SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA

2 SISÄLLYSLUETTELO: HANKETIEDOT: 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. HANKKEEN TAUSTA 5 3. TOTEUTTAMISORGANISAATIO 6 4. TOTEUTUS 6 5. PAIKALLISET SISÄLLÖT ERI JAKELUKANAVISSA, TEKNISET SELVITYKSET IPTV KAAPELI-TV VOD (Tilausvideo) DIGI-TV PEER TO PEER VIDEO BROADCASTING TOIMINTAAN VAADITTAVAT LUVAT, TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUDET TELEVISIOTOIMINNAN MUUTOS MITÄ LIITTYMÄN KAUTTA SAA? PALVELUNTARJOAJAT SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA TEKIJÖITÄ JA PAIKALLISTA VIDEOSISÄLTÖÄ KYSELY SISÄLLÖNTUOTTAJILLE KÄYTTÄJIEN ODOTUKSET - KIINNOSTAAKO PAIKALLIS-TV TOIMIJOIDEN JA ERI ALUEIDEN VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖ HANKESEMINAARIT OPPILAITOSYHTEISTYÖ VERKOSTOITUMINEN ALUEELLISET TOIMINTAMALLIT AJATUKSIA TOIMINTAMALLISTA - MITEN SISÄLTÖ VOIDAAN JAELLA NIIN ETTÄ SE O AJATUKSIA TOIMINTAMALLISTA - ANSAINTAA JA LIIKETOIMINTAA HANKKEEN TALOUS HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN HANKKEEN TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMET TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMET LIITTEET 39

3 HANKETIEDOT: LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi ja numero: Hankeaika: SUVI -esiselvityshanke (160051) Toteuttamisalue: Suupohjan seutukunta Hankkeen hallinnointi: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112, KAUHAJOKI Hankkeen johtaja: Elinkeinoasiamies Ilppo Karesola Yhteistyötahot: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Suupohjan seutuverkko Oy, Suupohjan ammatti-instituutti/ Kauppaoppilaitos, adeko, Cossit ky. Ohjelmayhteys: Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelma 2. Osaavan työvoiman ja teknologian kehittäminen. Teemaohjelma: 2.1 Osaamis- ja innovaatioverkostojen kehittäminen ja uuden teknologian edistäminen. Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan TE- keskuksen työvoimaosasto / kehittämishankkeet

4 1. TIIVISTELMÄ Suvi -esiselvityshankkeen tavoitteena on ollut tehdä selvitys alueellisen digimediatuotannon (tv/video/radio) jakelukanavista ja tekniikoista, palveluista ja liiketoimintamalleista sekä toimijoiden yhteistyömahdollisuuksista Suupohjan seudulla. Hankkeen yleisiä tavoitteita olivat - Koulutusyksikköjen, kehittämisorganisaatioiden, elinkeinoelämän sekä kolmannen sektorin välisen yhteistyön käynnistäminen ja lisääminen. - Teknologian siirron edistäminen - Alueellisen digimediapalvelutuotannon ja tuotekehitystoiminnan edistäminen Lisäksi selvitettiin alueellisen digimediatuotannon - jakelukanavat - jakelutekniikat - kustannukset ja sopimukselliset asiat - toimijoiden yhteistyö - yhteistoiminta muiden seutukuntien kanssa - tietotaidon jakaminen alan oppilaitoksissa - digimedian koulutus oppilaitoksissa Paikallisen mediasisällön jakelu on mahdollista IPTV-palveluja tarjoavien operaattorien palvelukonseptissa. Tämä mahdollistaa oman seutuverkkoa hyödyntävän alueellisen kanavan sekä Video On Demand -kirjaston. Paikallinen sisältö tulisi olla saatavilla mahdollisimman monelle siitä kiinnostuneelle. Tämän vuoksi paikallinen mediasisältö tulee jaella IPTV-teknologian lisäksi myös Internetin kautta katsottavaksi. Selvityksessä toteutettujen kyselyjen mukaan alueellamme on kiinnostusta sisältötuotantoon ja tämän sisällön katselemiseen. Hankkeen tuloksia ovat myös videotuottajien yhteistyön, kunta- ja järjestötiedottamisen, oppilaitosyhteistyön ja seutuverkkokehittämisen edistäminen. Hanke on omalta osaltaan ollut myös edistämässä Suupohjan seutuverkon palvelutarjonnan kehittymistä. Selvityksen pohjalta on mahdollisuudet käynnistää toiminnan jatkokehittäminen. Esiselvityksen aikana on oltu yhteydessä tekijänoikeuksista vastaaviin tahoihin, ja päivitetty näitä tietoja varsinkin IPTV:n osalta. Hanke on tehnyt yhteistyötä Suupohjan ammattiinstituutin kauppaoppilaitoksen kanssa, jakanut selvityksen aikana saatua tietoa ja ollut muutenkin tukemassa paikallista mediakoulutusta. Ohjausryhmän arvio hankkeesta on seuraavanlainen. Hanke on onnistunut tavoitteissaan. Voidaan todeta että monta avointa kysymystä on saatu selvitettyä, ei aivan kaikkea, mutta pullonkaulat ja kapeikot toiminnan kehittymiseen on nyt selvitetty. Hankkeen selvitystyö luo pohjaa yksityisen videotuotannon ja kunta- ja järjestötiedottamisen kehittymiseen. Media-alan koulutustoiminnan osallistuminen tällaiseen kehittämistoimintaan nähdään myös tärkeäksi. Ettei selvitykseen kohdistuneet panostukset ole olleet turhia, tulisi nyt käynnistää esiselvityksen tuloksia hyödyntävä jatkohanke.

5 2. HANKKEEN TAUSTA Suupohjan seutukunta on edelläkävijänä voimakkaasti kehittämässä seudullista kuituun pohjautuvaa monipalveluverkkoa. Tämä huippunopea verkko mahdollistaa alueella tapahtuvan pilottikehittämisen, uusien suurta tiedonsiirtokapasiteettia vaativien digitaalisten palvelujen tarjoamisen ja tuottamisen osalta. TV ja videopalvelujen jakelu ovat kovaa vauhtia digitalisoitumassa. Analogiset TV-lähetykset loppuvat. Tietoliikenneverkkojen siirtonopeudet kasvavat, IPTV ja VoD palvelut ovat tulossa teleoperaattorien palveluvalikoimaan. Erilaiset yhteisölliset Internet-mediapalvelut/tekniikat ovat tutkimusten mukaan selkeästi kasvussa. Erilaisia tekniikoita ja sisällön jakelutapoja on monia. Jakelukanavien ja tekniikoiden runsaus on mahdollisuus myös alueellisen sisältöpalvelutuotannon kasvuun ja palvelutoiminnan tuottamiseen. Aiheeseen liittyy kuitenkin monia avoimia kysymyksiä ja ilman vastauksia näihin kysymyksiin alueellisen toiminnan kehittyminen ei tule etenemään toivotulla tavalla. Alueellisen mediapalvelutuotannon ja tuotekehitystoiminnan edistäminen, koulutusyksikköjen, kehittämisorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin yhteistyön vahvistaminen vaatii alkuvaiheen selvitysja koordinointityötä, näin myös Suupohjan seutukunnassa. Kaikki edellä luetellut tahot kuitenkin löytyvät Suupohjasta, ja näin luovat haastavan mahdollisuuden selvitystyön tekemiseen. TV ja videopalvelujen tekniseen jakeluun liittyen on olemassa joitain kansallisesti toteutettuja selvityksiä, mutta näissä ei ole juurikaan pureuduttu asiaan alueellisen sisällön ja alueellisten sisältötuottajien näkökulmasta. Tarvitaan esiselvitys alueellisista lähtökohdista, joka selvittää paikallisen digimediatuotannon jakelukanavat, tekniikat, palvelut ja liiketoimintamallit sekä toimijoiden yhteistyömahdollisuudet Suupohjan seudulla. Selvityksen rinnalla on toiminnan kehittymistä tukemaan järjestettävä avoimia tilaisuuksia, jotka edesauttavat uuden innovaatiopalveluiden syntymistä ja vahvistavat toimijoiden yhteistoimintaa. Suupohja ei ole ainut alue jolle asia on ajankohtainen, siksi verkostoituminen ja yhteistyömuotojen etsiminen eri alueiden välillä on erityisesti huomioitava selvityksessä. Suupohjan seutuverkon mahdollinen laajeneminen lähialueiden muihin kuituverkkoihin luo lisäksi kasvavan potentiaalin alueellisen digimediatuotannon kehittymiselle. Tämän toiminnan kehittämistyö Suupohjassa on nähty tarpeelliseksi käynnistää toimijoita osallistavalla SUVI -selvityshankkeella, jonka tuloksena saadaan selvitys toiminnan kehittämisestä jatkossa.

6 3. TOTEUTTAMISORGANISAATIO Hanketta hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Hanke sai rahoituspäätöksen Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen työvoimaosastolta ja sen hyväksytty kokonaisbudjetti oli euroa, josta EU:n osuus oli Kuntarahoituksen osuus 4500 e. Muu julkinen rahoitus 4500 e. Yksityisen rahoituksen osuus 1250 e, ja luontoissuoritukset 2500 e. Hankkeen hallinnoija on ostanut hankkeen toteutuspalvelut omakustannusperustaisesti yrityksiltä T:mi adeko/esa Ylikoski ja Cossit Ky/Mika Ahonen. Hankkeen toteutusta ovat valvoneet ja ohjanneet hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluivat: - Annika Tuovinen, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto - Risto Kuutti, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä - Ilppo Karesola (pj), Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä - Hannu Vainionkulma, Suupohjan ammatti-instituutti/kauppaoppilaitos - Juha Palonen, Suupohjan seutuverkko Oy - Esa Ylikoski, adeko - Mika Ahonen (siht), Cossit Ky Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2007 kaksi kertaa (2) ja vuonna 2008 kerran (1). Ohjausryhmän kokoukset pidettiin Teknologiakeskus Logistiassa Kauhajoella ja ne olivat käytännöltään virallisia (koollekutsuminen, pöytäkirjat). 4. TOTEUTUS Hankkeen hyväksytty toteutusaika oli Hankkeen vastuullisena toteuttaja on ollut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Käytännön toteutustyönä ovat tehneet hankkeen yhteistyöyritykset adeko ja Cossit ky. Hankkeen toteuttaminen käynnistyi toukokuussa Hankkeessa on tavoitteiden mukaisesti selvitetty paikallisen mediasisällön jakelussa erilaisten teknologioiden mahdollisuuksia, pyritty selvittämään eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia, millaisia lupa ja tekijänoikeudellisia asioita paikallisen sisällön julkaisussa ja jakelussa tulee ottaa huomioon ja millainen voisi olla alueellinen toimintamalli. Hankkeen menetelmiä ja työmuotoja ovat olleet tiedonhankinta, olemassa olevien aihetta osin käsittelevien aineistojen hyödyntäminen, kaikille avointen pienseminaarien asiantuntijaluennot, toimijoille ja kohderyhmälle tehnyt paperi- ja verkkokyselyt, verkostoituminen kansallisesti, oppilaitosyhteistyö ja tulosten dokumentointi digimedian välinein Seuraavassa esitellään tarkemmin hankkeen eri osioiden selvitystyötä.

7 5. PAIKALLISET SISÄLLÖT ERI JAKELUKANAVISSA, TEKNISET SELVITYKSET 5.1 IPTV Internet Protocol TV eli IPTV. Tekniikka hyödyntää IP-sovitinta, joka vastaanottaa IPverkkoon pakatun lähetteen ja siirtää sen TV:lle. IPTV on aina kaksisuuntainen, mikä mahdollistaa myös sovittimeen integroidun Internet-selaimen käytön TV-ruudulta. Myös kaapeli-tv-linjalla on mahdollista käyttää IPTV:tä koska siinä on saatavilla valmiiksi riittävän nopea kaista vastaanottajalle ja sen paluukanava voidaan toteuttaa normaalin ADSL-liittymän kautta. Yhden ohjelman välittäminen vaatii siirtonopeudeksi 2 5 Mbit/s. Käytännössä 8 megabitin laajakaistaliittymä on vähimmäisvaatimus jotta muitakin palveluja voidaan käyttää samanaikaisesti samaa verkkoa pitkin. Paluukanava on välttämätön, jotta ylipäänsä tietty TV kanava voidaan tilata palveluntarjoajalta. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa IPTV:llä tarkoitetaan: - Laadukasta TV-kuvaa reaaliaikaiseen vastaanottoon isolla näytöllä - Siirto edellyttää multicastia, cache-servereitä ja operaattoria - Maksutonta tai maksullista, salattua tai salaamatonta palvelua IPTV tarvitsee toimiakseen sovittimen, joka muuttaa signaalin TV:ssä katsottavaksi sekä television, joka voi olla malliltaan mikä tahansa, kunhan siitä löytyy IP-sovittimen vaatima liitin, joka on tavallisesti scart-liitin. Tulevaa signaalia ja myös paluukanavaa varten tarvitaan ethernet-modeemi, jonka ethernet yhteys hoidetaan yleisimmin Suomessa ADSL modeemilla. Muita mahdollisuuksia ovat kuitu, kaapeli- ja sateliittiyhteys. Digipääte (set top box) on toinen kokoonpanoon keskeisesti kuuluva laite. Pääte voi olla malli, jossa tietoliikenneyhteys hoidetaan pelkästään jollakin näistä vaihtoehdoista. Toinen mahdollisuus on ns. hybridi-malli jossa voidaan käyttää useita eri jakelutekniikoita signaalin saamiseksi. Esim. kaapeli Tv kanavia voidaan vastaanottaa samalla kun ethernet modeemilla voidaan vastaanottaa vaikka yksilöllistä tilausvideota (video on demand) tai alueellista lähetystä. Lähde: Maakuntien digitaaliset verkkopalvelut IPTV tarjoaa käyttäjille mielenkiintoisen vaihtoehdon digitaalisten tv-palveluiden vastaanottoon. Maanpäällinen kaapeli- ja satelliittijakelu ovat saaneen rinnalleen uuden jakelutien uuden ajan kaapeli-tv:n. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen, "Internet-pohjainen televisio (IPTV). Nykytila ja lähivuosien kehitys." Siinä Kari T. Ojala toteaa esipuheessaan seuraavaa. "Koko viestintäala elää myllerryksen aikaa. Erityisesti tekniikassa tapahtuu suuria ja nopeita muutoksia. Tekniikoiden yhdentymisen myötä viestintäalan palveluita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhä monipuolisemmin. Erääksi yhteiseksi perusosaksi näyttää muodostuvan Internet perusosineen. Internet on tekniikka, joka tulee ulottumaan kaikkialle mm. televisiotoimintaan." IPTV yleistyy jo yksin sen takia että vanha kupariverkko tulee ajan myötä korvautumaan kuitutekniikalla. Kuituliittymällä saavutetaan säästöjä ns. triple play paketoinnilla, jossa tarjotaan IP-puhe, televisiopalvelut ja laajakaistayhteys samassa paketissa. Triple Playn perusideana on tarjota kuluttajalle koko paketti alhaisemmalla hinnalla verrattuna tilanteeseen, jossa kuluttaja tilaisi palvelut erikseen.

8 IPTV-palvelun arkkitehtuuri IPTV-operaattori vastaanottaa digitaaliset satelliittikanavat satelliittiantennien ja digitaaliset terrestriaalipalvelut UHF- antennin avulla. Kanavat ohjataan lähetyskeskuksen signaalinmuunninlaitteistoon, jolla televisiosisältö muunnetaan IP-verkkoon sopivaksi ja välitetään operaattoreiden laajakaistaisten runko- ja liityntäverkkojen kautta kotitalouksiin. Kotitalouksissa IPTV-palvelut vastaanotetaan IP-sovittimella, jonka ohjelmistosta ja päivitystoiminteista vastaa lähetyskeskuksessa sijaitseva konfigurointipalvelin. IPTV-järjestelmän keskeisin komponentti on lähetyskeskuksen palvelu- ja asiakashallinnan mahdollistava ohjelmisto (middleware), joka integroi IPTV-järjestelmän eri elementit kokonaisuudeksi. Ohjelmisto ohjaa lähetyskeskuksen ja IP-sovittimen välistä liikennettä sekä toimii asiakkaan televisiokäyttöliittymänä välittäen televisio-ohjelmaoppaan ja lisäpalveluiden tilausjärjestelmän. Se huolehtii myös palveluiden ja kanavien avaamisesta ja sulkemisesta asiakkaille. IPTV:n lisäpalvelut tarjotaan erilliseltä jakelupalvelimilta, jotka alueellisesti laajoissa toteutuksissa ja asiakasmäärien kasvaessa hajautetaan operaattoreiden laajakaistaverkkoihin. Näitä varten tarvitaan myös salausratkaisu, joilla sisältö suojataan muodostetaan asiakkaalle käyttöoikeudet. Middleware ohjelmiston kautta IPTV-järjestelmä on yhteydessä taustajärjestelmiin, jotka mahdollistavat mm. laskutuksen. Operaattorit voivat mahdollistaa laajakaistaverkoistaan IPTV-tilaajille yhteydet Internetiin reitittimien ja VoIP-palvelulle lankapuhelinverkkoon yhdyskäytävien kautta. Lisää tietoa IPTV-tekniikasta: IPTV- Nykytila- ja lähivuosien kehitys, Liikenne- ja viestintäministeriö Luvanvaraisuus IPTV:n osalta YLEn näkökulmasta IPTV-verkko on kuin kaapeliverkko, siis must carryn alainen, joten YLEllä ei ole mitään sitä vastaan että tässä verkossa YLEn kanavat jaetaan vapaasti kuten kaapeliverkossakin. Lähde: Jari Lahti, YLE Uusien palveluiden päällikkö. Katso lisää kappaleesta Toimintaan vaadittavat luvat ja tekijänoikeudet. 5.2 KAAPELI-TV Kaapelitelevisio tai Kaapeliverkko nimillä viitataan kaapeliteitse tapahtuvaan televisiolähetysten siirtoon. Televisiolähetysten lisäksi ns. kaksisuuntaista kaapeliverkkoa voidaan käyttää laajakaistapalveluiden tarjoamiseen. Kaapelitelevisiopalveluita tarjoaa yleisimmin joko paikallinen puhelinoperaattori, joko itsenäisesti tai ketjunsa (yl. Finnet-ryhmä) tuella, tai valtakunnallinen toimija, joka tarkoittaa yleensä Soneraa. Kaapelioperaattori vastaanottaa normaalit maanpäälliset lähetykset sekä lukuisia satelliittikanavia useista eri satelliiteista. Lähetyskeskuksen silmiinpistävin tuntomerkki onkin hieman eri suuntiin osoittavat yleensä suurikokoiset satelliitti-antennit. Toisaalta kanavia saatetaan välittää myös kuituyhteyksin lähistön muilta, suuremmilta kaapelioperaattoreilta.

9 Lähes jokaisessa kaupungissa on kaapeliverkko. Yli puolella suomalaisasunnoista on mahdollisuus liittyä kaapeliverkon asiakkaaksi. Lähde: Wikipedia 5.3 VOD (Tilausvideo) VoD tulee sanoista Video On Demand ja tarkoittaa ladattavaa bittimuotoista video tiedostoa, jota levitetään esim. internetin kautta. DVD levy on tyypillinen elokuvan fyysinen tallennusmuoto. Jos elokuvaa levitetään internetissä tietokoneelle ladattavana datatiedostona on sen nimitys VoD. Tarvittava laitteisto Kuluttajan kannalta tilausvideon katseleminen edellyttää katselulaitetta, joka voi olla TV, PC tai soveltuvilla ominaisuuksilla varustettu matkapuhelin. Jos käytetään PC:tä, tarvitaan erityisiä ohjelmistoja. Jotta signaali saadaan näkyviin, tarvitaan paluukanava, jolla video tilataan. Tämä voi olla mikä tahansa tiedonsiirtokanava. Sen sijaan varsinaisen videon tuloa varten tarvitaan laadukas tiedonsiirtokanava, varsinkin jos video tulee stream-muodossa eli suoraan palvelimelta katsottavana. Jos video ladataan kotikoneelle ei tiedonsiirtokanavan reaaliaikaisvaatimukset ole kovin tärkeitä. Lisäksi tarvitaan vielä palveluntarjoaja, jolta palvelu tilataan. Lisää tietoa ja tarkemmin aiheesta: Maakuntien digitaaliset verkkopalvelut, loppuraportti DIGI-TV Digitaalinen televisio jaetaan tiedonsiirtotien perusteella neljään luokkaan. DVB-T eli maanpäällisen antenniverkon välittämä signaali DVB-S eli sateliitin välittämän signaali DVB-C eli kaapeliverkon välittämän signaali DVB-H eli mobiiliverkossa siirrettävä signaali DigiTV tarvitsee toimiakseen digisovittimen ja TV:n. DVB-H tarvitsee toimiakseen puhelimen, johon vastaanotin on sisäänrakennettu. DIGI-TV:N LUPA-ASIAT Televisio- tai radiotoimintaa voi harjoittaa joko toimiluvan nojalla tai ilmoituksenvaraisesti. Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa tarvitaan valtioneuvoston lupa. Valtioneuvoston myöntämiin televisiotoiminnan toimilupiin ja radiotoiminnan toimilupiin voi tutustua liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla. Toimiluvat lyhytaikaiseen televisio- ja radiotoimintaan myöntää Viestintävirasto alkaen Viestintävirasto myöntää myös toimiluvat televisio- ja radiotoimintaan mobiili-tv-verkossa (DVB-H). Muunlaisesta televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisesta on tehtävä ilmoitus Viestintävirastolle. Yleisradio Oy:n toiminnasta säädetään laissa.

10 Virasto ylläpitää luetteloa ilmoituksen tehneistä televisiotoiminnan harjoittajista, joita on tällä hetkellä noin 20. Viraston sivuilla on luettelo myös toimiluvan saaneista kaupallisista radioista. Radio- ja tv-asema tarvitsee toimiakseen lähettimen. Yleisradiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan myös radiolupa, jonka myöntää Viestintävirasto. Luvassa määrätään lähetykseen liittyvät radiotekniset parametrit, esimerkiksi maston sijainti, lähetysteho ja antennin korkeus. Lisää tietoa radioaseman perustamisesta ja tv- ja radiolähettimiin tarvittavista luvista a ficoran sivuilta osoitteesta: Digitaaliset televisiotoimiluvat Kanavanippu B ja C (voimassa saakka) - MTV Oy (MTV3) ja lisäkanava MTV3 Max - SubTV Oy (ent. City-TV Oy Helsinki) ( SubTV) ja lisäkanava (SubTV Juniori) - Suomen Urheilutelevisio Oy (Urheilukanava) ja lisäkanava - SW Television Oy (ent. Ruutunelonen Oy, (Nelonen) ja lisäkanava (JIM) - C More Entertainment Oy (ent. Canal+ Finland Oy) (Canal+ -kanavapaketti) - TV5 Finland Oy (ent. Vizor Oy) (Voice TV) - The Walt Disney Company Ltd (Disney Channel) - Turun Kaapelitelevisio Oy (Turku TV, Turun seutu) Kanavanippu E (voimassa saakka) - Discovery Communications Europe (Discovery Channel) - Eurosport SA (Eurosport) - MTV Oy (MTV3 Fakta) - MTV Networks Europé & Nickelodeon International Ltd (MTV Nordic/Nickelodeon) - Swelcom Oy - Yleisradio Oy (SVT Europa) Vaasan seudun alueellinen kanavanippu (voimassa saakka) - KRS-TV rf (KRS-TV, Kristiinankaupungin seutu) - När-TV rf (När-TV, Närpiön seutu) - Vaasan Läänin Puhelin Oy (SVT1, SVT2, paikalliskanava ym.) Lyhytaikaiset televisio- ja radiotoimiluvat digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa Viestintävirasto myöntää lyhytaikaiset toimiluvat televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, jos toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta tai toiminnan viikoittainen kesto on enintään kahdeksan tuntia. Viestintäviraston on myönnettävä toimiluvat, jos ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan televisio- ja radiotoimintalain tai muun televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain säännöksiä. Toimilupa digitaaliseen televisio- tai radiotoimintaan myönnetään taajuuksista riippumatta. Toimiluvan saaja voi sopia toimintaan tarvittavasta taajuudesta

11 viestintämarkkinalain mukaisen verkkoluvan haltijan kanssa. Radiolupa myönnetään verkkotoimiluvan haltijalle, jolloin ohjelmistoluvan hakija ei tarvitse omaa radiolupaa. Lyhytaikaista toimilupaa ei tarvita: * toimintaan, jossa lähetykset on mahdollista vastaanottaa vain oppilaitoksessa, sairaalassa, hotellissa tai muissa vastaavissa toiminnan piiriin kuuluviin rakennuksissa, * toimintaan televerkoissa, joissa ohjelmistoja voi samanaikaisesti seurata enintään 2000 liittymän kautta. Hakijan on oltava oikeustoimikelpoinen ja hakijan nimi tulee kirjata virallisessa muodossaan. Ohjelmatoiminnan harjoittajan tulee sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain mukaan pääsääntöisesti säilyttää tallenteet jokaisesta ohjelmasta 21 päivää ohjelman lähettämisestä. Tallenteiden säilytyspaikka on ilmoitettava toimilupahakemuksessa. Puutteelliset tiedot viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. Toimilupia myönnettäessä hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä, kuin niissä on esitetty riittävät ja oikeat tiedot. Toimilupia ei voida myöntää siten, että enimmillään 3 kuukauden määräaikaisia toimilupia olisi useita peräkkäin tai enintään 8 tuntia viikossa sallivia toimilupia useita samanaikaisia. Pitkäaikaista tai muuta valtioneuvoston myöntämän toimiluvan vaativaa radio- tai televisiotoimintaa ei voida harjoittaa käyttämällä hyväksi säännöksiä lyhytaikaiseen tai pienimuotoiseen toimintaan myönnettävistä toimiluvista. Viestintäviraston ratkaisukäytännössä on katsottu, että tosiasiassa saman tai samojen tahojen määräysvallassa olevat hakijat tulkitaan samaksi hakijaksi. Hakemusmaksu on 100. Hakemuksesta tulee ilmetä laskutusosoite. Lupahakemuksen voit tehdä täällä. Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 2 viikkoa. Lähde: Viestintä- ja liikenneministeriö 5.5 HDTV (lyhenne sanoista High Definition Television) nimitystä käytetään SDTV:tä (Standard Definition Television) seuraavan sukupolven televisiotekniikasta. Se on digitaalitelevision kehitysaskel kohti tarkempaa kuvaa ja parempaa ääntä. Tekniikka tunnetaan myös nimellä teräväpiirtotelevisio. Aikaisempaan tekniikkaan muutoksena HDTV:n lähetykset lähetetään ainoastaan 16:9-kuvasuhteella. PAL-järjestelmän 576i-kuva korvataan tarkemmilla tarkkuuksilla, jotka ovat minimissään 720p ( pikseliä) ja maksimissaan 1080i ja 1080p ( pikseliä). HDTV on seuraavan sukupolven tekniikkaa SD-digi-tv:hen verrattuna. TV-kuvan vastaanottaminen kodeissa HD-tasoisena vaatii HDTV:tä tukevan television ja digisovittimen. Digitan mukaan kotitalouksien ei tarvitse vaihtaa maanpäällisen verkon antennia siirryttäessä DVB-T2:een. Digitan arvion mukaan DVB-T2 -standardin mukaisten laitteiden pitäisi tulla saataville vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Suomessa maanpäällisen verkon HDTVlähetyksiä aloitetaan Yleisradion mukaan mahdollisesti vuoden 2010 jälkeen.

12 Kaapeli- ja satelliittilähetyksiä vastaanottavissa talouksissa HDTV-lähetykset ovat olleet katsottavissa jo pitkään, vaikka kanavatarjonnan laajuus ei ole ollut kattavaa. HDTV:tä tukevia digisovittimia on ollut vuokrattavissa kaapeli-tv-operaattoreilta. Vuoden 2007 aikana HDTV-lähetykset ovat siirtyneet tietoverkkoihin, eli nk. IPTV:n muotoon. Tänä päivänä tietokone ja TV ovat jo useassa taloudessa yhdistyneet kodin kattavaksi mediakeskukseksi. Yleistymässä olevat kodin nopeat kaapeliyhteydet tarjoavat uuden siirtotien TV-lähetyksille. ADSL2+:n kaapeliyhteys ja sen tarjoama 24 Mb/s tiedonsiirtonopeus riittää HDTV-tasoisen lähetyksen katseluun. Kaupalliset verkkoyhteyksien palveluntarjoajat ovat jo alkaneet hyödyntää nopeaa tiedonsiirtotekniikkaa teräväpiirtotelevision ohjelmien välittämisessä. Tuloillaan on HDTV:n videoiden tilauspalvelu, joissa katsottava kuvamateriaali on sijoitettuna palvelun tarjoajan palvelimelle, katsottavaksi mihin aikaan tahansa. IPTV:n yleistymistä kuitenkin hidastaa laajakaistaverkon riittämätön kapasiteetti sekä kattavuus hajaasutusalueilla. Lähde: Wikipedia 5.6 WEB-TV / INTERNET-TV Web-TV:llä tarkoitetaan selaimella katsottavaa reaaliaikaista broadcast lähetystä. Reaaliaikaisuus erottaa tämän tilausvideosta samoin kuin se, että samaa ja samassa vaiheessa olevaa lähetystä voi seurata useampi ihminen samanaikaisesti. Tarvittava laitteisto Tietokone, näyttö ja kaksisuuntainen tietoliikenneyhteys tarvitaan. Jotta lähetys löytäisi perille, täytyy palvelun tilaajalle lähettää palvelupyyntö. Tämä hoidetaan selaimessa olevan linkin kautta, jota painamalla avautuu selaimen plugin tai erillinen katseluohjelma videon katsomista varten. Ohjelmia katseluun Ehkä yleisin tietokoneella tapahtuvaan katseluun käytetty mediasoitin on Windows Media Player. Nimensä mukaisesti soitin tulee Windows käyttöjärjestelmän mukana PCtietokoneissa. Applen mac- tietokoneissa vastaava soitin on QuickTime Player. Real Media Player on myös yksi suosituimmista mediasoittimista, joskin se on jäänyt vähän edellä mainittujen varjoon. Muita mediasoittimia on mm. Mplayer, Noatun, ogg123, VLC ja Xine. Streaming teknologiasta lisätietoa mm. Digmore Kai Tuomola, Mauri Lähdesmäki: Streaming media Suosittelemme myös tutustumaan Jarmo Latva- Äijön verkkosivustoon osoitteessa Hän kokosi hankkeen seminaariesitystään varten kattavan aineiston liittyen Flash videon tuottamiseen, jakeluun ja aiheeseen liittyviin ajankohtaisuuksiin.

13 CASE: TV-kaista ja sen mukanaan tuoma julkinen keskustelu Vuoden 2006 syyskuussa Turkulainen Hibox Systems Oy laittoi nettiin TV-Kaista nimisen palvelun, jossa käyttäjä pystyi katsomaan pc:n kautta kaikkia "must carry" kanavia reaaliaikaisesti. Lisäksi palvelun kautta pystyi katsomaan kaikkien kanavien ohjelmia viikon ajalta. Tero Lehto kirjoitti tietokone lehden blogissaan seuraavasti: Kokeilin tvkaista.fi:n netti-pvr:ää viikonloppuna juttua varten. Sehän oli hieno palvelu. Juuri tällaista on internetissä kaivattu. Erinomainen kuvan- ja äänenlaatu mpeg-2-videoissa ja VLC nettiselaimessa toisto-ohjelmana. Kyse on epäilemättä siitä, mihin televisio tulevaisuudessa menee. On harmi, ettei palvelu ole sopimusteknisesti selvillä vesillä. Tvkaista.fi:n kautta mikä tahansa ohjelma olisi katsottavissa viikon ajalta. Tämä olisi ajansiirtoa parhaimmillaan, ja vapauttaisi katsojan perinteisestä ohjelmakartan ajattelusta. Se myös tehokkaasti tappaisi nykyisen mainostaukoihin perustuvan Valitettavasti tvkaista.fi ei ole vielä aivan tätä päivää. Palvelun tarjoaja perustuu laillisuutta sillä, että kyse on vain tallentavasta digiboksista, ja jokaisella on omat erillisensä tallenteensa. Mitäköhän se vaatisi? Teimme pikaisia laskutoimituksia, mitä tällainen vaatisi. Voisi laskea, että palvelussa on viideltä kanavalta 18 tuntia ohjelmaa päivässä, eli yhteensä 630 tuntia viikossa. Jos mpeg-2-videon bittivirraksi lasketaan hieman alakanttiin vaikka 3000 Mbps (eli karkeasti 3000/8 Mt/s sekunnissa), tulee tuosta reilut 800 gigatavua levytilaa käyttäjää kohti. Minulla on vaikeuksia uskoa, että jokaiselle käyttäjälle olisi varattu näin paljon tilaa. Yritin eilen kysyä, mikä on Hibox Systemsin bisnesmalli. Sitä ei haluttu vielä kommentoida. MTV3 ja Yle eivät niele perusteluita. MTV3:n mukaan tällaiset catch-up-right-sopimukset on tehtävä erikseen, eikä useimmille kotimaisille tai ulkomaisille tv-sarjoille ole ylipäätään saatavissa nettijakelun oikeuksia. USA:ssa ilmeisesti ABC:llä on joitain verkkodigiboksiin perustuvia palveluita, ja niistä on neuvoteltu erikseen. Joka tapauksessa tulevaisuuden digiboksi tai -televisio lienee varustettu ainakin teratavun kiintolevyllä, 3-5 virittimellä ja verkkoliitännällä. Ohjelmat ovat katsottavissa miltä tahansa koti-pc:ltä milloin tahansa, ja myös netistä työpaikan koneelta. Sovellus myös pakkaa videosta kännykkään mahtuvan version. Televisio on mukana aina ja kaikkialla. Lähde: tietokone-lehti, Tero Lehdon blogi Pian oli luettavissa että palvelu oli otettu alas, ja siitä käytiin lehdissä seuraavanlaisia keskusteluja: Yle: "Selvästi kiellettyä" Yleisradion hallintojohtaja Jussi Tunturi tyrmää Granholmin näkemyksen palvelun laillisuudesta. "Ei tällaista voi tehdä, kyllä tämä on aivan selvästi kiellettyä. Kukaan ei voi tallentaa ohjelmia ja välittää sitä edelleen asiakkaille", Tunturi sanoo. "Tulemme puuttumaan asiaan." Tunturi tyrmää myös Granholmin tulkinnan siitä, että palvelu on vain digiboksin vastine verkkopalvelun muodossa. "Ohjelmien tallentaminen web-palveluun katsottavaksi on julkista esittämistä, ja se on ilman lupaa kiellettyä. Lupaa ei meiltä myöskään tulisi, jos sitä pyydettäisiin", Tunturi jyrää.

14 Lisäksi Tunturi sanoo, että tekijänoikeusjärjestöt tulevat nekin todennäköisesti puuttumaan asiaan. "Ja siitä tulee kyllä suolainen lasku", Tunturi uskoo. Tunturin mukaan Hibox ei myöskään ole ollut yhteydessä Yleisradioon palvelun suhteen. "En ole aiemmin kuullut tästä tapauksesta", Tunturi kertoo. Myös MTV3:n edustaja suhtautuu epäillen palveluun. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa on tällaisia palveluita ja niille sikäläiset tv-kanavat myyvät erikseen niin sanottuja catchupoikeuksia, joiden turvin palveluja voi toteuttaa. MTV3:lla ei hänen mukaansa ole mahdollista myydä edelleen esimerkiksi ulkomaisten sarjojen lähetysoikeuksia. Lähde: Tietokone lehti, maanantaina klo 9:59 Yle ampuu alas tvkaista.fi-palvelua Yleisradio uhkaa puuttua verkossa toimivan tvkaista.fi-palvelun toimintaan. Ylen edustajan mukaan palvelu on laiton, ja siihen tullaan puuttumaan. Tvkaista.fi-palvelu on ollut toiminnassa alkukesästä lähtien. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat valita tallennettaviksi TV1:n, TV2:n, MTV3:n, Nelosen, Subtv:n ja Urheilukanavan ohjelmat. Palvelussa ovat nähtävissä näiden kanavien kaikki ohjelmat kuluneen seitsemän päivän ajalta. Ohjelmia pääsee katsomaan yksinkertaisesti klikkaamalla ohjelmaoppaan tyylisestä listasta ohjelman nimeä. Palveluun rekisteröidyttäessä käyttäjältä kysytään muun muassa puhelinnumero ja se, onko käyttäjä maksanut tv-lupamaksun. Tietoa palvelun tarjoajasta sivuilta ei kuitenkaan löydy. Ohjelmia katsotaan VLC-katseluohjelman avulla. Palvelun kautta välitettävä tv-kuva on erittäin hyvälaatuista, lähetysvirran koko on noin 3000 kilobittiä sekunnissa eli suurin piirtein sama kuin alkuperäinen lähetysvirta. Hibox Systems: "Kuin tavallinen digiboksi" Palvelun takana on turkulainen Hibox Systems -niminen yritys, joka toteuttaa muun muassa tilaus-tv-palveluita. Yrityksen toimitusjohtajan Staffan Granholmin mukaan palvelu on vielä koekäytössä, ja siitä neuvotellaan tv-kanavien kanssa. Granholmin mukaan palvelu on laillinen. "Meidän mielestämme tämä on samalla tavalla laillinen kuin tavallinen digiboksi. Jokaisella käyttäjällä on omat tallennuksensa". Käyttäjille ilmaisen ja ilman mainoksia toimivan palvelun bisneslogiikasta Granholm ei halua tässä vaiheessa tarkemmin kertoa. "En voi sanoa vielä tässä vaiheessa miten mennään eteenpäin. Teemme yhteistyötä erään toisen firman kanssa, ja minun on neuvoteltava heidän kanssaan." Viikonlopun jälkeen uusien käyttäjien rekisteröintimahdollisuus näytti poistuvan sivuilta. Tvkaista sulki ovensa Hibox Systemsin pyörittämä tv-tallenteiden jakopalvelu Tvkaista.fi on yrityksen toimitusjohtajan Staffan Granholmin mukaan suljettu. Granholmin mukaan kyseessä oli alunperinkin kokeilu, joka oli tarkoitettu pienelle testaajajoukolle. Tästä huolimatta palvelu oli kenen tahansa käytettävissä julkisilla www-sivuilla. "Palvelu otetaan nyt alas pariksi kuukaudeksi, ja sitten lanseeraamme vastaavan palvelun uudestaan", Granholm kertoo. Hän on edelleen sitä mieltä, että tv-kanavien ohjelmavirtojen tallentieta jakava palvelu on laillinen, vaikka Ylen hallintojohtaja Jussi Tunturi onkin asiasta eri mieltä. Granholmin mukaan Yleltä tai muista tv-yhtiöistä ei ole oltu yhteydessä häneen "ainakaan virallisesti". Lähde: Tietokone lehti, maanantaina klo 12:38

15 Tvkaistan uusi tuleminen TV-Kaistan saaman huomion jälkeen ei ollut yllättävää, että vuoden 2007 alussa YLE ilmoitti laittavansa omaa sisältöään netin kautta katsottavaksi. TV-Kaista palvelu avasi palvelun uudelleen vuoden 2007 lopussa ja tarjontaan pääsee tutustumaan 3 viikon ajan 5 euron maksua vastaan. Kädenvääntö palvelun laillisuudesta on jo laimennnut, mutta edelleen jollakin tasolla käynnissä. Käyttöehdoissa lukee mm. että asiakas vastaa palvelun kautta toimitetusta aineistosta. Lisätietoja TV-Kaista palvelusta löytyy os: Motorola selvitti nettitottumuksia: Joka toinen katsoo netti-tv:tä Lähes joka toinen eurooppalainen laajakaistayhteyden käyttäjä katselee tv-lähetyksiä verkosta, kertoo Motorolan teettämä haastattelututkimus. Ranskalaiset todettiin tutkimuksessa kaikkein innokkaimmiksi netti-tv:n ystäviksi. Eurooppalaisista laajakaistan käyttäjistä 45 prosenttia katsoo verkosta tv-ohjelmia ainakin silloin tällöin. Vastaajina oli 2500 henkilö Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Britanniasta. "Eurooppalaiset katsojat eivät enää halua, että tv-yhtiöt sanelevat heidän ajankäyttöään. Siksi netti-tv:n tarjoama valinnanvapaus ja joustavuus kiinnostavat", Motorolan EMEA-alueen arkkinoinnista vastaava Karl Elliot tulkitsee. Lähde: Tietokone-lehti, perjantaina klo 7:56 Internet-TV vuoden 2007 lopussa Vuoden 2007 aikana netti-tv yleistyi kovalla vauhdilla myös suomessa, ja uusia palveluntarjoajia tuli monia. Lisätietoja netti-tv:stä ja sen luvanvaraisuudesta ym. löytyy: maakuntien digitaaliset verkkopalvelut, loppuraportti MOBIILI-TV Mobiili-TVn osalta esiselvityshankkeessa tutustuttiin aiheeseen liittyviin ajankohtaisuuksiin. Hankkeessamme toteutetun käyttäjäkyselyn pohjalta voidaan arvioida, että tällä hetkellä alueellamme ei vielä ole yleistä suurempaa kiinnostusta vastaanottaa paikallista videokuvaa mobiililaitteella. Kuitenkin teknologian ja päätelaitteiden kehittyminen ja mobiiliverkon laajentuminen alueellamme tulee nostamaan myös varmasti kiinnostusta. Mobiili-tv ei käsitteenä ole aivan yksiselitteinen. DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handhelds) on digitaalisten televisiolähetysten standardi matkapuhelintyyppisiä päätelaitteita varten. Maailmalla on myös muita kilpailevia standardeja. Suomessa otettiin ensimmäinen DVB-H verkko käyttöön loppuvuodesta 2006 Helsingissä, Oulussa ja Turussa. Vuoden 2008 alussa se laajeni Tampereelle. Palvelua ei siis ole vielä saatavissa Pohjanmaalla. Tällä hetkellä DVB-H standardia tukevia päätelaitteita ovat Nokian N92 ja N77 matkapuhelimet. DVB-H:n laajenemista matkapuhelimiin rajoittavat tiettyjen tekijänoikeusjärjestöjen vaatimukset siitä, että samaan aikaan television kautta matkapuhelimiin lähetettävistä ohjelmista pitäisi maksaa toinen maksu. Yleisradio ei lähetä DVB-H-ohjelmaa ja ainoat näkyvät kanavat ovat MTV3:n, Nelosen ja Voice-tv, joilla lähetetään muutamia tunteja päivässä (tilanne syksy 2007).

16 Opetusministeriö on julkaissut selvityksen "Television monikanavaisuus ja tekijänoikeus" (julkaistu ) liittyen samanaikaisiin ja muuttamattomiin dvd-h-lähetyksiin liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä. Selvityksessä tarkastellaan DVB-H-lähetystoiminnan tekijänoikeustulkintoja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja esitetään yhteenveto tvyhtiöiden ja oikeudenhaltijapuolen näkemyksistä. Selvitys osoittaa, että edellytykset DVB-Hlähetystoiminnan käynnistämiselle ovat olemassa nykyisen lainsäädännön ja osapuolten omien tulkintojen pohjalta. Selvityksessä todetaan että DVB-H-lähettämiseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset ongelmat ovat nykyisen lainsäädännön valossa tekijänoikeuden sijasta sopimusoikeudellisia. Selvityksessä tarkastellaan televisiotoiminnan kehitystä myös DVB-H-lähetystoimintaa laajemmin ja esitetään arvioita siitä, miten televisio- ja radiotoiminnan monikanavaisuuteen ja lähetystoiminnan muutokseen liittyviä kehityspiirteitä mahdollisesti voitaisiin tukea lainsäädäntöratkaisuilla tekijänoikeuslaissa. Selvityksessä on myös otettu näkökulmia televisiotoiminnan muutokseen, broadcasting -käsite nähdään vanhentuvan ja menettävän merkitystään. Keskeisinä televisiotoiminnan tulevaisuuden kehityksessä nähdään monikanavaisuus, lähetystekninen tallentaminen ja aikaulottuvuus. Selvitys löytyy Opetusministeriön verkkosivuilta Forum Virium Helsinki yhdessä VTT:n ja yhteistyöyritysten kanssa ovat testanneet mobiilitv:n uusia palveluja Finnish Mobile TV -projekteissa. Heidän viimeisimmän projektinsa Finnish Mobile TV - FinPilot2 -projektin tulokset julkistetaan päätösseminaarissa toukokuussa Aiheesta lisäinfoa tai Digitan MobiiliTV -verkkosivut osoitteessa Teleoperaattorit tarjoavat myös omia Mobiili-TV palveluitaan mm. Sonera Mobiili-TV, Elisa Mobiili-TV, Saunalahden Mobiili-TV. Palveluissa välitetään 3G-verkon välityksellä TV-sisältöä videostriiminä ja tämä on vastaanotettavissa tätä yhteysmuotoa tukevilla puhelimilla mm. Nelosen koko ohjelmiston voi katsoa tätä kautta. Kyseessä ei siis ole DVB-H standardia käyttävä palvelu. 5.8 PEER TO PEER VIDEO BROADCASTING Vertaisverkko (P2P, engl. peer to peer) on tietokoneverkko, jossa ei ole kiinteitä palvelimia ja asiakkaita, vaan jokainen verkkoon kytketty kone toimii sekä palvelimena että asiakkaana verkon muille koneille. Monet Internetin palvelut, kuten NNTP-protokollaan perustuva uutisryhmäjärjestelmä Usenet, perustuvat palvelintasolla vertaisverkkojärjestelmään. Usenet-palvelimet toimivat keskenään vertaisverkkona, mutta tarjoavat Usenetin lukijoille asiakas/palvelin-arkkitehtuurin mukaisesti ryhmiä luettavaksi. Myös sellaiset Internetin palvelut kuten Internet-puhelut käyttävät usein vertaisverkkoteknologiaa, mikäli mahdollista. Arkikielessä vertaisverkoilla tarkoitetaan erityisiä tiedostonjakoverkkoja, joiden valtava suosio on nostanut ne suuren yleisön tietoisuuteen.

17 Tiedostonjakoverkot Tiedostonjakoverkkoja käytetään yleisimmin pelien, käyttöjärjestelmien, musiikin ja elokuvien levittämiseen. Näissä verkoissa tapahtuu paljon luvatonta levittämistä, ja se on herättänyt erityisesti musiikki- ja elokuvateollisuuden huomion, sillä niissä tapahtuva kaupallisten tuotteiden levitys vaikuttaa liikevoittoon; vaikutustavasta ei olla yksimielisiä. Toisaalta vertaisverkkoja käytetään myös luvallisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi BitTorrent on edullinen ja tehokas tapa levittää suuria ohjelmakokoelmia kuten GNU/Linux -käyttöjärjestelmiä. P2P-verkkojen ongelmia ja mahdollisuuksia Joidenkin arvioiden mukaan 70 % käyttäjistä vain lataa eikä jaa tiedostojaan. Myös pelkkä tekijänoikeuden alaisten tiedostojen luvaton lataaminen on osalta Suomen lain mukaan vuoden 2006 alusta alkaen ollut laitonta. Myös edelleen levittäminen on laitonta. Jotkut käyttävät myös muunneltuja asiakasohjelmia, joissa esimerkiksi tiedostojen lähetys on estetty. Näiden ohjelmien käyttäjiä kutsutaan leechereiksi ja ohjelmia leecher-modeiksi. Suurin ongelma vertaisverkkojen käytössä liittyykin tekijänoikeuksiin. Käyttäjät jakavat musiikkia ja elokuvia verkoissa pienellä kiinnijäämisriskillä. Viranomaisilla ei ole juurikaan keinoja valvoa vertaisverkoissa liikkuvia tiedostoja. Suurien tiedostomäärien lataaminen ja jakaminen kuormittavat tietoverkkoja. Vuonna 2004 julkaistun tutkimuksen mukaan jopa kolmannes maailman Internet-liikenteestä on pelkkää BitTorrent-liikennettä. Sen takia osa verkko-operaattoreista onkin pyrkinyt vaikeuttamaan tiedostonjako-ohjelmien käyttöä estämällä yleisimpien P2P-ohjelmien käyttämät portit. Myös Suomessa joidenkin operaattoreiden asiakkaat ovat saaneet varoituksia liiallisesta lataamisesta tai lähettämisestä. Myös TV-yhtiöt ovat huomanneet P2P-TV:n nousun, ja ovat alkaneet tarjota ohjelmiaan maksullisesti tai maksutta internetissä. Esimerkiksi ABC aloitti huippusuosittujen Lostin ja Täydellisten naisten tarjoamisen ilmaiseksi, tosin vain yhdysvaltalaisten yhteyksien päähän. P2P TV:llä voidaan tarkoittaa myös vertaisverkkojen avulla toteutettuja stream-lähetyksiä. P2P-TV:n suosiota on lisännyt nopeutuneiden Internet yhteyksien lisäksi se, että monet sarjat tulevat Suomeen vasta vuosien päästä niiden ensiesityksestä USA:ssa. Lähde: Wikipedia

18 6. TOIMINTAAN VAADITTAVAT LUVAT, TEKIJÄNOIKEUDET TELEVISIO JA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN TARVITTAVAT LUVAT Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisesta säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998, Lain 2 :n mukaan televisiotoiminnalla tarkoitetaan yleisön vastaanotettavaksi tarkoitettujen televisio-ohjelmistojen alkuperäistä lähettämistä tai tarjollapitoa koodaamattomana tai koodattuna johtoa pitkin taikka vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä, satelliittilähetykset mukaan lukien. Ohjelmistolla tarkoitetaan televisio- tai radio-ohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta. Vaikka internetin kautta lähetettäisiinkin televisio-ohjelmistoja, mikä katsottaisiin televisiotoiminnan harjoittamiseksi, jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle 4 :n ja sen yksityiskohtaisten perusteluiden perusteella (muutetun pykälän yksityiskohtaiset perustelut HE 112/2002 vp., jakeluteknisten rajoitusten vuoksi lain 19 (lasten kehitykselle haitalliset ohjelmat) ja 38 :ää (edelleen lähettämisen keskeyttäminen) lukuunottamatta nykymuotoinen televisio- ja radio-ohjelmien jakelu internet-verkon kautta. Televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen internet-verkossa ei siis tarvita toimilupaa laissa ja sen perusteluissa tarkoitetuissa tapauksissa. Siitä ei tarvitse myöskään tehdä ilmoitusta Viestintävirastolle. Paikallisen ohjelmasisällön lähetys IPTV:ssä satunnaisesti ei edellytä televisio ja radiotoiminnasta annetussa lain 7 :ssä tarkoitettua ohjelmistolupaa tai 7 b :ssä tarkoitettua ilmoituksen tekemistä Viestintävirastolle. Sen sijaan televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haettava toimilupa (ohjelmistolupa). Viestintävirasto myöntää esimerkiksi lyhytaikaiset toimiluvat televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, jos toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta tai toiminnan viikoittainen kesto on enintään kahdeksan tuntia. Toimilupa digitaaliseen televisio- tai radiotoimintaan myönnetään taajuuksista riippumatta. Toimiluvan saaja voi sopia toimintaan tarvittavasta taajuudesta viestintämarkkinalain mukaisen verkkoluvan haltijan kanssa. Radiolupa myönnetään verkkotoimiluvan haltijalle, jolloin ohjelmistoluvan hakija ei tarvitse omaa radiolupaa. Lisätietoa lyhytaikaisen digitaalisen televisiotoiminnan harjoittamiseen tarvittavan toimiluvan hakemisesta löytää Viestintäviraston sivuilta osoitteesta: Toimilupaa voitte hakea täältä: Hakemusmaksu on 100 euroa. Edellä on kommentoitu luvanvaraisuuksia Viestintäviraston toimivaltaan kuuluvan lainsäädännön osalta. Mikäli asiaan liittyy esimerkiksi tekijänoikeudellisia kysymyksiä, voi niissä ottaa yhteyttä Kopiostoon (http://www.kopiosto.fi) tai Teostoon (http://www.teosto.fi). Lähde: Hannu Gyldén, lakimies, Viestintävirasto

19 6.1 TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeuslainsäädäntö on murrosvaiheessa mm. kasvavan internetin käytön takia. Tämän esiselvityksen aikana on oltu yhteydessä mm. liikenne ja viestintäministeriöön ja Teoston koskien IPTV -palvelujen lainsäädäntöjä, mutta asiat ovat vielä keskeneräisiä. Laajemmin aiheesta ja yleisesti tekijänoikeuksista voit lukea Maakuntien digitaaliset verkkopalvelut loppuraportti www linkit CREATIVE COMMONS - vaihtoehto nykyiselle tekijänoikeusjärjestelmälle. Creative Commons lisenssit tarjoavat laajan valikoiman suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen. Perinteinen kaikki oikeudet pidätetään on muutettu muotoon jotkut oikeudet pidätetään. Creative Commons lisensseillä on mahdollista luopua osasta tekijänoikeuksiasi ja antaa haluamansa vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle käyttää teosta. Lisenssejä yhdistelemällä voi luopua oikeuksistaaan haluamallaan tavalla. Creative Commons on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu verkkopalvelu, jonka avulla on mahdollista määritellä ehdot joiden puitteissa teoksia on sallittua käyttää. Ajatuksena on pyrkiä uudistamaan tekijänoikeusjärjestelmää tavalla, joka hyödyntää sekä tekijöitä että teosten käyttäjiä. Lisenssien avulla oikeudenhaltijat voivat pidättää itselleen tärkeäksi katsomansa oikeudet. Muut oikeudet annetaan kaikkien käyttöön (Some rights reserved). Tekijänoikeusjärjestöt eivät tue CC-lisenssejä. Aiheesta hyvä artikkeli Vihreiden Nuorten julkaisussa All rights reserved (sivu 8) osoitteessa Paikallisen sisällön julkaisemisessa olisikin mahdollista hyödyntää Creative Commons - lisensiä. mm. Pohjois-Savon muisti -hankkeessa on museoihin liittyvää videomateriaalia julkaistu CC-lisenssin alaisena. Lisätietoa ja esimerkki caseja osoitteessa jonka ylläpitäjänä on Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT.

20 7. TELEVISIOTOIMINNAN MUUTOS Opetusministeriön vuonna 2007 julkaisemasta Television monikanavaisuus ja tekijänoikeus muistiossa sanotaan mm. seuraavaa: Televisiotoiminnan kehityksessä näyttää olevan kolme piirrettä, jotka vaikuttavat televisiotoiminnassa käytettävien ohjelmistojen ja muiden sisältöjen lähetysoikeuksien hankintaan. Nämä ovat: monikanavaisuus, lähetystekninen tallentaminen ja aikaulottuvuus saatavilla pito lähetyksen jälkeen. Koko tähän kehitykseen liittyy alkuperäisen televisiotoiminnan muutos. Kansainvälisissä sopimuksissa tunnettu broadcasting-käsite samalla osaksi vanhentuu ja menettää merkitystään. Televisio sulautuu osaksi laajempaa audiovisuaalisten mediapalveluiden kokonaisuutta, jossa on sekä lineaarista välittämistä (samanaikaista/yhtäaikaista) että ei-lineaarista (eriaikaista) on demand- välittämistä. Lähde: 8. SEUTUVERKON NYKYTILANNE SUUPOHJASSA Suupohjan alueella liittyjiä oli 1/2008 n. 500 kpl. Liittyjien määrän kasvu on ollut alkuun hidasta mm. liittymän korkean alkuinvestoinnin takia. Koska alueella tällä hetkellä toimivat operaattorit tarjoavat perinteisiä ADSL- liittymiä vielä toistaiseksi edullisemmalla kuukausihinnalla ja ilman aloituskustannuksia. Suupohjan seutuverkon "kuitu kotiin" liittymää mainostetaan 1/2008 seuraavasti: Kuitu Kotiin -liittymän hinta on päätelaitekulut (sis. alv.), kun liittymä rakennetaan osana isompaa kokonaisuutta, kuten kyläverkon yhteydessä tai yhtenä kokonaisuutena lähinaapuriesi kanssa. Erillisiä liittymiä rakennetaan myös, tällöin liittymän hinta määräytyy rakentamiskulujen mukaan. Käyttökulut riippuvat palveluista, edullisimmillaan 10/10 Mb/s internet-palvelut saa 40 /kk. Päätelaitteet maksavat noin 210, mutta sen voi myös vuokrata palveluntarjoajaltasi. 8.1 MITÄ LIITTYMÄN KAUTTA SAA? - Puhelut (voit säilyttää vanhan puhelimesi ja numerosi) - Nopea internet, voit surffailla vaikka omalla televisiollasi ( Mb/s ) - TV kanavat sekä "normaalit" että elokuvakanavat (omaan televisioon) - Tilausvideot (elokuvat, uutiset, säätiedoitukset ym. voit katsoa silloin kun haluat) - Pelikanavat, Toto-TV, Karaokekanavat.. Itse kuitukaapelin voit tilata Seutuverkon kautta. Palvelut kuten internet-, TV- ja puhepalvelut voit tilata palveluntarjoajilta, joita tällä hetkellä ovat Maxinetti, VLP ja Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Yrityksille lisäksi palveluita myivät TDC Song, ELisa ja Neviso. Myöhemmin on tulossa muitakin palveluntarjoajia verkkoon.

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 Sari Walldén FL, KM Tampereen yliopisto Sari.Wallden@uta.fi http://www.uta.fi/~kasawa/ TELEVISION HISTORIAA Katodisädeputki 1897

Lisätiedot

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa yhtiönä Elisa tarjoaa tietoliikennealan kokonaispalveluja Perustettu Helsingissä vuonna 1882

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN. 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen

DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN. 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen SANT antennipäivät 3.11.2011 DNA Welho -esityksen sisältö Antenni TV DVB-T2 Antenniverkon peitto Yhden kortin periaate Yleistä DNA pähkinänkuoressa

Lisätiedot

SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN

SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN POPUP-TV SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN POPUP-TV SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN Popup-TV on erinomainen tapa yhdistää perinteinen televisio ja sosiaalinen media sekä muut markkinointitoimenpiteet

Lisätiedot

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Julkinen Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Sisältö DNA:n televisioliiketoiminta Televisiokatselun muutosten vaikutukset Antenniverkko osana DNA:n televisiotarjontaa Yhteenveto Julkinen /

Lisätiedot

Lähetys- ja jakelutekniikat

Lähetys- ja jakelutekniikat Lähetys- ja jakelutekniikat Sami Andberg (Helsingin yliopisto) gamedbrains.tv / Andberg Consulting Oy Sisältöä Digitaalisen videon (ja äänen) tekniikasta Mediatiedostot, kehykset Kuva- ja äänivirrat Jakelutekniikat

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu LähiTV:n kanavalla. Teija Lehto, suunnittelija Tampereen kaupunki viestintäyksikkö teija.lehto@tampere.fi 9.11.

Virtuaaliammattikorkeakoulu LähiTV:n kanavalla. Teija Lehto, suunnittelija Tampereen kaupunki viestintäyksikkö teija.lehto@tampere.fi 9.11. Virtuaaliammattikorkeakoulu LähiTV:n kanavalla Teija Lehto, suunnittelija Tampereen kaupunki viestintäyksikkö teija.lehto@tampere.fi Mikä on LähiTV? Kaksivuotinen (2004-2005) tutkimushanke, jota koordinoi

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä?

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö Antennialan tekniikkapäivä, Hyvinkää 8.11.2012 Televisioverkot

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus...

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus... 1 (6) DNA MOBIILI TV - PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 1. Palvelun yleiskuvaus... 2 2. Edut asiakkaille... 2 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3 3.1 Tilaus... 3 3.2 Tilauksen lopetus...

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus - uudet teknologiat Joukkoviestinnän linjaukset ja suunnat» Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (VNS 4/2012 vp

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Antennijakelu UHF-alueella 2017

Antennijakelu UHF-alueella 2017 Antennijakelu UHF-alueella 2017 Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Teppo Ahonen Agenda Esityksen sisältö Viestintäpoliittinen ohjelma, pääkohdat TV-jakelun näkökulmasta Toimialan T2-siirtymää suunnitteleva

Lisätiedot

DNA HDTV 12.11.2009. Juhani Simpanen

DNA HDTV 12.11.2009. Juhani Simpanen DNA HDTV 12.11.2009 Juhani Simpanen Sisältö DNA lyhyesti Teräväpiirtotelevisio DNA:n TV-strategiasta DNA:n HD-suunnitelmista 2 DNA lyhyesti Suomen nopeimmin kasvava operaattori Noin 2,5 miljoonaa asiakasta

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Laajakaistat markkinalähtöisesti

Laajakaistat markkinalähtöisesti Laajakaistat markkinalähtöisesti Teleyhtiön näkemys Matti Makkonen Toimitusjohtaja Anvia Oyj Anvia Oyj - entinen Vaasan läänin puhelin (VLP) Liikevaihto 2009 104 M Suomen 4. suurin teleoperaattori Johtava

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi www.sant.fi 1 Jäseninä: Satelliitti- ja antenniliitto SANT toimii n. 100 antennialan yrityksen edunvalvojana ja yhteenliittymänä Antenniurakointiliikkeitä Antennialan laitevalmistajia ja maahantuojia Antennitarvikkeiden

Lisätiedot

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Cable Days 27.11.2013 Olli-Pekka Rantala, viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Hallitus antoi hallitusohjelman

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2007

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2007 1. Puheenjohtajan sanomaa 2. Uuden toiminnanjohtajan esittäytyminen 3. Uudet jäsenet 4. Tiedotusyhteistyö Viestintäviraston kanssa 5. Julkishallinnon laitosten siirtyminen digi-tv aikaan -ohjeen päivitys

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013 AntenniTV:n tulevaisuus Anvian kesäpäivät 31.5.2013 Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen DIGITA Olemme Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Antennitelevisiopalveluiden käyttöönotto

Antennitelevisiopalveluiden käyttöönotto Antennitelevisiopalveluiden käyttöönotto Antennitelevisiolla tarkoitetaan televisiokuvan lähettämistä ilmateitse radiotaajuuksia hyödyntäen. Televisiokuva välitetään vastaanottajille lähetysmastojen kautta

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle.

PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle. LAAJAKAISTASELVITYS PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE Loppuraportti V1.0 3.6.2008 Liikenne- ja viestintäministeriölle Oy Omnitele Ab Teemu Huttunen Jyri Puumalainen Ari Ojaniemi

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Radio- ja televisioarkisto (RTVA) Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Radio- ja tv-arkisto

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

VHF DVB-T2 ja HDTV 23.3.2011. JYVÄSKYLÄ, Hotelli Alexandra

VHF DVB-T2 ja HDTV 23.3.2011. JYVÄSKYLÄ, Hotelli Alexandra DNA:n antenni-infoinfo VHF DVB-T2 ja HDTV 23.3.2011 JYVÄSKYLÄ, Hotelli Alexandra DNA:n infotilaisuuden agenda 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.05 Tilaisuuden avaus Pekka Viitanen, DNA Oy 10.05-10.20 SANT puheenvuoro

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

Digi-tv kuulemistilaisuus

Digi-tv kuulemistilaisuus Digi-tv kuulemistilaisuus Petteri Järvinen 31.1.2007 "Meillä siirtymäaika on pidempi kuin monissa Euroopan maissa, joissa päätökset siirtymisestä on tehty vasta tällä vuosituhannella." (s. 29) Toimivia

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon HD-kokeilun tulokset ja johtopäätökset. Pekingin olympialaiset 2008. 13.11.2008 Timo Kiiskinen

Maanpäällisen verkon HD-kokeilun tulokset ja johtopäätökset. Pekingin olympialaiset 2008. 13.11.2008 Timo Kiiskinen Maanpäällisen verkon HD-kokeilun tulokset ja johtopäätökset Pekingin olympialaiset 2008 13.11.2008 Timo Kiiskinen Lähetyksien teknisiä tietoja Digita lähetti Pekingin olympialaiset HD-tasoisena seuraavin

Lisätiedot

Verkkoneutraliteetti ja multicasting koko väestön mahdollisuus vastaanottaa julkisen palvelun sisältöjä avoimessa internetissä

Verkkoneutraliteetti ja multicasting koko väestön mahdollisuus vastaanottaa julkisen palvelun sisältöjä avoimessa internetissä Verkkoneutraliteetti ja multicasting koko väestön mahdollisuus vastaanottaa julkisen palvelun sisältöjä avoimessa internetissä ViVin seminaari Kolme näkökulmaa verkkoneutraliteettiin 20.11.2013 Janne Holopainen,

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä?

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Miten suojelen lastani ja tietokonettani haitalliselta ja laittomalta aineistolta? Mitä laittoman aineiston jakelemisesta seuraa? Mikä on internetissä

Lisätiedot

TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 20.6.2007

TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 20.6.2007 KESÄKUUN DIGIRAPORTTI TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 20.6.2007 1. KAAPELISSA JATKOAIKAA 29.2.2008 SAAKKA, PÄÄTÖS TEHTIIN JO 20.6.!! 2. VIELÄ 48 UUTTA TÄYTELÄHETINTÄ

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00 Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Saimaan Kuitu Oy toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Asia: HE 116/2015 vp Hallituksen

Lisätiedot

Johdanto. Toteuttajat. Tämän tutkimuksen tiedonkeruun on toteuttanut Consumer Compass Oy IFPI Musiikkituottajat ry:n käytettäväksi.

Johdanto. Toteuttajat. Tämän tutkimuksen tiedonkeruun on toteuttanut Consumer Compass Oy IFPI Musiikkituottajat ry:n käytettäväksi. Johdanto Toteuttajat Tämän tutkimuksen tiedonkeruun on toteuttanut Consumer Compass Oy IFPI Musiikkituottajat ry:n käytettäväksi. Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen päämaalina oli selvittää kuluttajien mielipiteitä

Lisätiedot

DNA:n HD-antennipalvelut VHF-jakeluna

DNA:n HD-antennipalvelut VHF-jakeluna DNA:n HD-antennipalvelut VHF-jakeluna Juhani Simpanen Kehityspäällikkö 0447302560 juhani.simpanen@dna.fi 18.11.2010 Juhani Simpanen 1 Sisältö DNA lyhyesti DNA HDTV Peittoalueen kehittyminen 2010 DNA verkon

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

TOUKOKUUN DIGIRAPORTTI

TOUKOKUUN DIGIRAPORTTI TOUKOKUUN DIGIRAPORTTI TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 23.5.2007 1. DIGIPENETRAATIO KASVAA, NYT JO 69 % 2. DIGISOVITINKAUPASSA KUITENKIN SELVÄÄ LASKUA 3. ANTENNIPÄIVÄ

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (8) 21.11.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (8) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

- VALOKUIDULLA ELINVOIMAA MAASEUDULLE - Anne-Mari Leppinen Hanna-Leena Pihlajaniemi 1.9.2011

- VALOKUIDULLA ELINVOIMAA MAASEUDULLE - Anne-Mari Leppinen Hanna-Leena Pihlajaniemi 1.9.2011 - VALOKUIDULLA ELINVOIMAA MAASEUDULLE - Anne-Mari Leppinen Hanna-Leena Pihlajaniemi 1.9.2011 Lukuja Verkon alueen koko: 5000 km2 Asukasmäärä: 44 000 Alueella on 7 kuntakeskusta sekä noin 55 kylää, joissa

Lisätiedot

Pertun -kuitu. Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke

Pertun -kuitu. Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke Pertun -kuitu Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke 4.2.2010 2 Luottamuksellinen Verkkoa rakennettiin Rakennettua kaapelireittiä Runkoreittiä 165 km Tilaajareittiä 68 km Asennettua kaapelia Runkokaapelia

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT Komission sähköisen viestinnän markkinoita koskevassa suosituksessa 1 markkina 18 käsittää televisio- ja radiotoiminnan

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot