VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin Kandidaatintutkielma VAASA 2010

2 1 SISÄLLYSLUETTELO!"!#$$%!$&'(('$)* +* +,+,*(-./012345*.46/70.-8*94*.4: * ;* +,<,*(-./03-/815*64/1551*94*6494-8* ;* <,*>#B"C#!'&DEF(E)GC'$HE(* I* <,+,*J77K21*E542L.0M8* I* <,<,*!577N0* O* <,=,*>?:09? *.4: * P* =,*GE>&>)F'HED>>"F)"F("* +Q* =,+,*G4/-/7517A * +Q* =,+,<,*G4/-/7517A */ R7//--8*!-A16/4-A4884* ++* =,<,*G4/ * +<* =,<,<,*G4/ */ R7//--8*!-A16/4-A4884* +;* ;,*!)!"EE$"!'F*H'S"EF*!"B&!()(* +T* ;,+,*% * *31U048.4* +T* ;,<,*! *31U04*L60.L8.15*346// : ?88?* ;,=,*V4M1N77/05*RLWUL5.?30515*!-A16/4-A45*346// * +O* ;,;,*(X0..16* +P* ;,;,<,*(X0..16*!-A16/4-A45*346// * <Q* ;,T,*%7-(-N1*78454* Y346// * <+* <<* T,*Z$)J"(* <=* T,<,*% *N27K108.4* <=* T,=,*%60.L8N27K05*A * <;* T,;,*H46// *3-0U15*N27K10884* @,<,*!-A16/4-A45*8?R/WA // * <O* <O* <P* I,*C)G()\##([>!'(* =+* $#GS'$&'(('$)* =;*

3 2 $""((''(* ;Q* $""('*+,*)6K *R4/-.-27/808.4*!-A16/4-AA4,]0^5*40/4:?2022?*++,+<,<QQPY+,=,<Q+Q* */?:09?.* *:00//7/7R ,* ;Q* $""('*=,*!-A16/4-A45*J77K21*EUX76U8Y/ /81.*40/4:?2022?*+;,+<,<QQPYO,=,<Q+Q, * ;+* $""('*;,*!-A16/4-A45*34/81.-.*R4/-/751/?:09?.*40/4:?2022?*+;,+<,<QQPYO,=,<Q+Q,* ;<* $""('*T,*!-A16/4-AA445*V4M1N77/Y80: *844A-511.*/?:09?.*40/4:?2022?*+,++,<QQPY +Q,=,<Q+Q,* ;=* /?:09?.,* ;=* $""('*I,**EUU.R08,M7305*4542L.00//4*/?:09W0U15*94/4308.4* :-915*205/108.?* 40/4:?2022?*<;,++,<QQPY+<,=,<Q+Q,* ;=* $""('*O,*G024:0./-.05,M73*_N27K08.4*80:-0221* */?:09?.*40/4:?2022?*+,++,<QQPY +Q,=,<Q+Q,+* ;;* $""('*P,*!-A16/4-A45*--.08/069115* *H402`R03A*34884A R * 40/4:?2022?*346648/--*<QQP*_*R-R.0/--*<Q+Q,* ;;* $""('*+Q,*!-A16/4-A45*--.08/069115*/4-..4*:16//7/4-AA445*844A-511.*/?:09?.* 40/4:?2022?*+,++,<QQPY+Q,=,<Q+Q,* ;T*

4 3 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tekijä(t): Olli Vili Johannes Kopakkala Tutkielman nimi: Verkkokaupan Internet-markkinointitoimenpiteiden kustannustehokas allokointi kävijäseurannan tuottamia tietoja hyödyntäen.! Ohjaaja: KTT Ari Huuhka Tutkinto: Kauppatieteiden kandidaatti Oppiaine: Markkinointi Linja (tai koulutusohjelma): Aloitusvuosi:2010 Valmistumisvuosi: 2010 Sivumäärä: 43 TIIVISTELMÄ Tässä tutkielmassa käsitellään verkkokaupan internet-markkinointia. Tutkielmassa käydään läpi erilaisia internet-markkinoinnin muotoja, sekä analysoidaan ja vertaillaan niiden kustannustehokkuutta toisiinsa nähden. Internet-markkinoinnin erilaisia toimenpiteitä ja muotoja esitellään yleisellä tasolla ja sen jälkeen niiden hyödyntämistä käsitellään Superkauppa.fi verkkokaupan avulla. Tutkimuksessa käytetään lähdeaineistona kävijäseurantatyökalujen tuottamaa informaatiota. Tämän vuoksi myös erilaiset kävijäseurantatyökalut on otettu yleiseen esittelyyn. Internet-markkinointitoimenpiteistä on otettu käsittelyyn hakukonemarkkinointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa ja blogeissa sekä sähköpostimarkkinointi. Tutkielma on selkeyden vuoksi rajattu näihin markkinointimuotoihin, koska ne ovat verkkokaupan internet-markkinoinnin kannalta kaikkein tärkeimmät. Johtopäätöksenä tutkielmassa on se, että verkkokaupan markkinoinnissa erilaisten seurantatyökalujen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi käy ilmi, että hakukonemarkkinointi on ainakin Superkaupan osalta ollut kaikkein eniten myyntiä tuottanut markkinoinnin muoto. Sähköpostimarkkinointi on ollut kaikkein tehokkainta tulosprosentin perusteella ja kohdistettu blogimarkkinointi on tuottanut sekä paljon kävijöitä että myyntiä. Sen sijaan sosiaalisessa mediassa markkinointi ei ole tuottanut juurikaan tulosta. AVAINSANAT: Internet-markkinointi, verkkokauppa, hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media.

5 4 1. JOHDANTO Internet-markkinointiin kulutetut investoinnit ovat kasvaneet lähivuosina nopeaan tahtiin. Samaan aikaan lähes kaikki muut mainosmuodot ovat vähentäneet suosiotaan. Vuonna 2009 Internet-markkinointiin käytettiin Mainonnan Neuvottelukunnan TNX Metrix Oy:ltä tilaaman tutkimuksen (2010) mukaan Suomessa 149,2 miljoonaa euroa, joka vastasi 12,6% koko mediamainonnasta. Internet-markkinointiin käytettiin siis enemmän rahaa, kuin esimerkiksi aikakauslehtimainontaan tai radiomainontaan. Silti Snoobi Oy:n suuntaa-antavan tutkimuksen mukaan vain noin 25%:lla suomalaisista yrityssivustoista oli vuonna 2008 asennettuna minkäänlaista kävijäseurantaa. Kuten tässä tutkielmassa tullaan esittämään, kävijäseurantatyökalut kertovat tarkkaan internet-markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkuuden. Koska niin harva yritys seuraa sivustonsa kävijöiden liikkeitä, voidaan olettaa, että suurta osaa tämänhetkisen verkkomarkkinoinnin tuloksista ei seurata lainkaan Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet Tämän tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on esitellä tärkeimmät internetmarkkinoinnin osa-alueet sekä vertailla ja analysoida niiden kustannustehokkuutta verkosivustojen avulla tapahtuvassa tuotteiden myynnissä. Tutkielman toisena tarkoituksena on osoittaa kävijäseurantaohjelmistojen arvo Internetissä toteuttettavan liiketoiminnan seurannassa. Kävijäseurantaohjelmien avulla on mahdollista seurata tarkasti kuinka kustannustehokkaita erilaiset mainosvaihtoehdot ovat. Tämän vuoksi näkökulmaksi on valittu markkinointitavat jotka tuovat suoraan myyntiä, eikä esimerkiksi brändin arvon kasvattamista ole otettu huomioon tässä tutkielmassa. Tämän kandidaatintutkielman yhtenä tarkoituksena on perustella se, että kävijäseurantaohjelmien käyttö on erittäin oleellinen osa verkkomarkkinoinnin tuloksien seurantaa. Samalla osoitetaan kuinka verkkokaupan eri mainoskanavat tuottavat myyntiä. Tutkielman tavoitteena on osoittaa verkkokauppojen markkinoinnista päättäville tahoille, kuinka verkkokauppojen markkinoinititoimenpiteiden tuloksia voidaan seurata ja analysoida erilaisten työkalujen avulla Tutkimuksen rakenne ja rajaus

6 5 Internet-markkinointi on noussut viimeisten vuosien aikana yhä tärkeämpään rooliin yritysten markkinointikanavana. Koska kyseinen alue on varsin uusi, niin se on monelle markkinointihenkilölle ja päättäjälle vielä hyvin vieras. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten internet-markkinointia voidaan käyttää kustannustehokkaasti hyödyksi yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Tässä tutkielmassa yritykset on rajattu selvyyden vuoksi suoraan verkossa tuotteitaan myyviin verkkokauppoihin. Tutkielma keskittyy suomenkielisten verkkokauppojen internetmarkkinointitoimenpiteisiin. Internet-markkinoinnin keinot poikkeavat jonkin verran eri maissa, joten selkeyden vuoksi käsittelyyn on otettu ainoastaan kotimaan markkinoilla toimivien internet-myymälöiden markkinointitoimenpiteet. Tutkielmaa käsitellään toiminta-analyyttisen tutkimusotteen näkökulmasta. Tutkielma etenee siten, että aluksi käydään läpi muutama yleinen kävijäseurantaohjelma ja niiden yleiset toimintaperiaatteet. Kävijäseurantatyökaluista esitellään Suomessa eniten käytetyt ohjelmat, Snoobi sekä Google Analytics. Tämän jälkeen esitellään erilaisia verkkomarkkinoinnin tapoja ja näiden kustannustehokkuutta. Esittelyyn on valittu seuraavia internet-markkinoininnin keinoja: hakukonemarkkinointi, eli kertamaksullinen mainonta hakukoneissa, sekä hakukoneoptimointi, jossa hakukoneista pyritään saamaan mahdollisimman paljon ns. Orgaanisia, eli ilmaisia hakijoita. Hakukoneista keskitytään lähinnä Googleen, koska sillä on käytännössä monopoliasema Suomessa. Sosiaalisen median sivustoiksi lasketaan tässä tutkimuksessa varsin rajallinen joukko sivustoja, jotka täyttävät kyseisessä kappaleessa tarkemmin eritellyt ehdot. Blogit-kohta on eroteltu omaksi kappaleekseen, koska niiden avulla markkinoiminen on tällä hetkellä hyvin erilaista verrattuna moniin muihin verkkomarkkinoinnin muotoihin. Sähköpostimarkkinoinnista esitellään muutama yleinen toimintamuoto, yrityksen omille asiakkaille lähettämistä mainosviesteistä uusasiakashankintaan sähköpostin välityksellä. Jotta työstä ei tulisi liian laajaa, on sen ulkopuolelle jätetty monia tärkeitäkin internet-markkinoinnin toimenpiteitä. Esimerkiksi bannerimarkkinointi on yksi tämän hetken käytetyimmistä mainostusmuodoista verkossa. Se ei kuitenkaan ole kaikkein sopivin vaihtoehto pienille ja keskisuurille yrityksille, joten se on karsittu pois tästä työstä. Samoin rajatun tilan vuoksi tässä tutkielmassa ei käsitellä kumppanuusmarkkinointia, jossa verkkokauppias maksaa ulkopuoliselle verkkosivuston omistajalle provision tämän kautta tulleista myynneistä. Läpi työn esitellään ja analysoidaan eri toimenpiteiden hintaa ja tehokkuutta verkkokauppiaita ajatellen. Käytännön esimerkkinä mukana on Superkauppa verkkokauppa, jonka kautta teoriaa peilataan. Lopun johtopäätökset luvussa

7 6 esitellään kootusti taulukko tutkielmassa käsitellyistä markkinointimuodoista ja niiden tehokkuudesta Keskeiset käsitteet Kustannustehokkuus Kustannustehokuudella tarkoitetaan tässä tutkielmassa lukua joka saadaan jakamalla markkinointitoimenpiteen aikaansaama myynti toimenpiteen kuluilla. Mitä suurempi tämä luku on, sitä kustannustehokkaampaa markkinointi on. Markkinointitoimenpide Markkinointitoimenpiteellä tarkoitetaan yksittäistä toimintoa jonka tavoitteena on luoda yritykselle voittoa Superkaupan taustat Superkauppa on Origodesign Oy:n vuonna 2009 perustama vaasalainen verkkokauppa. Origodesign Oy on verkkokauppojen toteuttamiseen erikoistunut yritys. Superkaupan perustamisen taustalla on ollut halu luoda omaa osaamista parhaiten esittelevä verkkokauppa. Lisäksi tavoitteena on ollut toteuttaa kilpailijoita tehokkaampaa internet-markkinointia ja lähteä hakemaan myynnin kasvua tätä kautta. Origodesign Oy on tulospohjaisella rahoituksella toimiva yritys, joka tarkoittaa, että jokaisen markkinointitoimenpiteen pitäisi tuottaa itsensä nopeasti takaisin. Omistan itse osan Origodesign Oy:stä ja olen päävastuussa Superkaupan markkinoinnista. Koska olen itse ollut mukana toteuttamassa Superkaupan markkinointia, en voi arvostella tekemiäni päätöksiä täysin objektiivisesti. Tämän vuoksi olen pyrkinyt esittämään jokaisen markkinointimuodon kulut ja tulokset mahdollisimman selkeästi tarkkojen numeroiden avulla. Koska Superkauppa on nuori verkkokauppa, tulee ottaa huomioon, että sillä ei vielä ole välttämättä samanlaista brändiarvoa kuin sen kilpailijoilla. Superkauppa on nuori verkkokauppa, jonka vuoksi sen toimintaan liittyvät luvut sopivat siis vain siihen, eikä niitä voi suoraan yleistää.

8 7 2. KÄVIJÄSEURANTAOHJELMAT Web Analytics Associationin virallisen määritelmän mukaan web-analytiikka on Internet-datan mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia verkkosivujen tarkoituksen ymmärtämiseksi sekä verkon käytön optimoimiseksi (Web Analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of Internet data for the purposes of understanding and optimizing Web usage.). Kävijäseurantaohjelmat keräävät siis tietoa tietyn verkkosivuston käyttäjistä Google Analytics Google Analytics on suosituin suomalaisilla sivustoilla käytetty kävijäseurantaohjelma (Snoobi 2008). Ilmainen Google Analytics-ohjelma kertoo mm. Kuinka monta kävijää sivustolla on käynyt tietyllä aikavälillä, mistä kävijät ovat tulleet, mitä kävijät ovat sivustolla tehneet ja kuinka pitkään kävijät ovat viettäneet aikaa sivustolla. Google Analytics tarjoaa myös verkkokauppaseurannan, jonka avulla voidaan seurata mitä tuotteita kävijät ovat ostaneet ja minkälaiset käyttäjät ostavat tuotteita kaikkein eniten. (Google 2010) Google Analyticsissä on lisäksi paljon säädettäviä ominaisuuksia. Ohjelmalla pystytään mm. Jaottelemaan kävijöitä segmentteihin erilaisten määritteiden avulla. Google Analyticsin avulla voidaan esimerkiksi luoda segmentti kävijöistä, jotka ostavat tuotteita ensimmäisellä käyntikerralla ja näin selvittää mitä kautta tällaiset impulssiostajat löytävät tiensä verkkokauppaan. (Google) Google Analytics seuraa verkkosivuston kävijöitä jäljitteiden avulla. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle seurattavalle sivulle tulee lisätä yksilöllinen JavaScript-seurantakoodi. (Google; Paananen 2006)

9 8 Kuva 1. Google Analytics kävijäseurannan käyttäjäpaneelin etusivu 2.2. Snoobi Snoobi on suomalaisen Snoobi Oy:n kehittämä maksullinen kävijäseurantaohjelma. Se on pääpiirteissään hyvin samankaltainen kuin Google Analytics. Snoobi tarjoaa kuitenkin helppokäyttöisiä mahdollisuuksia esimerkiksi B2B myyntiliidien erottelemiseksi. Snoobi tarjoaa yhteistyössä Asiakastiedon kanssa mahdollisuuden erotella verkkosivuston vierailijat heidän yrityksensä toimialan, liikevaihdon sekä paikkakunnan perusteella. Tämä mahdollistaa esimerkiksi helsinkiläisten mainostoimistojen erottelemisen omaksi segmentikseen. Käytännössä tämä ominaisuus tarkoittaa, että esimerkiksi B2B-kauppaan erikoistunut yritys voi kerätä tietoa siitä, mitkä yritykset vierailevat heidän verkkosivuillaan ja ottaa itse suoraan yhteyttä näihin (Henriksson 2010).

10 Kävijäseurannan tavoitteet Kävijäseurantatyökaluilla on mahdollista selvittää lukemattomia erilaisia asioita. Tämän vuoksi tavotteiden asettaminen yrityksen omia tarpeita vastaaviksi on erittäin tärkeää. Kuten Phippen, Sheppard ja Furnell artikkelissaan A practical evaluation of Web analytics (2004) toteavat, yrityksille ei enää missään nimessä riitä pelkästään kävijöiden lukumäärän seuraaminen. Pelkästään yhteen lukuun nojautuminen on riskialtista. Esimerkiksi automaattisesti verkosta tietoa poimivat robotit voivat lisätä sivuston kävijämääriä huomattavasti, tuomatta kuitenkaan aitoa hyötyä yritykselle. Tässä tutkielmassa keskitytään verkkokauppiaan näkökulmaan. Tällöin tärkein seurattava asia on sisään tulevan rahan määrä ja lähde josta eniten rahaa käyttävät asiakkaat saapuvat. Tämän lisäksi on syytä seurata sitä, kuinka pitkään käyttäjät viihtyvät verkkokaupan sivuilla, sekä koittaa paikallistaa mahdolliset ongelmakohdat, joissa ostotapahtuma keskeytyy.

11 10 3. HAKUKONEMARKKINOINTI Hakukonemarkkinointi on yläkäsite joka pitää sisällään hakukoneoptimoinnin, sekä hakusanamarkkinoinnin. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saavuttaa hyvät tulokset hakukoneiden ns. orgaanisissa tuloksissa, kun taas maksullisella hakusanamainonnalla tarkoitetaan mainostilan ostamista hakukoneista tietyillä hakutulossivuilla (degeyter 2005). Hakusanamainonnassa maksetaan jokaisesta kävijästä erikseen, kun taas hakukoneoptimoinnilla saavutetut kävijät eivät itsessään maksa mitään. Kuva 2. Orgaaniset hakutulokset joihin voidaan vaikuttaa hakukoneoptimoinnilla, sekä maksetut mainospaikat, joista voidaan ostaa mainoksia klikkausperusteisella hinnoittelulla Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on tehdä verkkosivustosta sellainen, että se näkyy hakukoneiden tuloksissa mahdollisimman korkealla. Kaikkien kauneimmasta ja parasta sisältöä sisältävästä sivustosta ei ole mitään hyötyä, jos kukaan ei löydä sitä (Journal of Visual Communication in Medicine 2006). Hakukoneoptimoinnissa kiinnitetään huomiota sivuston rakenteellisiin seikkoihin, sekä ulkopuolelta tuleviin linkkeihin. Googlen hakukoneoptimoijan oppaassa (Google s Search Engine

12 11 Optimization Starter Guidessa esitellään seuraavat sivuston sisäiset asiat joihin kannattaa kiinnittää huomiota: Yksilöllisten ja tarkkojen otsikoiden käyttäminen, koodin sisäisten kuvailumerkintöjen käyttäminen, sivuston verkko-osoitteen rakenteen selkokielisyys ja loogisuus, sivuston navigoinnin yksinkertaistaminen, hyvän sisällön tarjoaminen, tarkan linkkitekstin käyttäminen, otsikointi-merkistön oikeanlainen käyttö, kuvien optimointi, robots.txt efektiivinen käyttö sekä nofollowmerkistön oikeaoppinen käyttö (Google 2008). Näiden sivuston merkintätapoihin ja sisältöön liittyvien seikkojen lisäksi hakukoneet arvottavat sivustoja niihin linkittävien sivustojen lukumäärän ja arvon perusteella. Google oli ensimmäinen joka toi akateemisesta maailmasta tutun viittausten perusteella laskettavan arvostuksen myös hakukoneisiin. Googlen kehittäjät Lawrence Larry Page sekä Sergey Birn julkaisivat vuonna 1998 artikkelin The Anatomy of Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, jossa esiteltiin ensimmäistä kertaa Google PageRank -arvosteluastelumalli. Googlen PageRank perustuu lyhykäisyydessään siihen, että lasketaan kuinka monta linkkiä sivustolle osoittaa ja kuinka arvokkaita nämä sivustot ovat, eli kuinka monta linkkiä näille linkittäville sivustoille osoittaa. Vuosien aikana hakukoneet ovat kehittyneet jatkuvasti ja linkkien arvostus lasketaan nykyään monimutkaisten algoritmien mukaan. Alan asiantuntijoiden mukaan linkkien arvoon vaikuttavat todennäköisesti ainakin seuraavat seikat: Linkin otsikko, linkin ikä, linkin muoto (kuva, teksti), linkin ympärillä oleva teksti, linkkien määrä sivulla, sivulla olevien linkkien aiheiden yhteneväisyys, sivuston ikä, sivuston aihe, koko domainin saamien linkkien määrä sekä domainin ikä (Wiep, K). Koska nämä tiedot ovat hakukoneyhtiöiden liikesalaisuuksia, ei voida olla täysin varmoja miten suuria vaikutuksia niillä on sivuston hakukonenäkyvyyteen. Kiinnittämällä näihin kaikkiin jonkin verran huomiota, voidaan varmistaa hakukonenäkyvyyden paraneminen pitkällä aikavälillä Hakukoneoptimoinnin kustannustehokkuus Superkaupassa Koska hakukoneoptimoinnin toteuttaminen vaatii sekä teknistä osaamista, että oman sivuston sisällön kehittämistä, tarkoittaa tämä sitä, että hakukoneoptimointipalveluja on yleensä pakko hankkia ulkopuoliselta asiantuntijayritykseltä. Tästä maksettavalle korvaukselle on hiukan hankalaa laskea ROI:ta, koska hakukoneoptimoinnilla saavutettujen hyötyjen mittaaminen saattaa olla tietyissä tapauksissa hankalaa. Esimerkiksi verkkokaupoissa, kuten Superkaupassa, jossa tuotekatalogi muuttuu melko nopeaan tahtiin, on vaikea sanoa suoraan mistä tietty myynnin lisäys tai kävijämäärien kasvu on johtunut. Ongelmia mittaamisessa aiheuttaa myös se, että

13 12 hakukoneoptimoinnin tulosten näkymisessä voi mennä useita kuukausia. Yksinkertaisin tapa jonka olen keksinyt Superkaupan hakukoneoptimoinnin tulosten mittaamiseen on hakukoneista tietyillä avainsanoilla tulleiden kävijöiden lukumäärän kasvu hakukoneoptimoinnin aloittamisen ja nykyhetken välillä. Jotta laskelmat olisivat luotettavia, pitäisi vertailukohtaa olla vuosien ajalta, muuten esimerkiksi sesongit vaikuttavat liikaa tilastoihin. Toinen vaihtoehto olisi seurata sivuston sijoituksia hakukoneissa tietyillä hakusanoilla ja verrata tätä tulosta kävijämäärien ja myynnin kasvuun. Näin saataisiin hyvä arvio siitä kuinka kustannustehokasta hakukoneoptimointi on ollut tietyllä aikavälillä. Superkaupassa orgaanisista hakutuloksista sivulle saapuneiden kävijöiden määrä on noussut joulukuun keskimääräisestä 497,25 viikkokävijästä helmikuun 768,5 viikkokävijään. Kun keskimääräisen orgaanisista hakutuloksista tulleen kävijän arvo on Superkaupan verkkokaupassa 60 senttiä, voidaan laskea, että verkkokaupan myynti on kasvanut hakukoneoptimoinnin seurauksena kuukausitasolla 216,9 euroa. Prosenteissa kasvua on tapahtunut näiden kuukausien välillä +88,7%. Kun hakukoneoptimointiin on kulutettu kuukaudessa 20 tuntia aikaa, voidaan laskea hakukoneoptimointiin kulutetun työn arvoksi 10,845 euroa. Tämän verran voidaan siis kuluttaa rahaa tuntia kohti hakukoneoptimointiin, jotta aikaisemmin saavutettu myynnin kuukausittainen kasvu pystyisi kattamaan aiheutuneet kustannukset. Näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, että hakukoneoptimointi tulee lisäämään verkkokaupan myyntiä myös tulevaisuudessa. Jos hakukoneoptimointia ei osteta alkutyön jälkeen lisää, saadaan ROI:ksi huomattavasti suurempi luku. Vuoden ajaltahan hakukoneoptimoinnin tuoma myynnin kokonaislisäys olisi näiden laskelmien mukaan 2602,8 euroa, jolloin työn arvoksi myynninlisäyksenä tulisi 130, 14 euroa tuntia kohtaan. (LIITE 1) Hakusanamainonta IAB Finland, joka on osa The European Interactive Advertising Bureau:ta) määrittelee hakusanamainonnan seuraavalla tavalla: Hakukoneiden avulla tapahtuvaa mainontaa. Hakukonemainonnassa mainostajat ostavat mainoksia näkymään esim. Hakukoneiden hakutulossivuilla. Kohdistus tapahtuu yleisesti käyttäjän antaman hakusanan perusteella. Hakukonemainontaa myydään yleisesti klikki-, näyttö- ja aikasidonnaisen hinnoittelun mukaisesti.

14 13 Hakukonemainonnassa siis ostetaan mainoksia, siten että ne näkyvät, kun käyttäjä hakee hakukoneesta tietyllä hakusanalla. Maksetut mainokset näkyvät Googlessa Kuvan 2. Osoittamalla tavalla. Ne ovat orgaanisten hakutulosten ympärillä samannäköisinä linkkeinä kuin tavallisetkin hakutulokset. Olen henkilökohtaisesti kuullut monelta henkilöltä, etteivät he edes ole huomanneet kyseisten mainosten olemassaoloa, vaan sekoittavat ne usein tavallisiin hakutuloksiin. Hakusanoilla mainostaminen on tämän vuoksi oikein tehtynä todella tehokasta. Se tarjoaa mahdollisuuden kohdistaa mainos sellaisiin asiakkaisiin jotka tietävät jo mitä haluavat ostaa ja ohjata heidät vain omille sivuille. Verkkokaupoille tällainen mainostaminen on ymmärrettävästi todella tehokasta, varsinkin kun yksi mainosklikkaus maksaa halvimmillaan vain viisi senttiä. Sen sijaan korkeimmillaan klikkausten hinnat lähentelevät jopa kymmentä euroa, erityisesti internetmarkkinointiin keskittyvillä hakusanoilla (LIITE 2). Tämä klikkihintojen suuri vaihtelu tarkoittaa sitä, että hakusanojen valinta on erittäin tärkeää. On löydettävä ne hakusanat jotka tuottavat mahdollisimman pienellä panostuksella mahdollisimman suuren tuoton. Tässä apuun tulevat jälleen kävijäseurantaohjelmat, jotka kertovat lähes suoraan, kuinka paljon tietty hakusana on tuottanut verkkokaupalle myyntiä. Ilman etukäteisdataa on vaikea tietää mitkä hakusanat oikeasti tuottavat rahaa. Jos sivustolla on jo ennen hakusanamainonnan aloittamista ollut asennettuna kävijäseurantaohjelma, niin kävijäseurannasta nähdään mitkä orgaanisen haun hakusanat ovat tuottaneet myyntiä ja nämä hakusanat voidaan suoraan lisätä hakusanamainontaan. Suosituimpia hakusanamainonnan sivustoja ovat Googlen Adwords, Yahoon Search Enginen Marketing sekä Microsoftin AdCenter. Näistä hakukoneista Googlella on lähes monopoliasema hakukoneiden puolella ja samalla ilmeisesti hakusanamainonnan puolella (Karkimo A, 2007). Tämän vuoksi käsittelen tässä tutkielmassa pääasiassa Googlen tarjoamaa Adwords-hakusanamainontapalvelua. Yahoon ja Microsoftin palvelut ovat perustoiminnoiltaan hyvin samankaltaisia vielä tällä hetkellä. Microsoft ja Yahoo ovat saaneet 19.2 Yhdysvaltain ja Euroopan kilpailuviranomaisilta luvan yhdistää voimansa hakutoiminnoissaan sekä mainosmyynnissään. Odotettavissa on siis luultavasti muutoksia markkinaosuuksissa. (Yleisradio 2010)

15 Hakusanamainonnan kustannustehokkuus Superkaupassa Superkaupan hakusanamainonnan työkaluksi on valittu Google Adwords, sen helppokäyttöisyyden ja vallitsevan markkina-aseman vuoksi. Hakusanamainonnan kustannustehokkuutta on myös helppo mitata Google Analytics - kävijäseurantaohjelman tarjoamien tietojen avulla. Lasketaan vain kuinka paljon rahaa mainontaan on käytetty ja kuinka paljon se on tuottanut myyntiä. Yhteensä Superkaupan hakusanamainontaan on käytetty rahaa välisenä aikana 716,87 euroa. (LIITTEET 3 ja 4) Tämä rahasumma on tuottanut myyntiä samalla aikavälillä 4602,5 euroa. Tuottoa on siis syntynyt noin 642 prosenttia. Kulutetun rahan lisäksi tulisi laskea kuinka paljon aikaa kampanjan pystyttämiseen on kulunut ja tälle ajalle sopiva korvaus. Koko kampanjan rakentamiseen ja kehittämiseen on kulunut aikaa yhteensä noin kymmenen tuntia, jolloin kriittinen piste kampanjan tuomien myyntien suhteen saavutetaan pisteessä, jossa yhden tunnin hinnaksi määritellään 388 euroa (4602,5-716,87/10). Hakusanamainonta on siis erittäin kustannustehokasta. Siihen kulutettu aika ja raha saadaan moninkertaisena takaisin. Hakusanamainonnan etuna suhteessa hakukoneoptimointiin on se, että hakusanamainonnassa mainoskampanjan tuotot realisoituvat huomattavasti nopeammin. Neljännestä liitteestä käy ilmi, että yksi hakusanamainonnalla saavutettu kävijä tuottaa keskimäärin noin 1,37 euroa, kun taas hakukoneista saapuvat kävijät tuottavat vain 0,61 euroa. Hakusanamainonnalla sivustolle saadut kävijät ovat siis tuottoisampia kuin tavalliset hakukoneiden kautta sivuille saapuneet kävijät. Hakusanamainontaa voi kuitenkin tehdä monella tavalla ja saavutetut tulokset riippuvat pitkälti mainoskampanjan suunnittelijan omista taidoista. Superkaupan tapauksessa hakusanamainoskampanjat ovat olleet kokonaisuudessaan tehokkaita, vaikka mukana on ollut myös avainsanoja, jotka eivät ole tuottaneet lainkaan myyntiä. Tulee myös huomata, että Google Analytics ei näytä aivan tarkasti onko jokin hakusana tuottanut myyntiä vai ei. Google Adwordsissä voidaan määritellä hakusanaksi laajasti esimerkiksi kissa, siten, että mainos näkyy hakutuloksissa hakijoille jotka etsivät sanalla kissa, mutta myös sanalla kissanpentu, kissan ruoka ym. Google Analytics näyttää tämän hakusanan kuitenkin aina hakusanana kissa, mikä ei tietenkään kerro koko totuutta (William, E). Google Analyticsin asetuksia muokkaamalla saa kävijäseurantatyökalun näyttämään myös aidot hakusanat, mutta koska tämä vaatii hyvin paljon teknistä osaamista ja tietämystä, jää monilta huomaamatta mitkä tarkat hakusanat todellisuudessa tuovat myyntiä.

16 15 4. SOSIAALISEN MEDIAN SIVUSTOT 4.1. Yleisesti sosiaalisesta mediasta Sosiaalinen media, jota kutsutaan myös termillä yhteisöllinen media on ollut viime aikoina todella paljon esillä lehdissä, radiossa, televisiossa ja muissa medioissa. Tämä johtuu osaltaan sosiaalisen median sivustojen lisääntymisestä ja osaltaan mielestäni pelkästään uuden trendisanan keksimisestä. Mitä sosiaalinen media sitten on? Jussi-Pekka Erkkola (2008:2) määrittelee sosiaalisen median käsitteen lopputyössään Sosiaalisen median käsitteestä seuraavalla tavalla: Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja -rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Helpoiten sosiaalisen median ymmärtää, kun tarkastelee minkälaiset sivustot yleisesti ottaen lasketaan sosiaalisen median käsitteen alle. Tällaisia sivustoja ovat Sosiaalinen media opetuksessa (Kalliala & Toikkanen 2009) -kirjan mukaan mm. Delicious kirjanmerkkien jakopalvelu, Digg uutisten jakopalvelu, Wordpress blogipalvelu, Blogger-blogipalvelu, Vuodatus-blogipalvelu, Twitter-pikaviestintäpalvelu, Wikipedia-avoin tietosanakirja, Flickr-kuvien jakopalvelu, YouTube-videoiden jakopalvelu, Vimeo-videoiden jakopalvelu, Facebook-yhteisöpalvelu, MySpaceyhteisöpalvelu musiikin kuuntelijoille, IRC-Galleria-nettiyhteisö, LinkedInammattilaisten verkostoitumispalvelu, Ning-pienyhteisöpalvelu sekä Second Lifevirtuaalimaailma. Sivustoja yhdistää selkeästi yhteisöllinen sisällön luominen ja jakaminen toisille saman verkoston jäsenille. Näissä verkostoissa on tietoa käsittämättömän paljon: Facebookilla on yli 400 miljoonaa aktiivista käyttäjää jotka jakavat tietoa toisilleen. Käyttäjät ovat myös hyvin aktiivisia: puolet jäsenistä käy sivustolla joka päivä (Facebook 2010), Flickr-kuvanjakopalvelussa on yli 4 miljardia kuvaa (Flickr 2009) ja YouTuben katsotuinta videota on katsottu yli 167 miljoonaa kertaa (YouTube 2010). Nämä luvut antavat kuvaa siitä kuinka suosittuja sosiaalisen median palvelut ovat ja kuinka paljon tietoa ne sisältävät. On selvää, että suurin osa tästä tavallisten ihmisten jakamasta tiedosta on henkilökohtaista, eikä sisällä kovinkaan paljon hyödyllistä informaatiota. Informaation lajittelulla on näissä palveluissa siis todella kriittinen merkitys. Toisaalta käyttäjät jakavat hyvää informaatiota aktiivisesti toisilleen, mutta toisaalta he tarvitsevat myös jonkin verran

17 16 apua tietojen lajittelussa. Kaikki nämä seikat vaikuttavat siihen kuinka hyvin yrityksen on mahdollista käyttää sosiaalista mediaa markkinointikanavana Sosiaalinen media yritysten markkinointiviestinnässä Sosiaalinen media on vielä tällä hetkellä varsin uusi asia ja samalla se on kuitenkin niin suuren mediahuomion kohteena, että lienee syytä tarkastella sitä hieman tarkemmin myös yleisesti yritysten markkinointiviestinnän näkökulmasta. Sosiaalisen median suhdetta markkinointiviestinnässä voidaan lähteä purkamaan Word-of-Mouth-termin kautta. Kyseinen termi käännetään usein suusta-suuhun markkinoinniksi tai viraalimarkkinoinniksi. Käsitteellä tarkoitetaan tilannetta jossa kuluttaja keskustelee jostakin tuotteesta toisen kuluttajan kanssa. Jo vuonna 1967 Johan Arndt tutki Word-of-Mouth käsitettä ja totesi, että se on kuluttajalle hyvin tärkeä, ellei jopa tärkein tiedonlähde. Vuosien saatossa kuluttajien saamat maksetut markkinointiviestit ja -sanomat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Samaan aikaan kuluttajien luottamus näitä viestejä kohtaan on heikentynyt. Tämän vuoksi suustasuuhun markkinointi on noussut arvossaan ajan myötä yhä tärkeämmäksi. Vuosina Word-of-Mouthin arvo kasvoi jo niin suureksi, että kuluttajat arvostivat sitä tuplasti enemmän kuin muita markkinointiviestejä. (Keller & Berry 2003). Sosiaalisen median nousu on vienyt osan Word-of-Mouth-keskusteluista mukanaan internetiin. Erona perinteiseen Word-of-Mouthiin on se, että verkossa kuluttaja voi kertoa kokemuksistaan käytännössä rajattomalle määrälle ihmisiä. Paul Gillin esittelee kirjassaan The New Influencers (2007) ajatuksen siitä, että perinteinen markkinointiviisaus, jonka mukaan tyytymätön asiakas kertoo kokemuksistaan kymmenelle henkilölle on vanhentunut ja nykyään tyytymätön asiakas voi kertoa kokemuksistaan 10 miljoonalle ihmiselle. Sanojensa tueksi Gillin ottaa esimerkiksi Vincent Ferrarin tapauksen. Vincent julkaisi blogissaan nauhan, jossa hän väitteli AOL-yrityksen asiakaspalvelijan kanssa liittymänsä sulkemisesta. Nauha levisi nopeasti verkossa ja jopa 300,000 ihmistä kuunteli sen Ferrarin blogista. Myöhemmin myös massamedian edustajat, kuten The New York Times sekä NBC uutisoivat aiheesta ja AOL sai todella paljon negatiivista julkisuutta (Gillin 2007). On siis selvää, että sosiaalinen media voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen imagoon ja brändiin. Omien kokemuksieni perusteella uskon, että hyvin hoidettu yritystoiminta saa toisaalta myös kiitosta sosiaalisessa mediassa. Superkaupan asiakkaat ovat suositelleet verkkokauppaa yhteisöllisessä mediassa tuttavilleen, varsinkin jos he ovat saaneet erityisen hyvää asiakaspalvelua liittyen erilaisiin ongelmatapauksiin. Kaikesta

18 17 huolimatta vaikuttaa kuitenkin siltä, että edelleen huonot uutiset leviävät verkossa yritysten ja tuotteiden suhteen paljon nopeammin kuin hyvät kokemukset.. Ho:n ja Dempseyn artikkelissa Viral marketing: Motivations to forward online content (2009) kerrotaan viisi syytä miksi käyttäjät jakavat sisältöä toisilleen verkossa. Nämä syyt ovat: yleinen mukana olemisen tarve, tarve kuulua ryhmään, tarve olla erilainen, tarve olla altruistinen sekä tarve henkilökohtaiseen kasvuun (Ho & Dempsey 2009). Nämä yleiset tarpeet joita tyydytetään jakamalla sisältöä tuttaville, tuntuvat kattavan varsin hyvin suuren osan syistä joiden vuoksi verkkosisältöä jaetaan. Samat syyt luultavasti pätevät myös siihen, minkälaisia tilapäivityksiä käyttäjät tekevät Facebookkiin tai Twitteriin, eli mitä tietoja he haluavat jakaa itsestään muille käyttäjille. Henkilöt jotka kaipaavat ammatillista arvostusta jakavat omaan työhönsä liittyviä tietoja ja linkkejä. Ihmiset jotka haluavat osoittaa kannatustaan tiettyä jalkapalloseuraa kohtaan jakavat tähän seuraan liittyviä tietoja tuttavilleen jne. Omakohtaisesta kokemuksesta olen huomannut asian menevän suurin piirtein näin. Asia ei tietenkään ole aivan näin mustavalkoista ja jalkapalloseuraa kannattava henkilö kertoo toki myös perhe-elämästään ja julkaisee kuvia lapsistaan sekä kertoo työpaikastaan. Käyttäjillä on monia erilaisia rooleja, joita he edustavat myös verkkopalveluissa. Kuitenkin tapa jolla asiat ilmaistaan määrittelee jossain määrin sen, mitä tarkoitusperiä käyttäjällä on. Yritykset eivät voi enää kontrolloida brändeistä käytävää keskustelua samalla tavalla kuin aikaisemmin. Christopher Vollmer ja Geoffrey Precourt ilmaisevat kirjassaan Always On (2008) asian varsin hyvin: kuluttajat ovat nyt vallassa; heillä on parempi pääsy informaatioon ja suurempi valta media kulutukseen kuin koskaan aikaisemmin. Tämä kuvaa nykyistä tilannetta erittäin hyvin. Varsinkin verkossa tiedon hankkiminen ja jakaminen on erittäin helppoa. Heikkoja tuotteita tai huonoa palvelua tarjoavia yrityksiä ei voida enää myydä kuluttajille pelkästään hyvällä markkinoinnilla. Markkinoinnilla luotujen mielikuvien tulee vastata yhä enemmän tuotteiden ja palveluiden todellisia ominaisuuksia. Kuluttajia voidaan kuitenkin yhä hieman ohjailla verkkokeskusteluissa. Luomalla hyvät olosuhteet kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa, voidaan lisätä kuluttajien sitoutuneisuutta yritykseen, sekä lisätä yleistä tietoutta oman yrityksen toiminnasta, tuotteista ja sekä palveluista. (Mangold & Faulds 2009). Seuraavissa luvuissa esitellään muutama esimerkki, miten tämä käytännössä onnistuu.

19 Facebookin hyödyntäminen Superkaupan markkinoinnissa Facebook on vuonna 2004 perustettu yhteisöpalvelu, jolla noin 400 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. Facebook tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden luoda sivustolle profiilin ja lisätä kavereita joiden kanssa voi olla sosiaalisessa kanssakäymisessä internetin välityksellä. Keskustelumahdollisuuden lisäksi Facebookin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kuvien lisääminen, tapahtumien ja ryhmien luominen sekä linkkien ja henkilökohtaisten uutisten jakaminen ns. Tilapäivitysten avulla (Facebook 2010). Facebook on suuren suosionsa ansiosta erittäin hyvä paikka markkinoida tuotteita ja palveluita. Facebookissa on mahdollista mainostaa sekä kohdistettujen mainosten avulla, että luomalla ilmaisia fanisivuja. Facebookin avulla on mahdollista kohdistaa mainokset erittäin tarkasti kohderyhmän tietojen mukaan. Voidaan esimerkiksi valita kohderyhmä iän, sukupuolen, asuinpaikan, koulun, mielenkiinnon kohteiden ym. Perusteella. Yrityksille jotka tietävät tarkalleen oman kohderyhmänsä, Facebookin maksullisten mainostoimintojen käyttö on helppoa. Facebookissa ja Google AdWordsissä on molemmissa mahdollista kohdistaa mainokset hyvin tarkasti. Erona on kuitenkin se, että siinä missä AdWords-käyttäjät etsivät jo valmiiksi tuotetta, tulee Facebook-markkinoinnissa myydä tuotteita kuluttajille, jotka eivät välttämättä ole vielä edes tietoisia kyseisen tuotteen olemassaolosta. Facebook-markkinointi on siis tässä mielessä enemmän Pull-markkinointia, vaikkakin hyvin kohdennettua sellaista. Tämän vuoksi Facebookin kautta ei välttämättä saa yhtä paljon suoraa myyntiä, kuin AdWordsin kautta. Facebook mahdollistaa kuitenkin asiakkaiden sitouttamisen yritykseen tai sen tuotteisiin paljon tehokkaammin. (O Neill 2009). Superkauppa on hyödyntänyt Facebook-markkinointia tähän mennessä ilmaisten työkalujen avulla. Superkaupalle on luotu Facebook fanisivu, jonne oli liittynyt jo 500 ihmistä. (Kopakkala 2010). Fanisivun jäseniä on kerätty Superkaupan sähköpostilistan avulla, Superkaupan verkkokaupassa olevan linkin kautta sekä mainostamalla ilmaiseksi Facebookin yhteisöissä. Tarkoituksena on kehittää Facebook-strategiaa siten, että maksullisten mainosten määrää tullaan lisäämään. Nämä maksulliset mainokset tullaan jakamaan puoliksi itse verkkokauppaan vieviin mainoksiin, sekä puoliksi verkkokaupan fanisivua mainostaviin mainoksiin. Näin saadaan verkkokaupalle tarvittavia suoria myyntejä, mutta myös rakennettua laajempaa uskollisten asiakkaiden joukkoa. Ns. brandiheimoa. Tähän mennessä Facebookin kautta Superkauppaan on löytänyt yhteensä 3126 kävijää, jotka ovat tuottaneet verkkokaupalle myyntiä 485,11 euroa, joka antaa yhden

20 19 käynnin arvoksi 0,16 euroa. Tämä on yli puolet vähemmän, kuin mikä on sivuston keskimääräisen kävijän arvo (0,49 euroa). Myös verkkokaupan tulosprosentti, eli kuinka suuri osa kävijöistä ostaa tuotteita verkkokaupasta, 0,29% on noin puolet heikompi kuin sivuston keskiarvo 0,59%. (Liite 5.) Vaikuttaa siltä, että Facebookista sivustolle tulevat kävijät ovat paljon heikompilaatuisia ja tuottavat vähemmän rahaa kuin tavalliset käyttäjät. Pitää kuitenkin ottaa huomioon aikaisemmin esitetty ajatus, siitä että Facebookissa tapahtuva markkinointi on ns. Pull-markkinointia, jossa uusille asiakkaille yritetään tyrkyttää tuotetta, josta he eivät välttämättä edes tiedä mitään. Tämän seurauksena tietenkin tulosprosentti heikkenee. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että kun asiakkaat eivät vielä tunne tuotetta, saattaa ostopäätös jäädä myöhempään aikaan, jolloin kävijä ei enää rekisteröidy Facebookin kautta tulleeksi, vaan esimerkiksi suoraan sivustolle kirjautuneeksi tai hakukoneen kautta tulleeksi kävijäksi. Vaikka nämä kaikki asiat otetaan huomion, on selvää etteivät Facebookista tulleet kävijät ole lähellekään yhtä arvokkaita kuin hakusanamainonnalla saavutetut kävijät, joiden keskimääräinen arvo on 1,37 euroa (Liite 4). Toisaalta koska Facebookin fanisivu-toiminto on ilmainen, on turha lopettaa Facebookissa markkinoimista. Samoin on odotettavissa, että ajan myötä kun faniryhmän koko kasvaa, niin myös siitä saavutettu hyöty kasvaa. Superkauppa on myös lisännyt sivustolleen nappulan, jonka avulla käyttäjät voivat helposti jakaa superkaupan tuotteiden esittelysivuja suoraan ystävilleen Facebookissa. Tätä toimintoa varten verkkokauppaan on myös lisätty tuotteita, jotka oletettavasti kiinnostavat kuluttajia, tai ovat sellaisia, että käyttäjät mielellään jakavat niitä toisilleen. Esimerkkinä tällaisesta tuotteesta on aidonkokoinen Terminator-mallinnos, joka maksaa 6999 euroa. Tämä tuote on niin kallis, että harva asiakas oikeasti tilaa sitä. Tarkoituksena on kuitenkin, että tuote tuntuisi kävijöistä niin hauskalta tai jopa turhalta, että he kertoisivat siitä eteenpäin tuttavilleen (Superkauppa 2010). Liite 7:stä huomaamme, että kävijät ovat jakaneet tuotesivuja tuttavilleen 92 kertaa. Nappulan lisäämisessä verkkosivustolle meni aikaa noin yhden tunnin verran, joten siitä saatu hyöty on ollut suurempi kuin siihen kulutettu aika Twitter Twitter on pikaviestintä- tai ns. Mikrobloggauspalvelu, jossa voi kirjoittaa 140 merkin pituisia päivityksiä, jotka näkyvät käyttäjille, jotka seuraavat sinua. Yksinkertaisella idealla toimiva sivusto on saanut maailmanlaajuisesti jo noin 60 miljoonaa käyttäjää (The Economist 2010). Suomessa tai jossakin Suomen suurimmista kaupungeissa asuviksi itsensä on ilmoittanut Twitterissä vain reilu 4000 käyttäjää (Lonka 2009). Suomessa kyseinen palvelu on siis lähinnä pienen piirin käytössä. On kuitenkin

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SEO = Hakukoneoptimointi = search engine optimization blogin sijoituksen nostaminen hakukoneiden hakutuloksissa blogipostausten

Lisätiedot

10 helppoa SEO-ohjetta

10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta On-page SEO tarkoittaa sivuston sisällölle tehtäviä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus siihen kuinka korkealla sivusto hakukoneiden tuloksissa näkyy.

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework. Digityöpaja, Outi Mertamo.

Hakukoneoptimointi. DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework. Digityöpaja, Outi Mertamo. Hakukoneoptimointi Digityöpaja, 16.1.2018 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana kolmessa matkailuhankkeessa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen Tatu Mäkijärvi 28.4.2015 Espoo Ohjaaja: Mikko Lehmuskoski Valvoja: Heikki Hämmäinen Sisältö Tausta Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset Johtopäätökset Jatkotutkimus Oppex 2011 perustettu kasvuyritys 5 työntekijää

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Maksa vain tuloksista - Näin affiliatemarkkinointi toimii

Maksa vain tuloksista - Näin affiliatemarkkinointi toimii Maksa vain tuloksista - Näin affiliatemarkkinointi toimii Affiliatemarkkinointi on tulospohjainen verkossa toimiva markkinointimuoto, jossa julkaisijat välittävät mainostajan sivuille kävijöitä, joista

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla 1 Kannattavan lisämyynnin resepti 1. Hyvä kampanjarakenne 2. Hyvät hakusanat 3. Datan kerääminen 4. Datan seuranta ja tavoitteiden määrittäminen 5.

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Frida-Maria Pessi 2014

Hakukoneoptimointi. Frida-Maria Pessi 2014 Hakukoneoptimointi Frida-Maria Pessi 2014 Mitä hakukoneoptimointi on? suomennos sanoista search engine optimization (SEO). web-sivujen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksissa hakutulosten houkuttelevuuden

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ERITYISPIIRTEITÄ VENÄJÄLLÄ Mainoksiin suhtaudutaan epäluuloisemmin kuin Suomessa. Venäjällä luotetaan enemmän tuttujen

Lisätiedot

Sosiaalisen median lähtökohtia ja käyttökokemuksia. Verkostokoordinaattori Pekka Hytinkoski HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli

Sosiaalisen median lähtökohtia ja käyttökokemuksia. Verkostokoordinaattori Pekka Hytinkoski HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli Sosiaalisen median lähtökohtia ja käyttökokemuksia Verkostokoordinaattori Pekka Hytinkoski HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli Sosiaalinen media? Jussi-Pekka Erkkola (2008) kuvailee sosiaalisen median seuraavasti:

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista hakutulosten kärkeen Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista Hakukoneiden merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Kasvun myötä myös niiden merkitys ja rooli markkinoinnissa on muuttunut. Niin

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy CEO at LumoLink Verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Yli 13 vuoden kokemus webkehityksestä Yli 10 vuoden

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

TiiaKonttinen.fi Kaikki oikeudet pidätetään 2017 Tätä opasta ei saa jakaa, luovuttaa, myydä, kopioida tai julkaista ilman tekijän lupaa.

TiiaKonttinen.fi Kaikki oikeudet pidätetään 2017 Tätä opasta ei saa jakaa, luovuttaa, myydä, kopioida tai julkaista ilman tekijän lupaa. 5 PARASTA BLOGGAAJAN MUISTILISTAA #BLOGGAAJA #BLOGGAAMINEN #BLOGIAMMATTILAINEN TiiaKonttinen.fi Kaikki oikeudet pidätetään 2017 Tätä opasta ei saa jakaa, luovuttaa, myydä, kopioida tai julkaista ilman

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI

LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI We get fans! Käytössämme ovat markkinoiden monipuolisimmat ja tehokkaimmat lipunmyyntiä tukevat markkinointiratkaisut.

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS WWW.DIGISURFFARI.FI Kävijöiden eteneminen digitaalista palvelupolkua pitkin 1. Kävijä näkee mainoksen verkossa. 2. Kävijä tulee mainoksesta laskeutumissivulle. 3.

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi

Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi Kuinka teet ÄLYKÄSTÄ sähköpostimarkkinointia ja onnistut? Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Tiina Räisänen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo-

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- 13.2.2017 Eija Eloranta puh. 044 972 6146 eija.eloranta@vskylat.fi Miksi? Kotisivut kuntoon: miksi? Suomessa esim. matkailun hauista jo yli kolmannes mobiililaitteilla Googlen

Lisätiedot

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille MEDIA- KORTTI Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille Lähde mukaan viemään oma viestisi heille, jotka sitä etsivät ja tarvitsevat. Kauttamme tavoitat alueesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuka voi tehdä kumppanuusmarkkinointia Kumppanuusmarkkinointia (affiliate marketing) voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys. Jotta voit ryhtyä

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS?

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS? 6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA Google AdWords on loistava mainosalusta, jota käyttävät niin pienet kuin maailmanlaajuisetkin yritykset. Sen menestyksellinen hyödyntäminen voi olla ensikertalaiselle haastavaa,

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012 Google AdWordsin esittely Tammikuu 2012 1 Mikä on Google AdWords? 2 Google confidential Google AdWords? AdWords on Googlen mainontaohjelma, jonka avulla on mahdollista mainostaa kohdistetusti Googlen hakutulossivuilla

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot