Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma"

Transkriptio

1 Martti M Kaila (toim.) Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 KAUKOIDÄN TELEMARKKINOIDEN KEHITYSANALYYSI Martti M Kaila (toim.) E S R tavoite 4-ohjelma Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston tuella

3 Sisällysluettelo Saatesanat Tiivistelmä Abstract 1 Johdanto Mistä on kysymys? Ratkaistavan ongelman ydin Projektin tavoitteet Tehtävänrajaus Tutkimustyön organisoiminen 4 2 Selvityksessä tarvittavia käsitteitä ja termejä 5 3 Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutosten ennakointi 10 4 Kaukoidän markkinoiden muutosten ennakointi 11 5 Ennakoinnissa käytettävissä olevat menetelmät ja vastaavat toimenpiteet 12 6 Koulutus 13 7 Esimerkkitutkimus Yleistä Esimerkkitutkimuksen tavoitteet Esimerkkiprojekti A Esimerkkiprojekti B Metodologia Haastattelumenetelmät 20 8 Verkottuminen Verkottumisen taustaa Verkottumiseen johtanut taloudellinen muutos Mitä verkottuminen on? Miten verkottuminen ilmenee? Tuoteverkostot Verkottuminen suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset Mikä on johtanut verkottumiseen? Mitä hyötyä verkottumisesta on suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille Verkottumisen mahdolliset esteet ja haitat Verkottumisen onnistumisen edellytykset Verkottuminen Kaakkois-Aasiassa Perheyritys Luottamus Henkilösuhteet Liiketoimintasuhteet 35

4 9 Kaakkois-Aasian telemarkkinat Kaakkois-Aasian markkinatilanne yleisesti Malesia Yleistä Malesian teleinfrastruktuuri Singapore Yleistä Singaporen teleinfrastruktuuri Filippiinit Yleistä Filippiinien teleinfrastruktuuri Indonesia Yleistä Indonesian teleinfrastruktuuri Thaimaa Yleistä Thaimaan teleinfrastruktuuri Telekommunikaatioliiketoiminta Kaakkois-Aasiassa Menestystekijät Verkottuminen Markkinoiden ymmärtäminen Innovatiiviset rahoitusratkaisut Esteet ja haasteet sekä keinot niiden voittamiseksi Neuvottelut Kielivaikeudet Paikallinen työvoima Talouskriisi Rajoitukset Suomen päässä Muita rajoituksia Muita ohjeita ja ideoita Tavoitteet Singapore - Aasian show room Partnerin valinta Isojen perässä Paikallisten partnereiden käyttäminen Internetin hyödyntäminen Muistilista Aasiaan lähtijöille Suomalaisten yritysten mahdollisuudet Kaukoidän telemarkkinoilla Suomalaisten yritysten mahdollisuuksista yleisesti Konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia Kaakkois-Aasiassa Matkapuhelinverkkojen optimointi Lisäarvopalvelut Laskutusjärjestelmät Asiakastiedon hallinta ja hyödyntäminen Verkonkäytön seuranta- ja analysointisovellukset Internet-operaattoreiden konsultointi 71

5 Tietoverkkojen turvallisuusratkaisut ja turvallisuussovellukset Sähköinen kaupankäynti Yritysratkaisut Sisällön tuottaminen, content providing Dual mode -ratkaisut Liikkeenjohdon konsultointi Suomalaisten suuryritysten tukitoiminnot ulkomailla Original equipment manufacturer, OEM Singapore Telecom venture capital Muita mahdollisuuksia Mahdollisuudet operaattorikohtaisesti Yleistä Cellular Communications Network Sdn Bhd Celcom, Malesia Telecom Cellular, Malesia Binariang Sdn Bhd, Malesia MultiaraTelecom, Malesia Time Wireless Sdn Bdh, Malesia Singapore Telecom, Singapore Case: Comptel Asia-Pacific Mediation device solutions Comptel Oy Kaakkois-Aasiaan Yksikön perustaminen Suomalaisten yritysten tavoitteet ja toiminta Kaakkois-Aasiassa Markkinoille menemisen strategiat Kaakkois-Aasiassa Markkinoille menemisen mallit Markkinoille meneminen Kaakkois-Aasiassa Suomalaisten yritysten toimintamahdollisuudet Kaakkois-Aasiassa Toimintaympäristö Swot-analyysi Kohdatut vaikeudet Suomalaisten yritysten tavoitteet Aasiassa Suomalaisten yritysten osaaminen Suomalaiset työntekijät ja muut ekspatriaatit Tarvittava osaaminen Verkottumisen osaamiselle asettamia vaatimuksia Kohdemaan viranomaisten ja politiikan asettamia vaatimuksia Henkilötason kompetenssit Yrityksen osaamisreservit kotimaassa Suomalaisten osaamispuutteet Paikallinen työvoima Jatkotoimenpiteet ja suositukset, esimerkkiprojekti A Esimerkkiprojekti A 103

6 15.2 Yrityskohtaisten mahdollisuuksien etsiminen Finland center of expertise tai Scandinavian center of expertise Rahoitusratkaisut pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin Selvitys: Multimedia Super Corridor ja Singapore One Selvitys: Etelä-Kiina, Taiwan, Hongkong Jatkotoimenpiteet ja suositukset, esimerkkiprojekti B Ennen valmistumista saatava koulutus Ulkomailla opiskelu Opiskelijavaihtoa koskevia suosituksia Harjoittelu tai työskentely ulkomailla Harjoitteluvaihtoa koskevia suosituksia Muu opiskelunaikainen kansainvälistymiskoulutus Tiedekorkeakouluopetusta koskevia suosituksia Valmistumisen jälkeen saatava koulutus Markkinoille meneminen Yhteenveto suosituksista Lähteet Kirjallisuus Artikkelit Internet Muut lähteet 116

7 Saatesanat Parhaat uudet mahdollisuudet eivät välttämättä aina avaudu kotimarkkinoilla. Lähes kaikki inhimillinen toiminta on globalisoitumassa. Yhä useammalla liike-elämän ja teollisuuden alalla paikallisen yrityksen on vaikeaa yksin selvitä voittajana kilpailussa globaaleja yrityksiä vastaan. Monien yritysten ainoa henkiinjäämisen keino on itse kehittyä globaaliksi yritykseksi. Menestymisen edellytys on yleensä, että tarjotaan oikeita, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluja oikealla hetkellä oikeille, ostokykyisille markkinoille. Teollisuustuotannon ja palvelutuotannon piirissä kehitys on erityisen nopeaa tietotekniikan alalla. Maantieteellisesti Kaukoitä, erityisesti Kaakkois-Aasia on varsin nopeasti teollistuvaa ja kehittyvää aluetta. Kansantuote kasvaa nopeasti. On syytä olettaa, että näiden kahden kuuman kasvualueen, tietotekniikan ja Kaakkois-Aasian, leikkaus on erityisen lupaava. Uusimman tietotekniikan tuotteiden ja palvelujen myyminen Kaakkois-Aasian alueelle, sekä niiden tuottaminen tällä alueella, avaa varsin lupaavia näkymiä menestyvälle liiketoiminnalle. Esillä oleva Euroopan sosiaalirahaston tukema selvitys pyrkii kartoittamaan uuden tietotekniikan Suomelle avaamia uusia mahdollisuuksia Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian nopeasti kasvavilla markkinoilla. Menestyminen Kaakkois-Aasian markkinoilla tukee merkittävässä määrin myös menestymistä kotimarkkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään kysymykseen, mihin käytännön toimenpiteisiin tulisi ryhtyä näiden uusien mahdollisuuksien nopeaksi ja tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Selvityksessä esitetään muun muassa uusi, moniparametrinen tieto- ja osaamisvektori sekä vastaava tarvevektori. Näitä ja näiden yhteensopivuuksia Kaakkois-Aasiassa testataan lähinnä kvalitatiivisesti selvityksen kokeellisessa osassa. Espoo, vuoden 1999 maaliskuun 15 päivänä Tekijät

8 Tiivistelmä Kaukoidän, erityisesti Kaakkois-Aasian telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportissa käsitellään viittä kysymystä: 1 miten Suomen, etenkin sen elinkeinoelämän, uhat ja mahdollisuudet riittävän aikaisin ja mahdollisimman konkreettisesti voidaan tiedostaa? 2 miten uhat voidaan torjua? 3 miten tärkeimmät uhat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi? 4 miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? 5 miten ennakoinnin avulla voidaan parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä? Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportti fokusoidaan neljään ytimeen: 1 teoreettinen yleiskartta koko ongelma-alueesta; 2 hypoteeseja nopeat muutokset huomioon ottavasta optimaalisesta koulutusjärjestelmästä; 3 esimerkki suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten toiminnasta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti A; 4 esimerkki, miten etenkin pienten ja keskisuurten suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten olisi mahdollista aloittaa menestyksellinen toiminta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti B. Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportissa päädytään useihin konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. Avainsanat: Kaukoitä, Kaakkois-Aasia, Malesia, Singapore, teknologia, telekommunikaatio, tuotekehitys, tuotekehittely, innovaatiotoiminta, koulutus, terminologia, teknologiaterminologia, innovaatioterminologia, strategiaterminologia Abstract The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern, especially South East Asian telecommunications markets deals with five questions: 1 how can the threats and opportunities of Finland, especially those facing its industry, be identified early enough and in as tangible a way as possible? 2 how can the threats be met? 3 how can the most important threats be turned into opportunities? 4 how can the opportunities be exploited? 5 How can the efficiency of measures taken be improved and how can entrepreneurship and employment be promoted by making use of prevision and forecasting? The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern, especially South East Asian telecommunications markets focuses on four core issues: 1 the report presents a general theoretical map of the whole problem space; 2 the report presents hypotheses on an optimal education system taking into account rapid changes; 3 as an example, the report considers the activities of some Finnish telecommunications companies in South East Asia, case A; 4 as another example, the report considers how small and medium sized Finnish telecommunication companies could successfully start operations in South East Asia, case B. The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern telecommunications markets presents several tangible recommendations. Key words: Far East, South East Asia, Malaysia, Singapore, technology, telecommunications, product development, innovation, education, training, terminology, semantics, terminology on technology, terminology on innovation, terminology on strategy

9 1 Johdanto 1.1 Mistä on kysymys? Tässä raportissa käsitellään Suomessa jo toimivien, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten sekä vuosituhannen vaihteessa syntyvien uusien yritysten sopeuttamista kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakennemuutoksiin. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakennemuutoksen aiheuttajia on useita. Teknologia kehittyy nopeasti. Tietoliikenneteknologian alalla muutokset ovat erityisen rajuja. Muutoksilla on syviä, läpitunkevia vaikutuksia käytännöllisesti katsoen koko yhteiskuntaan. Globaali markkinatilanne ja kilpailutilanne muuttuvat. Yritykset, jotka eivät ajoissa varaudu muutoksiin, saattavat kuihtua ja lakata olemasta. Nousevat uhat tulisi muuttaa mahdollisuuksiksi, ennen kuin muut ehtivät edelle. Tämä edellyttää nopeita toimenpiteitä. Erityisen lupaavana sopeuttamisinstrumenttina pidetään tarpeiden mukaan räätälöityä koulutustoimintaa sekä osaamisen ja kompetenssien kehittämistä. Toisena lupaavana instrumenttina pidetään kiinteää yritysten välistä ja kansainvälistä vuorovaikutusta. Kolmantena lupaavana instrumenttina pidetään teknologiayrittäjyyden aktiivista edistämistä. 1.2 Ratkaistavan ongelman ydin Muistiossa käsiteltävän ongelman pohjimmaista ydintä kuvaa kysymyssarja miten Suomen, etenkin sen elinkeinoelämän, uhat ja mahdollisuudet riittävän aikaisin ja mahdollisimman konkreettisesti voidaan tiedostaa? miten uhat voidaan torjua? miten tärkeimmät uhat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi? miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? miten ennakoinnin avulla voidaan parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä? 1.3 Projektin tavoitteet Ennakointiprojektin yleistavoitteena on vastata yllä esitetyn ongelmanmäärittelyn sisältämiin kysymyksiin.

10 Ennakointiprojektin erityistavoitteina on - selvittää kohdealueen telemarkkinoiden nykytila ja arvioida markkinoiden kehitystä kiinnittäen huomiota markkinoiden toimintaan, päätöksentekologiikkaan, markkinasegmentteihin, vaihtoehtoisiin jakelukanaviin, liiketoimintavaihtoehtoihin ja vastaaviin osaamisvaatimuksiin - selvittää suomalaisten telealan yritysten tavoitteet Kaukoidässä, etenkin Kaakkois- Aasiassa sekä selvittää tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä olevat henkilöstön osaamisvaatimukset - yhdessä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kanssa suunnitella tarvittavaa koulutusta ottaen huomioon pohjana oleva uusin yksilön ja organisaation oppimista ja osaamista koskeva tutkimustieto; suunnittelun pohjana on kahden yllä luetellun erityistavoitteen mukaan hankittu uusi tieto - edellisten perusteella laatia laadullisesti ja määrällisesti eritelty koulutus- ja kehittämisohjelma; ohjelman tulee tuottaa osaavia henkilöitä Kaukoidän teleliiketoiminnan yritysten tarpeisiin; ohjelman tulee myös mahdollistaa käytännön liiketoimintakokeilujen käynnistäminen; toimenpide-ehdotuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pieneen ja keskisuureen teollisuuteen ja sen kehittämiseen; huomiota tulee kiinnittää myös vastaaviin suuryrityksiin, joiden alihankkijoina monet pienet ja keskisuuret yritykset toimivat Ennakointiprojektin yksityiskohtaisia tavoitteita - entistä paremmin ymmärtää tietoliikenneteknologian nykytila ja sen toimintalogiikka sekä ennakoida tietoliikenneteknologian muutosten suunnat ja muutosten vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää kohdemarkkinoiden nykytila, asiakkaat ja vastaava liiketoimintalogiikka sekä ennakoida alan liiketoiminnan muutosten pääpiirteet ja näiden vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää kohdemarkkinoiden kilpailutilanne, tiedostaa vaarallisimmat kilpailijat ja niiden toimintalogiikka sekä ennakoida muutosten pääpiirteet ja näiden vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää Suomen elinkeinoelämän, etenkin tietoliikennealalla toimivien tai sitä tukevien pienten ja keskisuurten yritysten nykytila sekä uusien voittajien syntymismekanismit ja kehittymismekanismit; ennakoida toimialan muutosten pääpiirteet, hahmottaa tulevaisuudennäkymät ja ennakoida näiden vaikutuksia - luoda ajatusmalleja helpottamaan sekä teknologian että liiketoiminnan muutosten ymmärtämistä ja ennakointia - esittää konkreettisia toimenpiteitä etenkin tietoliikenneteknologian alalla toimivien yritysten toimintaedellytysten ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

11 - päätyä konkreettisiin suosituksiin ennakointitoiminnan osuvuuden parantamiseksi sekä tulosten hyödyntämiseksi - esittää konkreettisia esimerkkejä käytännön toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edistää tässä lueteltujen tarkoitusperien saavuttamista - soveltaa ennakointimenetelmiä tietoliikennealan osaamiseen, etenkin ohjelmistoosaamiseen ja järjestelmäosaamiseen perustuvaan yhteistyöhön Suomen ja Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian maiden välillä 1.4 Tehtävänrajaus Ennakointiprojektin parametrit määräävät projektin rakenteen ja toteuttamisperiaatteet. Minkä hyvänsä ennakointiprojektia hallitsevan parametrin arvolle tai parametrin arvojen vaihteluvälille voidaan asettaa rajoituksia. Samalla voidaan korostaa joidenkin parametrikombinaatioiden tärkeyttä ja siten fokusoida tutkimusprojekti keskittymään haluttuihin kysymyksiin. Ennakointiprojektin tavoitteen rajauksessa ja projektin fokusoinnissa - osaksi teoreettiset, kokonaisuuden ja sen osien ymmärtämistä avaavat ja syventävät tarkastelut pyritään käytännön esimerkein kytkemään todelliseen arkiseen liiketoimintaan; tulokset pyritään saattamaan toteuttamiskelpoisten, yritystoimintaa edistävien ja työllisyyttä parantavien konkreettisten ehdotusten muotoon - suosituksissa pyritään välttämään sattumanvaraisia, kertaluonteisia temppuja tai valmiita standardiratkaisuja, jotka eivät perustu ongelmien diagnostisointiin ja syvälliseen ymmärtämiseen - suosituksissa pyritään esittämään systeemimalleja muun muassa kansainvälisten yhteistoimintaverkkojen muodostamiseksi sekä keinoja tuloksellisten itseohjautuvien prosessien käynnistämiseksi - vaikka tarkastelu pääosin pyritään pitämään suhteellisen yleispätevänä, käytännön esimerkit pyritään fokusoimaan nopeasti kehittyvän tietoliikenneteknologian ja nopeasti kasvavien Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian markkinoiden leikkaukseen; on syytä olettaa, että juuri tässä leikkauksessa syntyy nopeasti elinvoimaista uutta liiketoimintaa, muun muassa alihankintoja nykyisille ja uusille suomalaisille yrittäjille ja yrityksille; Suomen omat markkinat tuskin pystyvät työllistämään kovin suuria uusia teknologiayrittäjäjoukkoja - kehittämisinstrumenteista käsitellään erityisesti koulutustarpeen selvittämistä, eri koulutusmuotojen tarpeen jakautumaa, jakautumaltaan optimaalisen koulutustarjonnan suunnittelua sekä mahdollisimman monipuolista jo olemassa olevien koulutusresurssien hyväksikäyttöä ja yhteistyön edistämistä Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektin laajuutta on alkuneuvotteluissa olennaisesti supistettu alunperin suunnitellusta. Tämän takia loppuraportti fokusoidaan neljään ytimeen: 1 teoreettinen yleiskartta koko ongelma-alueesta; 2 hypoteeseja nopeat muutokset huomioon

12 ottavasta optimaalisesta koulutusjärjestelmästä; 3 esimerkki suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten toiminnasta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti A; 4 esimerkki, miten etenkin pienten ja keskisuurten suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten olisi mahdollista aloittaa menestyksellinen toiminta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti B. 1.5 Tutkimustyön organisoiminen Tämä raportti koskee Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektia. Projekti rahoitetaan, Suomen työministeriön kautta, Euroopan unionin sosiaalirahaston tavoiteohjelman 4 varoista, sen osaohjelmasta ennakointiin perustuva kehittäminen ja kouluttaminen, lifelong learning, pienten ja keskisuurten yritysten sopeuttaminen rakennemuutokseen. Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektin organisaatio projektin valvoja Keijo Mäkelä valvontaryhmä Jarmo Hallikas Veijo Halonen Tuomas Koljonen Keijo Mäkelä Markku Salimäki projektiryhmä Jenni Eloranta Jarna Hakala Matias Järnefelt Martti M Kaila Juha Kauppinen Perttu Nihti Perttu Rönkkö Tanja Vaheri projektin avustaja Anja-Elisa Kaila Suomen työministeriö Suomen Ulkomaankauppaliitto International Networking Center INC Vista Communication Instruments Suomen työministeriö Helsingin kauppakorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillistieteelliset akatemiat Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Helsingin yliopisto

13 2 Selvityksessä tarvittavia käsitteitä ja termejä Tarkastelun kohteena olevan käsiteavaruuden suomenkielinen terminologia on osaksi vakiintumatonta, osaksi merkitykseltään virheellistä. Tässä luvussa määritellään alan tärkeimmät avainkäsitteet ja niitä kuvaavat termit. Nämä määritelmät ovat sopusoinnussa sekä käytettävien termien alkumerkityksen että termien vakiintuneen kansainvälisen merkityksen kanssa, eivät välttämättä suomen kielen varsin vaihtelevan ja sattumanvaraisen käytön kanssa. inventio on synonyymi sanalle keksintö latinan kielessä in = sisään; venire = tulla inventio = tuleminen sisälle johonkin uuteen merkittävä oivallus, keksintö, teknologinen inventio voidaan yleensä patentoida innovaatio on laajasti käyttöön hyväksytty läpimurto, merkittävä uudistus, quantum leap; paitsi lopputulosta sana innovaatio merkitsee myös uudistamisprosessia Yllä esitetyn lisäksi innovaatio-käsitteellä on varsin lukuisia muitakin samansuuntaisia määritelmiä: innovation is an invention or a set of inventions, widely accepted into use, often into commercial use, tai lyhyemmin, an innovation is a successfully commercialized invention. latinan kielessä in = sisällä, sisään; novus, nova, novum = uusi Latinan kielessä substantiivi innovatio merkitsee kahta eri asiaa, uudistamisprosessia ja uudistamisprosessin lopputulosta. Myös Suomen kielessä sanalla innovaatio on samat kaksi merkitystä. Sana merkitsee yhtäältä uudistamisprosessia, innovaatioprosessia, olennaista uudistamista. Sama sana merkitsee toisaalta innovaatioprosessin lopputulosta, innovaatiota, eli laajasti käyttöön hyväksyttyä läpimurtoa, merkittävää uudistusta, quantum leap. Nämä merkitykset ovat sopusoinnussa sanan laajasti nykykielen käyttöön ottaneen Schumpeterin määritelmien kanssa. Schumpeter käytti innovaatio-sanaa erityisesti puhuessaan tuotteista ja prosesseista. Nykykielessä sana innovaatio voi koskea politiikkaa, poliittinen innovaatio, vaikkapa valtioliitto, esimerkiksi Pohjois-Amerikan Yhdysvallat; rahoitusta, rahoitusinnovaatio, vaikkapa venture capital, optiot ja futuurit; liiketoimintaa, liiketoiminnan innovaatio, vaikkapa halvoille tonteille kaupungin ulkopuolelle rakennetut itsepalvelusupermarketit; organisaatiota, organisatoriset innovaatiot, esimerkiksi osakeyhtiö, management buy-out tai management by objectives; teknologiaa, teknologiset innovaatiot, vaikkapa kaasuturbiini, transistori, taskupuhelin tai laser. Ammattikielessä pieniä läpimurtoja kutsutaan joskus inkrementaalisiksi innovaatioiksi. Siirtyessään yleiskielen käyttöön innovaatio-sana on kärsimässä lähes täydellisen inflaation. Varsin usein se ainakin suomen kielessä sekoitetaan keksintöä tarkoittavaan inventio-sanaan. Alkumerkityksen ja Schumpeterin määritelmän mukaisesti innovaatio-sana tulisi varata lähinnä kuvaamaan merkittäviä, käänteentekeviä läpimurtoja, quantum leaps.

14 teknologinen innovaatio, tekninen innovaatio Teknologinen innovaatio on jo laajasti käyttöön hyväksytty, merkittävä uusi teknologinen ratkaisu, teknologinen quantum leap. Ratkaisu voi olla teknologinen x x x x x x systeemi esimerkiksi uusi kommunikaatiojärjestelmä tai vaikkapa liikennejärjestelmä tuotantolaitoksineen, huoltojärjestelmineen, aikatauluineen, ohjeistoineen, koulutusjärjestelmineen prosessi esimerkiksi paperinvalmistusprosessi tai vaikkapa teräksenvalssausprosessi menetelmä esimerkiksi uusi karkaisumenetelmä, Pilkingtonin tasolasinvalmistusmenetelmä, kuparinvalmistuksen liekkisulatusmenetelmä tai vaikkapa humicap-kosteudenmittausmenetelmä tuote esimerkiksi, höyrykone, syväpainokone, auto, lentokone, dieselveturi, ydinvoimala, avaruusraketti, laser, taskupuhelin palvelu esimerkiksi uudentyyppinen tietokoneohjelmointitoimisto tai vaikkapa telekommunikaation hyväksikäyttöön perustuva koneen tai laitteen etähuolto standardi esimerkiksi ISO-standardi tai vaikkapa GSM-standardi Joskus käytettävä termi tuotekehittely on sinänsä oikea termi. Se tarkoittaa kuitenkin aivan muuta kuin keskenään suunnilleen samaa tarkoittavat sanat tuotteiden kehittäminen, tuotekehitystyö, tuotekehitystoiminta tai vielä lyhyemmin tuotekehitys. Sana tuotekehittely viittaa satunnaistoimenpiteeseen, puuhasteluun, joka ei johda tulokseen. Sitä voitaisiin verrata sanoihin juoksentelu, filmin kehittely - pro filmin kehitys. Sana kehitellä on esimerkiksi ruotsiksi småutveckla, englanniksi to develop at random, tuotekehittely vastaavasti random development of products. Sana juoksennella on käännetty ruotsiksi sanonnalla att litet springa hit och dit. Sanalla tuotekehittely on sama luonne. Yritysmaailmassa sattumanvaraista uusien tuotteiden kanssa puuhastelua ilman strategiaa tulisi kutsua tuotekehittelyksi. Jonkin tiedostetun tai tiedostamattoman strategian mukaista, määrätietoista tuotteiden kehittämistä tulisi kutsua, halutusta vivahteesta riippuen, nimellä 'tuotteiden kehittäminen', 'tuotekehitystoiminta', 'tuotekehitystyö' tai lyhyesti 'tuotekehitys', aivan kuin filmin kehitys. Teknologiseen innovaatioprosessiin kuuluu yleensä yksi tai useampi teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan, technological research and development, R & D, osatoiminto tai osaprosessi. Näitä kuvaavat samat esimerkit, joilla yllä havainnollistettiin erityyppisiä teknologisia innovaatioita. Seuraava jako on sopusoinnussa sekä The European Organization for Development and Cooperation OECDn että The European Industrial Research Management Association EIRMAn määritelmien kanssa, joskin sitä on myöhemmin jonkin verran täydennetty

15 teknologinen tutkimustoiminta, technological research, R and D x x perustutkimus basic research, fundamental research; grundforskning soveltava tutkimus applied research; tillämpad forskning teknologinen kehitystoiminta, technological development x x x x x x systeemien kehittäminen, systeemikehitystyö systems development; systemutveckling prosessien kehittäminen, prosessikehitystyö process development; processutveckling menetelmien kehittäminen, menetelmäkehitystyö methods development; metodutveckling tuotteiden kehittäminen, tuotekehitystyö, tuotekehitys product development; produktutveckling teknologisten tai teknisten palvelujen kehittäminen, palvelukehitystyö development of technological services; utveckling av teknologista tjänster, serviceutveckling teknologisten tai teknisten standardien kehittäminen development of standards; utveckling av standarder Koska sanonta Research and Development voi olla liian pitkä esimerkiksi OECDn tilastoissa ja taulukoissa, siitä usein käytetään lyhyttä kollektiivista sanontaa Research, vaikka todellisuudessa tarkoitetaan koko käsitettä Research and Development. Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö, technological research and development, R and D, ei läheskään aina johda teknologisiin innovaatioihin. Vasta hyvin onnistuessaan teknologinen tutkimus- ja kehitystyö voi johtaa innovaatioihin. Onnistuminen edellyttää yleensä riittävää näkemystä, ymmärtämistä, tietoa ja osaamista, myös henkilöstön ja sen motivaation, samoin rahoituksen, markkina- ja kilpailutilanteen, viranomaismääräysten, markkinoinnin, tuotannon, logistiikan osalta; teknologisten innovaatioiden syntyminen edellyttää paljon muutakin kuin vain teknologista tutkimus- ja kehitystyötä, muun muassa onneksi kutsuttavaa sattumaa. Yllä esitetyistä termeistä jätetään hyvin usein pois adjektiivi teknologinen. Sanalla innovaatio tarkoitetaan usein lähinnä juuri teknologian läpimurtoja, quantum leap, vaikkei sanaa teknologinen aina mainita. Jos läpimurto on hyvin käytännönläheinen, esimerkiksi joku ratkaisevasti uusi, laajasti käyttöön hyväksytty mekanismi tai palvelu, joka ei edellytä syvällistä ymmärtämistä, sitä voidaan kutsua tekniseksi tai teknilliseksi, ei teknologiseksi, innovaatioksi. teknologia kreikaksi, foneettisesti suomalaisittain kirjoitettuna, hee tékhnee = taito, tekniikka; ho lógos = sana, tieto, tiede; hee tekhnologíaa = teknologia = taitoa ja tekniikkaa hallitseva tieto, tiede; alunperin sana tekniikka viittaa ensisijaisesti sorminäppäryyteen, käden taitoon, käytännön taitoon; englannin kielessä tekniikka ja teknologia jaetaan usein kolmeen portaaseen: techniqes viittaa

16 sorminäppäryyteen tai teknisen yksityiskohdan toteuttamistapaan; engineering vastaa suomen kielen sanaa tekniikka, esimerkiksi teknillinen tai tekninen fysiikka = engineering physics, teknillinen tai tekninen mekaniikka = teknillinen mekaniikka, teollisuudessa engineering viittaa yleensä tekniikan suunnitteluun tai koneisiin ja laitteisiin; technology vastaa yllä esitettyä, kreikan kielen mukaista merkitystä, taitoa ja tekniikkaa hallitseva tieto, tiedettä, esimerkiksi nimessä Massachusetts Institute of Technology strategia kreikaksi, foneettisesti suomalaisittain kirjoitettuna, ho strátos = joukko, agéin = ajaa hee strateegíaa = joukkojen ajaminen, ohjaaminen, kokonaisuuksien johtaminen, ylipäällikkyys nykyään strategia = pitkällä aikavälillä tärkeiden kokonaisuuksien johtaminen tai vastaava suunnitelma, ottaen huomioon omat voimavarat, vahvuudet ja heikkoudet, samoin ympäristön, esimerkiksi asiakkaat, kilpailijat työntekijät, yhteiskunnan, luonnon; korkeimman johdon näkemys ja periaatteet; Mintzberg erottaa toisistaan viisi eri strategiakäsitettä: plan, ploy, pattern, position, perspective käsitteenä strategia on pitkälle tähtäävää toimintaa tai suunnittelua, esimerkiksi sodan välttäminen tai sodan voittaminen; käsite sisältää yleensä vaihtoehtojen sekä vastaavien valintakriteerien tiedostamisen, omien voimavarojen kehittämissuunnitelman sekä voimavarojen allokoinnin, kohdentamisen taktiikka kreikaksi tassein = järjestää, järjestää uudelleen, esimerkiksi kesken taistelun taktiikka tähtää saavutuksiin tai voittoon lyhyellä aikavälillä, operaation ollessa jo käynnissä, esimerkiksi yksittäisen taistelun voittamiseen operaatiot latinaksi opus, operis = työ, toimi, toimenpide operatiiviset tehtävät = suunnitelmien käytännön toteuttaminen, täytäntöön pano, tavanomaiset tehtävät, tukitehtävät, esimerkiksi sillan rakentaminen, prosessin käynnissä pitäminen, esimerkiksi miinojen asettaminen ja vaikkapa vihollisen tappaminen know-how englannin kielessä sana can merkitsee lähinnä voida ; yleensä se ei tarkoita osata mitä esimerkiksi ruotsin kielen sana kunna muun muassa tarkoittaa; osaatko tehdä tämän? on englanniksi do you know how to do this; hyvin tarkkaan käännettynä know-how on siis suomeksi osaaminen, ruotsiksi kunnande, esimerkiksi teknologiskt kunnande, ranskaksi savoir faire; keksityt sanat tietotaito ja taitotieto, joita usein luullaan sanonnan know-how vastineiksi, ovat käännösvirheitä; mitä ne suomen kielessä tarkoittavat? tietoa koskevaa taitoa, taitoa koskevaa tietoa, tiedon ja taidon summaa, niiden leikkausta, niiden vaihtoehtoja? tarkkaan käännettyinä englanniksi tietotaito = knowledge skill =? ja taitotieto = skill know-ledge =? kumpikaan näistä ei ilmeisesti tarkoita mitään; niitä ei käytetä tässä loppuraportissa

17 englannin kielen sana know-how ei tyydy siihen, että on tietoa, taitoa tai molempia; sana on näitä tuloshakuisempi: osaatko tehdä tämän vai etkö osaa, do you know how to do this or don t you know how to do it; sanonta 'know-how' kuvaa juuri tätä competence latinassa con = yhdessä, petere = etsiä, pyydystää, pyytää competens = yhdessä pyytävä, kilpaileva, kilpailukykyinen englannin kielessä competent = well qalified, capable, fit, legally qualified, legally authorized competence = pätevyys; kompetenssi ei ole synonyymi sanalle osaaminen, niin kuin sana usein käännetään; vaikka joku henkilö olisi kuinka pätevä, ei ole varmaa, että hän osaa suorittaa tietyn tehtävän; do you know how to do this or don t you know how to do it? siten know-how = osaaminen, kuten yllä todettiin capability latinaksi capere = ottaa, saada kiinni; capabilis = joka onnistuu englannin kielessä capability = kykenevyys, kyky tehdä jokin asia hyvin, kyky onnistua

18 3 Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutosten ennakointi Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutoksia ennakoitaessa on syytä lyhyesti tarkastella ainakin tarvetta, demografiaa, politiikkaa, trendejä - tietoliikenneteknologian yleinen kehittyminen - yhä uusien sovellusten markkinoilletulo, vanhojen ratkaisujen väistyminen - yhä nopeammat ja suuritehoisemmat tietojenkäsittely-yksiköt - yhä korkeammat, sekunnissa useiden kymmenien gigabittien siirtonopeudet - tietokonetekniikan, tietoliikennetekniikan, kuvankäsittelytekniikan ja kuvansiirtotekniikan konvergoituminen multimediaksi; kaupankäynti verkkojen piirissä; verkkoraha; pelimerkkien uusjako; toimialan rakennemuutokset; jo olemassa olevien yritysten voimakas konsolidoituminen; uudistumiseen kykenemättömien toimialojen kuihtuminen; suunnattomien uusien markkinoiden avautuminen; internetvallankumouksen vaikutukset nykyisiin liikelaitoksiin, pankkeihin, hallintoon, kansainväliseen liiketoimintaan, näiden olemassaolon jatkumiseen ja eri organisaatioiden luonteen muuttumiseen

19 4 Kaukoidän, erityisesti Kaakkois-Aasian markkinoiden muutosten ennakointi Kaukoidän liiketoimintaympäristöä ja sen muutoksia ennakoitaessa keskeisiä tekijöitä ovat - Kaukoidän demografia; alueella asuu lähes puolet maapallon väestöstä; kansainvälinen politiikka, poliittiset riskit, kansainvälinen tasapaino, poliittisesti tärkeät vaikuttajamaat, rauhantilan stabiilius, sotilaallinen tasapaino, aseelliset konfliktit; maanosan talous, teollisuus ja teknologia; rahoitusmarkkinat ja niiden toimivuus; teknologinen osaaminen; elinkeinoelämän menestystekijät; kaikkien mainittujen tekijöiden tasapaino, tasapainon mahdollinen järkkyminen, muutostrendit; muutoksia ajavat voimat; tässä selvityksessä ei liene tarpeen kajota kovin laajasti tämän tekstikohdan tekijöihin; tilanne on silti hyvä tiedostaa - Kaukoidän talous kasvaa ennätyksellisen nopeasti - Kaukoidän oma yritystoiminta ja sen muutokset; ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarve, vastaavan aikaikkunan aukiolojakso, kansainvälisten yritysten maihinnousu, asema

20 5 Ennakoinnissa käytettävissä olevat menetelmät ja vastaavat toimenpiteet Tämän suunnitelman aikaisemmissa kohdissa mainittuja muutoksia analysoitaessa, ratkaisuja hahmotettaessa ja optimoitaessa on käytettävissä monia keinoja, esimerkiksi - skenaariomallien hyväksikäyttö - eri yhteistyömuotojen tiedostaminen ja niiden käyttökelpoisuuden tapauskohtainen arvioiminen - yhteistyösuhteiden suunnitteleminen ja katalysoiminen - kansallinen, kansainvälinen ja globaali verkottuminen - suomalaisille yrittäjille ja yrityksille avautuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tiedostaminen ja yleisluontoinen kartoittaminen sekä evaluoiminen; esimerkiksi uusien internetyritysten perustaminen ja internetkaupan käynnistäminen - uusia yhteistyöprosesseja katalysoivien erikoisprojektien suunnitteleminen ja käynnistäminen - koulutuksen tarvespektrin tapauskohtainen selvittäminen - koulutuksen tarjontaspektrin optimoiminen, koulutuksen kehittämisprojektien käynnistäminen - eriasteisten olemassa olevien oppilaitosten kytkeminen yhteistyöverkostoon; esimerkiksi vasta perustetun The Finnish National Network University for East and Southeast Asian Studies mukaan kytkeminen; kansainväliset harjoitustyöt ja lopputyöt vaikkapa Internetin välityksellä, opiskelijainvaihto, opettajainvaihto, asiantuntijainvaihto, opiskelijoiden perustamat kansainväliset yhteisyritykset ja yhteistyöverkostot, toimipisteiden perustaminen useihin eri maihin yhteistyössä paikallisten opiskelijoiden ja tai yrittäjien kanssa; teknologiakylien väliset yhteistyöprojektit; Otaniemen teknologiakylässä ja Innopolissa käynnistettyä ja monia erittäin nopeasti kasvavia teknologiayrityksiä jo generoineen Spinno-ohjelman tapaiset erityisohjelmat - rating- ja benchmarkingmenetelmien soveltaminen

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos STRATEGIAPROSESSI Pysyvää on vain kiihtyvä muutos Perinteisen strategisen suunnittelun merkitys dynaamisissa liiketoiminnoissa jää yhä vähäisemmäksi. Menestymisen edellytyksiä ovat yhä kasvavassa määrin

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona

Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona 1. Mitä tietopääomalla tarkoitetaan 2. Tietopääoma tuotannontekijänä 3. Käytännön toteutus Sannäs, 17.1.2000 Uusi aika - vanhat työkalut Kilpailussa menestyy tehokkain

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ 3 Hallituksen koko 3 Riippumattomuus 3 Jäsenten valinta 4 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 2 Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista FT Pentti Sydänmaanlakka 30.8.2011, Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Alustuksen teemat: Tulevaisuuden johtamisen

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja OPH 2011:24 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA

INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Loppuseminaarin paneelikeskustelu Irma Ylikangas, Ilmatieteen laitos 14.06.2011 Paneelikeskustelu TERVETULOA TEKNIIKAN TESTAUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Uudenmaan maakuntaparlamentti Finlandia-talo 20.11.2014 Pirjo Ståhle Kaupunki 1.0 Metropolialueet rakentuivat satamien,

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot