Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma"

Transkriptio

1 Martti M Kaila (toim.) Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 KAUKOIDÄN TELEMARKKINOIDEN KEHITYSANALYYSI Martti M Kaila (toim.) E S R tavoite 4-ohjelma Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston tuella

3 Sisällysluettelo Saatesanat Tiivistelmä Abstract 1 Johdanto Mistä on kysymys? Ratkaistavan ongelman ydin Projektin tavoitteet Tehtävänrajaus Tutkimustyön organisoiminen 4 2 Selvityksessä tarvittavia käsitteitä ja termejä 5 3 Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutosten ennakointi 10 4 Kaukoidän markkinoiden muutosten ennakointi 11 5 Ennakoinnissa käytettävissä olevat menetelmät ja vastaavat toimenpiteet 12 6 Koulutus 13 7 Esimerkkitutkimus Yleistä Esimerkkitutkimuksen tavoitteet Esimerkkiprojekti A Esimerkkiprojekti B Metodologia Haastattelumenetelmät 20 8 Verkottuminen Verkottumisen taustaa Verkottumiseen johtanut taloudellinen muutos Mitä verkottuminen on? Miten verkottuminen ilmenee? Tuoteverkostot Verkottuminen suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset Mikä on johtanut verkottumiseen? Mitä hyötyä verkottumisesta on suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille Verkottumisen mahdolliset esteet ja haitat Verkottumisen onnistumisen edellytykset Verkottuminen Kaakkois-Aasiassa Perheyritys Luottamus Henkilösuhteet Liiketoimintasuhteet 35

4 9 Kaakkois-Aasian telemarkkinat Kaakkois-Aasian markkinatilanne yleisesti Malesia Yleistä Malesian teleinfrastruktuuri Singapore Yleistä Singaporen teleinfrastruktuuri Filippiinit Yleistä Filippiinien teleinfrastruktuuri Indonesia Yleistä Indonesian teleinfrastruktuuri Thaimaa Yleistä Thaimaan teleinfrastruktuuri Telekommunikaatioliiketoiminta Kaakkois-Aasiassa Menestystekijät Verkottuminen Markkinoiden ymmärtäminen Innovatiiviset rahoitusratkaisut Esteet ja haasteet sekä keinot niiden voittamiseksi Neuvottelut Kielivaikeudet Paikallinen työvoima Talouskriisi Rajoitukset Suomen päässä Muita rajoituksia Muita ohjeita ja ideoita Tavoitteet Singapore - Aasian show room Partnerin valinta Isojen perässä Paikallisten partnereiden käyttäminen Internetin hyödyntäminen Muistilista Aasiaan lähtijöille Suomalaisten yritysten mahdollisuudet Kaukoidän telemarkkinoilla Suomalaisten yritysten mahdollisuuksista yleisesti Konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia Kaakkois-Aasiassa Matkapuhelinverkkojen optimointi Lisäarvopalvelut Laskutusjärjestelmät Asiakastiedon hallinta ja hyödyntäminen Verkonkäytön seuranta- ja analysointisovellukset Internet-operaattoreiden konsultointi 71

5 Tietoverkkojen turvallisuusratkaisut ja turvallisuussovellukset Sähköinen kaupankäynti Yritysratkaisut Sisällön tuottaminen, content providing Dual mode -ratkaisut Liikkeenjohdon konsultointi Suomalaisten suuryritysten tukitoiminnot ulkomailla Original equipment manufacturer, OEM Singapore Telecom venture capital Muita mahdollisuuksia Mahdollisuudet operaattorikohtaisesti Yleistä Cellular Communications Network Sdn Bhd Celcom, Malesia Telecom Cellular, Malesia Binariang Sdn Bhd, Malesia MultiaraTelecom, Malesia Time Wireless Sdn Bdh, Malesia Singapore Telecom, Singapore Case: Comptel Asia-Pacific Mediation device solutions Comptel Oy Kaakkois-Aasiaan Yksikön perustaminen Suomalaisten yritysten tavoitteet ja toiminta Kaakkois-Aasiassa Markkinoille menemisen strategiat Kaakkois-Aasiassa Markkinoille menemisen mallit Markkinoille meneminen Kaakkois-Aasiassa Suomalaisten yritysten toimintamahdollisuudet Kaakkois-Aasiassa Toimintaympäristö Swot-analyysi Kohdatut vaikeudet Suomalaisten yritysten tavoitteet Aasiassa Suomalaisten yritysten osaaminen Suomalaiset työntekijät ja muut ekspatriaatit Tarvittava osaaminen Verkottumisen osaamiselle asettamia vaatimuksia Kohdemaan viranomaisten ja politiikan asettamia vaatimuksia Henkilötason kompetenssit Yrityksen osaamisreservit kotimaassa Suomalaisten osaamispuutteet Paikallinen työvoima Jatkotoimenpiteet ja suositukset, esimerkkiprojekti A Esimerkkiprojekti A 103

6 15.2 Yrityskohtaisten mahdollisuuksien etsiminen Finland center of expertise tai Scandinavian center of expertise Rahoitusratkaisut pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin Selvitys: Multimedia Super Corridor ja Singapore One Selvitys: Etelä-Kiina, Taiwan, Hongkong Jatkotoimenpiteet ja suositukset, esimerkkiprojekti B Ennen valmistumista saatava koulutus Ulkomailla opiskelu Opiskelijavaihtoa koskevia suosituksia Harjoittelu tai työskentely ulkomailla Harjoitteluvaihtoa koskevia suosituksia Muu opiskelunaikainen kansainvälistymiskoulutus Tiedekorkeakouluopetusta koskevia suosituksia Valmistumisen jälkeen saatava koulutus Markkinoille meneminen Yhteenveto suosituksista Lähteet Kirjallisuus Artikkelit Internet Muut lähteet 116

7 Saatesanat Parhaat uudet mahdollisuudet eivät välttämättä aina avaudu kotimarkkinoilla. Lähes kaikki inhimillinen toiminta on globalisoitumassa. Yhä useammalla liike-elämän ja teollisuuden alalla paikallisen yrityksen on vaikeaa yksin selvitä voittajana kilpailussa globaaleja yrityksiä vastaan. Monien yritysten ainoa henkiinjäämisen keino on itse kehittyä globaaliksi yritykseksi. Menestymisen edellytys on yleensä, että tarjotaan oikeita, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluja oikealla hetkellä oikeille, ostokykyisille markkinoille. Teollisuustuotannon ja palvelutuotannon piirissä kehitys on erityisen nopeaa tietotekniikan alalla. Maantieteellisesti Kaukoitä, erityisesti Kaakkois-Aasia on varsin nopeasti teollistuvaa ja kehittyvää aluetta. Kansantuote kasvaa nopeasti. On syytä olettaa, että näiden kahden kuuman kasvualueen, tietotekniikan ja Kaakkois-Aasian, leikkaus on erityisen lupaava. Uusimman tietotekniikan tuotteiden ja palvelujen myyminen Kaakkois-Aasian alueelle, sekä niiden tuottaminen tällä alueella, avaa varsin lupaavia näkymiä menestyvälle liiketoiminnalle. Esillä oleva Euroopan sosiaalirahaston tukema selvitys pyrkii kartoittamaan uuden tietotekniikan Suomelle avaamia uusia mahdollisuuksia Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian nopeasti kasvavilla markkinoilla. Menestyminen Kaakkois-Aasian markkinoilla tukee merkittävässä määrin myös menestymistä kotimarkkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään kysymykseen, mihin käytännön toimenpiteisiin tulisi ryhtyä näiden uusien mahdollisuuksien nopeaksi ja tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Selvityksessä esitetään muun muassa uusi, moniparametrinen tieto- ja osaamisvektori sekä vastaava tarvevektori. Näitä ja näiden yhteensopivuuksia Kaakkois-Aasiassa testataan lähinnä kvalitatiivisesti selvityksen kokeellisessa osassa. Espoo, vuoden 1999 maaliskuun 15 päivänä Tekijät

8 Tiivistelmä Kaukoidän, erityisesti Kaakkois-Aasian telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportissa käsitellään viittä kysymystä: 1 miten Suomen, etenkin sen elinkeinoelämän, uhat ja mahdollisuudet riittävän aikaisin ja mahdollisimman konkreettisesti voidaan tiedostaa? 2 miten uhat voidaan torjua? 3 miten tärkeimmät uhat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi? 4 miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? 5 miten ennakoinnin avulla voidaan parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä? Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportti fokusoidaan neljään ytimeen: 1 teoreettinen yleiskartta koko ongelma-alueesta; 2 hypoteeseja nopeat muutokset huomioon ottavasta optimaalisesta koulutusjärjestelmästä; 3 esimerkki suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten toiminnasta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti A; 4 esimerkki, miten etenkin pienten ja keskisuurten suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten olisi mahdollista aloittaa menestyksellinen toiminta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti B. Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportissa päädytään useihin konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. Avainsanat: Kaukoitä, Kaakkois-Aasia, Malesia, Singapore, teknologia, telekommunikaatio, tuotekehitys, tuotekehittely, innovaatiotoiminta, koulutus, terminologia, teknologiaterminologia, innovaatioterminologia, strategiaterminologia Abstract The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern, especially South East Asian telecommunications markets deals with five questions: 1 how can the threats and opportunities of Finland, especially those facing its industry, be identified early enough and in as tangible a way as possible? 2 how can the threats be met? 3 how can the most important threats be turned into opportunities? 4 how can the opportunities be exploited? 5 How can the efficiency of measures taken be improved and how can entrepreneurship and employment be promoted by making use of prevision and forecasting? The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern, especially South East Asian telecommunications markets focuses on four core issues: 1 the report presents a general theoretical map of the whole problem space; 2 the report presents hypotheses on an optimal education system taking into account rapid changes; 3 as an example, the report considers the activities of some Finnish telecommunications companies in South East Asia, case A; 4 as another example, the report considers how small and medium sized Finnish telecommunication companies could successfully start operations in South East Asia, case B. The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern telecommunications markets presents several tangible recommendations. Key words: Far East, South East Asia, Malaysia, Singapore, technology, telecommunications, product development, innovation, education, training, terminology, semantics, terminology on technology, terminology on innovation, terminology on strategy

9 1 Johdanto 1.1 Mistä on kysymys? Tässä raportissa käsitellään Suomessa jo toimivien, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten sekä vuosituhannen vaihteessa syntyvien uusien yritysten sopeuttamista kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakennemuutoksiin. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakennemuutoksen aiheuttajia on useita. Teknologia kehittyy nopeasti. Tietoliikenneteknologian alalla muutokset ovat erityisen rajuja. Muutoksilla on syviä, läpitunkevia vaikutuksia käytännöllisesti katsoen koko yhteiskuntaan. Globaali markkinatilanne ja kilpailutilanne muuttuvat. Yritykset, jotka eivät ajoissa varaudu muutoksiin, saattavat kuihtua ja lakata olemasta. Nousevat uhat tulisi muuttaa mahdollisuuksiksi, ennen kuin muut ehtivät edelle. Tämä edellyttää nopeita toimenpiteitä. Erityisen lupaavana sopeuttamisinstrumenttina pidetään tarpeiden mukaan räätälöityä koulutustoimintaa sekä osaamisen ja kompetenssien kehittämistä. Toisena lupaavana instrumenttina pidetään kiinteää yritysten välistä ja kansainvälistä vuorovaikutusta. Kolmantena lupaavana instrumenttina pidetään teknologiayrittäjyyden aktiivista edistämistä. 1.2 Ratkaistavan ongelman ydin Muistiossa käsiteltävän ongelman pohjimmaista ydintä kuvaa kysymyssarja miten Suomen, etenkin sen elinkeinoelämän, uhat ja mahdollisuudet riittävän aikaisin ja mahdollisimman konkreettisesti voidaan tiedostaa? miten uhat voidaan torjua? miten tärkeimmät uhat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi? miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? miten ennakoinnin avulla voidaan parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä? 1.3 Projektin tavoitteet Ennakointiprojektin yleistavoitteena on vastata yllä esitetyn ongelmanmäärittelyn sisältämiin kysymyksiin.

10 Ennakointiprojektin erityistavoitteina on - selvittää kohdealueen telemarkkinoiden nykytila ja arvioida markkinoiden kehitystä kiinnittäen huomiota markkinoiden toimintaan, päätöksentekologiikkaan, markkinasegmentteihin, vaihtoehtoisiin jakelukanaviin, liiketoimintavaihtoehtoihin ja vastaaviin osaamisvaatimuksiin - selvittää suomalaisten telealan yritysten tavoitteet Kaukoidässä, etenkin Kaakkois- Aasiassa sekä selvittää tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä olevat henkilöstön osaamisvaatimukset - yhdessä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kanssa suunnitella tarvittavaa koulutusta ottaen huomioon pohjana oleva uusin yksilön ja organisaation oppimista ja osaamista koskeva tutkimustieto; suunnittelun pohjana on kahden yllä luetellun erityistavoitteen mukaan hankittu uusi tieto - edellisten perusteella laatia laadullisesti ja määrällisesti eritelty koulutus- ja kehittämisohjelma; ohjelman tulee tuottaa osaavia henkilöitä Kaukoidän teleliiketoiminnan yritysten tarpeisiin; ohjelman tulee myös mahdollistaa käytännön liiketoimintakokeilujen käynnistäminen; toimenpide-ehdotuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pieneen ja keskisuureen teollisuuteen ja sen kehittämiseen; huomiota tulee kiinnittää myös vastaaviin suuryrityksiin, joiden alihankkijoina monet pienet ja keskisuuret yritykset toimivat Ennakointiprojektin yksityiskohtaisia tavoitteita - entistä paremmin ymmärtää tietoliikenneteknologian nykytila ja sen toimintalogiikka sekä ennakoida tietoliikenneteknologian muutosten suunnat ja muutosten vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää kohdemarkkinoiden nykytila, asiakkaat ja vastaava liiketoimintalogiikka sekä ennakoida alan liiketoiminnan muutosten pääpiirteet ja näiden vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää kohdemarkkinoiden kilpailutilanne, tiedostaa vaarallisimmat kilpailijat ja niiden toimintalogiikka sekä ennakoida muutosten pääpiirteet ja näiden vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää Suomen elinkeinoelämän, etenkin tietoliikennealalla toimivien tai sitä tukevien pienten ja keskisuurten yritysten nykytila sekä uusien voittajien syntymismekanismit ja kehittymismekanismit; ennakoida toimialan muutosten pääpiirteet, hahmottaa tulevaisuudennäkymät ja ennakoida näiden vaikutuksia - luoda ajatusmalleja helpottamaan sekä teknologian että liiketoiminnan muutosten ymmärtämistä ja ennakointia - esittää konkreettisia toimenpiteitä etenkin tietoliikenneteknologian alalla toimivien yritysten toimintaedellytysten ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

11 - päätyä konkreettisiin suosituksiin ennakointitoiminnan osuvuuden parantamiseksi sekä tulosten hyödyntämiseksi - esittää konkreettisia esimerkkejä käytännön toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edistää tässä lueteltujen tarkoitusperien saavuttamista - soveltaa ennakointimenetelmiä tietoliikennealan osaamiseen, etenkin ohjelmistoosaamiseen ja järjestelmäosaamiseen perustuvaan yhteistyöhön Suomen ja Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian maiden välillä 1.4 Tehtävänrajaus Ennakointiprojektin parametrit määräävät projektin rakenteen ja toteuttamisperiaatteet. Minkä hyvänsä ennakointiprojektia hallitsevan parametrin arvolle tai parametrin arvojen vaihteluvälille voidaan asettaa rajoituksia. Samalla voidaan korostaa joidenkin parametrikombinaatioiden tärkeyttä ja siten fokusoida tutkimusprojekti keskittymään haluttuihin kysymyksiin. Ennakointiprojektin tavoitteen rajauksessa ja projektin fokusoinnissa - osaksi teoreettiset, kokonaisuuden ja sen osien ymmärtämistä avaavat ja syventävät tarkastelut pyritään käytännön esimerkein kytkemään todelliseen arkiseen liiketoimintaan; tulokset pyritään saattamaan toteuttamiskelpoisten, yritystoimintaa edistävien ja työllisyyttä parantavien konkreettisten ehdotusten muotoon - suosituksissa pyritään välttämään sattumanvaraisia, kertaluonteisia temppuja tai valmiita standardiratkaisuja, jotka eivät perustu ongelmien diagnostisointiin ja syvälliseen ymmärtämiseen - suosituksissa pyritään esittämään systeemimalleja muun muassa kansainvälisten yhteistoimintaverkkojen muodostamiseksi sekä keinoja tuloksellisten itseohjautuvien prosessien käynnistämiseksi - vaikka tarkastelu pääosin pyritään pitämään suhteellisen yleispätevänä, käytännön esimerkit pyritään fokusoimaan nopeasti kehittyvän tietoliikenneteknologian ja nopeasti kasvavien Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian markkinoiden leikkaukseen; on syytä olettaa, että juuri tässä leikkauksessa syntyy nopeasti elinvoimaista uutta liiketoimintaa, muun muassa alihankintoja nykyisille ja uusille suomalaisille yrittäjille ja yrityksille; Suomen omat markkinat tuskin pystyvät työllistämään kovin suuria uusia teknologiayrittäjäjoukkoja - kehittämisinstrumenteista käsitellään erityisesti koulutustarpeen selvittämistä, eri koulutusmuotojen tarpeen jakautumaa, jakautumaltaan optimaalisen koulutustarjonnan suunnittelua sekä mahdollisimman monipuolista jo olemassa olevien koulutusresurssien hyväksikäyttöä ja yhteistyön edistämistä Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektin laajuutta on alkuneuvotteluissa olennaisesti supistettu alunperin suunnitellusta. Tämän takia loppuraportti fokusoidaan neljään ytimeen: 1 teoreettinen yleiskartta koko ongelma-alueesta; 2 hypoteeseja nopeat muutokset huomioon

12 ottavasta optimaalisesta koulutusjärjestelmästä; 3 esimerkki suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten toiminnasta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti A; 4 esimerkki, miten etenkin pienten ja keskisuurten suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten olisi mahdollista aloittaa menestyksellinen toiminta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti B. 1.5 Tutkimustyön organisoiminen Tämä raportti koskee Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektia. Projekti rahoitetaan, Suomen työministeriön kautta, Euroopan unionin sosiaalirahaston tavoiteohjelman 4 varoista, sen osaohjelmasta ennakointiin perustuva kehittäminen ja kouluttaminen, lifelong learning, pienten ja keskisuurten yritysten sopeuttaminen rakennemuutokseen. Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektin organisaatio projektin valvoja Keijo Mäkelä valvontaryhmä Jarmo Hallikas Veijo Halonen Tuomas Koljonen Keijo Mäkelä Markku Salimäki projektiryhmä Jenni Eloranta Jarna Hakala Matias Järnefelt Martti M Kaila Juha Kauppinen Perttu Nihti Perttu Rönkkö Tanja Vaheri projektin avustaja Anja-Elisa Kaila Suomen työministeriö Suomen Ulkomaankauppaliitto International Networking Center INC Vista Communication Instruments Suomen työministeriö Helsingin kauppakorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillistieteelliset akatemiat Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Helsingin yliopisto

13 2 Selvityksessä tarvittavia käsitteitä ja termejä Tarkastelun kohteena olevan käsiteavaruuden suomenkielinen terminologia on osaksi vakiintumatonta, osaksi merkitykseltään virheellistä. Tässä luvussa määritellään alan tärkeimmät avainkäsitteet ja niitä kuvaavat termit. Nämä määritelmät ovat sopusoinnussa sekä käytettävien termien alkumerkityksen että termien vakiintuneen kansainvälisen merkityksen kanssa, eivät välttämättä suomen kielen varsin vaihtelevan ja sattumanvaraisen käytön kanssa. inventio on synonyymi sanalle keksintö latinan kielessä in = sisään; venire = tulla inventio = tuleminen sisälle johonkin uuteen merkittävä oivallus, keksintö, teknologinen inventio voidaan yleensä patentoida innovaatio on laajasti käyttöön hyväksytty läpimurto, merkittävä uudistus, quantum leap; paitsi lopputulosta sana innovaatio merkitsee myös uudistamisprosessia Yllä esitetyn lisäksi innovaatio-käsitteellä on varsin lukuisia muitakin samansuuntaisia määritelmiä: innovation is an invention or a set of inventions, widely accepted into use, often into commercial use, tai lyhyemmin, an innovation is a successfully commercialized invention. latinan kielessä in = sisällä, sisään; novus, nova, novum = uusi Latinan kielessä substantiivi innovatio merkitsee kahta eri asiaa, uudistamisprosessia ja uudistamisprosessin lopputulosta. Myös Suomen kielessä sanalla innovaatio on samat kaksi merkitystä. Sana merkitsee yhtäältä uudistamisprosessia, innovaatioprosessia, olennaista uudistamista. Sama sana merkitsee toisaalta innovaatioprosessin lopputulosta, innovaatiota, eli laajasti käyttöön hyväksyttyä läpimurtoa, merkittävää uudistusta, quantum leap. Nämä merkitykset ovat sopusoinnussa sanan laajasti nykykielen käyttöön ottaneen Schumpeterin määritelmien kanssa. Schumpeter käytti innovaatio-sanaa erityisesti puhuessaan tuotteista ja prosesseista. Nykykielessä sana innovaatio voi koskea politiikkaa, poliittinen innovaatio, vaikkapa valtioliitto, esimerkiksi Pohjois-Amerikan Yhdysvallat; rahoitusta, rahoitusinnovaatio, vaikkapa venture capital, optiot ja futuurit; liiketoimintaa, liiketoiminnan innovaatio, vaikkapa halvoille tonteille kaupungin ulkopuolelle rakennetut itsepalvelusupermarketit; organisaatiota, organisatoriset innovaatiot, esimerkiksi osakeyhtiö, management buy-out tai management by objectives; teknologiaa, teknologiset innovaatiot, vaikkapa kaasuturbiini, transistori, taskupuhelin tai laser. Ammattikielessä pieniä läpimurtoja kutsutaan joskus inkrementaalisiksi innovaatioiksi. Siirtyessään yleiskielen käyttöön innovaatio-sana on kärsimässä lähes täydellisen inflaation. Varsin usein se ainakin suomen kielessä sekoitetaan keksintöä tarkoittavaan inventio-sanaan. Alkumerkityksen ja Schumpeterin määritelmän mukaisesti innovaatio-sana tulisi varata lähinnä kuvaamaan merkittäviä, käänteentekeviä läpimurtoja, quantum leaps.

14 teknologinen innovaatio, tekninen innovaatio Teknologinen innovaatio on jo laajasti käyttöön hyväksytty, merkittävä uusi teknologinen ratkaisu, teknologinen quantum leap. Ratkaisu voi olla teknologinen x x x x x x systeemi esimerkiksi uusi kommunikaatiojärjestelmä tai vaikkapa liikennejärjestelmä tuotantolaitoksineen, huoltojärjestelmineen, aikatauluineen, ohjeistoineen, koulutusjärjestelmineen prosessi esimerkiksi paperinvalmistusprosessi tai vaikkapa teräksenvalssausprosessi menetelmä esimerkiksi uusi karkaisumenetelmä, Pilkingtonin tasolasinvalmistusmenetelmä, kuparinvalmistuksen liekkisulatusmenetelmä tai vaikkapa humicap-kosteudenmittausmenetelmä tuote esimerkiksi, höyrykone, syväpainokone, auto, lentokone, dieselveturi, ydinvoimala, avaruusraketti, laser, taskupuhelin palvelu esimerkiksi uudentyyppinen tietokoneohjelmointitoimisto tai vaikkapa telekommunikaation hyväksikäyttöön perustuva koneen tai laitteen etähuolto standardi esimerkiksi ISO-standardi tai vaikkapa GSM-standardi Joskus käytettävä termi tuotekehittely on sinänsä oikea termi. Se tarkoittaa kuitenkin aivan muuta kuin keskenään suunnilleen samaa tarkoittavat sanat tuotteiden kehittäminen, tuotekehitystyö, tuotekehitystoiminta tai vielä lyhyemmin tuotekehitys. Sana tuotekehittely viittaa satunnaistoimenpiteeseen, puuhasteluun, joka ei johda tulokseen. Sitä voitaisiin verrata sanoihin juoksentelu, filmin kehittely - pro filmin kehitys. Sana kehitellä on esimerkiksi ruotsiksi småutveckla, englanniksi to develop at random, tuotekehittely vastaavasti random development of products. Sana juoksennella on käännetty ruotsiksi sanonnalla att litet springa hit och dit. Sanalla tuotekehittely on sama luonne. Yritysmaailmassa sattumanvaraista uusien tuotteiden kanssa puuhastelua ilman strategiaa tulisi kutsua tuotekehittelyksi. Jonkin tiedostetun tai tiedostamattoman strategian mukaista, määrätietoista tuotteiden kehittämistä tulisi kutsua, halutusta vivahteesta riippuen, nimellä 'tuotteiden kehittäminen', 'tuotekehitystoiminta', 'tuotekehitystyö' tai lyhyesti 'tuotekehitys', aivan kuin filmin kehitys. Teknologiseen innovaatioprosessiin kuuluu yleensä yksi tai useampi teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan, technological research and development, R & D, osatoiminto tai osaprosessi. Näitä kuvaavat samat esimerkit, joilla yllä havainnollistettiin erityyppisiä teknologisia innovaatioita. Seuraava jako on sopusoinnussa sekä The European Organization for Development and Cooperation OECDn että The European Industrial Research Management Association EIRMAn määritelmien kanssa, joskin sitä on myöhemmin jonkin verran täydennetty

15 teknologinen tutkimustoiminta, technological research, R and D x x perustutkimus basic research, fundamental research; grundforskning soveltava tutkimus applied research; tillämpad forskning teknologinen kehitystoiminta, technological development x x x x x x systeemien kehittäminen, systeemikehitystyö systems development; systemutveckling prosessien kehittäminen, prosessikehitystyö process development; processutveckling menetelmien kehittäminen, menetelmäkehitystyö methods development; metodutveckling tuotteiden kehittäminen, tuotekehitystyö, tuotekehitys product development; produktutveckling teknologisten tai teknisten palvelujen kehittäminen, palvelukehitystyö development of technological services; utveckling av teknologista tjänster, serviceutveckling teknologisten tai teknisten standardien kehittäminen development of standards; utveckling av standarder Koska sanonta Research and Development voi olla liian pitkä esimerkiksi OECDn tilastoissa ja taulukoissa, siitä usein käytetään lyhyttä kollektiivista sanontaa Research, vaikka todellisuudessa tarkoitetaan koko käsitettä Research and Development. Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö, technological research and development, R and D, ei läheskään aina johda teknologisiin innovaatioihin. Vasta hyvin onnistuessaan teknologinen tutkimus- ja kehitystyö voi johtaa innovaatioihin. Onnistuminen edellyttää yleensä riittävää näkemystä, ymmärtämistä, tietoa ja osaamista, myös henkilöstön ja sen motivaation, samoin rahoituksen, markkina- ja kilpailutilanteen, viranomaismääräysten, markkinoinnin, tuotannon, logistiikan osalta; teknologisten innovaatioiden syntyminen edellyttää paljon muutakin kuin vain teknologista tutkimus- ja kehitystyötä, muun muassa onneksi kutsuttavaa sattumaa. Yllä esitetyistä termeistä jätetään hyvin usein pois adjektiivi teknologinen. Sanalla innovaatio tarkoitetaan usein lähinnä juuri teknologian läpimurtoja, quantum leap, vaikkei sanaa teknologinen aina mainita. Jos läpimurto on hyvin käytännönläheinen, esimerkiksi joku ratkaisevasti uusi, laajasti käyttöön hyväksytty mekanismi tai palvelu, joka ei edellytä syvällistä ymmärtämistä, sitä voidaan kutsua tekniseksi tai teknilliseksi, ei teknologiseksi, innovaatioksi. teknologia kreikaksi, foneettisesti suomalaisittain kirjoitettuna, hee tékhnee = taito, tekniikka; ho lógos = sana, tieto, tiede; hee tekhnologíaa = teknologia = taitoa ja tekniikkaa hallitseva tieto, tiede; alunperin sana tekniikka viittaa ensisijaisesti sorminäppäryyteen, käden taitoon, käytännön taitoon; englannin kielessä tekniikka ja teknologia jaetaan usein kolmeen portaaseen: techniqes viittaa

16 sorminäppäryyteen tai teknisen yksityiskohdan toteuttamistapaan; engineering vastaa suomen kielen sanaa tekniikka, esimerkiksi teknillinen tai tekninen fysiikka = engineering physics, teknillinen tai tekninen mekaniikka = teknillinen mekaniikka, teollisuudessa engineering viittaa yleensä tekniikan suunnitteluun tai koneisiin ja laitteisiin; technology vastaa yllä esitettyä, kreikan kielen mukaista merkitystä, taitoa ja tekniikkaa hallitseva tieto, tiedettä, esimerkiksi nimessä Massachusetts Institute of Technology strategia kreikaksi, foneettisesti suomalaisittain kirjoitettuna, ho strátos = joukko, agéin = ajaa hee strateegíaa = joukkojen ajaminen, ohjaaminen, kokonaisuuksien johtaminen, ylipäällikkyys nykyään strategia = pitkällä aikavälillä tärkeiden kokonaisuuksien johtaminen tai vastaava suunnitelma, ottaen huomioon omat voimavarat, vahvuudet ja heikkoudet, samoin ympäristön, esimerkiksi asiakkaat, kilpailijat työntekijät, yhteiskunnan, luonnon; korkeimman johdon näkemys ja periaatteet; Mintzberg erottaa toisistaan viisi eri strategiakäsitettä: plan, ploy, pattern, position, perspective käsitteenä strategia on pitkälle tähtäävää toimintaa tai suunnittelua, esimerkiksi sodan välttäminen tai sodan voittaminen; käsite sisältää yleensä vaihtoehtojen sekä vastaavien valintakriteerien tiedostamisen, omien voimavarojen kehittämissuunnitelman sekä voimavarojen allokoinnin, kohdentamisen taktiikka kreikaksi tassein = järjestää, järjestää uudelleen, esimerkiksi kesken taistelun taktiikka tähtää saavutuksiin tai voittoon lyhyellä aikavälillä, operaation ollessa jo käynnissä, esimerkiksi yksittäisen taistelun voittamiseen operaatiot latinaksi opus, operis = työ, toimi, toimenpide operatiiviset tehtävät = suunnitelmien käytännön toteuttaminen, täytäntöön pano, tavanomaiset tehtävät, tukitehtävät, esimerkiksi sillan rakentaminen, prosessin käynnissä pitäminen, esimerkiksi miinojen asettaminen ja vaikkapa vihollisen tappaminen know-how englannin kielessä sana can merkitsee lähinnä voida ; yleensä se ei tarkoita osata mitä esimerkiksi ruotsin kielen sana kunna muun muassa tarkoittaa; osaatko tehdä tämän? on englanniksi do you know how to do this; hyvin tarkkaan käännettynä know-how on siis suomeksi osaaminen, ruotsiksi kunnande, esimerkiksi teknologiskt kunnande, ranskaksi savoir faire; keksityt sanat tietotaito ja taitotieto, joita usein luullaan sanonnan know-how vastineiksi, ovat käännösvirheitä; mitä ne suomen kielessä tarkoittavat? tietoa koskevaa taitoa, taitoa koskevaa tietoa, tiedon ja taidon summaa, niiden leikkausta, niiden vaihtoehtoja? tarkkaan käännettyinä englanniksi tietotaito = knowledge skill =? ja taitotieto = skill know-ledge =? kumpikaan näistä ei ilmeisesti tarkoita mitään; niitä ei käytetä tässä loppuraportissa

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Heli Aronpää Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen Työn 1. tarkastaja: Professori Mikael Collan Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa

Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA SER. C TOM. 304 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa Reijo Siltala

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot