SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1"

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin laaja tuloslaskelma... 7 Konsernin tase... 8 Konsernin rahavirtalaskelma... 9 Laskelma oman pääoman muutoksista...10 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...11 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Toimintasegmentit Hankitut liiketoiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Tuloverot Osakekohtainen tulos Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset ja -velat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Varaukset Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut Muut vuokrasopimukset Ehdolliset velat ja hankintasitoumukset Lähipiiritapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Osakkeet ja osakkeenomistajat... 54

3 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin tilikauden liikevaihto oli 15,41 milj. euroa, laskua viime tilikaudesta 16,2 % (18,40 milj. euroa). Viimeisen neljänneksen liikevaihto jäi 1,26 milj. euroa vastaavasta neljänneksestä edellisellä tilikaudella, laskua 24,7 %. Konsernin liikevaihdosta 47 (45) % tuli laivanrakennus- ja offshore-teollisuudesta, 22 (26) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 28 (26) % prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (21) %. Volyymin laskun aiheuttivat Takoma Subconin päämiesten tuotantoseisokit ja tilauskertymän heikkeneminen sekä Takoma Hydraulicisin meripuolen asiakkaiden tilausten peruutukset ja toimitusaikasiirrot. Takoma arvioi aiemmin, että tilikauden 2009 liikevoitto painuu lievästi tappiolliseksi. Konsernin tilikauden liiketappio realisoitui -0,41 (0,74) milj. euroon. Takoman kannattavuus heikkeni erityisesti Takoma Subconin nopeasti laskeneen kysynnän ja kiristyneen hintakilpailun johdosta. Takoma Subcon Takoma Subconin liikevaihto oli 9,84 (12,38) milj. euroa, laskua 21 %. Liikevoitto painui tappiolliseksi päätyen -0,22 (0,99) milj. euroon. Tilikauden liiketappio oli -2,2 (8,0) % tilikauden liikevaihdosta. Kysynnän laskun johdosta Takoma Subcon ryhtyi keväällä 2009 toiminnan ja henkilöstökulujen sopeuttamiseen. Yt -neuvottelut johtivat koko tuotantohenkilöstön neljän viikon lomautukseen kesälomakaudella. Lopputilikaudesta siirryttiin kiertäviin lomautuksiin ja päädyttiin neljän tuotannon työntekijän irtisanomiseen. Takoma Subconin tilikauden liikevoittoa rasittavat kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut ja aineellisen käyttöomaisuuden myyntitappiot yhteensä 0,05 milj. euroa. Takoma Hydraulics Takoma Hydraulicsin liikevaihto oli 5,57 (6,01) milj. euroa, laskua 7 %. Liikevoitto säilyi edellistilikauden tasolla 0,48 (0,48) milj. eurossa volyymin hienoisesta laskusta huolimatta. Tilikauden liikevoitto vastaa 8,7 (7,9) % kauden liikevaihdosta. TILIKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,14 (0,28) milj. euroa. Alhaisen korkotason johdosta konsernin rahoitusvarojen tuotto jäi tilikaudelta alle puoleen edellisen tilikauden tasosta. Tulos ennen veroja oli -0,27 (1,01) milj. euroa ja verot 0,07 (-0,21) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -1,2 (5,2) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -0,9 (6,1) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudelta oli 0,54 (1,51) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kuormittivat heikko tuloskehitys ja nettokäyttöpääoman kasvu. Nettokäyttöpääoma oli 5,24 (4,94) milj. euroa tilikauden lopussa. Nousu johtuu vaihto-omaisuuden 0,76 milj. euron kasvusta ja ostovelkojen 0,59 milj. euron vähenemisestä. Myyntisaamisten määrä laski 1,05 milj. euroa volyymien laskun johdosta. Rahavirta varsinaisista tuotannollisista investoinneista oli -0,62 (-1,59) milj. euroa. Edellisellä tilikaudella liiketoimintojen hankinnan vaikutus investointien rahavirtaan oli lisäksi -3,70 milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy 0,90 (2,57) milj. euroa lainojen lyhennyksiä ja maksettuja osinkoja 0,63 (0,94) milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 7,06 (8,78) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 1,54 (2,06) milj. euroa. Rahoitusvarat on sijoitettu turvaaviin likvideihin korkotuotteisiin. Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät lainat ovat yhteensä 0,58 (0,92) milj. euroa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 19,90 (20,73) milj. euroa. Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius ovat hyvät. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 82,9 (77,4) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -28,3 (-32,4) %. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilikauden lopussa Takoman tilauskanta oli 6,47 (12,16) milj. euroa, laskua 47 %. Tilauskertymä tilikaudelta oli 10,88 (20,09) milj. euroa, laskua 46 %. Tilauskannan toimituksista 90 % odotetaan tapahtuvan seuraavan 12 kuukauden kuluessa, loput 10 % tilauskannan toimituksista on ajoitettu tilikaudelle Takoma Subconin tilauskanta oli 1,59 (4,36) milj. euroa, laskua 64 % kysynnän heikentymisen ja päämiesten lyhentyneiden tilausperiodien johdosta. Toimintasegmentin tilauskertymä oli 7,17 (10,73) milj. euroa, laskua 33 %. Takoma Hydraulicsin tilauskanta oli 4,88 (7,80) milj. euroa, laskua 37 %. Toimintasegmentin tilauskertymä oli 3,70 (9,35) milj. euroa, laskua 60 %. Tilausten peruutuksia ja keskeytyksiä toteutui tilikaudella 1,09 (1,38) milj. euron arvosta. Tilausten peruutuksia tai keskeytyksiä ei kuitenkaan ole enää realisoitunut tilikauden viimeisellä kvartaalilla. Tilikauden toisella neljänneksellä Takoma Hydraulics voitti tarjouskilpailun lastinkäsittelylaitteistojen hydraulisylintereistä neljään suureen ro-ro- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

4 2 alukseen. Tilauksen arvo oli 1,12 milj. euroa ja sen toimituksista ensimmäinen ajoittui tilikaudelle 2009 ja loput ajoittuvat tilikausille INVESTOINNIT Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 1,05 (10,85) milj. euroa. Poistot olivat 1,02 (0,98) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin on sisällytetty myös rahoitusleasingillä rahoitetut hankinnat. Tilikauden bruttoinvestoinnit vastaavat 6,8 % tilikauden liikevaihdosta. Merkittävimmät investoinnit tilikaudella olivat Takoma Subconin iso CNC-aarpora ja kesän aikana hankittu suuri CNC-työstökeskus. Aarporan käyttöönotto ajoittui huhtikuulle 2009 ja CNC-työstökeskus otetaan käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä. Edellistilikauden aikana bruttoinvestointeihin 10,85 milj. euroa sisältyi hankittujen liiketoimintojen osalta 4,64 milj. euroa liikearvoa, 0,69 milj. euroa asiakkuuksien arvoa lopullisten hankintamenolaskelmien mukaan ja 3,90 milj. euroa aineellista käyttöomaisuutta. Tilikauden 2008 varsinaiset tuotannolliset investoinnit ilman yritysostoja olivat 1,58 milj. euroa (8,6 % konsernin liikevaihdosta). Tilikauden lopussa tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen sekä kehittämiseen liittyviä sitoumuksia konsernilla oli 0,7 milj. euroa. TAKOMA-KONSERNIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RAKENNE Takoma-konserni toimii hydrauliikkaja alihankintatoimialoilla. Konsernilla on tilinpäätöshetkellä kaksi tytäryhtiötä, joiden toimipaikat sijaitsevat Suomessa. Takoman konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Alihankintatoimialan (Takoma Subcon) tukijalkana on Hervannan Koneistus Oy, joka on erikoistunut avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden tarkkaan työstöön. Yhtiön toiminta on pitkälle automatisoitua. Yhtiö on meri- ja voimalaitosmoottoreiden sekä työkoneiden dieselmoottoreiden valmistajien pitkäaikainen koneistustoimittaja. Hydrauliikkatoimiala (Takoma Hydraulics) perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen. Yhtiö on erikoistunut suuriin ja vaativiin laivaja offshore -teollisuuden hydrauliikkasylintereihin. Yhtiö suunnittelee ja toimittaa räätälöityjä hydrauliikkaratkaisuja myös nostolaite- ja työkonevalmistajille, prosessiteollisuuden laitevalmistajille sekä moniin erikoissovelluksiin. Takoma Oyj kuuluu Panostaja-konserniin. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n omistus Takomassa tilinpäätöshetkellä oli 65,05 % osakkeista ja äänistä. TAKOMAN TAVOITTEET Takoma kokoaa yhteen suomalaista huippuosaamista valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Takoma sitoutuu yksiköidensä pitkäjänteiseen kehittämiseen ja osallistuu niiden toimintaan aktiivisesti. Kehitystoiminnan avulla Takoman yksiköistä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimijoita, joiden liiketoiminta perustuu vahvaan erikoisosaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Takoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1) kasvattaa konepajaryhmän liikevaihto 100 milj. euroon yritysjärjestelyin ja yksiköiden orgaanisen kasvun kautta 2) saavuttaa yli 10 % liikevoittomarginaali vuosittain 3) saavuttaa yli 20 % sijoitetun pääoman tuotto 4) säilyttää yli 40 % omavaraisuusaste kasvustrategiasta huolimatta YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. tammikuuta 2009 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja päätti, että osinkoa jaetaan 0,04 euroa per osake, yhteensä ,64 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä alkaen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Veli Ollila sekä yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomina hallituksen jäseninä Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Veli Ollilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Janne Rajalahden ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Varsinainen yhtiökokous hyväksyi seuraavat valtuutukset sekä peruutti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen: 1. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Valtuutettiin hallitus päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

5 3 Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ( asti). Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan mennessä. 2. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus valtuutettiin 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä on enintään kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan mennessä. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Takoma-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 82 (86). Henkilöstömäärä tilikaudella keskimäärin oli 89 (90). Konsernin koko henkilöstö on Suomessa. Toimihenkilöitä oli tilikauden aikana keskimäärin 23 (21) ja tuotannon työntekijöitä 65 (69). Konsernin molemmissa liiketoimintayksiköissä on käyty yhteistoimintaneuvottelut volyymien laskun johdosta. Neuvottelut johtivat lomautuksiin molemmissa liiketoimintayksiköissä sekä neljän tuotannon työntekijän irtisanomiseen Takoma Subconissa. Takoman toimitusjohtaja Kimmo Korhonen, talousjohtaja Tarja Rantala ja kehitysjohtaja Antti Martikainen muodostavat konsernin johtoryhmän. Yhtiön johdossa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. OSAKEPÄÄOMA Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. OMAT OSAKKEET Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 15,82 (13,78) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,01 (0,88) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli ( ) osaketta vaihtoarvoltaan 0,87 (0,76) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 5,86 (3,60) %:a koko osakekannasta. Osakevaihto suhteessa tilikaudella vapaasti vaihdettavissa olleeseen osakemäärään oli 32,9 %. Vapaan vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli tilikauden aikana 17,85 %. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 952 tilikauden lopussa. JOHDON OSAKEOMISTUS Tilikauden lopussa Takoman toimitusjohtaja Kimmo Korhosen omistuksessa on osaketta (17,10 % osakkeista ja äänistä), hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on osaketta (0,06 %) ja hallituksen varapuheenjohtaja Veli Ollilan omistuksessa on osaketta (0,03 %). Muilla hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta emoyhtiössä. Talousjohtaja Tarja Rantalan omistuksessa on Takoman osaketta (0,16 %) ja Hervannan Koneistus Oy:n toimitusjohtaja Reijo Hietasen omistuksessa on Takoman osaketta (0,13 %). Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Takoma Oyj on irtisanonut Takoman ja Nordean välisen LP-markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyy Samassa yhteydessä Takoma Oyj ja FIM Pankki Oy ovat tehneet NAS- DAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa Sopimus on voimassa 6 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa Vuosikertomus päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperi- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

6 4 markkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2008:aa lukuun ottamatta suositusta 14: Riippumattomien hallituksen jäsenten määrä. Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista. RISKIENHALLINTA Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen. Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. Yhtiön strategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen erityisesti yritysostoin. Yritysostot ovat vaativia projekteja, joihin liittyy epäonnistumisen riski. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen sekä asiakkuuksien ja avainhenkilöiden menetyksen myötä. Riskejä pyritään rajaamaan kohdeyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön huolellisella selvittämisellä due diligence vaiheessa. Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2009 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä. MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Vuosi 2010 tulee laivanrakennusteollisuudessa vielä olemaan ennätyksellinen laivatoimitusten suhteen niin kappalemääräisesti kuin bruttorekisteritonneina. Konttialuksissa, tankkereissa ja kuivarahtialuksissa vuosina maailmanlaajuinen kapasiteetin lisäys on johtamassa tilanteeseen, jossa kyseisten alustyyppien uudet tilaukset tulevat jatkossa olemaan useita vuosia erittäin alhaisella tasolla. Erikois- ja offshore -aluksissa tilanne tulee säilymään selvästi parempana vielä vuodesta 2010 eteenpäin. Komponenttien kysyntä prosessiteollisuuden laitevalmistajien ja liikkuvien työkoneiden valmistajien osalta pysyy selvästi ennätysvuosia alhaisemmalla tasolla vielä vuonna 2010 huolimatta päämiesten varastoissa ja jakelukanavissa varastoituna olleiden koneiden ja komponenttien määrien supistumisesta vuoden 2009 aikana. Vähentyneet kysyntävolyymit aiheuttavat hintapainetta Takoman kaltaisille komponenttitoimittajille. Takoman taseessa on 4,64 milj. euroa liikearvoa, josta 3,91 milj. euroa liittyy Takoman Subconiin ja 0,73 milj. euroa Takoma Hydraulicsiin. Molemmat yritysjärjestelyt toteutettiin Yhtiö tarkastelee liikearvojaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain. Omaisuuserien arvonalentumistestaus on suoritettu tilinpäätöstilanteesta Aihetta arvonalentumiskirjaukseen ei ollut. Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen rahoittamisen yleisesti haasteelliseksi. Rahoituksen hinta on noussut marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne ja vahva kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysjärjestelyin suhdannekehityksestä huolimatta. NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2010 Turvatakseen kilpailukykynsä, Takoma jatkaa tehostamis- ja henkilöstön sopeuttamistoimia operatiivisissa yksiköissään. Takoma odottaa tilikauden 2010 liikevaihdon laskevan tilikauden 2009 tasosta. Liikevaihtoa koskeva arvio perustuu Takoman tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan. Takoma odottaa yritysjärjestelyiden vilkastuvan kevään 2010 aikana. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä ,23 euroa. Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2010 Tilikaudelta Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3kk) (6kk) (9kk) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella klo Museokeskus Vapriikin auditoriossa osoitteessa Alaverstaanraitti 5.

7 5 Konsernin tunnusluvut TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS (milj. euroa) Liikevaihto 15,4 18,4 Liikevoitto -0,4 0,7 % liikevaihdosta -2,6 4,0 Voitto ennen veroja -0,3 1,0 % liikevaihdosta -1,7 5,5 Bruttoinvestoinnit 1,1 10,9 Henkilöstö keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,0 4,3 111,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,9 6,1 90,7 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA (milj. euroa) Taseen loppusumma 24,0 26,8 16,3 Velat yhteensä 4,1 6,1 0,2 Osakepääoma 0,9 0,9 0,8 Muu oma pääoma 19,0 19,8 15,2 Omavaraisuusaste, % 82,9 77,4 98,7 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -28,3-32,4-100,2 Korolliset nettovelat, milj. euroa -5,6-6,7-16,1 Osingonjako milj. euroa 0,63 0,94 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa -0,012 0,052 0,903 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,012 0,052 0,903 Oma pääoma/osake, euroa 1,27 1,32 1,24 Osinko/osake, euroa 0,04 0,06 Osinko/tulos, % 77,47 6,64 Efektiivinen osinkotuotto, % 4,5 3,3 P/E-luku -80,9 17,0 2,0 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 15,8 13,8 23,9 Osakkeiden vaihto pörssissä Vaihdon arvo, milj. euroa 0,9 0,8 15,3 Vaihdon määrä, kpl Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % 5,9 3,6 92,4 Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS) Osakkeiden kurssikehitys Ylin 1,21 1,93 1,84 Alin 0,81 0,85 1,12 Keskikurssi 0,97 1,36 1,28 Kauden lopussa 1,01 0,88 1,84 Osakkeiden lukumäärä, osakeantioikaistu Keskimäärin, kpl Kauden lopussa, kpl Takoman nykyinen liiketoiminta alkoi Tunnusluvut esitetään vain nykyisen liiketoiminnan toiminta-ajalta.

8 6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Omavaraisuusaste, % Osakekohtainen tulos, euroa Osakekohtainen oma pääoma, euroa Nettovelkaantumisaste, % Osinko/tulos,% Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku Osakekannan markkina-arvo Voitto/tappio x 100 Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana) Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Tilikaudella jaettu osinko x 100 Tilikauden tulos Osinko/osake x 100 Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Tulos/osake Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa

9 7 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) Liite * Liikevaihto 1, Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 11 Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,012 0,052 Laaja konsernin tuloslaskelma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Laajan tuloslaskelman tulos Laajan tuloslaskelman voiton/ tappion jakautuminen Emoyhtiön omistajille Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS) * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

10 8 KONSERNIN TASE (IFRS) Liite * VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 19 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Rahoitusvelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

11 9 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) Liite * Liiketoiminnan rahavirrat jatkuvista toiminnoista Tilikauden voitto Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/ vähennys(+) Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista Investointien rahavirrat jatkuvista toiminnoista Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS) Rahoituksen rahavirrat jatkuvista toiminnoista Myönnetyt lainat Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnoista Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

12 10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Liite * Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Osingonjako Suunnattu osakeanti Suunnattuun antiin liittyvät välittömät nettomenot Oma pääoma Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Osingonjako Oma pääoma * Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

13 11 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Takoma-konserni toimii hydrauliikka- ja alihankintatoimialoilla. Konsernilla on tilinpäätöshetkellä toimintaa vain Suomessa. Alihankintatoimialan (Takoma Subcon) tukijalkana on Hervannan Koneistus Oy, joka on erikoistunut avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden tarkkaan koneistukseen. Yritys hankkii, valmistaa ja toimittaa asiakkaan antamien piirustusten ja tietojen pohjalta laadullisesti, ajallisesti ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Hydrauliikkatoimiala (Takoma Hydraulics) perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseeen. Yhtiön valmistamia hydraulisylintereitä käytetään vaativissa laitekokonaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Konsernin emoyritys on Takoma Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Tampere ja sen rekisteröity osoite on Haarlankatu 1 E, Tampere. Takoma Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Takoma Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiö on tunnettu aikaisemmin toiminimellä Suomen Helasto Oyj. Toiminimen muutos Takoma Oyj:ksi ja toimialan muutos on rekisteröity kaupparekisteriin Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta tai konsernin emoyrityksen pääkonttorista osoitteesta Haarlankatu 1 E, Tampere. Takoma Oyj:n suurin osakkeenomistaja on Panostaja Oyj, kotipaikka Tampere. Takoma-konserni kuuluu Panostaja-konserniin. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Laadintaperusteet Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta johdannaissopimuksia ja myytävissä olevia rahavaroja, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään euroina. Tilinpäätös on esitetty kululajikohtaista tuloslaskelmakaavaa noudattaen. Konsernitilinpäätös on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Tilinpäätöksen laatiminen IFRSstandardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laadintaperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laadintaperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja: Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat lähinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esittämistapaan. Lisäksi uudistettu standardi on muuttanut laajasti myös muissa standardeissa käytettävää terminologiaa, ja myös joidenkin tilinpäätöslaskelmien nimet ovat muuttuneet. Osakekohtainen tulos -tunnusluvun laskentaperiaate on säilynyt ennallaan. IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai infrastruktuurin ylläpitoon. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen, sillä yhtiöllä ei ole palvelutoimilupajärjestelyjä. IFRIC 14, IAS 19 -Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimuset ja näiden välinen yhteys. Tulkintaa sovelletaan IAS 19 -standardin mukaisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin silloin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tulevien palautusten tai vastaisten järjestelyyn suoritettavien maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittävän omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen, sillä yhtiöllä ei ole etuuspohjaisia järjestelyjä. IFRIC 13, Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määrittelee liiketoimet, joissa tavaroita tai palveluita myydään asiakasuskollisuutta kannus- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

14 12 tavalla tavalla myyntisopimuksiksi, joissa on erotettavia osia. Asiakkaalta saatava suoritus kohdistetaan myyntisopimuksen eri komponenteille niiden käypiin arvoihin perustuen. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen, sillä konsernilla ei ole kanta-asiakasohjelmiksi luokiteltavia sopimuksia. IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset. Tulkinta selkeyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen kirjanpitokäsittelyä konsernitilinpäätöksessä. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Konserni sovelsi jo päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilinpäätöksessään seuraavaa standardia ennen kuin sen soveltaminen oli pakollista: IFRS 8 Toimintasegmentit. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laatimisperiaatteisiin. Konsernin aikaisempi segmenttiraportointi on muutettu vastaamaan johdon raportointia. TOIMINTASEGMENTIT Yhtiö muodostuu kahdesta toimintasegmentistä, jotka ovat Takoma Hydraulics ja Takoma Subcon. Konsernin johtoryhmä, joka käyttää ylintä operatiivista päätäntävaltaa, seuraa sisäisesti konsernin liiketoimintoja tällä jaolla. Toimintasegmentti-informaatio on esitetty liitetietojen kohdassa 1. KONSOLIDOINTIPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Takoma Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryrityksen siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. Tilinpäätöshetkellä Takomalla ei ole vähemmistöosuuksia. Yhtiön johto on IAS 8:n edellyttämällä tavalla käyttänyt harkintaansa laadintaperiaatetta valitessaan ja päättänyt soveltaa saman määräysvallan alaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 -standardia. Edellistilikaudella tehty Tampereen Laatukoneistuksen liiketoiminnan hankinta katsotaan saman määräysvallan alaiseksi liiketoimintojen yhdistämiseksi. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUTTAMINEN Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin emoyrityksen sekä tytäryritysten toiminta- ja esittämisvaluutta. Konsernissa ei ole yhtiöitä, joiden toiminta- ja esittämisvaluutta ei ole euro. Konserniyhtiöt muuntavat omissa kirjanpidoissaan päivittäiset valuuttamääräiset liiketapahtumat tapahtumapäivän kursseja käyttäen toimintavaluutakseen. Tilinpäätöksissä valuuttamääräiset saamiset ja velat arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten pankkitilien kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Eimonetaariset erät arvostetaan tapahtumapäivän kurssiin. AINEELLISET KÄYTTÖOMAI- SUUSHYÖDYKKEET Aineelliset hyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennelmat 10 vuotta Raskaat koneet 4 10 vuotta Moottoriajoneuvot 4 vuotta Kevyet koneet, laitteet ja kalusto 3 5 vuotta Atk-laitteet 3 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika ja jäännösarvot tarkistetaan ti-

15 13 likauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja myyntitappiot liiketoiminnan muihin kuluihin. VIERAAN PÄÄOMAN MENOT Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. JULKISET AVUSTUKSET Julkiset avustukset, esimerkiksi valtiolta saadut aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset, on kirjattu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvauksiksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot kirjataan kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta hankintahetkellä. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot ja varainsiirtoverot. Liikearvoista (ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä) ei kirjata poistoja, vaan ne testataan tarvittaessa tai vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU). Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon, jos hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä koituu yritykselle vastaista taloudellista hyötyä. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Yhtiöllä ei ole aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Muista aineettomista hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Asiakassopimukset 2 4 vuotta Ohjelmistolisenssit ja IT -järjestelmät 3 7 vuotta Taloudelliset käyttöajat arvioidaan kunkin tilikauden lopussa, ja jos ne poikkeavat merkittävästi aiemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Vaihto-omaisuuden hankintameno on määritelty painotettua keskihintamenetelmää käyttäen. Vaihto-omaisuus perustuu tilinpäätöspäivän fyysiseen inventaariin. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. VUOKRASOPIMUKSET Konserni vuokralle ottajana Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merkitään taseeseen vuokraajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokraajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joiden mukaan omistamiselle ominaiset riskit ja edut kantaa vuokralle antaja, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Ei-purettavissa olevista vuokrasopimuksista syntynyt vuokravastuu on esitetty liitetietojen kohdassa 26 Muut vuokrasopimukset. Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

16 14 Konserni vuokralle antajana Konsernilla ei ole vuokralle annettuja hyödykkeitä. ARVONALENTUMISET Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä (CGU) kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistestit tehdään aina liikearvolle ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton tai jotka ovat keskeneräisiä. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aikaarvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. Arvonalentumistappio kirjataan siinä tapauksessa, että omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio perutaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta missään tilanteessa. TYÖSUHDE-ETUUDET Eläkevelvoitteet Konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyjä, joista konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota velvoite koskee. Henkilöstön eläketurva on järjestetty lakisääteisillä työeläkevakuutuksilla ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Osakeperusteiset maksut Konsernilla ei ole optiojärjestelyjä eikä muita osakeperusteisia maksujärjestelyjä. VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta tarkasteluhetkellä ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Takuukustannukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan välittömästi syntymishetkellään. Takuuvaraus kirjataan todennäköisten takuukustannusten arvion perusteella. Konserni antaa tietyille tuotteilleen maksimissaan kolmen vuoden takuun. Takuun aikana havaitut viat korjataan konsernin kustannuksella tai asiakkaalle annetaan vastaava tuote. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavan vuoden aikana. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välittömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt ehdollinen velvoite, joka varmistuu kun konsernin määräysvallan ulkopuolella oleva epävarma tapahtuma realisoituu. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona. TULOVEROT Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Lasken-

17 15 nallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omaisuuserä tai velka eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvon arvonalentumistappiosta ei kirjata laskennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin, kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät pitkäaikaisen omaisuuden poistoeroista ja yrityshankintojen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verovelat kirjataan täysimääräisinä. TULOUTUSPERIAATTEET Myynnin tuloutus Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Tuotot palveluista kirjataan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan. Liikevaihtona esitetään tuotteiden myynnistä ja palveluiden suorituksesta saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Korot ja osingot Korkotuotot kirjataan, kun oikeus korkoon on syntynyt ja osingot kirjataan, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä. LIIKEVOITTO IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton tai -tappion käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Liiketoimintaan liittyvistä eristä syntyvät kurssierot sisältyvät liikevoittoon, muuten ne on kirjattu rahoituseriin. RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT Konsernin rahoitusvarat ja velat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat ja velat kirjataan alun perin käypään arvoon. Rahoitusvarat Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ryhmään, kun se on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai se luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoehdon soveltaminen). Jälkimmäiseen ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvarat, joita hallinnoidaan käypään arvoon perustuen yhtiön riskienhallintastrategian mukaisesti tai rahoitusvaroihin kuuluva erä, johon liittyy yksi tai useampi kytketty johdannainen, joka muuttaa sopimuksen rahavirtoja merkittävästi, jolloin koko yhdistelmäinstrumentti arvostetaan käypään arvoon. Johdannaiset, jotka eivät ole takaussopimuksia tai jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroihin kulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät ja määriteltävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on efektiivisen koron menetelmällä jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

18 16 pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Myyntisaatavat kirjataan arvioituun käypään arvoonsa (kerrytettävissä oleva rahamäärä), joka vastaa arvioidulla arvonalentumistappiovarauksella vähennettyä alkuperäistä lasketettua määrää. Arvonalentumistappiovaraus perustuu erääntyneiden saamisten eräkohtaiseen tarkasteluun. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka nimenomaisesti on luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Takoman myytävissä olevat rahoitusvarat tilinpäätöshetkellä sisältävät vähäisessä määrin NAS- DAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteerattuja osakkeita ja suomalaisia muita noteeraamattomia osakkeita ja ne on taseessa esitetty pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa. Noteeratut sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja noteeraamattomat sijoitukset arvostetaan hankintamenoon. Noteerattujen sijoitusten käypä arvo on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n tilinpäätöspäivän päätöskurssi. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni arvio jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 180 päivää ovat näyttöjä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Tuloslaskelmaan kirjattavan arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelat Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kaikkien rahoitusvarojen- ja velkojen käypien arvojen laskentaperiaatteet ja käyvät arvot on esitetty liitetietojen kohdassa 24 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot. RAHAVARAT Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, pankkitilien saldoista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaisesti. Konserni ei sovella suojauslaskentaa. Konsernilla on koronvaihtosopimus pitkäaikaisten pankkilainojen korkoriskiltä suojautumiseen. Sopimus arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä. Käypä arvo määritetään diskonttaamalla tulevat rahavirrat tilinpäätöshetkeen. Analyysi perustuu tilinpäätöspäivän markkinakorkoihin ja muuhun markkinainformaatioon. Johdannaisten käypä arvo on kirjattu muihin lyhytaikaisiin varoihin ja velkoihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. Valuuttariskien hallinnassa käytettävien valuuttatermiinien käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. OMAT OSAKKEET Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita. OSAKEPÄÄOMA Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeellelaskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä.

19 17 OSINGONJAKO Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko kirjataan velaksi, kun yhtiökokous on päättänyt osingon määrän. JOHDON HARKINTAA EDELLYT- TÄVÄT LAADINTAPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KES- KEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT IFRS -käytännön mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia parhaan käsityksensä mukaan. Lopputulemat voivat kuitenkin poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamisessa. Alla on esitetty yleisimmät ja merkittävimmät tilanteet, joissa johdon on turvauduttava harkintaansa ja arvioihin: Tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamisesta. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS -normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamistai esittämistapoja. Merkittävimmät osa-alueet, joissa johto on käyttänyt edellä kuvattua harkintaa, ovat saman määräysvallan alaiset liiketoimintojen yhdistämiset, konsernin toimitilavuokrasopimukset ja konsernin rahoitusvarojen ja velkojen luokittelu IAS 39 mukaisesti. Yhtiön johto on IAS 8:n edellyttämällä tavalla käyttänyt harkintaansa laadintaperiaatetta valitessaan ja päättänyt soveltaa saman määräysvallan alaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 -standardia. Edellisellä tilikaudella toteutettu Tampereen Laatukoneistuksen liiketoiminnan hankinta katsotaan saman määräysvallan alaiseksi liiketoimintojen yhdistämiseksi. Konsernin toimitilavuokrasopimusten on analysoinnin jälkeen katsottu olevan muita vuokrasopimuksia IAS 17 vaatimusten mukaisesti, sillä johdon näkemyksen mukaan näihin vuokrausjärjestelyihin liittyvät merkittävät riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle. Arvoihin liittyvät epävarmuustekijät Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, raportointikauden päättymishetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja olettamusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti käyttämällä useita, sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisimmät, sillä niitä koskevat laadintaperiaatteet ovat konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan suurimmat. 1) Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen Liiketoimintojen yhdistämisessä aineellisten hyödykkeiden osalta konserni on tehnyt vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioita hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuvasta arvon vähentymisestä. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilla ei ole ollut saatavissa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kaupasta. Hankintamenosta tilauskannalle ja asiakassuhteille on määritetty käypä arvo tuotto-odotuksiin perustuen (PPA model). Tilauskannan vaikutusajaksi on määritetty 0,5 1,5 vuotta ja asiakassuhteille 4 vuotta. Asiakassuhteiden arvo tilinpäätöksessä on 228 (458) tuhatta euroa ja se on esitetty muissa aineettomissa hyödykkeissä. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen aineettomien hyödykkeiden arvostaminen on esitetty liitetiedossa 13 Aineettomat hyödykkeet. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden arvonalentumisesta. 2) Arviot tulevasta liiketoiminnan kehityksestä ja muut arvonalentumistestaukseen liittyvät kysymykset Konsernissa testataan liikearvo tarvittaessa tai vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Viitteitä arvonalentumisesta arvioidaan jokaisena raportointiajanhetkenä. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden (CGU) kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat johdon arvi- Takoma Oyj 2009 Konsernitilinpäätös (IFRS)

20 18 oon mm. tulevaisuuden myynneistä, hinnoista ja tuotantokustannuksista sekä diskonttokorosta. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Konsernin taseessa oleva liikearvo on testattu ja testin mukainen käyttöarvo on kirjanpitoarvoa suurempi. Lisätietoja kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille on annettu liitetietojen kohdassa 13 Aineettomat hyödykkeet; Liikearvon arvonalentumistestaus. UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN IASB on julkistanut seuraavat standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa ja joita Konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut -oikeuden syntymisehdot ja peruutukset (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta, aikaisempi käyttöönotto sallittua). Standardimuutokset edellyttävät, että kaikki lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot otetaan huomioon myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa määritettäessä. Lisäksi standardimuutoksilla tarkennetaan peruutusten kirjanpitokäsittelyä koskevaa ohjeistusta. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet. (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Standardien muutokset edellyttävät tietyt ominaisuudet täyttävien, lunastusvelvoitteisten oman pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien luokittelua omaksi pääomaksi, kun ne aiemmin on käsitelty rahoitusvelkoina. Muutettujen standardien käyttöönotolla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRS 1:n Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27:n Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös muutokset (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Muutoksella ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen. Muutokset annettiin maaliskuussa 2009 kansainvälisen rahoituskriisin vuoksi. Muutosten myötä otetaan käyttöön kolmitasoinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen esittämisessä. Muutettu standardi edellyttää myös lisäliitetietoja käypien arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi standardimuutokset selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaatimuksia maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. Muutokset tulevat lisäämään konsernin vuositilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää edellä mainittujen asioiden osalta. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs muutokset, toukokuu 2008). (voimaan pääsääntöisesti tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 34 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta konsernin arvion mukaan tulevat muutokset eivät ole merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta. Uudistettu IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Uudistetun standardin soveltamisala on aikaisempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita konsernin kannalta merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista. Muutettu IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (tulee voimaan tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän. IAS 23, Vieraan pääoman menot standardin muutos (tulee voimaan tai sen jälkeen al-

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy FINNLINES OYJ 25.04.2006 klo 17.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 200,5 (173,8) meur. Liikevoitto oli 9,5 (10,6) meur. Tulos ennen veroja oli 6,1 (9,7) meur. Omavaraisuusaste

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tampere, :00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (3 kk)

Tampere, :00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (3 kk) Tampere, 2012-03-07 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011 31.1.2012 (3 kk) * Liikevaihto 7,70 milj. euroa (6,59 milj. euroa), kasvua 16,8 % * Liikevoitto -0,54 milj. euroa (-0,25

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot