OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä

2 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN OSIO 2. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN 2.1 Keskeisiä käsitteitä 2.2 Vaitiolo ja työturvallisuus 3. OHJAUKSEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT 3.1 Ohjaajana toimiminen 3.2 Ohjaus ja ongelmaperustainen oppiminen (PBL) 3.3 Verkko-ohjaus harjoittelussa 3.4 Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnon suorittaminen lähihoitajatutkinnossa 4. TYÖSSÄOPPIMINEN JA OHJATTU HARJOITTELU 4.1 Ennakko- ja alkuvalmistelu 4.2 Perehdytys 4.3 Alkukeskustelu 4.4 Opiskelun eteneminen 4.5 Loppuarviointi / palautekeskustelu 4.6 Laatukriteerit ja mittarit II KOKKOLAN TERVEYSKESKUS OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 5.1 Kokkolan terveyskeskus Arvot, toiminta-ajatus, visio 2015, johtaminen ja hallinto 5.2 Käytännön ohjeita opiskelijan työelämäjaksolle 5.3. Vastaanotot ja päivystys 5.4 Toimenpideyksikkö 5.5 Seniorien terveyspiste Daalia 5.6 Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 5.7 Osastot 5.8 Kotisairaala 5.9 Palliatiivinen poliklinikka 5.10 Fysioterapia 5.11 Röntgen 5.12 Suun terveydenhuolto LÄHTEET LIITTEET

3 2 (29) 1 JOHDANTO Koulutuksen ja työelämän yhteistyö ja niiden väliset suhteet ovat nousseet kehittämisen kohteeksi Suomessa ja muualla maailmassa eri koulutusasteilla. On korostettu tietoon perustuvaa osaamista, mutta katsottu toisaalta, että oppilaitoksissa tarjottavan opetuksen ohella aidoissa työympäristöissä hankitut taidot ovat välittömästi sovellettavissa työelämään ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä. Suomessa ovat antaneet suosituksia työssä oppimisen ja ohjatun harjoittelun laadun kehittämiseksi sekä STM (2003) että OPM (2006). Terveysalan ammatillisen koulutuksen työssäoppimisessa ja ammattikorkeakoulutuksen ohjatussa harjoittelussa opiskelijat perehtyvät terveydenhuollon toimintaan ja arvoperustaan. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ensisijaisena tehtävänä on asiakkaiden ja potilaiden palveluiden tuottaminen. Opiskelijoiden ohjauksessa yksiköiden tehtävänä on varmistaa, että jokainen harjoittelujakso tarjoaa riittävästi ja tarkoituksen mukaisia oppimismahdollisuuksia opiskelijoille sekä, että ohjaus vastaa opiskelijan tarpeita ja jaksolle asetettuja vaatimuksia. Koulutusorganisaatioiden tehtävänä on varmistaa, että terveydenhuollon säänneltyihin ammatteihin valmistuvilla on potilasturvallisuuden ja terveyspalveluiden laadun edellyttämät valmiudet. Harjoittelun toteutuksessa on tärkeää hyvä informaation vaihto ja tiedonkulku koulutus- ja toimintayksiköiden välillä, harjoittelun riittävä resursointi ja työnjaosta sopiminen. (STM 2004) Ohjauksessa on keskeistä opiskelijalähtöisyys ja opiskelijan tukeminen teoriassa ja käytännössä opitun yhteensovittamiseen. Työssäoppiminen /ohjattu harjoittelu on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, joka tuo ajankohtaista tietoa toiminnan kehittämiseksi. Kokkolan terveyskeskuksen eri työpisteissä harjoittelee myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, jotka ovat käytännön harjoittelussa esim. Erasmusohjelman mukaisesti 3 kuukautta. Kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevia opiskelijoita koskevat samat ohjeet ja käytänteet kuin suomenkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevia. Työssäoppimis-/ohjatun harjoittelun paikkoja oppilaitoksille jaettaessa etusijalle asetetaan Kokkolan koulutusorganisaatioiden opiskelijat. Mikäli sovittujen varauskäytäntöjen jälkeen yksiköille jää vapaita opiskelijapaikkoja, voivat osastonhoitajat hyväksyä työssäoppimis-/harjoittelujaksoja alueen ulkopuolisten oppilaitosten opiskelijoille. Tämä opiskelijaohjauksen Hyvät käytänteetlaatukäsikirja on laadittu yhteistyössä Kokkolan terveyskeskuksen, myöhemmin käytetään käsitettä terveyskeskus, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurinyksikön, ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston kanssa. Molemmista käytetään myöhemmin käsitettä koulutusorganisaatio. Tässä julkaisussa työssäoppimisesta ja ohjatusta harjoittelusta käytetään virallisten termien lisäksi yhteisnimenä termiä harjoittelu, kun viitataan molempiin koulutusasteisiin (Heinonen 2004). Terveyskeskus ja koulutusorganisaatiot vahvistavat molempien osapuolten allekirjoittamalla sopimuksella opiskelijaohjauksen ehdot. SoTe:n strategiassa vuodelle yhtenä strategisena päämääränä on osaava henkilöstö ja uudistuminen. Opiskelijaohjauksen laadun kehittäminen tukee terveyskeskuksen strategian tavoitteiden saavuttamista ja auttaa turvaamaan ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden tulevaisuudessakin. Käsikirjan tavoitteena on tehostaa opiskelijoiden työssä oppimista ja harjoittelua. Yhteinen näkemys

4 3 (29) ohjauksesta helpottaa opiskelijan sopeutumista työssäoppimispaikkaan ja edistää opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisprosessin laatua. Opiskelijaohjauksen laatu määritellään tässä yhteydessä tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvien hyvien käytäntöjen ja mitattavien tavoitteiden toteutuksen seuraamisena ja kehittämisenä. Laatukäsikirja on otettu käyttöön ja se päivitetään joka toinen vuosi toukokuussa. Päivityksen vastuuhenkilö terveyskeskuksessa on hoitotyön johtaja ja yhteyshenkilöinä koulutusorganisaatioissa yksikön johtaja ja rehtori. I YLEINEN OSIO 2 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN 2.1 Keskeisiä käsitteitä Työssäoppiminen = ammatillisen koulutuksen käyttämä termi opiskelijoiden harjoittelusta työelämässä (laki L 630/1998 ja asetus A 811/1998, Opetushallitus 2001) = on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua, jossa osa tutkinnon tavoitteena olevasta ammattitaidosta opitaan, aidoissa työelämän tilanteissa työpaikan säännöin. Työssäoppimisen ohjaaja ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Ohjattu harjoittelu= ammattikorkeakoulun käyttämä termi opiskelijoiden harjoittelusta (ammattikorkeakoululaki L 351/2003 ja asetus A352/2003) = Harjoittelu ammattikorkeakoulussa on aina ohjattua. Harjoittelun ohjauksen vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija kokee saavansa ohjausta sitä tarvitessaan. Ohjauksen toteutuminen johdonmukaisesti ja laadukkaasti vaatii ammattikorkeakoulun ja työelämän kiinteää yhteistyötä ja yhteistä näkemystä ohjauksen tavoitteesta ja toimintatavoista. Liite 1 Ohjatun harjoittelun suositukset ammattikorkeakoulussa Opiskelijan harjoittelusuunnitelma = Jokainen opiskelija laatii ennen harjoittelun alkamista tavoitteellisen harjoittelusuunnitelman. Suunnitelmaa laadittaessa harjoittelupaikka on tiedossa ja suunnitelman tekoa ohjataan koulutusorganisaatiosta. Harjoittelusuunnitelman hyväksyvät ohjaajat koulutusorganisaatiosta ja harjoittelupaikalta. Liite 2 Opiskelijan harjoittelusuunnitelma AMK ohjeet/klast/opiskelusuunnitelma.doc Harjoittelusopimus/ Puitesopimus = Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja sopivat aina kirjallisesti sopimuksen harjoittelun järjestämisestä tietylle määräajalle tai toistaiseksi. Puitesopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä, vastuista, ohjauksesta, arvioinnista ja työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista. Lisäksi jokaisesta lähihoitajaopiskelijasta tehdään erillinen opiskelijasopimus. Oma ohjaaja = Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen työssäoppimisen/ harjoittelun ohjaaja, Alkukeskustelu = Opiskelijan oppimista ohjataan jatkuvalla palautteella ja arviointikeskusteluin, joita järjestetään vähintään harjoittelun alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa. Oma ohjaaja ja opettaja vastaavat opiskelijan itsearviointiin pohjautuvista arviointikeskusteluista. Arviointi tehdään myös kirjallisesti. Työpaikkaohjaajakoulutus = Opetushallitus on antanut työpaikkaohjaajakoulutuksen perusteet vuonna Ko. koulutuksen laajuus on kaksi opintoviikkoa. (Oph moniste 2/2004) Koulutus antaa valmiuksia työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Harjoittelun ohjaajien koulutus = Ammattikorkeakoulut toteuttavat vuosittain harjoittelun ohjaajien perus- ja täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulut edellyttävät, että jokaisessa harjoittelupaikassa ainakin opiskelijoiden ohjauksesta

5 4 (29) vastaavat henkilöt ovat suorittaneet harjoittelun ohjaajien peruskoulutuksen. (STM 2004) Näyttötutkintojen arvioijakoulutus = Tutkinnon järjestäjän tehtävänä on kouluttaa arvioijat (1 ov). Koulutuksen tulee antaa valmiudet ammattitaitovaatimukset kattavaan näytön suunnitteluun, näytön toteuttamiseen, kirjallisen ja suullisen arvioinnin antamiseen sekä arvosanan muodostamiseen. 2.2 Vaitiolo ja työturvallisuus Opiskelijaa sitoo vaitiolovelvollisuus koko harjoittelun/työssäoppimisen/tutkintotilaisuuden ajan ja sen jälkeen. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työtekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan 3 OHJAUKSEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT 3.1 Ohjaajana toimiminen KUVIO 1. Ohjaajan toimintarooleja harjoittelussa (Heinonen 2004, 30). Ohjaajan tehtävät ja rooli vaihtelevat jakson aikana. Opintojen alkuvaiheessa on keskeistä turvallisuuden tunteen antaminen oppijalle, keskivaiheessa tilan antaminen oppimiseen ja loppuvaiheessa ammattialan olemuksen ymmärtämisen yhteinen pohtiminen (Heinonen 2004, 31).

6 5 (29) Harjoittelun alussa opiskelijan ja ohjaajan yhteistyö ja vuorovaikutus on tiivistä. Opiskelija ei myöskään tunne hyvin asiakkaita ja suhde heihin on vasta syntymässä. Harjoittelun loppua kohden opiskelijan työskentelystä tulee itsenäisempää ja ohjaaja voi olla enemmän taka-alalla. Ohjaajalla on aina päävastuu asiakkaista koko harjoittelun ajan. Hänen tulee seurata opiskelijan työskentelyä jatkuvasti ja arvioida opiskelijan kykyä työskennellä itsenäisesti. Ohjaajan tulee muistaa, että opiskelijan itsenäisyys ja oma-aloitteisuus on yksilöllistä ja vaihtelee opiskelijasta toiseen. 3.2 Ohjaus ja ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Ongelmaperustainen oppiminen käynnistyy aidoista hoitotyön ongelmatilanteista ja perustuu tiimissä oppimiseen. Ongelmaperustaisessa opetuksessa opetustyön painopiste siirtyy opettamisesta oppimiseen, opettaja muuttuu tiedonjakajasta oppimisen mahdollistajaksi. Tärkeintä ei ole enää se, mitä ja miten opettaja opettaa, vaan mitä opettaja tekee saadakseen oppijan oppimaan. Opettaja/harjoittelun ohjaaja järjestää opiskelijalle oppimistilanteita sekä tukee opiskelijoiden itsenäistä tiedonhankintaa ja ongelman ratkaisutaitoja. Ongelmaperustainen pedagogiikka on uudenlainen tapa oppia ja opettaa (Nummenmaa & Virtanen 2003, 166). PBL:n onnistumisen edellytyksenä on, että harjoitteluympäristössä on mahdollisuus tiedon hankintaan(näyttöön perustuva tieto). 3.3 Verkko-ohjaus harjoittelussa Verkko-ohjauksella tarkoitetaan tietoverkkopohjaisia ratkaisuja oppimisprosessin tukemiseksi. Verkkoopetusta voidaan käyttää hyväksi harjoittelussa, jolloin palautteen antajana ja reflektioon ohjaavissa keskusteluissa ohjaajina voivat toimia opettajien lisäksi työelämäohjaajat. Se edellyttää yhteensopivia oppimisalustoja ja niiden käytön osaamista, riittävästi tietokoneita työpaikoilla ja toimivia internet-yhteyksiä. 3.4 Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnon suorittaminen lähihoitajatutkinnossa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, voidaan suorittaa joko opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa ns. nuorten koulutuksena, johon sisältyy osana opiskelijan arviointia ammattiosaamisen näytöt tai näyttötutkintojärjestelmässä näyttötutkintona, joka suoritetaan osoittamalla ammattitaito työelämässä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. (lähihoitajatutkinnossa 4 tutkintotilaisuutta/120 ov tutkinto). Kumpikin perustutkinnon suoritustapa antaa valmiudet samanlaisiin tehtäviin työelämässä. Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelija-arviointia. Ammattiosaamisen näyttö on työtilanne tai työprosessi, jossa opiskelija osoittaa osaamistaan ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikoilla tai oppilaitoksissa. Ammattiosaamisen näytöillä varmistetaan, että opiskelijalla on entistä enemmän työelämän tarpeita vastaavaa osaamista hänen valmistuessaan. (Ammattiosaamisen näytöt käyttöön ) Näytössä arvioidaan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa määritettyä ammatillista osaamista muun arvioinnin ohella. Jokaisen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen tulee arvioida näytöillä. Näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä. Näytön arviointi perustuu arviointikeskusteluun, johon osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Arviointi on tavoitelähtöistä ja kriteeriperustaista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määrätty opetussuunnitelman perusteissa

7 6 (29) Koulutuksen järjestäjät asettavat monijäsenisen toimielimen, joka ohjaa ja valvoo näyttöjen toteuttamista. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Tutkintotodistus sisältää päättö- ja näyttötodistuksen. Päättötodistuksen allekirjoittavat koulutuksen järjestäjän edustaja ja opettaja. Näyttötodistuksen allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja. (Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa kehittämishanke , Ammattiosaamisen näytöt käyttöön ) Aikuiset suorittavat lähihoitajatutkinnon pääsääntöisesti näyttötutkintona. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito tutkinnon osittain työelämässä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa (ent. näyttö). Lähihoitajan näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajan on osallistuttava myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen ja työssä oppimiseen potilasturvallisuuden ja palvelujen laadun turvaamiseksi. Tutkinnossa ja koulutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan aina tutkinnon suorittajan/opiskelijan aikaisempi osaaminen. Tutkinto ja koulutus toteutetaan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan ammattitaitoa siltä osin, mikä vaje hänen ammattitaidossaan on suhteessa tutkinnon perusteissa vaadittavaan ammattitaitoon. Työssä oppiminen on osa valmistavaa koulutusta, jonka aikana tutkinnon suorittajalla on oikeus opiskella sitä ammattitaitoa, johon hän tarvitsee lisää osaamista. Työssä oppimisjaksolla tutkinnon suorittaja on opiskelijan roolissa, jolloin hänen oikeuksiinsa kuuluu saada opiskelijalle kuuluvaa ohjausta ja opetusta. Tutkintotilaisuus sisältää normaaliin työpäivään kuuluvia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisia tehtäviä ja se kestää henkilökohtaistetusti yhteisissä tutkinnon osissa 3 5 työvuoroa ja valinnaisessa tutkinnon osassa vähintään 5 työvuoroa. Tutkintotilaisuus järjestetään pääsääntöisesti työssä oppimisjakson päätteeksi. Tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittaja ei enää ole opiskelijan roolissa eikä hän siten saa enää opiskelijalle kuuluvaa ohjausta ja opetusta. Tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittaja osoittaa itsenäisesti työtoverina ammattitaitonsa suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitoon. Tutkintotilaisuuden aikana arvioijien tehtävä on tehdä havaintoja tutkinnon suorittajan ammattitaidosta. Tutkintosuorituksen arviointi pohjautuu tutkintotoimikunnan vahvistamiin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkintosuorituksen arvosanasta, joka on samalla tutkintotodistuksen arvosana, päätetään kolmikantaisesti yhteispäätöksellä (työnantaja, työntekijä ja opettaja). Tutkintotilaisuudet järjestetään lähihoitajan tutkintotoimikunnan hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Tutkintotoimikunnat ovat monijäsenisiä toimielimiä, jotka vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä. Tutkintotoimikunta vahvistaa tutkintosuoritukset ja antaa tutkintotodistukset. LIITE 1 Lähihoitajan ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksien eroavaisuuksia. 4 TYÖSSÄOPPIMINEN / OHJATTU HARJOITTELU 4.1 Ennakko- ja alkuvalmistelut Tavoite: Ennakko- ja alkuvalmistelut mahdollistavat työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun toteutumisen. Sopimuksen mukainen suunnitelma seuraavan lukukauden opiskelijamääristä/näyttötutkinnon suorittajamääristä opiskelujaksoista ja keskinäisestä työnjaosta on yhteisesti hyväksytty koulutusorganisaatioiden ja terveyskeskuksen yksiköiden kesken. Ilmoituslistassa ovat harjoitteluun tulevien opiskelijaryhmien koodit selityksineen. On tärkeää tuoda esille myös onko lähihoitajaopiskelijoilla kyseessä ammattiosaamisen näyttö vai näyttötutkinto. Lisäksi on maininta, tuleeko ryhmä opiskelun alkuvaiheen orientoivaan/perusharjoitteluun, opiskelun keskivaiheen ammatilliseen harjoitteluun vai loppuvaiheen syventävään harjoitteluun (HARKE 2006).Opiston puolella merkintä perushoito, koulutusohjelma/ tutkintotilaisuus.

8 7 (29) Huhtikuussa sovitaan elokuu-tammikuun harjoittelujakson, lokakuussa helmi- kesäkuunharjoittelujakson opiskelijamäärät, osastonhoitajat vahvistavat opiskelijamäärät. Jos opiskelija joutuu perumaan harjoittelujakson, ilmoittaa opettaja tai harjoittelukoordinaattori peruutuksen vähintään 2 viikkoa ennen jakson alkua. Suunnitelman ulkopuolisista opiskelijoista neuvotellaan osastonhoitajan kanssa erikseen vähintään kaksi viikkoa ennen mahdollista harjoittelujaksoa. Koulutusorganisaatioiden ilmoituksen jälkeen osastonhoitajat ottavat yhteyttä oppilaitoksen harjoittelukoordinaattoreihin ja vahvistavat sovitut opiskelijamäärät saatekirjeessä olevaan päivämäärään mennessä. Hoitotyön johtaja tai palvelupäällikkö perehdyttää lukukauden alussa koko lukukauden opiskelijat, aika sovitaan harjoittelukoordinaattoreiden kanssa. Osastonhoitajaa informoidaan erikseen opiskelijoista, joiden ohjauksesta tai näyttötutkinnon tutkintosuorituksen arvioinnista ei laskuteta oppilaitosta. Opettaja - Hyväksyy opiskelijan harjoittelupaikan. - Valvoo, että harjoittelusopimus on tehty - Tarkastaa, että opiskelija on täyttänyt opiskelun aloittamiseen liittyvien edeltävyysehtojen suorittamisen esim. lähihoitajaopiskelija perushoidon teoriaosuuden, lääkehuollon ja hoidon hygienian ja lääkelaskut hyväksytysti - On tarvittaessa yhteydessä harjoittelupaikkaan ja ohjaajaan ja huolehtii opintosuunnitelman tiedottamisesta harjoittelupaikalle. - Sopii alustavasti ohjauksen toimintatavasta. - Sopii opiskelijaryhmän tulo- ja perehdytysajan osastonhoitajan kanssa. - Näyttötutkinnon opettaja-arvioija varmistaa, että yksikössä on näyttötutkinnon arvioijakoulutuksen käynyt arvioija ja hyväksyy osoitetun osaamisen dokumentit yhdessä työelämän arvioijien kanssa Osastonhoitaja/ Opiskelijaohjauksesta vastaava - osallistuu henkilökuntaa kuultuaan sijoitussuunnitelman laadintaan - esittelee suunnitelmat henkilökunnalle - sopii opettajien kanssa yhteiset toimintatavat, aikataulut ja muut käytännön asiat - vastaa,että henkilökunta on tietoinen tulevien opiskelijaryhmien lähtötasosta ja opiskelutavoitteista sekä ammattiosaamisen näytöistä ja tutkintotilaisuuksista - suunnittelee ja vastaa, että opiskelijoiden ohjaajat on nimetty ennen jakson alkua ja näyttötutkinnon arvioijat nimetty riittävän ajoissa ja viimeistään viikkoa ennen työssä oppimisjaksoa. Oma ohjaaja - on osallistunut työpaikkaohjaajakoulutukseen (2 ov, lähihoitajakoulutus) - tutkintosuorituksia arvioivat hoitajat ovat osallistuneet näytön arvioijakoulutukseen (1 ov) - amk-opiskelijoita ohjaavat suorittavat taitava ohjaaja koulutuksen( 2 op). - on perehtynyt opiskelijan opiskelusuunnitelmaan ja tavoitteisiin Näyttötutkinnon työntekijä-arvioija - näyttötutkintoa arvioivat hoitajat ovat osallistuneet näyttötutkinnon arvioijakoulutukseen (1 ov) Opiskelija - opiskelija on osallistunut koululla annettavaan ennakko informaatiotilaisuuteen, työssäoppimisen/ammattiosaamisen näytön infoon 2h (työssäoppimisen opettajat) ja näyttötutkinnon tutkintotilaisuusinfoon 2 h (näyttötutkintomestarit + opettajat) - opiskelija kirjoittaa itsestään CV:n/ esittelyn osastonhoitajalle /opiskelijavastaavalle 2 viikkoa ennen harjoittelun alkua - jokainen opiskelija ja tutkinnon suorittaja huolehtii harjoittelun aloittamiseen liittyvien edeltävyysehtojen suorittamisen lääkehoidon osalta ja muuten harjoitteluohjeiden mukaisesti. Liite 2 Ohjatun harjoittelun ohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, K-P AMK Perehdytys Tavoite: opiskelijalla on riittävät tiedot oppimisympäristöstä ja opiskelumahdollisuuksista ja hän on motivoitunut aloittamaan ohjatun harjoittelun/ työssäoppimisjakson. Opettaja - perehdyttää osastonhoitajan tai ohjaajan ennakkoon ryhmän lähtötasoon ja tavoitteisiin

9 8 (29) - vastaa, että osastolla on käytössä opiskelijoiden opetussuunnitelmat ja ryhmien ja opiskelujaksojen tavoitteet sekä arviointi- ja hylkäämiskriteerit - vastaa, että opiskelijoiden käytössä on ajan tasalla olevat kirjalliset tiedotteet - vastaa, että opiskelijat ovat saaneet opiskelujaksoon liittyvän alkuinfon ennen jakson alkamista - sopii mahdollisen opiskelijoiden ryhmäkohtaisen ennakkoperehdytyksen ajankohdan osastonhoitajan kanssa - tutustuttaa tarvittaessa opiskelijat opiskelupaikkaan Osastonhoitaja/ Opiskelijaohjauksesta vastaava - vastaa, että perehdytyskansiossa on henkilökunnan yhteisesti sopima ennakkoperehdytyksen sisältö ja vastuualueet määriteltynä - sopii ryhmäkohtaisen alkuperehdytyksen ajankohdan ja toteuttaa sen osaltaan - huomio opiskelijaryhmien vaihtumisen, perehdytysten ajankohdat sekä viikoittaiset yhteiset toiminnat ja tapahtumat - vastaa, että opiskelijoiden ohjaajat on nimetty ennen harjoittelun alkua, työvuorot laaditaan harjoittelun ensimmäisinä päivinä sekä näytön arvioijat nimetään viikkoa ennen näytön alkua. Oma ohjaaja - on tietoinen perehdytyksen toteuttamisesta ja vastuunjaosta ja tekee opiskelijan työvuorosuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa omien työvuorojensa mukaisesti - toteuttaa perehdytyksen vastuualueensa puitteissa - huolehtii osaltaan, että perehdytyskansio on ajan tasalla Opiskelija - osaa määritellä harjoittelun merkityksen osana opintojensa kokonaisuutta - on perehtynyt kirjallisiin tiedotteisiin sekä opiskelijaohjauksen laatukäsikirjaan ennen jakson alkamista - - on tietoinen työvuorosuunnitelman perusteista jossa huomioidaan ensisijaisesti osaston toiminnan edellyttämä henkilöstövahvuus. - opiskelija noudattaa ensisijaisesti oman ohjaajan työvuoroja - huolehtii, että työvuorosuunnitelma on esillä yksikössä

10 9 (29) 4.3 Alkukeskustelu Tavoite: Yhteiset toimintasäännöt opiskelujaksolle ja ohjaussuhteelle on sovittu luottamuksellisessa ilmapiirissä Opettaja - sopii alkukeskustelun ajankohdan opiskelijan oman ohjaajan kanssa - tapaa opiskelijan oman ohjaajan ja opiskelijan työssäoppimisen / ohjatun harjoittelun pituudesta riippuen vähintään kaksi kertaa työssäoppimisen/ ohjatun harjoittelun aikana - vastaa, että harjoittelu- ja opiskelutavoitteet sekä tehtävät tulevat täsmennetyksi opetussuunnitelman mukaisesti sekä opiskelijan työvuorot tarkennettua - kertaa opiskelijalle ja ohjaajalle arviointikriteerit ja -käytännöt harjoittelun alkaessa - vastaa keskustelun kulusta ja tekee yhteenvedon käydystä keskustelusta ja arvioi sen merkitystä yhdessä opiskelijan ja ohjaajan kanssa - edistää omalla toiminnallaan myönteisen opiskeluilmapiirin luomista Osastonhoitaja /Opiskelijaohjauksesta vastaava - osallistuu tarvittaessa alkukeskusteluun Oma ohjaaja - perehtyy opiskelijan lähtötilanteeseen - varaa aikaa sovittua keskustelua varten ja huolehtii, että keskustelupaikka on rauhallinen - tarkastaa että opiskelija on täyttänyt harjoittelun aloittamiseen liittyvien edeltävyysehtojen suorittamisen mm. työturvallisuuden, lääkehoidon ja lääkelaskut hyväksytysti opetussuunnitelmansa mukaisesti - esittää omat odotuksensa opiskelijan opiskelusta - huolehtii osaltaan, että palaute/arviointi menettelytavoista ja harjoittelun kokonaisuuden seurannasta ja yhteistyömuodoista on selkeästi sovittu - edistää omalla toiminnallaan myönteisen opiskeluilmapiirin luomista Opiskelija - valmistautuu keskusteluun täyttämällä kirjallisesti työssäoppimisen/ opiskelusuunnitelman ja huomioi sovitun alkukeskustelun ajankohdan - esittää harjoittelun tavoitteet, tehtävät ja odotukset omalle ohjaajalle - sitoutuu harjoittelun aikana sovittuihin sääntöihin ja käytäntöihin - sopii tarvittaessa opiskelusuunnitelmansa täydentämisestä ja tarkentamisesta 4.4 Harjoittelun eteneminen Tavoite: Opiskelija saavuttaa tavoitteensa oppimista tukevassa opiskeluilmapiirissä Opettaja - koordinoi opiskelijoiden kehittämistehtäviä yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa - Ottaa yhteyttä harjoittelujaksoon liittyvissä ongelmatilanteissa ohjaajaan ja osastonhoitajaan ja osallistuu niiden käsittelyyn - hyväksyy ammattiosaamisen näyttösuunnitelman ennen näyttöä Osastonhoitaja/ Opiskelijaohjauksesta vastaava - huomioi työvuorojen alussa ilman omaa ohjaajaa olevien opiskelijoiden ohjauksen tarpeen - osallistuu ristiriitatilanteiden käsittelyyn - seuraa ja arvioi harjoittelun etenemistä - antaa jakson kuluessa palautetta opiskelijoille ja ohjaajille - edistää omalla toiminnallaan myönteistä opiskeluilmapiiriä Oma ohjaaja - sitoutuu ottamaan vastuun oman opiskelijan ohjauksesta - huomio työvuoron puitteissa tilapäisesti ilman omaa ohjaajaa olevien opiskelijoiden ohjauksen tarpeen - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä opiskelijan kanssa osaston keskeisten toimintaperiaatteiden mukaisesti - tukee opiskelijan ammatillista kasvua sovittujen tavoitteiden mukaisesti - arvioi opiskelijan kehittymistä tavoitteiden mukaisesti harjoittelun kuluessa, antaa jatkuvaa palautetta

11 10 (29) - hyväksyy ammattiosaamisen näyttösuunnitelman allekirjoituksellaan ennen näyttöä ja sopii opiskelijan kanssa näytön ajankohdan - ottaa harjoitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa yhteyttä opettajaan ja osallistuu ristiriitatilanteiden käsittelyyn - edistää omalla toiminnallaan myönteistä opiskeluilmapiiriä Opiskelija - toimii aktiivisesti työryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun harjoittelunsa tavoitteiden mukaisesta etenemisestä - noudattaa työaikoja ja sopii työvuoromuutoksista henkilökunnan kanssa - ilmoittaa poissaolosta yksikköön ja opettajille sekä merkitsee poissaolon työvuorosuunnitelmaan - sopii korvausmenettelyistä opettajan ja ohjaajan kanssa - noudattaa toiminnassaan ja opiskelutehtävien tekemisessä salassapito-/vaitiolo-velvollisuutta - noudattaa toiminnassaan yksikön ja oppilaitoksen toimintaperiaatteita ja harjoittelun ohjeita - arvioi jakson aikana tavoitteellisesti omaa toimintaansa palautteen perusteella - osallistuu ristiriitatilanteiden käsittelyyn - edistää omalla toiminnallaan myönteistä opiskeluilmapiiriä - tekee ammattiosaamisen näyttösuunnitelman ja huolehtii, että opettaja ja ohjaaja saavat sen sovittuna ajankohtana ennen näyttöä, sopii näytön ajankohdan sekä toteuttaa näytön. - näyttötutkintoon valmistavan työssä oppimisen aikana opiskelijalla on oikeus harjoitella tutkintotilaisuudessa osoitettavaa ammattitaitoa, johon hän tarvitsee lisää osaamista - näyttötutkintoon valmistavan työssä oppimisen aikana opiskelijalla on oikeus käyttää 14 tuntia työajasta suunnitelman laatimiseen ammattitaitonsa osoittamiseksi. 4.5 Loppuarviointi Tavoite: Opiskelija, oma ohjaaja ja opettaja käyvät opiskelijan itsearviointiin perustuen läpi jaksolle asetetut tavoitteet ja saavutetut oppimistulokset. Opiskelija saa suullisen ja kirjallisen palautteen rakentavassa ilmapiirissä. Opettaja - sopii loppukeskusteluajat viimeistään viikkoa ennen jakson päättymistä ohjaajan kanssa - vastaa harjoittelun arvioinnin toteutumisesta ennakkoon sovittuna ajankohtana - huolehtii, että kaikki osapuolet antavat ja saavat palautetta - vastaa arvioinnin yhteenvedon tekemisestä keskustelun pohjalta ja päättää lopullisesta arvioinnista/arvosanasta yhdessä ohjaajan kanssa - päättää yhdessä työssäoppimisen ohjaajan kanssa opiskelijan valmiudesta näyttötutkinnon tutkintotilaisuuteen - vastaa ammattiosaamisen näytön ja opiskelusuoritusten dokumentoinneista oppilaitoksessa sovitulla tavalla Näyttötutkinnon opettaja-arvioija - hyväksyy näyttötutkinnon suorittajan näyttösuunnitelman, näyttöympäristö kuvauksen ja työaikasuunnitelman. - Ilmoittaa hyväksytyistä asiapapereista sovitulla tavalla työelämän arvioijalle ennen tutkintotilaisuutta. - ohjaa työelämän arvioijia koskien kyseessä olevaa näyttötutkintoa Osastonhoitaja/ Opiskelijaohjauksesta vastaava - perehtyy arviointiohjeisiin ja kriteereihin ja edistää niiden yhtenäistä soveltamista yksikössään - käy keskustelua omaohjaajan kanssa ennen loppukeskustelua ja osallistuu tarvittaessa loppukeskusteluun - vastaa sovittujen opiskelijapalautteiden keräämisestä jakson ajalta Oma ohjaaja - perehtyy arviointiohjeisiin ja tavoitteisiin perustuviin arviointikriteereihin (opetussuunnitelma/ tutkinnon perusteet) ja edistää niiden yhtenäistä soveltamista käytännössä - kokoaa arviointitietoa kattavasti koko työyhteisöltä omasta opiskelijasta - varaa loppukeskusteluajan huomioiden yksikön toiminnan ja huolehtii, että keskustelupaikka on rauhallinen

12 11 (29) - kannustaa ja tukee opiskelijaa itsearvioinnin tekemiseen - kykenee antamaan kriittistä, motivoivaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle - päättää yhdessä ohjaavan opettajan kanssa opiskelijan näyttötutkinnon valmiudesta ko. näyttöön - päättää ammattiosaamisen näytön arvosanasta yhdessä työssäoppimisen ohjaavanopettajan kanssa Näyttötutkinnon työelämäarvioija - perehtyy/hyväksyy näyttötutkinnon suorittajan suunnitelman ammattitaitonsa osoittamiseksi tutkintotilaisuudessa, yksikkökuvauksen ja työaikasuunnitelman sekä dokumentit ja ilmoittaa siitä sovitulla tavalla näyttötutkinnon opettaja-arvioijalle ennen tutkintotilaisuutta. Opiskelija - toimittaa kirjallisen itsearvioinnin ohjaajalleen ennen loppuarviointia - esittää tavoitteisiin ja ohjauksen laatuvaatimuksiin pohjautuvan itsearvioinnin - antaa ohjaajalleen palautteen ohjauksesta - arvioi osaston toimintaa ja osastoa oppimisympäristönä sähköisen palautelomakkeen avulla - antaa palautetta koulutuksessa saamistaan valmiuksista harjoittelujaksoa koskien - oppii ottamaan palautetta toiminnastaan ja arvioimaan sitä - tuo avoimesti esille harjoitteluun ja loppuarviointiin liittyvät myönteiset ja kielteiset kokemukset ja osallistuu niiden käsittelyyn Näyttötutkinnon suorittaminen /tutkintotilaisuus: Arvioijien ja tutkinnon suorittajan tehtävät Opettaja-arvioija (= eri opettaja kuin työssäoppimisen ohjaava opettaja) - perehtyy tutkinnon suorittajan näyttöympäristöön - perehtyy kyseessä olevan tutkinnon perusteisiin - perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin - perehtyy tutkinnon suorittajan laatimaan suunnitelmaan ammattitaitonsa osoittamiseksi, yksikkökuvaukseen ja työaikasuunnitelman, arvioi niiden käyttökelpoisuutta antaen tarvittaessa yksilöohjausta tarvittavan määrän sekä hyväksyy ne ennen tutkintotilaisuutta - keskeyttää tutkintotilaisuuden/tutkintosuorituksen tarvittaessa - arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja päättää tutkintosuorituksen arvioinnista yhdessä työntekijä-arvioijan kanssa - huolehtii omasta ammattitaidostaan tutkintosuoritusten arvioinnissa - vastaa näytön dokumentoinneista opistossa sovitulla tavalla Työntekijä-arvioija (= eri henkilö kuin työssä oppimisen ohjaaja) - perehdyttää näyttötutkinnon suorittaja näyttöympäristönä toimivaan työyksikköön - perehtyy tutkinnon perusteisiin - perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin - perehtyy tutkinnon suorittajan laatimaan suunnitelmaan ammattitaitonsa osoittamiseksi, yksikkökuvaukseen ja työaikasuunnitelman sekä hyväksyy ne ennen tutkintotilaisuutta - tiedottaa työyhteisölle tutkinnon suorittajasta sekä tutkintosuorituksen arviointiperusteista - työskentelee tutkinnon suorittajan työparina tutkintotilaisuuden ajan - kirjaa päivittäisistä työsuorituksista perusteita arvioinnille ja antaa palautetta koko tutkintotilaisuuden ajan - keskeyttää tutkintotilaisuuden/tutkintosuorituksen tarvittaessa, esimerkiksi potilasturvallisuuden vaarantuessa - arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja päättää tutkintosuorituksen arvioinnista yhdessä opettaja-arvioijan kanssa - huolehtii omasta ammattitaidosta tutkintosuoritusten arvioinnissa Tutkinnon suorittaja - laatii suunnitelman ammattitaitonsa osoittamiseksi kirjallisesti (lisää tarvittaessa kirjalliset dokumentit), kuvaa kirjallisena yksikkökuvauksen ja työaikasuunnitelman, palauttaen ko. asiapaperit opettaja-arvioijalle ja työntekijä-arvioijalle viisi vuorokautta ennen tutkintotilaisuutta. - tutkinnonsuorittaja saa suunnitelman laatimiseen 2 x 7 h itsenäistä työskentelyä (laskien sen työaikaan) viikkoa ennen tutkintotilaisuutta - saatuaan luvan molemmilta arvioijilta, hän aloittaa ammattitaitonsa osoittamisen

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja Opetussairaala Seinäjoen keskussairaala toimii opetussairaalana eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Osaamisen ja ammattitaidon arviointi Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Sosiaali- ja terveysala opettajien kelpoisuusvaatimukset Sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Selvitetään, mitä jo osaan Hakeutuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suunnittelen, miten opiskelen ja hankin tarvittavan ammattitaidon Tarvittavan ammattitaidon

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot