HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Hyrynsalmen kaatopaikan jälkihoitotyöt / lisämääräraha Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry, hakemus Kehittämishanke Alppitähden ja Alppitähti 2 hankkeen väliaikaisesta rahoituksesta 138 Ulkoilureitin vuokrasopimus nro , UPM Kymmene Oyj 139 Ratsastus- ja vaellusreitin vuokrasopimus nro 32673, Metsähallitus 140 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen Maaseutuhallinnon järjestäminen Ukkohalla, ensilumen ladun rakentaminen, investointimäärärahan kattaminen lainanotolla 143 Moisiovaaran kyläyhdistys ry, lainahakemus Palvelukylä -hankkeen väliaikaiseksi rahoittamiseksi 144 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 14:15-17:40 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:15-17:40 varapj. Hankkila Liisa 14:15-17:40 jäsen Heikkinen Aira 14:15-17:40 jäsen Heikkinen Pertti 14:15-17:40 jäsen Juntunen Pirjo 14:15-17:40 jäsen Keränen Taisto 14:15-17:40 jäsen Mulari Reetta 14:15-17:40 jäsen Niskanen Markku 14:15-17:40 jäsen Pesola Leila 14:15-17:40 jäsen Bäckman Markku 14:15-17:40 kv:n I varapj. Romppainen Mirja 14:15-17:40 kv:n II varapj. Keränen Heimo 14:15-17:40 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 14:15-17:40 pöytäkirjanpitäjä POISSA Kemppainen Esa kv:n puheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen puheenjohtaja Tuula Heikkinen pöytäkirjanpitäjä Heimo Keränen pöytäkirjanpitäjä 137 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Leila Pesonen tarkastanut etänä Osmo Toivanen

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävillä kunnantalon hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 132 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuu si jä sentä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 133 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Leila Pesola ja Osmo Toivanen ja varalla Liisa Hankkila ja Aira Heikkinen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leila Pesolan ja Osmo Toivasen ja varalle Liisa Hankkilan ja Aira Heikkisen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 134 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 135 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t vuosilomapäätökset :t Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hyrynsalmen kaatopaikan jälkihoitotyöt / lisämääräraha YMP 55 Kainuun Ely-keskuksen myöntämän ympäristöluvan mukaisesti Hyrynsalmen suljetun kaatopaikan jälkihoitotyöt on tehtävä valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä. Kaatopaikkapeittomateriaalit (bentoniitti- ja salaojamatot) on kilpailutettu Kainuun hankintarenkaan kautta. Tekniset palvelut on kilpailuttanut kaatopaikan jälkihoitotyöt. Kilpailutuksen jälkeen on havaittu, että kaatopaikan jälkihoitotöihin varattu määräraha on riittämätön. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta päättää ottaa määräraha-asian käsittelyyn tässä kokouksessa ja esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle varattavaksi lisämäärärahan vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan menokohdalle Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. KH 125 Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja, puh ja kunnanrakennusmestari, puh Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuo den 2011 ta lousarvion käyttötalousosaan kaatopaikan jälkihoitotöihin eu ron lisämäärärahan teknisen ja valvontatoimen vastuualueen ym pä ristö huol lon tulos yk si köl le Päätös: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi. KH 136 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan kaatopaikan jälkihoitotöihin euron lisämäärä rahan teknisen ja valvontatoimen vastuualueen ympäristöhuollon tulosyksikölle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry, hakemus Kehittämishanke Alppitähden ja Alppitähti 2 hankkeen väliaikaisesta rahoituksesta 223/04.042/2011 KH 126 Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry:n puheenjohtaja Kaj Fagerroos kirjoittaa saapuneessa yhdistyksen hakemuksessa: "Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry (Y-tunnus ) on perustettu vuonna 2009 ja yhdistys on hankkinut omistukseensa entisen Hyrynsalmen rautatieaseman. Yhdistys on hakenut tukea ja sille on myönnetty kahteen eri hankkeeseen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta, hankkeet on Kehittämishanke Alppitähti joka suuntautuu rautatien aikaansaamien eri vaikutusten kartoittamiseen ja niiden esilletuomiseen paikallisesti sekä myös kansain välisestikin, hankkeessa työskentelee Virpi Turunen. Hankkeen ko konaiskustannukset on 57362,00 euroa johon saatu tuki on yhteensä ,80 euroa. Toinen hanke on Alppitähti 2 jonka voimalla asemarakennus entisöidään sekä sisältä ja päältä, tiloihin rakennetaan näyttelytiloja sekä kokoontumistiloja, kohteessa on työskennellyt 2 korjaustyöntekijää sekä kansainvälisen työleirin osallistujat useasta eri maasta. Hankkeen kokonaiskustannukset on ,00 euroa, johon saatu tuki on yhteensä ,50 euroa. Hankkeiden kesto asti. Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry hakee Hyrynsalmen kunnalta hankkeeseen väliaikaista rahoitusta jotta kustannusten syntymisen ja maksatuspäätösten tukien maksamisen väliajaksi. Haettava rahoituksen suuruus ,00 euroa takaisinmaksu " Esityslistan oheismateriaalina on em. hankkeita koskevat Kainuun Ely-kes kuk sen rahoituspäätökset. Kunnanjohtaja on viranhaltijapäätöksellään myöntänyt/maksanut Sodan ja Rauhan Rata Ry:lle edellä mainituille hankkeille väli ai kai se na ra hoi tuk se na 3400 euroa. Mikäli kunnanval tuusto myöntää yhdistykselle hakemansa lainan, kunnanjohtajan mak sama 3400 eu roa vähennetään yhdistykselle maksettavasta laina mää rästä. Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja puh Kunnanhallitus hyväksyy Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry:n väliaikaisen rahoitushakemuksen ja esittää kunnanvaltuustolle

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ että se myöntää euron lainan Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Ra ta Ry:lle. Lainan takaisinmaksupäivä on Lainalle ei vaadita vakuutta. Päätös: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi. KH 137 Esityslistan oheisliitteinä jaetaan Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry:n tilinpäätösmateriaali. Kunnanhallitus hyväksyy Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry:n väliaikaisen rahoitushakemuksen ja esittää kunnanvaltuustolle että se myöntää euron lainan Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Ra ta Ry:lle. Lainan takaisinmaksupäivä on Lainalle ei vaadita vakuutta. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kunnanhallitus hyväksyy Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata Ry:n väliaikaisen rahoitushakemuksen ja esittää kunnanval tuustolle että se myöntää euron lainan Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Ra ta Ry:lle. Lainan takaisinmaksupäivä on Lainalle ei vaadita vakuutta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Liisa Hankkila, Tuula Heikkinen ja Reetta Mulari poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Heimo Keränen toimi pöytäkirjan pitäjänä tässä asiassa.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ulkoilureitin vuokrasopimus nro , UPM Kymmene Oyj KH 138 UPM-Kymmene Oyj:n kanssa on neuvoteltu liitteenä 2 oleva maanvuokrasopimus ulkoilureitistä. Ulkoilureitin on pinta-alaltaan noin 0,26 hehtaaria. Reitti kuuluu tilaan Tuomivaara RN:o 53:4 Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä. Reitti on vuokrattu 50 metrin osalta ratsastusreitiksi ja 1250 metrin osalta patikka/kävelyreitiksi. Vuokra-aika on 10 vuotta, alkaen ja päättyy ilman irtisanomista Vuokra koko vuokra-ajalta on 300 euroa, joka maksetaan mennessä. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ja UPM-Kymmene Oyj:n välille laaditun ulkoilureitin vuokrasopimuksen liitteen 2 mukaise na. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ratsastus- ja vaellusreitin vuokrasopimus nro 32673, Metsähallitus KH 139 Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu liitteenä 3 oleva vuokrasopimus ratsastus- ja vaellusreittiä varten. Vuok ra-alu een pin ta-ala on noin 0,85 hehtaaria. Vuokrattava alue sijaitsee Hy rynsal men kun nan Val tion metsämaat nimisessä kylässä, Hyryn sal men valtion maa -tilalla RN:o Vuokra-aika on Vuok ra ko ko vuok ra-ajalta on ker ta korvauk sena 750 eu roa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ja Metsähallituksen välille laaditun ratsastus- ja vaellusreitin vuokrasopimuksen liitteen 3 mu kai se na. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen 2014 KH 140 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuo den lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lente rivuo dek si talousarvio ja taloussuunnitelma vähintään kol meksi vuo deksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudel li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva taan ja sen edellyt tämät määrärahat osoitetaan. Lisäksi talousar viossa ja -suunnitel massa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisten vuosien alijäämät katetaan suunnittelukaudella. Kunnanhallitus on antanut alkuvuodesta talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeen ja sa malla viitannut säästöohjelmaan, jossa on yksi tyis koh tai sesti kä si telty eri säästökohteita pitkällä aikavälillä (vuoteen 2014). Talousarvion suunnittelun lähtökohtana on pyrkiä menokehityk sessä kunnan osalta lähes nollakasvuun, koska Kainuun maakunta -kuntayhtymälle maksettavien maksuosuuksien kasvu on vähäinen. Lisäksi lähtökohtana on, että verotulot pysyvät vuoden 2011 tasolla kuten myös valtionosuudet. Valtionosuuden leikkauksen vaikutus tarkentuu syksyn aikana. Poh ja na voi daan käyt tää vuo den 2011 ta lous arvio ta, jo ka on to teu tu mas sa hy vin puo len vuo den seu rannan pe rusteel la. Liitteenä 4 on talousarvion laadintaohje. Lisätietoja asiasta an taa kunnanjohtaja p ja hallintosih teeri p Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen talousarvion laadintaohjeen vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Maaseutuhallinnon järjestäminen KH 108 Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaan Kainuussa kuntien on järjestettävä tehtävien hoitaminen siten, että sen alueella tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään kolme viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä, ja tehtävien hoitamiseen osallistuu vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään Kunnan tai kuntayhtymän, jolle maaseutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksella siirtyy, on toimitettava selvitys sopimuksen tekemisestä Maaseutuvirastolle viimeistään Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Kuntien kesken on käyty neuvotteluja ensisijaisesti siltä pohjalta, että Kainuuseen muodostettaisiin yksi toiminta-alue. Tällöin olisi luonnollista siirtää tehtävä maakunnan hoidettavaksi. Määräaikainen kokeilulaki ei tässä vaiheessa kuitenkaan ole sellainen pysyvä toimintaympäristö, että siirto olisi mahdollinen. Lisäksi osa kunnista (Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo) on myös hakenut ja saanut luvan omaa yhteistoiminta-alueen perustamiseen. Tällöin myös muualla Kainuussa on mietittävä vastaavaa vaihtoehtoa. Puolangan kunta on esittänyt (kuntien välisten neuvottelujen jälkeen) muille kunnille, että maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain mukainen toiminta Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnissa järjestetään isäntäkuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimii Puolangan kunta. Toimintaa varten ei perusteta yhteistä toimielintä. Vuosittain järjestetään yhteistyöseminaari, jossa yhteistoiminta-alueen henkilöstö, tuottajien edustajat ja kuntien edustajat keskustelevat ajankohtaisista maatalouteen ja maaseutuasioihin liittyvistä aiheista. Kuntien yhteistoiminnan käynnistyessä maaseutuviranomaisina toimivat viranhaltijat siirtyvät Puolangan kunnan palvelukseen. Siirtyvät henkilöt voivat edelleenkin suorittaa kunnissa näiden osoittamia maaseudun kehittämisja muita toimenkuvaan läheisesti liittyviä tehtäviä. Kunnissa voi olla myös muita näiden palvelujen tuottamiseen osallistuvaa henkilöstöä. Henkilöstösiirrot ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettuja liikkeenluovutuksia. Nykyisen henkilöstön ensisijaiset sijoituspaikat eivät muutu. Ja asiakkaita palveleva toimipiste sijoitetaan jokaiseen sopimuskuntaan. Kustannukset jaetaan seuraavasti:

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kukin kunta, kuntapari tai kuntaryhmä vastaa sen jäseniä pääasia siallisesti palvelevan henkilöstön aiheuttamista henkilöstökuluista, matkakorvauksista yms. Kukin sopijakunta järjestää kustannuksillaan näitä tehtäviä hoitaville henkilöille tarvittavat toimistotilat kalusteineen ja tarvikkeineen. Muut yhteiset kustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken maata louden tukihakemuksia jättäneiden viljelijöiden lukumäärän suhtees sa. Jos yhteistoiminta-alueella ei ole lainsäädännön edellyttämää vähintään viittä tehtävien hoitamiseen osallistuvaa viranhaltijaa tai toimihenkilöä, Puolangan kunta oikeutetaan tekemään yhteistyösopimus jonkin muun yhteistoiminta-alueen kanssa muita sopimuskuntia kuultuaan. Yhteistoiminta aloitetaan jo vuoden 2012 alusta. Kunnat tekevät päätöksensä yhteistoiminta-alueen muodostamisesta em. periaatteita noudattaen. Yhteistoimintasopimus on laadittu toukokuussa 2011 ja hyväksytään kunnissa viimeistään kesäkuussa Ehdotus kuntien väliseksi sopimukseksi maaseutuhallinnon järjestämisestä on liitteenä. Muut alueen kunnat ovat jo hyväksyneet yhteistoiminta-alueen muodostamisen. Hyrynsalmi ja Paltamo ovat hyväksyneet alueen sillä edellytyksellä, että Kainuuta ei saada muodostetuksi yhdeksi alueeksi. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Heimo Keränen, p Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitun esityksen ja esittää edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Hyrynsalmen kunnan maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisen yhteistyössä Puolangan, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kuntien kanssa liitteenä 3 olevan sopimuksen mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Tämän asian osalta pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa. KV 24 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi Hyrynsalmen kunnan maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisen yhteistyössä Puolangan, Paltamon, Ristijär ven ja Suomussalmen kuntien kanssa liitteen 1 olevan sopimuksen mukaisesti.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KH 141 Ehdotus yhteistoimintasopimukseksi on laadittu kesäkuussa 2011, jonka jälkeen kuntien edustajat ovat neuvotelleet sopimuksen sisällöstä. Sisältöä on tarkennettu palvelujen määrän, saatavuuden sekä henkilöstön aseman osalta. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen tarkennetun yhteistoimin ta so pi muk sen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Ukkohalla, ensilumen ladun rakentaminen, investointimäärärahan kattaminen lainanotolla KH 14 Hyrynsalmelaiset hiihtäjät ja Ukkohallan matkailuyrittäjät ovat tehneet esityksen ensilumenladun rakentamiseksi Ukkohallaan. Alueen loma-asunnon omistajat ovat myös toivoneet 15 vuotta help poa ja valaistua perhelatua loma-asuntojen läheisyyteen. Ladun rakentami nen parantaa Ukkohallan liiketoiminnallisia edellytyksiä ja li sää ra kentamista alueella. Di Seppo Romppainen on teh nyt alustavan suunnitelman ladun sijaintipaikasta ja kustannuksista, joka on esityslistan oheisaineistona. Maankäyttötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan Di Seppo Romppaisen suunnitelman sijaintipaikasta ja kustannusarviosta. Hankkeen alustava kustannusarvio on n euroa. Hyrynsalmen kunta pitää kunnan maa-alueelle suunnitteilla olevaa hanketta hy vänä ja esittää Kai nuun Ely-kes kuk sel le, et tä se ottaa hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vastuulleen. Hy ryn sal men kun ta osal lis tuu hank kee seen hank keen osa-rahoittajana. Hy ryn salmen kun nan osuus ra ken tamis kus tan nuksista voi olla 15 prosenttia. Myös Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry on ilmaissut kiinnostuksensa ol la mu kana hankkeen rahoituksessa 5 prosentin rahoitusosuudella. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja p ja kehi tys pääl lik kö p Kunnanhallitus päättää esittää kunnan val tuus tolle euron li sämäärärahan vuoden 2011 ta lousarvioon hankkeen rahoitukseen; kunta edellyttää myös Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry:n osallistuvan hank keen kustannuksiin maksimissaan eurolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 4 Päätös: Keskustelun kuluessa kävi ilmi, rakennustarkastaja Raimo Kuvajan esitellessä hanketta, et tä hank keen kus tan nus ar vio on pienen ty nyt eu rosta eu roon, minkä vuoksi kunnan rahoitus osuus tulee ole maan eu roa ja Matkai luyh distys Ukkohalla Ry:n euroa. Valtuutettu Tapani Kemppainen esitti, että pää tökseen kirja taan rahoitusosuudet ja määrärahat uuden kustannus ar vion mukaisena, jota valtuutettu Esa Kemppainen kannatti, ja jon ka kun nan val tuusto hy väk syi yk si mie li ses ti. Kunnanval tuusto

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ päätti lisä tä eu ron li sä määrä ra han vuo den 2011 ta lous ar vioon hank keen ra hoitta misek si ja edel lyt tää, että Mat kailu yhdistys Uk ko hal la Ry osal lis tuu hank kee seen maksi mis saan eurolla. KH 142 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttä väksi, et tä Ukkohallan ensilumen ladun rakentamiseen ( ) val tuus ton hy väk symä eu ron mää rä ra ha ka te taan pit kä ai kai sella lainanotolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Moisiovaaran kyläyhdistys ry, lainahakemus Palvelukylä -hankkeen väliaikaiseksi rahoittamiseksi 271/04.042/2011 KH 143 Moisiovaaran kyläyhdistys ry/puheenjohtaja Marja-Leena Heikkinen ha kee päi vää mäl lään kir jeel lä lainaa Palvelukylä -hankkeen väliai kaiseksi rahoittamiseksi: "Moisiovaaran ky lä yh dis tys ry ha kee Hy ryn sal men kun nal ta ko rotonta lai naa Palve lu ky lä hank keen han ke vetä jän palkkaa ja mui ta mak suja varten. Toinen maksatushakemus, ajalta , on viety ELY-keskukseen , mutta maksupäätöstä ei ole vielä tullut. Aikaa to dennä köisesti kuluu 1-2 kk. Haettu summa on ,19. Kunnalta haettava lainamäärä on Laina-aika 6 kk." Esityslista oheismateriaalina jaetaan Moisiovaaran kyläyhdistys ry:n talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 ja vuoden 2010 ti linpää tös mate ri aali. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus hyväksyy Moisiovaaran kyläyhdistys ry:n lainahakemuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää korottoman lainan Moisiovaaran kyläyhdistys ry:lle. Lainan takai sinmak su päi vä on Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraa vasti: Kunnanhallitus hyväksyy Moisiovaaran kyläyhdistys ry:n lainahakemuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää korottoman lainan Moisiovaaran kyläyhdistys ry:lle. Lainan takai sinmak su päi vä on Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen KH 144 Kunnanjohtaja pyytää, että kunnanhallitus vahvistaa hänen vuosilomapäiviksi Koska kunnanjohtaja on esteellinen toimimaan tässä asiassa esittelijänä, kunnanhallitus käsittelee asian kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät , , Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 135, 141, 144 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 135, 141, 144 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu puh , faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot