EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kalatalousvaliokunta joulukuuta 2003 PE /13-47 TARKISTUKSET Mietintöluonnos (PE ) Dominique F.C. Souchet ehdotuksesta neuvoston asetukseksi pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 374 C5-0314/ /0137(CNS)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistus 13 Otsikko NEUVOSTON ASETUS pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä NEUVOSTON ASETUS pohjoisen kummeliturskakannan hoitosuunnitelmasta (Tämä muutos edellyttää kannan tilanteeseen liittyvien johdanto-osan kappaleiden mukauttamista sekä elvytystoimenpiteitä koskevien mainintojen muuttamista koko tekstissä.) Tuoreimmat saatavilla olevat tieteelliset tiedot osoittavat, että pohjoisen kummeliturskan tilanne ei ole biologisten turvarajojen alapuolella. Tästä syystä olisi sopivampaa esittää AM\ rtf 1/17 PE /13-47

2 asetuksen N:o 2371/ artiklan säännösten mukainen hoitosuunnitelma eikä sen 5 artiklan mukaista elvytyssuunnitelmaa. Tämä merkitsee, että lajin osalta ei ole tarpeen toteuttaa pyyntiponnistuksen sääntelytoimenpiteitä. Tarkistus 14 Johdanto-osan 1 kappale Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) äskettäin saadun tieteellisen lausunnon mukaan yhteisön vesissä elävän pohjoisen kummeliturskakannan korkea kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että meressä elävien sukukypsien kalojen määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla kanta ei ehkä pysty täydentymään lisääntymällä vaan on tästä syystä vaarassa romahtaa. Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) äskettäin saadun lausunnon mukaan kummeliturskakanta saavuttaisi täydellisen turvallisuustason, jos seuraavien 5 8 vuoden aikana säilytettäisiin vallitseva kalastuskuolevuus, minkä vuoksi tämän kalastuksen alalla ei tarvitse ottaa käyttöön elvytyssuunnitelmaa, koska toimenpiteet olisivat suhteettomia toivottuihin tavoitteisiin nähden ja aiheuttaisivat vakavia ja perusteettomia sosiaalistaloudellisia seurauksia. Euroopan komission ehdotuksessa pohjoista kummeliturskaa koskevan elvytyssuunnitelman käynnistämisestä on kyse vain turskaan sovellettujen toimenpiteiden perusteettomasta siirtämisestä koskemaan tätä kalastusta. Komissio ei ota huomioon STECF:n neuvoa-antavan kalastuskomitean viimeisimpiä lausuntoja, joissa torjutaan jyrkkien toimenpiteiden käyttöönotto. Komitea katsoo, että pohjoisen kummeliturskakannat saavuttaisivat täysin riittävän turvatason, jos viime vuosien ajan vallinnut kalastuskuolevuus säilytettäisiin. Komitea suosittelee biomassan ylläpitämisen kanssa yhteensopivan saalistason määrittämistä. Tarkistus 15 Johdanto-osan 3 kappale On toteutettava toimenpiteitä tämän kannan elvyttämiseen tähtäävän monivuotisen suunnitelman laatimiseksi. On toteutettava toimenpiteitä tämän kannan hoitoon tähtäävän monivuotisen suunnitelman laatimiseksi. PE / /17 AM\ rtf

3 Tätä kantaa koskevan elvytyssuunnitelman käyttöönotto on liioittelua. Hoitosuunnitelman toteuttaminen riittää. Tarkistuksen esittäjä: Hugues Martin Tarkistus 16 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 3 a) Jos kyseisille kalastuksille aiheutuvat sosiaalistaloudelliset seuraukset sitä edellyttävät, komissio täsmentää taloudelliset korvaukset, joita se aikoo esittää. Se laatii muun muassa mahdollisimman pian tämän elvytyssuunnitelman sosiaalistaloudellisten vaikutusten arviointisuunnitelman. Yhteisen kalastuspolitiikan alalla noudatettavan hyvän hallinnon periaatteen nimissä komission on ilmoitettava, mitä yhteisön erityisiä taloudellisia välineitä se aikoo käyttää välttyäkseen siltä, että sen suunnitelmalla on dramaattisia seurauksia kyseisten kalastusten kannalta. Asetuksen (EY) N:o 2371/ artiklan mukaisesti komission on paitsi toimittava tieteellisten tietojen pohjalta niin myös otettava huomioon ehdotettujen toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset, jotta voidaan varmistaa kyseisten toimenpiteiden suhteellisuus odotettuihin tavoitteisiin ja aikatauluun nähden. Or. fr Tarkistuksen esittäjä: Hugues Martin Tarkistus 17 Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 3 b) Kun on perustettu alueelliset neuvoaantavat komiteat, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 2371/ ja 32 artiklassa ja joita tämä elvytyssuunnitelma koskee, niitä on kuultava. AM\ rtf 3/17 PE /13-47

4 Or. fr Yhteisen kalastuspolitiikan hallinnoinnin parantamiseksi asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 säädettiin alueellisten neuvoa-antavien komiteoiden perustamisesta. Nämä neuvostot on otettava tiiviisti mukaan elvytyssuunnitelmien laatimiseen, jotta voidaan saavuttaa vastavuoroisen luottamuksen muodostuminen tutkijoiden ja kalastajien välille. On erittäin toivottavaa, että komissio kytkee nämä alueelliset neuvoa-antavat komiteat sosiaalistaloudellisten vaikutusten arviointiin, joka sen on suoritettava, koska tämä arviointi koskee ensi sijassa niitä. Tarkistus 18 Johdanto-osan 4 kappale Tässä asetuksessa säädettävillä edellytyksillä kannan elpymisen odotetaan kestävän viidestä kymmeneen vuotta. Tässä asetuksessa säädettävillä edellytyksillä täydellinen turvataso saavutetaan viidestä kymmeneen vuoden kuluessa. On liioittelua puhua tämän kannan "elvyttämisestä". Sen tilanne on paljon parempi kuin muiden lajien kantojen, joihin ei sovelleta minkäänlaisia rajoituksia. Tarkistus 19 Johdanto-osan 5 kappale (5) Suunnitelman voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa tämän kannan osalta, kun pohjoisen kummeliturskan sukukypsien kalojen määrä on kahtena peräkkäisenä vuonna suurempi kuin kalastuksenhoidosta vastuussa olevien viranomaisten vahvistama turvallisten biologisten rajojen sisällä pysymistä merkitsevä taso. PE / /17 AM\ rtf

5 Pohjoista kummeliturskaa koskevan elvytyssuunnitelman käyttöönotto on liioittelua. Riittää, että sovelletaan kalastuksen hoitosuunnitelmaa, jolla taataan lajin kestävä kalastus. Tarkistus 20 Johdanto-osan 7 kappale (7) Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen menettely kyseisen kalakannan suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi ja ottamalla käyttöön järjestelmä, jossa tähän kalakantaan kohdistuva pyyntiponnistus rajoitetaan tasoille, joilla TACien ylittyminen on epätodennäköistä. (7) Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen menettely kyseisen kalakannan suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi. Tämän kalastuksen alalla ei tarvita elvytyssuunnitelmaa, koska sosiaalistaloudelliset seuraukset olisivat suhteettomia toivottuihin tavoitteisiin nähden. Tarkistus 21 Johdanto-osan 8 kappale (8) Suurin osa kyseessä olevasta pohjoisesta kummeliturskakannasta elää Irlannin länsi- ja eteläpuolella, Englannin kanaalin länsiosassa ja Biskajanlahdella, ja pyyntiponnistusta olisi rajoitettava juuri näillä alueilla. Lisäksi samankaltaiset turskakantojen elvyttämiseksi hyväksytyt rajoitukset auttavat mainittujen alueiden ulkopuolella elävää pohjoisen kummeliturskakannan osaa elpymään. (8) Suurin osa kyseessä olevasta pohjoisesta kummeliturskakannasta elää Irlannin länsi- ja eteläpuolella, Englannin kanaalin länsiosassa ja Biskajanlahdella. Lisäksi samankaltaiset turskakantojen elvyttämiseksi hyväksytyt rajoitukset auttavat mainittujen alueiden ulkopuolella elävän pohjoisen kummeliturskakannan osan hoitamisessa. AM\ rtf 5/17 PE /13-47

6 Euroopan komission ehdotuksessa pohjoista kummeliturskaa koskevan elvytyssuunnitelman käynnistämisestä on kyse vain turskaan sovellettujen toimenpiteiden perusteettomasta siirtämisestä koskemaan tätä kalastusta. Komissio ei ota huomioon STECF:n neuvoa-antavan kalastuskomitean viimeisimpiä lausuntoja, joissa torjutaan näin jyrkkien toimenpiteiden käyttöönotto. Tarkistus 22 Johdanto-osan 9 kappale (9) Kun kannat ovat elpyneet, neuvoston olisi päätettävä seurantatoimenpiteistä 20 päivänä joulukuuta 2002 elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/ artiklan mukaisesti. Tätä johdanto-osan kappaletta ei tarvita hoitosuunnitelman yhteydessä. Tarkistus 23 Johdanto-osan 10 kappale (10) TACin ylittämisen todennäköisyyden vähentämiseksi on tarpeen rajoittaa pohjoisen kummeliturskan ja sellaisten lajien, joiden kalastuksen sivusaaliina kummeliturskaa saadaan, saaliiden purkaminen ja jälleenlaivaaminen aluksiin, joihin sovelletaan pyyntiponnistuksen valvontajärjestelmää. PE / /17 AM\ rtf

7 Pohjoisen kummeliturskan tilanne ei anna perusteita erityiselle valvontajärjestelmälle. Tarkistus 24 Johdanto-osan 11 kappale (11) Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 säädettyjen valvontatoimenpiteiden lisäksi tarvitaan myös muita valvontatoimenpiteitä tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi, Pohjoisen kummeliturskan kantojen tilanne ei anna perusteita erityisille valvontatoimenpiteille. Tarkistus 25 1 artikla Tässä asetuksessa vahvistetaan elvytysohjelma pohjoiselle kummeliturskakannalle, joka elää ICESalueella III a, ICES-suuralueella IV, ICESalueilla V(b) (yhteisön vedet) ja VI a (yhteisön vedet), ICES-suuralueella VII ja ICES-alueilla VIII a, b, d, ja e (jäljempänä 'pohjoinen kummeliturskakanta'). Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitosuunnitelma pohjoiselle kummeliturskakannalle, joka elää ICESalueella III a, ICES-suuralueella IV, ICESalueilla V(b) (yhteisön vedet) ja VI a (yhteisön vedet), ICES-suuralueella VII ja ICES-alueilla VIII a, b, d, ja e (jäljempänä 'pohjoinen kummeliturskakanta'). AM\ rtf 7/17 PE /13-47

8 Euroopan komission ehdotuksessa ei ota huomioon STECF:n neuvoa-antavan kalastuskomitean viimeisimpiä lausuntoja, joissa torjutaan jyrkkien toimenpiteiden käyttöönotto pohjoisen kummeliturskan kalastuksen alalla. Komitea katsoo, että tämän lajin kannat saavuttaisivat täyden turvatason, jos viime vuosien ajan vallinnut kalastuskuolevuus säilytettäisiin. Komitea suosittelee biomassan ylläpitämisen kanssa yhteensopivan saalistason määrittämistä. Tarkistus 26 1 artikla Tässä asetuksessa vahvistetaan elvytysohjelma pohjoiselle kummeliturskakannalle, joka elää ICESalueella III a, ICES-suuralueella IV, ICESalueilla V(b) (yhteisön vedet) ja VI a (yhteisön vedet), ICES-suuralueella VII ja ICES-alueilla VIII a, b, d, ja e (jäljempänä 'pohjoinen kummeliturskakanta'). Tässä asetuksessa vahvistetaan hoitosuunnitelma pohjoiselle kummeliturskakannalle, joka elää ICESalueella III a, ICES-suuralueella IV, ICESalueilla V(b) (yhteisön vedet) ja VI a (yhteisön vedet), ICES-suuralueella VII ja ICES-alueilla VIII a, b, d, ja e (jäljempänä 'pohjoinen kummeliturskakanta'). (Tämä muutos edellyttää kannan tilanteeseen liittyvien johdanto-osan kappaleiden mukauttamista sekä elvytystoimenpiteitä koskevien mainintojen muuttamista koko tekstissä.) Tuoreimmat saatavilla olevat tieteelliset tiedot osoittavat, että pohjoisen kummeliturskan tilanne ei ole biologisten turvarajojen alapuolella. Tästä syystä olisi sopivampaa esittää asetuksen N:o 2371/ artiklan säännösten mukainen hoitosuunnitelma eikä sen 5 artiklan mukaista elvytyssuunnitelmaa. Tämä merkitsee, että lajin osalta ei ole tarpeen toteuttaa pyyntiponnistuksen sääntelytoimenpiteitä. PE / /17 AM\ rtf

9 Tarkistus 27 2 artiklan otsikko Elvytyssuunnitelman tarkoitus Hoitosuunnitelman tarkoitus Tarkistus 28 2 artiklan otsikko Elvytyssuunnitelman tarkoitus Hoitosuunnitelman tarkoitus Tarkistus 29 2 artikla Edellä 1 artiklassa tarkoitetulla elvytysohjelmalla pyritään lisäämään kyseisen pohjoisen kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrä vähintään tonniin. Edellä 1 artiklassa tarkoitetulla elvytysohjelmalla pyritään lisäämään kyseisen pohjoisen kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrä vähintään tonniin. t Luvun muutoksessa otetaan huomioon STECF:n viimeisimmät tiedot biomassan tilasta. Tarkistus 30 2 artikla Edellä 1 artiklassa tarkoitetulla elvytysohjelmalla pyritään lisäämään kyseisen pohjoisen kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrä vähintään tonniin. Edellä 1 artiklassa tarkoitetulla elvytysohjelmalla pyritään lisäämään kyseisen pohjoisen kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrä vähintään tonniin. AM\ rtf 9/17 PE /13-47

10 t Saatavilla olevat tieteelliset tiedot osoittavat, että pohjoisen kummeliturskan tilanne ei ole biologisten turvarajojen alapuolella. Tästä syystä olisi sopivampaa esittää asetuksen N:o 2371/ artiklan säännösten mukainen hoitosuunnitelma eikä sen 5 artiklan mukaista elvytyssuunnitelmaa. Tämä merkitsee, että lajin osalta ei ole tarpeen toteuttaa pyyntiponnistuksen sääntelytoimenpiteitä. (Tämä muutos edellyttää kannan tilanteeseen liittyvien johdanto-osan kappaleiden mukauttamista sekä elvytystoimenpiteitä koskevien mainintojen muuttamista koko tekstissä.) Samanaikaisesti tonnin tavoite on viimeisimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen valossa muutettava tonniksi. Tarkistuksen esittäjä: Hugues Martin Tarkistus 31 2 a artikla (uusi) Arviointijärjestelmän parantaminen 2 a) Koska pohjoisen kummeliturskakannan todellisen tilan selvittämiseen liittyy vielä lukuisia epävarmuustekijöitä, kyseisen kannan arviointijärjestelmää on parannettava tehostamalla tieteellisiä kampanjoita ja sisällyttämällä tieteellisiin laskelmiin kalastajien käytännössä tekemät huomiot. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/ ja 32 artiklassa säädetyt alueelliset neuvoa-antavat komiteat laativat perustamisestaan lähtien omia arvioitaan kannoista, jotta tieteellisten lausuntojen tarkkuutta voidaan parantaa. Erityisesti elvytyssuunnitelman piiriin kuuluvien alueellisten neuvoa-antavien komiteoiden on esitettävä omat suosituksensa, ja niiden on oltava tiiviisti mukana komission velvollisuuksiin kuuluvassa sosiaalistaloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Or. fr PE / /17 AM\ rtf

11 Pohjoisen kummeliturskakannan todellisen tilan selvittämiseen liittyy vielä lukuisia epävarmuustekijöitä (nuorten kalojen populaatio, kasvuvauhti jne.) Tutkimuskampanjoita on tämän vuoksi tehostettava ja ylimääräisiä määrärahoja on osoitettava ensisijaisesti kummeliturskakannalle, ottaen huomioon, että lukuisten satamien ja yritysten tasapainoinen toiminta on sidoksissa kummeliturskaan. Parlamentin on vahvistettava lokakuussa 2002 esittämänsä pyyntö tarkasta toimintasuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on parantaa kantojen arviointijärjestelmää sisällyttämällä siihen kalastajien käytännöllinen, empiirinen ja pragmaattinen tieto. Yhteisen kalastuspolitiikan hallinnoinnin parantamiseksi asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 säädettiin alueellisten neuvoa-antavien komiteoiden perustamisesta. Nämä komiteat on otettava tiiviisti mukaan elvytyssuunnitelmien laatimiseen, jotta voidaan mahdollistaa vastavuoroisen luottamuksen syntyminen tutkijoiden ja kalastajien välille. Tarkistus 32 3 artikla Tavoitetasojen saavuttaminen Kun komissio toteaa tieteellis-teknistaloudellisen kalatalouskomitean (STECF) hyväksymän kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lausunnon perusteella, että kyseessä olevan pohjoisen turskakannan tavoitetaso on saavutettu kahtena peräkkäisenä vuonna, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta korvata kyseistä kantaa koskevan elvytyssuunnitelman sitä koskevalla hoitosuunnitelmalla asetuksen (EY) N:o 2371/ artiklan mukaisesti. Tarkistus vastaa esittäjän aikaisempia tarkistuksia. AM\ rtf 11/17 PE /13-47

12 Tarkistus 33 3 artikla Tavoitetasojen saavuttaminen Kun komissio toteaa tieteellis-teknistaloudellisen kalatalouskomitean (STECF) hyväksymän kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lausunnon perusteella, että kyseessä olevan pohjoisen turskakannan tavoitetaso on saavutettu kahtena peräkkäisenä vuonna, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta korvata kyseistä kantaa koskevan elvytyssuunnitelman sitä koskevalla hoitosuunnitelmalla asetuksen (EY) N:o 2371/ artiklan mukaisesti. Tarkistuksella muutetaan samalla asetus hoitosuunnitelmaksi. Tarkistus 34 4 artikla Kyseessä olevalle pohjoiselle kummeliturskakannalle vahvistetaan TAC, jos STECF on ICESin tuoreimman raportin perusteella arvioinut kyseessä olevan kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrän olevan vähintään tonnia. Kyseessä olevalle pohjoiselle kummeliturskakannalle vahvistetaan TAC, jos STECF on ICESin tuoreimman raportin perusteella arvioinut kyseessä olevan kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrän olevan vähintään tonnia. Tarkistuksessa otetaan huomioon STECF:n viimeisimmät tiedot. PE / /17 AM\ rtf

13 Tarkistus 35 4 artikla Kyseessä olevalle pohjoiselle kummeliturskakannalle vahvistetaan TAC, jos STECF on ICESin tuoreimman raportin perusteella arvioinut kyseessä olevan kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrän olevan vähintään tonnia. Kyseessä olevalle pohjoiselle kummeliturskakannalle vahvistetaan TAC, jos STECF on ICESin tuoreimman raportin perusteella arvioinut kyseessä olevan kummeliturskakannan sukukypsien kalojen määrän olevan vähintään tonnia. Asetettu tonnin tavoite on viimeisimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen valossa muutettava tonniksi. Tarkistus 36 5 artiklan 2 kohta 2. TAC ei saa ylittää saalistasoa, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa siihen, että TACin soveltamisvuoden lopussa meressä elävien sukukypsien kalojen määrä on lisääntynyt 10 prosenttia verrattuna kyseisen vuoden alussa arvioituun meressä eläneeseen määrään. Tarkistus 37 5 artiklan 2 kohta 2. TAC ei saa ylittää saalistasoa, jolla se ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa siihen, että TACin soveltamisvuoden lopussa meressä elävien AM\ rtf 13/17 PE /13-47

14 sukukypsien kalojen määrä on lisääntynyt 10 prosenttia verrattuna kyseisen vuoden alussa arvioituun meressä eläneeseen määrään. Kalastuskuolevuuden säilyttäminen riittää takaamaan tämän kalastuksen kestävyyden, minkä vuoksi muita toimenpiteitä ei tarvita. Tarkistus 38 5 artiklan 3 kohta 3. Neuvosto ei vahvista TACia, jonka STECF arvioi ICES:n tuoreimman raportin perusteella johtavan soveltamisvuotenaan suurempaan kalastuskuolevuuteen kuin 0, Neuvosto ei vahvista TACia, jonka STECF arvioi ICES:n tuoreimman raportin perusteella johtavan soveltamisvuotenaan suurempaan kalastuskuolevuuteen kuin 0,25. Artiklassa on todettava ainoastaan, että hoitosuunnitelma toteutetaan määrittämällä TAC, joka ei johda suurempaan kalastuskuolevuuteen kuin 0,25 (ei 0,24), ja että muutokset alaspäin eivät saa olla suurempia kuin 15 %. Tällä mekanismilla taataan, että kanta saavuttaa tonnin tason aikaisemmin kuin entisessä elvytyssuunnitelmassa, eli noin 5 7 vuodessa, minkä vuoksi elvytyssuunnitelman hyväksyminen ei ole tarpeen. Tarkistus 39 5 artiklan 3 kohta 3. Neuvosto ei vahvista TACia, jonka STECF arvioi ICES:n tuoreimman raportin perusteella johtavan soveltamisvuotenaan suurempaan kalastuskuolevuuteen kuin 0, Neuvosto ei vahvista TACia, jonka STECF arvioi ICES:n tuoreimman raportin perusteella johtavan soveltamisvuotenaan suurempaan kalastuskuolevuuteen kuin 0,25. PE / /17 AM\ rtf

15 Tarkistus vastaa STECF:n viimeisimpiä tietoja. Tarkistus 40 5 artiklan 4 kohta 4. Jos on odotettavissa, että TACin vahvistaminen jollekin tietylle vuodelle 2 kohdan mukaisesti johtaa siihen, että sukukypsien kalojen määrä kyseisen vuoden lopussa ylittää 2 artiklassa mainitun määrän, TACia ei vahvisteta 2 kohdan mukaisesti vaan sellaiselle tasolle, joka ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa siihen, että sukukypsien kalojen määrä on kyseisen vuoden lopussa yhtä suuri kuin 2 artiklassa mainittu tavoitetaso. Tarkistus 41 5 artiklan 5 kohdan a alakohta a) jos 2 tai 4 kohdassa säädettyjen sääntöjen soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittäisi jonakin tiettynä vuonna edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen vuoden TAC; Tarkistus 42 5 artiklan 5 kohdan b alakohta b) jos 2 tai 4 kohdassa säädettyjen b) jos 3 kohdassa säädettyjen sääntöjen AM\ rtf 15/17 PE /13-47

16 sääntöjen soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaisi jonakin tiettynä vuonna edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen vuoden TAC. soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaisi jonakin tiettynä vuonna edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen vuoden TAC. Tarkistus 43 5 artiklan 6 kohta 6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta, jos soveltaminen johtaisi 3 kohdassa säädetyn arvon ylittymiseen. Tarkistus 44 IV luku IV luku (koko luvun teksti) Euroopan komission ehdotuksessa ottaa käyttöön pohjoisen kummeliturskaa koskeva elvytyssuunnitelma ei ota huomioon STECF:n neuvoa-antavan kalastuskomitean viimeisimpiä lausuntoja, joissa torjutaan jyrkkien toimenpiteiden käyttöönotto. Komitea katsoo, että pohjoisen kummeliturskan kannat voivat saavuttaa täyden turvatason, jos kalastuskuolevuus säilytetään lähivuosina nykyisellä tasolla. Tarkistus 45 IV luku IV luku PE / /17 AM\ rtf

17 (koko luvun teksti) IV luku jää tarpeettomaksi, koska hoitosuunnitelman toteuttaminen ei edellytä erityisiä toimenpiteitä pyyntiponnistusten alalla. Tarkistus 46 V luku V luku (koko luvun teksti) Turskan tilanne ei anna perusteita erityisten valvontatoimenpiteiden käyttöönotolle. Tarkistus 47 V luku V luku (koko luvun teksti) V luku jää tarpeettomaksi, koska hoitosuunnitelman toteuttaminen ei edellytä erityisiä toimenpiteitä pyyntiponnistusten alalla tai valvontaa. AM\ rtf 17/17 PE /13-47

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 16.10.2012 2012/0077(COD) TARKISTUKSET 19-31 Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.385v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. turskakantojen elvytystoimenpiteistä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. turskakantojen elvytystoimenpiteistä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.2003 KOM(2003) 237 lopullinen 2003/0090 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS turskakantojen elvytystoimenpiteistä (komission esittämä) PERUSTELUT Tämä ehdotus turskakantojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2017 COM(2017) 774 final 2017/0348 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET SAAVUTUKSET

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET SAAVUTUKSET KALAVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Kalavarojen säilyttäminen edellyttää niiden ekologisesti kestävän hyödyntämisen ja alan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamista. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.11.2013 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 643 final 2016/0313 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12. Toimielinten välinen asia: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12. Toimielinten välinen asia: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 3. joulukuuta 2012 Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0313 (NLE) 13009/16 PECHE 356 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yhteisen kalastuspolitiikan mukaisia vuoden 2016 kalastusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2014 COM(2014) 719 final 2014/0341 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.9.2015 COM(2015) 413 final 2015/0184 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.8.2016 COM(2016) 545 final 2016/0260 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. tammikuuta 2011 (12.01) (OR. en) 5038/11 PECHE 1

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. tammikuuta 2011 (12.01) (OR. en) 5038/11 PECHE 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. tammikuuta 2011 (12.01) (OR. en) 5038/11 PECHE 1 ILMOITUS Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Kom:n ehd. nro: 16068/10 PECHE 277 (J/L asiak. 17546/10

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission ehdotus neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Komission ehdotus neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Komission ehdotus neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 2016/72 ja (EU) 2015/2072 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0285 (COD) 14028/14 ADD 1 PECHE 455 CODEC 1967 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. lokakuuta 2014 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2012 KOM(2012) 21 lopullinen 2012/0013 (COD)C7-0042/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0260 (NLE) 11813/16 PECHE 296 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 19.11.2015 L 302/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2072, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) C7-0117/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla (Pääallas ja Pohjanlahti)

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla (Pääallas ja Pohjanlahti) WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Maa- ja metsätalousministeriö 5.9.2016 VIITE: ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ KOMISSION EHDOTUKSESTA ERÄIDEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

15.6.2016 A8-0128/65 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen ---------------------------------------------------------

15.6.2016 A8-0128/65 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen --------------------------------------------------------- 15.6.2016 A8-0128/65 Tarkistus 65 Alain Cadec kalatalousvaliokunnan puolesta Mietintö A8-0128/2015 Jarosław Wałęsa Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0284 (NLE) 13852/14 PECHE 449 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous 23.9.2016 VIITE: ASIA: Asiantuntijapyyntö / E 82/2016 vp

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.9.2014 COM(2014) 547 final 2014/0253 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen 17.9.2015

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen 17.9.2015 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen 17.9.2015 Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Tanskan, Saksan, Suomen, Liettuan, Latvian, Puolan, Viron ja Ruotsin lausuma turskan virkistyskalastuksesta

Tanskan, Saksan, Suomen, Liettuan, Latvian, Puolan, Viron ja Ruotsin lausuma turskan virkistyskalastuksesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2015 (OR. en, es, fr) Toimielinten välinen asia: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 27.9.2016 VIITE: ASIA: Asiantuntijapyyntö / E 82/2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2017-00371 LVO Bondestam Orian 01.06.2017 Asia Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:in suositukset vuoden 2018 TAC:sta Itämeren kalakannoille Kokous

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehdyn yleissopimuksen osapuolten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 643 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2017 (OR. en) 14939/17 PECHE 475 DELACT 237 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 24. marraskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0432),

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0432), P7_TA(2013)0336 Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan, L 330/16 ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN KANNAKSI ITÄMERELLÄ SOVELLETTAVISTA KALASTUSKIINTIÖISTÄ VUONNA 2018

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN KANNAKSI ITÄMERELLÄ SOVELLETTAVISTA KALASTUSKIINTIÖISTÄ VUONNA 2018 1 (5) Ympäristövaliokunta Suomen kanta kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES suosituksiin Itämeren vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Asiantuntijakuuleminen 6.6.2017 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot