Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta ja ennuste Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksien tilannekatsaukset 30 Käyttötalouden seuranta Tarkastustoimi 34 Hallinto- ja kehittämiskeskus 36 Hankintatoimi 42 Työllistäminen 45 Painatuskeskus 47 Ympäristökeskus 49 Koulutuspalvelut 53 Päivähoito/varhaiskasvatus 61 Lasten kotihoidon tuki 65 Kansalaisopisto 67 Sosiaali- ja terveyspalvelut 71 Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuolto 81 Erikoissairaanhoito 84 Toimeentuloturva 87 Kulttuuripalvelukeskus 89 Vapaa- ajanpalvelut 96 Tekninen virasto 102 Rakennusvalvonta 109 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet 121 Ydinkaupungin tuloslaskelma 122 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 123 Toimialojen suoritetietoja 124 Kulttuuripalvelukeskus 125 Liikelaitosten tilannekatsaukset 126 Kuopion Energia liikelaitos 127 Kuopion Vesi liikelaitos 133 Kuopion Ateria liikelaitos 142 Kallaveden Työterveys liikelaitos 148 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 152 Pohjois-Savon pelastuslaitos 153 Tilakeskus 158 Konserniyhtiöiden seuranta Kevama oy 164 Kiinteistö-Kys Oy 171 Kuhilas oy 177 Kuopion Energia Oy 182 Kuopio Innovation Oy 187 Kuopion Matkailupalvelu Oy 196 Kuopion opiskelija-asunnot Oy 204 Niiralan Kulma Oy 209 Kuopion Pysäköinti Oy 214 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 219 Kinteistö Oy Kuopion koulutilat 225 Kuopion seudun seutusuunnitelman seuranta

4 VUODEN 2010 ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2010 ensimmäisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty huhtikuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion virallinen väkiluku oli vuoden 2010 al ussa h enkilöä. Lisäystä edel lisen v uodenvaihteen väkilukuun oli 667 henki löä, mik ä vastaa 0, 7 prosenti n kasv ua. Väestönl isäyksestä l uonnollista li säystä ol i noin 40 prosenttia. Kuntien välinen muuttoliike väheni hieman edellisvuodesta, mutta on edelleen vilkasta ja Kuopio s ai siirtolaisuus mukaan l ukien noi n 430 hen kilöä m uuttovoittoa. Karttulan j a Kuopi on li itos lisää tulevassa v uodenvaihteessa v äkilukuun arv iolta henki löä. Kuopion s eudun v äestömäärä oli vuodenvaihteessa henkilöä. Kuopion rakentaminen keskittyi vuonna 2009 Saaristokaupungin alueelle Lehtoniemeen ja Rautaniemeen sekä keskustaan ja eteläiselle maaseutualueelle. Vuoden aikana valmistui yhteensä 430 rakennusta ja noin 500 asuntoa. Rakentamisen määrä kokonaisuutena laski huomattavasti edellisvuodesta; määrä oli % vuoden 2008 rakentamisesta. Kerrosalaneliöitä valmistui noin ja kuutiotilavuus oli 430,8 tuhatta kuutiometriä. Valmistuneista neliöistä yli puolet oli kerrostalovoittoista asuntorakentamista. Liike- ja teollisuusrakentamisen määrä jäi pienemmäksi kuin vuosiin. Tänä vuonna Kuopioon arvioidaan valmistuvan noin 510 asuntoa ja lähivuosina noin asuntoa vuodessa. Kuopiossa on työttömiä edelleen vähän enemmän kuin vuosi sitten, mutta kevään edetessä työttömien työnhakijoiden määrät ovat vähentyneet kausiluonteisesti. Maaliskuun 2010 lopulla heitä oli 5270 henkilöä ja työttömänä oli 11,7 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 172 henkilöä vähemmän kuin helmikuussa, mutta 91 henkilöä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Edelliseen maaliskuuhun verrattuna työttömänä oli maaliskuun lopulla enemmän naisia, 50 vuotta täyttäneitä ja nuoria, sekä yli vuoden työttömänä olleita. Koko maan työttömyysaste oli 10,4 prosenttia. 1

5 Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 Ydinkaupungin toteuma 1-4 / 2010 Olennaiset muutokset palvelutoiminnan tuotoissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta 17,8 % (3,6 M ). Maksutuotot kasvoivat 15,7 % (1,4 M ) ja myyntituotot 26,5 % (0,5 M ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottojen kasvu tulee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorilta. Avustukset kasvoivat 28,3 % (0,9 M ). Vuokratuotot ovat kasvaneet 38,8 % (1,0 M ). Vuokratuottojen kasvusta pääosa tulee maa- ja vesialueiden vuokratuottojen kasvusta, joka aiheutuu pääasiassa sisäisen vuokrajärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa vuokranmääräytymis-perusteeseen otettiin mukaan maanvuokra. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 1,5 milj. eurolla (+1,5 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet puolestaan ovat kasvaneet 2,6 milj. eurolla (7,1 %) edellisvuoteen nähden. Verorahoitus yhteensä kasvoi siten 4,1 M (3,0 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuottoerät yhteensä ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta 4,9 % (7,7 M ). Olennaiset muutokset palvelutoiminnan kuluissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintakulut ovat alkuvuonna kasvaneet 3,1 % (5,1 M ). o palk kamenot ov at k asvaneet 2,7 % (1,3 M ). Vertailukelpoinen henkilötyövuosien määrä on pudonnut 23 henkilötyövuotta neljän ensimmäisen kuukauden aikana, mikä enteilee noin 69 henkilötyövuoden pudotusta koko vuonna. o ostopalvelut ovat kasvaneet 5,1 % (3,2 M ). Suurin kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluiden ostossa 1,4 M. Kasvu kohdentuu pääasiassa koti- ja laitoshoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 0,9 M, joka aiheutuu pääasiassa menettelytavan muutoksesta esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten maksatuksessa. Aiemmin korvaus maksettiin valtionosuuden yhteydessä ylläpitäjälle, mutta nyt korvaus maksetaan kotikunnalle ja koulutuksen antaja laskuttaa oppilaan kotikuntaa. o Aine- ja tavarahankinnat ovat kasvaneet 0,4 M, mutta avustusmenot alentuneet 0,4 M. Vuokrakulut ovat kasvaneet 0,8 M. Rahoitustoiminnan nettotuotot ovat negatiiviset ollen 0,4 M, joka vastaa edellisvuoden tasoa. Palvelutoiminnan vuosikate 6,1 M on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,5 M parempi. Investointimenot ovat 3,7 M, jossa on alentumaa edellisvuodesta 4,2 M. Rahoitusosuuksia ei ole toistaiseksi kirjattu. Käyttöomaisuuden myyntejä on kirjattu 0,4 M. Nettoinvestointien ollessa 3,4 M oli palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta tammi- huhtikuussa 2,8 M ylijäämäinen. Ydinkaupungin ennuste Toimintatuottojen osalta ennuste on lähentynyt talousarviota, mutta ennustetta voidaan pitää toistaiseksi kyseenalaisena. Lähikuukaudet näyttävät toimintatuottojen kehityksen suunnan ja sen jatkuuko reippaana alkanut kasvu pitkin vuotta. Toimialojen koko vuoden tuloennusteet eivät toistaiseksi tue alkuvuoden mukaista kehitystä. Toimialojen ennuste toimintatuottojen kasvuksi ilman myyntivoittoja on 5,1 %, kun kasvu neljän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut 17,8 %. Palkkojen ennakoidaan kasvavan 6,1 M (4,1 %) edellisestä vuodesta ja ylittävän talousarvion 2,0 M. Jos huomioidaan lomautusten ja lomarahavapaiden vuoden 2009 palkkamenoja alentanut vaikutus n. 3,2 M, jää palkkamenojen kasvuksi 2,9 M (2 %). Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan kasvavan 13,6 M (6,8 %) ja ylittävän talousarvion 7,4 M. Ylitykset ennusteeseen tulevat pääasiassa erikoissairaanhoidosta (4,1 M ) ja koti- ja laitoshoidosta (3,1 M ). Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan kasvavan 4,2 %, jolloin toimintakulut ylittäisivät talousarvion 9,6 M. Verotulojen ennustetaan toistaiseksi toteutuvan talousarvion mukaisina. Valtionosuuksien puolestaan ennustetaan toteutuvan 3,0 M talousarviota suurempana. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan 3,3 M talousarviota pienempänä johtuen alhaisesta korkotasosta ja lainannostoajankohdan siirtymisestä ennakoitua myöhäisempään ajankohtaan. Satunnaisten tuottojen ennustetaan toteutuvan 4,7 M talousarviota alhaisempina. T uottojen kertymiseen vaikuttaa alatorihankkeen edistyminen. Investointien ennustetaan toteutuvan 3,1 M ja rahoituserien 0,1 M talousarviota suurempana ja käyttöomaisuusmyyntien 1,7 M talousarviota pienempänä. Tilikauden alijäämäksi odotetaan siten muodostuvan ydinkaupungissa 11,2 M, mikä on 8,8 M alkuperäistä talousarviota heikompi. Taseyksiköiden yhteenlasketun tulosennusteen ollessa 7,1 M ylijäämäinen ja liikelaitosten yhteenlasketun tulosennusteen 2,4 M alijäämäinen, muodostuu koko kaupungin alijäämäksi 6,5 M. 2

6 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot. Muutos-% TP-09/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,1 % ,8 % Toimintakulut ,2 % ,1 % Toimintakate ,1 % ,0 % Verotulot ,1 % ,5 % Valtionosuudet ,2 % ,1 % Verorahoitus yhteensä ,8 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % ,9 % Vuosikate ,6 % ,9 % Satunnaiset tuotot ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 % ,1 % Rah.os. investointimenoihin ,0 % ,0 % Käyttöomaisuuden myynnit ,6 % ,3 % Investointien rahavirta ,3 % ,0 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,4 % ,6 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,4 % ,9 % Velkojen nettomuutos ,3 % ,2 % Oman pääoman muutokset ,0 % ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) ,6 % Rahoitustoiminta ,8 % ,4 % Rahavarojen muutos ,4 % ,3 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,8 % ,1 % Tilikauden poistot ,5 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,0 % ,8 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,8 % 17,2 % 13,3 % 14,4 % Vuosikate/Poistot % -6,0 % 52,4 % 3,0 % 87,2 % 128,2 % Investointien tulorahoitus % 17,7 % 13,5 % 31,3 % -18,0 % -163,9 % Lainat /asukas ,6 % ,2 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 16.9 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle

7 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% ed.vuod % SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,2 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,3 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,4 KOULUTUSPALVELUT , ,3 PÄIVÄHOITO , ,0 LASTEN KOT IH OIDOTUKI , ,2 KULTTUURIPALVELUT , ,9 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,4 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,9 MUU KAUPUNKI , ,4 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,9 - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Toimintakuluihin on lisätty vuodelle 2009 sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä euroa. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, painatuskesku,hankintatoimi, työllistäminen,ympäristökeskus ja kansalaisopisto. TOTEUMAENNUSTE 2010 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-HUHTIK SOS. -JA TERV.PALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMEENTULOTURVA LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ KOULUTUSPALVELUT PÄIVÄHOITO LASTEN KOTIHOIDOTUKI KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AJAN PALVELUT TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA MUU KAUPUNKI KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, työllistäminen, painatuskeskus, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 4

8 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2010 Bruttosidonnaiset Toimintatuottojen alitukset Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen Ympäristökeskus Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea Toimintakulujen ylitykset TA+TAMU TPE YLITYS TA 2010 Koulutuspalvelut Päivähoito Sos. - ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Lähikuntien sos. -ja t erveyspalvelut **)Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 5

9 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,0 KONEET JA KALUSTO , MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,1 OSAKKEET JA OSUUDET ,7 8 8 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,9 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO TILAKESKUKSEN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA +TAMU TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYN TI ,0 UUDISRAKENTAMINEN ,3 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,0 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO

10 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Menot ,03 Tulot ,00 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Maan hankinta painottuu Hiltulanlahden alueelle. Valituksen alaisena olleeseen Sorsasalon etuostokauppaan tuli KHO:sta kaupungille myönteinen päätös ja 1,8 milj. euron kauppahinta on maksettu. 7

11 Kuopion kaupunki / tekninen virasto YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET Menot Tulot menot Suunnittelu, luvat, tutkimukset menot Menot ,59 Tulot 0,00 menot Uimarannat ja paikat - Särkiniemen uimarannan rakentaminen - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi menot Reitistöt - Neulamäen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Viinaniemi Tervaruukki - Vuorilampi Pilppa menot Heinjoen ampuma-ja moottoriratakeskuksen toteutus - sprinttiradan rakentaminen - pysäköintialueen osa-alue - varikon osa-alue menot Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - liikuntapaikkojen ja laitteiden korjaus- ja muutostyöt menot Kentästöt ja pienkohteet - kenttien ja muiden liikuntapaikkojen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti menot Väinölänniemen tenniskeskus - kenttien peruskorjaus, 2 kenttää menot Lippumäen liikuntakeskus menot ,50 - uimarantojen peruskunnostukset on tehty viimeistelytöitä vaille menot ,74 - suunnitelmien mukaiset työt on tehty Neulamäessä viimeistelytöitä vaille menot 4.708,13 - radan rakentamistyöt ovat käynnissä menot ,49 - HS 127 mäen lisälavat on tehty menot 0,00 - valmistelutyöt on aloitettu menot 0,00 - kuivatus- ja perustustyöt on aloitettu menot ,73 - pienpallokenttä: asfaltointi, valaistus ja vihertyöt - liikenneväylät: tulotien ja p-alueen asfaltointi, valaistus ym. -puistoalue: nurmikentät ym. - kenttätöitä ei ole aloitettu - väylien sadevesiviemäröinti on rakennettu -puistoalueen nurmikenttätyöt ovat käynnissä Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne LÄHILIIKUNTAPAIKAT Menot Tulot (valtionavustus) - Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan loppuun rakentaminen - Lippumäen lähiliikuntapaikan/ perhepuiston aloittaminen -lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Menot ,33 Tulot 0,00 - Hapelähteenpuiston rakentaminen jatkuu - Lippumäessä maansiirto- ja kuivatustyöt on aloitettu 8

12 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET Menot Tulot menot Puistot ja leikkipaikat Menot ,35 Tulot 0,00 menot ,79 Keskustan alue: - Hapelähteenpuisto - Väinölänniemi - Neulamäen Keskuspuisto - Saaristokaupunki ja asuntomessualue - Hapelähteenpuiston jatkotöitä aloitellaan - Neulamäessä rakentamisohjelman mukaiset työt alkavat syyskesällä - messualueen kalusteasennus- ja viimeistelytyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun loppuun menot tulot Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit -Keilankannan keskustan tori (Saga-hanke) Tulossa ta-muutos: (Vehmersalmen tori ja yl.alueet, erillisen tuki- ja liittymisavustuksen menot ja tulot ,82 e) menot ,19 tulot - torin louhinta- ja tasaustyöt sekä valmistelevat kuivatustyöt on tehty, valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä (Vehmersalmen kohteet toteutetaan kesäkauden jälkeen) menot Erilliskohteet - Kauppatorin muutostyöt - Siskotyttö- ja Veljmies-patsaat - luontopolut menot 4.879,37 - torin muutostyöt aloitettu: torikauppa- ja ajojärjestelyt vaiheittain on sovittu kauppiaiden kanssa - patsaat siirretään pois torilta toukokuussa Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne SATAMAT Menot Menot 7.215,12 Satamat ja venepaikat - Saaristokaupungin laituripaikkojen rakentaminen (palvelee asuntomessuja) - puistovenepaikkojen saneeraus - messualueen laiturin rakentaminen on aloitettu 9

13 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KUNNALLISTEKNIIKKA Menot Tulot TA-rahoitus e (kh ) Menot ,66 Tulot 0,00 menot Uudisrakentaminen - Saaristokaupungin alueen katujen rakentaminen - katuvalaistuksen rakentaminen - ennakoimattomat ja ed.vuodelta siirtyvät kohteet - SAGA-kohteet menot ta-muut tulot Elinkeinotoiminta -Pienen Neulamäen alueen rakentaminen -Kylmämäen alueen rakentaminen -Kisällinkujan alue, katu ja tonttien tasaus menot ,77 - Saaristokaupungin katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat - katuvalaistuksen rakentaminen jatkuu - SAGA-kohteiden työt jatkuvat (siltavahtitalon tukimuuri, Kanavankallion ja Keilankannan kiertoliittymät) menot ,11 tulot - Pienen Neulamäen ja Kylmämäen alueiden rakentaminen jatkuu - Kisällinkujan työt on aloitettu menot tulot Matkuksen yritysalue (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -Matkuksen yritysalueen katujen rakentamisen jatkaminen - Matkuksen tonttien tasaus menot ,83 tulot -Matkuksen alueen katujen rakentaminen jatkuu menot Saneeraus -Vehmersalmen katusaneeraus -alatoriin liittyvä liikennejärjestelyt - rännikaturisteikon saneeraus - ulkovalolamppujen vaihto energiaa säästäviin lamppuihin ja ulkovalaistuksen kehittäminen - joukkoliikenteen kehittäminen menot Muut kohteet - katusuunnittelu - vihersuunnittelu ja -rakentaminen - maaperatutkimukset, asiantuntijapalvelut menot ,54 -Vehmersalmen viimeistelyöt on aloitettu - rännikatutöitä ei ole vielä aloitettu - lamppujen vaihto on alkamassa - pysäkkikatoksia on hankittu menot ,58 - katu- ja viherssuunnittelukustannuksia menot Asuntomessualue - asuntomessualueen kadut ja kentästöt menot ,83 - viimeistelytyöt ovat meneillään (reunakivet, vihertyöt) KONEET JA KALUSTO 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO Menot Menot 8.950,31 Määrärahat kohdistuvat teknisen viraston koneiden ja kaluston hankintaan, suurimpana kuorma-auto varusteineen - hankittu 2 henkilöautoa pysäköinninvalvojille - kuorma-auton tarjouskysely meneillään 10

14 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,1 % ,2 % Oikaisut ,0 % ,8 % Nettopalkat ,7 % ,1 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 11

15 Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelusuhteittain, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Vakinaiset 1109,1 1096,1-13,0-1,2 % 3334,1 Vak.s ijaiset 43,5 46,9 3,4 7,8 % 126,9 Väliaikaiset 336,8 327,9-8,9-2,6 % 976,8 Yhteensä 1489,4 1470,9-18,5-1,2 % 4437,8 Työllistetyt 47,1 42,7-4,4-9,3 % 125,0 Ydinkaupunki yhteensä 1536,5 1513,6-22,9-1,5 % 4562,8 Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (14,0 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet ( 95,5 htv). Kokonaistyöaikakertymä, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Sos. ja terv.palvelut 543,5 520,4-23,1-4,3 % 1634,6 Koulutuspalvelut 348,4 347,8-0,6-0,2 % 1025,9 Päivähoito 300,3 298,6-1,7-0,6 % 855,9 Kulttuuritoimi 89,0 86,9-2,1-2,4 % 266,9 Vapaa-ajan palvelut 40,4 39,7-0,7-1,7 % 123,2 Tek.virasto ja rak.valv. 105,0 105,4 0,4 0,4 % 358,5 Muu kaupunki 109,9 114,8 4,9 4,5 % 297,8 Kaupunki yhteensä 1536,5 1513,6-22,9-1,5 % 4562,8 Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (14,0 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (95,5 htv). Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain, henkilötyövuosina 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 PÄIVÄHOITO MUU KAUPUNKI TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 0, tammi helmi maalis huhti 12

16 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,1 % ,8 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 13

17 Verotulot Vuoden 2010 talousarvion lähtökohtana on, että Kuopion kaupungille tilitetään alkaneena vuonna veroja ja veroennakoita 294 milj. euroa. Verotulokohdan toteutumiseksi verotuloja pitäisi kertyä 6,1 milj. euroa ja 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvuodotus perustui tuloveroprosentin korotukseen sekä kansantalouden supistumiskehityksen pysähtymiseen ja kääntymiseen pieneen kasvuun. Verohallinto on tilittänyt Kuopion kaupungille tammi-huhtikuussa veroja ja veroennakoita 101 milj. euroa. Tilitysten yhteismäärä on 1,5 milj. euroa ja 1,5 % suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Kunnallisveroa on tilitetty 97,4 milj. euroa, mikä täsmälleen sama määrä kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveron tilitysten niukkuus johtuu pääosin aiempien vuosien veroeristä (jäännösverot ja täydennysmaksut). Kuluvan vuoden ennakot ja ennakonpidätykset ovat kehittyneet odotusten mukaisesti. Kuukausikertymien vaihtelu on ollut kuitenkin erittäin suurta. Tämä on johtunut pääosin verotilijärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä ongelmista ja ajoitusmuutoksista. Yhteisöveroa on tilitetty 3 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kasvu selittyy kuntaryhmän jako-osuuden muutoksella. Valtio päätti viime vuoden toukokuussa korottaa kuntien osuuden vuosien yhteisöverosta 22 prosentista 33 %:iin. Kuntatilitykset oikaistiin v kesäkuussa takautuvasti korotetun prosentin mukaisiksi. Kuluvan vuoden tilitykset on suoritettu luonnollisesti ensimmäisistä kuukausista alkaen korotetun prosenttiosuuden mukaan. Kiinteistöveron oikaisuja edellisiltä vuosilta on tilitetty 0,6 milj. euroa. Tämä on 0,4 milj. euroa viime vuoden alkua enemmän. Muutos liittyy verohallinnon toimittamaan aravakiinteistöjen oikaisuverotukseen vuodelta 2006, mikä tuotti Kuopiolle noin 0,5 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen verokertymän perusteella ei ole syytä muuttaa vuoden 2010 verotuloarviota. Tähän viittaavat mm. huhtikuussa julkaistut kuntakohtaiset tulokehitystiedot vuodelta 2009, jotka osoittavat kuopiolaisten tulokehityksen olleen selkeästi kuntien keskimääräistä nopeampaa. Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,5 % ,4 % - edellinen vuosi ,1 % ,2 % - vanhat vuodet ,2 % ,5 % - maksuunpanotilitykset ,0 % Kunnallisvero yhteensä ,0 % ,6 % Yhteisövero ,8 % ,6 % Kiinteistövero ,5 % ,6 % Verotulot yhteensä ,5 % ,1 % 14

18 Valtionosuudet Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Valtionosuudet yhteensä ,1 % ,2 % Valtionosuuksien kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 15

19 Rahoitustuotot ja -kulut Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Korkotuotot ,9 % ,4 % Muut rahoitustuotot ,6 % ,6 % Korkokulut ,0 % ,2 % Muut rahoituskulut ,6 % ,3 % L-laitosten & KE:n po:n tuotto ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,9 % ,4 % - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuoden 2009 tietoihin Pitkäaikaisten lainojen muutos Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Lainamäärä ,9 % ,6 % / asukas ,2 % ,6 % Lainamäärän kehitys / , 140, 120, 100, Milj. 80, 60, 40, 20,, Tam 05 Huh 05 Hei 05 Lok 05 Tam 06 Huh 06 Hei 06 Lok 06 Tam 07 Huh 07 Hei 07 Lok 07 Tam 08 Huh 08 Hei 08 Lok 08 Tam 09 Huh 09 Hei 09 Lok 09 Tam 10 Huh 10 16

20 Ydinkaupunki Kuopion Kuopion Kuopion Kallaveden Pohjois-Savon Tilakeskus TOT.ENN. TP Muutos % Energia Vesi Ateria työterveys pelastuslaitos TPE 10/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TP 09 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,3 Liikelaitosten ja KE Oy:n pääomatuotot ,8 VUOSIKATE ,2 Poistot ,7 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,4 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS ,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,6 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,5 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 16.9 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle 2009 TULOSENNUSTE

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot