SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1"

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin laaja tuloslaskelma... 7 Konsernin tase... 8 Konsernin rahavirtalaskelma... 9 Laskelma oman pääoman muutoksista...10 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...11 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Toimintasegmentit Hankitut liiketoiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Tuloverot Osakekohtainen tulos Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset ja -velat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Varaukset Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut Muut vuokrasopimukset Ehdolliset velat ja hankintasitoumukset Lähipiiritapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Osakkeet ja osakkeenomistajat... 54

3 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin tilikauden liikevaihto oli 15,41 milj. euroa, laskua viime tilikaudesta 16,2 % (18,40 milj. euroa). Viimeisen neljänneksen liikevaihto jäi 1,26 milj. euroa vastaavasta neljänneksestä edellisellä tilikaudella, laskua 24,7 %. Konsernin liikevaihdosta 47 (45) % tuli laivanrakennus- ja offshore-teollisuudesta, 22 (26) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 28 (26) % prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (21) %. Volyymin laskun aiheuttivat Takoma Subconin päämiesten tuotantoseisokit ja tilauskertymän heikkeneminen sekä Takoma Hydraulicisin meripuolen asiakkaiden tilausten peruutukset ja toimitusaikasiirrot. Takoma arvioi aiemmin, että tilikauden 2009 liikevoitto painuu lievästi tappiolliseksi. Konsernin tilikauden liiketappio realisoitui -0,41 (0,74) milj. euroon. Takoman kannattavuus heikkeni erityisesti Takoma Subconin nopeasti laskeneen kysynnän ja kiristyneen hintakilpailun johdosta. Takoma Subcon Takoma Subconin liikevaihto oli 9,84 (12,38) milj. euroa, laskua 21 %. Liikevoitto painui tappiolliseksi päätyen -0,22 (0,99) milj. euroon. Tilikauden liiketappio oli -2,2 (8,0) % tilikauden liikevaihdosta. Kysynnän laskun johdosta Takoma Subcon ryhtyi keväällä 2009 toiminnan ja henkilöstökulujen sopeuttamiseen. Yt -neuvottelut johtivat koko tuotantohenkilöstön neljän viikon lomautukseen kesälomakaudella. Lopputilikaudesta siirryttiin kiertäviin lomautuksiin ja päädyttiin neljän tuotannon työntekijän irtisanomiseen. Takoma Subconin tilikauden liikevoittoa rasittavat kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut ja aineellisen käyttöomaisuuden myyntitappiot yhteensä 0,05 milj. euroa. Takoma Hydraulics Takoma Hydraulicsin liikevaihto oli 5,57 (6,01) milj. euroa, laskua 7 %. Liikevoitto säilyi edellistilikauden tasolla 0,48 (0,48) milj. eurossa volyymin hienoisesta laskusta huolimatta. Tilikauden liikevoitto vastaa 8,7 (7,9) % kauden liikevaihdosta. TILIKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,14 (0,28) milj. euroa. Alhaisen korkotason johdosta konsernin rahoitusvarojen tuotto jäi tilikaudelta alle puoleen edellisen tilikauden tasosta. Tulos ennen veroja oli -0,27 (1,01) milj. euroa ja verot 0,07 (-0,21) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -1,2 (5,2) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -0,9 (6,1) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudelta oli 0,54 (1,51) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kuormittivat heikko tuloskehitys ja nettokäyttöpääoman kasvu. Nettokäyttöpääoma oli 5,24 (4,94) milj. euroa tilikauden lopussa. Nousu johtuu vaihto-omaisuuden 0,76 milj. euron kasvusta ja ostovelkojen 0,59 milj. euron vähenemisestä. Myyntisaamisten määrä laski 1,05 milj. euroa volyymien laskun johdosta. Rahavirta varsinaisista tuotannollisista investoinneista oli -0,62 (-1,59) milj. euroa. Edellisellä tilikaudella liiketoimintojen hankinnan vaikutus investointien rahavirtaan oli lisäksi -3,70 milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy 0,90 (2,57) milj. euroa lainojen lyhennyksiä ja maksettuja osinkoja 0,63 (0,94) milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 7,06 (8,78) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 1,54 (2,06) milj. euroa. Rahoitusvarat on sijoitettu turvaaviin likvideihin korkotuotteisiin. Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät lainat ovat yhteensä 0,58 (0,92) milj. euroa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 19,90 (20,73) milj. euroa. Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius ovat hyvät. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 82,9 (77,4) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -28,3 (-32,4) %. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilikauden lopussa Takoman tilauskanta oli 6,47 (12,16) milj. euroa, laskua 47 %. Tilauskertymä tilikaudelta oli 10,88 (20,09) milj. euroa, laskua 46 %. Tilauskannan toimituksista 90 % odotetaan tapahtuvan seuraavan 12 kuukauden kuluessa, loput 10 % tilauskannan toimituksista on ajoitettu tilikaudelle Takoma Subconin tilauskanta oli 1,59 (4,36) milj. euroa, laskua 64 % kysynnän heikentymisen ja päämiesten lyhentyneiden tilausperiodien johdosta. Toimintasegmentin tilauskertymä oli 7,17 (10,73) milj. euroa, laskua 33 %. Takoma Hydraulicsin tilauskanta oli 4,88 (7,80) milj. euroa, laskua 37 %. Toimintasegmentin tilauskertymä oli 3,70 (9,35) milj. euroa, laskua 60 %. Tilausten peruutuksia ja keskeytyksiä toteutui tilikaudella 1,09 (1,38) milj. euron arvosta. Tilausten peruutuksia tai keskeytyksiä ei kuitenkaan ole enää realisoitunut tilikauden viimeisellä kvartaalilla. Tilikauden toisella neljänneksellä Takoma Hydraulics voitti tarjouskilpailun lastinkäsittelylaitteistojen hydraulisylintereistä neljään suureen ro-ro- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

4 2 alukseen. Tilauksen arvo oli 1,12 milj. euroa ja sen toimituksista ensimmäinen ajoittui tilikaudelle 2009 ja loput ajoittuvat tilikausille INVESTOINNIT Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 1,05 (10,85) milj. euroa. Poistot olivat 1,02 (0,98) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin on sisällytetty myös rahoitusleasingillä rahoitetut hankinnat. Tilikauden bruttoinvestoinnit vastaavat 6,8 % tilikauden liikevaihdosta. Merkittävimmät investoinnit tilikaudella olivat Takoma Subconin iso CNC-aarpora ja kesän aikana hankittu suuri CNC-työstökeskus. Aarporan käyttöönotto ajoittui huhtikuulle 2009 ja CNC-työstökeskus otetaan käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä. Edellistilikauden aikana bruttoinvestointeihin 10,85 milj. euroa sisältyi hankittujen liiketoimintojen osalta 4,64 milj. euroa liikearvoa, 0,69 milj. euroa asiakkuuksien arvoa lopullisten hankintamenolaskelmien mukaan ja 3,90 milj. euroa aineellista käyttöomaisuutta. Tilikauden 2008 varsinaiset tuotannolliset investoinnit ilman yritysostoja olivat 1,58 milj. euroa (8,6 % konsernin liikevaihdosta). Tilikauden lopussa tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen sekä kehittämiseen liittyviä sitoumuksia konsernilla oli 0,7 milj. euroa. TAKOMA-KONSERNIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RAKENNE Takoma-konserni toimii hydrauliikkaja alihankintatoimialoilla. Konsernilla on tilinpäätöshetkellä kaksi tytäryhtiötä, joiden toimipaikat sijaitsevat Suomessa. Takoman konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Alihankintatoimialan (Takoma Subcon) tukijalkana on Hervannan Koneistus Oy, joka on erikoistunut avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden tarkkaan työstöön. Yhtiön toiminta on pitkälle automatisoitua. Yhtiö on meri- ja voimalaitosmoottoreiden sekä työkoneiden dieselmoottoreiden valmistajien pitkäaikainen koneistustoimittaja. Hydrauliikkatoimiala (Takoma Hydraulics) perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen. Yhtiö on erikoistunut suuriin ja vaativiin laivaja offshore -teollisuuden hydrauliikkasylintereihin. Yhtiö suunnittelee ja toimittaa räätälöityjä hydrauliikkaratkaisuja myös nostolaite- ja työkonevalmistajille, prosessiteollisuuden laitevalmistajille sekä moniin erikoissovelluksiin. Takoma Oyj kuuluu Panostaja-konserniin. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n omistus Takomassa tilinpäätöshetkellä oli 65,05 % osakkeista ja äänistä. TAKOMAN TAVOITTEET Takoma kokoaa yhteen suomalaista huippuosaamista valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Takoma sitoutuu yksiköidensä pitkäjänteiseen kehittämiseen ja osallistuu niiden toimintaan aktiivisesti. Kehitystoiminnan avulla Takoman yksiköistä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimijoita, joiden liiketoiminta perustuu vahvaan erikoisosaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Takoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1) kasvattaa konepajaryhmän liikevaihto 100 milj. euroon yritysjärjestelyin ja yksiköiden orgaanisen kasvun kautta 2) saavuttaa yli 10 % liikevoittomarginaali vuosittain 3) saavuttaa yli 20 % sijoitetun pääoman tuotto 4) säilyttää yli 40 % omavaraisuusaste kasvustrategiasta huolimatta YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. tammikuuta 2009 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja päätti, että osinkoa jaetaan 0,04 euroa per osake, yhteensä ,64 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä alkaen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Veli Ollila sekä yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomina hallituksen jäseninä Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Veli Ollilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Janne Rajalahden ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Varsinainen yhtiökokous hyväksyi seuraavat valtuutukset sekä peruutti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen: 1. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Valtuutettiin hallitus päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

5 3 Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ( asti). Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan mennessä. 2. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus valtuutettiin 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä on enintään kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan mennessä. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Takoma-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 82 (86). Henkilöstömäärä tilikaudella keskimäärin oli 89 (90). Konsernin koko henkilöstö on Suomessa. Toimihenkilöitä oli tilikauden aikana keskimäärin 23 (21) ja tuotannon työntekijöitä 65 (69). Konsernin molemmissa liiketoimintayksiköissä on käyty yhteistoimintaneuvottelut volyymien laskun johdosta. Neuvottelut johtivat lomautuksiin molemmissa liiketoimintayksiköissä sekä neljän tuotannon työntekijän irtisanomiseen Takoma Subconissa. Takoman toimitusjohtaja Kimmo Korhonen, talousjohtaja Tarja Rantala ja kehitysjohtaja Antti Martikainen muodostavat konsernin johtoryhmän. Yhtiön johdossa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. OSAKEPÄÄOMA Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. OMAT OSAKKEET Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 15,82 (13,78) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,01 (0,88) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli ( ) osaketta vaihtoarvoltaan 0,87 (0,76) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 5,86 (3,60) %:a koko osakekannasta. Osakevaihto suhteessa tilikaudella vapaasti vaihdettavissa olleeseen osakemäärään oli 32,9 %. Vapaan vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli tilikauden aikana 17,85 %. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 952 tilikauden lopussa. JOHDON OSAKEOMISTUS Tilikauden lopussa Takoman toimitusjohtaja Kimmo Korhosen omistuksessa on osaketta (17,10 % osakkeista ja äänistä), hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on osaketta (0,06 %) ja hallituksen varapuheenjohtaja Veli Ollilan omistuksessa on osaketta (0,03 %). Muilla hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta emoyhtiössä. Talousjohtaja Tarja Rantalan omistuksessa on Takoman osaketta (0,16 %) ja Hervannan Koneistus Oy:n toimitusjohtaja Reijo Hietasen omistuksessa on Takoman osaketta (0,13 %). Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Takoma Oyj on irtisanonut Takoman ja Nordean välisen LP-markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyy Samassa yhteydessä Takoma Oyj ja FIM Pankki Oy ovat tehneet NAS- DAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa Sopimus on voimassa 6 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa Vuosikertomus päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperi- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

6 4 markkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2008:aa lukuun ottamatta suositusta 14: Riippumattomien hallituksen jäsenten määrä. Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista. RISKIENHALLINTA Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen. Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. Yhtiön strategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen erityisesti yritysostoin. Yritysostot ovat vaativia projekteja, joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen sekä asiakkuuksien ja avainhenkilöiden menetyksen myötä. Riskejä pyritään rajaamaan kohdeyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön huolellisella selvittämisellä due diligence vaiheessa. Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2009 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä. MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Vuosi 2010 tulee laivanrakennusteollisuudessa vielä olemaan ennätyksellinen laivatoimitusten suhteen niin kappalemääräisesti kuin bruttorekisteritonneina. Konttialuksissa, tankkereissa ja kuivarahtialuksissa vuosina maailmanlaajuinen kapasiteetin lisäys on johtamassa tilanteeseen, jossa kyseisten alustyyppien uudet tilaukset tulevat jatkossa olemaan useita vuosia erittäin alhaisella tasolla. Erikois- ja offshore -aluksissa tilanne tulee säilymään selvästi parempana vielä vuodesta 2010 eteenpäin. Komponenttien kysyntä prosessiteollisuuden laitevalmistajien ja liikkuvien työkoneiden valmistajien osalta pysyy selvästi ennätysvuosia alhaisemmalla tasolla vielä vuonna 2010 huolimatta päämiesten varastoissa ja jakelukanavissa varastoituna olleiden koneiden ja komponenttien määrien supistumisesta vuoden 2009 aikana. Vähentyneet kysyntävolyymit aiheuttavat hintapainetta Takoman kaltaisille komponenttitoimittajille. Takoman taseessa on 4,64 milj. euroa liikearvoa, josta 3,91 milj. euroa liittyy Takoman Subconiin ja 0,73 milj. euroa Takoma Hydraulicsiin. Molemmat yritysjärjestelyt toteutettiin Yhtiö tarkastelee liikearvojaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain. Omaisuuserien arvonalentumistestaus on suoritettu tilinpäätöstilanteesta Aihetta arvonalentumiskirjaukseen ei ollut. Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen rahoittamisen yleisesti haasteelliseksi. Rahoituksen hinta on noussut marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne ja vahva kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysjärjestelyin suhdannekehityksestä huolimatta. NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2010 Turvatakseen kilpailukykynsä, Takoma jatkaa tehostamis- ja henkilöstön sopeuttamistoimia operatiivisissa yksiköissään. Takoma odottaa tilikauden 2010 liikevaihdon laskevan tilikauden 2009 tasosta. Liikevaihtoa koskeva arvio perustuu Takoman tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan. Takoma odottaa yritysjärjestelyiden vilkastuvan kevään 2010 aikana. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä ,23 euroa. Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2010 Tilikaudelta Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3kk) (6kk) (9kk) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella klo Museokeskus Vapriikin auditoriossa osoitteessa Alaverstaanraitti 5.

7 5 Konsernin tunnusluvut TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS (milj. euroa) Liikevaihto 15,4 18,4 Liikevoitto -0,4 0,7 % liikevaihdosta -2,6 4,0 Voitto ennen veroja -0,3 1,0 % liikevaihdosta -1,7 5,5 Bruttoinvestoinnit 1,1 10,9 Henkilöstö keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,0 4,3 111,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,9 6,1 90,7 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA (milj. euroa) Taseen loppusumma 24,0 26,8 16,3 Velat yhteensä 4,1 6,1 0,2 Osakepääoma 0,9 0,9 0,8 Muu oma pääoma 19,0 19,8 15,2 Omavaraisuusaste, % 82,9 77,4 98,7 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -28,3-32,4-100,2 Korolliset nettovelat, milj. euroa -5,6-6,7-16,1 Osingonjako milj. euroa 0,63 0,94 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa -0,012 0,052 0,903 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,012 0,052 0,903 Oma pääoma/osake, euroa 1,27 1,32 1,24 Osinko/osake, euroa 0,04 0,06 Osinko/tulos, % 77,47 6,64 Efektiivinen osinkotuotto, % 4,5 3,3 P/E-luku -80,9 17,0 2,0 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 15,8 13,8 23,9 Osakkeiden vaihto pörssissä Vaihdon arvo, milj. euroa 0,9 0,8 15,3 Vaihdon määrä, kpl Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % 5,9 3,6 92,4 Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS) Osakkeiden kurssikehitys Ylin 1,21 1,93 1,84 Alin 0,81 0,85 1,12 Keskikurssi 0,97 1,36 1,28 Kauden lopussa 1,01 0,88 1,84 Osakkeiden lukumäärä, osakeantioikaistu Keskimäärin, kpl Kauden lopussa, kpl Takoman nykyinen liiketoiminta alkoi Tunnusluvut esitetään vain nykyisen liiketoiminnan toiminta-ajalta.

8 6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Omavaraisuusaste, % Osakekohtainen tulos, euroa Osakekohtainen oma pääoma, euroa Nettovelkaantumisaste, % Osinko/tulos,% Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku Osakekannan markkina-arvo Voitto/tappio x 100 Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana) Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Tilikaudella jaettu osinko x 100 Tilikauden tulos Osinko/osake x 100 Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Tulos/osake Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa

9 7 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) Liite * Liikevaihto 1, Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 11 Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,012 0,052 Laaja konsernin tuloslaskelma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Laajan tuloslaskelman tulos Laajan tuloslaskelman voiton/ tappion jakautuminen Emoyhtiön omistajille Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS) * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

10 8 KONSERNIN TASE (IFRS) Liite * VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 19 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Rahoitusvelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

11 9 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) Liite * Liiketoiminnan rahavirrat jatkuvista toiminnoista Tilikauden voitto Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/ vähennys(+) Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista Investointien rahavirrat jatkuvista toiminnoista Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS) Rahoituksen rahavirrat jatkuvista toiminnoista Myönnetyt lainat Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnoista Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

12 10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Liite * Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Osingonjako Suunnattu osakeanti Suunnattuun antiin liittyvät välittömät nettomenot Oma pääoma Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Osingonjako Oma pääoma * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

13 11 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Takoma-konserni toimii hydrauliikka- ja alihankintatoimialoilla. Konsernilla on tilinpäätöshetkellä toimintaa vain Suomessa. Alihankintatoimialan (Takoma Subcon) tukijalkana on Hervannan Koneistus Oy, joka on erikoistunut avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden tarkkaan koneistukseen. Yritys hankkii, valmistaa ja toimittaa asiakkaan antamien piirustusten ja tietojen pohjalta laadullisesti, ajallisesti ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Hydrauliikkatoimiala (Takoma Hydraulics) perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseeen. Yhtiön valmistamia hydraulisylintereitä käytetään vaativissa laitekokonaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Konsernin emoyritys on Takoma Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Tampere ja sen rekisteröity osoite on Haarlankatu 1 E, Tampere. Takoma Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Takoma Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiö on tunnettu aikaisemmin toiminimellä Suomen Helasto Oyj. Toiminimen muutos Takoma Oyj:ksi ja toimialan muutos on rekisteröity kaupparekisteriin Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta tai konsernin emoyrityksen pääkonttorista osoitteesta Haarlankatu 1 E, Tampere. Takoma Oyj:n suurin osakkeenomistaja on Panostaja Oyj, kotipaikka Tampere. Takoma-konserni kuuluu Panostaja-konserniin. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Laadintaperusteet Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta johdannaissopimuksia ja myytävissä olevia rahavaroja, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään euroina. Tilinpäätös on esitetty kululajikohtaista tuloslaskelmakaavaa noudattaen. Konsernitilinpäätös on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Tilinpäätöksen laatiminen IFRSstandardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laadintaperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laadintaperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja: Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat lähinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esittämistapaan. Lisäksi uudistettu standardi on muuttanut laajasti myös muissa standardeissa käytettävää terminologiaa, ja myös joidenkin tilinpäätöslaskelmien nimet ovat muuttuneet. Osakekohtainen tulos -tunnusluvun laskentaperiaate on säilynyt ennallaan. IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai infrastruktuurin ylläpitoon. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen, sillä yhtiöllä ei ole palvelutoimilupajärjestelyjä. IFRIC 14, IAS 19 -Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimuset ja näiden välinen yhteys. Tulkintaa sovelletaan IAS 19 -standardin mukaisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin silloin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tulevien palautusten tai vastaisten järjestelyyn suoritettavien maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittävän omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen, sillä yhtiöllä ei ole etuuspohjaisia järjestelyjä. IFRIC 13, Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määrittelee liiketoimet, joissa tavaroita tai palveluita myydään asiakasuskollisuutta kannus- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

14 12 tavalla tavalla myyntisopimuksiksi, joissa on erotettavia osia. Asiakkaalta saatava suoritus kohdistetaan myyntisopimuksen eri komponenteille niiden käypiin arvoihin perustuen. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen, sillä konsernilla ei ole kanta-asiakasohjelmiksi luokiteltavia sopimuksia. IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset. Tulkinta selkeyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen kirjanpitokäsittelyä konsernitilinpäätöksessä. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Konserni sovelsi jo päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilinpäätöksessään seuraavaa standardia ennen kuin sen soveltaminen oli pakollista: IFRS 8 Toimintasegmentit. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laatimisperiaatteisiin. Konsernin aikaisempi segmenttiraportointi on muutettu vastaamaan johdon raportointia. TOIMINTASEGMENTIT Yhtiö muodostuu kahdesta toimintasegmentistä, jotka ovat Takoma Hydraulics ja Takoma Subcon. Konsernin johtoryhmä, joka käyttää ylintä operatiivista päätäntävaltaa, seuraa sisäisesti konsernin liiketoimintoja tällä jaolla. Toimintasegmentti-informaatio on esitetty liitetietojen kohdassa 1. KONSOLIDOINTIPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Takoma Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryrityksen siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. Tilinpäätöshetkellä Takomalla ei ole vähemmistöosuuksia. Yhtiön johto on IAS 8:n edellyttämällä tavalla käyttänyt harkintaansa laadintaperiaatetta valitessaan ja päättänyt soveltaa saman määräysvallan alaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 -standardia. Edellistilikaudella tehty Tampereen Laatukoneistuksen liiketoiminnan hankinta katsotaan saman määräysvallan alaiseksi liiketoimintojen yhdistämiseksi. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUTTAMINEN Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin emoyrityksen sekä tytäryritysten toiminta- ja esittämisvaluutta. Konsernissa ei ole yhtiöitä, joiden toiminta- ja esittämisvaluutta ei ole euro. Konserniyhtiöt muuntavat omissa kirjanpidoissaan päivittäiset valuuttamääräiset liiketapahtumat tapahtumapäivän kursseja käyttäen toimintavaluutakseen. Tilinpäätöksissä valuuttamääräiset saamiset ja velat arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten pankkitilien kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Eimonetaariset erät arvostetaan tapahtumapäivän kurssiin. AINEELLISET KÄYTTÖOMAI- SUUSHYÖDYKKEET Aineelliset hyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennelmat 10 vuotta Raskaat koneet 4 10 vuotta Moottoriajoneuvot 4 vuotta Kevyet koneet, laitteet ja kalusto 3 5 vuotta Atk-laitteet 3 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika ja jäännösarvot tarkistetaan ti-

15 13 likauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja myyntitappiot liiketoiminnan muihin kuluihin. VIERAAN PÄÄOMAN MENOT Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. JULKISET AVUSTUKSET Julkiset avustukset, esimerkiksi valtiolta saadut aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset, on kirjattu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvauksiksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot kirjataan kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta hankintahetkellä. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot ja varainsiirtoverot. Liikearvoista (ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä) ei kirjata poistoja, vaan ne testataan tarvittaessa tai vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU). Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon, jos hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä koituu yritykselle vastaista taloudellista hyötyä. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Yhtiöllä ei ole aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Muista aineettomista hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Asiakassopimukset 2 4 vuotta Ohjelmistolisenssit ja IT -järjestelmät 3 7 vuotta Taloudelliset käyttöajat arvioidaan kunkin tilikauden lopussa, ja jos ne poikkeavat merkittävästi aiemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Vaihto-omaisuuden hankintameno on määritelty painotettua keskihintamenetelmää käyttäen. Vaihto-omaisuus perustuu tilinpäätöspäivän fyysiseen inventaariin. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. VUOKRASOPIMUKSET Konserni vuokralle ottajana Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merkitään taseeseen vuokraajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokraajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joiden mukaan omistamiselle ominaiset riskit ja edut kantaa vuokralle antaja, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Ei-purettavissa olevista vuokrasopimuksista syntynyt vuokravastuu on esitetty liitetietojen kohdassa 26 Muut vuokrasopimukset. Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

16 14 Konserni vuokralle antajana Konsernilla ei ole vuokralle annettuja hyödykkeitä. ARVONALENTUMISET Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä (CGU) kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistestit tehdään aina liikearvolle ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton tai jotka ovat keskeneräisiä. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aikaarvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. Arvonalentumistappio kirjataan siinä tapauksessa, että omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio perutaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta missään tilanteessa. TYÖSUHDE-ETUUDET Eläkevelvoitteet Konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyjä, joista konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota velvoite koskee. Henkilöstön eläketurva on järjestetty lakisääteisillä työeläkevakuutuksilla ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Osakeperusteiset maksut Konsernilla ei ole optiojärjestelyjä eikä muita osakeperusteisia maksujärjestelyjä. VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta tarkasteluhetkellä ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Takuukustannukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan välittömästi syntymishetkellään. Takuuvaraus kirjataan todennäköisten takuukustannusten arvion perusteella. Konserni antaa tietyille tuotteilleen maksimissaan kolmen vuoden takuun. Takuun aikana havaitut viat korjataan konsernin kustannuksella tai asiakkaalle annetaan vastaava tuote. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavan vuoden aikana. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välittömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt ehdollinen velvoite, joka varmistuu kun konsernin määräysvallan ulkopuolella oleva epävarma tapahtuma realisoituu. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona. TULOVEROT Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Lasken-

17 15 nallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omaisuuserä tai velka eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvon arvonalentumistappiosta ei kirjata laskennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin, kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät pitkäaikaisen omaisuuden poistoeroista ja yrityshankintojen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verovelat kirjataan täysimääräisinä. TULOUTUSPERIAATTEET Myynnin tuloutus Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Tuotot palveluista kirjataan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan. Liikevaihtona esitetään tuotteiden myynnistä ja palveluiden suorituksesta saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Korot ja osingot Korkotuotot kirjataan, kun oikeus korkoon on syntynyt ja osingot kirjataan, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä. LIIKEVOITTO IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton tai -tappion käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Liiketoimintaan liittyvistä eristä syntyvät kurssierot sisältyvät liikevoittoon, muuten ne on kirjattu rahoituseriin. RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT Konsernin rahoitusvarat ja velat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat ja velat kirjataan alun perin käypään arvoon. Rahoitusvarat Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ryhmään, kun se on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai se luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoehdon soveltaminen). Jälkimmäiseen ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvarat, joita hallinnoidaan käypään arvoon perustuen yhtiön riskienhallintastrategian mukaisesti tai rahoitusvaroihin kuuluva erä, johon liittyy yksi tai useampi kytketty johdannainen, joka muuttaa sopimuksen rahavirtoja merkittävästi, jolloin koko yhdistelmäinstrumentti arvostetaan käypään arvoon. Johdannaiset, jotka eivät ole takaussopimuksia tai jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroihin kulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät ja määriteltävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on efektiivisen koron menetelmällä jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

18 16 pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Myyntisaatavat kirjataan arvioituun käypään arvoonsa (kerrytettävissä oleva rahamäärä), joka vastaa arvioidulla arvonalentumistappiovarauksella vähennettyä alkuperäistä lasketettua määrää. Arvonalentumistappiovaraus perustuu erääntyneiden saamisten eräkohtaiseen tarkasteluun. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka nimenomaisesti on luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Takoman myytävissä olevat rahoitusvarat tilinpäätöshetkellä sisältävät vähäisessä määrin NAS- DAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteerattuja osakkeita ja suomalaisia muita noteeraamattomia osakkeita ja ne on taseessa esitetty pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa. Noteeratut sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja noteeraamattomat sijoitukset arvostetaan hankintamenoon. Noteerattujen sijoitusten käypä arvo on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n tilinpäätöspäivän päätöskurssi. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni arvio jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 180 päivää ovat näyttöjä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Tuloslaskelmaan kirjattavan arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelat Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kaikkien rahoitusvarojen- ja velkojen käypien arvojen laskentaperiaatteet ja käyvät arvot on esitetty liitetietojen kohdassa 24 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot. RAHAVARAT Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, pankkitilien saldoista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaisesti. Konserni ei sovella suojauslaskentaa. Konsernilla on koronvaihtosopimus pitkäaikaisten pankkilainojen korkoriskiltä suojautumiseen. Sopimus arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä. Käypä arvo määritetään diskonttaamalla tulevat rahavirrat tilinpäätöshetkeen. Analyysi perustuu tilinpäätöspäivän markkinakorkoihin ja muuhun markkinainformaatioon. Johdannaisten käypä arvo on kirjattu muihin lyhytaikaisiin varoihin ja velkoihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. Valuuttariskien hallinnassa käytettävien valuuttatermiinien käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. OMAT OSAKKEET Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita. OSAKEPÄÄOMA Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeellelaskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä.

19 17 OSINGONJAKO Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko kirjataan velaksi, kun yhtiökokous on päättänyt osingon määrän. JOHDON HARKINTAA EDELLYT- TÄVÄT LAADINTAPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KES- KEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT IFRS -käytännön mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia parhaan käsityksensä mukaan. Lopputulemat voivat kuitenkin poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamisessa. Alla on esitetty yleisimmät ja merkittävimmät tilanteet, joissa johdon on turvauduttava harkintaansa ja arvioihin: Tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamisesta. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS -normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamistai esittämistapoja. Merkittävimmät osa-alueet, joissa johto on käyttänyt edellä kuvattua harkintaa, ovat saman määräysvallan alaiset liiketoimintojen yhdistämiset, konsernin toimitilavuokrasopimukset ja konsernin rahoitusvarojen ja velkojen luokittelu IAS 39 mukaisesti. Yhtiön johto on IAS 8:n edellyttämällä tavalla käyttänyt harkintaansa laadintaperiaatetta valitessaan ja päättänyt soveltaa saman määräysvallan alaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 -standardia. Edellisellä tilikaudella toteutettu Tampereen Laatukoneistuksen liiketoiminnan hankinta katsotaan saman määräysvallan alaiseksi liiketoimintojen yhdistämiseksi. Konsernin toimitilavuokrasopimusten on analysoinnin jälkeen katsottu olevan muita vuokrasopimuksia IAS 17 vaatimusten mukaisesti, sillä johdon näkemyksen mukaan näihin vuokrausjärjestelyihin liittyvät merkittävät riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle. Arvoihin liittyvät epävarmuustekijät Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, raportointikauden päättymishetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja olettamusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti käyttämällä useita, sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisimmät, sillä niitä koskevat laadintaperiaatteet ovat konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan suurimmat. 1) Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen Liiketoimintojen yhdistämisessä aineellisten hyödykkeiden osalta konserni on tehnyt vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioita hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuvasta arvon vähentymisestä. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilla ei ole ollut saatavissa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kaupasta. Hankintamenosta tilauskannalle ja asiakassuhteille on määritetty käypä arvo tuotto-odotuksiin perustuen (PPA model). Tilauskannan vaikutusajaksi on määritetty 0,5 1,5 vuotta ja asiakassuhteille 4 vuotta. Asiakassuhteiden arvo tilinpäätöksessä on 228 (458) tuhatta euroa ja se on esitetty muissa aineettomissa hyödykkeissä. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen aineettomien hyödykkeiden arvostaminen on esitetty liitetiedossa 13 Aineettomat hyödykkeet. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden arvonalentumisesta. 2) Arviot tulevasta liiketoiminnan kehityksestä ja muut arvonalentumistestaukseen liittyvät kysymykset Konsernissa testataan liikearvo tarvittaessa tai vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Viitteitä arvonalentumisesta arvioidaan jokaisena raportointiajanhetkenä. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden (CGU) kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat johdon arvi- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

20 18 oon mm. tulevaisuuden myynneistä, hinnoista ja tuotantokustannuksista sekä diskonttokorosta. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Konsernin taseessa oleva liikearvo on testattu ja testin mukainen käyttöarvo on kirjanpitoarvoa suurempi. Lisätietoja kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille on annettu liitetietojen kohdassa 13 Aineettomat hyödykkeet; Liikearvon arvonalentumistestaus. UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN IASB on julkistanut seuraavat standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa ja joita Konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut -oikeuden syntymisehdot ja peruutukset (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta, aikaisempi käyttöönotto sallittua). Standardimuutokset edellyttävät, että kaikki lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot otetaan huomioon myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa määritettäessä. Lisäksi standardimuutoksilla tarkennetaan peruutusten kirjanpitokäsittelyä koskevaa ohjeistusta. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet. (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Standardien muutokset edellyttävät tietyt ominaisuudet täyttävien, lunastusvelvoitteisten oman pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien luokittelua omaksi pääomaksi, kun ne aiemmin on käsitelty rahoitusvelkoina. Muutettujen standardien käyttöönotolla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRS 1:n Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27:n Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös muutokset (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Muutoksella ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen. Muutokset annettiin maaliskuussa 2009 kansainvälisen rahoituskriisin vuoksi. Muutosten myötä otetaan käyttöön kolmitasoinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen esittämisessä. Muutettu standardi edellyttää myös lisäliitetietoja käypien arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi standardimuutokset selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaatimuksia maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. Muutokset tulevat lisäämään konsernin vuositilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää edellä mainittujen asioiden osalta. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs muutokset, toukokuu 2008). (voimaan pääsääntöisesti tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 34 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta konsernin arvion mukaan tulevat muutokset eivät ole merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta. Uudistettu IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Uudistetun standardin soveltamisala on aikaisempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita konsernin kannalta merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista. Muutettu IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän. IAS 23, Vieraan pääoman menot standardin muutos (tulee voimaan tai sen jälkeen al-

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot