RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009"

Transkriptio

1 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) W W W. R A K E. F I

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA Tilikaudella 2009 vallinneessa epävarmassa ja hyvin haasteellisessa liiketoimintaympäristössä onnistuttiin Rake yhtiöissä kuitenkin oikea-aikaisten ja riittävien säästö- ja tehostamistoimenpiteitten avulla pitämään liiketoiminnan kannattavuus edellisen vuoden tasolla. Rake-konsernin liikevaihto laski päättyneellä tilikaudella ja oli 14,6 M (v. 2008: 16,2 M ). Lifestyle Hotels Finland Oy:n ja Labnet Oy:n liikevaihdot laskivat edelliseen tilikauteen verrattuna, kun taas kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan Rake Real Estate Oy:n liikevaihdon kehitys pysyi vakaana. Rake-konsernin liikevoitto oli 1,5 M (v.2008: 1,7 M ). Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoittoprosentti pysyi edellisen vuoden tasolla n. 10 %:ssa. Alentuneiden rahoitus- ja korkosuojauskustannusten johdosta konsernin tulos nousi 0,8 miljoonaan euroon (v. 2008: 0,3 M ). Konsernitaseen loppusumma oli 53,3 M (v. 2008: 54,9 M ) ja konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana, ollen 50,3 % tilikauden lopussa. KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT Maahantuontiliiketoiminta 31,9 % Kiinteistöliiketoiminta 17,8 % Hotellitoiminta 50,3 % 12/07 12/08 12/09 TASEEN LOPPUSUMMA, MILJ. OMAVARAISUUSASTE, % ,9 54,9 53, ,8 48,0 50, /07 12/08 12/09 12/07 12/08 12/09 Rake Oy Tilinpäätös

3 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE Raken kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real Estate Oy:n muodostamaan alakonserniin. Tavoitteena on kasvattaa Helsingin keskustassa, parhaalla paikalla omistettujen kiinteistöjen arvoa laadukkaalla kiinteistönhoidolla, tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja kiinteistöjen jatkuvalla kehittämisellä. Näin varmistetaan Rake-Talon ja sen ympäristön pysyvä kilpailukyky ja kiinnostavuus yritysten sijoittautumiskohteena. Talouden taantuman vaikutukset heijastuivat vain rajoitetussa määrin ydinkeskustan toimisto- ja liiketiloihin. Ydinkeskustan toimistotilojen kysyntä pysyi hyvänä, mikä näkyi ydinkeskustan toimistotilojen alhaisena vajaakäyttöasteena, 4,6 %, kun se koko pääkaupunkiseudulla oli 12,3 %. Myös vuokratasot Helsingin ydinkeskustassa pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Tilikauden aikana Rake-Talossa ja Bulevardi 6:ssa solmittiin uusia vuokrasopimuksia ja jatkettiin useita vanhoja sopimuksia, siitäkin huolimatta, että Bulevardi 6:n kiinteistöön suunnitellaan kattavaa peruskorjausremonttia. Rake Real Estate Oy:n liikevaihto oli 4,0 miljoonaa euroa (2008: 4,1 M ) vuokrausasteen pysyessä hyvänä: Raken omistamista tiloista Bulevardi 2-4:ssä ja Bulevardi 6:ssa oli tilikauden päättyessä vuokraamatta vain n. 2,9 % (v. 2008: 1,5 %). Vuonna 2009 ei tehty kiinteistöhankintoja. Bulevardi 6 Oy:n kiinteistön peruskorjausremonttia suunnitellaan toteutettavaksi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Remontin valmistelu eteni urakkatarjous- ja rahoitusneuvotteluvaiheeseen mahdollistaen näin hankkeen aloittamisen kesällä Rake Real Estate Oy:n tulos tilikaudelta 2009 oli voitollinen ja parempi kuin vuoden 2008 tulos. Rahoitus- ja korkosuojauskustannusten alenemisen myötä yhtiön rahoitustulos nousi selkeästi edellisvuotta paremmaksi. Rake-konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo tilikauden päättyessä oli 43,7 M (44,4 M ). Lähiajan tunnistetut riskit ja epävarmuustekijät kiinteistöliiketoiminnassa: Talouden taantuman mahdolliset vaikutukset vuokralaisten vuokranmaksukykyyn ja Bulevardi 6:en suunnitellun peruskorjausremontin aiheuttama vuokratuottojen lasku vaikuttavat Rake Real Estate Oy:n liikevaihtoa alentavasti ja tulosta heikentävästi. Riskejä on pyritty pienentämään laajalla vuokralaiskannalla, vuokravakuusjärjestelyillä sekä pitkäjänteisellä rahoituksen suunnittelulla. KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT KIINTEISTÖJEN KIRJANPITOARVO, TUHAT /07 12/08 12/09 12/07 12/08 12/09 Rake Oy Tilinpäätös

4 MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA LABNET OY Labnet Oy tarjoaa elintarviketeollisuudessa toimiville asiakkailleen korkealaatuisia, maailman johtavien valmistajien tuottamia lisäaineita sekä palvelee edustamillaan laboratoriolaitteilla ja -tarvikkeilla kattavasti asiakaskuntaansa teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa. Tilikaudella 2009 lisäaineosaston myynti laski pääasiassa lisäaineiden maailmanmarkkinahintojen laskun ja yhden merkittävän asiakkaan menetyksen johdosta. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta laboratorio-osaston liikevaihto kasvoi onnistuneiden tuotelinjavalintojen ja määrätietoisten myynti- ja markkinointipanostusten ansiosta. Tilikauden aikana investoitiin merkittävästi myynnin- ja markkinoinnin järjestelmien kehitykseen samoin kuin henkilöstön koulutukseen, jotka kaikki palvelevat yhtiön kasvutavoitteita tulevina tilikausina. Labnet Oy:n liikevaihto oli lähes 4,7 M (v. 2008: 5,4 M ) ja tulos kertaluonteisista eristä johtuen lievästi negatiivinen. Lähiajan tunnistetut riskit ja epävarmuustekijät maahantuontiliiketoiminnassa ovat suurimpien päämiesten menetykset, sisäisten prosessien virheellisestä toiminnasta johtuvat tuoteturvallisuusriskit sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen liittyvät riskit. Riskien toteutumisen vaikutuksia Labnet Oy:n tulokseen on pyritty pienentämään laajentamalla päämieskantaa, tuotteiden seurantajärjestelmillä sekä erilaisin vakuutusjärjestelyin. HOTELLI- JA RAVINTOLALIIKETOIMINTA LIFESTYLE HOTELS FINLAND OY Lifestyle Hotels Finland Oy harjoittaa hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa parhaalla paikalla Helsingin ydinkeskustassa Suomen ainoassa Design Hotel-ketjuun kuuluvassa Hotelli Klaus K:ssa. Talouden taantuman myötä ulkomaisten matkailijoiden vierailut Helsingissä vähenivät, mikä näkyi Helsingin hotellien alempana keskimääräisenä käyttöasteena (2009: 62,4 % vs. huippuvuosi 2007: 70,4 %) sekä hotellihuoneiden alentuneena keskihintana. Majoituskysynnän alenemisesta huolimatta Hotelli Klaus K:n käyttöaste nousi edelliseen vuoteen verrattuna ylittäen Helsingin keskimääräisen käyttöasteen. Myös hotellin keskihinnan aleneminen oli selvästi keskimääräistä maltillisempaa. Vaikka ravintola Toscaninin liikevaihto kasvoi selkeästi taantumasta huolimatta, laski Lifestyle Hotels Finland Oy ravintolatoimintojen liikevaihto, koska ravintola Ilmattaren lounas- ja illallisravintolatoiminnoista luovuttiin. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2009 oli 7,4 M (v. 2008: 8,3 M ). Vaikka haasteellinen liiketoimintaympäristö johti yhtiön liikevaihdon alenemiseen, onnistuttiin oikeinajoitettujen ja riittävien säästö- ja tehostamistoimenpiteiden avulla pitämään käyttökate lähes edellisen vuoden tasolla ja rahoitustulos selkeästi positiivisena. Korkotason laskun myötä myös rahoituskustannukset alenivat ja liiketulos pysyi lähes vuoden 2008 tasolla. Lifestyle Hotels Finland Oy arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisin liiketoimintaan vaikuttava riski on taloudellisen taantuman vaikutus yritysten ja ihmisten matkustus- ja ravintolakäyttäytymiseen ja sitä kautta hotellin ja ravintoloiden liikevaihdon kehitykseen. Muita tunnistettuja riskejä ovat hotellin suurimpien yritysasiakkaiden menetykset, tietojärjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä avainhenkilöiden pysyvyyteen liittyvät riskit. Riskien toteutumisen vaikutuksia Lifestyle Hotels Finland Oy:n tulokseen on pyritty pienentämään laajentamalla asiakaskantaa, kustannussäästöohjelmilla, henkilökuntaa kouluttamalla sekä tietojärjestelmiä kehittämällä. MAAHANTUONTILIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT HOTELLI- JA RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT /07 12/08 12/09 12/07 12/08 12/09 Rake Oy Tilinpäätös

5 KONSERNIRAKENNE JA EMOYHTIÖ RAKE OY Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy. Rake-konserni muodostuu emoyhtiöstä, konsernin 100 %:sti omistamista tytäryhtiöistä Labnet Oy:stä, Lifestyle Hotels Finland Oy:stä ja Rake Real Estate Oy:stä sekä ei-operatiivisista yhtiöistä, joiden osakekannan konserni omistaa kokonaisuudessaan. Emoyhtiön tehtävänä on luoda edellytykset tytäryhtiöiden kasvulle ja arvonnousulle pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Emoyhtiö tarjoaa myös keskitetysti taloushallintopalvelut tytäryhtiöille. Konsernin tunnistettuja operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai tietojärjestelmien virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen liittyvät riskit. HENKILÖSTÖ Katsauskauden aikana Rake-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 72 (75) henkilöä, joista emoyhtiö Rake Oy:n palveluksessa oli 6 (6) henkilöä ja tytäryhtiöiden palveluksessa 67 (69) henkilöä. RAHOITUS Rake-konsernin rahoitustulos oli lähes 2,4 M (v. 2008: 2,2 M ) euroa. Tilikauden päättyessä konsernin ulkoiset korolliset velat olivat 24,3 M (v. 2008: 26,1 M ) ja käteisvarat 1,9 M (v. 2008: 2,7 M ). Rake-konsernin rahoituspolitiikan tavoitteena on rahoituksen riittävyyden turvaaminen kustannustehokkaasti kaikkina aikoina sekä rahoitukseen liittyvien riskien hallinta. Riskienhallinnan tavoitteena on pienentää rahoitusmarkkinoiden muutosten aiheuttamia haitallisia vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan. Rake Oy:n hallitus hyväksyy konsernin rahoituspolitiikan pääperiaatteet ja oleelliset muutokset siihen. Rake-konsernin keskeiset rahoitukseen liittyvät riskit ovat korkoriski, marginaaliriski ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät epävarmuustekijät. Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä pienennetään erilaisilla korkosuojaussopimuksilla. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus konsernin lainoista oli 51 % tilikauden päättyessä. Rahoituksen saatavuuteen liittyvää epävarmuutta pienennetään ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velanottajana, korkealla omavaraisuusasteella sekä hajauttamalla rahoituksen lähteitä. Konsernin lainat ovat pitkäaikaisia päättyen säännönmukaisten lyhennysohjelmien mukaisesti vuosina Lainat ovat Suomessa toimivilta, johtavilta rahalaitoksilta. Rake konsernin tunnuslukuja * Konsernin liikevaihto (1.000 EUR) Konsernin liikevaihdon muutos -9,6 % 15,8 % 75,4 % Konsernin liikevoitto (1.000 EUR) Liikevoitto-% 10,1 % 10,4 % 12,0 % Konsernin tilikauden tulos (1.000 EUR) Konsernitaseen loppusumma (1.000 EUR) Konsernin rahat ja pankkisaamiset (1.000 EUR) Konsernin oman pääoman tuotto-% 3,1 % 1,3 % 3,1 % Konsernin omavaraisuusaste 50,3 % 48,0 % 47,8 % Current ratio 1,03 1,18 0,68 Konsernitulos/osake EUR 15,83 6,58 15,75 Osinko/osake EUR 8,00** 5,00 7,00 * Lifestyle Hotels Finland Oy 9kk konsernissa ** Hallituksen esitys Konsernin henkilöstöä koskevat tunnusluvut Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (1.000 EUR) * * Lifestyle Hotels Finland Oy 9 kk konsernissa Rake Oy Tilinpäätös

6 NÄKYMÄT VUODELLE 2010 Rake Real Estate Oy:n vuokratuottojen ennakoidaan laskevan Bulevardi 6 suunnitellun peruskorjausremontin aikana. Yhtiöllä ei ole muita merkittäviä korjausinvestointitarpeita. Tilikaudella 2010 Labnet Oy:n liikevaihtoa pyritään kasvattamaan ja kannattavuutta parantamaan jatkamalla panostuksia myyntiorganisaation kehittämiseen ja johtavien, markkinoilla tunnettujen päämiesten hankintaan. Tilikaudella 2009 toteutettujen ja vuodelle 2010 suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden seurauksena Lifestyle Hotels Finland Oy:n kannattavuuden odotetaan kehittyvän positiivisesti. Design Hotelli Klaus K on jo aloittanut valmistelut vastaanottaakseen vieraansa Helsingin ainoana Design-hotellina keskellä Helsingin Design District:iä pääkaupunkimme toimiessa maailman design pääkaupunkina vuonna Alhaisten markkinakorkojen johdosta yhtiön rahoituskustannusten odotetaan säilyvän suunnilleen tilikauden 2009 tasolla. Konsernilla ei ole lähivuosien aikana erääntyviä lainasopimuksia. Konsernin omavaraisuusasteen ja rahoitusaseman odotetaan pysyvän jatkossakin vahvana. Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä, merkittäviä vuoden 2010 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä. JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Rake Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet: kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg, hallituksen puheenjohtaja ekonomi Anneli Cederberg diplomi-insinööri Kari Inkinen oikeustieteen kandidaatti Antti Mäkinen MBA Maria Cederberg-Skvorc Hallituksen jäsenistä kaksi ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Varajäsenet: kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg toimitusjohtaja Marc Skvorc Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM Ulla Nykky, KHT. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ TILIKAUDELTA Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,59 euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,88 euroa. Yhtiöllä on osaketta ja 106 rekisteröityä osakasta. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan tilikauden 2009 osinkona 8,00 euroa osaketta kohden eli yhteensä ,00 euroa, jolloin voittovarojen tilille jakokelpoiseen omaan pääomaan jätetään ,88 euroa. Hallitus toteaa, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön hallitus on osingonjakoehdotuksessaan ottanut huomioon taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. Hallituksen arvion mukaan ehdotettu osingonjako ei tule vaarantamaan yhtiön maksuvalmiutta. Osinko maksetaan alkaen osinkolippua 10 vastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa. Rake Oy Tilinpäätös

7 KONSERNIN TASE V A S T A A V A a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 1 599, , , , , , , ,41 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut , , , , , , , , , ,50 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset , , , , , ,59 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat , , , ,02 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , , , ,31 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,17 Rake Oy Tilinpäätös

8 KONSERNIN TASE V A S T A T T A V A a Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,95 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Korkosuojausinstrumenttien arvostus , , , , , ,82 Vieras pääoma pitkäaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka , , , , , ,69 Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , ,71 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,17 Rake Oy Tilinpäätös

9 KONSERNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,11 Materiaalit ja palvelut Tavarat Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut , , , , , , , ,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniaktiivan poisto , , , , , ,61 Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta , , ,81 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,41 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkosuojausinstrumenttien alaskirjaus , , , , , , , ,27 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,14 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,14 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta Tuloverot tilikaudelta , ,82 2, , ,52 TULOS , ,62 Rake Oy Tilinpäätös

10 EMOYHTIÖN TASE v a s t a a v a a PYSYVÄT vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 9 852, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 VAIHTUVAT vastaavat Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset , , , , , ,91 Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset 9 948, , , , , , , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 v a s t a t t a v a a Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto , , , , , ,58 Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , ,93 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , , , ,82 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,22 Rake Oy Tilinpäätös

11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT/-KULUT , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,77 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,51 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,39 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille Korkokulut ja muu rahoituskulut muille , , , , , , , , , ,96 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,56 Satunnaiset erät Konserniavustukset tytäryhtiöiltä Konserniavustukset tytäyhtiöille TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 Tuloverot Tilikaudelta , , , ,99 TILIKAUDEN TULOS , ,57 Rake Oy Tilinpäätös

12 RAHOITUSLASKELMA Konserni Emoyhtiö LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon, poistot Oikaisut liikevoittoon, konserniaktiivan poisto Oikaisut liikevoittoon, eläkevaraus Rahoitusnetto Satunnaiserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA , , , ,73 INVESTOINNIT Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Sijoitusten tuotot , , , , , , , ,83 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA , , , ,37 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA , , , ,36 RAHOITUS Pitkäaikaisten saamisten muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingot Muut rahoituserät , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , , , ,21 Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa , , , , , , , ,28 Likvidien varojen muutos , , , ,21 Rake Oy Tilinpäätös

13 TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET 1.KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emoyhtiön Rake Oy:n lisäksi kotimaiset osakeyhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. USA:n alakonserni on jätetty yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen sen vähäisen taloudellisen merkityksen takia, joka sillä on konsernista annettavien oikeiden ja riittävien tietojen kannalta. Rake Oy:n vastuut yhtiön veloista on kuitenkin esitetty tilinpäätöksen liitetietojen vastuusitoumuksissa. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä, kirjaamalla tytäryhtiöosakkeiden hankintameno hankintahetken omia pääomia vastaan. Eliminoitaessa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu Bulevardi 6 Oy:n osalta yhtiön kiinteistön rakennuksiin ja tonttiin ja muiden kotimaisten yhtiöiden osalta vapaista omista pääomista. Konserniaktiiva poistetaan vaikutusaikanaan. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernin sisäisen rakennuskaupan vuoksi purettu arvonkorotus on palautettu ennalleen konsernitilinpäätöksessä. Suunnitelmapoistot on oikaistu vastaamaan konsernin omistusaikaa sisäisissä kaupoissa siirtyneiden rakennusten osalta. 2.SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Tilinpäätöksessä käytetään suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Ennen tehtyjen aineellisen käyttöomaisuuden hankintojen osalta on suunnitelman mukaiset poistot laskettu menojäännöksestä Poistoajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat vuotta kiinteistöjen koneet ja laitteet vuotta henkilöautot 5 vuotta toimisto-, ravintola- ja hotellikalusto, -koneet ja -laitteet 3 10 vuotta aineeton käyttöomaisuus 5 20 vuotta liikearvo 10 vuotta 3.VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Tilitapahtumat on kirjattu päivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. 4.VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. 5. KONSERNISSA KERTYNYT POISTOERO Konsernissa kertynyt poistoero on siirretty omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 6. VASTAISTEN ELÄKEKULUJEN KIRJAUS Vastaisista eläkekuluista on tilinpäätöksessä pakollinen varaus ,96 euroa, josta aiheutuvaa laskennallista verosaatavaa ei ole kirjattu. Eläkevarausta on purettu tilikauden aikana maksettujen eläkkeiden määrällä Rake Oy Tilinpäätös

14 LIIKEVAIHDON JAKAUMA Konsernin liikevaihto maahantuonti kiinteistöliiketoiminta hotellitoiminta , , , , , ,62 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,94 RAHOITUSKULUT Konserni on suojannut korkosuojaussopimuksilla pitkäaikaisista lainasopimuksista johtuvaa korkoriskiä. Konsernin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausinstrumenttien arvostuskirjaus , ,00 Sopimusten kokonaismarkkina-arvot , ,00 SIJOITUKSET SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKsiltä Emoyhtiön sijoituksiin saman konsernin yrityksissä sisältyy sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) Emoyhtiön sijoituksiin saman konsernin yrityksissä sisältyy oman pääoman ehtoinen, OYL 12 luvun mukainen laina. Laina maksetaan takaisin sanotun lain mukaisin edellytyksin. Lainan vuotuinen korko on 6 prosenttia. Lainalle maksetaan korkoa mikäli ja siltä osin kuin lainansaajayhtiöllä on OYL:n 12 luvun mukaisesti käytettävissä varoja koronmaksuun päättyneeltä tilikaudelta korkoa ei makseta ja koronmaksu on tilikaudelta lopullisesti rauennut. Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä Muut saamiset , , , ,48 Konsernin ja emoyhtiön muihin saamisiin sisältyy OYL:n 12 luvun mukainen oman pääoman ehtoinen laina. Laina erääntyy kokonaan maksettavaksi Lainansaajalla on kuitenkin oikeus lyhentää lainaa ennenaikaisesti OYL:n 12 luvun edellytyksin. Lainan vuotuinen korko on 6 kuukauden euribor + 1%. Lainalle maksetaan korkoa mikäli ja siltä osin kuin lainansaajayhtiöllä on OYL:n 12 luvun mukaisesti käytettävissä varoja koronmaksuun päättyneeltä tilikaudelta korkoa ei makseta ja koronmaksu on tilikaudelta lopullisesti rauennut , ,82 Rake Oy Tilinpäätös

15 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Konserni TILIKAUDEN SUUNNITELMAPoistot Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto , , , , , ,58 YHTEENSÄ , ,85 Emoyhtiö TILIKAUDEN SUUNNITELMAPoistot Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 9 070, , , , , ,41 YHTEENSÄ , ,51 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Konserni LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastuskulut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , ,25 YHTEENSÄ , ,21 Emoyhtiö LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastuskulut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , ,33 YHTEENSÄ , ,39 SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,85 Lyhytaikaiset lainasaamiset , ,27 Rake Oy Tilinpäätös

16 KONSERNIN OSAKEOMISTUKSET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön Konsernin äänivaltaosuus-% omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Labnet Oy Rake Real Estate Oy Bulevardi 6 Oy Rake Trading Oy Rake Hotel Development Company Oy Lifestyle Hotels Finland Oy Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki , , KONSERNIYRITYKSET, JOITA EI OLE YHDISTELTY New England Land Holding Company, Inc tilikauden 2009 tulos oma pääoma USA , , HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT Konserni Emoyhtiö Palkat , , , ,22 Eläkekulut Maksetut eläkkeet Eläkevarauksen muutos Eläkekulut netto , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Muut henkilösivukulut , , , ,28 YHTEENSÄ , , , ,77 Luontoisedut , , , ,10 HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT YHTEENSÄ , , , ,87 Henkilöstö keskimäärin Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille on maksettu , , , ,53 Eläkekulut Konsernissa (= emoyhtiössä) on tilivuonna maksettu emoyhtiön eläkesäännön perusteella eläkkeitä ,86 euroa (39.049,00 euroa). Lisäksi luontoisetuina on maksettu eläkkeitä euroa (11.52 euroa). Eläkekulut on tilivuonna katettu aiemmin tehtyä eläkevarausta vastaan. Rake Oy Tilinpäätös

17 EMOYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , ,92 144, ,61 + lisäys - vähennys , , ,54 Hankintameno , ,54 393, , ,15 - kertyneet suunnitelmapoistot tilikauden poisto - kertyneet suunnitelmapoistot ,56 375, ,84 842, ,40 218, ,32 743, ,30 287, ,32 233, ,30 873, ,37 731, ,30 971,16 Menojäännös suunnitelmapoistojen 7 115, , , ,99 jälkeen , , , ,85 + Arvonkorotukset ,95 TASEARVO , ,14 175, ,60 427, ,85 852,99 KONSERNIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja ja aineettomat kalusto hyödykkeet Ennakkomaksut Hankintameno ,90 427, ,26 013, ,46 089, ,06 134, ,00 + lisäys - vähennys , ,46 108, , , ,69 963, , ,00 Hankintameno , ,72 121, ,46 851, ,20 635, ,00 - kertyneet suunnitelmapoistot tilikauden suunnitelmapoistot - kertyneet suunnitelmapoistot ,25 976, ,65 279, ,24 035, ,34 584, ,49 481, ,83 066, ,23 612, ,21 673, ,65 612,45 Menojäännös suunnitelmapoistojen jälkeen Arvonkorotukset , , , , , , , , , , , , ,00 Tasearvo , ,34 409, ,63 785, ,55 022, ,00 Rake Oy Tilinpäätös

18 VIERAS PÄÄOMA Konserni Emoyhtiö VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN Kuluttua Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta , ,02 PÄÄOMALAINAT Konsernin vieraaseen pääomaan sisältyy vertailuvuonna OYL:n 12 luvun mukainen oman pääoman ehtoinen pääomalaina, joka on maksettu loppuun tilikauden aikana VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja osakkeita Lainat rahoituslaitoksilta , ,46 Pantatut osakkeet Bulevardi 6 Oy Erottajan Pysäköintilaitos Oy , , Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Tontti ja rakennus, Bulevardi 2 4 Tontti ja rakennus, Bulevardi 6 Yrityskiinnitykset , , Tytäryhtiöiden velasta Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Tontti ja rakennus, Bulevardi Pantatut osakkeet Erottajan Pysäköintilaitos Oy Takaukset Rahalaitoslainojen vakuudeksi Muiden lainojen vakuudeksi Leasing-vastuiden vakuudeksi , , Muut omat vastuut Leasing-vastuut - alkanut tilikausi - seuraavat tilikaudet Leasing-vastuut yhteensä , , , , , , , , , , , ,87 Johdannaissopimukset Avointen sopimusten nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset, swap Lisähyötyswap Purettava swap , Korkosuojaussopimusten markkina-arvot: , ,00 Rake Oy Tilinpäätös

19 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konserni Emoyhtiö Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto , , , , , ,61 Sidottu oma pääoma , , , ,58 Käyttörahasto tilikauden alussa - osingonjako käyttörahastosta/osingon palautus , , ,47 Käyttörahasto tilikauden lopussa , ,26 Voittovarat tilikauden alussa - osingonjako +/- muu oikaisu, osinkovelan palautus Voittovarat tilikauden lopussa +/- tilikauden tulos , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Voittovarat , , , ,09 OMA PÄÄOMA , , , ,93 JAKOKELPOISET VARAT Käyttörahasto Voittovarat - Poistoerosta omaan pääomaan siirretty , , , , , , , ,09 JAKOKELPOISET VARAT , , , ,35 Rake Oy Tilinpäätös

20 RAKE OY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Helsinki, huhtikuun 21. päivänä, 2010 anneli Cederberg Maria Cederberg-Skvorc Kari Inkinen antti Mäkinen Kenneth Cederberg toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki, huhtikuun 21. päivänä, 2010 ulla Nykky, KHT ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Rake Oy Tilinpäätös

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot