VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa"

Transkriptio

1 52K VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus

2 COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management Consulting Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 1/146 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Arviointiselostus on nähtävillä seuraavissa paikoissa: Länsimäen kirjasto Suunnistajankuja 2, Vantaa Vantaan kaupunki, Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, Vantaa Vantaan kaupungin kaavoitus ja kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelupiste Kielotie 28 Vantaa Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Ympäristöpäällikkö Hannu Laine puh Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yhteyshenkilö ylitarkastaja Pirkko Kekoni puh YVA-konsultti: Pöyry Management Consulting Oy YVA-projektipäällikkö Minna Jokinen puh

4 2/146 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 5 SAMMANDRAG KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET JOHDANTO HANKE JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS HANKKEESTA VASTAAVA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT HANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE JA TOTEUTUSAIKATAULU SIJAINTI JA MAANKÄYTTÖTARVE KARSITUT VAIHTOEHDOT HANKKEEN LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN YVA-MENETTELYN TARVE JA TAVOITE YVA-MENETTELYN PÄÄVAIHEET YVA-MENETTELYN AIKATAULU TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN Ohjausryhmätyöskentely Yleisötilaisuudet arviointiohjelmavaiheen aikana Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta Arviointiohjelman nähtävilläolo Arviointiselostuksen nähtävilläolo Muu tiedotus OSALLISTUMISEN JA VUOROPUHELUN VAIKUTUKSET HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS JÄTEVOIMALAN TOIMINTAPERIAATE ONGELMAJÄTTEIDEN KUVAUS ONGELMAJÄTTEEN POLTTO JÄTEVOIMALASSA Jätteenpolttoasetuksen vaatimukset Painekyllästytetyn puun polton erityiskysymykset Ongelmajätteen polton savukaasupäästöt ja niiden puhdistus jätevoimalassa Ongelmajätteen poltossa syntyvät tuhkat ja niiden käsittely Ongelmajätteen poltto verrattuna tavanomaisen jätteen polttoon HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET KAAVOITUS RAKENNUS- JA LENTOESTELUPA YMPÄRISTÖLUPA PÄÄSTÖLUPA JA PÄÄSTÖOIKEUDET MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET HANKKEEN SUHDE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN... 80

5 3/146 7 YMPÄRISTÖN NYKYTILA, ARVIOIDUT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TEHDYT SELVITYKSET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Vaikutukset YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Nykytila Vaikutukset MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Maiseman nykytila Vaikutukset KULJETUKSET JA LIIKENTEESEEN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Liikenteen nykytila Voimalaitoksen vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen PÄÄSTÖT ILMAAN JA ILMANLAATUUN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Ilmanlaadun nykytila Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot Savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun Ongelmajätteiden kuljetusten päästöt Kuljetusten päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Jätevoimalan savukaasu- ja liikennepäästöille altistuminen Hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin TUHKAN JA MUIDEN JÄTTEIDEN SEKÄ NÄIDEN KÄSITTELYN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointimenetelmät Tuhkan ja muiden jätteiden sekä näiden käsittelyn vaikutukset MELUVAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Melun nykytila ja hankkeen vaikutukset melutasoon Hankkeen vaikutukset melutasoon IHMISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Långmossebergenin alueen sijainti suhteessa asutukseen ja herkkiin kohteisiin Hankkeen terveysvaikutukset Vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen Vaikutukset työllisyyteen KASVILLISUUTEEN, ELÄIMIIN JA SUOJELUKOHTEISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Nykytila Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ POHJAVESIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Nykytila Vaikutukset VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointimenetelmät Vesistöjen nykytila Voimalaitoksen vaikutukset vesistöihin ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Voimalaitoksen onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset LAITOKSEN TOIMINNAN LOPETTAMISEN VAIKUTUKSET NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI

6 4/ YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ VAIKUTUKSISTA JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU HANKKEEN JA VAIHTOEHTOJEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET JA NIIDEN MERKITYS HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA LIEVENTÄMINEN RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET POLTTOAINEIDEN KÄSITTELY PALAMISOLOSUHTEET SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET JÄTEVESIEN VAIKUTUKSET TUHKIEN KÄSITTELY MELUVAIKUTUKSET KEMIKAALIEN KULJETUSTEN, KÄYTÖN JA VARASTOINNIN VAIKUTUKSET LIIKENTEEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA SEURANNAN PERIAATTEET KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU Jätteenpoltto Kaasuturbiini Päästömittausten ja -laskentojen laadunvarmennus Hälytysrajat ja mittalaitteiden käytettävyys Päästöraja-arvojen noudattaminen VESISTÖÖN JOHDETTAVIEN PÄÄSTÖJEN TARKKAILU JÄTEKIRJANPITO JA JÄTTEIDEN LAADUN SEURANTA POHJAVESITARKKAILU ILMANLAADUN JA PÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU TARKKAILUTIEDON HALLINTA JA RAPORTOINTI Tarkkailun vuosiraportointi Muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN SEURANTA LÄHDELUETTELO Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos, Lupanro 48/MML/11 ja Vantaan kaupungin mittausosasto.

7 5/146 TIIVISTELMÄ HANKE JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Hankkeen tausta ja tarkoitus Jätevoimalahanke liittyy sekä Vantaan Energian energiantuotantokapasiteetin ylläpitoon ja kasvattamiseen että pääkaupunkiseudun jätehuollon järjestämiseen. YTV (nykyisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY) päätti vuonna 2006 energiahyödyntämiseen perustuvasta jätteenkäsittelystä ja käynnisti vuonna 2007 jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) (Pöyry Energy Oy 2007). YTV:n YVAssa arvioitiin syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen polttoa neljällä sijoituspaikalla. YVA-menettely päättyi helmikuussa 2008, kun yhteysviranomaisena toiminut Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta. YTV käynnisti keväällä 2007 jätevoimalan hankintamenettelyn ja valitsi joulukuussa 2008 Vantaan Energian jätevoimalan toteuttajaksi tarjouskilpailun perusteella. Vantaan Energia jätti jätevoimalan ympäristölupahakemuksen Uudenmaan ympäristökeskukselle toukokuussa 2009 ja sai lupapäätöksen joulukuussa Ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeudelle. Ympäristölupapäätöksen mukaan jätevoimalassa ei saa polttaa erilliskerättyjä ongelmajätteitä, koska niiden poltto ei sisältynyt YTV:n YVA-menettelyyn. Tästä syystä Vantaan Energia on käynnistänyt ongelmajätteiden polttoa koskevan YVA-menettelyn selvittääkseen ongelmajätteiden poltosta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden ongelmajätteet viedään seudun ulkopuolelle käsiteltäväksi esimerkiksi Ekokem Oy:n Riihimäen ongelmajätteiden polttolaitokseen. Hankkeen tarkoituksena on vähentää sellaisten ongelmajätteiksi luokiteltujen jätteiden kuljetusetäisyyksiä, joiden polttaminen jätevoimalassa on turvallista. Arvioitavat vaihtoehdot Tässä YVA-menettelyssä on arvioitu ongelmajätteiden polttoa tavanomaisen jätteen joukossa Långmossebergenin jätevoimalassa. Ongelmajätteiden poltto ei kasvata jätevoimalan ympäristöluvassa määrättyä tonnin vuotuista enimmäisjätemäärää. Jätevoimalan keskimääräinen vuotuinen jätemäärä on arviolta tonnia vuodessa riippumatta siitä, poltetaanko ongelmajätteitä muun jätteen joukossa. Toteutusvaihtoehdossa jätevoimalassa poltetaan erilliskerättyjä ongelmajätteitä yhteensä noin tonnia vuodessa, joka vastaa noin kahta prosenttia kokonaisjätemäärästä. Poltettavia ongelmajätteitä ovat: sairaalajätteet noin tonnia vuodessa puujätteet noin tonnia vuodessa. Lisäksi jätevoimalassa poltetaan omalla laitosalueella kunnossapito- ja huoltotöissä syntyviä öljyisiä jätteitä noin 100 tonnia vuodessa. Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa jätevoimalassa poltetaan ainoastaan ympäristölupapäätöksen mukaista syntypaikkalajiteltua sekajätettä enintään

8 6/146 tonnia vuodessa. Erilliskerättyjen ongelmajätteiden käsittely toteutetaan kuten nykytilanteessa. Hankkeen suunnitteluvaihe ja toteutusaikataulu Jätevoimalan päälaitehankinnat tehdään vuoden 2011 aikana. Rakennustyöt aloitetaan sen jälkeen, kun jätevoimalalle on saatu rakennuslupa, eli aikaisintaan vuoden 2011 loppupuolella. Jätevoimala on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 lopulla. Ongelmajätteiden polttoa varten on jätevoimalan ympäristölupaan haettava muutos. Lupamuutos voidaan hakea aikaisintaan tämän YVA-prosessin päätyttyä syksyllä Jätevoimalan teknisessä suunnittelussa ja päälaitehankinnoissa otetaan huomioon ongelmajätteiden poltto. Sairaalajätteiden polttoa varten tarvittavalle linjalle jätetään tilavaraus jätevoimalan toisen polttolinjan yhteyteen ja linja toteutetaan, kun tarvittavat luvat on saatu. Sijainti ja maankäyttötarve Jätevoimalan sijaintipaikka on Vantaan Energian omistamalla tontilla ( ) Vantaan Långmossebergenissä Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä (Kuva 1. Jätevoimalan sijainti (vihreä ympyrä).). Ongelmajätteiden poltto laitoksella ei tuo muutoksia laitoksen sijoittumiseen tontilla eikä sen maankäyttötarpeeseen.

9 7/146 Kuva 1. Jätevoimalan sijainti (vihreä ympyrä). Jätevoimalaa varten rakennettava uusi katuyhteys sekä voimajohto on esitetty oheisella kartalla (Kuva 2). Kartalla näkyy myös suunniteltu kehä III:n eritasoliittymä, jota kautta jätevoimalan liikenne kulkisi liittymän valmistuttua.

10 8/146 Kuva 2. Jätevoimalan uusi katuyhteys ja voimajohto sekä suunniteltu eritasoliittymä. HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS Ongelmajätteiden kuvaus Puuperäistä ongelmajätteeksi luokiteltua jätettä ovat puun käsittelyssä ja suojauksessa syntyvät jätteet, levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet sekä rakennusja purkutoiminnassa syntyvät jätteet. Suurimman osan polttoon tulevasta puuperäisestä jätteestä arvioidaan olevan ns. kyllästettyä puuta. HSY:n ja Länsi-Uudenmaan alueelta tämä kyllästetty puu kerätään Tuulokseen kestopuun kierrätysterminaaliin käsiteltäväksi ja sieltä edelleen energiantuotantoon Suomeen ja ulkomaille. Kyllästyksellä estetään puun lahoaminen ja parannetaan säänkestävyyttä, ja siten pidennetään puutavaran käyttöikää. Suomessa suoja-aineina käytetään joko vesipohjaisia suolakyllästysaineita tai öljypohjaisia kyllästysaineita, kuten kreosoottiöljyä. Vuoteen 2004 saakka kyllästysaineena käytettiin yleensä arseenia, kromia ja kuparia sisältävää nk. CCA-kyllästysainetta. CCA-kyllästysaineessa on käytetystä valmisteesta riippuen keskimäärin 6 14 % kuparioksideja, % kromioksideja ja % arseenioksideja. CCA-kyllästysaineen sisältämä arseeni, kromi ja kupari ovat suurina pitoisuuksina ihmiselle ja ympäristölle haitallisia. (ÅF-Enprima Oy 2006) Kreosoottiöljy koostuu sadoista orgaanisista aineista, joista osa on todettu ympäristölle ja terveydelle vaarallisiksi. Suomessa kreosoottiöljyn pääasiallinen käyttökohde ovat olleet ratapölkyt, minkä lisäksi sitä on käytetty jonkin verran pylväiden kyllästyksessä.

11 9/146 Kreosoottiöljyllä kyllästetty puu on tumman ruskeaa ja sillä on tunnusomainen haju. Puun kyllästyksen lisäksi kreosoottiöljyä käytetään polttoaineena. Kreosoottiöljy ei kiinnity puuhun yhtä hyvin kuin suolakyllästysaineet. Kreosoottiöljyn pitoisuus käytöstä poistetussa puutavarassa on noin % puutavaran painosta. Kyllästysaineissa olevien yhdisteiden, lähinnä arseenin ja kromin haitallisuuden vuoksi puunkyllästysaineiden käyttöä on rajoitettu säädöksin. Arseenia sisältäviä puunsuojaaineita (CCA-kyllästeitä) ei enää saa käyttää puun kyllästämiseen. Arseeniyhdisteiden ja niillä käsitellyn puun käyttöä on rajoitettu EU:n kemikaaliasetuksessa (REACHasetus). Asetusta sovelletaan käytännössä vain uudelleen käytettävään puuhun. Rajoitukset on annettu arseenin aiheuttamien terveys- ja ympäristövaarojen ehkäisemiseksi. Viime vuosina uusien ympäristöystävällisempien kyllästysaineiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Tämä muutos heijastuu tulevaisuuden polttoaineisiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty CCA-puun poltto-ominaisuuksia kuiva-aineelle ilmoitettuna (Taulukko 1). Taulukko 1. Kyllästetyn puun (CCA-puun) polttoaineominaisuuksia kuiva-aineelle ilmoitettuna. (ÅF-Enprima Oy 2006) CCA-puu Tuhkapitoisuus, % 1 2 Haihtuvat aineet, % 80 Rikki, % 0,02 0,03 Typpi, % 0,1 0,2 Kloori, % 0,01 Hiili, % 50 Vety, % 6,2 Lämpöarvo, H u, MJ/kg 18,8 19,0 Kupari Cu, mg/kg Kromi, Cr, mg/kg Arseeni As, mg/kg Sairaalajätteet Sairaalajätteillä tarkoitetaan tässä YVA-selostuksessa ihmisten tai eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyviä ongelmajätteiksi luokiteltuja jätteitä, kuten tartuntavaaralliset jätteet, biologiset jätteet sekä viiltävät ja pistävät jätteet. Sairaalajätteet luokitellaan ongelmajätteiksi tartuntavaarallisuuden vuoksi eivätkä ne yleensä sisällä polton kannalta vaarallisia yhdisteitä. Tartuntavaarallisia jätteitä ovat tarttuvia tauteja sairastavien potilaiden hoidossa syntyvät jätteet sekä jätteet, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ihmisille tai eläimille. Biologisia jätteitä ovat mm. elimet, kudoskappaleet, leikkausjätteet, veriputket, tyhjiöveriputket, veriset sidetarvikkeet ja muut hoitotarvikkeet, bakteeriviljelmät ja koe-eläinjätteet. Viiltävää ja pistävää jätettä ovat kaikki neulat, ruiskut, veitset ja ohuet lasiampullit sekä peitinlasit. Sairaalajätteen tuhkapitoisuus on noin 20 % ja kosteus vaihtelee arviolta välillä %.

12 Kunnossapidon ja huoltotöiden öljyiset jätteet YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 10/146 Edellä mainittujen erilliskerättyjen jätteiden lisäksi jätevoimalassa voidaan polttaa muita erilliskerättyjä jätejakeita, kuten öljyisiä jätteitä tai muita jätevoimalaan polttoteknisesti soveltuvia jätteitä. Öljyiset jätteet ovat mm. jätevoimalaitoksessa syntyviä kunnossapitojätteitä, joita voidaan polttaa laitoksella ja vähentää tällä tavoin laitokselta pois kuljettavan jätteen määrää. Muussa tapauksessa kunnossapitojäte tulisi toimittaa Ekokemin jätteenpolttolaitokselle Riihimäelle. Kunnossapito- ja huoltotöiden jätteitä poltetaan korkeintaan 100 tonnia vuodessa. Ongelmajätteen poltto jätevoimalassa Jätevoimalan suunnittelussa on varauduttu ongelmajätteiden polttoon. Koska ongelmajätteiden määrä on vähäinen, ei niiden poltto edellytä merkittäviä teknisiä muutoksia esimerkiksi savukaasunpuhdistuslaitteistoon tai muuhun tekniikkaan, verrattuna sellaiseen jätevoimalaan, jossa poltettaisiin ainoastaan tavanomaisia jätteitä. Ongelmajätteiden osuus vuotuisesta polttoainemäärästä on noin kaksi prosenttia. Hetkellisesti ongelmajätteiden osuus kattilaan syötetystä jätteestä voi olla suurempi, enimmillään noin 10 prosenttia. Koska puu murskataan ennen polttoa, se sekoittuu tehokkaasti muun jätteen joukkoon eikä kattilaan siten joudu kerrallaan suuria määriä puujätettä. Jätteenpolttoasetuksen vaatimukset Jätteenpolton vaatimukset, sekä tavanomaisen jätteen että ongelmajätteen poltolle, on säädetty jätteenpolttoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus 362/2003). Vaatimukset ovat pääosin samat riippumatta siitä, poltetaanko tavanomaista jätettä vai ongelmajätettä. Suurin ero eri jätelaatujen polton välillä on polttolämpötilassa. Tavanomaisen jätteen ja sellaisen ongelmajätteen, joka sisältää klooria vähemmän kuin prosentin, polttolämpötilan on oltava 850 ºC. Tällaisia polttolaitoksia kutsutaan yleensä tavanomaisiksi jätteenpolttolaitoksiksi. Jos poltetaan ongelmajätteitä, joiden klooripitoisuus on yli prosentin, polttolämpötila on ºC. Tällaisissa laitoksissa poltetaan yleensä pelkästään ongelmajätteitä ja näitä kutsutaan usein ongelmajätteenpolttolaitoksiksi. Jätteenpolttoasetuksessa käytetään jätteen ominaisuuksista riippumatta ainoastaan termiä polttolaitos. Jätteenpolttoasetus asettaa tiukat päästörajat jätteenpoltossa syntyville epäpuhtauksille. Päästöraja-arvot ovat aina samat riippumatta poltettavan jätteen laadusta ja ominaisuuksista. Jätevoimalan ympäristölupapäätöksessä annetut jätteenpolttoasetuksen mukaiset päästörajat pätevät siten tilanteessa, jossa jätevoimalassa poltettaisiin ongelmajätteitä yhdyskuntajätteen joukossa. Useimmat jätteenpolttoasetuksen päästöraja-arvoista ovat hetkellisiä (vuorokausi- ja puolen tunnin) raja-arvoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jätevoimala suunnitellaan ja rakennetaan siten, että savukaasun epäpuhtauksien pitoisuudet eivät ylitä missään tilanteessa näitä raja-arvoja. Tämän vuoksi jätevoimalan normaalin toimintatason päästöt on pidettävä huomattavasti raja-arvoja pienempinä, jotta raja-arvot eivät ylity päästöjen vaihdellessa normaalilla vaihteluvälillä.

13 11/146 Jätevoimalan savukaasunpuhdistusjärjestelmä suunnitellaan lainsäädännön edellyttämää tasoa tehokkaammaksi. Savukaasunpuhdistus mitoitetaan siten, että jätteenpolttoasetuksen asettamat päästörajat alitetaan keskimäärin noin 30 %:lla, elohopean kohdalla noin 50 %:lla. Tehokas savukaasunpuhdistusjärjestelmä takaa, että laitoksen päästörajat eivät ylity, vaikka jätepolttoaineen laatu vaihtelee ja ajoittain mukana on joko erilliskerättyjä tai yhdyskuntajätteen joukossa esiintyviä ongelmajätteitä. Ongelmajätteen poltossa syntyvät tuhkat ja niiden käsittely Joidenkin ongelmajäte-erien, lähinnä painekyllästetyn puun, poltto voi aiheuttaa muutoksia tuhkan laatuun ja sen myötä hyötykäyttömahdollisuuksiin. Painekyllästetyn puun sisältämästä arseenista suurin osa jää poltossa sähkösuodattimelta kerättävään tuhkaan. Jonkin verran arseenia päätyy myös pohjatuhkaan ja savukaasunpuhdistuksen jälkeen kerättävään tuhkaan. Tuhkan määrään ongelmajätteiden poltolla ei ole merkittävää vaikutusta. Jätevoimalan tuhkan kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja haitallisuus ympäristölle selvitetään ennen kuin niiden käsittely- tai hyödyntämistavoista päätetään. Ne tuhkajakeet, jotka täyttävät tuhkan hyötykäyttöä koskevat ympäristövaatimukset, voidaan hyödyntää esimerkiksi kaatopaikkarakenteissa, täyttömaissa, kenttä- ja tierakenteissa tai meluvalleissa. Ongelmajätteiksi luokiteltavat jätteet sijoitetaan Ämmässuon kaatopaikalle sellaiselle alueelle, jonka pohja- ja pintarakenteet täyttävät kaatopaikkamääräyksissä ongelmajätteen kaatopaikalla asetetut vaatimukset. Ongelmajätteen poltto verrattuna tavanomaisen jätteen polttoon Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto eroista toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon välillä (Taulukko 2). Taulukko 2. Toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon vertailu. Nollavaihtoehto Toteutusvaihtoehto Jätevoimalan toimintaperiaate Jätevoimala koostuu kahdesta arinamallisesta jätteenpolttokattilasta ja yhdestä kaasuturbiinista. - Sairaalajätteet ja muut tartuntavaaralliset jätteet syötetään omaa linjaansa pitkin polttoon toiseen jätteenpolttokattilaan. Jätevoimalan vuotuinen polttokapasiteetti Jätevoimalan energiantuotanto Jätevoimalan päästöt ilmaan ja savukaasujen puhdistus Jätevoimalassa syntyvät jätteet Laitoksen kokonaispolttoaineteho on 193 MW ja vuotuinen polttokapasiteetti tonnia jätettä, josta pääosa on syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Sähkö 525 GWh, kaukolämpö 740 GWh Jätevoimalan päästötasot ovat jätteenpolttoasetuksen mukaiset. Jätteenpolttolinjoille on identtiset savukaasupuhdistusjärjestelmät. Järjestelmässä ei synny jätevesiä. Suurimmat jätevoimalassa syntyvät jäte-erät ovat palamisessa syntyvät tuhkat ja kuonat. Niistä voidaan hyötykäyttää suurin osa esimerkiksi maanrakennusaineena.

14 12/146 Nollavaihtoehto Toteutusvaihtoehto - Joidenkin ongelmajäte-erien poltto voi aiheuttaa muutoksia tuhkan laatuun ja hyötykäyttömahdollisuuksiin. Jätepolttoaineen kuljetus, vastaanotto ja käsittely Pääosa jätteistä tuodaan pakkaavilla jäteautoilla. Saapuvat autot tunnistetaan ja punnitaan portilla. Punnitut autot ohjataan vastaanottohalliin, jossa jätelasti puretaan yhteen vastaanottokuiluun. Vastaanottokuilujen kautta jäte siirtyy jätebunkkeriin. - Jätteen tuottajan on pakattava ongelmajätteet ja tartuntavaaralliset jätteet huolellisesti kuljetusta ja käsittelyä kestäviin pakkauksiin. Ongelmajätteille on laadittava pakkauskohtaiset siirtoasiakirjat, jotka tarkistetaan vastaanotossa. Sairaalajätteet ja muut tartuntavaaralliset jätteet puretaan suljetuista konteista suoraan omalle vastaanottolinjalleen, josta ne johdetaan omalla kuljettimellaan suoraan polttoon. Jätevoimalan apuaineiden ja kemikaalien kulutus Jätevoimalan vesihuolto, jätevedet ja niiden käsittely Suurimmat apuaine- ja kemikaalierät ovat savukaasujen puhdistuksen kemikaalit sekä vara- ja tukipolttoaineena käytettävä kevyt polttoöljy. Jätevoimalan vuotuinen vedenkulutus on noin kuutiota. Jätevoimalassa muodostuvat jätevedet ovat pääasiassa prosessivesiä. Lisäksi muodostuu muun muassa lattioiden pesuvesiä ja saniteettivesiä. Jätevesiä muodostuu maksimissaan noin m 3 /a. Kaikki jätevoimalassa muodostuvat jätevedet sekä päällystetyn piha-alueen hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin. Tarvittaessa jätevesierä toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Jätevoimalan aiheuttama melu Paras käyttökelpoinen tekniikka Merkittävimpiä melulähteitä ovat puhaltimet ja raskas liikenne. Jätevoimalan suunnittelun ohjeena on, että laitoksen melu 100 metrin etäisyydellä kattilasalin keskeltä mitattuna ei saa ylittää päivällä arvoa 50 db(a) ja yöllä arvoa 45 db(a). Suunnittelu perustuu jätteenpolton parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. - Suunnittelussa huomioidaan lisäksi erilliskerätyn ongelmajätteen, sairaalajätteen ja eläinjätteen poltolle määritelty paras käyttökelpoinen tekniikka. Energiankäytön tehokkuus Jätevoimala on mitoitettu siten, että sen kapasiteetin käyttöaste on korkea, jolloin laitoksen hyötysuhde on mahdollisimman hyvä ja vuotuinen huipunkäyttöaika on mahdollisimman pitkä.

15 13/146 Nollavaihtoehto Toteutusvaihtoehto Jätevoimalassa poltettava jäte ja muut polttoaineet Jätevoimalassa poltetaan korkeintaan tonnia jätettä vuodessa. Maakaasua poltetaan kaasuturbiinissa noin 60,4 milj. m 3 vuodessa ja kevyttä polttoöljyä noin tonnia vuodessa. Jätekattiloissa poltetaan maakaasua noin 0,3 milj. m 3 vuodessa. - Jätevoimalassa poltetaan erilliskerättyjä ongelmajätteitä tonnia vuodessa. HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Arvioinnin lähtökohta ja tehdyt selvitykset Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste on asetettu merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Kansalaisten ja eri sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista on saatu tietoa mm. tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhteydessä. Arviointi on toteutettu siten, että toteutusvaihtoehdon eli ongelmajätteiden polton vaikutuksia on verrattu nollavaihtoehtoon eli jätevoimalaan, jossa poltetaan ainoastaan yhdyskuntajätteitä. Ympäristövaikutusten arvioinnin perustana on käytetty jätevoimalan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä ympäristölupahakemusta varten tehtyjen selvitysten tuloksia. Vuonna 2007 tehty jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointityö (Pöyry Energy Oy 2007) sisälsi useita mallinnuksia ja muita erillisselvityksiä, mm. jätevoimalan keskimääräisten savukaasupäästöjen sekä liikenteen päästöjen leviämismallinnus jätevoimalan ja sen liikenteen melumallinnus maisemavaikutuksia havainnollistavat valokuvasovitteet sosiaalisia vaikutuksia kartoittava asukaskysely. Ympäristölupahakemusta varten Vantaan Energia teetti YVA-selostuksesta annetussa lausunnossa edellytetyn maa- ja kallioperä- sekä pohjavesiselvityksen. Lisäksi laadittiin jätevoimalan leviämisselvitys, jossa mallinnettiin jätevoimalan maksimipäästöjen sekä suunnitteluperusteisten päästötasojen vaikutukset ilmanlaatuun. (Pöyry Energy Oy 2009) Tässä ympäristövaikutusten arviointityössä todettiin, että ongelmajätteiden poltto ei merkittävästi muuta jätevoimalan ympäristövaikutuksia ja että tehdyt erillisselvitykset ja mallinnukset ovat riittäviä tämän ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötiedoiksi eikä lisäselvityksiä ollut tarvetta tehdä. Seuraavassa on esitetty vaikutuskohtaisesti jätevoimalan ympäristövaikutukset aikaisempien selvitysten tulosten perusteella sekä ongelmajätteiden vaikutukset verrattuna jätevoimalan vaikutuksiin. Ongelmajätteiden polton vaikutusten lisäksi seuraavassa on esitetty jätevoimalan voimajohdon merkittävimmät ympäristövaikutukset.

16 14/146 Rakentamisen aikaiset vaikutukset Jätevoimalan rakentamisen aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat työkoneiden ja rakentamisen aiheuttama melu, tärinä ja pölyäminen sekä raskas liikenne. Näitä vaikutuksia esiintyy lähinnä rakennustöiden ensimmäisen vuoden aikana, jolloin louhinta ja louheen murskaus suoritetaan. Rakentamisen aikaisella melulla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta, joskin äänekkäistä työvaiheista voi ajoittain olla häiriötä lähimpien asuintalojen alueella. Rakennettavien alueiden läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita linnusto- tai muita luontokohteita, joita rakentamisen aikainen melu voisi häiritä. Työn aiheuttama pölyäminen on paikallista eikä vaikuta asukkaiden viihtyvyyteen tai arvokkaisiin luontokohteisiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ajoittuvat pääsääntöisesti päiväsaikaan. Uuden voimajohtolinjan rakentamisen arvioidaan kestävän noin puoli vuotta. Tarvittaessa pylväspaikoille tehdään tiet, jotka jälkeenpäin tasoitetaan maastoon. Rakennustöistä voi aiheutua tilapäistä haittaa liikenteelle ja lähiasukkaille. Ongelmajätteiden poltto ei edellytä jätevoimalaan sellaisia rakenteellisia tai teknisiä muutoksia, joilla olisi vaikutusta rakennustöihin ja rakennustöistä aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Ongelmajätteiden poltolla ei siten ole vaikutuksia jätevoimalan rakentamisen aikana. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset Jätevoimalan rakentaminen alueelle ei aiheuta voimassa olevien maakunta- ja yleiskaavojen muuttamistarpeita. Alueelle suunnitellun uuden katuyhteyden toteuttaminen edellyttää voimassa olevan asemakaavan muutosta. Suunnitteilla ja laadittavana olevissa maankäytön suunnitelmissa on huomioitu jätevoimalan rakentaminen ja toiminta. Jätevoimalan tarvitsemalle voimajohdolle ei ole merkitty varausta Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa. Ongelmajätteiden poltto ei muuta jätevoimalan sijaintia tai maankäyttötarvetta. Ongelmajätteiden poltolla ei siten ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset Jätevoimala ei merkittävästi muuta maiseman luonnetta, sillä hankealue ja sen lähiympäristö on nykyiselläänkin raskaiden teollisten toimintojen, liikenneväylien ja voimajohtojen hallitsemaa. Voimalan korkeat rakenteet muodostavat selkeästi erottuvan maamerkin. Jätevoimalan sijoituspaikan välittömällä vaikutusalueella ei ole maiseman ja/tai kulttuuriympäristön arvokohteita eikä jätevoimalasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia etäämpänä sijaitseviin arvokohteisiin. Hankkeen edellyttämät uudet tiejärjestelyt sijoittuvat nykyisten liikenneyhteyksien alueelle tai välittömästi niiden tuntumaan, jolloin niiden maisemavaikutukset ovat vähäiset. Hankkeeseen liittyvä uusi voimajohtoreitti toteutetaan Kehä III:n itäpuolella pääosin maakaapelina. Kehä III:n johto ylittää ilmajohtona sijoittuen nykyisten 400 kv voimajohtojen kupeeseen. Näkymät alueella muuttuvat jonkin verran ja voimajohtojen hallitsevuus maisemassa lisääntyy entisestään. Kokonaisuutena katsottuna uuden voimajohdon vaikutukset suhteessa maiseman nykytilaan ovat vähäiset.

17 15/146 Ongelmajätteiden poltto ei muuta laitoksen ulkoisia rakenteita verrattuna tavanomaisen jätettä polttavaan jätevoimalaan. Voimalaitoksen maisemavaikutukset ovat siten samat prosessista riippumatta. Kuljetukset ja liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset Jätevoimalan kuljetukset lisäävät liikennettä erityisesti Kehä III:lla ja Porvoontiellä Helsingin suuntaan. Kuljetusten vaikutus Kehä III:n keskimääräiseen arkivuorokausiliikenteeseen on hyvin vähäinen (alle 1 %). Jätevoimalan kuljetusten osuus Kehä III:n ja Porvoon väylän kokonaisliikennemääristä on muutaman prosentin ja Vuosaaren satamatiellä noin viisi prosenttia. Jätevoimalan liikenteen osuus raskaasta liikenteestä näillä teillä on korkeimmillaan Porvoonväylällä noin 10 prosenttia. Jätevoimalan kuljetuksista johtuva liikennemäärien kasvu on niin vähäistä, ettei sillä arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia muuhun liikenteeseen tai kuljetusten käyttämien teiden ympäristöön. Mahdollinen ongelmajätteen poltto korvaisi vastaavan määrän tavanomaista jätettä. Eli noin tonnia yhdyskuntajätettä jäisi kuljettamatta jätevoimalalle. Kuljetusmäärältään tämä määrä vastaa noin 600 sekajätekuljetusta vuodessa jätevoimalalle. Vastaavasti jätevoimalalle kuljetettaisiin tonnia jätepuuta ja tonnia sairaalajätteitä. Tämän määrän kuljettaminen tarkoittaisi vajaata 400 kuljetusta vuodessa. Ongelmajätteiden poltto siis mahdollisesti vähentäisi hieman jätevoimalan polttoainekuljetuksia. Laskentaan liittyy kuitenkin epävarmuuksia, kuten kuljetusvälineiden kapasiteetti ja täyttöaste. Voidaan kuitenkin arvioida, että ongelmajätteiden poltto ei merkittävästi lisää jätevoimalan kuljetuksia. Näin ollen ongelmajätteiden poltolla ei ole vaikutuksia liikenneturvallisuuteen tai liikenteen sujuvuuteen. Hanke ei myöskään aiheuta liikennejärjestelmän parantamis- ja kehittämistarpeita. Ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset Savukaasupäästöt YTV:n jätevoimala-yvassa jätevoimalan savukaasupäästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioitiin Ilmatieteen laitoksella teetetyn leviämisselvityksen perusteella. Toisen kerran päästöt mallinnettiin jätevoimalan ympäristölupahakemusvaiheessa. Mallinnuksen lähtötietoina käytettiin jätteenpolttoasetuksen päästöille asettamia raja-arvoja sekä jätevoimalan teknisessä suunnittelussa käytettäviä raja-arvoja, jotka ovat noin 30 % jätteenpolttoasetuksen raja-arvoja alhaisemmat (Pöyry Energy Oy 2007, Pöyry Energy Oy 2009). Jätteenpolttoasetuksen raja-arvojen mukaan lasketut päästöt ovat teoreettiset maksimipäästöt, jonka alle päästöt todellisuudessa aina selvästi jäävät. Tämä johtuu siitä, että jätteenpolttoasetuksen hetkellisten päästörajojen noudattamiseksi laitoksen keskimääräisten päästötasojen on oltava selvästi raja-arvoja alhaisemmat, jotta ylityksiä ei tapahdu päästöjen luonnollisen vaihtelun vuoksi. Jätteenpolttoasetuksen päästöraja-arvot ovat samat riippumatta siitä, millaisia jätteitä poltetaan. Ongelmajätteitä poltettaessa jätevoimalan suurimmat sallitut päästöt ovat siis samansuuruiset kuin poltettaessa pelkkää yhdyskuntajätettä. Mallinnetut maksimipäästöt pätevät siis myös tilanteelle, jossa jätevoimalassa poltettaisiin ongelmajätteitä tavanomaisen jätteen lisäksi.

18 16/146 Molempien selvitysten mukaan jätevoimalan päästöjen aiheuttamat ulkoilman epäpuhtauksien pitoisuudet jäävät pieniksi ja alittavat selvästi ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Suunnittelu-perusteisilla päästöraja-arvoilla mallinnetut pitoisuudet ovat noin % jätteenpolttoasetuksen mukaisilla raja-arvoilla lasketuista pitoisuuksista eli pitoisuudet alittavat ilmanlaatuvaatimukset vieläkin selvemmin. Suurimmat mallinnetut rikkidioksidi-, typpidioksidi ja hiukkaspitoisuudet jäävät kaikki alle kolmeen prosenttiin vastaavista ohjearvoista (Kuva 3, Kuva 4 ja Kuva 5). 120 % 100 % Ohje- tai raja-arvo SO 2 Jätteenpolttoasetuksen päästörajat Suunnitteluperusteiset päästörajat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2,8 % 1,6 % 1,8 % 1,4 % 0,8 % 0,6 % 1,5 % 1,0 % 1,3 % vuorokausi tunti vuosi vuorokausi tunti OHJEARVO RAJA-ARVO Kuva 3. Leviämismallilla laskettujen Långmossebergenin jätevoimalan päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien rikkidioksidipitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohjeja raja-arvoihin.

19 17/ % 100 % Ohje- tai raja-arvo NO 2 Jätteenpolttoasetuksen päästörajat Suunnitteluperusteiset päästörajat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1,7 % 1,3 % 1,5 % 1,1 % 0,4 % 0,3 % 1,1 % 0,6 % vuorokausi tunti vuosi tunti OHJEARVO RAJA-ARVO Kuva 4. Leviämismallilla laskettujen Långmossebergenin jätevoimalan päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien typpidioksidipitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohjeja raja-arvoihin. 120 % 100 % Ohje- tai raja-arvo PM Jätteenpolttoasetuksen päästörajat Suunnitteluperusteiset päästörajat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0,63 % 0,37 % 0,08 % 0,06 % 0,13 % 0,09 % 0,24 % 0,17 % vuorokausi vuosi (PM10) vuosi (PM2,5) vuorokausi OHJEARVO RAJA-ARVO Kuva 5. Leviämismallilla laskettujen Långmossebergenin jätevoimalan päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien hiukkaspitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

20 18/146 Kuljetusten päästöt Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenissä vähentää kuljetusten päästöjä verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa näiden jätteiden kuljetusetäisyydet ovat pidempiä. Päästömäärät ovat molemmissa tilanteissa melko vähäisiä eikä niillä kummassakaan vaihtoehdossa ole merkittäviä ilmanlaatuvaikutuksia. Kun tarkastellaan erityisesti Långmossebergenin alueen jätevoimalalle suuntautuvan liikenteen päästöjä, voidaan ongelmajätteiden polton tapauksessa kuljetusten päästöjen olettaa olevan melko samansuuruiset kuin ilman ongelmajätteiden polttoa. Näin ollen ongelmajätteitä polttavan jätevoimalan kuljetusten ilmanlaatuvaikutuksia voidaan arvioida YTV:n YVA-selostusta varten tehdyn kuljetusten leviämismallinnuksen perusteella (YTV 2007). Mallinnuksen mukaan jätevoimalan kuljetusten vaikutukset ilmanlaatuun vilkkaasti liikennöidyillä ulosmenoväylillä ja kehäteillä jäävät vähäisiksi johtuen runsaasta muusta liikenteestä. Jätevoimalan kuljetusten aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet alittavat selvästi ilmanlaadun raja- ja ohjearvot. Oheisessa kuvassa on vasemmalla esitetty jätevoimalan kuljetusten aiheuttama typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus ja oikealla nykyisen liikenteen vastaava pitoisuus (Kuva 6). Kuva 6. Jätevoimalan kuljetusten aiheuttama typpidioksidin korkein vuosikeskiarvo ( g/m 3 ) (vasemmanpuoleinen kuva) sekä nykyisen liikenteen aiheuttaman vastaava pitoisuus (oikeanpuoleinen kuva).

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yhteenveto Syyskuu 2013 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9222

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot