TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

2 2 Kh

3 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin Talousarviovuoden 2017 talousraami Toimielin Päivämäärä Asia Kh kokous Raamin asettaminen ja TA2017 laadintaohje Kh vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2017 laadintaohje. Talousarvio 2017 raami annetaan ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2017 talousarviossa 1,6 %, palkkojen 0 % ja muiden menojen -2,5 %. Erikoissairaanhoidon muutosprosentti on + 2,6 %. Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2017 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin. Palvelualueiden tulee noudattaa Tornion kaupungin taloustyöryhmän tekemiä esityksiä kaupungin talouden ja toiminnan tasapainottamiseksi. Tornion kaupunginvaltuuston on päättänyt Tornion kuntatalouden reunaehdoista. Taloustyöryhmä ohjaa ja sovittaa yhteen talousarvion laadintaa taloudenreunaehtoihin pääsemiseksi 1.3. Aikataulu Talousarvion ja -suunnitelman laadinta- ja käsittelyaikataulu on seuraava: Kaupunginhallitus antaa talousarviovuoden 2017 raamin ja talousarvion

4 laadintaohjeen. Henkilöpalkat RD Budjetoinnissa ovat palvelualueiden talousvastaavien käytössä palkkaliitteen tarkistamista ja talousarvion laatimista varten. Koulujen henkilöpalkat ovat RD Budjetoinnissa elokuun loppuun mennessä Kaupunginjohtaja/ palvelualueiden talousarvioneuvottelut Taloustyöryhmä käsittelee talousarvioesityksiä ennen palvelualueiden1. lautakuntakäsittelyä Myyjähallintokunta toimittaa listat sisäisistä eristä ostavalle hallintokunnalle Keskushallintopalveluiden toimistopalveluveloitukset, tilapalveluiden sisäiset vuokrat ja siivouskustannukset sekä eläkemenoperusteiset erät ja varhemaksut syötettynä keskitetysti lähtien Toiminnallisten tavoitteiden laadinnan ohjausta tarvittaessa, kehitysjohtaja vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2017 laadintaohje. elo-syyskuun Kaupunginjohtajan johtoryhmässä keskustelu talousarvion etenemisestä vaihteessa Palvelualueet toimittavat toimielinten hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukset rahatoimistoon ja virka/toimiesitykset henkilöstötoimistoon. lokakuu Konsernijohdon/konsernijaoston talousarvioneuvottelut tytäryhteisöjen kanssa Talousarvion käsittely taloustyöryhmässä Talouden tasapainottaminen kaupunginhallituksessa marraskuu Tytäryhteisöt toimittavat konsernijaostolle talousarvioesitykset. Investointiosa taloustyöryhmässä Investointiosa kaupunginhallituksessa Talousarvioesitys yhteistyötoimikunnassa. Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2017 valtuustolle Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ja -suunnitelman Kaupunginhallitus antaa käyttösuunnitelman laadintaohjeen Toimielimet toimittavat käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja toteutumaraportin sisäisen valvonnan järjestämisestä v sekä suunnitelman sisäisen valvonnan järjestämisestä v kaupunginjohtajalle Talousarvion rakenne ja tehtävät sekä valmistelu Talousarvioprosessissa syntyvää materiaalia hyödynnetään sekä raportoinnissa, että toimintakertomuksen laadinnassa. Palvelualueiden tulee hyödyntää talousarvion laadinnassa TANE-raportointia sekä UDP- Report Manageria RD Budjetoinnin rinnalla.

5 Käyttötalousosa Käyttötalousosa laaditaan ohjelmassa kustannuspaikka/toimintotasolla paitsi tilapalvelun tulosalueella kustannuspaikka/kohde-tasolla ja se sisältää toimielinkohtaisen tuloslaskelma-muotoisen talousarvion. RD Budjetoinnin osoite on Budjetointiohjelmassa vaiheeseen LTK 2017 syötetään toimielimen talousarvioehdotus. Laadinnassa hyödynnetään aikaisempien vaiheiden TP2015, TA2016, TOT4/2016 sekä Raami 2017 tietoja, joka on vuoden 2017 taloussuunnitelma lisättynä em. muutosprosenteilla. Talousarviovuoden 2016 kesäkuun osavuosikatsauksen toteuma päivitetään ohjelmaan Tane 2016 raportoinnin osoite on Budjetissa toimielimittäin sitova ylätason raami 2017 on jaettu kustannuspaikoille talousarviotyön pohjaksi vuoden 2016 käyttösuunnitelman perusteella. Lautakuntien tulee itse suunnitella ja ohjata raamin jakoa tarpeen mukaan eri tulosalueiden ja kustannuspaikkojen välillä vuoden 2017 talousarviotyössä. Budjetissa raamin 2017 tieto ei siis ole lautakuntatasoa pienemmällä tasolla sitova. Toimintatulot tulee arvioida tavoitteellisesti tulojen lisäämiseksi. Taksojen ja maksujen korotukset tulee ottaa huomioon. Palvelualueiden on esitettävä ulkoisista tuloista perustelut ja tieto siitä, miten palvelualueen kaikki tulot muodostuvat. Sisäistä palvelua tuottavan yksikön (myyjän) on laadittava erittely myymistään palveluista ja niiden kustannuksista ostavalle yksikölle. Tekniset palvelut toimittaa palvelualueille ja rahatoimistoon listat vuoden 2017 vuokrista ja siivouskustannuksista mennessä. Mahdollisista tilamuutoksista palvelualueet neuvottelevat teknisen keskuksen kanssa. Muista sisäisistä eristä myyjä toimittaa mennessä listan ostavalle hallintokunnalle. Sama erittelylista on toimitettava myös rahatoimistoon. Budjetoinnin vaiheeseen LTK 2017 syötetään keskitetysti rahatoimistossa mennessä pohjatiedoksi kaikille yhteiset sisäiset erät: toimistopalvelut, siivous ja vuokrat sekä eläkemenoperusteiset erät. Nämä erät lukitaan ja muutokset tehdään rahatoimiston kautta. Budjetoijat käyvät palvelualueen omien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti laatimassa omat esityksensä vaiheeseen LTK Talousarviotyössä kaikkien tulee noudattaa sovittuja aikatauluja myös palvelualueen sisällä. Budjetti voidaan sulkea palvelualueen pyynnöstä toimielinkohtaisesti, kun halutaan, että muutoksia tehdään enää keskitetysti Palkat Henkilöpalkat, tilit 4011, 4013 sekä 4021, eli vakinaisen henkilöstön ja tilapäisten kuukausipalkkojen menoarviot siirretään budjetoinnin lähtötiedoiksi palkkajärjestelmästä.. Kustannuspaikoilla budjetoija ei pääse muuttamaan näitä tilejä suoraan, vaan toimitaan siten, että palvelualueilla talousvastaavat hoitavat keskitetysti tarvittavat muutokset palkkatileille. Budjetoinnin palvelualueen talousvastaavat toimittavat kaikille kustannuspaikoille ao. kustannuspaikan omat tiedot tarkistamista ja mahdollisia muutoksia varten elokuun aikana. Palkkoihin ei ole tulossa yleiskorotuksia vuodelle 2017.

6 6 Eläkkeelle jäävien henkilöiden virkojen/toimien täyttöesitykset tulee harkita ja perustella tapauskohtaisesti. Uusien virkojen / toimien esityksissä, lakkauttamisissa ja nimikemuutoksissa palvelualueet käyttävät liitteenä olevaa Virat ja toimet -lomaketta, johon kirjataan tarkat perustelut. Nämä esitykset toimitetaan taloustoimistoon ja henkilöstötoimistoon. Esimiesten nimikemuutoksissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota nimikkeiden selkeyttämiseen vastuualueen laajuuden ja alaisten määrän suhteessa Sitovuustaso Valtuustoon nähden sitovuudessa ei ole muutoksia kuluvasta vuodesta ja se on toimielinkohtaisesti seuraava: Bruttotulot ja bruttomenot Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut/ kh Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Teknisten palvelujen lautakunta Nettomenot Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Aineen Taidemuseon johtokunta Liikuntalautakunta Perämeren Jätelautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto 1.8. Investointiosan laadinta Investointien kohdalla tulee toimielinten harkita erittäin tarkasti esitettävien investointikohteiden aikataulutus ja tarpeellisuus. Laaditaan liitteen 4 mukaisena. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille. Hankeryhmiä ovat esim. kiinteä omaisuus, irtainomaisuus, talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus jne. Investointiosassa arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha sekä esitetään edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Investointiosan lomakkeen perustelut -kohdassa esitetään lyhyt perustelu investoinneille; hankeryhmästä luetellaan yksittäiset hankkeet ja niiden kustannusarvio sekä valmistumisajankohta. Investointiosan hankkeen arvo on vähintään euroa Esittämistarkkuus Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttötalousosan meno- ja tuloarviot esitetään 10 euron tarkkuudella yleisiä pyöristyssääntöjä noudattaen. Investointimenoksi esitetään sellainen hanke, jonka yksikköhinta on vähintään euroa. Investointiosassa esittämistarkkuus on euroa Laadinnan ohjaus RD Budjetointiohjelman osalta käyttöohjeita antavat rahatoimistossa Marja-Liisa Nielsen, Matti Lauri ja Tuula Saari ja omalla palvelualueella talousvastaavat. Raamiin liittyviin kysymyksiin vastaavat kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja pääkirjanpitäjä.

7 7 TORNION KAUPUNGIN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LAATIMISOHJE TA Tornion kaupunkistrategia Kuntastrategiasta on tullut uuden kuntalain (410/2015) 37:n myötä lakisääteinen asiakirja. Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tornion Kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein strategiatason asiakirja (päästrategia), jossa on koottuna yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet lähivuosiksi. Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla kaupungin tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia, kehittää kaupungin palveluja ja elinvoimaisuutta vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin. Kyseessä on järjestyksessään Tornion neljäs kaupunki-/kuntastrategia (1996, 2004, 2009, 2013). Strategiaa uudistetaan valtuustokausittain ja toteutetaan valtuuston vuosittain hyväksymän talousarvion puitteissa. Strategian toteutumista seurataan kaupungin tilinpäätöksissä vuosittain Kaupunkistrategian toteutus ja seuranta Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava kaupungin talousarvio. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) ovat linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Kuva 1. Tornion kaupungin strategisen ja operatiivisen johtamisen ja toteutuksen periaatteet.

8 8 Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne palvelualueille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi tulosyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla palvelualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana. Tornion kaupungin päästrategia on kaupunkitason yleistavoitteet kokoava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa täydentäviä kaupunkitason yleisstrategioita ovat mm. Tornion kaupungin palvelustrategia, elinkeinostrategia sekä maapolitiikan ja yleispiirteisen maankäytön suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava) sekä henkilöstöstrategia (kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteet). Omistajapolitiikka linjaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Kaupunkitason tavoitteet ohjaavat koko kaupungin kehittämistä ja ne ovat siten lähtökohtana yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa. Strategiat ja suunnitelmien toimeenpano toteutetaan vuosittain laadittavan kaupungin talousarvion ja sitä tarkentavien palvelualueiden käyttösuunnitelmien avulla (taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, resurssien kohdentaminen) Tornion kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus on lakisääteinen (terveydenhuoltolaki 1326/2010), hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva tiimityöväline kunnille. Sitä käytetään osana kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on ollut Kuntaliiton hallinnoima keväästä 2013 alkaen. Hyvinvointikertomus pohjautuu väestöryhmittäiseen valtakunnalliseen kunnasta kerättyyn tilastotietoon ja siihen on mahdollisuus lisätä kunnan omia tilastoja. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman sekä hyvinvoinnin edistämisen arvioinnin toteutuneista tavoitteista ja toimenpiteistä edelliseltä vuodelta. Laaja hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain ja sitä tarkennetaan vuosittaisella hyvinvointisuunnitelmalla. Torniossa hyvinvointikertomustyötä on tehty hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmässä jo vuodesta 2010 lähtien perehtyen toimintamalliin ja indikaattoreihin. Vertailukaupungeiksi ja -alueiksi on valittu Kemi, Raahe ja Iisalmi sekä koko maa, Lapin maakunta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Tornion kaupungin laaja sähköinen hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Samassa yhteydessä on sovittu, että Tornion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä on kuluvalla valtuustokaudella lapset ja lapsiperheet. Tornion kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2015 on sisällytetty osaksi Tornion kaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätös käsiteltiin kaupunginvaltuustossa Palvelualueiden tulee huomioida vuoden 2017 talousarvion laadinnassa sähköinen hyvinvointikertomus /-tilinpäätös ja erityisenä tavoitteena huomioida toimenpiteiden vaikutus lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisätietoja sähköisestä hyvinvointikertomuksesta: Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut / avoterveydenhuollon osastonhoitaja Internet-sivut:

9 Talousarvion 2017 toiminnallisten tavoitteiden laatiminen palvelualueilla Tornion Kaupunkistrategia sisältää kaupungin strategisten linjausten lisäksi mm. kaupungin kärkihankkeet. Palvelualueiden tulee laatia vuoden 2017 talousarviotavoitteet sekä toimenpiteet siten, että ne tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Kaupunginvaltuustolle esitettävät palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet laaditaan keskeisistä toiminnoista, joilla on olennainen merkitys palvelualueen toiminnassa talousarviovuonna. Tavoitteet määritellään palvelualueilla ja toimielimittäin omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon kaupunkitason tavoiteohjauksen. Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan toimielimittäin, mutta palvelualue ohjaa laatimisprosessia. Toiminnalliset tavoitteet kirjataan TargetorPro -ohjelmaan tuloskorteille ja ne esitetään talousarviokirjassa palvelualueittain seuraavilla tasoilla: Palvelualuetason tuloskortit: tarkastusltk., keskushallinto, hyvinvointipalvelut Toimielinkohtaiset tuloskortit: sivistyspalvelut, tekniset palvelut Palvelualueilla tulee olla yksi tai useampia kaikkia toimielimiä koskevia yhteisiä tavoitteita, jotka omalta osaltaan tukevat paitsi palvelualueen yhteneväisiä tavoitteita myös Tornion kaupunkitason tavoitteita erityisesti kaupunki-, palvelu- ja elinkeinostrategioiden osalta. Tavoitteita laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Tavoitteita tulee asettaa vain sellaiselle toiminnalle, jonka toteutumiseen toimialue (palvelualue/lautakunta/tulosalue) voi itse vaikuttaa. Myös palvelualueen perustoiminta tulee jättää tuloskortin tavoitteiden ulkopuolelle ja keskittyä olennaisiin painopisteisiin. Vuoden 2017 talousarviossa palvelualueet esittävät tulosalueittain vähintään 3-5 kpl valtuustoon nähden sitovia mittareita. Mittareiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Mittareita laadittaessa on talousarvioon esitettävä vastaavat luvut vuosilta TP 2014 (toteutunut), TP 2015 (toteutunut), TA 2016 (tavoitetaso) ja TA 2017 (tavoitetaso). Palvelualueet voivat asettaa myös omia, alemman tason mittareita, joiden toteutumista hallintokunnat seuraavat itse esim. käyttösuunnitelmissaan. Kaikkia palvelualueita koskevat yhteiset, valtuustotason mittarit ovat Nettokustannukset e / asukas kuvaa kustannusten kehitystä asukasta kohden asukaslukuna käytetään TA2017 asukaslukua (tavoite) lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain Nettokustannukset e / htv. (htv. = henkilötyövuosi) kuvaa kustannusten kehitystä henkilötyövuotta kohden lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Htv. kehitys kuvaa käytettävissä olevan henkilöstöresurssin määrää ja kehitystä lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Kokousten ja pykälien määrä kuvaa kokoustoiminnan laajuutta toimielimittäin lasketaan toimielimittäin ml. esim. henkilöstö- ja konsernijaostot

10 10 Palvelualueen perustiedot esitetään liitteen 1 mukaisella lomakkeella. Lisäksi lomakkeella esitetään palvelualueen tunnusluvut. Toimielinkohtaiset perustiedot, toimintaympäristön muutokset ja toiminnan painopisteet esitetään tämän ohjeen liitteen 2 mukaisella lomakkeella. Lomakkeelle määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokainen palvelualue laatii oman työjärjestyksensä talousarvion laatimisprosessin läpiviemiseksi talousarvion laatimisohjeessa annetun aikataulun puitteissa. Usean toimielimen palvelualueiden johtoryhmätyöskentely korostuu heti talousarviotyön alkuvaiheessa. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa oman toimintansa suunnitteluun. Suunnittelun alkuvaiheessa on suositeltavaa pitää esim. työpaikkakokous, jonka yhteydessä esitellään myös Tornion kaupunkitason tavoitteet palvelualueen toiminnan pohjaksi. Muuta huomioitavaa palvelualueiden tavoitteita laadittaessa: Lautakuntien hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukseen liittyvät toiminnalliset tavoitteet (tuloskortit + liitteet) tulee toimittaa rahatoimistoon (talousjohtaja Anne Vuorjoki) ja kehittämispalveluihin (toimistosihteeri Arja Sadinmaa) mennessä. Arvot on kaupungin yhteisiä. Palvelualueen toiminta-ajatus ja visio tarkistetaan vain tarvittaessa sekä tehdään mahdolliset korjaukset. Muutokset ja päivitykset kaikkien em. osalta kirjataan TargetorPro -ohjelmaan Palvelualueella mahdollisesti tapahtuneiden henkilöstövaihdosten johdosta TargetorPro -ohjelman käyttöoikeudet tulee tarkistaa ja ilmoittaa välittömästi ohjelman pääkäyttäjille. Lisätietoja toiminnallisten tavoitteiden laatimisesta ja käyttäjätuki: Lisätietoja talousarvion laatimisesta: kehitysjohtaja Sampo Kangastalo talousjohtaja Anne Vuorjoki TargetorPro pääkäyttäjät: verkko palvelusuunnittelija Yrjö Nurkkala toimistosihteeri Arja Sadinmaa Linkit: TargetorPro: (HUOM! Valitse TA 2017 näkymä ja tuloskorttipohjat omalta toimialueeltasi) Tornion Kaupunkistrategia löytyy kokonaisuudessaan Tornion kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: Samasta osoitteesta löytyvät myös muut kaupungin strategiatason asiakirjat. Talousarvion laatimisohjeen liitteet: Liite 1: Palvelualueen perustiedot Liite 2: Toimielimen perustiedot Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2017 Liite 4: Investointiosa Liite 5: Virka / toimilomake Liite 6: Tuloslaskelma raami 2017 Liite 7: Raami 2017 lautakunnittain

11 11 LIITE 1: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Palvelualueen arvot Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys Palvelualueen visio Palvelualueen toiminta-ajatus Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Palvelualueen tunnusluvut Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelualueen htv:t, kehitys Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / htv Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite )

12 12 Liite 2: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot Toimielin ja puheenjohtaja Toimielimen tehtävä Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Tulosalue X Tulosalue Y Tulosalue Z Vastuuhenkilö X Vastuuhenkilö Y Vastuuhenkilö Z Toimintaympäristön muutos Tähän kuvataan lyhyesti merkittävimmät toimintaympäristön muutokset sekä niiden vaikutukset talouteen ja toimintoihin. Toiminnan painopistealueet 2017 Tähän kuvataan lyhyesti toiminnan keskeiset painopistealueet Toiminnan painopistealue X Hanke- ja projektitoiminta 2017 Tähän kirjataan olemassa oleva sekä suunniteltu hanke- ja projektitoiminta vuonna 2017 Hankkeen nimi Vastuutaho / Toteutusaika hallinnoija Esim. REILA Lapin amk Oy Tornion kaupungin maksuosuus TA2017 Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Palvelualueella / tulosalueella määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueella on neljä yhteistä tunnuslukua käsittäen TP2014, TP2015, TA2016 ja TA Lisäksi tulosalueilla tulee määrittää omia tunnuslukuja, jotka kuvaavat toiminnan tehokkuutta, palvelutasoa ja laatua. Tulosalueiden tunnusluvut Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi Tulosalueen htv:t, kehitys Tulosalueen nettokustannukset e / htv Tulosalueen nettokustannukset e / asukas Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm Oma tunnusluku 1 L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite )

13 Oma tunnusluku 2 jne. Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi 13

14 14 Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 HUOM! Tornion Kaupunkistrategian viitekehykseen pohjautuvat tuloskortit. Täytetään palvelualueilla vain niiltä osin, kun tavoitteet kohdentuvat palvelualueille TA HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA KUNTALAINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio. Kaupungin TA 2017 tavoite TA 2017 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset ja lapsiperheet nuoret ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuurija vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisuu ksien vahvistaminen

15 15

16 16 2. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Kaupungin strateginen päämäärä: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio Kaupungin TA 2017 tavoite TA 2017 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristöja energiaratkaisut 3. ELINKEINOT, OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY Kaupungin strateginen päämäärä: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio. Kaupungin TA 2017 tavoite TA 2017 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Logistisen aseman vahvistaminen

17 17 4. RESURSSIT JA JOHTAMINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio. Kaupungin TA 2017 tavoite TA 2017 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

18 18 Liite 5: UUSI VIRKA/TOIMI Palvelualue: Tulosalue: Tulosyksikkö: Perustamisajankohta: Uuden viran nimike: Uuden toimen nimike: Perustelut perustamiselle: Uuden tehtävän kuvaus: Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset: Kulut VES/TES -kohta Palkkaus-e sitys Vuosikustannu s Sosiaalikulu t Kokonais-kusta nnukset perustamis-vuo nna Talousarviotili Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus): Päätökset Lauta-/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuusto hyväksytty hylätty

19 19 NIMIKEMUUTOS Palvelualue: Tulosalue: Tulosyksikkö: Muutosajankohta: virka/toimi viraksi/toimeksi Perustelut muutokselle: Päätökset Lauta-/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuusto hyväksytty hylätty VIRAN/TOIMEN LAKKAUTTAMINEN Palvelualue: Tulosalue: Tulosyksikkö: Lakkauttamisajankohta: Lakkautettava virka: Lakkautettava toimi: Perustelut lakkauttamiselle sekä tehtävien uudelleen järjestämiselle: Päätökset Lauta-/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuusto hyväksytty hylätty

20 20 TULOSLASKELMA Talousarvioesitys 2017 TP TA TOT TS2016 RAAMI 2017 Muutos e Muutos e Muutos.% Muutos.% /2016 kv TP15/Raami17 TA16/Raami17 raami 17/ raami17/ ulk ulk ulk ulk ulk ulk ulk TA16 ulk TP15 ulk Toimintatulot ,6-2,1 Myyntituotot ,5 2,8 Maksutuotot ,5 0,8 Tuet ja avustukset ,4-11,1 Muut toimintatuotot ,8-7,1 Toimintamenot ,5-2,5 Palkat ja palkkiot ,5-1,3 Henkilösivukulut ,6-1,9 Erikoissairaanhoito ,6-1,5 Palvelujen ostot ,9-4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Ostot tilikauden aikana ,0 2,3 Avustukset ,0-9,9 Muut toimintakulut ,1-1,8 Toimintakate ,2-2,5 Verotulot yhteensä ,0 2,0 Kunnallisvero ,3 1,3 Kiinteistövero ,8 23,5 Yhteisövero ,1-14,8 Valtionosuudet yht ,2 2,7 Peruspalvelujen valtionos ,7 1,6 VO:n verotulojen tasaus ,8-6,6 Opetus- ja kulttuurit.vo ,7-55,1 VO:n järj. muut.tasaus /lisäosat ,0 0,0 Rahoitustulot ja -menot ,0 47,8 Korkotulot konserniyhtiöiltä ,0 0,1 Korkot.kons. pääomalaina ,0 0,0 Korkotulot ,0 14,0 Muut rahoitustulot ,0 24,2 Korkomenot ,0 24,3 Muut rahoitusmenot ,0-12,7 Vuosikate ,8 319,6 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista ,0 3,4 Tilikauden tulos ,7-140,1 Varausten lis.-/vähennys Rahastojen lis.-/vähennys + Tilikauden yli- alijäämä ,7-140,5

21 21 Talousarvioesitys 2017 Muutokset/ulkoiset Työll.palkat keskush.ssa TP ULK TA ULK RAAMI ULK Muutos e Mu -% M -% TARKASTUSTOIMI TP TP 15 /Raami 17 ulk PALKAT ,23 67,47 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,01 109,92 PALVELUJEN OSTOT ,62 59,27 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,57 357,72 MUUT MENOT Menot YHT * ,89 65,09 Netto ,89 65,09 Ta15/ RA17 ulk Tp15/ Ra17 ulk KESKUSHALLINTOPALVELUT Yhteensä TULOT ulk ,22-5,44 PALKAT ,48-1,91 TYÖLLISYYSPALKAT ,83-25,68 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,60-3,07 PALVELUJEN OSTOT ,37 2,09 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,71-0,01 AVUSTUKSET ,75 59,64 MUUT MENOT ,44 4,54 Menot YHT * ,19-0,20 Netto ,01 2,42 HYVINVOINTIPALVELUT yhteensä TULOT ulk ,02-2,03 PALKAT ,06-0,44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,60-0,18 ERIKOISSAIRAANHOITO ,59-3,22 PALVELUJEN OSTOT ,11-5,86 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,35 3,89 AVUSTUKSET ,47-18,87 MUUT MENOT ,79-4,58 Ulk.Menot YHT * ,71-4,33 Netto ,79-4,62 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT ulk ,47-4,10 PALKAT ,93-1,64 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,58-2,69 PALVELUJEN OSTOT ,62 2,09 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,62 1,56 AVUSTUKSET ,47 18,83 MUUT MENOT ,35-46,58 Ulk.Menot YHT * ,35-0,49 netto ,72-0,18

22 22 Talousarvioesitys 2017 Muutokset/ulkoiset Työll.palkat keskush.ssa TP ULK TA ULK RAAMI ULK Muutos e Mu -% M -% TP TP 15 /Raami 17 ulk Ta15/ RA17 ulk Tp15/ Ra17 ulk SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT ulk ,25-11,21 PALKAT ,52-0,45 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,71-6,78 PALVELUJEN OSTOT ,02-0,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,17 0,67 AVUSTUKSET ,50-2,52 MUUT MENOT ,24-15,56 Ulk.Menot YHT * ,43-2,11 netto ,31-0,26 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT ulk ,06-38,86 PALKAT ,42-6,66 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,49-5,25 PALVELUJEN OSTOT ,23-7,10 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,84-53,53 AVUSTUKSET ,00 0,00 MUUT MENOT ,33-58,66 Ulk.Menot YHT * ,46-12,10 netto ,99 4,27 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT ulk ,36-6,25 PALKAT ,68-1,62 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,39-2,97 PALVELUJEN OSTOT ,83 1,88 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,17 0,32 AVUSTUKSET ,47 18,40 MUUT MENOT ,27-35,35 Ulk.Menot YHT * ,19-0,69 netto ,66-0,16 TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHT. TULOT ulk ,75-1,65 PALKAT ,96 1,78 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,55-1,45 PALVELUJEN OSTOT ,15-0,21 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,51-2,51 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,17-0,04 AVUSTUKSET ,93 41,62 MUUT MENOT ,04 3,89 Ulk.Menot YHT * ,77 0,16 Netto ,49 0,71

23 23 Talousarvioesitys 2017 Muutokset/ulkoiset Työll.palkat keskush.ssa TP ULK TA ULK RAAMI ULK Muutos e Mu -% M -% TP TP 15 /Raami 17 ulk Ta15/ RA17 ulk Tp15/ Ra17 ulk LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT ulk ,00-4,31 PALKAT ,90 4,58 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,78-0,36 PALVELUJEN OSTOT ,53-16,00 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,88 50,50 AVUSTUKSET ,94 0,41 MUUT MENOT ,92 139,44 Ulk.Menot YHT * ,17 6,09 Netto ,85 13,12 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT ulk ,19 51,43 PALKAT ,03 1,24 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,43 4,74 PALVELUJEN OSTOT ,33 168,64 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,56 MUUT MENOT ,00 120,78 Ulk.Menot YHT * ,18 43,61 Netto TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristötoimi TULOT ulk ,29 12,57 PALKAT ,87 3,12 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,79-8,61 PALVELUJEN OSTOT ,26 10,45 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,67 219,82 AVUSTUKSET ,95-8,59 MUUT MENOT ,37 8,69 Ulk.Menot YHT * ,17 4,81 Netto ,09-15,29 TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT ulk ,51 2,22 PALKAT ,50 2,29 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,01-2,53 PALVELUJEN OSTOT ,19-0,45 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,51-2,51 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,54 2,64 AVUSTUKSET ,94 9,43 MUUT MENOT ,05 11,46 Ulk.Menot YHT * ,98 1,13 Netto ,33 0,67

24 24 Talousarvioesitys 2017 Muutokset/ulkoiset Työll.palkat keskush.ssa TP ULK TA ULK RAAMI ULK Muutos e Mu -% M -% TP TP 15 /Raami 17 ulk Ta15/ RA17 ulk Tp15/ Ra17 ulk Yhteensä TULOT ulk ,60-2,09 PALKAT ,52-1,25 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,61-1,86 PALVELUJEN OSTOT ,08-2,81 ERIKOISSAIRAANHOITO ,59-3,22 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,51-2,51 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,00 2,35 AVUSTUKSET ,02-9,91 MUUT MENOT ,06-1,82 Ulk.Menot YHT * ,53-2,48 Netto ,18-2,54

TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE

TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE 2 Kh 29.6.2015 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla.

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla. 1 VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAADINTA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2017-2019 kokouksessaan 12.12.2016 73 Talousarviokirja 2017 löytyy Tornion kaupungin intranetin

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1.-31.3.2015 Kh:n käsittely 20.4.2015 2 Tornion kaupungin taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 1 LIITE 3: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala Palvelualueen arvot Palvelualueen visio

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2017 1 (5) 769 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 HEL 2017-009006 T 00 01 01 Päätös Käsittely esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2016 1.1.-31.3.2016 Kh:n käsittely 18.4.2016 Kv:n käsittely 25.4.2016 3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,9 milj. euroa (26,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma LIITE 1: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala Palvelualueen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OHJE VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SEKÄ VUODEN 2018 TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SEKÄ VUODEN 2018 TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI OHJE VUOSIEN 2018 2022 TALOUSSUUNNITELMAN SEKÄ VUODEN 2018 TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Suunnittelujärjestelmän kokonaisuus Strategia Kaupunkistrategia vuosille 2014-2025 hyväksyttiin

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot