EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0171(CNS) 17. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalta maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana ja direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY muuttamisesta (KOM(2003) 425 C5-0438/ /0171(CNS)) Valmistelija: Patricia McKenna PA\ doc PE

2 PA_Leg PE /14 PA\ doc

3 ASIAN KÄSITTELY Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta nimitti kokouksessaan 2. lokakuuta 2003 valmistelijaksi Patricia McKennan. Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan (kokouksissaan).... Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin... puolesta,... vastaan ja... tyhjä(ä) / yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet:... (puheenjohtaja/puheenjohtajana),... (varapuheenjohtaja),... (varapuheenjohtaja), Patricia McKenna (valmistelija),...,... (... puolesta),... (... puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti)... ja.... PA\ doc 3/14 PE

4 LYHYET PERUSTELUT Johdanto Vuosittain kuljetetaan noin 3 miljoonaa tuotantoeläintä EU:n alueella, kolmansiin maihin tai tuodaan kolmansista maista. Kuljetusmatkat voivat kestää tuntia. Eläimet kärsivät usein suunnattomasti erityisesti korkeista lämpötiloista kesällä, huomattavasta ahtaudesta, tilojen riittämättömästä korkeudesta, veden puutteesta, huonosta tuuletuksesta, vammoista ja taudeista sekä pelkästään kuljetusmatkojen pituudesta. Kuljetusmatkaa koskevan yleisen rajoituksen tarve Vuonna 2001 Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa vaadittiin 8 tunnin tai 500 kilometrin enimmäisrajoitusta kuljetusmatkoille, joiden tarkoituksena on viedä eläimiä teuraaksi tai lihotettavaksi. Valitettavasti komission ehdotukseen ei sisälly minkäänlaista kuljetusmatkoja koskevaa yleistä rajoitusta. Sen sijaan siinä ehdotetaan, että eläimiä voidaan kuljettaa 9 tuntia ja sitten niiden on annettava levätä 12 tuntia. Tätä jaksotusta voidaan toistaa loputtomiin. Ehdotuksen mukaan edelleen on mahdollista kuljettaa eläimiä Euroopan laidalta toiselle. Euroopan parlamentin vuoden 2001 mietinnön ja komission ehdotuksen ero ei ole 8 ja 9 tunnissa, vaan siinä, että parlamentti haluaa kuljetusmatkaa koskevan yleisen rajoituksen ja komissio ehdottaa matkan ja lepoajan jaksotusta, jota voidaan toistaa niin usein kuin kuljettaja haluaa. Sekä tieteellinen tutkimus että käytännön kokemus osoittavat, että kärsimys liittyy luontaisesti pitkiin kuljetusmatkoihin. Maaliskuussa 2002 antamassaan kertomuksessa eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä komission tiedekomitea (SCAHAW) totesi, että eläinten hyvinvoinnilla on taipumus heikentyä kuljetusmatkan pituuden kasvaessa ja että kuljetusmatkojen olisi oltava mahdollisimman lyhyitä. Näihin ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu: EU:n olisi toteutettava perusteellinen uudistus, jonka mukaan eläimet teurastetaan mahdollisimman lähellä tilaa, jossa ne on kasvatettu. Lihaa ja ruhoja voidaan sitten kuljettaa sinne, missä niitä tarvitaan. Pitkät kuljetusmatkat ovat myös tarpeettomia kuljetettaessa eläimiä lihotettavaksi. Euroopan eläinlääkäriliiton mukaan eläimiä olisi lihotettava tiloilla, joissa ne ovat syntyneet tai lähellä niitä. Tarkemmin sanottuna yleinen 9 tunnin tai 500 kilometrin enimmäisrajoitus olisi asetettava kuljetusmatkoille, joiden tarkoituksena on viedä eläimiä teuraaksi tai lihotettavaksi, mutta kaukaisille alueille olisi kuitenkin annettava poikkeuslupa. Lepo ajoneuvoissa on hyvinvoinnin kannalta haitallista Jos neuvosto hyväksyy 9 tunnin tai 500 kilometrin yleisen rajoituksen, eläinten ei tarvitse levätä kuljetusmatkan aikana. Jos kuitenkin pitkät kuljetusmatkat sallitaan (kuten ainakin siitoseläinten tapauksessa), lepo on tarpeen. PE /14 PA\ doc

5 Komissio on ehdottanut, että lepo olisi järjestettävä ajoneuvoissa. Tämä on äärimmäisen haitallista hyvinvoinnin kannalta. Kokemus osoittaa, että kaikille eläimille on hyvin vaikea antaa vettä, kun ne jäävät ajoneuvoon, eläimet on purettava kuormasta. On vaikea uskoa, että lämpimällä säällä ilmastointijärjestelmillä pystyttää pitämään lämpötila siedettävällä tasolla pysäköidyssä kuorma-autossa. Lisäksi komission ehdottamat kuljetustilaa koskevat vaatimukset kuljetettaessa pitkiä matkoja nautoja ja lampaita ovat huomattavasti vähäisempiä kuin SCAHAW:n suositukset. Ja jos eläimet lisäksi jätetään ajoneuvoon, lantaa on mahdotonta poistaa lepotauon aikana. Lyhyesti sanottuna komission ehdotus johtaa siihen, että eläimet viettävät pitkiä aikoja ajoneuvoissa lepäämättä asian varsinaisessa merkityksessä, mutta niiden on siedettävä äärimmäistä kuumuutta, ahtautta, veden puutetta sekä yhä likaisempia ja epähygieenisempiä olosuhteita. On olennaista, että eläimet puretaan kuormasta lepäämään. Lisäksi toisin kuin komissio ehdottaa lepotauko on järjestettävä virallisella alueella, sillä muuten on mahdotonta valvoa määräysten noudattamista ja järjestää eläinlääkärintarkastus sen toteamiseksi, että eläimet ovat terveitä ja soveltuvat kuljetettaviksi. Nautojen vienti kolmansiin maihin EU:sta viedään vuosittain noin elävää nautaa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Pitkät kuljetusmatkat yhdessä Lähi-idässä noudatettavien brutaalien lastaus- ja teurastusmenetelmien kanssa tekevät tällaisesta kaupankäynnistä äärimmäisen julman. Kauppaa tuetaan voimakkaasti. Vuosittain maksetaan noin 60 miljoonaa euroa kolmansiin maihin suuntautuvan elävien nautojen viennin tukemiseksi. Tammikuussa 2003 komissio hyväksyi asetuksen, jolla lopetettiin teuraaksi vietävän nautojen vientituki, mutta sillä huomattavalla poikkeuksella, että tukea maksetaan yhä Egyptiin ja Libanoniin vietävistä naudoista. Vaikka miltei kaikki EU:sta teuraaksi vietävät naudat päätyvät Libanoniin, komission asetuksella ei ole käytännössä saatu mitään aikaan asioiden parantamiseksi. Euroopan parlamentin olisi vaadittava, kuten se vaati vuonna 2001, että kaikki kolmansiin maihin teuraaksi vietäviä nautoja koskevat vientituet olisi lopetettava. TARKISTUKSET Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: Komission teksti 1 Parlamentin tarkistukset Tarkistus 1 2 ARTIKLAN H ALAKOHTA h) kuljetusmatkalla koko h) kuljetusmatkalla koko 1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. PA\ doc 5/14 PE

6 kuljetustapahtumaa lähtöpaikasta määräpaikkaan, mukaan lukien eläinten kuormasta purkaminen, sijoittaminen ja kuormaaminen kuljetusmatkan aikana kuljetustapahtumaa, joka alkaa, kun ensimmäinen eläin kuormataan lähtöpaikasta ja päättyy, kun viimeinen eläin puretaan kuormasta määräpaikkaan, mukaan lukien eläinten kuormasta purkaminen, sijoittaminen ja kuormaaminen kuljetusmatkan aikana Jotta estetään se, että yhtään eläintä ei pidetä ajoneuvossa liian pitkiä aikoja, "kuljetusmatkan" määritelmässä olisi tehtävä selväksi, että kuljetusmatka alkaa, kun ensimmäinen eläin kuormataan ja päättää vasta sitten, kun viimeinen eläin puretaan kuormasta. Tarkistus 2 2 ARTIKLAN A A ALAKOHTA (uusi) a a) Eläimiä ei saa kuljettaa tai viedä kuljetettavaksi siten, että niille aiheutuu todennäköisesti vammoja tai tarpeetonta kärsimystä. Tämä tärkeä määräys on voimassa olevan direktiivin 5 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Se on tavallaan "lähtökohta" kuljetuksista annettavalle laille, ja se olisi sisällytettävä ehdotettuun asetukseen. Tarkistus 3 9 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA (uusi) a) Keräyskeskusten toiminnasta vastaavien on varmistettava, että eläimet saavat helposti ja jatkuvasti raikasta ja puhdasta vettä. Komission ehdotuksessa sovelletaan tiettyjä sääntöjä keräyskeskuksiin, jonka käsitteeseen kuuluvat markkinat. Tämä on myönteistä, mutta veden saantia koskeva vaatimus on tärkeä, sillä eläimet viettävät usein pitkiä ajanjaksoja markkinoilla ilman vettä. PE /14 PA\ doc

7 Tarkistus 4 9 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA (uusi) b) Keräyskeskusten toiminnasta vastaavien on varmistettava, että eläimillä on riittävästi tilaa, jotta kaikki eläimet voivat asettua makuulle samanaikaisesti. Eläimiä, erityisesti lampaita, pidetään usein äärimmäisen ahtaissa oloissa markkinoilla. Tarkistus 5 14 ARTIKLA Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava pitkänmatkan kuljetuksen eri vaiheissa satunnaisia tai kohdennettuja tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ilmoitetut kuljetusajat ovat luotettavia ja tämän asetuksen mukaisia. Toimivaltaisen viranomaisen on erityisesti varmistettava, että matka- ja lepoajoissa noudatetaan liitteessä I olevassa V luvussa annettuja rajoja. Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava pitkänmatkan kuljetuksen eri vaiheissa satunnaisia tai kohdennettuja tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ilmoitetut kuljetusajat ovat luotettavia ja että kuljetusmatkat ovat tämän asetuksen mukaisia. Toimivaltaisen viranomaisen on erityisesti varmistettava, että matka- ja lepoajoissa noudatetaan liitteessä I olevassa V luvussa annettuja rajoja. Sellaisenaan 14 artiklassa vain vaaditaan toimivaltaisia viranomaisia tekemään tarkastuksia siitä, että kuljetusajat ja lepojaksot ovat asetuksen mukaisia. Sitä olisi laajennettava niin, että vaaditaan tekemään tarkastuksia, joilla todetaan se, että kaikkia asetuksen kohtia on noudatettu, esimerkiksi mitä tulee kuljetustilaa ja tilan korkeutta koskeviin vaatimuksiin ja ajoneuvon standardeihin. Tarkistus 6 19 ARTIKLAN 1 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi) a a) Karja-alukset: sääolosuhteet 1. Ennen purjehdukselle lähtöä karjaaluksen tai ro-ro-aluksen päällikkö hankkii ajan tasalla olevat sääennusteet alueilta, joilla aluksen on aikomus purjehtia. 2. Aluksen päällikkö ei lähde PA\ doc 7/14 PE

8 purjehdukselle, jos sääennusteessa luvataan epäsuotuisia sää- ja tuuliolosuhteita, jotka ovat sellaisia, että eläimet voisivat kärsiä tai loukkaantua, ja erityisesti jos siinä ennustetaan tuulen voimakkuudeksi yli 6 boforia kaikille merialueille, joilla aluksen on tarkoitus purjehtia. Eläimiä kuljettavien alusten ei pitäisi purjehtia meri- ja tuuliolosuhteissa, jotka ovat todennäköisesti eläimille vahingollisia. Tarkistus 7 20 ARTIKLAN 1 KOHDAN F A ALAKOHTA (uusi) f a) että tuontia koskevissa tapauksissa kuljetusyrityksellä on mukanaan reittisuunnitelma, josta käy ilmi eläinten lähtöpaikka kolmannessa maassa, lähtöpäivämäärä ja -aika, määräpaikka ja kuljetusmatkan odotettu kesto. Kun eläimet tulevat EU:hun, on olennaista, että rajatarkastusasemien virkailijoilla on selvät tiedot siitä, miten pitkään eläimiä on jo kuljetettu, jotta varmistetaan se, että niille suodaan asianmukainen lepoaika ennen kuin niiden kuljetusmatkaa jatketaan. Tarkistus 8 20 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi) 2 a. Eläimet, joita on kuljetettu 9 tuntia tai enemmän ja jotka saapuvat EU:n rajatarkastusasemalle, on purettava kuormasta, ruokittava ja juotettava asemalla tai sen välittömässä läheisyydessä sekä annettava levätä ainakin 12 tuntia. Eläimet, joita on kuljetettu alle 9 tuntia ennen rajatarkastusasemalle saapumista, on purettava kuormasta, juotettava ja ruokittava asemalla tai sen välittömässä läheisyydessä sekä annettava levätä PE /14 PA\ doc

9 ainakin 6 tuntia. On tärkeätä, että eläimet, jotka tulevat EU:hun kolmansista maista, puretaan kuormasta, niiden annetaan levätä, ne ruokitaan ja juotetaan ennen kuin niiden kuljetusmatkaa EU:ssa jatketaan. Tarkistus 9 25 ARTIKLAN 2 KOHTA 2. Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että kuljetusyritys ei ole noudattanut tämän asetuksen säännöksiä tai kuljetusväline ei ole asetuksen mukainen, se ilmoittaa asiasta välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on antanut hyväksynnän kuljetusyritykselle tai hyväksymistodistuksen kuljetusvälineelle. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat. 2. Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että kuljetusyritys ei ole noudattanut tämän asetuksen säännöksiä tai kuljetusväline ei ole asetuksen mukainen, se ilmoittaa asiasta välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on antanut hyväksynnän kuljetusyritykselle tai hyväksymistodistuksen kuljetusvälineelle, ja jos kuljettaja on osallinen tämän asetuksen noudattamatta jättämiseen, se ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt kuljettajalle todistuksen koulutuksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat. Useissa tapauksissa asetuksen noudattamatta jättämisen osallisina ovat sekä kuljettaja että kuljetusyritys. Sen mukaisesti asianmukaisissa tapauksissa ilmoitus olisi tehtävä myös toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt kuljettajalle todistuksen koulutuksesta. Tarkistus ARTIKLA Liite A, II osa, 3 kohta (direktiivi 93/119/EY) "3. Eläimiä on liikuteltava varovasti. Kulkuväylät on rakennettava siten, että eläinten loukkaantumisen vaara on mahdollisimman pieni, ja järjestettävä siten, että eläinten laumavaistoa käytetään hyväksi. Eläinten ohjaamiseen tarkoitettuja välineitä on käytettävä vain lyhyitä aikoja ja pelkästään tähän tarkoitukseen." "3. Eläimiä on liikuteltava varovasti. Kulkuväylät on rakennettava siten, että eläinten loukkaantumisen vaara on mahdollisimman pieni, ja järjestettävä siten, että eläinten laumavaistoa käytetään hyväksi. Eläinten ohjaamiseen tarkoitettuja välineitä on käytettävä vain lyhyitä aikoja ja pelkästään tähän tarkoitukseen. PA\ doc 9/14 PE

10 Sähköiskuja antavien laitteiden käyttö on kiellettyä." Johdanto-osan 21 kappaleessa todetaan, että Eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä annettua direktiiviä 93/119/EY olisi muutettava niin, että sitä mukautetaan ehdotettuun kuljetuksesta annettavaan asetukseen, jossa kielletään sähkösauvojen käyttö. Kuitenkaan direktiiviä 93/119/EY muuttavan 33 artiklan sanamuoto ei selvästi ja yksiselitteisesti kiellä sähkösauvojen käyttöä. Tarkistus A ARTIKLA (uusi) 33 artiklan 9 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 1254/1999) 33 a artikla Lisätään asetuksen (EY) N:o 1254/ artiklan 9 kohdan jälkeen 9 a kohta seuraavasti: "9 a. Vientitukia ei myönnetä eläville eläimille, jotka viedään teuraaksi kolmansiin maihin." On eettisesti tuomittavaa käyttää julkisia varoja edistämään kauppaa, jota aiheuttaa rutiininomaisesti suurta kärsimystä eläimille. Tarkistus B ARTIKLA (uusi) 130 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 1782/2003) 33 b artikla Asetuksen (EY) N:o 1782/ artiklan 1 kohdan sanat " tai niiden viennistä kolmanteen maahan" poistetaan. 130 artiklassa säädetään, että teurastuspalkkiota ei ole maksettava pelkästään EU:ssa teurastetuista naudoista, vaan kolmansiin maihin vietävistä elävistä naudoista. Tämän tarkistuksen mukaan teurastuspalkkiota ei enää voisi maksaa kolmansiin maihin vietävistä PE /14 PA\ doc

11 naudoista, koska julkisia varoja ei saisi käyttää äärimmäisen pitkien kuljetusmatkojen edistämiseen. Tarkistus 13 LIITE I, I LUKU, 6 KOHTA 6. Maitoa erittävät nauta-, lammas- ja vuohieläimet, joiden jälkeläiset eivät ole mukana, on lypsettävä vähintään 12 tunnin välein. 6. Maitoa erittävät nauta-, lammas- ja vuohieläimet, joiden jälkeläiset eivät ole mukana, on lypsettävä juuri ennen niiden kuormaamista kuljetusvälineeseen ja sen jälkeen vähintään 12 tunnin välein. Tätä tarkoitusta varten ne on purettava ajoneuvosta asianmukaisiin tiloihin, sekä koulutetun ja kokeneen henkilön on suoritettava lypsäminen. Jos eläimiä ei lypsetä juuri ennen kuljetusmatkan alkua, ne voivat joutua olemaan huomattavasti yli 12 tuntia lypsämättä. Tarkistus 14 LIITE I, I LUKU, 6 A KOHTA (uusi) 6 a. Tätä lukua sovelletaan mutatis mutandis eläinten kohteluun keräyskeskuksissa. 9 artiklassa säädetään, että keräyskeskuksissa eläimiä on kohdeltava liitteessä 1olevan I luvun mukaisesti. Kuitenkin I luvun sisältö keskittyy kuljetukseen, eikä se ole aina asianmukaista keräyskeskusten kannalta. Kyseinen ehdotettu lisäys selventäisi sitä, kuten 9 artiklassa on säädetty, että I lukua sovelletaan myös keräyskeskuksiin. Tarkistus 15 LIITE I, II LUKU, 1.4 KOHTA 1.4 Väliseinien on oltava riittävän tukevat, jotta ne kestävät eläinten painon. Varusteet on suunniteltava niin, että ne ovat nopeasti ja helposti käytettävissä. 1.4 Jotta estetään eläinten heittelehtiminen kuljetuksen aikana, ajoneuvot on varustettava välisinillä ja niitä on käytettävä suurten eläinryhmien jakamiseen tai jakamaan edelleen alue, jolla on sen kapasiteettia vähemmän PA\ doc 11/14 PE

12 eläimiä. Väliseinien on oltava riittävän tukevat, jotta ne kestävät eläinten painon. Varusteet on suunniteltava niin, että ne ovat nopeasti ja helposti käytettävissä. Väliseinät on rakennettava ja asennettava niin, että eläimille ei aiheudu vammoja siitä, että niiden jalat juuttuvat väliseinien alaosien ja ajoneuvon lattian tai väliseinien tankojen väliin. Nimenomainen säännös tarvitaan, jotta vaatimuksen mukaisia väliseiniä ei ainoastaan asenneta, vaan jotta niitä myös käytetään. Vammoja voi aiheutua siitä, että eläinten jalat juuttuvat väliseinien alaosien ja ajoneuvon lattian tai väliseinän tankojen väliin. Tarkistus 16 LIITE I, II LUKU, 1.6 A KOHTA (uusi) 1.6 a Kuljetusvälineen tai kontin lattian on oltava riittävän vahva, jotta se kestää kuljetettavien eläinten painon, ja jos niissä on aukkoja tai reikiä, niiden on oltava täysin sileitä, jotta estetään eläinten loukkaantuminen. Lattia on riittävästi peitettävä ulosteet imevällä kuivikkeella, ellei tätä voida hoitaa muulla tavalla, josta koituu sama hyöty, tai ellei ulosteita poisteta säännöllisesti. Yllä oleva hyödyllinen sanamuoto on voimassa olevan direktiivin liitteen I luvun 5 kohdassa. Se olisi sisällytettävä asetusehdotukseen. Tarkistus 17 LIITE I, III LUKU, 1.4 KOHTA 1.4 Ramppien jyrkkyys vaakatasossa saa olla enintään 33,3 prosenttia sikojen, vasikoiden ja hevosten osalta ja enintään 50 prosenttia lampaiden ja muun karjan kuin vasikoiden osalta edellyttäen, että rampeissa on poikkipienat enintään 30 senttimetrin välein. 1.4 Ramppien jyrkkyys vaakatasossa saa olla enintään 33,3 prosenttia sikojen, vasikoiden ja hevosten osalta ja enintään 36 prosenttia lampaiden ja muun karjan kuin vasikoiden osalta edellyttäen, että rampeissa on poikkipienat enintään 30 senttimetrin välein. PE /14 PA\ doc

13 Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitea on suositellut, että lampaille ja naudoille tarkoitetut rampit eivät saisi olla 20:ta astetta jyrkempiä, mikä tarkoittaa 36 prosenttia. Tarkistus 18 LIITE I, III LUKU, 1.12 A KOHTA (uusi) 1.12 a Kohtia sovelletaan mutatis mutandis eläinten kohteluun keräyskeskuksissa. 9 artiklassa säädetään, että keräyskeskuksissa eläimiä on kohdeltava liitteessä 1 olevan I luvun 1 osan mukaisesti. Kuitenkin III luvun 1 osan sisältö keskittyy kuljetukseen, eikä se ole aina asianmukainen keräyskeskusten kannalta. Kyseinen ehdotettu lisäys selventäisi sitä, kuten 9 artiklassa on säädetty, että III luvun 1 osaa sovelletaan myös keräyskeskuksiin. Tarkistus 19 LIITE I, V LUKU, JOHDANTO, A ALAKOHTA a) lepojaksolla matkan aikana olevaa yhtenäistä jaksoa, jonka aikana eläimet juotetaan ja ruokitaan siirtämättä niitä kuljetusvälineellä ja niiden annetaan levätä; jos ajoneuvot tai vaunut kuormataan ro-ro-alukseen, aluksella vietettyä aikaa pidetään jaksona, jonka aikana eläimiä ei siirretä kuljetusvälineellä ja niiden annetaan levätä a) lepojaksolla matkan aikana olevaa yhtenäistä jaksoa, jonka aikana eläimet puretaan ajoneuvosta hyväksytyssä levähdyspaikassa sekä juotetaan ja ruokitaan siirtämättä niitä kuljetusvälineellä ja niiden annetaan levätä; jos ajoneuvot tai vaunut kuormataan ro-ro-alukseen, aluksella vietettyä aikaa pidetään osana matka-aikaa. Komission ehdotuksessa vaaditaan, että eläimillä suodaan lepojakso ajoneuvossa. Tämä on täysin tuomittavaa hyvinvoinnin kannalta. Pitkää oleskelua pysäköidyssä ajoneuvossa ahtaissa olosuhteissa ja usein läkähdyttävässä kuumuudessa ei voida pitää lepona. Pitkäkestoinen liikkumatta oleminen ajoneuvoissa on erityisen haitallista hevosille. Voimassa olevan lain mukaan lepo on järjestettävä hyväksytyissä levähdyspaikoissa, ja näin asian tulisi olla jatkossakin. Jos lepoa ei järjestetä hyväksytyssä paikassa, on mahdotonta valvoa asetuksen noudattamista. Voimassa olevassa direktiivissä lasketaan ro-ro-aluksissa vietetty aika osaksi matka-aikaa. Komission ehdotuksessa se lasketaan levoksi. Ei ole syytä olettaa, että ro-ro-aluksella vietetty PA\ doc 13/14 PE

14 aika on vähemmän stressaavaa tai väsyttävää kuin maantiekuljetus, etenkin jos ahtaus, riittämätön tuuletus, veden puute tai huonot meriolosuhteet ovat vallitsevia. Tarkistus 20 LIITE I, V LUKU, JOHDANTO, 1 A KOHTA (uusi) Teuraaksi tai lihotettavaksi tarkoitettuja, kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä ei saa kuljettaa yli 9 tuntia tai 500 kilometriä. Tätä matka-aikaa tai tämä pituista matkaa ei voi toistaa kuljetusmatkan aikana. Jotta otetaan huomioon kaukaiset maatalousalueet, joilla etäisyys kasvatuspaikasta lähimpään teurastamoon tai lihotuslaitokseen, joka käsittelee kuljetettavaksi tarkoitettuja eläimiä, ylittää 9 tuntia tai 500 kilometriä, toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan kuljettaa eläimiä yli 9 tuntia tai 500 kilometriä edellyttäen, että määräpaikkana on läheisin teurastamo tai lihotuslaitos, joka käsittelee kuljetettavaksi tarkoitettuja eläimiä. Vuoden 2001 mietinnössään Euroopan parlamentti vaati 8 tunnin tai 500 kilometrin enimmäisrajoitusta kuljetusmatkoille, joiden tarkoituksena on viedä eläimiä teuraaksi tai lihotettavaksi. Kuitenkin komissio on ehdottanut, että eläimiä voidaan kuljettaa 9 tuntia ja sitten niiden on annettava levätä 12 tuntia ja että tätä jaksotusta voidaan toistaa loputtomiin. On yhä sallittua kuljettaa eläimiä hyvin pitkiä matkoja Euroopan laidalta toiselle. Yleinen 9 tunnin ja 500 kilometrin enimmäisrajoitus olisi asetettava matkoille, joiden tarkoituksena on kuljettaa eläimiä teuraaksi tai lihotettavaksi. Kaukaisille maatalousalueille olisi annettava poikkeuslupa. PE /14 PA\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät 8.9.2017 Ylitarkastaja Sari Salminen Eläinkuljetuslainsäädäntö Eläinkuljetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0063(CNS) 19.7.2005 LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. heinäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0073(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. helmikuuta 2004 PE 331.395/1-94 TARKISTUKSET 1-94 Lausuntoluonnos (PE 331.395) Herman Vermeer eläinten suojelusta kuljetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0591(INC) 7. tammikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Kaupallisen kuljetuksen eläinsuojelutarkastus kolmasmaaviennissä

Kaupallisen kuljetuksen eläinsuojelutarkastus kolmasmaaviennissä Esittelijä Tiina-Mari Aro Sivu/sivut 1 / 7 1. Johdanto Kun eläviä selkärankaisia eläimiä kuljetetaan kaupallisen toiminnan yhteydessä Euroopan yhteisöstä kolmanteen maahan, tulee jäsenvaltion virkaeläinlääkärin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS, SIIPIKARJA Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 18. maaliskuuta 2004 LOPULLINEN A5-0197/2004 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0173(COD) 10. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0165(COD) 1. syyskuuta 2003 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2210(DEC) 15. tammikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0150(COD) 11.11.2004 LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 14. maaliskuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta aluepolitiikka-, liikenne-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Eläinkuljetuslainsäädäntö alkaen. Eläinkuljetuspäivä Tapani Parviainen

Eläinkuljetuslainsäädäntö alkaen. Eläinkuljetuspäivä Tapani Parviainen Eläinkuljetuslainsäädäntö 5.1.2007 alkaen Eläinkuljetuspäivä 25.3.2013 Tapani Parviainen Säädökset Eläinkuljetusasetus eli Neuvoston asetus (1/2005) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. eläinten suojelusta kuljetuksen aikana.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. eläinten suojelusta kuljetuksen aikana. -tr -k EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.7.2003 KOM(2003) 425 lopullinen 2003/0171 (CNS) KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE eläinten suojelusta kuljetuksen aikana Ehdotus:

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot