LAPPAJÄRVEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA"

Transkriptio

1 Kv LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

2 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT Y1einen taloudellinen tilanne Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta Kunnan alue, väestö ja työpaikat LAPPAJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio kokonaisuutena YLEISHALLINTO Luottamushenkilöhallinto Yleiset toimistopalvelut Muu yleishallinto Työllistäminen TERVEYSTOIMI JA SOSIAALITOIMI Terveystoimi Sairaanhoitopiiri ja yksityiset Ympäristöterveydenhuolto Perusterveydenhuolto Sosiaalitoimi SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen hallinto Esi- ja perusopetus Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta Lukiokoulutus Ammatillinen ja muu koulutus Kirjastotoimi

3 6.7 Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi Liikuntapaikat Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Varhaiskasvatus MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän edistäminen Oikeudenhoito ja turvallisuus Yleinen edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta Palo- ja pelastustoimi Rakennusvalvonta Ympäristön huolto TEKNINEN TOIMI Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntapalvelut Toimitila- ja vuokrauspalvelut Vesihuolto Energiahuolto Jätehuolto Maa- ja metsätilat Muu liikeluonteinen toiminta Muu toiminta HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SEKÄ VIRKA- JA TYÖSUHDE-LUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA

4 13 INVESTOINNIT 2015 JA INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSSUUNNITELMA LAPPAJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA Yleistä Alijäämän kattamisvelvollisuus ja lainojen maksu Henkilöstö Hallinto Konserniohjaus Perusturva Sivistystoimi Kiinteistöt Ruokahuolto Lämpöyhtiö Kunnan laitosten liittymismaksujen yleiset perusteet Verot Omaisuuden myynti Sitovuus ja seuranta

5 1 YLEISPERUSTELUT 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne Kansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia signaaleja, joskin kasvu on vielä haurasta, ja se on tavanomaista alttiimpi negatiivisille shokeille. Tämä koskee eritoten euroaluetta, jossa talouskasvu on vielä hyvin vaatimatonta ja siten kohtalaisen pienetkin negatiiviset tekijät voivat yhä taittaa orastavan kasvun. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotimaisen talouden virkoamiseen. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan ja suurin yksittäinen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen ja niiden BKT-osuus alenee jo 15,4 prosenttiin. Työttömyysaste nousee edelleen ja tämän vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 %. Työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edellisestä vuodesta. Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi ja kysyntäeristä vain julkiset investoinnit supistavat kasvua. Yksityinen kulutus lisääntyy vajaalla puolella prosentilla johtuen vahvistuvista tulevaisuuden odotuksista. Tämä näkyy myös kotitalouksien säästämisasteen laskuna. Kotitalouksien velkaantumisaste ei enää nouse. Yksityisten investointien ennustetaan kääntyvän selvään 4,6 prosentin nousuun eritoten kone- ja laiteinvestointien ja rakennusinvestointien vetämänä. Julkiset investoinnit alenevat edelleen. Työmarkkinoilla tilanne pysyy edelleen heikkona ja työttömyysasteen ennustetaan pysyvän likimain tämän vuoden tasolla huolimatta kokonaistaloudellisen aktiviteetin piristymisestä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,8 %. BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun huolimatta historiallisesti alhaisesta talouden kasvuvauhdista. Talouden resurssien vajaakäytön vuoksi kokonaistuotannon taso on tuolloin edelleen potentiaalista tuotantoa pienempi. Talouden kasvupotentiaalin alhaisuuteen vaikuttavat demografiset tekijät, investointien vaimeus sekä tuotantorakenteessa tapahtuneet muutokset. Huolimatta viimeaikaisesta positiivisesta kehityksestä kansainvälisessä taloudessa ja parantuneista kotimaisen talouden näkymistä, ennusteeseen liittyvät riskit painottuvat edelleen negatiiviseen suuntaan. Pitkittyessään tai laajetessaan Ukrainan kriisi lisää epävarmuutta ja saattaa kasvattaa pääomavirtoja Venäjältä, alentaa investointeja, heikentää ruplaa ja kääntää Venäjän talouden taantumaan. Tällä olisi negatiivisia vaikutuksia Suomenkin talouteen. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta ja myös vuosina julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Verrattain hidas talouskasvu ja sopeutustoimet eivät riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi ennustejaksolla. Julkista taloutta rasittaa lisäksi ikärakenteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää ja samal- 5

6 la kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan ja velkasuhde on jo kohoamassa yli 60 prosentin rajan. Lähde: VM: Taloudellinen katsaus, kevät 2014 Tiivistelmä Kuntatalous Yleinen heikko talouskasvu näkyy myös kuntataloudessa, esimerkiksi vaatimattomana verotulojen kasvuna tai joissakin kunnissa jopa vähentyneinä verotuloina. Kuntien kireää taloustilannetta heikentää merkittävästi myös valtionosuuksien leikkaukset, joiden yhteisvaikutus ensi vuonna on yli 1,4 miljardia euroa. Rakennepoliittisessa ohjelmassa on kuntien tavoitteeksi asetettu 1 miljardin sopeutustoimet vuoden 2017 tasossa. Näitä toimia kunnat ovat arvion mukaan toteuttamassa tänä vuonna 400 miljoonaa veronkorotuksin ja 600 miljoonaa erilaisten henkilöstömenosopeutusten kautta. Kuntalakiin tehdyn muutoksen vuoksi kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvollisuus vaikuttaa myös kuntatalouteen ja saattaa tiettyjen kirjausten vuoksi parantaa joidenkin kuntien vuoden 2014 tulosta. Vuonna 2014 kunnat ovat antaneet lausunnon mm. kuntalain uudistuksesta, valtionosuusuudistuksesta ja sote-lakiluonnoksesta. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta. Hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2015 sisältyy ehdotus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. Samalla valtio säästää vastaavan summan. Verolinjaukset Hallitus on tehnyt syksyn 2014 budjettiriihessä, kevään 2014 kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Ansiotuloverotuksen perusteisiin päätettiin vuodelle 2015 tehdä sekä verotuloja lisääviä että vähentäviä muutoksia. Linjatut veroperustemuutokset vähentävät kunnallisveron tuottoa nettona noin -156 milj. euroa. Kun huomioidaan aiemmin tehtyjen, vuonna 2015 voimaan tulevien, muutosten vaikutus, niin kunnallisveron tuotto vähenee arviolta -131 milj. eurolla. Kiinteistöverotus - Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. - Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä. Alaraja on siten 0,37 % ja yläraja 0,8 %. - Samassa yhteydessä kiinteistöverolain 13 :n muotoilua tullaan muuttamaan niin, että muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä kunnassa erikseen vastaamaan kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia, vaikka se olisi enemmän kuin 0,60 6

7 prosenttiyksikköä yli kunnan määräämän vakituisten asuinrakennusten veroprosentin. Hallitus on päättänyt kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaavan erän (48 milj. euroa) vähentämisestä peruspalvelujen valtionosuudesta. Vähennysten kohdistumisesta kuntien kesken ei ole selkeää päätöstä, mutta todennäköisesti leikkaus kohdistuu pääosin niihin kuntiin, joiden verotulot kasvavat alarajojen korotusten perusteella. Näiltä kunnilta on esitetty leikattavaksi nykyisen kiinteistöveroprosenttinsa ja uuden alarajan välinen tuotto. Loppuosa tuottoarviosta (ylärajojen korotuksen laskennallinen vaikutus) leikataan todennäköisesti kaikilta kunnilta kiinteistöjen verotusarvojen suhteessa. Yhteisöverotus - Yhteisöverotukseen on tulossa useita muutoksia, joista osa lisää yhteisöveron tuottoa ja osa vähentää. - Voimassaoleva kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2015 on 34,19 %. Uudet veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavan kunnille verojärjestelmän sisällä jakoosuutta muuttamalla. Kuntien jako-osuutta esitetään nostettavaksi veroperustemuutosten johdosta 0,26 prosenttiyksikköä. - Kunnille siirrettävän työmarkkinatuen rahoitusvastuuta kompensoidaan yhteisöveron jako-osuutta korottomalla. Kuntien ryhmäosuutta on esitetty korotettavaksi tällä perusteella 1,81 prosenttiyksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimassaolevien yksittäisten kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Kompensaation kuntakohtaista kohdentumista on tältä osin tarkoitus oikaista valtionosuusjärjestelmän kautta Kelan työttömyysturvatilastojen perusteella. - Kaikkien muutosten jälkeen vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuudeksi on arvioitu muodostuvan 36,26 %. Jäteveroa korotetaan 50 eurosta 55 euroon tonnilta. Jäteveron tuotto ohjautuu kunnille valtionosuuksien lisäyksenä, mutta jäteveron lisätuottoa ei ohjata kunnille. Muut veroratkaisut eivät vaikuta kuntien verotuloihin. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät ja opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. Toisen asteen koulutuksen uudistusta valmistellaan erillisissä työryhmissä. Lain muutokset tältä osin tullevat voimaan ja rahoitusperusteiden muutosten osalta todennäköisesti Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. 7

8 Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys, joita on yhteensä yhdeksän. Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perusteella, joita ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Nykyinen yleinen asukaskohtainen valtionosuus poistuu kuten myös erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosat. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausjärjestelmä on myös muuttunut. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti. Vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen säästöt ovat kuntien ja kuntayhtymien osalta 102 milj. euroa. Mm. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoja leikataan. Lähde: Kuntatalous 3/2014 8

9 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta Kunnan alue, väestö ja työpaikat Lappajärven kunnan pinta-ala on 523,7 neliökilometriä, josta maata 420,9 ja vettä 102,8 neliökilometriä. Lappajärvi kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitokseen ja Järviseudun seutukuntaan. Lappajärvi kuuluu EU-tavoitealuejaossa tavoite 2-alueeseen. Väestön ja eräiden keskeisten palvelujen käyttäjien määrälliset muutokset suunnitelmakaudella Väestötietojen mukaan Lappajärven kunnan väkiluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on 66 henkeä, väkiluvun muutos -2,0 %. Väestöennusteen mukaan Lappajärven kunnan asukasluku on 3200 vuonna 2020 ja 3080 vuonna (Lähde: Tilastokeskus ). Ajankohta 0-6 v v v Yhteensä Lähde: Tilastokeskus vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan (Tilastokeskus: ) 15 vuotta täyttänyt väestö yhteensä 2943 Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1097 Tutkinnon suorittaneita yhteensä 1846 Keskiaste 1296 Alin korkea-aste 265 Alempi korkeakouluaste 180 Ylempi korkeakouluaste 99 Tutkijakoulutusaste 6 Taloudellinen huoltosuhde oli 1,64 ja väestöllinen huoltosuhde oli 0,71 vuonna Väestöllinen huoltosuhde oli 0,737 vuonna 2013 ja ennusteen mukaan taloudellinen huoltosuhde tulisi olemaan 0,974 vuonna KELAn ikävakioitu sairastavuusindeksi oli 106,2 vuonna Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 35,5 % Asuntokuntien lukumäärä oli 1461 ja kesämökkien lukumäärä 1134 vuonna Suomalaistaustaisia oli yhteensä 3201 ja ulkomaalaistaustaisia yhteensä 116 vuonna Suomenkielisiä oli 3187, ruotsinkielisiä 19 ja muun kielisiä yhteensä

10 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä, Työllisten osuus vuotiaista, ,2 % Työttömien osuus työvoimasta, ,9 % Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä, Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä, ,8 % Lähde: kunnat.net Työpaikkarakenne Alkutuotanto 20,7 % Jalostus 22,7 % Palvelut 54,9 % Muut 1,7 % Yritystoimipaikkojen lukumäärä (2012) 325 (lähde: Kunnat.net) Verotulojen vertailu vuosina Kunnallisveron kertymä oli mennessä yhteensä euroa, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2013 kunnallisverokertymä oli euroa eli kunnallisveroja kertyi kuluvana vuonna euroa vähemmän (-0,6 %) kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroja kertyi mennessä euroa ja vastaavana ajankohtana vuonna 2013 yhteensä euroa eli kuluvan vuoden kertymä oli euroa enemmän. Verotulojen kertyminen vuosina TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA Tot. % Kunnallisvero ,5 Yhteisövero ,8 Kiinteistövero ,0 Yhteensä ,0 Valtionosuuksien vertailu vuosina Valtionosuuksia kertyi mennessä kun vastaavana ajankohtana vuonna 2013 valtionosuuksia kertyi yhteensä euroa. Valtionosuuksien kertyminen vuosina Kunnan peruspalvelujen v.o. Verotuloihin perustuva TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2014 Tot. % , ,9 10

11 v.o. tasaus Opetus- ja ,9 kulttuuritoimi Muut v.o.t Yhteensä ,4 Palkat KT:n valtuuskunta hyväksyi 25. lokakuuta 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkaa 1. maaliskuuta Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on ja toinen jakso on Ensimmäisellä sopimusjaksolla kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutettiin tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytettiin yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen. Sosiaalivakuutusmaksuihin varataan: sairausvakuutusmaksu 2,14 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %, KuEL-maksu 17,05 %, VaEL-maksu 20,15 %, muut 0,63 %. 11

12 2 LAPPAJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen kunta. Erityisenä arvona on kaunis meteoriittijärvi, puhdas luonto ja yhdessä tekeminen. Meidän Lappajärvi Yhteisöllisyys yhteisöllisyys koulutoimessa * Vapaa-ajan monipuolinen tarjonta: eri toimintoja tarjoavia yhteisöjä, joita myös kunta tukee. Mielekästä tekemistä eri 12

13 13

14 14

15 Mitkä ovat nyt tärkeitä: - vuokra-asunnot - yritykset ja työpaikat - palvelut - matkailumahdollisuudet 15

16 3 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio kokonaisuutena Talousarvio perustuu seuraaviin tekijöihin: TA 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 21,00 % 21,00 % Asukasluku Toistaiseksi voimassa olevat 83,8 80,1 virat ja työsuhteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit, netto Talousarvion sitovuus Talousarvio 2015 on sitova kunnanvaltuustossa sitovuustasolla 2 (osasto), kunnanhallituksessa sitovuustasolla 3 (tehtäväalue) ja lautakunnissa sitovuustasolla 4 (kustannuspaikka). Toimintatuotot ja kulut myönnetään sitovina bruttomääräisinä. Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain. Konsernitavoitteet ovat kohdassa 4. Yleishallinto. Kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnan määräämisvallassa olevat ulkopuoliset toimijat laativat oman talousarvionsa siten, ettei se ole ristiriidassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman kanssa. Kunnanvaltuusto edellyttää, että niissä yhtiöissä, joissa kunta on vähemmistöosakas, kunnan edustajat pyrkivät toimimaan kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt KOY Lappajärven Vuokratalot Oy 100 % Valtion virastotalo 62,8 % Kivitippu Spa Oy 51,0 % Lappajärven Loma-Golf Oy 74,9 % Tyttären tyttäret: KOY Lappajärven Vuokratalot Oy:n 51 %:sesti omistama Timontaavi Oy. Lakimuutoksen vuoksi kaukolämpölaitos tulee yhtiöittää, joten kuntaan perustetaan lämpöyhtiö, joka on kunnan 100 %:sesti omistama. 16

17 Kuntayhtymät Järviseudun koulutuskuntayhtymä 29,57 % Järviseudun Sähkövoima ky 33,33 % E-P:n sairaanhoitopiiri ky 2,06 % Eskoon sosiaalipalvelujen ky 1,63 % Etelä-Pohjanmaan liitto 1,78 % Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 5,61 % Verotulot Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunta päättää kiinteistöveroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 1,55 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37 0,80 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,80 1,55, enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kv:n määräämää yleistä kiinteistövero%:a alempi, enintään kv:n määräämän yleisen kiinteistövero%:n suuruiseksi Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja 0,00 Rakentamattoman rakennuspaikan vero% 1,00 3,00 Voimalaitosten veroprosentin yläraja 2,85 Lappajärven kunnan veroprosentit Vero TA 2014 Kiinteistövero TA 2015 TS 2016 TS 2017 Yleinen 0,6 0,65 0,65 0,65 1,00 1,00 1,00 Vakituiset asuinrakennukset 0,4 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 Muut asuinrakennukset 1,0 1,10 1,10 1,10 1,15 1,15 1,15 Yleishyödylliset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 yhteisöt Rakentamaton rak.paikka x) Tulovero% 20,0 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 x rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia 17

18 Verotuloennuste vuodelle 2015 on yhteensä euroa. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä Asukasmäärä Euroa/asukas Valtionosuudet Vuoden 2010 alusta toteutetussa valtionosuusuudistuksessa sektorikohtaiset valtionosuudet keskitettiin valtionvarainministeriöön. Valtionosuuksien yhdistäminen koski kuntien yleistä valtionosuutta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta sekä valtionosuuksia, joita myönnetään esi- ja perusopetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kirjastoille, kuntien yleiseen kulttuuritoimintaan sekä asukaskohtaisesti rahoitettuun taiteen perusopetukseen. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Kunnan peruspalvelujen v.o. Verotuloihin perustuva v.o. Opetus- ja kulttuuritoimi Muut v.o.t Yhteensä Asukasmäärä Euroa/asukas Toimintakate ja vuosikate Vuoden 2015 toimintakatteen arvioidaan olevan euroa, kun sen on arvioitu olevan euroa vuonna Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintakate oli euroa. Vuoden 2015 vuosikatteen arvioidaan olevan euroa. Talousarviossa 2014 vuosikatteeksi on arvioitu euroa ja tilinpäätöksessä 2013 vuosikate oli euroa. 18

19 Investoinnit Vuoden 2015 nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa. Vuonna 2011 käynnistettiin vanhusten ja kehitysvammaisten palveluasuntojen suunnittelu. Vanhusten ja muistisairaiden palveluasuntolan rakentaminen terveyskeskuksen läheisyyteen aloitettiin syksyllä Palveluasuntola valmistui lokakuussa v Kehitysvammaisille tarkoitettu asuntolan rakentaminen aloitettiin marraskuussa Paloaseman ja ensihoitoyksikön rakentaminen aloitettiin keväällä 2013 ja se valmistui keväällä Talousarviolainat Tulevat investoinnit tulee kattaa talousarviolainalla. Erityisryhmien palveluasuntojen rakentamiseen saatiin korkotukilainaa. Talousarvioesityksen mukaan uutta lainaa tulee ottaa vuonna 2015 n. 2,0 milj. euroa. Uusi laina voi olla myös lyhytaikaista lainaa, mikäli se on kunnalle edullisempaa. Hallintosäännön 24 :n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista ja lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan tehnyt toimikaudekseen delegointipäätöksen lainan nostamisesta kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion lainanottomäärän suuruisena. Lisäksi kunnanhallitukselle annettiin oikeus laskea liikkeelle kuntatodistusohjelman mukaisia kuntatodistuksia Danske Bankin ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Päätöksen kuntatodistusten liikkeelle laskemisen ajankohdasta tekee hallintojohtaja tai kunnanjohtaja. Kunnalla on Danske Bankin ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimus kuntatodistusohjelmasta, kummankin kanssa nimellisarvoltaan enintään 5 (viisi) miljoonaa euroa (kv ). Kunnan lainojen kehitys: Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Yhteensä Maksuvalmius Kassan riittävyys on ollut 24 päivää vuonna 2009, 22 päivää vuonna 2010, 12 päivää vuonna 2011, 17 päivää vuonna 2012 ja 10 päivää vuonna Tilivelvolliset viranhaltijat Kuntalain 365/ :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa 19

20 on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tillivelvolliset on määriteltävä muun muassa sen vuoksi, että vastuuvapauslausunto kohdistetaan heihin. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat: - kunnan toimielimen jäsenet sekä - asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle asemansa perusteella. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tällaisten tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Osasto Tilivelvollinen viranhaltija Luottamushenkilöhallinto kunnanjohtaja Yleiset toimistopalvelut hallintojohtaja Muu yleishallinto Työllistäminen Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja Perusopetus Peruskoulujen yhteinen toiminta Lukiokoulutus Ammatillinen ja muu koulutus Kirjastotoimi kirjastonjohtaja Vapaa-aikatoimi vapaa-aikasihteeri Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Oikeudenhoito ja turvallisuus edunvalvoja, talous- ja velkaneuvoja Rakennusvalvonta rakennustarkastaja Ympäristön huolto ympäristösihteeri Yhdyskuntasuunnittelu tekninen johtaja Yhdyskuntapalvelut Toimitila- ja vuokrauspalvelut Vesihuolto Energiahuolto Jätehuolto Maa- ja metsätilat Muu liikeluonteinen toiminta Muu toiminta 20

21 4 YLEISHALLINTO Yleishallinto huolehtii kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja muille yleishallintoon sijoitetuille toimielimille kuuluvista asioista ja vastaa kunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä huolehtii omalta osaltaan siitä, että tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuja laadukkaita kuntapalveluja on saatavissa vähintään siinä määrin, mitä laki edellyttää. Niin ikään yleishallinto koordinoi muita hallintokuntia toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti kuntastrategian viitoittamaan suuntaan ja vastaa kunnan toimintojen ja talouden ohjauksesta. Yleishallinto tuottaa tukipalveluja kunnan muille hallintokunnille. Talousarviovuoden tavoitteet ja seuranta Lautakunnille ja kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain ja talouden toteutuma joka toinen kuukausi. Hallintokuntien edustajat käyvät tarvittaessa vuorollaan kunnanhallituksen kokouksissa esittelemässä talouden ja toiminnan tilaa sekä näköpiirissä olevia muutoksia. Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt toimittavat vuosikokousten kokouskutsut tai vastaavat asiakirjat hyvissä ajoin ennen kokousta kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja käsittelee mahdollisuuksien mukaan kokouskutsut ja niihin liittyvät esityslistat sekä antaa tarvittaessa kuntaa edustaville henkilöille tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet kuntastrategian ja muiden kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnittelukauden tavoitteet Suunnittelukaudella koordinoidaan kuntakonserniin kuuluvia yhteisöjä toimimaan kuntastrategian päämäärien mukaisesti. Kuntaenemmistöisten yhteisöjen on erikseen sovittavin välein toimitettava kunnanhallitukselle selvitys talouden kehittymisestä samoin periaattein kuin kunnan omien hallintokuntien. 4.1 Luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinnon tulosalueeseen kuuluvat vaalit, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja muut toimikunnat. Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Keskusvaalilautakunta vastaa lakisääteisten vaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen muut tehtävät on määritelty hallintosäännössä. 21

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

1. Kunnan selvitys lain 5 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä / 1

1. Kunnan selvitys lain 5 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä / 1 1 Kunnan rekisteritiedot Kunta Luhanka Kunnanvaltuuston päätöspäivämäärä 30.8.2007 Kunnan yhdyshenkilö Reijo Urtti Yhdyshenkilön asema kunnanjohtaja Yhdyshenkilön puhelinnumero 014-879206 Yhdyshenkilön

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot