TASEKIRJA Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Janakkalan taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategia ja siitä johdetut tavoitteet sekä palvelustrategian toteutuminen Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE VAALIT TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE TARKASTUSTOIMI TOIMIELIN KUNNANHALLITUS TULOSALUE HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT TULOSALUE ASUNTO- JA TILAPALVELUT TULOSALUE PELASTUSLAITOS TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT... 63

3 TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE RUOKAPALVELUT TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TULOSALUE KADUNPITO TULOSALUE ALUETEKNIIKKA TULOSALUE TILAPALVELU TULOSALUE KUNNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA TULOSALUE VAMMAISTYÖ TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOITO TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT. 116 TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE OPETUSTOIMI TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TULOSALUE VARHAISKASVATUS TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA TULOSALUE KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TULOSALUE LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

4 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Omistuksia muissa yhteisöissä Saamisten erittely Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Vieras pääoma Sekkilimiitti Muiden velkojen erittely Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat Elatustuen takautumissaatava Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Janakkalan Veden erillistilinpäätös Toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5 ESIPUHE Vuoden 2009 tasekirja on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2009 antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirjan kokoamisesta on vastannut talousjohtaja Jenni Jokela. Toimintakertomuksen on laatinut ja koonnut talousjohtaja Jenni Jokela. Talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumista koskevat, ja muut toimielinkohtaiset tekstiosat, perustuvat toimielinten käsittelemiin toimintakertomuksiin. Talousarvion käyttötalouden toteutumista käsittelevät taulukot on toimitettu Seutukeskus Oy Hämeestä ja ne on koonnut tasekirjaan talousjohtaja Jenni Jokela. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen on laadittu Seutukeskus Oy Hämeessä pääkirjanpitäjä Marita Hanhikankaan johdolla. 5

6 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2008 lopulla alkanut maailmantalouden finanssikriisi jatkui vuonna Sen vaikutukset tuntuivat jo heti alkuvuodesta erityisesti kunnan yhteisöverotuloissa, jotka kevään kuluessa putosivat lähes puoleen talousarviossa arvioidusta. Tästä kuitenkin osan kompensoi valtiovallan tilapäiseksi helpotukseksi säätämä yhteisöveron jakoprosentin muutos kuntia enemmän suosivaksi. Myös kunnallisveron tuoton pelättiin notkahtavan lisääntyvän työttömyyden myötä, mutta ilmeisesti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta johtuen notkahdus jäi pelättyä lievemmäksi ja kunnallisverotulot toteutuivat tilinpäätöksessä lähes alkuperäisen talousarvion mukaisina. Vuoden aikana työttömyysprosentti kuitenkin nousi Janakkalassa lähes kaksi prosenttia ja maamme bruttokansantuote pieneni noin 7,8 % edellisestä vuodesta, joka oli eniten vuosikymmeniin. Myös vienti supistui noin 25 %. Mikäli maailmantalous ei nouse ja vientikauppa elvy, on odotettavissa, että vuoden 2009 lomautukset muuttuvat työttömyydeksi ja siirryttäessä ansiosidonnaiselta päivärahalta peruspäivärahalle myös kunnallisveron tuotto vähenee pahemmin. Vuoden 2009 tulos osoittautui paremmaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäinen talousarvio oli tehty euroa alijäämäiseksi ja todellisuudessa alijäämää jäi vuonna 2009 yhteensä euroa. Janakkalan väkiluku kasvoi vuoden 2009 aikana 207 hengellä ja oli vuoden vaihteessa asukasta. Talouden taantuma näkyi edelleen Janakkalan kunnan omakotitonttien varaustilanteessa, joita varattiin aikaisempia vuosia vähemmän. Toisaalta kuitenkin Pirttimäen jäljellä olevat tontit varattiin kaikki ja myös Harvialan I-II alueen tontteja varattiin muutamia. Omakotitalojen rakentaminen ja asuntokauppa oli kuitenkin vuoden aikana ja varsinkin sen loppupuolella matalasta korkokannasta johtuen suhteellisen vilkasta ja myös vanhojen asuntojen hintataso elpyi runsaan kysynnän johdosta alkuvuoden notkahduksesta. Janakkalan kunnan merkittävin rakennushanke oli vuoden 2008 syksyllä aloitettu Janakkalan sairaalan laajennus, kustannusarvioltaan euroa. Laajennuksen valmistuminen ja viimeistelytyöt ulottuivat vuoden 2010 alkupuolelle. Kunnallistekniikan puolella toteutettiin lähinnä normaaleja vuotuisia katujen kunnossapitohankkeita. Janakkalan kunta joutui vuonna 2009 ottamaan edelleen lisää lainaa investointiensa ja rakennusprojektiensa rahoittamiseksi. Uutta velkaa otettiin vuoden 2009 aikana 9,3 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin n. 3,9 milj. euroa. Täten lainakanta oli vuoden lopussa n. 28,5 milj. euroa. Tämä oli euroa asukasta kohden, joka on hieman pienempi kuin Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta, joka ennakkotietojen mukaan on euroa/asukas. Lainakanta tulee taloussuunnitelmassa olevien investointien vuoksi nousemaan myös tulevina vuosina. 6

7 Janakkalan kunta tuotti palvelunsa myös vuonna 2009 hyvätasoisina ja useimmissa tapauksissa alle valtakunnallisten ja maakunnallisten keskimääräisten yksikkökustannusten. Myös talousarvion menoissa hallintokunnat noudattivat hyväksyttyä talousarviota kiitettävästi. Vuosi 2009 oli toteutumiseltaan sekä toiminnallisesti että olosuhteisiin nähden myös taloudellisesti suhteellisen onnistunut vuosi. Kiitänkin henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita vuoden 2009 onnistuneesta yhteistyöstä. Pekka Harju Kunnanjohtaja Janakkalan kunta 7

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Janakkalan kunnan hallinto- ja luottamushenkilöorganisaatioissa tapahtui alkaen kaksi merkittävää muutosta. - Janakkalan-Hattulan terveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa ja sitä varten perusturvalautakunnan alaisuuteen perustettiin toimielin terveysjaosto sekä tulosalueet yhteistoiminta-alueen talous- ja hallintopalvelut, Janakkalan terveydenhuolto sekä Hattulan terveydenhuolto. - Perusturvalautakunnan alaisuudesta siirtyi tulosalue lasten päivähoito kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen. Samalla lasten päivähoidon tulosalueen nimi muutettiin varhaiskasvatuksen tulosalueeksi. Janakkalan kunnan hallinto-organisaatio alkaen Kunnanjohtaja Pekka Harju Konsernipalvelut Perusturva Perusturvajohtaja Matti Valtonen Sivistystoimi Sivistystoimen johtaja Silja Laakso-Kangas Tekniikka ja ympäristö Tekninen johtaja Anna-Mari Ahonen Janakkalan Vesi Toimitusjohtaja Seppo Palmanto Hallintopalvelut Hallintojohtaja Liisa Puranen Talouspalvelut Talousjohtaja Jenni Jokela Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Vs. Merja Ylipaavalniemi Elinkeinotoiminta Ja viestintä Viestintäpäällikkö Johanna Rosnell-Varjo Strateginen kehittäminen Kehitysjohtaja Juha Prittinen 8

9 Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio alkaen Valtuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja Koulutuslautakunta Kirjasto- ja kulttuuri lautakunta Liikunta- ja nuoriso lautakunta Janakkalan Vesi johtokunta Tiejaosto Terveysjaosto Varhaiskasvatukseen kuuluvien Yksiköiden Ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Valtuusto Vuonna 2009 Janakkalan kunnanvaltuuston ensimmäisestä kuntakokouksesta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Valtuuston perustaminen Kunnan hallinto erotettiin seurakunnan hallinnosta vuonna 1865 säädetyllä maalaiskuntia koskevalla kunnallisasetuksella. Janakkalassa ensimmäinen kuntakokous pidettiin joulukuun 22. päivänä 1866 Hamppulan koululla. Siinä valittiin kunnallislautakunta huolehtimaan hallinnosta. Uusi maalaiskuntien kunnallisasetus säädettiin 1898 ja sen pohjalta Janakkalan väki on osoittanut valveutuneisuutta ja herättänyt kysymyksen kunnallislautakunnan perustamisesta kunnallislautakunnan ja työväen kunnallistoimikuntien yhteisessä kokouksessa lauantaina 29. kesäkuuta Valtuuston perustamista koskeva päätös oli tehtävä voimassa olleen kunnallisasetuksen mukaan kahdessa perättäisessä kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä. Toisella yrittämällä syyskuun 14. päivänä 1908 valtuuston perustamista koskeva päätös syntyi äänestyksen jälkeen siten, että 32 äänestäjää äänellä vaati valtuuston perustamista ja 2 edustajaa vastusti sitä 54 äänellä. Valtuuston perustamista koskeva asia tuli uudelleen käsiteltäväksi joulukuun 1. päivänä 1908 pidetyssä kuntakokouksessa. Valtuuston perustamista vaati 42 äänestäjää äänellä ja valtuuston perustamista vastusti 251 äänestäjää 764 äänellä. Kun kukaan ei saanut äänestää kuin enintään 7/15 äänestykseen osaa ottaneiden yhteenlasketusta äänimäärästä, tehtiin tästä säännöksestä 9

10 Kokoonpano: Lindstén Tomi (1) 10 johtuvat vähennykset, jolloin saatiin tulos ääntä valtuuston perustamisen puolesta. Näin siis Janakkalan kunnanvaltuusto oli perustettu ja valtuustomiehiksi tuli kunnallislautakunnan ehdotuksesta yksimielisesti valituksi sen ehdottamat 30 jäsentä. Ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin13. päivänä helmikuuta 1909 kunnanhuoneella Hamppulan koululla. Valtuusto juhli perhepiirissä Hämeenlinnan kaupunginteatterissa Tilaisuudessa valtiopäiväneuvos Esko Helle piti juhlapuheen, johon oli koonnut mielenkiintoisia asioita valtuustotyöstä vuosien varrelta. Valtuusto on pitänyt 8 kokousta, joissa käsiteltiin 96 asiaa. Ennen kutakin varsinaista valtuuston kokousta on valtuutetuille järjestetty informaatiotilaisuus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Valtuutetuille järjestettiin myös perehdyttämiskoulutusta, jossa kerrottiin kunnan toimialoista, taloudesta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä valtuustotyöskentelyyn ja valtuutettujen asemaan liittyvistä menettelytavoista ja käytännöistä sekä valtuutettujen oikeuksista ja velvollisuuksista. Valtuusto piti talousseminaarin, jonka tavoitteena oli saada aikaan yhteinen näkemys v talouden päälinjoista, joita kunnanhallitus voi käyttää hyväksi seuraavan taloussuunnittelukauden ohjeistuksessa pidetyssä valtuuston talous- ja strategiaseminaarissa tavoitteena oli lisätä valtuutettujen osaamista taloussuunnittelu- ja strategiasuunnittelutyössä, antaa ajankohtaista tietoa talousasioista sekä vahvistaa valtuutettujen yhteistyötä. Kertomusvuonna järjestettiin yksi suullinen kyselytuntia, jonka aiheena oli - mitkä ovat Janakkalan kunnan kokemukset Seutukeskus Oy Hämeen kautta hoidettavista erilaisista hallinnon tukipalveluista ja taloushallinnon palvelukokonaisuuksista Kertomusvuonna valtuustoryhmät ja valtuutetut jättivät 9 valtuustoaloitetta. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut yrittäjä Esa Silvennoinen (KOK), 1. varapuheenjohtajana liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka (SDP), 2. varapuheenjohtajana lakiasiainsihteeri Irja Pynnönen (KESK) ja 3. varapuheenjohtajana pääluottamusmies Ari-Pekka Jaatinen (VAS). Valtuuston sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Aho Soini (7) Ahonen Heikki (8) Alijärvi Pirjo (8) Hautamäki Maria (8) Ilmarinen Kalevi (8) Koskela Satu (8) Löytynoja Reijo (8) Nylund Piia (8) Pohjantähti Esa (8) Ranta-Porkka Raija (8) Rissanen Titta (8) Salmi Heikki (8) Virtanen Janne (8) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut:

11 Suomen Keskusta (10) Autio Sirpa (8) Forsström Tarja (7) Kautto Mikko (8) Lamberg Jaana (5) Murronmaa Markku (5) Pynnönen Irja (7) Taponen Merja (8) Tokeensuu Osmo (8) Virtanen Markku (8) Välilä Päivi (8) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Linna Heljä (6) Vesala Terhi (1) Virtanen Kalevi (1) Kansallinen Kokoomus (10) Ahtiainen Marko (4) Elo Irmeli (8) Hiidenkari Tiina (8) Laivola Ari (8) Mattila Jussi (8) Saarinen Kari (7) Saarinen Teemu (8) Selin Sanna (8) Silvennoinen Esa (8) Silvennoinen Mika (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Lintumäki Aki (5) Aronen Riikka (1 osakokous) Pikivirta Anna - Keipilä Leenamaria (1) Vasemmistoliitto (5) Helle Esko (8) Jaatinen Ari-Pekka (7) Kivistö Jaana (7) Puistola Helena (7) Vilkman Marko (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Haanperä Kirsti (1) Stolt Veikko (1) Lampén Arto (1) Ruokonen Matti (1) Vihreä liitto (3) Lepistö Anssi (8) Marttinen Piia (6) Ojanen Petri (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Ahola Tanja (3) 11

12 Suomen Kristillisdemokraatit (1) Valkoniemi Päivi (6) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Pöhö Mirja (1) Perussuomalaiset (1) Laakso Marko (6) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Rajamäki Tuula - Sippala Teuvo (1) Valtuuston tärkeimmät päätökset: - Luottamushenkilövalinnat toimikaudeksi Tonttien ja eräiden muiden alueiden hinnoittelu ja luovutusehdot 2009 alkaen - Tervakosken asemakaavan muutos; Varatie Oy:n alue - Kehitysjohtajan ja teknisen johtajan virkojen perustaminen määräajaksi saakka - Janakkalan ja Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen; Janakkala toimii isäntäkuntana - Turengin terveysaseman ja Janakkalan sairaalan peruskorjauksen ja muutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen - Vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen - Taloussuunnittelijan viran perustaminen perusturvan toimialalle - Vuoden 2010 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen - Yhteisen seudullisen joukkoliikenneviranomaisen perustaminen; Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunnan alainen joukkoliikennejaosto - Päätös Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän purkamisesta - Turengin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen; ns. Korkeavuorenrannan alue - Valtuusto hyväksyi vuoden 2009 aikana vuoden 2009 talousarvioon kaksi muutosta - Vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön helmikuun 2010 alussa julkaiseman Suomen vakausohjelman tarkistuksen mukaan Suomen kansantalous oli talouskriisin alkaessa moneen muuhun maahan verrattuna hyvässä asemassa, sillä se kohtasi taantuman ylijäämäisen julkisen talouden turvin. Myös yritysten taseet ovat olleet vahvat, ja pankkisektori on ollut vakaalla pohjalla. Rahoitussektori onkin kestänyt hyvin globaalin finanssikriisin aiheuttaman myllerryksen. Viennistä riippuvaisena taloutena Suomi kuitenkin syöksyi poikkeuksellisen jyrkkään taantumaan. Vuonna 2009 talouden arvioidaan supistuneen 7,8 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Kansantuote supistui jopa nopeammin kuin mitä Suomessa koettiin minään yksittäisenä vuonna 1990-luvun alun laman aikana. 12

13 Talouden syöksy näyttää taittuneen viime vuoden loppupuoliskolla ja v kansantuotteen arvioidaan kasvavan vajaan prosentin. Taantuman jälkeen ei Suomeen kuitenkaan odoteta samanlaista nopeaa talouden toipumista kuin mitä koettiin luvun laman jälkeen. Tuolloin taustalla oli uuden tieto- ja viestintäteknologian globaaliin läpimurtoon perustunut Suomen sähköteknisen teollisuuden voimakas laajeneminen. Tämä lisäsi tuottavuutta ja synnytti kasvusysäyksen, joka nosti Suomen vuosituhannen vaihteeseen mennessä Euroopan nopeimmin kasvavien kansantalouksien joukkoon. Lisäksi 1990-luvun alussa tehty devalvaatio oli nostanut vientituotteiden hintakilpailukykyä. Lähivuosina vastaavaa tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaa ekspansiota ei ole enää näköpiirissä. Uusia voimakkaan kasvun aloja ei liioin ole noussut esiin. Myöskään valuuttakurssipolitiikan avulla ei enää ylläpidetä vientisektorin hintakilpailukykyä, vaan siitä on pidettävä huolta tuottavuuden kasvun ja kilpailukykyisen kustannusrakenteen avulla. Työttömyys kasvaa taantuman seurauksena voimakkaasti. Mitä pitempään laskusuhdanne ja siitä toipuminen kestää, sitä suurempi osa työttömyyden kasvusta muuttuu rakenteelliseksi. Tilannetta hankaloittaa talouden rakennemuutos. Se on koetellut etenkin metsäteollisuutta, mutta tuntuu voimakkaana myös muilla Suomen viennin kannalta tärkeillä aloilla, kuten konepajateollisuudessa ja sähköteknisessä teollisuudessa. Taantuman jälkeen Suomen teollisuuden kapasiteetti uhkaa jäädä aiempaa alemmalle tasolle. Korvaavat työpaikat eivät välttämättä synny samoihin ammatteihin ja paikkakunnille kuin mistä työpaikkoja kriisivuosina vähennettiin. Haasteena on siten työmarkkinoiden toiminnan parantaminen, työvoiman uudelleenkouluttaminen ja liikkuvuuden lisääminen. Vuonna 2009 työllisyysaste aleni runsaaseen 68 prosenttiin ja työttömyysaste nousi keskimäärin 8½ prosenttiin työvoiman tarjonnan hengen vähenemisestä huolimatta. Nuorten työttömyysaste on kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä heikkenee yhä teollisuudessa sekä yksityisissä palveluissa, ja työllisten määrä jää arviolta tämänvuotista pienemmäksi. Riskit lomautusten muuttumisesta pysyviksi irtisanomisiksi ovat suuremmat kuin v ja myös avointen työpaikkojen määrä jää puolta pienemmäksi kuin vielä v Vaikka työvoiman tarjonta vähenee ennen kaikkea vanhempien ikäluokkien lisääntyvän eläkkeelle siirtymisen takia tämänvuotiseen tapaan, nousee työttömyysaste keskimäärin 10½ prosenttiin. Kun mahdollinen tuotantotoiminnan vilkastuminen piristää työmarkkinoita noin puolen vuoden viipeellä, työvoiman kysyntä alkanee lisääntyä aikaisintaan kevättalvella Tällöin työttömyysaste voi alentua kausivaihtelusta puhdistettuna runsaaseen 9 prosenttiin loppuvuodesta Samalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan väliset kohtaanto-ongelmat saattavat lisääntyä jo merkittävästi. Yksityisten kulutusmenojen vuoden kestänyt lasku päättyi heinä-syyskuussa v. 2009, kun kulutus lisääntyi 0,3 % edellisestä vuosineljänneksestä. Koko vuonna 2009 yksityisten kulutusmenojen lasku jäi noin kahteen prosenttiin ja vuodesta 2010 näyttää tulevan jo kasvun vuosi, sillä kuluttajien luottamus on jatkanut kohenemistaan. Näin siitä huolimatta, että kuluttajien säästäminen mm. työttömyyden riskistä johtuvan varovaisuuden seurauksena edelleen lisääntyy. Kotitalouksien ostovoima siis lisääntyy kulutusmenoja nopeammin. Osaltaan tuloja nostavat tuloverotuksen keventäminen ja etenkin sosiaalimaksujen nousun kompensointi. Toisaalta keskimääräinen kunnallisveroaste nousee merkittävästi. Kotitaloudet käyttänevät v rahaa hieman edellistä vuotta enemmän niin tavaroihin kuin palveluihin, ainoastaan puolikestävien tavaroiden hankinnassa oltaneen säästäväisempiä. Vuonna 2011 kotitalouksien tulojen odotetaan lisääntyvän työttömyyden alkaessa hellittää. Jos luottamus tulevaan vielä jatkaa kohenemistaan, kulutus lisääntynee v ensimmäisen kerran viiteen vuoteen tuloja nopeammin, eli säästämisaste kääntyisi lievään laskuun. 13

14 Kuluttajahinnat eivät keskimäärin nousseet v Syynä olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakustannusten alentuminen. Myös lokakuun alussa v toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen meni, ainakin lyhyellä aikavälillä, täysimääräisesti elintarvikkeiden hintoihin. Vuonna 2010 kuluttajahinnat kääntyvät hienoiseen nousuun. Merkittäviä nousupaineita ei kuitenkaan ole odotettavissa, ellei niitä palkkaratkaisuista muodostu. Yhdenmukaisen kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on vuosina edelleen suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Taantuma jättää syvän ja pitkäkestoisen jäljen julkisen talouden rahoitustasapainoon ja velkasuhteeseen. Aiemmin vahva julkinen talous on taantuman seurauksena kääntynyt jo yhden vuoden kuluessa alijäämään. Velkasuhde kasvaa vuoteen 2013 mennessä runsaaseen 56 prosenttiin. Julkisen talouden tervehdyttäminen on Suomessa erityisen haastava tehtävä, sillä suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän vuosikymmenen alkuvuosina. Väestön ikääntymisestä johtuva työvoiman määrän väheneminen rajoittaa talouskasvua ja johtaa pian työvoimapulaan. Lähivuosina talouspolitiikan suurena haasteena on toteuttaa taantuman jälkeinen ns. irtaantumisstrategia, jossa kasvua tukevat toimenpiteet yhdistyvät julkisen talouden sopeutustoimiin. Hallitus on jo sopinut joistakin yksittäisistä kiristävistä toimista, mutta suurelta osin hallitus tulee päättämään irtaantumisstrategiasta myöhemmin. Jo sovitun mukaisesti sekä yleistä että alennettuja arvonlisäveroprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä heinäkuun 2010 alussa. Lisäksi energiaveroja korotetaan vuoden 2011 alusta lähtien. Julkisen talouden rahoitusasemaa vahvistavien toimien lisäksi kasvua ja julkisen talouden kestävyyttä tukevat rakenteelliset uudistukset muodostavat kiinteän osan irtaantumisstrategiaa. Hallitus on asettanut tavoitteekseen toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan pidentää työuria vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Myös aiemmin aloitettujen hankkeiden avulla voidaan tukea kestävyyden kannalta tärkeää julkisen hallinnon ja julkisen palvelutarjonnan tuottavuutta. Kunta- ja palvelurakennehankkeella kehitetään kuntien tarjoamien palveluiden tuotantotapoja ja organisointia sekä pyritään vahvistamaan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen taloudellista perustaa. Tuottavuushankkeella tehostetaan julkisen sektorin toimintaa ja kohdennetaan työvoimaa uudelleen. Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota kuntapalvelujen tuottavuuden kehittämiseen Janakkalan taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Janakkalan kunnan asukasmäärä on kasvanut vuoden 2009 aikana 207 henkilöä ollen vuoden lopussa Kasvua edelliseen vuoteen kertyi siis 1,2 %. Kunnan suunnitteluoletuksena on käytetty 1,3 %:n väestönkasvua. Muuttoliike toi suurimman osan kasvusta, mutta myös syntyvyys on ollut muutaman edellisen vuoden selkeästi nousussa. Voimakkainta väestönkasvu oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkein suurinta kasvu oli heinäkuussa, jolloin kunnan väkiluku kasvoi lähes 60 hengellä. Loppuvuodesta kasvu kääntyi ajoittain jopa negatiiviseksi. Viime vuosina tulomuutto on suuntautunut Janakkalaan erityisesti naapurikunnista, Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä, mutta myös pääkaupunkiseudulta. Muuttoliike on tuonut kuntaan runsaasti nuoria lapsiperheitä, mikä on tuonut omia haasteitaan kunnan palvelurakenteelle, mutta on toisaalta myös tasapainottanut väestörakennetta ja vahvistanut kunnan elinvoimaisuutta. 14

15 Janakkalan kasvuvauhti oli vuonna 2009 naapurikuntiaan nopeampaa. Vuotuinen väestönkasvu on ollut viimeiset viisi vuotta 1,1 1,7 % välillä. Viime vuonna kasvu oli 1,2 %, mikä oli selkeästi enemmän kuin Hämeenlinnan 0,7 % tai Riihimäen 0,1 % lisäys. Erityisesti Riihimäen osalla väestönkasvu näyttää pysähtyneen, edellisenä vuonna Riihimäellä väestönlisäys oli vielä 1,6 %. Lähiseudun kunnista vain Hausjärvi ylitti Janakkalan lisäksi vuonna 2009 yli yhden prosentin kasvuvauhdin. Koko maakunnassa kasvu jäi 0,5 %:iin. Väestökehitys v Asukasta * Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) * = ennakkotieto Työllisyys on kehittynyt vuonna 2009 Janakkalassa paremmin kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Janakkalassa trendi on ollut samansuuntainen, mutta työttömyysaste on säännönmukaisesti keskimäärin 1,2 % alhaisemmalla tasolla kuin koko Kanta- Hämeen alueella. Joulukuussa Janakkalankin työttömyysaste nousi selvästi. 11,5 TYÖTTÖMYYSASTE V KUUKAUSITTAIN (ml lomautetut) 11,0 10,5 10,0 % 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Janakkala 8,9 8,8 9,1 8,4 7,8 8,4 8,9 8,5 8,4 9,0 9,4 10,5 Kanta-Häme 9,5 9,6 9,9 9,7 9,2 10,0 10,6 9,9 9,9 10,1 10,4 11,3 Koko maa 9,3 9,4 9,5 9,1 8,8 9,9 10,7 9,9 9,8 10,1 10,3 11,3 Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) 15

16 Vuoden 2010 alkupuolella on jo saatu kuulla kunnassa sijaitsevien suurten työllistäjien mm. Nestlen, Tervakoski Oy:n sekä Kolmeks:n lomautuksista tai irtisanomisista. Nämä toimet tulevat vaikuttamaan jatkossa työttömyyden kasvun lisäksi mm. kunnan veropohjaan. Elinkeinotoimintaa hoitaa Janakkalan kunnassa kunnanjohtaja yhteistyössä Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n kanssa. Yritysasiamiespalvelut on hoidettu vuoden 2008 alusta lähtien JTA Oy:n toimesta ja tehtävien hoidosta vastaa toimitusjohtaja Markus Myhrberg. Yritysasiamies huolehtii mm. kunnan markkinoinnista yrityskuntana, edistää kunnan imagomarkkinointia sekä työllistämistavoitetta. Taantuma on vaikuttanut myös Janakkalan elinkeinotoimintaan. Kun vuonna 2008 uusien ja lopettaneiden yritysten nettomäärä oli + 29 kpl, niin vuonna 2009 uusia yrityksiä perustettiin 36 kpl ja toimintansa lopettaneita yrityksiä oli 44 kpl (netto -8 kpl). Yritystontteja myytiin yksi kappale vuonna Tontti sijaitsee Rastikankaalla ja tontin pinta-ala on yht ha. Janakkalan kunnan taloudellinen kehitys oli vuonna 2009 hieman parempaa kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Tilikauden tulos on kuitenkin huomattavasti alijäämäinen, 2,7 milj.. Kunta syö näin ollen vanhoja ylijäämiä. Vuoden 2009 tilikauden tulosta on selostettu luvussa Vuoden 2008 lopullisten verotustietojen mukaan Janakkalan kunnallisverojen kasvu nousi kolmantena vuonna perättäin yli koko Suomen kuntien keskimääräisen kunnallisverojen kasvun: Janakkalan kasvu oli 7,3 % kun se koko maassa oli 6,5 %. Muutos johtuu mm. asukasmäärän vuosittaisesta kasvusta. Janakkalalaisten ennakonpidätyksen alaiset tulot v olivat yhtensä 290,5 milj., joista pääosa oli palkkatuloja. Verotettavat ansiotulot tulolajeittain % 2 % 2 % 75 % Palkat Eläkkeet Tyött.korv. Sos.etuudet Lähde: Verohallinto Janakkalan verotulojen kehitys kääntyi vuoden 2009 aikana heikompaan suuntaan. Verotulot vähenivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 2,2 %. Verotulojen kasvu muutettuun talousarvioon verrattuna oli kuitenkin + 1,2 %. Vaikka verotulot kasvoivatkin edelliseen vuoteen verrattuna + 0,81 % niin verotulot /asukas vähenivät 0,44 %. Suunnan muutos tulee huomioida kuluvana vuonna ja tulevia vuosia suunniteltaessa. Verotulojen tarkempi erittely lajeittain vuoden 2009 osalta löytyy kappaleen 2.2. lisätiedoista. 16

17 Vuoden 2009 ennakkotiedot perustuvat kuntien tilinpäätösarvioihin. Verotulot, /as * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Verotulot, /as * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi. Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto Valtionosuudet vähenivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -1,6 %, mutta toteutuivat kuitenkin muutetun talousarvion mukaisesti (+0,14 %). Valtionosuuksien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli + 6,3 %. Valtionosuuksien tarkempi erittely lajeittain vuoden 2009 osalta löytyy kappaleen 2.2. lisätiedoista. Valtionosuudet v

18 Vuonna 2009 Janakkalan kunnan vuosikate ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on ja tilikauden alijäämä Kun lasketaan yhteen Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi, kokonaisuuden vuosikatteeksi muodostuu ja tilikauden alijäämäksi n. 2,7 milj.. Janakkalan Vesi siis parantaa kunnan vuosikatetta, mutta suurentaa osaltaan tilikauden alijäämää. Liikelaitoksen vaikutusta kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen voi tarkastella luvusta Janakkalan kunnan vuosikate /asukas (Janakkalan Vesi mukaan lukien) on laskenut huimasti edellisestä vuodesta. Sama negatiivinen suunta on koko Manner-Suomessa, mutta Kanta-Hämeessä ja asukkaan kunnissa on ennakoitu kasvua edelleen. Vuoden 2009 ennakkotiedot perustuvat kuntien tilinpäätösarvioihin ja tiedot on saatu Kuntaliitosta * Vuosika te, /a s. Ja na kka la a s. kunna t Ka nta -H ä me Ma nne r-suomi Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Kunta nosti vuonna 2009 pitkäaikaista lainaa milj. 9,3 ja lyhensi talousarviolainojaan 3,9 milj. (netto 5,4 milj. ). Janakkalan Vesi nosti pitkäaikaista lainaa 1,8 milj. ja lyhensi talousarviolainojaan 0,9 milj. (netto 0,9 milj. ). Janakkalan kunnan (Janakkalan Vesi mukaan lukien) lainakanta vuoden 2009 lopussa oli 33,7 milj.. Lainakanta on noussut nopeasti vuodesta 2003 lähtien, johtuen investointien suuresta määrästä ja samaan aikaan heikkenevästä vuosikatteesta. Korkeahko investointitahti jatkuu edelleen kuluvalla taloussuunnitelmakaudella. Velkaan- 18

19 tuminen on nyt pysäytettävä, sillä aiemmin velaton Janakkala, on kohonnut jo yli Manner-Suomen tunnusluvun lainakanta /asukas-tunnusluvulla vertailtuna. Lainakanta , /as * Janakkala as.kunnat Kanta-Häme Manner Suomi Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto Lainakanta , /as * Janakkala Kanta-Häme as.kunnat Manner Suomi Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto (ml. Janakkalan Vesi) Janakkalan kunnan lainakanta /asukas ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on vuoden 2009 lopussa /asukas. Vastaava tunnusluku vuonna 2008 oli /asukas. kasvua edelliseen vuoteen on 306 /asukas Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Koko organisaation toimintaan vaikutti vuoden 2009 aikana toteutettu suuri järjestelmähanke, jossa vaihtui sekä henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistot että sähköposti-ohjelma. Vuonna 2009 valtion taholta määrättiin seuraavia uusia lakisääteisiä tehtäviä: Tekniikka ja ympäristö: o ympäristönsuojeluasetus 7 muuttui; kunnan luvitettavaksi tuli valtiolta lisää jätehuolto- ja maankaatopaikkatoimintoja. o laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista edellytti kunnan päätöstä liittymisestä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Edellä mainittu päätös aiheutti runsaasti valmistelutyötä, joka jatkuu yhä. o suhdanneluontoiset korjausavustukset työllistivät rakennusvalvontaa. 19

20 o o Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan , jonka johdosta kunta on velvollinen säilyttämään myös Tiehallinnon siirtämät ajoneuvot. Siirtovarasto tehtiin Taimistotie 4 A:n piha-alueelle. Laki lisäsi myös kunnan siirtovelvoitteita. Laki ja asetus energiatodistuksesta 487/2007 tulivat voimaan , laki koski lähinnä uudisrakennuksia. Vuoden 2009 alusta lähtien todistus vaadittiin myös olemassa olevilta rakennuksilta silloin, kun sen tiloja myydään tai vuokrataan. Tilapalvelu teetti kiinteistöistään energiatodistuksia. Perusturva: o Elatustuki siirtyi KELA:lle, vanhat elatustuet hoidetaan kuitenkin loppuun kunnassa. o Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tuli voimaan Asetuksen mukaan määräaikaiset terveystarkastukset tulee olla järjestetty mennessä. Asetus on annettu kansanterveyslain 14 :n perusteella ja se on kuntia velvoittava. Asetuksen myötä muutoksia tuli muun muassa terveystarkastusten ajankohtiin uusien tutkimustulosten perusteella. Käytännössä em. tarkoittaa, että terveystarkastusten määrä ja tiettyjen tarkastusten laajuus lisääntyivät. Asetuksessa on haluttu kiinnittää huomiota kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tuen järjestämiseen. Olennaisina muutoksina, jotka vaikuttavat voimakkaasti kunnan talouteen, voidaan pitää suunnittelukauden suurimpien investointihankkeiden (Janakkalan sairaalan laajennus ja Turengin terveysaseman peruskorjaus) toteutusta sekä käynnistymistä. Merkittävimmät poikkeamat kunnan tuloslaskelmassa (ilman Janakkalan Vettä) tilinpäätösvuoden muutettuun talousarvioon nähden olivat: - Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena suurempina kuin oli arvioitu. Myyntituottoja kertyi enemmän ( ), johtuen mm. sisäisistä liiketoiminnan tuotoista. Myös tuet ja avustukset ylittyivät arvioidusta ( ) mm. valtion veteraanikuntoutuskorvauksen, ELY:n maksaman joukkoliikenneavustuksen ja sivistystoimen saamien kehittämishankerahojen vuoksi. Toimintatuottojen suurin alitus ( ) johtui pääosin tonttikauppojen vähäisyydestä. - Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena alle arvioidun. Avustukset ylittyivät ( ) ja aiheuttajina olivat perustoimeentulotuki, muut avustukset kotitalouksille sekä yksityisen hoidontuen kuntalisä. Muut toimintakulut alittuivat ( ), koska ensimmäisessä muutetussa talousarviossa tulosalueella Hattulan terveydenhuolto määrärahoja varattiin osittain kohdistamattomina muihin kuluihin. Kulut on kuitenkin kohdistettu käytön mukaan oikeille tileille, joten muutettuun talousarvioon verratessa näyttää siltä kuin säästöä olisi enemmän. - Verotuloja kertyi n enemmän kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. - Korkotuotot ylittyivät määräaikaistalletuksesta maksettavan koron vuoksi n Korkokulut alittuivat johtuen ennakoitua alhaisemmasta korkotasosta. Muissa rahoituskuluissa on kertaluonteinen erä kunnan jäsenkuntaosuuden arvonalennusta Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelut Ky:n yhdistymisestä. Janakkalan Veden osalta käyttötalouden toteutumaa ja sen poikkeamaa selvitetään kappaleessa

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Järj- Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro nimi. 1. 129 Ilmarinen, Kalevi SDP 274 2249.000 eläkeläinen, kunnallisneuvos

Järj- Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro nimi. 1. 129 Ilmarinen, Kalevi SDP 274 2249.000 eläkeläinen, kunnallisneuvos KUULUTUS Vaalilain 95 :n 2 momentin mukaisesti tiedoksi ilmoitetaan, että Janakkalan kunnassa 26. päivänä lokakuuta 2008 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin Janakkalan kunnan valtuustoon vuosiksi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot