KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA VARTEN FI 1 FI

2 Joulukuu 2009 Vastuuvapauslauseke Tämä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston yksiköiden laatima asiakirja ei voi oikeudellisesti sitoa komissiota toimielimenä. On huomattava, ettei tässä asiakirjassa voida esittää yhteisön lainsäädännön virallista tulkintaa jostain yksittäisestä tilanteesta. Siinä ei myöskään anneta oikeudellista neuvontaa kansalliseen lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Direktiivin soveltamisala Kaupallisten menettelyjen määritelmä kattaa myynninjälkeiset menettelyt Määritelmä kattaa internetin sosiaalisessa mediassa ja hintavertailusivustoilla esiintyvät kaupalliset menettelyt Kattaako kaupallisten menettelyjen käsite tapaukset, joissa elinkeinonharjoittajat ostavat tuotteita kuluttajilta? Myynninedistäminen kuuluu direktiivin soveltamisalaan Rahoitusalaan liittyvät kaupalliset menettelyt kuuluvat direktiivin soveltamisalaan Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu kaupalliset menettelyt, jotka eivät vahingoita kuluttajien taloudellisia etuja Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu kaupalliset menettelyt, jotka vahingoittavat vain kilpailijoiden taloudellisia etuja tai liittyvät elinkeinonharjoittajien välisiin liiketoimiin Elinkeinonharjoittajan käsite Direktiivin ja kansallisen lainsäädännön sekä muun EU:n lainsäädännön välinen suhde Direktiivin ja itsesääntelyn välinen ero Direktiivin säännökset Itsesääntelyn roolia koskevia yleisiä huomioita Direktiivin yleiset säännökset Kaupallisen ratkaisun käsite Määritelmät ja yleiset huomiot Ostopäätös Kaupallisen ratkaisun merkitys Keskivertokuluttaja Direktiivin säännökset Oikeuskäytäntö ja ohjeet Haavoittuvat kuluttajat Direktiivin säännökset Haavoittuvat kuluttajat arviointiperusteet Ennakoitavuuden vaatimus Harhaanjohtavat toimet FI 3 FI

4 Direktiivin säännökset Yleisiä huomioita Yleiset harhaanjohtavat tiedot Sekaannusta aiheuttava markkinointi Harhaanjohtavat ympäristöväitteet Johdanto/määritelmä Yhteenveto ympäristöväitteitä koskevasta EU:n erityislainsäädännöstä Direktiivi ja harhaanjohtavat ympäristöväitteet Liitteessä I kielletään tietyt harhaanjohtavat ympäristöväitteet Direktiivin yleisten säännösten soveltaminen harhaanjohtaviin ympäristöväitteisiin Myös ympäristösitoumuksia sisältävien käytännesääntöjen rikkomista voidaan pitää harhaanjohtavana toimena Ympäristöväitteitä sisältäviä tuotevertailuja on arvioitava harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä esitettyjen perusteiden mukaisesti Harhaanjohtavien ympäristöväitteiden valvonta ja todistustaakka Ostokehotus Direktiivin säännökset Määritelmä Ostokehotus ja harhaanjohtavat mainitsematta jättämiset Direktiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisten tiedotusvaatimuksien soveltaminen Ostokehotus ja olennaiset tiedot muita huomioita Esimerkkejä ostokehotuksista Musta lista (liitteen I mukaiset menettelyt) Yleisiä huomioita mustasta listasta Liitteessä I oleva 9 kohta tuotteet, joita ei voida myydä laillisesti Direktiivin säännökset Liitteessä I oleva 17 kohta Tuotteet, joilla parannetaan sairauksia, toimintahäiriöitä tai epämuodostumia Direktiivin säännökset Terveysväitteet ja lääkkeisiin liittyvät väitteet Kauneustuotteet ja -hoidot sekä vastaavat FI 4 FI

5 3.4. Liitteessä I oleva 20 kohta sanan ilmainen käyttö Direktiivin säännökset Liitteessä I olevan 20 kohdan mukaisen kiellon tavoite ja sitä koskevia alustavia huomioita Säännöksen rakenne perusperiaatteet ja selkeät rikkomiset (liitteessä I olevan 20 kohdan mukainen käsite ilmainen ) Yhdistettyjä tarjouksia koskevat perusedellytykset Kylkiäiskampanjat Määräaikaiset kylkiäiskampanjat Pakettitarjoukset Pakettitarjousten tavanomaiset osat Asennuksen ja laitteiden kertakustannukset Tutustumistarjoukset uusille asiakkaille Uudet asiakkaat ja olemassa olevat tuotteet Uudet tuotteet Liitteessä I oleva 31 kohta palkinnot Direktiivin säännökset Liite I vuokaavio direktiivistä FI 5 FI

6 JOHDANTO Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, jäljempänä direktiivi, annettiin 11. toukokuuta Direktiivillä vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjunnalle ja edistetään korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttamista. Sillä varmistetaan, ettei kuluttajia johdeta harhaan ja etteivät he joudu alttiiksi aggressiiviselle markkinoinnille. Lisäksi varmistetaan, että unionin elinkeinonharjoittajien esittämät väitteet ovat selkeitä, paikkansapitäviä ja oikeiksi osoitettuja, jotta kuluttajat voivat tehdä perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia valintoja. Direktiivillä pyritään myös takaamaan, edistämään ja suojelemaan tervettä kilpailua kaupallisten menettelyjen alalla. Jäsenvaltiot ovat direktiivin antamisen jälkeen hyväksyneet kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä. Tämä aiheuttaa monia haasteita etenkin, kun otetaan huomioon täydellisen yhdenmukaistamisen oikeudelliset vaikutukset alalla, jolle ovat ominaisia kansallisten politiikkojen, toimintamallien ja täytäntöönpanomenetelmien väliset erot. On erittäin tärkeää, että kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet edistävät direktiivin yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja johdonmukaista soveltamista. Näin varmistetaan, että niin kuluttajiin kuin elinkeinonharjoittajiinkin sovelletaan samoja sääntöjä kaikkialla Euroopan unionissa. Tässä asiakirjassa annettavat ohjeet koskevat direktiivin ongelmallisina pidettyjä keskeisiä käsitteitä ja säännöksiä. Asiakirjassa esitetään käytännön esimerkkejä direktiivin soveltamisesta. Ohjeilla pyritään edistämään direktiivin täytäntöönpanon ja soveltamisen edellyttämää keskinäistä yhteisymmärrystä ja käytäntöjen lähentämistä. Asiakirjalta puuttuu kuitenkin muodollinen oikeudellinen asema. Niinpä direktiivin tulkinnasta vastaakin viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuin, jos ilmenee erimielisyyksiä. Ohjeet ovat syntyneet tuloksena yhteistyöstä, jota komissio on tehnyt jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa direktiivin antamista seuranneina vuosina. Epävirallisen työskentelymenettelyn ja monien kuulemisten jälkeen komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto laati tämän yksiköiden valmisteluasiakirjan, jossa käsitellään kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien esille tuomia kysymyksiä. Ohjeasiakirja on muuttuva asiakirja. Se on saatavilla verkossa 1, ja sitä täydennetään ja päivitetään säännöllisesti sopimattomista kaupallisista menettelyistä saatavien uusien tietojen perusteella. Se ei ole tyhjentävä mutta täydentyy sitä mukaa kun kansallisilta täytäntöönpanoviranomaisilta saadaan tietoja tai kun ilmenee uusia menettelyjä tai uusia kysymyksiä ja EU:n ja kansallinen oikeuskäytäntö kehittyy. Ohjeet tukevat myös direktiivin soveltamista koskevaa kertomusta, jonka komissio aikoo toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kesäkuussa Ks. direktiivin 18 artiklan 1 kohta. FI 6 FI

7 1. DIREKTIIVIN SOVELTAMISALA Kaupalliset menettelyt määritellään direktiivin 2 artiklan d alakohdassa: elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisillä kaupallisilla menettelyillä (jäljempänä myös kaupallisilla menettelyillä ) elinkeinonharjoittajan tointa, mainitsematta jättämistä, käyttäytymistä tai edustamista, kaupallista viestintää, mukaan lukien mainontaa ja markkinointia, joka liittyy välittömästi tuotteen myynnin edistämiseen, myymiseen tai toimittamiseen kuluttajille. Direktiivin 2 artiklan c alakohdan mukaan tuotteella tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, kiinteä omaisuus, oikeudet ja velvoitteet mukaan luettuina. Tämä määritelmä vastaa harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä 3 sekä ehdotuksessa direktiiviksi kuluttajan oikeuksista 4 olevaa tuotteen määritelmää. 3 artikla Tätä direktiiviä sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin ennen jotakin tuotetta koskevaa liiketointa ja sen jälkeen Kaupallisten menettelyjen määritelmä kattaa myynninjälkeiset menettelyt Kaupallisten menettelyjen määritelmää olisi tulkittava direktiivin soveltamisalaa koskevan 3 artiklan mukaisesti. Kaupallisia menettelyjä ei esiinny ainoastaan markkinointi- ja myynti- tai toimittamisvaiheessa vaan myös myynnin jälkeen (ks. 3 artiklan 1 kohta). Myös direktiivin johdanto-osan 13 kappaleessa viitataan sekä niihin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, joita esiintyy ilman minkäänlaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimussuhdetta, että niihin, joita esiintyy sopimuksen tekemisen jälkeen ja sen täytäntöönpanon aikana. Tätä korostetaan myös komission direktiiviehdotuksen perusteluissa 5 (59 kohdassa): Kuten edellä esitettiin, direktiivissä ei säädetä erillisestä sopimattomuusluokasta, joka koskee myynninjälkeisiä menettelyjä, vaan direktiivin säännöksiä sovelletaan ehdotuksen mukaan sekä myyntiä edeltäviin että myynninjälkeisiin kaupallisiin menettelyihin. Näin elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että myynninjälkeiset kaupalliset menettelyt ovat samojen hyvän kauppatavan vaatimusten mukaisia kuin myyntiä edeltävät kaupalliset menettelyt. Myynninjälkeisten palveluiden puuttumista ei kuitenkaan sinällään pidettäisi sopimattomana, ellei elinkeinonharjoittajan toiminta saa keskivertokuluttajaa odottamaan olennaisesti toisenlaisia myynninjälkeisiä palveluita. Esimerkkejä: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto), EUVL L 376, KOM(2008) 614 lopullinen. KOM(2003) 356 lopullinen. FI 7 FI

8 Saatavien periminen olisi katsottava direktiivin soveltamisalaan kuuluvaksi myynninjälkeisiksi kaupalliseksi menettelyksi. Kun kuluttaja on elinkeinonharjoittajalle velkaa tietyn rahasumman (kuluttajasaatavana), saatavan periminen (elinkeinonharjoittajan itsensä tai kolmannen osapuolen toteuttamana) liittyy suoraan tuotteiden myyntiin tai toimittamiseen. Myynninjälkeisten palvelujen olisi oltava elinkeinonharjoittajan lupausten mukaisia (esimerkiksi, jos myytävään tietokoneeseen kuuluu ilmainen tukipalvelu, elinkeinonharjoittaja ei saa veloittaa sen käytöstä). Vaikeat ja kohtuuttomat vaihtamisen esteet olisi myös katsottava myynninjälkeisiksi menettelyiksi. Esimerkiksi Italian täytäntöönpanoviranomainen on määrännyt teleyhtiölle sakon, koska yhtiö oli estänyt asiakkaitaan vaihtamasta palveluntarjoajaa tai viivyttänyt vaihtamista Määritelmä kattaa internetin sosiaalisessa mediassa ja hintavertailusivustoilla esiintyvät kaupalliset menettelyt Sosiaalisesta mediasta, johon kuuluvat blogit ja verkkoyhteisösivustot, on tullut tärkeitä väyliä kaupallisille ja erityisesti salaisille kaupallisille menettelyille. Elinkeinonharjoittajat käyttävät näitä väyliä toisinaan tuotteidensa myynnin edistämiseen ja mainostamiseen. Useat jäsenvaltiot ovat kertoneet esimerkiksi, että kosmetiikkayhtiöt ovat maksaneet bloginpitäjille palkkaa tuotteidensa myynnin edistämisestä ja mainostamisesta teini-ikäisille suunnatussa blogissa muiden käyttäjien tietämättä. Viranomaiset ovat näissä tilanteissa katsoneet, että kyseiset bloginpitäjät ovat harjoittaneet kaupallisten menettelyjen salaamista. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä voi esiintyä myös hintavertailusivustoilla. Niihin kuuluu kiistattomasti elinkeinonharjoittajan oma tai häneen sidoksissa oleva verkossa toimiva hintavertailupalvelu, jossa mainostetaan elinkeinonharjoittajan tuotteita. Esimerkiksi Ranskassa tuomioistuimet ovat katsoneet, että erään suuren ranskalaisen supermarketyhtiön perustama ruokakauppojen hintavertailupalvelusivusto quiestlemoinscher.com (sanatarkasti käännettynä kukaonhalvin.com ), on elinkeinonharjoittajan verkkosivusto ja vertailevan mainonnan väline 7. Ammattimaisia mutta riippumattomia hintavertailusivustoja varten elinkeinonharjoittaja ottaa selville vähittäismyyjien hintoja ja välittää näitä tietoja kuluttajille. Myös tällaiset palveluntarjoajat olisi sen vuoksi katsottava elinkeinonharjoittajiksi, joita direktiivin säännökset sitovat. Näissä tapauksissa palveluntarjoajien käyttämät kriteerit ja menetelmät sekä mahdolliset sopimussuhteet tiettyihin elinkeinonharjoittajiin olisi ilmoitettava sivustojen käyttäjille. Jos taas yksityishenkilöt tarjoavat hintavertailutietoja muuten kuin ammattimaisesti, heidän ei katsota harjoittavan kaupallisia menettelyjä. Tässäkin tapauksessa kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, kuuluvatko sivustot direktiivin soveltamisalaan. 6 7 PS TELE2-ostruzionismo migrazione, Provv. n del 03/09/ Pubblicazione Bollettino n. 36/2009 PS TISCALI-ostruzionismo passaggio a TELECOM, Provv. n del 01/10/ Pubblicazione Bollettino n. 40/2009. Tribunal de commerce de Paris Carrefour c/galaec (la coopérative groupement d'achat des centres Leclerc). FI 8 FI

9 1.3. Kattaako kaupallisten menettelyjen käsite tapaukset, joissa elinkeinonharjoittajat ostavat tuotteita kuluttajilta? Tietyt elinkeinonharjoittajat saattavat ammattitoimintansa puitteissa hankkia tuotteita kuluttajilta. Näin tekevät esimerkiksi auto- ja antiikkikauppiaat sekä käytettyjen tavaroiden kauppiaat. Direktiivissä esitetyn määritelmän mukaan kaupallisiin menettelyihin kuuluvat vain menettelyt, jotka liittyvät välittömästi tuotteen myynnin edistämiseen, myymiseen tai toimittamiseen kuluttajille. Päinvastainen tilanne, jossa elinkeinonharjoittajat hankkivat tuotteita kuluttajilta, ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. On kuitenkin tapauksia, joissa elinkeinonharjoittajan kuluttajalta hankkima tuote on kytköksissä jonkin (muun) tuotteen myynnin edistämiseen, myyntiin tai toimittamiseen kuluttajalle. Esimerkiksi moottoriajoneuvojen kaupan alalla on yleistä, että kuluttajat tekevät vaihtosopimuksia, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja ostaa käytetyn ajoneuvon kuluttajalta, joka puolestaan ostaa ajoneuvon elinkeinonharjoittajalta. Tällaisissa tapauksissa kaupallinen menettely on kaksivaiheinen: elinkeinonharjoittaja ei ostaisi ajoneuvoa, jollei hän myisi autoa kuluttajalle. Näin ollen koko menettely kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Tapauksissa, joissa edellä kuvattua kytköstä ei voida todeta, jäsenvaltiot voivat joka tapauksessa ulottaa kansallisen lainsäädännön tai oikeuskäytännön kautta direktiivin soveltamisalan käsittämään myynnin kuluttajalta liikeyritykselle, mikäli se on EU:n lainsäädännön mukaista. Yhdistyneen kuningaskunnan ohjeissa, jotka koskevat direktiivin täytäntöönpanoon käytettäviä asetuksia 8, annetaan seuraava esimerkki: elinkeinonharjoittajana toimiva kiinalaisen keramiikan asiantuntija kertoo kuluttajalle, että tämän kauppaama Ming-maljakko on väärennös. Jos se ei ole väärennös, toteamuksessa on todennäköisesti kyse harhaanjohtavasta toimesta Myynninedistäminen kuuluu direktiivin soveltamisalaan Kaupalliset menettelyt, kuten yhdistetyt tarjoukset ja kytkykauppatarjoukset, alennukset, hinnanalennukset, alennusmyynnit, kaupalliset arvontapelit, kilpailut ja etusetelit kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, joten niihin sovelletaan direktiivin säännöksiä. Kaupallisten menettelyjen määritelmässä viitataan selvästi myynninedistämiseen, kun ne määritellään menettelyiksi, jotka liittyvät välittömästi tuotteen myynnin edistämiseen, myymiseen tai toimittamiseen kuluttajille. Direktiivissä on useita myynninedistämiskäytäntöjä koskevia säännöksiä (muun muassa erityiseen hintaetuun liittyviä harhaanjohtavia toimia koskeva 6 artiklan d alakohta; liitteessä I oleva 5 kohta (täkymainonta) 7 kohta (erikoistarjoukset), 19 ja 31 kohta (palkinnot, kilpailut) ja 20 kohta (ilmaistarjoukset)). 8 Consumer protection from unfair trading ohjeet Yhdistyneen kuningaskunnan asetuksista (toukokuu 2008), joilla pannaan täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi Office of Fair Trading/ Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. FI 9 FI

10 Näitä kysymyksiä on selvitetty unionin tuomioistuimen asiassa Total Belgium antamassa tuomiossa 9. [ ]yhdistetyt tarjoukset ovat kaupallisia toimia, jotka kuuluvat selvästi joidenkin toimijoiden kaupalliseen strategiaan ja joilla pyritään välittömästi edistämään niiden myyntiä ja menekkiä. Tästä seuraa, että ne hyvinkin ovat direktiivin 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuja kaupallisia menettelyjä ja että ne näin ollen kuuluvat sen soveltamisalaan. (50 kohta). Julkisasiamiehen tässä asiassa esittämän ratkaisuehdotuksen 69 kohdan mukaan yhdistetyt tarjoukset perustuvat vähintään kahden erilaisen tavaraa tai palvelua koskevan tarjouksen kytkemiseen yhdeksi myyntiyksiköksi... liiketaloudelliselta kannalta tarkasteltuna yhdistetyt tarjoukset edustavat hinta- ja viestintäpoliittisia toimenpiteitä, kahta markkinoinnin tärkeimmistä politiikoista. Unionin tuomioistuin tulee täsmentämään direktiivin soveltamisalaa tuomioissa, jotka se antaa seuraavissa asioissa: C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft (ennakkoratkaisu Saksa). Tässä asiassa on kyse kansallisesta kiellosta, joka koskee tavaran tai palvelun hankinnan asettamista palkintokilpailuun tai arvontapeliin osallistumisen edellytykseksi. Julkisasiamies totesi esittämässään ratkaisuehdotuksessa, että tällaiset yhdistetyt tarjoukset ovat kaupallisia menettelyjä ja kuuluvat direktiivin soveltamisalaan 10. C-540/08 Mediaprint Zeitungs (ennakkoratkaisu Itävalta). Asia koskee kansallista säännöstöä, jossa kielletään sanomalehtien. aikakausjulkaisujen tai muiden tavaroiden ja palvelujen ostoon liittyvä ilmaisten palkintojen tarjoaminen. C-522/08 Telekomunikacja Polska (ennakkoratkaisu Puola). Asia koskee televiestintäalan kansallista lainsäädäntöä, jossa kielletään muiden palvelujen tai laitteen hankkimisen asettaminen telepalvelujen myymisen ehdoksi Rahoitusalaan liittyvät kaupalliset menettelyt kuuluvat direktiivin soveltamisalaan 3 artiklan 9 kohta Direktiivissä 2002/65/EY määriteltyjen rahoituspalvelujen sekä kiinteän omaisuuden osalta jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksia, jotka ovat ohjailevampia tai rajoittavampia kuin tämä direktiivi alalla, jota se lähentää Yhdistetyt asiat C-261/07, VTB-VAB NV v. Total Belgium NV ja C-299/07, Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV, tuomio Julkisasiamiehen esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-304/08. FI 10 FI

11 Direktiivin 2002/65/EY 11 mukaan rahoituspalveluilla tarkoitetaan pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilöllisiä eläkejärjestely-, sijoitus- tai maksupalveluja. Esimerkkejä sopimattomista kaupallisista menettelyistä rahoitusalalla Rahoituspalvelut kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, ja niihin sovelletaan direktiivin säännöksiä, kuten liitettä I ( musta lista ). Kuten johdanto-osan 10 kappaleessa mainitaan, direktiivillä tarjotaan kuluttajille suojaa, kun erityistä alakohtaista yhteisön lainsäädäntöä ei ole olemassa, ja kielletään elinkeinonharjoittajia luomasta vääriä vaikutelmia tuotteiden luonteesta. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat monimutkaiset tuotteet, joihin liittyy kuluttajan kannalta suuri riski, kuten tietyt rahoituspalvelutuotteet.. Kansalliset viranomaiset ovat jo soveltaneet direktiivin säännöksiä tällä alalla. Kreikan 12 ja Belgian viranomaiset ovat jo ryhtyneet oikeustoimiin niitä pankkeja vastaan, jotka olivat antaneet harhaanjohtavia tietoja tietyille rahoitustuotteille ja etenkin Lehman Brothersin joukkovelkakirjoille ominaisista riskeistä. Päättäessään, olivatko edellä mainitut menettelyt olleet harhaanjohtavia, Kreikan viranomaiset ottivat huomioon, että pankit olivat kohdistaneet näiden joukkovelkakirjojen myynnin tämäntyyppisiin rahoitustuotteisiin perehtyneiden ammattimaisten sijoittajien sijasta kuluttajiin jotka olivat tavallisia käyttötilin haltijoita. Vähittäisrahoituspalveluista 22. syyskuuta 2009 annetussa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa 13 määriteltiin muita rahoitusalalla esiintyviä ongelmallisia kaupallisia menettelyjä, joista esimerkkinä ovat pankkimaksujen epäselvyys, jonka vuoksi kuluttajien on melkein mahdotonta vertailla kaikkea markkinoilla olevaa tarjontaa järjestelmällisesti 14 ennen sopimuksen tekemistä annettujen tietojen riittämättömyys ja vaikeaselkoisuus (monimutkainen kieli, tärkeitä tietoja pienellä kirjasinkoolla, sivukaupalla tietoja annetaan vasta vähän ennen sopimuksen allekirjoittamista). Tästä seuraa, että kuluttajat eivät saa riittävästi tietoa rahoitustuotteen ominaisuuksista (esimerkiksi koroista, odotetusta tuotosta ja kustannuksista) mahdolliset esteet käyttötilien vaihtamisessa toiseen pankkiin. Nämä menettelyt voidaan direktiivin mukaisesti katsoa harhaanjohtaviksi: kuluttajille annettavat tiedot eivät saa olla vääriä eivätkä harhaanjohtavia etenkään rahoitustuotteeseen tai -palveluun sisältyvien etujen, odotettujen tulosten ja riskien osalta. Maksut (esimerkiksi tilinylitysmaksut) olisi esitettävä ja laskettava selkeällä tavalla. Tosiasiallisesti virheetöntä tietoa ei direktiivin mukaisesti saa esittää harhaanjohtavalla tavalla. Direktiivissä määritellään lisäksi perusteet, joita käytetään arvioitaessa aggressiivisia menettelyjä, kuten vaikeiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta, EYVL L 271, , s. 16. Kehitysministeriön kuluttajaosasto ja kuluttajansuojaosasto määräsivät 27. maaliskuuta 2009 Ateenassa toimivalle Citibank PLC -yhtiölle euron sakon. Ks. perusteellinen selvitys pankkimaksuista osoitteessa FI 11 FI

12 kohtuuttomien sopimuksen ulkopuolisten esteiden käyttämistä silloin, kun kuluttaja haluaa päättää sopimuksen tai vaihtaa elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinonharjoittajan vaihtamiseen liittyvät esteet voidaan siksi katsoa aggressiivisiksi menettelyiksi 15. Kuluttajia suojataan tietojen vaikeaselkoisuudelta myös maksupalveludirektiivissä 16, kun on kyse maksupalveluista, joita ovat määritelmän mukaisesti palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä (41 artikla). Komission yksiköt tekevät yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa direktiivin täytäntöönpanemiseksi rahoitusalalla ja voivat täydentää ohjeita sitä mukaa, kun ilmenee uusia tapauksia ja saadaan uusia esimerkkejä. Yhdenmukaistamista koskeva vähimmäislauseke Direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat säännellä tällä alalla esiintyviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä direktiiviä ohjailevammin, mikä tarkoittaa, että direktiivillä ei kokonaan yhdenmukaisteta rahoituspalvelujen alan sopimattomien kaupallisten menettelyjen sääntelyyn sovellettavia kansallisia sääntöjä. Johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan lisäksi, että rahoituspalvelut ja kiinteä omaisuus edellyttävät monimutkaisuutensa ja niihin sisältyvien suurten riskien vuoksi yksityiskohtaisia vaatimuksia, elinkeinonharjoittajille asetettavat positiiviset velvoitteet mukaan luettuina. Tämän vuoksi tällä direktiivillä ei rahoituspalvelujen ja kiinteän omaisuuden alalla rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta antaa tätä direktiiviä tiukempia säännöksiä kuluttajien taloudellisten etujen suojelemiseksi.. Esimerkkejä: Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansalliset säännökset, joissa kielletään rahoituspalvelujen yhdistetyt tarjoukset 17, jos nämä säännökset ovat muuten EU:n lainsäädännön mukaisia. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa vaatimuksia, jotka koskevat rahoitustuotteista annettavia yksityiskohtaisia tietoja tai vakiolomakkeita. Suhde erityisdirektiiveihin Direktiivillä täydennetään niitä olemassa olevia muita direktiivejä, joissa annetaan yksityiskohtaisempia säännöksiä rahoitusalan kaupallisista menettelyistä Euroopan pankkialan komitea on hyväksynyt pankkitilin siirtämistä koskevat yhteiset periaatteet, jotka oli määrä ottaa käyttöön 1. marraskuuta Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta, EUVL L 319, , s Yhdistettyjä tarjouksia koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ei sovelleta rahoitusalaan 3 artiklan 9 kohdan nojalla. FI 12 FI

13 Esimerkiksi kulutusluottoja koskevassa direktiivissä 18 on erityisiä säännöksiä luottosopimuksia koskevasta mainonnasta (mainonnassa on ilmoitettava esimerkiksi lainakorko, luoton kokonaismäärä, todellinen vuosikorko ja tapauksen mukaan luottosopimuksen kesto) samoin kuin luettelo vakiotiedoista, jotka on annettava kuluttajille ennen sopimusta, jotta nämä voivat erityisesti vertailla eri tarjouksia keskenään. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä täydennetään näitä erityisvaatimuksia. Sitä sovelletaan esimerkiksi tapauksiin, joissa mainonnassa esitetään tietoja harhaanjohtavasti tai palveluntarjoaja käyttää aggressiivisia kaupallisia menettelyjä. Maksupalveludirektiivissä (direktiivissä 2007/64/EY) on vaatimuksia, jotka koskevat kuluttajille tarjottavien maksupalvelujen alalla ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja (37 39 ja 42 artikla) sekä näiden tietojen esittämistapaa (36 ja 41 artikla). Direktiivi ja maksupalveludirektiivi ovat soveltamisalaltaan päällekkäisiä vain pieneltä osin, sillä maksupalveludirektiiviä sovelletaan vain maksupalveluihin (kun direktiiviä sovelletaan suurempaan joukkoon yritysten ja kuluttajien välisiä (business-to-consumers, B2C) rahoituspalveluja). Tällä suppealla alueella maksupalveludirektiivissä on erityissäännöksiä tiedoista, jotka on annettava kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä esitettäessä ostokehotusta, sekä ennen sopimusta annettavien tietojen toimittamistavasta, joten se on lex specialis -säädös suhteessa direktiiviin. Direktiiviä sovelletaan edelleen tämän alueen ulkopuolella, ja se täydentää näin ollen maksupalveludirektiiviä (ks. maksupalveludirektiivin johdanto-osan 22 kappale). Direktiiviä sovelletaan esimerkiksi maksupalvelujen mainostamiseen ja aggressiiviseen myyntiin Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu kaupalliset menettelyt, jotka eivät vahingoita kuluttajien taloudellisia etuja 1 artikla Tämän direktiivin tarkoituksena on tukea sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavuttaa korkeatasoinen kuluttajansuoja lähentämällä jäsenvaltioiden lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat kuluttajien taloudellisia etuja vahingoittavia sopimattomia kaupallisia menettelyjä. Direktiivin 1 artiklassa säädetään nimenomaisesti kuluttajien taloudellisia etuja vahingoittavia menettelyjä koskevan lainsäädännön lähentämisestä. Kansalliset säännöt, joilla pyritään suojelemaan muita kuin taloudellisia etuja, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Direktiivillä ei siis rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia asettaa lisäsääntöjä ja rajoittavampia sääntöjä, joilla säännellään kaupallisia menettelyjä kuluttajien terveyden ja turvallisuuden (ks. direktiivin 3 artiklan 3 kohta) tai ympäristön suojelemiseksi. Direktiivin soveltamisalaan eivät myöskään kuulu makuasioihin ja säädyllisyyskysymyksiin liittyvät kansalliset säännöt, jotka koskevat kaupallisia menettelyjä, myös markkinointia ja mainontaa. Johdanto-osan 7 kappaleen mukaan [tässä direktiivissä] ei puututa makuasioihin ja säädyllisyyskysymyksiin liittyviin oikeudellisiin vaatimuksiin, jotka poikkeavat suuresti toisistaan eri jäsenvaltioissa. Kadulla tapahtuvan kaupallisen yhteydenoton kaltaisia 18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta, EUVL L 133, , s. 66. FI 13 FI

14 kaupallisia menettelyjä voidaan pitää epätoivottavina jäsenvaltioissa kulttuurisista syistä. Jäsenvaltioiden pitäisi sen vuoksi jatkossakin voida yhteisön lainsäädäntöä noudattaen kieltää alueellaan kaupallisia menettelyjä makuasioihin ja säädyllisyyskysymyksiin liittyvistä syistä, vaikka kyseisillä menettelyillä ei rajoitettaisikaan kuluttajan valinnanvapautta. Tätä direktiiviä ja erityisesti siihen sisältyviä yleislausekkeita sovellettaessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yksittäisen tapauksen olosuhteisiin. Direktiivin soveltamisalaan eivät siis kuulu kansalliset säännöt, joilla säännellään ihmisarvon suojaamista, sukupuoleen, rotuun ja uskontoon perustuvan syrjinnän torjumista tai alastomuuden, väkivallan tai epäsosiaalisen käyttäytymisen kuvaamista ja jotka koskevat kaupallisia menettelyjä, myös markkinointia ja mainontaa. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä säännöistä, jotka edellä esitetyn perusteella eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan: kansalliset kiellot tai direktiiviä tiukemmat säännöt, joilla säännellään verkossa pelattavien väkivaltaisten videopelien markkinointia kansalliset säännöt, joilla kielletään lapsille tarkoitettujen sotalelujen mainonta. FI 14 FI

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998 TUOMIO 17.3.1998 ASIA C-45/96 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998 Asiassa C-45/96, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Tietosuojatyöryhmä 00065/2010/FI WP 174 Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Annettu 13.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ohjeet Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611 Pvm: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Sisällysluettelo I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät 3 III. Tarkoitus 4 IV. Noudattamista ja

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 COM(2014) 452 final ANNEX 1 LIITE Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot