POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006

2 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden koulutusohjelma Väisälänkatu Joensuu p. (013) Tekijä Paavo Pietikäinen Nimeke Hakelämmöntuotannon liiketoimintamallit Pohjois-Karjalan kunnissa Toimeksiantaja Northern WoodHeat -hanke Tiivistelmä Kuntien kaukolämmöntuotannon toimintaympäristö ja -mallit ovat muuttuneet viimeisen 15 vuoden aikana. Yksityistämisen myötä kunnat ovat järjestäneet lämmöntuotannon eri tavoin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Karjalan kuntien hakelämmöntuotannon liiketoimintamallit ja perustelut malleille. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, miksi kunnat ovat päätyneet erilaisiin liiketoimintamalleihin, sekä tuoda esille kuntien perustelut toimintamalleille. Aineisto kerättiin haastattelemalla kunnan lämmöntuotannon järjestelyihin vaikuttaneita henkilöitä, kuten kaupunginjohtajia ja teknisen toimen johtajia. Tutkimukseen osallistuivat Pohjois- Karjalan kunnista Eno, Nurmes, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Ilomantsi ja Outokumpu. Liiketoimintamallit tutkittiin kuvaamalla polttoainetoimitusten hoitoa, lämpölaitoksen ja -verkon omistusta sekä lämmöntuotantovastuun jakautumista. Lisäksi kuntien perusteluja vertailtiin aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä erilaista liiketoimintamallia. Kuntien antamat perustelut käytetyille malleille olivat samanlaisia kuin liiketoimintamalleja kuvaavassa teoriassa. Koska aihetta lähestyttiin kuntien kannalta, se antoi uutta näkökulmaa liiketoimintamallien pohtimiseen. Aiemmissa tutkimuksissa kunnalliset osakeyhtiöt ovat saaneet vain vähän huomiota. Tutkimus osoitti, että suurin osa kunnista haluaa pitää päätösvallan lämmöntuotannosta ja lämmön hinnasta itsellään, koska yksityistämisen riskiksi katsottiin lämmön hinnan nousu. Toiminnan ulkoistaneet kunnat taas perustelivat yksityisen yrityksen käyttöä myönteisillä aluetaloudellisilla vaikutuksilla sekä käytettävän yrityksen osaamisella. Kieli Suomi Asiasanat Liiketoimintamallit, puuenergia, kunnat, hake Sivuja 63

3 3 THESIS Autumn 2006 Degree Programme in Forestry Väisälänkatu 4 FIN Joensuu FINLAND Tel Author Paavo Pietikäinen Title Business models of heat production based on woodchips in North Karelia municipalities Commissioned by Northern WoodHeat project Abstract Over the past fifteen years, operational environment and operations models of district heating in Finnish municipalities have changed. With outsourcing municipalities have organised district heating in different ways. The purpose of this study was to find out the business models used by North Karelia municipalities and to produce new information on the reasons why different models were selected. Data for this study was collected by interviewing people that had impacted on arranging the municipal heating production such as municipal managers and technical managers. The municipalities of North Karelia that participated in the study were Eno, Nurmes, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Ilomantsi and Outokumpu. Business models were studied by describing fuel supply, ownership of heating plants and grid as well as the sharing of heat producing responsibilities. In addition, the reasonings of the municipalities were compared to the results of earlier studies. In this study four different business models were identified. In general, reasonings for using certain models were consistent with the previous theory on business models. Because the subject was approached from the municipalities` point of view, it gave new perspective to the discussion concerning business models. In earlier studies only minor attention has been paid to municipal companies. The study indicated that a majority of municipalities want to hold the power of decision in heat generation and pricing, because a rise in heating prices was considered to be a risk of outsourcing. The municipalities, which had already outsourced their heat generation justified the use of a private company by its expertise and positive impacts on local economy. Language Pages Finnish 63 Keywords Business models, wood energy, municipalities, woodchips

4 4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT...3 SISÄLTÖ JOHDANTO KUNTIEN LÄMMÖNTUOTANTO Lämmöntuotannon toimintaympäristö Lämmöntuotanto ja -jakelu Lämmönhinnan määräytyminen Julkiset hankinnat LÄMPÖLIIKETOIMINTAMALLIT JA LÄMPÖYRITYSMUODOT Lämpöliiketoimintamallin määrittely Asiakaslähtöinen investointi Yrittäjälähtöinen investointi Suuryritysmalli Franchising-malli ESCO-malli Kunnallinen liiketoiminta Yritysmuodot TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT MENETELMÄT JA AINEISTO Tutkimusmenetelmä Tutkittavat ja aineiston keruu Aineiston käsittely ja analyysi TULOKSET Nurmeksen lämmöntuotanto Outokummun lämmöntuotanto Ilomantsin lämmöntuotanto Rääkkylän lämmöntuotanto Pyhäselän lämmöntuotanto...36

5 5 6.6 Polvijärven lämmöntuotanto Enon lämmöntuotanto TULOSTEN TARKASTELU Ilomantsissa ja Rääkkylässä luotetaan suuryritykseen Lämpöyrittäjyyttä kunnan omistamassa laitoksessa Eno lämmöntuotannon ulkoistamisen edelläkävijänä Kunnan omistama osakeyhtiö lämmöntuottajana Yhteenveto POHDINTA Tulokset ja haastattelut Tulevaisuus Tutkimuksen arviointi Oma oppiminen...59 LÄHTEET...60

6 6 1 JOHDANTO Kunnat ja yritykset ovat ulkoistaneet lämmöntuotantoa ja lämmityspalveluja 1990-luvulta lähtien. Samalla lämmityspolttoaineiden käytössä on tapahtunut selkeä muutos: öljy on usein vaihdettu puuperäisiin polttoaineisiin. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 14.) Ulkoistusten eli lämmöntuotannon palvelujen yksityistämisen myötä lämpöyrittäjien määrä on noussut selvästi. Lämmöntuotannon toteutus on kuitenkin hoidettu kunnissa eri tavalla. Joissain kunnissa esimerkiksi lämpöverkko ja -laitos on pidetty kunnan omistuksessa ja vain raaka-ainetoimitukset on annettu ulkopuolisen vastuulle. Toisessa kunnassa taas koko lämmöntuotanto on ulkoistettu, myös raaka-ainetoimitukset, lämpöverkko ja lämpölaitos. Liiketoimintamalleista on esitetty luokitteluita lämpöyrittäjyyden selvityshankkeessa (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006), mutta kohtaavatko ne kuntien näkemysten kanssa? Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää teemahaastattelujen avulla Pohjois-Karjalan kuntien nykyisten energiaratkaisujen liiketoimintamallit ja perustelut malleille. Perusteluja vertailtiin kirjallisuudessa esitettyihin asiantuntijoiden mielipiteisiin ja tutkittiin, onko niillä yhtäläisyyksiä kuntien todellisien ratkaisujen kanssa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään syitä siihen, miksi kunnilla on käytössä erilaisia liiketoimintamalleja ja onko tiettyä liiketoimintamallia käyttävillä kunnilla samoja perusteluja. Syiden selvittämisestä on hyötyä kunnille, jotka pohtivat uuden tai jo käytössä olevan lämpölaitoksen liiketoimintamallia. Toimintamallien tarkastelussa keskitytään hakelämpölaitoksiin, jotka lämmittävät suureksi osaksi kuntien kiinteistöjä, kuten kouluja ja virastotaloja. Toimeksiantaja oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Nortern WoodHeat -projekti. Hankkeen pääkoordinaattori on skotlantilainen Highland Birchwoods, ja Suomessa koordinaattorina on Metsäntutkimuslaitos. Projektin tarkoituksena on soveltaa Suomeen, Skotlantiin ja Islantiin suomalaista kokemusta ja osaamista puuenergian korjuusta ja käytöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

7 7 tehtävänä on toimia projektissa koulutusalan asiantuntijana ja kouluttajana sekä tuottaa oppimateriaalia ja opinnäytetöitä. (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005.) Tämä tutkimus tuottaa tietoa hankkeen käyttöön. 2 KUNTIEN LÄMMÖNTUOTANTO 2.1 Lämmöntuotannon toimintaympäristö Kuntien lämmöntuotantoa ohjaavat mm. kuntien omat tavoitteet, julkinen hankintalaki sekä Suomen energiapoliittiset linjaukset, kuten Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma. Uusiutuvien energialähteiden lisäystavoite, 3 Mtoe, vuoteen 2010 mennessä on edistämisohjelmassa arvioitu toteutuvan seuraavasti: bioenergia 90 %, vesivoima 3 %, tuulivoima 3 %, aurinkoenergia alle 0,5 % ja lämpöpumppuratkaisut 3 %. Edistämisohjelmassa on määritetty ohjelman painopistealueiksi puun energiakäytön lisäys ja tuulivoima. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2003, ) Hallitus tukee politiikkaansa mm. energiarahoituksen avulla, ja kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää energiarahoitusta investointeihin ja niitä kartoittaviin selvityksiin. Investoinneilla pyritään ympäristömyönteiseen energiatalouteen. Tuilla pyritään edistämään mm. uuden teknologian käyttöönottoa, energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Rahoitusta myönnetään myös hallituksen energiapolitiikan tavoitteita tukevien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005.) Kaukolämpölaitosten polttoaineena suosittiin luvuilla öljyä sen edullisuuden ja vakaan hinnan takia. Öljyn hinnan kallistuminen ja hallituksen energiapoliittiset linjaukset ovat saaneet uusiutuvat energialähteet 2000-luvulla kuntia houkuttelevammiksi. Energian tuottajina ja hankkijoina kunnat ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan energiankäytön ja energialähteiden muutoksesta

8 8 Suomessa, esimerkiksi Nurmeksen kaupungin lähes täysin omistama Nurmeksen Lämpö Oy myy kaukolämpöä vuosittain noin 80 GWh. Kunnan keskeisin päämäärä on turvata asukkailleen hyvinvoinnin edellytykset (Oulasvirta 1996, 43). Kunnille kuuluvat tehtävät on säädetty kuntalaissa, eikä kuntien tehtäviin kuuluvaa julkisen vallan käyttöä voi ulkoistaa. Muut tehtävät, kuten ruoka, siivous, lämmöntuotanto ja kuljetus, voidaan kuitenkin ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta. (Valtiovarainministeriö 2005, 6.) Kuntien peruspalveluita ovat sivistystoimi, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, jotka tuotetaan pääosin oman organisaation ja henkilöstön voimin (Oulasvirta 1996, 43 45). Valtio on osaltaan ohjannut kuntia järjestämään toimintojaan kustannustehokkaammiksi. Yhtenä merkittävänä keinona käytettiin valtionapujärjestelmän muutosta 1990-luvun alkupuolella, jolloin menoperäisestä valtionapujärjestelmästä siirryttiin laskennalliseen valtionapujärjestelmään (Valtiovarainministeriö 2005, 5). Menoperusteisessa järjestelmässä lakisääteiset kustannukset korvattiin täysimääräisinä jälkikäteen sen jälkeen, kun toiminnasta saadut tulot ja mahdolliset avustukset oli ensin vähennetty menoista. Laskennallisessa järjestelmässä rahoitus määräytyy toiminnan tulosten mukaan. Laskennallinen korvausjärjestelmä mahdollistaa myös tulosohjaamisen toteuttamisen. (HE 146/1996.) Uuden järjestelmän tavoitteena oli lisätä kuntien kustannustietoutta ja ohjata toimintaa taloudellisemmaksi ja tuloksellisemmaksi. Tätä muutosta edesauttoi 1990-luvun lama, jonka aikana kunnat yhtiöittivät toimintojaan ja ostivat aikaisempaa enemmän palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. (Valtiovarainministeriö 2005, 5-6) Ulkoistukset ovat avanneet uusia mahdollisuuksia lämpöyrittäjille. Lämpöyrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjyyteen perustuvaa lämmöntuotantotoimintaa (Puhakka 2005, 22). Lämpöyrittäjä voi hoitaa aluelämpölaitosta tai paikallisen kiinteistön, kuten koulun tai sairaalan, lämmöntuotantoa, johon voi liittyä myös polttoainehuolto ja energiapuun hankinta. Yrittäjä saa yleensä korvauksen tuotetun lämmön perusteella. (Rämö 2001, 2). Lämpöyrittäjyys voi olla pää- tai sivutoi-

9 9 mista. Päätoimisessa lämpöyrittäjyydessä lämpölaitoksen pitäisi olla suuri tai yrittäjällä pitäisi olla hoidettavanaan useita pienempiä kohteita, jotta toiminnasta saataisiin riittävästi tuloja. Sivutoiminen lämpöyrittäjyys sopii esimerkiksi maatilojen lisäansioiksi, jolloin lämmityskohteeksi riittää esimerkiksi yksittäinen koulu. Vuoden 2005 lopussa lämpöyrittäjien ylläpitämiä kohteita oli Suomessa noin 300, joista vastasi noin 150 yritystä. Yrittäjien hoitamien lämpölaitosten keskimääräinen kattilateho oli 500 kw, ja tuotettu lämpömäärä oli yhteensä noin 150 MWh. Suurin yksittäinen lämpöyrittäjien hoitama lämpölaitos oli teholtaan 2,5 MW, mutta usein lämpöyrittäjyystoiminta tapahtuu alle yhden megawatin laitoksissa. (Alanen 2006; Ojaniemi 2003a, 112.) Kohteita, kpl Kokonaisteho, MW Kuva 1. Lämpöyrittäjyyskohteiden määrän ja kokonaistehon kehitys vuosina (Alanen 2006.) Kunta voi ulkoistaa koko lämmöntuotannon tai vain osan siitä. Kokonaan ulkoistettu lämmöntuotanto tarkoittaa lämpölaitoksen ja mahdollisesti lämpöverkon myymistä yritykselle tai yrittäjälle, jolloin kunta ostaa tuotetun lämmön. Osittain ulkoistetussa tuotannossa kunta voi esimerkiksi pitää tuotantolaitteet itsellään, mutta antaa lämmöntuotannon ja polttoainehuollon ulkopuoliselle.

10 10 Yritysten ja kuntien väliset lämpösopimukset ovat oleellinen osa ulkoistamisen onnistumista. Ne kattavat kirjallisesti lämmöntuottajan ja -ostajan välillä sovitut keskeisimmät asiat, kuten sopijaosapuolet, energiantuotantolaitoksen omistussuhteet, energiantoimitusehdot, mittaukset, laskutukset sekä lämmön hinnan ja sen tarkistusperusteet. Nykyään käytössä olevan lämpösopimuskäytännön mukaan lämpöyrittäjän tuottaman energian hinta sidotaan kilpailevien energialähteiden, yleensä kevyt- ja raskaspolttoöljyn sekä turpeen, keskimääräisiin hintoihin. Ne muodostavat indeksin, josta lasketaan hakelämmön hinta. Vahinkojen ja korjausten varalle on tärkeää sopia huolto- ja korjauskustannusten maksajista. Lämpösopimuksessa mainitaan lisäksi mm. paikkakuntakohtaiset ja laitoskohtaiset asiat, kuten sähkön käyttö. (Alanen & Soini 2001, ) 2.2 Lämmöntuotanto ja -jakelu Suomessa kiinteistöjen yleisin lämmitysmuoto on kaukolämmitys. Kaukolämpöä tuotetaan yli 250 paikkakunnalla, ja suurin osa suomalaisista asuu kaukolämpöä hyödyntävissä taloissa. Kuntien kaukolämpöverkkoon siirrettävä lämpöenergia tuotetaan keskitetysti suurilla lämpölaitoksilla. (Ojaniemi 2003b, 102.) Kaukolämpöverkko muodostaa, pääosin sen luomisen kalleuden takia, niin sanotun teknisen monopolin, jolla tarkoitetaan kuntien kannalta tärkeitä, infrastruktuuriin kuuluvia peruspalveluita kuten vesi- ja viemäriverkkoa sekä teitä. (Jääskeläinen 1994, 49.) Suomen kuntaliitto (2002, 5 6) on määritellyt lämpölaitokset käyttökohteiden ja tehon mukaan seuraavasti: Kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtainen lämmöntuotanto, jonka yhteinen teho on noin kw. Lämmityskohteita ovat mm. omakotitalot, rivitalot ja pienehköt liikerakennukset, joissa tarvittava lämpöenergia voidaan tuottaa paikallisesti.

11 11 Kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtainen lämmöntuotanto, jonka yhteinen teho on noin kw. Lämmityskohteita ovat mm. koulut, vanhainkodit ja toistensa välittömässä läheisyydessä olevat virasto- tai muut sellaiset rakennukset, joissa tarvittava lämpöenergia tuotetaan paikallisesti. Paikallinen aluelämmitysjärjestelmä, jonka yhteinen teho on noin kw. Lämmityskohteita ovat mm. pienehkön kunnan keskustaajamat sekä erilliset muutaman kymmenen kiinteistön asuntoalueet, joiden tarvitsema lämpöenergia tuotetaan keskitetysti. Keskitetty kaukolämmitys, jonka yhteinen teho on useita tuhansia kilowatteja. Keskitetysti tuotetun kaukolämmityksen kohteita ovat mm. kaupunkien taajama-alueet. Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa kunnan kiinteistöjä lämmittäviin paikallisiin aluelämpölaitoksiin ja keskitettyihin kaukolämpölaitoksiin, joiden tehot ovat n MW. Pohjois-Karjalan kuntien lämpölaitokset ovat siis kooltaan pääosin suuria. Lämpölaitos voi käyttää polttoaineenaan esimerkiksi öljyä, haketta tai turvetta. Hakelämpölaitos on puuperäisistä polttoaineista lämpöenergiaa tuottava laitos, joka käyttää useimmiten polttoaineenaan metsähaketta, eli kanto-, hakkuu- tai runkohaketta. Lämpölaitoksen polttoaineena voidaan käyttää myös kuorta, sahanpurua ja kutterinlastua, joka on puutavaran höyläyksessä syntyvää puutähdettä. (Alakangas 2000, 69; Vesisenaho 2003, ) Lämpölaitosten polttoaineena käytetyn metsähakkeen tuotantojärjestelmä on toimenpideketju, jonka aikana lämpölaitosten polttoaine työstetään ja toimitetaan sopimuksen mukaisesti käyttöpaikalle. Pienpuuhake tuotetaan koneellisesti tai metsurityönä nuorista kasvatusmetsistä, joissa ainespuukertymä on vähäinen. Hakkuutähdehaketta puolestaan korjataan kuusivaltaisilta päätehakkuuleimikoilta. Varastointi ja haketus voidaan suorittaa palstalla, käyttöpaikalla tai

12 12 välivarastossa eli tien varressa. Kaukokuljetuksella siirretään joko valmis hake tai hakkeen raaka-aine käyttöpaikalle eli lämpölaitoksiin. (Hakkila 2003, ) Hake kuljetetaan hakelämpölaitoksessa olevaan siiloon, jossa säilytetään muutaman päivän polttoainevarastoa ja josta hake siirretään kuljetinta pitkin kattilaan, jossa se poltetaan. Polttotapoja ovat arinapoltto, kaasutuspoltto ja leijupoltto; alle 5 MW:n kokoluokkaa olevissa laitoksissa käytetään yleensä arinapolttoa ja suuremmissa leijupolttoa. Hakkeen polton hyötysuhde riippuu mm. hakkeen kosteudesta, palakoosta ja tiheydestä. (Alanen 2001, ) Polton yhteydessä lämmitetty vesi johdetaan kaukolämpöverkkoon, joka käsittää runkoputkiston, haarat ja talojohdot. Lämpömäärän mittaus tehdään vesivirran mittauksella ja jäähdytyksellä, eli tulevan ja lähtevän kaukolämpöveden lämpötilaerolla. Kuluttajaa laskutetaan lämpömäärän mukaan. (Ojaniemi 2003b, 104.) Kaukolämpöä kulutetaan kiinteistöissä, joiden lämmönsaanti on turvattava kaikissa olosuhteissa. Talvikuukausien huippujen tueksi ja kesäkuukausien vähäisten lämpökuormien ajaksi tarvitaan lisälämmönlähde, varakattila, jonka polttoaine on yleensä kevyt- tai raskaspolttoöljy. Kattila täytyy kuitenkin mitoittaa niin, että sillä voidaan tuottaa kokonaan kaukolämpöverkon tarvitsema lämpömäärä, peruskattilan tai kattiloiden vahinkojen varalle. Varakattilan polttoaine voi olla kallistakin, koska kattilalla tuotetaan alle 10 % vuosittaisesta lämpömäärästä. Investoinnin sen sijaan pitää olla mahdollisimman edullinen, koska siitä aiheutuu lisäkustannuksia peruslämmöntuotannon lisäksi. (Nuutila 2003, 106.) 2.3 Lämmönhinnan määräytyminen Lämmönhintaan vaikuttavat lämpökeskuksen omistussuhteet, koko ja tekniikka sekä valvontatyön määrä ja haketuksen investoinnit. Lämmönhinnan voidaan ajatella koostuvan omatuotantokustannuksista ja katteesta. Lämpöenergian omatuotantokustannukset tulevat investointien pääomakustannuksista, polttoai-

13 13 neen hankintakustannuksista, huolto- ja korjauskustannuksista sekä tarvittavasta työvoimasta. Paikalliset olosuhteet sekä ostopalvelujen ja oman työn määrä vaikuttavat edellä mainittuihin lämmöntuotannon kustannuseriin. Kustannukseen vaikuttavat myös liiketoiminnan mahdollisesta voitollisuudesta koituneet verot sekä mahdollisesti omistajalle sijoitetusta pääomasta maksettavasta korvauksesta. Huomattava osa kustannuksista syntyy lämpölaitoksen investoinneista, mutta lämmönmyynnistä saatavat tulot jakautuvat usealle vuodelle. Pitkä takaisinmaksuaika on riski kunnalle tai yritykselle, investoijalle, jonka tosin on mahdollista käyttää investointitukia, joilla takaisinmaksuaika lyhenee 5 7 vuoteen. (Nuutila 2003, ) Asiakkaan maksama kaukolämpötariffi, jolla tarkoitetaan vahvistetun hinnaston osoittamaan lämmönhintaa, voidaan jakaa kolmeen osaan: energiamaksuun, perusmaksuun ja liittymismaksuun. Energiamaksu on tyypillisesti kaikille sama ( /MWh), ja se määritellään polttoaineen hinnan ja muuttuvien kustannusten perusteella. Lämpökeskuksen kiinteitä pääomakuluja kattava kuukausittainen perusmaksu määräytyy tilattavan tehon perusteella. Liittymismaksu on lämmöntuottajalle ikään kuin koroton laina, joka palautetaan, mikäli asiakas päättää erota kaukolämpöpalvelusta. Kaukolämpötariffien täytyy olla julkisia, ja niiden tulee kaukolämpölaitoksen monopoliaseman takia vastata kustannuksia ja aiheutumisperiaatetta. (Nuutila 2003, 107.) 2.4 Julkiset hankinnat Hankintoja tehdessään kunnat joutuvat toimimaan julkisen hankintalain puitteissa. Julkisen hankintalain tarkoituksena on kilpailun aikaansaaminen ja tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen kohtelu. (Laki julkisista hankinnoista 1992.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankinta on kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen ja laadultaan käyttötarkoitusta vastaava (Kärkkäinen 1996, 18 21). Lain mukaan hankinta on tavaroiden ja palvelujen ostamista tai vuokraamista sekä niihin rinnastettavaa toimintaa, johon luetaan myös ura-

14 14 kalla teettäminen. Julkisessa hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet, eli hankinnasta on joko ilmoitettava tai tarjouksia on pyydettävä riittävä määrä suhteessa hankinnan kokoon ja laatuun. (Laki julkisista hankinnoista 1992.) Suurin osa kunnista käyttää ensisijaisesti avointa hankintamenettelyä, jossa kaikilla halukkailla on oikeus tehdä tarjous (Kärkkäinen 1996, 26). Julkisen hankintaprosessin vaiheet ovat Kärkkäisen (1996, 67) mukaan pääpiirteittäin seuraavanlaiset: 1. Tarveselvitys 2. Hankintasuunnitelman laadinta 3. Hankintamenettelyn valinta 4. Hankintailmoituksen julkaiseminen 5. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksen tekeminen 7. Hankintasopimuksen teko 8. Jälki-ilmoituksen tekeminen 9. Toimituksen valvonta, vastaanotto ja laskun maksaminen Avoimessa hankintamenettelyssä hankintailmoitus sisältää tarjouspyynnön, jonka perusteella tarjous voidaan tehdä. Toimittajaksi tarjoutuva yritys voidaan jättää tarjousmenettelyn ulkopuolelle, mikäli se ei täytä tarjoajille asetettuja vaatimuksia. Tällaiset vaatimukset voivat olla esimerkiksi taloudellista asemaa koskevia. Edullisin tarjous hyväksytään joko pelkän hinnan tai kokonaistaloudellisuuden perusteella. Kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat mm. tekninen suorituskyky ja tuki sekä esteettiset ominaisuudet. (Kärkkäinen ; )

15 15 3 LÄMPÖLIIKETOIMINTAMALLIT JA LÄMPÖYRITYSMUODOT 3.1 Lämpöliiketoimintamallin määrittely Lämpöliiketoimintamallilla tarkoitetaan vastuu- ja omistussuhteiden jakaantumista lämmöntuotantoon osallistuvien tahojen kesken sekä eri toimijoiden tehtävien jakautumista. Lämpöliiketoimintamalli eroaa normaalista liiketoimintamallista omistussuhteiden jakautumisen takia, koska asiakas on lämpöliiketoiminnassa usein mukana investoinnissa. (Suhonen 2005.) Suomessa on käytössä kolme lämpöyrittäjyyden liiketoimintamallia, joita ovat asiakaslähtöinen investointi, yrittäjälähtöinen investointi sekä suuryritys-malli. Teoriakirjallisuudessa on esitelty myös ESCO-malli ja franchising-malli, jotka voisivat olla käyttökelpoisia tulevaisuudessa toiminnan kehittyessä. (Okkonen, Puhakka & Suhonen 2005; Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 14; Kokkonen 2005, ) Edellä mainitut mallit on kuvattu lämpöyrittäjien näkökulmasta, joten kuntaomisteinen lämmöntuotanto on saanut lämpöliiketoimintamallien tutkimuksessa vain vähän huomiota. Lisäksi toimintamallit ovat yleistyksiä, joten niissä saattaa olla keskenään samoja piirteitä esimerkiksi polttoainetoimitusten kuvauksissa. 3.2 Asiakaslähtöinen investointi Asiakaslähtöinen investointi on lämpöliiketoimintamalli, jossa asiakas omistaa lämmöntuotantolaitteet ja yrittäjä tuottaa lämmön. Se on suosittu, sillä siinä yrittäjän taloudellinen riski on vähäinen. Suomessa useimmat lämpölaitokset toimivat kyseisellä periaatteella. Asiakaslähtöisessä investoinnissa asiakkaita ovat yleensä yritykset, kunnat, seurakunnat tai vastaavat, ja yrittäjinä toimivat osuuskunnat, yrittäjärenkaat, yksittäiset yrittäjät sekä osakeyhtiöt. (Okkonen ym. 2005; Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 14.)

16 16 Lämpölaitoksen koko eli tuotettava lämpömäärä vaikuttaa asiakaslähtöisen investointi -mallin yksityiskohtiin. Pienissä laitoksissa yrittäjän toiminta voi olla sivutoimista, joten lämpöä voidaan tuottaa esimerkiksi maatalousyrittämisen ohessa. Yritysmuotona yksittäisellä pienyrittäjällä on useimmiten toiminimi, jonka ohella toinen tapa järjestää lämmöntuotanto on yritysrengas. Siinä useat yrittäjät jakavat lämmöntuotannon vastuun omien vahvuuksiensa mukaan esimerkiksi laitehuoltoon, polttoaineen kuljetukseen, haketukseen ja korjuuseen. Suuremmissa kokoluokissa yritysmuoto on tyypillisesti osuuskunta tai osakeyhtiö. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, ) Lämpöyrittäjyyden selvityshankkeessa (2006, 15) asiakaslähtöinen investointi -mallin hyvänä puolena mainitaan asiakkaan päätösvallan pysyminen lämmöntuotantoon liittyvissä asioissa, koska investoinnit tehnyt asiakas omistaa lämmöntuotantovälineet. Kunnan toimiessa asiakkaana kyseisen liiketoimintamallin käyttöön on hinnan lisäksi usein syynä myös paikallisen työllisyyden ja yritystoiminnan edistäminen. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 15.) Yrittäjän kannalta asiakaslähtöisen investoinnin suurin etu on olematon investointiriski ja joissain tapauksissa mahdollisuus toimia osa-aikaisesti (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 15; Okkonen ym. 2005). Asiakkaan tekemä investointi madaltaa yrittäjän kynnystä lähteä mukaan lämpöyrittäjyyteen. Pienen kokoluokan kohteet soveltuvat hyvin osa-aikaiseen toimintaan, koska ne eivät vaadi niin paljon aikaa kunnossapitotoimiin ja polttoaineen hankintaan kuin isommat laitokset. Mikäli liiketoimintaa halutaan jatkossa laajentaa suuremmaksi, liiketoimintamalli ei välttämättä ole paras vaihtoehto, koska yrittäjän saama tuotto jää alhaiseksi toiminnan laajuuteen nähden. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 15).

17 Yrittäjälähtöinen investointi Yrittäjälähtöisessä investoinnissa yrittäjä investoi lämmöntuotantolaitteisiin sekä vastaa laitteista ja lämmöntuotannosta kokonaisvaltaisesti (Okkonen ym. 2005). Investointi voidaan tehdä joko kaikkiin lämpölaitoksiin ja lämpöverkostoon tai niin, että asiakas investoi verkostoon ja yrittäjä lämpölaitokseen. Tämä on yleisin kyseisen mallin toimintatapa. Toisin kuin edellisessä mallissa, yrittäjä joutuu kantamaan taloudellisen riskin joko kokonaan tai osittain. Taloudellisen riskin ja omistussuhteen jakautuminen johtaa myös vastuusuhteiden monimutkaistumiseen, mutta oikeanlaisella ja kattavalla sopimuksella voidaan vastuusuhteiden epäselvyyksiä karsia. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 15.) Asiakkaan, esimerkiksi kunnan, kannalta yrittäjän mukaan tuleminen investointeihin vapauttaa resursseja muihin toimintoihin, kuten esimerkiksi muihin kuntalaisten palveluihin. Toisaalta täysin ulkoistettu lämmöntuotanto, jossa lämpöyrittäjä omistaa myös verkon, johtaa monien kuntien pelkäämään yksityisen yrityksen monopoliasemaan. Yrittäjälle yrittäjälähtöinen investointi -malli antaa mahdollisuuden päätoimiseen lämpöliiketoimintaan ja sitä kautta suurempaan taloudelliseen hyötyyn. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 16.) 3.4 Suuryritysmalli Lämpöyrittäjyyden selvityshankkeessa (2006) esitellään kolmas lämpöliiketoimintamalli, joka on käytössä Suomessa. Tässä suuryritysmalliksi kutsutussa mallissa yritys vastaa lämmöntuotannosta ja tekee investoinnit lämmöntuotantolaitteisiin tai vuokraa asiakkaan omistamat laitteet. (Lämpöpalvelut 2006.) Suuryritys käyttää tyypillisesti lämmöntuotantojärjestelyissä alihankintaa, ja esimerkiksi haketus ja polttoaineenkuljetus voidaan hoitaa alihankintana. Suuryritysten hoitamat lämpölaitokset ovat useimmiten suuria. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 16.)

18 18 Suuryritysten vahvuutena on keskittyminen pelkästään lämmön- ja polttoaineentuotantoon. Tämän seurauksena yrityksellä on ammattitaitoa, kokemusta ja edulliset hinnat, ja se pystyy myös kantamaan suurempia taloudellisia taakkoja, joten myös toimintavarmuus on suuryritysmallin etu. Asiakkaan kannalta nämä seikat puoltavat suuryrityksen käyttöä lämmöntuotannossa. Lisäksi suuryritykset käyttävät yleensä alihankintaa, jolloin työtä jää myös paikallisille pienyrityksille. Toisaalta yritystä ei voi velvoittaa käyttämään paikallisia yrityksiä, ja polttoaine voidaan tuoda sieltä, mistä se saadaan halvimmalla. Tämä tarkoittaa joissain tapauksissa ulkomaista energiapuuta. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, ) Suomen bioenergiamarkkinat ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi paikallisia, minkä vuoksi suuria lämmöntuotantoyrityksiä on Suomessa vain muutama (Rautanen 2004, 3 4). 3.5 Franchising-malli Suomen Franchising-Yhdistyksen mukaan franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchising-antajan ja franchising-ottajan väliseen sopimukseen pohjautuvaa pitkäaikaista yhteistyötä. Yhteistyö perustuu franchising-antajan kehittämään konseptiin, jota franchising-ottaja toteuttaa. Franchising-ottajista muodostuu tavallisesti ketju, jossa kaikki ketjun jäsenet toimivat saman konseptin mukaan. Ketjun jäsenet toimivat myös yhteisen brändin alla ja yhdenmukaisella julkiasulla. Yrittäjä maksaa konseptin käyttöoikeudesta, ketjun jäsenyydestä, eduista ja palveluista kertamaksuna tai jatkuvana maksuna. (Suomen Franchising-Yhdistys 2006.) Lämpöliiketoiminnassa franchising-mallia voisi käyttää samalla tavalla kuin muussakin liiketoiminnassa. Franchising-antaja tukisi yrittäjää laitoshankkeen suunnittelussa, rahoituksessa, sopimusasioissa, koulutuksessa sekä laitoksen ylläpidossa, polttoaineen hankinnassa ja muissa käytännön asioissa. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 17.)

19 19 Yrittäjän kannalta franchising-malli on turvallisempi kuin oman yrityksen perustaminen: yrittäjä saa apua ja konsultointia toimintansa tueksi hyväksi havaitun konseptin mukaan. Toisaalta maksettava korvaus pienentää taloudellista hyötyä ja konseptin ehdot voivat monimutkaistaa yrittäjän toimintaa. Kuntien näkökulmasta toiminta vireyttää aluetaloutta, sillä yrittäjä on useimmiten paikallinen. Franchising-mallissa investoinnit tekee yrittäjä, joten niistä ei tule taloudellista rasitetta kunnalle, tosin päätösvalta lämmöntuotannosta siirtyy yrittäjälle. Suomessa ei ole tällä hetkellä franchisingiin perustuvaa lämpöliiketoimintaa. Taloudellinen riski olisi suuri, ja nettotulot saataisiin vasta vuosien päästä toiminnan aloittamisesta. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, ) Ehkäpä suurin syy mallin puuttumiseen Suomesta on tarpeeksi suurten toimijoiden puute, koska lämpöyrittäjyysala on vielä kehitysasteella. Myös suuri alkupääoman tarve vähentää kiinnostusta liiketoimintamallia kohtaan. Itävallassa konseptia on jo kokeiltu polttoaineen myyntiin ja lämpöyrittäjyyteen (Kokkonen 2005, 11.) 3.6 ESCO-malli ESCO-yritys (Energy Service Company) tuottaa asiakkailleen energiatehokkuusprojekteja ja uusiutuvan energian projekteja usein avaimet käteen -periaatteella. Yritys tekee investoinnin, joka takaa asiakkaalle lisääntyvän tehokkuuden ja energiansäästöt, joiden perusteella yritys saa maksun projektista. (Bertoldi, Berrutto, De Renzio, Adnot & Vine 2003, 2.) Asiakas ja ESCO-yritys tekevät sopimuksen, jonka aikana asiakas, yleensä suuri kuluttaja kuten kunta, maksaa energiasta samaa hintaa kuin aiemminkin. Sopimuksesta käy ilmi muun muassa investoinnin takaisinmaksuaika, joka määräytyy alentuneen energianhinnan perusteella. Investoinnilla saavutetulla energianhinnansäästöllä maksetaan yritykselle sopimuksen mukaan. Kun investointi on maksettu, asiakas saa lämmöntuotantolaitteet itselleen. Mallia on kokeiltu Skotlannissa ja Suomessa, mutta se ei ole käytössä laajalti. (Kokkonen 2005, 14.)

20 20 ESCO-toimintamallissa asiakkaan ei tarvitse sijoittaa investointeihin, ja myös energianhinnan vakaus voidaan lukea mallin etuihin. Vaikka lämmönhinta on asiakkaalle sama sopimuksen voimassaoloajan, vaikuttaa todellisen maksun suuruuteen myös takaisinmaksuajan pituus. Sopimusajan vakaa hinta auttaa molempia osapuolia laskemaan edut ja vähentää yrityksen taloudellista riskiä. Kuten franchising-mallin, myös ESCO:nkin haasteita ovat suuri pääomantarve ja takaisinmaksuajan pituus. Mikäli yritys tekee useampia samanaikaisia investointeja, vaatii se runsaasti taloudellisia resursseja. (Lämpöyrittäjyyden selvityshanke 2006, 17.) 3.7 Kunnallinen liiketoiminta Edellä käsiteltyihin liiketoimintamalleihin sisältyy aina yrittäjän ja kunnan vastuun jakaminen lämmöntuotannon järjestämisessä. Kunnat voivat kuitenkin hoitaa lämpöliiketoiminnan myös oman organisaationsa avulla, mikä on ollut perinteinen malli (Ojaniemi 2003a, 112). Liiketoimintaan hyvin soveltuvia organisointitapoja on kaksi: liikelaitos- tai osakeyhtiömuoto (Jurvan kunnanhallitus 2005). Tässä tutkimuksessa kunnan omistaman osakeyhtiön hoitamasta lämmöntuotannosta käytetään nimitystä kunnallinen lämpöyhtiö -malli. Liikelaitosmuotoista organisointitapaa ei tutkittavissa kunnissa käytetty. Kunnan liikelaitos on yksi liiketoiminnan organisointimuoto, joka sopii hyvin myös lämpöliiketoimintaan. Se on osa kunnan hallintoa ja taloutta, mutta sillä on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema. Liikelaitos toimii kunnan talouteen sisältyvänä omana laskentayksikkönään, ja lainat investointeihin voidaan hoitaa kunnan sisäisesti niin, että laitos maksaa korkoa kunnalle. (Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot 2005; Jurvan kunnanhallitus 2005.) Kuntalain (365/1995) 13 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista sekä taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoksen toiminta voidaan järjestää pitkälti yhtiömuodon tapaan (Jurvan kunnanhallitus 2005), ja sen suurin etu osakeyhtiömuotoon verrattuna on tuloverovelvollisuuden puuttuminen. Liikelaitokset

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA?

Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Jarmo J. Hukka Tapio S. Katko YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot