Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana"

Transkriptio

1 Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013

2 TIIVISTELMÄ Tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa on Tampereen yliopistossa toteutetun Ylipistopedagogiikan jatkokurssin vuonna 2011 suorittaneet yliopisto-opettajat. Tavoitteena on selvittää yliopistopedagogiikan jatkokurssille osallistuneiden opettajien osallisuuden muutosta opetussuunnitelmatyössä heidän omiin kokemuksiinsa perustuen. Tutkimus antaa tietoa Campus Conexus - projekteille sekä vuoden 2011 jatkokurssin vetäjälle, Sanna Vehviläiselle, opettajien käsityksistä osallisuudesta sekä jatkokurssin vaikutuksista opettajien osallisuuden kehitykseen opetussuunnitelmatyössä. Tutkimuksen kautta pyritään antamaan tietoa jatkokurssin toimivuudesta tutkimusaiheemme näkökulmasta sekä tuottamaan kehitysehdotuksia jatkokurssia varten. Tulkintakehyksenä tutkimuksessa ovat yliopistopedagogiikan, opetussuunnitelman ja osallisuuden käsitteet. Tutkijoita tässä tutkimuksessa oli kaksi. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla. Haastateltavia oli kuusi jatkokurssin suorittanutta opettajaa eri tieteenalayksiköistä ja haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluilla. Haastatteluaineistot analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa muodostui tutkimuskysymyksiin vastaavia osa-alueita. Osallisuutta kuvaavia osaalueita nousi opettajien puheesta viisi ja osallisuuden muutoksesta kertovia kolme. Tärkeimpiä osallisuuteen kuuluvia piirteitä olivat haastateltujen opettajien mukaan vaikuttamaan pääseminen ja riittävä tiedotus. Osallisuus on lisäksi heidän mielestään monitasoista ja siihen kuuluu tasa-arvoinen työtapa ja toisten arvostaminen. Myös opiskelijoiden mukaan ottaminen opetussuunnitelmatyöhön koettiin osallisuuteen kuuluvaksi. Tutkimuksemme perusteella ei voida täysin sanoa osallisuuden muutoksen johtuneen jatkokurssista, mutta jatkokurssin jälkeisellä aikajaksolla oli haastattelujen perusteella havaittavissa opettajien oman vaikuttamisen asteen lisääntymistä. Opettaja on omalla aktiivisella ja osallistavalla toiminnallaan mahdollisesti lisännyt myös muiden opettajien ja opiskelijoiden vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keskeiset käsitteet: osallisuus opetussuunnitelmatyössä, yliopisto-opettajien osallisuus työyhteisössä, yliopistopedagogiikka

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA Yliopistopedagogiikka Tampereen yliopistossa Yliopistopedagogiikan jatkokurssi OPETUSSUUNNITELMATYÖN KÄSITTEELLINEN TAUSTA Osaamisperustaisuus opetussuunnitelmatyön pohjana OSALLISUUDEN HAHMOTTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ TUTKIMUSASETELMA Tutkimuskohde, -ongelma ja -kysymykset Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu Analyysitapa TULOKSET Opettajien osallisuudelle antamia merkityksiä Osallisuuden muutos opettajien kertomana Keskeiset tulokset JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET LUOTETTAVUUS LIITTEET Saatekirje Saatekirje LÄHTEET...47

4 1. JOHDANTO Kandiprojektimme alkoi oikeastaan jo keväällä 2012, kun päädyimme yhdessä samalle tutkimusmenetelmäkurssille. Kurssin ryhmätöiden yhteydessä tutustuimme paremmin toistemme työtapoihin sekä tapaan kirjoittaa tieteellisiä tekstejä ja hankkia tietoa. Huomasimme, että työtapamme on melko yhdenmukainen, ja yhteistyömme jo menetelmäkurssilla sujui hyvin. Kandidaatintyö oli kurssin aikana tietysti monessa kohtaa esillä, ja aloimme pohtia, voisiko työn tehdä parityönä. Idea parityöstä eli koko kevään ajan, ja jätimme kesän ajaksi ideat hautumaan. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintosuunnassa opinnäytetyön tekeminen parityönä on valitettavan harvinaista, vaikka nykyään tutkimuksiakin tehdään enemmän yhteistyössä kuin yksin. Tekemällä tutkielman yhdessä ajattelimme, että tutkimuksestamme tulisi monipuolisempi, syvällisempi ja laadukkaampi. Prosessin alussa emme kuitenkaan aavistaneet, kuinka antoisaa tutkimuksen tekeminen yhdessä voisi lopulta ollakaan. Sen lisäksi, että opimme tekemään tutkimusta ja arvioimaan sitä kriittisesti, opimme sovittamaan näkemyksiämme yhteen, antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta toisiltamme, perustelemaan mielipiteitämme ja valintoja toisillemme, luottamaan toisen asiantuntemukseen sekä sopeutumaan toistemme aikatauluihin. Toisin sanoen emme oppineet ainoastaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä vaan myös työelämässä tärkeitä ryhmätyötaitoja. Mahdollisia tutkimusaiheita aloimme pohtia omien kiinnostustemme pohjalta. Kumpikin meistä oli kiinnostunut yleisesti opetus- ja oppimismenetelmistä korkeakoulutasolla, mutta mitään suurempia intohimoja minkään aiheen tutkimiseen meillä ei erityisesti ollut. Siksi onkin mielenkiintoista huomata tästä tutkimuksestamme, kuinka olemme lopulta päätyneet hyvinkin yksityiskohtaiseen, ja tutkimuksen alkuvaiheessa vielä varsin vieraaseen tutkimusaiheeseen. Tutkimusaiheemme alkoi tarkentua, kun tutustuimme Campus Conexus -projekteihin heidän nettisivujensa kautta ja kiinnostuimme niistä kovasti. Projektien tavoitteena on ollut ehkäistä korkeakouluopiskelijoiden syrjäytymistä luomalla opintoihin kiinnittymistä edesauttavia käytänteitä sekä tukea yliopistoja opiskelijoiden ja opettajien osallistavien käytäntöjen 1

5 vakiinnuttamiseksi yliopistojen toimintakulttuuriin (Campus Conexus 2013/ Campus Conexus/ Projektin tavoitteet ja koordinointi). Otimme yhteyttä projektiin ja meille tarjottiin mielenkiintoisia aiheita, joista valitsimme yliopistopedagogiikkaa ja yliopistopedagogiikan jatkokurssin vaikutuksia koskevan tutkimusaiheen. Kiinnostuimme yliopistopedagogiikasta ja tarjotusta aiheesta niiden ajankohtaisuuden vuoksi sekä pinnalla olevan, etenkin yliopistotoimijoissa intohimoja herättävän, opetus-tutkimus - keskustelun vuoksi. Tutkimusta pidetään yliopistojen ensisijaisena tehtävänä, mutta myös opetuksen kehittäminen yliopistoissa on saanut jalansijaa viime vuosina. Kysymys siitä kumpi on tärkeämpää, tutkimus vai opetus, on ollut paljon keskustelun aiheena yliopistoissa. Yliopistopedagogiikan keinoin pyritään kehittämään opetusta yliopistoissa, mutta sen tarjoamin keinoin voidaan kehittää myös opettajien toimintaa työyhteisöissä, niin omassa yksikössä kuin yli yksikkörajojenkin. Voidaan sanoa, että otimme hypyn tuntemattomaan, sillä mitään aikaisempaa käsitystä yliopisto-pedagogiikasta meillä ei ollut. Lisäksi koulutusuudistus ja sitä kautta uudet opetussuunnitelmat oli otettu käyttöön vuoden 2012 syksyllä opiskelijoiden näkökulmasta enemmän ja vähemmän onnistuneesti. Siksi halusimme irrottautua omista ennakko-oletuksistamme opiskelijoina ja hahmottaa uudistusta vaihteeksi aidan toiselta puolen, opettajien näkökulmasta. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessamme ovat osallisuus, yliopistopedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö. Näiden käsitteiden määrittelyn kautta pyrimme muodostamaan tutkimuksellemme tulkintakehyksen, jonka kautta osaltaan tarkastelemme opettajien osallisuudelle antamia merkityksiä ja osallisuuden muutosta opetussuunnitelmatyössä. Tutkimuksemme tarkoituksena on siis selvittää, millaisia ovat yliopisto-opettajien käsitykset omasta osallisuuden muutoksesta Tampereen yliopistossa vuonna 2011 toteutetun Yliopistopedagogiikan jatkokurssin jälkeen. Kurssin käyneistä opettajista valitsimme kuusi haastateltavaa, jotka kaikki edustavat eri yksiköitä. Yliopistopedagoginen koulutus on Tampereen yliopistossa henkilöstökoulutusta. Yliopistopedagogiikka käsittelemme hyvin yleisellä tasolla, mutta myös konkreettisesti, mitä se on Tampereen yliopistossa. Opetussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmatyötä käsittelemme lähinnä koulutusuudistuksen myötä tärkeiksi tulleiden näkökulmien kautta. Osallisuuden käsitteen hahmottamisessa käytämme Wengerin sosiaalisen oppimisen ja käytäntöyhteisöjen 2

6 teoriaa, Rogoffin participatory appropriation -näkemystä sekä Korhosen ja Törmän yliopistoopettajien työkulttuuria käsittelevää tutkimusta. Lisäksi hyödynnämme Tampereen yliopiston nettisivujen materiaaleja yliopistopedagogisia opintoja ja jatkokurssia koskien, vuoden 2011 Yliopistopedagogiikan vastuuopettaja Sanna Vehviläisen haastattelua sekä Campus Conexus - projektien toimitettuja teoksia, kuten Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (2011) ja Osallistava korkeakoulutus (2012). Tutkielmamme aloitamme kertomalla tutkimuksemme edellä mainitusta tulkintakehyksestä. Sitten siirrymme kuvailemaan toteuttamaamme tutkimusta sekä siitä saatuja tuloksia. Tämän jälkeen kerromme tekemiämme johtopäätöksiä sekä jatkotutkimusehdotuksiamme. Lopuksi arvioimme tutkimuksen luotettavuutta. 3

7 2. YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA Suomen yliopistot ovat tällä hetkellä murrostilassa. Muutospaineita ovat aiheuttaneet muun muassa yliopistolaitoksen ja yliopistolain uudistaminen vuonna 2010 (Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Koulutus/ Koulutuspolitiikka/ Kehittämishankkeet/ Yliopistolaitoksen uudistaminen). Uudella lailla (2010) säädetään yliopiston hallinnosta, yliopiston tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä toiminnan rahoituksesta. Tarkoituksena uudella yliopistolailla (2010) on ollut lisätä esimerkiksi yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä sekä ulkomaista tutkimusrahoitusta. Yliopistojen perustehtävät, opetus ja tutkiminen, ovat säilyneet ennallaan, vaikkakin yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen vuoden 2013 alusta lähtien kannustaa tieteellisten julkaisujen määrään ja opiskelijoiden nopeaan tutkintojen suorittamiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Koulutus/ Koulutuspolitiikka/ Kehittämishankkeet/ Yliopistolaitoksen uudistaminen ja Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Tiedotteet/ Yliopistojen rahoitus uudistuu vuoden 2013 alusta). Tampereen yliopisto on toiminut uuden lain toteutuksessa suunnannäyttäjänä uudistamalla strategiansa kokonaisvaltaisesi niin koulutuksen kuin hallintomallinsa osalta vuoden 2012 syksyyn mennessä. Uuden yliopistolain (2010) pohjalta kysymykseksi kuitenkin nousee, miten opetus ja sen merkitys nähdään suhteessa tutkimukseen. Jos opiskelijat nähdään vain tutkinnon suorittajina, ja kun rahoituskin on pitkälti kiinni tieteellisten julkaisujen määrästä, millainen asema opetukselle sitten jää? Tampereen yliopistossa tämä huoli on huomioitu niin, että uusissa opetussuunnitelmissa on kansainvälisyyden lisäksi huomioitu yhteisöllinen näkökulma. Opetussuunnitelmatyö on haluttu nähdä osallistavaksi prosessiksi, jossa parhaassa tapauksessa olisivat mukana kaikkien yliopisto-opettajien lisäksi opiskelijat. Yliopistopedagogiikka onkin yksi alue, jossa opiskelijat ja tutkijaopettajat toimivat yhdessä ja jolla voidaan varmistaa sekä yliopisto-opetuksen että tutkimuksen riittävä laatu. Poikelan (2005) mukaan yliopisto-opetus, -tutkimus ja yliopiston kehittäminen kuuluvat yhteen, mihin palaamme myöhemmin tässä luvussa. 4

8 Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, johon Lindblom-Ylänteen ja Nevgin (2009, 26 27) mukaan Malcolm Tight (2004) määrittelee kuuluvan yliopistoissa tapahtuvan opetuksen ja oppimisen, opetussuunnitelmat, opiskelijoiden kokemukset, koulutuksen laadun, yliopistopolitiikan, yliopiston hallintojärjestelmät, akateemisen työn sekä tiedon eri tieteenaloista. Lista ei ole kaiken kattava, mutta kuvaa hyvin yliopistopedagogiikan tutkimusalueen laajuutta sekä sitä, mitä kaikkea yliopistopedagogiikkaa tutkittaessa voidaan ottaa huomioon (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009, 27). Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö määrittelee verkkosivuillaan (2013) tiiviisti, että Yliopistopedagogiikka on oppimisen, opetuksen ja koulutuksen tutkimusta yliopistokontekstissa. Yliopistopedagogiikka liittyy läheisesti kaikkiin yliopistossa opetettaviin tieteenaloihin, sillä sen on tarkoitus tarjota opettamista edesauttavia työkaluja kaikille yliopisto-opettajille. Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusala, jossa hyödynnetään niin kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa kuin myös muita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. (Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö 2013.) Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkkosivujen (2013) mukaan yliopistopedagogiikka tukee opettajia ja opettajayhteisöjä yliopistopedagogisissa koulutuksissa. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö painottaa myös kumppanuutta yksikköjen pedagogisessa kehittämistyössä. Yliopistopedagogiikan käsite syntyi 1990-luvulla, kun ammattikorkeakoulut syntyivät ja vanha käsite, korkeakoulupedagogiikka, tuli korvata yliopistojen omaa pedagogiikka kuvaavalla termillä. Korkeakoulupedagogiikka jäi kuvaamaan sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen pedagogista toimintaa, ja sen lisäksi molemmille korkeakoululaitoksille luotiin omat käsitteensä ammattikorkeakoulu- ja yliopistopedagogiikka (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009, 18). Sanojen yliopisto ja pedagogiikka yhdistäminen ei tunnu välttämättä loogiselta, koska pedagogiikalla yleensä viitataan lasten ja nuorten ohjaamiseen, ja yliopistossa opiskelevat ovat aikuisia. Pedagogiikan synonyyminä voidaankin käyttää yliopistoandragogiikan käsitettä, joka tarkoittaa aikuisten opettamista ja ohjausta korostaen aikuisten oppimisen itseohjautuvuutta. Käsitettä on ajoittain käytetty myös aikuiskasvatuksen synonyyminä, mutta Linblom-Ylänne ja Nevgi näkevät käsitteen ongelmallisena, koska sitä ei koeta aidoksi tutkimusalueeksi. He hylkäävätkin andragogiikan käsitteen liikaa lasten ja aikuisten oppimistapojen eroja korosta- 5

9 vana suuntauksena ja määrittelevät, että yliopistopedagogiikka tarkoittaa opiskelijoiden kasvattamista täysivaltaisiksi oman alansa asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi. (Linblom-Ylänne ja Nevgi 2002, ) Yliopistopedagogiikka ei rajoitu opettamiseen ja ohjaukseen ja niiden tutkimiseen. Poikelan (2005, 64) mukaan yliopistoissa opettaminen, tutkiminen ja kehittäminen kuuluvat olennaisesti yhteen, eikä niitä sovi erottaa toisistaan itsenäisiksi alueiksi. Yliopistossa opettamisen lähtökohta on opettaa opiskelijoille tutkijoiden omien tutkimustulosten kautta. Poikela (2005, 64) kirjoittaa, että tutkiminen opitaan parhaiten tekemällä, ja siksi opiskelijoiden olisi saatava osallistua tutkimusprosesseihin opintojen alusta lähtien. Yliopisto kouluttaa ensisijaisesti tutkijoita, ja sen tehtävänä on antaa ylintä tutkimukseen perustuvaa opetusta (Yliopistolaki 2009, 2 ). Poikela (2005, 63) määrittääkin yliopistopedagogiikan muodostuvan tutkimisen, kehittämisen ja opettamisen yhdistämisestä, jolloin pedagogiikan lähtökohdiksi tulevat oppimisen ja osaamisen tuottaminen, akateemisen pätevyyden ja tieteenalaosaamisen tuottaminen sekä pedagoginen johtaminen. Yliopistopedagogiikka nähdäänkin akateemisena ydinpätevyytenä, jonka saavuttamiseen kuluu pidemmän aikaa (Poikela 2005, 64). On siis virheellistä olettaa, että tutkijoille ja opettajille tarjottujen pedagogisten opintojen kokonaisuuksien käymisen jälkeen ihminen olisi ydinosaaja yliopistopedagogiikassa. Opinnot ennemminkin auttavat tutkijaa työssään yhdistämään tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen. Tutkijoiden tulisi huomata paremmin tämä yhteys tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisessä, koska Poikelan (2005, 64) mukaan yliopistomaailmassa tutkimuksen arvostaminen on paljon korkeammalla kuin opetuksen. Pedagogiset opinnot ovatkin omasta aktiivisuudesta kiinni, eikä niihin osallistumista tueta palkankorotuksella tai muilla palkkioilla (mt. 64). Esimerkiksi Tampereen yliopistossa yliopistopedagogiset opinnot ovat henkilöstökoulutusta. 2.1 Yliopistopedagogiikka Tampereen yliopistossa Tampereen yliopistossa voi suorittaa Yliopistopedagogiikan perusopinnot (25op), jotka koostuvat Yliopistopedagogiikan perusteista (10op) ja Yliopistopedagogiikan jatkokurssista (15op). Ensisijaisesti yliopistopedagoginen koulutus on suunnattu Tampereen yliopiston opettajille ja ohjaajille, ja on siis henkilöstökoulutusta. Yliopistopedagogiikan perusteet muodos- 6

10 tuvat kahdesta viiden opintopisteen kokonaisuudesta: Oppiminen asiantuntijuuden kehittymisenä sekä Osaamistavoitteet ja oppimisen arviointi. (Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö/ Yliopistopedagogiikka/ Yliopistopedagoginen koulutus 2013.) Tässä tutkimuksessamme keskitymme tarkasti kuitenkin Yliopistopedagogiikan jatkokurssin sisältöihin ja tavoitteisiin sekä vertailemme niitä ja opettajien osallisuuden kokemuksia toisiinsa. Yliopistopedagogiikan jatkokurssi koostuu kolmesta viiden opintopisteen kokonaisuudesta, joita ovat Osallistava opetussuunnitelmatyö, Ohjaus yliopisto-opetuksessa sekä Kehittämistehtävä (Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö/ Yliopistopedagogiikka/ Yliopistopedagoginen koulutus 2013). Tampereen yliopiston opinto-oppaasta ( ) tärkeimmäksi koulutuksen tavoitteeksi nousee pedagogisen käyttöteorian laajentuminen ja sen hyödyntäminen niin opettajan omassa opetustyössä kuin opettajayhteisön toiminnassa. Tutkimuksemme kannalta Yliopistopedagogiikan jatkokurssin opintojaksoista olennaisimmiksi nousevat Osallistava opetussuunnitelmatyö ja Kehittämistehtävä sekä näiden jaksojen työyhteisöllisen näkökulman painotus. Toisaalta Ohjaus yliopistossa -opintojaksonkin sisällöissä painotetaan yhteisöllisten toimintatapojen hyödyntämistä, mutta niitä tarkastellaan enemmän ohjauksen näkökulmasta (Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön opinto-opas /Ohjaus yliopistossa). Osallistava opetussuunnitelmatyö -opintojaksolla syvennetään ymmärrystä osaamisperustaisesta opetussuunnitelmasta sekä opetussuunnitelmatyöstä yhteisöllisenä ja pedagogisena prosessina. Tarkoituksena on, että opettajat pystyisivät soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja omien yhteisöjensä opetussuunnitelmatyössä (Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön opinto-opas /Osallistava opetussuunnitelmatyö.) Osaamistavoitteissa painottuu selkeästi yhteisöllisen toiminnan, dialogin ja osallistumisen näkökulmien ymmärtäminen opetussuunnitelmatyössä. Opettajien tulisi opintojakson käytyään osata muun muassa hyödyntää yhteisöllisiä toimintatapoja opetussuunnitelmatyössä ja perustella opetussuunnitelmatyöhön liittyviä ratkaisuja opetussuunnitelmaan ja opetussuunnitelmatyöhön liittyvien käsitteiden ja teoreettisten kysymysten avulla. (Mt.) 7

11 2.2 Yliopistopedagogiikan jatkokurssi 2011 Tutkimuskohteenamme on Yliopistopedagogiikan jatkokurssi, joka toteutettiin Tampereen yliopistossa vuonna Kurssi sijoittui aikaan, jolloin uudet yksiköt aloittivat vuoden 2012 alusta toimintansa korvaten vanhat laitokset ja tiedekunnat. Uusi opetussuunnitelmatyö aloitettiin myös samana vuonna, ja tätä opettajien työtä tukemaan järjestettiin Yliopistopedagogiikan jatkokurssi. Jatkokurssin vetäjäksi pyydettiin Sanna Vehviläistä, jolla oli jo aiempaa kokemusta yliopistopedagogiikan kurssien vetämisestä Tampereen yliopistossa. Kurssi aloitettiinkin aika pelokkaissa ja ristiriitaisissa tunnelmissa; kurssin vetäjä oli saatu rekrytoitua kuukautta ennen kurssin alkua, ja monet opettajat olivat närkästyneitä muutoksen nopeasta tahdista ja siitä, etteivät he pysyneet muutoksen vauhdissa mukana. (Sanna Vehviläinen ) Osallistava opetussuunnitelmatyö -opintojaksolla tärkeitä teemoja olivat opetussuunnitelman osaamisperustaisuus sekä opetussuunnitelman näkeminen dynaamisena. Uusien opintojaksojen tavoitteissa osaamisperustaisuus tarkoittaa sitä, mitä opiskelijan tulisi osata kurssin suoritettuaan. Kurssin sisällön tulisi määräytyä tämän mukaan. Osaamisperustaisuuden määrittelyyn syvennymme tarkemmin luvussa 3.1. Dynaaminen näkemys opetussuunnitelmasta tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelmatyö nähdään enemmänkin toimintana kuin kirjoitettuna opetussuunnitelmapaperina. Toisin sanoen opettajien tulisi ymmärtää opetussuunnitelma prosessina ja syklisenä työnä, joka on jokapäiväistä. Opetussuunnitelmatyössä tulisi noin kolmen vuoden välein tarkastella opetussuunnitelmaa kokonaisvaltaisemmin, mutta kurssikuvausten, - sisältöjen ja -arvioinnin tarkastelun ja kehittämisen pitäisi olla jokapäiväistä opettajan työssä. Jatkokurssin yhtenä tavoitteena olikin saada yliopisto-opettajat näkemään opetussuunnitelmatyö jatkuvana ja dynaamisena sekä toteuttamaan sitä sellaisena. (Sanna Vehviläinen ) Dynaamista opetussuunnitelmaa käsittelemme myöhemmin myös Mäkisen ja Annalan (2012) kautta. Osallisuuden ja osallistamisen käsitteet tulivat Yliopistopedagogiikan jatkokurssilla esille kehittämistehtävän yhteydessä, kun opintojaksolle osallistuvat opettajat saivat tehtäväkseen toteuttaa jonkin tehtävän opetussuunnitelmatyöhön liittyen omassa yksikössään. Kyseessä oli konkreettinen esimerkki siitä, miten opettajat pääsisivät osallisiksi opetussuunnitelmatyöhön, koska heidän oli tehtävää varten otettava selville, kuka yksikössä vastaa opetussuunnitelmatyöstä ja missä vaiheessa työ on meneillään. (Sanna Vehviläinen ) 8

12 3. OPETUSSUUNNITELMATYÖN KÄSITTEELLINEN TAUSTA Opetussuunnitelmatyön termiä korkeakouluasteella kartoittaessa voi huomata usein käsitteitä: opetussuunnitelma, opetussuunnitelmaprosessi ja opetussuunnittelu. Monessa yhteydessä näillä kaikilla käsitteillä saatetaan tarkoittaa opetussuunnitelmatyötä tai niitä käytetään korvaamaan opetussuunnitelmatyön käsite. Opetussuunnitelmatyöstä onkin vaikea puhua selventämättä edellä mainittuja käsitteitä. Suoranaisesti itse opetussuunnitelmatyötä ei ole kovinkaan usein määritelty vaan sitä lähdetään purkamaan esimerkiksi opetussuunnitelman ja siihen liitettävien käsitteiden ja toimintojen kautta tai sitten opetussuunnitelmatyö on rinnastettu opetussuunnitteluun ja/tai opetussuunnitelmaprosessiin. Käytännössä opetussuunnitelmatyöksi voidaan hahmottaa laajemmassa näkökulmassa kaikki ne suunnittelun ja toiminnan tasot, joilla opetussuunnitelmaa laativat, arvioivat ja kehittävät henkilöt toimivat. Suppeimmillaan opetussuunnitelmatyön ja etenkin opetussuunnitelman laatimisen voi käsittää Karjalaisen, Jaakkolan, Alhan ja Lapinlammen (2003, 57) mukaan kurssin vastuuhenkilön kurssikuvauksen kirjaamisena opinto-oppaaseen. Opetussuunnitelman käsitteelle löytyy monenlaisia määritelmiä riippuen siitä koulutuksen tasosta, jolla liikutaan. Tässä tutkimuksessamme keskitymme luonnollisesti opetussuunnitelmaan yliopistotasolla, ja minkälaisia merkityksiä se saa kyseisessä kontekstissa. Lyhykäisyydessään opetussuunnitelma tarkoittaa etukäteen suunniteltua opetusta (Karjalainen, Lapinlampi, Jaakkola & Alha 2003, 26). Opetussuunnitelma voidaan nähdä eräänlaisena toimintasuunnitelmana, johon on kirjattu kaikki koulutusta, opetusta, opiskelua ja oppimista määrittävät ja ohjaavat säädökset (mt.). Kukkosen (2011, 84) mukaan opetussuunnitelmalla määritetään myös opettajan ja opiskelijan toiminnan rajoja ja mahdollisuuksia. Opetussuunnitelman perustana pidetään perinteisesti tieteen- tai koulutusalan subjektitietoainesta, mutta tässä tutkimuksessa pyrimme hahmottamaan opetussuunnitelman laajemmin osaamisperustaisuuden kautta sekä ottamaan huomioon myös sen, että opetussuunnitelmassa olisi tärkeää jättää tilaa myös olemiselle ja ajattelulle sekä 9

13 identiteettityölle. Tällaista käsitystä opetussuunnitelmasta kutsutaan moniulotteiseksi, jossa nimenomaan otetaan huomioon ja tunnistetaan oman ajattelun, toiminnan, ammattialan ja työyhteisön kriittinen tarkastelu. (Kukkonen 2012, ) Opetussuunnitelmatyö voidaan käsittää myös prosessina. Opetussuunnitelmaprosessista puhutaan usein silloin, kun opetussuunnitelmaa aletaan rakentaa alusta alkaen ikään kuin puhtaalta pöydältä. Tutkimuskohteemme eli vuonna 2011 Tampereen yliopiston Yliopistopedagogiikan jatkokurssin käyneet opettajat olivat kurssia käydessään samaan aikaan luomassa kokonaan uusia tutkinto-ohjelmia ja niiden opetussuunnitelmia. Opetussuunnitelmaprosessia ja suunnitteilla olevia koulutuksia määrittävät valtakunnallisesti säädetyt tavoitteet ja tutkintoasetus (ks. Valtioneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista 2004). Opetussuunnitelmaprosessiin kuuluu viisi osa-aluetta, jotka ovat: 1. koulutuksen perustehtävän määrittely 2. kompetenssien ja yleistavoitteiden määrittely 3. opetussuunnitelmamallin määrittely 4. opintokokonaisuuksien ja oppikurssien sisältöjen, kuormittavuuden ja työtapojen määrittely sekä 5. opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely (Karjalainen ym. 2003, 58 59). Kolme ensimmäistä osa-aluetta ovat selkeästi sellaisia, jotka muodostavat pohjan uudelle koulutukselle. Näiden osa-alueiden suunnittelu on ikään kuin kertaluontoista ja siksi tärkeää, koska ne muodostavat lähtökohdat opetussuunnitelman sisällöille. Ensimmäiset kolme osa-aluetta eivät ole enää aktiivisen suunnittelun tai toiminnan kohteena opetussuunnitelman lähtökohtien määrittelyn jälkeen. Tutkimuksemme kannalta tärkeiksi opetussuunnitelmaprosessin osa-alueista nousevat kohdat neljä ja viisi, sillä ne ovat päivityksen kohteena muulloinkin kuin vain uuden koulutuksen tai tutkinto-ohjelmien suunnittelun yhteydessä. Siksi opetussuunnitelmatyö voidaankin käsittää myös jatkuvana prosessina eikä vain useamman vuoden välein tapahtuvana suurempana uudistuksena. Voidaan puhua siis dynaamisesta opetussuunnitelmasta, joka tulee esiin opetussuunnitelman osaamisperustaisuuden yhteydessä, Tampereen yliopiston Yliopistopedagogiikan jatkokurssin (2011) vastuuopettajan Sanna Vehviläisen haastattelussa sekä lopulta tulososiossa haastattelemiemme opettajien vastauksissa. Vaiheessa neljä, opintokokonaisuuksien ja oppikurssien sisältöjen, kuormittavuuden ja työtapojen määrittely, tutkinnon osaamisvaatimuksista tehdään oppimista parhaiten edistäviä opintokokonaisuuksia ja -jaksoja sekä varataan tarvittavat aikaresurssit kokonaistuntimäärien puit- 10

14 teissa. Lisäksi punnitaan oppimisen kannalta parhaimpia työtapoja ja arviointimenetelmiä. Viides opetussuunnitelmaprosessin osa-alue, opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely, on niin ikään jatkuvan työn alla. Opetussuunnitelmaa tulisi pyrkiä arvioimaan ja päivittämään jatkuvasti. Tärkeää opetussuunnitelman arvioinnissa ja kehittämisessä on se, että pyritään luomaan sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat niin opettajien, opiskelijoiden kuin sidosryhmienkin mukaantulon kehittämistyöhön. (Karjalainen ym. 2003, 59.) Yliopistopedagogiikan jatkokurssin (2011) vastaava opettaja Sanna Vehviläinen näkee opetussuunnitelman dynaamisena ja jatkuvana prosessina, jonka tulisi olla osa opettajien jokapäiväisessä työssä ja ilmetä nimenomaan opettajien välisenä yhteistyönä. Nyt kun Tampereen yliopiston koulutusuudistuksen suurimmat muutokset on tehty ja uudet tutkinto-ohjelmat ja niiden opetussuunnitelmat luotu, on painopiste opetussuunnitelmatyössä siirtynyt arviointi- ja palautejärjestelmien kehittämiseen. Tarkastellaan esimerkiksi sitä, ovatko arviointikäytännöt yhtenäisiä ja miten osaamista voisi parhaiten arvioida. Opetussuunnitelma on siis jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteena. Osaamisperustaisuuden ymmärtäminen nousee kuitenkin suureksi haasteeksi nykyisen opetussuunnitelman toteuttamisessa, koska kirjallinen opetussuunnitelma on vain suuntaa ohjaava versio, ei se, mitä opettajat tuovat esiin jokapäiväisessä työssään. (Vehviläinen ) 3.1 Osaamisperustaisuus opetussuunnitelmatyön pohjana Osaamisperustaisuus on ollut vahvasti puheenaiheena yliopistokontekstissa viime aikoina. Tutkintouudistuksen myötä Tampereen yliopiston opetussuunnitelmat muutettiin osaamisperustaisiksi ja tutkinto-ohjelmat laaja-alaisiksi. Käsitykset osaamisperustaisuudesta ovat olleet kuitenkin opettajien keskuudessa moniselitteisiä ja jopa määrittelemättömiä, kuten Mäkisen ja Annalan (2012, ) vuonna 2009 tehty tutkimus osoittaa. Termin moniselitteisyyden ja määrittelemättömyyden on huomannut myös Sanna Vehviläinen, jonka mukaan esimerkiksi joillakin vuonna 2011 jatkokurssille tulleilla opettajilla ei ollut ennakkotehtävän perusteella selviä näkemyksiä osaamisperustaisuuden tai opetussuunnitelmatyön käsitteistä (Vehviläinen ). Osaamisperustaisuutta määriteltäessä onkin tärkeä tietää, millaiseksi itse osaaminen käsitetään. Tampereen yliopistossa osaaminen hahmotetaan dynaamisesti valmiuksiksi ja proses- 11

15 seiksi niin yksilön, toimintayhteisöjen kuin globaalillakin tasolla. (Opetussuunnitelmatyön käsikirja/tampereen yliopiston intranetti 2012.) Tällaista näkemystä tukee myös dynaaminen tulkinta opetussuunnitelman osaamisperustaisuudesta. Dynaamisen tulkinnan mukaan osaaminen ei ole vain opetussuunnitelmalla tavoiteltava lopputulos vaan se rakentuu syklisessä oppimisprosessissa, jossa yhdistyvät opiskelijan aikaisemmat kokemukset sekä mielikuvat tulevaisuudesta ja joka jatkuu myös myöhemmin koulutuksen jälkeisessä elämässä, kuten työelämässä. (Mäkinen & Annala 2012, 139; 145.) Lisäksi dynaamiseen osaamisperustaisuuden tulkintaan liittyy vahvasti näkemys opiskelijan potentiaalien ja valmiuksien tukemisesta koko opintopolun ajan (Mäkinen & Annala 2012, ). Tämä vaatii opettajilta todellista dynaamisen osaamisperustaisuuden ymmärtämistä ja sisäistämistä opetuksessa ja opetussuunnitelmatyössä, kuten jo aiemmin totesimme. Osaamisperustaisuus on kuvattu niin opiskelijan kuin yliopistonkin velvollisuudeksi. Opetettavien sisältöjen kuvaamisen sijaan huomio olisi kohdistettava opiskelijan oppimiseen. Yliopiston taas tulisi tukea opiskelijan kasvua akateemiseksi asiantuntijaksi. (Opetussuunnitelmatyön käsikirja/tampereen yliopiston intranetti 2012.) Vehviläinen (2012) puhuukin osaamisperustaisuudesta ja asiantuntijuudesta synonyymeinä. Osaamisen ja osaamisperustaisuuden dynaaminen näkemys edellyttää tiedon jakamista opiskelijan ja yliopiston välillä asiantuntijayhteisössä, jossa opiskelija on aktiivinen tiedon rakentaja (Opetussuunnitelmatyön käsikirja/tampereen yliopiston intranetti 2012). Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilökeskeisestä opettamisen kulttuurista on siirryttävä yhteisöllisempään suuntaan (Mäkinen & Annala 2012, 145). 12

16 4. OSALLISUUDEN HAHMOTTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ Wenger hahmottaa osallisuuden/osallistumisen (participation) kirjassaan Communities of practice (1998, 55) erityisesti kuulumisena yhteisöihin ja aktiivisena toimintana niissä. Osallisuus tai osallistuminen niin kuin Wenger puhuu, on kuitenkin monimutkainen prosessi, jossa yhdistyvät tekeminen, ajatteleminen, tunteminen, puhuminen ja kuulumisen kokemus (Wenger 1998, 56). Osallistuminen on siis monitahoista, kuten myöhemmin tutkimuksemme tuloksissakin tulee esille. Osallistuminen yhteisöihin ei vain muokkaa yksilön kokemuksia ja oppimista vaan vastavuoroisessa suhteessa myös yhteisöt muotoutuvat niiden ihmisten perusteella, jotka osallistuvat toimintaan. (Wenger 1998, 56 57). Mäkinen ym. (2011, 7) painottavat myös osallisuuteen vahvasti liittyvää kuulumista johonkin itselle merkitykselliseen. Kuulumisen kokemus on omakohtainen, ja siinä ovat tunteet vahvasti läsnä niin, että osallistujalle voi jäädä jopa pysyvä muistijälki tilanteesta (mt.). Yksi tapa lähestyä osallisuuden tai osallistumisen käsitettä nimenomaan kasvatustieteellisestä näkökulmasta on sosiaalisen oppimisen teoria. Siinä oppiminen tapahtuu erityisesti sosiaaliseen toimintaan osallistumalla (Wenger 1998, 4). Wenger (1998, 5) hahmottaa sosiaalisen oppimisen teoriasta osa-alueet identiteetti, merkitys, käytännöt ja yhteisö. Näiden osa-alueiden keskiössä on oppiminen. Mikä merkitys tällaisella oppimisen näkemyksellä on sitten tutkimusaiheemme kannalta? Vaikka kuvaammekin opettajien omia kokemuksia osallisuudesta opetussuunnitelmatyössä, emme pysty sivuuttamaan sitä seikkaa, että opettajat ovat osa työyhteisöään ja toimivat siinä aktiivisesti. Osallisuus yhteisössä hahmottuu myös sen mukaan millaiseksi opettaja ymmärtää oman paikkansa yhteisössä ja toisaalta taas miten yhteisö hyödyntää jäseniään. Wenger nostaakin esille, että se miten kykenemme tai emme kykene vaikuttamaan yhteisöjemme käytänteisiin, vaikuttaa suuresti siihen, miten tai millaisena koemme osallisuutemme kyseisessä yhteisössä (Wenger 1998, 57). Sosiaalisen oppimisen teoriaan liittyy vahvasti myös Wengerin luoma termi käytäntöyhteisö. Käytäntöyhteisö muodostuu, kun ryhmällä tai yhteisöllä on yhteinen kiinnostuksen alue tai 13

17 asia johon se on vahvasti sitoutunut. Yhteisölle ikään kuin muodostuu oma identiteetti ja tietty erityisosaaminen. Toinen merkittävä piirre käytäntöyhteisölle on juuri yhteisö ja sen erityisyys. Yhteisön jäsenet jakavat tietoa, käyvät merkitysneuvotteluja ja ennen kaikkea oppivat toisiltaan. Kolmantena alueena ovat käytänteet, jotka muodostuvat tiiviisti yhdessä toimivalle yhteisölle. Käytänteet voivat olla tietynlaisia työkaluja tai -tapoja, joita yhteisön jäsenet käyttävät toimiessaan yhteisössä. Lisäksi käytänteet voivat olla myös niin sanottua hiljaista tietoa, joka on muodostunut niin yhteisön jäsenten kokemuksista kuin pitkän ajan kuluessa syntyneistä tavoista toimia. (Wenger 1998, ) Käytäntöyhteisöjä voivat olla mitkä tahansa yhteisöt, jotka täyttävät edellä mainitut elementit, esimerkiksi perhe, työyhteisö tai harrastuskerho. Toisaalta toiminnan täytyy aina olla syvällisempää ja yhteisöllä tulee olla yhteisiä mielenkiinnonkohteita sekä tavoitteita, jotta voimme puhua käytäntöyhteisöistä. Esimerkiksi kaveripiiri ei välttämättä täytä näitä ehtoja. Tutkimuksemme kannalta olennainen taustatekijä on se, millaisen käytäntöyhteisön opettajat muodostavat työskennellessään esimerkiksi yksiköissään tai koko yliopistotasolla. Yksiköstä, tutkinto-ohjelmasta tai opintosuunnasta riippuen opettajien yhteisöllä on oma erityinen kiinnostuksen kohteensa, johon se on vahvasti sitoutunut työskentelyssään. Lisäksi opettajayhteisöllä on oma erityisosaamisalueensa, jolla esimerkiksi kasvatustieteilijät erottuvat kauppatieteilijöistä ja toisinpäin. Jokaiselle yhteisölle, jossa opettaja toimii, ovat muodostuneet erityiset käytänteet, joiden puitteissa yksilöt osallistuvat toimintaan, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmatyöhön. Myös Barbara Rogoff (1995) käyttää sosiokonstruktiivisessa lähestymistavassaan osallisuudelle läheistä käsitettä. Participatory appropriation tarkoittaa prosessia, jossa yksilön ymmärrys muuttuu hänen oman osallistumisensa kautta sosiaalisissa tapahtumissa (Rogoff 1995, 142; 150). Rogoff korostaa, että yksilön ymmärryksen ja oppimisen lisääminen on jatkuvaa, koska aiemmat tapahtumat ja niissä oivalletut asiat, vaikuttavat siihen, mitä seuraavissa sosiaalisissa tilanteissa opitaan ja minkälaisen tietopohjan päälle uutta tietoa rakennetaan (Rogoff 1995, ). Rogoff käyttää termiään participatory appropriation kolmessa eri merkityksessä. Ensinnäkin siihen kuuluu uuden asian sisäistäminen. Sisäistämisessä otetaan aina huomioon kukin yksilönä, eikä kukaan sisäistä samaa asiaa erilaisten tietopääomien takia samalla tavalla. Rogoff korostaa erityisesti, että yksilö ja ympäristö ovat yhtä, eivät erillisiä, uuden tiedon omaksumi- 14

18 sen tilanteessa. Hän painottaakin, että muutos yksilön ymmärryksessä tapahtuu yksilön oman osallistumisen kautta, eikä osallistuminen ole pelkkää sisäistämistä tai oppimistekniikka. (Rogoff 1995, ) Participatory appropriation -ajatteluun kuuluu myös se, että sosiaalisiin tapahtumiin osallistuvilla yksilöillä on yhteinen tavoite ja vuorovaikutusta keskenään (vrt. Wengerin käytäntöyhteisöt). Sosiaalisissa tapahtumissa yksilöiden on tarkoitus muokata käsityksiään yhtenäisiksi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Rogoff 1995, 153.) Rogoffin ajattelu ja sosiaaliset tapahtumat kuulostavat paljon samalta kuin se, millaista opetussuunnitelmatyöprosessia Tampereen yliopistossakin tavoitellaan. Yliopistopedagogiikan jatkokurssin yhtenä tavoitteena oli saada opettajat näkemään opetussuunnitelmatyö osallistavana ja sosiaalisena prosessina, jossa yhdessä tekemällä ja osallistumalla toteutetaan kaikkien yhteistä tavoitetta, osaamisperustaista opetussuunnitelmaa. Uutta ymmärrystä ja oppimista tulisi tapahtua opettajien keskinäisissä palavereissa ja tapaamisissa sekä jokapäiväisessä työnteossa. Korhonen ja Törmä (2011) ovat haastattelututkimuksessaan Tampereen yliopistossa saaneet selville kaksi toistensa vastakohtaa edustavaa työkulttuuria yliopisto-opettajien keskuudessa. Kollegiaalinen, yhteistyön ja jakamisen kulttuurin piirteitä ovat positiivinen työilmapiiri, toisten arvostus ja avoin keskustelukulttuuri. Avoimen ja julkisemman opetustoiminnan muodostumista on edesauttanut henkilöstön sukupolvenvaihdos. Traditioita ja hierarkkista järjestelmää edustaa puolestaan individualistinen, traditioihin tukeutuva tai autonomisen vastuun työkulttuuri. Pedagoginen kehittyminen ei tällaisessa kulttuurissa ole systemaattista eikä tavoitteellista, vaan kehittyminen jää yksilön itsensä varaan. Kollegoilta ei saada juurikaan palautetta, ja opettajat vastaavat opetuksesta itsenäisesti. Opetusta voidaan pitää traditioihin tukeutuvassa kulttuurissa välttämättömänä pahana tutkimuksen rinnalla. (Korhonen & Törmä 2011, ) Koska kartoitamme tutkimuksessamme opettajien osallisuudelle antamia merkityksiä ja osallisuuden muutosta opetussuunnitelmatyössä opettajien kannalta, voimme samalla tarkastella, hahmottuuko tuloksissamme Korhosen ja Törmän (2011) kuvailemaa kollegiaalista työkulttuuria. Tällöin olisi havaittavissa muun muassa tiimityötä opetussuunnitelmatyössä, yhteistyötä opetuksessa sekä arvioinnissa. Opettajat tukisivat ja arvostaisivat toisiaan. Uusien opettajien olisi helppo liittyä työyhteisöön, sekä uudet innovaatiot otettaisiin hyväksyvästi vastaan. 15

19 Kollaboratiivinen yhteistyö ei välttämättä vaatisi säännöllisiä, pakollisia kokouksia, vaan ne voitaisiin pitää vapaamuotoisesti tarpeen tullen. (Korhonen & Törmä 2011, 159.) 16

20 5. TUTKIMUSASETELMA 5.1 Tutkimuskohde, -ongelma ja -kysymykset Tutkimuskohteenamme oli Yliopistopedagogiikan jatkokurssin Tampereen yliopistossa vuonna 2011 suorittaneet yliopisto-opettajat. Toimeksiannon tutkimukseen saimme kyseisen jatkokurssin vetäjältä Sanna Vehviläiseltä. Yliopistopedagogiikan jatkokurssi (2011) oli osa Campus Conexus -projekteja, ja samalla eräänlainen pilottihanke. Haastattelimme kurssin suorittaneita opettajia noin vuosi kurssin päättymisen jälkeen. Valitsimme haastateltaviksi kuusi opettajaa eri tieteenalayksiköistä, jotta meillä olisi mahdollisuus saada erilaisia näkemyksiä. Emme halunneet tutkia ainoastaan yhden yksikön opettajia, sillä jatkokurssin yksi intressi oli myös tuoda eri yksiköistä ja tutkinto-ohjelmista tulevia opettajia yhteen. Jatkokurssin vetäjä Sanna Vehviläiseltä emme saaneet tarkempaa ohjeistusta siihen, mikä tutkimusongelmamme tulisi olla. Hän kuitenkin antoi meille osviittaa siitä, että haluaisi tietoa Yliopistopedagogiikan jatkokurssin vaikutuksesta yliopisto-opettajien osallisuuteen työyhteisössä, mutta antoi aika vapaat kädet tutkimusongelman muotoiluun aihealueen sisällä. Alkaessamme pohtia tutkimusongelmaa tutustuimme jatkokurssilla käytettyihin materiaaleihin sekä siihen, millaisia tehtäviä opettajat olivat kurssilla tehneet. Jatkokurssin tavoitteet olivat myös jatkuvasti tarkastelumme alla tutkimusongelmaa ja -kysymyksiä pohtiessamme. Koska Tampereen yliopistossa oli toteutettu koulutusuudistus ja otettu käyttöön uudet osaamisperustaiset opetussuunnitelmat, halusimme myös sitä kautta tutkimuksemme olevan ajankohtainen. Tutkimusongelmassamme päädyimmekin yhdistämään yhden jatkokurssin olennaisimman käsitteen, osallisuuden, ja hahmottamaan sitä uudistuneen opetussuunnitelman yhteydessä opetussuunnitelmatyön kautta. Koska tutkimusongelmamme muodostui hyvin pitkälti jatkokurssin sisältöjen, materiaalien ja tavoitteiden kautta, osoittautui teoreettisen viitekehyksen muodostaminen hyvin haasteelliseksi. Vaikka jatkokurssilla käytettyjen materiaalien kautta saimme vihiä siitä, millainen teoreettinen ajatusmaailma kurssin taustalla vaikuttaa, oli teoriaosuuden kokoaminen selkeäksi ja 17

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Pro gradu -tutkielma Sannariikka Kaiharju 0194932 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutusohjelma Kyösti Kurtakko Lapin yliopisto

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Riikka Vitikainen Uskontotieteen pro gradu tutkielma Teologinen

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot