VESI- JA YMPÄRISTÖ HALLITU KSEN MON 1 STESARJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESI- JA YMPÄRISTÖ HALLITU KSEN MON 1 STESARJA"

Transkriptio

1 VESI- JA YMPÄRISTÖ HALLITU KSEN MN STESARJA Nro 6 VALTAKUNNALLISEN KAIVVESI TUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET PERUSTIEDT Kirsti Korkka Niemi ja Annika Sipilä

2

3 Nro 6 VALTAKUNNALLISEN KAIVVESI TUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET PERUSTIEDT Kirsti Korkka Niemi ja Annika Sipilä Vesi ja ympäristöhallitus Helsinki 993

4 Tekijät ovat vastuussa julkaisun sisällöstä, eikä siihen voida vedota vesi ja ympäristöhallituksen virallisena kannanottona. Julkaisua saa Vesi ja ympäristöhallituksen kuntatoimistosta ISBN ISSN Painopaikka: Vesi ja ympäristöhallituksen monistamo, Helsinki 989

5 3 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali ja terveysministeriö Vesi ja ympäristöhallitus Tekijät Kirsti Korkka Niemi ja Annika Sipilä Julkaisun nimi Valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen yhteydessä syntyneet perustiedot Julkaisun lafl Toimeksiantaja Toimielimen asettamispvm Perustiedot Sosiaali ja terveysministeriö, koottuina Vesi ja ympäristöhallitus Tiivistelmä Tämä moniste on osa laajempaa kokonaisuutta, josta pääraportti on julkaistu yhteisjulkaisuna Vesi ja ympäristöhallin non julkaisuja sarjassa (nro 6) ja Sosiaali ja terveysministeriön selvityksiä, sarjassa A (nro /93). Tämä monistesarjan julkaisu sisältää tulosten yhteenvedon sekä yksityiskohtaiset tiedot kaivotutkimuksen tuloksista. Valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa selvitettiin kaivon veden laatu kertatutkimuksena ja kaivon veden laatu kolmena eri vuodenaikana. Kaivot oli valittu siten, että otanta mahdollisimman hyvin edustaisi haja asutusalueilla käytettävän omasta kaivosta saatavan talousveden laatua. Kaivoista tutkittiin veden laadun yleiset tekijät ja selvitettiin vuodenaikojen vaikutusta sekä kaivojen tyyppiin, laatuun, kuntoon ja likaajiin liittyviä asioita. sasta kaivovesiä määritettiin myös seleeni, radioaktiivisuus ja torjunta aineet. Myös vesijohtomateriaalien vaikutusta veden laatuun tutkittiin. Asiasanat (avainsanat) Haja asutus, kaivot, kaivovesi, veden laatu, vesien saastuminen, seleeni, radioaktiivisuus, torjunta aineet, korroosio Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISBN ISSN Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 6 Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 3 Suomi Julkinen Jakaja Vesi ja ympäristöhallitus PL, Helsinki Kustantaja Vesi ja ympäristöhallitus, PL, Helsinki

6 PRESENTATIQNSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Vatten och miljöstyrelsen Författare Kirsti Korkka Niemi och Annika Sipilä Pubiikation Valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen yhteydessä syntyneet perustiedot (Grundclata uppkomna vid en riksornfattande brunnsvattenundersökning 99 99) Typ av pubiikation Uppdragsgivare Datum för tiilsättandet av organet Samling av Vatten och miljöstyrelsen grunddata Referat Publikationen är en del av större enhet, varav huvuddeien har givits ut i serien of Vatten och Milj öförvaltningens pubiikationer (nr A 6) och i senen Social och halsovårdsministeriets publikationer (nr /93) Denna publikation innehåller en sammanfattning av undersökningens resultat samt ali grunddata. Vattenkvaliteten i brunnar har undersökts i en riksomfattande studie. Prov från alla brunnar togs en gång och från brunnar under tre olika årstider. Brunnarna valdes sä att de representerade så bra som möjligt dricksvattenkvaliteten i hushållens egna brunnar på landsbygden. Undersökningen omfattade allmänna vattenkvalitetsparametrar, eifekten av årstid och faktorer i anslutning till brunnens typ, skick och grad av förorening. en del brunnar mättes halten selen, radioaktivitet och pesticider. ckså vattenledningsmaterialens inverkan på vattenkvaliteten undersöktes. Sakord (nyckelord) spridd bebyggelse, brunnar, brunnsvatten, vattenlcvalitet, vattenförorening, selen, radioaktivitet, bekämpningsmedel, korrosion Övriga Uppgifter Seriens namn och nummer ISBN ISSN Vatten och miljöförvaltningens dupiikatserie nr 6 Sidantal Språk Pris Sekretessgrad 3 Finska ffentlig Distribution Vatten och miljöstyrelsen PB, Helsingfors För!ag Vatten och miljöstyrelsen P3, Helsingfors

7 Published by National Board of Waters and the Environment DCUMENTA TIN PAGE Date ofpublication Authors Kirsti Korkka Niemi and Annika Sipilä TitIe of publication Valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen yhteydessä syntyneet perustiedot (Basic data in nationwide rural well water survey 99 99) Type ofpublication Basic data Commissioned by National Board of Waters and the Environment Abstract The main rapport of the rural well water survey was published in the series of the reports of Water and the Environment Administration (nr A 6) and in the series of reports of the Ministry of Social Affairs and Health (nr /93). The summary of resuits and basic data from the well water survey is printed in this publication. The quality of water in drinking water welis was monitored lii a nationwide well water study. Samples were taken once from ali wells, and during three seasons from wells. The wells were selected in such a way that the sample would be as representative as possibie of the quaiity of the drinking water in households own wells in rural areas. The study comprised general water quality parameters, influence of sampling season, and factors related to the type, the condition and the poilution of the wells. In part of the well waters selenium, radioactivity and pesticides were determined. The effect of plumbing materiais on the quality of water was also examined. Keywords Rural water supply, wells, well water, water quality, water pollution, selenium, radioactivity, pesticides, corrosion ther information Series (key title and no.) ISBN ISSN Mimeograph series of Water and the Environment Administration nr Pages Language Price Confidentiality 3 Finnish Public Distributed by National Board of Waters and the Environment P..BX, Helsinki Publisher National Board of Waters and the Environment P..BX, Helsinki

8

9 ..99), ALKUSANAT 7 Tämä monistesarjan julkaisu kuuluu osana kokonaisuuteen, jossa on selvitetty Suomen haja asutuksen kaivojen tilaa. Selvityksen pääkohdat on julkaistu vesi ja ympäristö hallinnon ja sosiaali ja terveysministeriön yhteisenä julkaisuna (Vesi ja ympäristöhal lituksen julkaisuja 6 / Sosiaali ja terveysministeriön selvityksiä /93). Tähän monisteeseen on koottu valtakunnallisen kaivovesiselvityksen yhteydessä syntyneet perustiedot. Suomen kansallinen Vesihuollon vuosikymmen työryhmä teki lääkintöhalli tukselle* ja vesi ja ympäristöhallitukselle aloitteen valtakunnalisen kaivovesiselvityk sen tekemiseksi. Selvitys käynnistettiin valtion tulo ja menoarviossa osoitetun määrärahan turvin vuoden 99 alkupuolella. Tutkimushanke toteutettiin osittain virkatyönä ja osittain käyttäen ulkopuolisia laboratoriopalveluja. Tutkimusta varten perustettiin johtoryhmä, ja tutkimuksen toteutumisesta huolehti projektiryhmä, joiden kokoonpano on alla. Johtoryhma: sastopäällikkö (LL) Yli insinööri (DI) Laboratoriopääll. (FL) Hydrogeologi (FT) Toimistopääll. (DI) Hydrogeologi (FK) Projektiryhmä: Hydrogeologi (FT) Erikoistutkija (FT) Yli insinööri (DI) Geokemisti (FT) Mikrobiologi (MMK) Vesihuoltoins. (Ins) Kemisti (FM) Dipl. ins. (TkL) Hydrogeologi (FK) Markku Murtomaa, pj. Leena Hiisvirta Kirsti Haapala VYH Tuomo Hatva VYH Antti Jokela VYH Kirsti Korkka Niemi, siht. VYH Tuomo Hatva, pj. Georg Alfthan Leena Hiisvirta Pertti Lahemo Kirsti Lahti Jorma Lappalainen Annika Sipilä Jyrki Tenhunen Kirsti Korkka Niemi, LKH* ( ) LKH/STH/STM* (jäsen 3..9 asti, pj...9 lähtien) VYH Kansanterveyslaitos LKH/STH/STM* Geologian tutkimuskeskus LKH/STH* (3..9 asti) VYH (..9 lähtien) Kuopion vesi ja ympäristöpiiri VYH VYH siht. VYH ( ) * Lääkintöhallitus lakkautettiin 8..99, jolloin talousvesiasiat siirrettiin sosiaali ja terveyshallitukseen (STH),.9.99 edelleen sosiaali ja terveysministeriöön (STM). VYH = vesi ja ympäristöhallitus. Tutkimusprojektiin päätoimisena projektisihteerinä toimi Kirsti Korkka Niemi (.6.99 joka vastasi tutkimuksen käytännön toteuttamisesta. Torjunta ainetutkimuksesta vastasi Juha Pekka Hirvi vesi ja ympäristöhallituksesta, radioaktiivisuustutkimuksista Laina Salonen Säteilyturvakeskuksestaja seleenitutkimuk sesta Georg Alfthan Kansanterveyslaitoksesta. Nämä henkilöt ovat myös laatineet vastaavat osat julkaisuun.

10 8 Kuntien tai kansanterveystyön kuntainliittojen terveystarkastajat huolehtivat pääosin tutkimuksen vesinäytteiden otosta, valokuvien otosta sekä kyselylomakkeiden täyttämisestä yhdessä kaivonomistajien kanssa. Tarjouskilpailun perusteella valitut Suunnittelukeskus y ja y Vesi Hydro Ah vastasivat vesinäytteiden analysoimisesta lukuunottamatta seleeni ja torjunta aineanalyysejä sekä radioaktiivisuusmäärityksiä. Seleenimääritykset suoritti Kansanterveyslaitos, radioaktiivisuusmääritykset Säteilytur vakeskus ja torjunta ainemääritykset teetti Vesien ja ympäristöntutkimuslaitos Ruotsissa Uppsalassa sijaitsevassa maatalouskemian laboratoriossa. Helsingin, Turun ja Kuopion vesi ja ympäristöpiirien laboratoriot analysoivat osan rinnakkaisnäytetutki muksen näytteistä. Työn yhteydessä kertyi runsaasti materiaalia, joka haluttiin koota ja säilyttää tieto konetallennuksen lisäksi myös myös painettuna. 3 vuotta sitten tehty kaivovesitutkimus talletettiin nyt ensimmäistä kertaa tietokoneelle, ja sitä voitiin käsitellä yhdessä nykyisen tutkimuksen kanssa. Koska tämän vanhan tutkimuksen tiedot ovat olleet vain harvojen saatavilla, haluttiin tähän monisteeseen koota myös vuosien 98 tuloksia ja niiden yhteenvetotietoja. 99 tutkiimuksen Kiitokset Kuopion vesi ja ympäristöpiirin Jorma Lappalaiselle liitteen kuvien laatimisesta ja piirtämisestä sekä Mirja Minkkiselle taulukkomateriaalin puhtaaksikir joittamisesta.

11 SISÄLLYS 9 ALKUSANAT JHDANT. Tutkimuksen tausta J.. Vuosien kaivovesitutkimus.3 Aineistosta tehdyt tai tekeillä olevat muut julkaisut 3 AINEIST 3. Tutkimuskohteiden valinta 3. Tehdyt tutkimukset 3.3 Tutkitut aineet ja niiden analyysimenetelmät. Aineiston tallennus ja arkistointi. Näytteenottopisteet ja aluejako 3 TULSTEN YHTEENVET 3. Talousveden laatuvaatimusten ja tavotteiden täyttyminen 3. Korroosio ominaisuudet 3.3 Kaivon sijainti 3. Kaivotyyppi sekä kaivon ikä ja kunto 3. Arviot veden riittävyydestä 3.6 Näytteenottoajankohdan vaikutus 3.7 Alueelliset erot 3.8 Vertailu muihin tutkimuksiin 3.9 Vesijohtomateriaalien vaikutus 3 3. Seleeni 3 3. Torjunta aineet 3 3. Radioaktiivisuus Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 3 KIRJALLISUUS LIITIEET HAVAINTLMAKE 7 HAVAINTLMAKE 8 3 TUTKIMUKSESSA MUKANA LEVAT KUNNAT JA KAIVJEN LUKUMÄÄRÄ KUSSAKIN KUNNASSA 9 KAIVN RAKENTEET JA KUNT KAIVNMISTAJAN JA NÄYTrEENTrAJAN ARVIN MUKAAN 3 ARVIT KAIVVEDEN LAADUSTA KAIVNMISTAJIEN JA NÄYrrEENTrAJIEN MUKAAN 9 6 KAIVN LÄHEISYYDESSÄ LEVAT LIKAAJAT JA JÄTEVESIEN JHTAMINEN 63

12 7 ANALYYSITULKSET Analyysitulokset, syksy Analyysitulokset, kevät Analyysitulokset, kesä Analyysitulokset, seleeni ja radioaktiivisuus 7. Kaivo ja hananäytteiden analyysitulokset, kesä LAATUVAATIMUSTEN JA -TAVITrEIDEN TTEUTUMINEN 3 8. Kaivoveden laatu vaatimusten, tavoitteiden ja veden riittävyyden suhteen 8. Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen eri Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen alueittain 3 8. Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen kaivotyypeittäin Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen kaivon näytteenottokerroilla 8.6 sijainnin mukaan Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen veden 33 laadun arvioinnin mukaan Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen lääneittäin Kaivovedelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen vesipiireittäin Kaivovedelle asetettujen terveydellisten laatuvaatimusten täyttyminen Kaivovedelle asetettujen laatuvaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen Korroosiosuositukset täyttämättömien kaivovesien osuus Korroosioon vaikuttavien suositusten toteutuminen 9 ANALYYSITULSTEN JAKAUTUMINEN PRSENTSUUKSITAIN 9. Syksy 99. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin mäiurityksen enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit 9. Syksy 99, vain ne kaivot, jotka olivat mukana myös kevään 99 ja kesän 99 näytteenotossa. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit 9.3 Kevät 99. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäis arvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit 3 9. Kesä 99. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäis arvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit 3 9. Analyysitulokset suureittain TALUSVEDEN LAATU ERI NÄYTrEENErKERRILLA, KUVAT ANALYYSITULKSISTA KAIVTYYPEITTÄIN 6 VUSIEN KAIVVESITUTKIMUKSEN TULKSET 6.A Vuosien kaivotutkimuksen näytteenottopisteitä kuvaava kartta 7. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit, koko maa 8. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit alueittain 8.3 Laatuvaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen alueittain. Korroosiosuositukset täyttämättömien kaivovesien prosentuaalinen osuus alueittain. Analyysitulokset kaivoittain

13 JHDANT. Tutkimuksen tausta Lähes 3 taloutta eli noin viides Suomen väestöstä käyttää säännöllisesti oman kaivon vettä. Kaivojen veden laadusta on Suomessa tehty 9 luvun lopulla mittava tutkimus tohtori Wäreen johdolla (96). Tämän jälkeen ei ole tehty tutkimusta, joka antaisi yleiskuvan talouvesikäytössä olevien kaivojen veden laadusta maassamme. Terveyslautakunnat suorittaessan terveydenhoitolain mukaista valvontatehtäväänsä ovat ottaneet vuosittain tuhansia kaivovesinäytteitä, mutta tutkimustulokset eivät edusta keskimääräistä tilannetta, koska syynä näytteenottoon on epäily veden terveydellisestä haitallisuudesta. Maa ja metsätalousministeriö on 96 luvulla selvittänyt maidon tuotantotilojen kaivoveden laatua ja Geologian tutkimuskeskus on 98 luvulla tehnyt noin 7 kaivoa koskevan selvityksen Suomen pohjaveden laadun selvittämiseksi (Lahermo ym 99). Kumpikaan näistä tutkimuksista ei anna kuvaa talousvesikaivojen keskimääräisestä tilasta. HAPR projektiin liittyen tehtiin vesi ja ympäristöhallituksen toimesta vuonna 989 esitutkimus, jossa tutkittiin kpl samoja kaivoja, joita oli käytetty vuoden 98 9 talousvesitutkimuksessa (Korkka Niemi 99). Vesihuollon vuosikymmen työryhmän määrittelerniä keskeisiä tavoitteita ovat mm. haja asutuksen vesihuollon edistäminen, sekä talousveden laadun tutkiminen ja parantaminen. Myös maailman terveysjärjestön (WH) strategiassa Terveyttä kaikille vuoteen on yhtenä keskeisenä tavoitteena haitattoman juomaveden saannin turvaaminen väestölle. Toimenpiteiden oikea valinta ja kohdentaminen näihin tavoitteisiin pääsemiseksi edellyttää vallitsevan tilanteen tuntemista. Tämä ei ollut mahdollista edellä mainittujen jo tehtyjen kaivovesitutkimusten perusteella. Tästä syystä vesihuollon vuosikymmen työryhmä teki aloitteen vesi ja ympäristöhallitukselle ja sosiaali ja terveyshallitukselle aloitteen valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen tekemiseksi. Valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa selvitettiin kaivon veden laatu kertatutkimuksena ja kaivon veden laatu kolmena eri vuodenaikana. Kaivot oli valittu siten, että otanta mahdollisimman hyvin edustaisi haja asutusalueilla käytettävän omasta kaivosta saatavan talousveden laatua. Kaivovedet eivät edusta Suomen pohjavesien yleistä laatua, koska kaivovedet ovat yleensä moreenikerrostumista ja kallioperästä saatavaa vettä eivätkä soraharjujen phjavesialueilta saatavaa vettä. Kaivot sijaitsivat asumuksen välittömässä läheisyydessä, jossa vesi ei yleensä edusta alueen parasta vettä ja jossa se on alttiina likaantumiselle. Kaivoista tutkittiin veden laadun yleiset tekijät ja selvitettiin vuodenaikojen vaikutusta sekä kaivojen tyyppiin, laatuun, kuntoon ja likaajiin liittyviä seikkoja. sasta kaivoja määritettiin seleeni, radioaktiivisuus ja torjunta aineet. Myös vesijohtomateriaalien vaikutusta veden laatuun tutkittiin. Kaivojen veden laatua verrattiin myös Maataloushallituksen vuosina tekemään kaivotutkimukseen (7 kaivoa) sekä Geologian tutkimuskeskuksen 98 luvun alussa tekemään kaivotutkimukseen (6 kaivoa). Tässä tutkimuksessa on talousveden laadun arvosteluperusteina sovellettu lääkintöhal lituksen antamassa,..99 voimaan tulleessa yleiskirjeessä esitettyä laatuvaatimuksia ja tavoitteita (Lääkintöhallitus 99). Yleiskirjeen raja arvoista, jotka on asetettu

14 lähinnä vesilaitosten jakamaa vetä ajatelle, on poikettu kahden laatusuureen, koliformis ten bakteerien kokonaismäärän ja rautapitoisuuden, kohdalla. Käytetyt raja arvot ovat tulosten yhteydessä, liitteen 8 taulukoissa. Kaivoveden korroosio ominaisuuksia selvitettiin sekä pääaineiston avulla että erikseen otettujen näytteiden avulla. Erikseen otettiin näytteet 37 talouden rengaskaivosta, samanaikaisesti sekä kaivosta että vesihanasta. Tässä tutkimuksessa veden kor roosioherkkyyttä arvioitiin Herdbergin työryhmän selvitysten perusteella (T. Hedberg ym. 99). Käytetyt raja arvot ovat taulukossa 8.. Putkistojen vaikutusta talousveden laatuun pyrittiin selvittämään myös erillisellä rinnakkaisnäytteenotolla. Näyte otettiin samanaikaisesti sekä kaivosta, että käyttöpisteestä. Näytteet analysoitiin osittain laboratoriossa, osittain kenttämittauslaitteistolla. Rinnakkaisnäytetutkimus tehtiin heinä marraskuussa 99 ja huhti toukokuussa 99. Seleenitutkimuksen tavoitteena oli kartoitaa kaivoveden absoluuttinen seleenipitoisuus Suomessa, sekä pyrkiä selvittämään lannoituksen mahdollista vaikutusta kaivoveden (pohjaveden) seleenipitoisuuteen. Syksyllä 99 valittiin seleenitikimukseen yksi näyte jokaisesta tutkimukseen osallistuneesta kunnasta eli 6 näytettä ja vuoden 99 näytteenottoihin yksi näyte 73 Kaivo 9 tutkimuksessa mukana olleesta kunnasta. Torjunta aineiden tutkimiseksi valittiin projektin yhteydessä sellaista kaivoa, jotka sijaitsivat viljelytoiminnan alueella. Lisäksi tutkittiin 6 vertailukaivoa puhtaalta alueelta. Näytteistä määritettiin 88 erilaista pestisidiä. Kaivotutkimuksen yhteydessä otettiin myös radioaktiivisuusnäytteitä. Tästä tutkimuksen osasta vastasi Säteliyturvakeskus. Tutkimuksella pyrittiin täydentämään jo olemassaole via tietoja kaivovesien radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista. Radioaktiivisuusmittauk set tehtiin kesän 99 näytteistä ( näytettä). Kaikista näytteistä määritettiin Rn (radon) sekä pitkäikäisten aifa ja beetasäteilijöiden kokonaismäärä. Lisäksi tehtiin lyijy isotoopin Pb ja polonium isotoopin Po määrityksiä lähinnä kuilukaivojen vesistä (7 näytettä).. Vuosien kaivotutkimus Laajoja kaivovesitutkimuksia on tehty vuosina (Maataloushallitus, tohtori Wäreen johdolla)(wäre 96), jolloin tutkittiin noin 7 kaivoa, 98 luvun alussa (Geologinen tutkimuskeskus)(lahermo ym. 99), josa tutkittiin noin 6 kaivoa. Vuosien tutkimuksen tuloksia on jonkin verran käsitelty samalla tavalla kuin vuosien tuloksia. Joitakin taulukoita käsitellystä Wäreen aineistosta sekä koko vuosien aineiston listaus niiden analyysien osalta, jotka ovat samoja kuin nyt tehdyssä kaivovesiselvityksessä on myös tässä monisteessa. Koska vuosien kaivotutkimuksen tuloksia ei enää ole saatavilla, on ne otettu myös tähän monisteeseen mukaan. Liitteessä on vuosien tutkimustulos ten ja vuoden 99 tutkimustulosten määritysten vastaavuudet ja korjauskertoimet.

15 .3 Aineistosta tehdyt tai tekeillä olevat muut julkaisut 3 Nyt tehdyn kaivotutkimuksen tulokset on julkaistu yhteisjulkaisussa Vesi ja julkaisuja 6 / Sosiaali ja terveysministeriön selvityksiä /93 nimellä Valtakunnallinen kaivovesitutkimus. Valtakunnallisesta kaivovesiselvityksestä on tekeillä myös engianninkielinen tutkimus selostus Vesi ja ympäristöntutkimuslaitoksen julkaisusarjassa vuonna 993 tai 99. AINEIST. Tutkimuskohteiden valinta Tutkimuskaivot valittiin siten, että saataisiin otanta, joka mahdollisimman hyvin edustaisi haja asutusalueilla käytössä olevia kaivoja. Tilastokeskuksen tiedostosta poimittiin joka kahdessadas sellainen rakennus, jota ei rekisterin mukaan ollut liitetty vesijohtoverkkoon.. Tehdyt tutkimukset Tutkimuskaivoista tehtiin vedenlaatuanalyysit, joiden lisäksi kaivoista hankittiin käyttö, rakenne ja ympäristötietoja. Näytteet otettiin ja havainnot tehtiin seuraavasti: 99 loka marraskuu: perusnäytteenotto kaivosta seleeninäytteet 6 kaivosta havaintolomake, kaivojen ja ympäristön valokuvaus ja kartat näytteenottopaikoista 99 touko kesäkuu: näytteenotto 7 kaivosta seleeninäytteet 73 kaivosta havaintolomake ja valokuvauksen täydennys 99 heinä elokuu: näytteenotto 7 kaivosta seleeninäytteet 73 kaivosta radioaktiivisuusnäytteet Näytteet otettiin talousveden käyttöpisteestä eli pääsääntöisesti hanasta. Kuntien tervey sviranomaiset ottivat näytteet annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnittelukeskus y ja y Vesi Hydro Ah vastasivat vesinäytteiden analysoimisesta lukuunottamatta seleeni ja toijunta aineanalyysejä, sekä radioaktiivisuusmäärityksiä. Seleenimäärityket suoritti kansanterveyslaitos, radioaktiivisuusmääritykset säteilyturvakeskus ja torjunta ainemäärityksistä vastasi vesien ja ympäristöntutkimuslaitos.

16 .3 Tutkitut aineet ja niiden analyysimenetelmät Näytteistä tehtiin tavanomaiset talousveden laadun selvittämisessä käytetyt määritykset, jotka on lueteltu alla. Näytteet analysoitiin kahdessa vesilaboratoriosa. Käytössä olivat seuraavat määritysmenetelmät ja toteamisrajat: Koliformisten bakteerien kokonaismäärä SFS 36 / ml Lämpökestoiset koliformiset bakteerit, E.coli,alustava tunnistus SFS 88 / ml Fekaaliset streptokokit, tarkistetut fekaaliset streptokokit SFS 3 / ml Fluoridi SFS 37, mg/ Nitraatti agea analyser, mg/l Nitriitti SFS 39, mg/l Alumiini SFS 736, rng/l Ammonium SFS 33, mg/ Kloridi ES,titraus mg/l Mangaani SFS 3, 38, AAS, mg/ Rauta SFS 3, 37, AAS, mg/l Suifaatti VAT, turbidimetr. mg/l Kalium SFS 37, AAS, mg/l Natrium SFS 37, AAS, mg/l ph SFS 3 Sähkönjohtavuus SFS 3, ms/m Alkaliteetti VAT, indikaattorititraus, mval/l Väriluku SFS 33 luku SFS 336 KMn Seleeni Wang ym (99) Torjunta aineet Akerblom ja Jonsäli (99) Radon Asikainen (98) ja Salonen (99) Pitkäikäisten säteilijöiden määritys Salonen (989 ja 99) Pb ja Po Häsänen (977) Lyhenteiden merkitys: SFS: Suomen standardisoimisliiton standardi VAT: Vesianalyysitoimikunnan mietintö ES: Elintarviketutkijain Seura ry. Aineiston tallennus ja arkistointi Aineisto on tallennettu vesi ja ympäristöhallituksen keskustietokoneelle. Havaintolo makkeet, kartta ja valokuva aineisto sekä kootut ja kaivokohtaiset analyysitulokset säilytetään vesi ja ympäristöhallituksen arkistossa.

17 . Näyttenottopisteet ja aluejako Tutkimuskaivot jakaantuivat haja asutuksen suhteessa. Kuvissa. ja. on tutkimus kaivoja kuvaavat pisteet. Kaivoveden laatuun vaikuttavien alueellisten tekijöiden selvittämiseksi maa jaettiin kuuteen osa alueeseen. Jakoperusteena olivat maa ja kallioperän geologiset ominai suudet ja rakenne, topografiset tekijät, kvartäärigeologinen maalajien syntyhistoria sekä maan käyttötapa. Aluejaon perusteet olivat seuraavat (taulukko 3 ja kuvat 3 ja ): Taulukko 3. Aluejako ja sen perusteet. Alue Kuvaus Kaakkois Suomi Salpausselän eteläpuolinen tasainen, savipeitteinen rannik koalue, valtakivilaji rapakivigraniitti, peltoviljelyaluetta II Lounais Suomi Savipeitteinen, tasainen rannikkoalue, sekalaisia kivilajeja, peltoviljelyaluetta III Sisä Suomi Järvi Suomen morfologialtaan vaihteleva moreenivaltainen alue, valtakivilaji granodioriitti, karjatalousaluetta IV Pohjois Karjala Itä Suomen morfologialtaan hyvin vaihteleva moreenival tainen vaaramaisema alue, valtakivilaji granodioriittinen gneissi, karjatalousaluetta V Pohjanmaa Länsi Suomen hyvin tasainen, savipeitteinen rannikkoalue, sekalaisia kivilajeja, peltoviljelyaluetta VI Pohjois Suomi Pohjois Suomen morfologialtaan erittäin vaihteleva moreenivaltainen vaara ja tunturimaisema alue, valtaki vilajeja granodioriitti, liuskeet ja granuliitti, harvaan asuttua karjatalous ja poronhoitoaluetta

18 6 o 8 - cl C oo s - o. S & d o% o c,c o o ocb 9 o os o 8 C o Ø o T c oo ogo % ooo C 9 8 o c8 -n 8 c 9 o v o o Kuva. Syksyn 99 tutkiniuskaivoja kuvaavat pisteet

19 std AAfl) CAtIfSflUIDffl 66T US)(?f UA)J Z UAflN o o cp o cp o : o ø o oo eo og S o 9, o o o o o o o 9 LI

20 8 Kuva 3. Alueet VI. Pohjakartassa on myös lääninrajat.

21 9 Arkeisia 9ranodjorjjtf ja granulii Liuskeajueita n ui VI Kaakkois Suomi U n a is Suomi Sisa-Suomi Pohjois-Karjala Pohjanmaa Poh jos-suomi Gra nod jo rj itteja Rapakiv i grani ittia Kuva. Kallio ja maaperän geologisten ominaisuuksien rakenteen, topografisten tekijöiden sekä maan käyttötavan perusteella tehty aluejako VI. Kartassa on esitetty myös Suomen maaperän pääpiirteet (Lahermo 99). Laatokka Perämeri liuskejakso on esitetty numerolla ja Tampere Vammala Pori liuskejakso nurnerolla.

22 3 TULSTEN YHTEENVET 3. Talousveden laatuvaatimusten ja tavotteiden täyttyminen Kaivovesien laadun arvostelussa on sovellettu lääkintöhallituksen vuonna 99 antamia talousveden terveydellisiä laatuvaatimuksia sekä muille kuin teveydellisille tekijöille annettuja teknis esteettisiä laatutavoitteita. Kaivojen veden yleistä laatua voidaan näiden perusteella pitää korkeintaan välttävänä. Veden terveydellinen laatu ei vastannut vaatimuksia tutkimuskerrasta riippuen 3 %:ssa tutkituista kaivovesistä. Yleisimmät virheet olivat ulosteperäistä saastumista osoittavien bakteerien esiintyminen ( %) sekä korkeat nitraatti ( 3 %) ja fluoridipitoisuudet (7 6 %). Veden käyttökelpoisuuteen vaikuttavien muille ominaisuuksille annetut tavoitteet eivät täyttyneet 8 %:ssa tutkituista kaivovesistä. Yleisimmät virheet olivat veden sameus ja värillisyys ( %), raudan ( %) ja mangaanin ( %) esiintyminen sekä alhainen ph ( %). Koko aineiston perusteella vain vähän yli % tutkimuksessa mukana olleista talouksista sai kaivosta kaikissa suhteissa moitteetonta talousvettä. 3. Korroosio ominaisuudet Suomalaiset pohjavedet ovat ominaisuuksiltaan metallisia ja betonisia vesijohtora kenteita syövyttäviä. Alueesta riippuen vain % kaivoista täytti kaikki ne kriteerit, joita on esitetty korroosion kannalta (pohjoismainen asiantuntijaryhmä 99). Kaivotyypeistä porakaivot olivat tässä suhteessa parhaita. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että suurin osa porakaivoista oli alueilla, joilla muutoinkin vedet ovat metallisia vesijohtoja vähemmän konodoivia. 3.3 Kaivon sijainti Pääsyyt kaivovesien huonoon laatuun olivat niiden sijoittaminen likaantumisalttiiseen paikkaan (pihapiiri, pelto), kaivon puutteellinen rakenne ja rakennevauriot, jotka mahdollistavat vesien pääsyn kaivoon maan pinnalta, sekä maaperän luontainen rauta ja mangaanipitoisuus. Kaivoista kaksi kolmasosaa sijaitsi pihapiirissä. 3. Kaivotyyppi sekä kaivon ikä ja kunto Tutkimuksen mukaan haja asutusalueen vedenhankinnasta 8 % perustui betonirengas kaivoihin. Lopulla talouksista oli kallioporakaivo tai joissakin tapauksissa kivikehäkaivo tai lähde. Kotitalouksien arvioitu vedenkulutus oli keskimäärin, m3/d. Vesijohto oli 9 %:lla talouksista, ja suurin osa vesijohdoista on rakennettu 96 ja 97 luvuilla. Yleisin vesijohdon materiaali oli muovi, myös kupariputkia ja galvanoituja teräsputkia käytettiin. Käytössä olevat rengaskaivot olivat yleensä matalia (alle m) ja keskimäärin vuotta vanhoja. Kaivoveden käsittely oli erittäin harvinaista huolimatta esiintyvistä

23 vedenlaatuongelmista. Ulkoisen havainnoinnin perusteella noin puolella kaivoista rakenteet olivat hyvässä kunnossa, puolella heikossa tai tyydyttävässä kunnossa. Kolmasosaan kaivoista pääsi pintavesiä. Analyysitulosten perusteella pintavesien vai kutus näkyi tätäkin useammin. 3. Arviot veden laadusta ja riittävyydestä Kaivon omistaja piti kaivoaan ja kaivon veden laatua yleensä parempana kuin näytteet ottanut terveystarkastaja. Yleisin haitta talousvedessä oli veden värillisyys tai värjäävyys. Makuhaitan aiheutti yleisimmin humus, rauta tai suola. Ajoittaisesta tai jatkuvasta vesipulasta kärsi tutkimuksen mukaan noin 7 % talouksista. Edes kallioporakaivot eivät aina takaa hyvää talousvettä. Korkea fluoridipitoisuus oli porakaivoissa yleisempää kuin muissa kaivotyypeissä. Suolaisuuden aiheuttamia ongelmia esiintyi enemmän porakaivoissa kuin muissa kaivoissa rannikkoalueella. Pienessä osassa porakaivoja oli radioaktiivisuus erittäin korkea. 3.6 Näytteenottoajankohdan vaikutus Erot eri vuodenaikoina otetuissa näytteissä olivat ennalta arvioitua vähäisemmät. Poikkeuksen teki suolistobakteerien esiintyminen. Kesän 99 näytteissä oli huomatta vasti useammin lämpökestoisia koliformisia bakteereja kuin syksyn 99 tai kevään 99 näytteissä. Bakteerien esiintyminen kesänäytteissä voi johtua paitsi ulostekuormi tuksen lisääntymisestä myös kuivan kesän aiheuttamasta veden vähyydestä kaivoissa. Eräänä syynä kevään oletettua parempaan laatuun on saattanut olla talven vähälumisuus ja siitä aiheutunut sulamisveden niukkuus. Myös tutkimuskaivojen sijainnin painottuminen eteläiseen Suomeen on voinut vaikuttaa tuloksiin. 3.7 Alueelliset erot Kaivojen veden laadussa oli selviä geologisista olosuhteista, maantieteellisestä sijainnista ja maankäytöstä johtuvia alueellisia eroja. Maa ja kallioperän laadusta johtuva ero oli esimerkiksi fluoridin esiintyminen Kaakkois ja Lounais Suomen rapakivialueilla. Happamien kivilajien vaikutus tuli esille Pohjois Karjalassa ja Pohjois Suomessa, missä veden ph arvo, alkaliteetti ja kovuus olivat pienempiä kuin muilla alueilla. Veden rauta ja mangaanipitoisuudet olivat korkeita rannikkoalueiden kaivoissa, missä pohjavedet ovat usein vettä läpäisemättömien savikerrostumien peittämiä. Näille alueille oli ominaista myös meren läheisyydestä ja vanhoista merivaiheista johtuvat korkeahkot kovuus ja sähkönjohtavuusarvot ja muita alueita korkeammat natrium ja sulfaattipi toisuudet. Näiden alueiden pohjavesien väriluvun arvo ja kloridipitoisuus olivat myös korkeita. Pohjanmaan tasaisille rannikkoalueille oli ominaista korkeahkot orgaanisen aineksen pitoisuudet. Tämä johtuu alueella yleisesti esiintyvistä soista.

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Maanteiden hulevesien laatu

Maanteiden hulevesien laatu 12 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LAURA INHA RIITTA KETTUNEN KIMMO HELL Maanteiden hulevesien laatu TUTKIMUSRAPORTTI Laura Inha, Riitta Kettunen, Kimmo Hell Maanteiden hulevesien laatu

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Perusopetuksen aika Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:13 Ritva Jakku-Sihvonen ja Jorma Kuusela Perusopetuksen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011 Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011 Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010 Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010 Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisja: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Jari Loikkanen PURUVEDEN RAUVANJÄRVI-HEPOJOKI -VALUMA-ALUEELLE SUUNNITELTUJEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEIDEN VAIKUT- TAVUUS Opinnäytetyö Toukokuu 2014

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot