Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Alueen kehittämis- ja palvelukeskus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

2 Uudistuksen tavoite Luoda kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Vahvistaa ja lisätä maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä Edistää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

3 ELY-keskusten ohjaus Strateginen ohjaus ministeriöiden yhteistyönä: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi ELYjen ohjausta ja vastaa ELYjen yleishallinnosta Substanssiohjaus : työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ympäristöministeriöstä (YM) liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM) maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM) opetusministeriöstä (OPM) sisäasiainministeriöstä (SM) TEKES, Evira, Mavi, Liikennevirasto Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

4

5 Toimialue Liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat asioiden osalta toimialueena on Varsinais- Suomi ja Satakunta Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri asioiden osalta toimialueena on Varsinais-Suomi. Lisäksi kalatalousasiat, maahanmuutto- ja kotouttamisasiat, liikuntatoimi, kirjastotoimi ja nuorisotoimi myös Satakunnassa. Oppilaitosrakentamiseen liittyvät asiat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

6 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualueen tehtävät: Yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen Työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys Työttömyys- ja palkkaturva Koulutus, osaaminen ja kulttuuri Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Maaseutuelinkeinot ja energiahankkeet Kalatalous, maatilatalous, maaseudun kehittäminen Maahanmuutto ja kotouttaminen Rakennerahastohankkeiden toteuttaminen Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

7 Liikenne ja infrastruktuuri teiden kunnossapito tiehankkeet liikennejärjestelmätyö liikenneturvallisuus liikenteen lupa-asiat joukkoliikenne saaristoliikenne liikenteen hallinta Tiehallinnon keskushallinto siirtyi Liikennevirastoon Liikennevirastoon yhdistyivät Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit alueellisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) ELYihin yhdistyivät TE-keskukset, tiepiirit, ympäristökeskukset ja lääninhallituksen liikenneosastot Lisäksi MKL:n yhteysalusliikenneyksikkö siirtyi Varsinais- Suomen ELYyn Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

8 Ympäristö ja luonnonvarat ilman, vesien ja maaperän suojelu ympäristön tilan seuranta ympäristölupamääräysten valvonta luonnon monimuotoisuuden suojelu yhdyskuntarakenteen kestävä kehittäminen, alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus kulttuuriympäristön suojelu vesivarojen kestävä käyttö ja hoito ympäristötiedon tuottaminen ja tietoisuuden edistäminen ympäristövahinkojen torjunta Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

9 Yhteiset toiminnot Strategia- ja EU-rakennerahoitusyksikkö Strateginen tulossuunnittelu, aluekehitys, toiminnan kehittäminen Rakennerahastoista rahoitettavat hankkeet Hallintopalveluyksikkö Henkilöstö- ja taloushallinto, oikeudelliset palvelut, kuten palkkaturva-asiat, maksatukset ja tarkastukset Asiakkuudet Viestintä Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

10 Esitys Varsinais-Suomen ELY keskuksen strategiseksi tulossuunnitelmaksi PAINOPISTE A: VÄESTÖN HYVINVOINNIN JA ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN toimintalinja II A1:Taloudellisen tilanteen edellyttämät elvytystoimet toimintalinja II A2: Yritystoiminnan uudistaminen toimintalinja II A3: Aluerakenteen kehittäminen ja liikennejärjestelmien toimivuus toimintalinja II A4: Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinot toimintalinja II A5:Osaaminen, koulutus ja kulttuuri toimintalinja II A6:Väestön ikääntyminen ja työvoimapolitiikka toimintalinja II A7: Maahanmuutto ja kotouttaminen Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

11 Esitys Varsinais-Suomen ELY keskuksen strategiseksi tulossuunnitelmaksi PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN toimintalinja II B1: Kestävä yhdyskuntakehitys ja hyvä elinympäristö toimintalinja II B2: Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen toimintalinja II B3: Ympäristönhoito, suojelu ja ekotehokkuus toimintalinja II B4: Luonnonsuojelu toimintalinja II B5: Vesivarojen käyttö ja hoito Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

12 Esitys Varsinais-Suomen ELY keskuksen strategiseksi tulossuunnitelmaksi PAINOPISTE C: ELY -KESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN toimintalinja III C1: Toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen toimintalinja III C2: Yhteistyö maakunnan liittojen, AVI-virastojen ja muiden sidosryhmien kanssa toimintalinja III C3: Johtaminen ja toimintakulttuuri Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

13 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esitys strategisen tulossopimuksen tarkistamisesta LUONNOS, versio HUOM! Ympäristö-, liikenne-, kalatalous-, maahanmuutto- ja sivistystoimen asiat kattavat sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan maakunnat ellei muuta ao. kohdassa ole mainittu! Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tiivis yhteistyö, haemme edelleen selkeää kirjaamistapaa tulostavoitteille. Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

14 3. ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistaminen tarkistusohjeen uusien painotusten ja ELY-keskuksen omien ehdotusten pohjalta PAINOPISTE A ELY-keskuksen ehdotus tulossuunnitelman muutoksesta Toimintalinja A4 ELY-keskuksia koskee suoraan selonteon Kalankasvatuksen ja ammattikalastuksen linjaus, jonka mukaan alueellisen sijainninohjaushanke (Hankerahoitus osoitettu maaseutupolitiikan valmistelua vahvistetaan. RKTL:lle, joka itse asiassa avustaa koko valtakuntaa tässä prosessissa.) Pilottialueena toimii ensi sijassa Varsinais-Suomi ja Satakunta. A7 ELY-alueen strategiset linjaukset pakolaisten kuntiin osoittamiseksi ELY-alueen mahdolliset ajankohtaiset strategiset linjaukset työvoiman maahanmuuton kehittämisessä kotouttamislain laajennetun soveltamisalan edellyttämät yhteistyölinjaukset ELY-alueella ELY-keskuksen mahdollinen oma painotusesitys nro? Turvataan elinkeinoelämän kuljetusten ja ihmisten liikkumistarpeet - varaudutaan tarkistamaan alueellisia työlupalinjauksia työllisyystilanteen parantuessa - tarjotaan ELY-alueiden TE-toimistoille yhteistä koulutusta ja perehdytystä kotouttamislain muutosten edellyttämässä laajuudessa Edistetään valtatie 8 Turku-Pori yhteysvälihankkeen toteutumista Joukkoliikenteen alueelliset palvelutasot määritellään ja niiden mukaiset palvelut pyritään turvaamaan 14 molemmissa maakunnissa

15 PAINOPISTE B Toimintalinja B2 ELY-keskusten tärkeänä uutena tehtävänä on osallistua valtioneuvoston selonteossa maakunnilta ja kaupunkiseuduilta edellytettyjen alueellisten toimenpidestrategioiden valmisteluun sekä tukea tärkeiden toimijatahojen integroimista kyseisten strategioiden valmisteluun ja toimeenpanoon. ELY-keskuksen ehdotus tulossuunnitelman muutoksesta Varsinais-Suomen ELY-keskus on vuonna 2010 laatinut laajassa yhteistyössä maakunnallisen energiastrategian sekä osallistunut maakunnan ilmastostrategian laadintaan. Uusia strategioita toteutetaan ensi vuodesta alkaen. VARELY osallistuu myös Satakunnan maakunnallisen ilmasto- ja energiastrategiatyöhön, joka on käynnistynyt Satakunnan liiton koordinoimana ja työ valmistuu vuoden 2011 kuluessa B2 ELYissä tulisi jo vuonna 2011 varautua tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen ohjaukseen sekä perehtyä tuulivoimarakentamisen vaikutuksiin ja tätä koskevan lainsäädännön ohjeistukseen. Tuulivoiman rakentamisen lisääminen on tavoitteena Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (selvitykset menossa molemmissa maakunnissa) ja siksi valmistaudutaan tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen ohjaukseen sekä tuetaan kuntien tuulivoimaa koskevaa maankäytön suunnittelua ja osallistutaan tuulivoimaa koskevaan maakuntakaavoitukseen.

16 B2 Erityisesti rannikkoalueiden ELYjen tulee varautua aloittamaan merten nykytilan arviointi ja tilamäärittely vuonna 2011 yhteistyössä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. B2 ELY-keskusten tulee tarkistaa, millaisia toimenpiteitä käyttäen niiden alueella parhaiten varmistetaan liikennejärjestelmän palvelutaso ja miten parhaiten lisätään turvallisuutta, joukkoliikenteen käyttöä sekä pyöräilyä ja jalankulkua. Varaudutaan meristrategiadirektiivin toimeenpanon aloittamiseen osallistumalla aktiivisesti valtakunnalliseen valmistelutyöhön ja tekemällä Saaristomeren ja Selkämeren merialueiden nykytilan arviointi ja tilamäärittely. Merenhoitotehtävät linkitetään osaksi vesienhoitoa uuden lainsäädännön mukaisesti, mikä tukee Saaristomeren ja Selkämeren hoitoa ja tilan kohentamista. Edistetään kaupunkiseutusuunnitelmien rakennemallien toteutumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä erityisenä painopisteenä Turun ja Porin kaupunkiseudut sekä saaristoalueet. Liikenneturvallisuuden osalta edistetään automaattisen nopeusvalvonnan laajentamista keskeisille väylille. Joukkoliikenteen toiminnalla suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla pyritään kasvattamaan joukkoliikenteen käyttäjäosuutta. Luodaan edellytykset älyliikenteen toimenpiteiden toteutuksille mm. liikennejärjestelmäyhteistyön kautta

17 nro? - soiden moninaiskäytön suunnittelulla turvataan niiden erilaiset käyttömuodot valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidentavoitteiden mukaisesti Laaditaan projektirahoituksella Lounais-Suomen soiden moninaiskäytön selvitys tukeutuen mm. valtakunnalliseen suo- ja turvemaastrategiaan nro? Bioetanolitehdas Edistetään valtakunnallisen energiatuotantotavoitteisiin tukeutuen alueelle suunnitteilla olevan ison bioetanolituotantoyksikön toteutumista. valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen varmistetaan kaavoituksen ohjauksella ja yhteistyöllä maakunnan liittojen ja muiden viranomaisten kanssa.. Valtakunnallistesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin käynnistäminen

18 PAINOPISTE C Toimintalinja C2 ELY-keskuksen tulee strategisen tulossopimuksen tarkistamisessa ottaa huomioon alueen maakuntaohjelman/- ohjelmien uudet linjaukset. C2 ELY-keskusten strategiatyö tulee organisoida siten, että vastuualueiden vuoropuhelu varmistetaan ja että yhteistyö tuottaa entistä parem-min synergiaetuja. Riittävästä yhteistyöstä AVIen ja metsäkeskusten kanssa tulee huolehtia. ELY-keskuksen ehdotus tulossuunnitelman muutoksesta Toimintamäärärahoissa ja resursseissa tulee huomioida myös ELYn rooli toiminta-alueensa aluekehittäjänä ja mahdollistaa ELYn aktiivi osallistuminen kehittäjäverkostoihin, esimerkkinä Pohjoismaiden ministeriöneuvoston saaristoyhteistyö ja muu lähialue- ja kumppanuusyhteistyö. Aluekehitystyön ja siihen liittyvän strategisen suunnittelun (ml. tulossuunnittelu) ja alueellisen strategiatyön osalta syvennetään yhteistyötä nelikantaperiaatteella ja vastuualueet osallistaen (Varsinais-Suomen ja Satakunnan liitot sekä ELY:t). AVI-yhteistyötä kehitetään keskenään sovittavilla osa-alueilla (ainakin valmius-, maahanmuutto- ja työsuojeluasiat). Lisäksi käynnistetään yhteistyö AVIn kanssa tavoitteena kartoittaa asiakkuustoimintoihin liittyviä synergiaetuja erityisesti asiakaskeskeisen toimintamallin ja kokonaisvaltaisen palvelun näkökulmasta

19 C2 Niiden ELY-keskusten, joiden toimialue ulottuu yhden tai kahden vastuualueen osalta toisen ELY-keskuksen alueelle, tulee huolehtia sekä ko. ELY-keskuksen että maakunnan liittojen osallistumismahdollisuuksista valmisteluun. Tavoitteet ja toimenpiteet esitetään sen ELY-keskuksen tulossuunnitelmassa, joka vastaa toiminnasta. Hyviä ja toimivia yhteistyömenettelyjä syvennetään edelleen, ELY:jen välisiä yhteistyöverkostoja laajennetaan erityisesti akselilla Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa sekä E-painopisteiden osalta erityisesti myös Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten suuntaan. Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori) LOURA-yhteistyöverkoston kanssa tiivistetään yhteistyötä kattaen mm. meri- ja energiaklusterien kehittämistoimet

20 Alueelliset strategiaseminaarit TEM Tampere (PIR, VAR, SAT) 1. Päivä: Tulosneuvottelupäivä Strategisten tulossopimusten tarkistusneuvottelu vuodelle osallistuvat ohjaavat ministeriöt ja ao. ELYjen ja maakuntaliittojen neuvottelijat > tavoitteena vuoden 2011 strategisista tulostavoitteista sopiminen ja TOTSUjen vuotta 2011 koskevien asioiden käsittely - valmistelut tehty mahdollisimman pitkälle etukäteen 2. Päivä: Seminaaripäivä Alueellinen strategiaseminaari > kick off tilaisuus seuraavan strategisen tulossopimuksen valmistelulle > osallistujat ELYt, maakunnan liitot, MYRrien puheenjohtajat, ohjaavat tahot

21 Alueelliset strategiaseminaarit Ohjelmaluonnos 1. päivä : 1. Tilaisuuden avaus 2. ELYjen tilannekatsaus (ELY-keskusten edustaja) 3. Ohjaavien tahojen katsaus strategisten tulossopimusten tarkistuskierrokseen 4. Tarkistuskierroksen esille nostamat yleiset, keskusteltavat kysymykset ja johtopäätökset 5. ELYjen ja TE-toimistojen toimintamäärärahajaot 6. Mahdolliset ELY- ja maakuntakohtaiset keskustelut/neuvottelut vuoden 2011 asioista

22 Alueelliset strategiaseminaarit Ohjelmaluonnos 2. päivä: 1.Hallitusohjelman ja uuden yhteisen strategia-asiakirjan potentiaalisia linjauksia yhteenvetoa ohjaavien ministeriöiden tulevaisuuskatsauksista (ohjaavien ministeriöiden yhteisesti valmistelema, puheenvuoron pitäjä ELY-keskusten johtoryhmästä ja puhuja voisi tarvittaessa vaihtua tilaisuuksittain) 2.Maakuntaohjelmien analysointia (TEM/AKY) 3.Maakuntien painotukset ja odotukset tuleville vuosille (maakunnan liittojen yhdessä valmistelema puheenvuoro) 4.Sparrauspuheenvuoro(t) ulkopuolinen, esim. yliopiston, tutkimuslaitoksen, järjestön(-jen) edustaja(t) 5.Työpajat-, porinaryhmät tms. politiikkalohkoittain > purkaminen 6.Keskustelu ja johtopäätökset

23 Ajankohtaista alueidenkäytössä HE 141/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen voisi perustua aikaisempaa laajemmin yleiskaavoitukseen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi niistä edellytyksistä, joilla yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimalan rakentamiseksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavan yleiskaavan erityisistä sisältövaatimuksista sekä kunnan mahdollisuudesta periä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneita kustannuksia siltä, jonka aloitteesta tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiseen on ryhdytty. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ranta-alueelle rakentamista koskevan poikkeamisasian ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kunnille. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää toimivallan jakoa ja lisätä kunnan toimivaltaa poikkeamisasioissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

24 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Käyntiosoite: Ratapihankatu 36, Turku Liikenne ja infrastruktuuri Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, Turku Ympäristö ja luonnonvarat Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu B, Turku, DataCity (väliaikainen) Valtakatu 6, Pori >> toukokuu 2011 Satakunnan ELY-keskus, (Satakunnan kansan entiset tilat) Valtakatu 12, Pori

25 Kestävää kasvua kanssamme ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö

26 Osaaminen, koulutus ja kulttuuri - vahvistetaan elinikäiseen oppimiseen perustuvaa alueellista yhteistyötä, - edistetään ammattitaitoisen työvoiman saantia, - edistetään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, - oppilaitosten rakennushankkeita rahoitettaessa tuetaan pysyvän kouluverkon kehittämistä,

27 Osaaminen, koulutus ja kulttuuri - vahvistetaan taide- ja kulttuuritoimen sekä luovan talouden merkitystä, - vahvistetaan kirjasto- ja tietopalvelujen merkitystä, - vahvistetaan liikunnan toimintaedellytyksiä väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi, - tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja parannetaan heidän kasvu- ja elinolojaan

28 Maahanmuutto ja kotouttaminen - kehitetään maahanmuuton rakenteen muutokset huomioivaa asiakassegmentointia, - pienennetään maahanmuuttajien ja valtaväestön välisiä työttömyyden eroja, - tiivistetään työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntien välistä yhteistyötä kotouttamisessa ja erityisesti suomen kielen opetuksessa, - lisätään pakolaisia vastaanottavien kuntien määrää

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet. Ajatuksia tulossopimuksesta vuosille 2016-2019

Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet. Ajatuksia tulossopimuksesta vuosille 2016-2019 Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet Ajatuksia tulossopimuksesta vuosille 2016-2019 Strategiapäälliköt VARELY Kirsi Kärpijoki aluekehityspäällikkö 27.11.2013 OSY-hanke: Aluehallintoviranomaisille

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot