KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS"

Transkriptio

1 KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011

2 VTK Liisa Kauppila Tutkimus ja viestintäassistentti KAKS:n rahoittamien väitöstutkimusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus Selvitys Toukokuu

3 Sisällys 1. Tutkimusselostus 1.1 Selvityksen lähtökohta ja tavoitteet 1.2 Selvityksen toteutustapa 1.3 Tutkimusjoukko: Kyselyyn vastanneet KAKS:n väitöstyötutkijat lukuina 2. Mitä on tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus? 2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsite tässä selvityksessä 2.2 Vaikuttavuuden mittaaminen yhteiskuntatutkimuksessa 2.3 Milloin tieteellisen tutkimuksen vaikutuksia tulisi arvioida? 2.4 Vaikuttavuus vai/ja tuottavuus 3. Tutkimuksen sisäinen vaikuttavuus 3.1 Tieteen kehittäminen: akateeminen kirjoittaminen 3.2 Tieteen kehittäminen: akateemista vuorovaikutusta 3.3 Tieteen kehittäminen: kansainvälisyysnäkökulma 3.4 Tieteen kehittäminen: seuraavan asiantuntijasukupolven kouluttaminen 4. Tutkimuksen suora yhteiskunnallinen vuorovaikutus 4.1 Vaikuttaminen median kautta 4.2 Vaikuttaminen yleisöluentojen kautta 5. Tutkimuksen suorat vaikutukset kuntien kehittämiseen 5.1 Suorat vaikutukset yksittäisiin kuntiin 5.2 Tutkimustulosten välittyminen kuntiin 6. Johtopäätökset: Miten KAKS:n väitöstyötutkijat ovat vaikuttaneet? 7. Lopuksi: Kehitysehdotuksia 8. Lähteet 9. Liitteet Liite 1. Saatekirje Liite 2. Kyselylomake 3

4 1. Tutkimusselostus 1.1 Selvityksen lähtökohta ja tavoitteet Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tavoitteena on tukea sellaista kuntia palvelevaa tutkimusta, jonka merkitys on keskeinen niiden tulevaisuuden kannalta 1. KAKS:n rahoittamalla tutkimuksella tulee siis olla vaikutuksia kuntien toimintaan. Tutkimustyö voi hyödyttää kuntia joko suoraan tutkimustulosten siirtymisenä kunnallisiin käytäntöihin tai laajempien yhteiskunnallisten prosessien kautta, esimerkiksi tarjoamalla uusia ajattelun ulottuvuuksia julkiseen keskusteluun. Yliopistollinen kuntatutkimus kouluttaa asiantuntevaa henkilökuntaa sekä kuntien että yliopistojen palvelukseen. Tämän selvityksen tavoitteena on eritellä ja analysoida KAKS:n rahoituksella väitelleiden henkilöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ja painopistealueita, ja sitä kautta vastata seuraaviin laajempiin kysymyksiin: millaisten kanavien kautta tutkimukseen sijoitettu pääoma palautuu hyötynä yhteiskunnalle? Mitä yhteiskunta hyötyy tutkimuksesta, jota KAKS rahoittaa? 1.2 Selvityksen toteutustapa Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohderyhmänä oli vuonna 2000 ja sen jälkeen KAKS:n rahoituksella väitelleet. Otannan kooksi määräytyi 75 tutkijaa, joista 70 vastasi kyselyyn. Kohderyhmää muistutettiin määräajan puitteissa kahdesti, jonka jälkeen vastaamatta jättäneille soitettiin muistutuspuhelu. Tutkijoita pyydettiin arvioimaan heidän panostaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin. Arviointiasteikkona oli 1 5, jossa 1 = panokseni on pieni ja 5 =panokseni on suuri. Vastaajalla oli myös mahdollisuus valita EOS = en osaa sanoa. Itsearviointi valittiin tavaksi arvioida vaikuttavuutta, koska väitellyt tietää itse parhaiten vaikuttamiskanavansa ja aktiivisuutensa. Jokaisella tieteenalalla on omat 1 KAKS:n Internet sivusto, säätiön esittely. <http://www.kaks.fi/node/1> [luettu ]. 4

5 käytäntönsä, jonka vuoksi esimerkiksi julkaisujen tarkkojen lukumäärien kysyminen ei olisi ollut hedelmällistä. Lisäksi panoksen arviointi mahdollistaa sekä määrän että laadun huomioimisen: panos tieteellisiin journaaleihin kirjoittamiseen voi olla suuri, vaikka julkaisuja ei olisikaan useita jos kirjoitetun artikkelin painoarvo tiedeyhteisön sisällä on ollut erityisen merkittävä. Lomakkeen kolmeen viimeiseen kysymykseen vastattiin edellä mainitusta poikkeavalla asteikolla. Väitöksen noteeraamista kunnissa ja muiden siihen tekemien viittausten määrää arvioitiin asteikolla ei riittävästi jonkin verran suhteellisen paljon kiitettävän paljon. Asteikolla haluttiin huomioida se tosiasia, että jokaisen tutkimuksen tavoitteet ovat erilaiset; riippuu väitöksen tutkimusongelmasta, tavoitellaanko vahvaa noteeraamista suoraan kunnissa tai suurta painoarvoa tieteen kehittymiseen. Toki tavoitteena voivat olla myös molemmat. Lomakkeen viimeisenä kohtana oli vapaa sana sarake, johon väitelleet kirjoittivat aktiivisesti. Osa kommenteista nousee esiin tässä selvityksessä. 1.3 Tutkimusjoukko: Kyselyyn vastanneet KAKS:n väitöstyötutkijat lukuina Yliopisto Väitelleet Tampereen yliopisto 16 Itä Suomen yliopisto* 14 Jyväskylän yliopisto 9 Helsingin yliopisto 6 Oulun yliopisto 6 Turun yliopisto 5 Aalto yliopisto* 4 Vaasan yliopisto 4 Lapin yliopisto 3 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Tampereen teknillinen yliopisto 1 Ulkomaiset yliopistot 1 Yhteensä 70 Väitösvuosi Väitelleiden lukumäärä Yhteensä 8 70 *Itä Suomen yliopistossa yhdistyivät entiset Kuopion ja Joensuun yliopistot *Aalto yliopistossa yhdistyivät entiset Helsingin teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu 5

6 Saavutettu oppiarvo Väitelleiden lukumäärä Hallintotieteen tohtori (HTT/HT) 18 Valtiotieteen tohtori (VTT) 4 Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT) 9 Filosofian tohtori (FT) 9 Liikuntatieteiden tohtori (LitT) 1 Kauppatieteiden tohtori (KTT) 7 Kasvatustieteiden tohtori (KT) 8 Eläinlääketieteen tohtori (ELT) 1 Teologian tohtori (TT) 1 maatalous ja metsätieteiden tohtori (MMT) 1 Tekniikan tohtori (TkT) 4 Oikeustieteiden tohtori 3 Terveystieteiden tohtori (TtT) 4 Yhteensä 70 Toimet väitösprosessin aikana Väitelleiden lukumäärä Yliopistoissa työskentelevät 36 Kunnallinen toimi 15 Yksityisen sektorin toimi 8 Kolmannen sektorin toimi 2 Valtionhallinnon toimi 2 Joukkoviestimissä työskentelevät 1 Eläkkeellä 1 Yliopistotoimi ja kunnallinen toimi 1 Yliopistotoimi ja yksityisen sektorin toimi 1 Yliopistotoimi ja valtionhallinnon toimi 1 Yliopistotoimi, kunnalliset ja valtionhallinnon toimet 1 Yksityisen sektorin toimi ja eläkkeellä 1 Yhteensä Mitä on tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Vaikuttavuuden käsite nousi keskeiseksi tiedeyhteisöä puhuttavaksi teemaksi vuoden 2004 jälkeen, jolloin yliopistojen kolmanneksi tehtäväksi määriteltiin lailla yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. 2 Finlex. Suomen säädöskokoelma. Laki yliopistolain muuttamisesta (715/2004). <http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2004/ pdf> [luettu ]. 6

7 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nostettiin yliopistojen perinteisten tehtävien tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rinnalle, jotta yliopistot palvelisivat paremmin elinkeinoelämää ja yhteiskunnan järjestelmiä sekä tukisivat Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. 3 Tutkimusrahoittajalle tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeinen asia: 4 rahoituspäätöksiä tehtäessä tuloksia arvioitaessa ja tutkimusrahoituksen merkityksen osoittamisessa. Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella pyritään määrittelemään ja erittelemään tutkimuksesta saatavaa hyötyä eli perustelemaan sitä, miksi yhteisiä rahoja käytetään kyseisen tutkimuksen rahoittamiseen. 2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsite tässä selvityksessä Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsite jaetaan tässä selvityksessä neljään kategoriaan: 1) tutkimuksen sisäinen vaikuttavuus 2) tutkimuksen suora yhteiskunnallinen vuorovaikutus 3) tutkimuksen suorat vaikutukset kuntien kehittämiseen 4) tutkimuksen vaikuttavuus tutkijan oman uraan 1) Tutkimuksen sisäinen vaikuttavuus on kykyä vaikuttaa yhteiskuntaan tiedeyhteisön kautta; sillä viitataan tutkimuksen hyödyllisyyteen tiedeyhteisön sisällä, tieteen kehittymisen kannalta. Tähän liittyy olennaisesti myös vaikuttaminen opiskelijoiden kautta. Tieteellisten julkaisujen merkitys korostuu: julkaisematon ja vertaisarvioimaton ajatus ei ole vielä tiedettä. 5 2) Tutkimuksen suoralla yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella viitataan tutkimuksen tulosten, teorioiden ja toimintamallien käyttämiseen tiedeyhteisön ulkopuolella. Tähän kategoriaan kuuluvat muun muassa tutkimustulosten pohjalta kirjoitettavat sanomalehtiartikkelit ja medialle annetut asiantuntijahaastattelut. 3 Finlex. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n muuttamisesta (HE 152/2004). <http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/ > [luettu ]. 4 Mattila 2010, Mustajoki 2005,34. 7

8 3) Tutkimuksen suorat vaikutukset kuntien kehittämiseen on kykyä tuoda tutkimustuloksia lähemmäs kuntatyötä, joko tutkijoiden ja kuntien välisiä kontakteja luomalla tai suoraan yksittäisten kuntien kehittämistä hyödyttävän tutkimustiedon tuottamisen kautta. 4) Lisäksi voidaan erottaa tutkimuksen vaikuttavuus tutkijan omaan uraan. Tämä vaikuttavuuden ulottuvuus sijoittuu edellä mainittujen välimaastoon, sillä tutkimuksen tekeminen, sen valmistuminen ja sitä kautta saavutettu tutkinto vaikuttaa sekä tiedeyhteisön kehittymiseen että suoraan yhteiskuntaan väestön korkeamman kouluttautumisen ja työurien etenemisen kautta 6. KAKS on jo aiemmin (2008) selvittänyt tätä vaikuttavuuden ulottuvuutta, jonka vuoksi sen pohtiminen jää tässä selvityksessä pienempään rooliin. Kaikki edellä mainitut vaikuttamisen tavat ovat pohjimmiltaan yhteiskunnallisia, kunhan tutkimuksen vaikutuksia yhteiskuntaan arvioidaan riittävän pitkän ajan kuluttua. 2.2 Vaikuttavuuden mittaaminen yhteiskuntatutkimuksessa Vaikuttavuuden käsite on itsessään vaikeasti määriteltävissä. Vähintäänkin yhtä vaikeaa on osoittaa mittareita sen mittaamiseksi. Onkin esitetty, että tutkimuksen vaikuttavuutta ei niinkään tulisi edes pyrkiä kvantitatiivisesti mittaamaan, vaan sen sijaan arvioimaan ja selittämään syy seuraussuhteita. Tämäkin tehtävä vaikeutuu, mitä kauemmas tulevaisuuteen yrittää kurkottaa. 7 Vaikuttavuuden mittaaminen on erityisen vaikeaa yhteiskuntaan kohdistuvassa tutkimuksessa. Yksittäisen tutkimuksen merkitystä on hyvin vaikea erottaa siitä laajasta tutkimuksen kirjosta, joka on vaikuttanut kansalaisten maailmankuvaan ja johtanut sosiaalisten instituutioiden kehitykseen. Lisäksi yhteiskunta ja sen ihmiset elävät alituisessa muutoksessa, joka vaikuttaa ja vaikeuttaa näihin kohdistuneiden tutkimusten vaikutusten arviointia. Lääketieteellisen ja teknisen tutkimuksen vaikutukset ovat usein verraten helpommin mitattavissa ja arvioitavissa näiden alojen konkreettisempien tutkimusaiheiden takia. Näiden tieteenalojen tutkimuksen taloudellisia vaikutuksia voidaan mitata muun muassa patenttien ja tutkimusinnovaatioiden seurauksena syntyneiden uusien tuotteiden konkreettisella lukumäärällä. 6 Mattila 2010, Mustajoki 2005, 37. 8

9 Yhteiskuntatutkimuksessa kvalitatiivista tietoa voidaan yrittää kerätä tarkastelemalla tutkimuksen esiin nostamien kehitysehdotusten hyödyntämistä kohdealueiden päätöksenteossa ja käytännön työssä. Lisäksi relevanttien yhteiskunnallisten toimijoiden aktiivisuutta käyttää tutkimustuloksia on mahdollista eritellä; voidaan esimerkiksi laskea, kuinka usein media käyttää taustamateriaalinaan uusimman köyhyystutkimuksen tuloksia sosiaaliturvan uudistuksia koskevassa uutisoinnissa. Tutkimuksen vaikuttavuutta tiedeyhteisön sisällä voidaan tarkastella esimerkiksi sellaisten tilastojen varjossa, joissa rankataan viitatuimpia tutkijoita. Sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa voidaan siis yrittää kerätä, kunhan muistetaan, että näin saatu aineisto edustaa vain pientä osaa laajemmasta em. vaikuttavuuden kirjosta 8. Hyvä keino yhteiskuntatutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin on pyytää tutkijoilta itseltään arviointia heidän oman tutkimuksensa vaikutuksista 9. Tässä selvityksessä sovelletaan kyseistä arviointitapaa. 2.3 Milloin tieteellisen tutkimuksen vaikutuksia tulisi arvioida? Tieteelle ja tutkimukselle on tyypillistä vaikutusten pitkä aikajänne 10. Nopeasti hyödynnettävän, soveltavan tutkimuksen vaikutukset saattavat näkyä hyvinkin pian tutkimuksen valmistumisesta, kun taas pääasiassa tieteenalaa eteenpäin vievän tutkimuksen vaikutukset ovat yleensä hitaampia. Vaikutusten pitkän aikajänteen problematiikka nousee esiin myös kyselyyn vastanneiden, vastikään väitelleiden henkilöiden vastauksissa: Osaan kysymyksistä oli vaikea vastata, sillä väitöskirjan tietojen yms. hyödyntämisprosessi on osin vielä kesken esim. tieteellisen julkaisemisen ja aihepiirin parissa jatkamisen osalta, kun väitöksestä ei ole paljon aikaa kulunut. Väitökseni oli 2010 loppuvuodesta, joten on ehkä vielä ennenaikaista sanoa sen merkityksestä ja siteeraamisesta Pulmatilanne syntyy, jos perustutkimus ja soveltava, nopeammin itsensä takaisinmaksava tutkimus, joutuvat kilpailemaan samoista tutkimusmäärärahoista. Perustutkimus kaiken tiedon kanto on aina enemmän tai vähemmän riskirahoitusta, joka saattaa muuttua taloudellisesti tuottavaksi joko vuosien kuluttua tai mahdollisesti ei milloinkaan. Vaikka mitään soveltavaa, mahdollisesti välitöntä taloudellista 8 Mustajoki 2005, Mustajoki 2005, Mustajoki 2005, 37; Mattila 2010, 32. 9

10 hyötyä tuottavaa tutkimusta, ei synny ilman sitä, päättäjät suhtautuvat toisinaan varovaisesti tai jopa negatiivisesti perustutkimuksen rahoittamiseen. Syy on ymmärrettävä: kansa odottaa päättäjiltään nopeaa päätöksentekoa, kun ongelma havaitaan. 11 Vastareaktiona osa tiedeyhteisöstä suhtautuu penseästi koko vaikuttavuuskeskusteluun: kaikenlaisen tutkimuksen merkitys tulisi ymmärtää ilman eksplisiittistä yhteiskunnallisen hyödyn osoittamista, sillä korosteinen välittömän hyödynnettävyyden näkökulma on tuhoisa vapaan tieteenharjoittamisen kannalta Vaikuttavuus vai/ja tuottavuus Vuoden 2004 yliopistolain muutoksen yksi tavoite oli yliopistojen ja tutkimuksen parempi kansantaloudellinen tuottavuus. Tuottavuuden käsitteen synonyyminen rinnastaminen vaikuttavuuden kanssa ei ole viisasta, koska tuottavuuden käsite on vahvan taloustieteellisesti latautunut. Suoraa taloudellista tuottavuutta tulisikin tarkastella vain yhtenä vaikuttavuuden ulottuvuutena. 11 Löytönen 2010, Mustajoki 2005,

11 3. Tutkimuksen vaikutukset tieteen kehittämiseen Kyselylomakkeen 13 ensimmäistä kysymystä liittyi vaikuttavuuteen tiedeyhteisön sisällä. Uusien kuntia hyödyttävien sosiaalisten ja taloudellisten innovaatioiden, toimintatapojen ja ajattelumallien syntyminen pohjaa tieteelliseen tutkimukseen ja sen tuottamaan uuteen tietoon. Lisäksi lomakkeen toisiksi viimeinen kohta kartoittaa tieteellistä vaikuttavuutta kysyessään, missä määrin väitökseen on viitattu muissa tutkimuksissa. Usein väitelleellä on jonkinlainen käsitys asiasta, vaikkakin tämän arvioiminen voi olla vaikeaa. Tieteen kehittymiseen liittyvät kysymykset on alla eritelty tieteen kehittymiseen ja opiskelijoiden kouluttamiseen liittyviin teemoihin, vaikkakin nämä liittyvät toisiinsa erottamattomasti. 3.1 Tieteen kehittäminen: akateeminen kirjoittaminen Tieteellisiin journaaleihin kirjoittaminen on säilyttänyt asemansa yhtenä vankimmista vaikuttamisen kanavista: 60 prosenttia KAKS:n rahoittamista väittelijöistä arvioi panoksensa tieteellisissä journaaleissa kirjoittamiseen vähintäänkin keskinkertaiseksi. Kuvio 1. Tieteellisiin journaaleihin kirjoittaminen (1= panokseni on pieni 5 = suuri) Tieteellisiin journaaleihin kirjoittamisen lisäksi vertaisarvioinneilla on suuri rooli tieteeksi muuttumisen prosessissa, sillä vertaisarvioimaton ajatus ei vielä ole tiedettä. Kysymykseen vastaamisessa on selvää hajontaa: vaikka 68 prosenttia vastaajista kokee panoksensa pieneksi, 29 prosenttia mieltää panoksensa melko suureksi tai suureksi. 11

12 Kuvio 2. Vertaisarviointien kirjoittaminen tieteellisiin journaaleihin (1= panokseni on pieni 5 = suuri) Eniten tieteellisiin journaaleihin kirjoittamiseen panostaneet henkilöt olivat usein aktiivisia myös vertaisarviointien kirjoittajina, sillä 70 prosenttia keskivertoa enemmän tieteellisiin journaaleihin panostavista väitelleistä arvioi myös vertaisarviointien panokseksi vähintään vaihtoehdon melko suuri. Painettu sana on säilyttänyt asemansa kohderyhmän tieteellisten tekstien julkaisufoorumina, sillä panostaminen Internetin akateemisilla foorumeilla julkaisemiseen on suuren enemmistön mielestä ollut vähäistä: 71 prosenttia vastaajista kokee panoksensa joko melko pieneksi tai pieneksi. Aineistossa ylivoimaisesti yleisimmin esiintyvä arvo on 1 (panokseni on ollut pieni), jonka on valinnut 35 vastaajaa. Kuvio 3. Tieteellisten tekstien julkaiseminen Internetin akateemisilla foorumeilla (1= panokseni on pieni 5= suuri) Vain 39 prosenttia KAKS:n väitöstyötutkijoista kokee panostaneensa suomenkielisen tieteellisen sanaston kehittämiseen vähintään keskinkertaisesti. Tämä on yllättävän alhainen prosenttiosuus, sillä lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden väitökset on kirjoitettu suomeksi. Tieteenalojen välillä ei ole merkittäviä eroja. Toisaalta kyseistä teemaa on ilmeisen vaikea arvioida: 10 prosenttia vastaajista on valinnut vaihtoehdon en osaa sanoa. Arvon 1 suosiota selittää osittain englanninkielisten väitösten osuus, 13%. 12

13 Kuvio 4. Suomenkielisen tieteellisen sanaston kehittäminen (1= panokseni on pieni 5= suuri) Väitelleet ovat osallistuneet hyvin vaihtelevasti oman tieteenalansa teorian tai metodologian kehittämiseen. 61 prosenttia kokee panoksensa vähintään keskinkertaiseksi. Kuvio 5. Tieteenalan teorian tai metodologian kehittäminen (1= panokseni on pieni 5=suuri) 3.2 Tieteen kehittäminen: akateemista vuorovaikutusta Kirjoittamisen lisäksi keskustelun herättäminen akateemisessa yhteisössä, jatkotutkimusaiheiden tarjoaminen muille ja muiden tekemät viittaukset omaan tutkimukseen ovat olennainen osa akateemista vuorovaikutusta ja liittyvät vahvasti tieteen kehittämiseen. 75 prosenttia väitelleistä kokee oman panoksensa keskustelun herättämiseen ja aktivoimiseen akateemisessa yhteisössä olleen keskiverto tai suurempi. Tämä onkin nähtävä yhtenä tärkeimpänä vaikuttamisen kanavana. On huomionarvoista, että vain kolme vastaajaa (4%) kokee panoksensa olleen pieni. 13

14 Kuvio 6. Keskustelun herättäminen ja aktivoiminen akateemisessa yhteisössä (1= panokseni on pieni 5=suuri) Myös jatkotutkimusaiheiden tarjoaminen muille on ollut suosittu tapa vaikuttaa: 70 prosenttia vastaajista arvioi panoksensa keskinkertaiseksi tai suuremmaksi, ja vain 7 prosenttia kokee panoksensa pieneksi. Tämä on myös koko kyselyn frekvenssiltään korkeimman tyyppiarvon 4 saanut vastaus (25 henkilöä). Tämän vaikutustavan suurta merkitystä selittänee ainakin se, että väitöstyön lopussa on tapana antaa ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi. Kuvio 7. Jatkotutkimusaiheiden tarjoaminen muille(1= panokseni on pieni 5=suuri) Tiede ei kehity sellaisten julkaisujen kautta, jotka eivät kiinnosta muita tutkijoita 13. Tähän liittyy kiinteästi koko kyselyn viimeinen monivalintakysymys: missä määrin tutkimukseesi on viitattu? Kysymyksen tarkoituksena ei ole kartoittaa sitä, onko väitökseen viitattu lukumäärällisesti monissa tutkimuksissa, vaan ennemminkin väitelleen omaa kokemusta siitä, onko tutkimus noteerattu omalla tieteenalalla tutkijan itselleen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 13 Mustajoki 2005,

15 48 prosenttia vastaajista kokee, että heidän tutkimuksensa on noteerattu tiedeyhteisössä hyvin: viittauksia on joko suhteellisen paljon tai kiitettävän paljon. Jonkin verran on kuitenkin aineistossa yleisimmin esiintyvä yksittäinen vastaus, sillä niitä on 27 (40% vastaajista). Kuvio 8. Onko väitöstutkimustasi käytetty lähteenä muissa tutkimuksissa?(1=panokseni on pieni 5=suuri) Kysymys pitää sisällään myös toisissa vaikuttamisen kanavoissa onnistumisen: väitöstutkimukseen viittaamisen edellytys on, että se on tiedeyhteisössä tunnettu teos. Hyvin suuri enemmistö (84%) em. tiedeyhteisössä omasta mielestään hyvin noteeratuista väitelleistä on panostanut tieteellisissä journaaleissa kirjoittamiseen vähintään keskinkertaisesti. Lisäksi selvä enemmistö (61 prosenttia) on panostanut opiskelijoiden kautta vaikuttamiseen vähintään keskinkertaisesti (oma panos 3). 58 prosenttia on panostanut sekä tieteellisiin journaaleihin että opiskelijoiden kautta vaikuttamiseen vähintään keskinkertaisesti. 3.3 Tieteen kehittäminen: kansainvälisyysnäkökulma Tieteen kehittämistä arvioitaessa voidaan ottaa hyödyksi myös kansainvälisyysnäkökulma. Suuret yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät usein kansainvälisen tiedeyhteisön työn yhteisvaikutuksesta 14. Arvioimalla suomalaisten tutkijoiden vaikutusta heidän tieteenalansa kehitykseen globaalilla tasolla päästään laajempaan vaikuttavuuden arviointiin. 14 Mustajoki 2005,

16 Kuvio 9. Kansainvälisillä foorumeilla vaikuttaminen (esim. kansainvälisiin journaaleihin kirjoittaminen, seminaareihin osallistuminen, ei suomenkielinen julkaiseminen Internetissä) (1=panokseni on pieni 5=suuri) 48 prosenttia KAKS:n väitöstyötutkijoista arvioi panoksensa vähintään keskinkertaiseksi. Yleisimmin esiintyvä yksittäinen arvo oli kuitenkin 1, eli panokseni on pieni. Tämä johtunee muun muassa siitä, että kyselyyn vastanneista vain 13 prosenttia on tehnyt väitöksensä englannin kielellä. Näistä yhdeksästä väittelijästä kuusi arvioi panoksensa melko suureksi tai suureksi. Toisaalta on myös huomionarvoista, että lähes 30% arvioi oman panoksensa melko suureksi tai suureksi, ja joukkoon mahtuu myös paljon suomen kielellä väitelleitä. Osa vastaajista on ollut hyvinkin aktiivisia: Väitöskirjani perustella olen ollut pyydetty luennoitsija Venäjällä. Lisäksi olen esitellyt tuloksia Ugandassa, Etelä Koreassa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Färsaarilla ja Ruotsissa. Väitöskirja mahdollisti kutsun Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaan yhteispohjoismaiseen hyvinvointitutkimukseen. Kansainvälisillä foorumeilla vaikuttamiseen on panostettu erityisesti viime vuosina väitelleiden keskuudessa. lukuja, lukuja. Tämä kertonee etenevästä globalisaatiosta ja mahdollisesti myös Internetin merkityksen kasvamisen mahdollistamasta helppoudesta. 16

17 3.4 Tieteen kehittäminen: seuraavan asiantuntijasukupolven kouluttaminen KAKS:n väitöstyötutkijat ovat profiloituneet vahvasti vaikuttamiseen opiskelijoiden kautta. Jopa 32 prosenttia vastaajista arvioi tämän vahvimmaksi vaikuttamistavakseen. Vaikuttavuuskeskustelussa esiintyy vahvana kanta, jonka mukaan tutkijan tärkein vaikutus yhteiskuntaan syntyy uuden asiantuntijapolven kouluttamisen kautta: yksittäisen tutkijan vaikutus yhteiskuntaan on keskimääräisesti suhteellisen vähäinen verrattuna siihen, millainen vaikutus kaikilla hänen evästämillään opiskelijoilla voi kokonaisuutena olla. 15 Lausuntojen antaminen apurahahakemuksiin on sekä tieteen kehittämistä että seuraavan asiantuntijasukupolven kouluttamista. Lausuntoja on annettu hyvin vaihtelevasti. 47 prosenttia kokee panoksensa keskinkertaiseksi tai sitä suuremmaksi. Kuvio 10. Lausuntojen antaminen apurahahakemuksiin(1=panokseni on pieni 5=suuri) Opiskelijoille luennoiminen on kaiken kaikkiaan yksi tärkeimmistä vaikuttamisen kanavista. 70 prosenttia vastaajista kokee panoksensa opiskelijoille luennoimiseen joko keskinkertaiseksi tai sitä suuremmaksi. Kuvio 11. Opiskelijoille luennoiminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) 15 Ks. esim. Mustajoki 2005,

18 Myös opetuksessa käytettävän materiaalin tuottamisella sekä oppilastöiden ohjaamisella ja arvioimisella on positiivinen vaikutus yhteiskunnalliseen kehitykseen. 49 prosenttia vastaajista panostaa vähintään keskinkertaisesti opetuksessa käytettävien kirjojen tai artikkelien kirjoittamiseen. Kuvio 12. Opetuksessa käytettävien kirjojen tai artikkelien kirjoittaminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) 58 prosenttia vastaajista panostaa vähintään keskinkertaisesti oppilastöiden ohjaamiseen. Kuvio 13. Oppilastöiden ohjaaminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) 51 prosenttia vastaajista kokee panoksensa oppilastöiden arvioimiseen vähintään keskinkertaiseksi. Kuvio 14. Opinnäytteiden arvioiminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) 18

19 Parhaan kuvan väittelijöiden panoksesta seuraavan asiantuntijasukupolven kouluttamiseen saa, kun kaikki em. neljä ulottuvuutta yhdistetään ja näistä lasketaan keskiarvo. Tällöin 54 prosenttia vastaajista arvioi panoksensa vähintään keskinkertaiseksi ( 3). Tästä joukosta 84 prosenttia työskenteli väitöksen aikana yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai lukiossa. Väitöksen aikainen toimi ei kuitenkaan yksinään selitä aktiivisuutta seuraavan asiantuntijapolven kouluttamiseen, sillä 44 prosenttia niistä, jotka arvioivat panoksensa keskivertoa pienemmäksi (<3), työskenteli myös yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai lukiossa. Todennäköisesti asiaan vaikuttaa merkittävästi myös esimerkiksi väitösaiheen ajankohtaisuus tai ajattomuus. 19

20 4. Tutkimuksen suora yhteiskunnallinen vuorovaikutus Laajan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saavuttamiseksi tutkimustuloksia on esiteltävä suurelle yleisölle. Media toimii luontevana, suuren yleisön saavuttavana kanavana. Laajan yleisön saavuttamiseksi on myös tärkeää, että tutkimustulokset esitetään sellaisessa muodossa, joka on suurelle yleisölle luontaista luettavaa tai kuunneltavaa. 4.1 Vaikuttaminen median kautta Sanomalehtikirjoitusten tai artikkelien kirjoittaminen on yhteiskunnallisen vaikuttamisen perinteisimpiä muotoja. Tähän kategoriaan kuuluvat muun muassa sanomalehtien pääkirjoitukset, vieraskynät ja mielipidekirjoitukset. 62 prosenttia vastaajista arvioi panoksensa vähintään keskinkertaiseksi. Kuvio 15. Sanomalehtikirjoitusten tai artikkelien kirjoittaminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) Monet sanomalehtikirjoitukset digitoidaan myös Internetiin. Kirjoitus saa enemmän lukijoita ja väitöstutkimuksen vaikuttavuus kasvaa. Asiantuntijakommenttien antaminen mediassa pitää sisällään erilaisten teemojen kommentoimista väitösaiheen asiantuntijana esimerkiksi sanoma ja aikakauslehdissä, televisiossa ja radiossa. 49 prosenttia vastaajista koki panoksensa vähintään keskinkertaiseksi tällä vaikuttamisen saralla. 20

21 Kuvio 16. Asiantuntijakommenttien antaminen mediassa (1=panokseni on pieni 5=suuri) Sosiaalista mediaa (mm. Facebook ja Twitter) ei rajattu pois kysymyksenasettelusta, mutta Internetvaikuttamista kysyttiin myös erikseen. KAKS:n väitöstyötutkijat eivät vielä ole löytäneet Internetiä tutkimusaiheensa populaarimman esittelyn foorumina. Ainoastaan 22 prosenttia vastaajista koki panostavansa vähintään keskinkertaisesti tähän vaikuttamisen muotoon. Kuvio 17. Tutkimusaiheeseen liittyvä blogeihin kirjoittaminen tai viestiketjuihin kommentoiminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) Vastausmateriaali ei myöskään anna vahvoja viitteitä panostamisen lisääntymisestä, sillä viime vuosina väitelleet eivät ole panostaneet sen enempää kuin vuosituhannen alkuvuosina väitelleetkään. Aktiivisuutta selittänee lähinnä oma into. 4.2 Vaikuttaminen yleisöluentojen kautta Myös yleisöluentojen pitäminen on yksi tapa tuoda uusinta tutkimustietoa lähemmäs suurta yleisöä. Yleisöluentoja voidaan pitää muun muassa kirjastoissa, seminaareissa, työpaikkojen työhyvinvointi ja virkistyspäivillä sekä messuilla. 21

22 Kuvio 18. Yleisöluentojen, esim. Studia Generalia pitäminen (1=panokseni on pieni 5=suuri) 39 prosenttia vastanneista arvioi panoksensa vähintään keskinkertaiseksi. Eri tieteenalojen ihmiset pitävät yleisöluentoja vastauksista päätellen yhtä aktiivisesti. On huomionarvoista, että yksittäisenkin yleisöluennon vaikuttavuus voi olla suuri, sillä luentojen kohderyhmät ovat usein juuri niitä käytännön toteuttajia, joiden arkea luennon teemat käsittelevät. Hyvistä esimerkeistä käyvät työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät teemat. 22

23 5. Tutkimuksen suorat vaikutukset kuntien kehittämiseen 5.1 Suorat kuntien toimintaa hyödyttävät vaikutukset Tieteen kehittämisen, seuraavan kunta alan asiantuntijasukupolven kouluttamisen ja uusien toimintamallien juurruttamisen konkreettiset vaikutukset näkyvät kuntien käytännön työssä hitaasti, osittain niiden abstraktinkin luonteen takia. Tässä alaluvussa käsitellään verrattain nopeammin näkyviä kuntien toimintaa parantavia tutkimustyön vaikutuksia erityisesti yksittäisten kuntien kannalta. Seuraavat kuntiin liittyvät kysymykset ovat täysin tutkimuksen painotuksista riippuvaisia. Vain pieni osa vastaajista (17%) koki panoksensa keskinkertaiseksi tai suuremmaksi kaikilla osa alueilla: yksittäisten kuntien ongelmien kartoittamisessa ja sekä tilastotiedon että kehitysehdotusten tarjoamisessa yksittäisille kunnille. Tyypillisintä oli profiloitua yhteen tai kahteen em. suoraan kuntien kehittämiseen liittyvistä vaikuttamistavoista. 49 prosenttia vastaajista kokee panostavansa yksittäisten kuntien ongelmien kartoittamiseen keskinkertaisesti tai enemmän. Kuvio 19. Yksittäisten kuntien ongelmien kartoittaminen (1=panokseni on pieni 5 =suuri) 23

24 KAKS:n väittelijät eivät ole aktiivisia tilastotiedon tuottajia: vain 20 prosenttia kokee panoksensa edes keskinkertaiseksi. Usein yhteiskuntatutkimuksessa tilastotieto syntyykin lähinnä sivutuotteena. Kuvio 20. Tilastotiedon tarjoaminen yksittäisille kunnille (1=panokseni on pieni 5=suuri) 58 prosenttia vastanneista kokee panostaneensa vähintään keskinkertaisesti kehitysehdotusten antamiseen yksittäisille kunnille. Kuvio 21. Kehitysehdotusten tarjoaminen yksittäisille kunnille(1=panokseni on pieni 5=suuri) 5.2 Tutkimustulosten välittyminen kuntiin Tässä alaluvussa pohditaan, mitkä tekijät selittävät tutkimustuloksien parempaa välittymistä kuntiin. Vain 30 prosenttia vastanneista koki, että heidän väitöksiään on huomioitu kunnissa suhteellisen paljon tai kiitettävän paljon. Lisäksi 15 prosenttia kysymykseen vastanneista koki, että väitöstä ei ole noteerattu riittävästi. 24

25 Kuvio 22. Onko tutkimustuloksiasi oman käsityksesi mukaan hyödynnetty kunnissa? (1=panokseni on pieni 5=suuri) Myös vapaa sana osiossa otettiin tähän vahvasti kantaa: Päätulokseni oli, että terveydenhuollossa niin potilaista kuin terveyspalvelujen käytöstä kerätään valtava määrä tietoja, joita EI HYÖDYNNETÄ riittävästi kunnissa. Vaikutusten pitkä aikajänne selittää asiaa osittain, sillä varsinkin viime vuosina valmistuneiden tutkimusten vaikuttavuus saattaa muodostua paljon nyt arvioitua korkeammaksi. Silti asia vaatii tärkeydessään lisäpohdintaa: mikä estää tutkimustulosten paremman noteeraamisen kunnissa? Eräs vastaaja korostaa selkokielisyyden tavoitetta ja vuorovaikutuksen merkitystä: Väitöstutkimus on muotoa, jota kunnalliset toimijat tuskin jaksavat lukea (saati ymmärtää). Vaikuttavuus tehdään vuorovaikutuksessa ja tutkimuksen sisällön saattamisessa selkokielelle. Väitelleen päivätyön valitseminen muuttujaksi ei yksinään tee eroa sen välille, miksi toisten tutkimustulokset noteerataan paremmin: sekä yliopistoissa työskentelevistä että muista (esim. kuntien työntekijöistä) löytyy yhtä lailla niitä, jotka kokevat, heidän tutkimustuloksiaan ei noteerata riittävästi. Eräs kunnan työntekijä kokee asian näin: toimin myös kunnallisena ja maakunnallisena päätöksentekijänä. Se avaa jo luonnostaan kanavia teorian ja käytännön välille, mitä voi pitää jonkinasteisena etuna. Toisen vastaajan kokemus on vastakkainen kunnallisesta toimesta huolimatta: Minä olisin toivonut, että tärkeänä pitämäni tutkimuksen aihepiiri olisi saanut enemmän kiinnostusta. Kun nat näyttävät kuitenkin keskittyvän ensisijaisesti päiväkohtaisten ongelmien käsittelyyn. 25

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pirjo Koberg SUOMALAINEN HYVINVOINTI TUTKIMUS HYVINVOINTIPALVELUJEN TILANTEESTA JA KANSALAISTEN HYVINVOINNISTA SOSIAALIBAROMETRIEN MUKAAN VUOSINA

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot