VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIAT KATTAMATTOMAN ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VARKAUDEN VÄESTÖ 7 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUNNITELMA LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN / KÄYTTÖTALOUS 17 Yleishallinto Perusturva Terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi 56 Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi 69 Tekninen lautakunta Vesihuolto ESITETTYJEN INVESTOINTIEN PERUSTELUT INVESTOINNIT TALOUSARVIOESITYS 2008 LAUTAKUNNITTAIN RAHOITUSERÄT RAHOITUSLASKELMA 122 PALVELUSTRATEGIAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET 126 KONSERNI JA JÄSENYYDET 127 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHASITOVUUS KÄYTTÖTALOUDESSA PÖYTÄKIRJANOTE / VUODEN 2008 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMA SOISALON TYÖTERVEYSLAITOKSEN TALOUSARVIO

3 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuotta 2008 voidaan nimittää perustavaa laatua olevan rakennemuutoksen ensimmäiseksi vuodeksi. Pääosin kysymys on varsinaisten rakennemuutosten valmistelemisesta siten, että ne voivat toteutua vuosina Kaupunginvaltuuston hyväksymät rakenteellisiin muutoksiin painottuvat palvelustrategiat sitovat toimialoja ja lautakuntia. Uskon vahvasti, että niihin sisältyvien toimenpiteiden avulla kaupungin talous on saatavissa terveemmälle pohjalle. Jokainen meistä tietää, että talouden tervehdyttämisen tie on pitkä, vuosia kestävä urakka, eikä oikopolkuja ole. Yllätyksiltäkään voimme tuskin välttyä. Toimintaohjelma on toteutettava sellaisenaan. Tämä ei saa merkitä sitä, että uudet ratkaisut olisivat nykyisiä kalliimpia. Koska meille kelpaa vain edullisin ratkaisu, edullisuus on selvitettävä perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Aikanaan tehtävät ratkaisut on kyettävä osoittamaan syntyvillä säästöillä laatua unohtamatta. Ensi vuonna emme kykene vielä pienentämään viime vuosina ennätysmäiseksi paisunutta alijäämää. Se alkaa pienetä hitaasti vuodesta 2009 alkaen strategioiden mukaisin toimenpitein. Ensi vuoden toiminnallisen nollatuloksen saavuttaminen on sekin kiikun kaakun. Siihen ei riitä pelkästään se, että talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta. Erikoissairaanhoidon pienikin menojen kasvu heilauttaa koko budjetin alijäämäiseksi. Tuloksen saavuttaminen edellyttää luonnollisesti myös tulojen täysimääräistä toteutumista. Tätä edesauttanee se, että tulot on pyritty arvioimaan mieluummin varovasti kuin liian optimisesti. Kuntalain mukaisesti ensi vuoden talousarvioon on pyritty ottamaan kaikki tiedossa olevat menot ja tulot. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon menot on sisällytetty talousarvioon sellaisina kuin sairaanhoitopiiri on ne ilmoittanut. Toimintatuotoissa on noudatettu samaa realistisuuden periaatetta. Siitä huolimatta voi tulla eteen kielteisiä yllätyksiä, jotka vaikuttavat sekä menoihin että tuloihin. Toimintakatteella mitaten sosiaali- ja terveystoimi muodostavat lähes kaksi kolmasosaa kaupungin menoista. Voi hyvin sanoa, että nousemme tai kaadumme niitten mukana. Meidän on onnistuttava ennen kaikkea terveystoimen linjausten toteutuksessa. Niihin sisältyvät riskit lisäävät haastetta entisestään. Toisaalta muualta maasta saadut kokemukset parhaista käytännöistä rohkaisevat täytäntöönpanossa. Paljon riippuu myös siitä, miten onnistumme johtamisessa sekä viranhaltija- että luottamushenkilöpuolella. Ylimmän virkamiesjohdon ja myöskeskijohdon tehtävänä on kantaa ja vastata. Päättäjien tehtävä on tehdä linjausten mukaiset päätökset sitten kun on päätöksenteon aika.. Nyt kun suunta on valittu, johdon on pystyttävä vakuuttamaan henkilöstö valittujen linjausten välttämättömyydestä, oikeellisuudesta ja niiden säästöjä tuovista vaikutuksista. Henkilöstö joutuu valitettavasti elämään osittaisessa epävarmuuden tilassa vielä ensi vuonna. On tärkeää, että se saadaan ja toisaalta haluaa tulla mukaan strategioiden täytäntöönpanoon. Emme voi onnistua, jos pidämme kiinni kynsin hampain entisistä asemistamme. Nyt jos koskaan on puhallettava yhteen hiileen. Meillä on mahdollisuus onnistua. Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari

4 3 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIAT KATTAMATTOMAN ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelustrategian. Kaupungin heikko taloudellinen tilanne pakottaa meidät etsimään linjauksia, joilla talous saatetaan kuntoon taloussuunnitelmakauden aikana. Vanhoja alijäämiä emme saa katetuksi tässäkään ajassa, jolloin kuntalain mukaan meidän on tehtävä toimenpideohjelma, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena, joka voi olla yksi tai korkeintaan kaksi vuotta. Toimenpidesuunnitelman pitää sisältää aikataulutetut ja euromääräiset yksilöidyt toimenpiteet. Hallintokuntien strategiatyöskentely alkoi maaliskuussa Vaikka puhumme hallintokuntien palvelustrategioista, on kyse itse asiassa selviytymisstrategioista, joiden ohjenuorana on melkeinpä vain ja ainoastaan talouden kuntoon laitto, koska se on Varkauden kunnallisen itsehallinnon kohtalonkysymys. Lopputuloksena syntynyt asiakirja on sekä strateginen suunnitelma taloussuunnitelmakaudelle että kattamattoman alijäämän kattamissuunnitelma Strategisen suunnitelman perustana ovat kaupungin päästrategiat, jotka linjaavat suhtautumista tärkeimpiin talouden tasapainotuksessa tarvittaviin keinoihin. Päästrategiat ovat pohjana hallintokuntakohtaisille linjauksille. PÄÄSTRATEGIAT Varkauden kaupunki kattaa alijäämän (ennuste 18,4 M vuoden 2007 lopussa) vuosina mitoittamalla palvelujen määrän ja laadun tämän päämäärän mukaisesti. Talouden tasapainotus tapahtuu sopeuttamalla menot tuloihin rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla; veroprosentin korotus on viimesijainen keino. Rakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen tarkoittaa palvelutuotannon järjestämistä edullisimmalla mahdollisella tavalla; tämä tarkoittaa aivan erityisesti tukipalveluita, jotta ne eivät veisi resursseja varsinaiselta palvelutuotannolta. Jos valitun strategian toimeenpanon yhteydessä todetaan, ettei se olekaan edullisin tapa järjestää palvelu, vaihtoehtoisia linjauksia tarkastellaan uudelleen. Ulkoistamisesta lopullisesti päätettäessä on aina suoritettava edullisuusvertailu oman toiminnan kehittämisen kanssa. Kaupunki turvaa peruspalvelut myös jatkossa mutta taloustilanne merkitsee kuitenkin sitä, että kuntalaisten oma vastuu palveluiden hankinnassa lisääntyy. Koska työssä oleva väestönosa vähenee ja toisaalta huollettavien osuus suhteellisesti kasvaa, on kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta lisättävä. Kustannustehokkuuden lisääminen edellyttää monessa toiminnassa ulkoistamista tai henkilöstön vähentämistä. Lisäksi henkilöstökustannuksia joudutaan leikkaamaan lomarahojen leikkauksilla / lomauttamisilla.

5 4 Palvelutuotannossa tapahtuvat rakenteelliset muutokset - muun muassa ulkoistamiset konserniin kuuluville yhtiöille - edellyttävät, että kaupungin omistajaohjaus toimii ja että hallintokunnissa mielletään tilaajan asema oikein. Toimintoja ulkoistettaessa siirtyvälle henkilöstölle taataan 2-3 vuoden irtisanomissuoja riippuen siitä, miten suoja vaikuttaa vaadittujen säästöjen aikaan saamiseen. Henkilöstön sopeutumista muutoksiin edistetään ottamalla henkilöstö mukaan niiden käytännön suunnitteluun ja perehdyttämällä esimiehiä toimimaan muutostilanteissa. Henkilöstöä tuetaan muutoksessa kaikin tavoin. Eläkeikää lähestyvien kanssa selvitetään erilaisia eläkeratkaisuvaihtoehtoja kohtuuttomien vaikutusten estämiseksi. Kaupungin omistamiin yhtiöihin liikkeenluovutuksen kautta siirtyvien eläke-etuudet pyritään säilyttämään. STRATEGIOIDEN VAIKUTUS TALOUDEN KEHITYKSEEN Verotulojen kasvu on Varkaudessa selvästi alle koko maan keskiarvon johtuen työikäisen väestönosan vähenemisestä. Kasvua kuitenkin on jonkin verran johtuen erityisesti hyvistä suhdanteista; taantuman tullessa kasvu saattaa hiipua kokonaan. Kunnallisveron korottaminen on vasta viimesijainen keino tasapainottaa taloutta. Sitä ei kannata tehdä ennen kuin rakenteet ja toimintaprosessit on uudistettu. Jos siis veroprosenttia joudutaan korottamaan, se tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan vuonna Tuolloin kunnallisveron tuotto kasvaa 3,0 milj. eurolla. Kiinteistöveroa esitetään kuitenkin korotettavaksi jo vuonna 2008, lisätuotto 0,6 milj. euroa. Valtionosuuksien määrän arvioidaan laskevan suunnitelmakauden aikana ja kehitykseen vaikuttavat lähinnä väestömäärä, ikärakenteet, oppilasmäärät. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Varkauden asukasluku jatkaa pienenemistään, mikä alentaa valtionosuuksia. Kun pieneneviin väestöryhmiin kuuluvat päivähoito- ja kouluikäiset, pienenevät sektorikohtaisetkin valtionosuudet. Lisäävänä tekijänä on puolestaan vanhusväestön kasvava osuus väestöstä. Hallintokunnat eivät olleet omissa taloussuunnitelmissaan ottaneet huomioon palkkojen nousua niin suurena kuin se lopulta on. Siksi kehystaulukossa on varattu erillinen yhteinen summa palkkaratkaisun mukaisena. Osana talouden tasapainottamista koko henkilöstö lomautetaan vuonna 2008 kahdeksi viikoksi. Vuosien kehyslaskelmassa vanha alijäämä saadaan juuri ja juuri katettua vuoden 2013 loppuun mennessä. Tasapainottamisessa onnistuminen edellyttää palvelustrategioissa olevien ykkösvaihtoehtojen toteuttamista. Niiden lisäksi tarvitaan vielä muitakin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Toisaalta on pidettävä mielessä, että tasapainotussuunnitelman toteutukseen ja lähivuosien kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa lopullisen tasapainon saavuttamista.

6 5 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA Uusien säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Lakiin on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katetuksi taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää. Valtuuston on hyväksyttävä toimenpideohjelma taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpideohjelma voi olla myös erillinen valtuuston hyväksymä asiakirja. Toimenpideohjelma voidaan hyväksyä myös osana taloussuunnitelmaa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla nelivuotista taloussuunnitelmaa pidempi. Usealle vuodelle ulottuva toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

7 6 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 1000 Tasapainottamistoimenpiteet TA TS TS TS TPO TPO Yhteensä (toimintakate) Taloussuunnitelmassa huomioidut (kv ) Yleishallinto 1) Perusturva Terveystoimi Koulutoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi 1) Kiinteistöveron korottaminen 600 Kunnallisveron korottaminen Yhteensä Muut toimenpiteet, jotka eivät sisälly edellä oleviin Eläköitymiset 40 /vuosi 50 % täyttämättä Toimistotyö / hallintotehtävät yhteensä 10 henkilöä Toimitilojen vähennys, menojen vähennys Perusturvan ja terveystoimen yhdistäminen ja toimintojen keskittäminen Koulutoimen ja kulttuuri- ja vapaaaikatoimen yhdistäminen Pääomien vapauttaminen tytäryhteisöistä Yhteensä ) Toimintamenojen leikkaus on toimintakatetta suurempi, koska tukipalveluja on leikattu vuoden 2007 tasosta kahdella prosentilla. Tämä leikkaus on laskettu palveluja ostavien hallintokuntien toimintakatteen vähennykseksi.

8 7 VARKAUDEN VÄESTÖ Väestö Varkauden väkiluku on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 200 henkilöä vuosittain. Kaupungin asukasluku vuoden 2006/2007 vaihteessa oli henkeä. Kuluvan vuoden 2007 elokuun lopussa asukasta ja siinä on vähennystä viime vuoden vaihteen tilanteeseen 197 asukasta. Väestön määrän kehitystä ja väestön jakautumista eri ikäryhmiin on kuvattu seuraavasti: Väestömäärän kehitys Asukkaat VÄESTÖENNUSTE 2007 IÄN MUKAAN (Paras-hankkeen ikäryhmät) Ikäryhmät Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, päivitys

9 8 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUNNITELMA Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tarkempaa käyttötalouden erittelyä toimielimen alaisista toiminnoista. Mikäli lopullinen talousarvio on muuttunut siitä, mitä lautakunnat ovat esittäneet, on kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat tulee toimittaa viimeistään rahatoimistoon, jossa niiden pohjalta tehdään kirjanpitoon tilien avaus. Talousarvion täytäntöönpanomääräykset Talousarvion sitovuus Kuntalaki ja kaupungin taloussääntö ja muut taloudesta annetut ohjeet velvoittavat hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyn talousarvion puitteissa. Huolehtiessaan oman toimielimensä tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien lautakuntien sekä virastojen/laitosten vastaavien ja koko henkilöstön tulee yhdessä olla selvillä toimintojensa vaikutuksesta paitsi oman hallintokuntansa myös koko kaupungin kokonaistalouteen. Toimielimen/tulosalueen/tulosyksikön vastuussa olevien henkilöiden tulee tuntea oman alueensa talousarvio ja sen toiminnalliset tavoitteet. Heidän on oltava tietoisia määrärahojen määrästä ja riittävyydestä ennen niiden käyttämistä. Hallintokuntien edellytetään pysyvän valtuuston vahvistamassa talousarviossa. Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan koko kaupunkia koskevalla tasolla, lautakuntatasolla ja tulosaluetasolla. Raportointivelvollisuus kohdistuu taloudellisen tuloksen seurantaan sekä toiminnallisten tavoitteiden seurantaan. Raportointijaksot ovat tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu. Tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan koko vuoden toiminnasta. Virastopäälliköt vastaavat omalta osaltaan oman toimielimen/tulosalueiden sisällä toteutettavasta raportoinnista. Virastopäälliköt raportoivat lautakuntaa talousarvion toteutumisesta tulosaluetasolla kuukausittain. Virastopäälliköiden on informoitava kaupunginhallitusta säännöllisesti joka toinen kuukausi talousarvioin toteutumisesta ja välittömästi, jos näyttää että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat ovat: 1. Käyttötaloudessa lautakuntakohtainen toimintakate, poikkeuksena perusturvalautakunta, jossa sitovuus on: oma toiminta ja toimeentuloturva ja terveyslautakunta, jossa sitovuus on: terveyspalvelut ja erikoissairaanhoidon ostot. 2. Talousarvioon sitoviksi merkityt tavoitteet (palvelustrategiasta johdetut ja muut sitovat toiminnalliset tavoitteet) ja tunnusluvut (sitovat tunnusluvut). 3. Rahoitusosassa kustannuspaikka. 4. Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, osakkeet ja osuudet.

10 9 Taseryhmän koneet ja kalusteet sitovuus on hankekohtainen. Investointiosassa koko taloussuunnitelmankauden määräraha on sitova. 5. Lainanotossa ja antolainoissa koko taloussuunnitelmakauden meno / tulo on sitova. 6. Suunnitelman mukaisten poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset. Koneiden ja kaluston sekä rakennusten poistot ovat sitovia määrärahoja kaupunginvaltuustoon nähden. Muiden poistojen euromäärä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä. Lautakuntakohtainen sitovuus: 7. Lautakunnan on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Se voi olla joko tulosalueen, tulosyksikön tai kustannuspaikan toimintakate, ellei kh/kv ole toisin päättänyt. Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus: Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa lainaa kaupungille määrä, jonka puitteissa kaupungin nettolainanotto pysyy tämän talousarvion edellyttämässä määrässä. Päätös koskee - lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta - talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 10 % - talousarviolainaa, jonka emissiokurssin ja nimelliskurssin perusteella laskettava efektiivinen korkoprosentti saa olla enintään 10 %. - lainojen korkoriskien suojaamista tarkoituksenmukaisilla korkojohdannaissopimuksilla. Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista. Kaupunginkamreerilla on oikeus ottaa vuonna 2008 tilapäislainoja/kassalainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 8 milj. euroa. Kaikkia lautakuntia koskevia sitovia toiminnallisia tavoitteita ja määräyksiä Palvelustrategia Henkilöstöstrategia Logistiikka ja hankinnat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelustrategian Lautakuntien tulee noudattaa toiminnassaan palvelustrategian mukaisia linjauksia. Lautakunnat raportoivat kolme kertaa vuodessa palvelustrategiassa päätettyjen toimenpiteiden toteutumisesta ja siitä, miten asetetut tavoitteet tulevat toteutumaan. Palvelustrategiassa on hyväksytty henkilöstösuunnitelma vuosille (s ). Varkauden kaupungin ja Pieksämäen kaupungin yhteinen hankintayksikkö aloittaa toimintansa

11 10 Toimisto- ja hallintopalvelut Palvelustrategian valmistuttua selvitetään ulkopuolisen arvioijan taholta toimisto- ja hallintopalvelujen määrän sopeuttaminen kaupungin palvelutuotannon mukaiseksi. Asiakaslähtöisyys toiminnoissa Kaikkien toimintaprosessien läpikäynti on tapahduttava asiakkaan lähtökohdista. Tilojen vuokraaminen Ennen uusien tilojen vuokraamista on selvitettävä omien tilojen käyttömahdollisuus. Ulkopuolisten tilojen vuokraamiseen on haettava kaupunginhallitukselta lupa. Uuden ohjelmakauden hankkeet Ennen hankehakemuksen jättämistä se on hyväksyttävä kaupunginhallituksessa. Valtionosuudet / taloustilasto Toiminnasta vastaavan viranhaltijan on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien hakemisesta ja oikeellisuudesta. Tämän tulee myös huolehtia siitä, että ao. hallinnonalalta annettavat tiedot taloustilastoon ovat oikeat. Edellä oleva määräys koskee myös erilaisten hankerahojen hakemista. Investoinnit Mikäli investointiin on merkitty valtionosuus, on sen saaminen ehtona hankkeen aloittamiselle. Investointeihin kohdistuvat menot ja tulot on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava suoraan ao. investointeihin. Menojen ja tulojen kierrättämistä sisäisinä erinä käyttötalouden kautta on vältettävä. Investointeihin ei saa sisällyttää perusteettomia sisäisiä katteita. Kaikki vähintään euron hankinnat ovat investointimenoja. Työluvat, jotka ovat arvoltaan vähintään euroa, on saatettava kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tositteiden hyväksyminen Hallintokuntien tulee ilmoittaa kirjallisesti mennessä rahatoimistoon tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät.

12 11 TULOSLASKELMAOSA Verotulot Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Verohallinnon alustavan tiedotteen mukaan Varkauden kaupungin verovuoden 2006 kunnallisveron maksuunpano kasvoi 7,4 prosenttia kun koko maan nousu oli 5,7 prosenttia. Kunnallisveron tilitykset vuonna 2006 verrattuna vuoteen 2005 kasvoivat 3,6 milj. euroa (7,1 %). Tuloveroprosentin korotus (18,25 %:sta 19,00 %:in) merkitsi kunnallisveroissa noin 2,3 milj. euron kasvua (4,6 %). Ilman kunnallisveron korotusta kasvu olisi jäänyt 1,3 milj. euroon (2,5 %). Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2008 on arvioitu 63,205 milj. euroa, tuloveroprosentti on 19,00. Verotuloarviossa on käytetty hyväksi Kuntaliiton verotulokehikossaan käyttämiä laskentatietoja. Vuoden 2008 yhteisöveron kertymäarvio on 4,9 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi vuonna 2008 siten, että korotus yleisen kiinteistöveron osalta on 0,15, vakituisten asuinrakennusten sekä muiden asuinrakennusten osalta 0,10. Kiinteistöveroprosenttien korotuksen arvioidaan nostavan kiinteistöveron tuottoa e. Vuoden 2008 kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 2,950 milj. euroa. Vuonna 2008 Varkauden kaupungin veroprosentit ovat seuraavat: - tuloveroprosentti 19,00 - kiinteistöveroprosentit o yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 (v ,75) o vakituinen asuinrakennus 0,35 (v ,25) o muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 /v ,85) o rakentamaton rakennuspaikka ei määritelty (sama) o yleishyödyllinen yhteisö 0,00 (sama) o voimalaitos 2,50 (sama). TP 2003 TP 2004 Tp 2005 Tp 2006 KS 2007 Tae 2008 Verotulot yht e %-muutos -8,2 0,0 3,5 5,8 3,1 6,6 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Käyttötalouden valtionosuudet Kuntien laskennalliset valtionosuudet nousevat keskimäärin 10,4 prosenttia Kuntaliiton laskelman mukaan. Erilaiset olosuhdetekijät, kuten asukas- ja oppilasmäärien muutokset sekä opetustoimen ylläpitäjämalli, aiheuttavat kuntakohtaista vaihtelua. Valtionosuuksien kasvu selittyy lähes kokonaan indeksitarkistuksen, kustannustenjaontarkistuksen ja verokompensaatioiden aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. Valtionosuuksien laskentaan sisältyy myös eräitä vähentäviä tekijöitä. Vuoden 2008 alusta voimaan tulee ns. uusimuotoinen kustannustenjaon tarkistus. Sen periaatteiden mukaan valtionosuusprosenteista säädetään tarvittaessa lailla. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että kustannustenjaon laskettua tarkistusta ei välttämättä suoriteta, vaan laskettua tarkistusta leikataan valtionosuusprosenttia alentamalla. Vuoden 2008 valtion talousarvioesityksen mukaan

13 12 kustannustenjaon tarkistus suoritettaisiin kuitenkin täytenä. Indeksitarkistus vuonna 2008 on 4,7 %, edellisvuonna se oli vain 2 %. Indeksitarkistus lisää kuntien valtionosuutta 339 milj. euroa ja kustannustenjaontarkistus 248 milj. euroa. Verokompensaatio kunnallisverotukseen tehtävien vähennysten vuoksi on 119 milj. euroa (ansio- ja eläketulovähennys, työasuntovähennys). Kompensaatio on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Vähennyksiä valtionosuuksiin aiheuttaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksen vähentäminen valtionosuudesta. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden huomattava vähennys aiheutuu ensisijassa kunnan rahoitusosuuden kasvattamisesta (778 /as) ja oppilasmäärien muutoksesta. Valtionosuudet 1000 e TP 2003 TP 2004 Tp 2005 Tp 2006 KS 2007 Takh % -muutos 7,2-10,1 13,8 12,4 1,3 11,1 Yleinen Sos- ja terveys Opetus-ja kultt Harkinnanvarainen vos valt.os. sis.verotulojen tasausta *) Valtionosuudet ilman yhd.avustuksia Yhdistysmisavustukset *) Yhdistysmisav. inv- ja keh.av Toimintakate Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymässä talousarvioraamissa asetettiin lautakuntien toimintakatteen tavoitteeksi 92 milj. euroa. Tänä vuonna elokuun osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan toimintakatteen olevan 92,480 milj. e. Talousarvioesityksessä vuodelle 2008 toimintakate on 94,4 milj. euroa, missä on kasvua kuluvan vuoden toteutumaennusteeseen nähden + 2,1 %. Toimintakatteen kehitykseen luo paineita henkilöstömenojen kasvu sekä ostopalvelujen lisääntyminen mm. erikoissairaanhoidossa. Vuosikate Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Perusoletuksena kuntataloudessa on pidetty sitä, että kunnan tulorahoitus on riittävä silloin kun vuosikate on vähintään tuloslaskelmassa vähennettävien poistojen suuruinen. Vuosikate on talousarviossa 5,500 milj. euroa vuonna 2008 ja se kattaa poistot.

14 13 Tilikauden tulos Tilikauden tulos muodostuu vuosikatteen ja poistojen erotuksena. Varkauden kaupungin vuoden 2007 tilinpäätöksen arvioidaan olevan - 4,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion 2008 mukainen tulos on 0. Suunnitelmavuosille jää katettavaa alijäämää 18,440 milj. euroa, n. 780 e/asukas. Yli- ja alijäämät e v v v v v Tot 2007 Ta 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Tps 2012 Tilikauden yli-/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä Tps 2013 Tilikauden yli-/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä

15 14 TULOSLASKELMA KS 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) 0 Rahastojen lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 33,3 32,1 Vuosikate/poistot, % 118, ,8 199,0 184,6 Vuosikate, asukasta kohti 270, Asukasmäärä

16 15 KOKONAISMENOT 2008 (1000 e) Invstointimenot Rahoituskulut % % Muut toimialat % Lainojen lyhennys % Antolainojen lisäys 100 0,1 % Perusturva % Tekninen toimi % Kultt.ja vapaa-aikat % Koulutoimi % Terveystoimi % KOKONAISTULOT 2008 (1000 e) Lainanotto % Investointitulot % Rahoitustuotot % Antolainojen vähennys 150 0,1 % Toimintatuotot % Valtionosuudet % Verotulot %

17 16 TOIMINTAKATE LAUTAKUNNITTAIN 2008 (1000 e) e Koulutoimi % Tekninen toimi % Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi % Muut toimialat % Perusturva % Terveystoimi %

18 17 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus tulosalueittain, toimintakate 2008 VARAUSMÄÄRÄRAHAT JA RAHASTOSIIRROT % TYÖLLISTÄMINEN % KAUPUNGINHALLITUS % TOIMIKUNNAT ,3 % KUNNALLISVEROTUS % HALLINTOKESKUS % Kaupunginhallitus, toimintakulut kululajeittain 2008 Materiaalin ostot % Vuokramenot % Avustukset % Muut kulut % Poistot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot %

19 18 YLEISHALLINTO TALOUSARVIO 2008 KAUPUNGINVALTUUSTO Talous Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sitovat toiminnalliset tavoitteet Palvelustrategiasta johdetut tavoitteet 1. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelustrategiat päästrategia mukaan lukien sekä henkilöstösuunnitelmat Toimialat ja lautakunnat on velvoitettu toimimaan strategioiden mukaisesti ja ryhtymään niiden täytäntöönpanoon välittömästi. Strategioiden toteutumisesta ja toteutumisennusteesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmesti vuodessa tavanomaisen raportoinnin yhteydessä. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunnan toiminta-ajatus on tuotu julki kuntalain 9. luvussa. Lautakunta on asetettu hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä arvioimaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 71 ) Tarkastustoimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta luetaan ulkoiseen valvontaan kuuluvaksi elimeksi. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupungin omaan henkilöstöön kuuluva toimistosihteeri, joka avustaa tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hoitamisessa. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutos ja toiminnan painopistealueet Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain. Niissä keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta. Yhtenä keskeisenä tiedon hankinnan näkökulmana on edelleen sisäisen valvonnan toteutumisen arviointi. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyy kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakunnan arviointikäyntien kohteena.

20 19 Vuoden 2009 kustannuksiin vaikuttaa tarkastuslautakunnan toimikauden päättyminen. Uusi tarkastuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta lukien. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta suorittaa valtuuston tilikaudelle 2008 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja antaa työstään valtuustolle kuntalain edellyttämän arviointikertomuksen. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2008 yhteensä 80 päivää. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus sekä tarkastussäännön 3 :n 3 mom. mukaiset tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät. Ei sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta kiinnittää työskentelyssään huomiota tavoitteiden strategianmukaisuuteen, määrään, ohjaavuuteen ja arviointiin. Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta välittää näkemyksiään valtuustolle sekä kokoustapaamisissa että valtuustoryhmien välityksellä. Tunnusluvut Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Tarkastuspäivät Voimavarat/vakanssit 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Talous Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kun se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kaupungille. Vuonna 2008 järjestetään kunnallisvaalit. Europarlamenttivaalit järjestetään vuonna Talous Ks 2007 Takh 2008 Ts 2009 Ts 2010 Ts 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot