Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma"

Transkriptio

1 Martti M Kaila (toim.) Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 KAUKOIDÄN TELEMARKKINOIDEN KEHITYSANALYYSI Martti M Kaila (toim.) E S R tavoite 4-ohjelma Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston tuella

3 Sisällysluettelo Saatesanat Tiivistelmä Abstract 1 Johdanto Mistä on kysymys? Ratkaistavan ongelman ydin Projektin tavoitteet Tehtävänrajaus Tutkimustyön organisoiminen 4 2 Selvityksessä tarvittavia käsitteitä ja termejä 5 3 Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutosten ennakointi 10 4 Kaukoidän markkinoiden muutosten ennakointi 11 5 Ennakoinnissa käytettävissä olevat menetelmät ja vastaavat toimenpiteet 12 6 Koulutus 13 7 Esimerkkitutkimus Yleistä Esimerkkitutkimuksen tavoitteet Esimerkkiprojekti A Esimerkkiprojekti B Metodologia Haastattelumenetelmät 20 8 Verkottuminen Verkottumisen taustaa Verkottumiseen johtanut taloudellinen muutos Mitä verkottuminen on? Miten verkottuminen ilmenee? Tuoteverkostot Verkottuminen suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset Mikä on johtanut verkottumiseen? Mitä hyötyä verkottumisesta on suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille Verkottumisen mahdolliset esteet ja haitat Verkottumisen onnistumisen edellytykset Verkottuminen Kaakkois-Aasiassa Perheyritys Luottamus Henkilösuhteet Liiketoimintasuhteet 35

4 9 Kaakkois-Aasian telemarkkinat Kaakkois-Aasian markkinatilanne yleisesti Malesia Yleistä Malesian teleinfrastruktuuri Singapore Yleistä Singaporen teleinfrastruktuuri Filippiinit Yleistä Filippiinien teleinfrastruktuuri Indonesia Yleistä Indonesian teleinfrastruktuuri Thaimaa Yleistä Thaimaan teleinfrastruktuuri Telekommunikaatioliiketoiminta Kaakkois-Aasiassa Menestystekijät Verkottuminen Markkinoiden ymmärtäminen Innovatiiviset rahoitusratkaisut Esteet ja haasteet sekä keinot niiden voittamiseksi Neuvottelut Kielivaikeudet Paikallinen työvoima Talouskriisi Rajoitukset Suomen päässä Muita rajoituksia Muita ohjeita ja ideoita Tavoitteet Singapore - Aasian show room Partnerin valinta Isojen perässä Paikallisten partnereiden käyttäminen Internetin hyödyntäminen Muistilista Aasiaan lähtijöille Suomalaisten yritysten mahdollisuudet Kaukoidän telemarkkinoilla Suomalaisten yritysten mahdollisuuksista yleisesti Konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia Kaakkois-Aasiassa Matkapuhelinverkkojen optimointi Lisäarvopalvelut Laskutusjärjestelmät Asiakastiedon hallinta ja hyödyntäminen Verkonkäytön seuranta- ja analysointisovellukset Internet-operaattoreiden konsultointi 71

5 Tietoverkkojen turvallisuusratkaisut ja turvallisuussovellukset Sähköinen kaupankäynti Yritysratkaisut Sisällön tuottaminen, content providing Dual mode -ratkaisut Liikkeenjohdon konsultointi Suomalaisten suuryritysten tukitoiminnot ulkomailla Original equipment manufacturer, OEM Singapore Telecom venture capital Muita mahdollisuuksia Mahdollisuudet operaattorikohtaisesti Yleistä Cellular Communications Network Sdn Bhd Celcom, Malesia Telecom Cellular, Malesia Binariang Sdn Bhd, Malesia MultiaraTelecom, Malesia Time Wireless Sdn Bdh, Malesia Singapore Telecom, Singapore Case: Comptel Asia-Pacific Mediation device solutions Comptel Oy Kaakkois-Aasiaan Yksikön perustaminen Suomalaisten yritysten tavoitteet ja toiminta Kaakkois-Aasiassa Markkinoille menemisen strategiat Kaakkois-Aasiassa Markkinoille menemisen mallit Markkinoille meneminen Kaakkois-Aasiassa Suomalaisten yritysten toimintamahdollisuudet Kaakkois-Aasiassa Toimintaympäristö Swot-analyysi Kohdatut vaikeudet Suomalaisten yritysten tavoitteet Aasiassa Suomalaisten yritysten osaaminen Suomalaiset työntekijät ja muut ekspatriaatit Tarvittava osaaminen Verkottumisen osaamiselle asettamia vaatimuksia Kohdemaan viranomaisten ja politiikan asettamia vaatimuksia Henkilötason kompetenssit Yrityksen osaamisreservit kotimaassa Suomalaisten osaamispuutteet Paikallinen työvoima Jatkotoimenpiteet ja suositukset, esimerkkiprojekti A Esimerkkiprojekti A 103

6 15.2 Yrityskohtaisten mahdollisuuksien etsiminen Finland center of expertise tai Scandinavian center of expertise Rahoitusratkaisut pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin Selvitys: Multimedia Super Corridor ja Singapore One Selvitys: Etelä-Kiina, Taiwan, Hongkong Jatkotoimenpiteet ja suositukset, esimerkkiprojekti B Ennen valmistumista saatava koulutus Ulkomailla opiskelu Opiskelijavaihtoa koskevia suosituksia Harjoittelu tai työskentely ulkomailla Harjoitteluvaihtoa koskevia suosituksia Muu opiskelunaikainen kansainvälistymiskoulutus Tiedekorkeakouluopetusta koskevia suosituksia Valmistumisen jälkeen saatava koulutus Markkinoille meneminen Yhteenveto suosituksista Lähteet Kirjallisuus Artikkelit Internet Muut lähteet 116

7 Saatesanat Parhaat uudet mahdollisuudet eivät välttämättä aina avaudu kotimarkkinoilla. Lähes kaikki inhimillinen toiminta on globalisoitumassa. Yhä useammalla liike-elämän ja teollisuuden alalla paikallisen yrityksen on vaikeaa yksin selvitä voittajana kilpailussa globaaleja yrityksiä vastaan. Monien yritysten ainoa henkiinjäämisen keino on itse kehittyä globaaliksi yritykseksi. Menestymisen edellytys on yleensä, että tarjotaan oikeita, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluja oikealla hetkellä oikeille, ostokykyisille markkinoille. Teollisuustuotannon ja palvelutuotannon piirissä kehitys on erityisen nopeaa tietotekniikan alalla. Maantieteellisesti Kaukoitä, erityisesti Kaakkois-Aasia on varsin nopeasti teollistuvaa ja kehittyvää aluetta. Kansantuote kasvaa nopeasti. On syytä olettaa, että näiden kahden kuuman kasvualueen, tietotekniikan ja Kaakkois-Aasian, leikkaus on erityisen lupaava. Uusimman tietotekniikan tuotteiden ja palvelujen myyminen Kaakkois-Aasian alueelle, sekä niiden tuottaminen tällä alueella, avaa varsin lupaavia näkymiä menestyvälle liiketoiminnalle. Esillä oleva Euroopan sosiaalirahaston tukema selvitys pyrkii kartoittamaan uuden tietotekniikan Suomelle avaamia uusia mahdollisuuksia Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian nopeasti kasvavilla markkinoilla. Menestyminen Kaakkois-Aasian markkinoilla tukee merkittävässä määrin myös menestymistä kotimarkkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään kysymykseen, mihin käytännön toimenpiteisiin tulisi ryhtyä näiden uusien mahdollisuuksien nopeaksi ja tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Selvityksessä esitetään muun muassa uusi, moniparametrinen tieto- ja osaamisvektori sekä vastaava tarvevektori. Näitä ja näiden yhteensopivuuksia Kaakkois-Aasiassa testataan lähinnä kvalitatiivisesti selvityksen kokeellisessa osassa. Espoo, vuoden 1999 maaliskuun 15 päivänä Tekijät

8 Tiivistelmä Kaukoidän, erityisesti Kaakkois-Aasian telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportissa käsitellään viittä kysymystä: 1 miten Suomen, etenkin sen elinkeinoelämän, uhat ja mahdollisuudet riittävän aikaisin ja mahdollisimman konkreettisesti voidaan tiedostaa? 2 miten uhat voidaan torjua? 3 miten tärkeimmät uhat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi? 4 miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? 5 miten ennakoinnin avulla voidaan parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä? Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportti fokusoidaan neljään ytimeen: 1 teoreettinen yleiskartta koko ongelma-alueesta; 2 hypoteeseja nopeat muutokset huomioon ottavasta optimaalisesta koulutusjärjestelmästä; 3 esimerkki suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten toiminnasta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti A; 4 esimerkki, miten etenkin pienten ja keskisuurten suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten olisi mahdollista aloittaa menestyksellinen toiminta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti B. Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysin loppuraportissa päädytään useihin konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. Avainsanat: Kaukoitä, Kaakkois-Aasia, Malesia, Singapore, teknologia, telekommunikaatio, tuotekehitys, tuotekehittely, innovaatiotoiminta, koulutus, terminologia, teknologiaterminologia, innovaatioterminologia, strategiaterminologia Abstract The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern, especially South East Asian telecommunications markets deals with five questions: 1 how can the threats and opportunities of Finland, especially those facing its industry, be identified early enough and in as tangible a way as possible? 2 how can the threats be met? 3 how can the most important threats be turned into opportunities? 4 how can the opportunities be exploited? 5 How can the efficiency of measures taken be improved and how can entrepreneurship and employment be promoted by making use of prevision and forecasting? The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern, especially South East Asian telecommunications markets focuses on four core issues: 1 the report presents a general theoretical map of the whole problem space; 2 the report presents hypotheses on an optimal education system taking into account rapid changes; 3 as an example, the report considers the activities of some Finnish telecommunications companies in South East Asia, case A; 4 as another example, the report considers how small and medium sized Finnish telecommunication companies could successfully start operations in South East Asia, case B. The final report of the project analyzing the development of the Far Eastern telecommunications markets presents several tangible recommendations. Key words: Far East, South East Asia, Malaysia, Singapore, technology, telecommunications, product development, innovation, education, training, terminology, semantics, terminology on technology, terminology on innovation, terminology on strategy

9 1 Johdanto 1.1 Mistä on kysymys? Tässä raportissa käsitellään Suomessa jo toimivien, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten sekä vuosituhannen vaihteessa syntyvien uusien yritysten sopeuttamista kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakennemuutoksiin. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakennemuutoksen aiheuttajia on useita. Teknologia kehittyy nopeasti. Tietoliikenneteknologian alalla muutokset ovat erityisen rajuja. Muutoksilla on syviä, läpitunkevia vaikutuksia käytännöllisesti katsoen koko yhteiskuntaan. Globaali markkinatilanne ja kilpailutilanne muuttuvat. Yritykset, jotka eivät ajoissa varaudu muutoksiin, saattavat kuihtua ja lakata olemasta. Nousevat uhat tulisi muuttaa mahdollisuuksiksi, ennen kuin muut ehtivät edelle. Tämä edellyttää nopeita toimenpiteitä. Erityisen lupaavana sopeuttamisinstrumenttina pidetään tarpeiden mukaan räätälöityä koulutustoimintaa sekä osaamisen ja kompetenssien kehittämistä. Toisena lupaavana instrumenttina pidetään kiinteää yritysten välistä ja kansainvälistä vuorovaikutusta. Kolmantena lupaavana instrumenttina pidetään teknologiayrittäjyyden aktiivista edistämistä. 1.2 Ratkaistavan ongelman ydin Muistiossa käsiteltävän ongelman pohjimmaista ydintä kuvaa kysymyssarja miten Suomen, etenkin sen elinkeinoelämän, uhat ja mahdollisuudet riittävän aikaisin ja mahdollisimman konkreettisesti voidaan tiedostaa? miten uhat voidaan torjua? miten tärkeimmät uhat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi? miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? miten ennakoinnin avulla voidaan parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä? 1.3 Projektin tavoitteet Ennakointiprojektin yleistavoitteena on vastata yllä esitetyn ongelmanmäärittelyn sisältämiin kysymyksiin.

10 Ennakointiprojektin erityistavoitteina on - selvittää kohdealueen telemarkkinoiden nykytila ja arvioida markkinoiden kehitystä kiinnittäen huomiota markkinoiden toimintaan, päätöksentekologiikkaan, markkinasegmentteihin, vaihtoehtoisiin jakelukanaviin, liiketoimintavaihtoehtoihin ja vastaaviin osaamisvaatimuksiin - selvittää suomalaisten telealan yritysten tavoitteet Kaukoidässä, etenkin Kaakkois- Aasiassa sekä selvittää tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä olevat henkilöstön osaamisvaatimukset - yhdessä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kanssa suunnitella tarvittavaa koulutusta ottaen huomioon pohjana oleva uusin yksilön ja organisaation oppimista ja osaamista koskeva tutkimustieto; suunnittelun pohjana on kahden yllä luetellun erityistavoitteen mukaan hankittu uusi tieto - edellisten perusteella laatia laadullisesti ja määrällisesti eritelty koulutus- ja kehittämisohjelma; ohjelman tulee tuottaa osaavia henkilöitä Kaukoidän teleliiketoiminnan yritysten tarpeisiin; ohjelman tulee myös mahdollistaa käytännön liiketoimintakokeilujen käynnistäminen; toimenpide-ehdotuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pieneen ja keskisuureen teollisuuteen ja sen kehittämiseen; huomiota tulee kiinnittää myös vastaaviin suuryrityksiin, joiden alihankkijoina monet pienet ja keskisuuret yritykset toimivat Ennakointiprojektin yksityiskohtaisia tavoitteita - entistä paremmin ymmärtää tietoliikenneteknologian nykytila ja sen toimintalogiikka sekä ennakoida tietoliikenneteknologian muutosten suunnat ja muutosten vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää kohdemarkkinoiden nykytila, asiakkaat ja vastaava liiketoimintalogiikka sekä ennakoida alan liiketoiminnan muutosten pääpiirteet ja näiden vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää kohdemarkkinoiden kilpailutilanne, tiedostaa vaarallisimmat kilpailijat ja niiden toimintalogiikka sekä ennakoida muutosten pääpiirteet ja näiden vaikutukset - entistä paremmin ymmärtää Suomen elinkeinoelämän, etenkin tietoliikennealalla toimivien tai sitä tukevien pienten ja keskisuurten yritysten nykytila sekä uusien voittajien syntymismekanismit ja kehittymismekanismit; ennakoida toimialan muutosten pääpiirteet, hahmottaa tulevaisuudennäkymät ja ennakoida näiden vaikutuksia - luoda ajatusmalleja helpottamaan sekä teknologian että liiketoiminnan muutosten ymmärtämistä ja ennakointia - esittää konkreettisia toimenpiteitä etenkin tietoliikenneteknologian alalla toimivien yritysten toimintaedellytysten ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

11 - päätyä konkreettisiin suosituksiin ennakointitoiminnan osuvuuden parantamiseksi sekä tulosten hyödyntämiseksi - esittää konkreettisia esimerkkejä käytännön toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edistää tässä lueteltujen tarkoitusperien saavuttamista - soveltaa ennakointimenetelmiä tietoliikennealan osaamiseen, etenkin ohjelmistoosaamiseen ja järjestelmäosaamiseen perustuvaan yhteistyöhön Suomen ja Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian maiden välillä 1.4 Tehtävänrajaus Ennakointiprojektin parametrit määräävät projektin rakenteen ja toteuttamisperiaatteet. Minkä hyvänsä ennakointiprojektia hallitsevan parametrin arvolle tai parametrin arvojen vaihteluvälille voidaan asettaa rajoituksia. Samalla voidaan korostaa joidenkin parametrikombinaatioiden tärkeyttä ja siten fokusoida tutkimusprojekti keskittymään haluttuihin kysymyksiin. Ennakointiprojektin tavoitteen rajauksessa ja projektin fokusoinnissa - osaksi teoreettiset, kokonaisuuden ja sen osien ymmärtämistä avaavat ja syventävät tarkastelut pyritään käytännön esimerkein kytkemään todelliseen arkiseen liiketoimintaan; tulokset pyritään saattamaan toteuttamiskelpoisten, yritystoimintaa edistävien ja työllisyyttä parantavien konkreettisten ehdotusten muotoon - suosituksissa pyritään välttämään sattumanvaraisia, kertaluonteisia temppuja tai valmiita standardiratkaisuja, jotka eivät perustu ongelmien diagnostisointiin ja syvälliseen ymmärtämiseen - suosituksissa pyritään esittämään systeemimalleja muun muassa kansainvälisten yhteistoimintaverkkojen muodostamiseksi sekä keinoja tuloksellisten itseohjautuvien prosessien käynnistämiseksi - vaikka tarkastelu pääosin pyritään pitämään suhteellisen yleispätevänä, käytännön esimerkit pyritään fokusoimaan nopeasti kehittyvän tietoliikenneteknologian ja nopeasti kasvavien Kaukoidän, etenkin Kaakkois-Aasian markkinoiden leikkaukseen; on syytä olettaa, että juuri tässä leikkauksessa syntyy nopeasti elinvoimaista uutta liiketoimintaa, muun muassa alihankintoja nykyisille ja uusille suomalaisille yrittäjille ja yrityksille; Suomen omat markkinat tuskin pystyvät työllistämään kovin suuria uusia teknologiayrittäjäjoukkoja - kehittämisinstrumenteista käsitellään erityisesti koulutustarpeen selvittämistä, eri koulutusmuotojen tarpeen jakautumaa, jakautumaltaan optimaalisen koulutustarjonnan suunnittelua sekä mahdollisimman monipuolista jo olemassa olevien koulutusresurssien hyväksikäyttöä ja yhteistyön edistämistä Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektin laajuutta on alkuneuvotteluissa olennaisesti supistettu alunperin suunnitellusta. Tämän takia loppuraportti fokusoidaan neljään ytimeen: 1 teoreettinen yleiskartta koko ongelma-alueesta; 2 hypoteeseja nopeat muutokset huomioon

12 ottavasta optimaalisesta koulutusjärjestelmästä; 3 esimerkki suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten toiminnasta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti A; 4 esimerkki, miten etenkin pienten ja keskisuurten suomalaisten telekommunikaatioalan yritysten olisi mahdollista aloittaa menestyksellinen toiminta Kaakkois-Aasiassa, esimerkkiprojekti B. 1.5 Tutkimustyön organisoiminen Tämä raportti koskee Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektia. Projekti rahoitetaan, Suomen työministeriön kautta, Euroopan unionin sosiaalirahaston tavoiteohjelman 4 varoista, sen osaohjelmasta ennakointiin perustuva kehittäminen ja kouluttaminen, lifelong learning, pienten ja keskisuurten yritysten sopeuttaminen rakennemuutokseen. Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi -projektin organisaatio projektin valvoja Keijo Mäkelä valvontaryhmä Jarmo Hallikas Veijo Halonen Tuomas Koljonen Keijo Mäkelä Markku Salimäki projektiryhmä Jenni Eloranta Jarna Hakala Matias Järnefelt Martti M Kaila Juha Kauppinen Perttu Nihti Perttu Rönkkö Tanja Vaheri projektin avustaja Anja-Elisa Kaila Suomen työministeriö Suomen Ulkomaankauppaliitto International Networking Center INC Vista Communication Instruments Suomen työministeriö Helsingin kauppakorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillistieteelliset akatemiat Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Helsingin yliopisto

13 2 Selvityksessä tarvittavia käsitteitä ja termejä Tarkastelun kohteena olevan käsiteavaruuden suomenkielinen terminologia on osaksi vakiintumatonta, osaksi merkitykseltään virheellistä. Tässä luvussa määritellään alan tärkeimmät avainkäsitteet ja niitä kuvaavat termit. Nämä määritelmät ovat sopusoinnussa sekä käytettävien termien alkumerkityksen että termien vakiintuneen kansainvälisen merkityksen kanssa, eivät välttämättä suomen kielen varsin vaihtelevan ja sattumanvaraisen käytön kanssa. inventio on synonyymi sanalle keksintö latinan kielessä in = sisään; venire = tulla inventio = tuleminen sisälle johonkin uuteen merkittävä oivallus, keksintö, teknologinen inventio voidaan yleensä patentoida innovaatio on laajasti käyttöön hyväksytty läpimurto, merkittävä uudistus, quantum leap; paitsi lopputulosta sana innovaatio merkitsee myös uudistamisprosessia Yllä esitetyn lisäksi innovaatio-käsitteellä on varsin lukuisia muitakin samansuuntaisia määritelmiä: innovation is an invention or a set of inventions, widely accepted into use, often into commercial use, tai lyhyemmin, an innovation is a successfully commercialized invention. latinan kielessä in = sisällä, sisään; novus, nova, novum = uusi Latinan kielessä substantiivi innovatio merkitsee kahta eri asiaa, uudistamisprosessia ja uudistamisprosessin lopputulosta. Myös Suomen kielessä sanalla innovaatio on samat kaksi merkitystä. Sana merkitsee yhtäältä uudistamisprosessia, innovaatioprosessia, olennaista uudistamista. Sama sana merkitsee toisaalta innovaatioprosessin lopputulosta, innovaatiota, eli laajasti käyttöön hyväksyttyä läpimurtoa, merkittävää uudistusta, quantum leap. Nämä merkitykset ovat sopusoinnussa sanan laajasti nykykielen käyttöön ottaneen Schumpeterin määritelmien kanssa. Schumpeter käytti innovaatio-sanaa erityisesti puhuessaan tuotteista ja prosesseista. Nykykielessä sana innovaatio voi koskea politiikkaa, poliittinen innovaatio, vaikkapa valtioliitto, esimerkiksi Pohjois-Amerikan Yhdysvallat; rahoitusta, rahoitusinnovaatio, vaikkapa venture capital, optiot ja futuurit; liiketoimintaa, liiketoiminnan innovaatio, vaikkapa halvoille tonteille kaupungin ulkopuolelle rakennetut itsepalvelusupermarketit; organisaatiota, organisatoriset innovaatiot, esimerkiksi osakeyhtiö, management buy-out tai management by objectives; teknologiaa, teknologiset innovaatiot, vaikkapa kaasuturbiini, transistori, taskupuhelin tai laser. Ammattikielessä pieniä läpimurtoja kutsutaan joskus inkrementaalisiksi innovaatioiksi. Siirtyessään yleiskielen käyttöön innovaatio-sana on kärsimässä lähes täydellisen inflaation. Varsin usein se ainakin suomen kielessä sekoitetaan keksintöä tarkoittavaan inventio-sanaan. Alkumerkityksen ja Schumpeterin määritelmän mukaisesti innovaatio-sana tulisi varata lähinnä kuvaamaan merkittäviä, käänteentekeviä läpimurtoja, quantum leaps.

14 teknologinen innovaatio, tekninen innovaatio Teknologinen innovaatio on jo laajasti käyttöön hyväksytty, merkittävä uusi teknologinen ratkaisu, teknologinen quantum leap. Ratkaisu voi olla teknologinen x x x x x x systeemi esimerkiksi uusi kommunikaatiojärjestelmä tai vaikkapa liikennejärjestelmä tuotantolaitoksineen, huoltojärjestelmineen, aikatauluineen, ohjeistoineen, koulutusjärjestelmineen prosessi esimerkiksi paperinvalmistusprosessi tai vaikkapa teräksenvalssausprosessi menetelmä esimerkiksi uusi karkaisumenetelmä, Pilkingtonin tasolasinvalmistusmenetelmä, kuparinvalmistuksen liekkisulatusmenetelmä tai vaikkapa humicap-kosteudenmittausmenetelmä tuote esimerkiksi, höyrykone, syväpainokone, auto, lentokone, dieselveturi, ydinvoimala, avaruusraketti, laser, taskupuhelin palvelu esimerkiksi uudentyyppinen tietokoneohjelmointitoimisto tai vaikkapa telekommunikaation hyväksikäyttöön perustuva koneen tai laitteen etähuolto standardi esimerkiksi ISO-standardi tai vaikkapa GSM-standardi Joskus käytettävä termi tuotekehittely on sinänsä oikea termi. Se tarkoittaa kuitenkin aivan muuta kuin keskenään suunnilleen samaa tarkoittavat sanat tuotteiden kehittäminen, tuotekehitystyö, tuotekehitystoiminta tai vielä lyhyemmin tuotekehitys. Sana tuotekehittely viittaa satunnaistoimenpiteeseen, puuhasteluun, joka ei johda tulokseen. Sitä voitaisiin verrata sanoihin juoksentelu, filmin kehittely - pro filmin kehitys. Sana kehitellä on esimerkiksi ruotsiksi småutveckla, englanniksi to develop at random, tuotekehittely vastaavasti random development of products. Sana juoksennella on käännetty ruotsiksi sanonnalla att litet springa hit och dit. Sanalla tuotekehittely on sama luonne. Yritysmaailmassa sattumanvaraista uusien tuotteiden kanssa puuhastelua ilman strategiaa tulisi kutsua tuotekehittelyksi. Jonkin tiedostetun tai tiedostamattoman strategian mukaista, määrätietoista tuotteiden kehittämistä tulisi kutsua, halutusta vivahteesta riippuen, nimellä 'tuotteiden kehittäminen', 'tuotekehitystoiminta', 'tuotekehitystyö' tai lyhyesti 'tuotekehitys', aivan kuin filmin kehitys. Teknologiseen innovaatioprosessiin kuuluu yleensä yksi tai useampi teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan, technological research and development, R & D, osatoiminto tai osaprosessi. Näitä kuvaavat samat esimerkit, joilla yllä havainnollistettiin erityyppisiä teknologisia innovaatioita. Seuraava jako on sopusoinnussa sekä The European Organization for Development and Cooperation OECDn että The European Industrial Research Management Association EIRMAn määritelmien kanssa, joskin sitä on myöhemmin jonkin verran täydennetty

15 teknologinen tutkimustoiminta, technological research, R and D x x perustutkimus basic research, fundamental research; grundforskning soveltava tutkimus applied research; tillämpad forskning teknologinen kehitystoiminta, technological development x x x x x x systeemien kehittäminen, systeemikehitystyö systems development; systemutveckling prosessien kehittäminen, prosessikehitystyö process development; processutveckling menetelmien kehittäminen, menetelmäkehitystyö methods development; metodutveckling tuotteiden kehittäminen, tuotekehitystyö, tuotekehitys product development; produktutveckling teknologisten tai teknisten palvelujen kehittäminen, palvelukehitystyö development of technological services; utveckling av teknologista tjänster, serviceutveckling teknologisten tai teknisten standardien kehittäminen development of standards; utveckling av standarder Koska sanonta Research and Development voi olla liian pitkä esimerkiksi OECDn tilastoissa ja taulukoissa, siitä usein käytetään lyhyttä kollektiivista sanontaa Research, vaikka todellisuudessa tarkoitetaan koko käsitettä Research and Development. Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö, technological research and development, R and D, ei läheskään aina johda teknologisiin innovaatioihin. Vasta hyvin onnistuessaan teknologinen tutkimus- ja kehitystyö voi johtaa innovaatioihin. Onnistuminen edellyttää yleensä riittävää näkemystä, ymmärtämistä, tietoa ja osaamista, myös henkilöstön ja sen motivaation, samoin rahoituksen, markkina- ja kilpailutilanteen, viranomaismääräysten, markkinoinnin, tuotannon, logistiikan osalta; teknologisten innovaatioiden syntyminen edellyttää paljon muutakin kuin vain teknologista tutkimus- ja kehitystyötä, muun muassa onneksi kutsuttavaa sattumaa. Yllä esitetyistä termeistä jätetään hyvin usein pois adjektiivi teknologinen. Sanalla innovaatio tarkoitetaan usein lähinnä juuri teknologian läpimurtoja, quantum leap, vaikkei sanaa teknologinen aina mainita. Jos läpimurto on hyvin käytännönläheinen, esimerkiksi joku ratkaisevasti uusi, laajasti käyttöön hyväksytty mekanismi tai palvelu, joka ei edellytä syvällistä ymmärtämistä, sitä voidaan kutsua tekniseksi tai teknilliseksi, ei teknologiseksi, innovaatioksi. teknologia kreikaksi, foneettisesti suomalaisittain kirjoitettuna, hee tékhnee = taito, tekniikka; ho lógos = sana, tieto, tiede; hee tekhnologíaa = teknologia = taitoa ja tekniikkaa hallitseva tieto, tiede; alunperin sana tekniikka viittaa ensisijaisesti sorminäppäryyteen, käden taitoon, käytännön taitoon; englannin kielessä tekniikka ja teknologia jaetaan usein kolmeen portaaseen: techniqes viittaa

16 sorminäppäryyteen tai teknisen yksityiskohdan toteuttamistapaan; engineering vastaa suomen kielen sanaa tekniikka, esimerkiksi teknillinen tai tekninen fysiikka = engineering physics, teknillinen tai tekninen mekaniikka = teknillinen mekaniikka, teollisuudessa engineering viittaa yleensä tekniikan suunnitteluun tai koneisiin ja laitteisiin; technology vastaa yllä esitettyä, kreikan kielen mukaista merkitystä, taitoa ja tekniikkaa hallitseva tieto, tiedettä, esimerkiksi nimessä Massachusetts Institute of Technology strategia kreikaksi, foneettisesti suomalaisittain kirjoitettuna, ho strátos = joukko, agéin = ajaa hee strateegíaa = joukkojen ajaminen, ohjaaminen, kokonaisuuksien johtaminen, ylipäällikkyys nykyään strategia = pitkällä aikavälillä tärkeiden kokonaisuuksien johtaminen tai vastaava suunnitelma, ottaen huomioon omat voimavarat, vahvuudet ja heikkoudet, samoin ympäristön, esimerkiksi asiakkaat, kilpailijat työntekijät, yhteiskunnan, luonnon; korkeimman johdon näkemys ja periaatteet; Mintzberg erottaa toisistaan viisi eri strategiakäsitettä: plan, ploy, pattern, position, perspective käsitteenä strategia on pitkälle tähtäävää toimintaa tai suunnittelua, esimerkiksi sodan välttäminen tai sodan voittaminen; käsite sisältää yleensä vaihtoehtojen sekä vastaavien valintakriteerien tiedostamisen, omien voimavarojen kehittämissuunnitelman sekä voimavarojen allokoinnin, kohdentamisen taktiikka kreikaksi tassein = järjestää, järjestää uudelleen, esimerkiksi kesken taistelun taktiikka tähtää saavutuksiin tai voittoon lyhyellä aikavälillä, operaation ollessa jo käynnissä, esimerkiksi yksittäisen taistelun voittamiseen operaatiot latinaksi opus, operis = työ, toimi, toimenpide operatiiviset tehtävät = suunnitelmien käytännön toteuttaminen, täytäntöön pano, tavanomaiset tehtävät, tukitehtävät, esimerkiksi sillan rakentaminen, prosessin käynnissä pitäminen, esimerkiksi miinojen asettaminen ja vaikkapa vihollisen tappaminen know-how englannin kielessä sana can merkitsee lähinnä voida ; yleensä se ei tarkoita osata mitä esimerkiksi ruotsin kielen sana kunna muun muassa tarkoittaa; osaatko tehdä tämän? on englanniksi do you know how to do this; hyvin tarkkaan käännettynä know-how on siis suomeksi osaaminen, ruotsiksi kunnande, esimerkiksi teknologiskt kunnande, ranskaksi savoir faire; keksityt sanat tietotaito ja taitotieto, joita usein luullaan sanonnan know-how vastineiksi, ovat käännösvirheitä; mitä ne suomen kielessä tarkoittavat? tietoa koskevaa taitoa, taitoa koskevaa tietoa, tiedon ja taidon summaa, niiden leikkausta, niiden vaihtoehtoja? tarkkaan käännettyinä englanniksi tietotaito = knowledge skill =? ja taitotieto = skill know-ledge =? kumpikaan näistä ei ilmeisesti tarkoita mitään; niitä ei käytetä tässä loppuraportissa

17 englannin kielen sana know-how ei tyydy siihen, että on tietoa, taitoa tai molempia; sana on näitä tuloshakuisempi: osaatko tehdä tämän vai etkö osaa, do you know how to do this or don t you know how to do it; sanonta 'know-how' kuvaa juuri tätä competence latinassa con = yhdessä, petere = etsiä, pyydystää, pyytää competens = yhdessä pyytävä, kilpaileva, kilpailukykyinen englannin kielessä competent = well qalified, capable, fit, legally qualified, legally authorized competence = pätevyys; kompetenssi ei ole synonyymi sanalle osaaminen, niin kuin sana usein käännetään; vaikka joku henkilö olisi kuinka pätevä, ei ole varmaa, että hän osaa suorittaa tietyn tehtävän; do you know how to do this or don t you know how to do it? siten know-how = osaaminen, kuten yllä todettiin capability latinaksi capere = ottaa, saada kiinni; capabilis = joka onnistuu englannin kielessä capability = kykenevyys, kyky tehdä jokin asia hyvin, kyky onnistua

18 3 Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutosten ennakointi Teknologian, erityisesti tietoliikenneteknologian muutoksia ennakoitaessa on syytä lyhyesti tarkastella ainakin tarvetta, demografiaa, politiikkaa, trendejä - tietoliikenneteknologian yleinen kehittyminen - yhä uusien sovellusten markkinoilletulo, vanhojen ratkaisujen väistyminen - yhä nopeammat ja suuritehoisemmat tietojenkäsittely-yksiköt - yhä korkeammat, sekunnissa useiden kymmenien gigabittien siirtonopeudet - tietokonetekniikan, tietoliikennetekniikan, kuvankäsittelytekniikan ja kuvansiirtotekniikan konvergoituminen multimediaksi; kaupankäynti verkkojen piirissä; verkkoraha; pelimerkkien uusjako; toimialan rakennemuutokset; jo olemassa olevien yritysten voimakas konsolidoituminen; uudistumiseen kykenemättömien toimialojen kuihtuminen; suunnattomien uusien markkinoiden avautuminen; internetvallankumouksen vaikutukset nykyisiin liikelaitoksiin, pankkeihin, hallintoon, kansainväliseen liiketoimintaan, näiden olemassaolon jatkumiseen ja eri organisaatioiden luonteen muuttumiseen

19 4 Kaukoidän, erityisesti Kaakkois-Aasian markkinoiden muutosten ennakointi Kaukoidän liiketoimintaympäristöä ja sen muutoksia ennakoitaessa keskeisiä tekijöitä ovat - Kaukoidän demografia; alueella asuu lähes puolet maapallon väestöstä; kansainvälinen politiikka, poliittiset riskit, kansainvälinen tasapaino, poliittisesti tärkeät vaikuttajamaat, rauhantilan stabiilius, sotilaallinen tasapaino, aseelliset konfliktit; maanosan talous, teollisuus ja teknologia; rahoitusmarkkinat ja niiden toimivuus; teknologinen osaaminen; elinkeinoelämän menestystekijät; kaikkien mainittujen tekijöiden tasapaino, tasapainon mahdollinen järkkyminen, muutostrendit; muutoksia ajavat voimat; tässä selvityksessä ei liene tarpeen kajota kovin laajasti tämän tekstikohdan tekijöihin; tilanne on silti hyvä tiedostaa - Kaukoidän talous kasvaa ennätyksellisen nopeasti - Kaukoidän oma yritystoiminta ja sen muutokset; ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarve, vastaavan aikaikkunan aukiolojakso, kansainvälisten yritysten maihinnousu, asema

20 5 Ennakoinnissa käytettävissä olevat menetelmät ja vastaavat toimenpiteet Tämän suunnitelman aikaisemmissa kohdissa mainittuja muutoksia analysoitaessa, ratkaisuja hahmotettaessa ja optimoitaessa on käytettävissä monia keinoja, esimerkiksi - skenaariomallien hyväksikäyttö - eri yhteistyömuotojen tiedostaminen ja niiden käyttökelpoisuuden tapauskohtainen arvioiminen - yhteistyösuhteiden suunnitteleminen ja katalysoiminen - kansallinen, kansainvälinen ja globaali verkottuminen - suomalaisille yrittäjille ja yrityksille avautuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tiedostaminen ja yleisluontoinen kartoittaminen sekä evaluoiminen; esimerkiksi uusien internetyritysten perustaminen ja internetkaupan käynnistäminen - uusia yhteistyöprosesseja katalysoivien erikoisprojektien suunnitteleminen ja käynnistäminen - koulutuksen tarvespektrin tapauskohtainen selvittäminen - koulutuksen tarjontaspektrin optimoiminen, koulutuksen kehittämisprojektien käynnistäminen - eriasteisten olemassa olevien oppilaitosten kytkeminen yhteistyöverkostoon; esimerkiksi vasta perustetun The Finnish National Network University for East and Southeast Asian Studies mukaan kytkeminen; kansainväliset harjoitustyöt ja lopputyöt vaikkapa Internetin välityksellä, opiskelijainvaihto, opettajainvaihto, asiantuntijainvaihto, opiskelijoiden perustamat kansainväliset yhteisyritykset ja yhteistyöverkostot, toimipisteiden perustaminen useihin eri maihin yhteistyössä paikallisten opiskelijoiden ja tai yrittäjien kanssa; teknologiakylien väliset yhteistyöprojektit; Otaniemen teknologiakylässä ja Innopolissa käynnistettyä ja monia erittäin nopeasti kasvavia teknologiayrityksiä jo generoineen Spinno-ohjelman tapaiset erityisohjelmat - rating- ja benchmarkingmenetelmien soveltaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ajatuksia ja näkemyksiä Hämeen korkeakouluverkoston tulevaisuudesta

Ajatuksia ja näkemyksiä Hämeen korkeakouluverkoston tulevaisuudesta 1 Ajatuksia ja näkemyksiä Hämeen korkeakouluverkoston tulevaisuudesta 2 Yliopistoilla ja korkeakouluilla monia rooleja Yliopistot ovat erilaisia, tieteenalat ovat erilaisia alueet ovat erilaisia, maat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot