KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA VARTEN FI 1 FI

2 Joulukuu 2009 Vastuuvapauslauseke Tämä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston yksiköiden laatima asiakirja ei voi oikeudellisesti sitoa komissiota toimielimenä. On huomattava, ettei tässä asiakirjassa voida esittää yhteisön lainsäädännön virallista tulkintaa jostain yksittäisestä tilanteesta. Siinä ei myöskään anneta oikeudellista neuvontaa kansalliseen lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Direktiivin soveltamisala Kaupallisten menettelyjen määritelmä kattaa myynninjälkeiset menettelyt Määritelmä kattaa internetin sosiaalisessa mediassa ja hintavertailusivustoilla esiintyvät kaupalliset menettelyt Kattaako kaupallisten menettelyjen käsite tapaukset, joissa elinkeinonharjoittajat ostavat tuotteita kuluttajilta? Myynninedistäminen kuuluu direktiivin soveltamisalaan Rahoitusalaan liittyvät kaupalliset menettelyt kuuluvat direktiivin soveltamisalaan Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu kaupalliset menettelyt, jotka eivät vahingoita kuluttajien taloudellisia etuja Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu kaupalliset menettelyt, jotka vahingoittavat vain kilpailijoiden taloudellisia etuja tai liittyvät elinkeinonharjoittajien välisiin liiketoimiin Elinkeinonharjoittajan käsite Direktiivin ja kansallisen lainsäädännön sekä muun EU:n lainsäädännön välinen suhde Direktiivin ja itsesääntelyn välinen ero Direktiivin säännökset Itsesääntelyn roolia koskevia yleisiä huomioita Direktiivin yleiset säännökset Kaupallisen ratkaisun käsite Määritelmät ja yleiset huomiot Ostopäätös Kaupallisen ratkaisun merkitys Keskivertokuluttaja Direktiivin säännökset Oikeuskäytäntö ja ohjeet Haavoittuvat kuluttajat Direktiivin säännökset Haavoittuvat kuluttajat arviointiperusteet Ennakoitavuuden vaatimus Harhaanjohtavat toimet FI 3 FI

4 Direktiivin säännökset Yleisiä huomioita Yleiset harhaanjohtavat tiedot Sekaannusta aiheuttava markkinointi Harhaanjohtavat ympäristöväitteet Johdanto/määritelmä Yhteenveto ympäristöväitteitä koskevasta EU:n erityislainsäädännöstä Direktiivi ja harhaanjohtavat ympäristöväitteet Liitteessä I kielletään tietyt harhaanjohtavat ympäristöväitteet Direktiivin yleisten säännösten soveltaminen harhaanjohtaviin ympäristöväitteisiin Myös ympäristösitoumuksia sisältävien käytännesääntöjen rikkomista voidaan pitää harhaanjohtavana toimena Ympäristöväitteitä sisältäviä tuotevertailuja on arvioitava harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä esitettyjen perusteiden mukaisesti Harhaanjohtavien ympäristöväitteiden valvonta ja todistustaakka Ostokehotus Direktiivin säännökset Määritelmä Ostokehotus ja harhaanjohtavat mainitsematta jättämiset Direktiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisten tiedotusvaatimuksien soveltaminen Ostokehotus ja olennaiset tiedot muita huomioita Esimerkkejä ostokehotuksista Musta lista (liitteen I mukaiset menettelyt) Yleisiä huomioita mustasta listasta Liitteessä I oleva 9 kohta tuotteet, joita ei voida myydä laillisesti Direktiivin säännökset Liitteessä I oleva 17 kohta Tuotteet, joilla parannetaan sairauksia, toimintahäiriöitä tai epämuodostumia Direktiivin säännökset Terveysväitteet ja lääkkeisiin liittyvät väitteet Kauneustuotteet ja -hoidot sekä vastaavat FI 4 FI

5 3.4. Liitteessä I oleva 20 kohta sanan ilmainen käyttö Direktiivin säännökset Liitteessä I olevan 20 kohdan mukaisen kiellon tavoite ja sitä koskevia alustavia huomioita Säännöksen rakenne perusperiaatteet ja selkeät rikkomiset (liitteessä I olevan 20 kohdan mukainen käsite ilmainen ) Yhdistettyjä tarjouksia koskevat perusedellytykset Kylkiäiskampanjat Määräaikaiset kylkiäiskampanjat Pakettitarjoukset Pakettitarjousten tavanomaiset osat Asennuksen ja laitteiden kertakustannukset Tutustumistarjoukset uusille asiakkaille Uudet asiakkaat ja olemassa olevat tuotteet Uudet tuotteet Liitteessä I oleva 31 kohta palkinnot Direktiivin säännökset Liite I vuokaavio direktiivistä FI 5 FI

6 JOHDANTO Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, jäljempänä direktiivi, annettiin 11. toukokuuta Direktiivillä vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjunnalle ja edistetään korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttamista. Sillä varmistetaan, ettei kuluttajia johdeta harhaan ja etteivät he joudu alttiiksi aggressiiviselle markkinoinnille. Lisäksi varmistetaan, että unionin elinkeinonharjoittajien esittämät väitteet ovat selkeitä, paikkansapitäviä ja oikeiksi osoitettuja, jotta kuluttajat voivat tehdä perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia valintoja. Direktiivillä pyritään myös takaamaan, edistämään ja suojelemaan tervettä kilpailua kaupallisten menettelyjen alalla. Jäsenvaltiot ovat direktiivin antamisen jälkeen hyväksyneet kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä. Tämä aiheuttaa monia haasteita etenkin, kun otetaan huomioon täydellisen yhdenmukaistamisen oikeudelliset vaikutukset alalla, jolle ovat ominaisia kansallisten politiikkojen, toimintamallien ja täytäntöönpanomenetelmien väliset erot. On erittäin tärkeää, että kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet edistävät direktiivin yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja johdonmukaista soveltamista. Näin varmistetaan, että niin kuluttajiin kuin elinkeinonharjoittajiinkin sovelletaan samoja sääntöjä kaikkialla Euroopan unionissa. Tässä asiakirjassa annettavat ohjeet koskevat direktiivin ongelmallisina pidettyjä keskeisiä käsitteitä ja säännöksiä. Asiakirjassa esitetään käytännön esimerkkejä direktiivin soveltamisesta. Ohjeilla pyritään edistämään direktiivin täytäntöönpanon ja soveltamisen edellyttämää keskinäistä yhteisymmärrystä ja käytäntöjen lähentämistä. Asiakirjalta puuttuu kuitenkin muodollinen oikeudellinen asema. Niinpä direktiivin tulkinnasta vastaakin viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuin, jos ilmenee erimielisyyksiä. Ohjeet ovat syntyneet tuloksena yhteistyöstä, jota komissio on tehnyt jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa direktiivin antamista seuranneina vuosina. Epävirallisen työskentelymenettelyn ja monien kuulemisten jälkeen komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto laati tämän yksiköiden valmisteluasiakirjan, jossa käsitellään kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien esille tuomia kysymyksiä. Ohjeasiakirja on muuttuva asiakirja. Se on saatavilla verkossa 1, ja sitä täydennetään ja päivitetään säännöllisesti sopimattomista kaupallisista menettelyistä saatavien uusien tietojen perusteella. Se ei ole tyhjentävä mutta täydentyy sitä mukaa kun kansallisilta täytäntöönpanoviranomaisilta saadaan tietoja tai kun ilmenee uusia menettelyjä tai uusia kysymyksiä ja EU:n ja kansallinen oikeuskäytäntö kehittyy. Ohjeet tukevat myös direktiivin soveltamista koskevaa kertomusta, jonka komissio aikoo toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kesäkuussa Ks. direktiivin 18 artiklan 1 kohta. FI 6 FI

7 1. DIREKTIIVIN SOVELTAMISALA Kaupalliset menettelyt määritellään direktiivin 2 artiklan d alakohdassa: elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisillä kaupallisilla menettelyillä (jäljempänä myös kaupallisilla menettelyillä ) elinkeinonharjoittajan tointa, mainitsematta jättämistä, käyttäytymistä tai edustamista, kaupallista viestintää, mukaan lukien mainontaa ja markkinointia, joka liittyy välittömästi tuotteen myynnin edistämiseen, myymiseen tai toimittamiseen kuluttajille. Direktiivin 2 artiklan c alakohdan mukaan tuotteella tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, kiinteä omaisuus, oikeudet ja velvoitteet mukaan luettuina. Tämä määritelmä vastaa harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä 3 sekä ehdotuksessa direktiiviksi kuluttajan oikeuksista 4 olevaa tuotteen määritelmää. 3 artikla Tätä direktiiviä sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin ennen jotakin tuotetta koskevaa liiketointa ja sen jälkeen Kaupallisten menettelyjen määritelmä kattaa myynninjälkeiset menettelyt Kaupallisten menettelyjen määritelmää olisi tulkittava direktiivin soveltamisalaa koskevan 3 artiklan mukaisesti. Kaupallisia menettelyjä ei esiinny ainoastaan markkinointi- ja myynti- tai toimittamisvaiheessa vaan myös myynnin jälkeen (ks. 3 artiklan 1 kohta). Myös direktiivin johdanto-osan 13 kappaleessa viitataan sekä niihin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, joita esiintyy ilman minkäänlaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimussuhdetta, että niihin, joita esiintyy sopimuksen tekemisen jälkeen ja sen täytäntöönpanon aikana. Tätä korostetaan myös komission direktiiviehdotuksen perusteluissa 5 (59 kohdassa): Kuten edellä esitettiin, direktiivissä ei säädetä erillisestä sopimattomuusluokasta, joka koskee myynninjälkeisiä menettelyjä, vaan direktiivin säännöksiä sovelletaan ehdotuksen mukaan sekä myyntiä edeltäviin että myynninjälkeisiin kaupallisiin menettelyihin. Näin elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että myynninjälkeiset kaupalliset menettelyt ovat samojen hyvän kauppatavan vaatimusten mukaisia kuin myyntiä edeltävät kaupalliset menettelyt. Myynninjälkeisten palveluiden puuttumista ei kuitenkaan sinällään pidettäisi sopimattomana, ellei elinkeinonharjoittajan toiminta saa keskivertokuluttajaa odottamaan olennaisesti toisenlaisia myynninjälkeisiä palveluita. Esimerkkejä: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto), EUVL L 376, KOM(2008) 614 lopullinen. KOM(2003) 356 lopullinen. FI 7 FI

8 Saatavien periminen olisi katsottava direktiivin soveltamisalaan kuuluvaksi myynninjälkeisiksi kaupalliseksi menettelyksi. Kun kuluttaja on elinkeinonharjoittajalle velkaa tietyn rahasumman (kuluttajasaatavana), saatavan periminen (elinkeinonharjoittajan itsensä tai kolmannen osapuolen toteuttamana) liittyy suoraan tuotteiden myyntiin tai toimittamiseen. Myynninjälkeisten palvelujen olisi oltava elinkeinonharjoittajan lupausten mukaisia (esimerkiksi, jos myytävään tietokoneeseen kuuluu ilmainen tukipalvelu, elinkeinonharjoittaja ei saa veloittaa sen käytöstä). Vaikeat ja kohtuuttomat vaihtamisen esteet olisi myös katsottava myynninjälkeisiksi menettelyiksi. Esimerkiksi Italian täytäntöönpanoviranomainen on määrännyt teleyhtiölle sakon, koska yhtiö oli estänyt asiakkaitaan vaihtamasta palveluntarjoajaa tai viivyttänyt vaihtamista Määritelmä kattaa internetin sosiaalisessa mediassa ja hintavertailusivustoilla esiintyvät kaupalliset menettelyt Sosiaalisesta mediasta, johon kuuluvat blogit ja verkkoyhteisösivustot, on tullut tärkeitä väyliä kaupallisille ja erityisesti salaisille kaupallisille menettelyille. Elinkeinonharjoittajat käyttävät näitä väyliä toisinaan tuotteidensa myynnin edistämiseen ja mainostamiseen. Useat jäsenvaltiot ovat kertoneet esimerkiksi, että kosmetiikkayhtiöt ovat maksaneet bloginpitäjille palkkaa tuotteidensa myynnin edistämisestä ja mainostamisesta teini-ikäisille suunnatussa blogissa muiden käyttäjien tietämättä. Viranomaiset ovat näissä tilanteissa katsoneet, että kyseiset bloginpitäjät ovat harjoittaneet kaupallisten menettelyjen salaamista. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä voi esiintyä myös hintavertailusivustoilla. Niihin kuuluu kiistattomasti elinkeinonharjoittajan oma tai häneen sidoksissa oleva verkossa toimiva hintavertailupalvelu, jossa mainostetaan elinkeinonharjoittajan tuotteita. Esimerkiksi Ranskassa tuomioistuimet ovat katsoneet, että erään suuren ranskalaisen supermarketyhtiön perustama ruokakauppojen hintavertailupalvelusivusto quiestlemoinscher.com (sanatarkasti käännettynä kukaonhalvin.com ), on elinkeinonharjoittajan verkkosivusto ja vertailevan mainonnan väline 7. Ammattimaisia mutta riippumattomia hintavertailusivustoja varten elinkeinonharjoittaja ottaa selville vähittäismyyjien hintoja ja välittää näitä tietoja kuluttajille. Myös tällaiset palveluntarjoajat olisi sen vuoksi katsottava elinkeinonharjoittajiksi, joita direktiivin säännökset sitovat. Näissä tapauksissa palveluntarjoajien käyttämät kriteerit ja menetelmät sekä mahdolliset sopimussuhteet tiettyihin elinkeinonharjoittajiin olisi ilmoitettava sivustojen käyttäjille. Jos taas yksityishenkilöt tarjoavat hintavertailutietoja muuten kuin ammattimaisesti, heidän ei katsota harjoittavan kaupallisia menettelyjä. Tässäkin tapauksessa kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, kuuluvatko sivustot direktiivin soveltamisalaan. 6 7 PS TELE2-ostruzionismo migrazione, Provv. n del 03/09/ Pubblicazione Bollettino n. 36/2009 PS TISCALI-ostruzionismo passaggio a TELECOM, Provv. n del 01/10/ Pubblicazione Bollettino n. 40/2009. Tribunal de commerce de Paris Carrefour c/galaec (la coopérative groupement d'achat des centres Leclerc). FI 8 FI

9 1.3. Kattaako kaupallisten menettelyjen käsite tapaukset, joissa elinkeinonharjoittajat ostavat tuotteita kuluttajilta? Tietyt elinkeinonharjoittajat saattavat ammattitoimintansa puitteissa hankkia tuotteita kuluttajilta. Näin tekevät esimerkiksi auto- ja antiikkikauppiaat sekä käytettyjen tavaroiden kauppiaat. Direktiivissä esitetyn määritelmän mukaan kaupallisiin menettelyihin kuuluvat vain menettelyt, jotka liittyvät välittömästi tuotteen myynnin edistämiseen, myymiseen tai toimittamiseen kuluttajille. Päinvastainen tilanne, jossa elinkeinonharjoittajat hankkivat tuotteita kuluttajilta, ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. On kuitenkin tapauksia, joissa elinkeinonharjoittajan kuluttajalta hankkima tuote on kytköksissä jonkin (muun) tuotteen myynnin edistämiseen, myyntiin tai toimittamiseen kuluttajalle. Esimerkiksi moottoriajoneuvojen kaupan alalla on yleistä, että kuluttajat tekevät vaihtosopimuksia, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja ostaa käytetyn ajoneuvon kuluttajalta, joka puolestaan ostaa ajoneuvon elinkeinonharjoittajalta. Tällaisissa tapauksissa kaupallinen menettely on kaksivaiheinen: elinkeinonharjoittaja ei ostaisi ajoneuvoa, jollei hän myisi autoa kuluttajalle. Näin ollen koko menettely kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Tapauksissa, joissa edellä kuvattua kytköstä ei voida todeta, jäsenvaltiot voivat joka tapauksessa ulottaa kansallisen lainsäädännön tai oikeuskäytännön kautta direktiivin soveltamisalan käsittämään myynnin kuluttajalta liikeyritykselle, mikäli se on EU:n lainsäädännön mukaista. Yhdistyneen kuningaskunnan ohjeissa, jotka koskevat direktiivin täytäntöönpanoon käytettäviä asetuksia 8, annetaan seuraava esimerkki: elinkeinonharjoittajana toimiva kiinalaisen keramiikan asiantuntija kertoo kuluttajalle, että tämän kauppaama Ming-maljakko on väärennös. Jos se ei ole väärennös, toteamuksessa on todennäköisesti kyse harhaanjohtavasta toimesta Myynninedistäminen kuuluu direktiivin soveltamisalaan Kaupalliset menettelyt, kuten yhdistetyt tarjoukset ja kytkykauppatarjoukset, alennukset, hinnanalennukset, alennusmyynnit, kaupalliset arvontapelit, kilpailut ja etusetelit kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, joten niihin sovelletaan direktiivin säännöksiä. Kaupallisten menettelyjen määritelmässä viitataan selvästi myynninedistämiseen, kun ne määritellään menettelyiksi, jotka liittyvät välittömästi tuotteen myynnin edistämiseen, myymiseen tai toimittamiseen kuluttajille. Direktiivissä on useita myynninedistämiskäytäntöjä koskevia säännöksiä (muun muassa erityiseen hintaetuun liittyviä harhaanjohtavia toimia koskeva 6 artiklan d alakohta; liitteessä I oleva 5 kohta (täkymainonta) 7 kohta (erikoistarjoukset), 19 ja 31 kohta (palkinnot, kilpailut) ja 20 kohta (ilmaistarjoukset)). 8 Consumer protection from unfair trading ohjeet Yhdistyneen kuningaskunnan asetuksista (toukokuu 2008), joilla pannaan täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi Office of Fair Trading/ Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. FI 9 FI

10 Näitä kysymyksiä on selvitetty unionin tuomioistuimen asiassa Total Belgium antamassa tuomiossa 9. [ ]yhdistetyt tarjoukset ovat kaupallisia toimia, jotka kuuluvat selvästi joidenkin toimijoiden kaupalliseen strategiaan ja joilla pyritään välittömästi edistämään niiden myyntiä ja menekkiä. Tästä seuraa, että ne hyvinkin ovat direktiivin 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuja kaupallisia menettelyjä ja että ne näin ollen kuuluvat sen soveltamisalaan. (50 kohta). Julkisasiamiehen tässä asiassa esittämän ratkaisuehdotuksen 69 kohdan mukaan yhdistetyt tarjoukset perustuvat vähintään kahden erilaisen tavaraa tai palvelua koskevan tarjouksen kytkemiseen yhdeksi myyntiyksiköksi... liiketaloudelliselta kannalta tarkasteltuna yhdistetyt tarjoukset edustavat hinta- ja viestintäpoliittisia toimenpiteitä, kahta markkinoinnin tärkeimmistä politiikoista. Unionin tuomioistuin tulee täsmentämään direktiivin soveltamisalaa tuomioissa, jotka se antaa seuraavissa asioissa: C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft (ennakkoratkaisu Saksa). Tässä asiassa on kyse kansallisesta kiellosta, joka koskee tavaran tai palvelun hankinnan asettamista palkintokilpailuun tai arvontapeliin osallistumisen edellytykseksi. Julkisasiamies totesi esittämässään ratkaisuehdotuksessa, että tällaiset yhdistetyt tarjoukset ovat kaupallisia menettelyjä ja kuuluvat direktiivin soveltamisalaan 10. C-540/08 Mediaprint Zeitungs (ennakkoratkaisu Itävalta). Asia koskee kansallista säännöstöä, jossa kielletään sanomalehtien. aikakausjulkaisujen tai muiden tavaroiden ja palvelujen ostoon liittyvä ilmaisten palkintojen tarjoaminen. C-522/08 Telekomunikacja Polska (ennakkoratkaisu Puola). Asia koskee televiestintäalan kansallista lainsäädäntöä, jossa kielletään muiden palvelujen tai laitteen hankkimisen asettaminen telepalvelujen myymisen ehdoksi Rahoitusalaan liittyvät kaupalliset menettelyt kuuluvat direktiivin soveltamisalaan 3 artiklan 9 kohta Direktiivissä 2002/65/EY määriteltyjen rahoituspalvelujen sekä kiinteän omaisuuden osalta jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksia, jotka ovat ohjailevampia tai rajoittavampia kuin tämä direktiivi alalla, jota se lähentää Yhdistetyt asiat C-261/07, VTB-VAB NV v. Total Belgium NV ja C-299/07, Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV, tuomio Julkisasiamiehen esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-304/08. FI 10 FI

11 Direktiivin 2002/65/EY 11 mukaan rahoituspalveluilla tarkoitetaan pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilöllisiä eläkejärjestely-, sijoitus- tai maksupalveluja. Esimerkkejä sopimattomista kaupallisista menettelyistä rahoitusalalla Rahoituspalvelut kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, ja niihin sovelletaan direktiivin säännöksiä, kuten liitettä I ( musta lista ). Kuten johdanto-osan 10 kappaleessa mainitaan, direktiivillä tarjotaan kuluttajille suojaa, kun erityistä alakohtaista yhteisön lainsäädäntöä ei ole olemassa, ja kielletään elinkeinonharjoittajia luomasta vääriä vaikutelmia tuotteiden luonteesta. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat monimutkaiset tuotteet, joihin liittyy kuluttajan kannalta suuri riski, kuten tietyt rahoituspalvelutuotteet.. Kansalliset viranomaiset ovat jo soveltaneet direktiivin säännöksiä tällä alalla. Kreikan 12 ja Belgian viranomaiset ovat jo ryhtyneet oikeustoimiin niitä pankkeja vastaan, jotka olivat antaneet harhaanjohtavia tietoja tietyille rahoitustuotteille ja etenkin Lehman Brothersin joukkovelkakirjoille ominaisista riskeistä. Päättäessään, olivatko edellä mainitut menettelyt olleet harhaanjohtavia, Kreikan viranomaiset ottivat huomioon, että pankit olivat kohdistaneet näiden joukkovelkakirjojen myynnin tämäntyyppisiin rahoitustuotteisiin perehtyneiden ammattimaisten sijoittajien sijasta kuluttajiin jotka olivat tavallisia käyttötilin haltijoita. Vähittäisrahoituspalveluista 22. syyskuuta 2009 annetussa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa 13 määriteltiin muita rahoitusalalla esiintyviä ongelmallisia kaupallisia menettelyjä, joista esimerkkinä ovat pankkimaksujen epäselvyys, jonka vuoksi kuluttajien on melkein mahdotonta vertailla kaikkea markkinoilla olevaa tarjontaa järjestelmällisesti 14 ennen sopimuksen tekemistä annettujen tietojen riittämättömyys ja vaikeaselkoisuus (monimutkainen kieli, tärkeitä tietoja pienellä kirjasinkoolla, sivukaupalla tietoja annetaan vasta vähän ennen sopimuksen allekirjoittamista). Tästä seuraa, että kuluttajat eivät saa riittävästi tietoa rahoitustuotteen ominaisuuksista (esimerkiksi koroista, odotetusta tuotosta ja kustannuksista) mahdolliset esteet käyttötilien vaihtamisessa toiseen pankkiin. Nämä menettelyt voidaan direktiivin mukaisesti katsoa harhaanjohtaviksi: kuluttajille annettavat tiedot eivät saa olla vääriä eivätkä harhaanjohtavia etenkään rahoitustuotteeseen tai -palveluun sisältyvien etujen, odotettujen tulosten ja riskien osalta. Maksut (esimerkiksi tilinylitysmaksut) olisi esitettävä ja laskettava selkeällä tavalla. Tosiasiallisesti virheetöntä tietoa ei direktiivin mukaisesti saa esittää harhaanjohtavalla tavalla. Direktiivissä määritellään lisäksi perusteet, joita käytetään arvioitaessa aggressiivisia menettelyjä, kuten vaikeiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta, EYVL L 271, , s. 16. Kehitysministeriön kuluttajaosasto ja kuluttajansuojaosasto määräsivät 27. maaliskuuta 2009 Ateenassa toimivalle Citibank PLC -yhtiölle euron sakon. Ks. perusteellinen selvitys pankkimaksuista osoitteessa FI 11 FI

12 kohtuuttomien sopimuksen ulkopuolisten esteiden käyttämistä silloin, kun kuluttaja haluaa päättää sopimuksen tai vaihtaa elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinonharjoittajan vaihtamiseen liittyvät esteet voidaan siksi katsoa aggressiivisiksi menettelyiksi 15. Kuluttajia suojataan tietojen vaikeaselkoisuudelta myös maksupalveludirektiivissä 16, kun on kyse maksupalveluista, joita ovat määritelmän mukaisesti palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä (41 artikla). Komission yksiköt tekevät yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa direktiivin täytäntöönpanemiseksi rahoitusalalla ja voivat täydentää ohjeita sitä mukaa, kun ilmenee uusia tapauksia ja saadaan uusia esimerkkejä. Yhdenmukaistamista koskeva vähimmäislauseke Direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat säännellä tällä alalla esiintyviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä direktiiviä ohjailevammin, mikä tarkoittaa, että direktiivillä ei kokonaan yhdenmukaisteta rahoituspalvelujen alan sopimattomien kaupallisten menettelyjen sääntelyyn sovellettavia kansallisia sääntöjä. Johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan lisäksi, että rahoituspalvelut ja kiinteä omaisuus edellyttävät monimutkaisuutensa ja niihin sisältyvien suurten riskien vuoksi yksityiskohtaisia vaatimuksia, elinkeinonharjoittajille asetettavat positiiviset velvoitteet mukaan luettuina. Tämän vuoksi tällä direktiivillä ei rahoituspalvelujen ja kiinteän omaisuuden alalla rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta antaa tätä direktiiviä tiukempia säännöksiä kuluttajien taloudellisten etujen suojelemiseksi.. Esimerkkejä: Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansalliset säännökset, joissa kielletään rahoituspalvelujen yhdistetyt tarjoukset 17, jos nämä säännökset ovat muuten EU:n lainsäädännön mukaisia. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa vaatimuksia, jotka koskevat rahoitustuotteista annettavia yksityiskohtaisia tietoja tai vakiolomakkeita. Suhde erityisdirektiiveihin Direktiivillä täydennetään niitä olemassa olevia muita direktiivejä, joissa annetaan yksityiskohtaisempia säännöksiä rahoitusalan kaupallisista menettelyistä Euroopan pankkialan komitea on hyväksynyt pankkitilin siirtämistä koskevat yhteiset periaatteet, jotka oli määrä ottaa käyttöön 1. marraskuuta Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta, EUVL L 319, , s Yhdistettyjä tarjouksia koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ei sovelleta rahoitusalaan 3 artiklan 9 kohdan nojalla. FI 12 FI

13 Esimerkiksi kulutusluottoja koskevassa direktiivissä 18 on erityisiä säännöksiä luottosopimuksia koskevasta mainonnasta (mainonnassa on ilmoitettava esimerkiksi lainakorko, luoton kokonaismäärä, todellinen vuosikorko ja tapauksen mukaan luottosopimuksen kesto) samoin kuin luettelo vakiotiedoista, jotka on annettava kuluttajille ennen sopimusta, jotta nämä voivat erityisesti vertailla eri tarjouksia keskenään. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä täydennetään näitä erityisvaatimuksia. Sitä sovelletaan esimerkiksi tapauksiin, joissa mainonnassa esitetään tietoja harhaanjohtavasti tai palveluntarjoaja käyttää aggressiivisia kaupallisia menettelyjä. Maksupalveludirektiivissä (direktiivissä 2007/64/EY) on vaatimuksia, jotka koskevat kuluttajille tarjottavien maksupalvelujen alalla ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja (37 39 ja 42 artikla) sekä näiden tietojen esittämistapaa (36 ja 41 artikla). Direktiivi ja maksupalveludirektiivi ovat soveltamisalaltaan päällekkäisiä vain pieneltä osin, sillä maksupalveludirektiiviä sovelletaan vain maksupalveluihin (kun direktiiviä sovelletaan suurempaan joukkoon yritysten ja kuluttajien välisiä (business-to-consumers, B2C) rahoituspalveluja). Tällä suppealla alueella maksupalveludirektiivissä on erityissäännöksiä tiedoista, jotka on annettava kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä esitettäessä ostokehotusta, sekä ennen sopimusta annettavien tietojen toimittamistavasta, joten se on lex specialis -säädös suhteessa direktiiviin. Direktiiviä sovelletaan edelleen tämän alueen ulkopuolella, ja se täydentää näin ollen maksupalveludirektiiviä (ks. maksupalveludirektiivin johdanto-osan 22 kappale). Direktiiviä sovelletaan esimerkiksi maksupalvelujen mainostamiseen ja aggressiiviseen myyntiin Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu kaupalliset menettelyt, jotka eivät vahingoita kuluttajien taloudellisia etuja 1 artikla Tämän direktiivin tarkoituksena on tukea sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavuttaa korkeatasoinen kuluttajansuoja lähentämällä jäsenvaltioiden lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat kuluttajien taloudellisia etuja vahingoittavia sopimattomia kaupallisia menettelyjä. Direktiivin 1 artiklassa säädetään nimenomaisesti kuluttajien taloudellisia etuja vahingoittavia menettelyjä koskevan lainsäädännön lähentämisestä. Kansalliset säännöt, joilla pyritään suojelemaan muita kuin taloudellisia etuja, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Direktiivillä ei siis rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia asettaa lisäsääntöjä ja rajoittavampia sääntöjä, joilla säännellään kaupallisia menettelyjä kuluttajien terveyden ja turvallisuuden (ks. direktiivin 3 artiklan 3 kohta) tai ympäristön suojelemiseksi. Direktiivin soveltamisalaan eivät myöskään kuulu makuasioihin ja säädyllisyyskysymyksiin liittyvät kansalliset säännöt, jotka koskevat kaupallisia menettelyjä, myös markkinointia ja mainontaa. Johdanto-osan 7 kappaleen mukaan [tässä direktiivissä] ei puututa makuasioihin ja säädyllisyyskysymyksiin liittyviin oikeudellisiin vaatimuksiin, jotka poikkeavat suuresti toisistaan eri jäsenvaltioissa. Kadulla tapahtuvan kaupallisen yhteydenoton kaltaisia 18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta, EUVL L 133, , s. 66. FI 13 FI

14 kaupallisia menettelyjä voidaan pitää epätoivottavina jäsenvaltioissa kulttuurisista syistä. Jäsenvaltioiden pitäisi sen vuoksi jatkossakin voida yhteisön lainsäädäntöä noudattaen kieltää alueellaan kaupallisia menettelyjä makuasioihin ja säädyllisyyskysymyksiin liittyvistä syistä, vaikka kyseisillä menettelyillä ei rajoitettaisikaan kuluttajan valinnanvapautta. Tätä direktiiviä ja erityisesti siihen sisältyviä yleislausekkeita sovellettaessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yksittäisen tapauksen olosuhteisiin. Direktiivin soveltamisalaan eivät siis kuulu kansalliset säännöt, joilla säännellään ihmisarvon suojaamista, sukupuoleen, rotuun ja uskontoon perustuvan syrjinnän torjumista tai alastomuuden, väkivallan tai epäsosiaalisen käyttäytymisen kuvaamista ja jotka koskevat kaupallisia menettelyjä, myös markkinointia ja mainontaa. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä säännöistä, jotka edellä esitetyn perusteella eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan: kansalliset kiellot tai direktiiviä tiukemmat säännöt, joilla säännellään verkossa pelattavien väkivaltaisten videopelien markkinointia kansalliset säännöt, joilla kielletään lapsille tarkoitettujen sotalelujen mainonta. FI 14 FI

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

10517/11 HKE/tan DG C

10517/11 HKE/tan DG C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (OR. en) 10517/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0064 (NLE) ATO 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisyritykselle Hochtemperatur-

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot