Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko jäsen OLLEET JÄSENET Hietala Eija jäsen Honkanen Heikki jäsen (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Pasma Jutta jäsen Poikela Marko jäsen saapui klo Pyhäjärvi Milja jäsen Sirviö Satu jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Heikki jäsen Tervo Jari jäsen Åkerlund Margit varajäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Niemi Anja kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pyhäjärvi Milja 84, kohdat 1,2,3. Anja Niemi Pekka Nyman 82 kohdat 4,5,6,9,10,7,8, 83 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Pasma Jutta Isojärvi Ahti PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Vs. ilmoitustaulunhoitaja Marita Peuranen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 74, 75, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 74 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 15/2011) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 75 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti Ahti Isojärveä ja Pekka Nyman esitti Jutta Pasmaa.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 76 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 76 Kvalt: Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Heikki Honkanen esitti, että lisäasiana käsitellään Pelkosenniemen Osuuspankin konttorin lakkauttamiseen liittyen se miten kunnassa on asiaa käsitelty ja asiassa toimittu. Honkanen esitti, että asia käsitellään heti alussa. Valtuusto hyväksyi Honkasen esityksen yksimielisesti.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 84 PELKOSENNIEMEN OSUUSPANKIN KONTTORIN LAKKAUTTAMINEN Kvalt 84 Kvalt Heikki Honkasen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti lisäasiana käsiteltäväksi Pelkosenniemen Osuuspankin konttorin lakkauttamiseen liittyen sen, miten kunnan ylin johto on asiaa käsitellyt ja asiassa toiminut. Asia päätettiin käsitellä ennen muita pykäliä. Liitteeksi 7 jaettiin Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys ry:n ja Pelkosenniemen Yrittäjät ry:n kannanotot asiassa. Kunnanjohtaja kertoi saaneensa tiedon asiasta jälkikäteen ei julkisena viime viikon tiistaina vasta sen jälkeen kun pankin hallitus oli jo tehnyt lakkautuspäätöksen ja miten sen jälkeen oli alustavasti asiaa selvitetty suhteessa kunnan ylimpiin luottamishenkilöihin ja Osuuspankkiin tavoitteena turvata kuntalaisille pankin palvelut mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa. Asia on keskeneräinen ja varsinaiset neuvottelut käymättä. Marko Poikela saapui kokoukseen klo Puheenjohtajan avattua keskustelun tehtiin käydyn keskustelun aikana seuraavat ehdotukset: Jutta Pasma esitti, että kunta pyytää asiasta selvityksen Osuuspankilta ja että pankilta edellytetään, että päästään yhteiseen neuvottelupöytään, jotta kaikille turvataan samat yhtäläiset palvelut. Heikki Honkanen esitti, että asiassa perustetaan neuvottelukunta. Lisäksi Honkanen esitti neuvottelukunnan yhdeksi jäseneksi Jari Tervoa. Jutta Pasma esitti neuvottelukuntaan Hannu Oikarista. Veli Humalalampi esitti neuvottelukuntaan kunnanjohtajaa. Heikki Honkanen esitti neuvottelukuntaan Milja Pyhäjärveä. Hannu Oikarinen esitti neuvottelukuntaan kunnansihteeriä. Jutta Pasma tarkensi esitystään siten, että neuvotteluissa on pyydettävä selvitys mitkä syyt ovat johtaneet lopettamispäätökseen ja selvitettävä asiaan liittyvät vaihtoehdot ja että miten pankkipalvelut saadaan Pelkosenniemellä turvattua.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 84 Hannu Oikarinen esitti, että pankin on perusteltava lopettamispäätös. Keskustelun aikana tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanjohtajan esityksestä päätettiin, että neuvottelutulos tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 178 Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Toimintatuotot Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot kasvavat 8,2 %:a eli n Kasvu johtuu pitkälti kunnan itse hallinnoiman hankkeen tukituloista. Toimintakulut Toimintakulut kasvavat suhteessa tämän vuoden talousarvioon 4,2 % eli n Palkkoihin on varattu 3 %:n kasvu. Lisäksi mm. vuonna 2011 palvelukoti Onnelaan palkattujen uusien työntekijöiden palkat ovat vuonna 2012 ensimmäistä kertaa talousarviossa koko vuoden osalta. Palveluiden ostojen ennustetaan kasvavan talousarvion 2011 lukemasta , toisaalta tämä noudattaa vuoden 2011 arvioita palveluiden ostojen toteumaa. Toimintakate Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 3,4 % eli n Verotulot Verotulojen ennustetaan laskevan hieman kuluvan vuoden tasosta. Kiinteistöverojen määrän ennustetaan kasvavan ja yhteisöverotuottojen laskevan yhteisöveron jako-osuuden laskun myötä. Tuloverokehitykseen vaikuttaa osin veroprosentin lasku, mutta toisaalta myös uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten elinkeinotoiminnan vireys. Valtionosuudet Valtionosuuksien arvioidaan tämänhetkisen tiedon perusteella kasvavan selvästi. Arvioitu kokonaismäärä on Merkittävänä kasvun aiheuttajana on valtion talousarvioesitykseen sisältyvä kiinteistöverojen poistaminen verotulon tasauksesta. Mikäli hallitusohjelman päätös, jota valtion talousarvio säädöksineen noudattelee, muuttuisi, tulee vuoden 2012 talousarvioon tehdä tältä osin tarvittavat muutokset.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotoissa ja -kuluissa vaikuttaa edelleen alhainen korkotaso suotuisasti. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n omistajapoliittisen työryhmän työ jatkuu ensi vuoden puolelle ja sen työn tulokset tulevat erikseen omistajakuntien valtuustojen päätettäviksi. Tältä osin tehdään talousarviovuoden aikana mahdolliset tarvittavat muutokset talousarvioon. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on positiivinen, tilikauden tulos ja ylijäämä Kunnan taloudellinen tila Vuoden 2010 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa oli ylijäämää Kuluvan vuoden tulos kasvattaa edelleen ylijäämää. Nyt arvioitu koko suunnittelukausi ennakoi, että ylijäämä kasvaa edelleen, tosin hitaammin kuin viime vuosina. Kunnan tulevan talouskehityksen kannalta on oleellista, että suunnitelmavuosien aikana toimintamenojen kasvu on maltillista. On perusteltua olettaa, että vahvat panostukset omiin toimintoihin sosiaali- ja terveyspuolella näkyvät myönteisinä kokonaiskulurakenteessa ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden tarpeessa. Kokonaisvaikutukset tältä osin selviävät tulevan vuoden aikana ja ennustettavuus paranee siltä osin, kun palvelukodin laajennus ja peruskorjattu terveyskeskus laadukkaine palveluineen toimivat normaalisi. Toimintatuottojen on arvioitu pysyvän nykytasolla. Matkailualueen kasvukehitystä on arvioitu nykytilanteessa varovaisesti. Mahdollinen ennustettua parempi kehitys luo edellytyksiä tarvittaville investoinneille ja panostuksille elinkeinoelämän kehittämiseen. Kunnan suunnitelmallinen ja vahva kehittäjärooli maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten synnyttäjänä tuleekin tästä syystä turvata, mikäli halutaan pitää kehitys myönteisenä ja kasvavana. Nämä seikat yhdistettynä suotuisaan työpaikkakehitykseen ja edelleen verotulojen kasvuun, johtavat siihen, että laadukkaat palvelut pystytään tuottamaan ja samalla velkamäärä pysyy laskevana. Investoinnit Talousarviovuonna investoinnit ovat määrällisesti muutamaa aiempaa vuotta alhaisempia, mutta edelleen merkittäviä. Investointien bruttomenot kokonaisuutena ovat esityksen mu-

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 kaan ja nettomenot Investointiohjelmassa on kaavatieinvestointeja sekä kuntakeskuksessa että matkailualueella. Kunta on sitoutunut Lapin laajakaistarunkoverkkohankkeeseen. Pyhän Aittakurun infran peruskorjaukseen ja uudistamiseen varaudutaan esiselvityksen tarkentaessa investoinnin sisällön ja kustannukset. Investointi tukee vahvasti matkailualueen elinvoimaisuutta. Arvioitu vuosikate riittää investointien omarahoitusosaan, mikä on tärkeä mittari kuntatalouden kannalta. Investointiosaan liittyy tulopuolella jalostetun maan myyntiä. Investointiosassa eivät sen sijaan näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen. Suunnitelmavuosien aikana määrälliset investoinnit laskevat verrattuna aiempiin vuosiin. Edelleen investoinneilla tuetaan elinkeinojen kehittämistä sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja sitä kautta vero- ja muun tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista. Matkailualueen investoinnit perustuvat pitkälle ulkopuolisiin rahoitusratkaisuihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin (EU tuet, maankäyttösopimukset ym.), joiden ennustettavuus suunnitteluvuosille on kokonaisuutena vaikeaa. Lainakannan kehitys Talousarvio vuonna lainojen nettomäärä laskee n Vanhoja lainoja maksetaan pois ja uutta lainaa varaudutaan tarvittaessa otetaan tilalle Mikäli tulokehitys on ennakoitua suotuisampaa, lainaa ei nosteta tai sitä nostetaan vain tarvittava määrä. Toisaalta myös yllättävät budjetoimattomat menot, joita ei pystytä kattamaan talousarvion sisältä katetaan tarvittaessa ko. lainalla. Suunnittelukautena (13-14) vanhoja velkoja maksetaan pois n Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on n. 2.3 M. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja painopisteitä Talousarviovuonna jatketaan määrätietoisesti, palvelutuotantoa ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa unohtamatta, tulomuuton ja asukasluvun kasvun edellytysten parantamista, oman varsinaisen toiminnan ja myös suunnitellun hankkeen kautta. Viestintää tehostetaan ja pyritään ottamaan verkkotiedottaminen ja sosiaalinen media käyttöön kunnan ulkoisessa tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Sisäistä tiedottamista tehostetaan.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Muutoksia lautakuntien esityksiin - Sivistystoimen vapaa-aika ohjaajan toimeen esitetään valtuustolle määräraha hyväksyttäväksi ja toimeen annettavaksi täyttölupa, kuitenkin niin, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi vapaa-aikaohjaajan toimenkuva ja tehtävät. Tehtäviin yhdistetään mahdollisesti tiedottajan tehtäviä ja toimenkuvaa edellä esitetyn painopisteen mukaisesti. - Teknisen toimen esitystä muutetaan siten, että Pyhän alueelle tulevien investointien nettomenoa ei edellytetä katettavaksi täysimääräisesti maankäyttökorvauksilla. Tämä estää normaalin kehittämisen ja tekee vaikeaksi kunnan peruspalveluinvestointien suorittamisen ja normaalit kehittämisinvestoinnit, missä kunta joko maanomistajana taikka muutoin kehitystä koordinoivana julkisena tahona, on mukana taikka joissa on perusteltua olla mukana. Investointeihin tulee ja voidaan myös käyttää matkailualueella toimivien yritysten, kiinteistönomistajien ja asukkaiden verotuloja, erityisesti kiinteistöverotuloja. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille edellä esitetyin muutoksin lautakuntien esityksiin. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Khall: Keskeytettiin kokous Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että viittaus edellä esitetyin muutoksin lautakuntien esityksiin tarkoittaa kahta seuraavaa kohtaa johdanto-osassa:

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 - Sivistystoimen vapaa-aika ohjaajan toimeen esitetään valtuustolle määräraha hyväksyttäväksi ja toimeen annettavaksi täyttölupa, kuitenkin niin, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi vapaa-aikaohjaajan toimenkuva ja tehtävät. Tehtäviin yhdistetään mahdollisesti tiedottajan tehtäviä ja toimenkuvaa edellä esitetyn painopisteen mukaisesti. - Teknisen toimen esitystä muutetaan siten, että Pyhän alueelle tulevien investointien nettomenoa ei edellytetä katettavaksi täysimääräisesti maankäyttökorvauksilla. Tämä estää normaalin kehittämisen ja tekee vaikeaksi kunnan peruspalveluinvestointien suorittamisen ja normaalit kehittämisinvestoinnit, missä kunta joko maanomistajana taikka muutoin kehitystä koordinoivana julkisena tahona, on mukana taikka joissa on perusteltua olla mukana. Investointeihin tulee ja voidaan myös käyttää matkailualueella toimivien yritysten, kiinteistönomistajien ja asukkaiden verotuloja, erityisesti kiinteistöverotuloja. Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että talousarviokirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia. s. 18 Hanne Suokanerva esitti, että ensimmäiseen valtuustotason tavoitteeseen liittyen lisätään lautakunnan tavoitteeksi päätösten vaikutusten arviointien tekeminen. s. 27 Hannu Oikarinen esitti, että lautakuntatason tavoitteeksi esitetään päivähoitomaksun 20 %:n alennus Pelkosenniemen kuntalaisten osalta. Vastaava määrärahan muutos tehdään sivulle 30. Marko Poikela Kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti JAA 0, EI 4 (Oikarinen, Humalalampi, Poikela, Suokanerva) Tyhjä 1 (Tervo).

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Oikarisen esitys. Muita osin talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 77 Kvalt: * * * Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät ja ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Pekka Nyman esitti, että Pyhälle suunnitellut investoinnit tulee kattaa maankäyttökorvauksilla. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tullut yksi esitys, jota ei ole kukaan kannattanut. Esitys raukesi näin ollen kannattamattomana. Muutoin hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 78 KUNNANHALLITUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Khall 179 Talousarvion käyttötalous: Terveydenhoitopalvelut (265) - Lisämääräraha erikoissairaanhoito, Lapin keskussairaala, asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä. Lisämäärärahatarpeen taustalla on erikoissairaanhoitokulujen kasvu, joka on osaltaan seurausta Pelkosenniemen-Savukosken terveystyön kuntayhtymän terveyskeskuksen ja jäsenkuntien palvelu- ja vanhainkodin remonteista. Talousarvion investointiosa: Maan myynti ja osto - Talousarviovuonna menot , tulot , netto (talousarviossa menot nyt , tulot , netto ). Nettomeno on sitova määräraha Lapin laajakaistarunkoverkkohanke Hanke ei ala talousarviovuonna Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet - Ylitystä tulossa Taustalla Pohjois-Suomen Voima Oy:n osakepääomasijoitukset. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavia muutoksia talousarvioon: - Terveydenhoitopalvelut (265) Lisämääräraha erikoissairaanhoito, Lapin keskussairaala, asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä Maan myynti ja osto Menot , tulot , netto (Netto on sitova määräraha.) Lapin laajakaistarunkoverkkohanke Siirretään hankkeelle vuodelle 2011 varatusta :n määrärahasta kohtaan Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet.

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 78 Khall: Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että loppuosa kohdan määrärahasta poistetaan talousarviosta. Kvalt 78 Kvalt: * * *

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON KUNNANHALLITUKSELLE JA VALTUUSTOLLE Tekn.ltk 93 Rakennusmestari: Talousarviovuonna 2011 syntyneet lisämääräraha ja määrärahanmuutos tarpeet teknisen lautakunnan osalta kunnanhallitukselle ja valtuustolle. TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS: Tekninen lautakunta (7000) -rakennusvalvonta ja muut myyntituotot (3285) tulot talousarviossa tulot nyt vähennyksen jälkeen palkkakustannusten (4000) lisäys , (4100) KuEL maksut -5600, Kansaneläke- sairausvakuutusmaksut (4150) -700 ja tapaturmavakuutusmaksut (4170) Kulut syntyneet rakennustarkastajan irtisanoutumisen ja sijaistamisen johdosta -kalusto (4580) 8000 siirto investointeihin talousarviossa kalusto (4580) menot , siirron jälkeen Hankitut mittalaitteet siirretään investointeihin. Kunnanvirasto (7330) -kunnanviraston INVA-WC ( ) määrärahan 8000 siirto investointeihin Hallinto ja laitosrakennukset, kunnanvirasto ( ) TALOUSARVION INVESTOINTIOSA: Hallinto- ja laitosrakennukset (9712) -kunnanvirasto (1110) lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tulojen lisäys , ARA:n avustuksen loppuosa. Tehdas- ja tuotantorakennukset (9714) -Kuusiranta (1209) lisämääräraha Muut rakennukset, palvelukoti Onnelan keittiökatos ( )

16 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 - lisämääräraha Katoksen rakentaminen terveystarkastajan vaatimus. Yleiset alueet ja puistot (9750) -Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke (1555) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista Urheilu ja liikunta-alueet (9752) -Pyhän FIS rinne investointi (1610) lisämääräraha Lähtökoppi FIS-rinteeseen ja vuoden 2010 urakasta jääneet lisätyöt jotka laskuttamatta. Latu- ja retkeilyreitit (9754) - Itä-Lapin moottorikelkkareitti hanke (1655) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista. Tietokonelaitteet teknisen käyttötaloudesta kalusto ( ) 8000 siirto investointeihin, vastaava siirto teknisen käyttötaloudessa. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle em. lisämäärärahat ja määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarvioon. Tekn.ltk: Rakennusmestari muutti päätösesitystään seuraavasti: TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS: Tekninen lautakunta (7000) -kalusto (4580) käyttötaloudessa olevan määrärahan 8000 siirto investointeihin Talousarviossa kalusto (4580) menot , siirron jälkeen Hankittujen mittalaitteiden kustannukset siirretään investointeihin. Kunnanvirasto (7330) -kunnanviraston INVA-WC ( ) käyttötaloudessa olevan määrärahan 8000 siirto investointeihin lisämäärärahaksi Hallinto ja laitosrakennukset, kunnanvirasto ( ) TALOUSARVION INVESTOINTIOSA: Hankeryhmä 9710 Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset (9712)

17 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 -kunnanvirasto (1110) tarvittava lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tarvittava lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tulojen lisäys , ARA:n avustuksen loppuosa. Tehdas- ja tuotantorakennukset (9714) -Kuusiranta (1209) tarvittava lisämääräraha Muut rakennukset, palvelukoti Onnelan keittiökatos ( ) - lisämääräraha Katoksen rakentaminen, terveystarkastajan vaatimus. Hankeryhmän 9710 Rakennukset, menojen lisäykset yhteensä ja tulot , netto lisämääräraha (INVA-WC) joka siirretään käyttötaloudesta investointeihin. Hankeryhmä 9750 Kiinteät rakenteet ja laitteet Yleiset alueet ja puistot (9750) -Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke (1555) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista Urheilu ja liikunta-alueet (9752) -Pyhän FIS rinne investointi (1610) lisämääräraha Lähtökoppi FIS-rinteeseen ja vuoden 2010 urakasta jääneet lisätyöt jotka laskuttamatta. Latu- ja retkeilyreitit (9754) - Itä-Lapin moottorikelkkareitti hanke (1655) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista. Hankeryhmän 9750 Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojen lisäykset yhteensä ja menojen vähennykset , netto lisämääräraha Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle em. lisämäärärahat ja määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarvioon.

18 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 * * * Tekn.ltk: Khall 180 Kjoht: Khall: Kvalt 79 Kvalt: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. * * * Pekka Nyman esitti, että FIS-rinneinvestoinnin lisämääräraha hyväksytään sillä edellytyksellä, että se katetaan maankäyttökorvauksilla. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana. Muutoin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 80 KUNNANSIHTEERI ANJA NIEMEN IRTISANOUTUMINEN Khall 181 Kunnansihteeri Anja Niemi on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut kunnansihteerin virasta. Kirjeessään Niemi pyytää kunnanvaltuustoa myöntämään hänelle eron edellä mainitusta tehtävästä siten, että viranhoito päättyy Tätä ennen hän pitää kertyneet vuosilomapäivät. Niemi siirtyy toisen kunnan palvelukseen alkaen. Kirje liite nro 3. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Anja Niemi irtisanoutumisen kunnansihteerin virasta ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnansihteeri poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. * * * Kvalt 80 Kirje liite nro 2. Kvalt: Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 81 KUNNANSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 182 Kunnanhallitus julisti kunnansihteerin viran haettavaksi Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 12 henkilöä. Yhteenveto hakijoista, liite nro 4. Alkuperäiset hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kunnansihteerin työhuoneessa ja kunnanhallituksen kokouksessa. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kaikki viranhakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot. Viran haettavaksi julistaessaan hallitus päätti, että kunnanhallituksen jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri päättävät haastatteluun kutsuttavista ma Ko. palaverin perusteella haastatteluun, joka pidetään ma , päätettiin kutsua seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä): Kiviniemi Henrik Koskela Jaana Koski Hannele Koskinen Ari Talala Sanna-Mari Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle että kunnansihteerin virka täytetään virkaan hakeneiden joukosta. Tarkempi esitys annetaan kokouksessa. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanhallitus vahvistaa kunnansihteerin tehtäväkohtaisen palkan. Khall: Veli Humalalampi poistui Kunnanjohtaja totesi, että Hannele Koski ilmoitti myöhemmin, että ei pääse osallistumaan haastatteluun. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnansihteerin virkaan valitaan Koskela Jaana ja varalle Kiviniemi Henrik.

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 81 Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Pidettiin tauko klo Kunnanjohtaja esitti, että tehtäväkohtainen palkka on alkaen. * * * Kvalt 81 Yhteenveto hakijoista, liite nro 3. Kvalt:

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 82 PANU LEINOSEN ERO KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ, KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJUUDESTA, VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA JA ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ Khall 183 Panu Leinonen pyytää eroa vaalikelpoisuuden menettämisestä johtuen Pelkosenniemen kunnan hallintosääntömuutoksen (kvalt 57/2011) saatua lainvoiman ja näin teknisen toimen osaston johtajuuden siirtyessä rakennustarkastajalta rakennusmestarille (eli asianomaiselle). Leinonen pyytää eroa seuraavista luottamustoimista: - kunnanvaltuuston jäsenyys - kunnanvaltuuston puheenjohtajuus - valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajuus - Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenyys. Liite nro 5 eropyyntö. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittavana luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se: 1) toteaa Panu Leinosen kunnanvaltuuston jäsenyyden päättyneeksi 2) toteaa, että Panu Leinosen tilalle valtuuston jäseneksi tulee Raili Martin 3) valitsee kunnanvaltuustolle puheenjohtajan 4) toteaa Panu Leinosen jäsenyyden valtuuston vaalilautakunnasta päättyneen. 5) valitsee valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen 6) valitsee valtuuston vaalilautakunnalle puheenjohtajan 7) että valtuusto myöntää Panu Leinoselle eron Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä 8) että valtuusto valitsee Panu Leinosen tilalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen varajäsenen (perussopimuksen mukaisesti ensisijaisesti hallituksen tai valtuustonpuheenjohtajistosta). Khall: Kunnanjohtaja kertoi, että Eija Hietala on suullisesti esittänyt eronpyyntönsä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 82 9) että valtuusto myöntää eron Eija Hietalalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. 10) että valtuusto valitsee Eija Hietalan tilalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenen. Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että käsittelyjärjestys muutetaan siten, että kohdat 9 ja 10 käsitellään ennen kohtia 7 ja 8. Hyväksytään yksimielisesti. Kvalt 82 Kvalt: * * * Liite nro 4 eropyynnöt. Puheenjohtaja esitti, että esitys käydään läpi kohta kohdalta. 1) Todettiin. 2) Todettiin. Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään tauko Hyväksyttiin. Päätettiin tauko klo ) Hanne Suokanerva esitti Pekka Nymania. Puheenjohtajaksi siirtyi Pekka Nyman. 4) Todettiin. 5) Hannu Oikarinen esitti Hanne Suokanervaa. 6) Hannu Oikarinen esitti Hanne Suokanervaa. 9) 10) Hanne Suokanerva esitti Hannu Oikarista. 7)

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot