TASEKIRJA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Janakkalan taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategia ja siitä johdetut tavoitteet sekä palvelustrategian toteutuminen Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE VAALIT TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE TARKASTUSTOIMI TOIMIELIN KUNNANHALLITUS TULOSALUE HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT TULOSALUE ASUNTO- JA TILAPALVELUT TULOSALUE PELASTUSLAITOS TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT... 63

3 TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE RUOKAPALVELUT TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TULOSALUE KADUNPITO TULOSALUE ALUETEKNIIKKA TULOSALUE TILAPALVELU TULOSALUE KUNNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA TULOSALUE VAMMAISTYÖ TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOITO TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT. 116 TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE OPETUSTOIMI TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TULOSALUE VARHAISKASVATUS TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA TULOSALUE KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TULOSALUE LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

4 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Omistuksia muissa yhteisöissä Saamisten erittely Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Vieras pääoma Sekkilimiitti Muiden velkojen erittely Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat Elatustuen takautumissaatava Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Janakkalan Veden erillistilinpäätös Toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5 ESIPUHE Vuoden 2009 tasekirja on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2009 antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirjan kokoamisesta on vastannut talousjohtaja Jenni Jokela. Toimintakertomuksen on laatinut ja koonnut talousjohtaja Jenni Jokela. Talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumista koskevat, ja muut toimielinkohtaiset tekstiosat, perustuvat toimielinten käsittelemiin toimintakertomuksiin. Talousarvion käyttötalouden toteutumista käsittelevät taulukot on toimitettu Seutukeskus Oy Hämeestä ja ne on koonnut tasekirjaan talousjohtaja Jenni Jokela. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen on laadittu Seutukeskus Oy Hämeessä pääkirjanpitäjä Marita Hanhikankaan johdolla. 5

6 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2008 lopulla alkanut maailmantalouden finanssikriisi jatkui vuonna Sen vaikutukset tuntuivat jo heti alkuvuodesta erityisesti kunnan yhteisöverotuloissa, jotka kevään kuluessa putosivat lähes puoleen talousarviossa arvioidusta. Tästä kuitenkin osan kompensoi valtiovallan tilapäiseksi helpotukseksi säätämä yhteisöveron jakoprosentin muutos kuntia enemmän suosivaksi. Myös kunnallisveron tuoton pelättiin notkahtavan lisääntyvän työttömyyden myötä, mutta ilmeisesti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta johtuen notkahdus jäi pelättyä lievemmäksi ja kunnallisverotulot toteutuivat tilinpäätöksessä lähes alkuperäisen talousarvion mukaisina. Vuoden aikana työttömyysprosentti kuitenkin nousi Janakkalassa lähes kaksi prosenttia ja maamme bruttokansantuote pieneni noin 7,8 % edellisestä vuodesta, joka oli eniten vuosikymmeniin. Myös vienti supistui noin 25 %. Mikäli maailmantalous ei nouse ja vientikauppa elvy, on odotettavissa, että vuoden 2009 lomautukset muuttuvat työttömyydeksi ja siirryttäessä ansiosidonnaiselta päivärahalta peruspäivärahalle myös kunnallisveron tuotto vähenee pahemmin. Vuoden 2009 tulos osoittautui paremmaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäinen talousarvio oli tehty euroa alijäämäiseksi ja todellisuudessa alijäämää jäi vuonna 2009 yhteensä euroa. Janakkalan väkiluku kasvoi vuoden 2009 aikana 207 hengellä ja oli vuoden vaihteessa asukasta. Talouden taantuma näkyi edelleen Janakkalan kunnan omakotitonttien varaustilanteessa, joita varattiin aikaisempia vuosia vähemmän. Toisaalta kuitenkin Pirttimäen jäljellä olevat tontit varattiin kaikki ja myös Harvialan I-II alueen tontteja varattiin muutamia. Omakotitalojen rakentaminen ja asuntokauppa oli kuitenkin vuoden aikana ja varsinkin sen loppupuolella matalasta korkokannasta johtuen suhteellisen vilkasta ja myös vanhojen asuntojen hintataso elpyi runsaan kysynnän johdosta alkuvuoden notkahduksesta. Janakkalan kunnan merkittävin rakennushanke oli vuoden 2008 syksyllä aloitettu Janakkalan sairaalan laajennus, kustannusarvioltaan euroa. Laajennuksen valmistuminen ja viimeistelytyöt ulottuivat vuoden 2010 alkupuolelle. Kunnallistekniikan puolella toteutettiin lähinnä normaaleja vuotuisia katujen kunnossapitohankkeita. Janakkalan kunta joutui vuonna 2009 ottamaan edelleen lisää lainaa investointiensa ja rakennusprojektiensa rahoittamiseksi. Uutta velkaa otettiin vuoden 2009 aikana 9,3 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin n. 3,9 milj. euroa. Täten lainakanta oli vuoden lopussa n. 28,5 milj. euroa. Tämä oli euroa asukasta kohden, joka on hieman pienempi kuin Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta, joka ennakkotietojen mukaan on euroa/asukas. Lainakanta tulee taloussuunnitelmassa olevien investointien vuoksi nousemaan myös tulevina vuosina. 6

7 Janakkalan kunta tuotti palvelunsa myös vuonna 2009 hyvätasoisina ja useimmissa tapauksissa alle valtakunnallisten ja maakunnallisten keskimääräisten yksikkökustannusten. Myös talousarvion menoissa hallintokunnat noudattivat hyväksyttyä talousarviota kiitettävästi. Vuosi 2009 oli toteutumiseltaan sekä toiminnallisesti että olosuhteisiin nähden myös taloudellisesti suhteellisen onnistunut vuosi. Kiitänkin henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita vuoden 2009 onnistuneesta yhteistyöstä. Pekka Harju Kunnanjohtaja Janakkalan kunta 7

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Janakkalan kunnan hallinto- ja luottamushenkilöorganisaatioissa tapahtui alkaen kaksi merkittävää muutosta. - Janakkalan-Hattulan terveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa ja sitä varten perusturvalautakunnan alaisuuteen perustettiin toimielin terveysjaosto sekä tulosalueet yhteistoiminta-alueen talous- ja hallintopalvelut, Janakkalan terveydenhuolto sekä Hattulan terveydenhuolto. - Perusturvalautakunnan alaisuudesta siirtyi tulosalue lasten päivähoito kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen. Samalla lasten päivähoidon tulosalueen nimi muutettiin varhaiskasvatuksen tulosalueeksi. Janakkalan kunnan hallinto-organisaatio alkaen Kunnanjohtaja Pekka Harju Konsernipalvelut Perusturva Perusturvajohtaja Matti Valtonen Sivistystoimi Sivistystoimen johtaja Silja Laakso-Kangas Tekniikka ja ympäristö Tekninen johtaja Anna-Mari Ahonen Janakkalan Vesi Toimitusjohtaja Seppo Palmanto Hallintopalvelut Hallintojohtaja Liisa Puranen Talouspalvelut Talousjohtaja Jenni Jokela Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Vs. Merja Ylipaavalniemi Elinkeinotoiminta Ja viestintä Viestintäpäällikkö Johanna Rosnell-Varjo Strateginen kehittäminen Kehitysjohtaja Juha Prittinen 8

9 Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio alkaen Valtuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja Koulutuslautakunta Kirjasto- ja kulttuuri lautakunta Liikunta- ja nuoriso lautakunta Janakkalan Vesi johtokunta Tiejaosto Terveysjaosto Varhaiskasvatukseen kuuluvien Yksiköiden Ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Valtuusto Vuonna 2009 Janakkalan kunnanvaltuuston ensimmäisestä kuntakokouksesta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Valtuuston perustaminen Kunnan hallinto erotettiin seurakunnan hallinnosta vuonna 1865 säädetyllä maalaiskuntia koskevalla kunnallisasetuksella. Janakkalassa ensimmäinen kuntakokous pidettiin joulukuun 22. päivänä 1866 Hamppulan koululla. Siinä valittiin kunnallislautakunta huolehtimaan hallinnosta. Uusi maalaiskuntien kunnallisasetus säädettiin 1898 ja sen pohjalta Janakkalan väki on osoittanut valveutuneisuutta ja herättänyt kysymyksen kunnallislautakunnan perustamisesta kunnallislautakunnan ja työväen kunnallistoimikuntien yhteisessä kokouksessa lauantaina 29. kesäkuuta Valtuuston perustamista koskeva päätös oli tehtävä voimassa olleen kunnallisasetuksen mukaan kahdessa perättäisessä kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä. Toisella yrittämällä syyskuun 14. päivänä 1908 valtuuston perustamista koskeva päätös syntyi äänestyksen jälkeen siten, että 32 äänestäjää äänellä vaati valtuuston perustamista ja 2 edustajaa vastusti sitä 54 äänellä. Valtuuston perustamista koskeva asia tuli uudelleen käsiteltäväksi joulukuun 1. päivänä 1908 pidetyssä kuntakokouksessa. Valtuuston perustamista vaati 42 äänestäjää äänellä ja valtuuston perustamista vastusti 251 äänestäjää 764 äänellä. Kun kukaan ei saanut äänestää kuin enintään 7/15 äänestykseen osaa ottaneiden yhteenlasketusta äänimäärästä, tehtiin tästä säännöksestä 9

10 Kokoonpano: Lindstén Tomi (1) 10 johtuvat vähennykset, jolloin saatiin tulos ääntä valtuuston perustamisen puolesta. Näin siis Janakkalan kunnanvaltuusto oli perustettu ja valtuustomiehiksi tuli kunnallislautakunnan ehdotuksesta yksimielisesti valituksi sen ehdottamat 30 jäsentä. Ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin13. päivänä helmikuuta 1909 kunnanhuoneella Hamppulan koululla. Valtuusto juhli perhepiirissä Hämeenlinnan kaupunginteatterissa Tilaisuudessa valtiopäiväneuvos Esko Helle piti juhlapuheen, johon oli koonnut mielenkiintoisia asioita valtuustotyöstä vuosien varrelta. Valtuusto on pitänyt 8 kokousta, joissa käsiteltiin 96 asiaa. Ennen kutakin varsinaista valtuuston kokousta on valtuutetuille järjestetty informaatiotilaisuus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Valtuutetuille järjestettiin myös perehdyttämiskoulutusta, jossa kerrottiin kunnan toimialoista, taloudesta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä valtuustotyöskentelyyn ja valtuutettujen asemaan liittyvistä menettelytavoista ja käytännöistä sekä valtuutettujen oikeuksista ja velvollisuuksista. Valtuusto piti talousseminaarin, jonka tavoitteena oli saada aikaan yhteinen näkemys v talouden päälinjoista, joita kunnanhallitus voi käyttää hyväksi seuraavan taloussuunnittelukauden ohjeistuksessa pidetyssä valtuuston talous- ja strategiaseminaarissa tavoitteena oli lisätä valtuutettujen osaamista taloussuunnittelu- ja strategiasuunnittelutyössä, antaa ajankohtaista tietoa talousasioista sekä vahvistaa valtuutettujen yhteistyötä. Kertomusvuonna järjestettiin yksi suullinen kyselytuntia, jonka aiheena oli - mitkä ovat Janakkalan kunnan kokemukset Seutukeskus Oy Hämeen kautta hoidettavista erilaisista hallinnon tukipalveluista ja taloushallinnon palvelukokonaisuuksista Kertomusvuonna valtuustoryhmät ja valtuutetut jättivät 9 valtuustoaloitetta. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut yrittäjä Esa Silvennoinen (KOK), 1. varapuheenjohtajana liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka (SDP), 2. varapuheenjohtajana lakiasiainsihteeri Irja Pynnönen (KESK) ja 3. varapuheenjohtajana pääluottamusmies Ari-Pekka Jaatinen (VAS). Valtuuston sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Aho Soini (7) Ahonen Heikki (8) Alijärvi Pirjo (8) Hautamäki Maria (8) Ilmarinen Kalevi (8) Koskela Satu (8) Löytynoja Reijo (8) Nylund Piia (8) Pohjantähti Esa (8) Ranta-Porkka Raija (8) Rissanen Titta (8) Salmi Heikki (8) Virtanen Janne (8) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:

11 Suomen Keskusta (10) Autio Sirpa (8) Forsström Tarja (7) Kautto Mikko (8) Lamberg Jaana (5) Murronmaa Markku (5) Pynnönen Irja (7) Taponen Merja (8) Tokeensuu Osmo (8) Virtanen Markku (8) Välilä Päivi (8) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Linna Heljä (6) Vesala Terhi (1) Virtanen Kalevi (1) Kansallinen Kokoomus (10) Ahtiainen Marko (4) Elo Irmeli (8) Hiidenkari Tiina (8) Laivola Ari (8) Mattila Jussi (8) Saarinen Kari (7) Saarinen Teemu (8) Selin Sanna (8) Silvennoinen Esa (8) Silvennoinen Mika (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Lintumäki Aki (5) Aronen Riikka (1 osakokous) Pikivirta Anna - Keipilä Leenamaria (1) Vasemmistoliitto (5) Helle Esko (8) Jaatinen Ari-Pekka (7) Kivistö Jaana (7) Puistola Helena (7) Vilkman Marko (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Haanperä Kirsti (1) Stolt Veikko (1) Lampén Arto (1) Ruokonen Matti (1) Vihreä liitto (3) Lepistö Anssi (8) Marttinen Piia (6) Ojanen Petri (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Ahola Tanja (3) 11

12 Suomen Kristillisdemokraatit (1) Valkoniemi Päivi (6) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Pöhö Mirja (1) Perussuomalaiset (1) Laakso Marko (6) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Rajamäki Tuula - Sippala Teuvo (1) Valtuuston tärkeimmät päätökset: - Luottamushenkilövalinnat toimikaudeksi Tonttien ja eräiden muiden alueiden hinnoittelu ja luovutusehdot 2009 alkaen - Tervakosken asemakaavan muutos; Varatie Oy:n alue - Kehitysjohtajan ja teknisen johtajan virkojen perustaminen määräajaksi saakka - Janakkalan ja Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen; Janakkala toimii isäntäkuntana - Turengin terveysaseman ja Janakkalan sairaalan peruskorjauksen ja muutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen - Vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen - Taloussuunnittelijan viran perustaminen perusturvan toimialalle - Vuoden 2010 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen - Yhteisen seudullisen joukkoliikenneviranomaisen perustaminen; Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunnan alainen joukkoliikennejaosto - Päätös Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän purkamisesta - Turengin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen; ns. Korkeavuorenrannan alue - Valtuusto hyväksyi vuoden 2009 aikana vuoden 2009 talousarvioon kaksi muutosta - Vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön helmikuun 2010 alussa julkaiseman Suomen vakausohjelman tarkistuksen mukaan Suomen kansantalous oli talouskriisin alkaessa moneen muuhun maahan verrattuna hyvässä asemassa, sillä se kohtasi taantuman ylijäämäisen julkisen talouden turvin. Myös yritysten taseet ovat olleet vahvat, ja pankkisektori on ollut vakaalla pohjalla. Rahoitussektori onkin kestänyt hyvin globaalin finanssikriisin aiheuttaman myllerryksen. Viennistä riippuvaisena taloutena Suomi kuitenkin syöksyi poikkeuksellisen jyrkkään taantumaan. Vuonna 2009 talouden arvioidaan supistuneen 7,8 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Kansantuote supistui jopa nopeammin kuin mitä Suomessa koettiin minään yksittäisenä vuonna 1990-luvun alun laman aikana. 12

13 Talouden syöksy näyttää taittuneen viime vuoden loppupuoliskolla ja v kansantuotteen arvioidaan kasvavan vajaan prosentin. Taantuman jälkeen ei Suomeen kuitenkaan odoteta samanlaista nopeaa talouden toipumista kuin mitä koettiin luvun laman jälkeen. Tuolloin taustalla oli uuden tieto- ja viestintäteknologian globaaliin läpimurtoon perustunut Suomen sähköteknisen teollisuuden voimakas laajeneminen. Tämä lisäsi tuottavuutta ja synnytti kasvusysäyksen, joka nosti Suomen vuosituhannen vaihteeseen mennessä Euroopan nopeimmin kasvavien kansantalouksien joukkoon. Lisäksi 1990-luvun alussa tehty devalvaatio oli nostanut vientituotteiden hintakilpailukykyä. Lähivuosina vastaavaa tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaa ekspansiota ei ole enää näköpiirissä. Uusia voimakkaan kasvun aloja ei liioin ole noussut esiin. Myöskään valuuttakurssipolitiikan avulla ei enää ylläpidetä vientisektorin hintakilpailukykyä, vaan siitä on pidettävä huolta tuottavuuden kasvun ja kilpailukykyisen kustannusrakenteen avulla. Työttömyys kasvaa taantuman seurauksena voimakkaasti. Mitä pitempään laskusuhdanne ja siitä toipuminen kestää, sitä suurempi osa työttömyyden kasvusta muuttuu rakenteelliseksi. Tilannetta hankaloittaa talouden rakennemuutos. Se on koetellut etenkin metsäteollisuutta, mutta tuntuu voimakkaana myös muilla Suomen viennin kannalta tärkeillä aloilla, kuten konepajateollisuudessa ja sähköteknisessä teollisuudessa. Taantuman jälkeen Suomen teollisuuden kapasiteetti uhkaa jäädä aiempaa alemmalle tasolle. Korvaavat työpaikat eivät välttämättä synny samoihin ammatteihin ja paikkakunnille kuin mistä työpaikkoja kriisivuosina vähennettiin. Haasteena on siten työmarkkinoiden toiminnan parantaminen, työvoiman uudelleenkouluttaminen ja liikkuvuuden lisääminen. Vuonna 2009 työllisyysaste aleni runsaaseen 68 prosenttiin ja työttömyysaste nousi keskimäärin 8½ prosenttiin työvoiman tarjonnan hengen vähenemisestä huolimatta. Nuorten työttömyysaste on kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä heikkenee yhä teollisuudessa sekä yksityisissä palveluissa, ja työllisten määrä jää arviolta tämänvuotista pienemmäksi. Riskit lomautusten muuttumisesta pysyviksi irtisanomisiksi ovat suuremmat kuin v ja myös avointen työpaikkojen määrä jää puolta pienemmäksi kuin vielä v Vaikka työvoiman tarjonta vähenee ennen kaikkea vanhempien ikäluokkien lisääntyvän eläkkeelle siirtymisen takia tämänvuotiseen tapaan, nousee työttömyysaste keskimäärin 10½ prosenttiin. Kun mahdollinen tuotantotoiminnan vilkastuminen piristää työmarkkinoita noin puolen vuoden viipeellä, työvoiman kysyntä alkanee lisääntyä aikaisintaan kevättalvella Tällöin työttömyysaste voi alentua kausivaihtelusta puhdistettuna runsaaseen 9 prosenttiin loppuvuodesta Samalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan väliset kohtaanto-ongelmat saattavat lisääntyä jo merkittävästi. Yksityisten kulutusmenojen vuoden kestänyt lasku päättyi heinä-syyskuussa v. 2009, kun kulutus lisääntyi 0,3 % edellisestä vuosineljänneksestä. Koko vuonna 2009 yksityisten kulutusmenojen lasku jäi noin kahteen prosenttiin ja vuodesta 2010 näyttää tulevan jo kasvun vuosi, sillä kuluttajien luottamus on jatkanut kohenemistaan. Näin siitä huolimatta, että kuluttajien säästäminen mm. työttömyyden riskistä johtuvan varovaisuuden seurauksena edelleen lisääntyy. Kotitalouksien ostovoima siis lisääntyy kulutusmenoja nopeammin. Osaltaan tuloja nostavat tuloverotuksen keventäminen ja etenkin sosiaalimaksujen nousun kompensointi. Toisaalta keskimääräinen kunnallisveroaste nousee merkittävästi. Kotitaloudet käyttänevät v rahaa hieman edellistä vuotta enemmän niin tavaroihin kuin palveluihin, ainoastaan puolikestävien tavaroiden hankinnassa oltaneen säästäväisempiä. Vuonna 2011 kotitalouksien tulojen odotetaan lisääntyvän työttömyyden alkaessa hellittää. Jos luottamus tulevaan vielä jatkaa kohenemistaan, kulutus lisääntynee v ensimmäisen kerran viiteen vuoteen tuloja nopeammin, eli säästämisaste kääntyisi lievään laskuun. 13

14 Kuluttajahinnat eivät keskimäärin nousseet v Syynä olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakustannusten alentuminen. Myös lokakuun alussa v toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen meni, ainakin lyhyellä aikavälillä, täysimääräisesti elintarvikkeiden hintoihin. Vuonna 2010 kuluttajahinnat kääntyvät hienoiseen nousuun. Merkittäviä nousupaineita ei kuitenkaan ole odotettavissa, ellei niitä palkkaratkaisuista muodostu. Yhdenmukaisen kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on vuosina edelleen suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Taantuma jättää syvän ja pitkäkestoisen jäljen julkisen talouden rahoitustasapainoon ja velkasuhteeseen. Aiemmin vahva julkinen talous on taantuman seurauksena kääntynyt jo yhden vuoden kuluessa alijäämään. Velkasuhde kasvaa vuoteen 2013 mennessä runsaaseen 56 prosenttiin. Julkisen talouden tervehdyttäminen on Suomessa erityisen haastava tehtävä, sillä suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän vuosikymmenen alkuvuosina. Väestön ikääntymisestä johtuva työvoiman määrän väheneminen rajoittaa talouskasvua ja johtaa pian työvoimapulaan. Lähivuosina talouspolitiikan suurena haasteena on toteuttaa taantuman jälkeinen ns. irtaantumisstrategia, jossa kasvua tukevat toimenpiteet yhdistyvät julkisen talouden sopeutustoimiin. Hallitus on jo sopinut joistakin yksittäisistä kiristävistä toimista, mutta suurelta osin hallitus tulee päättämään irtaantumisstrategiasta myöhemmin. Jo sovitun mukaisesti sekä yleistä että alennettuja arvonlisäveroprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä heinäkuun 2010 alussa. Lisäksi energiaveroja korotetaan vuoden 2011 alusta lähtien. Julkisen talouden rahoitusasemaa vahvistavien toimien lisäksi kasvua ja julkisen talouden kestävyyttä tukevat rakenteelliset uudistukset muodostavat kiinteän osan irtaantumisstrategiaa. Hallitus on asettanut tavoitteekseen toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan pidentää työuria vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Myös aiemmin aloitettujen hankkeiden avulla voidaan tukea kestävyyden kannalta tärkeää julkisen hallinnon ja julkisen palvelutarjonnan tuottavuutta. Kunta- ja palvelurakennehankkeella kehitetään kuntien tarjoamien palveluiden tuotantotapoja ja organisointia sekä pyritään vahvistamaan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen taloudellista perustaa. Tuottavuushankkeella tehostetaan julkisen sektorin toimintaa ja kohdennetaan työvoimaa uudelleen. Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota kuntapalvelujen tuottavuuden kehittämiseen Janakkalan taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Janakkalan kunnan asukasmäärä on kasvanut vuoden 2009 aikana 207 henkilöä ollen vuoden lopussa Kasvua edelliseen vuoteen kertyi siis 1,2 %. Kunnan suunnitteluoletuksena on käytetty 1,3 %:n väestönkasvua. Muuttoliike toi suurimman osan kasvusta, mutta myös syntyvyys on ollut muutaman edellisen vuoden selkeästi nousussa. Voimakkainta väestönkasvu oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkein suurinta kasvu oli heinäkuussa, jolloin kunnan väkiluku kasvoi lähes 60 hengellä. Loppuvuodesta kasvu kääntyi ajoittain jopa negatiiviseksi. Viime vuosina tulomuutto on suuntautunut Janakkalaan erityisesti naapurikunnista, Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä, mutta myös pääkaupunkiseudulta. Muuttoliike on tuonut kuntaan runsaasti nuoria lapsiperheitä, mikä on tuonut omia haasteitaan kunnan palvelurakenteelle, mutta on toisaalta myös tasapainottanut väestörakennetta ja vahvistanut kunnan elinvoimaisuutta. 14

15 Janakkalan kasvuvauhti oli vuonna 2009 naapurikuntiaan nopeampaa. Vuotuinen väestönkasvu on ollut viimeiset viisi vuotta 1,1 1,7 % välillä. Viime vuonna kasvu oli 1,2 %, mikä oli selkeästi enemmän kuin Hämeenlinnan 0,7 % tai Riihimäen 0,1 % lisäys. Erityisesti Riihimäen osalla väestönkasvu näyttää pysähtyneen, edellisenä vuonna Riihimäellä väestönlisäys oli vielä 1,6 %. Lähiseudun kunnista vain Hausjärvi ylitti Janakkalan lisäksi vuonna 2009 yli yhden prosentin kasvuvauhdin. Koko maakunnassa kasvu jäi 0,5 %:iin. Väestökehitys v Asukasta * Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) * = ennakkotieto Työllisyys on kehittynyt vuonna 2009 Janakkalassa paremmin kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Janakkalassa trendi on ollut samansuuntainen, mutta työttömyysaste on säännönmukaisesti keskimäärin 1,2 % alhaisemmalla tasolla kuin koko Kanta- Hämeen alueella. Joulukuussa Janakkalankin työttömyysaste nousi selvästi. 11,5 TYÖTTÖMYYSASTE V KUUKAUSITTAIN (ml lomautetut) 11,0 10,5 10,0 % 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Janakkala 8,9 8,8 9,1 8,4 7,8 8,4 8,9 8,5 8,4 9,0 9,4 10,5 Kanta-Häme 9,5 9,6 9,9 9,7 9,2 10,0 10,6 9,9 9,9 10,1 10,4 11,3 Koko maa 9,3 9,4 9,5 9,1 8,8 9,9 10,7 9,9 9,8 10,1 10,3 11,3 Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) 15

16 Vuoden 2010 alkupuolella on jo saatu kuulla kunnassa sijaitsevien suurten työllistäjien mm. Nestlen, Tervakoski Oy:n sekä Kolmeks:n lomautuksista tai irtisanomisista. Nämä toimet tulevat vaikuttamaan jatkossa työttömyyden kasvun lisäksi mm. kunnan veropohjaan. Elinkeinotoimintaa hoitaa Janakkalan kunnassa kunnanjohtaja yhteistyössä Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n kanssa. Yritysasiamiespalvelut on hoidettu vuoden 2008 alusta lähtien JTA Oy:n toimesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimitusjohtaja Markus Myhrberg. Yritysasiamies huolehtii mm. kunnan markkinoinnista yrityskuntana, edistää kunnan imagomarkkinointia sekä työllistämistavoitetta. Taantuma on vaikuttanut myös Janakkalan elinkeinotoimintaan. Kun vuonna 2008 uusien ja lopettaneiden yritysten nettomäärä oli + 29 kpl, niin vuonna 2009 uusia yrityksiä perustettiin 36 kpl ja toimintansa lopettaneita yrityksiä oli 44 kpl (netto -8 kpl). Yritystontteja myytiin yksi kappale vuonna Tontti sijaitsee Rastikankaalla ja tontin pinta-ala on yht ha. Janakkalan kunnan taloudellinen kehitys oli vuonna 2009 hieman parempaa kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Tilikauden tulos on kuitenkin huomattavasti alijäämäinen, 2,7 milj.. Kunta syö näin ollen vanhoja ylijäämiä. Vuoden 2009 tilikauden tulosta on selostettu luvussa Vuoden 2008 lopullisten verotustietojen mukaan Janakkalan kunnallisverojen kasvu nousi kolmantena vuonna perättäin yli koko Suomen kuntien keskimääräisen kunnallisverojen kasvun: Janakkalan kasvu oli 7,3 % kun se koko maassa oli 6,5 %. Muutos johtuu mm. asukasmäärän vuosittaisesta kasvusta. Janakkalalaisten ennakonpidätyksen alaiset tulot v olivat yhtensä 290,5 milj., joista pääosa oli palkkatuloja. Verotettavat ansiotulot tulolajeittain % 2 % 2 % 75 % Palkat Eläkkeet Tyött.korv. Sos.etuudet Lähde: Verohallinto Janakkalan verotulojen kehitys kääntyi vuoden 2009 aikana heikompaan suuntaan. Verotulot vähenivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 2,2 %. Verotulojen kasvu muutettuun talousarvioon verrattuna oli kuitenkin + 1,2 %. Vaikka verotulot kasvoivatkin edelliseen vuoteen verrattuna + 0,81 % niin verotulot /asukas vähenivät 0,44 %. Suunnan muutos tulee huomioida kuluvana vuonna ja tulevia vuosia suunniteltaessa. Verotulojen tarkempi erittely lajeittain vuoden 2009 osalta löytyy kappaleen 2.2. lisätiedoista. 16

17 Vuoden 2009 ennakkotiedot perustuvat kuntien tilinpäätösarvioihin. Verotulot, /as * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Verotulot, /as * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi. Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto Valtionosuudet vähenivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -1,6 %, mutta toteutuivat kuitenkin muutetun talousarvion mukaisesti (+0,14 %). Valtionosuuksien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli + 6,3 %. Valtionosuuksien tarkempi erittely lajeittain vuoden 2009 osalta löytyy kappaleen 2.2. lisätiedoista. Valtionosuudet v

18 Vuonna 2009 Janakkalan kunnan vuosikate ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on ja tilikauden alijäämä Kun lasketaan yhteen Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi, kokonaisuuden vuosikatteeksi muodostuu ja tilikauden alijäämäksi n. 2,7 milj.. Janakkalan Vesi siis parantaa kunnan vuosikatetta, mutta suurentaa osaltaan tilikauden alijäämää. Liikelaitoksen vaikutusta kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen voi tarkastella luvusta Janakkalan kunnan vuosikate /asukas (Janakkalan Vesi mukaan lukien) on laskenut huimasti edellisestä vuodesta. Sama negatiivinen suunta on koko Manner-Suomessa, mutta Kanta-Hämeessä ja asukkaan kunnissa on ennakoitu kasvua edelleen. Vuoden 2009 ennakkotiedot perustuvat kuntien tilinpäätösarvioihin ja tiedot on saatu Kuntaliitosta * Vuosika te, /a s. Ja na kka la a s. kunna t Ka nta -H ä me Ma nne r-suomi Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Kunta nosti vuonna 2009 pitkäaikaista lainaa milj. 9,3 ja lyhensi talousarviolainojaan 3,9 milj. (netto 5,4 milj. ). Janakkalan Vesi nosti pitkäaikaista lainaa 1,8 milj. ja lyhensi talousarviolainojaan 0,9 milj. (netto 0,9 milj. ). Janakkalan kunnan (Janakkalan Vesi mukaan lukien) lainakanta vuoden 2009 lopussa oli 33,7 milj.. Lainakanta on noussut nopeasti vuodesta 2003 lähtien, johtuen investointien suuresta määrästä ja samaan aikaan heikkenevästä vuosikatteesta. Korkeahko investointitahti jatkuu edelleen kuluvalla taloussuunnitelmakaudella. Velkaan- 18

19 tuminen on nyt pysäytettävä, sillä aiemmin velaton Janakkala, on kohonnut jo yli Manner-Suomen tunnusluvun lainakanta /asukas-tunnusluvulla vertailtuna. Lainakanta , /as * Janakkala as.kunnat Kanta-Häme Manner Suomi Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto Lainakanta , /as * Janakkala Kanta-Häme as.kunnat Manner Suomi Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto (ml. Janakkalan Vesi) Janakkalan kunnan lainakanta /asukas ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on vuoden 2009 lopussa /asukas. Vastaava tunnusluku vuonna 2008 oli /asukas. kasvua edelliseen vuoteen on 306 /asukas Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Koko organisaation toimintaan vaikutti vuoden 2009 aikana toteutettu suuri järjestelmähanke, jossa vaihtui sekä henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistot että sähköposti-ohjelma. Vuonna 2009 valtion taholta määrättiin seuraavia uusia lakisääteisiä tehtäviä: Tekniikka ja ympäristö: o ympäristönsuojeluasetus 7 muuttui; kunnan luvitettavaksi tuli valtiolta lisää jätehuolto- ja maankaatopaikkatoimintoja. o laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista edellytti kunnan päätöstä liittymisestä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Edellä mainittu päätös aiheutti runsaasti valmistelutyötä, joka jatkuu yhä. o suhdanneluontoiset korjausavustukset työllistivät rakennusvalvontaa. 19

20 o o Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan , jonka johdosta kunta on velvollinen säilyttämään myös Tiehallinnon siirtämät ajoneuvot. Siirtovarasto tehtiin Taimistotie 4 A:n piha-alueelle. Laki lisäsi myös kunnan siirtovelvoitteita. Laki ja asetus energiatodistuksesta 487/2007 tulivat voimaan , laki koski lähinnä uudisrakennuksia. Vuoden 2009 alusta lähtien todistus vaadittiin myös olemassa olevilta rakennuksilta silloin, kun sen tiloja myydään tai vuokrataan. Tilapalvelu teetti kiinteistöistään energiatodistuksia. Perusturva: o Elatustuki siirtyi KELA:lle, vanhat elatustuet hoidetaan kuitenkin loppuun kunnassa. o Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tuli voimaan Asetuksen mukaan määräaikaiset terveystarkastukset tulee olla järjestetty mennessä. Asetus on annettu kansanterveyslain 14 :n perusteella ja se on kuntia velvoittava. Asetuksen myötä muutoksia tuli muun muassa terveystarkastusten ajankohtiin uusien tutkimustulosten perusteella. Käytännössä em. tarkoittaa, että terveystarkastusten määrä ja tiettyjen tarkastusten laajuus lisääntyivät. Asetuksessa on haluttu kiinnittää huomiota kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tuen järjestämiseen. Olennaisina muutoksina, jotka vaikuttavat voimakkaasti kunnan talouteen, voidaan pitää suunnittelukauden suurimpien investointihankkeiden (Janakkalan sairaalan laajennus ja Turengin terveysaseman peruskorjaus) toteutusta sekä käynnistymistä. Merkittävimmät poikkeamat kunnan tuloslaskelmassa (ilman Janakkalan Vettä) tilinpäätösvuoden muutettuun talousarvioon nähden olivat: - Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena suurempina kuin oli arvioitu. Myyntituottoja kertyi enemmän ( ), johtuen mm. sisäisistä liiketoiminnan tuotoista. Myös tuet ja avustukset ylittyivät arvioidusta ( ) mm. valtion veteraanikuntoutuskorvauksen, ELY:n maksaman joukkoliikenneavustuksen ja sivistystoimen saamien kehittämishankerahojen vuoksi. Toimintatuottojen suurin alitus ( ) johtui pääosin tonttikauppojen vähäisyydestä. - Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena alle arvioidun. Avustukset ylittyivät ( ) ja aiheuttajina olivat perustoimeentulotuki, muut avustukset kotitalouksille sekä yksityisen hoidontuen kuntalisä. Muut toimintakulut alittuivat ( ), koska ensimmäisessä muutetussa talousarviossa tulosalueella Hattulan terveydenhuolto määrärahoja varattiin osittain kohdistamattomina muihin kuluihin. Kulut on kuitenkin kohdistettu käytön mukaan oikeille tileille, joten muutettuun talousarvioon verratessa näyttää siltä kuin säästöä olisi enemmän. - Verotuloja kertyi n enemmän kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. - Korkotuotot ylittyivät määräaikaistalletuksesta maksettavan koron vuoksi n Korkokulut alittuivat johtuen ennakoitua alhaisemmasta korkotasosta. Muissa rahoituskuluissa on kertaluonteinen erä kunnan jäsenkuntaosuuden arvonalennusta Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelut Ky:n yhdistymisestä. Janakkalan Veden osalta käyttötalouden toteutumaa ja sen poikkeamaa selvitetään kappaleessa

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot