I ' klo " klo klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17"

Transkriptio

1 I ' klo " ~8. klo klo klo klo klo Luento ensiavust~. lääkäri. Avajaiset. luento: Amatööripainin henki ja tarkoitus. ohj aajatehtäviä, Gerdt. ohjaajatehtäviä, Gerdt. luento: seura-, joukkue ja kilpailukuri. luento: ottelunjärjestäjän ja siht. tehtävät. ohjaajatehtäviä. Gerdt. keskustelua painisäännöistä. ohjaajatehtäviä, Gerdt luento : työläiäurheilun periaatteet. luento: TULn painisäännöt yleisiltä osilta. ohj aajatehtä~ i ä, Gerdt. keskustelua painisäännöistä. ohjaajatehtäviä, Gerdt. luento: seuratoiminnasta. luento: ottelunjärjest.,~ a sihteerin teht. ohjaajatehtäviä, Gerdt. luento: arvostelu- ja a:t-:ostelutuorn. tehtävät. keekustelua painisäännöistä. ohjaajatehtäviä : Gerdte luento: seuratoiminnasta. kokeita (suulliset kokeet, kirjall. vastaus) ero- ja arvostelutuornelrien tehtävät" selostus vääristä otteistä. ohjaaja t ehtäviä: Gerdt. ero- ja arvostelutuomarin tehtävät. se15stus vääristä otteista. kokeita. kurssien päättäjäiset.

2 I klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo lo~ll Nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssin ohjelma , = = == = = = = = = kurssi1ais~n saapuminen Pajulahteen. kurssien avajaiset. luento : Amatöörinyrkkeilyn tarkoitus. käytännöllisiä harjoit. koulunyrkkeily. käyt.harj. koulunyrkkeily. luento : seuratoiminnasta. luento: TULn nyrkkeilysäännöt yleisiltä osilta. käytännö11. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento: seuratoiminnasta. luento: khextneza~ikx ottelunjärjest. ja siht.teht. käytännö11. varj~ koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento : TULn yleiset ki1pai1usäännöt. käyt. harj. ottelunjärjest. ja sihteerin teht. käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento: työ1äiburheiilun p r.riaat teet. luento: kilpa ilijain valme:'.. nus, kehä- ja kilpailutaktiikka käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. ~oulunyrkkeily. luento: seura-, joukkue ja kilpailukuri. käyt. harj. ottelunjärjestäjän tehtävät. käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. koulunyrkkeily. luento: TULn yleiset kilpailusäännöt. luento: ArvostelutuomaEin tehtävät. luento: Kehätuomarin tehtävä,t. käyt. harj. koulunyrkkeily. käyt. harj. Koulunyrkkeily. luento: ottelunjärjest. ja sihteerin teht. luento: kehätuomarin tehtävät. käytännöm1. varj o koulunyrkkeily. käyt. har j.. koulunyrkke i ly. luento: Arvostelutuomarin tehtävät. kokeita: käytänöll. harj. Koulunyr~kei1y. luento ensiavusta: lääkäri. kurssien päättäjäiset.

3 ur/lr-p1n~ :J, J. j c.p 1~;:;~_1

4

5 Ltk 34/38-2. oikea puolustaja A. Pulkkinen, H:gin Kullervo, vasen puolustaja.arkkanen KTP : sta, oikea tuk imies.4avola i nen H:gin Ponni stuksesta, keskustukimies E.Valkama TPV : sta, vasen tukimies T. Raunio H:gin Vesasta, oikea laitchyökkä~jä. Davidson H:gin Vesasta, oikea välihyökkäajä O. Lara TPV :sta, keslcushyökkäajä K. Lehtonen MKV :sta, vasen välihyökkääjä E. Rantanen TPV :sta, vasen laitahyökk~äjä. Partanen Kullervosta. Varamiehiksi valittiin: maalivahdin varamies Palmroos MKV :sta ja puolustajavaramies Erkki Salmi H:gin Kullervosta jaoston ja valitsijamiesten yksimielisen ehdotuksen perusteella,tukimiesvaramies '. Åkerblom Jaoston ja valitsijamies okkaan ehdotuksen perusteel la ja hyökkä&jävaramies O. Salonen jaoston ja valitsijc mies Heinosen esityksen perusteella. Joukkueen teknilliseksi huoltajaksi valittiin yström Helsing in Vesasta ja varsinaiseksi johtajaksi palloilujaoston puheenjohtaja K. ltti. Liitto-ottelun päasylippujen hinnoiksi vahvistettiin: P"äkatsomon kaikki paikat w 15 mk. Eteläkaarteen istumapaikat 10 mk. Pohjoiskaarteen 8 mk. VapaaliDpuja päätettiin antaa liittotoimikunnan,palloilujaoston, liittojoukkueen ja varamiespelaajain ja harjoitusottelun jäsenille skeä liiton toimitsijoille. olempien joukkueiden jäsenille ja johtajille päätettiin antaa muis.toesiheet. sian hoitaminen jåtettiin toimiston huoleksi. Liitto-ottelun alkajaisohjelmasta påätettiin,että ennen ottelua soitetaan molempien maiden kansallislaulut,sekä senjälkeen kansainvalinen, mikäli viimemainitun soittaminen ei kohtaa esteitä. t uistolahjojen j -ajaksi päättö.jäistilaisuuteen valittiin liiton puheenjohtclja U. Rinne. Liitto-ott elusta aiheutuvien järjestelj toimenpiteitten (päättäjaistilaisuus,majoitus,ruoka ilu,ottelun mainostus y. m. ) jätettiin toimiston huoleksi. LiittojouKkueelle varamiehineen paätettiin jarjeståä baljoitusottelu perjantaina 2/9 klo 18,30 Stadionilla,mikali se saataisiin kaytettävdksi. J ~ osto huolehtii harjoitusottelun järjestämisestä. Liitto-ottelun yhteyteen järjestettävät ylei surheilukilpailut mäåoj rättiin suoritettavaksi väliajalla ja toisen puoliajan jälkeen Ffrkkeilykurssien luennoitsi.iat. Nyrkkeily jaosto pitäen toim. Pullin palkkiovaatimusta kohtuutto~ana ehdotti Pullille tarkoitetut l uermot järjestettäväksi siten,että U. onkanen luennoi 2 t. kehätuomari tehtävistä ja jaostosihteeri Helenius 3 t. arvostelutuomaritehtävistä. Ronkaisen palkkio: ruoka ja asunto,matkakustannukset ja 200 mk paivältä,yht. 400 mk. 6, l- ) 678. Latvialaisen Kleishergin anomus. Latvialainen nyrkkeilijä Kleisberg anoi,että hänelle myönnettdisiin ensi SykS YYlå lu,cl 08 llistua I1'iUl... t[y iin liittomrr:e alaisten seurojen kilpailuihin. La

6 Ltk 34/ Jd.l~::apal lolii tt o-ot te lun aika.!orjan IFltå saajuneen sähkösanoman johdosta pä&tettiin mainitulle lii-' tolle ilmoittaa, että jalkapctlloliitto - ottel~ on ~äänätty alkavaksi klo 16. Päatös tehtiin 4 ~ane llä 3 vastaan,våstaantåneståneitten ehaottaessa ottelun aloitettavaksi klo cielostus pyörailyjoukkueen Kööpehhaminan matkasta. Senjohdosta,että pohjoisrr~isiin pyöräilymestaruuskilpailuihin Kööpenhaminassa osallistuneet pyöråilijat olivat matkalta alattuaan liiton toimistos sa esittäneet valitu=~sia joukkueen johtajaavastaan,päåtettiin kaikilta pyöräilijöiltä pyytäa asiasta kirjallinen lausunto, samoin joukkueen joht-jalta, Pa.julahden rannan tarkastus. Kuultiin liittotoimikunnan edustajan Taimi laiston selostus Pajulahden rannan tarkastuksesta 10/8-38. Kalastusosuuskunnalle päätettiin i lmoittaa kirjeellisesti,että osuuskunnan vaatim~a korvausta ei liitto,pitäen korvausvaatimusta aiheettomana, maksao Sarralla ilmoitetaan,e ~ tä mikäli osuuskunta pysyy vaatimuksessaan, liitto tulee vaatimaan kalavesien jakoa anskan TULn kirje. Ranskan TULn SSn maratonia koskevaan 16/8 päivättyyn iiedusteluun päätettiin lähettåå yksityiskohtainen selostus kilpailujen jarjestelystä y. m huuramen Yritys 30-vuotias. Kuultiin v.-ja u.-seura uuramen Yrityksen kutsu seuran 30-vuotisjuhlaan 28/8-38. Liittotoimikunnan edustajaksi päätettiin pyytää V. Kaurasta Jyvaskylästä autatiealennuksia. erkittiin,että rautatiehallitus on myöntanyt 25 % alennuksen edestakaisesta matkasta valtionrautateilla toimitsijakurssin osanottajille Herme sen.ialkapallovierailu. Kuultiin Ta llinnan H~rmeksen anomus,että seura saisi l ahett... ä jalkapallojoukkuee~sa ensi syyskuun puoliv&lissä kil~ ailemaan Suomeen lahinnä Helsinkiin,Porvooseen,Lahteen,Kotkaan ja Viipuriin. hdot. ruoka,asunto ja kultakin otteluita 100 ~estin kruunun päivärahakorvaus ja matkakuluihin 120 kr. Joukkueeseen kuuluisi 14 pel aajaa ja 1 johtaja. Seuroilta päätevtiin tiedustella, ottavatko ne joukkueen vastaan. Liittotoimikunnalla ei ole mitaån kilpailuja vastaan. _ ~ amalla kuultiin saman seuran anomus kahden TULn parhaimpiin kuuluvan nyrkkeilijän saamiseksi seuran 10-vuotisjuhlakilpailuihin Tallinnaan 17-18/9 (sarjoihin 58 ja 67, 5 kg).korvaus : matkat, ruoka ja asunto sekä p~ivärahaa 6 kr. sia annettiin nyrkkeily jaoston hoidettavaksi. Liittotoimikunnalla ei ole mitb.an nyrkkeilijäin lähettamistä vastaan.

7 Ltk 34/ J&senhankintakilJailun s~onnöt. Kasvatu~jaoston esitys jäsenhankintakil ailun sä~öiksi pantiin pöyd~ ll e seuraavadn kokoukseen ? Voimistelukurssien apurahat. Voimistelukurssien apurahat päätettiin jakaa ~å ikista hakijoista laaditun luettelon perusteella siten ett~ sekä 1 että 2 viikkoisille kursseill e hakeneille anaetaan kaikille apuraha voimistelujaoston ehdotuksen mukaisesti; hjelmaan hyväksyttiin voimistelujaoston ehdottama muutos, että toinen suunniteltu 1 viikon kurssi peruutetaan osanottajien våhålukuisuuden vuoks i ja sille ha eneille annetaan apurahat osallistumista varten ensi m maisille 1 viikon kursseille. Tärr.än perusteella myönneettiin l-viikkoisille kursseille l3 ja 2- viikkoi sille kursseilla yhteensä 25 apurahaa, sekä hyvaksyttiin urssien osanottajiksi myös kaikki omilla taikka seuransa kustannuksilla i oittautuneet. (Liite.) V luistelumestaruuskilpailu,i en tili. 1alousvdliokunnan esityksestä hyväksyttiin liiton luistelumestaruuski l.ailujen - v tili. Kilpailut järjesti yhtymä TKT- TY- TKV 'ampereella 20-21/2-38. 'uloja mk 2l86:-,menoja nk 2454 :50, joten t appioksi mk 268: ft/o. Painimestaruuskilpailu,i en tili. Talousvaliokunnan esityrsestä hyväksyttiin v.1938 painimestaruuskilpailujen tili. Kilpailut j&rjesti Joensuun Yritys Joensuussa 17-18/ Tulot mr l3, 403, menot mk 10, 650 :80. Ylijäämä mk 2, 752 :20. Ylijäamäsiä on tilitetty liitolle sääntöjen rr-ääräämä osa 25 %, eli mk 688 : ql. Pajulahden voimistelukodin oppilasrakennuksen rakennuttaminene, Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin Pajulahden voimistelukodin oppilasrakennuksen rakennuttamiseksi tarkoitu sella saada oppilasasunnot käytettävåksi ennen ensi kesän kurssitoiminnan alkua. Valittiin rakennustoimikunta huolehtimaan suunnitelman toteuttamisesta. Toimikunta määrättiin viisihe~kiseksi ja jäseniksi valittiin : Urho Rinne, T, H. Vilppula, V. Laherma, Taimi 'llaisto ja.l:!.ero Kaukinen. 19 ~2. ummelinin juttu. Senj ohdosta, että aarian Pyrkivän J asen 1 ummelin on hänell e annetusta kilpakelvoltomuudesta huolimatta osallistunut useihin kilpailuihin, päätettiin Varsinais- Suomen piiritoimikunnalle, Maarian Pyrkivälle ja umme l inille itselleen huomauttaa, että Nummelinin kilpailukielto on edelleen voimassa. 20 6~3. V olympialaisia koskeva asia. Senjohdosta,että S SI n virallisessa tiedonantolehdessä on julkaistu Tsekkoslovakian saksalaisen työväenurheiluliiton päätöslauselma,jossa epailläan v työläisolympialaisten toteuttamismahctollisuuksia Suomessa ja esitetään harkittavaksi niiden siirtämistä Svetisi ln, ja koska tämä uutinen a

8 Ltk 34/38-5. on julkaisuun otettu ilman.iru ac.~n laisia huomautuksia,påatettiin internationalen toimikunnalta tiedustella, aiotaanko kysymys tulevien työlåisolympialaisten pai'asta todellakin ottaa uudelleen käsiteltäväksi,sekä sarr~lla torjua kirjelmässä esitetyt v&itteet aiheettomina Liittojuhla-asioita. Senjohdosta,että v liittojuhlien järjestäminen orvarillisten olym ialaisten siirryttyä Suomeen ilmeisesti kohtaa suuria vaikeuksia,päate~tiin asettaa toimikunta harkitse,aan niitå toimen~iteitä,joihin asia antaa aihetta. Toimikunta n.äårättiin il~*!j%~hniseksi ja valittiin siihen seuraavat liittotoimikunnan jäsenet: Urho inne,a, E. Heisk&nen, Taimi Taisto,K Vuori,T. H. Vilppula,V. Laherma.ja H. Kangas. V~Ud~kSi : ~.~

9 Voimistelukurssien a~urahojen anojat viikko 9-ffil/9~ i) I matran Voima, 2) Lappeenrannan TU,Sulo Hiltuneno 3) Enson Koitto,Kalle Hämäläineno 4) Särkijärven Yritys,Arvo Hyryläinen. 5) 1 II Kaar 10 Kovanen. 6) Tiutisen Pyrintö, Helge Sandström. 7) Vaasan Toverit,Toivo Lähdesmäki. 8) TampcYritys, Einari Ruishuhta. 9) Tamp~ Kilpaveljet,Gunnar Mustonen. II viikko 12-18/9: 1) Kota lahden Into;Aarne Holopainen. 2) Kyläsaaren PyrYQ 3) Hungseffniskan Vesa,Huugo Kaurio. 4) Tamp. Kullervo, Usko Härmä. 2. viikkoa: 4-18/9: 1) Kaakamon VO i ma,kaarlo Klint. 2) Maar i an Pyr kivä, Erkki Gröndahl. 3) Vähärauman Viesti. 4) Jurvan Voima. 5) Kaskisten Vetoa 6) Teuvan Urheilijat. 7) TKT, Reino Laine. 8) Suonenjoen Vauhtio 9) Porin Pyrintö ~ 10) Porin Pyr intö. 11) RTUo 12) RTU.. 13) Kellon TU,Eero Mäke l ä. 14) Oulun Jyry. 15) Vihdin Isku,Lauri Bergo 16) Messukylän Toverit,Matti Vilenius. 17) F~nnlayson, Erkki Heino. 18) Ilomantsin Isku9 Väinö Jeskanen. 19) Lielahden Kipinä, Arvo Mikkonen. 20) Hauk i putaan Temp o, Heikki Soroneno 21) " II (omilla kustannuksillaan). 22 ) Tottijärven Ty. (omilla kustannuksillaan). 23) Popinniemen Ponnistus, Emil Mustonen. 24) Tahme l an Vesa, Boris Tuomi. 25) Riihimäen Ki istaveikot, Ahti Lahti. 26) Kaarinan Vesa, Edvin Leino. 21) 0xym~MaX±±X~ Orvo Malinen, Kittilä (omilla kustannuksillaan). 28) Friita l an Yritys, Kalle Fahler (omilla kust annuksillaan). ~9) Pyht ään Voima.

10 Kokous 36/380 Työv~en UI'heilyliiton Lii-ctotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 29 pnä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. waapuvilla olivat U. Rinne (33) puheenjohtajana, T. H. Vilppula (25),. E. Heiskanen (35),V. Laherma (27), K Vuori (34), H. Kangas (29), E. K.Kalervo (3m), O. Suvanto (33 ),. Leskinen (32), J.Erjama (21) ja Taimi Taisto (32), sekä liiton toimitsijat. Kaukinen,T. Ivlaattä ja O. Haini,viimemainittu sihteerinäo 695. pöytäkir.ia. 1 Luettiin e eilisen 22/8-38 pidetyn kokouksen pöytakirja. 19 : aän tehtiin oikaisu, että liittotoimikunta pci.ätti jatkaa ummelinin kil~akelvotto n 1 uutta siksi,kunnes hänen osallistumis ne viestimestaruuskilpailuihin hänelle annetun kilpakelvottomuuaen aikana on tullut t äydellisesti selvitetyksi. Ivruilta osiltaan hyväksyttiin pöytäkirja sellaisenaan Kilpailuluvat: 2 hdolla,että jaostot puoltavat, myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 21/8 yleisurheiluseuraottelu,kaarinan Vesa-Tampereen Säkenet. II 21/8 pesäpalloseuraottelu " et " 18/9 kansalliset yleisurheilukilpailut,turun Voima. I~ / fh " pyöräilykilpailut, II It 13/11 kafisainväliset painonnostokilpailut,htpn /10 kansalliset painikilpailut, Hovinmaan Into. " " 22-23/10 6/11 6-7/1-39 II II II " Inhan Taimi. Kolhon Vihuri. Vuoksenniskan Vesa. 27/11 II nyrkkeilykilpailu t, Vuoksenniskan Vesa. 18/9 11/9 c!/to II yleisurheilukilpailut,öysmän lku (siirto 11/9)., II ~.)~"T / u:. Kotkan Kisailijat. r 4-A~aLCP ~/ V~ -~-j;/~ -J~ rt~--./ ~~ 3 / Kaarinan Kisa-Forssan lku-ottelu. Forssan lun anomus,että jaoston piiri toimikunnan kielteisen lausunnon perusteella epaamä kilpailulupa yleisurheiluseuraottelun järjestämiseen 4/9 myönnettäisiin,koska ottelun jfu~jestäminen muulloin on vaikeata. Jaoston kielteinen päatös jätettiin voimaan Voimistelun.iohta.iakurssit. Imatran Voimalle myönnettiin lupa lähettää omalla kustannuksel~aan Vainö Ikonen osanottajaksi voimistelunjohtajakurssille 5/9-11/9-38. Vehmaisten Urheilijoille myönnettiin äpuraha osanottdjan lahettårniseksi voimistelunjohtajakurssilie. Suolahden Urhon anomus 1. apurah n saamiseksi osanottajan lähettämi- I seksi sa~oille kursseille,hylättiin,koska maararaha on lop uu~~aytetty Painikurssit. Uuraan Vilppaalle annettiin lupa lähettä V. atusen (työesteet) tilalla

11 Kokous 36/38-2. U. Hilamo osanottajaksi painituomarikurssille J:mak-seuran Kuultiin ETLn ak anomus, koskeva kilpailurr~atkaa (nyrkkeily ja j~n{apall o) Suomeen 1939 huhtikuussa ja kesäkuussa. nomus lähetettiin asianomaisiin jaostoihino Nurr:melinin juttu. Sihteerin esitettyä edellisessä kokouksessa tehdyn ~um elinin kilpakelvo~tomuutta kos evan asian uudelleen harkittavaksi,paåtettiin 5 ä&nella 2 vastaan edellisessä kokouksessa tehty paatös pysyttää voimassa,jonka mukaan ljuit~e lin maarätaän kilpakelvottomaksi siksi,kunnes asia on lo~ull i sest i selvitetty etsolan Kirin 'l'allinnan matka. Kuultiin selostus r~ etsolan Kirin Tallinnan-matkalle osallistune ista joukkueista ja niiden jäsenistä. - Selostus liitteenä 'ovaniemen Aansalaisopiston johtajan tiedustelu. ovaniemen kansalaisopiston j0htajan kirjeeiliseen tiedusteluun,saavatko TULn jäsenet pelata opistolaisjoukkueessa SPLn a l aisen seuran jou.tckuetta vastaan,paatettiin ilmoittaa, e~tä liiton jäsenet saavat tällaisiin otte= l uihin osallistla,mikåli ne ovat naytös- tai harjoitusotteluja taikka ystävyysotteluja eikä niistä pädsymaksua kanneta Laulukilpailun palkintolautakunta. Kasvatusjaoston esity~~sestä määrattiin l aulukilpailun palkintolautru{unta 3- jäseniseksi ja valittiin siihen Lyyli Takki,Paavo Salomaa ja liittotoimikunnan edustajana Onni Haini Vi i purin piirin kir,i e (Lii tto,iuhlista 1940). Kuultiin Viipurin piirikunnan kirje, koskeva liittojuhlien järjestämistä 1940,ja siihen liittyvä. V. Penttisen l ausunto Kirje lahetettiin liittojuhlakysymystå kasittelemåån asetetulle komi t ea leo Jäsenhankintakilpailun Sädllllöt. Jäsenhankintakilpailun såånnöt vahvistet tiin kasvatusjaoston esittämässä muoqossa. Samall a vahvistettiin kasvatusjaoston esittämä palkintoehdotus, j oka sis"ältyy saantöihin. Säannöt sel ostuksineen painatetaan 4- sivuisena lehtisenä ja l ~het et&än sitä riittävä mäcträ seuroille ja piiritoimikunnille Jalkapallomaaottelun,ialkikilpailut. uerkittiin kuulluksi IFn ilmoitus,ettei j älkikil ailuja Suo~es jdi'jestää J.heikkinen kilpailul~akåriksi. ~erkitt iin kuulluksi. E. Heiskasen toivomus, että tohtori J. Eeikkistä,jo-

12 Kokous 36/'38-3. ta on käytetty liiton luennoitsijana ajulahden Kursseilla,ruvettaisiin kayttämb.b.n myös kil ailulciakärinä Tcimitsi.ia-,ja opinto-oh.iaajakurssin ohjelma. Kasvatusjaoston laatima toimitsija- ja opinto- ohjaaja urssin ohjelmasuunnitelma hyväksyttiin sell aisenaan. - Liite. Kurssiohjaajaksi hyvaksyttiin Kasvatusjaoston esityksest~ O. Haini Vuori ja S. Koskinen Pajulahteen. Painijaoston ehdotuksesta hyväksyttiin K. Vuori luennoitsijaksi painituornarikurssille Pajul ahteen. Samalla påatettiin kutsua liiton tilientarkastaja S. Koskinen tutustumaan liiton painikursseihin Pajulahdessa. ~ole mmista matkoista aiheutuvat kustannukset suorittaa liitto. Vakuudeksi: ~~

13 TULn v.1938 j äsenhankintakilpailun säännöt. =========================================== Yleismääräykset. ~ ----Kilpailu tapahtuu kahdessa sarjassa seuraavasti: A-sarjan kilpailu on piirikuntien välinen. B-sarjan kilpailu on kaikkien liittoon kuuluvien seurojen välinen Kilpailuaika alkaa heti ja päättyy v.l938 joulukuun viimmeisenä päivänä. Kilpailun tulokset julistetaan TULn liittoneuvoston kokouksessa 1939 taikka liittotoimikunnan määräämällä tavalla viimmeistään v.1939 huhtikuun viimmeisenä päivänä. 3,. ----A-sarjan voittajaksi tulee se piirikunta,jonka jäsenmäärä prosenteissa laskettuna on kilpailuajan päätyttyä eniten kohonnut v.1937 loppupuoliskon jäsenmäärään verrattuna,nämä jäsenmäärät huomioituna sellaisina kuin ne on julkaistu liiton v.l937 toimintakert omuks~ssa. Seuraavaksi tulee senjälkeen suurimman lisäyksen saavuttanut piirikuhta,j.n.e. Palkinnoille påäseminen kuitenkin edellyttää, että pii,rin jäsenmäärän lisäys on vähintäin v.1937 liitt oi'leuvoston kullekin piirille määräämä (keskimäärin 20 uutta jäsentä seuraa kohti),eli: Etelä-Saimaa e.&.o 200 uutta jäsentä. Etelä-Savo o " " " He 18 ink i CI 0 c 0 0> tt Hä.rne, 0 e Karjala Co> C) 0-0' et Keski-Suomi "o " Kuopio 0 00 C) 0 Kyminlaak. S o e 0 0 I.a.hti Oc 0 0 o e Länsi-Uusimaa... 0 Oulu ja Perä-Pohjola o o o Pohjanmaa '" 0 0., 0 c 0.00 IDJ 0, Porvo >.. 0> ~ Satakunta ~ > " " 520 " 500 " 220 " 640 " 460 " 400 " 220 " Tampere o 0 c " " 940 \1 Varsinais-Suomi o Viipuri ". o... o " 700 " Sijoitusjärjestys~äxxä määrättäessä huomioidaan uusien aikuisten jäsenten lukumäärä sellaisenaan,mutta nuorten vuotiaitten uusien jäsenten määrästä 1/3 suhteessa aikuisten ~~ uusien jäsenten lukumäärään. Tässä sarjassa kunkin piirikunnan tulosta mkjrjttjxxwä laskettaessa huomioidaan myös kaikki v.1938 perustetut uudet seurat,mikäli ne ±~ on hyväksytty liiton jäseniksi ennen kilpailukauden loppua ja täyttävät näiden sääntöjen 5& :n määräykset. ~---- B-sarjan voittajaksi tulee se seura,jonka jäsenmäärä prosenteissa laskemtuna on eniten lisääntynyt liiton vo1937 toimintakertomukseen merkittyyn jäsenmäärään werrattuna,kuitenkin vähintäin kahdellakymmenellä uudella jäsenellä. N~X~KEXSRNR~tKNxtwxRRXEXi8xxiimmRistääNX~ii~xixittEEKXxiiX~ ~iitmnx~~ Kunkin äai?bn jäsenmääränlisäys lasketaan siten,että ~Ei;)bnatx ~ kaksi vuotiasta uutta jäsentä lasketaan yhdeksi aikuiseksi jäseneksio Seur at,jotka on perustettu jälkeen v.1937 loppua,jäävät tämän sarjan ulkopuolelle. 5. Sekä A- että B- sarjassa huomioidaan tuloksia laskettaessa vain ne seurat,jotka ovat tilittäneet liittoveronsa sekä uusilta että entisiltä jäseniltään ~ viimmeist äfu~ vo1939 tammikuun 31 p:nä.seurojen jäsenmäärät lisäyksineen lasketaan liittoverotilitysten perusteella. ti " ti " ti ti II II ti " ti "

14 o _ TULn toimitsija- j a opinto-ohjaajakurssien ohjelmao =================================================== 1, 1, t~) 1).'. ) 2) -+) 3) 4) 5) 6) 7) 8) I i:.seopiskelun ja opintokerhotyön periaatteet ja käytännöllinen järjestäminen,arvi H a u ta. m ä k i Kansans j.vistystyö pohjoismaissa,pekka R a ilo Nykyhetken r aitt'iuskysymyksi ä, V" K a r p i o(pyydettävä) iltätåavusta, lääkäri TULn periaatteet jä päämäärät,onni Ha ini Henkillen va l mentautuminen urheilutehtäviin,oohaini TULn nuorten toiminta,ochaini Luento V.. Lahermalta,a iheesta sovittava :ehto 10 t e 3 tc: 2-4 t.. 4 t l> l. t... 1 t" tuntia ) ;, II.'). r,,c.1. 9_1?_ ".s t u s -.i a h a r ei 0 i t u s t u n t e~i a : 1 ) Ensiapuoppaaseen tutustuminen kerhotoiminnan muodossa 2) Liiton toimits ija oppaaseen tutustuminen 3) Esiintymisharjoituksia 4) Opastusta asiakirjojen laadinnassa (rek.p perit y. m.) 5) Opastusta lii ton teknillisten kerhojen toiminnassa, Onni Helenius 6) Opastusta pöytäkirjojen,toimint akertoffijsten y. m.laadinnassa 7) Opastusta toimintasuunnitelmien l aad i nnassa,lauri Nur mi 8 ) Opastusta seura- j a sanomalehtikirjeenvaihtajatehtävissä, Lauri Nurmi 9 ) Opast ust a kilpailupöytäkirjojen l aadinnassa,o. He l enius 10) Selostus t a y l eisistä kilpailusäännöistä,o.hel enius 11) Opastusta seuroj en ta loudenhoidossa~eero Kaukinen 12 ) Keskusteluihin y.m o Yht t a 7-8 t, t~ ~ t" 2 t" 4 t ", 1 t r. 2 t., ~ te, 2 t ;s 2 t t e t..-- Tuntien kokonaismäärä 87,josta tulee keskimäärin 7 tuntia 11 kurssi~ päivälle, j a 6 tuntia alkamis- ja 4 tuntia lopettamispäivälle (kurss i ~ aika yht~e n sä 13 päivää.) +) Tähdellä merkityt luentosarjat kust antaa TSL. Käyt ännöllinen kurssitoiminta on ajateltu tapahtuvaksi siten,että ensiapuoppaas een tutustut t a isiin tunti tai pari kurssipäivinä kurss iohj aajan johdolla,. jonka jälkeen seuraisivat lääkäriluennoto Toimitsi ~ jaoppaaseen tutustuttaisiin samaan t apaan,mutta siten, että kunkin ker ~ hotunnin ohjaajana toimisi joku kurssilainen selostaen määrätyn kappaleen s isältöä,kurssiohjaajan huolehtiessa,että tär~e impii n seikkoihin kiinnitetään riittävästi huomiotao Kaikissa muisse~in a ineissa harj oi- tette.lsiin mahdollisimman pal j on opastuksen havainnollistamissa kä.y~ tännöllisillä harjoituksil$a e r Niissä aineissa,joissa opastajaa ei ole nimetty, voidaan ohjaus mää r ätä kurssiohj aaj alle t a i hankkia joku toinen opast aja.

15 nummelin jutt u Liittotoimikunnan kokouksessa päätettiin tiedoittaa Varsinais-Suomen piirille,taarian Pyrkivälle ja Nummelin ille,että viimeksir.. aini tuihla edelleen on kilpai lukiel to. Asian.j ohdosta ovat Maarian Pyrkivän jäsenet Hakala ja 1, äkelä p;lleet puhelinyhteydessä.lii ton toimi stoon j a ovat he selittäneet seuransa puolesta asian olevan _seuraavanlaisesti : Nummelin tarjoutui Pyrkivään joulukuussa 193?Tammikuussa 1938 hänet hyväksyttiin liittoon 6 kk.kilpakelvottomuusajalla alkaen s. Stadionkilpailuihin avajaisissa oli l i ittotoimikunta myöntänyt Numme l iaille kilpailuluvan.varsinais-suomen piirin ja TUL :n vietinjuoksumestaruuskilpailuihin otti ummelin osaa piirinsä luvalla.piiritoimikunta on Pyrkiväll e ilmoittanut tiedustelleensa liitosta luvanmyöntämisoikeutta ja saaneensa vastauksen, että se on kokokaan piiritoimikunnan päätettävissä. Nummelinin kilpailuki elto loppui joten myöhemmissä kilpailui ssa hänellä pitäisi olla ilman muuta kilpailuoikeus. Pyrkivä toivoo, että I~ orja liitto-ottelun yhteydessä suorit ettavaan 1500 m.juoksuun kutsuttaisiin Nummelin,koska hän on osoittautunut tällä hetkellä yhdeksi parhaimmista tämän matkan juoksijoista,mm kolmas TUL me'staruuskilpailui ssa Jyväskylässä. Viran puolesta: V fjt.tz'du~~ jaostosihteeri.

16

17 Kokous 37/38-1. Työvaen Urheiluliiton Lii t totoimi.;:unnan elsingissä liiton toirdstossa syyskuun 5 pnä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Urho inne (34) puheenjohtclja a,t. H. Vil pula (26),. ~. Heis anen (36),V-uaherma (28),K Vuori (35), H. angas (30), ~. Kalervo (32),. Suvanto (34),. Leskinen (33),J. ~r jama (22) ja Taimi aisto (33),sekä liiton toimitsijat. Kaukinen,O. Helenius ja O. Haini, viimemainittu sihteerinä PÖMtäkir.i a. Luettiin edellisaa kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuluvat. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 29-30/10 kansalliset nyrkkeilykilpailut,lahden Kaleva. 8/9 yleisurheiluseuraottelu, Lappeenranna TU-Enson Koitto. 11/9 kansalliset yleisurheilukilpailut, Kauhavan lku. 11[8 poikien yleisurheiluottelu,h:gin Kullervo-Kymin Urheilijat. 11/9 pyöräilyottelu, Turun-V0ima-TKV, ehdolla,että jaosto puoltaa. 4~9 jc:.l.lkapal~ 9":, ottelu,katariinan eipas-'f l~uon suo~ ojat. ptqf! ~., tft. ~ ((9) 713. Varsinais-Suomen ~iirin tiedustelu. Varsinais-Suomen piirin tiedusteluun';onko liittotoimikunta harkinnut mah ~ollisia toimenpiteitä yhteisytökssymyksen ratkaisemiseksi lähitulevaisuudessa?",päätettiin vastata, että liittotoimikunta päättåä aivan låhitulevaisuudessa asiasta ILahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä arne Leppäsen valitus. Kuultiin liitteenä seuraava arne Leppäsen valitus. Tampereen Yritykseltä ja Kisatovereilta päätettiin pyytää Leppäsen jäsenyyttä koskevat selitykset, joiden saavuttua asia otetaan uudelleen k~siteltåv&ksi Selvitykset pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistuneilta. ~sit elt iin pohgoisn,aisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistuneen joukkueen johtajalta E.Jantiltä ja pyöräilijöiltä Koskenvesi, ae ja Helminen, saapuneet vastaukset liittotoimikunnan tiedusteluun. Kalbnen ei aaräaik~an mennessä l ähettänyt pyydettyä vastinetta. j sia lähetettiin jclostoon lisäselvitysten hankkimista ja puätösehdotuksen laatimista varten ';urnmelinin juttu. Tutustuttiin ~~arian Pyrkivän ja Varsinais-Suomen piiritoimikunnan l~hettärr:iin, ~. ummelinin osallistumista liitonviestimestaruuskilpailuihin koskeviin selvit.,rksiin y. asiakirjoihin. TOde l,tiin,että koska ~,ummelin osallistui kilpailuihin piiritoimikunnan ni.1enon.aisen päätöksen perusteella eikä siis ole henkilökohtaisesti osallistu.isestaan uastuussa,hänelle edellisessä kokouksessa annettu väliaikainen kilpailq~ielto kokonaisuudessaan peruutettiin. VarsinaiS- Suomen piiri toimikunnalle annettiin reuistutus siitä,

18 Ltk 37/38-2. etts.. se myöntäessäan v dstoin liittotoimikunrlan päätöstä Nummelinille luvan ~i l~ailla liiton viestimestaruuskilpailuihin ~itt i valtuutensa., P7at~k~en j o~:d osta esittivåt Heisk' nen' Kanzas liitteenä seuraavan eriävan mlelj. 1 teensa. 7 ~, ro/ Kutsu Sd. Työläisnaisliiton ed. kokoukseen. Kuultiin Sd. Työläisnaisliiton kutsu liiton edustajakokoukseen Helsinkiin 22-24/10. Edustaja päätettiin lähettt~, ntta edust~jan vdlinta jhtettii n naistoimikunnalle Kurssien järjestäminen Kouvolaan. Kuultiin järjestösihteeri Lehmuksen liittotoimikunnalle tekemä esitys, että Kouvolaan jarjestettåisiin kurssit urheilutoiminnan virkistyttc...n.iseksi paikkakunnalle. Esitys hyväksyttiin periaatteessa ja jatettiin lb.her:mistä toimen iteistä huolehtiminen toimistolle Selostus neuvotteluista R. Hofmon kanssa. Merkittiin kuulluksi puheenjohtajan selostus puheenjohtajan ja liiton toimitsijain orjan IFn sihteerin Rolf Hofmon kanssa liiton toimistossa käymistä neuvotteluista,joisea merkittiin pöytäkirjaan~uraavaa : 1. Painimadottelun jälkeen (maaottelu 4/llX Oslossa) järjestetään suomal aiselle joukkueelle jälkikilpailut Oslossa 5. ja 6. m rraskuuta ja nhytösluontoiset kilpailut Hammarissa 9. ja Kongsvingerissa 11. marraskuuta.joukkue osallistuu nåihin kilpailuihin,mikå i mahdollista. Sopi~s tälta osaltaan hyvaksyttiin ja lähetettiin asia valmisteltavaksi painijaostoon. 2. IFn anomukseen saada kustannuksellaan pai ineuvoja Lorjaan ensi talvena R hden tai kolmen kuukauden ajaksi hyvfu syttiin. Henkilöstå y. m.bev~taan myöherrmin. 3. IFn ilmoitus,että se mielellaan lähettäisi vastapalvelukseksi jalkapalloneuvojan Suomeen ensi kesänä, paäte~tiin ottaa harkittavaksi ja lähetettiin valmistelua varten tal ousvaliokuntaan. 4. i' J1 erkittiin,että hiihtomaaottelusta TUL- IF, jotka järjestetään liiton tc:l.lviurheilujuhlien yhteydessä Tampereella 1939, on lopullisesti molemmin puolin vcthvistettu ajaksi talviurheilujuhlien aika, sekä että norjalaiset saavat,jaos haluavat,lhhettå.ä talviurheilujuhlaan useampiakin osanottajia kuin mitä maaottelujoukkueeseen kuuluu ETLn anorr.us ningin nyrkkeilyottelusta y. m. ETLn anomus,että tallinnalainen seura t!jhing ja Kymin Veikot järjestäisivät krnsainvalisen nyrkkeilyse~raottelun T~llinnassa 19/1l, hyvdksyttiin periaatteessa,n.ikali Kymin Veikot ottavat kutsun vastaan.lisia läh tettiin valmisteltdv~ksi nyrkkeilyjaostoon. 1,.erki t tiin kuulluksi ETLn ilmoitus painonnostokilpailuj en ehtoj en hyväksymisestä,seka tiedustelu,milloin nyrkkeilymaaottelu jä.jestetaan. 11 s TUL-ETL nyrkkeilymaaottelun aika. IJyrkkeilyja.oston ehdotuksesta paätettiin.ci:tllle ehdottaa, ettå koska huoneuston sclannin VUOKsi liitto-ottelua nyrkkeilyssä ei voida jårjesta~ aikaiserrmin sgvi~tuna aikana, ottelu iirrettäisiin 1. viiy~oa aikaisemmaksi eli j~rjestettåväksi 6/11-38.

19 Ltk 37/ Leskisen toivomus. erki ttiin Leskisen toivomus, että mikali liiton kansainvälisissä ki l ailuissa vastaisuudessa soitetaan kansainvalistä, on ha~~ittava levy, joka voidaan soittaa Tienviitat l ajulahteen. K Vuoren toivomus,että Nastol n pysäkiltå Pajulahden voimistelukotiin laitettaisiin t J rpeellisiin t ienristeyksiin tienviitat opastamaan ajulaht een saapuv ia, ~~~te~t ii n o~taa huomioon ja lahetettiin rakennusj~os toon r harkittav s i.. r.. Vakuuae :'si :

20

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 15.1.2010 TAMMIKUU 2.1. klo 11.00

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot