Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt

2

3 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkisoikeudellisten suoritteiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA MITTATEKNIIKAN KESKUS TUOTTO- JA KULULASKELMA MITTATEKNIIKAN KESKUS TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET... 41

4 1 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Vuosi 2014 oli Mittatekniikan keskuksen kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi ja samalla viimeinen vuosi itsenäisenä virastona. Keskus toteutti toimintastrategiaansa, mutta toimintaa leimasi valmistautuminen viraston lopettamiseen ja siihen liittyviin uudelleen järjestelyihin. Tehtäviä toteutettiin monivuotisen tulossopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaiset tulostavoitteet saavutettiin. Keskuksen kokonaistulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Toimintavuosi oli taloudellisesti hyvä. Mittatekniikan keskuksen metrologiset ja pätevyydenarviointipalvelut ovat osa teknisen turvallisuuden ja laadun infrastruktuuria. Palveluita tarvitaan ja niitä käytetään talouden vaihteluista riippumatta. MIKES pyrki tavoitteensa mukaisesti parantamaan vaikuttavuuttaan omalla toimialallaan verkottumalla kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti. MIKES -metrologia ja FINAS -akkreditointi olivat hyvin haluttuja yhteistyökumppaneita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. MIKES -metrologian keskeiset yhteistyökumppanit Otaniemessä olivat VTT ja Aalto-yliopisto. Alueellisen toiminnan painopisteenä oli yhteistyö Oulun ja Kajaanin alueiden toimijoiden kanssa, CEMIS -yhteistoimintahankkeessa. Kajaanin voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratoriolla oli kolmas toimintavuosi. Toiminta oli suunnitelman mukaista ja suunnitellut palvelut saatiin käynnistettyä. Kalibrointipalvelu jäi hieman tavoitteista, mutta muiden hankkeiden määrä ja volyymi olivat suunnitelman mukaisia. EU-rahoitteiset tutkimushankkeet muodostivat keskeisen osan MIKESin toiminnasta ja tukivat kotimaisten yhteistyökumppaneiden asemaa eurooppalaisessa tutkimusverkostossa. Vuoden 2014 lopussa oli käynnissä 31 EMRP-ohjelman hanketta. EMRP-hankkeet linkittyivät hyvin kotimaisiin tutkimushankkeisiin ja paransivat viraston palvelukykyä ja verkostoitumista. Korkeatasoinen tutkimus tuki kansallisen mittajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Yksikkö saavutti suunnitellun volyymin kustannusvastaavasti ja akkreditointi laajeni uusille alueille. Keskustelut akkreditoinnin hyväksikäytöstä laajenivat, ja hallinnonalarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita toteutettiin useiden ministeriöiden kanssa. Toimintavuotta leimasi viraston lopettaminen. Vuoden 2015 alusta metrologia liittyi VTT Oy:hyn ja FINASakkreditointi TUKESiin. Uudistukset työllistivät henkilökuntaa ja erilaisten järjestelmien ja laitteiden hankinnat aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia. Uudistuksista ja niihin liittyvistä kustannuksista ja ylimääräisistä tehtävistä huolimatta keskuksen talous toteutui suunnitelman mukaisesti. Omatoimisen tulojenhankinnan osuus nousi 52 %:iin ja tasapainotti keskuksen taloutta. Toiminnan kokonaistuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Maksullisen toiminnan tulot hieman laskivat, mutta vastaavasti tutkimusrahoitus kasvoi vastaavan määrän. Markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus oli tulostavoitteiden mukainen. Työhyvinvointikyselyn (VMBaro) mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys muutoksista huolimatta oli edellisen vuoden tasolla. Erityisesti tiedonkulkua ja työnantajakuvaa kuvaavat työtyytyväisyysindeksit olivat korkealla tasolla. Sairauspoissaolot pysyivät edelleen selvästi alle valtion keskiarvojen. Timo Hirvi ylijohtaja

5 2 Tilinpäätös MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kuva 1. MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja alue Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Kansalliset mittanormaalilaboratoriot 4000 Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot Tutkimuslaitosten mittaukset ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Mittausten osuus on n. 2 % BKT:sta eli runsaat 3 mrd euroa. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) kehittäminen ja ylläpito. Sen tehtävänä on vastata myös säännöksissä ja määräyksissä edellytetyistä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyvistä tehtävistä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus MIKES tekee kansainvälisen tason metrologista tutkimusta, siirtää SI-mittayksiköt elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja vastaa akkreditointi- ja pätevyydenarviointitoiminnasta Suomessa. Visio Metrologia ja akkreditointi ovat laajalti käytettyjä ja parantavat Suomen kilpailukykyä ja yhteiskunnan toimivuutta. Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton.

6 3 Tilinpäätös 2014 TEM:n strategiset tavoitteet ja kytkentä työja elinkeinoministeriön innovaatiostrategian linjauksiin MIKESin toimintaa suunnataan ja kehitetään TEM:n konsernistrategian, Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille asiakirjan ja EIO:lle (elinkeino- ja innovaatio-osasto) asetetut tulostavoitteet vuosille asiakirjan mukaisesti. TEM on asettanut toimialalleen hallituskauden mittaiset konsernistrategian mukaiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. MIKESin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee tavoitelinjaus 1:n (Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa) ja tavoitelinjaus 4:n (Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä) alaan kuuluvassa toiminnassa. Muissa tavoitelinjauksissa mainittuja asiakokonaisuuksia MIKESin toiminta edistää välillisesti eikä MIKESin toiminnan vaikuttavuutta ole mahdollista tältä osin mittareiden avulla yksiselitteisesti osoittaa. Konsernin tavoitelinjausten toteuttamiseksi TEM on asettanut innovaatiopolitiikan ja yritysten kansainvälistymisen tulosalueelle talousarvioesityksen valmisteluun liittyen konsernistrategian tavoitelinjauksista ja muista tulosalueen strategioista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle MIKESin toiminta kytkeytyy suoraan tai välillisesti seuraaviin tavoitteisiin: Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla kasvaa. Kansainvälisesti vetovoimaiset innovaatiokeskittymät vahvistuvat MIKES osallistuu aktiivisesti ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyyden toteamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja globaaliin yhteistyöhön. Erityisinä painopisteinä ovat EURAMETin kautta toteutettavat tutkimushankkeet ja -ohjelmat, joissa MIKESin erikoisosaaminen ja toimitalon luomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. MIKES-metrologia osallistuu yhteiseurooppalaiseen artikla 185:een perustuvaan EU-rahoitteiseen EMRP (European Metrology Research Programme) tutkimusohjelmaan. EMRP:n viimeinen haku oli vuonna Uusi tutkimusohjelma on ollut valmisteilla ja alkoi vuonna Ohjelman nimi on EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) ja sen toteuttamiseen Suomi on sitoutunut ministeri Jan Vapaavuoren allekirjoituksella. Uudistunut EU-lainsäädäntö määrittelee puitteet akkreditointitoiminnan järjestämiselle ja käytölle jäsenmaissa, mikä lisää sidosryhmäyhteistyötä erityisesti kansallisella tasolla. Akkreditoinnin hyödyntäminen enenevässä määrin EU:n harmonisoidussa yhteisölainsäädännössä edellyttää akkreditoinnin uudenlaista soveltamista eri hallinnonaloilla ja resurssien kohdentamista yksittäisiin arviointiohjelmiin.

7 4 Tilinpäätös Toiminnan vaikuttavuus VAIKUTTAVUUS Taulukko 1. Vuoden 2014 tulossopimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet (Tulossopimuksen luku 2, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) MIKESin toiminta ja palvelut varmistavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta. MIKESin toiminnan vaikutusmekanismi yhteiskuntaan (panos-tuotos-suhde) selvitetään yliopistotutkimuksena. MIKES edistää toiminnallaan metrologian ja akkreditoinnin käytön horisontaalista laajentamista eri hallinnonaloilla (MMM, STM, LVM, YM ja SM). MIKES sijoittuu hyvin eurooppalaisten metrologialaitosten joukossa strategisesti keskeisillä alueilla, sija. Metrologian ja akkreditoinnin palveluja käyttävät asiakkaat ovat kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä. Suomi on mukana kaikissa MIKESin toimialan kansainvälisissä sopimuksissa, kyllä /ei. Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Selvityshanke käynnistetty Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu TEM:n kanssa Väliraportti laadittu Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu YM:n, MMM:n ja LVM:n kanssa Loppuraportti Yhteistyön käynnistäminen kolmen muun hallinnonalan kanssa Kajaanin AMK selvitys tehty ja saatu Hallinnonalakohtaiset keskustelut toteutettu STM:n ja SM:n kanssa kyllä kyllä kyllä kyllä Tieteellistä metrologiaa koskeva yhteistyö Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut ja kehittynyt edelleen myönteisesti. MIKES-metrologian EMRP-ohjelmassa meneillään olevat projektit ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä ja luoneet kuvaa MIKESistä korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. Erityisenä laajennuksena on ollut aktiivinen tutkimusyhteistyön kartoitus VTT:n kanssa vuodenvaihteessa 2014/2015 tapahtuvaan yhdistymiseen liittyen. MIKES-talosta huhtikuussa 2015 vapautuvat FINAS-tilat on suunniteltu täytettäviksi tutkimuksellista synergiaa painottaen. EMRP-tutkimusohjelman projekteja oli käynnissä 31 vuoden 2014 lopussa. EMRP vahvistaa selkeästi tavoitetta olla viiden parhaan eurooppalaisen metrologian laitoksen joukossa. Suomalaisen teollisuuden ja tutkimuslaitosten mielenkiinto välitetään EMPIR-komitealle. Haussa ollaan aktiivisesti mukana ja pyritään edelleen suurempiin hankekokonaisuuksiin. Teollisuuden ja tutkimuslatosten osuus pyritään integroimaan suoraan projekteihin tai välillisesti kotimaisten projektien kautta. Osallistumisen euromäärän kasvattaminen on ehdotuksena ministeriössä Soveltavan metrologian alalla MIKES oli mukana useissa projekteissa. Kajaanissa MIKES osallistui paikallisten toimijoiden kanssa yhteisiin projekteihin ja toimii paikallisessa dosenttitiimissä. MIKES on osakkaana energia- ja ympäristöalueen SHOKiin perustetussa CLEEN Oy:ssä. CLEENissä aktiviteettimme suuntautui kolmeen aihealueeseen: MMEA, SGEM ja FCEP. Näistä MIKESillä oli ohjelmapäällikkyys MMEAohjelmassa. Uusia mittausmenetelmiä demonstroitiin MATINEn rahoittamana. Tehtiin myös suoria yritysprojekteja. MIKES-metrologia on mukana Kajaanissa CEMIS-konsortiossa ja perustetussa soveltavan mittaustieteen ryhmässä. Voima- ja vääntömomenttilaboratorion siirto Lahdesta Kajaaniin on toteutettu, vertailumittauksia

8 5 Tilinpäätös 2014 on vielä meneillään. Vesivirtausmittauslaitteiston osalta käyttöönotto on samoin pääosin toteutettu. CMCtaulukoihin saadaan ensimmäiset viennit Kajaanin osalta vuonna Vertailumittausten tulosten perusteella MIKES on pysynyt erinomaisella tasolla ja siten säilyttänyt erinomaisen maineensa. CIPM MRA -sopimukseen liittyvä kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmä on raportoitu EURAMETin TC-Q:ssa (Technical Committee-Quality). Vuonna 2014 oli Suomen vuoro esitellä laatujärjestelmät suullisesti MIKESin ja 5 sopimuslaboratorion osalta. Suomalaisten instituuttien laatujärjestelmät saivat täyden luottamuksen. Vertaisarvioinnit (peer evaluation) Tšekin, Slovakian ja Puolan kanssa jatkuivat suunnitelman mukaisesti. EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen (EU 765/2008) myötä uusiin arviointialueisiin liittyvä kansallinen viranomaisyhteistyö on laajentunut uusille osa-alueille. Jo vakiintuneisiin arviointialueisiin liittyvä yhteistyö on jatkunut aktiivisena eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa. Hallinnonalakohtaisia keskusteluja on jatkettu vuonna 2014 tapaamisella sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja sisäministeriön (SM) edustajien kanssa. Keskusteluissa kartoitettiin yhteistyön nykytilannetta ja sen kehittämistarpeita ja laajentamista. FINAS-akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointitoiminnan vastavuoroinen vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa (ns. MLA- ja MRA-sopimukset). FINAS oli ensimmäisten joukossa allekirjoittajana EA:n uudessa todentajatoiminnan MLAsopimuksessa, kun se EA:n tasolla solmittiin. Vuonna 2014 FINAS osallistui EA:n, ILACin ja IAF:n yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. FINASin edustaja jatkoi EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. Lisäksi FINASin edustajat toimivat jäseninä kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS toteutti arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Latvian (LATAK), Iso-Britannian (UKAS), Viron (EAK) ja Puolan (PCA) akkreditointielimien kanssa. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Yhteistyö Aalto-yliopiston Mikro- ja Nanotieteiden laitoksen kanssa, Olli V. Lounasmaa laboratorion ja Helsingin yliopiston Fysikaalisen kemian laboratorion kanssa on ollut aktiivista. EMRP-hankkeiden kautta MIKES-metrologia on verkottunut hankkeisiin osallistuvien eurooppalaisten tutkimus- ja metrologialaitosten kanssa. MIKES-metrologia on toiminut ja toimii aktiivisesti löytääkseen EMRP-hankkeissa tehdyille innovaatioille ja tutkimustuloksille kotimaisia teollisia hyödyntäjiä. Kansainvälistä yhteistutkimusta tehtiin myös Kanadan NRC:n kanssa. Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus (765/2008/EY) on ollut voimassa vuodesta 2010 alkaen. Akkreditoinnin merkitys ja painoarvo on kasvanut ja vahvistunut. Tämä näkyy lisääntyneenä yhteistyönä eri hallinnonalan viranomaisten kanssa. MIKES metrologian kansallista yhteistoimintaa Yhteinen tutkimusprofessuuri Aalto-yliopiston TKK:n kanssa Alan opetusta Aalto yliopistossa, OY:ssa ja JY:ssa Tutkimusyhteistyötä mm. Aalto-yliopiston, VTT:n, JY:n ja OY:n kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa CEMIS-yhteistyö Kajaanissa Metrologian neuvottelukunta SHOK (Cleen Oy)- ja OSKE-osallistuminen Kalibroijan tutkinnon edistämiseen osallistuminen FINAS akkreditointipalvelun kansallista yhteistoimintaa TEM: EU:n tuotelainsäädännön toimeenpano, ns. direktiivipaketti YM: rakennustuoteasetus, rakennustuotteisiin liittyvä kansallinen lainsäädäntö STM: ilmoitettuihin laitoksiin liittyvät asiat MMM: EU:n elintarvikeasetus

9 LVM/Trafi: ajoneuvoihin, liikenteeseen ja rautateihin liittyvät arvioinnit LVM/Ficora: tietoturvallisuus sertifiointiohjelma TUKES: painelaitekokoukset STUK: ydinturvallisuus ja YVL-ohjeistus Evira/Valvira/MMM/STM: elintarvike-, vesi- ja asumisterveystestaus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen 6 Tilinpäätös 2014 Hallinto- ja tukipalvelut MIKESin toimintojen VTT Oy:n ja TUKESin yhteyteen siirtymisen valmistelut oli vuoden 2014 keskeinen hanke. Tähän liittyvien muutosten valmistelussa projektipäällikkönä MIKESin osalta toimi hallintopäällikkö. Muu hallinto- ja tukipalvelut yksikön henkilöstö osallistui useisiin hanke-, työ- ja valmisteluryhmiin. Vuoden 2014 toimintakertomuksen laatimisvaiheessa uudelleen organisointiin liittyvä henkilöstön perehdytys on edennyt tiiviinä. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKESin molemmat yksiköt ovat toteuttaneet omissa viiteryhmissään. MIKES-metrologian kansainvälistä toimintaa: Mukana EURAMET e.v.:n toiminnassa. Mukana EMRP-tutkimusohjelmassa, Mukana EMPIR-tutkimusohjelmassa Osallistui EURAMET:n kokouksiin: TC-T, TC-M, TC-F, TC-Q, TC-TF, TC-AUV, TC-EM, TC-L, TC- IM ja CC:n työryhmäkokouksiin jäsenenä metrijärjestön konsultatiivisissa komiteoissa CCL, CCEM ja CCPR ja CCT:ssä. MIKES mukana kansainvälisissä vertailuissa Toteutti jäljitettävyyden MIKESin primaarinormaaleista useiden maiden KML: n ja akkreditoitujen laboratorioiden referenssinormaaleihin CGPM 25 kokous Pariisissa MoU-vierailu Kiinan metrologialaitokseen FINAS akkreditointipalvelun kansainvälistä toimintaa: Osallistuttu EA:n (European co-operation for Accreditation), ILACin (International Laboratory Accreditation Cooperation) ja IAF:n (International Accreditation Forum Inc.) yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla FINASin edustaja ollut arvioijana kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. FINASin edustaja jatkoi EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä Osallistuttu EA:n direktiiviverkoston toimintaan Taulukko 2. Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta vuosina (kpl) MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet * 3 * Esitykset kv. konferensseissa * Opinnäytteissä 4 väitöskirjaa ja 3 muuta opinnäytetyötä Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tiedotuslehti Tiimalasi ilmestyi kahdesti. Asiakas- ja sidosryhmille postitettavan julkaisun painosmäärä oli kpl.

10 7 Tilinpäätös 2014 Metrologian yksikön asiakasviestintää on toteutettu julkaisu-, seminaari- ja koulutustoimintana. Tilaisuuksien osallistujamäärä oli parhaimmillaan henkilöä. Osa tilaisuuksista toteutettiin yhteistyö-kumppanien kanssa. Metrologian keskeisille asiakkaille suunnatun TOPFive-julkaisun painosmäärä oli 800 kpl. Osallistuminen FINASin järjestämiin arvioijakursseihin ja koulutustilaisuuksiin oli edelleen runsasta. Erilaisia koulutustilaisuuksia järjestettiin liittyen standardeihin ISO 17025, ISO ja ISO FINASBulletiini tiedotuslehteä julkaistiin sähköisenä kaksi numeroa. Tiedot akkreditointivaatimuksista (Päätös P1, Vaatimus V1, Tiedote 10) ja niihin liittyvistä oppaista pidettiin ajan tasalla. Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus sai näkyvyyttä useassa sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistussa uutisessa tai artikkelissa. Pysyvää näkyvyyttä saadaan mm. Kajaanin raatihuoneen torille asennetun Suomen Aika kellon kautta. MIKES on mukana myös sosiaalisessa mediassa: Facebookin viikoittaisten päivitysten lukijamäärä on selvässä kasvussa.

11 8 Tilinpäätös TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taulukko 3. Vuoden 2014 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Taloudellisuus ja tuottavuus (Tulossopimuksen luku 3.1., Toiminnallinen tehokkuus) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Metrologian omatoimisen rahoituksen osuus kasvaa. Kotimaisten hankkeiden volyymi, Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi, Suomen osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %- 6,7 5,6 4,0 5,6 osuus volyymista MIKESin osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %- 5,9 4,6 3,0 4,6 osuus volyymista Kajaanin yksikön volyymi metrologian kokonaisvolyymistä, %* Resurssien käyttöä tehostetaan strategisten ja operatiivisten liittoutumien, verkottumien sekä muun yhteistyön avulla. Alihankinnan lisääminen akkreditointitoiminnassa, % *Ulkopuoliset tulot ilman ELY-keskuksen tuottoja **Arvio Taulukko 4. Metrologian rahoituksen kehitys vuosina TP 2012 TP 2013 TP %-osuus %-osuus %-osuus Maksullisen palvelutoiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot *) Omatoiminen rahoitus yhteensä % % % Budjettirahoitus % % % * Sisältää myös Kajaanin yksikön ELY-keskukselta saaman rahoituksen Metrologian omatoimisen rahoituksen osuus oli 42 %. Tutkimustoimintaan saatu, pääosin EU:sta peräisin oleva rahoitus kasvoi. Maksullinen palvelutoiminta pieneni suhdanteiden ja akkreditoituihin kalibrointilaboratorioihin siirtyneen kysynnän johdosta. Jäljitettävyyspalvelujen myyntituotot vähenivät sekä Kajaanissa (27 %) että Espoossa (3 %). Toimeksiantoja oli sekä kotimaasta että ulkomailta. Viron ja Latvian MoU-pohjainen jäljitettävyyspalvelu jatkui. Viron ja Latvian mittausten jäljitettävyys MIKESin mittanormaaleihin toteutettiin erillissopimusten puitteissa. Investoinnit Kajaanin toimipisteessä investoitiin vesivirtauslaitteistojen toimintakuntoon saattamiseen. Espoon toimipisteessä investoitiin uuteen vetymaseriin ja muihin välttämättömiin mittalaiteinvestointeihin. Akkreditointitoiminnan alihankinta Ulkopuolisia arvioijia hyödynnettiin Finasin arviointitoiminnassa vuonna 2014 edellistä vuotta enemmän. Sen osuus oli 48 %, mikä ylitti 40 % tavoitteen.

12 9 Tilinpäätös Toiminnan tuottavuus Mittatekniikan keskuksen henkilötyövuosimäärä on sopeutettu budjetissa myönnettyihin ja toiminnasta saataviin tuloihin. Kalibrointitoiminnan osalta tuottavuuden tarkastelu perustui annettuihin kalibrointitodistuksiin ja maksullisen palvelutoiminnan henkilötyövuosiin. Yksittäisten kalibrointitoimeksiantojen laaja-alaisuus suhteessa suoritetuotantoon käytettyyn työaikaan voi vaihdella merkittävästi. Ko. henkilötyövuodet vuonna 2014 oli 12 % tehollisesta kokonaistyöajasta. Taulukko 5. MIKES -metrologian kalibrointitoimeksiannot ja maksullisen toiminnan htv Taulukko 6. FINASin arvioimat toimielimet ja pääarvioija-/arvioijaresurssit Taulukko 7. FINASin arviointien laajuus (h/lkm) muutos, % Arvioinnin laskutetut tunnit, h Arvioidut toimielimet , lkm Arviointien laajuus, h/kpl 35,1 38,7 36,2-6 Arvioitujen toimielinten määrä kasvoi ja samalla akkreditointeihin ja muihin arviointeihin käytetty tuntimäärä aktiivisia toimielimiä kohti on kasvanut vuosittain johtuen toimielimien akkreditoidun toiminnan laajentumisesta Toiminnan taloudellisuus Vuoden 2014 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 8. Taulukko 8. Henkilöstö (htv) ja kustannukset (milj. euroa) vastuualueittain vuonna 2014 TP 2012 TP 2013 HENKILÖSTÖ 2014 KUSTANNUKSET 2014 htv milj. htv milj. htv tavoite-% toteutuma -% milj. tavoite-% toteutuma -% MIKES Metrologia, Espoo 48,9 7,063 55,3 7,801 62,4 60,8 62,7 8,174 63,3 64,1 MIKES Metrologia, Kajaani 6,8 0,777 7,0 0,760 7,6 7,4 7,6 0,904 7,0 7,1 FINAS Akkreditointi 18,3 2,579 19,3 2,659 20,9 22,2 21,0 2,793 21,8 21,9 Hallinto- ja tukipalvelut 10,4 1,073 10,0 0,958 8,6 9,5 8,6 0,879 7,9 6,9 84,5 11,492 91,6 12,178 99,5 12,749 Kokonaiskustannukset ylittyivät suunnitellusta n. 0,250 milj. euroa (Tulossuunnitelmassa kokonaiskustannukset 12,503 milj. ).

13 10 Tilinpäätös Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Taulukko 9. Vuoden 2014 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Kannattavuus ja kustannusvastaavuus (Tulossopimuksen luku 3.1., Toim. tehokkuus) Maksullinen toiminta Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % Maksuperustelain mukaisten markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus, % Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet vuodelle 2014 vahvisti työvoima- ja elinkeinoministeriö Asetuksella (871/2012) mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista, jonka voimassa oloa jatkettiin vuoden 2014 loppuun (1014/2013). Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden tuottamiseen ei ollut käytettävissä hintatukea, minkä vuoksi kustannusvastaavuutta hintatuen jälkeen ei ole sisällytetty tarkasteluun. Maksullisen toiminnan vuositulos kokonaisuutena oli euroa, jolloin kustannusvastaavuus toteutui 105 %. Kertomusvuonna maksuperustelain mukaisia tuottoja kertyi kaikkiaan 3,6 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoteen verrattuna n. neljännesmiljoona. Syynä oli toisaalta metrologian yksikön henkilöresurssien käytön kohdistuminen enenevässä määrin yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeisiin ja toisaalta myös FINAS- akkreditoinnin tuloutusten vuosivaihtelu. Tuotoista 67 % kertyi julkisoikeudellisten suoritteiden myynnistä ja 33 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Julkisoikeudellisten suoritteiden myynti koostui kokonaisuudessaan akkreditointipalveluista, minkä vuositulos oli euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 103 % (117 % vuonna 2013). Julkisoikeudellisten suoritteiden myynnin volyymi palautui edellisvuoden poikkeuksellisen korkeasta tasosta keskiarvoon. Vuonna 2013 oli erityisesti isojen organisaatioiden uudelleenakkreditointiprosesseja, uusia akkreditointihakemuksia ja jo akkreditoitujen organisaatioiden pätevyysalueiden laajennuksia uusille osaalueille. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma julkisoikeudellisten suoritteiden osalta on esitetty taulukossa 10. Markkinasuoritteiden myynnin tulos oli ylijäämäinen euroa. Markkinasuoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 109 % (125 % vuonna 2013). Näin ollen 115 % kustannusvastaavuustavoitteesta jäätiin. Markkinasuoritteiden tuottoja kertyi metrologian yksikön jäljitettävyys- ja asiantuntijapalvelujen myynnistä (Espoo ja Kajaani yhteensä) euroa ja akkreditointiyksikön asiantuntija- ja koulutuspalveluista euroa. FINASin osalta kustannusvastaavuus oli 141 % ja metrologian osalta 108 %. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma muiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden osalta on esitetty taulukossa 11.

14 11 Tilinpäätös 2014 Taulukko 10. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet Taulukko 11. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet

15 12 Tilinpäätös Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa on sellainen toiminta, johon saadaan rahoitusta joko valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta tai laitokselta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta (TM 0805/2008). MIKESin yhteisrahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi edelleen projektien määrän lisääntyessä. EUyhteisrahoitteisia hankkeita oli sekä 7. puiteohjelman piirissä että ESR-osarahoitteisina. Kotimaisia yhteisrahoittajia olivat Tekes, Suomen Akatemia ja Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE). Kertomusvuoden yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 2,8 milj. euroa. Omarahoitusosuus väheni edellisvuoden 54 %:sta 48 %:iin. Toteutuneen omarahoitusosuuden muutokseen vaikutti osaltaan kustannusvastaavuuslaskennassa käytettyjen menettelyjen muutos. Espoon ja Kajaanin toimipisteiden kustannusten yhdistäminen toteutettiin kertomusvuoden osalta eri metodilla aiempiin vuosiin verrattuna. Kotimaisten hankkeiden osalta rahoitusosuus kokonaiskuluihin oli pääasiassa 80 % Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden vuoksi. EU-hankkeisiin saatava rahoitusosuus kokonaiskuluista vaihteli välillä 42,80 % - 45 %. TEKES ja Suomen Akatemia rahoittivat hankkeista 21 % (37 % v. 2013), EU 70 % (60 % v. 2013) sekä elinkeinoelämä ja säätiöt 9 % (3 % v. 2013). 36 htv (36 %) keskuksen kokonaistyöajasta käytettiin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin (32,5 htv vuonna 2013). MIKES on hakeutunut mukaan sellaisiin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin, jotka tukevat sen perustehtävän hoitamista ja palvelukykyä. Yhteisrahoitteinen toiminta liittää MIKESin osaksi kotimaista ja eurooppalaista alan yhteistyöverkostoa, lisää keskuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa menestyminen on vahvistanut MIKESin asemaa alan laitosten eurooppalaisessa kärjessä. Taulukko 12. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Laskelma omarahoitusosuudesta

16 13 Tilinpäätös TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja julkishyödykkeet Taulukko 13. Suoritteet ja julkishyödykkeet (Tulossopimuksen luku 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta) MIKES toimii yli hallinnonalarajojen ja kasvaa verkostojen kautta. Kajaanin yksikkö keskittyy CE- MIS-yhteistyössä ympäristön mittausten luotettavuuden kehittämiseen, hankkeiden vuosittainen määrä. MIKES toimii valituissa SHO- Keissa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on synnyttää kaupallistettavia ideoita ja tuotteita. Metrologiatoiminnan sopimuslaboratoriot, kpl Akkreditoinnin tekniset tukiverkostot kattavat keskeiset toimialat, sidosryhmäyhteistyön laajuus, tekniset tukiryhmät, kpl Suomalainen mittaus- ja laatutoiminta on eurooppalaista huipputasoa. SI-mittanormaalijärjestelmää ja pätevyydenarviointia toteutetaan kansallisten tarpeiden mukaan sekä kansainväliset sopimukset ja normit täyttäen. Metrologian vertailumittauksissa menestyminen asteikolla 1 5. MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset FINASin arvioimat toimielimet, lukumäärä Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma MIKES on mukana SHOKeissa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Osakkuus CLEEN Oy:ssä Ohjelmapäällikkyys CLEEN Oy:ssä MIKES on mukana 2 SHOKohjelmassa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Osakkuus CLEEN Oy:ssä Ohjelmapäällikkyys CLEEN Oy:ssä MIKES on mukana 2 3 SHOKohjelmassa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistettavaa ideaa tai tuotetta yrityksille. Osakkuus CLEEN Oy:ssä Ohjelmapäällikkyys CLEEN Oy:ssä MIKES on mukana 2 SHOKohjelmassa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistettavaa ideaa tai tuotetta yrityksille Tukiverkostoperiaatteet luotu ,5 3,5 3, Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Vuonna 2014 uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 12 kpl, uudelleenakkreditointipäätöksiä 38 kpl ja akkreditoinnin muutospäätöksiä 176 kpl. Uusia hakijoita oli käsittelyssä vuoden lopussa 9 kpl. Akkreditoinnin lopettaneita toimielimiä oli 19 kpl, joista kuuden toiminta loppui, seitsemän luopui akkreditoinnista ja kuuden toiminta yhdistettiin toiseen akkreditoituun organisaatioon. Yhteensä akkreditoinnin piirissä oli vuoden 2014 lopussa 214 toimielintä. Muita säädöspohjaisia pätevyydenarviointeja suoritettiin 18 kpl. Uusina arviointialueina akkreditoitiin vieritestaustoiminta (POCT) ja kestävyysjärjestelmien todentaminen. Ilmoitetun laitoksen toimintaa oli vuoden 2014 loppuun mennessä akkreditoituna yhteensä 17 toimielimen

17 pätevyysalueessa usean direktiivin ja asetuksen alueella. 14 Tilinpäätös 2014 Teknisten tukiryhmien toiminta vakiintui. Ympäristönäytteenoton tekninen tukiryhmä sai valmiiksi FINASin näytteenotto-oppaan päivityksen ja kliinisen analytiikan tukiryhmän toiminta oli aktiivista. Uutena ryhmänä aloitti vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyön tekninen tukiryhmä VERA. Metrologian yksikössä noudatetaan sekä SFS-EN ISO 9001: että SFS-EN ISO/IEC 17025: standardeja. Laatuasioita käsitellään yksikön johtajan johdolla ryhmäpäälliköiden kokouksissa. Vuosittain järjestetään sisäisiä auditointeja ja johdon katselmus. Auditointeihin on sisällytetty myös MIKES-Aalto Mittaustekniikka, Säteilyturvakeskus, Geodeettinen laitos, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. Vuosittain raportoidaan myös EURAMET TC-Q:lle laatutoiminnasta ja laatujärjestelmän kehityksestä. Lisäksi MIKES koordinoi EURAMET TC-Q projektia laatujärjestelmien vertaisarvioinnista. MIKESin lisäksi projektissa mukana ovat CMI (Tšekki), SMU (Slovakia) ja GUM (Puola). Metrologian yhtenä volyymia kuvaavana tekijänä suoritteiden määrävertailussa käytetään vuosittain annettujen kalibrointitodistusten määrää. Kalibrointimääriä tarkastellaan Espoo toimipaikan osalta suureryhmittäin. Kajaanin toimipaikan kalibrointimäärät ovat omana ryhmänään. Kajaanin voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratoriolla oli kolmas toimintavuosi. Taulukko 14. Annetut kalibrointitodistukset Taulukko 15. Metrologiayksikön tulot jäljitettävyyspalveluista (1 000 euroa) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Toteuma 2014 tot.aste Metrologia Espoo % Metrologia Kajaani % Yhteensä % Taulukko 16. Akkreditointiyksikön tulot (1 000 euroa) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Suunnitelma 2014 Suunnitelma 2014 Toteuma 2014 tot.aste Pätevyydenarvioinnit % Muut tulot % Yhteensä %

18 15 Tilinpäätös 2014 Taulukko 17. Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit sekä aktiiviset Toteuma 2012 Toteuma 2013 Suunnitelma 2014 Toteuma Aktiiviset Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS-todentajat Vertailumittausjärjestäjät Todentajat Yhteensä Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Yhteensä Akkreditointiyksikön toimintavolyymin kehitystä on seurattu akkreditoitujen toimielinten vuoden lopun kumulatiivisella sekä aktiivisesti toimivien toimielinten lukumäärällä. Pitempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Ks. myös kohta 1.3. Sekä metrologian yksikön kalibrointipalvelut että FINASin akkreditointipalvelut ovat volyymiltaan hyvin vaihtelevan suuruisia, joten tuottotiedot täydentävät kuvaa toiminnan laajuudesta ja kohdentumisesta eri sektoreille. Kuva 2. Metrologian yksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä yhteisrahoitteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tuotot 2014 (3,9 milj. euroa) Metrologian yksikön omatoimisesta tulonhankinnasta neljännes kertyi elinkeinoelämältä ja koostui jäljitettävyys- ja asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot saatiin EU:lta, Suomen Akatemialta ja TEKESiltä.

19 16 Tilinpäätös 2014 Kuva 3. Akkreditointiyksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä muut tuotot 2014 (2,5 milj. euroa) Akkreditointiyksikön palvelutoiminnan tuloista yli kaksi kolmasosaa kertyi elinkeinoelämältä, vajaa kolmannes julkiselta sektorilta, 18 % kuntasektorilta ja 10 % valtionhallinnosta Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkisoikeudellisten suoritteiden laatu Taulukko 18. Palvelukyky ja laatu (Tulossopimuksen luku 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta) Pätevyydenarviointipalvelujen laajeneva kysyntä tyydytetään, kyllä/ei Asiakastyytyväisyys (1 5) Metrologia 4,6 Sidosryhmäkysely (joka toinen vuosi, 2013) (kyllä/ei) (tavoitetasojen määrittely v. 2013) Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset FINASin arvioimat toimielimet CAF (joka toinen vuosi, 2013) (kyllä/ei) Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Finas 4,2 kyllä kyllä kyllä kyllä Toimitusaikaselvitys on tehty. Toimitusaikaselvitys on tehty. Metrologia 4,8 Finas 4,4 kyllä -7 % toimitusajassa 79 % palveluista tavoiteajassa >4 Toimitusajassa pysytään samalla tasolla kuin ed. vuonna 80 % palveluista tavoiteajassa Metrologia 4,7 Finas 4,2 Toimitusajat ennallaan 80 % palveluista tavoiteajassa kyllä kyllä kyllä kyllä Jatkuvasti kerättävän akkreditoinnin asiakaspalautteen taso pysyi korkeana. Vuonna 2014 numeeristen arvosanojen keskiarvo oli 4,4 - sama kuin vuonna Metrologian asiakastyytyväisyys oli erittäin korkealla tasolla; 4,7 vuonna Arviointiprosessin toimitusaikatavoite oli 4,5 kk. Vuonna 2014 palveluista 80 % toteutettiin tavoiteajassa, joten vuodelle 2014 asetettu tavoite saavutettiin. Toimintajärjestelmän kehittämisessä sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) ja standardin SFS-EN ISO 9001: 2000:n periaatteita. Yksiköiden toimintajärjestelmien kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon myös niiden toimintaan liittyvät kansainväliset laatustandardivaatimukset, jotka on yksilöity yksiköiden laatukäsikirjoissa. Ylijohtaja hyväksyy koko Mittatekniikan keskusta koskevan toimintajärjestelmäkuvauksen. Yksiköiden laadunvarmistuksesta vastaavat johtajat apunaan yksikön laatuvastaava.

20 17 Tilinpäätös HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Taulukko 19. Vuoden 2014 talousarvion ja tulossopimuksen henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toteuma 2012 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Henkilötyövuosien kehitys 84,5 91,6 94,5 99,5 - josta maksullisen toiminnan osuus, htv 16,1 16, ,9 - ulkopuolisen rahoituksen osuus, htv 24,8 32,5 38,5 36,0 1. Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv 3,0 2,5 4,6 - lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 1, lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä - Organisaation/valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm/v ja kansainväliset vaihdot lkm/v Työnantajan kilpailukyky paranee - Sisäinen työnantajakuva (1 5) 3,5 3,6 3,5 3,6 - Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset 1 1 2,5 2 - Työhakemukset/avoin työpaikka > Kokonaistyötyytyväisyys 3,6 3,6 4,0 3,6 - Johtaminen 3,6 3,6 3,5 3,7 - Työtyytyväisyysindeksi (1 5, naiset/miehet) 3,1/3,8 3,3/3,8 4,0/4,0 3,2/3,8 4. Työurien pidentyminen - Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden/yli 65-vuotiaiden %-osuus Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä - Etätyössä olevat, % (lasketaan vuoden aikana etätyössä olleiden lkm:stä) 2,2 2,0 3, Muut toteutumat - koulutuspäivät/htv 2,8 2,7 2,8 - pätevyysinvestoinnit, euroa/htv vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä tutkijakoulutuksen saaneiden osuus, %- henkilöstöstä lähtövaihtuvuus, % 1,1 1,0 2,8

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot