Teknologioiden käyttöönotto, leviäminen ja hyödyntäminen. Heli Koski Innovaation ja toimialan taloustiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologioiden käyttöönotto, leviäminen ja hyödyntäminen. Heli Koski 28.10.2010 Innovaation ja toimialan taloustiede"

Transkriptio

1 Teknologioiden käyttöönotto, leviäminen ja hyödyntäminen Heli Koski Innovaation ja toimialan taloustiede 1

2 Luennon runko 1. Teknologian määritelmä 2. Miksi uudet teknologiat ovat tärkeitä? 3. Teknologian erityispiirteet 4. Teknologioiden leviäminen: teoria 5. Teknologioiden leviäminen: empiirinen tutkimus 6. ICT:n hyödyntäminen yrityksissä 7. Teknologiapolitiikka 2

3 1. Teknologian määritelmä Taloustieteen määritelmä: teknologia tarkoittaa tietoa siitä, kuinka tuotetaan jokin tuote (tavara tai palvelu) tietyillä tuotantopanoksilla - teknologialla käsitetään usein koneiden ja laitteiden sekä tuotantoprosessien lisäksi liiketoimintaosaaminen ja tuntemus markkinoista, yrityskulttuuri ja johtaminen sekä luovuus. Teknologian kehitys - Uusi tuote (esim. pesukone) - Uusi tapa tehdä tuotteita (esim. liukuhihnatuotanto) tai tuottaa palveluita (esim. uusi palvelukonsepti kuten verkkokauppa) 3

4 2. Miksi uudet teknologiat ovat tärkeitä? Yrityksille: menestys ja hengissä säilyminen perustuvat onnistuneeseen uusien teknologioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen Poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta: Teknologisen kehityksen ymmärtäminen tärkeää, jotta pystytään suunnittelemaan järkeviä ja toimivia politiikkatoimenpiteitä Kansantaloudelle: teknologian kehitys on aineellisen elintason kasvun tärkein lähde. Talouskasvu mahdollista vain teknologian kehittyessä Ellei teknologia kehittyisi, voisi kansantalouden kokonaistuotanto eli bruttokansantuote (BKT) kasvaa vain siten, että tuotantopanosten määrä kasvaa. Teknologia vaikuttaa henkeä kohti laskettuun bkt:hen välillisesti tuotannontekijöiden eli työn ja pääoman tuottavuuden kautta. 4

5 Teknologia ja talouskasvu Työn tuottavuus = tuotos/työtunti BKT = (BKT/työtunti) x tehdyt työtunnit BKT = työn tuottavuus x työn määrä BKT:n kasvu = työn tuottavuuden kasvu + työn määrän kasvu. Työikäisen väestön määrä vähenee jo vuoden 2010 jälkeen talouskasvu on jatkossa pelkästään työn tuottavuuden kasvun varassa. 5

6 BKT henkeä kohti v GDP per capita Source: OECD Main Science and Technology Indicators Finland Italy USA Total OECD EU-15 6

7 7 Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247).

8 Keskustelua: Mittaako BKT hyvinvoinnin kehitystä ja minkälaisia ongelmia (pelkästään) sen käyttöön liittyy? Jos BKT:n kasvuvauhti 1% (2%) per vuosi, BKT kaksinkertainen 70 v. (35 v. kuluttua). Tarkoittaako tämä tavaratuotannon kaksinkertaistumista? Miksi eläkeiän korotuksella on relevanssia talouskasvun näkökulmasta? 8

9 Teknologinen kehitys Suuri osa teknologisesta kehityksestä tapahtuu pienten, aiempia innovaatioita täydentävien keksintöjen ja uudistusten muodossa. Schumpeterin kolmivaiheinen malli: keksintö (uusien ideoiden kehittäminen; tutkimus) - innovaatio (kehitystoiminta) teknologioiden leviäminen Pienillä lisäinnovaatioilla voi olla merkitystä esim. yksittäisen yrityksen tai tuotteen tuotantoprosessin tehostamisessa tai tuotteiden laadun parantamisessa, mutta niiden vaikutus ei ylety tarpeeksi laajalle eri sektoreilla vaikuttaakseen taloudelliseen kasvuun koko kansantalouden tasolla. 9

10 Investoinnit teknologiseen kehitykseen Lähde: Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). 10

11 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus bkt:sta (%) 11

12 T&K-investoinnit Suomessa sektoreittain (milj. euroa) 12

13 Teknologinen kehitys Merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun voi olla vain teknologioilla, joilla on monia käyttötarkoituksia ja joita voidaan hyödyntää laajamittaisesti talouden eri sektoreilla. Tällaisia laajalle levinneitä teknologioita, joille tyypillisesti kehitetään lukuisia täydentäviä innovaatioita, kutsutaan yleiskäyttöisiksi teknologioiksi (general purpose technologies). - Höyry, sähkö, tieto- ja viestintäteknologia (ICT), tulevaisuudessa: bio- ja nanoteknologia? 13

14 Internetin käytön kasvu maailmanlaajuisesti Source: Miniwatt Marketing Group 14

15 Yleiskäyttöiset teknologiat Yleiskäyttöisten teknologioiden vaikutus kokonaistuottavuuteen on tyypillisesti vähäinen niiden käytön alkuvaiheessa ja usein niistä seuraava tuottavuuskasvun huippu nähdään vasta vuosikymmenten päähän niiden synnystä. Esim. sähkön ja siihen liittyvien innovaatioiden laajamittainen hyödyntäminen toimi merkittävänä tuottavuuskasvun lähteenä vasta 1920-luvulla, vaikka sähköteollisuus oli kehittynyt jo 1800-luvun loppupuolella Höyryvoiman taloudelliset vaikutukset aggregaattitasolla ovat materialisoituneet vieläkin suuremmalla viiveellä: höyryvoiman vaikutus työn tuottavuuden kasvuun Englannissa oli vähäistä ennen 1830-lukua ja sen kasvuvaikutuksen huippu ajoittui noin 100 vuotta höyryvoiman keksimisen jälkeen 15

16 Yleiskäyttöiset teknologiat Meneillään oleva 1950-l. transistorin keksimisestä alkanut ja 1970-l. mikroprosessorin kehittämisen vauhdittama ns. kolmas teollinen vallankumous tapahtuu suurella viipeellä kuten aiempienkin yleiskäyttöisten teknologioiden. Jotta uuden teknologian leviäminen vaikuttaisi talouskasvuun aggregaattitasolla, tarvitaan paitsi sen laajamittaista käyttöönottoa ja hyödyntämistä, mutta myös monia muita (esim. organisatorisia) muutoksia talouden eri toimialoilla ja toimijoissa kuten yrityksissä. 16

17 3. Teknologian erityispiirteet 3.1 Hyödyketyypit i) Missä määrin hyödykkeen omistaja voi estää jotakin tahoa käyttämästä sitä ja laskuttaa sen käytöstä (excludable vs. nonexcludable)? Jos käyttäjiä ei voida pois sulkea, syntyy usein ulkoisvaikutuksia (externalities) - positiiviset ulkoisvaikutukset yhteiskunnan näkökulmasta tuotteen tai palvelun liian pieni tuotanto (politiikkatoimenpide: esim. julkishyödykkeiden tuotanto) - negatiiviset ulkoisvaikutukset yhteiskunnan näkökulmasta tuotteen tai palvelun liian suuri tuotanto (politiikkatoimenpide: esim. saasteiden tuotannon rajoittaminen) 17

18 Hyödyketyypit Vaikuttaako yhden yksilön kulutus muiden mahdollisuuksiin käyttää teknologiaa (rival vs. non-rival)? Ei-kilpailulliset (non-rival) hyödykkeet ovat sellaisia, joiden kulutus ei vähene yhden yksilön kulutuksesta - Tarvitsee tuottaa vain kerran - Korkeat kiinteät tuotantokustannukset, rajakustannukset nolla (kasvavat skaalatuotot) 18

19 Mihin kategoriaan sijoittaisit seuraavat hyödykkeet: DVD-soitin, julkinen terveydenhuolto, kalat meressä, laskento, maanpuolustus, maksulliset tv-kanavat, ruoka, yksityinen puisto Kilpailullinen Ei-kilpailullinen Käytön esto mahdollista Käytön esto ei mahdollista 19

20 Hyödykkeiden luokittelu Käytön esto mahdollista Käytön esto ei mahdollista Kilpailullinen Yksityishyödykkeet Yhteisomaisuus Ei-kilpailullinen Klubihyödykkeet Julkishyödykkeet 20

21 3.2 Teknologian luonne Tieto siitä, kuinka tuotetaan jokin hyödyke tietyillä tuotantopanoksilla i) ei-kilpailullista ii) sen käyttö voidaan toisinaan estää, esim: - coca-colan resepti (liikesalaisuus) - ohjelmisto (immateriaalioikeuksia koskeva lainsäädäntö) mutta ei kaikissa tapauksissa, esim: - laskento, avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistot 21

22 4. Teknologioiden leviäminen: teoria Teknologioiden leviämiseen vaikuttavat seikat paitsi teknologiakohtaisia, mutta myös maat eroavat eri teknologioiden leviämisvauhdin suhteen niin, ettei mikään yksittäinen maa johda muita kaikkien teknologioiden leviämisessä Empiirinen fakta: uusien teknologioiden leviäminen yli ajan potentiaalisessa käyttäjäpopulaatiossa noudattaa yleensä S- muotoista käyrää. Miksi? 22

23 Esimerkki: matkapuhelinten leviäminen Lähde: HS

24 Taloustieteelliset diffuusioteoriat I. Epideeminen leviämismalli (Epidemic effects) II. Hyötyjen rankkaus (Rank effects) III. Peliteoreettiset mallit, stock & order effects IV. Verkostoteknologioiden leviämiseen liittyvät erityispiirteet 24

25 I. Epideeminen diffuusiomalli Yksinkertaisin selitysmalli Malli lainattu epidemiologiasta: teknologian leviäminen mallinnettu kuten tarttuvien tautien leviäminen Teknologian leviämisnopeus riippuu pelkästään siitä kuinka moni potentiaalisista käyttäjistä on kosketuksissa teknologian kanssa eli tietää teknologiasta Kun tieto leviää, teknologia leviää: aluksi vain harvojen tietäessä teknologiasta, teknologian leviäminen on hidasta. Mitä useampi saa tartunnan, sitä nopeammin tauti tarttuu eli teknologia leviää. 25

26 Epidemiamallin kritiikkiä Tieto teknologiasta johtaa sen välittömään käyttöönottoon. Miksi ihmiset/yritykset, joilla molemmilla informaatio teknologiasta ottavat sen käyttöön eri aikaan? Tieto siirtyy vain käyttäjien kautta (mainonta?) Tiedon saajat homogeeninen ryhmä, jossa ei tapahdu muutoksia yli ajan Tiedon saajat passiivisia vastaanottajia, eivät aktiivisia tiedon etsijöitä 26

27 II. Hyötyjen rankkaus Teknologian arvo vaihtelee yksilöittäin/ yrityksittäin ne, joille teknologia on arvokkainta, ottavat sen ensin käyttöön. Hinnat alenevat yhä enemmän käyttäjiä eli niitä, joille teknologiasta saatava hyöty >teknologian hinta Päätöksenteko perustuu teknologian käyttöönoton kustannuksiin vs. siitä saataviin hyötyihin Teknologian asteittainen leviäminen on seurausta voiton (tai hyödyn) maksimoinnista 27

28 III: Peliteoreettiset leviämismallit i) Käyttäjäkunnan koon vaikutus ( Stock effects ): kun käyttäjien määrä kasvaa, hyöty teknologian käyttöönotosta vähenee. ii) Käyttöönoton järjestyksen vaikutus ( Order effects ): Teknologian käyttöönotosta saatava hyöty riippuu sen käyttöönoton järjestyksestä (yrityksen sijoitus 1, 2,, n) - 1st mover advantage dominoi parempien teknologioiden odottamisesta saatavaa hyötyä 28

29 IV. Verkostoteknologioiden leviämiseen liittyvät erityispiirteet Verkostoteknologiat ovat teknologioita, joiden käytöstä saatava hyöty riippuu positiivisesti käyttäjien määrästä (verkostovaikutukset, network effects) Verkostovaikutukset i) Suorat (esim. sähköposti, facebook) ii) Epäsuorat (esim. tietokone&ohjelmistot) 29

30 Verkostovaikutus (VV) vs. verkostoeksternaliteetti (VE)? VE:iin sisältyy markkinahäiriö, esim. olisi optimaalista, että kaikki siirtyisivät uuden teknologian käyttäjiksi, mutta VE:n takia suurin osa käyttäjistä pysyy vanhan teknologian käyttäjinä, odottaa muiden siirtymistä VV:n ja VE:n erossa ei ole kyse pelkästään oikean terminologian käytöstä vaan myös tärkeää käytännön politiikkatoimenpiteiden tarpeen määrittämiseksi 30

31 Verkostoeksternaliteettien vaikutus kysyntään Kuluttajat yrittivät ennakoimaan, mikä teknologia otetaan yleisesti käyttöön Mahdolliset tehottomuudet: - Uuden tekn. liian hidas käyttöönotto ( excess inertia ); paremman teknologian käyttöönottoa siirretään turhan pitkään - Uuden teknologian liian nopea käyttöönotto ( excess momentum ); parasta vaihtoehtoa huonompi teknologia otetaan käyttöön 31

32 Esimerkki 1: Oletetaan, että on 2 kuluttajaa, jotka käyttävät vanhaa teknologiaa ja saavat siitä hyödyn v(2). Uusi teknologia tulee markkinoille, hyöty siitä u(q), where q= käyttäjien lukumäärä. Oletetaan, että - v(2)>v(1) and u(2)>u(1), kun verkostovaikutukset ovat positiivisia - v(2)>u(1), u(2)>v(1), eli kuluttajien kannattaa koordinoida valintojaan. Kuluttajat tekevät ostopäätöksen samanaikaisesti. Mitä kuluttajat tekevät? Mikä on dominoiva strategia (= paras valinta riippumatta siitä, mitä toinen pelaaja tekee)? Nash tasapaino (= valinta, jota kummankaan pelaajan ei kannata muuttaa, ottaen huomioon toisen pelaajan valinta)? 32

33 Paras vastaus riippuu siitä, mitä toinen pelaaja tekee (ns. koordinaatiopeli) Ei dominoivaa strategiaa Kuluttaja A Kuluttaja B Vanha Uusi Vanha v(2), v(2) v(1), u(1) Uusi u(1), v(1) u(2), u(2) Uuden tekn. liian hidas käyttöönotto ( excess inertia ), jos u(2)>v(2) & kuluttajat pitäytyvät vanhassa teknologiassa Uuden tekn. liian nopea käyttöönotto ( excess momentum ), if v(2)>u(2) & kuluttajat vaihtavat uuteen teknologiaan 33

34 Esimerkki 2: Oletetaan, että kuluttajat eivät tiedä toistensa preferenssejä ja - Kuluttajien preferenssit uuden tekn. suhteen vaihtelevat parametrin z mukaan (suurempi z merkitsee teknologian suurempaa arvoa käyttäjälle) - Oletetaan, että kuluttaja voi ottaa teknologian käyttöön nyt, huomenna tai ei koskaan eli vaihtoehdot kuluttaja A:lle ovat: 34

35 Esimerkki 2: Vaihtoehdot: 1) Kuluttaja A ei ota tekn. koskaan käyttöön. 2) Kuluttaja A siirtyy käyttämään teknologiaa huomenna, jos kuluttaja B ottaa sen käyttöön tänään. 3) Kuluttaja A ottaa teknologian käyttöön tänään. 4) Kuluttaja A siirtyy käyttämään teknologiaa huomenna, vaikkei kuluttaja B käyttäisi sitä. Onko vaihtoehto 4) mahdollinen? Kuluttajat joiden z on alhainen: strategia? keskiverto : strategia? korkea: strategia? Milloin liian hidas käyttöönotto? 35

36 Epävarmuuden ja odotusten merkitys Epävarmuus: uusien innovaatioiden markkinoilletulon nopeus, teknologisten parannusten merkittävyys ja ajoitus, hintakehitys, hyödyllisyys ym. + verkostovaikutukset Epävarmuus käyttäjämäärästä tulevaisuudessa Käyttäjämäärällä (historialla) ja ostajien odotuksilla suuri merkitys; markkinoilla taipumus suosia alun perin menestynyttä teknologiaa tietotuotteen 1. tarjoaja voi kaapata markkinat (esim. Microsoft) strateginen käyttäytyminen - Ilmiö johtua/vahvistua myös kasvavista skaalatuotoista tuotantopuolella (esim. isot T&Kkustannukset, pienet tuotannon yksikkökust.) 36

37 Tekijät, jotka rajoittavat yhden teknologian valta-asemaa markkinoilla 1) Kuluttajien heterogeenisuus - Erot kuluttajien preferensseissä, maksukyvyssä ja - halukkuudessa - Markkinat niche-tuotteille 2) Hyödyt uusista täydentävistä teknologioista (epäsuorat verkostovaikutukset) eivät kasva lineaarisesti (esim. käyttäjille tietyt ohjelmistot ovat arvokkaita ja ohjelmistojen lisätarjonta ei hyödytä heitä lainkaan tai vain vähän) 3) Paikalliset verkostovaikutukset - kielet, alueelliset teknologiset standardit 37

38 Vaihtokustannukset ja kiinnittyminen (switching costs and lock-in) Teknologian vaihtaminen uuteen ei ole ilmaista (esim. oppimiseen liittyvät kustannukset) Kiinnittyminen (lock-in): tiettyä laitetta täydentävät teknologiat sopivat yhteen pelkästään ko. laitteen kanssa (esim. Blue-raylaite ja -dvdt ) Kiinnittyminen voi tapahtua yksilötasolla (esim. ostetut dvd:t), yritystasolla (esim. ohjelmistot) ja yhteiskunnan tasolla (esim. Windows käyttöjärjestelmä) On mahdollista kiinnittyä standardiin, joka ei ole paras Yritysten käyttämät strategiat: i) Edulliset laitteet & kalliit oheispalvelut/-tuotteet (esim. printterit ja väripatruunat) ii) Päivitykset Markkinajohtajat pyrkivät usein pitämään vaihtokustannukset korkeina 38

39 Esimerkki: QWERTY-näppäimistö Ensimmäisissä kirjoituskoneissa aakkoset järjestyksessä neljällä ensimmäisellä rivillä kun vierekkäisiä näppäimiä lyötiin nopeasti peräkkäin, ne juuttuivat toisiinsa Christopher Sholesin kehittämä ja v patentoima QWERTY-järjestys: useimmin peräkkäin käytetyt näppäimet eri puolilla näppäimistöä, joten kirjoitusnopeus hidastuu automaattisesti August Dvorak kehitti ja patentoi v uuden nopeamman näppäimistön, jossa 9/10:sta engl. kielisissä sanoissa käytetyimmästä kirjaimista on sijoitettu näppäimistön keskelle Miksi QWERTY yhä maailmanlaajuinen standardi? 39

40 QWERTY 40

41 DVORAK 41

42 Esimerkki: QWERTY-näppäimistö David (1985) syynä QWERTY:n säilymiseen standardina: - Tarvittava tekninen yhteensopivuus oli olemassa laitteen ja käyttäjien taitojen (näppäinjärjestyksen oppiminen) välillä - Odotukset; QWERTY-koulutuksen saanut käyttäjämassa loi odotuksia laajasta käyttöönotosta - Dvorakiin siirtymisen kustannukset suuret (quasiirreversibility); sekä koko laitekanta uusittava että käyttäjien opeteltava uusi näppäinjärjestys Polkuriippuvuus, lock-in, pienillä historian tapahtumilla suuri merkitys 42

43 5. Teknologioiden leviäminen: empiirinen tutkimus Empiirisissä tutkimuksissa selitettävä muuttuja on tyypillisesti teknologian käyttäjien osuus populaatiosta (aggregaattimallit) tai tekn. käyttöön oton ajoitus (yritystason analyysi) Empiiriset yritystason tutkimukset tukeneet eniten epidemiamallia & hyötyjen rankkaukseen perustuvaa teoriaa (ts. yrityskohtaiset tekijät selittävät yritysten eriaikaista teknologioiden käyttöönottoa) Myös verkostovaikutusten olemassaololle löytynyt vahvistusta 43

44 Maakohtaisia uusien teknologioiden leviämiseen vaikuttavia tekijöitä Elintaso ja koulutus Kilpailun voimakkuus, markkinoiden avaaminen kilpailulle/uusien yritysten markkinoille tulo Standardisointi (esim. matkapuhelinten leviämisessä) Käyttäjämäärä ( installed base ) Hinnoittelu (esim. 2G kännykät: varhaisen vaiheen monopolistit: aggressiivinen hinnoittelu, muita edullisemmat hinnat) 44

45 Esimerkki: miksi 2G-matkapuhelimet levisivät USA:ssa hitaammin kuin Euroopassa? Figure 1. Analogue mobile telephones per capita (%), ,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 EU ANAPOP USA ANAPOP Nordic ANAPOP 0,08 0,06 0,04 0,02 0, Lähde: Koski (2006) 45

46 2G-matkapuhelinten leviäminen : EU, USA ja Pohjoismaat Figure 2. Digital mobile phone subscribers per capita, ,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 EU DIGIPOP USA DIGIPOP Nordic DIGIPOP 0,400 0,300 0,200 0,100 0, Lähde: Koski (2006) 46

47 Miksi 2G-matkapuhelimet levisivät USA:ssa hitaammin kuin Euroopassa? Usa:ssa regulaattori (FCC) valitsi ensin analogisen (1G) matkapuhelinstandardin, AMPS:n, kun taas se antoi markkinoiden ratkaista standardikilpailun digitaalisen 2Gteknologian tapauksessa (Euroopassa yhteinen 2G-standardi, GSM) AMPS-teknologialle annettiin pitkäaikainen erityisasema lainsäädännössä: langattomia palveluita tarjoavien operaattoreiden piti tarjota palveluita 1G-matkapuhelimia käyttäville asiakkaille vielä 2000-l. puolivälissä, kun taas 2Gpalveluiden tarjoamisesta ei asetettu minkäänlaista velvoitetta. Maantieteellisesti hajanaisilla USA:n markinoilla tämä tuki analogista käyttäjäkuntaa ja lisäksi sen luoma epävarmuus antoi operaattoreille kannustimen odottaa ennen kuin päättivät 2Gverkkoinvestoinneista. 47

48 Miksi 2G-matkapuhelimet levisivät USA:ssa hitaammin kuin Euroopassa? USA:n kuluttajilla oli lisäksi kaksi kannettavaa substituuttiteknologiaa 2G-palveluille, analoginen 1Gteknologia ja myös 1990-l. suositut paging palvelut, joilla oli molemmilla maanlaajuinen roaming -kattavuus. 2G-roaming ei ollut mahdollista ensimmäisinä vuosina, jolloin 2Gteknologiaa oli tarjolla ja roaming pysyi rajoitettuna pitkään. Myös langattomien palveluiden ja niiden substituuttien hinnoittelu oli suotuisampaa matkapuhelinten käytölle Euroopassa kuin Usa:ssa (esim. kiinteässä lähiverkossa USA:ssa paikallispuheluista vain kuukausimaksu, ei lainkaan käyttömaksua) Mitä tästä voimme oppia: Standardoinnin merkitys! Erityisesti siirryttäessä teknologiasukupolvesta toiseen ja muutettaessa standardointikäytäntöä (ex-ante standardointi standardoinnin aste markkinoiden päätettävissä) 48

49 Yrityskohtaisia teknologioiden käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä Koko (yleensä isot yritykset varhaisia käyttöönottajia, poikkeuksia esim. OSS) Innovatiivisuus (T&K-toiminta) Henkinen pääoma (esim. henkilökunnan koulutustaso) Kumuloitunut tai aiemmin käyttöön otettu teknologia 49

50 6. ICT:n hyödyntäminen yrityksissä Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on argumentoitu 1990-l. puolivälistä asti, että ICT on yleiskäyttöinen teknologia, joka edesauttaa täydentävien innovaatioiden syntymistä, ja että yritysten ICT:n käytöstä saamat hyödyt liittyvät likeisesti täydentävien organisatoristen käytäntöjen implementaatioon Taloustieteellinen kirjallisuus tarjoaa runsaasti todistusaineistoa ICT-investointien positiivisista vaikutuksista yr. toimintaan/tulokseen yleensä, mutta vain harvoissa tutkimuksissa on käsitelty yrityksen ICT-kannan liikkuvuuden and liitettävyyden taloudellisia vaikutuksia 50

51 Tietotekniikan käyttö yrityksissä kokoluokittain keväällä 2009 Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009, Tilastokeskus 51

52 Internetin käytön kasvu suomalaisissa yrityksissä Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009, Tilastokeskus 52

53 Koski (2010): Firm growth and profitability: The role of mobile IT and organizational practices Vaikuttaako mobiili IT, liikkuvuus ja liitettävyys, yhdessä organisatoristen innovaatiotoimintaa ja henkilöstönhallintaa koskevien toimintatapojen kanssa vaikuttavat yrityksen suoritukseen? 53

54 Miksi liikkuvuudella ja liitettävyydellä on merkitystä? Päämies-agenttiteoria: taloudellisten kannustinmekanismien ansiosta johtajat ja työntekijät saattavat työskennellä kovemmin työpaikan ulkopuolella (esim. liikematkoilla ja kotona) erityisesti, kun heillä on käytössään kannettavia, Internetiin liitettyä laitteita. Transaktiokustannusteoria: Internetiin liitetty tietotekniikka saattaa merkittävästi vähentää yr. transaktiokustannuksia, koska se mahdollistaa informaation tehokkaan koordination, hallinnan ja käytön. Kannettavat Internetyhteyksin varustetut laitteet saattavat vähentää transaktiokustannuksia vielä enemmän, koska työntekijöillä on myös työpaikan ulkopuolella pääsy yrityksen sisäisiin tietokantoihin. 54

55 Aineisto Aineisto: Puhelun haastattelulla kerätty kyselyaineisto 398 vähintään 50 henkilöä työllistävästä suomalaisesta. teollisuusyrityksestä syksyllä 2005 Noin 38% otospopulaatiosta (eli 1,054 yrityksestä). Kyselyaineisto yhdistetty yritysten tilinpäätösaineistoihin. 55

56 Teollisten yritysten osuus, joilla Internet and laajakaistayhteys : EU-15 maat vs. Suomi EU15: broadband Finland: broadband EU15: Internet access Finland: Internet access Data source: Eurostat, Information Society Statistics (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) 56

57 % Pöytäkoneita ja läppäreitä käyttävien työntekijöiden osuus aineiston yrityksissä SME LARGE ALL share of (only) desktop users with no LAN connection share of (only) desktop users with LAN connection share of laptop users with no LAN connection share of laptop users with LAN connection 57

58 Estimoitu ekonometrinen malli Selitettävä muuttuja (suoritus tai tulosmittari): i) Liikevaihdon kasvu, ii) kannattavuus Malli 1: PERFORMANC E i 0 j IT j ij k ORG k ik l CONTROL l il i Malli 2: PERFORMANC E i IT ORG ORG * IT 0 j j ij k k ik m m im l CONTROL l il i 58

59 Selittävät muuttujat: ICT IT: IT-muuttujat, jotka mittaavat yrityksen työntekijöiden osuutta, jotka käyttävät i) Vain pöytäkonetta ilman lähiverkko- eli Intranetyhteyttä (DESKTOP) ii) iii) iv) Vain pöytäkonetta, jossa lähiverkkoyhteys (DESKTOP+LAN) Läppäriä ilman lähiverkkoyhteyttä (LAPTOP) Läppäriä, jossa lähiverkkoyhteys (LAPTOP+LAN) 59

60 Selittävät muuttujat: organisatoriset tekijät ORG; muuttujajoukko: i) Tehtävien uudelleenorganisointi: %-osuus yrityksen tehtävistä, jotka on uudelleenorganisoitu vuoden 2002 alun jälkeen ii) Palkkiojärjestelmien käyttö: 1/0 muuttujat, jotka indikoivat käyttääkö yritys - tulospalkkausta - optioita - omistavatko yrityksen työntekijät ja/tai johtajat sen osakkeita 60

61 iii) Työntekijöiden osallistuminen yrityksen päätöksentekoon iv) Laatu ja valvonta: 1/0 muuttujia, jotka indikoivat käyttääkö yritys - erilaisia laadunvalvontajärjestelmiä - tuloskortteja tai bechmarking-vertailua (= oman organisaation suorituksen vertailua jonkin viiteryhmän parhaisiin suorituksiin) tuloksen valvontaan - tulospalkkausta yhdistettynä systemaattiseen tulosseurantaan, jonka tulokset raportoidaan työntekijöille 61

62 Empiiriset tulokset: kannustimet Yksittäiset ICT:n käyttöä mittaavat muuttujat eivät liity merkittävästi yrityksen kasvuun tai kannnattavuuten. Tulospalkkaus parantaa kannattavuutta Yrityksissä, joissa suurempi osa yrityksen työntekijöistä käyttää Internet-yhteyksin varustettuja läppäreitä JA tulospalkkausta yhdistettynä tulosseurantaan on suurempi liikevaihdon kasvu. Yritykset, joissa on suhteellisen suuri kiinteä ITkanta, jota ei ole liitetty Internetiin JA käytössä tulospalkkaus kasvavat selvästi muita hitaammin 62

63 Empiriiset tulokset: onnistunut ulkoistaminen Yritykset, joissa on suhteellisen suuri kiinteä ITkanta, joka on liitetty Internetiin ja jotka ovat ulkoistaneet toimintojaan lähimenneisyydessä ovat sekä kannattavampia että nopeammin kasvavia kuin yritykset keskimäärin Liitettävyys (connectivity) täydentää mahdollisesti ulkoistamiseen liittyvien merkittävien transaktiokustannusten pienenemisen kautta menestyksekästä, kasvua edistävää ulkoistamisstrategiaa. 63

64 Empiiriset tulokset: tehtävien uudelleenorganisointi Tehtävien uudelleenorganisoinnin laajuus ei itsessään liittyy merkittävästi yrityksen kannattavuuteen tai liikevaihdon kasvuun. Tehtävien uudelleenorganisointi on toteutettu parhaiten, kannattavuutta parantavasti, kun strategiaan liittyy mobiilin Internet-yhteyksin varustetun IT-kannan käyttöönotto Muutos kohti joustavampia työkäytäntöjä, jotka pitävät mukanaan paikasta riippumattoman työnteon on hyödyttänyt merkittävästi niitä yrityksiä, joissa on otettu myös käyttöön laajempi kannettava, Internet-yhteyksin varustettu tietokonekanta 64

65 Yhteenveto aineistoanalyysin tuloksista Hyödyt, joita yritys voi saada organisatoristen muutosten ja ulkoistamisstrategioiden toteuttamisesta sekä taloudellisten kannustinjärjestelmien käyttöönotosta riippuvat merkittävästi yrityksen käytössä olevan ICT-kannan ominaisuuksista. - Sekä IT-laitteiden liikkuvuus että liitettävyys ovat tärkeitä. Aineisto tukee erityisesti päämies-agenttiteoriaan perustuvaa argumenttia: Tietoliikenneyhteyksien suurempi liikkuvuus yhdistettynä sopiviin taloudellisiin kannustinmekanismeihin ja systemaattiseen tulosseurantaan näyttää lisäävän yrityksen kasvua. 65

66 Yhteenveto aineistoanalyysin tuloksista Vanhentunut ICT-kanta voi estää taloudellisista kannustinjärjestelmistä saatavat hyödyt (eli kannustimet ovat hyvät, mutta välineet eivät) 66

67 7. Teknologiapolitiikka Miksi teknologiapolitiikka voidaan tarvita vaikuttamaan teknologioiden leviämisnopeuteen? - Markkinoilla voi olla tehottomuutta Esim. verkostovaikutusten takia yksittäisen markkinatoimijan hyöty yhteiskunnan hyöty teknologian käytön leviäminen voi olla hitaampaa/nopeampaa kuin olisi optimaalista koko yhteiskunnan näkökulmasta verkostovaikutusten takia julkisvallan toimenpiteet: tehokas resurssien allokointi - esim. teknologiapolitiikka: ICT:n käytön leviämisen tukeminen: - ICT-investoinnit yritysten tuottavuus & taloudellinen kasvu 67

68 Teknologiapolitiikka: leviämisnopeuteen vaikuttavia politiikkakeinoja Standardit: varmistaa järjestelmän eri osien toiminnan yhteensopivuuden (epävarmuuden poistuminen) - merkitys korostuu verkostomarkkinoilla, joilla tekn. käytön arvo riippuu käyttäjämäärästä ja toisiaan täydentävien teknologioiden yhteensopivuus tärkeää (yksittäiset teknologiat muodostavat käytössä teknologiajärjestelmiä) (Standardeista enemmän Sääskilahden luennoilla) Julkisen sektorin investoinnit/teknologiahankinnat Teknologiaan liittyvän tiedon lisääminen ja koulutuksen tukeminen Suora tuki teknologian leviämiselle (esim. laitteiden jakaminen ilmaiseksi käyttäjille, Ranska: Minitel) 68

69 Teknologiapolitiikka: ongelmia Päätöksentekijöillä ei markkinatoimijoita parempaa tietoa parhaasta teknologiasta Toimenpiteiden pitäisi olla teknologisesti ja kilpailullisesti neutraaleja Julkisen sektorin rooli: luoda suotuisat puitteet yrityksille, innovaatioita edistävä ympäristö 69

70 KYSYMYKSIÄ? 70

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 4 Luovan tuhon tie kilpailukykyyn MIKA MALIRANTA Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen ja kansalaisiin

Lisätiedot

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA Lauri Tähtinen Antti Törmänen Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2013

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Uudet teknologiat ja työ

Uudet teknologiat ja työ Uudet teknologiat ja työ Mika Pajarinen & Petri Rouvinen, Etlatieto Oy Tämä kirjoitus on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön Työn tulevaisuus seminaaria varten (Finlandiatalo, 5.5.2014; hanketunnisteet:

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot