LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 84 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 85 LAUSUNTO SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 5 86 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN MUUTOSTALOUSARVIO 8 87 KUNTOHOITAJAN TOIMEN NIMIKEMUUTOS FYSIOTERAPEUTIN TOIMEKSI 88 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 18

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Liuha Tuukka 17:30 22:36 varapuheenjohtaja Blomqvist Lea 17:30 22:36 jäsen Gullstén Usko 17:30 22:36 jäsen Haapajoki Tauno 17:30 22:36 jäsen Hämäläinen Ville 17:30 22:36 jäsen Päivänen Maria 17:30 22:36 jäsen Strömsholm Sari 17:30 22:36 jäsen Antila Paul 17:30 22:36 varajäsen Suoniemi Päivi 17:30 22:36 varajäsen Lehikoinen Hannu 17:30 22:36 varajäsen POISSA Kivelä Riikka puheenjohtaja Hämäläinen Eija jäsen Lahtinen Jarkko jäsen Lehikoinen Hannele jäsen MUU Söderström Päivi 17:30 22:36 kh:n edustaja Helin Vesa 17:30 22:36 esittelijä Päivärinta Anne 17:30 22:36 pöytäkirjanpitäjä Holttinen Tarja 17:30 19:55 päivähoidon johtaja Marjamäki Tarja 17:30 22:36 ylilääkäri Porre Mutkala Päivi 17:30 22:36 vs. vanhustyön johtaja Tommola Sari 17:30 22:36 hoitotyön johtaja Salminen Tuula 17:30 22:36 sosten suunnittelija Vesander Sisko 17:30 22:36 sosiaalityön johtaja ALLEKIRJOITUKSET Tuukka Liuha Puheenjohtaja Anne Päivärinta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ville Hämäläinen Maria Päivänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Anne Päivärinta, hallintosihteeri

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SOSTE 83 Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. SOSTE Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. SOSTE /AP/ap

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT SOSTE 84 Ehdotus Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sosiaali ja terveyslautakunnan jäsentä kerrallaan. SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. SOSTE Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Hämäläisen ja Maria Päiväsen. SOSTE /AP/ap

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sosiaali ja terveyslautakunta LAUSUNTO SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 792/ /2013 KHAL Sosiaali ja terveysministeriön asettama sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Sosiaali ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali ja terveysministeriöön. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, sote alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37. ja 38.) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä.

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sosiaali ja terveyslautakunta Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot. Lempäälän kunnanvaltuusto vastaa sille osoitettuihin kysymyksiin ja muilta osin lausunnon antaa kunnanhallitus. Luonnos lausuntopyyntökyselyn vastauksista sekä järjestämislain keskeinen sisältö on jaettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan lisämateriaalina. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Lempäälän kunta antaa lausuntopyyntökyselyn kysymyksiin 37. ja 38. liitteen mukaiset vastaukset, ja 2. valtuusto käy lausuntopyynnöstä muilta osin lähetekeskustelun kunnanhallituksen antamaa lausuntoa varten. Täytäntöönpano: ed. kvalt SOSTE /VH/tt Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KVAL Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain keskeinen sisältö on jaettu kunnnanvaltuuston jäsenille esityslistan lisämateriaalina. Hallituksen esitys sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi löytyy sähköisenä sosiaali ja terveysministeriön sivuilta osoitteesta: LFE pdf Päätös KUNNANVALTUUSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KVAL Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain keskeinen sisältö on jaettu kunnnanvaltuuston jäsenille esityslistan lisämateriaalina. Hallituksen esitys sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi löytyy sähköisenä sosiaali ja terveysministeriön sivuilta osoitteesta: LFE pdf Päätös KUNNANVALTUUSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt SOSTE 85 Valtuusto antoi kokouksessaan vastauksensa lau sun to pyyn tö

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sosiaali ja terveyslautakunta ky se lyn kysymyksiin 37. ja 38. sekä kävi muiden kysymysten osalta lä he tekes kus te lun kunnanhallituksen antamaa lausuntoa varten. Valtuuston lähetekeskustelussa esiin nousseet näkökulmat sekä Tam pereen kehyskuntien viranhaltija ja luottamushenkilöedustajien yh tei sis sä kokouksissa muodostetut kannanotot on huomioitu val mis te lu työs sä. Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle, että se antaa lausuntopyyntökyselyn kysymyksiin liitteen mukaiset vastauk set sekä liittää kyselyyn erillisen Tampereen kehyskuntien kun ta joh tajien yhteisen lausunnon. SOSTE Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus Keskustelun aikana esittelijä, sosiaali ja terveysjohtaja Vesa Helin teki seu raa van muutetun päätösehdotuksen: Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle, että se 1) antaa lausuntopyyntökyselyn kysymyksiin liitteen mukaiset vastauk set, joissa on huomioitu lautakunnan tekemät muutokset 2) liittää kyselyyn erillisen Tampereen kehyskuntien kuntajohtajien yhtei sen lausunnon. Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi muutetun pää tös eh dotuk sen yksimielisesti. SOSTE /AP/ap Liitteet LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSETA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIKSI SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖKYSELYN VASTAUKSET TAMPEREEN KEHYSKUNTIEN KUNTAJOHTAJIEN LAUSUNTO

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN MUUTOSTALOUSARVIO 1626/ /2014 SOSTE 86 Yleistä Sosiaali ja terveystoimen osalta erikoissairaanhoidon, vanhustyön, per hetyön ja toimeentuloturvan sekä vammaispalvelujen talousarvioon va rat tu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi. Sosiaali ja ter veys toi men ja muiden toimialojen muutostalousarviota käsitellään kun nan hal li tuk ses sa ja edelleen valtuustossa lokakuun aikana. Kansanterveystyö Kansanterveystyön tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2014 on Summa sisältää avosairaanhoidon, terveysneuvonnan, ham mas huol lon ja terveyskeskussairaalan menot. Ter veys kes kus sai raa lan henkilöstökulut ovat syyskuun tilanteen mukaan ylittymässä. Sai raa laan on tarvittu lisähenkilöstöä hoidon porrastuksen optimaaliseksi to teu tu mi sek si. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2014 on Summa sisältää sairaanhoitopiiriltä ja yksityisiltä pal ve luntuot ta jil ta hankittavat ostopalvelumenot sekä kunnan oman psy kiat ri sen yksikön menot. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon käyttö on ollut arvioitua suurempaa, ja syyskuun tilanteen mukaisen ennusteen pe rusteel la ostoihin varattu määräraha tulee ylittymään Sairaanhoitopiirin ja kehyskuntien tilaajarenkaan edustajat ovat kui ten kin sopineet toimenpiteistä, joilla pyritään siihen, että palvelujen kus tan nukset/pal ve lu jen käyttö eivät ole ennakkoon sovittua suurempia. Tässä vaiheessa ei ole mahdollista tarkasti arvioida, kuinka paljon eri kois sai raanhoi don tehtäväalueelle tarvitaan lisämäärärahaa. Lasten päivähoito Lasten päivähoidon tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2014 on Lasten päivähoidon talousarvion toteutuma on pää osin ollut arvioidun mukainen. Syyskuun tilanteen mukaan yksityisen hoi don tuen menot eivät tule olemaan niin suuret kuin on arvioitu. Va rat tu määräraha tulee alittumaan noin Vanhustyö Vanhustyön tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2014 on Summa sisältää avopalvelujen, tukipalvelujen, omais hoi don tuen, palveluasumisen ja laitoshoidon menot. Sijaisten palkkoihin va rat tu määräraha tulee ylittymään arviolta n Pal ve lu asu mi sen ostoihin yksityisiltä palveluntuottajilta varattu määräraha on osoit tau tu nut riittämättömäksi. Varattu määräraha tulee ylittymään Perhetyö ja toimeentuloturva

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta Toimeentuloturvan ja perhetyön tehtäväalueelle varattu määräraha vuo delle 2014 on Summa sisältää määrärahat lasten ja per hei den palveluihin, päihdehuoltoon ja toimeentuloturvaan. Las ten suo je lun avohuollon ja asumispalvelujen tarve on ollut ennakoitua suu rem paa, ja palveluja on jouduttu ostamaan myös yksityisiltä pal ve lun tuot ta jil ta. Toisaalta lastensuojelun laitoshoidon kustannukset jäävät tä män het ki sen tilanteen perusteella arvioitua pienemmiksi. Kokonaisuutena ar vioi den lasten ja perheiden palveluihin ei tarvita lisämäärärahaa. Työttömyyden kasvun myötä toimeentulotuen tarpeessa olevien yk si löi den ja perheiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Toi meen tu lo tu keen ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha on osoit tau tu nut riittämättömäksi. Lisämäärärahan tarve on yhteensä Lisätiedot: sosiaali ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sosiaali ja ter veys toi men talousarvioon vuodelle 2014 tehdään seuraavat muu tok set: Lasten päivähoito: Vanhustyö: Perhetyö ja toimeentuloturva: ) oikeuttaa viranhaltijat kohdentamaan määrärahat asianmukaisille kus tan nus pai koil le ja tilikohdille. 3) merkitä kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon osalta tiedoksi tä män het ki sen tilanteen ja todeta, että mahdollinen muu tos ta lousar vio esi tys käsitellään marraskuun kokouksessa. SOSTE Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap Merkittiin, että Tarja Holttinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta KUNTOHOITAJAN TOIMEN NIMIKEMUUTOS FYSIOTERAPEUTIN TOIMEKSI 1648/ /2014 SOSTE 87 Kuntohoitajakoulutus on lopetettu 2000 luvun alussa. Fysioterapiatyön laa jen tues sa ja monipuolistuessa vaaditaan entistä laajempi osaa mis kenttä kuin kuntohoitajan koulutuksessa saadaan. Fysioterapian yk si kös sä tarvitaan fysioterapeutit sijaistavat toinen toisiaan niin po li klii ni ses sa työssä, erityisryhmien ohjaamisessa kuin sairaalan osastollakin. Esitän kuntohoitajan nimikkeen vaihtamista fysioterapeutiksi, sillä haas teet kasvavan hoidon sekä konsultaatiotarpeen täyttämiseen Lem pää läs sä ovat suuret Astrid Viskari vs.hoitotyön johtaja Kunnan hallintosäännön mukaan nimikemuutoksista päättää kun nan joh taja asianomaisen lautakunnan lausunnon pohjalta. Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää todeta lausuntonaan, et tä kuntohoitajan toimi on tarkoituksenmukaista muuttaa fy sio te ra peu tin toimeksi. SOSTE Täytäntöönpano: ote Kunnanjohtaja Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE / /2014 SOSTE 88 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Kunnanvaltuusto antoi talousarvion 2015 laatimiseksi raamin, jonka puitteis sa lautakunnat valmistelevat talousarvioesityksensä. Ta lous ar vio raamis sa toimintakatteen (=nettomenot) kasvu talousarviosta 2014 ra joi te taan +2,0 %:iin. Henkilöstömenojen kasvuarviona on käytetty +1 %:a vuoden 2014 mukaisesta henkilöstömenojen tasosta. Tämä tar koit taa käytännössä varautumista vain voimassaoleviin sopimuskorotuksiin ja niistä johtuviin palkkaliukumiin. Raamin lähtökohtana on myös, että tak saja maksutarkistuksilla osin kompensoidaan kasvavia menoja. Talousarvion 2015 perustuu uuteen kuntastrategiaan. Valmistelua ovat ohjan neet myös kestävän kehityksen teemat ja hyvinvointikertomus. Ta lousar vion käyttötalousosassa ja toiminnallisten tavoitteiden laa din nas sa on huomioitu lasten päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen ja per he tu pa toimin taan liittyvät hallinnolliset muutokset. Lautakunnan syyskuun kokouksessa käsiteltiin eri tehtäväalueiden ta voittei ta ja toiminnan ja resurssien muutostarpeita. Vuoden 2015 ta lous suunni tel ma on valmisteltu tältä pohjalta. Tehtäväalueiden nimiin esi te tään eräitä muutoksia. Toimialan käyttötalousarviosta vuodelle 2015 Toimintatuotot ovat Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna tulot kasvavat eli 3,4 %. Toimintakulut ovat Vuo den 2014 talousarvioon verrattuna kulut kasvavat eli 4,7 %. Toimintakate on Toimintakatteen kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna on eli 4,4 %.Tässä vai hees sa mukana ovat vain ulkoiset menot. Tehtäväalueiden taloussuunnitelmien toimintakatteet vuosina 2015 ja 2015 ovat seuraavat: Vuosi 2014 Vuosi 2015 Muutos % 2014>2015 Sosiaali ja ter veys toimen hallinto ,7 Terveyspalvelut ,9 Vanhuspalvelut ,4 Perhe ja so si aa li palve lut ,3 Vammaispalvelut ,3 Yhteensä ,4

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on koordinoida toimialan taloudellisten ja toi minal lis ten tavoitteiden toteutumista. Tehtäväalueella ei ole toimintatuottoja. Toimintakuluissa ei ole mer kit tä viä muutoksia vuoteen 2014 verrattuna. Yleistavoitteisiin pyritään muun muassa seuraavin keinoin ja re surs si muutok sin: - Sosiaali ja terveystoimi osallistuu vaikuttavuuden ja laadun ke hit tämi seen liittyviin valtakunnallisiin ja seudullisiin hankkeisiin. - Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia ylläpidetään koulutuksen, joh ta mi sen ja työssä jaksamista edistävin toimenpitein. - Sosiaali ja terveystoimen tehtäväalueet toteutettavat osaltaan Lem pää län kuntastrategian jalkauttamisen. Terveyspalvelut Kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat yhdessä uuden Terve ys pal ve lut teh tä vä alu een. Terveyspalvelujen tarkoituksena on tuot taa ja ostaa kuntalaisten terveyttä ja hyvin vointia edistäviä ter vey den ja sairaanhoidon perus ja erikoistason palveluita. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat Maksutuottoja ar vioi daan kertyvän enemmän kuin vuonna Toimintakulut kasvavat Henkilöstökuluja lisäävät ter veys keskus sai raa laan esitetyt henkilöstölisäykset. Ostopalvelujen kasvun taus tal la ovat lisääntyvät erikoissairaanhoidon ostot Pirkanmaan sai raan hoi to pii ril tä. Terveyspalvelujen tavoitteisiin pyritään muun muassa seuraavin kei noin ja resurssimuutoksin: - Terveyskeskussairaalaan avataan 5 lisäpaikkaa, jolloin ko ko naispaik ka mää rä on 34. Suositusten mukaisten henkilöstömitoituksen to teu tu mi sek si sairaalaan palkataan kaksi laitoshuoltajaa ja kolme sai raan hoi ta jaa. - Hammashuollon hoitotakuun toteutumisen turvaamiseksi os to pal velui hin varataan Ham mas lää kä rei den ja suuhygienistien työn ja koa kehitetään edelleen ta voit tee na osaamisen ja resurssien mah dol li sim man tarkoituksenmukainen hyö dyn tä mi nen. - Kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan lisäämällä Sääksjärven kou lulle toinen terveydenhoitaja. - Sairaanhoitopiiriltä ostettaviin palveluihin varataan

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta Yksityiseen erikoissairaanhoitoon varataan Akuuttihoito pyritään järjestämään mahdollisimman usein avo hoidon keinoin yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Vanhuspalvelut Vanhustyön tehtäväalueen uudeksi nimeksi esitetään Vanhuspalvelut. Van hus pal ve lu jen perustehtävänä on tukea vanhusten kotona asu mis ta. Tä hän päästään tarjoamalla riittävästi laadukkaita palveluja sekä tu ke malla vanhuksen omia ja lähiyhteisön voimavaroja. Ym pä ri vuo ro kau tis ta hoivaa tarvitsevalle tarjotaan yksilöllinen ja hyvä hoito kodikkaassa ym pä ristös sä. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat Toimintakulut kas va vat Toimintamenojen kasvuun vaikuttavat erityisesti ko ti sai raan hoidon henkilöstö ja muiden monojen siirtyminen toimintamallin muu tos ten myötä terveyspalveluista vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelujen tavoitteisiin pyritään muun muassa seuraavin keinoin ja re surs si muu tok sin: - Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyvät kotihoitoyksiköksi vuoden 2015 alusta lukien. - Omaishoitoa tuetaan lisäämällä omaishoidontuen palkkioiden määrä ra haa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhetyön ja toimeentuloturvan tehtäväalueen uudeksi nimeksi esi te tään Perhe ja sosiaalipalvelut. Perhetyön tehtävänä on auttaa yksilöitä ja perheitä heidän so si aa li sis sa, psyykkisissä ja taloudellisissa on gel mis saan, jotta asiakkaiden oma toi mi suus ja fyysinen, psyykkinen sekä so si aa li nen toimintakyky arjessa vah vis tuu. Asiakkaita tuetaan suun ni tel mal li ses ti ja mahdollisimman oi kea ai kai ses ti ja kustannustietoisesti so si aa li työn, perhetyön ja per he neu von nan keinoin. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat euroa. Toimintakulut kas vavat noin euroa. Toimintamenojen kasvua ai heut ta vat pää asias sa henkilöstökulut ja avustukset Henkilöstökuluja kasvattavat perhetupatoiminnan henkilöstökulujen siir tymi nen tehtäväalueelle. Avustusten kasvun taustalla ovat lisääntyneet toimeen tu lo tuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menot. Perhe ja sosiaalipalvelujen tavoitteisiin pyritään muun muassa seu raa vin keinoin ja resurssimuutoksin: - Ehkäisevässä lastensuojelutyössä selkiytetään yhdessä muiden toi mi joi den kanssa perhetyön tekevien palveluketjut ja teh tä vä kuvat.

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta Lastensuojelutarpeen selvitystyössä kehitetään yhteistyössä Las Se hankkeen kanssa työmalleja, jotta lain edellyttämä 3 kuu kauden määräaika toteutuu. - Perhetupatoiminnan vaikuttavuutta lisätään kehittämällä työ muo toja. Vammaispalvelut Vammaishuollon tarkoituksena on edistää vammaisten omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisiä palveluita ja tu ki toi mia sekä ottaa vammaisten tarpeet huomioon suunnittelussa ja ra ken ta mi sessa. Palvelut kohdistuvat pääasiassa vaikeasti tai erittäin vai keas ti vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat noin Tuottoja lisäävät kehi tys vam ma huol lon maksutuotot. Toimintakulut kasvavat noin Kuluja kasvattavat hen ki lös tö menot, palvelujen ostot ja avustukset. Palvelujen ostoihin varattua mää rä rahaa kasvattavat erityisesti asumispalvelut. Palveluasumista eri muo dois sa sekä laitoshoitoa hankitaan asiakkaiden tarpeen mukaan. Vammaispalvelujen tavoitteisiin pyritään muun muassa seuraavin kei noin ja resurssimuutoksin: - Verkostoyhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa kehitetään edelleen tavoitteena vahvistaa vammaisten ihmisten osal lis tu mis mahdol li suuk sia. - Kunnan palkkaamien henkilökohtaisten avustajien työn koh den tumis ta asiakkaille tehostetaan lisäämällä yhteistyötä vam mais pal velu jen sisällä. - Kuljetuspalvelujen sujuvuutta ja kustannustehokkuutta lisätään liitty mäl lä kuljetustenohjaus toimintamalliin. - Asumispalveluissa olevien asiakkaiden palvelusuunnitelmien to teutu mis ta kehitetään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Tehtäväalueiden esimiehet esittelevät kokouksessa omien teh tä vä alueiden sa talousarvioita. Liitteet Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen käyttötalousarvio, toiminnalliset tavoit teet, henkilöstöesitykset ja investointisuunnitelma. Lisätiedot: sosiaali ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyy sosiaali ja ter veys toimen taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille SOSTE

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus Keskustelun kuluessa esittelijä, sosiaali ja terveysjohtaja Vesa Helin te ki seuraavan muutetun ehdotuksen: Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää hyväksyä sosiaali ja terveys toi men taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille seu raa vin muutoksin: 1. Toiminnalliset tavoitteet hyväksytään kokouksessa esitetyin muutok sin ja tarkennuksin. 2. Terveyspalveluiden tehtäväalueelle lisätään toiminnalliseksi ta voitteek si Kuljun terveysaseman sulku joulun aikaan kaksi viikkoa ja ke säl lä neljä viikkoa. 3. Vanhustyön asiakaspalveluiden ostoihin lisätään euroa ja hen ki lös tö ku lu ja vähennetään lisäämällä eruoa sai raus vakuu tus kor vauk siin. Keskustelun aikana Tuukka Liuha esitti Päivi Suoniemen kan nat ta ma na, että terveyskeskuksen arki ja viikonloppupäivystys pidetään en nal laan. Keskustelun aikana Hannu Lehikoinen esitti Paul Antilan kan nat ta ma na, että Kuljun terveysaseman kesä ja joulunajan sulusta luovutaan vuon na Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän muutosehdotuksesta poikkeavia kannatettuja esi tyk siä, asioista on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan ää nes tys esi tyksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Äänestys koskien terveyskeskuksen päivystystä: Ne, jotka ovat esit te li jän muutosehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät jaa, ja ne, jot ka ovat Tuukka Liuhan tekemän esityksen hyväksymisen kannalla ää nes tä vät ei. Äänestystavaksi hyväksyttiin yksimielisesti ni men huu to ää nes tys. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Blomqvist, Gullstén ja Strömsholm) ja 7 ei ääntä (Haapajoki, Hämäläinen, Liuha, Päivänen, An tila, Lehikoinen ja Suoniemi) yhden ollessa poissa. Äänestyksen tu lok se na puheenjohtaja totesi, että äänin 3 7, yksi pois Liuhan esitys on tul lut lautakunnan päätökseksi. Äänestys koskien Kuljun terveysaseman sulkua: Ne, jotka ovat esit te li jän muutosehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät jaa, ja ne, jot ka ovat Hannu Lehikoisen tekemän esityksen hyväksymisen kannalla ää nestä vät ei. Äänestystavaksi hyväksyttiin yksimielisesti ni men huu to ää nes tys. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Blomqvist, Gullstén, Hä mä läi nen ja Strömsholm) ja 5 ei ääntä (Haapajoki, Liuha, Antila, Le hikoi nen ja Suoniemi) sekä yksi tyhjä (Päivänen) yhden ollessa poissa. Äänes tyk sen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 4 5, yksi tyhjä ja yksi pois Lehikoisen esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi sosiaali ja ter veys toimen taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille sosiaali ja ter veysjoh ta jan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti lukuunottamatta ää nestyk sen tuloksena tehtyjä muutoksia: terveyskeskuksen arki ja vii kon lop pupäi vys tys pidetään ennallaan ja Kuljun terveysaseman kesä ja jou lun ajan sulusta luovutaan vuonna SOSTE /AP/ap Liitteet TALOUSARVIO 2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET HENKILÖSTÖESITYKSET INVESTOINTISUUNNITELMA

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOSTE 89 Sosiaali ja terveyslautakunnalle esitellään viranhaltijapäätökset ajalta Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu sosiaali ja terveyslautakunnan jäse nil le esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee vi ran hal ti ja pää tök set tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen. SOSTE Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT 87/ /2013 SOSTE 90 a) Lempäälän kunta, Seniorineuvosto pöytäkirja b) Valvira Päätös Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen an ta miseen ja Ilmoitus Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon pal ve lu toi minnan alkamisesta Palvelujen tuottaja Sanamaailma Oy, Vantaa c) Aluehallintovirasto Ohjaus ja valvonta sekä tarkastuskäynnin kertomus Tarkastuksen ajankohta Valvontakohde: Viialan Kotikolo Oy Päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mi nen Palvelujen tuottaja Promewell Oy Päätös Päätös valvonta asiassa koskien kiireettömän suun terveydenhuollon hoi toon pääsyä Lempäälän terveyskeskuksessa. d) Hämeenlinnan hallinto oikeus Päätös Lastensuojelukustannusten korvaamista koskeva hal lin to rii ta asia Ehdotus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tie dokseen. SOSTE Päätös SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lempäälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta Himminpolku 6, 2. krs, Lempäälä puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh , fax , sähköposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh , faksi , sähköposti: Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto oikeudelle sää detään laissa tuomio is tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/ hankintaoikaisuohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaa

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot