Tietojenkäsittelytiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojenkäsittelytiede"

Transkriptio

1 Tietojenkäsittelytiede Numero 20 Joulukuu 2003 Miten kuuhun päästiin ilman PowerPointia? Millaisin miettein IT-alalle? Tietojärjestelmän vaihtaminen Rubikin kuution opetukset Tietojenkäsittelytieteen Seura

2 2 Tietojenkäsittelytieteen Seura Tietojenkäsittelytieteen Seura ry on perustettu vuonna 1982 toimimaan tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä sekä edistämään tietojenkäsittelytieteen tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista. Seura on Tietotekniikan Liiton sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys. Tietotekniikan Liitto kuuluu alan kansainväliseen kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing). Monet Seuran jäsenet toimivat aktiivisesti IFIP:in teknisissä komiteoissa ja työryhmissä. Seuran jäsenmäärä on yli 400. Siihen kuuluu tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita sekä tietojenkäsittelytieteestä kiinnostuneita atkammattilaisia. Myös yhteisöillä ja yrityksillä on mahdollisuus liittyä Seuraan. Seuran yleiskokous järjestetään kerran vuodessa ja siellä käsitellään tavanomaiset vuosikokousasiat. Yleiskokous pidetään samaan aikaan vuosittain järjestettävien tietojenkäsittelytieteen päivien kanssa, joilla pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Tänä vuonna päivät järjestettiin Teknillisessä korkeakoulussa. Lisäksi Seura on ollut mukana järjestämässä useita kansainvälisiä kongresseja ja seminaareja. Seura valmistelee vuosittain esityksen, jonka perusteella Tietotekniikan Tutkimussäätiö jakaa palkinnon ansiokkaalle väitöskirjalle. Vuoden 2002 väitöskirjapalkinto luovutettiin Tietojenkäsittelytieteen päivillä ja sen sai Vesa Halava Turun yliopistosta työstään The Post Correspondence Problem for Marked Morphisms. Lisäksi Seura valmistelee esityksen myös toisesta Suomen Cor Baayen Award -palkintoehdokkaasta, joka on ERCIM:n (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) järjestämä kilpailu. Seura jakaa vuosittain palkinnon myös ansiokkaalle pro gradu -työlle tai vastaavalle loppututkintoon johtavalle opinnäytetyölle. Vuoden 2002 palkinnon sai Antti Niemistö Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja hänet palkittiin Seuran vanhojen sääntöjen mukaisessa syyskokouksessa, jonka päätteeksi hän piti esitelmän aiheestaan Correction of Misclassifications in Recognition of Local Image Features. Seura julkaisee myös omaa Tietojenkäsittelytiede -lehteä. Lehden tarkoituksena on välittää tietoa suomalaisesta tietojenkäsittelytieteen tutkimuksesta alan tutkijoiden kesken, sekä muille alaa tiiviisti seuraaville tahoille. Liittyminen ja lisätietoja

3 Tietojenkäsittelytiede Numero 20 3 Päätoimittaja: Antti Valmari Tampereen teknillinen yliopisto ava/ Toimittaja: Ari Korhonen Teknillinen korkeakoulu archie/ Julkaisija: Tietojenkäsittelytieteen Seura Tietojenkäsittelytieteen laitos PL 26, Helsingin yliopisto Painos: 600 kpl Ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa Lehteen tarjottavat artikkelit voi lähettää päätoimittajan osoitteella. Käsikirjoitus toivotaan sekä LaTeX-lähdetiedostona että esim. PS tai PDF-tiedostona. Kuvien suunnittelussa tulisi huomioida, että ne sijoitetaan tarvittaessa pienentäen B5-sivulle. Päätoimittajalta voi tilata myös valmiin mallipohjan. Kirjallisuusviitteissä suositellaan yhdenmukaisuuden vuoksi numeroviittausmenetelmää. SISÄLLYS Puheenjohtajan palsta Hyvä opinnäytetyö Antti Valmari Tampereen teknillinen yliopisto 4 Toimittajan palsta Ari Korhonen Teknillinen korkeakoulu 7 Miten kuuhun päästiin ilman PowerPointia? Mordechai Ben-Ari Weizmann Institute of Science 8 Millaisin miettein IT-alalle? Anja Jousranta Vaasan yliopisto 16 Tietojärjestelmän vaihtaminen Tapaustutkimus Raija Halonen Oulun yliopisto 31 Mitä pieni Rubikin kuutio opetti minulle tietorakenteista, informaatioteoriasta ja satunnaisuudesta Antti Valmari Tampereen teknillinen yliopisto 53 ISSN Helsinki 2003

4 4 Puheenjohtajan palsta Hyvä opinnäytetyö Tietojenkäsittelytieteen seuran hallitus jakaa vuosittain palkinnon hyvälle pro gradu- tai diplomityölle ja valmistelee ehdotuksen hyvän väitöskirjan palkinnon saajaksi. Olen joutunut muissakin yhteyksissä pohtimaan hyvän opinnäytetyön ja hyvän kirjoituksen kriteerejä: tarkastajana ja vastaväittäjänä, ohjaajana, tämän lehden päätoimittajana (on tavallista, että lähetän kirjoitukset paranneltaviksi varustettuna yksityiskohtaisin huomautuksin), tieteellisten julkaisukäsikirjoitusten arvioijana sekä tietenkin kirjoittajana. Näissä tehtävissä olen tutustunut myös töihin, jotka ovat kaukana omalta erikoisalaltani. Näiden kokemusten pohjalta uskaltaudun käsittelemään vaikeaa aihetta: hyvän tietojenkäsittelytieteen alan opinnäytetyön piirteitä. Olen tullut siihen tulokseen, että kaikkein vaikein, tärkein ja ehkä myös laiminlyödyin asia on, että työn tulee olla lukukelpoinen. Lukija selittää usein kyvyttömyytensä ymmärtää jonkin tekstin sillä, että hänellä ei ole riittäviä taustatietoja. Olen vakuuttunut, että tämä on vain osatotuus. Hämmästyttävän usea eteeni tullut, hyvänä tai jopa erinomaisena esitelty työ on ollut kutakuinkin lukukelvoton sen vuoksi, miten se on kirjoitettu. On aivan tavallista, että kirjoittaja määrittelee vain osan käyttöön ottamistaan uusista käsitteistä; käsitteen määritelmä saattaa olla monta sivua ensimmäisen käyttökerran jälkeen; ja käsitteen sisältö saattaa muuttua tekstin aikana, tai muuttumattomasta käsitteestä käytettävä termi saattaa vaihtua. Toisiaan lähellä olevat käsitteet menevät helposti sekaisin, varsinkin jos niiden huolellinen erittely olisi tärkeää asian ymmärtämisen kannalta. Keksittynä esimerkkinä olkoot luku, numero ja numeromerkki. Puhelinnumeron numero ei ole luku, muutoinhan etunollat voisi jättää pois. (Miltä kuulostaa puhelinluku?) Joskus kirjoittaja yrittää pistää käsitteet kohdalleen esittämällä hyvältä vaikuttavan luokittelun, mutta ei käytäkään sitä jatkossa. Matemaattisista teksteistä olen lukuisia kertoja löytänyt määritelmiä, joista ei parhaalla tahdollakaan pysty näkemään käsitteen täsmällistä rajausta, tai jotka ovat ristiriidassa käsitteen käytön kanssa. Todistuksien osalta vaikeatajuisuutta ei aina voi välttää, mutta todistuksissa ei sentään saa esiintyä paikkansapitämättömiä väittämiä. Tavallista on myös, että todistuksessa on oikeita aineksia, mutta kokonaisuus takeltelee joskus siinä ei oikeastaan ole päätä eikä häntää. Määritelmistä itsestäänselvästi eteneviin päätelmiin on saatettu uhrata paljon rivejä, kun samanaikaisesti todistuksen varsinainen ydin jää käsien heiluttelun tasolle. Joskus näyttää siltä, että kirjoittaja ei itsekään tiedä, mitä hänen sumeasti muotoilemansa teoreema yrittää sanoa. Mitään ylläolevista ei voi puolustella sillä, että lukijalta puuttuu taustatietoja tai että käytettävissä oleva tila ei riittänyt pa-

5 5 rempaan. Tilan salliessa olisi hyvä, että kirjoittaja havainnollistaisi abstrakteja asioita riittävin, hyvin valituin esimerkein. On kirjoitettava tarkoitetun lukijakunnan valmiuksien mukaisesti: oman alani tutkijoille riittää sanoa, että kutistetun tilakoneen tilat ovat alkuperäisen tilakoneen tilojen vahvan bisimilaarisuuden tuottamat ekvivalenssiluokat, mutta tähän lehteen kirjoitettaessa sellainen ei käy. Lukukelpoisen tekstin tuottaminen vaikeasta asiasta on erittäin, erittäin työlästä. On raskasta lukea omaa tekstiään uudelleen ja uudelleen ja tarkistaa, onko jokainen käytössä oleva lukijalle mahdollisesti uusi käsite määritelty asianmukaisesti, pysyykö termistö johdonmukaisena ja niin edelleen. Opiskelijalla on epäilemättä kiusaus työntää tätä taakkaa ohjaajalleen, ja jossain määrin se on perusteltua: täytyyhän ohjaukseen kuulua ohjausta. Mutta jos opiskelija ei halua tai kykene ottamaan vastuuta itselleen, on ohjaajan ennemmin tai myöhemmin pakko antaa periksi ja päästää työ tarkastukseen tai kansiin, koska muut työt painavat päälle eikä opiskelijaparkaa voi simputtaa loputtomiin. Tarkastajan mahdollisuudet puuttua asiaan ovat jo paljon heikommat, sillä kynnys palauttaa työ huomautuksella tehkää tästä ensin lukukelpoinen, vasta sitten voin ottaa kantaa sisältöön on äärimmäisen korkealla. Vastaväittäjä ei voi enää mitään. Lukukelpoisuuden tuottaminen ja vaatiminen on kovaa työtä, mutta onko vaihtoehtoa? Muu on minusta itsepetosta. Mitä tekee tutkimuksella, jonka vain kirjoittaja ja ohjaaja voivat lukea? Käytännön pakosta niitä on aina oleva, mutta ainakin niille voi antaa arvosanan asteikon kehnosta päästä. Vaikka niissä olisi kuinka loistavia tuloksia, kuinka ne voivat koitua tieteen edistykseksi, jos muut eivät pysty niitä lukemaan? Jos tutkija aikoo saada tuloksiaan hyviin lehtiin tai konferensseihin, on hänen kuitenkin lopulta opittava kirjoittamaan siten, että arvioijat ymmärtävät. Jos opiskelija haluaa hyvän arvosanan, niin hänen täytyy olla valmis tekemään töitä sen eteen. Lukukelvottoman kirjoittamisen anteeksiantaminen hyvän sisällön perusteella ei ole pitkän päälle hyväksi. Toinen hyvän opinnäytetyön vaatimus on, että kirjoittaja hallitsee aihealueensa perusmetodiikan. Jos on tehty kyselytutkimus, kysymysten vastausvaihtoehtoineen tulee olla laadukkaita ja vastausten tilastollisen analyysin täytyy olla pätevää. Jos on tehty kokeellinen työ, kokeiden on oltava siten tehty ja kuvailtu tekstissä, että lukija voi vakuuttautua siitä, että tulokset ovat todellisia eivätkä koejärjestelyn huolimattomuuksien tai liian pienen aineiston aiheuttamia sattumia. Teoreettisessa työssä määritelmien täytyy olla selvärajaisia ja tarkoitetun asian ilmaisevia ja todistusten pitää olla päteviä. Käsiteanalyyttisessä työssä ajatuksen on oltava kirkasta, ja käsitteiden erottelun selkeää ja käsitteiden merkityksellisiä. Jokaisella tutkimusalalla on omat vaatimuksensa, joiden rikkominen tekee työstä epäpätevää. Kolmas opinnäytetyölle asetettava vaatimus on, että siinä on oltava jokin tulos. Jätin tämän itsestäänselvän vaatimuksen kolmanneksi, koska hienoltakin kuulostavan tuloksen arvo on sangen kyseenalainen, jos

6 6 koejärjestelyt näyttävät epäilyttäviltä, todistuksista ei saa selkoa kirveelläkään ja työ on muutenkin lähes mahdoton lukea. Kyyninen mieli saattaa epäillä, että sotkuinen kirjoittaminen on keino kätkeä se, että kunnon tulosta ei ole. Kokemusteni vuoksi uskon, että useimmiten tämä ei ole tahallista. Se, että tulos puuttuu, on joskus työn tekijältäkin kätkössä. Väitöskirjojen tapauksessa minusta näyttää, että tulosta koskevat vaatimukset asetetaan usein kohtuuttoman korkealle ainakin ohjelmointia lähellä olevilla tietojenkäsittelytieteen aloilla. Asetukset määräävät, että väitöskirjan on sisällettävä uutta tieteellistä tietoa. Määrästä ei sanota mitään. Alan suuren kysynnän vuoksi ohjelmistotyötä opettavia yliopistollisia laitoksia on maailmalla valtavasti. Ainakin osaa painostetaan tekemään tutkimusta. Tutkimuksen aloittaminen ei vaadi, että ensin tehdään hiukkaskiihdyttimen hinnan verran hankintoja. Tutkimusryhmiä on siksi pilvin pimein. Ne nappaavat kaikki helposti löydettävissä olevat arvokkaat tulokset nopeasti nimiinsä. Tällaisessa tilanteessa on kohtuutonta vaatia, että jokainen tohtoriopiskelija tekee maailmaa kohauttavan löydön. On pakko tyytyä siihen, että väitöskirjan sisältämä uutuus on tieteelliseltä kannalta pieni. Mutta voidaan vaatia, että kyseinen uutuus on laadukkaasti tehty ja hyvin raportoitu. Tämä on järkevää myös ohjelmistotohtorien myöhempiä töitä ajatellen. Kovin monelle heistä ei riitä paikkaa päätoimisena perustutkimuksen tekijänä. Suurin osa menee opetus- tai vaativiin insinööritehtäviin. Niissä oman keksinnön vaatimattomuus ei haittaa, mutta hyvä analysointi- ja esitystaito ovat kullanarvoisia. Viimeisenä vaatimuslistallani on, että työ ei saa olla liian pitkä. Saattaa tehdä mieli jämäköittää kehnoa väitöskirjaa lisäämällä tuloksia, mutta kaksisataa sivua epäselvää spekulointia ei ole sen ansiokkaampaa kuin sata sivua. Voi olla, että ensimmäiset sata sivua olivat harjoittelua ja tekijä keksii jälkimmäisen sadan sivun aikana kunnon tuloksia, mutta jos niin käy, jättäköön hän ensimmäiset sata sivua pois. Liika pituus rasittaa kaikkia osapuolia, kohtuuttomimmillaan esitarkastajia. Akateemisesti koulutetun ihmisen täytyy pystyä myös tunnistamaan olennainen, karsimaan ja rajaamaan. Sopiva pituus riippuu varmasti alan tutkimuskulttuurista. Itse pyrin rajaamaan diplomityöt noin 50 sivuun ja väitöskirjat hieman yli 100 sivuun. Se riittää mainiosti yhden tuloksen monipuoliseen perusteelliseen helppolukuiseen esittämiseen, ja jos tekijällä jää tuloksia yli, hän voi hyödyntää niitä seuraavassa vaiheessa. Antti Valmari Tietojenkäsittelytieteen seura ry:n puheenjohtaja J.K. Tämä oli viimeinen pääkirjoitukseni seuran puheenjohtajana. Toivotan uudelle puheenjohtajalle Lea Kutvoselle ja koko hallitukselle menestystä työssään!

7 7 Toimittajan palsta Kiitokset Vuosi vaihtuu ja samalla vaihtuu myös Seuran puheenjohtaja. Hallituksen nyt jättävä puheenjohtaja Antti Valmari onkin täysin palvelleena ollut Seuran hallituksessa jo kuusi vuotta. Noihin kuuteen vuoteen mahtuu paljon uudistuksia, joissa Antti on ollut mukana. Seuraavassa muutama poimintani. Nykymuotoisia Tietojenkäsittelytieteen päiviä on järjestetty samaiset kuusi vuotta. Antti on ollut kaikkien niiden järjestelyissä mukana. Antin vahva panos on näkynyt ja tulee varmasti myös näkymään pitkään tulevien päivien kokonaisilmeessä. Ovathan päivät kehittyneet tänä aikana kaksipäiväisistä kolmipäiväisiksi, mukaan ovat tulleet opiskelijoiden esitelmät sekä kokousjulkaisu ja olihan Antti Tampereen päivien isäntänäkin. Jollakin lailla tämän ajanjakson päättymistä taisi enteillä Antin railakkaat loppusanat tämän vuotisten päivien päätöstilaisuudessa: It s Over!. Seuran lehti koki pari vuotta sitten muodonmuutoksen. Myös tuon muutoksen arkkitehtinä toimi Antti. Lehden päätoimittajan ja muun toimituskunnan vaihtuminen oli tuolloin joka tapauksessa edessä. Antti oli valmis ottamaan päätoimittajan tehtävät vastuulleen, mutta samalla hän halusi uudistaa lehden muotoa ja erityisesti sen sisältöä oman tyylinsä mukaiseksi. Määrätietoisella otteella tehty muutos on kaikkien nähtävillä. Antilla on siis pitkä rupeama Seuran ja näin ollen koko oman tiedeyhteisömme hyväksi tehtyä työtä takana. Onneksi (Antin näkökulmasta katsottuna) niin Seuran vanhat kuin uudetkin säännöt estivät valitsemasta häntä uudelleen tulevaan, ensi vuoden alusta aloittavaan hallitukseen. Toisaalta, onneksi (meidän muiden kannalta) Seuran hallituksessa oleminen ei ole edellytys mukana ololle Seuran aktiivisessa toiminnassa. Olenkin ollut rivien välistä lukevinani, että Antilla on vielä halukkuutta jatkaa esimerkiksi lehden päätoimittajan roolissa ja Tietojenkäsittelytieteen päivien ohjelmatoimikunnan puitteissa erityisesti hyvin liikkeelle lähteneiden opiskelijoiden esitelmien valinnassa. Haluankin lausua Antille suuret kiitokset siitä suurenmoisesta työstä, jonka hän on saanut aikaan. Ja uskon, että moni muukin Seuran jäsen haluaa yhtyä kiitoksiini. Ari Korhonen Tietojenkäsittelytieteen toimittaja

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi Suomen TEKOÄLY ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi SEURA ry Robotille aivot Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana Tekoäly menneisyydestä tulevaisuuteen ARTIKKELIT 6 11 12 18 PELITEKOÄLY Sudoku ihmisen ja koneen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Minustako jatko-opiskelija?

Minustako jatko-opiskelija? Minustako jatko-opiskelija? Miksi ryhtyä jatko-opiskelijaksi? Tutkimustyöllä harvemmin saavuttaa suurta mainetta, eikä rikkauksiakaan kerry, vaikka suomalaiset arvostavat historioitsijoita, jotka pystyvät

Lisätiedot