I ' klo " klo klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17"

Transkriptio

1 I ' klo " ~8. klo klo klo klo klo Luento ensiavust~. lääkäri. Avajaiset. luento: Amatööripainin henki ja tarkoitus. ohj aajatehtäviä, Gerdt. ohjaajatehtäviä, Gerdt. luento: seura-, joukkue ja kilpailukuri. luento: ottelunjärjestäjän ja siht. tehtävät. ohjaajatehtäviä. Gerdt. keskustelua painisäännöistä. ohjaajatehtäviä, Gerdt luento : työläiäurheilun periaatteet. luento: TULn painisäännöt yleisiltä osilta. ohj aajatehtä~ i ä, Gerdt. keskustelua painisäännöistä. ohjaajatehtäviä, Gerdt. luento: seuratoiminnasta. luento: ottelunjärjest.,~ a sihteerin teht. ohjaajatehtäviä, Gerdt. luento: arvostelu- ja a:t-:ostelutuorn. tehtävät. keekustelua painisäännöistä. ohjaajatehtäviä : Gerdte luento: seuratoiminnasta. kokeita (suulliset kokeet, kirjall. vastaus) ero- ja arvostelutuornelrien tehtävät" selostus vääristä otteistä. ohjaaja t ehtäviä: Gerdt. ero- ja arvostelutuomarin tehtävät. se15stus vääristä otteista. kokeita. kurssien päättäjäiset.

2 I klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo lo~ll Nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssin ohjelma , = = == = = = = = = kurssi1ais~n saapuminen Pajulahteen. kurssien avajaiset. luento : Amatöörinyrkkeilyn tarkoitus. käytännöllisiä harjoit. koulunyrkkeily. käyt.harj. koulunyrkkeily. luento : seuratoiminnasta. luento: TULn nyrkkeilysäännöt yleisiltä osilta. käytännö11. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento: seuratoiminnasta. luento: khextneza~ikx ottelunjärjest. ja siht.teht. käytännö11. varj~ koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento : TULn yleiset ki1pai1usäännöt. käyt. harj. ottelunjärjest. ja sihteerin teht. käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento: työ1äiburheiilun p r.riaat teet. luento: kilpa ilijain valme:'.. nus, kehä- ja kilpailutaktiikka käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. ~oulunyrkkeily. luento: seura-, joukkue ja kilpailukuri. käyt. harj. ottelunjärjestäjän tehtävät. käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento: TULn yleiset kilpailusäännöt. luento: ArvostelutuomaEin tehtävät. luento: Kehätuomarin tehtävä,t. käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. Koulunyrkkeily. luento: ottelunjärjest. ja sihteerin teht. luento: kehätuomarin tehtävät. käytännöm1. varj o koulunyrkkeily. käyt. har j.. koulunyrkke i ly. luento: Arvostelutuomarin tehtävät. kokeita: käytänöll. harj. Koulunyr~kei1y. luento ensiavusta: lääkäri. kurssien päättäjäiset.

3 ur/lr-p1n~ :J, J. j c.p 1~;:;~_1

4

5 Ltk 34/38-2. oikea puolustaja A. Pulkkinen, H:gin Kullervo, vasen puolustaja.arkkanen KTP : sta, oikea tuk imies.4avola i nen H:gin Ponni stuksesta, keskustukimies E.Valkama TPV : sta, vasen tukimies T. Raunio H:gin Vesasta, oikea laitchyökkä~jä. Davidson H:gin Vesasta, oikea välihyökkäajä O. Lara TPV :sta, keslcushyökkäajä K. Lehtonen MKV :sta, vasen välihyökkääjä E. Rantanen TPV :sta, vasen laitahyökk~äjä. Partanen Kullervosta. Varamiehiksi valittiin: maalivahdin varamies Palmroos MKV :sta ja puolustajavaramies Erkki Salmi H:gin Kullervosta jaoston ja valitsijamiesten yksimielisen ehdotuksen perusteella,tukimiesvaramies '. Åkerblom Jaoston ja valitsijamies okkaan ehdotuksen perusteel la ja hyökkä&jävaramies O. Salonen jaoston ja valitsijc mies Heinosen esityksen perusteella. Joukkueen teknilliseksi huoltajaksi valittiin yström Helsing in Vesasta ja varsinaiseksi johtajaksi palloilujaoston puheenjohtaja K. ltti. Liitto-ottelun päasylippujen hinnoiksi vahvistettiin: P"äkatsomon kaikki paikat w 15 mk. Eteläkaarteen istumapaikat 10 mk. Pohjoiskaarteen 8 mk. VapaaliDpuja päätettiin antaa liittotoimikunnan,palloilujaoston, liittojoukkueen ja varamiespelaajain ja harjoitusottelun jäsenille skeä liiton toimitsijoille. olempien joukkueiden jäsenille ja johtajille päätettiin antaa muis.toesiheet. sian hoitaminen jåtettiin toimiston huoleksi. Liitto-ottelun alkajaisohjelmasta påätettiin,että ennen ottelua soitetaan molempien maiden kansallislaulut,sekä senjälkeen kansainvalinen, mikäli viimemainitun soittaminen ei kohtaa esteitä. t uistolahjojen j -ajaksi päättö.jäistilaisuuteen valittiin liiton puheenjohtclja U. Rinne. Liitto-ott elusta aiheutuvien järjestelj toimenpiteitten (päättäjaistilaisuus,majoitus,ruoka ilu,ottelun mainostus y. m. ) jätettiin toimiston huoleksi. LiittojouKkueelle varamiehineen paätettiin jarjeståä baljoitusottelu perjantaina 2/9 klo 18,30 Stadionilla,mikali se saataisiin kaytettävdksi. J ~ osto huolehtii harjoitusottelun järjestämisestä. Liitto-ottelun yhteyteen järjestettävät ylei surheilukilpailut mäåoj rättiin suoritettavaksi väliajalla ja toisen puoliajan jälkeen Ffrkkeilykurssien luennoitsi.iat. Nyrkkeily jaosto pitäen toim. Pullin palkkiovaatimusta kohtuutto~ana ehdotti Pullille tarkoitetut l uermot järjestettäväksi siten,että U. onkanen luennoi 2 t. kehätuomari tehtävistä ja jaostosihteeri Helenius 3 t. arvostelutuomaritehtävistä. Ronkaisen palkkio: ruoka ja asunto,matkakustannukset ja 200 mk paivältä,yht. 400 mk. 6, l- ) 678. Latvialaisen Kleishergin anomus. Latvialainen nyrkkeilijä Kleisberg anoi,että hänelle myönnettdisiin ensi SykS YYlå lu,cl 08 llistua I1'iUl... t[y iin liittomrr:e alaisten seurojen kilpailuihin. La

6 Ltk 34/ Jd.l~::apal lolii tt o-ot te lun aika.!orjan IFltå saajuneen sähkösanoman johdosta pä&tettiin mainitulle lii-' tolle ilmoittaa, että jalkapctlloliitto - ottel~ on ~äänätty alkavaksi klo 16. Päatös tehtiin 4 ~ane llä 3 vastaan,våstaantåneståneitten ehaottaessa ottelun aloitettavaksi klo cielostus pyörailyjoukkueen Kööpehhaminan matkasta. Senjohdosta,että pohjoisrr~isiin pyöräilymestaruuskilpailuihin Kööpenhaminassa osallistuneet pyöråilijat olivat matkalta alattuaan liiton toimistos sa esittäneet valitu=~sia joukkueen johtajaavastaan,päåtettiin kaikilta pyöräilijöiltä pyytäa asiasta kirjallinen lausunto, samoin joukkueen joht-jalta, Pa.julahden rannan tarkastus. Kuultiin liittotoimikunnan edustajan Taimi laiston selostus Pajulahden rannan tarkastuksesta 10/8-38. Kalastusosuuskunnalle päätettiin i lmoittaa kirjeellisesti,että osuuskunnan vaatim~a korvausta ei liitto,pitäen korvausvaatimusta aiheettomana, maksao Sarralla ilmoitetaan,e ~ tä mikäli osuuskunta pysyy vaatimuksessaan, liitto tulee vaatimaan kalavesien jakoa anskan TULn kirje. Ranskan TULn SSn maratonia koskevaan 16/8 päivättyyn iiedusteluun päätettiin lähettåå yksityiskohtainen selostus kilpailujen jarjestelystä y. m huuramen Yritys 30-vuotias. Kuultiin v.-ja u.-seura uuramen Yrityksen kutsu seuran 30-vuotisjuhlaan 28/8-38. Liittotoimikunnan edustajaksi päätettiin pyytää V. Kaurasta Jyvaskylästä autatiealennuksia. erkittiin,että rautatiehallitus on myöntanyt 25 % alennuksen edestakaisesta matkasta valtionrautateilla toimitsijakurssin osanottajille Herme sen.ialkapallovierailu. Kuultiin Ta llinnan H~rmeksen anomus,että seura saisi l ahett... ä jalkapallojoukkuee~sa ensi syyskuun puoliv&lissä kil~ ailemaan Suomeen lahinnä Helsinkiin,Porvooseen,Lahteen,Kotkaan ja Viipuriin. hdot. ruoka,asunto ja kultakin otteluita 100 ~estin kruunun päivärahakorvaus ja matkakuluihin 120 kr. Joukkueeseen kuuluisi 14 pel aajaa ja 1 johtaja. Seuroilta päätevtiin tiedustella, ottavatko ne joukkueen vastaan. Liittotoimikunnalla ei ole mitaån kilpailuja vastaan. _ ~ amalla kuultiin saman seuran anomus kahden TULn parhaimpiin kuuluvan nyrkkeilijän saamiseksi seuran 10-vuotisjuhlakilpailuihin Tallinnaan 17-18/9 (sarjoihin 58 ja 67, 5 kg).korvaus : matkat, ruoka ja asunto sekä p~ivärahaa 6 kr. sia annettiin nyrkkeily jaoston hoidettavaksi. Liittotoimikunnalla ei ole mitb.an nyrkkeilijäin lähettamistä vastaan.

7 Ltk 34/ J&senhankintakilJailun s~onnöt. Kasvatu~jaoston esitys jäsenhankintakil ailun sä~öiksi pantiin pöyd~ ll e seuraavadn kokoukseen ? Voimistelukurssien apurahat. Voimistelukurssien apurahat päätettiin jakaa ~å ikista hakijoista laaditun luettelon perusteella siten ett~ sekä 1 että 2 viikkoisille kursseill e hakeneille anaetaan kaikille apuraha voimistelujaoston ehdotuksen mukaisesti; hjelmaan hyväksyttiin voimistelujaoston ehdottama muutos, että toinen suunniteltu 1 viikon kurssi peruutetaan osanottajien våhålukuisuuden vuoks i ja sille ha eneille annetaan apurahat osallistumista varten ensi m maisille 1 viikon kursseille. Tärr.än perusteella myönneettiin l-viikkoisille kursseille l3 ja 2- viikkoi sille kursseilla yhteensä 25 apurahaa, sekä hyvaksyttiin urssien osanottajiksi myös kaikki omilla taikka seuransa kustannuksilla i oittautuneet. (Liite.) V luistelumestaruuskilpailu,i en tili. 1alousvdliokunnan esityksestä hyväksyttiin liiton luistelumestaruuski l.ailujen - v tili. Kilpailut järjesti yhtymä TKT- TY- TKV 'ampereella 20-21/2-38. 'uloja mk 2l86:-,menoja nk 2454 :50, joten t appioksi mk 268: ft/o. Painimestaruuskilpailu,i en tili. Talousvaliokunnan esityrsestä hyväksyttiin v.1938 painimestaruuskilpailujen tili. Kilpailut j&rjesti Joensuun Yritys Joensuussa 17-18/ Tulot mr l3, 403, menot mk 10, 650 :80. Ylijäämä mk 2, 752 :20. Ylijäamäsiä on tilitetty liitolle sääntöjen rr-ääräämä osa 25 %, eli mk 688 : ql. Pajulahden voimistelukodin oppilasrakennuksen rakennuttaminene, Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin Pajulahden voimistelukodin oppilasrakennuksen rakennuttamiseksi tarkoitu sella saada oppilasasunnot käytettävåksi ennen ensi kesän kurssitoiminnan alkua. Valittiin rakennustoimikunta huolehtimaan suunnitelman toteuttamisesta. Toimikunta määrättiin viisihe~kiseksi ja jäseniksi valittiin : Urho Rinne, T, H. Vilppula, V. Laherma, Taimi 'llaisto ja.l:!.ero Kaukinen. 19 ~2. ummelinin juttu. Senj ohdosta, että aarian Pyrkivän J asen 1 ummelin on hänell e annetusta kilpakelvoltomuudesta huolimatta osallistunut useihin kilpailuihin, päätettiin Varsinais- Suomen piiritoimikunnalle, Maarian Pyrkivälle ja umme l inille itselleen huomauttaa, että Nummelinin kilpailukielto on edelleen voimassa. 20 6~3. V olympialaisia koskeva asia. Senjohdosta,että S SI n virallisessa tiedonantolehdessä on julkaistu Tsekkoslovakian saksalaisen työväenurheiluliiton päätöslauselma,jossa epailläan v työläisolympialaisten toteuttamismahctollisuuksia Suomessa ja esitetään harkittavaksi niiden siirtämistä Svetisi ln, ja koska tämä uutinen a

8 Ltk 34/38-5. on julkaisuun otettu ilman.iru ac.~n laisia huomautuksia,påatettiin internationalen toimikunnalta tiedustella, aiotaanko kysymys tulevien työlåisolympialaisten pai'asta todellakin ottaa uudelleen käsiteltäväksi,sekä sarr~lla torjua kirjelmässä esitetyt v&itteet aiheettomina Liittojuhla-asioita. Senjohdosta,että v liittojuhlien järjestäminen orvarillisten olym ialaisten siirryttyä Suomeen ilmeisesti kohtaa suuria vaikeuksia,päate~tiin asettaa toimikunta harkitse,aan niitå toimen~iteitä,joihin asia antaa aihetta. Toimikunta n.äårättiin il~*!j%~hniseksi ja valittiin siihen seuraavat liittotoimikunnan jäsenet: Urho inne,a, E. Heisk&nen, Taimi Taisto,K Vuori,T. H. Vilppula,V. Laherma.ja H. Kangas. V~Ud~kSi : ~.~

9 Voimistelukurssien a~urahojen anojat viikko 9-ffil/9~ i) I matran Voima, 2) Lappeenrannan TU,Sulo Hiltuneno 3) Enson Koitto,Kalle Hämäläineno 4) Särkijärven Yritys,Arvo Hyryläinen. 5) 1 II Kaar 10 Kovanen. 6) Tiutisen Pyrintö, Helge Sandström. 7) Vaasan Toverit,Toivo Lähdesmäki. 8) TampcYritys, Einari Ruishuhta. 9) Tamp~ Kilpaveljet,Gunnar Mustonen. II viikko 12-18/9: 1) Kota lahden Into;Aarne Holopainen. 2) Kyläsaaren PyrYQ 3) Hungseffniskan Vesa,Huugo Kaurio. 4) Tamp. Kullervo, Usko Härmä. 2. viikkoa: 4-18/9: 1) Kaakamon VO i ma,kaarlo Klint. 2) Maar i an Pyr kivä, Erkki Gröndahl. 3) Vähärauman Viesti. 4) Jurvan Voima. 5) Kaskisten Vetoa 6) Teuvan Urheilijat. 7) TKT, Reino Laine. 8) Suonenjoen Vauhtio 9) Porin Pyrintö ~ 10) Porin Pyr intö. 11) RTUo 12) RTU.. 13) Kellon TU,Eero Mäke l ä. 14) Oulun Jyry. 15) Vihdin Isku,Lauri Bergo 16) Messukylän Toverit,Matti Vilenius. 17) F~nnlayson, Erkki Heino. 18) Ilomantsin Isku9 Väinö Jeskanen. 19) Lielahden Kipinä, Arvo Mikkonen. 20) Hauk i putaan Temp o, Heikki Soroneno 21) " II (omilla kustannuksillaan). 22 ) Tottijärven Ty. (omilla kustannuksillaan). 23) Popinniemen Ponnistus, Emil Mustonen. 24) Tahme l an Vesa, Boris Tuomi. 25) Riihimäen Ki istaveikot, Ahti Lahti. 26) Kaarinan Vesa, Edvin Leino. 21) 0xym~MaX±±X~ Orvo Malinen, Kittilä (omilla kustannuksillaan). 28) Friita l an Yritys, Kalle Fahler (omilla kust annuksillaan). ~9) Pyht ään Voima.

10 Kokous 36/380 Työv~en UI'heilyliiton Lii-ctotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 29 pnä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. waapuvilla olivat U. Rinne (33) puheenjohtajana, T. H. Vilppula (25),. E. Heiskanen (35),V. Laherma (27), K Vuori (34), H. Kangas (29), E. K.Kalervo (3m), O. Suvanto (33 ),. Leskinen (32), J.Erjama (21) ja Taimi Taisto (32), sekä liiton toimitsijat. Kaukinen,T. Ivlaattä ja O. Haini,viimemainittu sihteerinäo 695. pöytäkir.ia. 1 Luettiin e eilisen 22/8-38 pidetyn kokouksen pöytakirja. 19 : aän tehtiin oikaisu, että liittotoimikunta pci.ätti jatkaa ummelinin kil~akelvotto n 1 uutta siksi,kunnes hänen osallistumis ne viestimestaruuskilpailuihin hänelle annetun kilpakelvottomuuaen aikana on tullut t äydellisesti selvitetyksi. Ivruilta osiltaan hyväksyttiin pöytäkirja sellaisenaan Kilpailuluvat: 2 hdolla,että jaostot puoltavat, myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 21/8 yleisurheiluseuraottelu,kaarinan Vesa-Tampereen Säkenet. II 21/8 pesäpalloseuraottelu " et " 18/9 kansalliset yleisurheilukilpailut,turun Voima. I~ / fh " pyöräilykilpailut, II It 13/11 kafisainväliset painonnostokilpailut,htpn /10 kansalliset painikilpailut, Hovinmaan Into. " " 22-23/10 6/11 6-7/1-39 II II II " Inhan Taimi. Kolhon Vihuri. Vuoksenniskan Vesa. 27/11 II nyrkkeilykilpailu t, Vuoksenniskan Vesa. 18/9 11/9 c!/to II yleisurheilukilpailut,öysmän lku (siirto 11/9)., II ~.)~"T / u:. Kotkan Kisailijat. r 4-A~aLCP ~/ V~ -~-j;/~ -J~ rt~--./ ~~ 3 / Kaarinan Kisa-Forssan lku-ottelu. Forssan lun anomus,että jaoston piiri toimikunnan kielteisen lausunnon perusteella epaamä kilpailulupa yleisurheiluseuraottelun järjestämiseen 4/9 myönnettäisiin,koska ottelun jfu~jestäminen muulloin on vaikeata. Jaoston kielteinen päatös jätettiin voimaan Voimistelun.iohta.iakurssit. Imatran Voimalle myönnettiin lupa lähettää omalla kustannuksel~aan Vainö Ikonen osanottajaksi voimistelunjohtajakurssille 5/9-11/9-38. Vehmaisten Urheilijoille myönnettiin äpuraha osanottdjan lahettårniseksi voimistelunjohtajakurssilie. Suolahden Urhon anomus 1. apurah n saamiseksi osanottajan lähettämi- I seksi sa~oille kursseille,hylättiin,koska maararaha on lop uu~~aytetty Painikurssit. Uuraan Vilppaalle annettiin lupa lähettä V. atusen (työesteet) tilalla

11 Kokous 36/38-2. U. Hilamo osanottajaksi painituomarikurssille J:mak-seuran Kuultiin ETLn ak anomus, koskeva kilpailurr~atkaa (nyrkkeily ja j~n{apall o) Suomeen 1939 huhtikuussa ja kesäkuussa. nomus lähetettiin asianomaisiin jaostoihino Nurr:melinin juttu. Sihteerin esitettyä edellisessä kokouksessa tehdyn ~um elinin kilpakelvo~tomuutta kos evan asian uudelleen harkittavaksi,paåtettiin 5 ä&nella 2 vastaan edellisessä kokouksessa tehty paatös pysyttää voimassa,jonka mukaan ljuit~e lin maarätaän kilpakelvottomaksi siksi,kunnes asia on lo~ull i sest i selvitetty etsolan Kirin 'l'allinnan matka. Kuultiin selostus r~ etsolan Kirin Tallinnan-matkalle osallistune ista joukkueista ja niiden jäsenistä. - Selostus liitteenä 'ovaniemen Aansalaisopiston johtajan tiedustelu. ovaniemen kansalaisopiston j0htajan kirjeeiliseen tiedusteluun,saavatko TULn jäsenet pelata opistolaisjoukkueessa SPLn a l aisen seuran jou.tckuetta vastaan,paatettiin ilmoittaa, e~tä liiton jäsenet saavat tällaisiin otte= l uihin osallistla,mikåli ne ovat naytös- tai harjoitusotteluja taikka ystävyysotteluja eikä niistä pädsymaksua kanneta Laulukilpailun palkintolautakunta. Kasvatusjaoston esity~~sestä määrattiin l aulukilpailun palkintolautru{unta 3- jäseniseksi ja valittiin siihen Lyyli Takki,Paavo Salomaa ja liittotoimikunnan edustajana Onni Haini Vi i purin piirin kir,i e (Lii tto,iuhlista 1940). Kuultiin Viipurin piirikunnan kirje, koskeva liittojuhlien järjestämistä 1940,ja siihen liittyvä. V. Penttisen l ausunto Kirje lahetettiin liittojuhlakysymystå kasittelemåån asetetulle komi t ea leo Jäsenhankintakilpailun Sädllllöt. Jäsenhankintakilpailun såånnöt vahvistet tiin kasvatusjaoston esittämässä muoqossa. Samall a vahvistettiin kasvatusjaoston esittämä palkintoehdotus, j oka sis"ältyy saantöihin. Säannöt sel ostuksineen painatetaan 4- sivuisena lehtisenä ja l ~het et&än sitä riittävä mäcträ seuroille ja piiritoimikunnille Jalkapallomaaottelun,ialkikilpailut. uerkittiin kuulluksi IFn ilmoitus,ettei j älkikil ailuja Suo~es jdi'jestää J.heikkinen kilpailul~akåriksi. ~erkitt iin kuulluksi. E. Heiskasen toivomus, että tohtori J. Eeikkistä,jo-

12 Kokous 36/'38-3. ta on käytetty liiton luennoitsijana ajulahden Kursseilla,ruvettaisiin kayttämb.b.n myös kil ailulciakärinä Tcimitsi.ia-,ja opinto-oh.iaajakurssin ohjelma. Kasvatusjaoston laatima toimitsija- ja opinto- ohjaaja urssin ohjelmasuunnitelma hyväksyttiin sell aisenaan. - Liite. Kurssiohjaajaksi hyvaksyttiin Kasvatusjaoston esityksest~ O. Haini Vuori ja S. Koskinen Pajulahteen. Painijaoston ehdotuksesta hyväksyttiin K. Vuori luennoitsijaksi painituornarikurssille Pajul ahteen. Samalla påatettiin kutsua liiton tilientarkastaja S. Koskinen tutustumaan liiton painikursseihin Pajulahdessa. ~ole mmista matkoista aiheutuvat kustannukset suorittaa liitto. Vakuudeksi: ~~

13 TULn v.1938 j äsenhankintakilpailun säännöt. =========================================== Yleismääräykset. ~ ----Kilpailu tapahtuu kahdessa sarjassa seuraavasti: A-sarjan kilpailu on piirikuntien välinen. B-sarjan kilpailu on kaikkien liittoon kuuluvien seurojen välinen Kilpailuaika alkaa heti ja päättyy v.l938 joulukuun viimmeisenä päivänä. Kilpailun tulokset julistetaan TULn liittoneuvoston kokouksessa 1939 taikka liittotoimikunnan määräämällä tavalla viimmeistään v.1939 huhtikuun viimmeisenä päivänä. 3,. ----A-sarjan voittajaksi tulee se piirikunta,jonka jäsenmäärä prosenteissa laskettuna on kilpailuajan päätyttyä eniten kohonnut v.1937 loppupuoliskon jäsenmäärään verrattuna,nämä jäsenmäärät huomioituna sellaisina kuin ne on julkaistu liiton v.l937 toimintakert omuks~ssa. Seuraavaksi tulee senjälkeen suurimman lisäyksen saavuttanut piirikuhta,j.n.e. Palkinnoille påäseminen kuitenkin edellyttää, että pii,rin jäsenmäärän lisäys on vähintäin v.1937 liitt oi'leuvoston kullekin piirille määräämä (keskimäärin 20 uutta jäsentä seuraa kohti),eli: Etelä-Saimaa e.&.o 200 uutta jäsentä. Etelä-Savo o " " " He 18 ink i CI 0 c 0 0> tt Hä.rne, 0 e Karjala Co> C) 0-0' et Keski-Suomi "o " Kuopio 0 00 C) 0 Kyminlaak. S o e 0 0 I.a.hti Oc 0 0 o e Länsi-Uusimaa... 0 Oulu ja Perä-Pohjola o o o Pohjanmaa '" 0 0., 0 c 0.00 IDJ 0, Porvo >.. 0> ~ Satakunta ~ > " " 520 " 500 " 220 " 640 " 460 " 400 " 220 " Tampere o 0 c " " 940 \1 Varsinais-Suomi o Viipuri ". o... o " 700 " Sijoitusjärjestys~äxxä määrättäessä huomioidaan uusien aikuisten jäsenten lukumäärä sellaisenaan,mutta nuorten vuotiaitten uusien jäsenten määrästä 1/3 suhteessa aikuisten ~~ uusien jäsenten lukumäärään. Tässä sarjassa kunkin piirikunnan tulosta mkjrjttjxxwä laskettaessa huomioidaan myös kaikki v.1938 perustetut uudet seurat,mikäli ne ±~ on hyväksytty liiton jäseniksi ennen kilpailukauden loppua ja täyttävät näiden sääntöjen 5& :n määräykset. ~---- B-sarjan voittajaksi tulee se seura,jonka jäsenmäärä prosenteissa laskemtuna on eniten lisääntynyt liiton vo1937 toimintakertomukseen merkittyyn jäsenmäärään werrattuna,kuitenkin vähintäin kahdellakymmenellä uudella jäsenellä. N~X~KEXSRNR~tKNxtwxRRXEXi8xxiimmRistääNX~ii~xixittEEKXxiiX~ ~iitmnx~~ Kunkin äai?bn jäsenmääränlisäys lasketaan siten,että ~Ei;)bnatx ~ kaksi vuotiasta uutta jäsentä lasketaan yhdeksi aikuiseksi jäseneksio Seur at,jotka on perustettu jälkeen v.1937 loppua,jäävät tämän sarjan ulkopuolelle. 5. Sekä A- että B- sarjassa huomioidaan tuloksia laskettaessa vain ne seurat,jotka ovat tilittäneet liittoveronsa sekä uusilta että entisiltä jäseniltään ~ viimmeist äfu~ vo1939 tammikuun 31 p:nä.seurojen jäsenmäärät lisäyksineen lasketaan liittoverotilitysten perusteella. ti " ti " ti ti II II ti " ti "

14 o _ TULn toimitsija- j a opinto-ohjaajakurssien ohjelmao =================================================== 1, 1, t~) 1).'. ) 2) -+) 3) 4) 5) 6) 7) 8) I i:.seopiskelun ja opintokerhotyön periaatteet ja käytännöllinen järjestäminen,arvi H a u ta. m ä k i Kansans j.vistystyö pohjoismaissa,pekka R a ilo Nykyhetken r aitt'iuskysymyksi ä, V" K a r p i o(pyydettävä) iltätåavusta, lääkäri TULn periaatteet jä päämäärät,onni Ha ini Henkillen va l mentautuminen urheilutehtäviin,oohaini TULn nuorten toiminta,ochaini Luento V.. Lahermalta,a iheesta sovittava :ehto 10 t e 3 tc: 2-4 t.. 4 t l> l. t... 1 t" tuntia ) ;, II.'). r,,c.1. 9_1?_ ".s t u s -.i a h a r ei 0 i t u s t u n t e~i a : 1 ) Ensiapuoppaaseen tutustuminen kerhotoiminnan muodossa 2) Liiton toimits ija oppaaseen tutustuminen 3) Esiintymisharjoituksia 4) Opastusta asiakirjojen laadinnassa (rek.p perit y. m.) 5) Opastusta lii ton teknillisten kerhojen toiminnassa, Onni Helenius 6) Opastusta pöytäkirjojen,toimint akertoffijsten y. m.laadinnassa 7) Opastusta toimintasuunnitelmien l aad i nnassa,lauri Nur mi 8 ) Opastusta seura- j a sanomalehtikirjeenvaihtajatehtävissä, Lauri Nurmi 9 ) Opast ust a kilpailupöytäkirjojen l aadinnassa,o. He l enius 10) Selostus t a y l eisistä kilpailusäännöistä,o.hel enius 11) Opastusta seuroj en ta loudenhoidossa~eero Kaukinen 12 ) Keskusteluihin y.m o Yht t a 7-8 t, t~ ~ t" 2 t" 4 t ", 1 t r. 2 t., ~ te, 2 t ;s 2 t t e t..-- Tuntien kokonaismäärä 87,josta tulee keskimäärin 7 tuntia 11 kurssi~ päivälle, j a 6 tuntia alkamis- ja 4 tuntia lopettamispäivälle (kurss i ~ aika yht~e n sä 13 päivää.) +) Tähdellä merkityt luentosarjat kust antaa TSL. Käyt ännöllinen kurssitoiminta on ajateltu tapahtuvaksi siten,että ensiapuoppaas een tutustut t a isiin tunti tai pari kurssipäivinä kurss iohj aajan johdolla,. jonka jälkeen seuraisivat lääkäriluennoto Toimitsi ~ jaoppaaseen tutustuttaisiin samaan t apaan,mutta siten, että kunkin ker ~ hotunnin ohjaajana toimisi joku kurssilainen selostaen määrätyn kappaleen s isältöä,kurssiohjaajan huolehtiessa,että tär~e impii n seikkoihin kiinnitetään riittävästi huomiotao Kaikissa muisse~in a ineissa harj oi- tette.lsiin mahdollisimman pal j on opastuksen havainnollistamissa kä.y~ tännöllisillä harjoituksil$a e r Niissä aineissa,joissa opastajaa ei ole nimetty, voidaan ohjaus mää r ätä kurssiohj aaj alle t a i hankkia joku toinen opast aja.

15 nummelin jutt u Liittotoimikunnan kokouksessa päätettiin tiedoittaa Varsinais-Suomen piirille,taarian Pyrkivälle ja Nummelin ille,että viimeksir.. aini tuihla edelleen on kilpai lukiel to. Asian.j ohdosta ovat Maarian Pyrkivän jäsenet Hakala ja 1, äkelä p;lleet puhelinyhteydessä.lii ton toimi stoon j a ovat he selittäneet seuransa puolesta asian olevan _seuraavanlaisesti : Nummelin tarjoutui Pyrkivään joulukuussa 193?Tammikuussa 1938 hänet hyväksyttiin liittoon 6 kk.kilpakelvottomuusajalla alkaen s. Stadionkilpailuihin avajaisissa oli l i ittotoimikunta myöntänyt Numme l iaille kilpailuluvan.varsinais-suomen piirin ja TUL :n vietinjuoksumestaruuskilpailuihin otti ummelin osaa piirinsä luvalla.piiritoimikunta on Pyrkiväll e ilmoittanut tiedustelleensa liitosta luvanmyöntämisoikeutta ja saaneensa vastauksen, että se on kokokaan piiritoimikunnan päätettävissä. Nummelinin kilpailuki elto loppui joten myöhemmissä kilpailui ssa hänellä pitäisi olla ilman muuta kilpailuoikeus. Pyrkivä toivoo, että I~ orja liitto-ottelun yhteydessä suorit ettavaan 1500 m.juoksuun kutsuttaisiin Nummelin,koska hän on osoittautunut tällä hetkellä yhdeksi parhaimmista tämän matkan juoksijoista,mm kolmas TUL me'staruuskilpailui ssa Jyväskylässä. Viran puolesta: V fjt.tz'du~~ jaostosihteeri.

16

17 Kokous 37/38-1. Työvaen Urheiluliiton Lii t totoimi.;:unnan elsingissä liiton toirdstossa syyskuun 5 pnä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Urho inne (34) puheenjohtclja a,t. H. Vil pula (26),. ~. Heis anen (36),V-uaherma (28),K Vuori (35), H. angas (30), ~. Kalervo (32),. Suvanto (34),. Leskinen (33),J. ~r jama (22) ja Taimi aisto (33),sekä liiton toimitsijat. Kaukinen,O. Helenius ja O. Haini, viimemainittu sihteerinä PÖMtäkir.i a. Luettiin edellisaa kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuluvat. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 29-30/10 kansalliset nyrkkeilykilpailut,lahden Kaleva. 8/9 yleisurheiluseuraottelu, Lappeenranna TU-Enson Koitto. 11/9 kansalliset yleisurheilukilpailut, Kauhavan lku. 11[8 poikien yleisurheiluottelu,h:gin Kullervo-Kymin Urheilijat. 11/9 pyöräilyottelu, Turun-V0ima-TKV, ehdolla,että jaosto puoltaa. 4~9 jc:.l.lkapal~ 9":, ottelu,katariinan eipas-'f l~uon suo~ ojat. ptqf! ~., tft. ~ ((9) 713. Varsinais-Suomen ~iirin tiedustelu. Varsinais-Suomen piirin tiedusteluun';onko liittotoimikunta harkinnut mah ~ollisia toimenpiteitä yhteisytökssymyksen ratkaisemiseksi lähitulevaisuudessa?",päätettiin vastata, että liittotoimikunta päättåä aivan låhitulevaisuudessa asiasta ILahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä arne Leppäsen valitus. Kuultiin liitteenä seuraava arne Leppäsen valitus. Tampereen Yritykseltä ja Kisatovereilta päätettiin pyytää Leppäsen jäsenyyttä koskevat selitykset, joiden saavuttua asia otetaan uudelleen k~siteltåv&ksi Selvitykset pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistuneilta. ~sit elt iin pohgoisn,aisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistuneen joukkueen johtajalta E.Jantiltä ja pyöräilijöiltä Koskenvesi, ae ja Helminen, saapuneet vastaukset liittotoimikunnan tiedusteluun. Kalbnen ei aaräaik~an mennessä l ähettänyt pyydettyä vastinetta. j sia lähetettiin jclostoon lisäselvitysten hankkimista ja puätösehdotuksen laatimista varten ';urnmelinin juttu. Tutustuttiin ~~arian Pyrkivän ja Varsinais-Suomen piiritoimikunnan l~hettärr:iin, ~. ummelinin osallistumista liitonviestimestaruuskilpailuihin koskeviin selvit.,rksiin y. asiakirjoihin. TOde l,tiin,että koska ~,ummelin osallistui kilpailuihin piiritoimikunnan ni.1enon.aisen päätöksen perusteella eikä siis ole henkilökohtaisesti osallistu.isestaan uastuussa,hänelle edellisessä kokouksessa annettu väliaikainen kilpailq~ielto kokonaisuudessaan peruutettiin. VarsinaiS- Suomen piiri toimikunnalle annettiin reuistutus siitä,

18 Ltk 37/38-2. etts.. se myöntäessäan v dstoin liittotoimikunrlan päätöstä Nummelinille luvan ~i l~ailla liiton viestimestaruuskilpailuihin ~itt i valtuutensa., P7at~k~en j o~:d osta esittivåt Heisk' nen' Kanzas liitteenä seuraavan eriävan mlelj. 1 teensa. 7 ~, ro/ Kutsu Sd. Työläisnaisliiton ed. kokoukseen. Kuultiin Sd. Työläisnaisliiton kutsu liiton edustajakokoukseen Helsinkiin 22-24/10. Edustaja päätettiin lähettt~, ntta edust~jan vdlinta jhtettii n naistoimikunnalle Kurssien järjestäminen Kouvolaan. Kuultiin järjestösihteeri Lehmuksen liittotoimikunnalle tekemä esitys, että Kouvolaan jarjestettåisiin kurssit urheilutoiminnan virkistyttc...n.iseksi paikkakunnalle. Esitys hyväksyttiin periaatteessa ja jatettiin lb.her:mistä toimen iteistä huolehtiminen toimistolle Selostus neuvotteluista R. Hofmon kanssa. Merkittiin kuulluksi puheenjohtajan selostus puheenjohtajan ja liiton toimitsijain orjan IFn sihteerin Rolf Hofmon kanssa liiton toimistossa käymistä neuvotteluista,joisea merkittiin pöytäkirjaan~uraavaa : 1. Painimadottelun jälkeen (maaottelu 4/llX Oslossa) järjestetään suomal aiselle joukkueelle jälkikilpailut Oslossa 5. ja 6. m rraskuuta ja nhytösluontoiset kilpailut Hammarissa 9. ja Kongsvingerissa 11. marraskuuta.joukkue osallistuu nåihin kilpailuihin,mikå i mahdollista. Sopi~s tälta osaltaan hyvaksyttiin ja lähetettiin asia valmisteltavaksi painijaostoon. 2. IFn anomukseen saada kustannuksellaan pai ineuvoja Lorjaan ensi talvena R hden tai kolmen kuukauden ajaksi hyvfu syttiin. Henkilöstå y. m.bev~taan myöherrmin. 3. IFn ilmoitus,että se mielellaan lähettäisi vastapalvelukseksi jalkapalloneuvojan Suomeen ensi kesänä, paäte~tiin ottaa harkittavaksi ja lähetettiin valmistelua varten tal ousvaliokuntaan. 4. i' J1 erkittiin,että hiihtomaaottelusta TUL- IF, jotka järjestetään liiton tc:l.lviurheilujuhlien yhteydessä Tampereella 1939, on lopullisesti molemmin puolin vcthvistettu ajaksi talviurheilujuhlien aika, sekä että norjalaiset saavat,jaos haluavat,lhhettå.ä talviurheilujuhlaan useampiakin osanottajia kuin mitä maaottelujoukkueeseen kuuluu ETLn anorr.us ningin nyrkkeilyottelusta y. m. ETLn anomus,että tallinnalainen seura t!jhing ja Kymin Veikot järjestäisivät krnsainvalisen nyrkkeilyse~raottelun T~llinnassa 19/1l, hyvdksyttiin periaatteessa,n.ikali Kymin Veikot ottavat kutsun vastaan.lisia läh tettiin valmisteltdv~ksi nyrkkeilyjaostoon. 1,.erki t tiin kuulluksi ETLn ilmoitus painonnostokilpailuj en ehtoj en hyväksymisestä,seka tiedustelu,milloin nyrkkeilymaaottelu jä.jestetaan. 11 s TUL-ETL nyrkkeilymaaottelun aika. IJyrkkeilyja.oston ehdotuksesta paätettiin.ci:tllle ehdottaa, ettå koska huoneuston sclannin VUOKsi liitto-ottelua nyrkkeilyssä ei voida jårjesta~ aikaiserrmin sgvi~tuna aikana, ottelu iirrettäisiin 1. viiy~oa aikaisemmaksi eli j~rjestettåväksi 6/11-38.

19 Ltk 37/ Leskisen toivomus. erki ttiin Leskisen toivomus, että mikali liiton kansainvälisissä ki l ailuissa vastaisuudessa soitetaan kansainvalistä, on ha~~ittava levy, joka voidaan soittaa Tienviitat l ajulahteen. K Vuoren toivomus,että Nastol n pysäkiltå Pajulahden voimistelukotiin laitettaisiin t J rpeellisiin t ienristeyksiin tienviitat opastamaan ajulaht een saapuv ia, ~~~te~t ii n o~taa huomioon ja lahetettiin rakennusj~os toon r harkittav s i.. r.. Vakuuae :'si :

20

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot