Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF I ja REF II luokan kierrätyspolttoaineen kokeilua yhtiön leijukerroskattilassa, Lieksa

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF I ja REF II luokan kierrätyspolttoaineen kokeilua yhtiön leijukerroskattilassa, Lieksa"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 112/09/2 Dnro ISY-2009-Y-173 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Pankaboard Oy Ruukintie Pankakoski ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF I ja REF II luokan kierrätyspolttoaineen kokeilua yhtiön leijukerroskattilassa, Lieksa ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Pankaboard Oy on tehnyt asiakohdassa mainitun koetoimintailmoituksen Itä- Suomen ympäristölupavirastoon. Ilmoitusta on täydennetty ja Ilmoitus koskee ympäristönsuojelulain 30 :n 2 momentissa tarkoitettua koeluonteista toimintaa. Ympäristölupavirasto käsittelee ilmoituksen ympäristönsuojelulain 61 :ään ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 1) kohtaan perustuvan toimivallan perusteella. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET Pankakosken kartonkitehtaan ympäristölupa ja veden johtaminen Lieksanjoesta, päätös nro 62/05/02, Itä-Suomen ympäristölupavirasto Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös nro 84/08/2 ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee puuperäisen rakennuspurkujätteen, REF I ja REF II luokan kierrätyspolttoaineen ja kreosoottikyllästetystä puusta

2 murskatun hakkeen polttamisen kokeilua yhtiön KPA-kattilassa. 2 Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös nro 37/09/2 ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee REF I ja REF II luokan kierrätyspolttoaineen, kreosiittikyllästetystä puusta murskatun hakkeen ja puuperäisen rakennuspurkujätteen polttamisen kokeilua yhtiön leijukerroskattilassa. AIEMMAT KOKEILUT Ensimmäisen koetoimintavaiheen tulokset Pankaboard Oy kokeili välisenä aikana yhtiön kattilalaitoksen soveltuvuutta rinnakkaispolttoon. Polttoaineina puuperäisten polttoaineiden (kuori, hake, puru, jätevesiliete) lisäksi oli kaupan ja teollisuuden pakkausjäte (REF I/II), kreosoottikyllästetty puu ja pieni määrä rakennuspurkujätettä. Kaupan ja teollisuuden pakkausjätteestä valmistetusta kierrätyspolttoaineesta suurin osa (noin 80 %) oli Pankaboard Oy:n kartonkitehtaalla syntyvää pakkausjätettä ja loput muualta toimitettua REF I/II-luokkien kierrätyspolttoainetta. Pankaboard Oy:n pakkausjätteestä noin 95 % oli kartonkihylystä erotettua kuitupitoista muovijätettä (PE- ja PET-muovia, kuitua) ja noin 5 % kartonkihylkyä. Jätteenpolttoasetuksen mukaisten polttoaineiden yhteenlaskettu massaosuus oli kokonaispolttoainemäärästä p-% saapumistilassa. Koetoimintajakson aikana kierrätyspolttoaineiden poltto onnistui hyvin, eikä niiden poltto kreosoottikyllästettyä puuta lukuun ottamatta aiheuttanut ongelmia polttoaineiden käsittelyssä tai kattilan toiminnassa. Koepolton perusteella kierrätyspolttoaineiden polton aikana saavutetaan jätteenpolttoasetuksen mukainen 850 C:een lämpötila tulipesässä. Kreosoottikyllästetyn puun osalta todettiin, että kyllästetty puu soveltuisi hyvin polttoaineeksi, mikäli mm. metalliset epäpuhtaudet saataisiin poistettua ennen polttoa. Päästömittauksissa saatujen tulosten perusteella kierrätyspolttoaineen poltolla ei ole vaikutusta savukaasujen kiintoaine- ja NO x -pitoisuuksiin. Rikkidioksidin, suolahapon, vetyfluoridin, dioksiinien ja furaanien sekä metallien pitoisuuksissa ei ollut havaittu merkittävää kasvua jätteenpolton aikana. Ongelmana ovat korkeat häkä- ja TOC-

3 3 pitoisuudet. Tulos osoittaa palamisen hallinnassa olleen ongelmia ja polttoaineen palamisen olleen epätäydellistä. Polttoaineen palamiseen voidaan vaikuttaa mm. polttoaineen paremmalla esikäsittelyllä (murskaus). Koepolttojakso kokonaisuutena oli liian lyhyt eri kierrätyspolttoaineiden soveltuvuuden selvittämiseksi. Toisen koetoimintavaiheet tulokset Toinen koetoimintajakso suoritettiin välisenä aikana neljässä viiden vuorokauden pituisessa jaksossa. Koepolttoaineena käytettiin REF I/II-luokan polttoainetta, jota vastaanotettiin kolmelta toimittajalta. Kreosoottikyllästetty puujäte ei ollut polttokokeissa mukana, sillä edellisen koetoiminnan perusteella se ei epäpuhtauksien vuoksi sovellu tarpeeksi hyvin poltettavaksi Pankaboard Oy:n kattilassa ja parempilaatuisen kreosoottikyllästetyn puujätteen saatavuus on huono. Koejaksot toteutettiin eri tehotasoilla ja REF-polttoaineen eri sekoitussuhteilla muihin polttoaineisiin, jotta koetoiminta kokonaisuutena tuotti mahdollisimman paljon tietoa REF-polttoaineen soveltuvuudesta kattilaan ja rinnakkaispolttoon. Jätepolttoaineen osuus vaihteli %:n välillä kokonaispolttoainemäärästä. Toisen koetoimintajakson aikana saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että REFpolttoaine ei aiheuta erityisiä ongelmia polttoaineen syötössä kattilaan tai palamisen hallinnassa verrattuna normaalisti käytössä oleviin polttoaineisiin. Tietyissä olosuhteissa REF-polttoaine jopa tehosti palamista ja nosti tulipesän lämpötilaa. Koejaksojen aikana tapahtuneet muutamat, hetkelliset häkäpitoisuuden nousut johtuivat huonosti sekoittuneesta tai liian märästä polttoaineesta, jolloin häkäpitoisuus saatiin parhaiten ja nopeimmin laskemaan tekemällä muutoksia polttoaineiden syötössä tai vähentämällä märän polttoaineen (yleensä kuori) osuutta. Palotilan lämpötila pysyi jokaisen koejakson aikana halutussa, yli 850 C:een lämpötilassa. Koetoiminnan aikana havaittu merkittävin ongelma oli REF-polttoaineen laadun varmistaminen ja epäpuhtauksien poistaminen polttojakeista. REF:in sisältämät epäpuhtaudet aiheuttivat ongelmia kattilan toiminnassa ja mm. hiekkapedin käyttöajan lyheneminen ja takavedon likaantuminen lisäsivät huomattavasti kattilan huoltotarvetta

4 4 etenkin neljännessä koejaksossa. Lyhyiden koejaksojen aikana ongelmana oli myös REF-polttoaineen saatavuus ja polttoainetoimittajien haluttomuus sitoutua yksittäisiin kuormiin. Tästä johtuen koepolttojakso keskeytettiin (toteutettiin vain neljä jaksoa viidestä) ja ryhdyttiin etsimään uutta yhteistyökumppania, joka voisi varmistaa polttoaineiden saatavuuden ja laadun myös koetoiminnan jälkeen. Lisäselvitystarpeet REF-polttoaineen soveltuvuuden varmistaminen vaatii aiempia pidempiaikaisen yhtäjaksoisen koetoimintajakson, jolloin voidaan selvittää kuinka polttoaineen hyvä laatu saadaan varmistettua ja kuinka jätepolttoaineen poltto vaikuttaa kattilan kuntoon pidemmällä aikavälillä. Jo toteutettujen koejaksojen perusteella ei pystytä päättelemään, kuinka jatkuva jätepolttoaineen poltto vaikuttaa mm. tulipesän tulipintojen, savukaasukanavien ja höyrystinputkistojen kuntoon ja mikä sen vaikutus on mm. huoltotarpeeseen ja kustannuksiin. Pidempi yhtäjaksoinen koepolttojakso on välttämätön myös muiden investointitarpeiden kartoittamisen vuoksi. Aikaisempien koetoimintajaksojen tulokset eivät ole suoraan hyödynnettävissä jatkoa varten, sillä edellisten koetoimintajaksojen aikana käytetyt REF-polttoaineet eivät ole olleet samoja, kuin mitä jatkossa tultaisiin käyttämään. Esimerkiksi ensimmäisen koetoimintajakson aikana pääasiassa poltettua Pankaboard Oy:n omassa toiminnassa syntynyttä muovi- ja kartonkijätettä ei ole enää käytettävissä. Koska kierrätyspolttoaineet poltetaan rinnakkaispolttona normaalisti käytettävien biopolttoaineiden kanssa, vaikuttavat myös samanaikaisesti käytettävät biopolttoaineet ja niiden laatu kierrätyspolttoaineiden polttokokeista saataviin tuloksiin. Koska käytettävät biopolttoaineet ja niiden laatu vaihtelee huomattavasti niiden saatavuudesta ja vuodenajasta riippuen, on pidempi koetoimintajakso tarpeellinen kattavien tulosten saamiseksi. Pidempi koetoimintajakso parantaisi myös koetoiminnan aikana tehtävien päästömittausten tulosten luotettavuutta, sillä lyhyiden koejaksojen aikana tehtävät päästömittaukset eivät todennäköisesti anna todellista kuvaa siitä, millä tasolla päästöt ovat jatkuvan jätteen polton aikana. Esim. jätteenpolton aikana tapahtuva takavedon likaantuminen voi vaikuttaa hiukkaspäästöjen suuruuteen, jolloin mittauksia ei tulisi tehdä tilanteessa, jossa jätteen poltto on juuri alkanut.

5 ILMOITETTU TOIMINTA 5 Toiminnan sijainti ja ympäristöolosuhteet Tehdas sijaitsee Lieksanjoen varressa noin seitsemän kilometrin päässä Lieksan kaupungin keskustasta. Tehdasalueen ympäristössä on pientalo- ja metsätalousaluetta. Etäisyys tehdasalueelta lähimpään asuinrakennukseen on noin 100 metriä. Raskas ajoneuvoliikenne tehdasalueelle on ohjattu maantieltä 522 Teollisuustien kautta. Tehdasalue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Tehtaan ympäristön ilmanlaatu on hyvä, eikä lähistöllä ole muita päästöjä ilmaan aiheuttavia pistekuormittajia. Koetoiminnan ja siinä käytettävien polttoaineiden kuvaus Ilmoitus koskee REF I/II-luokan kierrätyspolttoaineen koeluonteista polttamista kartonkitehtaan 33 MW:n leijukerroskattilassa. Kokeilu suoritetaan rinnakkaispolttona samanaikaisesti tehtaan käyttämän normaalin puuperäisen polttoaineen kanssa. Puuperäisiä polttoaineita ovat kuori (noin 60 %), hake (noin 36 %) sekä jätevesiliete (noin 4 %). Kokonaispolttoainemäärä saapumistilassa on noin 240 tonnia vuorokaudessa. Poltossa syntyvät savukaasut puhdistetaan 2-kammioisella sähkösuodattimella ja johdetaan 48 metriä korkeaan piippuun. Kokeilun aikana on tarkoitus polttaa normaalisti käytettävien puuperäisten polttoaineiden kanssa rinnakkaispolttona kaupan ja teollisuuden pakkausjätteestä valmistettua REF I/II-luokkien kierrätyspolttoainetta. Se koostuu erilliskerätystä paperi-, kartonkija muovijätteestä. Se ei sisällä kotitalouksista peräisin olevaa jätettä eikä sellaisia muoveja, jotka sisältävät klooriyhdisteitä. REF-polttoaineen lisäksi koepolton aikana käytettävät normaalit puuperäiset polttoaineet ovat kuori, hake, puru ja tehtaan jätevedenpuhdistamolla syntyvä jätevesiliete. Jätevesiliete poltetaan omassa toiminnassa syntyvään kuoreen sekoitettuna siten, että sen osuus on alle 20 % kuori-lieteseoksesta (kuiva-aineena). Koetoiminta on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa jaksossa. Ensimmäisessä jaksossa, loka-joulukuussa 2009 REF I/II-luokan kierrätyspolttoainetta poltetaan rinnakkaispolttona yksi kuorma, eli 30 tonnia päivässä, joka on noin 15 % kokonaispolttoaine-

6 määrästä (210 t/d). Jätepolttoaineen kokonaismäärä ensimmäisessä jaksossa on t. 6 Toisessa jaksossa, tammi-maaliskuussa 2010, REF-polttoainetta poltetaan kaksi kuormaa, eli 60 tonnia päivässä, mikä on noin 30 % kokonaispolttoainemäärästä. Jätepolttoaineen kokonaismäärä jakson aikana on t. Koejakson aikana seurataan muutoksia, jotka aiheutuvat jätepolttoaineen osuuden kasvattamisesta edelliseen koejaksoon verrattuna. Myös toisen koejakson jälkeen kattila puhdistetaan, jotta nähdään polton vaikutukset kattilaan. Molempien koejaksojen aikana tarkoituksena on kokeilla viiden päivän ajan REFpolttoaineen polttoa myös huomattavasti suuremmalla (noin 50 %) osuudella kokonaispolttoainemäärästä. Koepoltto tehdään ennen päästömittauksia. Näiden jaksojen tarkoituksena on testata onko jätepolttoaineen osuuden kasvattaminen 50 %:n tavoitemäärään teknisesti mahdollista ja mikä sen vaikutus on polttoaineen syöttöjärjestelmiin ja polttoon. Näitä polttokokeita varten jätettä kerätään edellisten viikkojen toimituksista, jonka vuoksi kyseisiä polttokokeita edeltää lyhyet jaksot, jolloin jätettä ei polteta. Polttoaineiden kuljetus ja käsittely sekä raportointi REF-kierrätyspolttoaine toimitetaan tehtaalle täysperävaunurekoilla, jotka on varustettu riittävillä peitteillä pölyn leviämisen estämiseksi ympäristöön kuljetuksen aikana. Vastaanotetun kierrätyspolttoaineen määrän valvonta toteutetaan punnitsemalla kuormat autovaa alla. Vastaanotetuista polttoaineista, määrästä ja laadusta sekä kierrätyspolttoaineen toimittajasta pidetään kirjaa. Polttoainekuormat pyritään vastaanottamaan suoraan katettuun halliin, jossa kuormat puretaan suoraan kuljettimille (4 kpl). Tarvittaessa polttoainetta varastoidaan vastaanottoaseman vieressä olevalla asfaltoidulla kentällä, josta ne myöhemmin siirretään vastaanottohallin kuljettimelle. Varastoalue rajataan niin, ettei kierrätyspolttoainetta pääse leviämään ympäristöön. Vastaanottohallin kuljettimilta polttoaine annostellaan seulontaan menevälle kolakuljettimelle. Seulan ylite murskataan ennen varastosäiliöön syöttämistä. Polttoaineiden syötössä prosessinhoitaja määrittelee eri jakeiden osuuden, joka näkyy suoraan

7 7 %-näyttönä kattilan ohjausjärjestelmässä. Näin hallitaan oikeat seossuhteet eri polttojakeiden kesken. Eri polttoaineet sekoittuvat seulalla, jolloin kattilaan syötettävä polttoaine on tasalaatuista. Valvonta, tarkkailu ja seuranta Jätteiden laatua valvotaan tuottajan toimesta ennen jätteiden toimittamista Pankaboardin laitokselle. Tuottajan laadunvalvonta toteutetaan SFS 5875 standardin mukaisesti. Kierrätyspolttoaineesta otetaan jokaisena tuotantopäivänä yksi osanäyte (joka kootaan päivän aikana kolmena ajankohtana). Lisäksi otetaan kerran kuukaudessa kontrollinäyte, josta analysoidaan erikseen kloori- ja kosteuspitoisuus. Pankaboard Oy:n henkilökunta tekee silmämääräisen vastaanottotarkastuksen kuorman purun yhteydessä. Jos kuormassa havaitaan epäpuhtauksia, niin kuorma käännytetään takaisin toimittajalle. Lisäksi henkilökunta tarkkailee polttoaineen käsittelylaitteita, seulaa, murskaa ja raudanerotusmagneettia. Mikäli näissä laitteissa havaitaan prosessiin sopimattomia epäpuhtauksia, poistetaan epäpuhtaudet tai tarvittaessa pysäytetään REF-polttojakeen annostelu kattilaan. Kattila tarkastetaan ja puhdistetaan noin kolmen kuukauden välein. Kattilan puhdistukset on suunniteltu tehtävän molempien koejaksojen päätteeksi. Tarkastuksessa käydään läpi mm. tulistimet, lämmöntalteenottopinnat, savukanavat, nuohoimet ja sähkösuodin. Koetoiminnan aikana tarkkaillaan tulipesän lämpötilaa sekä savukaasujen happi- ja häkäpitoisuutta. Ensimmäisen koejakson loppuvaiheessa, joulukuussa 2009 tehdään päästömittaukset, joissa mitataan savukaasujen hiukkas-, häkä-, happi- ja TOC-pitoisuus. Toisen koejakson lopussa, maaliskuussa 2010 tehdään savukaasupäästömittaukset jätteenpolttoasetuksen (VNA 362/2003) mukaisesti sisältäen lämpötilan, O2-, CO-, CO 2 -, NO x -, SO 2 -, TOC-, HCl-, HF-, PCDD/F-, raskasmetalli- ja kiintoainepitoisuuksien mittaukset. Päästöjen määrittämiseksi mitataan savukaasujen tilavuusvirrat. Päästömittausten mit-

8 taussuunnitelma voidaan tarvittaessa toimittaa valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen mittausten suorittamista. 8 Mittaukset tehdään koejaksojen loppupuolella ennen kattilan puhdistusta, jotta päästömittaukset antaisivat mahdollisimman todenmukaisen kuvan päästöjen suuruudesta jatkuvan jätteenpolton aikana. Päästöt mitataan molemmissa mittauksissa kattilan sen hetkisellä käyttöteholla. Normaalitoiminnan aikaiset vertailukelpoiset päästömittaukset on tehty syyskuussa 2008, joten päästömittauksia ei tarvitse tehdä ilman jätepolttoainetta. Mittaukset tehdään standardisoiduilla menetelmillä tai muilla vastaavilla yleisesti hyväksytyillä menetelmillä. Tuhkan laatua tarkkaillaan koetoimintajakson aikana osana normaalia jätteiden laadunvalvontaa. Kun jätettä poltetaan 50 %:n osuudella polttoaineesta, otetaan tuhkasta erillinen näyte analysoitavaksi. Näytteestä tehdään VNA 202/2006 mukaiset kaatopaikkakelpoisuusmääritykset. Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä polttokokeiden aikaisista mahdollisista häiriötilanteista ilmoitetaan Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle sekä Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koetoiminnasta laaditaan väliraportti ensimmäisen koejakson jälkeen, tammikuussa Väliraportissa esitetään tiedot koejakson aikana käytetystä kierrätyspolttoaineesta sekä tarkkailu- ja päästömittaustuloksista. Koetoiminnan päätyttyä tehdään loppuraportti, jossa esitetään edellä mainittujen lisäksi koetoiminnan aikana saadut kokemukset siitä, kuinka jätepolttoaineen osuuden kasvattaminen vaikuttaa kattilan ja polttoaineensyöttöjärjestelmien toimintaan ja päästöihin. Lisäksi esitetään päästömittaustulosten vertailu jätteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaisiin päästörajoihin sekä koepolton erot tavanomaiseen polttoon. Vertailussa tavanomaiseen polttoon käytetään syyskuussa 2008 suoritettuja mittauksia. Loppuraportti valmistuu toukokuussa Raportit toimitetaan Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle sekä Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9 Päästöt ja ympäristövaikutukset 9 Edellisen koetoimintajakson aikana tehtyjen savukaasupäästömittausten perusteella kierrätyspolttoaineen poltolla ei todennäköisesti ole havaittavissa vaikutusta ilman laatuun normaalitoimintaan verrattuna. Päästömittausten perusteella kyseisten kierrätyspolttoaineiden poltolla ei ole vaikutusta savukaasujen hiukkas- ja NO x -pitoisuuksiin eikä metallien, suolahapon, vetyfluoridin, dioksiinien ja furaanien pitoisuuksiin. Savukaasujen CO- ja TOC-pitoisuudet jonkin verran kasvoivat kierrätyspolttoaineiden polton aikana, etenkin poltettaessa kierrätyspolttoaineita suuremmalla (25 %) osuudella. CO- ja TOC-pitoisuuksien kasvu osoittaa, että palamisen hallinnassa on ollut ongelmia ja polttoaineen palaminen on ollut epätäydellistä. Myös savukaasun SO 2 - pitoisuudet kasvoivat hieman kierrätyspolttoaineen polton aikana, mutta olivat suurimmallakin kierrätyspolttoaineen osuudella edelleen hyvin alhaiset. Koetoiminnalla ei ole vaikutusta maaperään. Vesistöön vaikuttavat tekijät ovat epätodennäköisiä. Mikäli poikkeustilanteissa polttojakeita joudutaan varastoimaan asfalttikentällä pitempiä aikoja, sään ollessa sateinen, asfalttikentältä on sadevesiviemäri, josta vesi virtaa Pyörre-nimiseen vesistöön. Tilanne, jossa joudutaan varastoimaan muualla kuin vastaanottoaseman katetussa hallissa, on hyvin epätodennäköinen. Ilmaan kohdistuvia vaikutuksia koetoiminnan aikana verrattuna tavanomaisiin käyttöolosuhteisiin ei todennäköisesti ole havaittavissa. Edellisen koetoimintajakson aikana syntyneen tuhkan analyysitulosten perusteella lento- ja pohjatuhkan raskasmetallipitoisuudet kasvavat jonkin verran kierrätyspolttoaineiden polton aikana. Aikataulu ja yhteyshenkilö Koeluonteinen toiminta aloitetaan ja se kestää saakka. Yhteyshenkilönä on kunnossapito- ja voimapäällikkö Juha-Pekka Keränen, puh

10 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 10 Ympäristölupavirasto on pyytänyt lausunnon Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta ja Lieksan kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselta. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus pitää suunniteltua REF-jätteen polttokokeilua tarpeellisena ja katsoo sen edistävän jätteiden energiahyötykäytölle asetettuja tavoitteita. Mm. laitoksen koko ja puhdistusprosessit sekä nykyinen jätehuoltotilanne (mukaan lukien jätteenkeräilyn organisoiminen) asettavat tiettyjä rajoitteita, joiden testaaminen vaatii enemmän aikaa lopullisen jätteenpolttoratkaisun tekemiselle. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus esittää Pankaboard Oy:n koetoimintailmoituksesta tehtävässä ratkaisussa huomioon otettavaksi ilmoitetun lisäksi seuraavat seikat: - koetoimintajaksojen käynnistymisestä ja lopettamisesta tiedotetaan valvontaviranomaisille - polttoaineen laadunvalvonta ja syöttö sekä palamisolosuhteiden, päästöjen ja syntyvän jätteen tarkkailu toteutetaan suunnitellulla tavalla ja tulokset sisällytetään loppuraporttiin - poikkeustilanteet ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaisille ja ympäristönsuojelulain mukaiseen ympäristötietojärjestelmään (VAHTI) - päästömittausten mittaussuunnitelmat toimitetaan ennakkoon valvontaviranomaisen arvioitavaksi - ensimmäisen jakson tarkkailusta ja tarkkailutuloksista välitetään oleellisin tieto (polttoaineen laatu, CO-pitoisuuden taso ja muut palamisolosuhteet) valvontaviranomaisille ennen toisen vaiheen käynnistymistä - laitoksen käytön ja kunnon tarkkailuun sisällytetään muun ohessa puhdistusjärjestelmien tarkkailu. Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan, että polttokokeilun jatkaminen ilmoituksessa esitetyin perustein on tarpeellista ja hyödyllistä kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispolton edellytysten selvittämiseksi. Kokeilua koskevien määräysten tulisi olla samansisältöiset kuin edellistä polttokokeilua koskevassa ympäristölupaviraston päätöksessä

11 Selitys Hakija toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa annettujen lausuntojen johdosta. 11 MERKINTÄ Ympäristölupapäätösten nro 62/05/2 ja nro 84/08/2 sekä niiden perusteena olleet asiakirjat ovat olleet ympäristölupaviraston käytettävissä. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU Ympäristölupavirasto hyväksyy Pankaboard Oy:n tekemän ilmoituksen laajuisen puuperäinen purkujätteen, kaupan ja teollisuuden REF I ja II kierrätyspolttoaineen lyhytaikaiseen polttokokeilun yhtiön kiinteän polttoaineen kattilassa ja antaa seuraavat koetoimintaa koskevat määräykset. 1. Jätepolttoaineiden syöttäminen palotilaan on lopettava, jos palotilan lämpötila alittaa 850 tai hiilimonoksiditaso ylittää 300 mg/m 3 (n) (6 % happipitoisuudessa) 2. Koetoimintajaksojen käynnistymisestä ja lopettamisesta sekä polttokokeiden aikaisista häiriötilanteista on ilmoitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koetoiminta on tehtävä mennessä. 3. Jätepolttoaineen laadun, muodostuvan tuhkan ominaisuuksien tarkkailu sekä päästömittaukset toteutetaan ilmoituksessa ja sen täydennyksessä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Erillisiä päästömittauksia koskeva yksityiskohtainen mittaussuunnitelma on toimitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle kaksi viikkoa ennen mittausten suorittamista. Mittaukset, niihin liittyvä näytteenotto ja analysointi on tehtävä standardimenetelmien mukaisesti.

12 12 4. Koepolton aikana on tarkkailtava käytettyjen polttoaineiden määrää ja laatua (kosteus), kattilan poltto-olosuhteita (lämpötila) ja puhdistinlaitteiden toimintaa sekä savukaasun ominaisuuksia (happipitoisuus, häkäpitoisuus ja lämpötila). Mikäli jätepolttoaineen toimittaja vaihtuu esitetystä, jäteperäisten polttoaineiden laatu ja ominaisuudet tulee selvittää vastaavassa laajuudessa kuin, mitä ilmoitukseen sisätyvissä tiedoissa on esitetty. 5. Laitoksella on oltava vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä koulutus ja työkokemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot sekä niissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 6. Koepolton jätepolttoaineiden käsittely ja kuljetus sekä mahdollinen välivarastointi tulee toteuttaa niin, ettei toiminnasta aiheudu haittaa ihmisille ja ympäristölle. 7. Ensimmäisestä koejaksosta on laadittava ilmoituksen mukainen väliraportti, joka on toimitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tammikuun loppuun mennessä. Koepolton päätyttyä siitä on tehtävä loppuraportti, joka sisältää tiedot tarkkailu- ja päästömittaustuloksista, koepolton eroista tavanomaiseen polttoon sekä jätteenpolttoasetuksen (362/2003) päästörajoihin. Raportti on toimitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa koetoiminnan päättymisestä. Perustelut Koetoiminta on tarpeen jäteperäisten polttoaineiden rinnakkaispolton edellytysten selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain 30 :n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla polttoainetta tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Puuperäisten jätepolttoaineiden rinnakkaispolttoon on vakiintunutta tekniikkaa, joten menettelyn teknisten ratkaisujen ja vaikutusten arviointi on mahdollista asetettujen määräysten puitteissa.

13 Toiminnasta ei ilmoituksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti toteutettuna ennalta arvioiden aiheuta merkittäviä päästöjä eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 13 Vastaavaa hoitajaa koskeva määräys on annettu jäteasetuksen 10 :n ja jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (362/2004) 4 :n nojalla. Määräykset on annettu toiminnan tarkkailua ja valvontaa varten, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä jätehuoltoa koskevien velvollisuuksien täyttämiseksi. VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen ja Lieksan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen lausunnoissa esitetyt vaatimukset otetaan huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000, 252/2005) 30, 61, 63 ja 64 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 20, 26 ja 27 Jäteasetus (1390/1993) 10 Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1338/2006) KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu euroa. Ympäristönsuojelulain 105 (86/2000) Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006).

14 MUUTOKSENHAKU 14 Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Muutosta tähän päätökseen saa hakea 1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusosoitus liitteenä. Antero Iivanainen Ahti Itkonen Kari Janhunen Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Antero Iivanainen, Ahti Itkonen ja Kari Janhunen (asian esittelijä). KJ/KK Tiedustelut: asian esittelijä, puh

15 V A L I T U S O S O I T U S Liite Määräaika ja valitusmenettely Valituskirjelmän sisältö Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon viimeistään ennen virka-ajan päättymistä. Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 Postiosoite: PL 204, Vaasa Asiakaspalvelu: vaihde Telekopio: Sähköposti: Virka-aika: klo Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y- tunnus. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä Oikeudenkäyntimaksu - ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein. Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 89 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen 7.8.2006 HAKIJA Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti 10 40520 Jyväskylä ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus

Lisätiedot

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula PÄÄTÖS Nro 67/07/1 Dnro ISY-2007-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2007 ASIA Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula HAKIJA Eero Suomäki Suomäentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 128/05/1 Dnro ISY-2005-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 128/05/1 Dnro ISY-2005-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 128/05/1 Dnro ISY-2005-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti, Kotka. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta.

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta. PÄÄTÖS Nro 108/04/2 Dnro ISY-2004-Y-144 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2004 HAKIJAT Lappeenrannan kaupunki, Ratahallintokeskus, Kapiteeli Oyj ja Bonvesta Oy ASIA Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 32/09/2 Dnro ISY-2009-Y-21 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 32/09/2 Dnro ISY-2009-Y-21 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 32/09/2 Dnro ISY-2009-Y-21 Annettu julkipanon jälkeen 4.3.2009 ASIA Rinnakkaispoltolle Simpeleen tehtaiden kiinteän polttoaineen kattilassa 12.12.2008 myönnettyä ympäristölupaa koskeva toiminnanaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/07/2 Dnro ISY-2007-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 13/07/2 Dnro ISY-2007-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 13/07/2 Dnro ISY-2007-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2007 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee muualta hankitun muovi-/alumiinijakeen kaasutuksen ja polttamisen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa, Hartola.

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa, Hartola. PÄÄTÖS Nro 31/08/1 Dnro ISY-2008-Y-37 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 HAKIJA Hartolan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 92/09/2 Dnro ISY-2009-Y-129 Annettu julkipanon jälkeen Mikkelin kaupunki

PÄÄTÖS Nro 92/09/2 Dnro ISY-2009-Y-129 Annettu julkipanon jälkeen Mikkelin kaupunki PÄÄTÖS Nro 92/09/2 Dnro ISY-2009-Y-129 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2009 HAKIJA Mikkelin kaupunki ASIA Ympäristölupaviraston 28.10.2008 annetussa päätöksessä, joka koskee kloorifenolipitoisen jäteveden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen.

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen. PÄÄTÖS Nro 104/08/1 Dnro ISY-2008-Y-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Toisen laiturin rakentaminen ja nykyisen pysyttäminen Pekonniemen venesatamassa Päijänteen Keljonlahdella

Lisätiedot

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: PÄÄTÖS Nro 11/05/1 Dnro ISY-2004-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2005 HAKIJA Valkealan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vuohijärven Kalsonlahteen ja töidenaloittamislupa, Valkeala.

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

ASIA Varkauden tehtaan koepolttoluvan (ISAVI/105/04.08/2011) toisen koejakson siirtäminen ajanjaksolle

ASIA Varkauden tehtaan koepolttoluvan (ISAVI/105/04.08/2011) toisen koejakson siirtäminen ajanjaksolle Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2012/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 ASIA Varkauden tehtaan koepolttoluvan (ISAVI/105/04.08/2011) toisen koejakson 1.9. 31.12.2012 siirtäminen ajanjaksolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa,

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 44/06/1 Dnro ISY-2006-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2006 HAKIJA Hemmingin vesiosuuskunta ASIA Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, Keitele.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 84/08/2 Dnro ISY-2008-Y-165 Annettu julkipanon jälkeen ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie Pankakoski

PÄÄTÖS Nro 84/08/2 Dnro ISY-2008-Y-165 Annettu julkipanon jälkeen ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie Pankakoski PÄÄTÖS Nro 84/08/2 Dnro ISY-2008-Y-165 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2008 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka.

Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka. PÄÄTÖS Nro 52/05/1 Dnro ISY-2005-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2005 HAKIJA Kotkan Saaristomatkailut Oy ASIA Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka.

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen vesijohtolinjan rakentamista varten ja töidenaloittamislupa, Jyväskylä.

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen vesijohtolinjan rakentamista varten ja töidenaloittamislupa, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 75/05/1 Dnro ISY-2005-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2005 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen vesijohtolinjan rakentamista varten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2014 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kärsämäki LUVAN HAKIJA Lehtorannan Liha Oy Luonuanojantie 50 86710

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lotjasaaren venesataman rakentamista koskevassa päätöksessä nro 68/02/1 rakennustöille annetun määräajan jatkaminen, Anttola Mikkelin kaupunki.

Lotjasaaren venesataman rakentamista koskevassa päätöksessä nro 68/02/1 rakennustöille annetun määräajan jatkaminen, Anttola Mikkelin kaupunki. PÄÄTÖS Nro 62/06/2 Dnro ISY-2006-Y-87 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 HAKIJA Mikkelin kaupunki ASIA Lotjasaaren venesataman rakentamista koskevassa päätöksessä nro 68/02/1 rakennustöille annetun määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 54/09/2 Dnro ISY-2009-Y-50 Annettu julkipanon jälkeen Lapinlahden Ekolämpö Oy c/o Savon Voima Oyj PL KUOPIO

PÄÄTÖS Nro 54/09/2 Dnro ISY-2009-Y-50 Annettu julkipanon jälkeen Lapinlahden Ekolämpö Oy c/o Savon Voima Oyj PL KUOPIO PÄÄTÖS Nro 54/09/2 Dnro ISY-2009-Y-50 Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2009 HAKIJA Lapinlahden Ekolämpö Oy c/o Savon Voima Oyj PL 1024 70781 KUOPIO ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti.

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti. PÄÄTÖS Nro 95/08/1 Dnro ISY-2008-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2008 HAKIJA Kärkisten vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, 21.6.2006

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen Saimaan Kahilanniemen länsirannalla sijaitsevan rivitalotontin edustalle, Lappeenranta

Laiturin rakentaminen Saimaan Kahilanniemen länsirannalla sijaitsevan rivitalotontin edustalle, Lappeenranta PÄÄTÖS Nro 8/08/2 Dnro ISY-2007-Y-236 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2008 HAKIJA Asunto-osakeyhtiö Kahilanniemen Trio ASIA Laiturin rakentaminen Saimaan Kahilanniemen länsirannalla sijaitsevan rivitalotontin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014)

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 25.11.2008 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA Ympäristöluvan siirtäminen HAKIJA Skanska Asfaltti

Lisätiedot

Siltapaikka sijaitsee metsähallituksen hallinnassa olevalla Nurmeksen Valtionmaa -nimisellä kiinteistöllä.

Siltapaikka sijaitsee metsähallituksen hallinnassa olevalla Nurmeksen Valtionmaa -nimisellä kiinteistöllä. PÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro ISY-2005-Y-49 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Metsähallitus ASIA Polkusillan rakentaminen Porttijoen yli, Nurmes. HAKEMUS Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn jätehuoltosuunnitelman määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 55/07/2 Dnro Psy-2006-y-164 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 55/07/2 Dnro Psy-2006-y-164 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 55/07/2 Dnro Psy-2006-y-164 Annettu julkipanon jälkeen 25.4.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kahden pienvoimalaitoksen rakentaminen Kalajanjoen sivu-uomaan, Haapajärvi Merja ja Pasi Tytärniemi Reisjärventie

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 57/06/1 Dnro ISY-2006-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula.

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula. PÄÄTÖS Nro 77/04/1 Dnro ISY-2004-Y-100 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2004 HAKIJA Karstulan kunta ASIA Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen,

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus PÄÄTÖS Nro 49/08/2 Dnro ISY-2008-Y-99 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.2008 ASIA Pampalon kultakaivokselle 21.12.2008 myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus LUVAN HAKIJA Endomines

Lisätiedot

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa,

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, PÄÄTÖS Nro 71/05/1 Dnro ISY-2005-Y-41 Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2005 HAKIJA Joachim von Schantz ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, Sysmä. HAKEMUS

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Tuhkan käyttö Pirinsuon luonnonravintolammikon munkkien ja kanavien sulattamiseen, Taivalkoski Pekka Vääräniemi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Venelaiturin rakentaminen Sotkanniemen Haukilahden rantaan ja töidenaloittamislupa, Kuopio.

Venelaiturin rakentaminen Sotkanniemen Haukilahden rantaan ja töidenaloittamislupa, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 116/04/1 Dnro ISY-2004-Y-220 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Venelaiturin rakentaminen Sotkanniemen Haukilahden rantaan ja töidenaloittamislupa, Kuopio. HAKEMUS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2011/2 Dnro ESAVI/708/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen rumpujen rakentamiseksi Onkijoki -nimiseen puroon ja töidenaloittamislupa, Sysmä.

Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen rumpujen rakentamiseksi Onkijoki -nimiseen puroon ja töidenaloittamislupa, Sysmä. PÄÄTÖS Nro 59/07/1 Dnro ISY-2007-Y-119 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2007 HAKIJA Destia Tieliikelaitos ASIA Vesilain 1 luvun 17 a :ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen rumpujen rakentamiseksi Onkijoki

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Kolmen sähkökaapelin rakentaminen Äyskoskeen ja töidenaloittamislupa, Tervo.

Kolmen sähkökaapelin rakentaminen Äyskoskeen ja töidenaloittamislupa, Tervo. PÄÄTÖS Nro 108/06/1 Dnro ISY-2006-Y-170 Annettu julkipanon jälkeen 23.10.2006 HAKIJA Savon Voima Oyj ASIA Kolmen sähkökaapelin rakentaminen Äyskoskeen ja töidenaloittamislupa, Tervo. HAKEMUS Hakija on

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 68/08/1 Dnro ISY-2008-Y-66 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2008 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa, Korpilahti.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 19/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-211 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 19/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-211 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 19/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-211 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2005 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisen toiminnan jatkamisesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna Etelä-Suomi Päätös Nrot 161/2011/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2011 ASIA Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2013 ASIA HAKIJA Ällinsuon turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen ympäristölupa, Pudasjärvi Turveruukki

Lisätiedot

Päätös. ASIA Päätös Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n koetoimintaa koskevan päätöksen (ESAVI/139/04.08/2013 Nro 148/2013/1) muuttamisesta.

Päätös. ASIA Päätös Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n koetoimintaa koskevan päätöksen (ESAVI/139/04.08/2013 Nro 148/2013/1) muuttamisesta. Etelä-Suomi Päätös Nro 12/2014/1 Dnro ESAVI/303/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2014 ASIA Päätös Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n koetoimintaa koskevan päätöksen (ESAVI/139/04.08/2013

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2007 HAKIJA Huippupaikat Oy ASIA Veden johtaminen Syvärin Tahkolahdesta Tahkovuoren laskettelurinteiden lumettamista varten ja sitä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 107/05/1 Dnro Psy-2005-y-127 Annettu julkipanon jälkeen ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 107/05/1 Dnro Psy-2005-y-127 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 107/05/1 Dnro Psy-2005-y-127 Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2005 1 ASIA Uittoyhdistykselle kuuluvan määräalan myyminen kiinteistöstä Kemijoen lauttausyhdistyksen alue RN:o 14:7, Kemi LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2009 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 82/2006/4 vesijohdon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 5

Ymp.ltk liite nro 1 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 885/11.01.00.00/2017 Pvm 17.1.2018 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2018 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan määrääminen

Lisätiedot