Yleiskaavan luontoselvitys Uuraisten keskusta Terhi Ala-Risku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskaavan luontoselvitys Uuraisten keskusta. 5.9.2012 Terhi Ala-Risku"

Transkriptio

1 Yleiskaavan luontoselvitys Uuraisten keskusta Terhi Ala-Risku

2 1. YHTEENVETO Uuraisten keskustan yleiskaavan luontoselvitys tehtiin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maastotyönä selvitettiin noin 700 ha laajuisen suunnittelualueen luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä mahdolliset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit. Päähuomio oli uhanalaisissa tai lakisääteisesti suojeltavissa lajeissa ja luontotyypeissä. Lisäksi arvioitiin yleisesti luonnon monimuotoisuutta alueella. Kaavoituksessa huomioitavat luontokohteet on esitelty kohdassa 7. Vesilain suojelemista pienvesistä yleiskaava-alueella esiintyy alle hehtaarin laajuisia, nevarantaisia, luonnontilaisen kaltaisia lampia. Myös luonnontilaisen kaltainen Akonpuro ja sen varressa lähdevetiset tihkupinnat ovat vesilain suojelemia pienvesiä, joiden luonnontilaa ei saa muuttaa. Uhanalaisista luontotyypeistä yleiskaava-alueella on edustavia kuivia, tuoreita ja kosteita lehtometsiä erityisesti Aittovuoren rinteessä ja Akonpuron varressa. Aittovuoren ja Mansikkamäen vanhat kuusikot ja niitä ympäröivät lehtipuuvaltaiset lehtometsät ovat hienoja ulkoilu- ja lähiluontometsiä, joiden puuston uudistamistyöt jos lainkaan välttämättömiä on tehtävä hyvin varoen näiden metsien ominaispiirteet säilyttäen. Keski-Suomessa uhanalaisista kasvilajeista yleiskaava-alueella esiintyy ainakin pussikämmekkä ja sammallajeista koskisiipisammal. Valtakunnallisesti silmälläpidettävistä lintulajeista esiintyy runsaana sirittäjä. Valtakunnallisesti uhanalaisista nisäkäslajeista esiintyy liito-orava. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat sisältyvät kohdassa 7 rajattuihin luontokohteisiin. Luontodirektiivin liitteen IV lajeista yleiskaava-alueella esiintyvät liito-oravan lisäksi melko niukkoina pohjanlepakko, vesisiippa ja viiksisiippa. 2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE JA MENETELMÄT Yleiskaavan selostuksessa on esitettävä selvitys alueen luonnonoloista sekä kaavan vaikutukset luontoon (MRL 40 ). Kaavan luontovaikutusten arviointi tehdään luontoselvityksen perusteella. Luontoselvityksessä kartoitetaan suunnittelualueelta olennaiset luontoarvot, joihin rakentamisella voi olla vaikutusta. Tässä työssä on kartoitettu maastossa noin 700 ha laajuisen Uuraisten keskustan yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä alueen sopivuus luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille. Maastossa etsittiin erityisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä (Rassi ym. 2010, Raunio ym. 2008), luonnonsuojelulain 29 suojelemia luontotyypejä, vesilain 1:15 ja 1:17 suojelemia pienvesiä sekä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-oravalle, lepakoille ja viitasammakolle sopivia elinympäristöjä. Direktiivilajit ovat yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua (Sierla ym. 2004). Niiden tappaminen, pyydystäminen ja häiritseminen sekä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 ). Yleiskaava-alueen pesimälinnustoa selvitettiin kartoituslaskentana yhteensä neljänä aamuna sekä klo välillä. Kartoitus suunnattiin vesistöjen rannoille, peltoaukeille, lehtometsiin ja vanhoihin metsiin. Linnuston kannalta mielenkiintoisimmat alueet kierrettiin sekä toukokuussa että kesäkuussa. Yleiskaava-alueen pesimälinnustoon luettiin kuuluvaksi lajit, joiden pesimisvarmuus on vähintäänkin mahdollista lintuatlaksen tapaan (Valkama ym. 2011). Mahdollinen pesintä tarkoittaa, että reviiriä kuuluttava koiras tai lintupari havaittiin sopivassa pesimäympäristössä vähintään yhtenä aamuna. Parimäärät kirjattiin ylös vain harvalukuisista lajeista. Liito-oravaselvitys tehtiin , jolloin tutkittiin kaikki ilmakuvilta löytyneet liito-oravalle sopivannäköiset metsät. Ne ovat varttuneita tai vanhoja kuusen, haavan, lepän ja koivun muodostamia metsiköitä. Jos metsikkö on naaraan asuttama, on alkukesään asti järeimpien kuusten ja haapojen tyvellä näkyvissä yleensä kasoittain papanoita, joilla naaras merkkaa reviirin. Liito-oravan pesä on puunkolossa tai linnunpöntössä. Jos pesä on tavallisen oravan rakentamassa risupesässä kuusenlatvassa, sitä on käytännössä mahdoton löytää. Pesäpuut lisäksi vaihtelevat samassa metsikössä jonkin verran vuosittain. Yksi naaras voi käyttää lähes kymmentä eri koloa tai risupesää kahdessa tai useammassa lähekkäin sijaitsevassa metsikössä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat rajataan papanajälkien, sopivien puiden ja kolojen perusteella (ympäristöministeriö 2005).

3 Lepakoita kartoitettiin kahtena yönä 11. ja 13.8 klo 23 alkaen. Tarkoituksena oli selvittää, missä määrin yleiskaava-alueella elää lepakoita ja onko alueella lepakoille erityisen tärkeitä hyönteispyyntialueita. Tärkeitä saalistusalueita ovat alueet, joilla saalistelee useita yksilöitä kerrallaan yhdestä tai useammasta eri lepakkolajista. Kartoitus suunnattiin vesistöjen rannoille sekä yhtenäisiin varttuneisiin - vanhoihin metsiin. Lepakoita kuunneltiin Pettersson D200 -lepakkodetektorin avulla. Näköhavaintoja lepakoista ei elokuun pimeässä yössä enää juuri saa, joten kartoitus perustuu kuuntelemiseen. Kyseisellä lepakkotutkalla pystyy löytämään ja erottamaan yleisimmät lajit eli pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii) ja vesisiipan (Myotis daubentonii) viiksisiipoista (viiksisiippa Myotis mystanicus ja isoviiksisiippa Myotis brandtii). Harvinaisempia lajeja tai hiljaisia lajeja (esim. korvayökkö) ei käytännössä pysty tunnistamaan D200 -mallilla ilman äänianalyysiä. Pelkästään yleisten lajien kartoittaminen katsottiin kuitenkin riittäväksi alueella, jolla lepakoiden esiintyminen on kohtalaisen todennäköistä mutta rakentamisen vaikutukset niihin ovat todennäköisesti kohtalaisen pieniä (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2011). 3. YLEISKAAVA-ALUEEN LUONNONPIIRTEET Maantieteellinen sijainti, luonnonmaisema, pinnanmuodostus Uuraisten kunta sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa ja lajiston uhanalaistarkastelussa Keski-Suomen keskiboreaaliselle vyöhykkeelle. Uuraisten kirkonkylässä metsäluonto on kuitenkin rehevämpää eteläboreaalista tyyppiä. Esimerkiksi keskiboreaaliselle vyöhykkeelle tyypillisiä suovarpuja kuten juolukkaa tai suopursua ei kasva kirkonkylän tuoreissa kangasmetsissä. Suomenselän vaikutus näkyy kasvilajistossa eräiden Etelä-Suomessa yleisten kasvien, mm. valkovuokon, puuttumisena. Keski-Suomen maisemaselvityksessä Uurainen sijoittuu pienten järvien ylänköalueelle (Muhonen 2005). Tämän alueen luonnonmaisemaa ovat kapeat murroslaaksot, pienten järvien ja lampien muodostamat lyhyet vesireitit ja metsäiset moreenimäet. Maisemaa hallitsevat rinnemetsät. Uuraisten keskustalle ominaisen luonteen antaa Pikku-Kuukkajärven rotkolaakso ja siihen laskevat Aittovuoren rehevät kuusikkorinteet. Rotkolaakson rinteessä on paikallisesti merkittävä Uuraisten kirkon - Kässin Annalan rakennettu kulttuuriympäristö (Savolainen 2005). Yleiskaava-alueeseen siitä kuuluu kirkko ja hautausmaat. Digitaalisen maaperäkartan mukaan Salmi-Kuukkajärven itärannalle ulottuu etelämpänä kulkevasta isosta harjujaksosta lyhyt hiekkainen harjunpätkä ( Harju on järven kohdalla kaivettu keskeltä poikki. Muuten yleiskaava-alueen metsät ovat maaperältään moreenia, johon on sekoittunut runsaasti hienoa, kosteutta pidättävää ainesta päätellen metsien yleisestä rehevyydestä. Jyrkillä moreenirinteillä pohjavesi tulee herkästi esiin synnyttäen ruohoisia tihkupintoja ja puronvarsia. Metsien rehevän, ruohoisen ilmeen yhtenä syynä on myös vanha laidunnus. Karja laidunsi kaikkialla kirkonkylän metsissä ja rannoilla luvulle saakka (Savolainen 2005). Maisemavaurioita Pikku-Kuukkajärvellä. Itäranta lenkkipolun varrella on kasvamassa umpeen. Länsirannalla näkyy keskeneräistä asfalttipengerrystä ja tekohiekkarantaa.

4 Kuivan lehtotyypin metsää Mansikkamäellä. Aluskasvillisuudessa vallitsee kielo. Vesistöt Yleiskaava-alueeseen osittain kuuluvien Iso-Kuukkajärven ja Akkojärven rannat ovat kokonaan rakentuneet. Salmi-Kuukkajärvellä on rakentamatonta metsäistä kivikkorantaa. Pikku-Kuukkajärven rakentamattomat rannat ovat hoidettua virkistysaluetta lenkkipolkuineen ja palvelurakenteineen. Yleiskaava-alueen lammet ovat turverantaisia. Niistä Jauholampi, Ruunalampi, Niittulampi ja Paskolampi ovat alle hehtaarin laajuisina vesilain suojelemia. Vesilain suojelemia pienvesiä ovat myös luonnontilaisen kaltaiset purojen ja norojen uomat. Luonnontilaisen kaltaisia ovat Salmi-Kuukasta Iso-Kuukkajärveen laskeva Akonpuro sekä Paskolammesta Salmi-Kuukkaan laskeva puro. Pienempiä lähdevetisiä noroja ja tihkupintoja on Aittovuoren rinteessä, Niittulammen-Akonpuron itärinteessä sekä urheilukentän pohjoispuolella sijaitsevassa korpipainanteessa. Metsät Yleiskaava-alueen metsät ovat tuoreen mustikkatyypin tai lehtomaisen käenkaali-mustikkatyypin kangasmetsiä tai niitä rehevämpiä multavia lehtometsiä. Lehtometsistä suuri osa on entiseen peltoon istutettuja, vähemmän mielenkiintoisia koivikkolehtoja, joiden aluskasvillisuudessa vallitsee muutama suurikokoinen laji (esim. vadelma, mesiangervo). Luonnontilaisen kaltaisista, edustavista lehtometsistä esiintyy sekä kuivia, tuoreita että kosteita lehtoja. Monimuotoista lehtokasvillisuutta on Aittovuorella ja Niittulammen itärinteessä. Kuivaa lehtometsää esiintyy pienillä alueilla muuallakin, mm. Mansikkamäellä, Nyppylän mäellä ja Salmi-Kuukan harjulla. Kuiva mäntyä kasvava lehtometsä on tyypillinen jyrkillä ylärinteillä. Puuvartisista esiintyy männyn lisäksi runsaasti koivua ja katajaa. Aluskasvillisuuden tyypillisiä lajeja ovat kielo, lillukka, metsäkastikka, metsäorvokki, nuokkuhelmikkä, metsäkurjenpolvi ja valkolehdokki. Tuoretta lehtoa esiintyy rinteiden keskiosissa. Ne ovat kuusivaltaisia ja kasvillisuudessa on edellämainittujen lisäksi mm. tesmaa, karhunputkea ja uhanalaista pussikämmekkää. Alarinteillä sekä puronvarsilla on kosteita suurruoholehtoja ja saniaislehtoja. Puusto on lehtipuvaltaista sisältäen mm. harmaaleppää, raitaa ja tuomea. Kosteissa lehdoissa tyypillisiä kasveja ovat ojakellukka, suokeltto, korpiorvokki ja lehtokorte. Suurruoholehtoa on erityisesti Akonpuron varsilla, mm. Pikku-ja Iso-Kuukkajärvien välillä. Saniaislehdossa vallitsevat isot saniaiset kotkansiipi, hiirenporras, isoalvejuuri ja metsäalvejuuri. Yleiskaava-alueen uudistusikäisistä kuusikoista suurin osa lähes kaikki - on hakattu viimeisten 10 vuoden aikana, mikä on merkittävästi muuttanut maisemaa ja vähentänyt taajamametsien virkistyskäyttöä. Reheväpohjaisten taajamametsien voimakas vesakoituminen ja heinittyminen puuston uudistamisen jälkeen estää niitten virkistyskäytön pitkäksi aikaa. Sama vaikutus on koivikkolehtojen harvennushakkuilla etenkin, kun maahan yleensä jää runsaasti harvennusjätettä. Mansikkamäen omakotialueen pohjoispuolella on säilynyt merkittävän laaja ulkoilumetsänä käytetty vanha kuusikko.

5 Mansikkamäen ulkoilumetsää. Suot Yleiskaava-alueen suot ovat pienialaisia korpia ja rämeitä sekä lampien rantanevoja. Laajempi puuton neva on jätevedenpuhdistamon alapuolella. Siihen on ilmeisesti aikaisemmin imeytetty jätevesiä, mistä syystä se on jätetty ojittamatta. Nevalla kasvaa mm. villapääluikkaa, isokarpaloa, tupasvillaa ja suokukkaa. Luonnontilaisen kaltaista aitokorpea ja saniaiskorpea on säilynyt Mansikkamäen metsäalueen ojittamattomissa painanteissa sekä Saarijärventien toisella puolella Holmaan menevän tien varressa. Korpikasvillisuuteen kuuluu mm. muurain, metsäkorte, korpi-imarre, maariankämmekkä ja herttakaksikko. Vanhan Saarijärventien varressa urheilukentän pohjoispuolella on tihkuvetisen lähteensilmän ja ojitetun puron varressa runsasravinteista (jopa lettoista) korpea. Lähdekorven tihkupinnalla kasvaa mm. harvinaista lettosirppisammalta (Scorpidium cossonii). Villapääluikkaa nevalla. Perinnemaisemat Perinnemaisemat ovat vanhan maatalouden synnyttämiä niittyjä, luonnonlaitumia, hakamaita ja metsälaitumia sekä vanhojen rakennusten pihaketoja. Perinneluontotyypeillä pintamaa on pitkään jatkuneen laidunnuksen, niiton ja tallauksen takia köyhtynyt ravinteista, minkä ansiosta kasvillisuus on matalaa ja hyvin monilajista.

6 Perinnemaisemaa Nyppylän mäellä. Nyppylän mäellä seurantalolta Salmilammelle kulkevan kävelypolun varrella on kauan sitten käytöstä poisjäänyttä hakamaata ja metsälaidunta. Kasvillisuus on pitkään jatkuneen laidunnuksen ansiosta edelleen hyvin monilajista, vaikka harvennushakkuissa maahan jätetyt hakkuutähteet peittävät siitä suuren osan. Kasvilajistoon kuuluu mm. harvinainen ahdekaunokki, ruusuruoho, ahomansikka, päivänkakkara, metsäkurjenpolvi, talvikit, orvokit, kalvassara, niittynurmikka ja särmäkuisma. Pikku-Kuukan rinteestä puretun vanhan koulun pihakedolla on kasvanut mm. harvinaista aholeinikkiä (Ala- Risku 2007). Keto on uuden rakentamisen myötä jäänyt maamassojen alle. Ahdekaunokki vanhassa pihapiirissä. Herttakaksikko korvessa.

7 4. YLEISKAAVA-ALUEEN PESIMÄLINNUSTO Yleiskaava-alueella ei havaittu uhanalaisia lintulajeja. Silmälläpidettävistä eli lähes uhanalaisuuden kriteerit täyttävistä lajeista alueella tehtiin pesintään viittaavia havaintoja isokoskelosta (1 pari Akkojärvellä), rantasipistä (2 paria havaittiin), punavarpusesta (2 paria) ja sirittäjästä (8 paria). Yleiskaava-alueen pesimälinnusto on reheväpohjaisten, runsaasti koivua sisältävien sekametsien lajistoa. Silmälläpidettävä sirittäjä on koivikoiden tyypillinen laji. Peltolinnusto ja vesilinnusto on alueella niukkaa. Peltolinnuista huomionarvoinen on kuovi, joita pesi kolme paria Paanalan, Akonpellon ja Matinahon pelloilla. Pienten järvien ja lampien vesilinnustoa ovat sinisorsa, tavi, telkkä ja kalalokki. Yhteensä 3 pesivää kalalokkiparia havaittiin Iso-Kuukalla, Salmi-Kuukalla ja puhdistamon lammella. Linnuston kannalta kiinnostavimmat alueet ovat Aittovuoren ja Mansikkamäen vanhat metsät. Näissä metsissä esiintyy pesivänä sekä vanhojen kuusikoiden lajeja (tiltaltti, hippiäinen, puukiipijä, töyhtötiainen, kuusitiainen) että lehtipuuvaltaisten lehtojen lajeja (sirittäjä, peukaloinen, mustapääkerttu, hömötiainen, sinitiainen, mustarastas, pyy, käpytikka). Erityisen suuri lintutiheys on Pikku-ja Iso-Kuukkajärvien välillä kulkevan puron varressa, missä Aittovuoren vanha kuusikko vaihettuu ryteikköiseksi puronvarsilehdoksi ja edelleen pellonreunan koivikoksi. Puronvarressa pesii mm. käpytikka, peukaloinen ja mustapääkerttu. 5. LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN II ja IV(a) LAJIT Kiiltosirppisammal Kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) on valtakunnallisesti uhanalainen sammal ja luontodirektiivin liitteen II laji eli yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka esiintymät tulee erityisesti huomioida erilaisissa hankkeissa ja niiden vaikutusarvioinneissa. Tieto kiiltosirppisammalen esiintymästä on uhanalaisten lajien rekisterissä. Havaintopaikka on epätarkka ja sijoittuu Pikku- ja Iso-Kuukkajärvien läheisyyteen, havaintovuosi on tuntematon. Yleiskaava-alueella ei havaittu lajille sopivia kasvupaikkoja. Liito-orava Liito-orava on uhanalainen nisäkäslaji ja luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Yleiskaava-alueella on neljä liito-oravan asuttamaa metsikköä. Ne sijaitsevat Aittovuoren rinteessä, vanhan ja uuden Saarijärventien välissä, Akkojärven pohjoisrannalla sekä Niittulammen itärannalla. Aittovuoren liito-oravista on vanhoja tietoja uhanalaisten lajien rekisterissä. Niittulammella on ELY -keskuksen tekemä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajauspäätös. Liito-oravan lisääntymis- ja leävähdyspaikat ovat kuitenkin aina luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja ilman viranomaisten rajauspäätöstäkin. Kaikki neljä aluetta ovat liito-oravan pysyvään oleskeluun ja lisääntymiseen sopivia, niillä on pesimiseen sopivia kolopuita ja vanhoja, tiheäoksaisia kuusia sekä ruokailupuiksi sopivia haapoja ja harmaaleppiä. Kaikilla kohteilla havaittiin runsaasti liito-oravan papanoita ainakin 10 sopivan puun juurella. Liito-oravan asuttamat alueet sisältyvät luontokohteisiin 1, 3, 5 ja 8 (ks. rakentamisessa huomioitavat luontokohteet). Lepakot Lepakkolajeista havaittiin yleiskaava-alueella pohjanlepakko, vesisiippa sekä viiksisiippalaji (viiksisiippa tai isoviiksisiippa). Kaikista kolmesta lajista havaittiin vain muutamia yksilöitä. Tämän kartoituksen perusteella alueelta ei voi osoittaa lepakoille erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Hyönteispyynnissä lenteleviä vesisiippoja havaittiin kaikilla lammilla, missä niitä käytiin kuuntelemassa (Pikku-Kuukka, puhdistamon lampi, Salmilampi, Ruuhilampi ja Salmi-Kuukka). Akkojärvellä vesisiippoja ei havaittu. Millään lammella ei kuultu kahta yksilöä enempää. Vesisiipat saalistelevat veden pinnassa pimeillä, puustoisilla rannoilla. Valaistuja ja avoimia rantoja ne karttavat. Yleiskaava-alueen rannat ovat valaisemattomia ja vesisiipalle otollisia (Wermundsen 2011). Viiksisiippoja havaittin hyvin harvakseltaan varttuneissa sekametsissä Aittovuorella, Mansikkamäellä, Seurantalon ja Salmilammen välisellä metsäalueella sekä Ruunalammen ympäristössä. Missään ei kuultu

8 varmuudella enempää kuin yksi yksilö. Vesisiippojen tavoin myös viiksisiipat karttavat valoa ja aukeita alueita. Niitten saalistusalueet ovat luontaisen tiheitä, usein vesistöihin rajoittuvia sekametsiä, missä ne puikkelehtivat puiden latvustossa. Nämä metsät ovat elokuun öinä pilkkopimeitä, mistä syystä viiksisiippojen yksilömääriä on erittäin vaikea arvioida. Pohjanlepakkoja tapaa metsäaukioilla, pihapiireissä ja muissa kulttuuriympäristöissä ja ne hakeutuvat loppukesällä usein katuvaloihin saaalistelemaan hyönteisiä. Ainakin Pikku-Kuukalla ja Ruuhilammella yksittäisiä pohjanlepakoita saalistelee vesisiippojen kanssa.. 6. MUUT UHANALAISET LAJIT YLEISKAAVA-ALUEELLA Sinivuokko (Hepatica nobilis). Keski-Suomessa uhanalainen kasvilaji. Esiintymä Pikku-Kuukan rinteessä (Ala-Risku 2007). Esiintymä on jäänyt maamassojen alle ja todennäköisesti tuhoutunut. Pussikämmekkä. Pussikämmekkä (Coeloglossum viride). Keski-Suomessa uhanalainen kasvilaji. Esiintymä Niittulammen lehtorinteessä v Koskisiipisammal (Fissidens pusillus). Keski-Suomessa uhanalainen lehtisammallaji. Tieto esiintymästä uhanalaisten lajien rekisterissä. Esiintymä on Ruuhilammen laskupurossa kivenlohkareella, havaintovuosi on tuntematon. Kulokauniainen (Melanophila acuminata). Tieto lajista uhanalaisten lajien rekisterissä. Laji ei ole enää valtakunnallisesti eikä alueellisesti uhanalainen. Esiintymä Paanalan rinteessä, havaintovuosi tuntematon. Kulokauniainen on palaneiden metsien laji. 7. RAKENTAMISESSA HUOMIOITAVAT LUONTOKOHTEET Kohde 1. Aittovuoren rinnemetsä. Puustoltaan varttunutta kuusikkoa, puustossa runsaasti vanhoja kuusia, vanhoja koivuja, haapoja, harmaaleppää ja raitaa. Ylärinne on tuoretta lehtoa. Kallioseinämän juurella on vuorenaluslehtoa. Osittain piilopuroina virtaa järveen pieniä noroja, niitten ympärillä on kosteaa lehtoa.

9 Alueen pohjoispuoliskossa ainakin 12 kuusen ja haavan juurella havaittiin liito-oravan jälkiä. Vanhoissa koivuissa ja raidoissa on liito-oravalle sopivia pesäkoloja. Metsä on myös viiksisiippojen elinympäristöä. Pesimälinnustoon kuuluu mm. sirittäjä, tiltaltti, mustapääkerttu, mustarastas, peukaloinen ja käpytikka. Perustelut: Monimuotoinen, maisemallisesti merkittävä lähiluontokohde ja ulkoilumetsä, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien (liito-orava ja viiksisiippa) elinympäristöä, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, vesilain suojelemia noroja, uhanalaisia luontotyyppejä (lehtometsät), silmälläpidettävä lintulaji (sirittäjä), monilajinen pesimälinnusto ja kasvilajisto, vanha puusto. Hoitosuosituksia: Välttämättömiä puustonhoitotöitä voidaan tehdä polkujen välittömässä läheisyydessä. Polkujen väliin jäävät metsiköt ovat arvometsää, jonka ominaispiirteiden säilyttäminen erityisesti rajauksen pohjoispuoliskossa ei vaadi harvennus- tai muitakaan hoitotöitä (Hamberg ym. 2012). Ainakaan koneelliset hoitotyöt eivät sovi alueelle. Kohde 2. Mansikkamäen metsä. Enimmäkseen uudistusikäistä kuusikkoa, puustossa myös vanhoja mäntyjä, eteläosassa myös varttuneita haapoja. Itäosan rinteessä on kuivan lehtotyypin nuorempaa sekametsää. Keskiosassa on luonnontilaista korpea ja rämettä. Vanhan metsän lajistoa mm. tähtitalvikki, yövilkka, maariankämmekkä, puukiipijä, töyhtötiainen, tiltaltti. Perustelut: Ulkoilumetsä ja lähiluontokohde, valmis polkuverkosto, vanha puusto, vanhan metsän lajistoa. Hoitosuosituksia: Hyvää ulkoilumetsää ylläpidetään usein tehtävillä lievillä toimenpiteillä (Hamberg ym. 2012). Perinteisen väljennyshakkuun harva, puistomainen lopputulos sopii alueelle huonosti. Jos puustoa on jossakin vaiheessa uudistettava, se kannattaa tehdä vähitellen esim. yksittäisten puiden poimintahakkuilla. Vältettävä runsaan hakkuujätteen tekemistä maahan. Kohde 3. Saarijärventien liito-oravametsä. Uudistusikäinen kuusivaltainen sekametsä. Runsaasti järeitä tiheäoksaisia kuusia ja varttuneita koivuja, jonkin verran myös leppiä ja haapoja. Käpytikan tekemiä, liitooravalle sopivia koloja koivuissa ja lepissä. Ainakin 10 kuusen juurella havaittiin runsaasti liito-oravan jälkiä. Perustelut: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Kohde 4. Urheilukentän lähde(letto)korpi. Tihkupintainen korpi, jossa runsasravinteisuutta ilmentävää lajistoa, mm. harvinaista lettosirppisammalta (Scorpidium cossonii). Korvessa on vanhoja kaivettuja monttuja eikä se ole täysin luonnontilainen. Perustelut: Uhanalainen luontotyyppi (lähdekorpi), vesilain suojelemia tihkupintoja ja noroja.

10 Kohde 5. Akkojärven liito-oravametsä. Uudistusikäinen kuusivaltainen sekametsä. Puustossa on runsaasti järeitä tiheäoksaisia kuusia, varttuneita haapoja sekä harmaaleppää. Ainakin 15 kuusen ja ja haavan alla havaittiin runsaasti liito-oravan jälkiä. Kahden vanhan haavan alla papanoita on mattona, myös edellisiltä vuosilta, niistä toisessa on pieni kolo. Nämä ovat todennäköisiä pesäpuita. Perustelut: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Kohde 6. Jauholampi. Perustelut: Vesilain suojelema luonnontilainen pienvesi. Kohde 7. Puhdistamon suo. Perustelut: Luonnontilainen ojittamaton neva reunarämeineen, lähiluontokohde.

11 Kohde 8. Akonpuro ja Niittulampi. Niittulampi on rakentamaton nevarantainen lampi. Sen itärinteessä on kuivaa, tuoretta ja kosteaa lehtoa ja mm. pussikämmekän esiintymä. Rinteessä on ELY -keskuksen rajaama liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Akonpuron varsi on enimmäkseen suurruoholehtoa, pieniltä osin myös kotkansiipeä kasvavaa saniaislehtoa. Ilmakuvassa näkyy puronvarressa myös pieni luhtainen neva. Sen pohjoispuolella kuusikossa on tihkupintainen lähde. Katkoviivoivettu alue on Ruuhilammesta tuleva puro, jossa on koskisiipisammalen (Fissiden pusillus) esiintymä. Puroon liityy sen pohjoispuolella pieni ilmakuvassa näkyvä puuton neva. Perustelut: Monimuotoinen, luonnontilaisen kaltainen, vesilain suojelema pienvesistö (lampi, puro ja lähde), liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, uhanalaisia lajeja (pussikämmekkä ja koskisiipisammal) ja luontotyyppejä (lehtometsät). Kohde 9. Paskolampi laskupuroineen. Perustelut: Kaunis pieni lammenrantaneva, vesilain suojelema luonnontilaisen kaltainen lampi ja puro, uhanalainen luontotyyppi puronvarressa (saniaislehto).

12 VIITTEET Ala-Risku, T. 2007: Uuraisten keskustan asemakaava-alueen luontoselvitys. - Raportti Uuraisten kunnalle. Hamberg, L., Löfström, I. ja Häkkinen, I. (toim.) 2012: Taajamametsät : suunnittelu ja hoito. - Metsäkustannus. Muhonen, M. 2005: Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys. - Keski-Suomen ympäristökeskus. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja Mannerkoski, I. (toim.). 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Raunio, A. ym. 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. - Suomen ympäristö 8. Suomen ympäristökeskus. Sierla, L. ym. 2004: Direktiivilajien huomioonottaminen suunnittelussa. - Suomen ympäristö 742. Suomen ympäristökeskus. Savolainen, V. 2005: Katse Kuukan raitille - Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma. - Uuraisten kunta. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2011: Ohjeet lepakkokartoituksia varten. Luonnos. - Valkama, J., Vepsäläinen, V. ja Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. - Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. Käyttö Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva -lisenssillä. Wermundsen, T. 2011: Lepakoiden talvehtimis- ja saalistuselinympäristöt suosituksia maankäytön suunnitteluun. - Metsätieteen aikakauskirja 3: Ympäristöministeriö 2005: Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. - YM/1/501.

Liite 2 Luontoselvitys. Asemakaavan luontoselvitys. Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava. Luontoselvityksen tavoite

Liite 2 Luontoselvitys. Asemakaavan luontoselvitys. Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava. Luontoselvityksen tavoite Asemakaavan luontoselvitys Liite 2 Luontoselvitys Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava 7.7.2014 Terhi Ala-Risku Luontoselvityksen tavoite Luontoselvitys on tehty Äänekosken keskustan

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo 9.6.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Maastotyöt... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Luonnonolot

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Matalan ranta-asemakaava Luontoselvitys 2014, täydennys 2015 Antti Karlin Yleistä Luontoselvitys on tehty käymällä Matalan ranta-asemakaavassa oleva venevalkaman alue maastossa läpi kesällä syksyllä 2014

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

Kuohun liito-oravaselvitys

Kuohun liito-oravaselvitys Kuohun liito-oravaselvitys Anne Laita 19.4.2016 Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö Jyväskylän kaupunki 1. JOHDANTO Liito-oravainventointi toteutettiin Kuohun tulevan osayleiskaavan taustaselvitykseksi.

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Storträsket-Furusbacken

Storträsket-Furusbacken Storträsket-Furusbacken Pinta-ala: 19,1 ha Omistaja: Mustasaaren kunta Kaavatilanne: Tuovila-Granholmsbacken osa-yleiskaavassa alue on virkistysaluetta (V/s), suurin osa on myös osa-yleiskaavan luo-aluetta.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 11.12.2012 MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ Vaasan kaupunki, kaavoitus LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ TILANNE 18.6.2018 1. YLEISTÄ Vaasan Laajametsän suurteollisuualueen yleis- ja asemakaava-alueille on tehty

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys Tapio Rintanen 2012 Maastotyöt Kohdealueen ja lähiympäristön liito-oravatilanne selvitettiin 27.4.2012, linnusto 13.5.2012, kasvillisuus ja lepakkotilanne

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista Nurmijärvi 23.5.2018 Lausunto Mika Selin rakennuttamissuunnittelija mika.selin@nuorisosaatio.fi gsm 0400 416 695 NUORISOSÄÄTIÖ I NUORISOASUNTOJEN ISÄNNÖINTI OY Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pekka Routasuo 15.12.2015 ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO Pöyry Finland Oy Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. 010 33310 www.poyry.fi Siilinjärven kunta Kehvo-Väänälänranta rantaosayleiskaava Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 TUTKIMUSRAPORTTI 5.4.2017 RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 Riihimäen kaupunki Tekijä: Laura Ahopelto SISÄLLYS 1 Johdanto... 4 2 Menetelmä... 5 3 Tulokset... 5 4 Muita

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys 16T-3 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys Hanna Suominen 22.6.2017 22.6.2017 1 (17) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 LIITO-ORAVA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4

Lisätiedot

1. Selvitys. 2. Kohteet

1. Selvitys. 2. Kohteet Kuhmalahden ROYK Luontoselvityksen täydennys 24.10.2017 1. Selvitys Luontoselvitystä täydennettiin maastokäynneillä 11.5. ja 17.5.2017. Maastokäynnit toteuttivat FM Tiina Virta ja MMM Heikki Holmén. Kohteille

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 21.9.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa...

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

Espoon Otaniemen Servinniemen liito-oravaselvitys vuonna 2017

Espoon Otaniemen Servinniemen liito-oravaselvitys vuonna 2017 1 (6) Espoon Otaniemen Servinniemen liito-oravaselvitys vuonna 2017 Johdanto Espoon kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Espoon Otaniemen Servinniemessä pääasiassa Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimille

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys 30.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

KESKUSTIEN ITÄPUOLISEN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KESKUSTIEN ITÄPUOLISEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Tilaaja Oriveden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.8.2018 ORIVESI KESKUSTIEN ITÄPUOLISEN ALUEEN LUONTOSELVITYS ORIVESI KESKUSTIEN ITÄPUOLISEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Tapanilan tilan ranta-asemakaava

Tapanilan tilan ranta-asemakaava Raportti LIITE 67080500.BBJ 12.5.2009 Jyväskylän kaupunki Tapanilan tilan ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Jyväskylän kaupungin 87. kaupunginosassa (Pohjois- Korpilahti)

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

ESPOON MARINKALLION LIITO-ORAVASELVITYS Tekijät: Teemu Virtanen, Paula Salomäki

ESPOON MARINKALLION LIITO-ORAVASELVITYS Tekijät: Teemu Virtanen, Paula Salomäki ESPOON MARINKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Tekijät: Teemu Virtanen, Paula Salomäki 1 Johdanto... 3 2 Liito-oravan biologia ja suojelu lyhyesti... 3 3 Menetelmät... 3 4 Tulokset... 4 5 Yhteenveto... 4

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

ALTIA OYJ RAJAMÄEN LUONTOSELVITYS

ALTIA OYJ RAJAMÄEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Altia Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 7.6.2012 Viite 82140395-05 ALTIA OYJ RAJAMÄEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 7.6.2012 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kirsi Lehtinen Kaisa Torri Luontoselvitys

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Arvokkaat luontokohteet

Arvokkaat luontokohteet Arvokkaat luontokohteet Kuvasarja tarkastelee alueella esiintyviä: Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (METE-kohteita) Luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä Muita arvokkaita elinympäristöjä

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Pekka Sundell 25.11.2013 Siirin lehto Kohteet Kantolanniemi ja Luukkaanlahti Eteläranta Varikonniemi ja asemanseutu Aulangon siirtolapuutarha Suosaari Mitä

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lumivuoren alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä Kurun keskustasta

Lisätiedot

Tourujoki II asemakaavan liito oravaselvitys. ja luontoarvokooste

Tourujoki II asemakaavan liito oravaselvitys. ja luontoarvokooste Tourujoki II asemakaavan liito oravaselvitys ja luontoarvokooste Anne Laita Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 13.12.2017 2 1. Johdanto Tourujoen vesivoimarakenteiden alueelle ja niitä

Lisätiedot