KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA 1974 No 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA 1974 No 59"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA 1974 No 59 No 59 Kiertokirje valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta Matkakustannusten korvaus I 2. V irkaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta Valtiovarainministeriö ja toisaalta valtion virkamiehiä edustavien virkamiesyhdistysten keskusjärjestöt Akava ry, TVK:n Virkamiesjärjestöt TVK-V ry sekä Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY ry ovat 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 2 :n nojalla tehneet valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta seuraavan virkaehtosopimuksen: Yleistä 1 S. Valtion virkamiehelle suoritetaan tämän sopimuksen mukaisesti matkakustannusten korvauksena 1) virkamatkasta matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa; 2) auto- ja junavirantoimituksesta matkarahaa, päivärahaa, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa; sekä 3) oppikurssien ajalta matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, kurssipäivärahaa, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita virkamiehellä on ollut virkamatkan johdosta. Ulkomaille tehtävistä virkamatkoista suoritetaan kustannusten korvausta niin kuin siitä on erikseen säädetty tai sovittu. Ulkomaille tehtyjen virkamatkojen päivärahoja ja hotellikorvauksia tarkistetaan liitteen mukaisesti (katso VNp 321/74) /1 7 Matkustamiskustannusten korvaukseen, kokopäivärahaan ja majoittumiskorvaukseen nähden 1 :ssä tarkoitetut virkamiehet jaetaan matkaluokkiin seuraavasti: 1) I matkaluokkaan ne virkamiehet, joiden virat tai toimet kuuluvat B-palkkausluokkiin, C 47 tai sitä ylempiin C-palkkausluokkiin, S 12 tai sitä ylempiin sopimuspalkkaluokkiin tahi A 30 palkkausluokkaan; ja 2) II matkaluokkaan muut kuin edellä mainitut virkamiehet. Virkamatkan kustannusten korvausta laskettaessa on määräävänä se virka tai toimi, jonka haltija virkamies on tai jota hän hoitaa virkaatoimittavana tai viransijaisena silloin kuin virkamatka tehdään. Virkamiehelle, jonka virka tai toimi siihen kuuluvien erityisten palkkaetujen johdosta on sijoitettu alempaan palkkausluokkaan kuin mihin se laatunsa puolesta tai muutoin kuuluisi, suoritetaan virkamatkan kustannusten korvausta viran tai toimen laatua vastaavan luokan mukaan. Osapäivärahaan, matkarahaan, yömatkarahaan, ateriakorvaukseen ja kurssipäivärahaan nähden virkamiehiä ei jaeta eri matkaluokkiin. 3. Virkamatka on matka, jonka virkamies tekee määräyksestä virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan tai virantoimituspaikan ulkopuolelle. Virkamatkana ei sen sijaan pidetä työmatkaa tai siihen verrattavaa matkaa virkamiehen asunnolta virkapaikalle ja takaisin. Virkapaikalla tarkoitetaan virkamiehen kiinteää toimipaikkaa, jossa hän palvelee, tai mikäli hänellä työn luonteen vuoksi ei ole kiinteää toimipaikkaan, sitä vastaavaa paikkaa.

2 2 Virantoimituspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jonne virkamies on määrätty virkapaikaltaan hoitamaan virkaansa kuuluvia tai hänelle muutoin annettuja tehtäviä. Auto- ja junavirantoimitus on virkamiehen virkapaikan tai virantoimituspaikan ulkopuolella junassa taikka moottoriajoneuvossa tapahtuvaa virkatehtävien hoitamista. Varsinainen virantoimitus on niiden muiden kuin 4 momentissa mainittujen virkatehtävien hoitamista, joita virkamies suorittaa lain, asetuksen tai muun säännöksen taikka määräyksen nojalla. 4. Matkavuorokausi on se enintään 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka alkaa virkamiehen lähtemisestä virkapaikastaan tai asunnostaan ja päättyy hänen palaamiseensa virkapaikkaansa tai asuntoonsa. Virkamatkan ei kuitenkaan ole katsottava vielä päättyneen, kun virkamies palaa virkapaikalleen ainoastaan työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista, uusien työmääräysten saamista tai muuta niihin verrattavaa, lyhytaikaista virkatehtävien hoitamista varten edellyttäen, että hän tämän jälkeen välittömästi jatkaa virkamatkaansa. 5. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen virkamatkan ja virkamiehen hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukaisen suorittamisen on mahdollista. Virkamatkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha ja majoittumiskorvaus, myös kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu työajan säästö. Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos virkamatka olisi tehty 1 momentissa tarkoitetulla valtiolle edullisimmalla tavalla. Matkustamiskustannusten korvaus 6 S. Virkamiehelle suoritetaan korvaus matkalipuista sekä hänen suorittamistaan kuljetus-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. Tällaisina maksuina ei kuitenkaan pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja eikä muita kuin jäljempänä mainittuja auton seisontapaikkamaksuja. Lentokentällä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kahdelta päivältä kutakin virkamatkaa kohden. Jos virkamies on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan suoritettu määrä. 7. Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden mukaan: Matkustustapa Rautateillä... Laivalla... Lentokoneella... Raitiotiellä, linja-autolla tai muulla linjaliikenteen kulkuneuvolla... Vuokra-autolla... Vuokramoottoriveneellä... Muulla tavalla... Matkaluokka II Maksu luökan paikasta Maksu Maksu I luokan paikasta Maksu I luokan paikasta Maksu yhdestä paikasta Maksu Maksu yhdestä paikasta Maksu Suoritettu, kuitenkin enintään virallisen taksan mukainen kuljetusmaksu Suoritettu, kuitenkin enintään kohtuulliseksi katsottava maksu 12 penniä kilometriltä taikka se korkeampi kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka toimitusmies osoittaa suorittaneensa 8. kuuluvan virkamiehen kanssa, voidaan hänelle Milloin II matkaluokkaan kuuluva virkamies erityisestä syystä suorittaa matkustamiskustanjoutuu matkustamaan yhdessä I matkaluokkaan nusten korvausta matkasta rautateillä I luokan

3 paikan mukaan sekä majoittumiskorvausta I matkaluokan mukaan. Niillä virkamiehillä, joiden virat kuuluvat johonkin neljästä ylimmästä B-palkkausluokasta tai sopimuspalkkaluokasta, on oikeus makuuvaunuosastoon rautateillä. 9.' Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti: 3 Autolla Moottoriveneellä Moottorikelkalla Moottoripyörällä Moottoripolkupyörällä Muulla tavalla... Kurikin 1.4. alkavan sopimusvuoden ensimmäiseltä kilometriltä 42 penniä kilometriltä seuraavalta kilometriltä 39 penniä kilometriltä; sekä seuraavilta kilometreiltä 36 penniä kilometriltä. Jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä, suoritetaan edellä sanotut kilometrimaksut 4 pennillä korotettuina. Milloin virkamies muutoin on joutunut kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 100 kiloa tai joiden koko on suuri, suoritetaan korvaus kilometriltä 2 pennillä korotettuna. Milloin virkamies on viranhoitoonsa kuuluvien tehtävien vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, suoritetaan korvaus kilometriltä 2 pennillä korotettuna. 32 penniä kilometriltä 25 penniä kilometriltä 20 penniä kilometriltä 20 penniä kilometriltä 12 penniä kilometriltä 10. Jos virkamies omistamassaan tai hallitsemassaan kulkuneuvossa kuljettaa muita toimitusmiehiä, suoritetaan virkamiehelle kunkin mukana seuraavan osalta 9 :ssä mainitun korvauksen lisäksi 2 penniä kilometriltä. Päiväraha 1 1 : Päivärahaa voidaan suorittaa, kun virkamatka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle virkamiehen asunnosta tai virkapaikasta tahi, kun virkamatka ulottuu toisen kunnan alueelle, yli 5 kilometrin etäisyydelle kunnan rajasta, mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mukaan, tapahtuuko lähtö asunnosta vai virkapaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon vai virkapaikkaan. Milloin virkamies joutuu matkan aikana olemaan yhtäjaksoisesti virantoimituksessa alueella, joka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle hänen asunnostaan tai virkapaikastaan tahi, kun virkamatka ulottuu toisen kunnan alueelle, yli 5 kilometrin etäisyydelle kunnan rajasta, mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mukaan, tapahtuuko lähtö asunnosta vai virkapaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon vai virkapaikkaan, suoritetaan 85 ensimmäiseltä matkavuorokaudelta päivärahaa 12 :n mukaisesti ja sitä seuraavilta matkavuorokausilta 75 % päivärahasta. 12. Osapäiväraha suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt 1) yli 8 tuntia; tai 2) yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut klo välisenä aikana. Kokopäiväraha suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 12 tuntia. Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan, ja yli kahdellatoista tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan. 13. Päiväraha suoritetaan 1) osapäivärahana jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta

4 4 virkamatkaan on käytetty 12 :n 1 momentin 1 tai 2 kohdissa mainitut vähimmäisajat: Kaupunkipäiväraha... 19, Muu päiväraha... 16, Kaupunkipäiväraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka aikana virkamies on kaupungissa tai kauppalassa virantoimituksen, yöpymisen tai muun pätevän syyn perusteella oleskellut yli viisi tuntia. 2) kokopäivärahana jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on käytetty 12 :n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika: Matkaluokka I II Helsingin päiväraha... 44, 37, Muu päiväraha... 37, 34, Helsingin päiväraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka aikana virkamies on Helsingin kaupungissa virantoimituksen, yöpymisen tai muun pätevän syyn vuoksi oleskellut yli viisi tuntia. 14. Milloin virkamies jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen muonistuksen, maksetaan päiväraha tältä osin 50 95:11a alennettuna. Ateriakorvaus 15. Milloin virkamatkasta ei tule suoritettavaksi päivä- tai matkarahaa, mutta virkamies on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 kilometrin etäisyydellä virkapaikastaan ja matka on kestänyt yli 6 tuntia, suoritetaan hänelle tästä ateriakorvausta 8 markkaa. Matkaraha 16. Päivärahan sijasta suoritetaan 3 :n 4 momentissa tarkoitetussa auto- ja junavirantoimituksessa virkamiehelle matka-ajalta m a t k a ra h a a jokaiselta virkamatkaan käytetyltä tunnilta. Jos matka-aika on yli 24 tuntia, suoritetaan sen ajalta kuitenkin päivärahaa, majoittumiskorvausta tai yömatkarahaa 11 14, ja 22 :ssä olevien määräysten mukaisesti. Matkarahaan oikeuttavaksi matka-ajaksi luetaan myös virkamiehen suoritettavaksi määrättyihin, matkaan liittyviin aloittamis- ja lopettamistöihin käytetty aika. 17. Matkarahaa suoritetaan 80 penniä tunnilta. Mitä edellä 4 :n 2 momentissa on sanottu matkavuorokauden päättymisestä eräissä tapauksissa, koskee vastaavasti matkarahaan oikeuttavan ajan päättymistä. Majoittumiskorvaus 18. Majoittumiskorvaus maksetaan päivä- tai matkarahan lisäksi matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään vahvistettu enimmäismäärä. Milloin majoittumismaksuun sisältyy aterioita, suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan osalta. Milloin valtio järjestää majoituksen, sitä on käytettävä, mikäli se täyttää kohtuulliset vaatimukset. Mikäli virkamies ei käytä valtion tarjoamaa majoitusta, korvausta maksetaan vain se määrä, minkä valtio olisi perinnyt majoituksesta järjestämässään majoituspaikassa. Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttää, että virkamies on ollut majoittumispaikkakunnalla klo välisenä aikana vähintään neljä tuntia, tai on ollut virkamatkalla tahi virantoimituksessa muulla kuin kotipaikkakunnallaan sanottuna aikana tämän ajan ja hänen on sen vuoksi ollut pakko majoittua. 19. Edellä 18 :ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät matkavuorokautta kohti ovat: Matkaluokka I II Helsingin kaupunki... 84, 65, Muut kunnat... 70, 57, 20. Edellä 11 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa valtion varoista tositteen mukaisesti korvattavien majoittumiskorvausten enimmäismäärät ovat 85 ensimmäiseltä matkavuorokaudelta 19 :ssä mainitut. Sitä seuraavilta matkavuorokausilta suoritetaan vastaavasti enintään 75 % enimmäismääristä.

5 21. Milloin paikkakunnalla ei ole majoittumismahdollisuutta virkamiehen matkaluokan edellyttämään majoitukseen, voidaan majoittumiskustannukset korvata I matkaluokan mukaan. Yömatkaraha Yömatkarahaa suoritetaan sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan tai virantoimitukseen on käytetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vähintään neljä tuntia on ollut klo välisenä aikana, paitsi milloin toimitusmiehelle suoritetaan majoittumiskorvausta tahi toimitusmies saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka matka tapahtuu valtion käytettävänä olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on tilaisuus asua tahi milloin toimitusmiehellä ei muutoin ole valtion järjestämän maksuttoman majoituksen johdosta yöpymiskustannuksia. Yömatkarahan suuruus on 6 markkaa matkavuorokaudelta. Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 23 S. Oppikurssilaiselle, jolla tarkoitetaan virkapaikan tai virantoimituspaikan ulkopuolella pidettäville viraston tai laitoksen järjestämille tahi sen muutoin osoittamille oppikursseille määrättyä virkamiestä, suoritetaan matkakustannusten korvausta matkoista kursseille ja takaisin 6 14 ja :n mukaisesti. Kurssipäivärahaa enintään vuoden kestävältä kurssiajalta suoritetaan virkamiehelle 18 markkaa jokaiselta kalenterivuorokaudelta. Enintään 18 vuorokautta kestävältä yhdenjaksoiselta kurssiajalta suoritetaan päivärahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai yömatkarahaa edellä 11 15, ja 22 :ssä olevien määräysten mukaisesti. Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden välinen aika ylittää 12 vuorokautta, pidetään osia eri kursseina. Milloin valtio on järjestänyt oppikursseille osallistuvalle maksuttoman majoituksen, vähennetään kurssipäivärahasta 25 %, jos maksuttoman ruoan, vähennetään 50 % ja jos sekä maksuttoman majoituksen että ruoan, vähennetään kurssipäivärahasta 75 %. Oppikurssilaiselle suoritetaan kurssipäivärahaa samoin edellytyksin kuin mitä 11 :n 1 momentissa on päivärahan saamisen osalta sanottu. Erityissäännöksiä Virkamiehelle, joka saa kantaa toimituksestaan päivärahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai yömatkarahaa siltä, joka toimitusta on pyytänyt, suoritetaan päivärahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai yömatkarahaa valtion varoista ainoastaan niiltä matkavuordkausilta, jotka hän on käyttänyt yksinomaan matkustamiseen ja joiden osalta toimituksen pyytäjä ei ole korvausta suorittanut. 25 S. Lasku tässä sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, ellei pätevää estettä ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä lukien kun matkustus tai toimitus suoritettiin loppuun tai, kun erityistä syytä siihen on, asianomaisen viranomaisen määräämän lyhyemmänkin ajan kuluessa. Matkarahojen osalta ei tapahdu laskutusta, vaan suoritus tapahtuu viranomaisen toimesta Virkamiehellä on oikeus saada ennakkoa virkamatkaa varten. 27. Virkamies, jolla ennen 1 päivää toukokuuta 1972 oli oikeus rautateillä I luokan paikkaan ja joka on ollut jatkuvasti valtion palveluksessa edellä mainitun päivän jälkeen, säilyttää sanotun oikeutensa. 28 Sen estämättä, mitä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa (496/37) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on säädetty, noudatetaan valtion virkamiesten oikeudesta matkakustannusten korvaukseen mitä tässä sopimuksessa sanotaan. Mitä edellä on sanottu, koskee vastaavasti niitä säännöksiä ja erityismääräyksiä, jotka on annettu tai pysytetty voimassa edellä mainitun asetuksen (496/37) 20 :n nojalla. Edellä olevan estämättä suoritetaan tie- ja vesirakennuslaitoksesta 10 päivänä huhtikuuta 1964 annetun asetuksen 80 :ssä tarkoitetut ns. puolipäivärahat markkamääriltään seuraavasti muutettuina: puolipäivärahana, joka on nykyisin 5

6 6 330 markkaa kuukaudessa, tarkistetaan 365 markaksi, puolipäiväraha, joka on 375 markkaa kuukaudessa, 410 markaksi, korotetut puolipäivärahat, jotka ovat 524 markkaa tai 600 markkaa kuukaudessa, tarkistetaan 569 markaksi ja vastaavasti 645 markaksi kuukaudessa sekä ns. täyspäivärahana, joka on 21 markkaa työpäivää kohti, 23 markaksi. Tie- ja vesirakennuslaitoksen palveluksessa olevan puolipäivärahajärjestelmän piiriin kuuluvan virkamiehen majoittumismaksun suorittaa työnantaja, mikäli majoitus on tie- ja vesirakennuslaitoksen järjestämä. Niille valtionrautateiden virkamiehille, joille ennen tämän sopimuksen voimaan tuloa on maksettu päiväraha korvauksesta virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella annettujen säännösten mukaan, maksetaan päiväraha 11 :n säännöksistä poiketen sopimuksessa mainituin edellytyksin silloin, kun matka virkamiehen virkapaikasta tai asuntopaikasta virantoimituspaikkaan on vähintään 10 kilometriä. Vastaavin perustein suoritetaan päiväraha posti- ja lennätinlaitoksen sekä tullilaitoksen virkamiehille, jotka väliaikaisesti määrätään virantoimitukseen asemapaikan ulkopuolelle. Virantoimituksen jatkuessa samalla virantoimituspaikalla yli 85 vuorokautta maksetaan päiväraha 11 :n 2 momentissa sanotuin tavoin vähennettynä. Posti- ja lennätinlaitoksen autonkuljettajat ja autopostimiehet, jotka ovat valinneet vuosimatkarahajärjestelmän, saavat pysyä valitsemassaan järjestelmässä, jossa markkamäärät säilyvät entisen suuruisina. Valtionrautateiden vuosimatkarahaa nauttivat virkamiehet voivat valita joko tämän virkaehtosopimuksen mukaisen matkarahajärjestelmän tai pysyä entisessä vuosimatkarahajärjestelmässä entisin markkamäärin. Valinnasta on ilmoitettava toukokuun 1974 loppuun mennessä. 29. Jos syntyy erimielisyyksiä tämän sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällyksestä, on erimielisyys pyrittävä selvittämään neuvotteluilla. Tällöin noudatetaan menettelyä, josta on sovittu 12 päivänä lokakuuta 1970 valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyssä pääsopimuksessa. Sopimuksen voimassaolo 30. Tämä sopimus on voimassa 1 päivästä huhtikuuta 1974 alkaen tammikuun loppuun 1976 ja sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1974 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Työrauha 31. Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehtimaan, että sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä virkamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1974.

7 II Valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisen soveltamisohjeet VvM /P 3195 Valtiovarainministeriö on antanut tänään valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1974 tehdyn virkaehtosopimuksen soveltamisesta seuraavat ohjeet: Yleistä 1. Matkakustannusten korvaamisesta tehtyä virkaehtosopimusta sovelletaan valtion virkamiehiin. Virkamiehellä tarkoitetaan valtion peruspalkkaista tai sopimuspalkkaista viran tai toimen haltijaa, ylimääräistä toimenhaltijaa, mainittuja virkoja tai toimia viransijaisena tai väliaikaisena hoitavaa henkilöä, tilapäistä toimihenkilöä sekä oman kehityksensä vuoksi valtion palveluksessa olevaa harjoittelijaa, joka ei ole työ- tai oppisopimussuhteessa valtioon. Sopimusta ei siten sovelleta työsuhteessa valtioon oleviin henkilöihin. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät myös esimerkiksi poliisikokelaskursseille, kadettikursseille tai muille vastaaville kursseille osallistuvat henkilöt. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, jotka aiheutuvat virkamatkasta. Täten virka- ja virantoimitusmatkasta kustannusten korvauksena suoritettavat maksut eivät ole osaksikaan ansiota. 2. Virkamiehet on jaettu kahteen matkaluokkaan. Muutosta aikaisempaan matkaluokkajakoon merkitsee A 30 ja S 12 palkkausluokkiin kuuluvien virkamiesten siirtäminen I matkaluokkaan. Jaolla matkaluokkiin on merkitystä matkustamiskustannusten korvauksen, kokopäivärahan ja majoittumiskorvauksen osalta. Sen sijaan osapäiväraha, matkaraha, yömatkaraha, ateriakorvaus ja kurssipäiväraha ovat saman suuruisia kaikille virkamiehille. Virkamiehen matkaluokkaa määrättäessä on perustana asianomaisen viran tai toimen palkkausluokka. Täten virkamies, jonka viran palkkausluokka on esimerkiksi A 29, mutta jonka palkkaus suoritetaan pätevyyslisän vuoksi A 30 palkkausluokan mukaisesti, kuuluu II matkaluokkaan. 3 \ Sopimuksen mukaan virkamatka on matka, jonka virkamies tekee määräyksestä virkapaikan ulkopuolelle virkatehtävien hoitamista varten. Virkamatka alkaa säännönmukaisesti joko virkapaikalta tai virkamiehen asunnolta ja päättyy jompaan kumpaan näistä. Määräys virkamatkan tekemiseen voi perustua esimiehen erikseen antamaan kehotukseen, noudatettavaan työjärjestykseen, johtosääntöön tai muuhun pysyväismääräykseen. Virkatehtävien hoidon vaatimus sulkee pois ne virkamiehen tekemät matkat, joiden varsinaisena tarkoituksena ei ole virkatehtävien hoito. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi lomaja virkistysmatkat sekä yhdistetyt loma- ja virkamatkat. Loman yhdistäminen virkamatkaan ilman erityistä syytä ei ole sallittua. Virkapaikalla tarkoitetaan virkamiehen kiinteää toimipaikkaa, jossa hän palvelee, tai mikäli hänellä työn luonteen vuoksi ei ole kiinteää toimipaikkaa, sitä vastaavaa paikkaa. Jokaisella virkamiehellä on säännön mukaan virkapaikka, rakennus, jossa tai josta käsin hän hoitaa virkatehtävänsä. Tällaisena paikkana voidaan pitää paikkaa, jossa virkamies suorittaa toimistotehtävät, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämänsä asusteet, työvälineet ja laitteet tai jokin muu mainittuja paikkoja vastaava, virkatehtävien hoidon kannalta merkityksellinen paikka. Ellei virkamiehellä työn liikkuvuuden johdosta voitaisi katsoa olevan edellä tarkoitettua paikkaa, hänen virkapaikakseen voidaan katsoa hänen asuntonsa tai muu kiinteä paikka. Virantoimituspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jonne virkamies on määrätty virkapaikaltaan hoitamaan virkaansa kuuluvia tai hänelle muutoin annettuja tehtäviä. Virkamiehen virkapaikka ei tällöin muutu, mistä johtuen virantoimituspaikalla oleminen katsotaan virkamatkalla olemiseksi. Eräissä tapauksissa virantoimituspaikalle meneminen samalla kuitenkin aiheuttaa sen, että virkamiehen virkapaikka muuttuu. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun virkamies menee toiselle paikkakunnalle virkaatoimittavana hoitamaan siellä avoinna olevaa virkaa tai tointa. Lyhytaikainen komennus toiselle paikkakunnalle sijaiseksi ei aiheuta virkapaikan siirtymistä. Sen sijaan määräys viransijaiseksi aiheuttaa siirtymisen. Tällöinkin on katsottava virkapaikan siirtyvän vasta, kun virkamies on saanut tiedon määräyksen alkamisajankohdasta ja mikäli mahdollista, todennäköisestä kestoajasta vähintään 30 päivää aikaisemmin. Jos määräys joudutaan 7

8 8 antamaan niin kiireellisesti, että 30 vuorokauden aika ei ole ennättänyt kulua ennen siirtoa, virantoimituspaikka siirtyy virkapaikaksi vasta kun 30 vuorokautta on kulunut siitä, kun virkamies sai määräyksestä tiedon. Jos virkamies esittää omasta aloitteestaan, että hänet siirrettäisiin uudelle virkapaikalle, tarkoitettua 30 vuorokauden ilmoitusaikaa ei näissä tapauksissa tarvita. Tällöin virkamiehen virkapaikka muuttuu välittömästi hänen saavuttuaan uudelle paikkakunnalle. Auto- ja junavirantoimitus on virkamiehen virkapaikan ulkopuolella junassa tai moottoriajoneuvossa tapahtuvaa virkatehtävien hoitamista. Tämä virantoimitus sulkee sisäänsä vanhastaan virantoimitusrahasäännöstön alaisuuteen kuuluneita hallinnonaloja, kuten valtionrautatiet, posti- ja vankeinhoitolaitokset, jotka edelleen vaativat oman erityislaatunsa huomioon ottamista. Tälle virantoimituslajille on tunnusomaista, että siinä virkamies tekee työtään liikkuvassa ajoneuvossa, kuten kuljettaa sitä, suorittaa siinä tarkastustehtäviä tai vartioi siinä kuljetettavaa henkilöä tai omaisuutta. Tällaista, sopimuksen mukaan matkarahaan oikeuttavaa matkaa ei voida pitää virkamatkana, vaan virantoimi tusmatkana. Varsinainen virantoimitus on muiden kuin edellä olevassa momentissa mainittujen virkatehtävien hoitamista, joita virkamies suorittaa lain, asetuksen tai muun säännöksen tai määräyksen nojalla. Eräiden virkamiesten, kuten vahtimestareiden ja lähettien virka-ajan puitteissa omalla paikkakunnalla suorittamat matkat eivät periaatteessa kuulu virkaehtosopimuksen piiriin. Tarkoituksenmukaista on kuitenkin, että näitäkin toimeen liittyviä matkoja varten on virastoissa ja laitoksissa sopivia alennus- tai muita sarjalippuja yleisellä kulkuneuvolla liikkumista varten. 4. Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa virkamiehen lähtemisestä virkapaikaltaan tai asunnostaan ja päättyy hänen palaamiseensa virkapaikkaansa tai asuntoonsa sen mukaan, kummasta hän lähtee ja kumpaan hän ensiksi palaa. Keskeistä näin määritellylle matkavuorokauden käsitteelle on, että virkamiehen lähtiessä virkamatkan päättymisen jälkeen uudelle virkamatkalle, uusi matka aloittaa myös uuden matkavuorokauden. Minkään virkamatkan jälkeen ei siten jää sellaista jo korvatuksi katsottavaa aikaa, joka olisi otettava huomioon uuden virkamatkan kustannuksia korvattaessa. Virkamatkan ei ole katsottava vielä päättyneen, kun virkamies palaa virkapaikalleen ainoastaan työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista, uusien työmääräysten saamista tai muuta niihin verrattavaa, lyhytaikaista virkatehtävien hoitamista varten edellyttäen, että hän tämän tapahduttua välittömästi jatkaa virkamatkaansa. Edellytyksenä virkamatkan jatkumiselle virkapaikalla käynnistä riippumatta on, että käynti tapahtuu työnantajan määräyksestä tai muusta työhön liittyvästä välttämättömästä syystä. Kun virkamies palaa asuntoonsa, virkamatka päättyy. Pisimpänä virkapaikalla käyntinä kesken virkamatkaa voidaan pitää noin yhden tunnin aikaa. 5 S. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin, huomioon ottaen virkamiehen hoidettavat tehtävät, on mahdollista. Tämän vuoksi onkin 2 momenttiin otettu lausuma siitä, että virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos virkamatka olisi tehty valtiolle edullisimmalla tavalla. Täten esimerkiksi omalla autolla tehdystä virkamatkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä on valtiolle edullisempaa. Kysymys luvasta jatkuvaan oman auton käyttöön on edelleen saatettava asianomaisen ministeriön ratkaistavaksi. Vaikka virkamiehellä onkin lupa oman auton käyttöön, on kuitenkin otettava huomioon, että omaa autoa ei käytetä silloin kuin on tarkoituksenmukaisempaa ja valtiolle edullisempaa käyttää yleisiä kulkuneuvoja. Virkamatkan kustannusten korvausta suoritettaessa otetaan perusteeksi se tie ja matkustustapa, jota virkamies on käyttänyt. Siten ei virkamiehen kulkemisesta johtuneita kustannuksia voida korvata esimerkiksi sen mukaisesti, mitä kulkemistapaa tai tietä toimitukseen tavanmukaisesti käytetään, jos tulee selvitetyksi, että siihen aikaan ja niissä oloissa, joissa virkamatka tehtiin, tavanmukainen kulkemistapa tai tie ei ollut käytettävissä. Matkustamiskustannusten korvaus 6. Virkamiehelle suoritetaan korvaus matkalipuista sekä hänen suorittamistaan kuljetus-,

9 paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. Välttämättöminä pidetään sellaisia virkamiehen suorittamia maksuja, jotka suoranaisesti liittyvät matkustamiseen. Siten esimerkiksi korvattaviin maksuihin eivät kuulu virkamiehen oman auton seisontapaikkakulut tai virkamiehen virkaan liittyvien vahinkojen varalta ottaman vakuutuksen vakuutusmaksu. Mikäli oman auton käyttö lentokentälle mentäessä on esimerkiksi vuorokauden ajasta johtuen tai muusta erityisestä syystä tarpeellista, korvataan lentokentällä perittävä auton seisontapaikkamaksu tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kahdelta päivältä kutakin virkamatkaa kohti. Jos virkamies joutuu virkamatkallaan käyttämään lentokonetta, voidaan hänelle suorittaa tositteen mukaisesti korvausta vuokra-auton käytöstä matkasta lentotoimistoon tai -asemalle taikka lentoasemalta tai -toimistosta, mikäli lentokone lähtee tai saapuu klo välisenä aikana. Virkamies on velvollinen 7, esittämään maksutositteet saadakseen matkustamiskustannusten korvaukset vuokra-autolla tai vuokramoottoriveneellä suorittamastaan virkamatkasta tai sen osasta. Vastaavasti on tosite tai selvitys esitettävä myös sellaisesta muulla tavalla tehdystä matkasta, josta suoritetaan 12 pennin tai korkeampi kilometrikorvaus. 8 : Milloin useita virkamiehiä osallistuu virkamatkalla samaan toimitukseen, voi esiintyä tilanteita, joissa virkamiehet voivat valmistella tulevia tehtäviä yhdessä jo matkan aikana. Jos näissä tapauksissa II matkaluokkaan kuuluvan virkamiehen on ollut oltava neuvonpidossa I matkaluokkaan kuuluvan virkamiehen kanssa, voidaan ensiksi mainitullekin suorittaa matkustamiskustannusten korvausta I luokan paikan mukaan. Näitä tapauksia esiintyy vain rautatiekuljetusta käytettäessä. Oikeuden I luokan käyttämiseen ratkaisee yleensä kulloinkin matkamääräyksen antaja. Samoin perustein voidaan majoittumiskorvaus suorittaa I matkaluokan mukaan. Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan autolla suorittamien virkamatkojen osalta kilometrien laskeminen tapahtuu sopimusvuosittain. Laskentavuosi on siten kunkin vuoden huhtikuun 01 päivästä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun. Virkamies voi tämän kohdan mukaan saada korvausta myös raskaiden tai kookkaiden, virkamatkalla tehtävissään tarvitsemiensa esineiden kuljetuksesta. Tällaisia esineitä voivat olla eräät mittauslaitteet ja koetutkimusvälineet tai muut erityisvarusteet. Myös milloin virkamies on viranhoitoonsa kuuluvien tehtävien vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, suoritetaan korotettu korvaus kilometriltä. 10. Virkamatkalla mukana seuraava henkilö voi olla muukin kuin virkamies, kunhan hän vain on osallisena samaan toimitukseen. Siten työsuhteessa valtioon olevan toimitusmiehen kuljettaminen samassa kulkunuevossa oikeuttaa virkamiehen saamaan matkustamiskustannuksiinsa lisäkorvausta samoin kuin sellaisenkin toimitusmiehen kuljettaminen, joka ei ole enempää työ- kuin virkasuhteessa valtioon. Lisäkorvaukseen oikeuttaa virkamiehen myös se, että hän kuljettaa toisen virkamiehen matkan varteen tai päätepaikkakunnalle muuhun kuin virkamiesten yhteiseen toimitukseen, kun matka kummankin kohdalla täyttää virkamatkalle asetettavat vaatimukset. Toimituksessa tarpeettoman henkilön kuljettaminen tai sellaisen virkamiehen mukana oleminen, jonka kohdalla virkamatkan edellytykset eivät täyty, ei oikeuta kulkuneuvon omistavaa tai sitä hallitsevaa virkamiestä lisäkorvauksen saamiseen. Päiväraha li s. Päivärahan suorittamisen edellytyksenä on, että virkamatka täyttää määrätyt ehdot sekä matkan pituuden että kestoajan osalta. Päivärahan suorittamisen edellytyksenä virkamatkan pituuden osalta on, että matka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle virkamiehen asunnosta tai virkapaikasta. Tämä raja on ensisijainen ja siitä riippumaton, ulottuuko virkamatka oman tai muun kunnan rajasta toisen kunnan alueelle. Toissijainen raja, yli 5 kilometriä oman kunnan rajasta toisen kunnan alueelle, on vastaavasti riippumaton siitä, mikä on oman kunnan alueella kuljetun matkan osuus. Perusteena matkan pituuden laskemiselle molemmissa tapauksissa on lyhin yleisesti käytettävissä ollut tie silloin, kun virkamatka tehtiin. 9 1X417 74/17

10 10 Virkamatkan pituuden laskeminen joko asunnosta tai virkapaikasta on aiheuttanut sekavuutta sellaisissa tapauksissa, jolloin virkamatkan kohde on esimerkiksi asunnosta yli 15 kilometrin päässä mutta lähellä virkapaikkaa. Tällaisissa tapauksissa ei päivärahaa suoriteta, koska matkasta ei ole katsottava aiheutuvan mitään ylimääräisiä kustannuksia verrattuna siihen, että virkamies olisi tullut virkapaikalleen. Virkamies voi aloittaa matkansa joko asunnostaan tai virkapaikastaan ja vastaavasti päättää joko asuntoonsa tai virkapaikkaansa. Kun ensisijaisena sääntönä on, että virkamatkan tulee ulottua yli 15 kilometrin etäisyydelle virkamiehen virkapaikasta tai asunnosta, päivärahan saamisen edellytyksiä ei ole olemassa, jos matka lähtöpaikasta tehtävän suorituspaikkaan on ollut esimerkiksi 16 kilometriä, mutta paluumatka virkamiehen virkapaikkaan tai asuntoon 10 kilometriä. Oikeus päivärahan saamiseen syntyy virkamatkan pituuden osalta vain, jos sekä menoettä paluumatkat tehtävän suorituspaikalle tai virkamatkan etäisimpään pisteeseen muutoin ylittävät 15 kilometriä. Lähdön ja paluun on tapahduttava sen mukaan, kummasta virkatehtävien hoito edellyttää virkamatkan tarkoituksenmukaisimmin alkavan ja kumpaan päättyvän. Toissijaisena edellytyksenä päivärahan saamiselle virkamatkan pituuteen nähden on, että virkamatka ulottuu yli 5 kilometrin etäisyydelle kunnan rajasta. Edellytyksenä tällöinkin on, että sekä lähtö- että paluumatka täyttävät kunnan rajan ulkopuolista matkaa koskevan edellytyksen, muuten päivärahaa ei suoriteta. Kun yli 15 kilometrin etäisyys virkamiehen virkapaikasta tai asunnosta tehtävän suorituspaikkaan aina ensisijaisesti täyttää päivärahan saamisen edellytyksen virkamatkan pituuden osalta, päivärahan saamisen edellytys on esimerkiksi silloinkin, kun matka lähtöpaikasta, joko virkapaikasta tai asunnosta tehtävän suorituspaikkaan on yli 15 kilometriä ja paluumatka joko virkapaikkaan tai asuntoon toisen kunnan alueella on yli 5 kilometriä. Päiväraha alenee, kun virkamies joutuu matkan aikana olemaan yhtäjaksoisesti yli 85 vuorokautta virantoimituksessa tässä pykälässä tarkoitetulla alueella. Jos virkamies virantoimituksen näin jatkuessa tekee virkamatkoja esim. yli 15 kilometrin etäisyydelle virantoimituspaikastaan, ne oikeuttavat hänet 12 :n mukaisesti määräytyvään alentamattomaan päivärahaan senkin jälkeen, kun päivärahan suhteellinen alennus on hänen kohdallaan alkanut. Mikäli virkamies saa 12 :n mukaisesti määräytyvän alentamattoman päivärahan, hän ei samalta matkavuorokaudelta saa alennettua päivärahaa. Alennetut päivärahat ovat seuraavat: Osapäiväraha Kaupunkipäiväraha... 14,25 Muu päiväraha... 12,00 Kokopäiväraha Matkaluokka I II Helsingin päiväraha... 33,00 27,75 Muu päiväraha... 27,75 25,50 Virkamatkan kestoaika samalla virantoimituspaikalla tai sitä ympäröivällä alueella (esim. 15 km säteellä virantoimituspaikasta) ei tule pyrkiä ilman erityistä syytä jatkamaan. Poistuminen virantoimituspaikalta, sairautta ja lomaa lukuunottamatta, katkaisee yhtäjaksoisuuden, mikäli katko on ollut yli 12 vuorokautta. Virkamies ei poissaolovuorokausilta saa päivärahaa, eikä niitä myös lueta virkamatkan kestoaikaan. 12. Virkamatkan kestoajan perusteella suoritetaan osapäiväraha, jos virkamatka on kestänyt yli 8 tuntia. Tällöin ei ole vaikutusta sillä, minä kellonaikana matka alkaa ja päättyy. Toisessa osapäivärahan suorittamista koskevassa tapauksessa sensijaan on nimenomaisesti merkitystä matkan ajoittumisella. Osapäiväraha suoritetaan nimittäin myös, mikäli virkamatkaan käytetty aika ylittää 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut klo välisenä aikana. Kokopäiväraha suoritetaan yli 12 tuntia kestäneestä virkamatkasta. Tällöin ei ole merkitystä sillä, mihin kellonaikaan matka sijoittuu. Osapäiväraha suoritetaan joko kaupunkipäivärahana tai muuna päivärahana. Osapäiväraha suoritetaan kaikille virkamiehille samansuuruisena. Kaupunkipäiväraha suoritetaan silloin kun virkamies on virantoimituksen, yöpymisen tai muun pätevän syyn vuoksi oleskellut kaupungissa tai kauppalassa yhtäjaksoisesti tai useammassa erässä yhteensä yli 5 tuntia. Muissa tapauksissa osapäiväraha suoritetaan muuna päivärahana. Täten muun muassa silloin, kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokau-

11 den yli kahdella tunnilla, jolloin on oikeus uuteen päivärahaan, osapäiväraha suoritetaan muuna päivärahana, ellei viimeisen matkavuorokauden ylittävä aika täytä korotukseen oikeuttavia vaatimuksia siten kuin edellisessä momentissa on selostettu. Kokopäiväraha suoritetaan joko Helsingin päivärahana tai muuna päivärahana. Tältä osin on jako matkaluokkiin säilytetty. Helsingin päiväraha suoritetaan silloin kun virkamies on virantoimituksen, yöpymisen tai muun pätevän syyn vuoksi oleskellut Helsingin kaupungissa matkavuorokauden aikana yhteensä yli 5 tunnin ajan. Kaikissa muissa tapauksissa suoritetaan muu päiväraha. Itse matkustamiseen kuluvaa aikaa ei oteta huomioon korotukseen oikeuttavaa aikaa laskettaessa. Täten esimerkiksi sitä aikaa, joka kuluu, kun virkamies lähtee Helsingissä virastostaan, menee bussilla lentoasemalle ja odottaa siellä lentokoneen lähtöä, ei lasketa kaupungissa oleskeluksi, vaikka virkamies onkin tällöin kaupungin alueella. Sen sijaan kun virkamies suorittaa samalla virkamatkalla käyntejä useissa eri kohteissa korotukseen oikeuttavalla paikkakunnalla, lasketaan myös tällainen kohteesta toiseen siirtymiseen kuluva aika korotukseen oikeuttavaksi. Kun virkamies kotipaikkakunnallaan, esimerkiksi Helsingissä, suorittaa päivärahaan oikeuttavan virkamatkan, ei matkaaikaa ensimmäiseen kohteeseen eikä paluuseen kulunutta aikaa oteta huomioon korotukseen oikeuttavana aikana Päivärahalla virkamiehelle korvattavat erityiskustannukset ovat pääsääntöisesti aterioimiskustannuksia. Milloin virkamies jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen muonituksen, päiväraha tällaiselta matkavuorokaudelta suoritetaan 50 % :11a alennettuna. Muonituksella tässä yhteydessä tarkoitetaan asianomaisen matkavuorokauden kaikkea ruokailua eikä esimerkiksi, kokopäivärahan ollessa kysymyksessä, yhtä ilmaista ateriaa. Osapäivärahan alentamiseen 50 96:11a riittää kuitenkin yksi ilmainen ateria. Alennuksen päivärahaan aiheuttaakseen ilmaisen muonituksen on tultava virkamatkan tarkoitukseen liittyen eikä esimerkiksi siten, että virkamies saa muonituksen joltakin omaiselta tai tuttavaltaan virkamatkaan liittymättömän syyn vuoksi. 1 1 Ateriakorvaus 15 S. Ateriakorvauksen saaminen edellyttää, että virkamatkasta ei suoriteta päivä- tai matkarahaa, että matka on kestänyt yli 6 tuntia ja että virkamies on matkallaan aterioinut vähintään 10 kilometrin etäisyydellä virkapaikastaan tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella. Tämän aterioimisen voi viranomainen tarvittaessa pyytää todistamaan kuitilla tai muulla selvityksellä. Korvauksen määrään tällä ei kuitenkaan ole merkitystä. Matkaraha 16 S. Pääosa valtionrautateiden junahenkilökuntaa, linjaliikenteen autonkuljettajia, postin matkapostimiehiä ja linja-autonkuljettajia sekä vankeinhoitolaitoksen eräät virkamiehet ovat jo vanhastaan kuuluneet matkarahan piiriin. Virkaehtosopimuksella ei ole tarkoitettu laajentaa tätä piiriä, joten esimerkiksi virastojen autonkuljettajat eivät kuulu tässä pykälässä tarkoitettuihin virkamiehiin. Matkarahaan tai päivärahaan oikeutettavaksi matka-ajaksi luetaan perilläoloajan ohella myös virkamiehen suoritettavaksi määrättyihin, matkaan liittyviin aloittamis- ja lopettamistöihin käytetty aika. Matkaan liittyvillä aloittamis- ja lopettamistöillä tarkoitetaan kulkuneuvon tarkastus- ja huoltotehtäviin sekä ajoneuvon kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen käytettyä lyhyttä aikaa. Esimerkkeinä voidaan mainita postiauton kuormaamiseen käytetty aika ja valtionrautateillä käytössä olevat yleensä alle yhden tunnin pituiset huolto- ja kuormausajat. 17 S. Vastaavasti kuin edellä 4 :n perustelujen yhteydessä on esitetty, matkarahaan oikeuttavaa virantoimitusmatkaa ei keskeytä virkapaikalla käynti ainoastaan työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista, uusien työmääräysten saamista tai muuta niihin verrattavaa, lyhytaikaista virkatehtävien hoitamista varten edellyttäen, että virkamies tämän jälkeen välittömästi jatkaa viran toimi tusmatkaansa. Majoittumiskorvaus Majoittumiskorvaus maksetaan majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen

12 12 mukaisesti. Tällä virkaehtosopimuksen kohdalla ei ole tarkoitettu sitä, että esimerkiksi sellaisella paikkakunnalla, jossa on majoitusliikkeitä, yöpymisestä maksettaisiin korvaus jonkun sukulaisen tai tuttavan kirjoittaman laskun mukaan. Jos majoittumismaksuun sisältyy aterioita, majoittumiskorvaus suoritetaan vain huoneen hinnan osalta, kuitenkin enintään vahvistettu enimmäismäärä. Jotta pelkät majoittumiskustannukset eivät sekaantuisi päivärahalla korvattaviin kustannuseriin, pidetään asianmukaisena, että majoitusliikkeen laskusta ilmenevät eriteltyinä siihen sisältyneet ateriat sen mukaan kuin niistä on virkamiestä veloitettu. Majoittumisolojen, jotka valtio tarjoaa virkamiehilleen, tulee täyttää kohtuulliset vaatimukset. Kohtuullinen majoitus käsittää yöpymispaikan, jossa virkamiehellä on lämmön ja valaistuksen lisäksi asianmukainen makuusija vuodevaatteineen sekä peseytymismahdollisuus. Ratkaistaessa, millaisten majoittumisolojen yksittäistapauksissa tulee olla täyttääkseen kohtuullisuuden vaatimukset, on otettava huomioon paikalliset olosuhteet ja on paikallaan, että asia selvitetään objektiivisesti. Parhaiten tämä tapahtunee työnantajan ja luottamusmiehen välisissä neuvotteluissa. Ellei asia tule näin selvitetyksi, se on luottamusmiesjärjestelmän mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen syytä siirtää edelleen käsiteltäväksi. Valtion järjestäessä virkamiehelle majoituksen sitä on sopimuksen mukaan käytettävä, mikäli se täyttää kohtuulliset vaatimukset. Seuraamuksena osoitetun majoittumispaikan ulkopuolelta valitun majoituspaikan käyttämisestä on, että valtio suorittaa majoittumiskorvausta tositteen mukaan enintään siihen määrään asti, minkä se olisi perinyt majoituksesta järjestämässään majoituspaikassa. Jos virantoimiituspaikkäkunnalla ei ole majoittumismahdollisuuksia, korvataan majoittumista varten tehtävästä matkasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 19. Tässä pykälässä on mainittu majoittumiskorvausten enimmäismäärät. 20. Tässä pykälässä mainittua 85 matkavuorokauden aikaa laskettaessa sovelletaan samoja ohjeita, jotka on mainittu 11 :n kohdalla. Alennetut majoittumiskorvaukset ovat seuraavait: Matkaluokka I II Helsingin kaupunki... 63,00 48,75 Muut kunnat... 52,50 42, Etenkin pienillä paikkakunnilla saattaa olla tilanteita, että virkamies ei voi saada oman matkaluokkansa edellyttämää majoitusta. Jos saatavilla on kuitenkin I matkaluokan mukainen majoittumismahdollisuus ja virkamies käyttää sitä, hänelle voidaan korvata majoittumiskustannukset I luokan mukaisesti. Tällaiset tapaukset on kuitenkin tarkoitettu poikkeuksellisiksi. Virkamiehen tulee jo virkamatkaa suunnitellessaan kiinnittää huomiota yöpymiseen oman matkaluokkansa hintatason majoittumispaikoissa. Virkamatkan aikana suoranainen hakeutuminen ja eri matkat toiselle paikkakunnalle yöpymään eivät ole hyväksyttäviä. Y ömatkaraha 22. Yömatkaraha voidaan suorittaa vain kokopäivärahan yhteydessä. Täten enintään 12 tuntia kestänyt virkamatka, vaikka siitä on vähintään 4 tuntia ollut klo välisenä aikana, ei oikeuta yömatkarahaan. Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 23. Matkasta kursseille ja kursseilta takaisin suoritetaan matkakustannusten korvausta 6 14 ja :n mukaisesti ja siten kuin matkan pituus ja kestoaika lähdöstä saapumiseen kurssin toimeenpanopaikkaan ja vastaavasti paluusta kursseilta sitä edellyttävät. Kun kysymyksessä on sellainen yhtäjaksoisesti yli 18 päivää kestävä kurssi, jolloin kurssin ajalta suoritetaan jokaiselta kalenterivuorokaudelta kurssipäivärahaa, on päivärahan ja kurssipäivärahan päällekkäin suorittamisen estämiseksi meneteltävä niin että matkustamisvuorokausi katsotaan loppuvaksi kurssia edeltävänä päivänä klo ja vastaavasti viimeinen kurssipäivä loppuvaksi klo Täten virkamies, jonka kurssi päättyy esimerkiksi klo ja joka on palannut kotiinsa klo 23.00, ei saa tältä kalenterivuorokaudelta muuta kuin kurssipäivärahan. Jos oppikurssilainen kurssiaikana asuu ja ruokailee asunnossaan, ei kurssipäivärahaa suoriteta.

13 Jos vain kotona asuminen on oppikurssilaiselle mahdollinen, mutta ei ruokailu, suoritetaan hänelle 50 % kurssipäivärahasta. Milloin valtio on järjestänyt maksuttoman majoituksen, vähennetään kurssipäivärahasta aikaisemman 50 %:n sijasta vain 25 %, joten maksuttoman majoituksen ja muonituksen saanut oppikurssilainen on oikeutettu saamaan 4,50 mk kalenteri vuorokaudelta. Kurssipäiväraha suoritetaan oppikurssilaiselle myös kurssin kestoaikaan sisältyviltä sunnuntai-, kirkollisilta- tai muilta juhlapäiviltä sekä toiselta viikottaiselta vapaapäivältä, mikäli oppilas näinä päivinä oleskelee kurssipaikkakunnalla, mutta ei oppikurssin järjestäjän etukäteen ilmoittamilta loma- eikä poissaolopäiviltä. Pakottava syy, kuten esimerkiksi sairaus, aiheuttaa, että kurssipaikkakunnalla olo oikeuttaa saamaan kurssipäivärahan myös vapaapäivältä. Mikäli oppikurssilainen joutuu kurssista aiheutuvien tehtävien vuoksi oleskelemaan muullakin kuin kurssipaikkakunnalla, kotipaikkakuntaa lukuunottamatta, hänelle suoritetaan näiltä päiviltä kurssipäiväraha. Tämän pykälän 6 momentin mukaisesti kurssipäiväraha suoritetaan samoin edellytyksin kuin mitä 11 :n 1 momentissa on päivärahan saamisen osalta sanottu. Tämä edellyttää siis sitä, että kurssipaikka on samassa kunnassa yli 15 km tai toisessa kunnassa yli 5 km etäisyydellä. Niiltä päiviltä, joilta oppikurssilainen on oikeutettu kurssipäivärahaan, ei suoriteta majoittumiskorvausta eikä yömatkarahaa. Niiden suorittaminen saattaa siten tulla kysymykseen enintään 18 vuorokautta kestäviltä kursseilta ja kaikkien kurssien matkavuorokausilta. Matkakustannusten korvaukset koskevat vain kahta matkaa, matkaa kursseille ensimmäisen kerran ja sieltä paluuta kurssin päätyttyä. Mikäli virkamies kuitenkin määrätään kesken kurssin virantoimitukseen toiselle paikkakunnalle, suoritetaan tällaisesta matkasta matkakustannusten korvausta yleisten säännösten mukaan. Kurssin jakaantuessa kahteen tai useampaan osaan niitä pidetään eri oppikursseina, jos osien välinen aika ylittää 12 vuorokautta. Mikäli kurssin aikana tehdään kurssin ohjelmaan kuuluvia tutustumis- yms. matkoja, suoritetaan niistä aiheutuvat matkustamiskulut ja mahdolliset majoittumiskulut virkaehtosopimuksen mukaisesti. Samoin suoritetaan tällaiselta matkalta joko päiväraha tai, yli 18 päivää kestävän kurssin ollessa kysymyksessä, kurssipäivärahaa. 13 Erityissäännöksiä 24. Tämä koskee virkamiehen oikeutta saada valtion varoista matkustamisesta johtuvien kustannusten korvausta tapauksissa, joissa toimitusta pyytänyt suorittaa mainitut korvaukset tai osan niistä. Tarkoituksena on, että virkamiehen ylimääräiset kustannukset tulevat korvatuiksi, mutta kukin kustannuserä luonnollisesti vain yhteen kertaan. 25. Sopimuksen kohta koskee virkamiehen velvollisuutta toimittaa lasku matkakustannusten korvauksesta asianomaiselle hyväksyvälle viranomaiselle määräajassa matkan päättymisen jälkeen. Virkamiehen selvittämisvelvollisuus kohdistuu näyttöön matkustamiskustannuksista sekä oikeudesta päivärahaan, majoittumiskorvaukseen, kurssipäivärahaan, ateriakorvaukseen ja yömatkarahaan. Sen sijaan matkarahat tilataan ja suoritetaan virkamiehille työnantajaviranomaisen aloitteesta ja toimesta. Lupa saada maksattaa myöhästynyt matkalasku on haettava asianomaiselta ministeriöltä. 26. Virkamiehellä on oikeus saada virkamatkaa varten ennakkoa. Ennakkoa annetaan siitä riippumatta, onko kysymyksessä matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, yömatkaraha tai majoittumiskorvaus. Kurssipäivärahasta, ateriakorvauksesta ja matkarahoista ennakkoa ei sen sijaan suoriteta. 27. Sopimuksen mukaan oikeus I luokan paikkaan rautateillä on vain I matkaluokkaan kuuluvilla. Kun aikaisempien säännösten mukaan oikeus I luokkaan rautateillä oli myös II matkustusluökkaan kuuluvilla, on tässä pykälässä sovittu, että tällainen virkamies säilyttää sanotun oikeutensa edelleen. Tämä oikeus on siten sellaisella edellä mainitunlaisella II matkaluokkaan kuuluvalla virkamiehillä, joka on tullut valtion palvelukseen ennen ja palvelu jatkuu yhtäjaksoisesti. Sopimuksen voimassaolo 30. Vaikka sopimus on voimassa 1 päivästä huhtikuuta 1974 lukien, sitä kuitenkin sovelletaan 1

14 14 päivästä toukokuuta 1974 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin. 11 :n 2 momentin, 20 :n ja 28 :n 4 momentin mukaisten 85 matkavuorokauden laskemista ei aloiteta lukien uudelleen. Ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamisesta 27 päivänä helmikuuta 1965 annettua asetusta muutettiin 5 päivänä toukokuuta 1972 annetulla asetuksella (351/72) ja 25 päivänä huhtikuuta 1974 on annettu valtioneuvoston päätös ulkomailla tehtyjen virkamatkojen päivärahoista ja hotellikorvauksista. Ulkomaille tehtävien matkojen osalta valtiovarainministeriö pyytää kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin. Loman yhdistäminen virkamatkaan ilman erityistä syytä ei ole sallittua. 6 :n 4 momentin mukaisesti ilmaiset ateriat aiheuttavat vähennykset päivärahoissa. 8 :n 3 momentin mukaan muiden kuin valtion viran tai toimen haltijain osalta määräytyy matkaluokka tehtävän mukaan. Asianomainen ministeriö voi kussakin tapauksessa erikseen myöntää oikeuden matkakustannusten korvaamisesta I matkaluokan mukaan, muussa tapauksessa korvaus suoritetaan II matkaluokan mukaan. Näitä soveltamisohjeita noudatetaan 1 päivästä toukokuuta 1974 lukien. I I I A ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamisesta / ( /351) Ulkomailla tehdyn virkamatkan kustannusten korvaamisesta on, mikäli tässä asetuksessa ei toisin säädetä, voimassa, mitä valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 13 päivänä huhtikuuta 1972 tehdyssä virkaehtosopimuksessa on sovittu. 2. Virkamatka on järjestettävä virkatehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarkoituk- senmukaisimmin ja kokonaiskustannukset huomioon ottaen valtiolle edullisimmalla tavalla. Matkakulut on pidettävä mahdollisimman alhaisina ja vain todella suoritetut kulut korvataan. 3. ( /351) Matkustuskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden mukaan: Matkustustapa Matkaluokka I Matkaluokka II Junalla ludkka luokka Laivalla1) I A luokka I luokka Lentokoneella alle 8 tunnin matkalla Turistiluokka2) Turistiluokka yli 8 tunnin matkalla3) I luokka4) Turistiluokka h Enintään 2 vuorokauden pituinen yhdensuuntainen laivamatka korvataan. 2) Valtioneuvoston jäsenet, puolustusvoimain komentaja ja oikeuskansleri sekä diplomaattisten edustustojen päälliköt omalla toimialueellaan saavat matkustaa I luokassa. 3) Toimitusmiehen reittiin kuuluvan lentokoneen välittömän vaihdon ei katsota keskeyttävän matkaa. 4) Ei oikeuta korvaukseen makuupaikasta ilman asianomaisen ministeriön etukäteen myöntämää lupaa. Milloin virkamatkan tarkoitus tai erityiset syyt edellyttävät oman auton käyttöä, voi asianomainen ministeriö kutakin matkaa varten erikseen myöntää siihen oikeuden. Ulkomaanedustuksen viran tai toimen haltijän oman auton käytöstä ulkomailla ja siitä suoritettavasta korvauksesta määrää ulkoasiainministeriö.

15 4. Matkalippujen lisäksi korvataan seuraavat matkaan liittyvät kulut: 1. Makuuvaunu- ja paikkaliput. 2. Lentokenttäverot ja linja-autokulut lentokentälle ja takaisin. 3. Matkustettaessa ulkomaille edestakaiset vuokra-autokulut rautatie- ja linja-autoasemalle, satamaan sekä lentotoimistoon tai jollei lentotoimistoa ole tai matka lentokentälle on lyhyempi kuin lentotoimistoon lentokentälle. Tällaisista matkakuluista on esitettävä tosite. 4. Välttämättömät matkan järjestelyihin liittyvät puhelin- ja sähkekulut. 5. Passi- ja viisumimaksu sekä välttämättömät rokotusmaksut. 6. Mikäli toimitusmies joutuu suorittamaan pakollisia edellisiin verrattavia maksuja, voidaan näistä suorittaa korvausta ulkoasianministeriön harkinnan mukaan. 5. ( /351) Virkamatkasta aiheutuneet muut kuin edellä 3 ja 4 :ssä mainitut kulut korvataan suorittamalla päiväraha ja hoteuikorvaus sen mukaan kuin valtioneuvosto kutakin maata tai aluetta ja matkaluokkaa varten vahvistaa. 6. ( /351) Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia virkamatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Jos virkamatkaan käytetty aika kuitenkin ylittää viimeisen matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, oikeuttaa se uuteen päivärahaan. Kuutta tuntia lyhyemmän ajan kestäneestä virkamatkasta ei suoriteta päivärahaa, vaan ainoastaan matkustamiskustannusten korvaus. Toimitusmiehellä on oikeus sitä maata varten vahvistettuun päivärahaan, missä matkavuorökausi päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tahi Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu. Milloin toimitusmies jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen muonituksen tahi hotellihuoneen perushintaan kuuluu aterioita, päiväraha maksetaan tältä osin alennettuna 50 prosentilla, kun on kysymys kaikista aterioista, 25 prosentilla, 15 kun on kysymys aamuateriasta ja lounaasta tai päivällisestä ja 10 prosentilla, kun on kysymys aamuateriasta. Mikäli matkavuorökausi ei oikeuta ulkomaan päivärahaan, maksetaan siitä päivärahaa niin kuin kotimaassa tehdystä virkamatkasta on sovittu, kuitenkin siten, että yli kuusi tuntia kestänyt matka oikeuttaa päivärahaan. 7. ( /351) Hotellikorvaus maksetaan laskua vastaan, kuitenkin enintään vahvistettu enimmäismäärä. Korvaus käsittää huoneen perushinnan, mahdollisen veron ja kiinteän palvelusrahan. Matkalaskun yhteydessä on esitettävä hotellilasku. Hotellikorvauksen saaminen edellyttää, että toimitusmies on ollut hotellin sijaintipaikkakunnalla kello 22 7 välisenä aikana vähintään 4 tuntia. 8. ( /351) Matkustuskustannusten korvauksen, päivärahan ja hotellikorvauksen kohdalta valtion viran tai toimen haltijain jakamisesta matkaluokkiin noudatetaan, mitä kotimaassa virkamatkojen matkaluokista on sovittu. Ulkomailla tehtävien virkamatkojen osalta luetaan ensimmäiseen matkaluokkaan kuuluviksi kuitenkin myös ulkoasiainhallinnon viran ja toimen haltijoista sellainen lähetystöneuvoksen, I luokan lähetystösihteerin tai konsulin viran haltija, jolle on annettu suurlähetystön tai lähetystön päällikön tehtävät ja asema. Muiden kuin valtion viran tai toimen haltijain osalta määräytyy matkaluokka tehtävän mukaan. 9. Ulkoasiainministeriö voi erityisistä syistä myöntää oikeuden poiketa tämän asetuksen säännöksistä määrätyn tai määrätynlaisten virkamatkojen osalta. Asianomainen ministeriö voi, milloin siihen katsotaan olevan syytä, määrätä tietyltä virkamatkalta suoritettavaksi tässä asetuksessa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä määrättyjä alempia korvauksia. 10. Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. 11. ( /351) Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä toukokuuta 1972 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin.

16 16 VNp ulkomailla tehtyjen virkamatkojen päivärahoista ja hotellikorvauksista /321 l S. Virkamatkasta ulkomailla suoritetaan päivärahaa matkavuorokaudelta seuraavasti: I Matkaluokka II 100, 90, Amerikan Yhdysvallat, Japani Maa tai alue 90, 80, Australia, Neuvostoliitto, Ranska, Ruotsi, Sveitsi 80, 70, Alankomaat, Israel, Kanada, Norja, Saksan liittotasavalta, Tanska 70, 60, Algeria, Belgia, Brasilia, Gabon, Guinea, Hongkong, Indonesia, Islanti, Itävalta, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Liberia, Libya, Marokko, Norsunluurannikko, Romania, Sambia, Thaimaa, Venezuela, Zaire 65, 55, Afganistan, Espanja, Filippiinit, Intia, Iran, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kongo, Kuuba, Luxemburg, Meksiko 60, 51 Argentiina, Bangladesh, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etelä- Afrikan tasavalta, Guatemala, Kuwait, Malesia, Pakistan, Paraguay, Peru, Senegal, Singapore, Sudan, Trinidad-Tobago, Tshekkoslovakia, Uruguay, Uusi-Seelanti 55, 47, Albania, Bolivia, Bulgaria, Etiopia, Ghana, Irak, Jordania, Jugoslavia, Kenia, Kolumbia, Kreikka, Libanon, Mongolia, Nigeria, Portugali, Puola, Saksan demokraatinen tasavalta, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syyria, Tunisia, Uganda, Unkari ja maa, jota ei ole erikseen mainittu. 50, 43, Burma, Egyptin arabitasavalta, Gambia, Honduras, Kiina, Kypros, Malta, Nicaragua, Panama, Somalia, Tansania, Turkki

17 17 2 ' Virkamatkasta ulkomailla suoritetaan hotellikorvausta korvaukseen oikeuttavalta matkavuorokaudelta seuraavat enimmäismäärät: I Matkaluokka II Maa tai alue , Amerikan Yhdysvallat, Japani, Neuvostoliitto 110, 100, Australia, Belgia, Brasilia, Kanada, Puola, Ranska, Ruotsi, Sveitsi 95 88, Alankomaat, Ghana, Itävalta, Kuwait, Norja, Romania, Saksan liittotasavalta, Sambia, Tansania, Tanska, Tsekkoslovakia, Unkari, Venezuela 80, 75, Argentiina, Bangladesh, Bulgaria, Chile, Etelä-Afrikan tasavalta, Hongkong, Indonesia, Iso-Britannia, Israel, Italia, Pakistan, Saksan demokraattinen tasavalta, Thaimaa 70, 66, Egyptin arabitasavalta, Etiopia, Filippiinit, Irlanti, Islanti, Jugoslavia, Kenia, Kiina, Marokko, Meksikko, Norsunluurannikko, Singapore, Sudan, Uganda 65, 62, Algeria, Gabon, Kreikka, Kuuba, Kypros, Liberia, Luxemburg, Nigeria, Saudi-Arabia, Senegal, Somalia, Tunisia, Turkki ja maa, jota ei ole erikseen mainittu 60, 57, Bolivia, Burma, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gambia, Guatemala, Guinea, Honduras, Intia, Irak, Iran, Jordania, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kolumbia, Kongo, Libanon, Libya, Malesia, Mongolia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Syyria, Trinidad-Tobago, Uruguay, Uusi- Seelanti, Zaire 50, 48, Afganistan, Albania, Espanja, Malta, Portugali, Sri Lanka 3. Tällä päätöksellä kumotaan ulkomailla tehty- Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivänä touko- jen virkamatkojen päivärahoista ja hotellikorkuuta 1974 ja sitä myöhemmin alkaviin malka- vauksista 26 päivänä huhtikuuta 1973 annettuvuorokausiin. päätös (349/73). Eripainos kiertokirjeestä lähetetään myöhemmin toimipaikoille Säännöskokoelmaan liitettäväksi. Helsingissä toukokuun 23 päivänä 1974 Vs. johtaja Esko Hiekkasalmi Toimistopäällikkö Martti Lehmuskallio

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1973 No 91

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1973 No 91 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1973 No 91 No 91 Kiertokirje valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta Valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on 14. 04. 1973

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Yleistä 1. Työntekijälle suoritetaan työnantajan määräyksestä suoritetusta matkasta korvauksena matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1972 No 81 No 81 Kiertokirje valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta Valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on 13. 4.

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1971 No 11 No 11 Kiertokirje matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annettujen määräysten muuttamisesta Matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015

AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015 AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2015 ALKAEN. TOIMI- JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2015 Yleistä (1-5 ) 1 AKK ry:n toimi- ja luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta on

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Yleiset määräykset

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Yleiset määräykset LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Yleiset määräykset Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2016 A YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta) maksetaan

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ

No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN ARKISTO ESBO STARS ARKIV ESPOON KAUPPALAN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kauppalantoimisto No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kauppalanvaltuuston hyväksymä 26.6.1962 (muutoksineen

Lisätiedot

Matkasääntö Suomen Moniääniset ry

Matkasääntö Suomen Moniääniset ry Matkasääntö Suomen Moniääniset ry Tämä matkasääntö tulee voimaan 1.1.2017 Vapaaehtoisten matkakorvaukset Matkakulujen korvaus Matkakulut korvataan vapaaehtoisille seuraavissa tapauksissa: Kokemuspuheenvuoroihin,

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1972 No 47 No 47 Kiertokirje valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta I Valtiovarainministeriö ja toisaalta valtion virkamiehiä edustavien

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen kokouksessa 27.8.2009, voimassa 1.1.2010 lähtien, päivitetty matkustussäännön kohta 11. hallituksen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2 Sääntökokoelma B 7 XII - 2007 YKN 17.12.2007 Mitätöi lehden III - 2003 MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka..

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje

Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje Virantoimitusmatka Maakuntahallitus antaa 16.10.2017 lukien toistaiseksi noudatettavaksi seuraavan matkustusohjeen: KVTES:n mukaan virantoimitusmatka

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö 2016. Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016. Valtio työnantajana

Valtion matkustussääntö 2016. Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016. Valtio työnantajana Valtion matkustussääntö 2016 Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016 Valtio työnantajana Valtion matkustussääntö 2016 Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016 Valtio työnantajana VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ, MATKAHALLINTO JA MATKUSTUKSEN OHJAUS

VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ, MATKAHALLINTO JA MATKUSTUKSEN OHJAUS VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 26.11.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/2416/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työsopimussuhteisten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 29.5.2017 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 29.5.2017 Voimaantulopäivämäärä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 Henkilökunnan ja toimintaan osallistuvien luottamushenkilöiden (toimielinten jäsenet, kansainvälisten elinten edustajat, edustusurheilijat, yms.) matkakustannusten

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE Kaupunginhallitus Voimaantulo: 1.7.2012 lukien 1 1. YLEISTÄ Matkakustannukset Näitä ohjeita sovelletaan kotimaassa ja ulkomailla tehtyihin viranhaltijoiden ja työntekijöiden

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 3.12.2012 ( 62) Voimaantulo 1.1.2013 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2012 1a/2012 Valtion matkustussääntö 2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot