86,65 m. Hankkeen tason korkeuksiin tulee siten lisätä 76,65 m, jotta saadaan korkeus N 60 -korkeusjärjestelmässä. Juoksutusta säädellään kahdella ellipsirummun edessä olevalla käsikäyttöisellä tasoluukulla. Lisäksi padossa on myllykanavan tasoluukku, mutta sitä ei ole hyödynnetty juoksutukseen muulloin kuin vuonna 2004, jolloin se jouduttiin avaamaan konevoimin rankkasateen jälkeen. Myllykanavan tasoluukku on huonokuntoinen ja vuotaa jonkin verran. Myllyaukon alapinnan korkeus on +11,70 m hankkeen tasossa ja yläpinnan korkeus +12,80 m sekä leveys 1,05 m. Myllylampi ja padon alapuolinen lampare ovat muodoltaan ja pohjan tasoltaan samanlaisia kuin padon rakentamisen aikana. Padon kokonaispurkautumiskyky on noin 6,0 m 3 /s Myllylammen vedenkorkeudella +12,55 12,60 m hankkeen tasossa, kun sekä ellipsirummun että myllykanavan tasoluukut ovat kokonaan auki. Tämä riittää kerran 20 vuodessa sattuvan tulvan aikana, mutta harvemmin toistuvan tulvan aikana vettä saattaa purkautua padon yli kulkevan tienkin yli. Hankkeen tarkoitus Hankkeessa on tarkoitus pysyttää Hämeen läänin Kuvernöörin Vääräkosken padosta antaman päätöksen mukaiset Myllylammen vedenkorkeudet ennallaan ja säilyttää päätöksen mukainen vakiintunut tila. Nykyisen tasoluukuilla säädettävän padon hoitaminen on vaivalloista ja vaatii padonhoitajan jatkuvaa läsnäoloa. Siksi ellipsirummun edessä olevat kaksi tasoluukkua poistetaan ja rakennetaan ellipsirummun eteen kaareva pohjapato. Samassa yhteydessä muokataan padon alapuolista kivikkoa ja nostetaan hieman padon alapuolella sijaitsevan pienen lampareen vedenkorkeutta rakentamalla kivistä ja moreenista pohjakynnys lampareen luusuaan. Vesistötiedot Vääräkoski sijaitsee Mallasjoessa Mallinkaistenjärven alapuolella. Vääräkosken valuma-alueen pinta-ala Myllylammen luusuassa on 35,6 km 2 ja järvisyys 7,9 %. Mallinkaistenjärven valuma-alueen pinta-ala järven luusuassa on 12,6 km 2 ja järvisyys 20,5 %. Myllylammen valuma-alueen pintaala ilman Mallinkaistenjärven valuma-aluetta on 23,0 km 2 ja järvisyys 1,0 %.

4 4 (15) Vääräkoskelta ei ole käytettävissä mitattuja virtaamatietoja. Valuma-alueen ominaisuuksien perusteella arvioituna virtaamien keski- ja ääriarvot osavaluma-alueittain ovat seuraavat: Mallinkaistenjärven Myllylampi ilman Vääräkoski luusua Mallinkaistenjärveä HQ 1/20 0,57 m 3 /s 4,8 m 3 /s 5,37 m 3 /s MHQ 0,35 m 3 /s 3,0 m 3 /s 3,35 m 3 /s MQ 120 l/s 220 l/s 340 l/s MNQ 10 l/s 25 l/s 35 l/s NQ ~ 2 l/s ~ 20 l/s ~ 22 l/s Edellä olevat ylivirtaamat on arvioitu Kaiteran nomogrammin avulla. Lumen vesiarvon keskimääräisenä kevätmaksimina on käytetty 120 mm. Valumaalueen pohjoisosassa on Ellanharjun ja Peeletinmäen pohjavesialueet, joiden ansiosta alivirtaama (NQ) on noin 20 l/s. Vääräkosken padon yläpuolella sijaitsee Myllylampi, jonka pinta ala on 4,7 ha ja rantaviivan pituus m. Myllylammen vedenkorkeuksista ei löydy kirjattua tietoa. Hämeen läänin Kuvernöörin vuoden 1912 päätöksessä on todettu, että vedenkorkeus ei saa padon yläpuolella nousta korkeammalle kuin +13,00 m hankkeen tasossa. Padonhoitajalta saatujen tietojen mukaan Myllylammen vedenkorkeus on pyritty pitämään välillä +12,40 12,50 m hankkeen tasossa. Kevään 2012 aikana vedenkorkeuksia on seurattu melko säännöllisesti ja ne ovat vaihdelleet välillä +12,41 12,53 m. Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus Ellipsirummun kaksi tasoluukkua poistetaan ja ylävirran puolelle rakennetaan kaareva teräsponteilla vahvistettu pohjapato (ylisyöksypato). Teräspontit ovat suoria ja 60 cm leveitä Larsen 603 -pontteja. Teräsponttiseinämän pituus on 28 m. Myllylammen pohjankorkeus patolinjan lähellä on +11,4 12,0 m hankkeen tasossa ja yhdeksän metrin päässä patolinjasta noin +10,50 m. Pohjan päällä on 0,2 0,4 m paksu kerros pehmeää savea ja sen alapuolella kovaa savea. Patolinjan lähellä teräspontit ovat kolmen metrin pituisia ja kauempana patolinjasta neljän metrin pituisia ja ne upotetaan kovaan pohjaan noin 1,5 2 m:n syvyyteen. Teräsponttien molempien puolien luiskat kivetään työn edetessä. Pohjapadon ylävirran puoleisen luiskan kaltevuudeksi tulee noin 1:3 ja alavirran puoleisen luiskan kaltevuudeksi sitä pienempi. Lopuksi pontit leikataan määrättyyn muotoon ja niiden kulmat hitsataan vakauden lisäämiseksi kiinni toisiinsa. Kaarevan teräsponttiseinämän harjan keskelle tulee v-muotoinen alivirtaama-aukko, jonka alakärjen korkeus on +12,37 m hankkeen tasossa sekä aukon yläreunan korkeus +12,40 m ja leveys 0,40 m. Harja nousee molemmilla puolilla alivirtaama-aukon yläreunasta mitattuna 12,20 m:n tai 13,20 m:n matkalla korkeuteen +12,45 m ja kummallakin

5 Hanketta varten tarvittavat alueet Hanketta koskevat suostumukset 5 (15) reunalla korkeuteen +12,60 m. Tavoitteena on, että työn valmistuttua vesi putoaa koskimaisesti padonharjalta kohti ellipsirummun kynnystä. Myös Myllykanavan tasoluukku poistetaan töiden aikana väliaikaisesti. Myllylammen vedenkorkeuden laskettua määräävän kynnyksen tasolle selviää tämän tasoluukun ja sen tukirakenteiden kunto. Tukirakenteet ja tasoluukku uusitaan todennäköisesti kokonaan. Myllykanavan tasoluukku pidetään myös töiden valmistuttua kokonaan suljettuna, mutta se voidaan hyvin harvinaisissa poikkeuksellisissa tulvatilanteissa avata traktorilla tai kaivukoneella. Pohjapadon rakentamiseen käytetään joko kaivukonetta tai isoa traktorikaivuria. Tarvittavat materiaalit tuodaan patopaikalle traktorilla tai kuormaautolla padon yli menevää tilustietä pitkin. Teräslevy asennetaan niin, että se tulee molemmista päistä kiinni patolinjaan. Tarvittaessa teräslevyn ja padon väliin asennetaan tiiviste. Työt on tarkoitus suorittaa alivirtaamakautena mieluiten loppukesällä. Padon ellipsirummun alapuolista jyrkkää kivistä putousta vahvistetaan ja nostetaan hieman padon alapuolella olevan lampareen vedenkorkeutta rakentamalla kivistä ja moreenista pohjakynnys lampareen luusuaan. Pohjakynnyksen kohdassa pohjan korkeus on +8,95 9,00 m hankkeen tasossa ja uoman leveys noin 5 m. Kynnyksen harjan korkeudeksi tulee +9,40 m. Harja tehdään sen pysymisen varmistamiseksi virtaussuuntaan noin 2 m pitkäksi. Ylävirran puoleinen luiska tehdään kaltevuuteen noin 1:6 ja alavirran puoleinen luiska kaltevuuteen noin 1:10 1:15. Nykytilassa lampareen alivedenkorkeus on noin +9,10 9,13 m, joten alivedenkorkeus nousee hankkeen johdosta noin 30 cm. Keskivedenkorkeuden muutos on pienempi ollen arviolta noin 20 cm. Hankkeella ei ole vaikutusta tulvakorkeuksiin, koska lampareen alapuolinen uoma määrää jatkossakin tulvakorkeudet lampareessa. Toimenpiteet eivät vaikuta ellipsirummun purkautumiskykyyn. Vääräkosken pohjapato rakennetaan suurimmalta osaltaan (noin 230 m 2 ) Mallinkaisten osakaskunnan hallinnoimalle yhteiselle vesialueelle , jolle myös padon alapuolisen lampareen pohjakynnys sijoittuu kokonaisuudessaan (50 m 2 ), ja pieni osa pohjapadon ylävirran puoleisesta luiskasta (noin 10 m 2 ) sijoittuu Turengin osakaskunnan hallinnoimalle yhteiselle vesialueelle Hakijat omistavat näiden rakenteiden kohdalla olevien rantojen maa-alueet ja ne maa-alueet, joihin vaikuttaa padon alapuolisen lampareen veden nousu, sekä suuren osan Myllylammen rantojen maa-alueista. Mallinkaisten osakaskunta on antanut kirjallisen suostumuksensa hankkeelle. Myllylammen muiden kuin hakijoiden omistuksessa olevien ranta-

6 6 (15) kiinteistöjen omistajat ja lammen yläpuolisen ojanvarren rannanomistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa hankkeelle. Hankkeen kustannukset Hankkeen kustannusarvio on noin euroa ilman arvonlisäveroa. Hankkeen vaikutukset Pohjapadon rakentamisen jälkeen Myllylammen vedenkorkeuksien eri virtaamatilanteissa arvioidaan olevan seuraavat: Virtaama Vedenkorkeus (hankkeen taso) HQ 1/20 5,0 m 3 /s HW 1/20 12,65 m MHQ 3,35 m 3 /s MHW 12,60 m MQ 340 l/s MW 12,46 m MNQ 35 l/s MNW 12,42 m NQ 22 l/s NW 12,41 m Hankkeen hyödyt ja edunmenetykset Vääräkosken pohjapadon rakentamisen jälkeen kerran 20 vuodessa tapahtuvan ylivirtaaman 5,0 m 3 /s (HQ 1/20 ) aikana vedenkorkeus on Myllylammessa +12,65 m hankkeen tasossa. Mikäli vedenkorkeus nousisi Myllylammessa korkeuteen +13,00 m, tien yli menisi vettä noin 12 m:n levyiseltä alueelta. Myllylammen vedenkorkeuksista ei löydy kirjattua tietoa. Hakijoiden käsityksen mukaan tuleva Myllylammen keskivedenkorkeus (MW) +12,46 m on hyvin lähellä aikaisemmin vallinnutta keskivedenkorkeutta eikä se ole ristiriitainen Hämeen läänin Kuvernöörin antaman päätöksen kanssa. Myllylammen vedenkorkeus tulee hankkeen toteuttamisen jälkeen käytännössä olemaan suurimman osan vuotta välillä +12,41 12,46 m hankkeen tasossa, mikä vastaa väliä N ,06 89,11 m. Ali- ja keskivedenkorkeudet laskevat hieman aikaisemmista korkeuksista. Pohjapadon rakentamisella ei käytännössä ole vaikutusta kalastoon (hauki ja ahven) eikä muuhun eliöstöön. Padon ellipsirummun alapuolen kiveyksen vahvistaminen ja padon alapuolisen lampareen vähäinen vedenpinnan nostaminen parantavat maisemaa. Vedenkorkeuden vaihtelu tulee olemaan varsin vähäistä, kun pohjapato automaattisesti hoitaa riittävän purkautumisen eikä edellytä padonhoitajan läsnäoloa ja patoluukkujen säätämistä. Pohjapadon rakentamisella säilytetään Hämeen läänin Kuvernöörin antaman Vääräkosken padon yläpuolisen Myllylammen vedenkorkeuksia koskevan päätöksen mukainen vakiintunut tila eikä päätöksen mukainen ylin vedenkorkeus +13,00 m hankkeen tasossa ylity. Tulevat vedenkorkeudet eri virtaamatilanteissa on valittu niin, että niistä ei aiheudu merkittävää kuivatushaittaa Myllylammen yläpuolisen ojanvarren peltotiloille. Samassa yhteydessä tehtävä padon alapuolisen kivikon

7 7 (15) muokkaus ja padon alapuolella sijaitsevan pienen lampareen vedenkorkeuden vähäinen nostaminen palvelevat maisemallisia näkökohtia. Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita. Alue on kokonaisuudessaan kaavoittamatonta haja-asutusaluetta. Tarkkailu Hakijat ovat esittäneet, että Myllylammen vedenkorkeutta seurataan riittävällä tarkkuudella, mikä tarkoittaa esimerkiksi vedenkorkeuden seuraamista tulva-aikana kerran viikossa ja muulloin parin viikon välein padon yhteyteen asennettavasta vedenkorkeusasteikosta. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Janakkalan kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 :n mukaisesti pyytänyt hakemuksesta lausunnon Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta vesilaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena ja patoturvallisuusviranomaisena, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Janakkalan kunnalta. LAUSUNNOT 1) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on vesilain mukaisena valvontaviranomaisena ja patoturvallisuusviranomaisena todennut, että hankealue kuuluu Kokemäenjoen Saaristomeren Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja ettei alueen vesistölle ole tehty ekologista luokittelua. Vääräkosken padon muuttaminen pohjapadoksi ei vaaranna vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. Vääräkosken patoa ei ole aikaisemmin luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 :n mukaiseen luokkaan, mutta myös luokittelemattomaan patoon sovelletaan patoturvallisuuslainsäädäntöä. Hakemusta on täydennettävä patoturvallisuuslain 9 1 momentin mukaisesti selostuksella, josta tarpeellisessa määrin ilmenee padosta aiheutuva vahingonvaara ja sen vaikutus padon mitoitusperusteisiin. Selostuksessa tulee olla arvio siitä, onko pato luokiteltava johonkin patoturvallisuuslain 11 :n mukaiseen luokkaan vai voidaanko pato jättää kokonaan luokittelematta. Tämän jälkeen patoturvallisuusviranomainen voi esittää arvion padon mitoituksesta patoturvallisuuden kannalta. Hankalasti käytettävistä säännöstelypadon luukuista luopuminen on patoturvallisuuden kannalta edullista. Vedenkorkeutta on seurattava vähintään kaksi vuotta tulva-aikoina päivittäin ja muina aikoina viikoittain. Seurannan lopettamisesta tai jatkamisesta päättää Hämeen ELY-keskus luvan saajan hakemuksesta kahden vuoden kuluttua työn valmistumisesta.

8 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 8 (15) Lausunnossa esitetyt näkökohdat huomioon ottaen lupa hankkeelle voidaan myöntää normaalein lupaehdoin. 2) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä on todennut, että nykyinen Vääräkosken pato kynnyksineen estää kalojen nousun. Myös suunnitellut rakenteet estävät kalojen nousun. Hakemuksessa ei ole vesiasetuksen mukaista selvitystä alueen kalastosta eikä mahdollisuudesta turvata kalojen esteetön kulku. Mallinkaistenjärvessä on ELY-keskuksen tietojen mukaan vahva ahven- ja haukikanta, heikko muikkukanta ja istutuksiin perustuva kuhakanta. Heikkoa jokirapukantaa vaivaa ilmeisesti piilevä rapurutto. Mallasjoen kalakannoista ei ole tietoa, mutta muun muassa Puujokeen laskevassa Hausjoessa on vahva taimenkanta. Vesienhoidossa keskeisenä tavoitteena on pyrkimys kalojen ja muiden vesieliöiden esteettömään kulkuun, jota tukee muun muassa valtioneuvoston vahvistama kalatiestrategia. Vääräkosken patoa uudistettaessa esteettömyyden tulisi myös olla tavoitteena, mikäli se on kohtuullisin kustannuksin saavutettavissa. Vaikka alueella ei nykyisin esiintyisikään vaelluskaloja, hyötyisivät esteettömyydestä monet paikalliset lajit, jotka erityisesti kutuaikaan liikkuvat aktiivisesti. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 mainitaan kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä virtavesien elinympäristökunnostus yhtenä Puujoen valuma-alueella toteutettavana toimenpiteenä. Hanke tukisi Puujoen Teuronjoen vesistöalueilla suunniteltuja ja jo käynnissä olevia kalatiehankkeita. Hakemusta tulee täydentää selvityksellä mahdollisuuksista kunnostaa pato siten, että kalat pääsevät kulkemaan padon ohitse ainakin suurten virtaamien vallitessa. Tämä lienee mahdollista esimerkiksi kynnystämällä alapuolisen lammen ja rummun välinen alue luonnonmukaiseksi kalatieksi ja rakentamalla rummun yläpäässä olevan betonikynnyksen alapuolelle riittävä määrä betonisuisteita tai poistamalla betonikynnys kokonaan. Näiden rakenteiden kustannukset eivät nousse kohtuuttomiksi. Mikäli kalan kulkua ei turvata, tulee päätökseen liittää määräys, jonka mukaan kalatien rakentaminen padon yhteyteen on myöhemmin sallittava, mikäli kalatalousviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 3) Janakkalan kunnan ympäristölautakunta on todennut, että hakemus padon muuttamiseksi suunnitelman mukaiseksi kiinteäksi pohjapadoksi on perusteltu ja että lautakunta puoltaa hankkeen toteuttamista. Asiassa ei ole toimitettu aluehallintovirastoon muistutuksia tai mielipiteitä. HAKIJOIDEN SELITYS JA HAKEMUKSEN TÄYDENNYS Aluehallintovirasto on varannut hakijoille tilaisuuden antaa selitys annettujen lausuntojen johdosta ja täydentää hakemusta lausunnoissa edellytetyiltä osin. Hakijat ovat aluehallintovirastoon toimitta-

9 9 (15) massaan selityksessä täydentäneet hakemustaan seuraavilla kalasto- ja patoturvallisuusselvityksillä. Padon ylä- ja alapuolella on kalastona lähinnä särkiä, haukia ja ahvenia. Teuronjoelta saattaa pyrkiä ylävirtaan myös istutettuja ankeriaita. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole määrittänyt kyseistä virtapaikkaa siika- ja lohipitoiseksi vesistöksi. Padon muutokset on suunniteltu siten, että myöhemmin on mahdollista tehdä kalankulun mahdollistava lisäys alavirran puolelle kiveämällä ja pengertämällä uomaa rummusta alkaen. Silloin ei nyt suunniteltuihin rakenteisiin tarvitse tehdä muutoksia. Padon yläpuolisen vesialtaan tilavuus on vähäinen altaan mataluuden vuoksi. Padon alapuolella sijaitsee kaksi kesämökkiä. Lähin mökki on noin 30 m:n etäisyydellä padosta ja Mallasjoen uomasta ja on 3 m uoman normaalivedenpintaa ylempänä. Toinen mökki on 150 m:n etäisyydellä padosta, noin 40 m:n etäisyydellä uomasta ja on noin 5 m uoman normaalivedenpintaa ylempänä. Hakijat ovat arvioineet padon patoturvallisuusluokaksi luokittelematon. Padon alapuolinen Mallasjoen uoma on suhteellisen syvä. Sen varrella on vain kaksi kesämökkiä, jotka sijaitsevat siten, että padon sortumisen aiheuttama tulva-aalto ei niihin yllä. Padon varsinaiset säännöstelyluukut poistetaan ja korvataan kivirakenteisella pohjapadolla, mikä on patoturvallisuuden kannalta parannus nykyiseen tilanteeseen verrattuna. LAUSUNNOT HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSEN JOHDOSTA ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on patoturvallisuusviranomaisena antamassaan lausunnossa katsonut, että suunnitellusta Vääräkosken pohjapadosta ei aiheudu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 :n mukaista vaaraa eikä sitä tarvitse luokitella. Patoon sovelletaan kuitenkin patoturvallisuuslain 15 :n säännöksiä padon kunnossapidosta, 16 :n säännöksiä padon käytöstä, 24 :n säännöksiä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6 luvun säännöksiä edellä mainittujen säännösten valvonnasta. Vastuualueella ei ole patoturvallisuuden osalta ollut huomautettavaa kalastoa koskevasta selvityksestä. 5) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä on todennut, että kalojen kulkumahdollisuus on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja mahdollista toteuttaa nyt vireillä olevassa hankkeessa, mikä tulee ottaa huomioon päätöksen lupamääräyksissä. Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Veli Hietasen kuolinpesän osakkaille Reijo Hietaselle, Vuokko Jaatiselle, Hilkka Hietaselle, Raija Hietaselle, Kaisa Lehtiselle ja Pertti Mankoselle luvan nykyisen Mallasjoen Vääräkosken padon pysyttämiseen siten muutettuna, että nykyisin tasoluukuilla säädettävän juoksutusaukon eteen rakennetaan pohjapato ja nämä kaksi tasoluukkua poistetaan, muokataan padon alapuolista kivikkoa ja rakennetaan pohjakynnys padon alapuolella sijaitsevan lampareen luusuaan hakemukseen

10 10 (15) liitetyn päivätyn ja myöhemmin täydennetyn suunnitelman mukaisesti Mallinkaisten ja Turengin kylissä Janakkalan kunnassa. Muutostyöt tehdään aluehallintovirastoon toimitetussa täydennyksessä olevan asemapiirroksen (mittakaava 1:1 250) osoittamissa kohdissa sekä täydennyksessä olevien pohjapadon ja pohjakynnyksen pituus- ja poikkileikkauspiirustusten (mittakaavat 1:200, 1:100, 1:50, 1:20 ja 1:10) mukaisina. Aluehallintovirasto myöntää luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan noin 10 m 2 :n suuruiseen alueeseen yhteisestä vesialueesta Hankkeesta ja myönnetystä vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Muilta osin Hämeen läänin Kuvernöörin antama päätös nro 2106 Vääräkosken vesilaitoksesta ja sen edellyttämä ylin sallittu Myllylammen vedenkorkeus padon yläpuolella +13,00 m hankkeen tasossa (N ,65 m) ovat voimassa ja niitä on noudatettava. Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä, joissa hankkeen tasossa olevat korkeuslukemat saadaan muutettua N 60 -korkeusjärjestelmän mukaisiksi lisäämällä niihin 76,65 m. Lupamääräykset Rakenteet 1. Vääräkosken padossa olevan ellipsinmuotoisen rummun alapinnan korkeus on +10,75 m ja yläpinnan korkeus +12,70 m. Rummun suurin leveys on 2,68 m, suurin korkeus 1,95 m ja pituus 9,3 m. Rummun ylävirran puolella on betonikynnys korkeudella +11,55 m. 2. Padon ellipsirummun edessä olevat kaksi tasoluukkua poistetaan ja ylävirran puolelle rakennetaan kaareva teräsponteilla vahvistettu pohjapato (ylisyöksypato). Kaarevan 28 m pitkän teräsponttiseinämän harjan keskelle tehdään v-muotoinen alivirtaama-aukko, jonka alakärjen korkeus on +12,37 m sekä aukon yläreunan korkeus +12,40 m ja leveys 0,40 m. Harja nousee molemmilla puolilla alivirtaama-aukon yläreunasta mitattuna 12,20 m:n tai 13,20 m:n matkalla korkeuteen +12,45 m ja kummallakin reunalla korkeuteen +12,60 m. Teräsponttien molempien puolien luiskat kivetään. Pohjapadon ylävirran puoleisen luiskan kaltevuudeksi tulee noin 1:3 ja alavirran puoleisen luiskan kaltevuudeksi sitä pienempi. 3. Myllyaukon alapinnan korkeus on +11,70 m ja yläpinnan korkeus +12,80 m sekä leveys 1,05 m. Myllykanavan tasoluukku poistetaan töiden aikana väliaikaisesti. Tasoluukku ja sen tukirakenteet uusitaan tarvittaessa. Myllykanavan tasoluukku pidetään töiden valmistuttua kokonaan suljettuna, mutta poikkeuksellisissa tulvatilanteissa se on voitava tarvittaessa avata esimerkiksi traktorilla tai kaivukoneella.

11 Töiden suorittaminen Kunnossapito Edunmenetykset 11 (15) 4. Padon ellipsirummun alapuolista kivistä putousta muokataan ja vahvistetaan. Padon alapuolella sijaitsevan lampareen luusuaan rakennetaan pohjakynnys kivistä ja moreenista. Pohjakynnyksen harja tehdään korkeuteen +9,40 m ja virtaussuuntaan noin 2 m pitkäksi. Ylävirran puoleinen luiska tehdään kaltevuuteen noin 1:6 ja alavirran puoleinen luiska kaltevuuteen noin 1:10 1: Pohjapadon rakenteita on muutettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla, jos se on tarpeen hakemussuunnitelman mukaisten Myllylammen vedenkorkeuksien toteutumiseksi. 6. Padon tai pohjapadon yhteyteen ylävirranpuolelle rakennetaan vedenkorkeusasteikko, johon merkitään korkeus +13,00 m. 7. Luvan saajien on myöhemmin sallittava kalatien rakentaminen padon ja pohjapadon yhteyteen, mikäli kalatalousviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 8. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle sekä ranta-alueille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä eikä vettä tarpeettomasti samenneta. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 9. Luvan saajien on pidettävä pato, pohjapato, muut rakenteet ja vedenkorkeusasteikko asianmukaisessa ja turvallisessa kunnossa ottaen huomioon myös patoturvallisuus. 10. Luvan saajien on korvattava töistä välittömästi aiheutuva edunmenetys viipymättä asianomaiselle edunmenettäjälle. Jos tästä hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saajat ovat vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän päätöksen estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa. Tarkkailu 11. Luvan saajien on tarkkailtava Myllylammen vedenkorkeutta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla.

12 12 (15) Määräajat ja ilmoitukset 12. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä kahden vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 13. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja vesialueiden omistajille. 14. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelut Hankkeesta saatavat hyödyt Nykyisen tasoluukuilla säädettävän Vääräkosken padon hoitaminen on vaivalloista ja vaatii padonhoitajan jatkuvaa läsnäoloa. Hankkeessa on tarkoitus pysyttää Hämeen läänin Kuvernöörin Vääräkosken padosta antaman päätöksen mukaiset Myllylammen vedenkorkeudet ennallaan ja säilyttää päätöksen mukainen vakiintunut tila. Käytännössä vedenkorkeudet pysyvät entisellään tai laskevat hieman siitä, jossa ne on pyritty pitämään viimeisten vuosikymmenien aikana. Myllylammen arvioitu tuleva keskivedenkorkeus +12,46 m hankkeen tasossa vastaa aikaisemmin vallinnutta keskivedenkorkeutta. Padon alapuolista kivikon muokkaaminen ja padon alapuolella sijaitsevan pienen lampareen vedenkorkeuden vähäinen nostaminen parantavat vesimaisemaa. Hankkeesta aiheutuvat edunmenetykset Myllylammen vedenkorkeuden vaihtelu tulee olemaan varsin vähäistä, kun pohjapato hoitaa automaattisesti riittävän purkautumisen eikä edellytä padonhoitajan läsnäoloa ja patoluukkujen säätämistä. Hämeen läänin Kuvernöörin antaman päätöksen mukainen Myllylammen ylin vedenkorkeus +13,00 m hankkeen tasossa ei ylity pohjapadon rakentamisen jälkeen. Tulevista vedenkorkeuksista eri virtaamatilanteissa ei aiheudu sanottavaa kuivatushaittaa Myllylammen yläpuolisen ojanvarren peltotiloille. Niiden omistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle. Lisäksi Mallinkaisten osakaskunta sekä Myllylammen muiden kuin hakijoiden omistuksessa ole-

13 Käyttöoikeudet 13 (15) vien rantakiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle. Aluehallintovirasto myöntää luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan noin 10 m 2 :n suuruiseen alueeseen Turengin osakaskunnan hallinnoimasta yhteisestä vesialueesta Pintaalaltaan vähäisestä käyttöoikeusalueesta ei määrätä luvan saajille korvausvelvollisuutta, koska edunmenetys on osakaskunnan osakkaiden kannalta merkityksettömän pieni. Pohjapato suurimalta osaltaan ja padon alapuolisen lampareen pohjakynnys kokonaisuudessaan tehdään Mallinkaisten osakaskunnan hallinnoimalle yhteiselle vesialueelle ja osakaskunta on antanut suostumuksensa hankkeelle. Luvan saajat omistavat näiden rakenteiden kohdalla olevien rantojen maa-alueet ja ne maa-alueet, joihin vaikuttaa padon alapuolisen lampareen veden nousu. Luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma Patoturvallisuus Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita suojeltavia kohteita. Kokemäenjoen Saaristomeren Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan liitetyssä Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 hankealueen vesistölle ei ole tehty ekologista luokittelua. Hanke ei vaikuta haitallisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Vääräkosken pohjapadosta ei aiheudu patoturvallisuuslain 11 :n mukaista vaaraa eikä sitä tarvitse luokitella. Edellytykset luvan myöntämiselle Hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Sovelletut säännökset Vesilain 2 luvun 12 ja 13 :n 2 momentti, 3 luvun 4 :n 1 momentin 2) kohta, 6, 7, 10, 11 ja 18 sekä 11 luvun 21 Patoturvallisuuslain 11 ja 15 Lausuntoihin vastaaminen Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

14 14 (15) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2014 ja 2015 annettu valtioneuvoston asetus (1092/2013) on tullut voimaan Asetuksen voimaantulosäännöksen mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Edellä mainitun asetuksen voimaan tullessa ja hakemuksen vireille tullessa on ollut voimassa aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2012 ja 2013 annettu valtioneuvoston asetus (1572/2011), jonka liitteen maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen pohjapatoa, jolla padotetaan vesialuetta enintään 0,1 km 2, koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Päätös Veli Hietasen kuolinpesän osakkaat Reijo Hietanen ym. Jäljennös päätöksestä Janakkalan kunta Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousryhmä (sähköpostitse) Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse) Ilmoitus päätöksestä Listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Janakkalan kunnan virallisella ilmoitustaululla.

15 15 (15) MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Esko Vähäsöyrinki Anne Valjakka Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki ja esitellyt ympäristölakimies Anne Valjakka. AV/sl

16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle Aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2014 ASIA Vehkataipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Kalatien rakentaminen Hiittankosken patoon, Hämeenlinna

Kalatien rakentaminen Hiittankosken patoon, Hämeenlinna PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 23/2014/2 Dnro ESAVI/188/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Kalatien rakentaminen Hiittankosken patoon, Hämeenlinna HAKIJA Juha Jouhki HAKEMUKSEN VIREILLETULO Juha

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna

Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 22/2014/2 Dnro ESAVI/189/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna HAKIJA Kuittilan osakaskunta HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää

Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 254/2013/2 Dnro ESAVI/114/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää HAKIJA Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki Etelä-Suomi Päätös Nro 169/2011/4 Dnro ESAVI/539/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2011 ASIA HAKIJAT Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 90/2014/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola

Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 154/2013/2 Dnro ESAVI/21/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 82/2013/2 Dnro ESAVI/31/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Sähkökaapelin asentaminen Kirjavanjoen alitse, Vihti

PÄÄTÖS Nro 82/2013/2 Dnro ESAVI/31/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Sähkökaapelin asentaminen Kirjavanjoen alitse, Vihti Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 82/2013/2 Dnro ESAVI/31/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Kirjavanjoen alitse, Vihti HAKIJA Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

ASIA Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä , Luumäki

ASIA Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä , Luumäki Etelä-Suomi Päätös Nro 80/2013/2 Dnro ESAVI/91/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2013 ASIA Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä 441-451-1-112, Luumäki HAKIJA Pirkko Mäkelä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Haapasaaren Virluotoon kiinteistöjen ja rannan edustalle, Kotka

ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Haapasaaren Virluotoon kiinteistöjen ja rannan edustalle, Kotka PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 242/2013/2 Dnro ESAVI/78/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013. ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Haapasaaren Virluotoon kiinteistöjen 285-413-1-292 ja 285-413-1-275 rannan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 139/2010/4 Dnro ESAVI/330/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali HAKIJA Päivi ja Veli Kairisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 170/2012/2 Dnro ESAVI/76/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo HAKIJA Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 237/2012/2 Dnro ESAVI/123/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi HAKIJA Kymenlaakson

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 141/2016/2 Dnro ESAVI/523/2016 Annettu julkipanon jälkeen 7.7.2016 ASIA Poijun pysyttäminen Bergholmenin itäpuolisella vesialueella, Kemiönsaari HAKIJA Jouko Karvinen HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot