Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt

2

3 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkisoikeudellisten suoritteiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA MITTATEKNIIKAN KESKUS TUOTTO- JA KULULASKELMA MITTATEKNIIKAN KESKUS TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET... 41

4 1 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Vuosi 2014 oli Mittatekniikan keskuksen kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi ja samalla viimeinen vuosi itsenäisenä virastona. Keskus toteutti toimintastrategiaansa, mutta toimintaa leimasi valmistautuminen viraston lopettamiseen ja siihen liittyviin uudelleen järjestelyihin. Tehtäviä toteutettiin monivuotisen tulossopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaiset tulostavoitteet saavutettiin. Keskuksen kokonaistulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Toimintavuosi oli taloudellisesti hyvä. Mittatekniikan keskuksen metrologiset ja pätevyydenarviointipalvelut ovat osa teknisen turvallisuuden ja laadun infrastruktuuria. Palveluita tarvitaan ja niitä käytetään talouden vaihteluista riippumatta. MIKES pyrki tavoitteensa mukaisesti parantamaan vaikuttavuuttaan omalla toimialallaan verkottumalla kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti. MIKES -metrologia ja FINAS -akkreditointi olivat hyvin haluttuja yhteistyökumppaneita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. MIKES -metrologian keskeiset yhteistyökumppanit Otaniemessä olivat VTT ja Aalto-yliopisto. Alueellisen toiminnan painopisteenä oli yhteistyö Oulun ja Kajaanin alueiden toimijoiden kanssa, CEMIS -yhteistoimintahankkeessa. Kajaanin voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratoriolla oli kolmas toimintavuosi. Toiminta oli suunnitelman mukaista ja suunnitellut palvelut saatiin käynnistettyä. Kalibrointipalvelu jäi hieman tavoitteista, mutta muiden hankkeiden määrä ja volyymi olivat suunnitelman mukaisia. EU-rahoitteiset tutkimushankkeet muodostivat keskeisen osan MIKESin toiminnasta ja tukivat kotimaisten yhteistyökumppaneiden asemaa eurooppalaisessa tutkimusverkostossa. Vuoden 2014 lopussa oli käynnissä 31 EMRP-ohjelman hanketta. EMRP-hankkeet linkittyivät hyvin kotimaisiin tutkimushankkeisiin ja paransivat viraston palvelukykyä ja verkostoitumista. Korkeatasoinen tutkimus tuki kansallisen mittajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Yksikkö saavutti suunnitellun volyymin kustannusvastaavasti ja akkreditointi laajeni uusille alueille. Keskustelut akkreditoinnin hyväksikäytöstä laajenivat, ja hallinnonalarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita toteutettiin useiden ministeriöiden kanssa. Toimintavuotta leimasi viraston lopettaminen. Vuoden 2015 alusta metrologia liittyi VTT Oy:hyn ja FINASakkreditointi TUKESiin. Uudistukset työllistivät henkilökuntaa ja erilaisten järjestelmien ja laitteiden hankinnat aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia. Uudistuksista ja niihin liittyvistä kustannuksista ja ylimääräisistä tehtävistä huolimatta keskuksen talous toteutui suunnitelman mukaisesti. Omatoimisen tulojenhankinnan osuus nousi 52 %:iin ja tasapainotti keskuksen taloutta. Toiminnan kokonaistuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Maksullisen toiminnan tulot hieman laskivat, mutta vastaavasti tutkimusrahoitus kasvoi vastaavan määrän. Markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus oli tulostavoitteiden mukainen. Työhyvinvointikyselyn (VMBaro) mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys muutoksista huolimatta oli edellisen vuoden tasolla. Erityisesti tiedonkulkua ja työnantajakuvaa kuvaavat työtyytyväisyysindeksit olivat korkealla tasolla. Sairauspoissaolot pysyivät edelleen selvästi alle valtion keskiarvojen. Timo Hirvi ylijohtaja

5 2 Tilinpäätös MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kuva 1. MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja alue Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Kansalliset mittanormaalilaboratoriot 4000 Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot Tutkimuslaitosten mittaukset ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Mittausten osuus on n. 2 % BKT:sta eli runsaat 3 mrd euroa. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) kehittäminen ja ylläpito. Sen tehtävänä on vastata myös säännöksissä ja määräyksissä edellytetyistä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyvistä tehtävistä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus MIKES tekee kansainvälisen tason metrologista tutkimusta, siirtää SI-mittayksiköt elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja vastaa akkreditointi- ja pätevyydenarviointitoiminnasta Suomessa. Visio Metrologia ja akkreditointi ovat laajalti käytettyjä ja parantavat Suomen kilpailukykyä ja yhteiskunnan toimivuutta. Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton.

6 3 Tilinpäätös 2014 TEM:n strategiset tavoitteet ja kytkentä työja elinkeinoministeriön innovaatiostrategian linjauksiin MIKESin toimintaa suunnataan ja kehitetään TEM:n konsernistrategian, Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille asiakirjan ja EIO:lle (elinkeino- ja innovaatio-osasto) asetetut tulostavoitteet vuosille asiakirjan mukaisesti. TEM on asettanut toimialalleen hallituskauden mittaiset konsernistrategian mukaiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. MIKESin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee tavoitelinjaus 1:n (Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa) ja tavoitelinjaus 4:n (Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä) alaan kuuluvassa toiminnassa. Muissa tavoitelinjauksissa mainittuja asiakokonaisuuksia MIKESin toiminta edistää välillisesti eikä MIKESin toiminnan vaikuttavuutta ole mahdollista tältä osin mittareiden avulla yksiselitteisesti osoittaa. Konsernin tavoitelinjausten toteuttamiseksi TEM on asettanut innovaatiopolitiikan ja yritysten kansainvälistymisen tulosalueelle talousarvioesityksen valmisteluun liittyen konsernistrategian tavoitelinjauksista ja muista tulosalueen strategioista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle MIKESin toiminta kytkeytyy suoraan tai välillisesti seuraaviin tavoitteisiin: Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla kasvaa. Kansainvälisesti vetovoimaiset innovaatiokeskittymät vahvistuvat MIKES osallistuu aktiivisesti ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyyden toteamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja globaaliin yhteistyöhön. Erityisinä painopisteinä ovat EURAMETin kautta toteutettavat tutkimushankkeet ja -ohjelmat, joissa MIKESin erikoisosaaminen ja toimitalon luomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. MIKES-metrologia osallistuu yhteiseurooppalaiseen artikla 185:een perustuvaan EU-rahoitteiseen EMRP (European Metrology Research Programme) tutkimusohjelmaan. EMRP:n viimeinen haku oli vuonna Uusi tutkimusohjelma on ollut valmisteilla ja alkoi vuonna Ohjelman nimi on EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) ja sen toteuttamiseen Suomi on sitoutunut ministeri Jan Vapaavuoren allekirjoituksella. Uudistunut EU-lainsäädäntö määrittelee puitteet akkreditointitoiminnan järjestämiselle ja käytölle jäsenmaissa, mikä lisää sidosryhmäyhteistyötä erityisesti kansallisella tasolla. Akkreditoinnin hyödyntäminen enenevässä määrin EU:n harmonisoidussa yhteisölainsäädännössä edellyttää akkreditoinnin uudenlaista soveltamista eri hallinnonaloilla ja resurssien kohdentamista yksittäisiin arviointiohjelmiin.

7 4 Tilinpäätös Toiminnan vaikuttavuus VAIKUTTAVUUS Taulukko 1. Vuoden 2014 tulossopimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet (Tulossopimuksen luku 2, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) MIKESin toiminta ja palvelut varmistavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta. MIKESin toiminnan vaikutusmekanismi yhteiskuntaan (panos-tuotos-suhde) selvitetään yliopistotutkimuksena. MIKES edistää toiminnallaan metrologian ja akkreditoinnin käytön horisontaalista laajentamista eri hallinnonaloilla (MMM, STM, LVM, YM ja SM). MIKES sijoittuu hyvin eurooppalaisten metrologialaitosten joukossa strategisesti keskeisillä alueilla, sija. Metrologian ja akkreditoinnin palveluja käyttävät asiakkaat ovat kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä. Suomi on mukana kaikissa MIKESin toimialan kansainvälisissä sopimuksissa, kyllä /ei. Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Selvityshanke käynnistetty Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu TEM:n kanssa Väliraportti laadittu Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu YM:n, MMM:n ja LVM:n kanssa Loppuraportti Yhteistyön käynnistäminen kolmen muun hallinnonalan kanssa Kajaanin AMK selvitys tehty ja saatu Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu STM:n ja SM:n kanssa kyllä kyllä kyllä kyllä Tieteellistä metrologiaa koskeva yhteistyö Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut ja kehittynyt edelleen myönteisesti. MIKES-metrologian EMRP-ohjelmassa meneillään olevat projektit ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä ja luoneet kuvaa MIKESistä korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. Erityisenä laajennuksena on ollut aktiivinen tutkimusyhteistyön kartoitus VTT:n kanssa vuodenvaihteessa 2014/2015 tapahtuvaan yhdistymiseen liittyen. MIKES-talosta huhtikuussa 2015 vapautuvat FINAS-tilat on suunniteltu täytettäviksi tutkimuksellista synergiaa painottaen. EMRP-tutkimusohjelman projekteja oli käynnissä 31 vuoden 2014 lopussa. EMRP vahvistaa selkeästi tavoitetta olla viiden parhaan eurooppalaisen metrologian laitoksen joukossa. Suomalaisen teollisuuden ja tutkimuslaitosten mielenkiinto välitetään EMPIR-komitealle. Haussa ollaan aktiivisesti mukana ja pyritään edelleen suurempiin hankekokonaisuuksiin. Teollisuuden ja tutkimuslatosten osuus pyritään integroimaan suoraan projekteihin tai välillisesti kotimaisten projektien kautta. Osallistumisen euromäärän kasvattaminen on ehdotuksena ministeriössä Soveltavan metrologian alalla MIKES oli mukana useissa projekteissa. Kajaanissa MIKES osallistui paikallisten toimijoiden kanssa yhteisiin projekteihin ja toimii paikallisessa dosenttitiimissä. MIKES on osakkaana energia- ja ympäristöalueen SHOKiin perustetussa CLEEN Oy:ssä. CLEENissä aktiviteettimme suuntautui kolmeen aihealueeseen: MMEA, SGEM ja FCEP. Näistä MIKESillä oli ohjelmapäällikkyys MMEAohjelmassa. Uusia mittausmenetelmiä demonstroitiin MATINEn rahoittamana. Tehtiin myös suoria yritysprojekteja. MIKES-metrologia on mukana Kajaanissa CEMIS-konsortiossa ja perustetussa soveltavan mittaustieteen ryhmässä. Voima- ja vääntömomenttilaboratorion siirto Lahdesta Kajaaniin on toteutettu, vertailumittauksia

8 5 Tilinpäätös 2014 on vielä meneillään. Vesivirtausmittauslaitteiston osalta käyttöönotto on samoin pääosin toteutettu. CMCtaulukoihin saadaan ensimmäiset viennit Kajaanin osalta vuonna Vertailumittausten tulosten perusteella MIKES on pysynyt erinomaisella tasolla ja siten säilyttänyt erinomaisen maineensa. CIPM MRA -sopimukseen liittyvä kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmä on raportoitu EURAMETin TC-Q:ssa (Technical Committee-Quality). Vuonna 2014 oli Suomen vuoro esitellä laatujärjestelmät suullisesti MIKESin ja 5 sopimuslaboratorion osalta. Suomalaisten instituuttien laatujärjestelmät saivat täyden luottamuksen. Vertaisarvioinnit (peer evaluation) Tšekin, Slovakian ja Puolan kanssa jatkuivat suunnitelman mukaisesti. EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen (EU 765/2008) myötä uusiin arviointialueisiin liittyvä kansallinen viranomaisyhteistyö on laajentunut uusille osa-alueille. Jo vakiintuneisiin arviointialueisiin liittyvä yhteistyö on jatkunut aktiivisena eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa. Hallinnonalakohtaisia keskusteluja on jatkettu vuonna 2014 tapaamisella sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja sisäministeriön (SM) edustajien kanssa. Keskusteluissa kartoitettiin yhteistyön nykytilannetta ja sen kehittämistarpeita ja laajentamista. FINAS-akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointitoiminnan vastavuoroinen vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa (ns. MLA- ja MRA-sopimukset). FINAS oli ensimmäisten joukossa allekirjoittajana EA:n uudessa todentajatoiminnan MLAsopimuksessa, kun se EA:n tasolla solmittiin. Vuonna 2014 FINAS osallistui EA:n, ILACin ja IAF:n yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. FINASin edustaja jatkoi EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. Lisäksi FINASin edustajat toimivat jäseninä kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS toteutti arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Latvian (LATAK), Iso-Britannian (UKAS), Viron (EAK) ja Puolan (PCA) akkreditointielimien kanssa. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Yhteistyö Aalto-yliopiston Mikro- ja Nanotieteiden laitoksen kanssa, Olli V. Lounasmaa laboratorion ja Helsingin yliopiston Fysikaalisen kemian laboratorion kanssa on ollut aktiivista. EMRP-hankkeiden kautta MIKES-metrologia on verkottunut hankkeisiin osallistuvien eurooppalaisten tutkimus- ja metrologialaitosten kanssa. MIKES-metrologia on toiminut ja toimii aktiivisesti löytääkseen EMRP-hankkeissa tehdyille innovaatioille ja tutkimustuloksille kotimaisia teollisia hyödyntäjiä. Kansainvälistä yhteistutkimusta tehtiin myös Kanadan NRC:n kanssa. Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus (765/2008/EY) on ollut voimassa vuodesta 2010 alkaen. Akkreditoinnin merkitys ja painoarvo on kasvanut ja vahvistunut. Tämä näkyy lisääntyneenä yhteistyönä eri hallinnonalan viranomaisten kanssa. MIKES metrologian kansallista yhteistoimintaa Yhteinen tutkimusprofessuuri Aalto-yliopiston TKK:n kanssa Alan opetusta Aalto yliopistossa, OY:ssa ja JY:ssa Tutkimusyhteistyötä mm. Aalto-yliopiston, VTT:n, JY:n ja OY:n kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa CEMIS-yhteistyö Kajaanissa Metrologian neuvottelukunta SHOK (Cleen Oy)- ja OSKE-osallistuminen Kalibroijan tutkinnon edistämiseen osallistuminen FINAS akkreditointipalvelun kansallista yhteistoimintaa TEM: EU:n tuotelainsäädännön toimeenpano, ns. direktiivipaketti YM: rakennustuoteasetus, rakennustuotteisiin liittyvä kansallinen lainsäädäntö STM: ilmoitettuihin laitoksiin liittyvät asiat MMM: EU:n elintarvikeasetus

9 LVM/Trafi: ajoneuvoihin, liikenteeseen ja rautateihin liittyvät arvioinnit LVM/Ficora: tietoturvallisuus sertifiointiohjelma TUKES: painelaitekokoukset STUK: ydinturvallisuus ja YVL-ohjeistus Evira/Valvira/MMM/STM: elintarvike-, vesi- ja asumisterveystestaus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen 6 Tilinpäätös 2014 Hallinto- ja tukipalvelut MIKESin toimintojen VTT Oy:n ja TUKESin yhteyteen siirtymisen valmistelut oli vuoden 2014 keskeinen hanke. Tähän liittyvien muutosten valmistelussa projektipäällikkönä MIKESin osalta toimi hallintopäällikkö. Muu hallinto- ja tukipalvelut yksikön henkilöstö osallistui useisiin hanke-, työ- ja valmisteluryhmiin. Vuoden 2014 toimintakertomuksen laatimisvaiheessa uudelleen organisointiin liittyvä henkilöstön perehdytys on edennyt tiiviinä. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKESin molemmat yksiköt ovat toteuttaneet omissa viiteryhmissään. MIKES-metrologian kansainvälistä toimintaa: Mukana EURAMET e.v.:n toiminnassa. Mukana EMRP-tutkimusohjelmassa, Mukana EMPIR-tutkimusohjelmassa Osallistui EURAMET:n kokouksiin: TC-T, TC-M, TC-F, TC-Q, TC-TF, TC-AUV, TC-EM, TC-L, TC- IM ja CC:n työryhmäkokouksiin jäsenenä metrijärjestön konsultatiivisissa komiteoissa CCL, CCEM ja CCPR ja CCT:ssä. MIKES mukana kansainvälisissä vertailuissa Toteutti jäljitettävyyden MIKESin primaarinormaaleista useiden maiden KML: n ja akkreditoitujen laboratorioiden referenssinormaaleihin CGPM 25 kokous Pariisissa MoU-vierailu Kiinan metrologialaitokseen FINAS akkreditointipalvelun kansainvälistä toimintaa: Osallistuttu EA:n (European co-operation for Accreditation), ILACin (International Laboratory Accreditation Cooperation) ja IAF:n (International Accreditation Forum Inc.) yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla FINASin edustaja ollut arvioijana kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. FINASin edustaja jatkoi EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä Osallistuttu EA:n direktiiviverkoston toimintaan Taulukko 2. Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta vuosina (kpl) MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet * 3 * Esitykset kv. konferensseissa * Opinnäytteissä 4 väitöskirjaa ja 3 muuta opinnäytetyötä Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tiedotuslehti Tiimalasi ilmestyi kahdesti. Asiakas- ja sidosryhmille postitettavan julkaisun painosmäärä oli kpl.

10 7 Tilinpäätös 2014 Metrologian yksikön asiakasviestintää on toteutettu julkaisu-, seminaari- ja koulutustoimintana. Tilaisuuksien osallistujamäärä oli parhaimmillaan henkilöä. Osa tilaisuuksista toteutettiin yhteistyö-kumppanien kanssa. Metrologian keskeisille asiakkaille suunnatun TOPFive-julkaisun painosmäärä oli 800 kpl. Osallistuminen FINASin järjestämiin arvioijakursseihin ja koulutustilaisuuksiin oli edelleen runsasta. Erilaisia koulutustilaisuuksia järjestettiin liittyen standardeihin ISO 17025, ISO ja ISO FINASBulletiini tiedotuslehteä julkaistiin sähköisenä kaksi numeroa. Tiedot akkreditointivaatimuksista (Päätös P1, Vaatimus V1, Tiedote 10) ja niihin liittyvistä oppaista pidettiin ajan tasalla. Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus sai näkyvyyttä useassa sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistussa uutisessa tai artikkelissa. Pysyvää näkyvyyttä saadaan mm. Kajaanin raatihuoneen torille asennetun Suomen Aika kellon kautta. MIKES on mukana myös sosiaalisessa mediassa: Facebookin viikoittaisten päivitysten lukijamäärä on selvässä kasvussa.

11 8 Tilinpäätös TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taulukko 3. Vuoden 2014 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Taloudellisuus ja tuottavuus (Tulossopimuksen luku 3.1., Toiminnallinen tehokkuus) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Metrologian omatoimisen rahoituksen osuus kasvaa. Kotimaisten hankkeiden volyymi, Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi, Suomen osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %- 6,7 5,6 4,0 5,6 osuus volyymista MIKESin osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %- 5,9 4,6 3,0 4,6 osuus volyymista Kajaanin yksikön volyymi metrologian kokonaisvolyymistä, %* Resurssien käyttöä tehostetaan strategisten ja operatiivisten liittoutumien, verkottumien sekä muun yhteistyön avulla. Alihankinnan lisääminen akkreditointitoiminnassa, % *Ulkopuoliset tulot ilman ELY-keskuksen tuottoja **Arvio Taulukko 4. Metrologian rahoituksen kehitys vuosina TP 2012 TP 2013 TP %-osuus %-osuus %-osuus Maksullisen palvelutoiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot *) Omatoiminen rahoitus yhteensä % % % Budjettirahoitus % % % * Sisältää myös Kajaanin yksikön ELY-keskukselta saaman rahoituksen Metrologian omatoimisen rahoituksen osuus oli 42 %. Tutkimustoimintaan saatu, pääosin EU:sta peräisin oleva rahoitus kasvoi. Maksullinen palvelutoiminta pieneni suhdanteiden ja akkreditoituihin kalibrointilaboratorioihin siirtyneen kysynnän johdosta. Jäljitettävyyspalvelujen myyntituotot vähenivät sekä Kajaanissa (27 %) että Espoossa (3 %). Toimeksiantoja oli sekä kotimaasta että ulkomailta. Viron ja Latvian MoU-pohjainen jäljitettävyyspalvelu jatkui. Viron ja Latvian mittausten jäljitettävyys MIKESin mittanormaaleihin toteutettiin erillissopimusten puitteissa. Investoinnit Kajaanin toimipisteessä investoitiin vesivirtauslaitteistojen toimintakuntoon saattamiseen. Espoon toimipisteessä investoitiin uuteen vetymaseriin ja muihin välttämättömiin mittalaiteinvestointeihin. Akkreditointitoiminnan alihankinta Ulkopuolisia arvioijia hyödynnettiin Finasin arviointitoiminnassa vuonna 2014 edellistä vuotta enemmän. Sen osuus oli 48 %, mikä ylitti 40 % tavoitteen.

12 9 Tilinpäätös Toiminnan tuottavuus Mittatekniikan keskuksen henkilötyövuosimäärä on sopeutettu budjetissa myönnettyihin ja toiminnasta saataviin tuloihin. Kalibrointitoiminnan osalta tuottavuuden tarkastelu perustui annettuihin kalibrointitodistuksiin ja maksullisen palvelutoiminnan henkilötyövuosiin. Yksittäisten kalibrointitoimeksiantojen laaja-alaisuus suhteessa suoritetuotantoon käytettyyn työaikaan voi vaihdella merkittävästi. Ko. henkilötyövuodet vuonna 2014 oli 12 % tehollisesta kokonaistyöajasta. Taulukko 5. MIKES -metrologian kalibrointitoimeksiannot ja maksullisen toiminnan htv Taulukko 6. FINASin arvioimat toimielimet ja pääarvioija-/arvioijaresurssit Taulukko 7. FINASin arviointien laajuus (h/lkm) muutos, % Arvioinnin laskutetut tunnit, h Arvioidut toimielimet , lkm Arviointien laajuus, h/kpl 35,1 38,7 36,2-6 Arvioitujen toimielinten määrä kasvoi ja samalla akkreditointeihin ja muihin arviointeihin käytetty tuntimäärä aktiivisia toimielimiä kohti on kasvanut vuosittain johtuen toimielimien akkreditoidun toiminnan laajentumisesta Toiminnan taloudellisuus Vuoden 2014 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 8. Taulukko 8. Henkilöstö (htv) ja kustannukset (milj. euroa) vastuualueittain vuonna 2014 TP 2012 TP 2013 HENKILÖSTÖ 2014 KUSTANNUKSET 2014 htv milj. htv milj. htv tavoite-% toteutuma -% milj. tavoite-% toteutuma -% MIKES Metrologia, Espoo 48,9 7,063 55,3 7,801 62,4 60,8 62,7 8,174 63,3 64,1 MIKES Metrologia, Kajaani 6,8 0,777 7,0 0,760 7,6 7,4 7,6 0,904 7,0 7,1 FINAS Akkreditointi 18,3 2,579 19,3 2,659 20,9 22,2 21,0 2,793 21,8 21,9 Hallinto- ja tukipalvelut 10,4 1,073 10,0 0,958 8,6 9,5 8,6 0,879 7,9 6,9 84,5 11,492 91,6 12,178 99,5 12,749 Kokonaiskustannukset ylittyivät suunnitellusta n. 0,250 milj. euroa (Tulossuunnitelmassa kokonaiskustannukset 12,503 milj. ).

13 10 Tilinpäätös Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Taulukko 9. Vuoden 2014 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Kannattavuus ja kustannusvastaavuus (Tulossopimuksen luku 3.1., Toim. tehokkuus) Maksullinen toiminta Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % Maksuperustelain mukaisten markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus, % Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet vuodelle 2014 vahvisti työvoima- ja elinkeinoministeriö Asetuksella (871/2012) mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista, jonka voimassa oloa jatkettiin vuoden 2014 loppuun (1014/2013). Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden tuottamiseen ei ollut käytettävissä hintatukea, minkä vuoksi kustannusvastaavuutta hintatuen jälkeen ei ole sisällytetty tarkasteluun. Maksullisen toiminnan vuositulos kokonaisuutena oli euroa, jolloin kustannusvastaavuus toteutui 105 %. Kertomusvuonna maksuperustelain mukaisia tuottoja kertyi kaikkiaan 3,6 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoteen verrattuna n. neljännesmiljoona. Syynä oli toisaalta metrologian yksikön henkilöresurssien käytön kohdistuminen enenevässä määrin yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeisiin ja toisaalta myös FINAS- akkreditoinnin tuloutusten vuosivaihtelu. Tuotoista 67 % kertyi julkisoikeudellisten suoritteiden myynnistä ja 33 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Julkisoikeudellisten suoritteiden myynti koostui kokonaisuudessaan akkreditointipalveluista, minkä vuositulos oli euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 103 % (117 % vuonna 2013). Julkisoikeudellisten suoritteiden myynnin volyymi palautui edellisvuoden poikkeuksellisen korkeasta tasosta keskiarvoon. Vuonna 2013 oli erityisesti isojen organisaatioiden uudelleenakkreditointiprosesseja, uusia akkreditointihakemuksia ja jo akkreditoitujen organisaatioiden pätevyysalueiden laajennuksia uusille osaalueille. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma julkisoikeudellisten suoritteiden osalta on esitetty taulukossa 10. Markkinasuoritteiden myynnin tulos oli ylijäämäinen euroa. Markkinasuoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 109 % (125 % vuonna 2013). Näin ollen 115 % kustannusvastaavuustavoitteesta jäätiin. Markkinasuoritteiden tuottoja kertyi metrologian yksikön jäljitettävyys- ja asiantuntijapalvelujen myynnistä (Espoo ja Kajaani yhteensä) euroa ja akkreditointiyksikön asiantuntija- ja koulutuspalveluista euroa. FINASin osalta kustannusvastaavuus oli 141 % ja metrologian osalta 108 %. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma muiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden osalta on esitetty taulukossa 11.

14 11 Tilinpäätös 2014 Taulukko 10. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet Taulukko 11. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet

15 12 Tilinpäätös Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa on sellainen toiminta, johon saadaan rahoitusta joko valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta tai laitokselta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta (TM 0805/2008). MIKESin yhteisrahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi edelleen projektien määrän lisääntyessä. EUyhteisrahoitteisia hankkeita oli sekä 7. puiteohjelman piirissä että ESR-osarahoitteisina. Kotimaisia yhteisrahoittajia olivat Tekes, Suomen Akatemia ja Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE). Kertomusvuoden yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 2,8 milj. euroa. Omarahoitusosuus väheni edellisvuoden 54 %:sta 48 %:iin. Toteutuneen omarahoitusosuuden muutokseen vaikutti osaltaan kustannusvastaavuuslaskennassa käytettyjen menettelyjen muutos. Espoon ja Kajaanin toimipisteiden kustannusten yhdistäminen toteutettiin kertomusvuoden osalta eri metodilla aiempiin vuosiin verrattuna. Kotimaisten hankkeiden osalta rahoitusosuus kokonaiskuluihin oli pääasiassa 80 % Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden vuoksi. EU-hankkeisiin saatava rahoitusosuus kokonaiskuluista vaihteli välillä 42,80 % - 45 %. TEKES ja Suomen Akatemia rahoittivat hankkeista 21 % (37 % v. 2013), EU 70 % (60 % v. 2013) sekä elinkeinoelämä ja säätiöt 9 % (3 % v. 2013). 36 htv (36 %) keskuksen kokonaistyöajasta käytettiin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin (32,5 htv vuonna 2013). MIKES on hakeutunut mukaan sellaisiin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin, jotka tukevat sen perustehtävän hoitamista ja palvelukykyä. Yhteisrahoitteinen toiminta liittää MIKESin osaksi kotimaista ja eurooppalaista alan yhteistyöverkostoa, lisää keskuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa menestyminen on vahvistanut MIKESin asemaa alan laitosten eurooppalaisessa kärjessä. Taulukko 12. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Laskelma omarahoitusosuudesta

16 13 Tilinpäätös TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja julkishyödykkeet Taulukko 13. Suoritteet ja julkishyödykkeet (Tulossopimuksen luku 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta) MIKES toimii yli hallinnonalarajojen ja kasvaa verkostojen kautta. Kajaanin yksikkö keskittyy CE- MIS-yhteistyössä ympäristön mittausten luotettavuuden kehittämiseen, hankkeiden vuosittainen määrä. MIKES toimii valituissa SHO- Keissa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on synnyttää kaupallistettavia ideoita ja tuotteita. Metrologiatoiminnan sopimuslaboratoriot, kpl Akkreditoinnin tekniset tukiverkostot kattavat keskeiset toimialat, sidosryhmäyhteistyön laajuus, tekniset tukiryhmät, kpl Suomalainen mittaus- ja laatutoiminta on eurooppalaista huipputasoa. SI-mittanormaalijärjestelmää ja pätevyydenarviointia toteutetaan kansallisten tarpeiden mukaan sekä kansainväliset sopimukset ja normit täyttäen. Metrologian vertailumittauksissa menestyminen asteikolla 1 5. MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset FINASin arvioimat toimielimet, lukumäärä Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma MIKES on mukana SHOKeissa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Osakkuus CLEEN Oy:ssä Ohjelmapäällikkyys CLEEN Oy:ssä MIKES on mukana 2 SHOKohjelmassa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Osakkuus CLEEN Oy:ssä Ohjelmapäällikkyys CLEEN Oy:ssä MIKES on mukana 2 3 SHOKohjelmassa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistettavaa ideaa tai tuotetta yrityksille. Osakkuus CLEEN Oy:ssä Ohjelmapäällikkyys CLEEN Oy:ssä MIKES on mukana 2 SHOKohjelmassa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistettavaa ideaa tai tuotetta yrityksille Tukiverkostoperiaatteet luotu ,5 3,5 3, Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Vuonna 2014 uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 12 kpl, uudelleenakkreditointipäätöksiä 38 kpl ja akkreditoinnin muutospäätöksiä 176 kpl. Uusia hakijoita oli käsittelyssä vuoden lopussa 9 kpl. Akkreditoinnin lopettaneita toimielimiä oli 19 kpl, joista kuuden toiminta loppui, seitsemän luopui akkreditoinnista ja kuuden toiminta yhdistettiin toiseen akkreditoituun organisaatioon. Yhteensä akkreditoinnin piirissä oli vuoden 2014 lopussa 214 toimielintä. Muita säädöspohjaisia pätevyydenarviointeja suoritettiin 18 kpl. Uusina arviointialueina akkreditoitiin vieritestaustoiminta (POCT) ja kestävyysjärjestelmien todentaminen. Ilmoitetun laitoksen toimintaa oli vuoden 2014 loppuun mennessä akkreditoituna yhteensä 17 toimielimen

17 pätevyysalueessa usean direktiivin ja asetuksen alueella. 14 Tilinpäätös 2014 Teknisten tukiryhmien toiminta vakiintui. Ympäristönäytteenoton tekninen tukiryhmä sai valmiiksi FINASin näytteenotto-oppaan päivityksen ja kliinisen analytiikan tukiryhmän toiminta oli aktiivista. Uutena ryhmänä aloitti vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyön tekninen tukiryhmä VERA. Metrologian yksikössä noudatetaan sekä SFS-EN ISO 9001: että SFS-EN ISO/IEC 17025: standardeja. Laatuasioita käsitellään yksikön johtajan johdolla ryhmäpäälliköiden kokouksissa. Vuosittain järjestetään sisäisiä auditointeja ja johdon katselmus. Auditointeihin on sisällytetty myös MIKES-Aalto Mittaustekniikka, Säteilyturvakeskus, Geodeettinen laitos, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. Vuosittain raportoidaan myös EURAMET TC-Q:lle laatutoiminnasta ja laatujärjestelmän kehityksestä. Lisäksi MIKES koordinoi EURAMET TC-Q projektia laatujärjestelmien vertaisarvioinnista. MIKESin lisäksi projektissa mukana ovat CMI (Tšekki), SMU (Slovakia) ja GUM (Puola). Metrologian yhtenä volyymia kuvaavana tekijänä suoritteiden määrävertailussa käytetään vuosittain annettujen kalibrointitodistusten määrää. Kalibrointimääriä tarkastellaan Espoo toimipaikan osalta suureryhmittäin. Kajaanin toimipaikan kalibrointimäärät ovat omana ryhmänään. Kajaanin voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratoriolla oli kolmas toimintavuosi. Taulukko 14. Annetut kalibrointitodistukset Taulukko 15. Metrologiayksikön tulot jäljitettävyyspalveluista (1 000 euroa) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Toteuma 2014 tot.aste Metrologia Espoo % Metrologia Kajaani % Yhteensä % Taulukko 16. Akkreditointiyksikön tulot (1 000 euroa) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Suunnitelma 2014 Suunnitelma 2014 Toteuma 2014 tot.aste Pätevyydenarvioinnit % Muut tulot % Yhteensä %

18 15 Tilinpäätös 2014 Taulukko 17. Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit sekä aktiiviset Toteuma 2012 Toteuma 2013 Suunnitelma 2014 Toteuma Aktiiviset Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS-todentajat Vertailumittausjärjestäjät Todentajat Yhteensä Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Yhteensä Akkreditointiyksikön toimintavolyymin kehitystä on seurattu akkreditoitujen toimielinten vuoden lopun kumulatiivisella sekä aktiivisesti toimivien toimielinten lukumäärällä. Pitempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Ks. myös kohta 1.3. Sekä metrologian yksikön kalibrointipalvelut että FINASin akkreditointipalvelut ovat volyymiltaan hyvin vaihtelevan suuruisia, joten tuottotiedot täydentävät kuvaa toiminnan laajuudesta ja kohdentumisesta eri sektoreille. Kuva 2. Metrologian yksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä yhteisrahoitteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tuotot 2014 (3,9 milj. euroa) Metrologian yksikön omatoimisesta tulonhankinnasta neljännes kertyi elinkeinoelämältä ja koostui jäljitettävyys- ja asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot saatiin EU:lta, Suomen Akatemialta ja TEKESiltä.

19 16 Tilinpäätös 2014 Kuva 3. Akkreditointiyksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä muut tuotot 2014 (2,5 milj. euroa) Akkreditointiyksikön palvelutoiminnan tuloista yli kaksi kolmasosaa kertyi elinkeinoelämältä, vajaa kolmannes julkiselta sektorilta, 18 % kuntasektorilta ja 10 % valtionhallinnosta Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkisoikeudellisten suoritteiden laatu Taulukko 18. Palvelukyky ja laatu (Tulossopimuksen luku 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta) Pätevyydenarviointipalvelujen laajeneva kysyntä tyydytetään, kyllä/ei Asiakastyytyväisyys (1 5) Metrologia 4,6 Sidosryhmäkysely (joka toinen vuosi, 2013) (kyllä/ei) (tavoitetasojen määrittely v. 2013) Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset FINASin arvioimat toimielimet CAF (joka toinen vuosi, 2013) (kyllä/ei) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Finas 4,2 kyllä kyllä kyllä kyllä Toimitusaikaselvitys on tehty. Toimitusaikaselvitys on tehty. Metrologia 4,8 Finas 4,4 kyllä -7 % toimitusajassa 79 % palveluista tavoiteajassa >4 Toimitusajassa pysytään samalla tasolla kuin ed. vuonna 80 % palveluista tavoiteajassa Metrologia 4,7 Finas 4,2 Toimitusajat ennallaan 80 % palveluista tavoiteajassa kyllä kyllä kyllä kyllä Jatkuvasti kerättävän akkreditoinnin asiakaspalautteen taso pysyi korkeana. Vuonna 2014 numeeristen arvosanojen keskiarvo oli 4,4 - sama kuin vuonna Metrologian asiakastyytyväisyys oli erittäin korkealla tasolla; 4,7 vuonna Arviointiprosessin toimitusaikatavoite oli 4,5 kk. Vuonna 2014 palveluista 80 % toteutettiin tavoiteajassa, joten vuodelle 2014 asetettu tavoite saavutettiin. Toimintajärjestelmän kehittämisessä sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) ja standardin SFS-EN ISO 9001: 2000:n periaatteita. Yksiköiden toimintajärjestelmien kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon myös niiden toimintaan liittyvät kansainväliset laatustandardivaatimukset, jotka on yksilöity yksiköiden laatukäsikirjoissa. Ylijohtaja hyväksyy koko Mittatekniikan keskusta koskevan toimintajärjestelmäkuvauksen. Yksiköiden laadunvarmistuksesta vastaavat johtajat apunaan yksikön laatuvastaava.

20 17 Tilinpäätös HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Taulukko 19. Vuoden 2014 talousarvion ja tulossopimuksen henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Henkilötyövuosien kehitys 84,5 91,6 94,5 99,5 - josta maksullisen toiminnan osuus, htv 16,1 16, ,9 - ulkopuolisen rahoituksen osuus, htv 24,8 32,5 38,5 36,0 1. Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv 3,0 2,5 4,6 - lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 1, lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä - Organisaation/valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm/v ja kansainväliset vaihdot lkm/v Työnantajan kilpailukyky paranee - Sisäinen työnantajakuva (1 5) 3,5 3,6 3,5 3,6 - Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset 1 1 2,5 2 - Työhakemukset/avoin työpaikka > Kokonaistyötyytyväisyys 3,6 3,6 4,0 3,6 - Johtaminen 3,6 3,6 3,5 3,7 - Työtyytyväisyysindeksi (1 5, naiset/miehet) 3,1/3,8 3,3/3,8 4,0/4,0 3,2/3,8 4. Työurien pidentyminen - Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden/yli 65-vuotiaiden %-osuus Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä - Etätyössä olevat, % (lasketaan vuoden aikana etätyössä olleiden lkm:stä) 2,2 2,0 3, Muut toteutumat - koulutuspäivät/htv 2,8 2,7 2,8 - pätevyysinvestoinnit, euroa/htv vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä tutkijakoulutuksen saaneiden osuus, %- henkilöstöstä lähtövaihtuvuus, % 1,1 1,0 2,8

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008 Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Espoo 2008 2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2008 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen kolmas

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Sisällys 2 1 Johdanto 2 Yleistä a. Toiminta-ajatus ajatus b. Arvot c. Visio d. Strategiakytkennät S 3 Toimintaympäristön muutokset 4 Mittatekniikan keskuksen ksen

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Johtokunta käsitellyt 22.9.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriön MIKESille asettamat at tulostavoitteet vuodelle 2011: Toiminnan kytkentä työ-

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Mitä akkreditointi on? Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Helsinki 2016 FINAS - akkreditointipalvelu Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen on laatinut VANK-P:n (Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 Helsinki 2005 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE - 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Mittatekniikan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön periaatteet

Viranomaisyhteistyön periaatteet Viranomaisyhteistyön periaatteet Helsinki 2016 FINAS-akkreditointipalvelu Sisällysluettelo Tausta 1 Yleiset periaatteet 1 Yhteistyö ja tietojen vaihto 2 Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiprosessi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot