T I L I N P Ä ÄT Ö S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T I L I N P Ä ÄT Ö S"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S

2 T I L I N P Ä Ä T Ö S Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitos ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET

3 1

4 P A I M I O N K A U P U N G I N T O I M I N T A K E R T O M U S V U O D E L T A

5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin talouden tila Vuosi 2009 tullaan muistamaan vuotena, jolloin kaupungin taloudellinen tilanne tehdyistä toimenpiteistä huolimatta huononi merkittävästi. Yli 4 miljoonan euron alijäämä on huonoin tulos, mitä kaupunki on koskaan tehnyt. Siihen johtaneet tekijät on selkeästi kerrottu toisaalla tässä tilinpäätöksessä, enkä niitä yksityiskohtaisesti nyt esitä. Lyhyesti voidaan todeta tulokseen vaikuttaneen erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön menojen voimakas kasvu ja samanaikainen verotulojen hienoinen lasku. Omat maksu- ja myyntituotot eivät kertyneet talousarviossa arvioidulla tavalla. Toimintamenojen kasvu viime vuonna oli kokonaisuutena aivan liian suuri eli noin 7,4 %. On kuitenkin todettava, että tämän selittää suurelta osin sellaisten menojen kasvu, joihin kaupunki ei lyhyellä tähtäimellä voi vaikuttaa lainkaan. Näitä olivat erityisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen kasvu n. 1,2 milj. ja 7,8 % sekä sosiaalityön menojen kasvu n. 0,8 milj. ja 20,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi Paimion ammatillisen aikuiskoulutuksen myynnistä johtuneesta toiminnan alasajosta aiheutui kaupungille n :n kertaluonteiset kulut ja vastaavanlaiset kertaluontoiset kustannukset Kakolan puhdistamoon johtavan siirtoviemärin käyttöönotosta olivat n Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut kasvoivat edellisestä vuodesta. Positiivista muuten synkässä tilinpäätöksessä on kuitenkin se, että kaupungin omien menojen kasvu oli hyvin maltillinen 2,3 %. Esimerkiksi palkat ja palkkiot kasvoivat vain n. 0,7 % ja henkilöstön määrä väheni ensimmäisen kerran pitkiin aikoihin. Kaupungin oman organisaation voi edellä olevaan perustuen todeta ymmärtäneen tilanteen hyvin. Ahdingossaan Paimion kaupunki ei ole yksin, vaan koko kuntasektorin talous heikkeni hyvin voimakkaasti viime vuonna. Poikkeuksellisen voimakas kansainvälinen rahoituskriisi ja sitä seurannut maailmanlaajuinen lama heijastuivat nopeasti Suomeen, niin elinkeinoelämään, valtion talouteen kuin kuntienkin talouteen. Kuntasektorin ahdinkoon on valtiovallan taholta reagoitu viime vuoden puolella ja päätöksiä kuntien taloudellista tilannetta helpottavista toimista tehtiin. On kuitenkin todettava, että nämä ratkaisut - työnantajan Kela-maksun poistaminen, kuntien yhteisövero-osuuden väliaikainen korottaminen ja kiinteistöveron ala- ja ylärajojen korottaminen jäävät vaikutukseltaan Paimion osalta noin kolmasosaan tarpeeseen nähden. Niinpä kaupungin talouden tasapainoon saattaminen edellyttää voimakkaita ja määrätietoisia omia ratkaisuja. Näitä on jo tehty ja ne voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan eli kaupungin rahoituspohjaa vahvistaviin ratkaisuihin kuten verotuksen korottaminen sekä maksu- ja myyntitulojen lisääminen ja toimintamenojen vähentämistä tarkoittaviin ratkaisuihin, kuten rakenteelliset muutokset toiminnassa ja yleiset toimintamenojen säästöt. Nämä ratkaisut merkitsevät mm. joistakin tehtävistä luopumista, muutoksia monissa tehtävissä, henkilöstön määrän vähentämistä ja asiakkaiden omavastuun lisäämistä. Tämä merkitsee myös sitä, että kaupungin palvelut tulevat hitaahkosti mutta vääjäämättä heikentymään. Myös kaupungin investointien määrä tulee laskemaan lukion rakentamisen jälkeen. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) Varsinais-Suomen kuntakenttä muuttui alkaen suuresti kuntaliitosten seurauksena; maakunnan kuntien lukumäärä laski aiemmasta 53 kunnasta nykyiseen 28 kuntaan. Paimiota lähinnä ovat uuden Salon kaupungin muodostuminen entisestä Salosta ja seudun 9 muusta kunnasta sekä Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan liitos uudeksi Kaarinan kaupungiksi. 2

6 Paimio on aktiivisesti osallistunut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiseen työhön. Perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalihuollon palvelut käsittävän yli asukkaan yhteistoiminta-alueen muodostaminen on teettänyt työtä koko viime vuoden ajan. Ratkaisua ei ole vielä löytynyt ja tämän kaupunki myös totesi valtioneuvostolle antamassaan vastauksessaan maaliskuussa Aktiivinen työ ratkaisun hakemiseksi on kuitenkin koko ajan käynnissä ja sen myötä uskon ratkaisun myös löytyvän. Myös ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen työllistää edelleen, sillä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän osalta on ratkaisu suuremmasta koulutuskokonaisuudesta saatava aikaan. Varmuudella voikin todeta, että kunta- ja palvelurakenneuudistus työllistää Paimiota suuresti myös kuluvana vuonna. Poimintoja vuodelta 2009 Kaupungin organisaation merkittävin muutos oli luopua omasta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja yhdistää sen koulutustoiminta Turun ammatilliseen aikuiskoulutuskeskukseen. Tämä päätti Paimion ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (PAKK) toiminnan alkaen. Myönteistä on, että Turun akk teki kaupungin kanssa Pakk:n kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen ja siten jatkaa koulutustoimintaa ko. tiloissa. Kaupungin elinkeinoelämässä vuoden 2009 aikana tapahtunut merkittävin rakenteellinen muutos oli STX Cabins Finland Oy:n hyttitehtaan toiminnan loppuminen ainakin väliaikaisesti johtuen koko telakkateollisuuden alaa kohdanneesta rajusta tilausten loppumisesta. Yhtiön johdon mukaan toiminta Paimiossa saatetaan käynnistää uudelleen, mikäli tilaukset sen jatkossa mahdollistavat. Fortum Sähkönsiirto Oy:n aikaisemmin aloittama vetäytyminen Paimiosta jatkui. Kokonaisuutena vuosi 2009 oli paimiolaiselle elinkeinoelämällä vaikea. Tilauskannat hiipuivat ja laman näkyi irtisanomisina ja lisääntyvinä lomautuksina sekä kaupungin työttömyysasteen kohoamisena. Palveluvarustusta parantavina hankkeina on aihetta mainita Jokelan koulun liikuntasalin valmistuminen ja yhden koulurakennuksen saneeraus. Lukion rakentaminen alkoi Fortum Oyj:ltä ostettuun toimistorakennukseen. Kunnallistekniikan puolella suurin hanke oli siirtoviemärin valmistuminen ja käyttöönotto kohti Kakolan keskuspuhdistamoa ja samalla tapahtunut oman puhdistamon toiminnan lopettaminen. Uutta kunnallistekniikkaa rakennettiin Spurilan alueelle ja Moision alueella rakennettiin Nauristie. Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 38 Ao-tonttia asemakaava-alueilta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 51 omakotitaloa, rivitalo- ja kerrostaloasuntoja ei valmistunut. Kaupunki ei tehnyt merkittäviä kiinteistöhankintoja viime vuonna. Viime vuonna valmistuivat Ala-Vistan ja Vähäjoen asemakaavojen muutokset. Oinila IV itä- ja länsiosan asemakaavat ovat edelleen vahvistumatta ja niiden osalta odotetaan KHO:n ratkaisua. Vuonna 2009 Paimion väkiluku kasvoi 189 henkilöllä (1,9%) ollen vuoden lopussa Kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa väkiluvun vuotuinen kasvu 1 %:n tasolle, mitä viime vuoden kehitys hyvin vastaa. Väkiluvun kasvun edellytykset riittävän tonttitarjonnan myötä ovat edelleen olemassa, mutta omakotitalojen ohella tarvitaan rivi- ja kerrostaloasuntoja. Lopuksi Lausun vuoden 2009 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kaupungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ilman ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä ja ilman toimivaa ja luottamuksellista yhteistyötä vastuullisten päättäjien kanssa ei voi ajatellakaan kaupungin kehittymistä. Jari Jussinmäki kaupunginjohtaja 3

7 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 9 lautakuntaa, 16 toimikuntaa ja työryhmää sekä muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuuluvia toimielimiä. Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta (Tilintarkastaja) Kaupunginhallitus Ymp.suojeluja maaseutultk. Keskusvaaliltk. Sosiaaliltk. Tekninen ltk. Maankäyttö- ja rakennusltk. Koulutusltk. Sivistystyönltk Vapaa-ajan ltk. Kaupunginvirasto Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat H A L L I N T O P A L V E L U T Tietohallintopäällikkö Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Henkilöstöpäällikkö Tietohallintopalvelut Hallintopalvelut Ymp.suojelu- ja maaseutuasiat Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut T O I M I A L A T Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelut - tehtävät - osatehtävät Tekninen johtaja Tekninen ja ympäristöpalvelut - tehtävät - osatehtävät Sivistysjohtaja Sivistyspalvelut - tehtävät - osatehtävät 4

8 Kaupunginvirasto Virasto jakaantuu hallintopalveluyksikköön ja kolmeen toimialaan. Viraston henkilökunta kertomusvuoden lopussa ilmenee alla olevasta taulukosta: Kaupunginjohtaja Tietohallintopalvelut Hallintopalvelut Hallinto Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset ja ympäristöpalvelut Tietohallintopäällikkö Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Henkilöstöpäällikkö Sosiaali- ja terveysjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja Atk-tukihenkilö (3) Maaseutusihteeri Laskentapäällikkö Palkkasihteeri (4,5) Hallintosihteeri Kansalaisopiston rehtori Kiinteistöpäällikkö Ympäristönsuojelusihteeri Arkistosihteeri Tekstinkäsittelijä Palvelusihteeri (2) Kirjanpitäjä (2) Laskentasihteeri (2) Johtava sosiaalityöntekijä Koulutoimen taloussihteeri Rakennuttajainsinööri Sosiaalityöntekijä (3) Kulttuuriasiainhoitaja Yhdyskuntateknikko Päivähoidonohjaaja Kanslisti Puutarhuri Perhepäivähoidonohjaaja (1,5) Liikuntasihteeri Rakennustarkastaja Avopalveluohjaaja (2) Erityisliikunnanohjaaja Apulaisrakennustarkastaja Kanslisti Nuoriso-ohjaaja Arkkitehti Toimistosihteeri Erityisnuorisotyöntekijä Siivoustyönjohtaja Vanhustyönjohtaja Toimistovirkailija Mittausteknikko Perhetyöntekijä (2) Ruokapalvelupäällikkö Kartanpiirtäjä (2) Kanslisti Toimistovirkailija 5

9 Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin hallinto-organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioiden esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakaspalvelutehtävät. Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kunkin osaston päällikkö vastaa osaltaan siitä, että kyseiselle osastolle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi. Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 64 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Paimiosalissa pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamushenkilöille ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansiomerkkejä sekä Tasavallan presidentin myöntämä kunniamerkki. 6

10 KAUPUNGINVALTUUSTO - kokouksia 7 Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Puheenjohtaja: Hallisto Reijo tullitarkastaja Kesk. 7 I varapuheenjohtaja: Sahlström Jari rehtori, erityisluokanopettaja SDP 7 II varapuheenjohtaja: Kallio Jarkko aluemyyntipäällikkö Kok. 7 Jäsenet: Essayah Sari europarlamentaarikko, KTM KD 6 Granö Erkki vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen SDP 7 Hellstén Mauri varastomies Vas. 7 Heurlin Eeva terveydenhoitaja KD 6 Hjerp Paula osastonhoitaja Vas. 7 Hongisto Jukka hammaslääkäri Kok. 7 Härmälä Perttu DI, maatalousyrittäjä Kesk. 5 Ilola Timo edustaja Kok. 7 Jalonen Kimmo myyntineuvottelija KD 7 Kuopila Juha maanviljelijä Kesk. 6 Kuparinen Heikki maatalousyrittäjä Kesk. 7 Lahti Helena suuhygienisti SDP 6 Lehikoinen Jouni kirkkoherra KD 5 Lehtonen Tauno huoltomies, eläkeläinen Vas. 6 Lindberg Mikko toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä Kesk. 7 Luona-Helminen Raija fysioterapeutti, suunnittelija SDP 4 Mellin Anna opiskelija Kok. 7 Nurmi Janne kirkkoherra, teologian tohtori SDP 5 Nurmi Satu puutarhuri Kesk. 7 Pajala Matti palomestari, eläkeläinen SDP 6 Pärnä Seppo arkkitehti Vihr. 6 Pöri Pasi osastopäällikkö, maanviljelijä Kesk. 6 Reunanen Kristiina supplier integration manager, Kok. 7 HSO-tradenomi Ritamäki Jaana talouspäällikkö SDP 4 Sahlström Salli eläkeläinen SDP 7 Santala Seppo toimitusjohtaja Kok. 4 Taimen Hannu maanviljelijä Kesk. 5 Tuomasjukka Saska FT, tutkija Vihr. 7 Turpeinen Heikki rehtori Kok. 6 Valkonen Ville kauppatieteiden ylioppilas Kok. 6 Vihanto Riina OTK, toimistotyöntekijä Kok. 7 Vuontela Tarja FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. 7 7

11 Kaupunginvaltuusto Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Berg Rauno mittausteknikko Kok. 2 Heino Sini sairaanhoitaja Vihr. 1 Järvi Leena ylihoitaja, eläkeläinen Kesk. 3 Järvinen Anna-Liisa eläkeläinen Kesk. 2 Jätinvuori Marita opettaja Kok. 2 Kalela Niina sosionomi Amk, perhetyöntekijä SDP 6 Kuusela Anu opiskelija SDP 1 Mäkilä Tytti asiakaspalvelusihteeri, eläk. KD 2 Määttänen Markku yritysasiamies Kesk. 1 Nieminen Tomi pakkaaja Vas. 1 Salmela Jukka insinööri Kok. 1 Suominen Janne myyntiedustaja KD 3 Virta Timo laskujenkäsittelijä SDP 3 Asiantuntijat: Heino Sini sairaanhoitaja 1 Helin Pia arkkitehti 1 Hölsö Jaana kaupunginkamreeri 6 Koret Hilkka vs. sivistysjohtaja 3 Pekkala Outi tekninen johtaja 5 Pöyhönen Iiro sosiaali- ja terveysjohtaja 6 Talka Jukka sivistysjohtaja 1 Sihteerit: Pernaa Yrjö Hölsö Jaana Jussinmäki Jari kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri kaupunginjohtaja Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 4 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua ja Vihreä liitto 2 valtuutettua. 8

12 Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2009 mm. seuraavat asiat: Valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi valtuutettu Reijo Hallisto, I varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jari Sahlström ja II varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jarkko Kallio. - Valittiin lautakuntiin ja muihin toimielimiin luottamushenkilöt Muutettiin Sauvon kunnan ja Paimion kaupungin yhteisen koulutoimenjohtajan virka sivistysjohtajan viraksi alkaen ja hyväksyttiin sopimus sivistystoimen johtamisesta. Sopimus on tullut voimaan alkaen. - Valittiin Paimion kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi Oy Audiator Ab Hyväksyttiin hallintosäännön muutos, jossa Kyysilän ja Hanhijoen koulut muutettiin yhdeksi perusopetuksen kouluksi nimen ollessa Hanhijoen-Kyysilän koulu sekä Vistan ja Veikkarin koulut muutettiin yhdeksi perusopetuksen kouluksi nimen ollessa Vistan koulu. - Päätettiin Paimion kaupungin osallistumisesta Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin merkitsemällä kpl yhtiön osakkeita hintaan 3,20 euroa/osake Tarkistettiin kokous- ja vuosipalkkioita siten, että kaupunginvaltuuston päätöstä asiassa noudatetaan muutoin, mutta ajalla maksetaan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 50 %:lla alennettuna ja vuosipalkkiot 25 %:lla alennettuna. - Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta lukuun ottamatta Paimion Aikuiskoulutuskeskuksen toimitusjohtaja Pekka Heinosta tilintarkastuskertomuksessa esitetyssä muistutuksessa olevan asian osalta Hyväksyttiin talouden vakauttamissuunnitelma vuosille Hyväksyttiin Paimion kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosille Vahvistettiin vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 19,50. - Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle Uusittiin Rouskis Oy:n osakassopimus Hyväksyttiin vuoden 2009 talousarviomuutokset - Hyväksyttiin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. 9

13 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2009: Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus Hellstén Mauri, varastomies Laakso Pasi, pääluottamusmies Heimo Jarmo, kaupunginarkkitehti Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen Lindberg Mikko, toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja Jätinvuori Marita, opettaja Ruohonen Marjaleena, kuluttajaneuvoja Granö Erkki, vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrakentaja Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkeläinen Yliluoma Tapio, talouspäällikkö Berg Rauno, mittausteknikko jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Turpeinen Marja, KM, Paimion opiston rehtori Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja Klapuri Tintti, tutkija Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja Hjerp Paula, osastonhoitaja jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Sahlström Salli, eläkeläinen Rautio Rauno, konduktööri Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto Kalela Niina, sosionomi amk, perhetyöntekijä Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen 10

14 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja Ikuli Tuula, psykologi Hongisto Jukka, hammaslääkäri Hallisto Reijo, tullitarkastaja Huhtala Mia, osastonhoitaja (vs.), sairaanhoitaja jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläkeläinen Heino Sini, sairaanhoitaja Nurmi Satu, puutarhuri Hongisto Jukka, hammaslääkäri jäsen varajäsen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen yhtymäkokousedustajat Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija Heurlin Eeva, terveydenhoitaja Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen Nurmi Satu, puutarhuri Lampinen Ritva, puutarhuri, viljelijä Yrjövuori Matti, maanviljelijä Sahlström Jari, erityisluokanopettaja, rehtori Virta Timo, laskujenkäsittelijä jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen varajäsen 11

15 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantaloudessa taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt. Tilanteen koheneminen on osittain seurausta niistä massiivisista elvytystoimista, joita on tehty finanssi- ja rahapolitiikassa kasvun ylläpitämiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi. Osa kysynnän kasvusta on aiheutunut varastojen täydennyksistä lähemmäs normaalia tasoa. Kun näiden tilapäisten tekijöiden vaikutus alkaa asteittain väistyä ja kun finanssi- ja rahapolitiikkaa on vähitellen suunnattava talouden pidemmän ajan kestävyyden varmentamiseen, arvioidaan orastavan kasvun olevan hitaampaa kuin noususuhdanteissa yleensä. Kasvua hidastavia tekijöitä on muitakin. Matala kapasiteetin käyttöaste, työttömyyden lisääntyminen, asuntojen hintojen aleneminen sekä valtion, kuntien ja kotitalouksien velkaantuminen leikkaavat investointien ja kulutuksen kasvua. Globaalit tasapainottomuudet, kuten vaihtotaseiden yli- ja alijäämät edellyttävät rakenteellisia muutoksia; suurempaa kotimaisen kysynnän kasvua ylijäämämaissa ja matalampaa kotimaista kysyntää ja suurempaa vientiä alijäämämaissa. Kehittyvät taloudet ovat elpymisen eturintamassa. Kuluvana vuonna (2010) kehittyvien maiden kasvu yltänee jo 5 prosenttiin, Kiinan tavanomaiselle tasolleen 8-9 prosenttiin. Kehittyneiden talouksien kasvu pysynee vaisuhkona aina kuluvan vuoden lopulle ja nopeutunee vasta Maailmantalous supistui vuoden 2009 aikana noin prosentin ja Euroalueen noin 2,3 prosenttia. Suomen bruttokansantuote laski vuonna ,8 prosenttia. Vastaavanlainen romahdus on koettu viimeksi luvun laman aikana suurin bruttokansantuotteen supistumien osui vuoteen 1991, jolloin volyymi pieneni 6,0 %. Voimakkainta tuotannon supistuminen oli vuoden alkupuoliskolla. Loppupuoliskolla lasku pysähtyi, mutta tuotanto ei juurikaan kasvanut alkuvuoteen verrattuna. Eniten kysyntää vähensi viennin volyymin supistuminen 24 prosenttia. Investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia ja yksityinen kulutus 2,1 prosenttia. Julkinen kulutus kasvoi 0,7 prosenttia. Tuonti väheni 22 prosenttia. Yritysten liikevoitto pienentyi laman takia peräti 39 prosenttia. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 44 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähde: Tilastokeskus 12

16 Työllisyys kääntyi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan laskuun vuonna 2009 ensi kerran sitten vuoden Työllisyyden lasku kohdistui erityisesti miehiin ja teollisuuden toimialaan. Työllisyysaste laski 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 68,3 prosenttia, mikä vastaa vuoden 2005 tasoa. Naisten (67,9 %) ja miesten (68,8 %) työllisyysasteissa on alle prosenttiyksikön ero, mikä on kansainvälisesti varsin poikkeuksellista. Työllisiä oli vuonna 2009 ja heidän määränsä väheni henkilöllä vuotta aikaisempaan. Työttömyysaste kääntyi nousuun, ollen 8,2 prosenttia - tämäkin vastaa vuoden 2005 tasoa. Miesten työttömyysaste oli 8,9 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2009 keskimäärin , mikä oli enemmän kuin Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna ,0 prosenttia. Vuonna 2009 kuluttajahintoja laski eniten korkojen aleneminen, myös elintarvikkeiden ja puhelumaksujen halpeneminen alensivat inflaatiota. Kuluttajahintoja nostivat eniten polttonesteiden, alkoholijuomien vähittäishintojen, vuokrien, ravintola- ja kahvilapalveluiden sekä tupakan kallistuminen vuoden takaisesta. Vuoden 2010 helmikuussa inflaatio oli hidastunut 1,7 %:iin. Inflaation hidastuminen johtui ennen kaikkea korkojen laskusta sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen halpenemisesta. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lamasta huolimatta edelleen, nimellisesti 1,9 prosenttia ja reaalisesti 1,0 prosenttia. Kotitalouksien saamat palkkatulot alenivat prosentin, mutta sosiaalietuudet kasvoivat 6,6 % ja verotus keveni runsaat kuusi prosenttia. Palkkatuloja alensi työttömyyden kasvu, sillä ansiotaso kohosi neljä prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot alenivat tulojen kasvusta huolimatta 1,2 prosenttia. Koska kulutusmenot olivat pienemmät kuin käytettävissä oleva tulo, kääntyi neljä vuotta peräkkäin ollut negatiivinen säästämisaste positiiviseksi. Kotitalouksien kiinteät investoinnit vähenivät nimellisesti 13 prosenttia asuntoinvestointien vähenemisen takia. Ulkomaan kaupan pudotus oli 2009 ennätyksellisen suuri. Viennin volyymi laski vuoden aikana 24,3 prosenttia. Viennin romahtaminen oli tärkein yksittäinen syy bruttokansantuotteen suurelle pudotukselle. Tuonnin volyymi laski 22,3 prosenttia, mikä sekin on nykyaikasarjojen (eli vuoden 1975 jälkeen) uusi ennätys. Vuonna 1991 on edellisen kerran ollut suuria pudotuksia, tuolloin vienti -7,2 prosenttia ja tuonti -13,3 prosenttia. Investoinnit vähenivät vuoden 2009 aikana 13,4 prosenttia. Asuinrakentaminen väheni 12,4 prosenttia ja toimitilarakentaminen peräti 21 prosenttia. Kone- laite ja kuljetusvälineinvestoinnit laskivat 14,3 prosenttia. Kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni lähes 35 prosenttia. Lokakuussa 2008 alkanut korkojen huima lasku tasaantui loppuvuodesta Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa 2008 korkeimmillaan 5,53 %, ,025 % ja ,248 %. Kunnallistalouden kehitys Kuntien taloustilanne heikkeni huomattavasti vuonna Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa johti viime vuonna kuntien vuosikatteiden alenemiseen ja lainakannan tuntuvaan kasvuun. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 1,2 miljardilla eurolla. Samanaikaisesti verotulot kasvoivat vain 70 miljoonalla eurolla. Kun valtionosuuksien lisäys pienensi vajetta 472 miljoonalla eurolla ja muiden rahoituserien muutos 220 eurolla, tuli kuntien vuosikatteiden vähennykseksi kaikkiaan 454 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 25 kuntaa (ml. Paimio) arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. 13

17 Vuonna 2009 vuosikate kattoi 89 prosenttia kuntien poistoista, mutta vain 44 prosenttia investoinneista. Investointeihin kunnat käyttivät 3,3 miljardia euroa, joka noin 268 miljoona vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viidennes investoinneista voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja saaduilla rahoitusosuuksilla, vuotta aiemmin rahoitusosuus oli 28 prosenttia. Kuntien lainakanta vuoden lopussa oli jo 10 miljardia, kasvua edelliseen vuoteen 16 prosenttia. Uutta pitkäaikaista lainaa kunnat ottivat 2,1 miljardia, joka on 58 prosenttia enemmän kuin vuonna Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 1875 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 1629 euroa. Kuntien toimintamenot kasvoivat 5% vuonna 2009 edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, lisääntyi 2 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 10 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät 10 prosenttia, kun taas maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Vuonna 2009 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat vain 0,4%. Kunnille tilitettiin kaikkiaan verotuloja 17,5 mrd. euroa. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,4%. Yhteisöverotilitykset vähenivät reilun viidenneksen edellisvuodesta, huolimatta kuntien jako-osuuden korottamisesta 10 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverojen kasvu jatkui vajaan 7 prosentin suuruisena. Vuonna 2009 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 18,59 (18,54 v. 2008). Aritmeettinen keskiarvo on 19,25 (19,15). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2009 kaikkiaan 67 kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 19,50, vuonna 2009 se oli käytössä 74 kunnassa. Korkein tuloveroprosentti 21,00 oli käytössä kahdessa kunnassa ja alhaisin 16,50 seitsemässä kunnassa. Kuntien määrä väheni vuoden 2009 alusta merkittävästi: 67 kunnalla. Vuoden 2009 alussa Suomessa oli 348 kuntaa, kun niitä vuonna 2008 oli 415. (lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto) Oman talousalueen kehitys Vuoden 2009 alusta Varsinais-Suomen kuntamäärä lähes puolittui. Monien kuntaliitosten myötä kuntamäärä väheni 53 kunnasta 28 kuntaan. Varsinais-Suomen vuodesta 1994 alentunut työttömyys kääntyi kasvuun vuoden 2008 lopulla ja jatkoi kasvuaan koko vuoden 2009 ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 10,5% (7,3% 12/2008). Työttömien määrä kasvoi vuodessa 47 prosentilla. Työttömyyden kasvu oli voimakkainta Varsinais-Suomen ohella Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2009 lopulla edelleen maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Työttömien osuus työvoimasta oli 10,5% ja koko maassa 11,3%. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Salon seutukunnassa (12,2%) ja Turun kaupungissa (13,6%). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Sauvossa (5,5%), Paimiossa (6,1%) ja Liedossa (6,8%). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli yli 10 prosenttia seitsemässä kunnassa, kun se vuotta aiemmin oli kaikissa kunnissa alle 10 prosenttia. Paimion kaupungin talouden kehitys Paimion kaupungin yleinen kehitys jatkui olosuhteisiin nähden myönteisenä. Kaupungin asukasluku kasvoi 189 henkilöllä (+1,9%) ja oli vuoden lopussa henkilöä, josta naisia ja miehiä Kaupungin väkiluku on kasvanut yhteensä 526 asukkaalla eli keskimäärin 1,1 prosenttia vuodessa. Työvoiman määrä pysyi vuoden aikana lähes muuttumattomana. Vuoden 2009 lopussa avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka työllisyystilanne vuoden aikana heikkeni, on Paimiossa edelleen valtakunnan alhaisimmat työttömyysluvut. Vuoden 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 310, kun heitä oli vuotta aiemmin

18 Työttömyysaste kasvoi vuoden aikana 2,5 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 6,1 prosenttia. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Vuoden aikana valmistui 51 omakotitaloa ja kaupunki myi 40 omakotitonttia. Paimion kaupungin taloudellinen heikkeni vuoden 2009 aikana. Taloudellinen tilanne on erittäin haasteellinen. Velkaantuneisuuden ja rahoituksen tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Käyttötaloudessa toimintamenojen kasvu oli 7,4 prosenttia, kun se viime vuonna kunnissa keskimäärin oli 5 prosenttia. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa menojen kasvu oli huomattavasti asetettua tavoitetta suurempi. Kaupungin talous jatkuu kireänä vuoden 2010 aikana. Tulorahoituksen osalta kasvu jää vaatimattomaksi: verotulot eivät kokonaisuutena kasva, valtionosuuksien kasvuksi on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa ja toimintatuottojen kasvuksi 0,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa toimintamenot on arvioitu 51,3 miljoonaksi euroksi. Vuoden 2010 talousarvion laadintavaiheessa syksyllä 2009 toimintamenojen kasvuprosentti oli 3,2 %. Toteutuneeseen tilinpäätöksen verrattuna toimintamenojen tulisi laskea, jotta talousarviossa pysyttäisiin. Talousarvion toteutumisen ja positiivisen vuosikatteen saaminen edellyttää erittäin tiukkaa budjettikuria ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Kaupunki anoi harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2009, muttei sitä saanut. Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 15

19 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Paimion ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminta siirtyi alkaen Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämäksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä PAKK:n valtionosuudet olivat euroa. Valtionosuudet maksettiin kaupungille ja kaupunki tilitti ne edelleen AKK:lle sisäisenä avustuksena, joka kirjattiin kaupunginhallituksen toimintamenoihin. Turun Seudun Puhdistamo aloitti toimintansa vuoden alusta. Paimion jätevesien johtaminen Turun Seudun Puhdistamoon aloitettiin kesäkuussa. Myöhästyneestä liikkeellelähdöstä johtuen puhdistamolle maksettiin viivästyskorkoja euroa, jotka on kirjattu muihin toimintakuluihin. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 33,0 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Verotulojen pitkään jatkunut kasvu taittui. Kunnallisverotulot kasvoivat vielä 2,2 %. Yhteisöverotulot vähenivät lähes miljoonalla eurolla eli yli kolmanneksen, huolimatta kuntaosuuden määräaikaisesta korottamisesta 10 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverojen merkittävään laskuun vaikuttivat sekä yleinen taantuma että Fortumin vuonna 2007 tekemät toiminnan supistukset Paimiossa. Kiinteistöverot olivat 0,9 milj. euroa, kasvua 8,6 % vuoteen 2008 verrattuna. Valtionosuuksien vuoden 2008 toteuma on 9,5 milj. euroa. Kaupungin omat valtionosuudet kasvoivat 1,1 miljoonaa (14 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionosuudet kasvoivat 17,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien kasvu oli 4,2 %. Vuosien 2008 ja 2009 toiminnan vertailua hankaloittaa PAKK:n toiminnan loppumisesta aiheutuneet muutokset. Ulkoiset toimintatuotot ja kulut vähenivät edellisestä vuodesta, mutta vähennys johtuu PAKK:n toiminnan loppumisesta. Kaupungin oman toiminnan ulkoiset tuotot kasvoivat hyvin sujuneesta tonttimyynnistä johtuen 12 % ja menot 7,4 %. Investoinnit Kaupungin kokonaisinvestoinnit 2009 olivat 5,9 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, joten kaupungin netto investoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät vuoden aikana tehdyt investoinnit olivat Jokelan koulun ja lukio hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen, kun Jokelan uusi liikuntasali ja uudet luokkatilat peruskorjatuissa tiloissa otettiin käyttöön. Hankkeen nettokustannus kaupungille oli 2,0 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä hanke oli Tapiolan päiväkodin tilojen rakentaminen Sähkökurssikeskuksen (ent. PAKK:n) kiinteistöön. Julkisen käyttöomaisuuden tehtäväalueella suurin yksittäinen hanke oli Nauristien parantaminen. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Vuosikate heikkeni edelleen, ollen 2,4 miljoonaa negatiivinen. Valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan toimintamenojen kasvua. Kun verotulot ja toimintatuotot pienenivät vuoden aikana, kertyy alijäämää taseeseen 4,4 miljoonaa. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 1,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 tilinpäätös heikensi merkittävästi kaupungin taloudellista asemaa. 16

20 Vuoden 2010 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 32,8 miljoonaa euroa, missä on 0,2 miljoonan euron vähennys vuodesta Alkuvuoden aikana tarkentuneen arvion perusteella talousarviossa olevien verotulojen saavuttaminen on haasteellista. Kunnallisverotuoton osalta talousarvio on realistinen, mutta yhteisöverotilitykset jäävät noin 0,3 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kiinteistöverojen osalta talousarvio toteutuu.. Tiukasta taloudellista tilanteesta johtuen tarkka budjettikuri ja talouden tasapainottamistoimet jatkuvat edelleen. 17

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot