Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko jäsen OLLEET JÄSENET Hietala Eija jäsen Honkanen Heikki jäsen (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Pasma Jutta jäsen Poikela Marko jäsen saapui klo Pyhäjärvi Milja jäsen Sirviö Satu jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Heikki jäsen Tervo Jari jäsen Åkerlund Margit varajäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Niemi Anja kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pyhäjärvi Milja 84, kohdat 1,2,3. Anja Niemi Pekka Nyman 82 kohdat 4,5,6,9,10,7,8, 83 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Pasma Jutta Isojärvi Ahti PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Vs. ilmoitustaulunhoitaja Marita Peuranen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 74, 75, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 74 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 15/2011) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 75 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti Ahti Isojärveä ja Pekka Nyman esitti Jutta Pasmaa.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 76 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 76 Kvalt: Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Heikki Honkanen esitti, että lisäasiana käsitellään Pelkosenniemen Osuuspankin konttorin lakkauttamiseen liittyen se miten kunnassa on asiaa käsitelty ja asiassa toimittu. Honkanen esitti, että asia käsitellään heti alussa. Valtuusto hyväksyi Honkasen esityksen yksimielisesti.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 84 PELKOSENNIEMEN OSUUSPANKIN KONTTORIN LAKKAUTTAMINEN Kvalt 84 Kvalt Heikki Honkasen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti lisäasiana käsiteltäväksi Pelkosenniemen Osuuspankin konttorin lakkauttamiseen liittyen sen, miten kunnan ylin johto on asiaa käsitellyt ja asiassa toiminut. Asia päätettiin käsitellä ennen muita pykäliä. Liitteeksi 7 jaettiin Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys ry:n ja Pelkosenniemen Yrittäjät ry:n kannanotot asiassa. Kunnanjohtaja kertoi saaneensa tiedon asiasta jälkikäteen ei julkisena viime viikon tiistaina vasta sen jälkeen kun pankin hallitus oli jo tehnyt lakkautuspäätöksen ja miten sen jälkeen oli alustavasti asiaa selvitetty suhteessa kunnan ylimpiin luottamishenkilöihin ja Osuuspankkiin tavoitteena turvata kuntalaisille pankin palvelut mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa. Asia on keskeneräinen ja varsinaiset neuvottelut käymättä. Marko Poikela saapui kokoukseen klo Puheenjohtajan avattua keskustelun tehtiin käydyn keskustelun aikana seuraavat ehdotukset: Jutta Pasma esitti, että kunta pyytää asiasta selvityksen Osuuspankilta ja että pankilta edellytetään, että päästään yhteiseen neuvottelupöytään, jotta kaikille turvataan samat yhtäläiset palvelut. Heikki Honkanen esitti, että asiassa perustetaan neuvottelukunta. Lisäksi Honkanen esitti neuvottelukunnan yhdeksi jäseneksi Jari Tervoa. Jutta Pasma esitti neuvottelukuntaan Hannu Oikarista. Veli Humalalampi esitti neuvottelukuntaan kunnanjohtajaa. Heikki Honkanen esitti neuvottelukuntaan Milja Pyhäjärveä. Hannu Oikarinen esitti neuvottelukuntaan kunnansihteeriä. Jutta Pasma tarkensi esitystään siten, että neuvotteluissa on pyydettävä selvitys mitkä syyt ovat johtaneet lopettamispäätökseen ja selvitettävä asiaan liittyvät vaihtoehdot ja että miten pankkipalvelut saadaan Pelkosenniemellä turvattua.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 84 Hannu Oikarinen esitti, että pankin on perusteltava lopettamispäätös. Keskustelun aikana tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanjohtajan esityksestä päätettiin, että neuvottelutulos tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 178 Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Toimintatuotot Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot kasvavat 8,2 %:a eli n Kasvu johtuu pitkälti kunnan itse hallinnoiman hankkeen tukituloista. Toimintakulut Toimintakulut kasvavat suhteessa tämän vuoden talousarvioon 4,2 % eli n Palkkoihin on varattu 3 %:n kasvu. Lisäksi mm. vuonna 2011 palvelukoti Onnelaan palkattujen uusien työntekijöiden palkat ovat vuonna 2012 ensimmäistä kertaa talousarviossa koko vuoden osalta. Palveluiden ostojen ennustetaan kasvavan talousarvion 2011 lukemasta , toisaalta tämä noudattaa vuoden 2011 arvioita palveluiden ostojen toteumaa. Toimintakate Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 3,4 % eli n Verotulot Verotulojen ennustetaan laskevan hieman kuluvan vuoden tasosta. Kiinteistöverojen määrän ennustetaan kasvavan ja yhteisöverotuottojen laskevan yhteisöveron jako-osuuden laskun myötä. Tuloverokehitykseen vaikuttaa osin veroprosentin lasku, mutta toisaalta myös uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten elinkeinotoiminnan vireys. Valtionosuudet Valtionosuuksien arvioidaan tämänhetkisen tiedon perusteella kasvavan selvästi. Arvioitu kokonaismäärä on Merkittävänä kasvun aiheuttajana on valtion talousarvioesitykseen sisältyvä kiinteistöverojen poistaminen verotulon tasauksesta. Mikäli hallitusohjelman päätös, jota valtion talousarvio säädöksineen noudattelee, muuttuisi, tulee vuoden 2012 talousarvioon tehdä tältä osin tarvittavat muutokset.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotoissa ja -kuluissa vaikuttaa edelleen alhainen korkotaso suotuisasti. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n omistajapoliittisen työryhmän työ jatkuu ensi vuoden puolelle ja sen työn tulokset tulevat erikseen omistajakuntien valtuustojen päätettäviksi. Tältä osin tehdään talousarviovuoden aikana mahdolliset tarvittavat muutokset talousarvioon. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on positiivinen, tilikauden tulos ja ylijäämä Kunnan taloudellinen tila Vuoden 2010 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa oli ylijäämää Kuluvan vuoden tulos kasvattaa edelleen ylijäämää. Nyt arvioitu koko suunnittelukausi ennakoi, että ylijäämä kasvaa edelleen, tosin hitaammin kuin viime vuosina. Kunnan tulevan talouskehityksen kannalta on oleellista, että suunnitelmavuosien aikana toimintamenojen kasvu on maltillista. On perusteltua olettaa, että vahvat panostukset omiin toimintoihin sosiaali- ja terveyspuolella näkyvät myönteisinä kokonaiskulurakenteessa ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden tarpeessa. Kokonaisvaikutukset tältä osin selviävät tulevan vuoden aikana ja ennustettavuus paranee siltä osin, kun palvelukodin laajennus ja peruskorjattu terveyskeskus laadukkaine palveluineen toimivat normaalisi. Toimintatuottojen on arvioitu pysyvän nykytasolla. Matkailualueen kasvukehitystä on arvioitu nykytilanteessa varovaisesti. Mahdollinen ennustettua parempi kehitys luo edellytyksiä tarvittaville investoinneille ja panostuksille elinkeinoelämän kehittämiseen. Kunnan suunnitelmallinen ja vahva kehittäjärooli maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten synnyttäjänä tuleekin tästä syystä turvata, mikäli halutaan pitää kehitys myönteisenä ja kasvavana. Nämä seikat yhdistettynä suotuisaan työpaikkakehitykseen ja edelleen verotulojen kasvuun, johtavat siihen, että laadukkaat palvelut pystytään tuottamaan ja samalla velkamäärä pysyy laskevana. Investoinnit Talousarviovuonna investoinnit ovat määrällisesti muutamaa aiempaa vuotta alhaisempia, mutta edelleen merkittäviä. Investointien bruttomenot kokonaisuutena ovat esityksen mu-

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 kaan ja nettomenot Investointiohjelmassa on kaavatieinvestointeja sekä kuntakeskuksessa että matkailualueella. Kunta on sitoutunut Lapin laajakaistarunkoverkkohankkeeseen. Pyhän Aittakurun infran peruskorjaukseen ja uudistamiseen varaudutaan esiselvityksen tarkentaessa investoinnin sisällön ja kustannukset. Investointi tukee vahvasti matkailualueen elinvoimaisuutta. Arvioitu vuosikate riittää investointien omarahoitusosaan, mikä on tärkeä mittari kuntatalouden kannalta. Investointiosaan liittyy tulopuolella jalostetun maan myyntiä. Investointiosassa eivät sen sijaan näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen. Suunnitelmavuosien aikana määrälliset investoinnit laskevat verrattuna aiempiin vuosiin. Edelleen investoinneilla tuetaan elinkeinojen kehittämistä sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja sitä kautta vero- ja muun tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista. Matkailualueen investoinnit perustuvat pitkälle ulkopuolisiin rahoitusratkaisuihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin (EU tuet, maankäyttösopimukset ym.), joiden ennustettavuus suunnitteluvuosille on kokonaisuutena vaikeaa. Lainakannan kehitys Talousarvio vuonna lainojen nettomäärä laskee n Vanhoja lainoja maksetaan pois ja uutta lainaa varaudutaan tarvittaessa otetaan tilalle Mikäli tulokehitys on ennakoitua suotuisampaa, lainaa ei nosteta tai sitä nostetaan vain tarvittava määrä. Toisaalta myös yllättävät budjetoimattomat menot, joita ei pystytä kattamaan talousarvion sisältä katetaan tarvittaessa ko. lainalla. Suunnittelukautena (13-14) vanhoja velkoja maksetaan pois n Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on n. 2.3 M. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja painopisteitä Talousarviovuonna jatketaan määrätietoisesti, palvelutuotantoa ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa unohtamatta, tulomuuton ja asukasluvun kasvun edellytysten parantamista, oman varsinaisen toiminnan ja myös suunnitellun hankkeen kautta. Viestintää tehostetaan ja pyritään ottamaan verkkotiedottaminen ja sosiaalinen media käyttöön kunnan ulkoisessa tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Sisäistä tiedottamista tehostetaan.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Muutoksia lautakuntien esityksiin - Sivistystoimen vapaa-aika ohjaajan toimeen esitetään valtuustolle määräraha hyväksyttäväksi ja toimeen annettavaksi täyttölupa, kuitenkin niin, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi vapaa-aikaohjaajan toimenkuva ja tehtävät. Tehtäviin yhdistetään mahdollisesti tiedottajan tehtäviä ja toimenkuvaa edellä esitetyn painopisteen mukaisesti. - Teknisen toimen esitystä muutetaan siten, että Pyhän alueelle tulevien investointien nettomenoa ei edellytetä katettavaksi täysimääräisesti maankäyttökorvauksilla. Tämä estää normaalin kehittämisen ja tekee vaikeaksi kunnan peruspalveluinvestointien suorittamisen ja normaalit kehittämisinvestoinnit, missä kunta joko maanomistajana taikka muutoin kehitystä koordinoivana julkisena tahona, on mukana taikka joissa on perusteltua olla mukana. Investointeihin tulee ja voidaan myös käyttää matkailualueella toimivien yritysten, kiinteistönomistajien ja asukkaiden verotuloja, erityisesti kiinteistöverotuloja. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille edellä esitetyin muutoksin lautakuntien esityksiin. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Khall: Keskeytettiin kokous Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että viittaus edellä esitetyin muutoksin lautakuntien esityksiin tarkoittaa kahta seuraavaa kohtaa johdanto-osassa:

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 - Sivistystoimen vapaa-aika ohjaajan toimeen esitetään valtuustolle määräraha hyväksyttäväksi ja toimeen annettavaksi täyttölupa, kuitenkin niin, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi vapaa-aikaohjaajan toimenkuva ja tehtävät. Tehtäviin yhdistetään mahdollisesti tiedottajan tehtäviä ja toimenkuvaa edellä esitetyn painopisteen mukaisesti. - Teknisen toimen esitystä muutetaan siten, että Pyhän alueelle tulevien investointien nettomenoa ei edellytetä katettavaksi täysimääräisesti maankäyttökorvauksilla. Tämä estää normaalin kehittämisen ja tekee vaikeaksi kunnan peruspalveluinvestointien suorittamisen ja normaalit kehittämisinvestoinnit, missä kunta joko maanomistajana taikka muutoin kehitystä koordinoivana julkisena tahona, on mukana taikka joissa on perusteltua olla mukana. Investointeihin tulee ja voidaan myös käyttää matkailualueella toimivien yritysten, kiinteistönomistajien ja asukkaiden verotuloja, erityisesti kiinteistöverotuloja. Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että talousarviokirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia. s. 18 Hanne Suokanerva esitti, että ensimmäiseen valtuustotason tavoitteeseen liittyen lisätään lautakunnan tavoitteeksi päätösten vaikutusten arviointien tekeminen. s. 27 Hannu Oikarinen esitti, että lautakuntatason tavoitteeksi esitetään päivähoitomaksun 20 %:n alennus Pelkosenniemen kuntalaisten osalta. Vastaava määrärahan muutos tehdään sivulle 30. Marko Poikela Kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti JAA 0, EI 4 (Oikarinen, Humalalampi, Poikela, Suokanerva) Tyhjä 1 (Tervo).

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Oikarisen esitys. Muita osin talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 77 Kvalt: * * * Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät ja ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Pekka Nyman esitti, että Pyhälle suunnitellut investoinnit tulee kattaa maankäyttökorvauksilla. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tullut yksi esitys, jota ei ole kukaan kannattanut. Esitys raukesi näin ollen kannattamattomana. Muutoin hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 78 KUNNANHALLITUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Khall 179 Talousarvion käyttötalous: Terveydenhoitopalvelut (265) - Lisämääräraha erikoissairaanhoito, Lapin keskussairaala, asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä. Lisämäärärahatarpeen taustalla on erikoissairaanhoitokulujen kasvu, joka on osaltaan seurausta Pelkosenniemen-Savukosken terveystyön kuntayhtymän terveyskeskuksen ja jäsenkuntien palvelu- ja vanhainkodin remonteista. Talousarvion investointiosa: Maan myynti ja osto - Talousarviovuonna menot , tulot , netto (talousarviossa menot nyt , tulot , netto ). Nettomeno on sitova määräraha Lapin laajakaistarunkoverkkohanke Hanke ei ala talousarviovuonna Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet - Ylitystä tulossa Taustalla Pohjois-Suomen Voima Oy:n osakepääomasijoitukset. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavia muutoksia talousarvioon: - Terveydenhoitopalvelut (265) Lisämääräraha erikoissairaanhoito, Lapin keskussairaala, asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä Maan myynti ja osto Menot , tulot , netto (Netto on sitova määräraha.) Lapin laajakaistarunkoverkkohanke Siirretään hankkeelle vuodelle 2011 varatusta :n määrärahasta kohtaan Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet.

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 78 Khall: Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että loppuosa kohdan määrärahasta poistetaan talousarviosta. Kvalt 78 Kvalt: * * *

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON KUNNANHALLITUKSELLE JA VALTUUSTOLLE Tekn.ltk 93 Rakennusmestari: Talousarviovuonna 2011 syntyneet lisämääräraha ja määrärahanmuutos tarpeet teknisen lautakunnan osalta kunnanhallitukselle ja valtuustolle. TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS: Tekninen lautakunta (7000) -rakennusvalvonta ja muut myyntituotot (3285) tulot talousarviossa tulot nyt vähennyksen jälkeen palkkakustannusten (4000) lisäys , (4100) KuEL maksut -5600, Kansaneläke- sairausvakuutusmaksut (4150) -700 ja tapaturmavakuutusmaksut (4170) Kulut syntyneet rakennustarkastajan irtisanoutumisen ja sijaistamisen johdosta -kalusto (4580) 8000 siirto investointeihin talousarviossa kalusto (4580) menot , siirron jälkeen Hankitut mittalaitteet siirretään investointeihin. Kunnanvirasto (7330) -kunnanviraston INVA-WC ( ) määrärahan 8000 siirto investointeihin Hallinto ja laitosrakennukset, kunnanvirasto ( ) TALOUSARVION INVESTOINTIOSA: Hallinto- ja laitosrakennukset (9712) -kunnanvirasto (1110) lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tulojen lisäys , ARA:n avustuksen loppuosa. Tehdas- ja tuotantorakennukset (9714) -Kuusiranta (1209) lisämääräraha Muut rakennukset, palvelukoti Onnelan keittiökatos ( )

16 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 - lisämääräraha Katoksen rakentaminen terveystarkastajan vaatimus. Yleiset alueet ja puistot (9750) -Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke (1555) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista Urheilu ja liikunta-alueet (9752) -Pyhän FIS rinne investointi (1610) lisämääräraha Lähtökoppi FIS-rinteeseen ja vuoden 2010 urakasta jääneet lisätyöt jotka laskuttamatta. Latu- ja retkeilyreitit (9754) - Itä-Lapin moottorikelkkareitti hanke (1655) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista. Tietokonelaitteet teknisen käyttötaloudesta kalusto ( ) 8000 siirto investointeihin, vastaava siirto teknisen käyttötaloudessa. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle em. lisämäärärahat ja määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarvioon. Tekn.ltk: Rakennusmestari muutti päätösesitystään seuraavasti: TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS: Tekninen lautakunta (7000) -kalusto (4580) käyttötaloudessa olevan määrärahan 8000 siirto investointeihin Talousarviossa kalusto (4580) menot , siirron jälkeen Hankittujen mittalaitteiden kustannukset siirretään investointeihin. Kunnanvirasto (7330) -kunnanviraston INVA-WC ( ) käyttötaloudessa olevan määrärahan 8000 siirto investointeihin lisämäärärahaksi Hallinto ja laitosrakennukset, kunnanvirasto ( ) TALOUSARVION INVESTOINTIOSA: Hankeryhmä 9710 Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset (9712)

17 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 -kunnanvirasto (1110) tarvittava lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tarvittava lisämääräraha Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tulojen lisäys , ARA:n avustuksen loppuosa. Tehdas- ja tuotantorakennukset (9714) -Kuusiranta (1209) tarvittava lisämääräraha Muut rakennukset, palvelukoti Onnelan keittiökatos ( ) - lisämääräraha Katoksen rakentaminen, terveystarkastajan vaatimus. Hankeryhmän 9710 Rakennukset, menojen lisäykset yhteensä ja tulot , netto lisämääräraha (INVA-WC) joka siirretään käyttötaloudesta investointeihin. Hankeryhmä 9750 Kiinteät rakenteet ja laitteet Yleiset alueet ja puistot (9750) -Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke (1555) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista Urheilu ja liikunta-alueet (9752) -Pyhän FIS rinne investointi (1610) lisämääräraha Lähtökoppi FIS-rinteeseen ja vuoden 2010 urakasta jääneet lisätyöt jotka laskuttamatta. Latu- ja retkeilyreitit (9754) - Itä-Lapin moottorikelkkareitti hanke (1655) määräraha jää käyttämättä, poistetaan investoinneista. Hankeryhmän 9750 Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojen lisäykset yhteensä ja menojen vähennykset , netto lisämääräraha Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle em. lisämäärärahat ja määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarvioon.

18 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 79 * * * Tekn.ltk: Khall 180 Kjoht: Khall: Kvalt 79 Kvalt: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. * * * Pekka Nyman esitti, että FIS-rinneinvestoinnin lisämääräraha hyväksytään sillä edellytyksellä, että se katetaan maankäyttökorvauksilla. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana. Muutoin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 80 KUNNANSIHTEERI ANJA NIEMEN IRTISANOUTUMINEN Khall 181 Kunnansihteeri Anja Niemi on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut kunnansihteerin virasta. Kirjeessään Niemi pyytää kunnanvaltuustoa myöntämään hänelle eron edellä mainitusta tehtävästä siten, että viranhoito päättyy Tätä ennen hän pitää kertyneet vuosilomapäivät. Niemi siirtyy toisen kunnan palvelukseen alkaen. Kirje liite nro 3. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Anja Niemi irtisanoutumisen kunnansihteerin virasta ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnansihteeri poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. * * * Kvalt 80 Kirje liite nro 2. Kvalt: Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 81 KUNNANSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 182 Kunnanhallitus julisti kunnansihteerin viran haettavaksi Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 12 henkilöä. Yhteenveto hakijoista, liite nro 4. Alkuperäiset hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kunnansihteerin työhuoneessa ja kunnanhallituksen kokouksessa. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kaikki viranhakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot. Viran haettavaksi julistaessaan hallitus päätti, että kunnanhallituksen jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri päättävät haastatteluun kutsuttavista ma Ko. palaverin perusteella haastatteluun, joka pidetään ma , päätettiin kutsua seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä): Kiviniemi Henrik Koskela Jaana Koski Hannele Koskinen Ari Talala Sanna-Mari Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle että kunnansihteerin virka täytetään virkaan hakeneiden joukosta. Tarkempi esitys annetaan kokouksessa. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanhallitus vahvistaa kunnansihteerin tehtäväkohtaisen palkan. Khall: Veli Humalalampi poistui Kunnanjohtaja totesi, että Hannele Koski ilmoitti myöhemmin, että ei pääse osallistumaan haastatteluun. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnansihteerin virkaan valitaan Koskela Jaana ja varalle Kiviniemi Henrik.

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 81 Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Pidettiin tauko klo Kunnanjohtaja esitti, että tehtäväkohtainen palkka on alkaen. * * * Kvalt 81 Yhteenveto hakijoista, liite nro 3. Kvalt:

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 82 PANU LEINOSEN ERO KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ, KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJUUDESTA, VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA JA ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ Khall 183 Panu Leinonen pyytää eroa vaalikelpoisuuden menettämisestä johtuen Pelkosenniemen kunnan hallintosääntömuutoksen (kvalt 57/2011) saatua lainvoiman ja näin teknisen toimen osaston johtajuuden siirtyessä rakennustarkastajalta rakennusmestarille (eli asianomaiselle). Leinonen pyytää eroa seuraavista luottamustoimista: - kunnanvaltuuston jäsenyys - kunnanvaltuuston puheenjohtajuus - valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajuus - Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenyys. Liite nro 5 eropyyntö. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittavana luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se: 1) toteaa Panu Leinosen kunnanvaltuuston jäsenyyden päättyneeksi 2) toteaa, että Panu Leinosen tilalle valtuuston jäseneksi tulee Raili Martin 3) valitsee kunnanvaltuustolle puheenjohtajan 4) toteaa Panu Leinosen jäsenyyden valtuuston vaalilautakunnasta päättyneen. 5) valitsee valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen 6) valitsee valtuuston vaalilautakunnalle puheenjohtajan 7) että valtuusto myöntää Panu Leinoselle eron Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä 8) että valtuusto valitsee Panu Leinosen tilalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen varajäsenen (perussopimuksen mukaisesti ensisijaisesti hallituksen tai valtuustonpuheenjohtajistosta). Khall: Kunnanjohtaja kertoi, että Eija Hietala on suullisesti esittänyt eronpyyntönsä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 82 9) että valtuusto myöntää eron Eija Hietalalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. 10) että valtuusto valitsee Eija Hietalan tilalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenen. Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että käsittelyjärjestys muutetaan siten, että kohdat 9 ja 10 käsitellään ennen kohtia 7 ja 8. Hyväksytään yksimielisesti. Kvalt 82 Kvalt: * * * Liite nro 4 eropyynnöt. Puheenjohtaja esitti, että esitys käydään läpi kohta kohdalta. 1) Todettiin. 2) Todettiin. Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään tauko Hyväksyttiin. Päätettiin tauko klo ) Hanne Suokanerva esitti Pekka Nymania. Puheenjohtajaksi siirtyi Pekka Nyman. 4) Todettiin. 5) Hannu Oikarinen esitti Hanne Suokanervaa. 6) Hannu Oikarinen esitti Hanne Suokanervaa. 9) 10) Hanne Suokanerva esitti Hannu Oikarista. 7)

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Anja Niemi kunnansihteeri, poissa 181. Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 333. Ilmoitustaulunhoitaja Marita Peuranen 14/2011

Anja Niemi kunnansihteeri, poissa 181. Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 333. Ilmoitustaulunhoitaja Marita Peuranen 14/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 333 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 kello 14.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 151 9/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 10.12.2009 kello 14.00-17.00 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.11.2011 klo 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 87 139 88 139 89

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 216 07.11.2016 Kunnanhallitus 236 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 65 14.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMA Khall 07.11.2016 216 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 121 7/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 16.00-16.15 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 6.9.2012 78

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 6.9.2012 78 Kunnanvaltuusto 6.9.2012 78 Kunnanvaltuusto 35, 36, 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 35 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 92, 93, 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 92 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 231 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 09.11.2010 kello 12.00 17.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 4/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 4/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 31.03.2011 kello 16.08 16.59 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2004 KOKOUSAIKA Torstaina 12.02.2004 kello 16.00-17.55 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 11.01.2008 kello 13.38-16.22 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 106 6/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 kello 12.00-15.45 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 80 129 81 129 82

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 18.10 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 49 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 3/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.03.2010 kello 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 39 No 3/2007 KOKOUSAIKA Torstaina 26.04.2007 kello 15.00-15.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne jäsen saapui klo. 16.06

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne jäsen saapui klo. 16.06 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 158 8/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.11.2011 kello 16.00-17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19 Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19 Kunnanvaltuusto 9, 10, 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 9 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 180 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2010 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.09.2010 kello 14.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloaseman kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 57 3/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 7.5.2009 kello 16.00 16.19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Hietala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23 SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 18.06.2012 klo 17.00 19.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 18 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 klo 18.00 20.53 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 84 128 85 128 86 128

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot