VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa"

Transkriptio

1 52K VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus

2 COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management Consulting Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 1/146 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Arviointiselostus on nähtävillä seuraavissa paikoissa: Länsimäen kirjasto Suunnistajankuja 2, Vantaa Vantaan kaupunki, Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, Vantaa Vantaan kaupungin kaavoitus ja kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelupiste Kielotie 28 Vantaa Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Ympäristöpäällikkö Hannu Laine puh Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yhteyshenkilö ylitarkastaja Pirkko Kekoni puh YVA-konsultti: Pöyry Management Consulting Oy YVA-projektipäällikkö Minna Jokinen puh

4 2/146 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 5 SAMMANDRAG KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET JOHDANTO HANKE JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS HANKKEESTA VASTAAVA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT HANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE JA TOTEUTUSAIKATAULU SIJAINTI JA MAANKÄYTTÖTARVE KARSITUT VAIHTOEHDOT HANKKEEN LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN YVA-MENETTELYN TARVE JA TAVOITE YVA-MENETTELYN PÄÄVAIHEET YVA-MENETTELYN AIKATAULU TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN Ohjausryhmätyöskentely Yleisötilaisuudet arviointiohjelmavaiheen aikana Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta Arviointiohjelman nähtävilläolo Arviointiselostuksen nähtävilläolo Muu tiedotus OSALLISTUMISEN JA VUOROPUHELUN VAIKUTUKSET HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS JÄTEVOIMALAN TOIMINTAPERIAATE ONGELMAJÄTTEIDEN KUVAUS ONGELMAJÄTTEEN POLTTO JÄTEVOIMALASSA Jätteenpolttoasetuksen vaatimukset Painekyllästytetyn puun polton erityiskysymykset Ongelmajätteen polton savukaasupäästöt ja niiden puhdistus jätevoimalassa Ongelmajätteen poltossa syntyvät tuhkat ja niiden käsittely Ongelmajätteen poltto verrattuna tavanomaisen jätteen polttoon HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET KAAVOITUS RAKENNUS- JA LENTOESTELUPA YMPÄRISTÖLUPA PÄÄSTÖLUPA JA PÄÄSTÖOIKEUDET MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET HANKKEEN SUHDE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN... 80

5 3/146 7 YMPÄRISTÖN NYKYTILA, ARVIOIDUT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TEHDYT SELVITYKSET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Vaikutukset YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Nykytila Vaikutukset MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Maiseman nykytila Vaikutukset KULJETUKSET JA LIIKENTEESEEN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Liikenteen nykytila Voimalaitoksen vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen PÄÄSTÖT ILMAAN JA ILMANLAATUUN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Ilmanlaadun nykytila Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot Savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun Ongelmajätteiden kuljetusten päästöt Kuljetusten päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Jätevoimalan savukaasu- ja liikennepäästöille altistuminen Hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin TUHKAN JA MUIDEN JÄTTEIDEN SEKÄ NÄIDEN KÄSITTELYN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointimenetelmät Tuhkan ja muiden jätteiden sekä näiden käsittelyn vaikutukset MELUVAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Melun nykytila ja hankkeen vaikutukset melutasoon Hankkeen vaikutukset melutasoon IHMISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Långmossebergenin alueen sijainti suhteessa asutukseen ja herkkiin kohteisiin Hankkeen terveysvaikutukset Vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen Vaikutukset työllisyyteen KASVILLISUUTEEN, ELÄIMIIN JA SUOJELUKOHTEISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Nykytila Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ POHJAVESIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Nykytila Vaikutukset VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointimenetelmät Vesistöjen nykytila Voimalaitoksen vaikutukset vesistöihin ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN VAIKUTUKSET Arviointimenetelmät Voimalaitoksen onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset LAITOKSEN TOIMINNAN LOPETTAMISEN VAIKUTUKSET NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI

6 4/ YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISISTÄ VAIKUTUKSISTA JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU HANKKEEN JA VAIHTOEHTOJEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET JA NIIDEN MERKITYS HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA LIEVENTÄMINEN RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET POLTTOAINEIDEN KÄSITTELY PALAMISOLOSUHTEET SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET JÄTEVESIEN VAIKUTUKSET TUHKIEN KÄSITTELY MELUVAIKUTUKSET KEMIKAALIEN KULJETUSTEN, KÄYTÖN JA VARASTOINNIN VAIKUTUKSET LIIKENTEEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA SEURANNAN PERIAATTEET KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU Jätteenpoltto Kaasuturbiini Päästömittausten ja -laskentojen laadunvarmennus Hälytysrajat ja mittalaitteiden käytettävyys Päästöraja-arvojen noudattaminen VESISTÖÖN JOHDETTAVIEN PÄÄSTÖJEN TARKKAILU JÄTEKIRJANPITO JA JÄTTEIDEN LAADUN SEURANTA POHJAVESITARKKAILU ILMANLAADUN JA PÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU TARKKAILUTIEDON HALLINTA JA RAPORTOINTI Tarkkailun vuosiraportointi Muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN SEURANTA LÄHDELUETTELO Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos, Lupanro 48/MML/11 ja Vantaan kaupungin mittausosasto.

7 5/146 TIIVISTELMÄ HANKE JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Hankkeen tausta ja tarkoitus Jätevoimalahanke liittyy sekä Vantaan Energian energiantuotantokapasiteetin ylläpitoon ja kasvattamiseen että pääkaupunkiseudun jätehuollon järjestämiseen. YTV (nykyisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY) päätti vuonna 2006 energiahyödyntämiseen perustuvasta jätteenkäsittelystä ja käynnisti vuonna 2007 jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) (Pöyry Energy Oy 2007). YTV:n YVAssa arvioitiin syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen polttoa neljällä sijoituspaikalla. YVA-menettely päättyi helmikuussa 2008, kun yhteysviranomaisena toiminut Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta. YTV käynnisti keväällä 2007 jätevoimalan hankintamenettelyn ja valitsi joulukuussa 2008 Vantaan Energian jätevoimalan toteuttajaksi tarjouskilpailun perusteella. Vantaan Energia jätti jätevoimalan ympäristölupahakemuksen Uudenmaan ympäristökeskukselle toukokuussa 2009 ja sai lupapäätöksen joulukuussa Ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeudelle. Ympäristölupapäätöksen mukaan jätevoimalassa ei saa polttaa erilliskerättyjä ongelmajätteitä, koska niiden poltto ei sisältynyt YTV:n YVA-menettelyyn. Tästä syystä Vantaan Energia on käynnistänyt ongelmajätteiden polttoa koskevan YVA-menettelyn selvittääkseen ongelmajätteiden poltosta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden ongelmajätteet viedään seudun ulkopuolelle käsiteltäväksi esimerkiksi Ekokem Oy:n Riihimäen ongelmajätteiden polttolaitokseen. Hankkeen tarkoituksena on vähentää sellaisten ongelmajätteiksi luokiteltujen jätteiden kuljetusetäisyyksiä, joiden polttaminen jätevoimalassa on turvallista. Arvioitavat vaihtoehdot Tässä YVA-menettelyssä on arvioitu ongelmajätteiden polttoa tavanomaisen jätteen joukossa Långmossebergenin jätevoimalassa. Ongelmajätteiden poltto ei kasvata jätevoimalan ympäristöluvassa määrättyä tonnin vuotuista enimmäisjätemäärää. Jätevoimalan keskimääräinen vuotuinen jätemäärä on arviolta tonnia vuodessa riippumatta siitä, poltetaanko ongelmajätteitä muun jätteen joukossa. Toteutusvaihtoehdossa jätevoimalassa poltetaan erilliskerättyjä ongelmajätteitä yhteensä noin tonnia vuodessa, joka vastaa noin kahta prosenttia kokonaisjätemäärästä. Poltettavia ongelmajätteitä ovat: sairaalajätteet noin tonnia vuodessa puujätteet noin tonnia vuodessa. Lisäksi jätevoimalassa poltetaan omalla laitosalueella kunnossapito- ja huoltotöissä syntyviä öljyisiä jätteitä noin 100 tonnia vuodessa. Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa jätevoimalassa poltetaan ainoastaan ympäristölupapäätöksen mukaista syntypaikkalajiteltua sekajätettä enintään

8 6/146 tonnia vuodessa. Erilliskerättyjen ongelmajätteiden käsittely toteutetaan kuten nykytilanteessa. Hankkeen suunnitteluvaihe ja toteutusaikataulu Jätevoimalan päälaitehankinnat tehdään vuoden 2011 aikana. Rakennustyöt aloitetaan sen jälkeen, kun jätevoimalalle on saatu rakennuslupa, eli aikaisintaan vuoden 2011 loppupuolella. Jätevoimala on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 lopulla. Ongelmajätteiden polttoa varten on jätevoimalan ympäristölupaan haettava muutos. Lupamuutos voidaan hakea aikaisintaan tämän YVA-prosessin päätyttyä syksyllä Jätevoimalan teknisessä suunnittelussa ja päälaitehankinnoissa otetaan huomioon ongelmajätteiden poltto. Sairaalajätteiden polttoa varten tarvittavalle linjalle jätetään tilavaraus jätevoimalan toisen polttolinjan yhteyteen ja linja toteutetaan, kun tarvittavat luvat on saatu. Sijainti ja maankäyttötarve Jätevoimalan sijaintipaikka on Vantaan Energian omistamalla tontilla ( ) Vantaan Långmossebergenissä Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä (Kuva 1. Jätevoimalan sijainti (vihreä ympyrä).). Ongelmajätteiden poltto laitoksella ei tuo muutoksia laitoksen sijoittumiseen tontilla eikä sen maankäyttötarpeeseen.

9 7/146 Kuva 1. Jätevoimalan sijainti (vihreä ympyrä). Jätevoimalaa varten rakennettava uusi katuyhteys sekä voimajohto on esitetty oheisella kartalla (Kuva 2). Kartalla näkyy myös suunniteltu kehä III:n eritasoliittymä, jota kautta jätevoimalan liikenne kulkisi liittymän valmistuttua.

10 8/146 Kuva 2. Jätevoimalan uusi katuyhteys ja voimajohto sekä suunniteltu eritasoliittymä. HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS Ongelmajätteiden kuvaus Puuperäistä ongelmajätteeksi luokiteltua jätettä ovat puun käsittelyssä ja suojauksessa syntyvät jätteet, levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet sekä rakennusja purkutoiminnassa syntyvät jätteet. Suurimman osan polttoon tulevasta puuperäisestä jätteestä arvioidaan olevan ns. kyllästettyä puuta. HSY:n ja Länsi-Uudenmaan alueelta tämä kyllästetty puu kerätään Tuulokseen kestopuun kierrätysterminaaliin käsiteltäväksi ja sieltä edelleen energiantuotantoon Suomeen ja ulkomaille. Kyllästyksellä estetään puun lahoaminen ja parannetaan säänkestävyyttä, ja siten pidennetään puutavaran käyttöikää. Suomessa suoja-aineina käytetään joko vesipohjaisia suolakyllästysaineita tai öljypohjaisia kyllästysaineita, kuten kreosoottiöljyä. Vuoteen 2004 saakka kyllästysaineena käytettiin yleensä arseenia, kromia ja kuparia sisältävää nk. CCA-kyllästysainetta. CCA-kyllästysaineessa on käytetystä valmisteesta riippuen keskimäärin 6 14 % kuparioksideja, % kromioksideja ja % arseenioksideja. CCA-kyllästysaineen sisältämä arseeni, kromi ja kupari ovat suurina pitoisuuksina ihmiselle ja ympäristölle haitallisia. (ÅF-Enprima Oy 2006) Kreosoottiöljy koostuu sadoista orgaanisista aineista, joista osa on todettu ympäristölle ja terveydelle vaarallisiksi. Suomessa kreosoottiöljyn pääasiallinen käyttökohde ovat olleet ratapölkyt, minkä lisäksi sitä on käytetty jonkin verran pylväiden kyllästyksessä.

11 9/146 Kreosoottiöljyllä kyllästetty puu on tumman ruskeaa ja sillä on tunnusomainen haju. Puun kyllästyksen lisäksi kreosoottiöljyä käytetään polttoaineena. Kreosoottiöljy ei kiinnity puuhun yhtä hyvin kuin suolakyllästysaineet. Kreosoottiöljyn pitoisuus käytöstä poistetussa puutavarassa on noin % puutavaran painosta. Kyllästysaineissa olevien yhdisteiden, lähinnä arseenin ja kromin haitallisuuden vuoksi puunkyllästysaineiden käyttöä on rajoitettu säädöksin. Arseenia sisältäviä puunsuojaaineita (CCA-kyllästeitä) ei enää saa käyttää puun kyllästämiseen. Arseeniyhdisteiden ja niillä käsitellyn puun käyttöä on rajoitettu EU:n kemikaaliasetuksessa (REACHasetus). Asetusta sovelletaan käytännössä vain uudelleen käytettävään puuhun. Rajoitukset on annettu arseenin aiheuttamien terveys- ja ympäristövaarojen ehkäisemiseksi. Viime vuosina uusien ympäristöystävällisempien kyllästysaineiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Tämä muutos heijastuu tulevaisuuden polttoaineisiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty CCA-puun poltto-ominaisuuksia kuiva-aineelle ilmoitettuna (Taulukko 1). Taulukko 1. Kyllästetyn puun (CCA-puun) polttoaineominaisuuksia kuiva-aineelle ilmoitettuna. (ÅF-Enprima Oy 2006) CCA-puu Tuhkapitoisuus, % 1 2 Haihtuvat aineet, % 80 Rikki, % 0,02 0,03 Typpi, % 0,1 0,2 Kloori, % 0,01 Hiili, % 50 Vety, % 6,2 Lämpöarvo, H u, MJ/kg 18,8 19,0 Kupari Cu, mg/kg Kromi, Cr, mg/kg Arseeni As, mg/kg Sairaalajätteet Sairaalajätteillä tarkoitetaan tässä YVA-selostuksessa ihmisten tai eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyviä ongelmajätteiksi luokiteltuja jätteitä, kuten tartuntavaaralliset jätteet, biologiset jätteet sekä viiltävät ja pistävät jätteet. Sairaalajätteet luokitellaan ongelmajätteiksi tartuntavaarallisuuden vuoksi eivätkä ne yleensä sisällä polton kannalta vaarallisia yhdisteitä. Tartuntavaarallisia jätteitä ovat tarttuvia tauteja sairastavien potilaiden hoidossa syntyvät jätteet sekä jätteet, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ihmisille tai eläimille. Biologisia jätteitä ovat mm. elimet, kudoskappaleet, leikkausjätteet, veriputket, tyhjiöveriputket, veriset sidetarvikkeet ja muut hoitotarvikkeet, bakteeriviljelmät ja koe-eläinjätteet. Viiltävää ja pistävää jätettä ovat kaikki neulat, ruiskut, veitset ja ohuet lasiampullit sekä peitinlasit. Sairaalajätteen tuhkapitoisuus on noin 20 % ja kosteus vaihtelee arviolta välillä %.

12 Kunnossapidon ja huoltotöiden öljyiset jätteet YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 10/146 Edellä mainittujen erilliskerättyjen jätteiden lisäksi jätevoimalassa voidaan polttaa muita erilliskerättyjä jätejakeita, kuten öljyisiä jätteitä tai muita jätevoimalaan polttoteknisesti soveltuvia jätteitä. Öljyiset jätteet ovat mm. jätevoimalaitoksessa syntyviä kunnossapitojätteitä, joita voidaan polttaa laitoksella ja vähentää tällä tavoin laitokselta pois kuljettavan jätteen määrää. Muussa tapauksessa kunnossapitojäte tulisi toimittaa Ekokemin jätteenpolttolaitokselle Riihimäelle. Kunnossapito- ja huoltotöiden jätteitä poltetaan korkeintaan 100 tonnia vuodessa. Ongelmajätteen poltto jätevoimalassa Jätevoimalan suunnittelussa on varauduttu ongelmajätteiden polttoon. Koska ongelmajätteiden määrä on vähäinen, ei niiden poltto edellytä merkittäviä teknisiä muutoksia esimerkiksi savukaasunpuhdistuslaitteistoon tai muuhun tekniikkaan, verrattuna sellaiseen jätevoimalaan, jossa poltettaisiin ainoastaan tavanomaisia jätteitä. Ongelmajätteiden osuus vuotuisesta polttoainemäärästä on noin kaksi prosenttia. Hetkellisesti ongelmajätteiden osuus kattilaan syötetystä jätteestä voi olla suurempi, enimmillään noin 10 prosenttia. Koska puu murskataan ennen polttoa, se sekoittuu tehokkaasti muun jätteen joukkoon eikä kattilaan siten joudu kerrallaan suuria määriä puujätettä. Jätteenpolttoasetuksen vaatimukset Jätteenpolton vaatimukset, sekä tavanomaisen jätteen että ongelmajätteen poltolle, on säädetty jätteenpolttoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus 362/2003). Vaatimukset ovat pääosin samat riippumatta siitä, poltetaanko tavanomaista jätettä vai ongelmajätettä. Suurin ero eri jätelaatujen polton välillä on polttolämpötilassa. Tavanomaisen jätteen ja sellaisen ongelmajätteen, joka sisältää klooria vähemmän kuin prosentin, polttolämpötilan on oltava 850 ºC. Tällaisia polttolaitoksia kutsutaan yleensä tavanomaisiksi jätteenpolttolaitoksiksi. Jos poltetaan ongelmajätteitä, joiden klooripitoisuus on yli prosentin, polttolämpötila on ºC. Tällaisissa laitoksissa poltetaan yleensä pelkästään ongelmajätteitä ja näitä kutsutaan usein ongelmajätteenpolttolaitoksiksi. Jätteenpolttoasetuksessa käytetään jätteen ominaisuuksista riippumatta ainoastaan termiä polttolaitos. Jätteenpolttoasetus asettaa tiukat päästörajat jätteenpoltossa syntyville epäpuhtauksille. Päästöraja-arvot ovat aina samat riippumatta poltettavan jätteen laadusta ja ominaisuuksista. Jätevoimalan ympäristölupapäätöksessä annetut jätteenpolttoasetuksen mukaiset päästörajat pätevät siten tilanteessa, jossa jätevoimalassa poltettaisiin ongelmajätteitä yhdyskuntajätteen joukossa. Useimmat jätteenpolttoasetuksen päästöraja-arvoista ovat hetkellisiä (vuorokausi- ja puolen tunnin) raja-arvoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jätevoimala suunnitellaan ja rakennetaan siten, että savukaasun epäpuhtauksien pitoisuudet eivät ylitä missään tilanteessa näitä raja-arvoja. Tämän vuoksi jätevoimalan normaalin toimintatason päästöt on pidettävä huomattavasti raja-arvoja pienempinä, jotta raja-arvot eivät ylity päästöjen vaihdellessa normaalilla vaihteluvälillä.

13 11/146 Jätevoimalan savukaasunpuhdistusjärjestelmä suunnitellaan lainsäädännön edellyttämää tasoa tehokkaammaksi. Savukaasunpuhdistus mitoitetaan siten, että jätteenpolttoasetuksen asettamat päästörajat alitetaan keskimäärin noin 30 %:lla, elohopean kohdalla noin 50 %:lla. Tehokas savukaasunpuhdistusjärjestelmä takaa, että laitoksen päästörajat eivät ylity, vaikka jätepolttoaineen laatu vaihtelee ja ajoittain mukana on joko erilliskerättyjä tai yhdyskuntajätteen joukossa esiintyviä ongelmajätteitä. Ongelmajätteen poltossa syntyvät tuhkat ja niiden käsittely Joidenkin ongelmajäte-erien, lähinnä painekyllästetyn puun, poltto voi aiheuttaa muutoksia tuhkan laatuun ja sen myötä hyötykäyttömahdollisuuksiin. Painekyllästetyn puun sisältämästä arseenista suurin osa jää poltossa sähkösuodattimelta kerättävään tuhkaan. Jonkin verran arseenia päätyy myös pohjatuhkaan ja savukaasunpuhdistuksen jälkeen kerättävään tuhkaan. Tuhkan määrään ongelmajätteiden poltolla ei ole merkittävää vaikutusta. Jätevoimalan tuhkan kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja haitallisuus ympäristölle selvitetään ennen kuin niiden käsittely- tai hyödyntämistavoista päätetään. Ne tuhkajakeet, jotka täyttävät tuhkan hyötykäyttöä koskevat ympäristövaatimukset, voidaan hyödyntää esimerkiksi kaatopaikkarakenteissa, täyttömaissa, kenttä- ja tierakenteissa tai meluvalleissa. Ongelmajätteiksi luokiteltavat jätteet sijoitetaan Ämmässuon kaatopaikalle sellaiselle alueelle, jonka pohja- ja pintarakenteet täyttävät kaatopaikkamääräyksissä ongelmajätteen kaatopaikalla asetetut vaatimukset. Ongelmajätteen poltto verrattuna tavanomaisen jätteen polttoon Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto eroista toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon välillä (Taulukko 2). Taulukko 2. Toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon vertailu. Nollavaihtoehto Toteutusvaihtoehto Jätevoimalan toimintaperiaate Jätevoimala koostuu kahdesta arinamallisesta jätteenpolttokattilasta ja yhdestä kaasuturbiinista. - Sairaalajätteet ja muut tartuntavaaralliset jätteet syötetään omaa linjaansa pitkin polttoon toiseen jätteenpolttokattilaan. Jätevoimalan vuotuinen polttokapasiteetti Jätevoimalan energiantuotanto Jätevoimalan päästöt ilmaan ja savukaasujen puhdistus Jätevoimalassa syntyvät jätteet Laitoksen kokonaispolttoaineteho on 193 MW ja vuotuinen polttokapasiteetti tonnia jätettä, josta pääosa on syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Sähkö 525 GWh, kaukolämpö 740 GWh Jätevoimalan päästötasot ovat jätteenpolttoasetuksen mukaiset. Jätteenpolttolinjoille on identtiset savukaasupuhdistusjärjestelmät. Järjestelmässä ei synny jätevesiä. Suurimmat jätevoimalassa syntyvät jäte-erät ovat palamisessa syntyvät tuhkat ja kuonat. Niistä voidaan hyötykäyttää suurin osa esimerkiksi maanrakennusaineena.

14 12/146 Nollavaihtoehto Toteutusvaihtoehto - Joidenkin ongelmajäte-erien poltto voi aiheuttaa muutoksia tuhkan laatuun ja hyötykäyttömahdollisuuksiin. Jätepolttoaineen kuljetus, vastaanotto ja käsittely Pääosa jätteistä tuodaan pakkaavilla jäteautoilla. Saapuvat autot tunnistetaan ja punnitaan portilla. Punnitut autot ohjataan vastaanottohalliin, jossa jätelasti puretaan yhteen vastaanottokuiluun. Vastaanottokuilujen kautta jäte siirtyy jätebunkkeriin. - Jätteen tuottajan on pakattava ongelmajätteet ja tartuntavaaralliset jätteet huolellisesti kuljetusta ja käsittelyä kestäviin pakkauksiin. Ongelmajätteille on laadittava pakkauskohtaiset siirtoasiakirjat, jotka tarkistetaan vastaanotossa. Sairaalajätteet ja muut tartuntavaaralliset jätteet puretaan suljetuista konteista suoraan omalle vastaanottolinjalleen, josta ne johdetaan omalla kuljettimellaan suoraan polttoon. Jätevoimalan apuaineiden ja kemikaalien kulutus Jätevoimalan vesihuolto, jätevedet ja niiden käsittely Suurimmat apuaine- ja kemikaalierät ovat savukaasujen puhdistuksen kemikaalit sekä vara- ja tukipolttoaineena käytettävä kevyt polttoöljy. Jätevoimalan vuotuinen vedenkulutus on noin kuutiota. Jätevoimalassa muodostuvat jätevedet ovat pääasiassa prosessivesiä. Lisäksi muodostuu muun muassa lattioiden pesuvesiä ja saniteettivesiä. Jätevesiä muodostuu maksimissaan noin m 3 /a. Kaikki jätevoimalassa muodostuvat jätevedet sekä päällystetyn piha-alueen hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin. Tarvittaessa jätevesierä toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Jätevoimalan aiheuttama melu Paras käyttökelpoinen tekniikka Merkittävimpiä melulähteitä ovat puhaltimet ja raskas liikenne. Jätevoimalan suunnittelun ohjeena on, että laitoksen melu 100 metrin etäisyydellä kattilasalin keskeltä mitattuna ei saa ylittää päivällä arvoa 50 db(a) ja yöllä arvoa 45 db(a). Suunnittelu perustuu jätteenpolton parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. - Suunnittelussa huomioidaan lisäksi erilliskerätyn ongelmajätteen, sairaalajätteen ja eläinjätteen poltolle määritelty paras käyttökelpoinen tekniikka. Energiankäytön tehokkuus Jätevoimala on mitoitettu siten, että sen kapasiteetin käyttöaste on korkea, jolloin laitoksen hyötysuhde on mahdollisimman hyvä ja vuotuinen huipunkäyttöaika on mahdollisimman pitkä.

15 13/146 Nollavaihtoehto Toteutusvaihtoehto Jätevoimalassa poltettava jäte ja muut polttoaineet Jätevoimalassa poltetaan korkeintaan tonnia jätettä vuodessa. Maakaasua poltetaan kaasuturbiinissa noin 60,4 milj. m 3 vuodessa ja kevyttä polttoöljyä noin tonnia vuodessa. Jätekattiloissa poltetaan maakaasua noin 0,3 milj. m 3 vuodessa. - Jätevoimalassa poltetaan erilliskerättyjä ongelmajätteitä tonnia vuodessa. HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Arvioinnin lähtökohta ja tehdyt selvitykset Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste on asetettu merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Kansalaisten ja eri sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista on saatu tietoa mm. tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhteydessä. Arviointi on toteutettu siten, että toteutusvaihtoehdon eli ongelmajätteiden polton vaikutuksia on verrattu nollavaihtoehtoon eli jätevoimalaan, jossa poltetaan ainoastaan yhdyskuntajätteitä. Ympäristövaikutusten arvioinnin perustana on käytetty jätevoimalan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä ympäristölupahakemusta varten tehtyjen selvitysten tuloksia. Vuonna 2007 tehty jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointityö (Pöyry Energy Oy 2007) sisälsi useita mallinnuksia ja muita erillisselvityksiä, mm. jätevoimalan keskimääräisten savukaasupäästöjen sekä liikenteen päästöjen leviämismallinnus jätevoimalan ja sen liikenteen melumallinnus maisemavaikutuksia havainnollistavat valokuvasovitteet sosiaalisia vaikutuksia kartoittava asukaskysely. Ympäristölupahakemusta varten Vantaan Energia teetti YVA-selostuksesta annetussa lausunnossa edellytetyn maa- ja kallioperä- sekä pohjavesiselvityksen. Lisäksi laadittiin jätevoimalan leviämisselvitys, jossa mallinnettiin jätevoimalan maksimipäästöjen sekä suunnitteluperusteisten päästötasojen vaikutukset ilmanlaatuun. (Pöyry Energy Oy 2009) Tässä ympäristövaikutusten arviointityössä todettiin, että ongelmajätteiden poltto ei merkittävästi muuta jätevoimalan ympäristövaikutuksia ja että tehdyt erillisselvitykset ja mallinnukset ovat riittäviä tämän ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötiedoiksi eikä lisäselvityksiä ollut tarvetta tehdä. Seuraavassa on esitetty vaikutuskohtaisesti jätevoimalan ympäristövaikutukset aikaisempien selvitysten tulosten perusteella sekä ongelmajätteiden vaikutukset verrattuna jätevoimalan vaikutuksiin. Ongelmajätteiden polton vaikutusten lisäksi seuraavassa on esitetty jätevoimalan voimajohdon merkittävimmät ympäristövaikutukset.

16 14/146 Rakentamisen aikaiset vaikutukset Jätevoimalan rakentamisen aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat työkoneiden ja rakentamisen aiheuttama melu, tärinä ja pölyäminen sekä raskas liikenne. Näitä vaikutuksia esiintyy lähinnä rakennustöiden ensimmäisen vuoden aikana, jolloin louhinta ja louheen murskaus suoritetaan. Rakentamisen aikaisella melulla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta, joskin äänekkäistä työvaiheista voi ajoittain olla häiriötä lähimpien asuintalojen alueella. Rakennettavien alueiden läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita linnusto- tai muita luontokohteita, joita rakentamisen aikainen melu voisi häiritä. Työn aiheuttama pölyäminen on paikallista eikä vaikuta asukkaiden viihtyvyyteen tai arvokkaisiin luontokohteisiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ajoittuvat pääsääntöisesti päiväsaikaan. Uuden voimajohtolinjan rakentamisen arvioidaan kestävän noin puoli vuotta. Tarvittaessa pylväspaikoille tehdään tiet, jotka jälkeenpäin tasoitetaan maastoon. Rakennustöistä voi aiheutua tilapäistä haittaa liikenteelle ja lähiasukkaille. Ongelmajätteiden poltto ei edellytä jätevoimalaan sellaisia rakenteellisia tai teknisiä muutoksia, joilla olisi vaikutusta rakennustöihin ja rakennustöistä aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Ongelmajätteiden poltolla ei siten ole vaikutuksia jätevoimalan rakentamisen aikana. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset Jätevoimalan rakentaminen alueelle ei aiheuta voimassa olevien maakunta- ja yleiskaavojen muuttamistarpeita. Alueelle suunnitellun uuden katuyhteyden toteuttaminen edellyttää voimassa olevan asemakaavan muutosta. Suunnitteilla ja laadittavana olevissa maankäytön suunnitelmissa on huomioitu jätevoimalan rakentaminen ja toiminta. Jätevoimalan tarvitsemalle voimajohdolle ei ole merkitty varausta Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa. Ongelmajätteiden poltto ei muuta jätevoimalan sijaintia tai maankäyttötarvetta. Ongelmajätteiden poltolla ei siten ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset Jätevoimala ei merkittävästi muuta maiseman luonnetta, sillä hankealue ja sen lähiympäristö on nykyiselläänkin raskaiden teollisten toimintojen, liikenneväylien ja voimajohtojen hallitsemaa. Voimalan korkeat rakenteet muodostavat selkeästi erottuvan maamerkin. Jätevoimalan sijoituspaikan välittömällä vaikutusalueella ei ole maiseman ja/tai kulttuuriympäristön arvokohteita eikä jätevoimalasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia etäämpänä sijaitseviin arvokohteisiin. Hankkeen edellyttämät uudet tiejärjestelyt sijoittuvat nykyisten liikenneyhteyksien alueelle tai välittömästi niiden tuntumaan, jolloin niiden maisemavaikutukset ovat vähäiset. Hankkeeseen liittyvä uusi voimajohtoreitti toteutetaan Kehä III:n itäpuolella pääosin maakaapelina. Kehä III:n johto ylittää ilmajohtona sijoittuen nykyisten 400 kv voimajohtojen kupeeseen. Näkymät alueella muuttuvat jonkin verran ja voimajohtojen hallitsevuus maisemassa lisääntyy entisestään. Kokonaisuutena katsottuna uuden voimajohdon vaikutukset suhteessa maiseman nykytilaan ovat vähäiset.

17 15/146 Ongelmajätteiden poltto ei muuta laitoksen ulkoisia rakenteita verrattuna tavanomaisen jätettä polttavaan jätevoimalaan. Voimalaitoksen maisemavaikutukset ovat siten samat prosessista riippumatta. Kuljetukset ja liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset Jätevoimalan kuljetukset lisäävät liikennettä erityisesti Kehä III:lla ja Porvoontiellä Helsingin suuntaan. Kuljetusten vaikutus Kehä III:n keskimääräiseen arkivuorokausiliikenteeseen on hyvin vähäinen (alle 1 %). Jätevoimalan kuljetusten osuus Kehä III:n ja Porvoon väylän kokonaisliikennemääristä on muutaman prosentin ja Vuosaaren satamatiellä noin viisi prosenttia. Jätevoimalan liikenteen osuus raskaasta liikenteestä näillä teillä on korkeimmillaan Porvoonväylällä noin 10 prosenttia. Jätevoimalan kuljetuksista johtuva liikennemäärien kasvu on niin vähäistä, ettei sillä arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia muuhun liikenteeseen tai kuljetusten käyttämien teiden ympäristöön. Mahdollinen ongelmajätteen poltto korvaisi vastaavan määrän tavanomaista jätettä. Eli noin tonnia yhdyskuntajätettä jäisi kuljettamatta jätevoimalalle. Kuljetusmäärältään tämä määrä vastaa noin 600 sekajätekuljetusta vuodessa jätevoimalalle. Vastaavasti jätevoimalalle kuljetettaisiin tonnia jätepuuta ja tonnia sairaalajätteitä. Tämän määrän kuljettaminen tarkoittaisi vajaata 400 kuljetusta vuodessa. Ongelmajätteiden poltto siis mahdollisesti vähentäisi hieman jätevoimalan polttoainekuljetuksia. Laskentaan liittyy kuitenkin epävarmuuksia, kuten kuljetusvälineiden kapasiteetti ja täyttöaste. Voidaan kuitenkin arvioida, että ongelmajätteiden poltto ei merkittävästi lisää jätevoimalan kuljetuksia. Näin ollen ongelmajätteiden poltolla ei ole vaikutuksia liikenneturvallisuuteen tai liikenteen sujuvuuteen. Hanke ei myöskään aiheuta liikennejärjestelmän parantamis- ja kehittämistarpeita. Ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset Savukaasupäästöt YTV:n jätevoimala-yvassa jätevoimalan savukaasupäästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioitiin Ilmatieteen laitoksella teetetyn leviämisselvityksen perusteella. Toisen kerran päästöt mallinnettiin jätevoimalan ympäristölupahakemusvaiheessa. Mallinnuksen lähtötietoina käytettiin jätteenpolttoasetuksen päästöille asettamia raja-arvoja sekä jätevoimalan teknisessä suunnittelussa käytettäviä raja-arvoja, jotka ovat noin 30 % jätteenpolttoasetuksen raja-arvoja alhaisemmat (Pöyry Energy Oy 2007, Pöyry Energy Oy 2009). Jätteenpolttoasetuksen raja-arvojen mukaan lasketut päästöt ovat teoreettiset maksimipäästöt, jonka alle päästöt todellisuudessa aina selvästi jäävät. Tämä johtuu siitä, että jätteenpolttoasetuksen hetkellisten päästörajojen noudattamiseksi laitoksen keskimääräisten päästötasojen on oltava selvästi raja-arvoja alhaisemmat, jotta ylityksiä ei tapahdu päästöjen luonnollisen vaihtelun vuoksi. Jätteenpolttoasetuksen päästöraja-arvot ovat samat riippumatta siitä, millaisia jätteitä poltetaan. Ongelmajätteitä poltettaessa jätevoimalan suurimmat sallitut päästöt ovat siis samansuuruiset kuin poltettaessa pelkkää yhdyskuntajätettä. Mallinnetut maksimipäästöt pätevät siis myös tilanteelle, jossa jätevoimalassa poltettaisiin ongelmajätteitä tavanomaisen jätteen lisäksi.

18 16/146 Molempien selvitysten mukaan jätevoimalan päästöjen aiheuttamat ulkoilman epäpuhtauksien pitoisuudet jäävät pieniksi ja alittavat selvästi ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Suunnittelu-perusteisilla päästöraja-arvoilla mallinnetut pitoisuudet ovat noin % jätteenpolttoasetuksen mukaisilla raja-arvoilla lasketuista pitoisuuksista eli pitoisuudet alittavat ilmanlaatuvaatimukset vieläkin selvemmin. Suurimmat mallinnetut rikkidioksidi-, typpidioksidi ja hiukkaspitoisuudet jäävät kaikki alle kolmeen prosenttiin vastaavista ohjearvoista (Kuva 3, Kuva 4 ja Kuva 5). 120 % 100 % Ohje- tai raja-arvo SO 2 Jätteenpolttoasetuksen päästörajat Suunnitteluperusteiset päästörajat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2,8 % 1,6 % 1,8 % 1,4 % 0,8 % 0,6 % 1,5 % 1,0 % 1,3 % vuorokausi tunti vuosi vuorokausi tunti OHJEARVO RAJA-ARVO Kuva 3. Leviämismallilla laskettujen Långmossebergenin jätevoimalan päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien rikkidioksidipitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohjeja raja-arvoihin.

19 17/ % 100 % Ohje- tai raja-arvo NO 2 Jätteenpolttoasetuksen päästörajat Suunnitteluperusteiset päästörajat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1,7 % 1,3 % 1,5 % 1,1 % 0,4 % 0,3 % 1,1 % 0,6 % vuorokausi tunti vuosi tunti OHJEARVO RAJA-ARVO Kuva 4. Leviämismallilla laskettujen Långmossebergenin jätevoimalan päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien typpidioksidipitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohjeja raja-arvoihin. 120 % 100 % Ohje- tai raja-arvo PM Jätteenpolttoasetuksen päästörajat Suunnitteluperusteiset päästörajat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0,63 % 0,37 % 0,08 % 0,06 % 0,13 % 0,09 % 0,24 % 0,17 % vuorokausi vuosi (PM10) vuosi (PM2,5) vuorokausi OHJEARVO RAJA-ARVO Kuva 5. Leviämismallilla laskettujen Långmossebergenin jätevoimalan päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien hiukkaspitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

20 18/146 Kuljetusten päästöt Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenissä vähentää kuljetusten päästöjä verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa näiden jätteiden kuljetusetäisyydet ovat pidempiä. Päästömäärät ovat molemmissa tilanteissa melko vähäisiä eikä niillä kummassakaan vaihtoehdossa ole merkittäviä ilmanlaatuvaikutuksia. Kun tarkastellaan erityisesti Långmossebergenin alueen jätevoimalalle suuntautuvan liikenteen päästöjä, voidaan ongelmajätteiden polton tapauksessa kuljetusten päästöjen olettaa olevan melko samansuuruiset kuin ilman ongelmajätteiden polttoa. Näin ollen ongelmajätteitä polttavan jätevoimalan kuljetusten ilmanlaatuvaikutuksia voidaan arvioida YTV:n YVA-selostusta varten tehdyn kuljetusten leviämismallinnuksen perusteella (YTV 2007). Mallinnuksen mukaan jätevoimalan kuljetusten vaikutukset ilmanlaatuun vilkkaasti liikennöidyillä ulosmenoväylillä ja kehäteillä jäävät vähäisiksi johtuen runsaasta muusta liikenteestä. Jätevoimalan kuljetusten aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet alittavat selvästi ilmanlaadun raja- ja ohjearvot. Oheisessa kuvassa on vasemmalla esitetty jätevoimalan kuljetusten aiheuttama typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus ja oikealla nykyisen liikenteen vastaava pitoisuus (Kuva 6). Kuva 6. Jätevoimalan kuljetusten aiheuttama typpidioksidin korkein vuosikeskiarvo ( g/m 3 ) (vasemmanpuoleinen kuva) sekä nykyisen liikenteen aiheuttaman vastaava pitoisuus (oikeanpuoleinen kuva).

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 16 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola

Lisätiedot

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 60K05686.07 YTV Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 3/(260) TIIVISTELMÄ Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Jätehuolto huolehtii Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 191 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.4.2013 : "Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

Maksu hankkeesta vastaavalle Maksuperusteet ovat lausunnon liitteenä.

Maksu hankkeesta vastaavalle Maksuperusteet ovat lausunnon liitteenä. Lausunto UUDELY/59/07.04/2010 07.04.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa Viite Arviointiohjelma 15.12.2010 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, ONGELMAJÄTTEIDEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 3 SAMMANDRAG... 10 SISÄLLYSLUETTELO... 26 KUVALUETTELO... 30 TAULUKKOLUETTELO... 34

TIIVISTELMÄ... 3 SAMMANDRAG... 10 SISÄLLYSLUETTELO... 26 KUVALUETTELO... 30 TAULUKKOLUETTELO... 34 26/(260) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 SAMMANDRAG... 10 SISÄLLYSLUETTELO... 26 KUVALUETTELO... 30 TAULUKKOLUETTELO... 34 1 HANKE... 37 1.1 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 37 1.2 ARVIOITAVAT SIJOITUSPAIKKAVAIHTOEHDOT...

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa

52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2)

Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2) Kaupunginhallitus 159 04.05.2015 Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2) 682/11.01.00.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015

FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015 FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015 YVA-menettelyn vaiheet Arvioitavat vaihtoehdot Arviointimenetelmät ja selvitykset Seurantaryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2)

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2) Rakennus- ja ympäristölautakunta 62 06.05.2015 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2) 682/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennus

Jätteen energiakäytön laajennus Jätteen energiakäytön laajennus YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS TIIVISTELMÄ Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Ekokem suunnittelee jätteen energiahyötykäytön laajentamista Riihimäen laitosalueella. Hankekokonaisuus

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

7.19 Kirkniemen vaihtoehdon (0+) vaikutukset

7.19 Kirkniemen vaihtoehdon (0+) vaikutukset 7.19 Kirkniemen vaihtoehdon (0+) vaikutukset Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Lokakuu 2007 232/(260) Kirkniemen vaihtoehtoa arvioidaan tässä YVAssa vaihtoehtona 0+, sillä Kirkniemessä tapahtuvan

Lisätiedot

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus ja KL siirtojohtoprojekti 1. Biolämpökeskus 2 x 15 MW + LTO puuhake (turve) 2. Imatran pääkaukolämpöverkot Vuoksenniska, Sienimäki ja Imatrankoski

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yhteenveto Syyskuu 2013 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9222

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA

ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA Ilkka Laine Projektipäällikkö suunnitteluvirasto Yleiskaava pähkinänkuoressa Pk-seutu laajenee itään 70 000 uutta asukasta 15 30 000 uutta työpaikkaa 5 uutta metroasemaa

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 5.1 Toiminnan kuvaus Tammervoima Oy hakee ympäristölupaa Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Päiväys Datum. Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta Varkauden tehtailla suunniteltua muovijätteen polttohanketta varten

Päiväys Datum. Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta Varkauden tehtailla suunniteltua muovijätteen polttohanketta varten Päiväys Datum Dnro Dnr 25.1.2007 PSA-2007-R-2-531 Stora Enso Oyj, Varkauden tehtaat PL 169 78201 Varkaus Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 7.1.2007 Asia / Ärende Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Suosituksia hyvistä käytännöistä kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille

ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Suosituksia hyvistä käytännöistä kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Suosituksia hyvistä käytännöistä kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille 19.8.2015 MISTÄ ON KYSYMYS? Vaikka ilmanlaatu on yleensä hyvä Suomessa, pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA Titta Anttila, Pöyry Finland Oy YVA-MENETTELY Arviointiohjelmavaihe ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN YHTEYSVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot