Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24"

Transkriptio

1 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

2 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa Päivi Saari 2011

3 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Jokiväylä 11 C Rovaniemi puh (vaihde) ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 24 RAMK University of Applied Sciences Julkaisu on tuotettu hankkeessa Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, joka on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosiksi Rovaniemi 2011 Kannen kuva: Johannes Collins Paino Kopijyvä Oy Taitto Kopijyvä Oy

4 Sisällys 1 Johdanto Korkeakouluopintojen eteneminen tavoitteita ja tutkimuksia Asetettuja tavoitteita opintojen edistymiseen Tutkittua tietoa opintojen edistymisestä ammattikorkeakoulussa Valtti-hankkeen toimenpiteistä ja... ryhmämalleista Yleistä toimenpiteistä Valtti-hankkeen korkeakouluopintojen viivästymisselvitys Viivästymisselvityksen toteutus ja tuloksia Rovaniemen ammattikorkeakoulun tulokset Ryhmäohjauksen malleista Avainohjaajan ryhmät Ryhmien tavoitteet ja toiminta Harjoitukset ja tehtävät Ohjausta verkossa Opiskelijoiden haastattelut Kokemuksia avainohjaajan ryhmistä Ryhmien toiminta Ohjaajan rooli Työelämäosaamisen ja urasuunnittelun teema Oppimisympäristöt ja sosiaalinen media Ryhmistä tietoa opintojen viivästymisen syistä Valtti-tuutorien koulutus Koulutuksen tavoitteet ja yhteinen osio Rovaniemen korkeakoulujen tuutorikoulutus Palaute Rovaniemen korkeakoulujen tuutorikoulutuksesta...37

5 6 Valtti-tuutorien ryhmät Ryhmät ja tavoitteet Kokemuksia ja palautetta tuutorien ryhmistä Palautteen kerääminen Otetta opintoihin sotelin opiskelijoille Otetta tradenomiopintoihin työn ohessa Netryhmä ohjelmistotekniikan opiskelijoille Thesis support group for RAMK s EDP students Yhteenveto ja kehittämistoimenpiteet...47 Lähteet...51 LiitTEET...53

6 Saari Päivi 5 1 Johdanto Korkeakouluopiskelu ja -ohjaus ovat haasteellisessa tilanteessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on kiinnittänyt huomiota korkeakouluopiskelijoitten pitkiin opintoaikoihin ja toivoo korkeakouluilta toiminnan tehostamista, niin että opiskelijat valmistuisivat aiempaa nopeammin ja siirtyisivät joustavasti työmarkkinoille. Ratkaisuksi OKM esittää, että korkeakoulut käyttävät tehokkaasti lukuvuoden hyväksi, tukevat opiskelijoiden opiskelukykyä ja opiskelijoiden välistä ryhmäytymistä sekä tarjoavat yhteisöllisyyttä edistäviä opiskeluympäristöjä. Korkeakoulusta työelämään siirtymistä tulisi aikaistaa vähintään vuodella. (OKM 2010.) Korkeakouluopintojen pitkittymistä selvittäneen raportin (Liimatainen ym. 2010) mukaan opiskelua viivästyttävät eniten työssäkäynti ja opiskelumotivaation puute sekä hyvinvointiin ja perhe- tai ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Korkeakouluohjauksessa tulisikin kiinnittää huomiota opiskeluaikojen ohella opiskelijoitten korkeakouluyhteisöön sitouttamiseen, motivaation ylläpitoon sekä joustaviin opiskelutapoihin. Ohjauksen ja tukitoimien tulisi kohdistua korkeakouluopiskelun ja valmistumisen sujuvoittamiseen, opiskelijoitten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen sekä työelämään siirtymiseen. Korkeakouluohjauksen kehittämistä tuetaan ohjelmakaudella OKM:n valtakunnallisissa Euroopan sosiaalirahaston kehittämisohjelmissa, joiden toimintalinjaan 2 kuuluvilla hankkeilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja opintojen viivästymistä sekä edistämään työmarkkinoilla pysymistä. Tähän toimintalinjaan kuuluu vuosiksi asetettu Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -hanke, jossa Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) on mukana. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat opiskelu- ja uraryhmäohjaus ja opetus- sekä ohjaushenkilöstön koulutus. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut. RAMKin lisäksi hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö, Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto.

7 6 Valmistumista vauhdittamassa Tässä julkaisussa perehdytään lyhyesti korkeakouluopintojen etenemistä käsitteleviin tutkimuksiin ja tavoitteisiin. Sen jälkeen kuvataan vaiheittain Valtti-hankkeen aikana tehtyjä toimia RAMKissa: opiskelijoiden opiskeluryhmien perustamista ja toimintaa, toimiviksi osoittautuneita käytänteitä ja harjoituksia sekä tuutoreille tarjottua koulutusta. Koulutuksesta ja ryhmätoiminnasta saadut kokemukset ja palaute ovat julkaisun keskiössä. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia, ja saadun palautteen avulla voidaan kehittää muutakin ohjausta ja opetusta sekä tiivistää ohjauksen yhteistyötä.

8 Saari Päivi 7 2 Korkeakouluopintojen eteneminen tavoitteita ja tutkimuksia 2.1 Asetettuja tavoitteita opintojen edistymiseen Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! on nimeltään koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen OKM:n työryhmän muistio (2010), jossa kiinnitetään huomiota Suomen korkeakoulujen pitkiin opiskeluaikoihin, opintoprosessin etenemiseen ja valmistumiseen. Keskimääräinen opiskeluaika yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on 4,9 vuotta kun vastaava luku muissa OECD-maissa on 4,1. Syyn arvellaan johtuvan muun muassa Suomen joustavasta järjestelmästä, joka sallii työn ja opiskelun yhdistämisen. Suomen korkeakouluopiskelijoiden valmistumisikä on myös korkea, jota selittää myös myöhäinen opintoihin siirtyminen. (OKM 2010, ) OKM:n muistion (2010) mukaan opintoprosessia tulisi kehittää siten, että opinnot voi suorittaa lainsäädännön mukaisessa ajassa koko lukuvuoden käyttöä tehostamalla ja aiemman hankitun osaamisen tunnustamisperiaatteita kehittämällä. Toimenpiteinä kehotetaan jatkamaan korkeakoulun rakenteellista kehittämistä niin, että yksiköt tarjoavat yksilöllisiä opintoja, motivoivia opiskeluympäristöjä, mahdollistavat opetuksen kehittämisen sekä järjestävät opinto-ohjauksen ja tukipalvelut. Nämä toimenpiteet vaikuttavat läpäisyasteen parantumiseen sekä valmistumisiän alentumiseen. Huomiota tulisi kiinnittää myös yhteisöllisyyden ja opiskelukyvyn parantamiseen. (OKM 2010, 21, 49.) Myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma kehottaa parantamaan koulutusasteiden läpäisyastetta ja vähentämään keskeyttämistä kehittämällä erityisesti opinto-ohjausta ja neuvontaa (OKM 2008). Ammattikorkeakoulujen rahoitus muodostuu paitsi tutkintojen myös opiskelijamäärien, hankerahoituksen sekä muun tuloksellisuuden mukaisesti. RAMKin kehittämisen kohteiksi on asetettu muun muassa vetovoimaisuuden lisääminen ja läpäisyn parantaminen. RAMK mittaa tuloksellisuuttaan tunnuslukumittareilla,

9 8 Valmistumista vauhdittamassa joista mainittakoon RAMKin opiskelijapalautteen tunnusluku Oppimisen ohjaus sekä opintojen edistymiseen liittyvä mittari Vähintään 45 op vuodessa suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista. (Lampela 2009; Lampela 2010.) 2.2 Tutkittua tietoa opintojen edistymisestä ammattikorkeakoulussa Jukka Lerkkanen (2002) on selvittänyt koulutus- ja uravalintojen yhteyttä ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen. Päätuloksena oli, että korkeakoulut eivät ota huomioon riittävästi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, yksilöllisiä valintoja, aikaisempaa koulu- tai työkokemusta tai korkeakoulun tavoitteista poikkeavaa opiskelurytmiä. Lerkkanen havaitsi, että opiskelijoilla oli koulutus- ja uravalintaa haittaavia ajatuksia, jotka ilmenivät vaikeutena aloittaa valintaprosessi, sitoutua valintaan ja valinnan riippuvuutena muista opiskelijoista. Haittaavat ajatukset olivat yhteydessä ennalta suunnittelemattomiin opintojen keskeytyksiin, eroamisiin ja koulutusohjelman tai -alan vaihtamiseen sekä ennakoivat opintojen alussa keskeyttämistä ja yksilöohjauksen tarvetta. Ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla oli enemmän haittaavia ajatuksia kuin ammatillista väylää tulleilla. Tutkimushetkellä vain harvat ammattikorkeakoulut ilmoittivat käyvänsä keskusteluja kaikkien opiskelijoiden kanssa opiskelun etenemiseen liittyvistä asioista. Ammatillisen ohjauksen sisältö näytti niin ikään jäävän pintapuoliseksi. (Lerkkanen 2002, , ) Jaatisen ja Lähteen (2005) tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa opiskelijoissa ja oppimisympäristössä tekijöitä, jotka nopeuttavat tai hidastavat ammattikorkeakouluopintojen etenemistä. Tuloksista ilmeni, että opinnoissaan nopeasti edenneet olivat varmempia ala- ja koulutuspaikan valinnastaan kuin opinnoissaan hitaasti edenneet. Hitaasti edenneet kuvasivat itseään laiskoiksi ja asiat viime tippaan jättäviksi. He myös kävivät työssä huomattavasti useammin kuin nopeasti edenneet. Opintoja hidastaviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa opiskelun erilaisuus suhteessa odotuksiin, opetusmenetelmien koettu yksipuolisuus, kohtuuttomaksi nousevat ja epätasaisesti ajoittuvat opiskelukuormat, opetustarjonnan aikatauluttamisen synkronoimattomuus, oppimisesta saadun palautteen yksipuolisuus ja tiedotuskanavien epäsystemaattinen käyttö. Opiskelutahtia nopeuttivat muun muassa opiskelijan itseohjautuvuus ja aktiivisuus tiedonhankinnassa. Kehittämistoimenpiteiksi Jaatinen ja Lähde ehdottivat ohjauksen tehostamista, opintojen alussa tapahtuvaa ammattiin sitouttamista, vaikeiksi koettujen opiskeluvaiheiden tunnistamista ja tuen järjestämistä sekä suunnitelmallisuuden lisäämistä (opetustarjonnan tasaisuus ja ennakoitavuus). Toimenpiteiksi nostettiin myös aktiivinen yhteydenpito poissaoleviksi ilmoittautuneisiin opiskelijoihin, ammattiin sitouttaminen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen, vaikeiden aineiden (esimerkiksi matematiikka ja fysiik-

10 Saari Päivi 9 ka) tukitoimet, opintojen edistymisen seuranta, markkinoinnin kehittäminen sekä korkeakoulun myönteisen ilmapiirin vahvistaminen. (Jaatinen Lähde 2005, 88 90, ) Jaakko Lampinen (2009) tarkasteli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään RAMKin maanmittaustekniikan aikuisopiskelijoiden opiskelun hidasta etenemistä ja keskeyttämistä selittäviä syitä. Työn tarkoituksena oli samalla kehittää opintojen ohjausta. Lampinen löysi tärkeimmiksi keskeyttämisen ja hitaan opiskelutahdin syiksi alan valintaan, opetukseen ja opetusjärjestelyihin, ohjaukseen, opiskelijan elämäntilanteeseen, motivaatioon sekä vääränlaisiin odotuksiin opiskelun tai alan suhteen liittyvät tekijät. Keskeyttämiset ajoittuivat opintojen alkuun tai loppuun. Tyypillistä keskeyttäjän profiilia ei löytynyt.

11 10 Valmistumista vauhdittamassa 3 Valtti-hankkeen toimenpiteistä ja ryhmämalleista 3.1 Yleistä toimenpiteistä Valtti-hankkeen tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden tutkinnon valmiiksi saattamista ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä tai keskeytymistä. Hankkeessa toteutettiin korkeakouluopintojen viivästymisselvitys, josta saatiin tietoa ja vinkkejä ohjaustoiminnan kehittämiseen. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat korkeakoulukohtaiset avainohjaajat. Avainohjaajien lisäksi hankkeeseen osallistuu korkeakouluittain koulutusohjelma- tai tiedekuntakohtaisia Valtti-tuutoreita. Tuutorit ovat opetus- ja ohjaustyössä toimivia henkilöitä, jotka vastaavat yhdessä avainohjaajien kanssa opiskelijoiden opiskelu- ja uraryhmien ohjauksesta sekä ohjaustoiminnan toteutumisesta ja kehittämisestä. Hankkeen aikana on toteutettu opiskelu-, opinnäytetyö- ja uraryhmiä, joissa on käsitelty opintoihin, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmien toiminnan vaikuttavuutta on tutkittu saadun palautteen avulla. Ryhmäohjausta on kehitetty ohjaajien asiantuntemuksen ja kiinnostuksen sekä korkeakoulun omien tarpeiden mukaan. Korkeakoulut ovat perustaneet esimerkiksi hyvinvointiin, arjenhallintaan tai itsetuntemukseen keskittyviä ryhmiä. RAMKissa toteutettiin muun muassa englanninkielisessä tutkintokoulutuksessa opiskeleville tarkoitettu ryhmä sekä verkkoryhmä työn ohessa opiskeleville aikuisille. Hankkeessa on suunniteltu Valtti-tuutorien koulutus (luku 5) ja korkeakoulujen henkilökunnalle on tarjottu ohjauskoulutusta ja seminaareja (ks. kuva 1). Toiminnan aikana on kehitetty ja koottu ohjauksen työkaluja tai kerätty ohjauksen materiaalipankkeja sekä tutkittu muun muassa sosiaalisen median käyttöä ohjauksen välineenä. Korkeakoulut ovat järjestäneet muitakin hankkeen teemaan liittyviä tapahtumia, muun muassa työelämäpäiviä ja työpajoja.

12 Saari Päivi 11 Kuva 1 Uraryhmä -työpaja Viivästyjästä valmistujaksi -seminaarissa (kuva: Kaisa Karhu). 3.2 Valtti-hankkeen korkeakouluopintojen viivästymisselvitys Viivästymisselvityksen toteutus ja tuloksia Valtti-hankkeessa laadittiin opinnoissaan viivästyneille opiskelijoille kysely, jolla selvitettiin opintojen viivästymisen syitä ja sitä millaista tukea opiskelijat tarvitsevat opintojensa eteenpäin viemiseksi. Selvityksen tarkoituksena oli toimia lähtökohtana Valtin ryhmämallien rakentamisessa ja ohjaustoiminnan kehittämisessä. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden opiskeluaktiivisuutta, työssäkäyntiä, opintojen viivästymiseen johtaneita syitä ja opiskelukokemuksia. Kaikissa hankkeen korkeakouluissa käytettiin samaa kyselylomaketta.

13 12 Valmistumista vauhdittamassa Kyselyn teemat olivat: - Mitkä tekijät opiskelijoiden kokemana vaikuttavat opintojen etenemiseen? - Miten ohjausta ja/tai ohjauspalveluita tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat opiskelijoiden ohjaustarpeeseen? - Millaisin ohjausmenetelmin voidaan tukea opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista? - Miten opiskelijoiden opiskelukykyä ja arjenhallintataitoja voidaan tukea? Kyselyyn vastasi 734 opiskelijaa, joista 278 oli ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 456 yliopisto-opiskelijaa. Tuloksista ilmestyi raportti Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella (Liimatainen ym. 2010), johon seuraavassa viittaan. Tulosten mukaan opintoja viivästyttivät eniten: 1) työssäkäynti, 2) opiskelumotivaation puute, 3) henkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat, 4) perhe-elämään tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat ja 5) laiskuus. Tarkasteltaessa erikseen ammattikorkeakouluaineistoa henkiseen hyvinvointiin liittyvät syyt oli tärkein opintoja hidastava tekijä. Selvityksen keskeinen tulos oli, että uraohjaukseen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota ja korkeakoulun ohjausjärjestelmää selkiytettävä ja yhtenäistettävä. Selvitys osoittaa, että opiskelijat tarvitsevat kokonaisvaltaista ohjausta (myös uraohjausta) sekä tukea hyvinvointiin, opiskeluun ja ajanhallintaan. Opinnoissa etenemiseen ja opintosuorituksiin opiskelijat olivat jokseenkin tyytyväisiä, mutta keskeneräiset opinnot painoivat. Opiskelijat kokivat, ettei opiskelu edennyt heitä tyydyttävällä tavalla tai suunnitellussa aikataulussa. Koko aineistossa aktiivisesti opintojaan suunnittelevia opiskelijoita oli 52 % kaikista vastaajista, mutta vain 8 % koki pystyvänsä noudattamaan laatimaansa aikataulua. Merkille pantavaa oli, että lähes puolet yliopisto-opiskelijoista ja kolmasosa ammattikorkeakouluopiskelijoista käytti opiskeluun korkeintaan 10 tuntia viikossa. Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät voi mielestään vaikuttaa opintojen etenemiseen, vaikkakin ammattikorkeakoulu tarjosi yliopisto-opiskelijoitten kokemukseen verrattuna joustavammat suoritusmenetelmät. Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat opintojen kuormittavuuden hidastavan opintoja yliopisto-opiskelijoita enemmän. Ongelmat matematiikan, fysiikan, ohjelmoinnin ja kielten opiskelussa nousivat esiin avoimista vastauksista. Avoimissa vastauksissa kerrottiin myös erilaisten oppimisvaikeuksien hidastavan opintoja, esimerkiksi lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet tai tarkkaavaisuushäiriöt.

14 Saari Päivi 13 Työssäkäynti oli yhteydessä heikentyneeseen opiskelumotivaatioon sekä opiskeluun tai opiskeluyhteisöön sitoutumiseen, mutta ei vähentänyt kiinnostusta opiskelualaa kohtaan. Työelämä ja työhön siirtyminen motivoivat etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoita suorittamaan opinnot loppuun. Kiinnostava tulos oli, että erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijat suhtautuvat työelämään positiivisesti. Toisaalta noin 20 % ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoista ilmoitti, ettei heillä ole alan työkokemusta. Osin tästä johtunee, että osa koki epävarmuutta ammatillisessa osaamisessaan sekä työelämään siirtymisen ja valmistumisen ahdistavana. Ammattikorkeakoululaisten kokemus opiskeluyhteisöstä oli yliopisto-opiskelijoita positiivisempi. Noin 60 % ammattikorkeakouluopiskelijoista kertoi saavansa tukea opintoihin opiskelukavereilta ja tukevansa toisia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa; vastaava osuus yliopisto-opiskelijoilla oli noin 40 % Rovaniemen ammattikorkeakoulun tulokset Seuraavassa käsittelen lyhyesti edellä esitellyn viivästymisselvityksen (Liimatainen ym. 2010) yhteydessä keräämiäni RAMKin tuloksia. Aineistosta nostin myös uusia teemoja, jotta vertailu muihin RAMKissa tehtyihin kyselyihin mahdollistuu. Kohdejoukko RAMKissa oli sama kuin koko ammattikorkeakouluja koskevassa aineistossa: 1) suomenkielisen koulutuksen opinnoissaan viivästyneet kauden opiskelijat, joille oli kertynyt alle 45 opintopistettä sekä 2) tutkinnon säännönmukaisen ajan (alle vuodella) ylittäneet, joilla puuttui opinnäytetyö. Kohderyhmä rajasin siten, että Valtti-hankkeen toimenpiteitten vaikutus olisi paras mahdollinen. Kyselyyn vastanneita RAMKissa oli yhteensä 104, ja vastausprosentti 11. Tulosten luotettavuutta RAMKissa lisää se, että tulokset ovat samansuuntaisia muiden RAMKissa tehtyjen palautekyselyjen kanssa. RAMKin opiskelijoilla opiskelun viivästymiseen vaikuttavia tekijöitä olivat tärkeysjärjestyksessä: 1) ongelmat perhe- tai ihmissuhteissa, 2) työssäkäynti, 3) motivaation tai sitoutumisen puute, 4) henkinen hyvinvointi (muun muassa jaksaminen) ja 5) opiskelun kuormittavuus. Seuraaviksi tärkeimmiksi opiskelua viivästyttäviksi tekijöiksi mainittiin opintojen järjestämiseen liittyvät syyt, laiskuus tai ei-kiinnostava ala. Opintoja hidastavina tekijöinä nousivat esiin myös jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa, ajanhallintaan ja suunnitelmien toteuttamiseen liittyvät vaikeudet ja se, ettei voi vaikuttaa opintojen etenemiseen. Avoimista vastauksista ilmeni, että opiskelijat seuraavat heikosti opintopisteitä, eivätkä kovin aktiivisesti suunnittele opintoja. Kyselyssä tiedusteltiin erikseen opintopsykologin, terveydenhoitajan tai mielenterveyspalvelujen käytön syitä. Niissä nousivat esiin RAMKin aineistossa jaksamiseen, ihmissuhteisiin, henkiseen hyvinvointiin tai itsetuntoon liittyvät asiat, mutta myös

15 14 Valmistumista vauhdittamassa opiskeluun liittyvät vaikeudet (esimerkiksi ajankäytön suunnittelu, opiskelutekniikat ja tenteissä suoriutuminen). Myönteisinä opiskelukokemuksina mainittiin käytännön työt, esimerkiksi laboratoriotyöt ja projektit. Toimivaksi koettiin opiskelukaverin tuki (ks. myös luku 3.2.1). RAMKin opintotoimistojen palveluihin oltiin myös tyytyväisiä. Avoimista vastauksista ilmeni, että RAMKin opiskelijat eivät olleet mielestään saaneet tarpeeksi uraohjausta tai työelämään siirtymisen ohjausta. Osaa mietitytti myös oma ammatillinen osaaminen, kuten seuraavissa vastauksissa kerrotaan: Työelämässä minua jännittää, osaanko yhtään mitään, eli tuntuu etten ole valmis työelämään. Työelämään siirtymisestä pitäisi kertoa enemmän, kukaan ei puhu työkkäristä jne. Avoimissa vastauksissa opiskelijat toivat esiin tarpeen opettajatuutorin ja opinnäytetyön ohjaajan lisätuesta. Myös kannustusta ja opintojen edistymisen seurantaa kaivattiin. Tällaisia toiveita esittivät seuraavat opiskelijat: Opettajatuutoreilta olisin kaivannut enemmänkin tukea. Myöhemmin sitä on saanut, kun on osannut pyytää esim. HOPSin kanssa, enemmän aikaa siis. Kuka kannustaa, vaatii ja potkii eteenpäin? Sillon just kun opinnäytetyötä aloitellaan, olis apu myös tarpeen. Meidät on jätetty yksin aika ison projektin kanssa. Ja sitten motivaation puskemiseen [ ] Opinnäytetyön tutkimusongelman valinnassa olisin kaivannut apua opariohjaajalta. Ja sitten lisäapua opintojen nopeuttamiseen, tutkintoon liittyvien kurssien hyväksilukemiseen ja opintojen edistymisen seurantaan. Huomiota herättävää on, että RAMK-aineistossa henkiseen jaksamiseen liittyvät syyt ovat kärjessä sekä opintoja viivästyttävinä tekijöinä että hyvinvointipalveluihin hakeutumisen syinä. Psykososiaalista apua ei ole opiskelijoiden mukaan riittävästi saatavilla. Kokemus opiskelun kuormittavuudesta mietityttää Valtin viivästymisselvityksen mukaan opiskeluun käytettiin kovin vähän aikaa. Kysymys ei ehkä aina ole käytetystä ajasta, vaan siitä että opiskeltavat aineet koetaan vaikeina tai ovat kenties liian laajoja kokonaisuuksia. Uraohjausta eivät opiskelijat kokeneet saaneensa tarpeeksi. Termi uraohjaus voi olla RAMK-opiskelijoille uusi, eikä sitä ole tarpeeksi auki kirjoitettu.

16 Saari Päivi 15 Valtti-kyselyn kanssa samansuuntaisia tuloksia saatiin RAMKin opiskelijapalautekyselyssä Sen mukaan opiskelijat kokevat, että opintojen kuormittavuus ja laajuus eivät vastaa toisiaan, opiskelijat eivät koe saavansa riittävästi palautetta opiskelusta tai ammatillisesta osaamisestaan eivätkä pidä ammatillista osaamistaan riittävänä opintojen loppuvaiheessa. Eri koulutusohjelmien opiskelijoitten välistä yhteistyötä ei koeta myöskään toimivaksi. 3.3 Ryhmäohjauksen malleista Valtti-hankkeessa esiteltiin Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitettyjä ryhmäohjauksessa käytettäviä ura- ja lopputyömalleja, joita kehitettiin edelleen hankkeeseen osallistuvissa korkeakouluissa. Korkeakoulujen ohjaajat täydensivät ryhmien toimintaa myös oman ohjaushistoriansa aikana käyttämillään menetelmillä ja harjoituksilla. Valtti-hankkeen lopputyömallissa on taustalla Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitetty monialainen graduohjauksen malli (Kultalahti Karhu 2008). Malli perustuu strukturoituun ryhmäohjausmalliin (ks. Borgen ym. 1998, Herranen-Penttinen 2008 ja Herranen 2010). Malli on suunnattu opiskelijoille, joilta puuttuu lopputyö ja jotka kokevat lopputyön tekemisen olevan jollain tapaa jumissa. Tarkoituksena on tukea opiskelijaa saattamaan lopputyönsä valmiiksi työnohjauksellisin menetelmin ja ryhmän vertaistukea hyödyntäen. Ryhmissä pohditaan keskustellen lopputyön merkityksestä, opiskelua jumittavista tekijöistä, opiskelijan työtavoista sekä lopputyöhön liittyvistä ajatuksista ja tuntemuksista sekä pohditaan valmistumisen jälkeistä muutosta mistä luopua ja mitä tilalle. Ryhmän toimintaan kuuluvat harjoitukset ja kotitehtävät. Ryhmää ohjaa kaksi ohjaajaa, joista toinen voi keskittyä tiedolliseen ja toinen psykologiseen puoleen, ja he yhdessä tukevat opiskelijan jumin työstämistä sekä työn konkreettista etenemistä. Mallissa pyritään saamaan opiskelija havaitsemaan, mitkä tekijät estävät lopputyöhön liittyvää työskentelyä ja mitä estäville tekijöille voi tehdä. Ryhmissä pyritään tarjoamaan opiskelijalle uusia toimintamalleja suunnittelun ja työskentelyn edistämiseksi jakamalla tietoa opiskelutaidoista, lopputyöprosessista ja työelämästä. Kultalahden ja Karhun (2008) mukaan oivallus siitä, että opinnäytetyö on omalla vastuulla ja itse tehtävä, on hyvin merkityksellinen lopputyön edistymisen kannalta. Uraryhmämallin pohjana on J.P. Sampsonin kognitiiviseen psykologiaan perustuva tiedonkäsittely- ja prosessointimalli (Peterson ym. 2003). Mallin perustana on itsetuntemus sekä tieto omista työelämään liittyvistä mahdollisuuksista. Näiden pohjalta tietoa prosessoidaan, muun muassa mielenkiinnon kohteita punnitaan. Tätä seuraa päätöksenteko- ja toteuttamisvaihe, esimerkiksi työnhaku. Prosessissa korostuvat päätöksenteko- ja valintataidot sekä niiden pohjalta tehty toimintasuun-

17 16 Valmistumista vauhdittamassa nitelma. (Peterson ym ) Ohjaajan rooli on löytää sopiva ohjausmateriaali, valita työskentelytavat sekä tukea opiskelijan urasuunnittelua 1. Uraryhmissä käsitellään työelämäteemoja, esimerkiksi työnhakua, työelämän asiakirjoja ja valmistuneiden urapolkuja sekä tehdään harjoituksia ja välitehtäviä. Ryhmissä opiskelijat arvioivat omaa työelämäosaamistaan ja suunnittelevat omaa uraansa. Työelämään liittyviä teemoja voidaan integroida myös lopputyö- tai opiskeluryhmiin. 1 Urasuunnittelulla (engl. Career management) viitataan loogiseen, järjestäytyneeseen, kontrolloituun ja vaiheittain tapahtuvaan oman uran suunnitteluun (Amundson 2005,15).

18 Saari Päivi 17 4 Avainohjaajan ryhmät 4.1 Ryhmien tavoitteet ja toiminta Valtti-hankkeessa esitellyt ryhmämallit, Valtti-viivästymisselvityksen sekä RAMKin opiskelijapalautekyselyjen tulokset antoivat vinkkejä siitä, millaisia ryhmiä RAMKiin perustettaisiin. Valtti-hankkeen avainohjaajana keskustelin asiasta myös RAMKin ohjaushenkilöstön kanssa. Käynnistin avainohjaajana RAMKissa monialaisia ryhmiä, joista kolme ryhmää keskittyi opiskelu- ja urasuunnitteluun (ryhmät 1, 2 ja 4 taulukossa 1) ja kaksi opinnäytetyön etenemiseen (ryhmät 3 ja 5 taulukossa 1). Ensimmäisten 2009 alkaneiden ryhmien kohderyhmäksi valitsin Winha-opiskelijarekisteristä opinnoissa viivästyneitä (alle 45 op/lv suorittaneet loppuvaiheen opiskelijat) sekä sellaisia, joilla oli opinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta valmiit. Muita ryhmiä mainostin keski- ja loppuvaiheen opiskelijoille. Ryhmien markkinoinnin jälkeen toimintaan osallistui 8 12 opiskelijaa/ ryhmä. Määrä oli hankkeen suositusten mukainen tavoitteeseen pääsemiseksi ja yksilöllisen ohjauksen takaamiseksi. Päätin haastatella kaikki opiskelijat toiminnan alussa, jonka jälkeen ryhmien toimintaa oli helpompi suunnitella. Samalla sain selville ryhmiin hakeutumisen syyt, joita olivat muun muassa oman opiskeluryhmän puuttuminen, opiskelun rytmiin uudelleen pääseminen ja opinnäytetyön aloittamisen vaikeus. Loppuhaastatteluissa selvitin puolestaan ryhmien vaikuttavuutta. Omat ryhmäohjauskokemukset olen poiminut ohjauspäiväkirjastani. Taulukosta 1 ilmenee avainohjaajan ryhmien tiedot lukuvuonna Ryhmiin osallistui yhteensä 49 opiskelijaa, joista seitsemän keskeytti. Lähes kaikille päivitettiin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Valmistuneita oli yhteensä 22, vaikka vain osa ryhmän jäsenistä oli valmistumisvaiheessa ryhmätoiminnan alkaessa.

19 18 Valmistumista vauhdittamassa Taulukko 1 Avainohjaajan ryhmät lukuvuonna Ryhmä Ajankohta Osallistujat Valmistuneet 1.Valtti-pilottiryhmä kevät Opiskelut ja urasuunnitelmat valmhiksi -ryhmä 3.Opinnäytetyö valmhiksi -ryhmä 4.Ura- ja opiskelu -ryhmä 5.Ura ja opinnäyte eteenpäin -ryhmä syksy lv kevät vuosi YHT Ryhmieni tavoitteena oli ryhmäytymisen lisäksi antaa välineitä itsetuntemukseen, opiskelun ja uran suunnitteluun sekä työelämään siirtymiseen. Opiskelun tai opinnäytetyön etenemistä tukivat tavoitteiden asettamisen laadintaan liittyvät tehtävät, keskustelut ja itsearviointiharjoitukset. Kaikkiin ryhmiin integroin työelämätietoa ja urasuunnittelua. Ryhmissä käsiteltiin työelämätietoutta, arvioitiin omia työelämätaitoja tai tutustuttiin uravaihtoehtoihin. (ks. luku 4.5.3; myös Itkonen Layne 2009.) Urasuunnittelu sisälsi RAMKista valmistuneiden ammattinimikkeiden ja uratarinoiden tutkailemista, RAMKissa tehtyjen sijoittumis- ja uraseurantojen sekä Lapin korkeakoulusta valmistuneiden osaaminen ja työelämätarpeet -työnantajakyselyn (Keskinarkaus 2008) tulosten tarkastelua sekä näiden vertailua ryhmäläisten omiin suunnitelmiin ja osaamisalueisiin. Ryhmien aiheitten suunnittelussa olivat mukana myös Lapin yliopiston ja RAMKin yhteinen opintopsykologi sekä Lapin yliopiston avainohjaaja. Aiheet muokkautuivat myös hankkeen kokemusten myötä sekä ryhmien opiskelijoiden toiveitten mukaan. Tapaamisten aiheiksi valitsin: tutustuminen ja toiveet sekä ryhmän pelisäännöt, opiskeluun liittyvät ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot, ajankäytön suunnittelu, motivaatio, opinnäytetyön ohjeen kertaus, tiedonhaun kertaus sekä työelämään siirtyminen ja urasuunnittelu. Opinnäytetyöryhmissä painottuivat opinnäytetyöhön liittyvät aihealueet, ja niissä toteutettiin myös opinnäytetyön työpaja. Yhden opinnäytetyöryhmän toteutunut ohjelma on taulukossa 2.

20 Aiheet muokkautuivat myös hankkeen tapaamisten myötä sekä ryhmien opiskelijoiden toiveitten mukaan. tutustuminen ja toiveet sekä ryhmän pelisäännöt, opiskeluun liittyvät ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot, ajan Saari opinnäytetyön Päivi ohjeen kertaus, tiedonhaun kertaus sekä työelämään siirtyminen ja urasuunnittelu. Opinnäytery aihealueet painottuivat, ja niissä toteutettiin myös opinnäytetyön työpaja. Käsittelen erikseen 19 palautteen ryh siirtymisen ja urasuunnittelun osuudesta, koska se on hankkeen yksi kehittämiskohde (4.5.3). käsittelen opinnäyteryhmän toteutunut ohjelma on taulukossa 2. Taulukko Taulukko 22 Opinnäytetyö Opinnäytetyö valmhiksi valmhiksi -opinnäyteryhmän -opinnäytetyöryhmän ohjelma. ohjelma Aihe ja ohjaaja Alkuhaastattelut: kysymyksinä esim. ryhmään tulon syy ja opiskelutilanne (avainohjaaja) 1.ryhmätapaaminen: Tutustuminen, toiveet ja tavoitteet, sekä pelisääntöjä ryhmälle = huoneen taulu, opiskelun ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja -tehtävä (avainohjaaja) 2.ryhmätapaaaminen: Välitehtävän purku Kuvaile opinnäytteen tilannetta esineen tms. avulla sekä tehtävän opiskelun ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja koonti, ajankäyttö, (avainohjaaja), ongelmanratkaisutehtävä ryhmäytymisharjoituksena (liikuntasuunnittelija) 3.ryhmätapaaminen: Opinnäytteen tilanne opiskelijoitten valitsemien postikorttien avulla, leikkimielinen motivaatiotesti ja keskustelua motivaatiosta, opinnäytteen ohjeen kertaus ja rakenne (avainohjaaja, apuna opintopsykologi) Kuulumiset chatissa (avainohjaaja) 4.ryhmätapaaminen: Kuulumiskierros, jossa tiimalasi apuna puheenvuorojen tasaisen jakaantumisen vuoksi (avainohjaaja), tiedonhankinnan kertaus (informaatikko) 5.ryhmätapaaminen: Opinnäytetyön tilannekatsaus, opinnäytetyön merkitys: miksi opinnäytetyö on tärkeää, mikä siinä kiinnostaa, mitä haluan oppia, Opinnäytetyön tekeminen tuntuu.. (jatka lausetta), miten voin hyödyntää tulevaisuudessa opinnäytetyötä ja sen tekemisessä karttuneita taitoja, miten työskentelen (aika, paikka, ideointi, osiin jakaminen, muistiinpanot, palkitseminen, opinnäytetyön työstämistä ATK-luokassa (avainohjaaja) 6.ryhmätapaaminen: Kierros ResurssiRepun korteilla, opinnäytetyön esittelyä (tehtävän Kortti mummolle avulla), opinnäytetyön työstämistä ATK-luokassa (avainohjaaja) 7. ryhmätapaaminen: Opinnäytetyöpaja, jossa opiskelijat työstävät omaa opinnäytetyötään ja kysyvät tarvittaessa neuvoa (suomen opettaja ja avainohjaaja) 8.ryhmätapaaminen: Välitehtävinä kerättyjen työpaikkailmoitusten ja uratarinoiden esittelyä, RAMKin uraja rekrytointipalvelujen sivut (linkit, valmistuneet), työelämätaitojen itsearviointi (avainohjaaja) 9.ryhmätapaaminen: Työelämään siirtymisestä, mm. työnhaun asiakirjat ja valmistuminen, opinnäytetyön tilanne Ajankohta ja välitehtävä Viikko Välitehtävä: Esittäydy wikiin, löydä esine, kuva tms., joka kuvastaa opiskelutilannettasi (muoto vapaa), HOPS-päivitys Välitehtävä: Viikkolukkari ja opiskelutavoite seuraavaan kertaan, yhteydenotto opinnäytetyön ohjaajaan Välitehtävä: Opinnäytetyön aiheen, sisällysluettelon tai muun ajankohtaisen opinnäytetyöhön liittyvän aiheen työstämistä, alustava suunnitelma opinnäytetyölle, motivaatiokeskustelu jatkuu wikissä Välitehtävä: Opiskelutavoite, tiedonhaku omaan opinnäytetyöhön Välitehtävä: Opinnäytetyön suunnitelma keväälle, keskustelu opinnäytetyön merkityksestä jatkuu wikissä 4.2. Välitehtävä: Työpaikkailmoituksen hakeminen/ valmistuneen uratarinaan tutustuminen, opiskelutavoitteen asettaminen, oman uran pohtimista wikissä 23.2 Välitehtävä: Opinnäytetyön työstöä työpajan ohjeitten mukaan, CV:n päivittäminen Välitehtävä: Tarina tilanteestasi 5 v. kuluttua: mitkä asiat hyvin päättötyön suhteen / muussa elämässä?, mistä sait tukea/voimavaroja?, miltä opinnäytetyön tekeminen tuntui?, mikä tuntui vaikealta ja miten selvitit tilanteen? 6.4. Loppuhaastattelut: kysymyksinä mm. opintojen tilanne, kokemukset ryhmästä ja suunnitelmat (avainohjaaja) 10.ryhmätapaaminen: Loppufiilikset, sopiminen loppuhaastatteluista (loppuhaastatteluissa kysymyksiä mm. ryhmän merkityksestä, opintojen edistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista) Tsekkauspiste Viikko Taulukossa 1 mainitut opiskelu- ja uraryhmät (ryhmät 1, 2 ja 4) kestivät yhden lukukauden ja opinnäyteryhmät kuukautta. Tapaamisia oli 8 10, alussa tiheämpään ja sen jälkeen 2 3 viikon välein. Seuraavan lukukauden tsekkauspisteen, jossa vaihdettiin kuulumisia ja tarkistettiin opintojen sujuminen. Osallistumisesta oli m vastaavantyyppisten opintojaksojen hyväksilukemisena tai vapaasti valittaviin opintoihin. Ohjausmateriaalin t ryhmän materiaalipankki.

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot