TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN"

Transkriptio

1 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 92/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN LAUSUNTO nro 2/2002 muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla) (2002/C 92/01) EUROOPAN YHTEISÖJEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 248 artiklan 4 kohdan ja 279 artiklan, lainsäädäntöprosessin yhteydessä tehdyt merkittävät muutokset kuuluvat myös edellä mainitun neuvoston 24. marraskuuta 2000 esittämän lausuntopyynnön piiriin; muutoin Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 279 artiklan sisällöllä ei olisi merkitystä, ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 45 c artiklan 4 kohdan ja 78 h artiklan, ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 160 c artiklan 4 kohdan ja 183 artiklan, ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ( 1 ), ottaa huomioon neuvoston tilintarkastustuomioistuimelle 24. marraskuuta 2000 esittämän, kyseistä ehdotusta koskevan lausuntopyynnön, jonka tilintarkastustuomioistuin sai 29. marraskuuta 2000, ottaa huomioon muutetun ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ( 2 ), sekä katsoo, että muutetulla ehdotuksella muutetaan merkittävästi erityisesti ensimmäisen osan ulkoista tarkastusta ja vastuuvapautta koskevan VIII osaston säännöksiä, ( 1 ) Komission asiakirja, viite 2000/203 (CNS) KOM(2000) 461 lopullinen. ( 2 ) Komission asiakirja, viite 2001/0318 (CNS) KOM(2001) 691 lopullinen. Johdanto 1. Tilintarkastustuomioistuimen presidentti lähetti 8. helmikuuta 2002 neuvoston puheenjohtajalle kirjeen, jossa ilmoitettiin tilintarkastustuomioistuimen aikomuksesta esittää huomautuksia niistä muutetun ehdotuksen osista, jotka liittyvät suoraan tilintarkastustuomioistuimen toimintaan, eli ensimmäisen osan VIII osaston ulkoista tarkastusta koskevan 1. luvun artiklasta sekä ensimmäisen osan VII osaston tilinpäätöstä koskevan 1. luvun artiklasta. Huomautukset koskevat tilintarkastustuomioistuimen tehtävään yhteisön varainkäytön ulkoisena tarkastajana liittyviä säännöksiä, joissa toistetaan perustamissopimuksen määräyksiä tai laajennetaan niitä epäasianmukaisesti, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, erityiskertomuksia ja lausuntoja koskevia artikloita, joissa säädetään sellaisesta menettelystä ja aikataulusta, joita jäsenvaltioiden, komission ja tilintarkastustuomioistuimen on mahdotonta noudattaa ja joiden rajoissa tilintarkastustuomioistuimen ei ole mahdollista laatia hyödyllisiä kertomuksia vastuuvapauden myöntäjälle, tarvetta poistaa muutetusta ehdotuksesta säännökset, joihin sisältyy tilintarkastustuomioistuinta koskevia velvoitteita, joita ei ole mainittu Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksessa, erityisesti jäsenvaltioiden vastauksien julkaisemisesta kertomuksissa,

2 C 92/2 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti komission esittämien alustavien ja lopullisten tilinpäätösten aikataulua ja esittämismenettelyä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksiin toimia yhteisön varainkäytön ulkoisena tarkastajana ja jotka eivät ole yhdenmukaiset tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen laadinnan nopeuttamista koskevan tavoitteen kanssa; lisäksi ehdotetussa menettelyssä ei eroteta toisistaan selvästi tarkastajalle ja tarkastuskohteelle kuuluvia vastuualueita. 2. Tilintarkastustuomioistuin tukee tavoitetta aikaistaa vuosikertomuksen julkaisupäivää ja ottaa entistä paremmin huomioon jäsenvaltioiden kannat. Se katsoo kuitenkin, että VII ja VIII osastoa koskevat säännösehdotukset eivät todennäköisesti ole toteuttamiskelpoisia ja että ne ovat joissakin tapauksissa ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Muutetun ehdotuksen säännökset, joissa toistetaan tai selitetään perustamissopimuksen määräyksiä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai laitosten kanssa ( 2 ). Tämä teksti on lisätty alkuperäiseen ehdotukseen. Kyseisessä 140 artiklassa ei kuitenkaan jatketa, että tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tarkastuselimet toimivat luottamuksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa säilyttäen, mikä on tärkeä osa perustamissopimuksen 248 artiklan 3 kohtaa. 6. Samanlainen ongelma on syntynyt muutetun ehdotuksen 142 artiklan tapauksessa. Kyseisen artiklan 3 kohdassa on muokattu 248 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa niin, että siinä esitetään tarkemmin jäsenvaltioiden tarkastusvirastojen ja hallintoyksiköiden velvollisuus antaa tietoja tilintarkastustuomioistuimelle. 7. Lisäksi 145 artiklassa rajataan tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomautukset erityiskertomuksissa esitettäviin huomautuksiin. Tarkoituksena on selvästi lainata perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuin voi esittää huomautuksia varsinkin erityiskertomuksin. 3. Tilintarkastustuomioistuin huomautti lausuntonsa nro 2/2001 kohdassa 44, että tilintarkastustuomioistuimen tehtävää yhteisön varainkäytön ulkoisena tarkastajana koskevia perustamissopimuksen määräyksiä on turha toistaa ja selittää varainhoitoasetuksessa. Komissio on kuitenkin pysynyt kannassaan ja jopa ehdottanut joitakin uusia ja tärkeitä säännöksiä, joilla on useita kielteisiä vaikutuksia tilintarkastustuomioistuimen lisäksi myös jäsenvaltioiden kannalta. 8. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin toistaa lausunnossaan tekemänsä huomautuksen ja toteaa, ettei varainhoitoasetuksessa ole tarpeen toistaa tai laajentaa perustamissopimuksen määräyksiä. Näin ei synny epäselvyyttä siitä, kuinka tilintarkastustuomioistuimen on hoidettava tehtävänsä. Varainhoitoasetukseen ei voida sisällyttää uusia säännöksiä, joilla joko lisätään perustamissopimuksessa esitettyjä tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia tai poistetaan sen oikeuksia. Tämän perusteella muutetusta ehdotuksesta olisi poistettava seuraavat artiklat: 138 artikla, osa 140 artiklaa, 141 ( 3 ) artikla, 142 artiklan 1 3 ja 6 kohta, 144 artikla ja 145 artiklan 1 kohta. 4. Perustamissopimusta on lainattu virheellisesti joissakin kohdissa muutetun ehdotuksen englanninkielistä toisintoa epätyydyttävin seurauksin. Esimerkiksi 138 artiklassa todetaan, että The Court of Auditors shall conduct the audit of accounts provided for by Article 248 of the EC Treaty. Näin ei kuitenkaan sanota 248 artiklassa. Sen sijaan 246 artiklassa todetaan, että The Court of Auditors shall carryout the audit, eli siinä tarkastus kattaa muunkin kuin tilit (the accounts)( 1 ). Sen sijaan 248 artiklan 1 kohdassa määrätään, että The Court of Auditors shall examine the accounts of all revenue and expenditure. Tämä on osa tarkastustehtävää. Perustamissopimuksen 248 artiklassa määrätään, että tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, jota ei ole rajattu ainoastaan tilintarkastukseksi. Kyseisestä 138 artiklasta olisi pitänyt poistaa sanat of accounts. Vuosikertomusta ja erityiskertomuksia varten ehdotettu menettely ja aikataulu eivät ole toteuttamiskelpoisia Vuosikertomus 9. Liitteessä I on esitetty aikataulut tilinpäätösten ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittämiselle. Liitteeseen sisältyvät voimassa olevan varainhoitoasetuksen, komission alkuperäisen ehdotuksen ja muutetun ehdotuksen aikataulut sekä tilintarkastustuomioistuimen uusi ehdotus, jonka tarkoituksena on ratkaista komission ehdotuksista syntyvät ongelmat. 5. Ehdotuksen 140 artiklan 1 kohdassa toistetaan osa perustamissopimuksen 248 artiklan 3 kohdan tekstiä, jossa määrätään, että tarkastus toimitetaan jäsenvaltioissa yhdessä kansallisten tilintarkastuselinten kanssa tai, jollei niillä ole riittävää toimivaltaa, ( 1 ) Tämä koskee englanninkielistä toisintoa, kun taas artiklan suomenkielisessä toisinnossa puhutaan tilintarkastuksesta 248 artiklan sisällöstä huolimatta. ( 2 ) Varainhoitoasetusehdotuksen 140 artiklan 1 kohdan ranskankielisessä toisinnossa toistetaan sanatarkasti perustamissopimuksen 248 artiklan 3 kohdan teksti. Sen sijaan suomenkielinen käännös eroaa hieman perustamissopimuksen tekstistä: Tarkastukset toimitetaan jäsenvaltiossa yhdessä kansallisten tarkastusvirastojen kanssa tai, jos näillä ei ole tarvittavia valtuuksia, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Perustamissopimuksen määräysten toistamisessa tai lainaamisessa on siis omat riskinsä. ( 3 ) Tilintarkastustuomioistuin huomautti lausunnossaan nro 2/2001, että tämän artiklan (alkuperäisen ehdotuksen 126 artikla) säännökset ovat liian yksityiskohtaisia ja vanhentuneita. Komissio ei ole perustellut sen säilyttämistä.

3 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 92/3 10. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa uudeksi varainhoitoasetukseksi säilytettiin voimassa olevan varainhoitoasetuksen aikataulu vuosikertomuksen osalta: tilintarkastustuomioistuimen alustavat huomautukset toimitetaan toimielimille 15. heinäkuuta mennessä ja vuosikertomus 30. marraskuuta mennessä. Uutta oli menettelyn käyttöönotto jäsenvaltioiden vastausten saamiseksi. Tilintarkastustuomioistuin huomautti lausunnossaan nro 2/2001, että jäsenvaltioiden vastauksien käsittelyä koskevan säännöksen sisällyttäminen varainhoitoasetukseen tekisi aikataulun noudattamisen hyvin vaikeaksi. ( 1 ) 14. Näin ollen tilintarkastustuomioistuimen lisäksi myös jäsenvaltioiden ja komission on mahdotonta noudattaa kyseistä aikataulua. Jotta tilintarkastustuomioistuimelle jäisi mahdollisimman paljon aikaa vuosittaisen tarkastustyönsä suorittamiseen erityisesti tilien (ks. kohdat 21 23) ja muiden tarkastuslausumaan liittyvien seikkojen osalta, se ehdottaa, että alustavat huomautukset esitettäisiin 1. heinäkuuta mennessä 15. kesäkuuta sijasta. Tällöin on vielä mahdollista laatia lopullinen vuosikertomus 31. lokakuuta mennessä. 11. Komission muutetussa ehdotuksessa aikataulua aikaistetaan kuukaudella. Tilintarkastustuomioistuimen alustavat huomautukset olisi toimitettava toimielimille 15. päivään kesäkuuta mennessä heinäkuun 15. päivän sijasta ja lopullinen vuosikertomus 31. päivään lokakuuta mennessä marraskuun 30. päivän sijasta. Tilintarkastustuomioistuin kannattaa aikataulun tiivistämistä vuosikertomuksen antamisen osalta, mutta toteaa, että aikataulussa pysyminen edellyttää johdonmukaisen lähestymistavan noudattamista kaikkialla varainhoitoasetuksessa. 12. Uuden ehdotuksen mukaisesti komission olisi 15. kesäkuuta jälkeen viipymättä lähetettävä jäsenvaltioille ne huomautukset, joissa asianomaiset jäsenvaltiot on yksilöity. Huomautukset on toimitettava jäsenvaltioille niiden omalla kielellä, eli ne on käännettävä. Tilintarkastustuomioistuimen annettua alustavat huomautuksensa niiden kääntämiseen menee aikaa, joten jäsenvaltiot saisivat omankielisensä huomautukset väistämättä hieman myöhemmin ja todennäköisimmin vasta heinäkuun alussa. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden on lähetettävä vastauksensa komissiolle 31. elokuuta mennessä. Tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimella on vaikeuksia saada vastaukset tarkastushavaintoja koskeviin kirjeisiin sovitussa kahden kuukauden määräajassa. 13. Jos komissio saisi kaikkien 15 jäsenvaltion vastaukset 31. elokuuta mennessä, sillä olisi ainoastaan kuukausi aikaa kääntää ja analysoida vastaukset sekä laatia kommentit niistä samalla, kun se saattaa päätökseen alustavia huomautuksia koskevan kuulemismenettelyn tilintarkastustuomioistuimen kanssa. On huomattava, että aikaistetun aikataulun mukaisesti komission ja tilintarkastustuomioistuimen olisi käytävä alustavia huomautuksia koskevat keskustelunsa heinä- ja elokuussa eli ennen kuin jäsenvaltioilta on saatu vastaukset. Näiden kahden toimielimen välistä kuulemismenettelyä ei ole mahdollista lykätä siihen asti, kunnes jäsenvaltioilta saadaan vastaukset, sillä tällöin olisi fyysisesti mahdotonta laatia tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen lopullinen versio ja komission vastaukset kaikilla yhteisön kielillä ennen asetettua määräaikaa. Näin ollen komissio ei pysty ottamaan jäsenvaltioiden vastauksia huomioon kuulemismenettelyssä käsiteltävissä vastausluonnoksissaan. On korostettava, että kuulemismenettelyä varten on varattava tarpeeksi aikaa, jotta voidaan välttää turhat epäjohdonmukaisuudet vuosikertomuksen ja vastausten välillä. Turhiin väärinkäsityksiin perustuvat epäjohdonmukaisuudet vaikeuttavat vastuuvapauden myöntäjän tehtävää. Erityiskertomukset 15. Samankaltaisia ongelmia havaitaan 145 artiklassa, joka käsittelee erityiskertomusmenettelyä. Ensinnäkin on huomattava, että ehdotus on näiltä osin erityisen huonosti laadittu, mikä mutkistaa asioita. Kyseisen artiklan 2 kohdan kolmannessa ja kuudennessa alakohdassa toistetaan sama teksti, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen vahvistamista. Lisäksi englanninkielisen toisinnon 145 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa puhutaan virheellisesti erityiskertomuksen toimittamisesta jäsenvaltioille vaikka kyseessä ovat alustavat huomautukset ( * ). Heikkolaatuisen laadinnan lisäksi ehdotettu menettely ei ole toteuttamiskelpoinen. 16. Jäsenvaltioille annetaan puolitoista kuukautta (noin kuusi viikkoa) aikaa vastata niille lähetettyihin alustaviin huomautuksiin. Komission on toimitettava nämä vastaukset ja omat huomionsa viipymättä tilintarkastustuomioistuimelle. Komissio tarvitsee aikaa jäsenvaltioiden vastauksista tekemiensä huomioiden kääntämiseen, analysointiin ja yhdistämiseen, mitä se tuskin ehtii tehdä ennen kuin sen olisi toimitettava omat lopulliset vastauksensa kahden ja puolen kuukauden kuluessa. Jäsenvaltioiden vastauksia ei taaskaan otettaisi huomioon tilintarkastustuomioistuimen ja komission välisessä kuulemismenettelyssä, mikä on erityisen valitettavaa. Varainhoitoasetuksessa ei voida asettaa tilintarkastustuomioistuimelle velvoitteita, joita ei mainita perustamissopimuksen määräyksissä 17. Ainoa Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen määräys, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin annettujen vastausten julkaisemista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, sisältyy 248 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen alakohtaan. Siinä määrätään, että toimielinten tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin antamat vastaukset julkaistaan virallisessa lehdessä vuosikertomuksen yhteydessä. Perustamissopimukseen ei sisälly vastaavia määräyksiä erityiskertomuksista tai lausunnoista. Missään perustamissopimuksen kohdassa ei määrätä, että tilintarkastustuomioistuimen on julkaistava jäsenvaltioiden vastaukset vuosikertomuksen tai erityiskertomusten yhteydessä. Neuvoston asetuksella ei voida asettaa tällaista velvoitetta tilintarkastustuomioistuimelle (ks. kohta 2 edellä). ( 1 ) Kommentit 128 artiklan 2 kohdasta, lausunto nro 2/2001, EYVL C 162, (*) Tämä ei koske suomenkielistä tekstiä.

4 C 92/4 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin sekä vuosikertomus- että erityiskertomusmenettelystä, että jäsenvaltioita koskeviin alustaviin huomautuksiin annetut jäsenvaltioiden vastaukset lähetetään komissiolle ja että komissio toimittaa vastaukset ja omat huomionsa tilintarkastustuomioistuimelle. Sen sijaan ehdotuksessa ei esitetty säädöstä, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuimen olisi julkaistava jäsenvaltioiden vastaukset virallisessa lehdessä osana kertomusta. Muutetun ehdotuksen vuosikertomusta koskevan 143 artiklan sanamuoto on epäselvä; siinä olisi säädettävä ainoastaan toimielinten vastausten julkaisemisesta. Muutetun ehdotuksen 145 artiklan 2 kohdan kahdeksannessa alakohdassa, joka koskee erityiskertomusmenettelyä, esitetään yksiselitteisesti, että jos tilintarkastustuomioistuin päättää julkaista erityiskertomuksiaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, niihin liitetään asianomaisten toimielinten tai jäsenvaltioiden vastaukset. Alleviivattu teksti on uutta tekstiä, ja sillä muutetaan merkittävästi alkuperäistä ehdotusta. Tilintarkastustuomioistuinta ei ole kuultu tästä tekstistä. Muutos vaikuttaa suoraan tilintarkastustuomioistuimen oikeuksiin ja velvollisuuksiin toimielimenä ja yhteisön varainkäytön ulkoisena tarkastajana: kun tilintarkastustuomioistuimen velvoitteita vastausten julkaisemisesta lisätään, rajoitetaan samalla tilintarkastustuomioistuimen oikeutta päättää siitä, mitä toimielinten vastausten lisäksi olisi julkaistava. Muutos olisi poistettava, koska siinä laajennetaan perustamissopimuksen määräysten soveltamisalaa. Tuomioistuin totesi yksiselitteisesti asiassa Ismeri antamassaan tuomiossa, ettei perustamissopimuksessa velvoiteta tilintarkastustuomioistuinta julkaisemaan muiden kuin toimielinten vastaukset ( 1 ). 19. Nykyisten järjestelyjen mukaisesti jäsenvaltioille ilmoitetaan niitä suoraan koskevista tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista ja niitä pyydetään toimittamaan kommenttinsa tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle pääasiassa tarkastushavaintoja koskevien kirjeiden ( 2 ) välityksellä. Menettelyn avulla tilintarkastustuomioistuin ja komissio voivat ottaa jäsenvaltioiden kannat huomioon kertomusten ja komission vastausten viimeistelyssä. Näin varmistetaan, että tilintarkastustuomioistuin käy vuosikertomuksen ja erityiskertomusten vastauksiin liittyvää vuoropuhelua ainoastaan komission kanssa, joka on perustamissopimuksen mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastuussa oleva toimielin. ( 1 ) Tuomioistuimen asiassa C-315/99 P, Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, 10. heinäkuuta 2001 antama tuomio, Kok. 2001, s. I-5281, kohta 27: Huomattakoon, että tilintarkastustuomioistuin ei ole sen menettelyä koskevien säännösten mukaan velvollinen toimittamaan ulkopuolisille kertomustensa luonnoksia samoin edellytyksin kuin yhteisön toimielimille eikä julkaisemaan kertomustensa jälkeen asianomaisten antamia vastauksia. EY:n perustamissopimuksen 188 c artiklan 4 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 248 artiklan 4 kohta) ja perustamissopimuksen 206 artiklassa tarkoitetun menettelyn tarkoituksena on edistää yhteisön varainhoitoa kertomusten toimittamisella toimielimille ja niiden vastausten laatimisella. Se, että ulkopuolisia henkilöitä kehotetaan osallistumaan tähän menettelyyn, ei edistä tavoitellun päämäärän saavuttamista. ( 2 ) Tilintarkastustuomioistuimen jaostot toimittavat mahdolliset huomautukset tarkastuskohteille tarkastushavaintoja koskevien kirjeiden välityksellä ennen kuin tilintarkastustuomioistuin antaa huomautukset virallisesti. Komissiolle lähetetään jäljennökset kaikista tarkastushavaintoja koskevista kirjeistä ja niihin jäsenvaltioilta saaduista vastauksista. Tämä menettely on vahvistettu ja sitä on kehitetty tilintarkastustuomioistuimen presidentin ja jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten välisessä yhteyskomiteassa (ks. Nizzan konferenssissa annettu julistus tilintarkastustuomioistuimesta). Tilinpäätösten esittämistä ja julkaisua koskevat säännökset 20. Lausunnossaan nro 2/2001 tilintarkastustuomioistuin korosti 118 artiklasta (muutetun ehdotuksen 128 artikla) antamassaan kommentissa, että: Alustavat tilinpäätökset ovat kattavia ja johdonmukaisia tilinpäätöksiä, jotka on laadittu asianmukaisella tavalla ja säädetyssä määräajassa. Ne ovat alustavia vain siinä mielessä, että komissio ei ole hyväksynyt niitä vielä virallisesti ja niihin voidaan siten tehdä tarvittaessa tilintarkastustuomioistuimen yksiköiden ehdottamia muutoksia. Tilintarkastustuomioistuimen yksikköjen tehtävänä ei kuitenkaan koskaan voi olla komission avustaminen lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen laatimisessa. Kyseinen hallinnollinen ja kirjanpidollinen tehtävä kuuluu vain komission yksiköille eikä se ole yhteensopiva tilintarkastustuomioistuimelle kuuluvan ulkoisen tarkastajan tehtävän kanssa. Muutetusta ehdotuksesta ei kuitenkaan käy selville alustavien tilinpäätösten luonne eikä siinä oteta huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa. Tilintarkastustuomioistuimen viime vuosina saamien kokemusten mukaan tilinpäätös, jonka komissio esittää voimassa olevan varainhoitoasetuksen nojalla 1. toukokuuta ja jonka on tässä vaiheessa tarkoitus olla lopullinen, on puutteellinen ja siihen sisältyy huomattavia virheitä. Lisäksi komissio ehdottaa siihen muutoksia tilintarkastustuomioistuimen ehdottamien korjausten ohella vielä siihen asti, kunnes korjattu tilinpäätös annetaan lopulta syys-lokakuussa ( 3 ). 21. Tarkastusta varten 31. maaliskuuta esitettävän tilinpäätöksen olisi oltava komission hyväksymä täydellinen ja asianmukaisesti laadittu tilinpäätös. Varainhoitoasetuksessa ei saa olla epäselvyyttä tarkastajan ja tarkastuskohteen tehtävistä tilinpäätöksen laadinnassa. Näin ollen kaikki viittaukset alustaviin tilinpäätöksiin olisi poistettava. 22. Pohdinnan jälkeen tilintarkastustuomioistuin huomauttaa myös, ettei varainhoitoasetuksessa ole suotavaa asettaa määräaikaa korjatun tilinpäätöksen esittämiselle. Tärkeintä on, että kyseinen tilinpäätös esitetään ajoissa, jotta tilintarkastustuomioistuin voi ottaa sen huomioon ennen tarkastuslausuman viimeistelyä. Tästä voidaan sopia tilintarkastustuomioistuimen ja komission kesken. Jos määräaika päätetään kuitenkin sisällyttää varainhoitoasetukseen, se ei saisi olla myöhempi kuin 31. heinäkuuta. 23. Muutetun ehdotuksen 128 artiklaa, jossa esitetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman julkaisemisesta virallisessa lehdessä lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen kanssa viimeistään 31. lokakuuta, ei ole riittävästi yhdenmukaistettu 143 ja ( 3 ) Tällaisesta menettelystä ei säädetä voimassa olevassa varainhoitoasetuksessa, jossa säädetään ainoastaan lopullisen tilinpäätöksen esittämisestä 1. toukokuuta mennessä. Käytännössä komissio on antanut lopullisen korjatun tilinpäätöksen pyydettyään tilintarkastustuomioistuimen suostumusta.

5 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 92/5 144 artiklan kanssa. Näissä todetaan, että tilintarkastustuomioistuin toimittaa vuosikertomuksen ja tarkastuslausuman kyseiseen päivämäärään mennessä vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille. On järkeenkäypää julkaista tarkastuslausuma lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen kanssa, mutta se olisi julkaistava myös virallisessa lehdessä yhdessä vuosikertomuksen kanssa, sillä vuosikertomukseen sisältyy kaikki tarkastuslausumaa tukeva aineisto. Parasta olisi julkaista samana päivänä ja samassa virallisen lehden numerossa lopullinen konsolidoitu tilinpäätös, tarkastuslausuma ja vuosikertomus. Vuosikertomusta ei kuitenkaan ole mahdollista julkaista virallisessa lehdessä 31. lokakuuta, jos muu aikataulu halutaan säilyttää. perustamissopimuksen määräyksiä, jotta vältyttäisiin näiden määräysten rajoittavalta ja kiistanalaiselta tulkinnalta (ks. kohdat 3 8). 26. Edellä olevien huomautusten perusteella tilintarkastustuomioistuin katsoo lisäksi, että ehdotus, jonka mukaan menettely jäsenvaltioiden vastausten saamiseksi olisi virallisesti sisällytettävä vuosikertomus- ja erityiskertomusmenettelyyn, olisi poistettava, sillä se ei ole yhdenmukainen perustamissopimuksen kanssa eikä sovi asetettuun aikatauluun. Edelleen olisi luotettava siihen, että jäsenvaltioiden kannat tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintoihin kuullaan tarkastushavaintoja koskevien kirjeiden välityksellä (ks. kohdat 9 19). 24. Näin ollen 128 artiklaa olisi muutettava, niin että siinä säädettäisiin lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä yhdessä tarkastuslausuman ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kanssa. ( 1 ) Mainittujen asiakirjojen julkaiseminen virallisessa lehdessä kaikilla yhteisön kielillä yhdessä huomautusten ja niihin liittyvien vastausten kanssa on monimutkainen prosessi, joten olisi suositeltavaa, ettei sille asetettaisi erityistä määräpäivää vuosikertomusta koskevan 143 artiklan säännösten mukaisesti. Päätelmät 25. Tilintarkastustuomioistuin toistaa lausunnossaan nro 2/2001 esittämänsä kannan, jonka mukaan varainhoitoasetuksessa ei tulisi toistaa tai laajentaa tilintarkastustuomioistuimen tehtävää ja vastuualoja yhteisön varainkäytön ulkoisena tarkastajana koskevia 27. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että tilinpäätöksen esittämismenettelyä ja aikataulua olisi muutettava sen varmistamiseksi, että tarkastusta varten esitettävät tilinpäätökset ovat kattavia ja johdonmukaisia ja että komissio on hyväksynyt ne (ks. kohdat 20 24). 28. Näiden parannusten myötä tilintarkastustuomioistuin katsoo, että aikataulun aikaistaminen olisi mahdollista niin, että alustavat huomautukset toimitettaisiin komissiolle 1. heinäkuuta ja tilintarkastustuomioistuimen lopullinen vuosikertomus toimitettaisiin vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille 31. lokakuuta mennessä. Liitteen I neljännessä sarakkeessa esitetään ehdotettu aikataulu kokonaisuudessaan. 29. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittää uudet luonnokset muutetun ehdotuksen 127, 128 ja artiklan tekstiksi liitteessä II. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 21. helmikuuta 2002 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Juan Manuel FABRA VALLÉS presidentti ( 1 ) Tämä on itse asiassa voimassa oleva käytäntö: tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus, johon sisältyy tarkastuslausuma, ja lopullinen konsolidoitu tilinpäätös julkaistaan samana päivänä virallisessa lehdessä, vaikkakin eri numerossa.

6 C 92/6 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti LIITE I MENETTELY KONSOLIDOIDUN TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN ESITTÄMISEKSI Kuvaus Komission alkuperäinen ehdotus Komission muutettu ehdotus Nykyinen varainhoitoasetus Tilintarkastustuomioistuimen ehdotus Muiden toimielinten tilinpitäjät toimittavat tilinpäätöksensä komission tilinpitäjälle (127 artiklan 1 kohta) Komission tilinpitäjä konsolidoi alustavat ( 1 ) tilinpäätökset ja toimittaa ne tilintarkastustuomioistuimelle (127 artiklan 2 kohta) Tilintarkastustuomioistuin esittää huomautuksensa toimielinten alustavista ( 1 ) tilinpäätöksistä (128 artiklan 1 kohta) Vuosikertomuksessa esitettävien alustavien huomautusten toimittaminen muille toimielimille (143 artiklan 2 kohta) 1. maaliskuuta 1. maaliskuuta 1. maaliskuuta 1. maaliskuuta 1. toukokuuta 1. huhtikuuta 31. maaliskuuta 31. maaliskuuta 15. heinäkuuta 15. kesäkuuta 1. heinäkuuta 15. heinäkuuta 15. heinäkuuta 15. kesäkuuta 1. heinäkuuta Komissio toimittaa vuosikertomuksessa yksilöidyille jäsenvaltioille niitä koskevat huomautukset (143 artiklan 3 kohta) ei määräaikaa, 15. heinäkuuta jälkeen ei määräaikaa, 15. kesäkuuta jälkeen Muut toimielimet toimittavat lopulliset ( 1 ) tilinpäätöksensä komission tilinpitäjälle (128 artiklan 2 kohta) ( 2 ) Jäsenvaltiot toimittavat vastauksensa komissiolle (143 artiklan 4 kohta) Komissio hyväksyy lopullisen ( 1 ) konsolidoidun tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastustuomioistuimelle (128 artiklan 3 kohta) Komissio toimittaa vastauksensa ja jäsenvaltioiden vastaukset sekä omat huomionsa tilintarkastustuomioistuimelle (143 artiklan 4 kohta) Lopullinen ( 1 ) konsolidoitu tilinpäätös julkaistaan tarkastuslausuman kanssa (128 artiklan 4 kohta) Tilintarkastustuomioistuin toimittaa muille toimielimille vuosikertomuksensa ja varmistaa, että se julkaistaan virallisessa lehdessä (143 artiklan 7 kohta) (virallisessa lehdessä julkaisun päivämäärää ei ole täsmennetty) 5. syyskuuta 31. heinäkuuta 30. syyskuuta 31. elokuuta 30. syyskuuta 15. syyskuuta 31. lokakuuta ( 3 ) 31. lokakuuta 30. syyskuuta 30. syyskuuta ( 3 ) ( 4 ) 30. marraskuuta 31. lokakuuta vuosikertomuksen kanssa, ks. seuraava rivi 30. marraskuuta 30. marraskuuta 31. lokakuuta 31. lokakuuta ( 1 ) Käsitteet alustava ja lopullinen tilinpäätös on poistettava. ( 2 ) Yleensä muut toimielimet eivät tee merkittäviä korjauksia. ( 3 ) Ainoastaan komission ja muiden toimielinten vastaukset. ( 4 ) Lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen julkaisemiselle virallisessa lehdessä ei ole asetettu määräaikaa.

7 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 92/7 LIITE II Komission muutettu ehdotus (KOM(2001) 691 lopullinen) Tilintarkastustuomioistuimen muutosehdotus Kommentit VII osasto TILINPÄÄTÖS JA KIRJANPITO VII osasto TILINPÄÄTÖS JA KIRJANPITO ENSIMMÄINEN LUKU TILINPÄÄTÖS ENSIMMÄINEN LUKU TILINPÄÄTÖS 127 artikla 127 artikla 1. Muiden toimielinten ja 190 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpitäjät toimittavat alustavat tilinpäätöksensä ja selvityksensä varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 1 päivänä maaliskuuta. 2. Komission tilinpitäjä konsolidoi alustavat tilinpäätökset ja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä maaliskuuta toimielinten ja 190 artiklassa tarkoitettujen elinten alustavat tilinpäätökset sekä alustavan konsolidoidun tilinpäätöksen. Tilinpitäjä toimittaa samaan päivämäärään mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle kunkin toimielimen ja 190 artiklassa tarkoitetun elimen selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta. 1. Muiden toimielinten ja 190 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpitäjät toimittavat alustavat tilinpäätöksensä ja selvityksensä varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 1 päivänä maaliskuuta. 2. Komission tilinpitäjä konsolidoi alustavat tilinpäätökset ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä maaliskuuta toimielinten ja 190 artiklassa tarkoitettujen elinten alustavat tilinpäätökset sekä komission hyväksymän alustavan konsolidoidun tilinpäätöksen. TilinpitäjäKomissio toimittaa samaan päivämäärään mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle kunkin toimielimen ja 190 artiklassa tarkoitetun elimen selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta. Katso kohdat Katso kohdat artikla 128 artikla 1. Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään 15 päivänä kesäkuuta huomautuksensa toimielinten ja 190 artiklassa tarkoitettujen elinten alustavista tilinpäätöksistä, jotta nämä voivat tehdä tarpeellisiksi katsomansa korjaukset lopullisen tilinpäätöksen laatimista varten. 2. Toimielimet ja 190 artiklassa tarkoitetut elimet laativat itse lopulliset tilinpäätöksensä ja toimittavat ne viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä heinäkuuta komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista varten. 3. Komissio hyväksyy konsolidoidun tilinpäätöksen ja toimittaa sen viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 15 päivänä syyskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. 1. Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1 päivänä heinäkuuta alustavat huomautuksensa toimielinten ja 190 artiklassa tarkoitettujen elinten alustavista tilinpäätöksistä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä, jotta nämä voivat tehdä tarpeellisiksi katsomansa korjaukset lopullisen tilinpäätöksen laatimista varten. 2. Toimielimet ja 190 artiklassa tarkoitetut elimet laativat itse lopulliset tilinpäätöksensä ja toimittavat ne viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä heinäkuuta komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista varten. 3. Komissio hyväksyy konsolidoidun tilinpäätöksen ja toimittaa sen viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 15 päivänä syyskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Katso kohdat 14 ja Katso kohdat Katso kohdat

8 C 92/8 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Komission muutettu ehdotus (KOM(2001) 691 lopullinen) 4. Konsolidoitu tilinpäätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ennen seuraavan varainhoitovuoden 31 päivää lokakuuta yhdessä tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan, EHTY:n perustamissopimuksen 45 c artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 160 c artiklan mukaisesti toimittaman tarkastuslausuman kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen muutosehdotus 4. Konsolidoitu tilinpäätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ennen seuraavan varainhoitovuoden 31 päivää lokakuuta yhdessä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan, EHTY:n perustamissopimuksen 45 c artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 160 c artiklan mukaisesti toimittaman tarkastuslausuman kanssa. Kommentit Katso kohdat 23 ja 24. VIII osasto ULKOINEN TARKASTUS JA VASTUUVAPAUS VIII osasto ULKOINEN TARKASTUS JA VASTUUVAPAUS ENSIMMÄINEN LUKU ULKOINEN TARKASTUS ENSIMMÄINEN LUKU ULKOINEN TARKASTUS 138 artikla 138 artikla Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastustuomioistuin EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan, EHTY:n perustamissopimuksen 45 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 180 artiklan nojalla. Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastustuomioistuin EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan, EHTY:n perustamissopimuksen 45 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 180 artiklan nojalla. Katso kohdat 3 8, erityisesti kohta artikla 139 artikla 1. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on ilmoitettava tilintarkastustuomioistuimelle viipymättä kaikki päätökset ja säädökset, jotka ne ovat antaneet 9, 13, 18, 22, 23, 26 ja 36 artiklan soveltamiseksi. 2. Toimielimet toimittavat tilintarkastustuomioistuimelle varainhoitoa koskevat sisäiset sääntönsä. 3. Tilintarkastustuomioistuimelle on ilmoitettava tulojen ja menojen hyväksyjien, sisäisten tarkastajien, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien nimeämisestä sekä 51, 61, 62, 63 ja 85 artiklan nojalla siirretyistä valtuutuksista. 1. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on ilmoitettava tilintarkastustuomioistuimelle viipymättä kaikki päätökset ja säädökset, jotka ne ovat antaneet 9, 13, 18, 22, 23, 26 ja 36 artiklan soveltamiseksi. 2. Toimielimet toimittavat tilintarkastustuomioistuimelle varainhoitoa koskevat sisäiset sääntönsä. 3. Tilintarkastustuomioistuimelle on ilmoitettava tulojen ja menojen hyväksyjien, sisäisten tarkastajien, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien nimeämisestä sekä 51, 61, 62, 63 ja 85 artiklan nojalla siirretyistä valtuutuksista. 140 artikla 140 artikla 1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen tositteiden perusteella ja tarvittaessa paikalla. Sen tarkoituksena on todeta tulojen ja menojen laillisuus ja asianmukaisuus perussopimusten määräyksiin, talousarvioon, tähän asetukseen ja kaikkiin perussopimusten soveltamiseksi annettuihin säädöksiin nähden. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena on myös varmistautua siitä, että varainhoito on ollut moitteetonta. Tarkastukset toimitetaan jäsenvaltiossa yhdessä kansallisten tarkastusvirastojen kanssa tai, jos näillä ei ole tarvittavia valtuuksia, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. 1. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen tositteiden perusteella ja tarvittaessa paikalla. Sen tarkoituksena on todeta tulojen ja menojen laillisuus ja asianmukaisuus perussopimusten määräyksiin, talousarvioon, tähän asetukseen ja kaikkiin perussopimusten soveltamiseksi annettuihin säädöksiin nähden. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena on myös varmistautua siitä, että varainhoito on ollut moitteetonta. Tarkastukset toimitetaan jäsenvaltiossa yhdessä kansallisten tarkastusvirastojen kanssa tai, jos näillä ei ole tarvittavia valtuuksia, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Katso kohdat 3 8, erityisesti kohta 5.

9 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 92/9 Komission muutettu ehdotus (KOM(2001) 691 lopullinen) Tilintarkastustuomioistuimen muutosehdotus Kommentit 2. Tehtäväänsä suorittaessaan tilintarkastustuomioistuin voi 142 artiklassa määritetyin ehdoin perehtyä kaikkiin sen tarkastuksen alaisten yksiköiden ja elinten taloushallintoon liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Sillä on toimivalta kuulla jokaista henkilöä, joka on vastuussa meno- tai tulotapahtumasta, ja käyttää kaikkia edellä tarkoitetuissa yksiköissä ja elimissä soveliaita tarkastusmenetelmiä. Tilintarkastustuomioistuin voi omasta pyynnöstään olla läsnä tarkastustoimenpiteissä, jotka jokin yhteisön toimielin suorittaa talousarvion toteuttamisen yhteydessä tai jotka suoritetaan tässä yhteydessä jonkin yhteisön toimielimen lukuun, saadakseen kaikki tiedot, jotka ovat välttämättömiä sille perussopimuksissa tai niiden soveltamiseksi annetuissa säädöksissä uskottujen tehtävien suorittamiseksi. Toimielimet valtuuttavat tilintarkastustuomioistuimen pyynnöstä rahoituslaitokset, joissa on talletettuna yhteisöjen varoja, varaamaan tilintarkastustuomioistuimelle tilaisuuden varmistaa, että ulkopuolelta saadut tiedot täsmäävät kirjanpidon kanssa. 3. Tehtävänsä suorittamiseksi tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville toimielimille ja viranomaisille niiden henkilöiden nimet, joilla on toimivalta toimittaa tarkastus kyseisissä toimielimissä tai kyseisten viranomaisten luona. 2. Tehtäväänsä suorittaessaan tilintarkastustuomioistuin voi 142 artiklassa määritetyin ehdoin perehtyä kaikkiin sen tarkastuksen alaisten yksiköiden ja elinten taloushallintoon liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Sillä on toimivalta kuulla jokaista henkilöä, joka on vastuussa meno- tai tulotapahtumasta, ja käyttää kaikkia edellä tarkoitetuissa yksiköissä ja elimissä soveliaita tarkastusmenetelmiä. Tilintarkastustuomioistuin voi omasta pyynnöstään olla läsnä tarkastustoimenpiteissä, jotka jokin yhteisön toimielin suorittaa talousarvion toteuttamisen yhteydessä tai jotka suoritetaan tässä yhteydessä jonkin yhteisön toimielimen lukuun, saadakseen kaikki tiedot, jotka ovat välttämättömiä sille perussopimuksissa tai niiden soveltamiseksi annetuissa säädöksissä uskottujen tehtävien suorittamiseksi. Toimielimet valtuuttavat tilintarkastustuomioistuimen pyynnöstä rahoituslaitokset, joissa on talletettuna yhteisöjen varoja, varaamaan tilintarkastustuomioistuimelle tilaisuuden varmistaa, että ulkopuolelta saadut tiedot täsmäävät kirjanpidon kanssa. 3. Tehtävänsä suorittamiseksi tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville toimielimille ja viranomaisille niiden henkilöiden nimet, joilla on toimivalta toimittaa tarkastus kyseisissä toimielimissä tai kyseisten viranomaisten luona. 141 artikla 141 artikla Tilintarkastustuomioistuin huolehtii siitä, että kaikki talletetut ja kassassa olevat arvopaperit ja varat tarkastetaan talletusten vastaanottajien allekirjoittamia kuitteja taikka kassaa ja arvopapereita koskevia virallisia asiakirjoja vastaan. Se voi toimittaa tällaisia tarkastuksia itse. Tilintarkastustuomioistuin huolehtii siitä, että kaikki talletetut ja kassassa olevat arvopaperit ja varat tarkastetaan talletusten vastaanottajien allekirjoittamia kuitteja taikka kassaa ja arvopapereita koskevia virallisia asiakirjoja vastaan. Se voi toimittaa tällaisia tarkastuksia itse. Liian yksityiskohtainen ja vanhentunut. Yhtä tilintarkastustuomioistuimen erityistehtävää täsmennetty turhaan. 142 artikla 142 artikla 1. Komissio, muut toimielimet, yhteisöjen puolesta tuloja ja menoja hoitavat laitokset ja kansalliset tarkastusvirastot tai näiden toimivallan ollessa riittämätön toimivaltaiset kansalliset hallintoyksiköt sekä talousarviosta suoritettujen maksujen lopulliset saajat avustavat tilintarkastustuomioistuinta kaikin tavoin ja antavat sille kaikki tiedot, jotka se katsoo tarvitsevansa tehtäviään suorittaessaan. Niiden on annettava tilintarkastustuomioistuimen käyttöön kaikki Euroopan yhteisöjen talousarviosta rahoitettavien hankintasopimusten tekemistä ja niiden toteuttamista koskevat asiakirjat ja kaikki rahavaroja ja aineellista omaisuutta koskevat tilit, kaikki kirjanpitotositteet ja muut kirjanpitoa koskevat asiakirjat sekä niitä koskevat hallinnolliset asiakirjat, kaikki yhteisöjen tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, omaisuusluettelot ja hallintokaaviot, jotka tilintarkastustuomioistuin katsoo tarpeellisiksi tarkastaakseen talousarvion toteuttamista ja taloudellista tulosta koskevat kertomukset asiakirjojen perusteella tai paikalla sekä samaa tarkoitusta varten kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on laadittu tai joita säilytetään magneettisessa muodossa. 1. Komissio, muut toimielimet, yhteisöjen puolesta tuloja ja menoja hoitavat laitokset ja kansalliset tarkastusvirastot tai näiden toimivallan ollessa riittämätön toimivaltaiset kansalliset hallintoyksiköt sekä talousarviosta suoritettujen maksujen lopulliset saajat avustavat tilintarkastustuomioistuinta kaikin tavoin ja antavat sille kaikki tiedot, jotka se katsoo tarvitsevansa tehtäviään suorittaessaan. Niiden on annettava tilintarkastustuomioistuimen käyttöön kaikki Euroopan yhteisöjen talousarviosta rahoitettavien hankintasopimusten tekemistä ja niiden toteuttamista koskevat asiakirjat ja kaikki rahavaroja ja aineellista omaisuutta koskevat tilit, kaikki kirjanpitotositteet ja muut kirjanpitoa koskevat asiakirjat sekä niitä koskevat hallinnolliset asiakirjat, kaikki yhteisöjen tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, omaisuusluettelot ja hallintokaaviot, jotka tilintarkastustuomioistuin katsoo tarpeellisiksi tarkastaakseen talousarvion toteuttamista ja taloudellista tulosta koskevat kertomukset asiakirjojen perusteella tai paikalla sekä samaa tarkoitusta varten kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on laadittu tai joita säilytetään magneettisessa muodossa. Katso kohdat 3 8, erityisesti kohta 6.

10 C 92/10 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Komission muutettu ehdotus (KOM(2001) 691 lopullinen) Tilintarkastustuomioistuimen muutosehdotus Kommentit Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös niihin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, joille suoritetaan maksuja Euroopan yhteisöjen talousarviosta. 2. Henkilöstön, jonka toimintaa tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, on: Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös niihin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, joille suoritetaan maksuja Euroopan yhteisöjen talousarviosta. 2. Henkilöstön, jonka toimintaa tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, on: a) avattava kassansa ja esitettävä rahavarat, muut varat ja kaikenlainen aineellinen omaisuus sekä kaikki hallussaan olevat tilikirjat, luettelot ja muut niitä koskevat asiakirjat; ja a) avattava kassansa ja esitettävä rahavarat, muut varat ja kaikenlainen aineellinen omaisuus sekä kaikki hallussaan olevat tilikirjat, luettelot ja muut niitä koskevat asiakirjat; ja b) esitettävä 140 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen täydelliseksi toimittamiseksi tarvittava kirjeenvaihto ja kaikki muut tarpeelliset asiakirjat. Ainoastaan tilintarkastustuomioistuin saa pyytää ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja. 3. Tilintarkastustuomioistuimella on toimivalta tarkastaa sellaiset yhteisöjen tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, jotka ovat toimielinten yksiköiden ja erityisesti tuloja ja menoja koskevista päätöksistä vastuussa olevien yksiköiden, tuloja ja menoja yhteisöjen puolesta hoitavien laitosten tai talousarviosta maksuja saavien luonnollisten tai oikeushenkilöiden hallussa. Kansalliset tarkastusvirastot tai näiden toimivallan ollessa riittämätön toimivaltaiset kansalliset hallintoyksiköt antavat tilintarkastustuomioistuimen käyttöön tämän pyynnöstä kaikki hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat yhteisöjen kokonaan tai osittain rahoittamia toimenpiteitä sekä toimenpiteiden hallinnointia ja valvontaa. 4. Tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä varainhoidon moitteettomuuden tarkastus koskee myös yhteisöjen toimielinten ulkopuolisten elinten avustuksina saamien yhteisöjen varojen käyttöä. 5. Yhteisöjen rahoitus edellyttää toimielinten ulkopuolisilta saajilta tai jos ne eivät tähän suostu toimeksisaajilta ja alihankkijoilta kirjallista suostumusta siihen, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, miten myönnettyä rahoitusta on käytetty. 6. Komissio toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka koskevat lainanottoja lainanantotoimenpiteitä. b) esitettävä 140 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen täydelliseksi toimittamiseksi tarvittava kirjeenvaihto ja kaikki muut tarpeelliset asiakirjat. Ainoastaan tilintarkastustuomioistuin saa pyytää ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja. 3. Tilintarkastustuomioistuimella on toimivalta tarkastaa sellaiset yhteisöjen tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, jotka ovat toimielinten yksiköiden ja erityisesti tuloja ja menoja koskevista päätöksistä vastuussa olevien yksiköiden, tuloja ja menoja yhteisöjen puolesta hoitavien laitosten tai talousarviosta maksuja saavien luonnollisten tai oikeushenkilöiden hallussa. Kansalliset tarkastusvirastot tai näiden toimivallan ollessa riittämätön toimivaltaiset kansalliset hallintoyksiköt antavat tilintarkastustuomioistuimen käyttöön tämän pyynnöstä kaikki hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat yhteisöjen kokonaan tai osittain rahoittamia toimenpiteitä sekä toimenpiteiden hallinnointia ja valvontaa. 4. Tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä varainhoidon moitteettomuuden tarkastus koskee myös yhteisöjen toimielinten ulkopuolisten elinten avustuksina saamien yhteisöjen varojen käyttöä. 5. Yhteisöjen rahoitus edellyttää toimielinten ulkopuolisilta saajilta tai jos ne eivät tähän suostu toimeksisaajilta ja alihankkijoilta kirjallista suostumusta siihen, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, miten myönnettyä rahoitusta on käytetty. 6. Komissio toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka koskevat lainanottoja lainanantotoimenpiteitä. Säännös voidaan säilyttää, koska tilintarkastustuomioistuimen tehtäviä koskevia perustamissopimuksen määräyksiä ei toisteta eikä niiden sisältöä laajenneta. Poistettu teksti oli epäselvä. Katso kohdat 3 8.

11 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 92/11 Komission muutettu ehdotus (KOM(2001) 691 lopullinen) 7. Integroitujen tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö ei saa heikentää tilintarkastustuomioistuimen oikeuksia tutustua tositteisiin. Tilintarkastustuomioistuimen muutosehdotus 7. Integroitujen tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö ei saa heikentää tilintarkastustuomioistuimen oikeuksia tutustua tositteisiin. Kommentit 143 artikla 143 artikla 1. EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdassa, EHTY:n perustamissopimuksen 45 c artiklan 4 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 160 c artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta säädetään tämän artiklan 2 7 kohdassa. 2. Tilintarkastustuomioistuimen on ilmoitettava komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 15 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina. Kaikkien toimielinten on toimitettava vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Muiden toimielinten on toimitettava vastauksensa samanaikaisesti komissiolle. 3. Komissio toimittaa asianomaisille jäsenvaltioille viipymättä tilintarkastustuomioistuimen huomautukset sellaisten Euroopan yhteisöjen varojen hoidosta, joihin nähden jäsenvaltioilla on toimivaltaa asiaan sovellettavan lainsäädännön nojalla, jos kyseiset jäsenvaltiot yksilöidään tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa. 4. Jäsenvaltiot toimittavat vastauksensa komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta. Tämä toimittaa vastauksen omilla huomautuksillaan varustettuna tilintarkastustuomioistuimelle 30 päivään syyskuuta mennessä. 5. Vuosikertomus sisältää arvion siitä, onko varainhoito ollut moitteetonta. 6. Vuosikertomuksessa on jakso kutakin toimielintä varten. Tilintarkastustuomioistuin voi lisätä siihen yhteenvedon tai yleisluontoisia huomautuksia. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, jotta toimielinten vastaukset sen huomautuksiin julkaistaan välittömästi asianomaisten huomautusten jälkeen. 7. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa viimeistään 31 päivänä lokakuuta vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille vuosikertomuksensa yhdessä vastausten kanssa ja varmistaa, että ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 1. EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdassa, EHTY:n perustamissopimuksen 45 c artiklan 4 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 160 c artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta säädetään tämän artiklan 2 7 kohdassa. 2. Tilintarkastustuomioistuimen on ilmoitettava komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1 päivänä heinäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina. Kaikkien toimielinten on toimitettava vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Muiden toimielinten on toimitettava vastauksensa samanaikaisesti komissiolle. 3. Komissio toimittaa asianomaisille jäsenvaltioille viipymättä tilintarkastustuomioistuimen huomautukset sellaisten Euroopan yhteisöjen varojen hoidosta, joihin nähden jäsenvaltioilla on toimivaltaa asiaan sovellettavan lainsäädännön nojalla, jos kyseiset jäsenvaltiot yksilöidään tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa. 4. Jäsenvaltiot toimittavat vastauksensa komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta. Tämä toimittaa vastauksen omilla huomautuksillaan varustettuna tilintarkastustuomioistuimelle 30 päivään syyskuuta mennessä. 5. Vuosikertomus sisältää arvion siitä, onko varainhoito ollut moitteetonta. 6. Vuosikertomuksessa on jakso kutakin toimielintä varten. Tilintarkastustuomioistuin voi lisätä siihen yhteenvedon tai yleisluontoisia huomautuksia. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, jotta toimielinten vastaukset sen huomautuksiin julkaistaan välittömästi asianomaisten huomautusten jälkeen. 7. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa viimeistään 31 päivänä lokakuuta vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille vuosikertomuksensa yhdessä toimielinten vastausten kanssa ja varmistaa, että ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Katso kohta 14. Katso kohdat 9 14, ja 26. Katso kohta artikla 144 artikla Samanaikaisesti 143 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen kanssa tilintarkastustuomioistuin toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Samanaikaisesti 143 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen kanssa tilintarkastustuomioistuin toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Katso kohdat 3 8, erityisesti kohta 8.

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

virallinen lehti C 327 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 327 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 327 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 327 43. vuosikerta 17. marraskuuta 2000 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

Communautés européennes COUR DES COMPTES

Communautés européennes COUR DES COMPTES Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ European Communities COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08)

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) C 449/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) JOHDANTO 1. Yhteisön kasvilajikevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 345 44. vuosikerta 6. joulukuuta 2001 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22)

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/123 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla)

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 9.5.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 115/181 II OSASTO VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 1. Kaikki unionin tulot ja menot arvioidaan kutakin varainhoitovuotta

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

sekä Eurojust-yksikön vastaus

sekä Eurojust-yksikön vastaus Kertomus Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15)

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) C 449/82 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) JOHDANTO 1. Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus

Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä säätiön vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/10)

KERTOMUS. Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/10) C 449/56 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/10) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/193 KERTOMUS Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus (2016/C

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37)

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) C 449/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) JOHDANTO 1. Euroopan poliisivirasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5600/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0184 (APP) RESPR 4 N 52 CADREN 10 POLGEN 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS (EU,

Lisätiedot