VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIAT KATTAMATTOMAN ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VARKAUDEN VÄESTÖ 7 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUNNITELMA LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN / KÄYTTÖTALOUS 17 Yleishallinto Perusturva Terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi 56 Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi 69 Tekninen lautakunta Vesihuolto ESITETTYJEN INVESTOINTIEN PERUSTELUT INVESTOINNIT TALOUSARVIOESITYS 2008 LAUTAKUNNITTAIN RAHOITUSERÄT RAHOITUSLASKELMA 122 PALVELUSTRATEGIAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET 126 KONSERNI JA JÄSENYYDET 127 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHASITOVUUS KÄYTTÖTALOUDESSA PÖYTÄKIRJANOTE / VUODEN 2008 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMA SOISALON TYÖTERVEYSLAITOKSEN TALOUSARVIO

3 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuotta 2008 voidaan nimittää perustavaa laatua olevan rakennemuutoksen ensimmäiseksi vuodeksi. Pääosin kysymys on varsinaisten rakennemuutosten valmistelemisesta siten, että ne voivat toteutua vuosina Kaupunginvaltuuston hyväksymät rakenteellisiin muutoksiin painottuvat palvelustrategiat sitovat toimialoja ja lautakuntia. Uskon vahvasti, että niihin sisältyvien toimenpiteiden avulla kaupungin talous on saatavissa terveemmälle pohjalle. Jokainen meistä tietää, että talouden tervehdyttämisen tie on pitkä, vuosia kestävä urakka, eikä oikopolkuja ole. Yllätyksiltäkään voimme tuskin välttyä. Toimintaohjelma on toteutettava sellaisenaan. Tämä ei saa merkitä sitä, että uudet ratkaisut olisivat nykyisiä kalliimpia. Koska meille kelpaa vain edullisin ratkaisu, edullisuus on selvitettävä perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Aikanaan tehtävät ratkaisut on kyettävä osoittamaan syntyvillä säästöillä laatua unohtamatta. Ensi vuonna emme kykene vielä pienentämään viime vuosina ennätysmäiseksi paisunutta alijäämää. Se alkaa pienetä hitaasti vuodesta 2009 alkaen strategioiden mukaisin toimenpitein. Ensi vuoden toiminnallisen nollatuloksen saavuttaminen on sekin kiikun kaakun. Siihen ei riitä pelkästään se, että talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta. Erikoissairaanhoidon pienikin menojen kasvu heilauttaa koko budjetin alijäämäiseksi. Tuloksen saavuttaminen edellyttää luonnollisesti myös tulojen täysimääräistä toteutumista. Tätä edesauttanee se, että tulot on pyritty arvioimaan mieluummin varovasti kuin liian optimisesti. Kuntalain mukaisesti ensi vuoden talousarvioon on pyritty ottamaan kaikki tiedossa olevat menot ja tulot. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon menot on sisällytetty talousarvioon sellaisina kuin sairaanhoitopiiri on ne ilmoittanut. Toimintatuotoissa on noudatettu samaa realistisuuden periaatetta. Siitä huolimatta voi tulla eteen kielteisiä yllätyksiä, jotka vaikuttavat sekä menoihin että tuloihin. Toimintakatteella mitaten sosiaali- ja terveystoimi muodostavat lähes kaksi kolmasosaa kaupungin menoista. Voi hyvin sanoa, että nousemme tai kaadumme niitten mukana. Meidän on onnistuttava ennen kaikkea terveystoimen linjausten toteutuksessa. Niihin sisältyvät riskit lisäävät haastetta entisestään. Toisaalta muualta maasta saadut kokemukset parhaista käytännöistä rohkaisevat täytäntöönpanossa. Paljon riippuu myös siitä, miten onnistumme johtamisessa sekä viranhaltija- että luottamushenkilöpuolella. Ylimmän virkamiesjohdon ja myöskeskijohdon tehtävänä on kantaa ja vastata. Päättäjien tehtävä on tehdä linjausten mukaiset päätökset sitten kun on päätöksenteon aika.. Nyt kun suunta on valittu, johdon on pystyttävä vakuuttamaan henkilöstö valittujen linjausten välttämättömyydestä, oikeellisuudesta ja niiden säästöjä tuovista vaikutuksista. Henkilöstö joutuu valitettavasti elämään osittaisessa epävarmuuden tilassa vielä ensi vuonna. On tärkeää, että se saadaan ja toisaalta haluaa tulla mukaan strategioiden täytäntöönpanoon. Emme voi onnistua, jos pidämme kiinni kynsin hampain entisistä asemistamme. Nyt jos koskaan on puhallettava yhteen hiileen. Meillä on mahdollisuus onnistua. Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari

4 3 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIAT KATTAMATTOMAN ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelustrategian. Kaupungin heikko taloudellinen tilanne pakottaa meidät etsimään linjauksia, joilla talous saatetaan kuntoon taloussuunnitelmakauden aikana. Vanhoja alijäämiä emme saa katetuksi tässäkään ajassa, jolloin kuntalain mukaan meidän on tehtävä toimenpideohjelma, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena, joka voi olla yksi tai korkeintaan kaksi vuotta. Toimenpidesuunnitelman pitää sisältää aikataulutetut ja euromääräiset yksilöidyt toimenpiteet. Hallintokuntien strategiatyöskentely alkoi maaliskuussa Vaikka puhumme hallintokuntien palvelustrategioista, on kyse itse asiassa selviytymisstrategioista, joiden ohjenuorana on melkeinpä vain ja ainoastaan talouden kuntoon laitto, koska se on Varkauden kunnallisen itsehallinnon kohtalonkysymys. Lopputuloksena syntynyt asiakirja on sekä strateginen suunnitelma taloussuunnitelmakaudelle että kattamattoman alijäämän kattamissuunnitelma Strategisen suunnitelman perustana ovat kaupungin päästrategiat, jotka linjaavat suhtautumista tärkeimpiin talouden tasapainotuksessa tarvittaviin keinoihin. Päästrategiat ovat pohjana hallintokuntakohtaisille linjauksille. PÄÄSTRATEGIAT Varkauden kaupunki kattaa alijäämän (ennuste 18,4 M vuoden 2007 lopussa) vuosina mitoittamalla palvelujen määrän ja laadun tämän päämäärän mukaisesti. Talouden tasapainotus tapahtuu sopeuttamalla menot tuloihin rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla; veroprosentin korotus on viimesijainen keino. Rakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen tarkoittaa palvelutuotannon järjestämistä edullisimmalla mahdollisella tavalla; tämä tarkoittaa aivan erityisesti tukipalveluita, jotta ne eivät veisi resursseja varsinaiselta palvelutuotannolta. Jos valitun strategian toimeenpanon yhteydessä todetaan, ettei se olekaan edullisin tapa järjestää palvelu, vaihtoehtoisia linjauksia tarkastellaan uudelleen. Ulkoistamisesta lopullisesti päätettäessä on aina suoritettava edullisuusvertailu oman toiminnan kehittämisen kanssa. Kaupunki turvaa peruspalvelut myös jatkossa mutta taloustilanne merkitsee kuitenkin sitä, että kuntalaisten oma vastuu palveluiden hankinnassa lisääntyy. Koska työssä oleva väestönosa vähenee ja toisaalta huollettavien osuus suhteellisesti kasvaa, on kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta lisättävä. Kustannustehokkuuden lisääminen edellyttää monessa toiminnassa ulkoistamista tai henkilöstön vähentämistä. Lisäksi henkilöstökustannuksia joudutaan leikkaamaan lomarahojen leikkauksilla / lomauttamisilla.

5 4 Palvelutuotannossa tapahtuvat rakenteelliset muutokset - muun muassa ulkoistamiset konserniin kuuluville yhtiöille - edellyttävät, että kaupungin omistajaohjaus toimii ja että hallintokunnissa mielletään tilaajan asema oikein. Toimintoja ulkoistettaessa siirtyvälle henkilöstölle taataan 2-3 vuoden irtisanomissuoja riippuen siitä, miten suoja vaikuttaa vaadittujen säästöjen aikaan saamiseen. Henkilöstön sopeutumista muutoksiin edistetään ottamalla henkilöstö mukaan niiden käytännön suunnitteluun ja perehdyttämällä esimiehiä toimimaan muutostilanteissa. Henkilöstöä tuetaan muutoksessa kaikin tavoin. Eläkeikää lähestyvien kanssa selvitetään erilaisia eläkeratkaisuvaihtoehtoja kohtuuttomien vaikutusten estämiseksi. Kaupungin omistamiin yhtiöihin liikkeenluovutuksen kautta siirtyvien eläke-etuudet pyritään säilyttämään. STRATEGIOIDEN VAIKUTUS TALOUDEN KEHITYKSEEN Verotulojen kasvu on Varkaudessa selvästi alle koko maan keskiarvon johtuen työikäisen väestönosan vähenemisestä. Kasvua kuitenkin on jonkin verran johtuen erityisesti hyvistä suhdanteista; taantuman tullessa kasvu saattaa hiipua kokonaan. Kunnallisveron korottaminen on vasta viimesijainen keino tasapainottaa taloutta. Sitä ei kannata tehdä ennen kuin rakenteet ja toimintaprosessit on uudistettu. Jos siis veroprosenttia joudutaan korottamaan, se tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan vuonna Tuolloin kunnallisveron tuotto kasvaa 3,0 milj. eurolla. Kiinteistöveroa esitetään kuitenkin korotettavaksi jo vuonna 2008, lisätuotto 0,6 milj. euroa. Valtionosuuksien määrän arvioidaan laskevan suunnitelmakauden aikana ja kehitykseen vaikuttavat lähinnä väestömäärä, ikärakenteet, oppilasmäärät. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Varkauden asukasluku jatkaa pienenemistään, mikä alentaa valtionosuuksia. Kun pieneneviin väestöryhmiin kuuluvat päivähoito- ja kouluikäiset, pienenevät sektorikohtaisetkin valtionosuudet. Lisäävänä tekijänä on puolestaan vanhusväestön kasvava osuus väestöstä. Hallintokunnat eivät olleet omissa taloussuunnitelmissaan ottaneet huomioon palkkojen nousua niin suurena kuin se lopulta on. Siksi kehystaulukossa on varattu erillinen yhteinen summa palkkaratkaisun mukaisena. Osana talouden tasapainottamista koko henkilöstö lomautetaan vuonna 2008 kahdeksi viikoksi. Vuosien kehyslaskelmassa vanha alijäämä saadaan juuri ja juuri katettua vuoden 2013 loppuun mennessä. Tasapainottamisessa onnistuminen edellyttää palvelustrategioissa olevien ykkösvaihtoehtojen toteuttamista. Niiden lisäksi tarvitaan vielä muitakin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Toisaalta on pidettävä mielessä, että tasapainotussuunnitelman toteutukseen ja lähivuosien kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa lopullisen tasapainon saavuttamista.

6 5 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA Uusien säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Lakiin on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katetuksi taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää. Valtuuston on hyväksyttävä toimenpideohjelma taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpideohjelma voi olla myös erillinen valtuuston hyväksymä asiakirja. Toimenpideohjelma voidaan hyväksyä myös osana taloussuunnitelmaa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla nelivuotista taloussuunnitelmaa pidempi. Usealle vuodelle ulottuva toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

7 6 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 1000 Tasapainottamistoimenpiteet TA TS TS TS TPO TPO Yhteensä (toimintakate) Taloussuunnitelmassa huomioidut (kv ) Yleishallinto 1) Perusturva Terveystoimi Koulutoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi 1) Kiinteistöveron korottaminen 600 Kunnallisveron korottaminen Yhteensä Muut toimenpiteet, jotka eivät sisälly edellä oleviin Eläköitymiset 40 /vuosi 50 % täyttämättä Toimistotyö / hallintotehtävät yhteensä 10 henkilöä Toimitilojen vähennys, menojen vähennys Perusturvan ja terveystoimen yhdistäminen ja toimintojen keskittäminen Koulutoimen ja kulttuuri- ja vapaaaikatoimen yhdistäminen Pääomien vapauttaminen tytäryhteisöistä Yhteensä ) Toimintamenojen leikkaus on toimintakatetta suurempi, koska tukipalveluja on leikattu vuoden 2007 tasosta kahdella prosentilla. Tämä leikkaus on laskettu palveluja ostavien hallintokuntien toimintakatteen vähennykseksi.

8 7 VARKAUDEN VÄESTÖ Väestö Varkauden väkiluku on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 200 henkilöä vuosittain. Kaupungin asukasluku vuoden 2006/2007 vaihteessa oli henkeä. Kuluvan vuoden 2007 elokuun lopussa asukasta ja siinä on vähennystä viime vuoden vaihteen tilanteeseen 197 asukasta. Väestön määrän kehitystä ja väestön jakautumista eri ikäryhmiin on kuvattu seuraavasti: Väestömäärän kehitys Asukkaat VÄESTÖENNUSTE 2007 IÄN MUKAAN (Paras-hankkeen ikäryhmät) Ikäryhmät Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, päivitys

9 8 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUNNITELMA Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tarkempaa käyttötalouden erittelyä toimielimen alaisista toiminnoista. Mikäli lopullinen talousarvio on muuttunut siitä, mitä lautakunnat ovat esittäneet, on kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat tulee toimittaa viimeistään rahatoimistoon, jossa niiden pohjalta tehdään kirjanpitoon tilien avaus. Talousarvion täytäntöönpanomääräykset Talousarvion sitovuus Kuntalaki ja kaupungin taloussääntö ja muut taloudesta annetut ohjeet velvoittavat hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyn talousarvion puitteissa. Huolehtiessaan oman toimielimensä tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien lautakuntien sekä virastojen/laitosten vastaavien ja koko henkilöstön tulee yhdessä olla selvillä toimintojensa vaikutuksesta paitsi oman hallintokuntansa myös koko kaupungin kokonaistalouteen. Toimielimen/tulosalueen/tulosyksikön vastuussa olevien henkilöiden tulee tuntea oman alueensa talousarvio ja sen toiminnalliset tavoitteet. Heidän on oltava tietoisia määrärahojen määrästä ja riittävyydestä ennen niiden käyttämistä. Hallintokuntien edellytetään pysyvän valtuuston vahvistamassa talousarviossa. Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan koko kaupunkia koskevalla tasolla, lautakuntatasolla ja tulosaluetasolla. Raportointivelvollisuus kohdistuu taloudellisen tuloksen seurantaan sekä toiminnallisten tavoitteiden seurantaan. Raportointijaksot ovat tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu. Tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan koko vuoden toiminnasta. Virastopäälliköt vastaavat omalta osaltaan oman toimielimen/tulosalueiden sisällä toteutettavasta raportoinnista. Virastopäälliköt raportoivat lautakuntaa talousarvion toteutumisesta tulosaluetasolla kuukausittain. Virastopäälliköiden on informoitava kaupunginhallitusta säännöllisesti joka toinen kuukausi talousarvioin toteutumisesta ja välittömästi, jos näyttää että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat ovat: 1. Käyttötaloudessa lautakuntakohtainen toimintakate, poikkeuksena perusturvalautakunta, jossa sitovuus on: oma toiminta ja toimeentuloturva ja terveyslautakunta, jossa sitovuus on: terveyspalvelut ja erikoissairaanhoidon ostot. 2. Talousarvioon sitoviksi merkityt tavoitteet (palvelustrategiasta johdetut ja muut sitovat toiminnalliset tavoitteet) ja tunnusluvut (sitovat tunnusluvut). 3. Rahoitusosassa kustannuspaikka. 4. Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, osakkeet ja osuudet.

10 9 Taseryhmän koneet ja kalusteet sitovuus on hankekohtainen. Investointiosassa koko taloussuunnitelmankauden määräraha on sitova. 5. Lainanotossa ja antolainoissa koko taloussuunnitelmakauden meno / tulo on sitova. 6. Suunnitelman mukaisten poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset. Koneiden ja kaluston sekä rakennusten poistot ovat sitovia määrärahoja kaupunginvaltuustoon nähden. Muiden poistojen euromäärä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä. Lautakuntakohtainen sitovuus: 7. Lautakunnan on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Se voi olla joko tulosalueen, tulosyksikön tai kustannuspaikan toimintakate, ellei kh/kv ole toisin päättänyt. Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus: Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa lainaa kaupungille määrä, jonka puitteissa kaupungin nettolainanotto pysyy tämän talousarvion edellyttämässä määrässä. Päätös koskee - lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta - talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 10 % - talousarviolainaa, jonka emissiokurssin ja nimelliskurssin perusteella laskettava efektiivinen korkoprosentti saa olla enintään 10 %. - lainojen korkoriskien suojaamista tarkoituksenmukaisilla korkojohdannaissopimuksilla. Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista. Kaupunginkamreerilla on oikeus ottaa vuonna 2008 tilapäislainoja/kassalainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 8 milj. euroa. Kaikkia lautakuntia koskevia sitovia toiminnallisia tavoitteita ja määräyksiä Palvelustrategia Henkilöstöstrategia Logistiikka ja hankinnat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelustrategian Lautakuntien tulee noudattaa toiminnassaan palvelustrategian mukaisia linjauksia. Lautakunnat raportoivat kolme kertaa vuodessa palvelustrategiassa päätettyjen toimenpiteiden toteutumisesta ja siitä, miten asetetut tavoitteet tulevat toteutumaan. Palvelustrategiassa on hyväksytty henkilöstösuunnitelma vuosille (s ). Varkauden kaupungin ja Pieksämäen kaupungin yhteinen hankintayksikkö aloittaa toimintansa

11 10 Toimisto- ja hallintopalvelut Palvelustrategian valmistuttua selvitetään ulkopuolisen arvioijan taholta toimisto- ja hallintopalvelujen määrän sopeuttaminen kaupungin palvelutuotannon mukaiseksi. Asiakaslähtöisyys toiminnoissa Kaikkien toimintaprosessien läpikäynti on tapahduttava asiakkaan lähtökohdista. Tilojen vuokraaminen Ennen uusien tilojen vuokraamista on selvitettävä omien tilojen käyttömahdollisuus. Ulkopuolisten tilojen vuokraamiseen on haettava kaupunginhallitukselta lupa. Uuden ohjelmakauden hankkeet Ennen hankehakemuksen jättämistä se on hyväksyttävä kaupunginhallituksessa. Valtionosuudet / taloustilasto Toiminnasta vastaavan viranhaltijan on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien hakemisesta ja oikeellisuudesta. Tämän tulee myös huolehtia siitä, että ao. hallinnonalalta annettavat tiedot taloustilastoon ovat oikeat. Edellä oleva määräys koskee myös erilaisten hankerahojen hakemista. Investoinnit Mikäli investointiin on merkitty valtionosuus, on sen saaminen ehtona hankkeen aloittamiselle. Investointeihin kohdistuvat menot ja tulot on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava suoraan ao. investointeihin. Menojen ja tulojen kierrättämistä sisäisinä erinä käyttötalouden kautta on vältettävä. Investointeihin ei saa sisällyttää perusteettomia sisäisiä katteita. Kaikki vähintään euron hankinnat ovat investointimenoja. Työluvat, jotka ovat arvoltaan vähintään euroa, on saatettava kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tositteiden hyväksyminen Hallintokuntien tulee ilmoittaa kirjallisesti mennessä rahatoimistoon tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät.

12 11 TULOSLASKELMAOSA Verotulot Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Verohallinnon alustavan tiedotteen mukaan Varkauden kaupungin verovuoden 2006 kunnallisveron maksuunpano kasvoi 7,4 prosenttia kun koko maan nousu oli 5,7 prosenttia. Kunnallisveron tilitykset vuonna 2006 verrattuna vuoteen 2005 kasvoivat 3,6 milj. euroa (7,1 %). Tuloveroprosentin korotus (18,25 %:sta 19,00 %:in) merkitsi kunnallisveroissa noin 2,3 milj. euron kasvua (4,6 %). Ilman kunnallisveron korotusta kasvu olisi jäänyt 1,3 milj. euroon (2,5 %). Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2008 on arvioitu 63,205 milj. euroa, tuloveroprosentti on 19,00. Verotuloarviossa on käytetty hyväksi Kuntaliiton verotulokehikossaan käyttämiä laskentatietoja. Vuoden 2008 yhteisöveron kertymäarvio on 4,9 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi vuonna 2008 siten, että korotus yleisen kiinteistöveron osalta on 0,15, vakituisten asuinrakennusten sekä muiden asuinrakennusten osalta 0,10. Kiinteistöveroprosenttien korotuksen arvioidaan nostavan kiinteistöveron tuottoa e. Vuoden 2008 kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 2,950 milj. euroa. Vuonna 2008 Varkauden kaupungin veroprosentit ovat seuraavat: - tuloveroprosentti 19,00 - kiinteistöveroprosentit o yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 (v ,75) o vakituinen asuinrakennus 0,35 (v ,25) o muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 /v ,85) o rakentamaton rakennuspaikka ei määritelty (sama) o yleishyödyllinen yhteisö 0,00 (sama) o voimalaitos 2,50 (sama). TP 2003 TP 2004 Tp 2005 Tp 2006 KS 2007 Tae 2008 Verotulot yht e %-muutos -8,2 0,0 3,5 5,8 3,1 6,6 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Käyttötalouden valtionosuudet Kuntien laskennalliset valtionosuudet nousevat keskimäärin 10,4 prosenttia Kuntaliiton laskelman mukaan. Erilaiset olosuhdetekijät, kuten asukas- ja oppilasmäärien muutokset sekä opetustoimen ylläpitäjämalli, aiheuttavat kuntakohtaista vaihtelua. Valtionosuuksien kasvu selittyy lähes kokonaan indeksitarkistuksen, kustannustenjaontarkistuksen ja verokompensaatioiden aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. Valtionosuuksien laskentaan sisältyy myös eräitä vähentäviä tekijöitä. Vuoden 2008 alusta voimaan tulee ns. uusimuotoinen kustannustenjaon tarkistus. Sen periaatteiden mukaan valtionosuusprosenteista säädetään tarvittaessa lailla. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että kustannustenjaon laskettua tarkistusta ei välttämättä suoriteta, vaan laskettua tarkistusta leikataan valtionosuusprosenttia alentamalla. Vuoden 2008 valtion talousarvioesityksen mukaan

13 12 kustannustenjaon tarkistus suoritettaisiin kuitenkin täytenä. Indeksitarkistus vuonna 2008 on 4,7 %, edellisvuonna se oli vain 2 %. Indeksitarkistus lisää kuntien valtionosuutta 339 milj. euroa ja kustannustenjaontarkistus 248 milj. euroa. Verokompensaatio kunnallisverotukseen tehtävien vähennysten vuoksi on 119 milj. euroa (ansio- ja eläketulovähennys, työasuntovähennys). Kompensaatio on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Vähennyksiä valtionosuuksiin aiheuttaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksen vähentäminen valtionosuudesta. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden huomattava vähennys aiheutuu ensisijassa kunnan rahoitusosuuden kasvattamisesta (778 /as) ja oppilasmäärien muutoksesta. Valtionosuudet 1000 e TP 2003 TP 2004 Tp 2005 Tp 2006 KS 2007 Takh % -muutos 7,2-10,1 13,8 12,4 1,3 11,1 Yleinen Sos- ja terveys Opetus-ja kultt Harkinnanvarainen vos valt.os. sis.verotulojen tasausta *) Valtionosuudet ilman yhd.avustuksia Yhdistysmisavustukset *) Yhdistysmisav. inv- ja keh.av Toimintakate Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymässä talousarvioraamissa asetettiin lautakuntien toimintakatteen tavoitteeksi 92 milj. euroa. Tänä vuonna elokuun osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan toimintakatteen olevan 92,480 milj. e. Talousarvioesityksessä vuodelle 2008 toimintakate on 94,4 milj. euroa, missä on kasvua kuluvan vuoden toteutumaennusteeseen nähden + 2,1 %. Toimintakatteen kehitykseen luo paineita henkilöstömenojen kasvu sekä ostopalvelujen lisääntyminen mm. erikoissairaanhoidossa. Vuosikate Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Perusoletuksena kuntataloudessa on pidetty sitä, että kunnan tulorahoitus on riittävä silloin kun vuosikate on vähintään tuloslaskelmassa vähennettävien poistojen suuruinen. Vuosikate on talousarviossa 5,500 milj. euroa vuonna 2008 ja se kattaa poistot.

14 13 Tilikauden tulos Tilikauden tulos muodostuu vuosikatteen ja poistojen erotuksena. Varkauden kaupungin vuoden 2007 tilinpäätöksen arvioidaan olevan - 4,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion 2008 mukainen tulos on 0. Suunnitelmavuosille jää katettavaa alijäämää 18,440 milj. euroa, n. 780 e/asukas. Yli- ja alijäämät e v v v v v Tot 2007 Ta 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Tps 2012 Tilikauden yli-/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä Tps 2013 Tilikauden yli-/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä

15 14 TULOSLASKELMA KS 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) 0 Rahastojen lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 33,3 32,1 Vuosikate/poistot, % 118, ,8 199,0 184,6 Vuosikate, asukasta kohti 270, Asukasmäärä

16 15 KOKONAISMENOT 2008 (1000 e) Invstointimenot Rahoituskulut % % Muut toimialat % Lainojen lyhennys % Antolainojen lisäys 100 0,1 % Perusturva % Tekninen toimi % Kultt.ja vapaa-aikat % Koulutoimi % Terveystoimi % KOKONAISTULOT 2008 (1000 e) Lainanotto % Investointitulot % Rahoitustuotot % Antolainojen vähennys 150 0,1 % Toimintatuotot % Valtionosuudet % Verotulot %

17 16 TOIMINTAKATE LAUTAKUNNITTAIN 2008 (1000 e) e Koulutoimi % Tekninen toimi % Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi % Muut toimialat % Perusturva % Terveystoimi %

18 17 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus tulosalueittain, toimintakate 2008 VARAUSMÄÄRÄRAHAT JA RAHASTOSIIRROT % TYÖLLISTÄMINEN % KAUPUNGINHALLITUS % TOIMIKUNNAT ,3 % KUNNALLISVEROTUS % HALLINTOKESKUS % Kaupunginhallitus, toimintakulut kululajeittain 2008 Materiaalin ostot % Vuokramenot % Avustukset % Muut kulut % Poistot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot %

19 18 YLEISHALLINTO TALOUSARVIO 2008 KAUPUNGINVALTUUSTO Talous Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sitovat toiminnalliset tavoitteet Palvelustrategiasta johdetut tavoitteet 1. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelustrategiat päästrategia mukaan lukien sekä henkilöstösuunnitelmat Toimialat ja lautakunnat on velvoitettu toimimaan strategioiden mukaisesti ja ryhtymään niiden täytäntöönpanoon välittömästi. Strategioiden toteutumisesta ja toteutumisennusteesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmesti vuodessa tavanomaisen raportoinnin yhteydessä. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunnan toiminta-ajatus on tuotu julki kuntalain 9. luvussa. Lautakunta on asetettu hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä arvioimaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 71 ) Tarkastustoimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta luetaan ulkoiseen valvontaan kuuluvaksi elimeksi. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupungin omaan henkilöstöön kuuluva toimistosihteeri, joka avustaa tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hoitamisessa. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutos ja toiminnan painopistealueet Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain. Niissä keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta. Yhtenä keskeisenä tiedon hankinnan näkökulmana on edelleen sisäisen valvonnan toteutumisen arviointi. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyy kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakunnan arviointikäyntien kohteena.

20 19 Vuoden 2009 kustannuksiin vaikuttaa tarkastuslautakunnan toimikauden päättyminen. Uusi tarkastuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta lukien. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta suorittaa valtuuston tilikaudelle 2008 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja antaa työstään valtuustolle kuntalain edellyttämän arviointikertomuksen. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2008 yhteensä 80 päivää. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus sekä tarkastussäännön 3 :n 3 mom. mukaiset tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät. Ei sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta kiinnittää työskentelyssään huomiota tavoitteiden strategianmukaisuuteen, määrään, ohjaavuuteen ja arviointiin. Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta välittää näkemyksiään valtuustolle sekä kokoustapaamisissa että valtuustoryhmien välityksellä. Tunnusluvut Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Tarkastuspäivät Voimavarat/vakanssit 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Talous Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kun se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kaupungille. Vuonna 2008 järjestetään kunnallisvaalit. Europarlamenttivaalit järjestetään vuonna Talous Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Kainuun maakunta -kuntayhtymä (15.5.2007) VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 1. TAUSTAA 1.1. Maakunnan talouden tila Maakunnan vuosi 2005 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna 0,7 % eli

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot